Eljárás : 2017/2076(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0371/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0371/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 30/11/2017 - 8.3

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0454

JELENTÉS     
PDF 444kWORD 53k
24.11.2017
PE 609.604v02-00 A8-0371/2017

az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Unió 2018. évi általános költségvetéséből folyósítandó előlegfizetések biztosítása céljára történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2017)0270 – C8-0161/2017 – 2017/2076(BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: Inese Vaidere

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
 INDOKOLÁS
 INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Unió 2018. évi általános költségvetéséből folyósítandó előlegfizetések biztosítása céljára történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2017)0270 – C8-0161/2017 – 2017/2076(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0270 – C8/2017),

–  tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi rendeletre(1),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 10. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) és különösen annak 11. pontjára,

–  tekintettel a 2017. november 17-i háromoldalú egyeztetés eredményére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0371/2017),

A.  mivel a 2012/2002/EK rendeletet módosító 661/2014/EU rendelettel összhangban 50 000 000 euró összeg érhető el az előlegek kifizetésére az Unió általános költségvetésének előirányzatai révén;

1.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

2.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

HL L 311., 2002.11.14., 3. o.

(2)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(3)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.


MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Unió 2018. évi általános költségvetéséből folyósítandó előlegkifizetések biztosítása céljára történő igénybevételéről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló, 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 4a. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(2) és különösen annak 11. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)  Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának (a továbbiakban: az alap) célja, hogy az Unió gyors, hatékony és rugalmas módon legyen képes a veszélyhelyzetekre reagálni és kifejezni szolidaritását a természeti katasztrófák sújtotta régiók lakosságával.

(2)  Az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet(3) 10. cikkének értelmében az alap éves maximális összege (2011-es árakon) 500 000 000 EUR.

(3)  A 2012/2002/EK rendelet 4a. cikkének (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy minden olyan esetben, amikor az a költségvetési források időben történő rendelkezésre állásának biztosításához szükséges, az alapot legfeljebb 50 000 000 EUR összegig igénybe lehet venni előlegkifizetések céljára, a kapcsolódó előirányzatoknak az Unió általános költségvetésébe való felvételével.

(4)  A költségvetési forrásoknak az Unió 2018. évi általános költségvetésében való, időben történő rendelkezésre állásának biztosítása céljából az alapot legfeljebb 50 000 000 EUR összegben igénybe kell venni az előlegkifizetések céljára,

(5)  Az alap igénybevételéhez szükséges idő minimalizálása érdekében e határozat a 2018-as pénzügyi év kezdetétől alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének keretein belül az Európai Unió Szolidaritási Alapjából 50 000 000 EUR összeg igénybevételére kerül sor kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában, előlegkifizetések céljára.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a határozatot 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt,

  az Európai Parlament részéről  a Tanács részéről

  az elnök  az elnök

(1)

  HL L 311., 2002.11.14., 3. o.

(2)

  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(3)

  A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete (2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).


INDOKOLÁS

Az Európai Unió Szolidaritási Alapját (EUSZA) azért hozták létre, hogy lehetővé tegye az Európai Unió számára a reagálást a jelentős természeti katasztrófákra és kifejezésre juttassa az Európa katasztrófa sújtotta régióival való európai szolidaritást. Az alap pénzügyi támogatást nyújt a tagállamok és a csatlakozási tárgyalásokat folytató országok számára „jelentős természeti katasztrófákˮ esetén, vagyis akkor, ha a katasztrófa által okozott kár 2011-es árakon számítva meghaladja a 3 milliárd eurót, vagy az ország bruttó nemzeti jövedelmének 0,6%-át, attól függően, hogy melyik az alacsonyabb. Igénybe vehető regionális katasztrófa esetén is. Az Európai Unió Szolidaritási Alapja igénybevételének feltételeit a vonatkozó alap-jogiaktus tartalmazza (2012/2002/EK tanácsi rendelet), amely 2014-ben módosításra került (661/2014/EU rendelet).

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló rendelet(1) (10. cikk) 2011-es árakon 500 millió euró 2011-es árakon éves plafonig teszi lehetővé az alap igénybevételét, a pénzügyi keret vonatkozó fejezeteinek felső korlátain felül.

Az Európai Parlament és a Tanács jelenlegi határozatra irányuló javaslata nem egy konkrét katasztrófával összefüggésben született. Célja ehelyett 50 millió euró elkülönítése az Unió 2018-es költségvetésében kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában, az előlegek időben és hatékonyan történő kifizetése érdekében, egy jövő évben esetlegesen bekövetkező katasztrófa esetén.

Ez a 2014-es módosító rendelet(2) egy új rendelkezésének (4a. cikk) közvetlen eredménye, amely mellett az Európai Parlament határozottan kiállt, és amelynek célja az érintett országoknak szánt segély folyósításának meggyorsítása egy előleg révén, mielőtt a végleges odaítélésről szóló határozat megszületne, ezzel javítva az alap hatékonyságát. A Parlament ösztönzésére a módosító rendelet végső kompromisszumos szövege, amelyet először a rendes jogalkotási eljárás keretében fogadtak el, egy 50 millió euróig terjedő összegű előirányzatot tartalmazott a költségvetésben kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában, a költségvetési források kellő időben való elérhetősége érdekében.

Meg kell jegyezni, hogy az előleget valamely tagállam kérésére lehet kifizetni azt követően, hogy a Bizottság előzetesen értékelte az EUSZA igénybevételére vonatkozó kérelmet. Az előleg összege nem haladhatja meg a várható pénzügyi hozzájárulás 10%-át, illetve 30 millió eurót. Az előleg az alap igénybe vételéről szóló végső határozattól függetlenül kerül kifizetésre, továbbá az Európai Bizottság kötelezi a tagállamokat a jogtalanul kifizetett előlegek visszatérítésére.

Az előadó emlékeztet arra, hogy az EUSZA nem egyszerűen az uniós pénzügyi támogatások egy új válfaja, hanem erősíti a szolidaritás egyértelmű politikai üzenetét, miközben biztosítja az érintett polgárok által sürgősen igényelt segítségnyújtást. A gyors reagálás kerete, beleértve az előleg kifizetését is, lehetővé teszi az Unió számára, hogy elérje ezeket a célkitűzéseket.

Az előadó ezért azt javasolja, hogy a fenti összegeket vegyék fel a 2018-es költségvetésbe.

(1)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(2)

HL L 189., 2014.6.27., 143. o.


INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

22.11.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

32

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Jean-Paul Denanot, Andrey Novakov

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Jonathan Bullock, Javi López


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

32

+

ALDE

Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Urmas Paet

ECR

Bernd Kölmel, Richard Ashworth, Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Andrey Novakov, Esteban González Pons, Inese Vaidere, Ingeborg Gräßle, Jan Olbrycht, José Manuel Fernandes, Lefteris Christoforou, Monika Hohlmeier, Patricija Šulin, Paul Rübig, Reimer Böge, Siegfried Mureşan

S&D

Daniele Viotti, Iris Hoffmann, Javi López, Jean-Paul Denanot, Jens Geier, John Howarth, Manuel dos Santos, Răzvan Popa, Tiemo Wölken, Vladimír Maňka

VERTS/ALE

Indrek Tarand, Jordi Solé

2

-

EFDD

Jonathan Bullock

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat