Förfarande : 2017/2231(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0366/2017

Ingivna texter :

A8-0366/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 30/11/2017 - 8.6

Antagna texter :

P8_TA(2017)0457

BETÄNKANDE     
PDF 415kWORD 61k
23.11.2017
PE 612.295v02-00 A8-0366/2017

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Finland – EGF/2017/005 FI/Retail

(COM(2017)0618 – C8-0364/2017 – 2017/2231(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: Răzvan Popa

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT
 MOTIVERING
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING
 INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Finland – EGF/2017/005 FI/Retail

(COM(2017)0618 – C8-0364/2017 – 2017/2231(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0618 – C8-0364/2017),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014−2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 13,

–  med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0366/2017), och av följande skäl:

A.  Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbas av konsekvenserna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller av den globala finansiella och ekonomiska krisen, och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt.

C.  Finland lämnade in ansökan EGF/2017/005 FI/Retail om ekonomiskt stöd från fonden enligt insatskriterierna i artikel 4.1 b i förordningen om fonden efter 1 660 uppsägningar vid tre företag som är verksamma inom den näringsgren som i Nace rev. 2 klassificeras som huvudgrupp 47 (Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar) i Nuts 2-regionerna Västra Finland (FI19), Helsingfors-Nyland (FI1B), Södra Finland (FI1C) och Norra och Östra Finland (FI1D). Totalt beräknas 1 500 uppsagda arbetstagare delta i åtgärderna.

D.  Medlemsstaterna är ansvariga för den finansiella kontrollen av åtgärder inom ramen för EGF i enlighet med artikel 21.1 i EGF-förordningen.

1.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att de villkor som fastställs i artikel 4.1 b i förordningen om fonden är uppfyllda och att Finland är berättigat till ekonomiskt stöd på 2 499 360 EUR enligt den förordningen, vilket utgör 60 % av de totala kostnaderna på 4 165 600 EUR.

2.  Europaparlamentet noterar att kommissionen respekterade tidsfristen på tolv veckor från och med den dag då ansökan från de finländska myndigheterna togs emot fram till dess att kommissionen avslutade sin bedömning av huruvida ansökan uppfyllde villkoren för ekonomiskt stöd, den 23 oktober 2017, och underrättade parlamentet om detta samma dag.

3.  Europaparlamentet noterar att Finland hävdar att uppsägningarna är kopplade till genomgripande strukturförändringar inom världshandeln till följd av globaliseringen, särskilt den exponentiella tillväxten av den internationella e-handeln. Parlamentet noterar särskilt att ökningen av detaljhandeln på nätet i Finland, i kombination med internationella webbutikers popularitet bland finländska konsumenter, har lett till en konstant minskning av de konventionella varuhusens försäljning i Finland sedan 2014.

4.  Europaparlamentet noterar att samtliga fyra Nuts 2-regioner i Finland berörs av de uppsägningar som gjordes vid två varuhuskedjor. Parlamentet konstaterar att dessa varuhuskedjor har drabbats av minskande kassaflöde och lönsamhet till följd av e-handelns tillväxt, förändrade köpvanor och bristande förtroende hos konsumenterna.

5.  Europaparlamentet betonar att uppsägningarna gjordes vid två varuhuskedjor och ett dotterbolag, som sedan 2015 alla har drabbats av allvarliga problem i form av minskad lönsamhet och minskade kassaflöden på grund av den växande e-handeln, förändrade shoppingvanor och konsumenternas svaga förtroende. Parlamentet beklagar att två av de berörda företagen i början av 2017 blev tvungna att lägga ned verksamheten helt.

6.  Europaparlamentet är medvetet om att det samtidigt skett en stor förändring när det gäller jobben inom detaljhandeln, med allt fler deltidsjobb där det krävs ny kompetens inom områden som t.ex. it, prognosmetoder, dataanalys, kommunikation, kundbeteende och logistik. Parlamentet beklagar att 43 % av personalen inom detaljhandeln i Finland är äldre än 45 år och saknar sådan kompetens. Parlamentet anser att hindren för återinträde på arbetsmarknaden för de arbetstagare som är över 50 år är en viktig fråga och ser med intresse fram emot en utvärdering av de pilotprojekt inom yrkesvägledning som har införts för denna grupp av uppsagda arbetstagare.

7.  Europaparlamentet understryker att ett stort antal av de uppsagda arbetstagarna är äldre än 55 år och mer än 76 % är kvinnor. Parlamentet erkänner därför vikten av aktiva arbetsmarknadsåtgärder som samfinansieras av fonden för att förbättra möjligheterna för återinträde på arbetsmarknaden för dessa utsatta grupper. Parlamentet gläder sig över att särskild uppmärksamhet har ägnats åt att anpassa de föreslagna åtgärderna till de specifika behoven hos målgrupperna.

8.  Europaparlamentet noterar att Finland planerar sex olika typer av åtgärder för de uppsagda arbetstagare som omfattas av denna ansökan: handledning och andra förberedande åtgärder, ii) sysselsättnings- och företagstjänster, iii) utbildning, iv) startpeng, v) pilotprojekt inom yrkesvägledning, vi) lönesubvention och vii) resebidrag. Parlamentet välkomnar de planerade pilotprojekten inom yrkesvägledning som fokuserar på fysiska, psykiska eller andra problem som kan utgöra ett hinder för återinträde på arbetsmarknaden för personer över 50 år. Parlamentet noterar att tillräckliga medel har anslagits för kontroll och rapportering.

9.  Europaparlamentet noterar att inkomststödjande åtgärder motsvarar 22,05 % av det totala paketet med individanpassade tjänster, vilket är en bra bit under det tak på maximalt 35 % som fastställs i förordningen om fonden, och att dessa åtgärder förutsätter att de berörda stödmottagarna aktivt söker arbete eller deltar i utbildning.

10.  Europaparlamentet konstaterar att det samordnade paketet av individanpassade tjänster har tagits fram i samråd med företrädare för NTM-centralerna i Nyland, Birkaland, Norra Österbotten och Egentliga Finland och med TE-byrån i Nyland, samt företrädare för företag och fackföreningar.

11.  Europaparlamentet noterar att de finländska myndigheterna har intygat att de föreslagna åtgärderna inte kommer att få ekonomiskt stöd från någon annan av unionens fonder eller något annat av unionens finansieringsinstrument, att eventuell dubbelfinansiering kommer att förhindras och att åtgärderna kompletterar de åtgärder som finansieras genom strukturfonderna.

12.  Europaparlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster som stöds via fonden bör utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens och att det bör vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi.

13.  Europaparlamentet upprepar att stödet från fonden varken får ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal eller åtgärder för omstrukturering av företag eller sektorer.

14.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vädja till nationella myndigheter om att i framtida förslag lämna mer information om de sektorer som har tillväxtpotential och därför kan förväntas anställa folk, och att samla in underbyggda uppgifter om effekterna av finansieringen från fonden, inbegripet om kvaliteten på sysselsättningen i fråga och hur många som kan återintegreras tack vare insatser via fonden.

15.  Europaparlamentet påminner om sin uppmaning till kommissionen att säkra allmänheten tillgång till samtliga handlingar som berör ansökningar om medel ur fonden.

16.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

18.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.


BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Finland – EGF/2017/005 FI/Retail

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1), särskilt artikel 15.4,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(2), särskilt punkt 13,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

och av följande skäl:

(1)  Målet med Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) är att stödja arbetstagare som blivit uppsagda och egenföretagare vars verksamhet upphört till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln beroende på globalisering, till följd av en fortsatt global finansiell och ekonomisk kris, eller till följd av en ny global finansiell och ekonomisk kris, och att hjälpa dem att återintegreras på arbetsmarknaden.

(2)  Det högsta årliga beloppet för fonden får i enlighet med artikel 12 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013(3) inte överstiga 150 miljoner euro (i 2011 års priser).

(3)  Den 12 juni 2017 lämnade Finland in en ansökan om stöd från fonden med anledning av uppsägningar vid tre företag som är verksamma inom detaljhandeln i följande regioner: Västra Finland, Helsingfors-Nyland, Södra Finland och Norra och Östra Finland. Ansökan kompletterades med ytterligare information i enlighet med artikel 8.3 i förordning (EU) nr 1309/2013. Ansökan uppfyller villkoren för fastställande av ekonomiskt stöd från fonden enligt artikel 13 i förordning (EU) nr 1309/2013.

(4)  Fonden bör därför utnyttjas för att tillhandahålla det ekonomiska stöd på 2 499 360 euro som Finland ansökt om.

(5)  För att minimera den tid det tar att bevilja stöd från fonden bör detta beslut tillämpas från och med den dag då det antas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med 2 499 360 euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017.  

Artikel 2:

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Det ska tillämpas från och med den [datum för antagandet](4)*.

Utfärdat i ...

På Europaparlamentets vägnar  På rådets vägnar

Ordförande  Ordförande

(1)

  EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

  EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om fastställande av den fleråriga budgetramen för åren 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)

*   Datumet införs av parlamentet före offentliggörandet i EUT.


MOTIVERING

I.  Bakgrund

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar i världshandeln.

Enligt bestämmelserna i artikel 12 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(1) och artikel 15 i förordning (EU) nr 1309/2013(2) får det årliga belopp som avdelas för fonden inte överstiga 150 miljoner EUR (i 2011 års priser). Beloppen förs in i Europeiska unionens allmänna budget som en avsättning.

För att kunna aktivera fonden när en positiv bedömning har gjorts av en ansökan ska kommissionen, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), förelägga budgetmyndigheten ett förslag om utnyttjande av fonden och samtidigt en motsvarande begäran om överföring. Vid oenighet ska ett trepartsförfarande inledas.

II.  Ansökan från Finland och kommissionens förslag

Den 23 oktober 2017 antog kommissionen ett förslag till beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter till förmån för Finland för att stödja återintegrationen på arbetsmarknaden för arbetstagare som hade blivit uppsagda från tre företag som är verksamma inom den näringsgren som i Nace rev. 2 klassificeras som huvudgrupp 47 (Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar) i Nuts 2-regionerna Västra Finland (FI19), Helsingfors-Nyland (FI1B), Södra Finland (FI1C) och Norra och Östra Finland (FI1D). De flesta av uppsägningarna (835) gjordes i Helsingfors-Nyland.

Detta är den femte ansökan som behandlas under budgetåret 2017 och den nionde inom detaljhandeln (Nace rev. 2 huvudgrupp 47) sedan inrättandet av fonden. Den avser 1660 arbetstagare som sagts upp, varav 1500 förväntas delta i de föreslagna åtgärderna, och utnyttjande av ett totalt belopp på 2 499 360 EUR från fonden till förmån för Finland.

Ansökan lämnades till kommissionen den 12 juni 2017 och kompletterades med ytterligare information fram till den 31 juli 2017. Kommissionen avslutade sin bedömning den 23 oktober 2017 och har, i enlighet med alla tillämpliga bestämmelser i förordningen om fonden, kommit fram till att ansökan uppfyller villkoren för ekonomiskt stöd från fonden, enligt artikel 4.1 b i förordningen om fonden.

Finland hävdar att uppsägningarna är kopplade till genomgripande strukturförändringar inom världshandeln till följd av globaliseringen, särskilt den exponentiella tillväxten av den internationella e-handeln. I Finland har detaljhandeln på nätet ökat med 34 % under perioden 2010–2015. De finländska konsumenterna tenderar att köpa allt mer från utländska webbutiker (en ökning från 6 % till 19 % av all försäljning under perioden 2008–2016). Detta har lett till en konstant minskning av de konventionella varuhusens försäljning i Finland sedan 2014.

Samtidigt har det skett en stor förändring när det gäller jobben inom detaljhandeln, med allt fler deltidsjobb där det krävs ny kompetens inom områden som t.ex. it, prognosmetoder, dataanalys, kommunikation, kundbeteende och logistik. 43 % av personalen inom detaljhandeln i Finland är äldre än 45 år och saknar sådan kompetens.

Uppsägningarna har skett vid två stora varuhuskedjor, Anttila och Stockman, och ett dotterbolag, Vallila. I början av 2017 tvingades Anttila och Vallila att lägga ned verksamheten helt, trots insatser för att förbättra deras lönsamhet och kassaflöden. Stockmann har drabbats av liknande problem sedan 2015 på grund av den ökande e-handeln, förändrade shoppingvanor och konsumenternas svaga förtroende. Antalet kunder i Stockmanns varuhus har till följd av detta minskat med 40 % under perioden 2012–2016. Under samma period sjönk omsättningen med 38 % och rörelsemarginalen blev negativ.

Stockman och Anttila var viktiga arbetsgivare i alla de fyra berörda regionerna. Ett stort antal av de uppsagda arbetstagarna är äldre än 55 år och mer än 76 % är kvinnor. Aktiva arbetsmarknadsåtgärder som samfinansieras av fonden är därför viktiga för att förbättra möjligheterna för återinträde på arbetsmarknaden för dessa utsatta grupper. Särskild vikt har fästs vid att anpassa de föreslagna åtgärderna till målgruppernas särskilda behov, t.ex. genom individuell yrkesvägledning för stödmottagare över 50 år.

De sju olika åtgärder som ska tillhandahållas för uppsagda arbetstagare och för vilka samfinansiering från fonden begärs består av följande:

– Handledning och andra förberedande åtgärder: I dessa åtgärder ingår jobbsökningskurser för att bygga upp de arbetssökandes självförtroende och uppdatera de kunskaper som behövs när man söker jobb. Personlig handledning (jobbcoachning) ingår också.

– Sysselsättnings- och företagstjänster: Syftet med dessa åtgärder är att tillhandahålla information, rådgivning och experttjänster för att hjälpa stödmottagarna att hitta ett nytt jobb. Detta kommer att ske i form av onlinetjänster, yrkesvägledning och vägledning i jobbsökandet, anställningserbjudanden, kartläggning av kompetens och yrkesskicklighet, samt prova-på-tillfällen.

– Utbildning: Syftet med denna åtgärd är att tillhandahålla olika typer av kurser (bl.a. yrkesutbildning, fortbildning och omskolning). Åtgärden omfattar också kurser för att stödja företagande. Kurserna kommer att anpassas till målgruppen.

– Startpeng: Syftet med startpengen är att främja ny företagsverksamhet och enskilda personers sysselsättning. Med hjälp av startpengen ska stödmottagarna kunna starta och stegvis etablera företagsverksamhet på heltid. Startpengen betalas ut under högst tolv månader. Utbildning och coachning hör också till denna åtgärd.

Pilotprojekt inom yrkesvägledning: Detta pilotprojekt riktar sig till stödmottagare som är äldre än 50 år och fokuserar på fysiska, psykiska eller andra problem som kan utgöra ett hinder för dem att få ett nytt arbete. Dessutom kan vissa stödmottagare behöva intensiv vägledning.

– Lönesubvention: Denna åtgärd kommer att uppmuntra nyanställningar genom att minska lönekostnaderna. Lönesubventionen kommer att utgöra 30–50 % av lönekostnaderna och betalas till arbetsgivaren. Lönesubventionen betalas ut i 6–18 månader, beroende på hur lång arbetslöshetsperioden är.

– Resebidrag: Resebidrag kan beviljas arbetssökande för kostnader för resor och uppehälle i samband med jobbsökande eller utbildning. Syftet med åtgärden är att främja sysselsättning.

Enligt kommissionen utgör dessa åtgärder aktiva arbetsmarknadsåtgärder inom ramen för de stödberättigade åtgärder som avses i artikel 7 i förordningen om fonden. Åtgärderna ersätter inte passiva socialskyddsåtgärder.

De finländska myndigheterna har gett alla nödvändiga garantier om följande:

– Principerna om likabehandling och icke-diskriminering kommer att följas i fråga om vilka som ska få ta del av de föreslagna åtgärderna och genomförandet av dem.

– De krav som rör kollektiva uppsägningar i den nationella lagstiftningen och i EU-lagstiftningen är uppfyllda.

– De företag som sagt upp arbetstagare och därefter fortsatt sin verksamhet har uppfyllt sina rättsliga skyldigheter i samband med uppsägningarna och har vidtagit vederbörliga åtgärder för sina anställda.

– De föreslagna åtgärderna kommer inte att få något ekonomiskt stöd från andra av unionens fonder eller finansieringsinstrument och att all dubbelfinansiering kommer att förhindras.

– De föreslagna åtgärderna kommer att komplettera åtgärder som finansieras genom strukturfonderna.

– Det ekonomiska stödet från fonden kommer att vara förenligt med unionens förfaranderegler och materiella regler för statligt stöd.

