Postup : 2017/2076(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0371/2017

Předložené texty :

A8-0371/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 30/11/2017 - 8.3

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0454

ZPRÁVA     
PDF 521kWORD 48k
24.11.2017
PE 609.604v02-00 A8-0371/2017

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2018

(COM(2017)0270 – C8-0161/2017 – 2017/2076(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodajka: Inese Vaidere

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2018

(COM(2017)0270 – C8-0161/2017 – 2017/2076(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0270 – C8-0161/2017),

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie(1),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 10 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3), a zejména na článek 11 této dohody,

–  s ohledem na výsledky trialogu ze dne 17. listopadu 2017,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0371/2017),

A.  vzhledem k tomu, že v souladu s nařízením (EU) č. 661/2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 2012/2002, je na vyplácení záloh vyčleněna částka 50 000 000 EUR prostřednictvím prostředků zapsaných v souhrnném rozpočtu Unie;

1.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

2.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2018

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie(1), a zejména na čl. 4a odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(2), a zejména na bod 11 této dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Cílem Fondu solidarity Evropské unie (dále jen „fond“) je umožnit Unii rychle, účinně a pružně reagovat na nouzové situace a projevit solidaritu s obyvatelstvem oblastí postižených přírodními katastrofami.

(2)  Fond nesmí překročit maximální částku 500 000 000 EUR (v cenách roku 2011), kterou stanoví článek 10 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013(3).

(3)  Ustanovení čl. 4a odst. 4 nařízení (ES) č. 2012/2002 stanoví, že kdykoli je to nutné pro zajištění včasné dostupnosti rozpočtových zdrojů, lze z fondu uvolnit prostředky do výše 50 000 000 EUR na výplaty záloh, přičemž odpovídající prostředky se zapíší do souhrnného rozpočtu Unie.

(4)  K zajištění včasné dostupnosti dostatečných rozpočtových zdrojů v souhrnném rozpočtu Unie na rok 2018 by měly být z fondu uvolněny prostředky ve výši 50 000 000 EUR na výplaty záloh,

(5)  Za účelem maximálního zkrácení doby, která je k uvolnění prostředků z fondu nutná, by se toto rozhodnutí mělo použít od začátku rozpočtového roku 2018,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pro účely souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2018 se z Fondu solidarity Evropské unie uvolňuje částka ve výši 50 000 000 EUR ke krytí prostředků na závazky a prostředků na platby, které jsou určeny na výplaty záloh.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2018.

V […] dne […]

  Za Evropský parlament  Za Radu

  předseda  předseda/předsedkyně

(1)

  Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Fond solidarity Evropské unie (dále jen „fond“) byl vytvořen proto, aby Unie mohla reagovat na mimořádné situace v důsledku velkých přírodních katastrof a projevit celoevropskou solidaritu s evropskými regiony zasaženými pohromami. Z fondu může být poskytnuta finanční pomoc členským státům a zemím, s nimiž probíhají jednání o přistoupení, v případě závažné přírodní katastrofy, tj. pokud celkové přímé škody způsobené katastrofou přesáhnou částku 3 miliardy EUR v cenách  roku 2011 nebo 0,6 % HND dané země, podle toho, která z částek je nižší. Prostředky z fondu lze uvolnit i v případě katastrofy regionálního rozsahu. Podmínky pro uvolnění prostředků z fondu jsou stanoveny v příslušném základním právním aktu (nařízení Rady (ES) č.°2012/2002 ve znění nařízení (EU) č.°661/2014 z roku 2014).

Článek 10 nařízení, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(1), umožňuje z fondu uvolnit prostředky v maximální roční výši 500 milionů EUR (v cenách roku 2011), a to nad rámec příslušných okruhů finančního rámce.

Stávající návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady není spojen s žádnou konkrétní katastrofou. Místo toho usiluje o to, aby byla do souhrnného rozpočtu na rok 2018 zapsána částka 50 000 000 EUR v prostředcích na závazky a na platby, která by sloužila k včasnému a účinnému vyplácení záloh, pokud by v příštím roce došlo k nějaké katastrofě.

Jde o přímý výsledek nového ustanovení (článek 4a) nařízení v upraveném znění z roku 2014(2), které Evropský parlament rozhodně podporuje. Jeho smyslem je urychlit vyplácení pomoci postiženým zemím formou záloh ještě před přijetím konečného rozhodnutí, čímž se zefektivní čerpání prostředků z fondu. Na důrazné naléhání Parlamentu tak konečné kompromisní znění nařízení z roku 2014, které bylo poprvé přijato řádným legislativním postupem, obsahuje ustanovení, aby byla do rozpočtu každý rok zapsána částka 50 000 000 EUR v prostředcích na závazky a platby v zájmu rychlého uvolnění rozpočtových prostředků.

Je třeba poznamenat, že zálohu lze vyplatit na žádost členského státu poté, co Komise provede předběžné posouzení příslušné žádosti o poskytnutí pomoci z fondu. Výše zálohy by neměla přesáhnout 10 % předpokládaného finančního příspěvku a neměla by být vyšší než 30 milionů EUR. Záloha se vyplácí bez ohledu na konečné rozhodnutí o uvolnění prostředků z fondu, přičemž neoprávněně vyplacenou zálohu bude Evropská komise od členských států zpětně inkasovat.

Zpravodajka připomíná, že Fond solidarity EU není pouze další formou finanční pomoci ze strany EU, ale že rovněž vysílá jasné politické poselství solidarity tím, že dotčeným občanům zajišťuje velmi potřebnou pomoc. K dosažení těchto cílů napomůže schopnost Unie rychle reagovat, mimo jiné vyplácením záloh.

Zpravodajka proto doporučuje, aby byly tyto částky zapsány do rozpočtu na rok 2018.

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

Úř. věst. L 189, 7.6.2014, s. 143.


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

22.11.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

32

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Jean-Paul Denanot, Andrey Novakov

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Jonathan Bullock, Javi López


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

32

+

ALDE

Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Urmas Paet

ECR

Bernd Kölmel, Richard Ashworth, Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Andrey Novakov, Esteban González Pons, Inese Vaidere, Ingeborg Gräßle, Jan Olbrycht, José Manuel Fernandes, Lefteris Christoforou, Monika Hohlmeier, Patricija Šulin, Paul Rübig, Reimer Böge, Siegfried Mureşan

S&D

Daniele Viotti, Iris Hoffmann, Javi López, Jean-Paul Denanot, Jens Geier, John Howarth, Manuel dos Santos, Răzvan Popa, Tiemo Wölken, Vladimír Maňka

VERTS/ALE

Indrek Tarand, Jordi Solé

2

-

EFDD

Jonathan Bullock

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění