Menetlus : 2017/0219(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0373/2017

Esitatud tekstid :

A8-0373/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/04/2018 - 6.7
CRE 17/04/2018 - 6.7

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0098

RAPORT     ***I
PDF 604kWORD 83k
24.11.2017
PE 612.066v02-00 A8-0373/2017

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1141/2014, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist

(COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD))

Põhiseaduskomisjon

Raportöör: Mercedes Bresso, Rainer Wieland

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 EELARVEKONTROLLIKOMISJONI MUUDATUSETTEPANEKUTENA ESITATUD SEISUKOHT
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1141/2014, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist

(COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2017)0481),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 224, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0307/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse oma 15. juuni 2017. aasta resolutsiooni Euroopa tasandi erakondade ja poliitiliste sihtasutuste rahastamise kohta(1),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit ja eelarvekontrollikomisjoni muudatusettepanekutena esitatud seisukohta (A8-0373/2017),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Läbipaistvuse huvides ning selleks, et tõhustada Euroopa tasandi erakondade kontrolli ja demokraatlikku vastutust ja sidet Euroopa kodanikuühiskonna ja liidu institutsioonide, eelkõige Euroopa Parlamendi vahel, tuleks teha Euroopa Liidu üldeelarvest rahastamise tingimuseks asjaomase Euroopa tasandi erakonna programmi ja logo, samuti teabe avaldamine Euroopa Parlamendi valimiste kandidaatide ja Euroopa Parlamendi liikmete soolise koosseisu kohta liikmeserakondade poolt.

(5)  Läbipaistvuse huvides ning selleks, et tõhustada Euroopa tasandi erakondade kontrolli ja demokraatlikku vastutust ja sidet Euroopa kodanikuühiskonna ja liidu institutsioonide, eelkõige Euroopa Parlamendi vahel, tuleks teha Euroopa Liidu üldeelarvest rahastamise tingimuseks, et liikmeserakonnad avaldavad põhjalikul, usaldusväärsel ja kasutajasõbralikul viisil asjaomase Euroopa tasandi erakonna programmi ja logo, samuti teabe viimaste Euroopa Parlamendi valimiste kandidaatide ja Euroopa Parlamendi liikmete soolise koosseisu kohta.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014

Põhjendus 12

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

-1)  Põhjendus 12 asendatakse järgmisega:

(12)  Euroopa tasandi õigusliku staatuse kaudu liidu tasandil tunnustamist ja Euroopa Liidu üldeelarvest rahastamist soovivad Euroopa tasandi erakonnad ja nendega seotud Euroopa tasandi poliitilised sihtasutused peaksid järgima teatud põhimõtteid ning täitma teatud tingimusi. Eelkõige peaksid Euroopa tasandi erakonnad ja nendega seotud Euroopa tasandi poliitilised sihtasutused austama ELi lepingu artiklis 2 esitatud Euroopa Liidu põhiväärtusi.

(12)  Euroopa tasandi õigusliku staatuse kaudu liidu tasandil tunnustamist ja Euroopa Liidu üldeelarvest rahastamist soovivad Euroopa tasandi erakonnad ja nendega seotud Euroopa tasandi poliitilised sihtasutused peaksid järgima teatud põhimõtteid ning täitma teatud tingimusi. Eelkõige peaksid Euroopa tasandi erakonnad ja nendega seotud Euroopa tasandi poliitilised sihtasutused eelkõige oma programmis ja tegevuses järgima ELi lepingu artiklis 2 esitatud liidu põhiväärtusi, milleks on inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste, kaasa arvatud vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste austamine.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014

Põhjendus 30 a (uus)

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

-1 a)  Lisatakse põhjendus 30 a:

 

(30 a)   Vastavalt nõukogu määruses (EL) 2017/1939 kehtestatud sätetele ja menetlustele kutsutakse Euroopa Prokuratuuri uurima Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste rahastamise kontekstis toime pandud väidetavaid kuritegusid, mis mõjutavad ELi finantshuve Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2017/1371 tähenduses. Nõukogu määruse (EL) 2017/1939 artikli 24 kohast kohustust teavitada Euroopa Prokuratuuri igasugusest tegevusest, mille puhul võib olla tegemist Euroopa Prokuratuuri pädevusse kuuluva kuriteoga, kohaldatakse ka Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ameti suhtes.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a)   Artikli 3 lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt:

 

„ba)  selle liikmeserakonnad ei tohi olla mõne muu Euroopa tasandi erakonna liikmed;“

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 b (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014

Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

1 b)   Artikli 10 lõike 3 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Euroopa Parlament, nõukogu või komisjon võivad ametile esitada taotluse kontrollida, kas konkreetne Euroopa tasandi erakond või Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus täidab artikli 3 lõike 1 punktis c ja artikli 3 lõike 2 punktis c sätestatud tingimusi. Sellistel ja artikli 16 lõike 3 punktis a osutatud juhtudel palub amet, et artikli 11 kohaselt asutatud sõltumatute väljapaistvate isikute komitee esitaks kõnealuses küsimuses arvamuse. Komitee esitab oma arvamuse kahe kuu jooksul.“

„Euroopa Parlament, kas omal algatusel või kodanike rühma põhjendatud taotluse alusel, mis on esitatud vastavalt kodukorra asjaomastele sätetele, nõukogu või komisjon võivad ametile esitada taotluse kontrollida, kas konkreetne Euroopa tasandi erakond või Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus täidab artikli 3 lõike 1 punktis c ja artikli 3 lõike 2 punktis c sätestatud tingimusi. Sellistel ja artikli 16 lõike 3 punktis a osutatud juhtudel palub amet, et artikli 11 kohaselt asutatud sõltumatute väljapaistvate isikute komitee esitaks kõnealuses küsimuses arvamuse. Komitee esitab oma arvamuse kahe kuu jooksul.“

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1141&from=et

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014

Artikkel 18 – lõige 3a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3a.  Euroopa tasandi erakond peab esitama taotluses tõendid selle kohta, et tema liikmeserakonnad on oma veebisaitidel 12 kuu jooksul kuni taotluse esitamiseni katkematult avaldanud Euroopa tasandi erakonna programmi ja logo ning teabe kõigi Euroopa tasandi erakonna liikmeserakondade viimaste Euroopa Parlamendi valimiste kandidaatide ja Euroopa Parlamendi liikmete soolise koosseisu kohta.

3a.  Euroopa tasandi erakond peab esitama taotluses tõendid selle kohta, et enamik tema liikmeserakondi ja igal juhul vähemalt seitse neist on oma veebisaitidel 12 kuu jooksul kuni taotluse esitamiseni põhjalikul, usaldusväärsel ja kasutajasõbralikul viisil katkematult avaldanud Euroopa tasandi erakonna programmi ja logo. Lisaks ergutatakse Euroopa tasandi erakondi lisama oma taotlustesse teavet kõigi Euroopa tasandi erakonna liikmeserakondade viimaste Euroopa Parlamendi valimiste kandidaatide ja Euroopa Parlamendi liikmete soolise koosseisu kohta.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014

Artikkel 19 – lõige 1 – taane 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  5 % jaotatakse võrdsetes osades toetust saavate Euroopa tasandi erakondade vahel;

–  10 % jaotatakse võrdsetes osades toetust saavate Euroopa tasandi erakondade vahel;

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014

Artikkel 19 – lõige 1 – taane 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–   95 % jaotatakse toetust saavate Euroopa tasandi erakondade vahel proportsionaalselt nende Euroopa Parlamenti valitud liikmete osaga.

–   90 % jaotatakse toetust saavate Euroopa tasandi erakondade vahel proportsionaalselt nende osaga Euroopa Parlamenti valitud liikmetest, kes on mõne Euroopa tasandi erakonna liikmed.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b

Määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014

Artikkel 27 – lõige 1 – lõik ba

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

ba)   kui asjaomane erakond või sihtasutus ei täida ühte või mitut artikli 3 lõikes 1 või artikli 3 lõikes 2 sätestatud registreerimise tingimust, ja kui erakond või sihtasutus on saavutanud otsuse enda registreerimiseks kõnealuste tingimuste kohta väärat või ebaõiget teavet esitades; tehakse mõistliku aja jooksul otsus eemaldada erakond või sihtasutus registrist hetkest, mil amet oleks saanud tuvastada, et kõnealune erakond või sihtasutus ei täitnud asjaomast tingimust või asjaomaseid tingimusi;

ba)   kui otsus asjaomase erakonna või sihtasutuse registreerimise kohta põhineb ebaõigel või eksitaval teabel, mille eest vastutab taotleja, või kui see otsus on saadud pettuse teel;

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014

Artikkel 30 – lõige 2 – lõik 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

5 a)  Artikli 30 lõike 2 teine lõik asendatakse järgmisega:

Sellise lõpetamise korral piirab Euroopa Parlamendi eelarvevahendite käsutaja makseid nii, et need piirduvad vaid Euroopa tasandi erakonna või Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse tegelike rahastamiskõlblike kuludega kuni lõpetamisotsuse jõustumise kuupäevani.

Sellise lõpetamise korral piirab Euroopa Parlamendi eelarvevahendite käsutaja makseid nii, et need piirduvad vaid Euroopa tasandi erakonna hüvitatavate kuludega või Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse rahastamiskõlblike kuludega kuni lõpetamisotsuse jõustumise kuupäevani.

Selgitus

Hüvitatavad kulud on väljend, mida kasutatakse finantsmääruse artiklis 204g ning määruse 1141/2014 artikli 17 lõigetes 4 ja 5, ning seda on asjakohane kasutada hüvitamise korral.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014

Artikkel 32 – lõige 1 – punkt ja (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 a)  Artikli 32 lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt:

 

„ja)  ajakohastatud loetelu Euroopa Parlamendi liikmetest, kes on mõne Euroopa tasandi erakonna liikmed.“

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7

Määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014

Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Euroopa Parlament avaldab ametiga konsulteerimise järel viis aastat pärast käesoleva määruse jõustumist aruande käesoleva määruse kohaldamise ja rahastatud tegevuse kohta. Aruanne hõlmab asjakohasel juhul põhikirja ja rahastamissüsteemidesse tehtavaid võimalikke muudatusi.

Euroopa Parlament avaldab ametiga konsulteerimise järel kolmanda aasta lõpus pärast käesoleva määruse jõustumist ja seejärel iga viie aasta tagant aruande käesoleva määruse kohaldamise ja rahastatud tegevuse kohta. Aruanne hõlmab asjakohasel juhul põhikirja ja rahastamissüsteemidesse tehtavaid võimalikke muudatusi.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8

Määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014

Artikkel 40a – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Erandina artikli 18 lõike 3a punktist a ja seoses 2019. eelarveaasta rahastamistaotlustega nõuab Euroopa Parlamendi eelarvevahendite käsutaja enne rahastamistaotluse kohta otsuse tegemist Euroopa tasandi erakonnalt tõendeid, mis osutavad, et selle liikmeserakonnad on oma veebisaitidel alates ühe kuu möödumisest määruse (EL, Euratom) nr XX/2018 jõustumisest avaldanud katkematult Euroopa tasandi erakonna programmi ja logo ning teabe Euroopa tasandi erakonna iga liikmeserakonna viimaste Euroopa Parlamendi valimiste kandidaatide ja Euroopa Parlamendi liikmete soolise koosseisu kohta.

Erandina artikli 18 lõikest 3a ja seoses 2019. eelarveaasta rahastamistaotlustega nõuab Euroopa Parlamendi eelarvevahendite käsutaja enne rahastamistaotluse kohta otsuse tegemist Euroopa tasandi erakonnalt tõendeid, mis osutavad, et enamik tema liikmeserakondi ja igal juhul vähemalt seitse neist on oma veebisaitidel alates ühe kuu möödumisest määruse (EL, Euratom) nr XX/2018 jõustumisest avaldanud katkematult Euroopa tasandi erakonna programmi ja logo ning teabe Euroopa tasandi erakonna iga liikmeserakonna viimaste Euroopa Parlamendi valimiste kandidaatide ja Euroopa Parlamendi liikmete soolise koosseisu kohta.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8

Määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014

Artikkel 40a – lõige 1a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1a.  Euroopa tasandi erakonnad, kes on registreeritud enne ... [määruse (EL) 2018/... (muutmismäärus) jõustumise kuupäev], esitavad 31. detsembriks 2018 dokumendid, mis tõendavad, et nad vastavad artikli 3 lõike 1 punktides b ja ba sätestatud tingimustele.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8

Määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014

Artikkel 40a – lõige 1b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1b.  Amet eemaldab Euroopa tasandi erakonna ja sellega seotud Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse registrist, kui asjaomane erakond ei tõenda lõikes 1a kindlaks määratud aja jooksul, et ta vastab artikli 3 lõike 1 punktides b ja ba sätestatud tingimustele.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 2 a

 

Enne käesoleva määruse jõustumist kohaldatavaid määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 sätteid kohaldatakse siiski algses versioonis nende toimingute ja kohustuste suhtes, mis tehti või võeti seoses Euroopa tasandi erakondade ja poliitiliste sihtasutuste rahastamisega eelarveaastal 2018.