Finland har meddelat kommissionen att den nationella förfinansieringen eller samfinansieringen kommer från den offentliga arbetsförmedlingen, som ingår i Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, och att vissa tjänster också kommer att finansieras genom driftbudgeten för närings-, trafik- och miljöcentralerna och arbets- och näringsbyråerna. Det ekonomiska stödet kommer att förvaltas och kontrolleras av avdelningen för sysselsättning och företagande. Den oberoende enheten för internrevision, som lyder under kanslichefen för Arbets- och näringsministeriet, kommer att ansvara för revisionen.

III.  Förfarande

För att fonden ska kunna utnyttjas har kommissionen överlämnat en begäran till budgetmyndigheten om överföring av ett sammanlagt belopp på 2 499 360 EUR från reserven för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (40 02 43) till fondens budgetpost (04 04 01).

Detta är det femte förslaget till överföring för att utnyttja fonden som hittills har översänts till budgetmyndigheten under 2017.

Vid oenighet ska ett trepartsförfarande inledas i enlighet med artikel 15.4 i förordningen om fonden.

Enligt en intern överenskommelse ska utskottet för sysselsättning och sociala frågor delta i processen för att konstruktivt stödja och bidra till bedömningen av ansökningarna om medel ur fonden.

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR

D(2017)45120

Jean Arthuis

Ordförande för budgetutskottet

ASP 09G205

Ärende: Yttrande över utnyttjandet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för ärendet EGF/2017/005 FI/Retail - COM(2017)0618

Till ordföranden

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) och dess arbetsgrupp för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har undersökt möjligheten att bevilja stöd från fonden för ärende EGF/2017/005 FI/retail och har antagit följande yttrande.

EMPL-utskottet och arbetsgruppen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är positiva till att utnyttja fonden för denna ansökan. I detta sammanhang vill EMPL-utskottet framföra vissa synpunkter, utan att därför ifrågasätta anslagsöverföringen.

EMPL-utskottets synpunkter grundar sig på följande överväganden:

A)  Denna ansökan grundas på artikel 4.1 b i förordning (EU) nr 1309/2013 (förordningen om fonden) och gäller 1 660 arbetstagare som sagts upp från tre företag inom de näringsgrenar som i Nace rev. 2 klassificeras som huvudgrupp 47 (detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar).

B)  För att fastställa sambandet mellan uppsägningarna och genomgripande strukturförändringar inom världshandeln på grund av globaliseringen hävdar Finland att den alltmer omfattande näthandeln (34 % ökning av online-försäljningen av konsumentprodukter mellan 2010 och 2015) har haft en betydande inverkan på försäljningen i konventionella varuhus och att webbutiker utanför EU är särskilt populära bland finländska konsumenter.

C)  Av de arbetstagare som omfattas av åtgärderna är 76,3 % kvinnor och 23,7 % män. Av de berörda stödmottagarna är 65,7% mellan 30 och 54 år, 17,5% är mellan 55 och 64 år och 16,5% är mellan 15 och 29 år.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar därför budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag avseende Finlands ansökan:

1.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att insatskriterierna enligt artikel 4.1 b i förordning (EU) nr 1309/2013 är uppfyllda och att Finland därför är berättigat till ekonomiskt stöd på 2 499 360 EUR enligt denna förordning, vilket utgör 60 % av de totala kostnaderna på 4 165 600 EUR.

2.  Europaparlamentet noterar att kommissionen respekterade tidsfristen på tolv veckor från och med den dag då ansökan från de finländska myndigheterna togs emot fram till dess att kommissionen avslutade sin bedömning av huruvida ansökan uppfyllde villkoren för ekonomiskt stöd, den 23 oktober 2017, och underrättade parlamentet om detta samma dag.

3.  Europaparlamentet noterar att samtliga fyra Nuts 2-regioner i Finland berörs av de uppsägningar som gjordes vid två varuhuskedjor. Parlamentet konstaterar att dessa varuhuskedjor har drabbats av minskande kassaflöde och lönsamhet till följd av e-handelns tillväxt, förändrade köpvanor och bristande förtroende hos konsumenterna.

4.  Europaparlamentet noterar att de individanpassade tjänster som finansieras genom fonden till uppsagda arbetstagare inkluderar handledning och andra förberedande åtgärder: Sysselsättnings- och företagstjänster. Utbildning. Startpeng Pilotprojekt inom yrkesvägledning. Lönesubvention. Bidrag till resor och uppehälle.

5.  Europaparlamentet anser att hindren för återinträde på arbetsmarknaden för de arbetstagare som är över 50 år är en viktig fråga och ser med intresse fram emot en utvärdering av de pilotprojekt inom yrkesvägledning som har införts för denna grupp av uppsagda arbetstagare.

6.  Europaparlamentet är oroat över att arbetsgivare som erhåller lönesubventioner inte är skyldiga att fortsätta de berörda arbetstagarnas anställning under längre perioder än lönesubventionernas varaktighet. Parlamentet konstaterar att tidigare finländska erfarenheten visar att sådana arbetstagare får jobb och försvinner från subventionssystemet relativt snabbt.

7.  Europaparlamentet välkomnar samråden med intressenter, däribland företrädare för närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) i Nyland, Birkaland, Norra Österbotten och Egentliga Finland och med arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) i Nyland, samt företrädare för Anttila och fackföreningarna (PAM, Servicefacket) som ägde rum för att ta fram det samordnade paketet av individanpassade tjänster.

8.  Europaparlamentet noterar att inkomststödjande åtgärder motsvarar 22,05% av det totala paketet med individanpassade tjänster, vilket är långt under det tak på maximalt 35 % som fastställs i förordningen. Dessa åtgärder förutsätter att de berörda stödmottagarna aktivt söker arbete eller deltar i utbildning.

9.  Europaparlamentet noterar att de finländska myndigheterna har intygat att de föreslagna åtgärderna inte kommer att få ekonomiskt stöd från någon annan av unionens fonder eller något annat av unionens finansieringsinstrument, att eventuell dubbelfinansiering kommer att förhindras och att åtgärderna kompletterar de åtgärder som finansieras genom strukturfonderna.

10.  Europaparlamentet välkomnar att Finland har bekräftat att ekonomiskt stöd från fonden inte kommer att ersätta åtgärder som det berörda företaget är skyldigt att vidta enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal.

11.  Europaparlamentet påminner om att i enlighet med artikel 7 i förordningen om fonden ska det samordnade paketet med individanpassade tjänster utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och efterfrågad kompetens, och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi.

Med vänlig hälsning

Marita Ulvskog

Första vice ordförande, tjänstgörande ordförande

c.c. Thomas Händel


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING

Skrivelse av den 7 november 2017 från Iskra Mihaylova, ordförande för utskottet för regional utveckling, till Jean Arthuis, ordförande för budgetutskottet

Översättning

Ärende:  Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Till ordföranden

Ett förslag till kommissionens beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) har vidarebefordrats för yttrande till utskottet för regional utveckling. Såvitt jag förstår är avsikten att ett betänkande om detta förslag ska antas av budgetutskottet den 22 november 2017.

-  I COM(2017)0618 föreslås ett ekonomiskt stöd från fonden på 2 499 360 EUR för 1 500 uppsagda arbetstagare vid tre företag inom detaljhandeln i Finland. Företagen är verksamma inom den näringsgren som i Nace rev. 2 hänförs till huvudgrupp 47 (Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar). Uppsägningarna skedde i Nuts 2-regionerna Västra Finland (FI19), Helsingfors-Nyland (FI1B), Södra Finland (FI1C), samt i Norra och Östra Finland (FI1D).

De bestämmelser som gäller för ekonomiskt stöd från fonden fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006.

Utskottets samordnare har behandlat detta förslag och har bett mig skriva och meddela dig att en majoritet av utskottets ledamöter inte har några invändningar mot att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter utnyttjas för ett anslag på ovannämnda belopp enligt kommissionens förslag.

Med vänlig hälsning

Iskra MIHAYLOVA


INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

22.11.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

31

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jean-Paul Denanot, Javi López, Andrey Novakov

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Jonathan Bullock, Jordi Solé


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

31

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet,

ECR

Zbigniew Kuźmiuk,

ENF

Marco Zanni,

GUE/NGL

Liadh Ní Riada,

NI

Eleftherios Synadinos,

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere, Patricija Šulin

S&D

Jean-Paul Denanot, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Javi López, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande