Процедура : 2017/0219(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0373/2017

Внесени текстове :

A8-0373/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/04/2018 - 6.7
CRE 17/04/2018 - 6.7

Приети текстове :

P8_TA(2018)0098

ДОКЛАД     ***I
PDF 816kWORD 90k
24.11.2017
PE 612.066v02-00 A8-0373/2017

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации

(COM(2017)0481 – C8‑0307/2017 – 2017/0219(COD))

Комисия по конституционни въпроси

Докладчик: Мерчедес Бресо, Райнер Виланд

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации

(COM(2017)0481 – C8‑0307/2017 – 2017/0219(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0481),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 224 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8‑0307/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид своята резолюция от 15 юни 2017 г. относно финансирането на политическите партии и политическите фондации(1),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси и становището под формата на изменения на комисията по бюджетен контрол (A8-0373/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  От съображения за прозрачност и с цел укрепване на контрола и демократичната отчетност на европейските политически партии и на връзката между европейското гражданско общество и институциите на Съюза, и по-специално Европейския парламент, достъпът до финансиране от общия бюджет на Европейския съюз следва да бъде обвързан с публикуването от страна на членуващите партии на програмата и логото на съответната европейска политическа партия, както и на информация за дела на мъжете и жените сред кандидатите на последните избори за Европейски парламент и сред членовете на тази партия в Европейския парламент.

(5)  От съображения за прозрачност и с цел укрепване на контрола и демократичната отчетност на европейските политически партии и на връзката между европейското гражданско общество и институциите на Съюза, и по-специално Европейския парламент, достъпът до финансиране от общия бюджет на Европейския съюз следва да бъде обвързан с публикуването, по изчерпателен, надежден и лесен за използване начин, от страна на членуващите партии на програмата и логото на съответната европейска политическа партия, както и на информация за дела на мъжете и жените сред кандидатите на последните избори за Европейски парламент и сред членовете на тази партия в Европейския парламент.

Изменение    2

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014

Съображение 12

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1)  Съображение 12 се заменя със следното:

(12)  Европейските политически партии и свързаните с тях европейски политически фондации, които желаят да бъдат признати като такива на равнището на Съюза посредством получаването на европейски правен статут и да получават обществено финансиране от общия бюджет на Европейския съюз, следва да зачитат определени принципи и да изпълняват определени условия. По-специално е необходимо европейските политически партии и свързаните с тях европейски политически фондации да зачитат принципите, на които се основава Съюза, предвидени в член 2 ДЕС.

„(12)  Европейските политически партии и свързаните с тях европейски политически фондации, които желаят да бъдат признати като такива на равнището на Съюза посредством получаването на европейски правен статут и да получават обществено финансиране от общия бюджет на Европейския съюз, следва да зачитат определени принципи и да изпълняват определени условия. По-специално е необходимо европейските политически партии и свързаните с тях европейски политически фондации да зачитат, особено в своите програми и при своите дейности, принципите, на които се основава Съюза, предвидени в член 2 от ДЕС, а именно зачитане на човешкото достойнство, свобода, демокрация, равенство, принципите на правовата държава и спазване на правата на човека, включително правата на лицата, принадлежащи към малцинства.

Изменение    3

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка -1 a (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014

Съображение 30 a (ново)

 

Текст в сила

Изменение

 

-1a)  Вмъква се съображение 30 a:

 

(30 a)   В съответствие с разпоредбите и процедурите, предвидени в Регламент (ЕС) № 2017/1939 на Съвета, Европейската прокуратура (EPPO) е призована да разследва предполагаеми престъпления в контекста на финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации, които засягат финансовите интереси на ЕС по смисъла на Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и Съвета. Задължението по член 24 от Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета да докладва на Европейската прокуратура за поведение, което може да представлява престъпление от сферата на компетентност на Европейската прокуратура, също така се прилага по отношение на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации.

Изменение    4

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 a (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014

Член 3 – параграф 1 – буква б a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)   В член 3, параграф 1, се вмъква следната буква:

 

„ба)  членуващите в нея партии не трябва да членуват в друга европейска политическа партия;“

Изменение    5

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 б (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014

Член 10 – параграф 3 – алинея 1

 

Текст в сила

Изменение

 

(1б)   Първата алинея в член 10, параграф 3, се заменя със следното:

„Европейският парламент, Съветът или Комисията могат да отправят към Органа искане за проверка на спазването от дадена европейска политическа партия или европейска политическа фондация на условията, предвидени в член 3, параграф 1, буква в) и член 3, параграф 2, буква в). В тези случаи, както и в случаите, посочени в член 16, параграф 3, буква а), Органът се обръща към комитета, съставен от независими изтъкнати личности, създаден по силата на член 11, с искане за становище по този въпрос. Комитетът представя становището си в срок от два месеца.“

„Европейският парламент, по собствена инициатива или след обосновано искане от група граждани, внесено в съответствие с относимите разпоредби на Правилника за дейността, Съветът или Комисията могат да отправят към Органа искане за проверка на спазването от дадена европейска политическа партия или европейска политическа фондация на условията, предвидени в член 3, параграф 1, буква в) и член 3, параграф 2, буква в). В тези случаи, както и в случаите, посочени в член 16, параграф 3, буква а), Органът се обръща към комитета, съставен от независими изтъкнати личности, създаден по силата на член 11, с искане за становище по този въпрос. Комитетът представя становището си в срок от два месеца.“

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1141&from=en

Изменение    6

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014

Член 18 – параграф 3 а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3a.  Европейска политическа партия включва в своето заявление доказателства, че в продължение на 12-месечен период, предхождащ момента на подаване на заявлението, нейната политическа програма и лого са били публикувани на уебсайтовете на членуващите в нея партии, както и информация за всяка от членуващите в европейската политическа партия партии относно броя на мъжете и жените сред кандидатите на последните избори за Европейски парламент и сред членовете на Европейския парламент.

3a.  Европейска политическа партия включва в своето заявление доказателства, че по-голямата част от членуващите в нея партии и във всеки случай най-малко седем от тях в продължение на 12-месечен период, предхождащ момента на подаване на заявлението, са публикували на своите уебсайтове по изчерпателен, надежден и лесен за използване начин нейната политическа програма и лого. В допълнение европейските политически партии са насърчени да включат в своите заявления информация за всяка от членуващите в европейската политическа партия партии относно броя на мъжете и жените сред кандидатите на последните избори за Европейски парламент и сред членовете на Европейския парламент.

Изменение    7

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014

Член 19 – параграф 1 – тире 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  5 % се разпределят поравно между европейските политически партии бенефициери,

–  10 % се разпределят поравно между европейските политически партии бенефициери,

Изменение    8

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014

Член 19 – параграф 1 – тире 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

—   95 % се разпределят между европейските политически партии бенефициери пропорционално на броя на избраните техни членове в Европейския парламент.

—   90% се разпределят между европейските политически партии бенефициери пропорционално на броя на избраните техни членове в Европейския парламент, които са членове на европейска политическа партия.

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б

Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014

Член 27 – параграф 1 – буква б a

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

бa)   ако въпросната партия или фондация не е изпълнявала едно или повече от условията, посочени в член 3, параграф 1 или параграф 2, към момента на регистрацията и ако тази партия или фондация е способствала за решението да бъде регистрирана, като е предоставила невярна или непълна информация, свързана с тези условия; в разумен срок от момента, в който Органът е могъл да установи, че въпросната партия или фондация не отговаря на съответното условие или условия, се приема решение за отписване на партията или фондацията от регистъра;

бa)   ако решение за регистриране на въпросната партия или фондация е основано на невярна или подвеждаща информация, за която заявителят носи отговорност, или когато това решение е получено чрез измама.

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 a (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014

Член 30 – параграф 2 – алинея 2

 

Текст в сила

Изменение

 

5а)  В член 30 параграф 2, алинея 2 се заменя със следното:

В случай на такова прекратяване, плащанията от разпоредителя с бюджетни кредити на Европейския парламент се ограничават до допустимите разходи, действително извършени от европейската политическа партия или европейската политическа фондация до датата, когато влиза в сила решението за прекратяване.

В случай на такова прекратяване, плащанията от разпоредителя с бюджетни кредити на Европейския парламент се ограничават до подлежащите на възстановяване разходи, извършени от европейската политическа партия, или допустимите разходи, извършени от европейската политическа фондация, до датата, когато влиза в сила решението за прекратяване.

Обосновка

Позоваването на подлежащи на възстановяване разходи е изразът, използван в член 204ж от Финансовия регламент и в член 17, параграфи 4 и 5 от Регламент № 1141/2014, и е подходящото понятие, което да се използва за събиране на вземания.

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6 a (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014

Член 32 – параграф 1 – буква й a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6а)  В член 32, параграф 1 се вмъква следната буква:

 

„йa)  актуализиран списък на членовете на Европейския парламент, които са членове на европейска политическа партия.“;

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014

Член 38 – параграф 1 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

След консултация с Органа Европейският парламент публикува, пет години след като настоящият регламент започне да се прилага, доклад за прилагането му и за финансираните дейности. Докладът посочва, когато е целесъобразно, и евентуалните изменения, които трябва да бъдат внесени в системите за регламентиране на статута и на финансиране.

След консултация с Органа Европейският парламент публикува, в края на третата година след като настоящият регламент започне да се прилага и на всеки пет години след това, доклад за прилагането му и за финансираните дейности. Докладът посочва, когато е целесъобразно, и евентуалните изменения, които трябва да бъдат внесени в системите за регламентиране на статута и на финансиране.

