Procedure : 2017/2076(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0371/2017

Ingediende teksten :

A8-0371/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 30/11/2017 - 8.3

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0454

VERSLAG     
PDF 361kWORD 47k
24.11.2017
PE 609.604v02-00 A8-0371/2017

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting van de Unie voor 2018

(COM(2017)0270 – C8-0161/2017 – 2017/2076(BUD))

Begrotingscommissie

Rapporteur: Inese Vaidere

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 BIJLAGE: BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
 TOELICHTING
 INFORMATIE OVER DE GOEDKEURINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting van de Unie voor 2018

(COM(2017)0270 – C8-0161/2017 – 2017/2076(BUD))

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2017)0270 – C8-0161/2017),

–  gezien Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad van 11 november 2002 tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie(1),

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020(2), en met name artikel 10,

–  gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer(3), en met name punt 11,

–  gezien de resultaten van de trialoog van 17 november 2017,

–  gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A8-0371/2017),

A.  overwegende dat, overeenkomstig Verordening (EU) nr. 661/2014 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2012/2002, is voorgesteld een bedrag van 50 000 000 EUR beschikbaar te stellen voor de betaling van voorschotten en de betrokken kredieten in de algemene begroting van de Unie op te nemen;

1.  hecht zijn goedkeuring aan het bij deze resolutie gevoegde besluit;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit samen met de voorzitter van de Raad te ondertekenen en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie, met inbegrip van de bijlage, te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1)

PB L 311 van 14.11.2002, blz. 3.

(2)

PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.

(3)

PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.


BIJLAGE: BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting van de Unie voor 2018

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad van 11 november 2002 tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie(1), en met name artikel 4 bis, lid 4,

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer(2), en met name punt 11,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)  Het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (hierna "het fonds") heeft tot doel de Unie in staat te stellen snel, doeltreffend en soepel op noodsituaties te reageren in solidariteit met de bevolking van door natuurrampen getroffen regio's.

(2)  Zoals vastgesteld in artikel 10 van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad, mag het fonds het maximumbedrag van 500 000 000 EUR (in prijzen van 2011) niet overschrijden(3).

(3)  In artikel 4 bis, lid 4, van Verordening (EG) nr. 2012/2002 is bepaald dat, telkens als het nodig is om de tijdige beschikbaarheid van begrotingsmiddelen te waarborgen, een maximum van 50 000 000 EUR uit het Fonds beschikbaar kan worden gesteld voor de betaling van voorschotten, waarbij de betrokken kredieten in de algemene begroting van de Unie worden opgenomen.

(4)  Om de tijdige beschikbaarheid van voldoende begrotingsmiddelen in de algemene begroting van de Unie voor 2018 te waarborgen, dient uit het fonds een bedrag van 50 000 000 EUR voor de betaling van voorschotten beschikbaar te worden gesteld.

(5)  Om de tijd die nodig is om middelen uit het fonds beschikbaar te stellen zoveel mogelijk te beperken, dient dit besluit vanaf het begin van het begrotingsjaar 2018 van toepassing te zijn,

HEBBEN HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de algemene begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2018 wordt uit het Solidariteits­fonds van de Europese Unie 50 000 000 EUR aan vastleggings- en betalingskredieten voor de betaling van voorschotten beschikbaar gesteld.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Het is van toepassing met ingang van 1 januari 2018.

Gedaan te […]

  Voor het Europees Parlement  Voor de Raad

  De voorzitter  De voorzitter

(1)

  PB L 311 van 14.11.2002, blz. 3.

(2)

  PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.

(3)

  Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884).


TOELICHTING

Het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (EUSF) werd opgericht om de Unie in staat te stellen te reageren op noodsituaties als gevolg van natuurrampen en Europese solidariteit te betonen met door rampen getroffen regio's in Europa. Uit het fonds kan steun worden verleend aan lidstaten en landen waarmee over toetreding tot de Unie wordt onderhandeld wanneer zich op het grondgebied van dat land een "grote natuurramp" heeft voorgedaan, d.w.z. dat de totale directe schade ten gevolge van deze ramp meer dan 3 miljard EUR bedraagt (in prijzen van 2011) of meer dan 0,6 % van het bni van dat land, indien dit laatste bedrag lager is. Steunverlening is ook mogelijk bij een regionale ramp. De voorwaarden om middelen uit het EUSF beschikbaar te stellen zijn vastgelegd in de betrokken basishandeling (Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad, gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 661/2014).

Volgens de verordening tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014‑2020(1) (artikel 10) is voor het fonds jaarlijks een bedrag van maximaal 500 miljoen EUR (in prijzen van 2011) beschikbaar, boven de in het meerjarig financieel kader vastgestelde maxima van de desbetreffende rubrieken.

Het huidige voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad heeft geen betrekking op een specifieke natuurramp. Het heeft evenwel tot doel in de algemene begroting van de Unie voor 2017 een bedrag van 50 miljoen EUR aan vastleggings- en betalingskredieten op te nemen met het oog op de tijdige en doeltreffende betaling van voorschotten voor het geval er zich volgend jaar een ramp voordoet.

Dit is het rechtstreekse gevolg van een nieuwe bepaling in de wijzigingsverordening van 2014(2) (artikel 4 bis), die het Europees Parlement zeer krachtig heeft verdedigd, en die tot doel heeft de getroffen landen sneller steun te verlenen via de betaling van een voorschot nog vóór het definitieve toekenningsbesluit is genomen, wat de doeltreffendheid van het fonds moet vergroten. Op aandringen van het Parlement bevatte het definitieve compromis over de wijzigingsverordening, die voor het eerst is aangenomen in het kader van de gewone wetgevingsprocedure, dus een bepaling waarin wordt voorgesteld jaarlijks een bedrag van maximaal 50 miljoen EUR aan vastleggings- en betalingskredieten in de begroting op te nemen om de tijdige beschikbaarheid van begrotingsmiddelen te waarborgen.

Hierbij moet worden opgemerkt dat een voorschot kan worden toegekend op verzoek van een lidstaat en na een voorafgaande beoordeling door de Commissie van de EUSF-aanvraag in kwestie. Een voorschot mag niet meer bedragen dan 10 % van de verwachte financiële steun en evenmin meer dan 30 miljoen EUR. Het voorschot wordt betaald zonder vooruit te lopen op de definitieve beslissing over de beschikbaarstelling van middelen uit het fonds, en ten onrechte betaalde voorschotten zullen door de Commissie van de lidstaat worden teruggevorderd.

De rapporteur wijst erop dat het EUSF niet simpelweg nog een extra bron van EU-financiering is, maar tot doel heeft absoluut noodzakelijke steun te bieden aan getroffen burgers en tegelijkertijd een duidelijke politieke boodschap van solidariteit uit te dragen. Snel kunnen handelen, onder meer via de betaling van een voorschot, zal de Unie helpen deze doelstellingen te verwezenlijken.

De rapporteur beveelt dan ook aan deze bedragen in de begroting 2018 op te nemen.

(1)

PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.

(2)

PB L 189 van 27.06.2014, blz. 143.


INFORMATIE OVER DE GOEDKEURINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

22.11.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

32

2

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Jean-Paul Denanot, Andrey Novakov

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Jonathan Bullock, Javi López


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

32

+

ALDE

Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Urmas Paet

ECR

Bernd Kölmel, Richard Ashworth, Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Andrey Novakov, Esteban González Pons, Inese Vaidere, Ingeborg Gräßle, Jan Olbrycht, José Manuel Fernandes, Lefteris Christoforou, Monika Hohlmeier, Patricija Šulin, Paul Rübig, Reimer Böge, Siegfried Mureşan

S&D

Daniele Viotti, Iris Hoffmann, Javi López, Jean-Paul Denanot, Jens Geier, John Howarth, Manuel dos Santos, Răzvan Popa, Tiemo Wölken, Vladimír Maňka

Verts/ALE

Indrek Tarand, Jordi Solé

2

-

EFDD

Jonathan Bullock

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Juridische mededeling