Procedure : 2017/0163(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0369/2017

Ingediende teksten :

A8-0369/2017

Debatten :

PV 14/03/2018 - 20
CRE 14/03/2018 - 20

Stemmingen :

PV 15/03/2018 - 10.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0085

VERSLAG     ***I
PDF 368kWORD 73k
23.11.2017
PE 613.576v01-00 A8-0369/2017

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1295/2013 tot vaststelling van het programma Creatief Europa (2014-2020)

(COM(2017)0385 – C8-0236/2017 – 2017/0163(COD))

Commissie cultuur en onderwijs

Rapporteur: Silvia Costa

(Vereenvoudigde procedure – artikel 50, lid 2, van het Reglement)

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 2013 tot vaststelling van het programma Creatief Europa (2014-2020)

(COM(2017)0385 – C8-0236/2017 – 2017/0163(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2017)0385),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 167, lid 5, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0236/2017),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie cultuur en onderwijs (A8-0369/2017),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  Het Jeugdorkest van de Europese Unie (EUYO) bestaat uit jonge musici die op grond van veeleisende kwaliteitscriteria jaarlijks door middel van strenge audities in alle lidstaten worden geselecteerd.

(2)  Het Jeugdorkest van de Europese Unie (EUYO) bestaat uit jonge musici die op grond van veeleisende kwaliteitscriteria jaarlijks door middel van strenge audities worden geselecteerd in alle lidstaten.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis)  Overeenkomstig de doelstellingen van het subprogramma Cultuur voorziet het EUYO via een residence-programma in regelmatige opleiding voor jonge muzikanten en biedt het hen mogelijkheden om in het kader van festivals en tournees op te treden in de Europese Unie en op internationaal niveau, waardoor ze winnen aan professionaliteit en de nodige vaardigheden verwerven om een loopbaan uit te bouwen in de culturele en creatieve sector.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 ter)  Het EUYO moet zijn inkomsten voortdurend diversifiëren door actief op zoek te gaan naar financiële steun van andere bronnen dan Uniefinanciering, zodat het orkest duurzaam blijft en geleidelijk aan onafhankelijk kan worden van Uniefinanciering. Daarom moet het EUYO op kostenefficiënte wijze worden beheerd.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 quater)  Het EUYO moet de samenwerking met de erebeschermheren en -vrouwen van het orkest verbeteren, een grotere zichtbaarheid nastreven op Europese evenementen en in een groter aantal lidstaten optreden, onder meer in samenwerking met audiovisuele netwerken.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 3 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 quinquies)  Het EUYO moet de transparantie van de selectieprocedure waarborgen. Ook moet het orkest in samenwerking met zijn nationale partners en de Creatief Europa-desks de zichtbaarheid van de jaarlijkse audities vergroten om een beter evenwicht tot stand te brengen tussen het aantal muzikanten van elke lidstaat en de totale bevolking van die lidstaat.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 3 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 sexies)  Het EUYO moet actief werken aan publieksontwikkeling en publieksbinding, met bijzondere aandacht voor een jong publiek in de lidstaten, moet zijn activiteiten meer zichtbaarheid geven en in zijn werking de doelstellingen van het Uniebeleid in acht nemen.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  Het EUYO is in 1976 opgericht ingevolge een resolutie van het Europees Parlement8 en bekleedt als orkest in Europa een unieke positie. Door zijn specifiek statuut, strategische doelstellingen en activiteiten komt het EUYO in aanmerking voor erkenning als "in een basisbesluit vastgestelde organisatie" in de zin van artikel 190, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/2012 van de Commissie9. Derhalve mogen subsidies worden toegekend zonder oproep tot het indienen van voorstellen.

(5)  Het EUYO is in 1976 opgericht ingevolge een resolutie van het Europees Parlement8 en heeft de voorzitter van het Europees Parlement als erevoorzitter, wat het orkest dan ook uniek maakt in Europa. Het EUYO draagt de idee uit van een Europa dat berust op vrede, cultuur en wederzijds begrip en zet Europa's rijke muzikale erfgoed in de verf. Door zijn specifiek statuut, strategische doelstellingen en activiteiten komt het EUYO in aanmerking voor erkenning als "in een basisbesluit vastgestelde organisatie" in de zin van artikel 190, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/2012 van de Commissie9. Derhalve mogen subsidies worden toegekend zonder oproep tot het indienen van voorstellen.

__________________

__________________

8Resolutie over de ontwerpresolutie ingediend door mevrouw Kellett-Bowman over een Europees jeugdorkest (PB C 79 van 5.4.1976, blz. 8).

8Resolutie over de ontwerpresolutie ingediend door mevrouw Kellett-Bowman over een Europees jeugdorkest (PB C 79 van 5.4.1976, blz. 8).

9Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/2012 van de Commissie houdende uitvoeringsvoorschriften voor Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie (PB L 362 van 31.12.2012, blz. 1).

9Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/2012 van de Commissie houdende uitvoeringsvoorschriften voor Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie (PB L 362 van 31.12.2012, blz. 1).

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 bis)  Het EUYO moet bij wijze van uitzondering financiering worden toegekend voor de periode tot het einde van het huidige programma Creatief Europa.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  Daarom moet het EUYO worden opgenomen in de maatregelen waarvoor steun wordt toegekend uit het subprogramma Cultuur.

(6)  Daarom moet het EUYO worden opgenomen in de maatregelen waarvoor steun wordt toegekend uit het huidige subprogramma Cultuur en het sectoroverschrijdend onderdeel.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Verordening (EU) nr. 1295/2013

Artikel 15 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.   Aan artikel 15, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1295/2013 wordt het volgende punt toegevoegd:

 

"(f bis)   het Jeugdorkest van de Europese Unie.".

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2018.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Vaststelling van het programma Creatief Europa (2014-2020)

Document- en procedurenummers

COM(2017)0385 – C8-0236/2017 – 2017/0163(COD)

Datum indiening bij EP

28.7.2017

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

CULT

11.9.2017

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

BUDG

11.9.2017

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

BUDG

30.8.2017

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Silvia Costa

4.9.2017

 

 

 

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

4.9.2017

Datum goedkeuring

22.11.2017

 

 

 

Datum indiening

23.11.2017

Juridische mededeling