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014

Член 40a – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Чрез дерогация от член 18, параграф 3а и по отношение на заявленията за финансиране за финансовата 2019 година, разпоредителят с бюджетни кредити на Европейския парламент, преди да вземе решение по заявлението за финансиране, изисква от европейската политическа партия доказателства, че в продължение на период, който започва един месец след влизането в сила на Регламент (ЕС, Евратом) № XX/2018, нейната политическа програма и лого са били публикувани на уебсайтовете на членуващите в нея партии, както и информация относно броя на мъжете и жените сред кандидатите на последните избори за Европейски парламент и сред членовете на Европейския парламент за всяка партия, членуваща в европейската политическа партия.

Чрез дерогация от член 18, параграф 3а и по отношение на заявленията за финансиране за финансовата 2019 година, разпоредителят с бюджетни кредити на Европейския парламент, преди да вземе решение по заявлението за финансиране, изисква от европейската политическа партия доказателства, че мнозинството от членуващите в нея партии и във всички случаи минимум седем от тях в продължение на период, който започва един месец след влизането в сила на Регламент (ЕС, Евратом) № XX/2018, са публикували без прекъсване на своите уебсайтове нейната политическа програма и лого, както и информация относно броя на мъжете и жените сред кандидатите на последните избори за Европейски парламент и сред членовете на Европейския парламент за всяка партия, членуваща в европейската политическа партия.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014

Член 1 а – параграф 1 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Европейските политически партии, регистрирани преди [датата на прилагане на Регламент (ЕС) № 2018/... (регламент за изменение)], до 31 декември 2018 г. представят документи, доказващи, че те отговарят на условията, посочени в член 3, параграф 1, букви б) и ба).“

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014

Член 40a – параграф 1 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.  Органът заличава от регистъра европейска политическа партия и свързаната с нея европейска политическа фондация, ако въпросната партия не докаже в рамките на посочения в параграф 1а срок, че тя отговаря на условията, предвидени в член 3, параграф 1, букви б) и ба).

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 2а

 

Въпреки това, разпоредбите на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, приложими преди влизането в сила на настоящия регламент, продължават да се прилагат в оригиналните си версии по отношение на актове и поети задължения във връзка с финансирането на политическите партии и политическите фондации на европейско равнище за бюджетната 2018 година.

Обосновка

За да се гарантира правната сигурност. Процедури, които са започнали през 2017 г., следва да бъдат уредени съгласно действащия регламент преди неговото преразглеждане.

23.11.2017

ПОЗИЦИЯ ПОД ФОРМАТА НА ИЗМЕНЕНИЯ

на комисията по бюджетен контрол

на вниманието на комисията по конституционни въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации

(COM(2017)0481 – C8‑0307/2017 – 2017/0219(COD))

За комисията по бюджетен контрол: Ингеборг Гресле (председател)

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджетен контрол представя на комисията по конституционни въпроси, като водеща комисия, следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a)  Материалният обхват на правомощията на Европейската прокуратура е ограничен до престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, в съответствие с регламента за създаване на Европейската прокуратура. Поради това задачите на Европейската прокуратура следва да бъдат да разследва, да осъществява наказателно преследване и да предава на съд извършителите на престъпления срещу финансовите интереси на Съюза съгласно Директива (ЕС) № 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. и на престъпления, които са неразривно свързани с тях.

 

_________________

 

1a Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11б)  С цел да се осигури спазването на задълженията, предвидени в настоящия регламент по отношение на финансирането и разходите на европейските политически партии и европейските политически фондации, както и по отношение на други въпроси, е необходимо да се създадат ефективни механизми за контрол. За тази цел Органът, разпоредителят с бюджетни кредити на Европейския парламент и държавите членки следва да си сътрудничат и да обменят цялата необходима информация. Те следва също така да постигнат споразумение за практическите условия и реда, които да включват някои общи правила относно начините за защита на лицата, сигнализиращи за нередности. Взаимното сътрудничество между органите на държавите членки следва също да бъде насърчавано, с цел да се осигури ефективен и ефикасен контрол на задълженията, произтичащи от приложимото национално право. Участието на OLAF и на Европейската прокуратура в обмена на информация е необходимо, когато решението на Органа изисква последващи действия.

Изменение    3

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4 a (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014

Член 25 – параграф 7 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  В член 25 се добавя следният параграф:

 

(7a)  Когато престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, по смисъла на Директива (ЕС) № 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г., са извършени в една или повече държави членки, които участват в засиленото сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура, Европейската прокуратура е призована да разследва в съответствие с условията, установени в Регламент (ЕС) № xxx/xxxx [ОВ: моля, въведете номера на регламента относно Европейската прокуратура];

Изменение    4

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 a (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014

Член 28 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

(5a)  В член 28 параграф 2 се заменя със следното:

(2)  Те също така се договарят относно практическите условия и ред за обмена на информация, включително правилата относно оповестяването на поверителна информация или доказателства, както и сътрудничеството между държавите членки.

(2)  Те също така се договарят относно практическите условия и ред за обмена на информация, включително правилата относно оповестяването на поверителна информация или доказателства, защитата на лица, сигнализиращи за нередности, както и сътрудничеството между държавите членки.

Изменение    5

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 б (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014

Член 28 – параграф 4

 

Текст в сила

Изменение

 

(5б)  В член 28 параграф 4 се заменя със следното:

(4)  Органът уведомява разпоредителя с бюджетни кредити на Европейския парламент за всяко взето от него решение относно санкции, за да му даде възможност да предприеме подходящите мерки съгласно Финансовия регламент.

(4)  Органът уведомява разпоредителя с бюджетни кредити на Европейския парламент за всяко взето от него решение относно санкции, за да му даде възможност да предприеме подходящите мерки съгласно Финансовия регламент. По целесъобразност Органът също така информира OLAF и Европейската прокуратура, за да даде възможност на тези органи да пристъпят към съответното разследване;

Изменение    6

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 в (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014

Член 30 – параграф 2 – алинея

 

Текст в сила

Изменение

 

(5в)  В член 30, параграф 2, втората алинея се заменя със следното:

В случай на такова прекратяване, плащанията от разпоредителя с бюджетни кредити на Европейския парламент се ограничават до допустимите разходи, действително извършени от европейската политическа партия или европейската политическа фондация до датата, когато влиза в сила решението за прекратяване.

В случай на такова прекратяване, плащанията от разпоредителя с бюджетни кредити на Европейския парламент се ограничават до подлежащите на възстановяване разходи, извършени от европейската политическа партия, или допустимите разходи, извършени от европейската политическа фондация, до датата, когато влиза в сила решението за прекратяване.

Обосновка

Позоваването на подлежащи на възстановяване разходи е изразът, използван в член 204ж от Финансовия регламент и в член 17, параграфи 4 и 5 от Регламент № 1141/2014, и е подходящото понятие, което да се използва за събиране на вземания.

Изменение    7

Предложение за регламент

Член 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 2а

 

Въпреки това, разпоредбите на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, приложими преди влизането в сила на настоящия регламент, продължават да се прилагат в оригиналните си версии по отношение на актове и поети задължения във връзка с финансирането на политическите партии и политическите фондации на европейско равнище за бюджетната 2018 година.

Обосновка

За да се гарантира правната сигурност. Процедури, които са започнали през 2017 г., следва да бъдат уредени съгласно действащия регламент преди неговото преразглеждане.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Статутът и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации

Позовавания

COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

CONT

2.10.2017

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Ingeborg Gräßle

16.10.2017

Заместен докладчик по становище

Ingeborg Gräßle

Дата на приемане

26.10.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

17

7

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Richard Ashworth, Brian Hayes, Andrey Novakov, Julia Pitera

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Jean-Paul Denanot

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

11

+

ALDE

PPE

Greens

Nedzhmi Ali, Hannu Takkula

Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Andrey Novakov, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schimdt, Tomáš Zdechovský

Bart Staes

7

-

S&D

ENF

Inés Ayala Sender, Jean-Paul Denanot, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Jean-François Jalkh

5

0

ECR

EFDD

GUE/NGL

Greens

Richard Ashworth, Ryszard Czarnecki

Jonathan Arnott

Dennis de Jong

Indrek Tarand

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

Приети текстове, P8_TA(2017)0274.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации

Позовавания

COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD)

Дата на представяне на ЕП

13.9.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

2.10.2017

CONT

2.10.2017

JURI

2.10.2017

 

Неизказано становище

       Дата на решението

BUDG

26.9.2017

JURI

9.10.2017

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Mercedes Bresso

28.9.2017

Rainer Wieland

28.9.2017

 

 

Разглеждане в комисия

11.10.2017

23.10.2017

21.11.2017

 

Дата на приемане

21.11.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

2

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Jérôme Lavrilleux, Cristian Dan Preda, Viviane Reding, Jasenko Selimovic

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Ramón Luis Valcárcel Siso

Дата на внасяне

24.11.2017


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

19

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Elmar Brok, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Paulo Rangel, Viviane Reding, György Schöpflin, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Claudia Țapardel, Pedro Silva Pereira

Verts/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

2

-

ECR

Kazimierz Michał Ujazdowski

NI

Diane James

2

0

ECR

Morten Messerschmidt

ENF

Gerolf Annemans

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация