Procedūra : 2017/2231(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0366/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0366/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 30/11/2017 - 8.6

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0457

ZIŅOJUMS     
PDF 667kWORD 63k
23.11.2017
PE 612.295v02-00 A8-0366/2017

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Somijas pieteikums EGF/2017/005 FI/Retail)

(COM(2017)0618 – C8-0364/2017 – 2017/2231(BUD))

Budžeta komiteja

Referents: Răzvan Popa

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS
 PASKAIDROJUMS
 PIELIKUMS. NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS VĒSTULE
 PIELIKUMS. REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE
 INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Somijas pieteikums EGF/2017/005 FI/Retail)

(COM(2017)0618 – C8-0364/2017 – 2017/2231(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0618 – C8-0364/2017),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1) (EGF regula),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) un jo īpaši tā 13. punktu,

–  ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0366/2017),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos vai globālā finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, vajadzētu būt dinamiskai un tā būtu jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi;

C.  tā kā Somija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2017/005 FI/Retail, lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no EGF saskaņā ar intervences kritērijiem, kas noteikti EGF regulas 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā, pēc 1660 darbinieku atlaišanas trijos uzņēmumos, kuri darbojas saimnieciskās darbības nozarē, kas klasificēta NACE 2. redakcijas 47. nodaļā (Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus) NUTS 2. līmeņa reģionos Somijā, proti, Rietumsomijā, Helsinki-Ūsimā, Dienvidsomijā, kā arī Ziemeļsomijā un Austrumsomijā; tā kā tiek lēsts, ka pasākumos varētu piedalīties 1500 atlaistie darbinieki;

D.  tā kā attiecīgā dalībvalsts ir atbildīga par EGF atbalstīto darbību finanšu kontroli, kā noteikts EGF regulas 21. panta 1. punktā,

1.  piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka Somija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu EUR 2 499 360 apmērā, kas ir 60 % no kopējām izmaksām, proti, EUR 4 165 600;

2.  norāda, ka Komisija ir ievērojusi 12 nedēļu termiņu no pilna Somijas iestāžu pieteikuma saņemšanas dienas un 2017. gada 23. oktobrī ir pabeigusi savu novērtējumu par atbilstību finansiālā ieguldījuma piešķiršanas nosacījumiem, tajā pašā dienā nosūtot to Parlamentam;

3.  norāda — Somija apgalvo, ka darbinieku atlaišana ir saistīta ar globalizācijas dēļ notikušām lielām strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos un jo īpaši ar starptautiskās tiešsaistes tirdzniecības apjoma straujo pieaugumu; īpaši norāda, ka, mazumtirdzniecības produktu pārdošanas apjomiem tiešsaistē Somijā palielinoties, kā arī Somijas patērētāju vidū palielinoties to interneta veikalu popularitātei, kuri atrodas ārpus ES valstīm, kopš 2014. gada ir pastāvīgi samazinājušies parasto Somijas universālveikalu pārdošanas apjomi;

4.  norāda, ka divās nozīmīgās Somijas universālveikalu ķēdēs notikusī atlaišana ir ietekmējusi visus četrus Somijas NUTS-2 reģionus; atzīst, ka šādi veikali ir piedzīvojuši naudas plūsmas mazināšanos un rentabilitātes pasliktināšanos, ko izraisījis e-komercijas popularitātes pieaugums, iepirkšanās ieradumu izmaiņas un zema patērētāju uzticēšanās;

5.  atgādina, ka atlaišana ir notikusi divās nozīmīgās Somijas universālveikalu ķēdēs un vienā meitasuzņēmumā — visi šie uzņēmumi kopš 2015. gada ir piedzīvojuši nopietnas problēmas, kuras saistītas ar rentabilitātes pasliktināšanos un naudas plūsmas mazināšanos, ko izraisījis e-komercijas popularitātes pieaugums, iepirkšanās ieradumu izmaiņas un zema patērētāju uzticēšanās; pauž nožēlu par to, ka 2017. gada pašā sākumā diviem no minētajiem uzņēmumiem nācās pilnībā izbeigt savu darbību;

6.  apzinās, ka vienlaikus ir notikušas nozīmīgas pārmaiņas mazumtirdzniecības nozares darbvietās, parādoties nepilna laika darbvietām, kurās nepieciešamas jaunas prasmes, piemēram, IT prasmes, prognozēšana, datu analīze, komunikācija, zināšanas par patērētājiem un loģistika; pauž nožēlu par to, ka 43 % Somijas mazumtirdzniecības darbinieku, kas vecāki par 45 gadiem, minēto prasmju nav; uzskata, ka to personu šķēršļi profesionālajai reintegrācijai, kuras vecākas par 50 gadiem, ir nopietna problēma, un ar interesi gaida šai atlaisto darbinieku grupai paredzēto karjeras veidošanas izmēģinājuma projektu novērtējumu;

7.  uzsver, ka liels skaits atlaisto darbinieku ir vecāki par 55 gadiem un vairāk nekā 76 % ir sievietes; ņemot to vērā, atzīst, ka svarīga nozīme ir EGF līdzfinansētiem aktīviem darba tirgus pasākumiem, lai uzlabotu šo neaizsargāto grupu izredzes atgriezties darba tirgū; atzinīgi vērtē to, ka īpaša uzmanība ir tikusi pievērsta ierosināto pasākumu pielāgošanai mērķgrupu īpašajām vajadzībām;

8.  norāda, ka Somija atlaistajiem darbiniekiem, uz kuriem attiecas šis pieteikums, plāno septiņu veidu pasākumus: i) izaugsmes veicināšanas pasākumi un citi sagatavošanās pasākumi, ii) nodarbinātības un citi uzņēmējdarbības pasākumi, iii) apmācību kursi, iv) uzņēmējdarbības sākšanas dotācija, v) karjeras veidošanas izmēģinājuma projekti, vi) algas subsīdijas un vi) pabalsti par ceļa un uzturēšanās izmaksām; atzinīgi vērtē plānotos karjeras veidošanas izmēģinājuma projektus, kuros tiks pievērsta uzmanība fiziskās un garīgās veselības problēmām vai citiem jautājumiem, kas var būt šķērslis to saņēmēju profesionālajai reintegrācijai, kuri vecāki par 50 gadiem; norāda, ka pietiekams finansējums ir piešķirts kontrolei un ziņošanai;

9.  norāda, ka ienākumu atbalsta pasākumi veidos 22,05 % no visa individualizēto pasākumu kopuma, kas ir ievērojami mazāk nekā EGF regulā paredzētais maksimālais apjoms — 35 %, un ka šo darbību priekšnoteikums ir personu, kurām paredzēts atbalsts, aktīva līdzdalība darba meklēšanas vai apmācības pasākumos;

10.  atzīst, ka saskaņotais individualizēto pakalpojumu kopums ir sagatavots, apspriežoties ar Ūsimā, Pirkanmā, Ziemeļpohjanmā un Dienvidrietumsomijas ekonomiskās attīstības, transporta un vides centru pārstāvjiem, Ūsimā nodarbinātības un ekonomiskās attīstības biroja pārstāvjiem, kā arī uzņēmumu un arodbiedrību pārstāvjiem;

11.  norāda, ka Somijas iestādes ir apliecinājušas, ka ierosinātās darbības nesaņems finansiālu atbalstu no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem, ka tiks novērsta jebkāda dubulta finansēšana un ka tās papildinās no struktūrfondiem finansētās darbības;

12.  atgādina, ka saskaņotajam EGF atbalstīto individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kurā ir ņemtas vērā turpmākās darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi;

13.  atkārtoti uzsver, ka EGF palīdzība nedrīkst aizstāt darbības, kas uzņēmumiem jāveic saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem, nedz arī aizstāt uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus;

14.  aicina Komisiju turpmākajos priekšlikumos mudināt valstu iestādes sniegt sīkākas ziņas par nozarēm, kurās ir izaugsmes iespējas un kurās tādēļ, iespējams, tiks pieņemti jauni darbinieki, kā arī vākt pamatotus datus par EGF finansējuma ietekmi, cita starpā uz darbvietu kvalitāti, un par reintegrācijas līmeni, kas sasniegts ar EGF intervenci;

15.  atgādina savu aicinājumu Komisijai nodrošināt publisku piekļuvi visiem dokumentiem, kas saistīti ar EGF pieteikumiem;

16.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

17.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

18.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)

OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.

(2)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(3)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.


PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Somijas pieteikums EGF/2017/005 FI/Retail)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1), un jo īpaši tās 15. panta 4. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(2) un jo īpaši tā 13. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)  Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) mērķis ir sniegt atbalstu darba ņēmējiem, kas atlaisti no darba, un pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir beigusies tādēļ, ka globalizācijas dēļ ir notikušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, turpinās globālā finanšu un ekonomikas krīze vai ir sākusies jauna globāla finanšu un ekonomikas krīze, un palīdzēt viņiem no jauna iekļauties darba tirgū.

(2)  EGF nepārsniedz maksimālo apjomu EUR 150 miljoni gadā (2011. gada cenās), kā noteikts Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013(3) 12. pantā.

(3)  Somija 2017. gada 12. jūnijā iesniedza pieteikumu EGF izmantošanai pēc darbinieku atlaišanas trijos uzņēmumos, kas darbojas mazumtirdzniecības nozarē šādos Somijas reģionos: Rietumsomijā, Helsinki-Ūsimā, Dienvidsomijā un Ziemeļsomijā un Austrumsomijā. Pieteikums tika papildināts ar papildu informāciju, kas iesniegta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1309/2013 8. panta 3. punktu. Minētais pieteikums atbilst Regulas (ES) Nr. 1309/2013 13. pantā noteiktajām prasībām par EGF finansiālā ieguldījuma noteikšanu.

(4)  Tādēļ EGF būtu jāizmanto, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu EUR 2 499 360 apmērā saistībā ar Somijas iesniegto pieteikumu.

(5)  Lai pēc iespējas saīsinātu laiku, kas vajadzīgs EGF izmantošanai, šis lēmums būtu jāpiemēro no tā pieņemšanas dienas,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu, lai piešķirtu EUR 2 499 360 saistību un maksājumu apropriācijās.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. To piemēro no [lēmuma pieņemšanas datums](4)*.

[Vieta, datums]

Eiropas Parlamenta vārdā —  Padomes vārdā —

priekšsēdētājs  priekšsēdētājs

(1)

  OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.

(2)

  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(3)

  Padomes 2013. gada 2. decembra Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).

(4)

*   Lēmuma pieņemšanas datumu ievieto Parlaments pirms publicēšanas OV.


PASKAIDROJUMS

I.  Pamatinformācija

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds tika izveidots, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus ir nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos.

Saskaņā ar 12. pantu Regulā (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(1), un 15. pantu Regulā (ES) Nr. 1309/2013(2) Fondu drīkst izmantot, nepārsniedzot maksimālo apjomu — EUR 150 miljonus gadā (2011. gada cenās). Attiecīgās summas tiek iekļautas Savienības vispārējā budžetā kā uzkrājums.

EGF izmantošanas procedūra saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) ir šāda — ja pieteikums tiek novērtēts pozitīvi, Komisija iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai priekšlikumu par EGF izmantošanu un vienlaikus arī atbilstošu pieprasījumu pārvietot līdzekļus. Ja neizdodas panākt vienošanos, tiek sākta trialoga procedūra.

II.  Somijas pieteikums un Komisijas priekšlikums

Komisija 2017. gada 23. oktobrī pieņēma priekšlikumu lēmumam par EGF izmantošanu, piešķirot līdzekļus Somijai, lai atbalstītu to darbinieku atgriešanos darba tirgū, kas atlaisti no darba trijos uzņēmumos, kuri darbojas NACE 2. redakcijas 47. nodaļas (Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus) nozarē NUTS 2. līmeņa reģionos Somijā, proti, Rietumsomijā (FI19), Helsinki-Ūsimā (FI1B), Dienvidsomijā (FI1C), kā arī Ziemeļsomijā un Austrumsomijā (FI1D). Visvairāk darbinieku (835) tika atlaists Helsinki-Ūsimā reģionā.

Šis ir piektais pieteikums, kas jāizskata saistībā ar 2017. gada budžetu, un devītais kopš EGF izveides, kas attiecas uz mazumtirdzniecības nozari (NACE 2. redakcijas 47. nodaļu). Tas attiecas uz 1660 atlaistiem darbiniekiem, no kuriem 1500 darbinieki, paredzams, piedalīsies ierosinātajos pasākumos, un tas paredz EGF līdzekļu piešķiršanu Somijai kopumā EUR 2 499 360 apmērā.

Pieteikums tika iesniegts Komisijai 2017. gada 12. jūnijā, un līdz 2017. gada 31. jūlijam tika sniegta papildu informācija. Komisija pabeidza izvērtējumu 2017. gada 23. oktobrī un, ievērojot visus spēkā esošos EGF regulas noteikumus, secināja, ka pieteikums atbilst EGF regulas 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajiem EGF finansiālā ieguldījuma piešķiršanas nosacījumiem.

Somija apgalvo, ka darbinieku atlaišana ir saistīta ar globalizācijas dēļ notikušām lielām strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos un jo īpaši ar starptautiskās tiešsaistes tirdzniecības apjoma straujo pieaugumu. Laikposmā no 2010. līdz 2015. gadam Somijas mazumtirdzniecības produktu pārdošana tiešsaistē ir palielinājusies par 34 %, Somijas iedzīvotājiem aizvien vairāk iepērkoties interneta veikalos, kas atrodas ārpus ES valstīm (no 6 % no kopējā pārdošanas apjoma 2008. gadā līdz 19 % 2016. gadā). Tas ir novedis pie tā, ka kopš 2014. gada pastāvīgi samazinās parasto Somijas universālveikalu pārdošanas apjomi.

Vienlaikus ir notikušas nozīmīgas pārmaiņas mazumtirdzniecības nozares darbvietās, parādoties nepilna laika darbvietām, kurās nepieciešamas jaunas prasmes, piemēram, IT prasmes, prognozēšana, datu analīze, komunikācija, zināšanas par patērētājiem un loģistika. Turpretim 43 % Somijas mazumtirdzniecības darbinieku ir vecāki par 45 gadiem, un minēto prasmju viņiem nav.

Atlaišana notika divās nozīmīgās Somijas universālveikalu ķēdēs — Anttila un Stockman — un vienā meitasuzņēmumā — Vallila. 2017. gada pašā sākumā, neraugoties uz visiem centieniem uzlabot rentabilitāti un naudas plūsmu, Anttila un Vallila nācās pilnībā izbeigt savu darbību. Stockman kopš 2015. gada saskaras ar līdzīgām problēmām, ko izraisījis e-komercijas popularitātes pieaugums, iepirkšanās ieradumu izmaiņas un zema patērētāju uzticēšanās. Tā rezultātā Stockman klientu skaits laikposmā no 2012. līdz 2016. gadam ir samazinājies par 40 %, pārdošanas apgrozījums ir samazinājies par 38 % un darbības rezerve ir kļuvusi negatīva.

Stockman un Anttila bija nozīmīgi darba devēji visos četros skartajos reģionos. Liels skaits atlaisto darbinieku ir vecāki par 55 gadiem un vairāk nekā 76 % ir sievietes. EGF līdzfinansēti aktīvi darba tirgus pasākumi ir vēl jo svarīgāki, lai uzlabotu šo neaizsargāto grupu izredzes atgriezties darba tirgū. Īpaša uzmanība ir tikusi pievērsta ierosināto pasākumu pielāgošanai mērķgrupu īpašajām vajadzībām, piemēram, sniedzot karjeras izaugsmes veicināšanas pakalpojumus atbalsta saņēmējiem, kuri vecāki par 50 gadiem.

Atlaistajiem darbiniekiem tiks piedāvāti šādi septiņu veidu pasākumi, par kuriem tiek prasīts EGF līdzfinansējums:

– Izaugsmes veicināšanas pasākumi un citi sagatavošanās pasākumi. Šis pasākums paredz darba meklēšanas apmācības pašapziņas veidošanai un darba meklēšanas prasmju atjaunināšanai. Tas ietver arī individuālas darba konsultācijas.

– Nodarbinātības un citi uzņēmējdarbības pasākumi. Šī pasākuma mērķis ir sniegt informāciju, konsultācijas un ekspertu pakalpojumus, lai plānotu atbalsta saņēmēju atkārtotu pieņemšanu darbā, izmantojot tiešsaistes pakalpojumus, darba meklēšanas un profesionālās orientācijas konsultācijas, darba piedāvājumus, prasmju apzināšanu, darba spēju novērtēšanu un izmēģināšanu.

– Apmācību kursi. Šis pasākums ietvers profesionālo apmācību, tālākizglītību, pārmaiņu apmācību un pārkvalificēšanos. Tas ietver arī apmācību uzņēmējdarbības atbalstam. Mācību kursi tiks pielāgoti mērķgrupai.

– Uzņēmējdarbības sākšanas dotācija. Dotācijas mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības sākšanu un atsevišķu personu nodarbinātību. Uzņēmējdarbības sākšanas dotācija palīdz pakāpeniski uzsākt un izveidot pilna laika uzņēmējdarbību. Dotāciju nodrošina ne vairāk kā 12 mēnešus. Apmācība un konsultācijas arī ir saistītas ar dotāciju.

– Karjeras veidošanas izmēģinājuma projekti. Šis izmēģinājuma projekts ir paredzēts atbalsta saņēmējiem, kuri ir vecāki par 50 gadiem, un tajā tiks pievērsta uzmanība fiziskās vai garīgās veselības problēmām un citiem jautājumiem, kas var būt šķērslis profesionālajai reintegrācijai. Turklāt dažiem atbalsta saņēmējiem varētu būt vajadzīgs intensīvs atbalsts.

– Algas subsīdija. Ar šo subsīdiju atbalstīs nodarbinātību jaunā darbvietā, tādējādi samazinot algu izmaksas. Algas subsīdija būs 30–50 % no algu izmaksām, un to maksās darba devējam. Atkarībā no bezdarba perioda subsīdijas ilgums ir no 6 līdz 18 mēnešiem.

– Pabalsti par ceļa un uzturēšanās izmaksām. Šos pabalstus var piešķirt darba meklētājam par ceļa un uzturēšanās izmaksām, kas radušās darba meklēšanas vai apmācības laikā, un to mērķis ir veicināt nodarbinātību.

Komisija uzskata, ka izklāstītie pasākumi ir aktīvi darba tirgus pasākumi, kas atbilst EGF regulas 7. pantā norādītajām atbalsttiesīgajām darbībām, un neaizstāj pasīvos sociālās aizsardzības pasākumus.

Somijas iestādes ir sniegušas visas nepieciešamās garantijas attiecībā uz turpmāk minēto:

– piekļuvē ierosinātajām darbībām un to īstenošanā tiks ievēroti vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas principi,

– ir ievērotas valsts un ES tiesību aktos paredzētās prasības attiecībā uz kolektīvo atlaišanu,

– uzņēmumi, kuri pēc darbinieku atlaišanas ir turpinājuši darbību, ir ievērojuši juridiskos pienākumus, kas attiecas uz darbinieku atlaišanu, un ir snieguši saviem darbiniekiem atbilstošu palīdzību,

– ierosinātās darbības nesaņems finansiālu atbalstu no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem, kā arī tiks novērsta jebkāda dubulta finansēšana,

– ar ierosinātajām darbībām tiks papildinātas no struktūrfondiem finansētās darbības,

– EGF finansiālais ieguldījums atbildīs Savienības procesuālajiem un materiālajiem noteikumiem par valsts atbalstu.

Somija ir informējusi Komisiju, ka valsts priekšfinansējuma vai līdzfinansējuma galvenais avots ir Nodarbinātības un ekonomikas ministrija (MEAE) un ka dažus pakalpojumus finansēs arī no ekonomiskās attīstības, transporta un vides centru un nodarbinātības un ekonomiskās attīstības biroju darbības izdevumiem. Finansiālo ieguldījumu pārvaldīs un kontrolēs MEAE Nodarbinātības un uzņēmējdarbības departaments. Par revīziju atbildīgā organizācija būs neatkarīga iekšējās revīzijas vienība, kas darbojas MEAE pastāvīgā sekretāra vadībā.

III.  Procedūra

Lai izmantotu EGF, Komisija ir iesniegusi budžeta lēmējinstitūcijai pieprasījumu pārvietot līdzekļus no EGF rezerves (40 02 43) uz EGF budžeta pozīciju (04 04 01) par kopējo summu EUR 2 499 360.

Šis ir piektais budžeta lēmējinstitūcijai 2017. gadā līdz šim iesniegtais priekšlikums pārvietot līdzekļus, lai izmantotu EGF.

Ja neizdosies panākt vienošanos, tiks sākta trialoga procedūra, kā paredzēts EGF regulas 15. panta 4. punktā.

Saskaņā ar iekšēju vienošanos šajā procesā ir jāiesaista Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja, lai tā nodrošinātu konstruktīvu atbalstu un ieguldījumu EGF izmantošanas pieteikumu izvērtēšanā.

(1)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(2)

OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.

(3)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.


PIELIKUMS. NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS VĒSTULE

D(2017)45120

Budžeta komitejas priekšsēdētājam

Jean Arthuis

ASP 09G205

Temats: Atzinums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda (EGF) izmantošanu saistībā ar pieteikumu EGF/2017/005 FI/Retail — COM(2017) 618 final

Godātais priekšsēdētāj!

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja (EMPL komiteja) un tās darba grupa EGF jautājumos izvērtēja EGF izmantošanu saistībā ar pieteikumu EGF/2017/005 FI/Retail un pieņēma turpmāk izklāstīto atzinumu.

EMPL komiteja un darba grupa EGF jautājumos atbalsta EGF izmantošanu saistībā ar šo pieteikumu. Lai gan EMPL komitejai ir dažas piezīmes šajā sakarībā, tā neapšauba maksājumu apropriāciju pārvietojuma nepieciešamību.

EMPL komitejas atzinuma pamatā ir šādi apsvērumi:

A) tā kā šis pieteikums ir sagatavots atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1309/2013 (EGF regula) 4. panta 1. punkta b) apakšpunktam un attiecas uz 1660 darbiniekiem, kas atlaisti trīs uzņēmumos, kuri darbojas NACE 2. red. 47. nodaļā (Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus) klasificētās saimnieciskās darbības nozarēs;

B) tā kā, lai noteiktu saikni starp atlaišanu un globalizācijas dēļ notikušām lielām strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos, Somija norāda, ka iepirkšanās tiešsaistē popularitātes pieaugums ir būtiski ietekmējis parasto universālveikalu tirdzniecību un ka Somijas patērētāju vidū īpašu popularitāti ir ieguvuši interneta veikali, kas atrodas ārpus ES valstīm;

C) tā kā 76,3 % no darbiniekiem, kuriem paredzēti pasākumi, ir sievietes un 23,7 % — vīrieši; tā kā 65,7 % paredzēto atbalsta saņēmēju ir vecumā no 30 līdz 54 gadiem, 17,5 % — vecumā no 55 līdz 64 gadiem un 16,5 % — vecumā no 15 līdz 29 gadiem,

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā par Somijas pieteikumu iekļaut šādus ierosinājumus:

1. piekrīt Komisijai, ka Regulas (ES) Nr. 1309/2013 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā norādītie intervences kritēriji ir izpildīti un ka līdz ar to Somija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu EUR 2 499 360 apmērā, kas ir 60 % no kopējām izmaksām, proti, EUR 4 165 600;

2. norāda, ka Komisija ir ievērojusi 12 nedēļu termiņu no pilna Somijas iestāžu pieteikuma saņemšanas dienas un 2017. gada 26. septembrī ir pabeigusi savu novērtējumu par atbilstību finansiālā ieguldījuma piešķiršanas nosacījumiem, tajā pašā dienā nosūtot to Parlamentam;

3. norāda, ka divās nozīmīgās Somijas universālveikalu ķēdēs notikusī atlaišana ir ietekmējusi visus četrus Somijas NUTS-2 reģionus; atzīst, ka šādi veikali ir piedzīvojuši naudas plūsmas mazināšanos un rentabilitātes pasliktināšanos, ko izraisījis e-komercijas popularitātes pieaugums, iepirkšanās ieradumu izmaiņas un zema patērētāju uzticēšanās;

4. norāda, ka EGF līdzfinansētie individualizētie pakalpojumi atlaistajiem darba ņēmējiem ietver izaugsmes veicināšanas pasākumus un citus sagatavošanās pasākumus, nodarbinātības un citus uzņēmējdarbības pasākumus, apmācību kursus, uzņēmējdarbības sākšanas dotācijas, karjeras veidošanas izmēģinājuma projektus, algas subsīdijas un pabalstus par ceļa un uzturēšanās izmaksām;

5. uzskata, ka to personu šķēršļi profesionālajai reintegrācijai, kuras vecākas par 50 gadiem, ir nopietna problēma, un ar interesi gaida šai atlaisto darbinieku grupai paredzēto karjeras veidošanas izmēģinājuma projektu novērtējumu;

6. pauž bažas par to, ka darba devējiem, kuri saņem algas subsīdijas, nav pienākums turpināt nodarbināt šos darba ņēmējus arī pēc subsīdijas perioda beigām; norāda, ka iepriekšējā Somijas pieredze liecina, ka šādi darba ņēmēji atrod darbu un aiziet no subsīdiju sistēmas salīdzinoši ātri;

7. atzinīgi vērtē saskaņotā individualizēto pakalpojumu kopuma sagatavošanas nolūkā notikušo apspriešanos ar ieinteresētajām personām, tostarp ar Ūsimā, Pirkanmā, Ziemeļpohjanmā un Dienvidrietumsomijas ekonomiskās attīstības, transporta un vides centru (“ELY centru”) pārstāvjiem, Ūsimā nodarbinātības un ekonomiskās attīstības biroja (TE biroja) pārstāvjiem, kā arī Anttila un arodbiedrību (PAM: Service Unions United) pārstāvjiem;

8. norāda, ka ienākumu atbalsta pasākumi veidos 22,05% no visa individualizēto pasākumu kopuma, kas ir mazāk nekā EGF regulā paredzētais maksimālais apmērs — 35 %, un ka šo darbību priekšnoteikums ir personu, kurām paredzēts atbalsts, aktīva līdzdalība darba meklēšanas vai apmācības pasākumos;

9. norāda, ka Somijas iestādes ir apliecinājušas, ka ierosinātās darbības nesaņems finansiālu atbalstu no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem, ka tiks novērsta jebkāda dubulta finansēšana un ka tās papildinās no struktūrfondiem finansētās darbības;

10. atzinīgi vērtē Somijas sniegto apstiprinājumu, ka EGF finansiālais ieguldījums neaizstās darbības, kas attiecīgajam uzņēmumam jāveic saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem;

11. atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kurā ir ņemtas vērā turpmākās darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi.

Ar cieņu

Marita Ulvskog,

priekšsēdētāja pirmā vietniece, priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja

Kopija nosūtīta: Thomas Händel


PIELIKUMS. REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE

Reģionālās attīstības komitejas priekšsēdētājas Iskra Mihaylova 2017. gada 7. novembra vēstule Budžeta komitejas priekšsēdētājam Jean Arthuis

Tulkojums

Temats:  Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana

Godātais Arthuis kungs!

Reģionālās attīstības komitejai ir lūgts sniegt atzinumu par Komisijas priekšlikumu lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu. Esmu informēta par to, ka ziņojumu par turpmāk minēto priekšlikumu Budžeta komiteja ir paredzējusi pieņemt 2017. gada 22. novembrī.

  COM(2017)0618 ir priekšlikums piešķirt EUR 2 499 360 lielu EGF ieguldījumu 1500 darbiniekiem, kas atlaisti trijos mazumtirdzniecības uzņēmumos Somijā. Šie uzņēmumi darbojas saimnieciskās darbības nozarē, kas klasificēta NACE 2. red. 47. nodaļā (“Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus”). Atlaišana ir notikusi šādos NUTS 2. līmeņa reģionos: FI19 — Rietumsomija, FI1B — Helsinki-Ūsimā, FI1C — Dienvidsomija un FI1D — Ziemeļsomija un Austrumsomija.

Spēkā esošie noteikumi par EGF finansiālo ieguldījumu ir izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006.

Komitejas koordinatori ir izvērtējuši šo priekšlikumu un lūguši mani Jūs informēt par to, ka Reģionālās attīstības komitejas locekļu vairākumam nav iebildumu pret Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu, lai piešķirtu iepriekš minēto summu, kā to ierosinājusi Komisija.

Ar cieņu

Iskra MIHAYLOVA


INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

22.11.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

31

3

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean-Paul Denanot, Javi López, Andrey Novakov

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jonathan Bullock, Jordi Solé


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

31

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet,

ECR

Zbigniew Kuźmiuk,

ENF

Marco Zanni,

GUE/NGL

Liadh Ní Riada,

NI

Eleftherios Synadinos,

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere, Patricija Šulin

S&D

Jean-Paul Denanot, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Javi López, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums