Postup : 2017/2231(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0366/2017

Predkladané texty :

A8-0366/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 30/11/2017 - 8.6

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0457

SPRÁVA     
PDF 594kWORD 69k
23.11.2017
PE 612.295v02-00 A8-0366/2017

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť – EGF/2017/005 FI/Retail, Fínsko)

(COM(2017)0618 – C8-0364/2017 – 2017/2231(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajca: Răzvan Popa

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť – EGF/2017/005 FI/Retail, Fínsko)

(COM(2017)0618 – C8-0364/2017 – 2017/2231(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM (2017)0618 – C8-0364/2017),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu podľa bodu 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0366/2017),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu alebo globálnej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť im pri opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie prepusteným pracovníkom by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najefektívnejšie,

C.  keďže Fínsko podalo na základe intervenčných kritérií stanovených v článku 4 ods. 1 písm. b) nariadenia o EGF žiadosť EGF/2017/005 FI/Retail o finančný príspevok z EGF v dôsledku prepustenia 1 660 pracovníkov z troch spoločností pôsobiacich v hospodárskom odvetví zaradenom podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 47 (Maloobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov) vo fínskych regiónoch na úrovni NUTS 2 Länsi Suomi, Helsinki-Uusimaa, Etelä-Suomi a Pohjois- ja Itä-Suomi; keďže sa očakáva, že do opatrení sa zapojí 1 500 prepustených pracovníkov;

D.  keďže v súlade s článkom 21 ods. 1 nariadenia o EGF sú za finančnú kontrolu akcií, ktoré sú podporované z EGF, zodpovedné príslušné členské štáty;

1.  súhlasí s Komisiou, že podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 písm. b) nariadenia o EGF sú splnené, a že Fínsko má preto podľa daného nariadenia nárok na finančný príspevok vo výške 2 499 360 EUR, čo predstavuje 60 % celkových nákladov vo výške 4 165 600 EUR;

2.  konštatuje, že Komisia dodržala lehotu 12 týždňov od prijatia vyplnenej žiadosti fínskych orgánov až po ukončenie posúdenia, či sú splnené podmienky pre poskytnutie finančného príspevku, 23. októbra 2017 a v ten istý deň o tom informovala Parlament;

3.  berie na vedomie argument Fínska, že prepúšťanie súvisí s veľkými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu v dôsledku globalizácie, konkrétne s prudkým nárastom medzinárodného internetového obchodu; konštatuje najmä, že od roku 2014 v dôsledku zvýšenia online predaja maloobchodných výrobkov vo Fínsku a popularity internetových obchodov so sídlom mimo EÚ medzi fínskymi spotrebiteľmi trvalo klesá predaj v tradičných fínskych obchodných domoch;

4.  berie na vedomie, že všetky štyri regióny Fínska na úrovni NUTS 2 sú dotknuté prepúšťaním, ku ktorému došlo v dvoch významných fínskych reťazcoch obchodných domov; uznáva, že takéto obchodné domy čelia poklesu peňažného toku a ziskovosti vyplývajúceho z nárastu elektronického obchodu, zmien nákupných zvykov a slabej dôvery spotrebiteľov;

5.  pripomína, že k prepúšťaniu došlo v dvoch veľkých fínskych reťazcoch obchodných domov a v jednej dcérskej spoločnosti, ktoré od roku 2015 z dôvodu nárastu elektronického obchodu, meniacich sa nákupných návykov a slabej dôvery spotrebiteľov čelia výraznému poklesu ziskov a zhoršujúcemu sa peňažnému toku; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že začiatkom roka 2017 museli dve dotknuté spoločnosti úplne ukončiť činnosť;

6.  zároveň si je vedomý, že sa výrazne mení povaha pracovných pozícií v maloobchode a rastie podiel miest na polovičný úväzok, ktoré si vyžadujú nové schopnosti, napr. v oblasti IT, prognózovania, analýzy údajov, komunikácie, znalosti zákazníkov a logistiky; vyjadruje poľutovanie nad tým, že 43 % fínskych zamestnancov v maloobchode, ktorí sú starší ako 45 rokov, tieto schopnosti chýbajú; domnieva sa, že prekážky opätovného zamestnania pre osoby staršie ako 50 rokov predstavujú vážny problém, a so záujmom očakáva hodnotenie pilotných projektov v oblasti kariérneho poradenstva, ktoré boli zavedené pre túto skupinu prepustených pracovníkov;

7.  zdôrazňuje, že veľký počet prepustených pracovníkov je starších ako 55 rokov a 76 % z nich tvoria ženy; v tejto súvislosti uznáva, že je dôležité prijať aktívne opatrenia na trhu práce spolufinancované z EGF na zlepšenie šance týchto zraniteľných skupín na opätovné začlenenie do trhu práce; víta skutočnosť, že osobitná pozornosť sa venuje tomu, aby boli navrhované opatrenia prispôsobené konkrétnym potrebám cieľových skupín;

8.  konštatuje, že Fínsko plánuje sedem typov opatrení pre prepustených pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje táto žiadosť: i) koučing a iné prípravné opatrenia, ii) služby v oblasti zamestnanosti a iné podnikateľské služby, iii) odborná príprava, iv) granty na rozbehnutie podnikateľskej činnosti, v) pilotné projekty v oblasti kariérneho poradenstva, vi) dotácie na mzdy a vii) príspevky na cestovné a ubytovacie náklady; víta plánované pilotné projekty v oblasti kariérneho poradenstva zamerané na fyzické, duševné alebo iné problémy, ktoré môžu v prípade osôb starších ako 50 rokov pôsobiť ako prekážka opätovného zamestnania; berie na vedomie, že na kontrolu a podávanie správ sú pridelené dostatočné finančné prostriedky;

9.  poznamenáva, že opatrenia na podporu príjmov budú tvoriť 22,05 % z celkového balíka personalizovaných opatrení, čo je výrazne pod maximálnou hodnotou 35 % uvedenou v nariadení o EGF, a že tieto opatrenia sú podmienené aktívnou účasťou cieľovej skupiny prijímateľov na činnostiach súvisiacich s hľadaním zamestnania alebo odbornou prípravou;

10.  uznáva, že koordinovaný balík personalizovaných služieb bol vypracovaný v spolupráci so zástupcami stredísk pre hospodársky rozvoj, dopravu a životné prostredie v regiónoch Uusimaa, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa a Varsinais-Suomi, so zástupcami úradu pre zamestnanosť a hospodársky rozvoj regiónu Uusimaa a so zástupcami spoločností a odborov;

11.  berie na vedomie, že fínske orgány poskytli záruky, že na navrhnuté opatrenia nebude poskytnutá finančná podpora z iných fondov alebo finančných nástrojov Únie, že sa zabráni akémukoľvek dvojitému financovaniu a že tieto opatrenia budú doplnkové k opatreniam financovaným zo štrukturálnych fondov;

12.  pripomína, že koordinovaný balík personalizovaných služieb podporený z EFG by mal byť navrhnutý tak, aby v ňom boli zohľadnené perspektívy budúceho trhu práce a požadované zručnosti a mal by byť kompatibilný s prechodom na udržateľné hospodárstvo, ktoré účinne využíva zdroje;

13.  opätovne zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedajú podniky, ani opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví;

14.  vyzýva Komisiu, aby naliehala na vnútroštátne orgány, aby v budúcich návrhoch uvádzali podrobnejšie informácie o odvetviach, ktoré majú potenciál rásť, a môžu teda prípadne poskytovať ľuďom prácu, a aby zbierala potvrdené údaje o dosahu financovania z EGF vrátane údajov o kvalite pracovných miest a o miere opätovného začlenenia na trh práce dosiahnutej vďaka EGF;

15.  opätovne vyzýva Komisiu, aby zabezpečila verejný prístup ku všetkým dokumentom súvisiacim s prípadmi EGF;

16.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

17.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

18.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť – EGF/2017/005 FI/Retail, Fínsko)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014–2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1), a najmä na jeho článok 15 ods. 4,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(2), a najmä na jej bod 13,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)  Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bol zriadený s cieľom poskytovať podporu pracovníkom, ktorí boli prepustení, a samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré ukončili činnosť z dôvodu vážnych zmien v štruktúre svetového obchodu v dôsledku globalizácie, z dôvodu pokračovania celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy či z dôvodu novej svetovej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť im pri opätovnom začleňovaní do trhu práce.

(2)  V súlade s článkom 12 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013(3) EGF nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (v cenách roku 2011).

(3)  Fínsko predložilo 12. júna 2017 žiadosť o finančný príspevok z EGF v súvislosti s prepúšťaním v deviatich podnikoch pôsobiacich v sektore maloobchodu v týchto fínskych regiónoch: Länsi Suomi, Helsinki-Uusimaa, Etelä-Suomi a Pohjois- ja Itä-Suomi. Žiadosť bola doplnená o dodatočné informácie v súlade s článkom 8 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013. Táto žiadosť spĺňa požiadavky na určenie finančného príspevku z EGF podľa článku 13 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013.

(4)  Preto by sa v súvislosti so žiadosťou, ktorú predložilo Fínsko, mal mobilizovať EGF s cieľom poskytnúť finančný príspevok vo výške 2 499 360 EUR.

(5)  S cieľom skrátiť čas potrebný na mobilizáciu EGF na minimum by sa toto rozhodnutie malo uplatňovať odo dňa jeho prijatia,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Únie na rozpočtový rok 2017 sa mobilizuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii s cieľom poskytnúť sumu 2 499 360 EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch.  

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od... [dátum prijatia tohto rozhodnutia](4)*.

V ...

Za Európsky parlament  Za Radu

predseda  predseda

(1)

  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)

*   Dátum vloží Parlament pred uverejnením v Úradnom vestníku EÚ.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

I.  Kontext

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol vytvorený na poskytovanie dodatočnej podpory pracovníkom postihnutým dôsledkami veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu.

Podľa ustanovení článku 12 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(1), a článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013(2) fond nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (v cenách roku 2011). Príslušné sumy sú zahrnuté do všeobecného rozpočtu Únie ako rezerva.

Čo sa týka postupu, podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) Komisia na to, aby aktivovala fond v prípade kladného stanoviska k žiadosti, predkladá rozpočtovému orgánu návrh na mobilizáciu fondu a zároveň zodpovedajúcu žiadosť o presun finančných prostriedkov. V prípade, že sa nepodarí dosiahnuť dohodu, začne sa trialóg.

II.  Žiadosť Fínska a návrh Komisie

Komisia prijala 23. októbra 2017 návrh rozhodnutia o mobilizácii EGF v prospech Fínska na podporu opätovného začlenenia pracovníkov prepustených z troch spoločností pôsobiacich podľa klasifikácie NACE Rev. 2 v divízii 47 (Maloobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov) vo fínskych regiónoch na úrovni NUTS 2 Länsi Suomi (FI19), Helsinki-Uusimaa (FI1B), Etelä-Suomi (FI1C) a Pohjois- Pohjanmaa Itä-Suomi (FI1D). Väčšina pracovníkov (835) bola prepustená v regióne Helsinki-Uusimaa.

Toto je piata žiadosť, ktorá sa má posúdiť v rámci rozpočtu na rok 2017, a deviata žiadosť patriaca do odvetvia maloobchodu (NACE Rev. 2 divízia 47) od vytvorenia EGF. Žiadosť sa týka 1660 prepustených pracovníkov, pričom v prípade 1500 z nich sa očakáva, že sa budú zúčastňovať na navrhovaných opatreniach, a týka sa mobilizácie celkovej sumy 2 499 360 EUR z EGF v prospech Fínska.

Žiadosť bola Komisii zaslaná 12. júna 2017 a do 31. júla 2017 bola doplnená o ďalšie informácie. Komisia ukončila posudzovanie žiadosti 23. októbra 2017 a v súlade so všetkými platnými ustanoveniami nariadenia o EGF dospela k záveru, že žiadosť spĺňa podmienky na udelenie finančného príspevku z EGF podľa článku 4 ods. 1 písm. b) nariadenia o EGF.

Fínsko uvádza, že prepúšťanie súvisí s veľkými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu v dôsledku globalizácie, osobitne s prudkým nárastom medzinárodného internetového obchodu. Vo Fínsku sa v období 2010 až 2015 internetový predaj maloobchodných výrobkov zvýšil o 34 %, pričom stále viac fínskych spotrebiteľov využíva internetové obchody so sídlom mimo EÚ (v roku 2008 tvorili 6 % celkového predaja a v 2016 to už bolo 19 %). Preto od roku 2014 trvalo klesá predaj v tradičných fínskych obchodných domoch.

Zároveň sa výrazne mení povaha pracovných pozícií v maloobchode a rastie podiel miest na polovičný úväzok, ktoré si vyžadujú nové schopnosti, napr. v oblasti IT, prognózovania, analýzy údajov, komunikácie, znalosti zákazníkov a logistiky. Naopak, 43 % fínskych zamestnancov v maloobchode je starších ako 45 rokov a tieto schopnosti nemá.

K prepúšťaniu došlo v dvoch veľkých fínskych reťazcoch obchodných domov (Anttila a Stockman) a v jednej dcérskej spoločnosti (Vallila). Napriek všetkým snahám zlepšiť svoju ziskovosť a peňažný tok museli spoločnosti Anttila a Vallila začiatkom roku 2017 úplne ukončiť svoju činnosť. Podobným problémom čelí od roku 2015 v dôsledku nárastu elektronického obchodu, meniacich sa nákupných návykov a slabej dôvery spotrebiteľov aj spoločnosť Stockman. V dôsledku toho stratila spoločnosť Stockman v období 2012 až 2016 40 % zákazníkov, jej obrat poklesol o 38 % a prevádzková marža sa dostala do záporných hodnôt.

Spoločnosti Stockman a Anttila boli vo všetkých štyroch dotknutých regiónoch dôležitými zamestnávateľmi. Veľký počet prepustených pracovníkov je starších ako 55 rokov a 76 % z nich tvoria ženy. Aktívne opatrenia na trhu práce spolufinancované z EGF, ktoré by zlepšili šancu týchto zraniteľných skupín na opätovné začlenenie do trhu práce, sú preto veľmi dôležité. Osobitný význam sa prikladá prispôsobeniu navrhovaných opatrení konkrétnym potrebám cieľových skupín, napríklad prostredníctvom individuálneho kariérneho poradenstva pre prijímateľov starších ako 50 rokov.

Sedem typov opatrení, ktoré majú byť poskytnuté prepusteným pracovníkom a pre ktoré sa požaduje spolufinancovanie z EGF, zahŕňa:

– Koučing a iné prípravné opatrenia: tieto opatrenia zahŕňajú odbornú prípravu pre uchádzačov o zamestnanie zameranú na budovanie sebavedomia a aktualizáciu zručností užitočných pri hľadaní zamestnania. Ich súčasťou je aj individuálne odborné poradenstvo.

– Služby v oblasti zamestnanosti a iné podnikateľské služby: cieľom týchto opatrení je poskytovať informácie, poradenstvo a odborné služby pri plánovaní opätovného začlenenia prijímateľov do pracovného procesu prostredníctvom online služieb, odbornej prípravy, poradenstva pri hľadaní zamestnania, pracovných ponúk, mapovania kompetencií, hodnotenia pracovných schopností a skúšok.

– Odborná príprava: cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť kurzy odbornej prípravy, priebežného vzdelávania a vzdelávania v súvislosti so zmenou a rekvalifikačné kurzy. Súčasťou sú aj kurzy odbornej prípravy na podporu podnikania. Kurzy budú prispôsobené cieľovej skupine.

– Grant na rozbehnutie podnikateľskej činnosti: účelom grantu je podporiť vytváranie podnikateľskej činnosti a zamestnávanie jednotlivcov. Grant na rozbehnutie podnikateľskej činnosti pomáha pri začatí, etablovaní a postupnom rozbiehaní podnikania na plný úväzok. Poskytuje sa maximálne 12 mesiacov. S grantom je spojená aj odborná príprava a odborné poradenstvo.

– Pilotné projekty v oblasti kariérneho poradenstva: pre prijímateľov starších ako 50 rokov sa pilotný projekt bude zameriavať na akékoľvek fyzické alebo duševné problémy a ďalšie otázky, ktoré môžu byť prekážkou pri opätovnom začleňovaní sa do pracovného procesu. Okrem toho môžu niektorí prijímatelia potrebovať intenzívne poradenstvo.

– Dotácie na mzdy: táto dotácia bude k dispozícii na podporu zamestnania na novom pracovnom mieste formou zníženia mzdových nákladov. Dotácia na mzdy bude predstavovať 30 – 50 % mzdových nákladov a bude vyplácaná zamestnávateľovi. Trvanie dotácie je 6 až 18 mesiacov v závislosti od dĺžky obdobia nezamestnanosti.

– Príspevky na cestovné a ubytovacie náklady: možno uchádzačovi o zamestnanie poskytnúť na úhradu cestovných nákladov a nákladov na ubytovanie, ktoré im vzniknú pri hľadaní zamestnania alebo počas odbornej prípravy zameranej na podporu zamestnania.

Podľa Komisie predstavujú uvedené opatrenia aktívne opatrenia na trhu práce v rámci oprávnených opatrení stanovených v článku 7 nariadenia o EGF a nenahrádzajú pasívne opatrenia sociálnej ochrany.

Fínske orgány poskytli všetky potrebné uistenia o tom, že:

– pokiaľ ide o prístup k navrhovaným opatreniam a ich vykonávanie, budú sa dodržiavať zásady rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie,

– sú splnené požiadavky týkajúce sa hromadného prepúšťania stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch a v právnych predpisoch EÚ,

– prepúšťajúce podniky, ktoré po prepúšťaní pokračujú v činnosti, si splnili právne záväzky, ktoré sa vzťahujú na prepúšťanie, a primerane sa postarali o svojich pracovníkov,

– na navrhované opatrenia sa neposkytne finančná podpora z iných fondov ani finančných nástrojov Únie a zabráni sa akémukoľvek dvojitému financovaniu,

– navrhované opatrenia budú mať doplnkový charakter k opatreniam financovaným zo štrukturálnych fondov,

– finančný príspevok z EGF bude v súlade s procesnými a hmotnoprávnymi pravidlami Únie v oblasti štátnej pomoci.

Fínsko oznámilo Komisii, že hlavným zdrojom predbežného financovania alebo spolufinancovania na vnútroštátnej úrovni je rozpočet Ministerstva pre zamestnanosť a hospodárstvo a že niektoré služby budú financované aj z prevádzkových výdavkov stredísk pre hospodársky rozvoj, dopravu a životné prostredie a úradov pre zamestnanosť a hospodársky rozvoj. Finančný príspevok bude spravovať a kontrolovať oddelenie pre zamestnanie a podnikanie Ministerstva pre zamestnanosť a hospodárstvo. Nezávislé oddelenie vnútorného auditu, ktoré je riadené stálym tajomníkom Ministerstva pre zamestnanosť a hospodárstvo, bude orgánom zodpovedným za audit.

III.  Postup

Komisia predložila s cieľom mobilizácie fondu rozpočtovému orgánu žiadosť o presun celkovej sumy 2 499 360 EUR z rezervy EGF (riadok 40 02 43) do rozpočtového riadka EGF (04 04 01).

Ide o piaty návrh na presun v súvislosti s mobilizáciou fondu, ktorý bol zatiaľ v priebehu roka 2017 rozpočtovému orgánu predložený.

V prípade, že sa nedosiahne dohoda, začne sa postup trialógu, ako je stanovené v článku 15 ods. 4 nariadenia o EGF.

Podľa internej dohody by sa do tohto postupu mal zapojiť Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby poskytol konštruktívnu podporu a prispel k posúdeniu žiadostí o uvoľnenie prostriedkov z fondu.

(1)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.

(3)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI

D(2017)45120

Jean Arthuis

predseda Výboru pre rozpočet

ASP 09G205

Vec: Stanovisko k mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v súvislosti so žiadosťou EGF/2017/005 FI/retail - COM(2017)0618 final

Vážený pán predseda,

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL), ako aj jeho pracovná skupina pre EGF preskúmali otázku mobilizácie EGF v súvislosti s prípadom EGF/2017/005 FI/retail a prijali toto stanovisko.

Výbor EMPL a pracovná skupina pre EGF súhlasia s mobilizáciou fondu v prípade tejto žiadosti. Výbor EMPL v tejto súvislosti predkladá niektoré pripomienky, ktoré však nespochybňujú presun platieb.

Posúdenie výboru EMPL vychádza z týchto úvah:

A)  keďže táto žiadosť vychádza z článku 4 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 (nariadenie o EGF) a týka sa 1 660 pracovníkov prepustených v troch podnikoch pôsobiacich v odvetviach ekonomickej činnosti patriacich podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 47 (Maloobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov);

B)  keďže s cieľom stanoviť súvislosť medzi prepúšťaním a veľkými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu v dôsledku globalizácie Fínsko tvrdí, že nárast online nákupov (nárast online predaja retailových produktov medzi rokmi 2010 a 2015 o 34 %) má významný vplyv na tržby konvenčných obchodných domov a online obchody so sídlom mimo EÚ sú u fínskych spotrebiteľov obzvlášť obľúbené;

C)  keďže 76,3 % pracovníkov, ktorých sa opatrenie týka, predstavujú ženy a 23,7 % tvoria muži; keďže 65,7 % cieľových príjemcov je vo veku 30 až 54 rokov, pričom 17,5 % je vo veku 55 až 64 rokov a 16,5 % je vo veku 15 až 29 rokov;

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci preto vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktoré prijme, v súvislosti so žiadosťou Fínska tieto návrhy:

1.  súhlasí s Komisiou, že intervenčné kritériá stanovené v článku 4 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 sú splnené, a preto má Fínsko nárok na finančný príspevok vo výške 2 499 360 EUR podľa uvedeného nariadenia, čo predstavuje 60 % celkových nákladov vo výške 4 165 600 EUR;

2.  konštatuje, že 23. októbra 2017 Komisia splnila lehotu 12 týždňov od prijatia vyplnenej žiadosti fínskych orgánov až po ukončenie posúdenia, či sú splnené podmienky pre poskytnutie finančného príspevku, a v ten istý deň informovala o tom Parlament;

3.  berie na vedomie, že všetky štyri regióny Fínska na úrovni NUTS 2 sú dotknuté prepúšťaním, ku ktorému došlo v dvoch významných fínskych reťazcoch obchodných domov; uznáva, že takéto obchodné domy čelia poklesu peňažných tokov a ziskovosti vyplývajúceho z nárastu elektronického obchodu, zmien nákupných zvykov a slabej dôvery spotrebiteľov;

4.  poznamenáva, že personalizované služby pre prepustených pracovníkov spolufinancované z EGF zahŕňajú koučing a ďalšie prípravné opatrenia; opatrenia zamerané na zamestnanosť a iné opatrenia v oblasti podnikania; kurzy odbornej prípravy; granty na rozbehnutie podnikateľskej činnosti; pilotné projekty v oblasti kariérneho poradenstva; dotácie na mzdy; ako aj príspevky na cesty a ubytovanie;

5.  domnieva sa, že prekážky opätovného zamestnania pre osoby staršie ako 50 rokov predstavujú vážny problém, a so záujmom očakáva hodnotenie pilotných projektov v oblasti kariérneho poradenstva, ktoré boli zavedené pre túto skupinu prepustených pracovníkov;

6.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že zamestnávatelia, ktorí dostávajú dotácie na mzdy, nie sú povinní zamestnávať týchto pracovníkov počas dlhšieho obdobia, než je obdobie poskytovania dotácie; konštatuje, že predchádzajúce skúsenosti z Fínska naznačujú, že takíto pracovníci si relatívne rýchlo nájdu prácu a odídu zo systému dotácií;

7.  víta konzultácie so zainteresovanými stranami vrátane zástupcov stredísk pre hospodársky rozvoj, dopravu a životné prostredie (strediská ELY) v regiónoch Uusimaa, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa a Varsinais-Suomi a úradu pre zamestnanosť a hospodársky rozvoj (úrad TE) regiónu Uusimaa, ako aj so zástupcami spoločnosti Antilla a odborov (PAM: Service Unions United), ktoré sa uskutočnili s cieľom vypracovať koordinovaný balík personalizovaných služieb;

8.  berie na vedomie, že opatrenia na podporu príjmov budú predstavovať 22,05 % z celkového balíka personalizovaných opatrení, čo je hlboko pod maximálnou hodnotou 35 % stanovenou v nariadení, ako aj skutočnosť, že tieto opatrenia sú podmienené aktívnou účasťou dotknutých príjemcov na činnostiach súvisiacich s hľadaním zamestnania alebo s odbornou prípravou;

9.  berie na vedomie, že fínske orgány poskytli záruky, že na navrhnuté opatrenia nebude poskytnutá finančná podpora z iných fondov alebo finančných nástrojov Únie, že sa zabráni akémukoľvek dvojitému financovaniu a že tieto opatrenia budú doplnkové k opatreniam financovaným zo štrukturálnych fondov;

10.  víta uistenie Fínska, že finančný príspevok z EGF nenahradí opatrenia, ktoré je dotknutý podnik povinný prijať podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych dohôd;

11.  pripomína, že podľa článku 7 nariadenia by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb mali vopred zohľadniť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a koordinovaný balík by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné.

S pozdravom

Marita Ulvskog

prvá podpredsedníčka, úradujúca predsedníčka

c.c. Thomas Händel


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ

List zo 7. novembra 2017, ktorý adresovala predsedníčka Výboru pre regionálny rozvoj Iskra Michajlovová predsedovi Výboru pre rozpočet Jeanovi Arthuisovi.

Preklad

Vec:  Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii

Vážený pán Arthuis,

Výboru pre regionálny rozvoj bol postúpený návrh Komisie na rozhodnutie o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), aby k nemu zaujal stanovisko. Pokiaľ viem, správa o tomto návrhu má byť prijatá vo Výbore pre rozpočet 22. novembra 2017:

-  V COM(2017)0618 sa navrhuje poskytnúť finančný príspevok z EGF vo výške 2 499 360 EUR pre 1 500 pracovníkov prepustených v troch podnikoch pôsobiacich v maloobchodnom sektore vo Fínsku. Podniky pôsobia v hospodárskom odvetví zaradenom v rámci klasifikácie NACE Rev. 2 do divízie 47 (Maloobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov). K prepúšťaniu došlo v regiónoch úrovne NUTS 2 FI19 – Länsi Suomi, FI1B – Helsinki-Uusimaa, FI1C – Etelä-Suomi a FI1D – Pohjois- ja Itä-Suomi.

Pravidlá, ktoré sa vzťahujú na finančné príspevky z EGF, sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006.

Koordinátori výboru posúdili tento návrh a požiadali ma, aby som Vám písomne tlmočila, že väčšina členov tohto výboru nemá žiadne námietky voči tejto mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii a prideleniu vyššie uvedenej sumy podľa návrhu Komisie.

S pozdravom

Iskra MICHAJLOVOVÁ


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

22.11.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

31

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Paul Denanot, Javi López, Andrey Novakov

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jonathan Bullock, Jordi Solé


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

31

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet,

ECR

Zbigniew Kuźmiuk,

ENF

Marco Zanni,

GUE/NGL

Liadh Ní Riada,

NI

Eleftherios Synadinos,

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere, Patricija Šulin

S&D

Jean-Paul Denanot, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Javi López, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne oznámenie