Postup : 2017/0219(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0373/2017

Předložené texty :

A8-0373/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/04/2018 - 6.7
CRE 17/04/2018 - 6.7

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0098

ZPRÁVA     ***I
PDF 726kWORD 85k
24.11.2017
PE 612.066v02-00 A8-0373/2017

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací

(COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD))

Výbor pro ústavní záležitosti

Zpravodajové: Mercedes Bresso, Rainer Wieland

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací

(COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0481),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 224 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0307/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 15. června 2017 o financování politických stran a politických nadací(1),

–  s ohledem na články 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti a na stanovisko Výboru pro rozpočtovou kontrolu ve formě pozměňovacích návrhů (A8-0373/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, pokud svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo bude mít v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Z důvodu transparentnosti a s cílem posílit kontrolu a demokratickou odpovědnost evropských politických stran a vazbu mezi evropskou občanskou společností a orgány Unie, zejména Evropským parlamentem, by měl být přístup k financování ze souhrnného rozpočtu Evropské unie podmíněn tím, že členské strany zveřejnění program a logo dotyčné evropské politické strany a rovněž informace týkající se zastoupení žen a mužů mezi kandidáty v posledních volbách do Evropského parlamentu a mezi členy Evropského parlamentu.

(5)  Z důvodu transparentnosti a s cílem posílit kontrolu a demokratickou odpovědnost evropských politických stran a vazbu mezi evropskou občanskou společností a orgány Unie, zejména Evropským parlamentem, by měl být přístup k financování ze souhrnného rozpočtu Evropské unie podmíněn tím, že členské strany komplexním, spolehlivým a uživatelsky vstřícným způsobem zveřejní program a logo dotyčné evropské politické strany a rovněž informace týkající se zastoupení žen a mužů mezi kandidáty v posledních volbách do Evropského parlamentu a mezi členy Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)

Nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014

Bod odůvodnění 12

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-1)  Bod odůvodnění 12 se nahrazuje tímto:

(12)  Evropské politické strany a jejich přidružené evropské politické nadace, které si přejí získat uznání jako takové na úrovni Unie na základě evropského právního statusu a obdržet veřejné finanční prostředky ze souhrnného rozpočtu Evropské unie, by měly dodržovat určité zásady a splňovat určité podmínky. Zejména je nezbytné, aby evropské politické strany a jejich přidružené evropské politické nadace respektovaly hodnoty, na nichž je založena Evropská unie a které jsou uvedeny v článku 2 Smlouvy o EU.

(12)  Evropské politické strany a jejich přidružené evropské politické nadace, které si přejí získat uznání jako takové na úrovni Unie na základě evropského právního statusu a obdržet veřejné finanční prostředky ze souhrnného rozpočtu Evropské unie, by měly dodržovat určité zásady a splňovat určité podmínky. Zejména je nezbytné, aby evropské politické strany a jejich přidružené evropské politické nadace respektovaly především ve svém programu a ve svých činnostech hodnoty, na nichž je založena Evropská unie a které jsou uvedeny v článku 2 Smlouvy o EU, konkrétně hodnoty úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 a (nový)

Nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014

Bod odůvodnění 30 a (nový)

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(-1a)  Vkládá se bod odůvodnění 30 a:

 

(30 a)   V souladu s ustanoveními a postupy stanovenými v nařízení Rady (EU) 2017/1939 se Úřad evropského veřejného žalobce vyzývá k prošetření domnělých trestných činů v kontextu financování evropských politických stran a evropských politických nadací, které mají dopad na finanční zájmy EU ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371. Z článku 24 nařízení Rady (EU) 2017/1939 vyplývající povinnost hlásit Úřadu evropského veřejného žalobce veškeré jednání, které by mohlo představovat trestný čin spadající do působnosti tohoto úřadu, se týká také Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a)   V čl. 3 odst. 1 se vkládá následující písmeno:

 

„ba)  jeho členské strany nesmí být členy jiné evropské politické strany.“

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 b (nový)

Nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014

Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

1b)   V čl. 10 odst. 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:

Evropský parlament, Rada nebo Komise může úřad požádat, aby ověřil, zda určitá evropská politická strana nebo evropská politická nadace splňuje podmínky stanovené v čl. 3 odst. 1 písm. c) a v čl. 3 odst. 2 písm. c). V tom případě a v případě uvedeném v čl. 16 odst. 3 písm. a) úřad požádá výbor nezávislých významných osobností zřízený článkem 11 o stanovisko k dané věci. Výbor vydá stanovisko do dvou měsíců.“

Evropský parlament z vlastní iniciativy nebo na základě odůvodněné žádosti podané skupinou občanů v souladu s příslušnými ustanoveními jeho jednacího řádu, Rada nebo Komise mohou úřad požádat, aby ověřil, zda určitá evropská politická strana nebo evropská politická nadace splňuje podmínky stanovené v čl. 3 odst. 1 písm. c) a v čl. 3 odst. 2 písm. c). V tom případě a v případě uvedeném v čl. 16 odst. 3 písm. a) úřad požádá výbor nezávislých významných osobností zřízený článkem 11 o stanovisko k dané věci. Výbor vydá stanovisko do dvou měsíců.“

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1141&from=en

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014

Čl. 18 – odst. 3 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3a.  Evropská politická strana ve své žádosti předloží důkazy prokazující, že její členské strany na svých internetových stránkách během dvanácti měsíců předcházejících datu podání žádosti trvale zveřejňovaly politický program a logo evropské politické strany a pro každou členskou stranu evropské politické strany rovněž informace o zastoupení žen a mužů mezi kandidáty v posledních volbách do Evropského parlamentu a mezi členy Evropského parlamentu.

3a.  Evropská politická strana ve své žádosti předloží důkazy prokazující, že většina jejích členských stran a v každém případě přinejmenším sedm z nich na svých internetových stránkách během dvanácti měsíců předcházejících datu podání žádosti trvale a komplexním, spolehlivým a uživatelsky vstřícným způsobem zveřejňovaly politický program a logo evropské politické strany. Evropské politické strany se dále vyzývají k tomu, aby ve své žádosti uvedly informace o zastoupení žen a mužů mezi kandidáty v posledních volbách do Evropského parlamentu a mezi členy Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014

Čl. 19 – odst. 1 – odrážka 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  5 % se rozdělí mezi evropské politické strany, které jsou příjemci, rovným dílem,

–  10 % se rozdělí mezi evropské politické strany, které jsou příjemci, rovným dílem,

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014

Čl. 19 – odst. 1 – odrážka 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

—   95 % se rozdělí mezi evropské politické strany, které jsou příjemci, poměrně podle jejich podílu zvolených členů Evropského parlamentu.

—   90 % se rozdělí mezi evropské politické strany, které jsou příjemci, poměrně podle jejich podílu zvolených členů Evropského parlamentu, kteří jsou členy evropské politické strany.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b

Nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014

Čl. 27 – odst. 1 – pododstavec b a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ba)   pokud dotyčná strana nebo nadace nesplňovala v době své registrace jednu či více podmínek stanovených v čl. 3 odst. 1 nebo 2 a pokud strana nebo nadace dosáhla přijetí rozhodnutí o registraci prostřednictvím nesprávných či neúplných informací týkající se těchto podmínek; rozhodnutí o vyškrtnutí strany nebo nadace z rejstříku bude přijato v přiměřené lhůtě ode dne, k němuž úřad mohl zjistit, že dotyčná strana nebo nadace nesplňovala příslušnou podmínku nebo podmínky;

ba)   pokud rozhodnutí o registraci strany nebo nadace vychází z nesprávných nebo zavádějících informací, za které odpovídá žadatel, nebo pokud toto rozhodnutí bylo získáno podvodem;

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014

Čl. 30 – odst. 2 – pododstavec 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

5a)  V čl. 30 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

V případě takového ukončení nebo zrušení jsou platby ze strany schvalující osoby Evropského parlamentu omezeny na způsobilé výdaje, které evropské politické straně či evropské politické nadaci skutečně vznikly do dne, kdy rozhodnutí o zrušení financování nabylo účinku.

„V případě takového ukončení nebo zrušení jsou platby ze strany schvalující osoby Evropského parlamentu omezeny na nárokovatelné výdaje, které vznikly evropské politické straně, či způsobilé náklady, které vznikly evropské politické nadaci, a to do dne, kdy rozhodnutí o zrušení financování nabylo účinku.“

Odůvodnění

O nárokovatelných výdajích se hovoří v článku 204g finančního nařízení a v čl. 17 odst. 4 a 5 nařízení č. 1141/2014 a jedná s o koncept, který je přiměřený pro použití při zpětném získávání prostředků.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 a (nový)

Nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014

Čl. 32 – odst. 1 – písm. j a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a)  V čl. 32 odst. 1 se vkládá následující písmeno:

 

„ja)  aktualizovaný seznam členů Evropského parlamentu, kteří jsou členy evropské politické strany.“

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7

Nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014

Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Evropský parlament po konzultaci s úřadem zveřejní pět let ode dne použitelnosti tohoto rozhodnutí zprávu o uplatňování tohoto nařízení a o financovaných činnostech. Bude-li to vhodné, ve zprávě budou uvedeny případné změny statusu a systému financování.

Evropský parlament po konzultaci s úřadem zveřejní na konci třetího roku ode dne použitelnosti tohoto nařízení a následně každých pět let zprávu o uplatňování tohoto nařízení a o financovaných činnostech. Bude-li to vhodné, ve zprávě budou uvedeny případné změny statusu a systému financování.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8

Nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014

Čl. 40 a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Odchylně od čl. 18 odst. 3a a s ohledem na žádosti o financování pro rozpočtový rok 2019 si schvalující osoba Evropského parlamentu před rozhodnutím o žádosti o financování vyžádá od evropské politické strany důkazy prokazující, že její členské strany na svých internetových stránkách po dobu začínající jeden měsíc ode dne vstupu nařízení (EU, EURATOM) č. XX/2018 v platnost trvale zveřejňovaly politický program a logo evropské politické strany a pro každou z členských stran evropské politické strany informace o zastoupení žen a mužů mezi kandidáty v posledních volbách do Evropského parlamentu a mezi členy Evropského parlamentu.

Odchylně od čl. 18 odst. 3a a s ohledem na žádosti o financování pro rozpočtový rok 2019 si schvalující osoba Evropského parlamentu před rozhodnutím o žádosti o financování vyžádá od evropské politické strany důkazy prokazující, že většina jejích členských stran a v každém případě alespoň sedm z nich na svých internetových stránkách po dobu začínající jeden měsíc ode dne vstupu nařízení (EU, EURATOM) č. XX/2018 v platnost trvale zveřejňovalo politický program a logo evropské politické strany a pro každou z členských stran evropské politické strany informace o zastoupení žen a mužů mezi kandidáty v posledních volbách do Evropského parlamentu a mezi členy Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8

Nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014

Čl. 40 a – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Evropské politické strany registrované před [datum použitelnosti nařízení (EU) 2018/... (pozměňující nařízení)] do 31. prosince 2018 předloží dokumenty prokazující, že splňují podmínky stanovené v čl. 3 odst. 1 písm. b) a ba).

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8

Nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014

Čl. 40 a – odst. 1 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.  Úřad vyškrtne evropskou politickou stranu a k ní přidruženou evropskou politickou nadaci z rejstříku, pokud dotčená strana neprokáže ve lhůtě stanovené v odstavci 1a, že splňuje podmínky uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. b) a ba).

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Článek 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 2a

 

Ustanovení nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014, která jsou použitelná před vstupem tohoto nařízení v platnost, se však i nadále budou vztahovat ve svých původních verzích k přijatým aktům a závazkům týkajícím se financování politických stran a politických nadací na evropské úrovni pro rozpočtový rok 2018.

Odůvodnění

Za účelem zajištění právní jistoty. Postupy, které byly zahájeny již v roce 2017, by měly být vloženy do stávajícího nařízení ještě před jeho revizí.

23.11.2017

POSTOJ VE FORMĚPOZMĚŇOVACÍCH NÁVRHŮ

Výboru pro rozpočtovou kontrolu

pro Výbor pro ústavní záležitosti

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací

(COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD))

Za Výbor pro rozpočtovou kontrolu: Ingeborg Gräßle (předsedkyně)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozpočtovou kontrolu předkládá Výboru pro ústavní záležitosti jako příslušnému výboru tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a)  Věcná způsobilost Úřadu evropského veřejného žalobce je omezena na trestné činy poškozující finanční zájmy Unie v souladu s nařízením o zřízení tohoto úřadu. Úkoly úřadu by tak měly spočívat ve vyšetřování a trestním stíhání pachatelů trestných činů proti finančním zájmům Unie podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 20171a, jakož i trestných činů s nimi neoddělitelně spjatých, a jejich postavení před soud.

 

_________________

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 29).

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11b)  K zajištění dodržování závazků stanovených v tomto nařízení v souvislosti s financováním a s výdaji evropských politických stran a evropských politických nadací a v souvislosti s jinými záležitostmi je nezbytné zřídit účinné kontrolní mechanismy. Úřad, schvalující osoba Evropského parlamentu a členské státy by proto měly spolupracovat a vyměňovat si všechny nezbytné informace. Měly by se také shodnout na praktických opatřeních, která zahrnují některá společná pravidla o ochraně oznamovatelů. Podporovat je třeba i vzájemnou spolupráci orgánů členských států, aby se zajistila účinná a účelná kontrola dodržování závazků vyplývajících z příslušných vnitrostátních předpisů. Má-li se rozhodnutí úřadu následovat, je nutné, aby do sdílení informací byl zapojen Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) a Úřad evropského veřejného žalobce.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 a (nový)

Nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014

Čl. 25 – odst. 7 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a)  V článku 25 se přidává následující odstavec:

 

7a)  Pokud jsou trestné činy poškozující finanční zájmy Unie ve smyslu směrnice (EU) 2017/1371 Evropského parlamentu a Rady ze dne 5. července 2017 spáchány v jednom či více členských státech, které se účastní posílené spolupráce na zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce, je tento úřad povolán k vyšetřování v souladu s podmínkami stanovenými v nařízení (EU) č. xxx/xxxx [Úř. věst.: vložte prosím číslo nařízení o Úřadu evropského veřejného žalobce];

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014

Čl. 28 – odst. 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

5a)   V článku 28 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

2)  Rovněž se dohodnou na praktických postupech této výměny informací, včetně pravidel pro zveřejňování důvěrných informací nebo dokladů, a spolupráci mezi členskými státy.

2)  Rovněž se dohodnou na praktických postupech této výměny informací, včetně pravidel pro zveřejňování důvěrných informací nebo dokladů, ochranu oznamovatelů a spolupráci mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 b (nový)

Nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014

Čl. 28 – odst. 4

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

5b)   V článku 28 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

4)  Úřad informuje schvalující osobu Evropského parlamentu o jakýchkoliv rozhodnutích, která přijal ohledně sankcí, aby jí tak umožnil vyvodit odpovídající důsledky podle finančního nařízení.

4)  Úřad informuje schvalující osobu Evropského parlamentu o jakýchkoliv rozhodnutích, která přijal ohledně sankcí, aby jí tak umožnil vyvodit odpovídající důsledky podle finančního nařízení. V příslušných případech informuje také úřad OLAF a Úřad evropského veřejného žalobce, aby těmto institucím umožnil provést patřičné vyšetřování.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 c (nový)

Nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014

Čl. 30 – odst. 2 – pododstavec

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

5c)   V čl. 30 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

V případě takového ukončení nebo zrušení jsou platby ze strany schvalující osoby Evropského parlamentu omezeny na způsobilé výdaje, které evropské politické straně či evropské politické nadaci skutečně vznikly do dne, kdy rozhodnutí o zrušení financování nabylo účinku.

V případě takového ukončení nebo zrušení jsou platby ze strany schvalující osoby Evropského parlamentu omezeny na nárokovatelné výdaje, které vznikly evropské politické straně, či způsobilé výdaje, které vznikly evropské politické nadaci, a to do dne, kdy rozhodnutí o zrušení financování nabylo účinku.

Odůvodnění

O nárokovatelných výdajích se hovoří v článku 204g finančního nařízení a v čl. 17 odst. 4 a 5 nařízení č. 1141/2014 a jedná s o koncept, který je přiměřený pro použití při zpětném získávání prostředků.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 2a

 

Ustanovení nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014, která jsou použitelná před vstupem tohoto nařízení v platnost, se však i nadále budou vztahovat ve svých původních verzích k přijatým aktům a závazkům týkajícím se financování politických stran a politických nadací na evropské úrovni pro rozpočtový rok 2018.

Odůvodnění

Za účelem zajištění právní jistoty. Postupy, které byly zahájeny již v roce 2017, by měly být vloženy do stávajícího nařízení ještě před jeho revizí.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Statut a financování evropských politických stran a nadací

Referenční údaje

COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD)

Věcně příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

Datum oznámení na zasedání

CONT

2.10.2017

Zpravodaj(ka

Datum jmenování

Ingeborg Gräßle

16.10.2017

Předchozí zpravodaj(ka)

Ingeborg Gräßle

Datum přijetí

26.10.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

17

7

5

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Richard Ashworth, Brian Hayes, Andrey Novakov, Julia Pitera

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Jean-Paul Denanot

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

11

+

ALDE

PPE

Greens

Nedzhmi Ali, Hannu Takkula

Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Andrey Novakov, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schimdt, Tomáš Zdechovský

Bart Staes

7

-

S&D

ENF

Inés Ayala Sender, Jean-Paul Denanot, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Jean-François Jalkh

5

0

ECR

EFDD

GUE/NGL

Greens

Richard Ashworth, Ryszard Czarnecki

Jonathan Arnott

Dennis de Jong

Indrek Tarand

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0274.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Status a financování evropských politických stran a evropských politických nadací

Referenční údaje

COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD)

Datum předložení EP

13.9.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

2.10.2017

CONT

2.10.2017

JURI

2.10.2017

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

BUDG

26.9.2017

JURI

9.10.2017

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Mercedes Bresso

28.9.2017

Rainer Wieland

28.9.2017

 

 

Projednání ve výboru

11.10.2017

23.10.2017

21.11.2017

 

Datum přijetí

21.11.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

2

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Jérôme Lavrilleux, Cristian Dan Preda, Viviane Reding, Jasenko Selimovic

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Ramón Luis Valcárcel Siso

Datum předložení

24.11.2017


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

19

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Elmar Brok, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Paulo Rangel, Viviane Reding, György Schöpflin, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Claudia Țapardel, Pedro Silva Pereira

Verts/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

2

-

ECR

Kazimierz Michał Ujazdowski

NI

Diane James

2

0

ECR

Morten Messerschmidt

ENF

Gerolf Annemans

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění