Procedură : 2017/2231(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0366/2017

Texte depuse :

A8-0366/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 30/11/2017 - 8.6

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0457

RAPORT     
PDF 661kWORD 74k
23.11.2017
PE 612.295v02-00 A8-0366/2017

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Finlanda – EGF/2017/005 FI/Comerț cu amănuntul)

(COM(2017)0618 – C8-0364/2017 – 2017/2231(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportor: Răzvan Popa

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Finlanda – EGF/2017/005 FI/Comerț cu amănuntul)

(COM(2017)0618 – C8-0364/2017 – 2017/2231(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0618 – C8-0364/2017),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (denumit în continuare „Regulamentul privind FEG”),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0366/2017),

A.  întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de consecințele schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale sau ale crizei economice și financiare mondiale și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil;

C.  întrucât Finlanda a prezentat cererea EGF/2017/005 FI/Comerț cu amănuntul pentru a obține o contribuție financiară din partea FEG în conformitate cu criteriul de intervenție prevăzut la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind FEG, ca urmare a concedierii unui număr de 1 660 de lucrători din trei întreprinderi care își desfășoară activitatea în sectorul economic clasificat în diviziunea 47 din NACE Rev. 2 (Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor) din regiunile de nivel NUTS 2 Länsi Suomi, Helsinki-Uusimaa, Etelä-Suomi și Pohjois- ja Itä-Suomi din Finlanda; întrucât se preconizează că un număr de 1 500 de lucrători disponibilizați ar urma să beneficieze de aceste măsuri,

D.  întrucât responsabilitatea controlului financiar al măsurilor sprijinite de FEG revine statului membru în cauză, conform dispozițiilor de la articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul privind FEG,

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind FEG și că Finlanda are dreptul, în temeiul acestui regulament, la o contribuție financiară de 2 499 360 EUR, reprezentând 60 % din costurile totale de 4 165 600 EUR;

2.  remarcă faptul că Comisia a respectat termenul de 12 săptămâni de la primirea cererii completate din partea autorităților finlandeze până la finalizarea evaluării sale privind îndeplinirea condițiilor pentru acordarea unei contribuții financiare, la 23 octombrie 2017, aducând această evaluare la cunoștința Parlamentului la aceeași dată;

3.  ia act de faptul că Finlanda susține că disponibilizările sunt legate de schimbări structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale ca urmare a globalizării, mai precis de creșterea exponențială a comerțului internațional online; în special, ia act de faptul că creșterea vânzărilor online de produse cu amănuntul în Finlanda, combinată cu popularitatea magazinelor de pe internet din afara UE în rândul consumatorilor finlandezi, a dus la o scădere constantă a vânzărilor realizate de magazinele universale finlandeze convenționale din 2014 încoace;

4.  remarcă faptul că toate cele patru regiuni NUTS-2 din Finlanda sunt afectate de disponibilizările care au avut loc la două mari lanțuri de magazine universale din Finlanda; recunoaște că magazinele în cauză s-au confruntat cu o diminuare a rentabilității și a fluxului de capital ca urmare a intensificării comerțului electronic, a modificării obiceiurilor de cumpărare și a încrederii scăzute a consumatorilor;

5.  reamintește că disponibilizările au avut loc la două mari lanțuri de magazine universale finlandeze și la o filială, care din 2015 s-au confruntat cu probleme majore legate de o diminuare a rentabilității și deteriorarea fluxului de capital ca urmare a intensificării comerțului electronic, a modificării obiceiurilor de cumpărare și a încrederii scăzute a consumatorilor; regretă faptul că, la începutul anului 2017, două dintre societățile în cauză au fost nevoite să își înceteze complet activitatea;

6.  este conștient de faptul că, în același timp, a intervenit o schimbare majoră în ceea ce privește natura locurilor de muncă în domeniul vânzării cu amănuntul, fiind în creștere locurile de muncă cu fracțiune de normă care presupun noi competențe, ca de exemplu IT, prognoze, analiză de date, comunicare, cunoașterea consumatorilor și competențe logistice; regretă faptul că 43 % din personalul sectorului cu amănuntul din Finlanda cu vârsta peste 45 de ani nu dispun de astfel de competențe; consideră că obstacolele în calea reinserției profesionale pentru persoanele de peste 50 de ani reprezintă o problemă importantă și așteaptă cu interes o evaluare a proiectelor-pilot de consiliere privind cariera care au fost propuse pentru acest grup de lucrători disponibilizați;

7.  subliniază faptul că o mare parte dintre lucrătorii disponibilizați au vârsta de peste 55 de ani, iar peste 76 % sunt femei; având în vedere acest lucru, recunoaște importanța măsurilor active de pe piața forței de muncă cofinanțate din FEG pentru îmbunătățirea oportunităților de reintegrare a acestor grupuri vulnerabile pe piața muncii; salută faptul că s-a acordat o importanță deosebită adaptării măsurilor propuse la nevoile specifice ale grupurilor-țintă;

8.  constată că Finlanda are în vedere șapte tipuri de măsuri pentru lucrătorii disponibilizați vizați de cerere: (i) măsuri de consiliere privind cariera și alte măsuri pregătitoare, (ii) măsuri în domeniul ocupării forței de muncă și alte măsuri comerciale, (iii) cursuri de formare, (iv) subvenții pentru demararea unei noi afaceri, (v) proiecte-pilot de consiliere privind cariera, (vi) subvenții salariale, (vi) indemnizații pentru deplasare și cazare; salută proiectele-pilot planificate de consiliere privind cariera care examinează problemele fizice sau mentale și alte aspecte susceptibile să împiedice reinserția profesională pentru beneficiarii cu vârsta de peste 50 de ani; remarcă faptul că pentru activitățile de control și raportare sunt alocate fonduri suficiente;

9.  observă că măsurile de sprijinire a venitului vor reprezenta 22,05 % din pachetul global de măsuri personalizate, cotă situată mult sub cea maximă de 35 % prevăzută în Regulamentul privind FEG, precum și că măsurile în cauză sunt condiționate de participarea activă a beneficiarilor vizați la activități de căutare a unui loc de muncă sau de formare;

10.  recunoaște faptul că pachetul coordonat de servicii personalizate a fost elaborat în consultare cu reprezentanții Centrelor pentru dezvoltare economică, transport și mediu din Uusimaa, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Varsinais-Suomi și ai Biroului pentru ocuparea forței de muncă și dezvoltare economică din Uusimaa, precum și cu reprezentanții societăților și ai sindicatelor;

11.  ia act de faptul că autoritățile finlandeze au oferit asigurări cu privire la faptul că acțiunile propuse nu vor primi sprijin financiar din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii, că va fi evitată orice dublă finanțare și că aceste acțiuni vor fi complementare cu măsurile finanțate de fondurile structurale;

12.  reamintește că, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate sprijinite de FEG, ar trebui să se anticipeze perspectivele viitoare ale pieței forței de muncă și abilitățile necesare și să se asigure compatibilitatea cu tranziția spre o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și sustenabilă;

13.  reiterează faptul că asistența din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care țin de responsabilitatea societăților în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă și nici măsurile de restructurare a unor societăți sau sectoare de activitate;

14.  invită Comisia să le solicite autorităților naționale să prezinte, în propunerile viitoare, mai multe detalii cu privire la sectoarele care au perspective de creștere și care, prin urmare, ar putea oferi locuri de muncă, precum și să colecteze date întemeiate pe dovezi cu privire la impactul finanțării din partea FEG, inclusiv privind calitatea locurilor de muncă și rata de reinserție realizată prin intermediul FEG;

15.  reamintește apelul său adresat Comisiei de a asigura accesul public la toate documentele legate de cazurile FEG;

16.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

17.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

18.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1)

JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

(2)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(3)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Finlanda – EGF/2017/005 Comerț cu amănuntul)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1), în special articolul 15 alineatul (4),

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(2), în special punctul 13,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)  Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) urmărește să ofere sprijin lucrătorilor disponibilizați și persoanelor care desfășoară o activitate independentă a căror activitate a încetat ca urmare a modificărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale, generate de globalizare, ca urmare a continuării crizei economice și financiare mondiale sau ca urmare a unei noi crize economice și financiare mondiale, precum și să le ofere asistență în vederea reintegrării pe piața muncii.

(2)  Fondul nu depășește o sumă anuală maximă de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011), după cum se prevede la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului(3).

(3)  La 12 iunie 2017, Finlanda a prezentat o cerere de mobilizare a FEG, în legătură cu disponibilizările din trei întreprinderi care își desfășoară activitatea în sectorul comerțului cu amănuntul în următoarele regiuni: Länsi Suomi, Helsinki-Uusimaa, Etelä-Suomi și Pohjois- ja Itä-Suomi din Finlanda. Cererea a fost completată cu informații suplimentare care au fost transmise în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013. Cererea îndeplinește condițiile pentru stabilirea sumei contribuției financiare din partea FEG prevăzute la articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013.

(4)  Prin urmare, FEG ar trebui mobilizat pentru a oferi o contribuție financiară în valoare de 2 499 360 EUR ca răspuns la cererea depusă de Finlanda.

(5)  Pentru a reduce la minimum termenul necesar pentru declanșarea intervenției din partea FEG, prezenta decizie ar trebui să se aplice de la data adoptării sale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, se mobilizează din Fondul european de ajustare la globalizare suma de 2 499 360 EUR în credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Decizia se aplică începând cu [data adoptării prezentei decizii](4)*.

Adoptată la,

Pentru Parlamentul European  Pentru Consiliu

Președintele  Președintele

(1)

  JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

(2)

  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(3)

  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).

(4)

*   Data urmează să fie introdusă de Parlament înainte de publicarea în JO.


EXPUNERE DE MOTIVE

I.  Context

Fondul european de ajustare la globalizare a fost creat pentru a furniza un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale.

Conform dispozițiilor de la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(1) și de la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013(2), fondul nu poate depăși o valoare maximă anuală de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011). Sumele corespunzătoare sunt înscrise în bugetul general al Uniunii Europene ca provizioane.

În ceea ce privește procedura, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3), pentru a activa fondul, dacă evaluează pozitiv o cerere, Comisia prezintă autorității bugetare o propunere de mobilizare a fondului și, simultan, cererea corespondentă de transfer. În caz de dezacord, se inițiază o procedură de trilog.

II.  Cererea prezentată de Finlanda și propunerea Comisiei

La 23 octombrie 2017, Comisia a adoptat o propunere de decizie privind mobilizarea FEG în favoarea Finlandei pentru sprijinirea reintegrării pe piața forței de muncă a lucrătorilor disponibilizați de trei societăți ale căror activități se încadrează în diviziunea 47 a NACE Rev. 2 („Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor”) în regiunile de nivel 2 NUTS Länsi Suomi (FI19), Helsinki-Uusimaa (FI1B), Etelä-Suomi (FI1C) și Pohjois- Pohjanmaa Itä-Suomi (FI1D) din Finlanda. Majoritatea disponibilizărilor (835) au avut loc în regiunea Helsinki-Uusimaa.

Aceasta este cea de-a cincea cerere care urmează să fie examinată în cadrul bugetului pe 2017 și cea de-a noua în sectorul comerțului cu amănuntul (diviziunea 47 a NACE Rev. 2) de la instituirea FEG. Cererea vizează 1 660 de lucrători disponibilizați, dintre care se estimează că 1 500 vor participa la măsurile propuse, și se referă la mobilizarea din FEG a unei sume totale de 2 499 360 EUR pentru Finlanda.

Cererea a fost transmisă Comisiei la 12 iunie 2017, fiind completată cu informații suplimentare până la 31 iulie 2017. Comisia și-a finalizat evaluarea la 23 octombrie 2017 și a concluzionat, în conformitate cu toate dispozițiile aplicabile ale Regulamentului privind FEG, că cererea îndeplinește condițiile pentru acordarea unei contribuții financiare din partea FEG, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind FEG.

Finlanda susține că disponibilizările sunt legate de schimbări structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale ca urmare a globalizării, mai precis de creșterea exponențială a comerțului internațional online. În Finlanda, vânzările online de produse cu amănuntul au crescut cu 34 % între 2010 și 2015, consumatorii finlandezi orientându-se tot mai des către magazine de pe internet din afara UE (de la 6 % din totalul vânzărilor în 2008 la 19 % în 2016). Acest lucru a dus la o scădere constantă a vânzărilor realizate de magazinele universale finlandeze convenționale din 2014 încoace.

În același timp, a intervenit o schimbare majoră în ceea ce privește natura locurilor de muncă în domeniul vânzării cu amănuntul, fiind în creștere locurile de muncă cu fracțiune de normă care presupun noi competențe, ca de exemplu IT, prognoze, analiză de date, comunicare, cunoașterea consumatorilor și competențe logistice. În schimb, 43 % din personalul sectorului cu amănuntul din Finlanda are vârsta peste 45 de ani și nu dispune de astfel de competențe.

Disponibilizările au avut loc la două mari lanțuri de magazine universale din Finlanda, Anttila și Stockman, și la o filială, Vallila. La începutul anului 2017, în ciuda tuturor eforturilor de a-și îmbunătăți rentabilitatea și fluxul de capital, Anttila și Vallila au fost nevoite să își înceteze complet activitatea. Stockman s-a confruntat cu probleme similare din 2015, ca urmare a intensificării comerțului electronic, a modificării obiceiurilor de cumpărare și a încrederii scăzute a consumatorilor. Drept consecință, numărul clienților Stockman a scăzut cu 40 % între 2012 și 2016, cifra de afaceri aferentă vânzărilor a scăzut cu 38 %, iar marja operațională a devenit negativă.

Stockman și Anttila erau angajatori importanți în toate cele patru regiuni vizate. O mare parte dintre lucrătorii disponibilizați au o vârstă de peste 55 de ani, iar peste 76 % sunt femei. Măsurile active de pe piața forței de muncă cofinanțate din FEG sunt cu atât mai importante pentru îmbunătățirea oportunităților de reintegrare a acestor grupuri vulnerabile pe piața muncii. S-a acordat o importanță deosebită adaptării măsurilor propuse la nevoile specifice ale grupurilor-țintă, de exemplu, prin servicii personalizate de consiliere privind cariera profesională destinate beneficiarilor cu vârsta peste 50 de ani.

Cele șapte tipuri de măsuri de care vor beneficia lucrătorii disponibilizați și pentru care se solicită cofinanțare din FEG constau în:

– Măsuri de consiliere și alte măsuri pregătitoare: această măsură include o formare privind căutarea unui loc de muncă, al cărei obiectiv este întărirea încrederii în sine și actualizarea competențelor în materie de căutare a unui loc de muncă. Ea include, de asemenea, consiliere profesională pe bază individuală.

– Măsuri în favoarea ocupării forței de muncă și a altor activități economice: această măsură constă în furnizarea de informații, consiliere și servicii de specialitate pentru planificarea reinserției profesionale a beneficiarilor prin intermediul serviciilor online, al orientării profesionale și al orientării în materie de căutare a unui loc de muncă, al ofertelor de muncă, al cartografierii competențelor, al evaluărilor capacității de muncă și al testărilor profesionale.

– Cursuri de formare: această măsură își propune să ofere cursuri de formare profesională, formare continuă, formare în materie de schimbare și cursuri de recalificare. Ea include, de asemenea, cursuri de formare în sprijinul antreprenoriatului. Cursurile vor fi adaptate grupului-țintă.

– Subvenție pentru demararea unei noi afaceri: Scopul subvenției este de a promova crearea de activități economice și de locuri de muncă pentru persoanele fizice. Subvenția pentru demararea unei noi afaceri ajută la lansarea și consolidarea treptată a unei noi activități economice cu normă întreagă. Ea este furnizată timp de maximum 12 luni. Formarea și consilierea sunt și ele legate de această subvenție.

Proiect-pilot de consiliere privind cariera: pentru beneficiarii în vârstă de peste 50 de ani, proiectul-pilot va examina eventualele probleme fizice sau mentale, precum și alte aspecte susceptibile să împiedice reangajarea. Pe lângă aceasta, unii beneficiari ar putea necesita o îndrumare intensivă.

Subvenții salariale: această subvenție va veni în sprijinul ocupării unui nou loc de muncă, prin reducerea costurilor salariale. Subvenția salarială va reprezenta 30-50 de procente din costurile salariale și va fi plătită angajatorului. Perioada de subvenționare este de 6-18 luni, în funcție de durata perioadei de șomaj.

– Alocații pentru deplasare și cazare: pot fi acordate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, pentru costurile de deplasare și de cazare suportate cu ocazia căutării unui loc de muncă sau cu ocazia activităților de formare vizând promovarea ocupării forței de muncă.

Potrivit Comisiei, măsurile prezentate mai sus constituie măsuri active pe piața forței de muncă și se încadrează la acțiunile eligibile prevăzute la articolul 7 din Regulamentul privind FEG și nu înlocuiesc măsurile pasive de protecție socială.

Autoritățile finlandeze au furnizat toate garanțiile necesare cu privire la următoarele:

– principiile egalității de tratament și nediscriminării vor fi respectate în ceea ce privește accesul la acțiunile propuse și punerea lor în aplicare;

– au fost respectate cerințele stipulate în legislația națională și în legislația UE privind disponibilizările colective;

– întreprinderile care au efectuat disponibilizările și care și-au continuat activitățile după disponibilizări și-au respectat obligațiile legale aplicabile în cazul disponibilizărilor și au luat măsuri adecvate pentru lucrătorii lor;

– măsurile propuse nu vor primi sprijin financiar din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii și se va evita orice fel de dublă finanțare;

– acțiunile propuse vor fi complementare cu acțiunile finanțate din fondurile structurale;

– contribuția financiară din partea FEG va respecta normele procedurale și materiale ale Uniunii privind ajutoarele de stat.

Finlanda a înștiințat Comisia că principala sursă de prefinanțare sau cofinanțare națională este Ministerul Afacerilor Economice și Forței de Muncă (MEOF) și că unele servicii vor fi, de asemenea, finanțate din cheltuielile operaționale ale Centrelor pentru dezvoltare economică, transport și mediu și de Birourile de ocupare a forței de muncă și dezvoltare economică. Contribuția financiară va fi gestionată și controlată de Departamentul pentru ocuparea a forței de muncă și antreprenoriat din cadrul MEOF. Organismul responsabil de audit este unitatea independentă de audit intern, care funcționează în subordinea Secretarului permanent al MEOF.

III.  Procedura

În vederea mobilizării fondului, Comisia a prezentat autorității bugetare o cerere de transfer al unei sume globale de 2 499 360 EUR din rezerva FEG (40 02 43) la linia bugetară aferentă FEG (04 04 01).

Aceasta este a cincea propunere de transfer pentru mobilizarea Fondului transmisă autorității bugetare de la începutul anului 2017.

În caz de dezacord, se inițiază o procedură de trilog, în conformitate cu articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul privind FEG.

Potrivit unui acord intern, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale ar trebui să ia parte la acest proces, pentru a oferi un sprijin constructiv și a contribui la evaluarea cererilor de asistență din partea fondului.

(1)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(2)

JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

(3)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE

D(2017)45120

Dlui Jean Arthuis

Președintele Comisiei pentru bugete

ASP 09G205

Subiect: Avizul privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) în cazul EGF/2017/005 FI/Comerț cu amănuntul – COM(2017) 618 final

Stimate domnule Președinte,

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) și grupul său de lucru pentru FEG au examinat mobilizarea FEG pentru cazul EGF/2017/005 FI/Comerț cu amănuntul și au adoptat următorul aviz.

Comisia EMPL și Grupul de lucru pentru FEG se pronunță în favoarea mobilizării fondului pentru a da curs acestei cereri. În acest sens, Comisia EMPL prezintă câteva observații, fără să pună totuși sub semnul întrebării transferul creditelor de plată.

Deliberările din cadrul Comisiei EMPL se bazează pe următoarele considerente:

A) întrucât această cerere se întemeiază pe articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 (Regulamentul privind FEG) și se referă la 1 660 de lucrători disponibilizați de trei întreprinderi care își desfășoară activitatea în sectoare economice încadrate la diviziunea 47 din NACE Rev. 2 - Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și a motocicletelor;

B) întrucât, pentru a stabili legătura dintre disponibilizări și schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale ca urmare a globalizării, Finlanda a explicat că creșterea volumului de cumpărături online (vânzările online de produse cu amănuntul au crescut cu 34% între 2010 și 2015) a avut un impact major asupra vânzărilor realizate de magazinele universale finlandeze convenționale și că magazinele de pe internet din afara UE au foarte mult succes în rândul consumatorilor finlandezi;

C) întrucât 76,3 % dintre lucrătorii vizați de măsură sunt femei, iar 23,7 % sunt bărbați; întrucât 65,7 % din beneficiarii vizați sunt persoane cu vârste cuprinse între 30 și 54 de ani, 17,5 % au între 55 și 64 de ani și 16,5 % au între 15 și 29 de ani;

Prin urmare, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru bugete, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată cu privire la cererea Finlandei:

1. este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite criteriile de intervenție prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 și că, prin urmare, Finlanda are dreptul, în temeiul acestui regulament, la o contribuție financiară de 2 499 360 EUR, ceea ce reprezintă 60 % din costurile totale de 4 165 600 EUR;

2. ia act de faptul că Comisia a respectat termenul de 12 săptămâni de la primirea cererii complete din partea autorităților finlandeze până la finalizarea evaluării sale privind îndeplinirea condițiilor pentru acordarea unei contribuții financiare, la 23 octombrie 2017, evaluare pe care a adus-o la cunoștința Parlamentului la aceeași dată;

3. remarcă faptul că toate cele patru regiuni NUTS-2 din Finlanda sunt afectate de disponibilizările care au avut loc la două mari lanțuri de magazine universale din Finlanda; recunoaște că magazinele în cauză s-au confruntat cu o diminuare a rentabilității și a fluxului de capital ca urmare a intensificării comerțului electronic, a modificării obiceiurilor de cumpărare și a încrederii scăzute a consumatorilor;

4. ia act de faptul că serviciile personalizate cofinanțate de FEG și destinate lucrătorilor disponibilizați includ îndrumare profesională și alte măsuri pregătitoare, măsuri în favoarea ocupării forței de muncă și a altor activități economice, cursuri de formare, subvenții pentru demararea unei noi afaceri, proiecte-pilot de consiliere privind cariera, subvenții salariale și alocații pentru deplasare și cazare;

5. consideră că obstacolele în calea reinserției profesionale pentru persoanele de peste 50 de ani reprezintă o problemă importantă și așteaptă cu interes o evaluare a proiectelor-pilot de consiliere privind cariera care au fost propuse pentru acest grup de lucrători disponibilizați;

6. este preocupat de faptul că angajatorii care primesc subvenții salariale nu sunt obligați să continue să angajeze lucrătorii respectivi pentru perioade mai lungi decât cea a subvenției; constată că experiența anterioară din Finlanda arată că acești lucrători își găsesc un loc de muncă și ies din sistemul de subvenții relativ rapid;

7. salută consultările cu părțile interesate, inclusiv cu reprezentanți ai Centrelor pentru dezvoltare economică, transport și mediu („centrele ELY”) din Uusimaa, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa și Varsinais-Suomi, reprezentanți ai Biroului pentru ocuparea forței de muncă și dezvoltarea economică („Biroul TE”) din Uusimaa, reprezentanți ai Anttila și ai sindicatelor (PAM: sindicatele unite din sectorul serviciilor), care au avut loc în scopul de a întocmi pachetul coordonat de servicii personalizate;

8. observă că măsurile pentru suplimentarea venitului reprezintă 22,05 % din pachetul total de măsuri personalizate, mult sub cota maximă de 35 % prevăzută de Regulamentul privind FEG, și că aceste acțiuni sunt condiționate de participarea activă a beneficiarilor vizați la activități de căutare a unui loc de muncă sau de formare;

9. ia act de faptul că autoritățile finlandeze au oferit asigurări cu privire la faptul că acțiunile propuse nu vor primi sprijin financiar din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii, că va fi evitată orice dublă finanțare și că aceste acțiuni vor fi complementare cu măsurile finanțate de fondurile structurale;

10. salută confirmarea dată de Finlanda că o eventuală contribuție financiară din partea FEG nu va înlocui acțiunile pe care întreprinderea în cauză trebuie să le ia în conformitate cu legislația națională sau în temeiul acordurilor colective;

11. reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din regulament, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să se anticipeze evoluția din viitor a pieței forței de muncă și competențele necesare și să se asigure compatibilitatea cu tranziția spre o economie sustenabilă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor.

Cu deosebită considerație,

Marita Ulvskog

Prim-vicepreședintă, președintă în exercițiu

(în copie) Thomas Händel


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

Scrisoare adresată de Iskra Mihaylova, președinta Comisiei pentru dezvoltare regională, la 7 noiembrie 2017, domnului Jean Arthuis, președintele Comisiei pentru bugete

Traducere

Subiect:  Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare

Stimate domnule Arthuis,

Comisia pentru dezvoltare regională a fost sesizată pentru a emite un aviz referitor la o propunere a Comisiei privind o decizie de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG). Înțeleg că se are în vedere adoptarea, la 22 noiembrie 2017, în Comisia pentru bugete, a unui raport referitor la această propunere:

-  COM(2017)0618 propune o contribuție din FEG în valoare de 2 499 360 EUR pentru 1 500 de lucrători disponibilizați de la trei întreprinderi din sectorul comerțului cu amănuntul din Finlanda. Aceste întreprinderi își desfășoară activitatea în sectorul economic clasificat în cadrul diviziunii 47 din NACE Rev. 2 (Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și a motocicletelor). Disponibilizările au avut loc în regiunile de nivel NUTS 2 Länsi-Suomi (FI19), Helsinki-Uusimaa (FI1B), Etelä-Suomi (FI1C) și Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D) din Finlanda.

Normele aplicabile contribuțiilor financiare din FEG sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006.

Coordonatorii comisiei au evaluat această propunere și m-au însărcinat să vă comunic faptul că majoritatea membrilor comisiei noastre nu formulează obiecțiuni față de mobilizarea în acest caz a Fondului european de ajustare la globalizare pentru a aloca suma menționată mai sus propusă de Comisie.

Cu deosebită considerație,

Iskra MIHAYLOVA


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

22.11.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

31

3

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureșan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Jean-Paul Denanot, Javi López, Andrey Novakov

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Jonathan Bullock, Jordi Solé


VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

31

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet,

ECR

Zbigniew Kuźmiuk,

ENF

Marco Zanni,

GUE/NGL

Liadh Ní Riada,

NI

Eleftherios Synadinos,

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureșan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere, Patricija Šulin

S&D

Jean-Paul Denanot, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Javi López, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Notă juridică