Selgitus

Eesmärk on tagada õiguskindlus. Juba 2017. aastal alanud menetluste suhtes tuleks kohaldada kehtivat määrust enne selle läbivaatamist.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0274.


EELARVEKONTROLLIKOMISJONI MUUDATUSETTEPANEKUTENA ESITATUD SEISUKOHT (23.11.2017)

põhiseaduskomisjonile

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1141/2014, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist

(COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD))

Eelarvekontrollikomisjoni nimel: Ingeborg Gräßle (esimees)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekontrollikomisjon esitab vastutavale põhiseaduskomisjonile järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 a)  Euroopa Prokuratuuri sisuline pädevus piirdub liidu finantshuve kahjustavate kuritegudega kooskõlas prokuratuuri asutamise määrusega. Euroopa Prokuratuuri ülesanne peaks seega olema uurida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2017. aasta direktiivi (EL) 2017/13711 a alusel liidu finantshuve kahjustavaid kuritegusid ja nendega lahutamatult seotud kuritegusid, esitada nende toimepanijatele süüdistusi ja viia nad kohtu ette.

 

_________________

 

1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/1371, mis käsitleb võitlust liidu finantshuve kahjustavate pettuste vastu kriminaalõiguse abil (ELT L 198, 28.7.2017, lk 29).

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 b)  Selleks et tagada Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste rahastamise ja kulude käesolevas määruses sätestatud nõuete ning muude aspektide järgimine, tuleb kehtestada tõhusad kontrollimehhanismid. Selleks peaksid amet, Euroopa Parlamendi eelarvevahendite käsutaja ja liikmesriigid tegema koostööd ning vahetama kogu vajalikku teavet. Nad peaksid samuti kokku leppima praktilise korra, mis hõlmab mõningaid ühiseid eeskirju rikkumisest teatajate kaitseks. Samuti tuleks ergutada liikmesriikide asutuste omavahelist koostööd, et tagada kohaldatavast riigisisesest õigusest tulenevate kohustuste tõhus ja tulemuslik kontroll. OLAFi ja Euroopa Prokuratuuri kaasamine teabe jagamisse on vajalik, kui ameti otsuse peale võetakse järelmeetmeid.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014

Artikkel 25 – lõige 7 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a)  Artiklisse 25 lisatakse järgmine lõige:

 

7a.  Kui Euroopa Liidu finantshuve kahjustavad kuriteod Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2017. aasta direktiivi 2017/1371/EL tähenduses on toime pandud ühes või mitmes liikmesriigis, kes osalevad tõhustatud koostöös Euroopa Prokuratuuri asutamisel, kutsutakse Euroopa Prokuratuuri neid uurima vastavalt tingimustele, mis on sätestatud määruses (EL) nr xxx/xxxx [Väljaannete talitus, palun lisada Euroopa Prokuratuuri määruse number];

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014

Artikkel 28 – lõige 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

5 a)   Artikli 28 lõige 2 asendatakse järgmisega:

2.  Nad lepivad omavahel kokku ka selle teabevahetuse praktilise korra, sealhulgas konfidentsiaalse teabe või tõendusmaterjali avaldamise ning liikmesriikide vahelise koostöö tingimused.

2.  Nad lepivad omavahel kokku ka selle teabevahetuse praktilise korra, sealhulgas konfidentsiaalse teabe või tõendusmaterjali avaldamise, rikkumisest teatajate kaitse ning liikmesriikide vahelise koostöö tingimused.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 b (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014

Artikkel 28 – lõige 4

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

5 b)   Artikli 28 lõige 4 asendatakse järgmisega:

4.  Amet teavitab Euroopa Parlamendi eelarvevahendite käsutajat oma kõigist karistuste kohta tehtud otsustest, et eelarvevahendite käsutaja saaks vastavalt finantsmäärusele võtta asjakohaseid meetmeid.

4.  Amet teavitab Euroopa Parlamendi eelarvevahendite käsutajat oma kõigist karistuste kohta tehtud otsustest, et eelarvevahendite käsutaja saaks vastavalt finantsmäärusele võtta asjakohaseid meetmeid. Vajaduse korral teavitab amet samuti OLAFit ja Euroopa Prokuratuuri, et nad saaksid jätkata oma asjaomaseid juurdlusi;

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 c (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014

Artikkel 30 – lõige 2 – lõik 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

5 c)   Artikli 30 lõike 2 teine lõik asendatakse järgmisega:

Sellise lõpetamise korral piirab Euroopa Parlamendi eelarvevahendite käsutaja makseid nii, et need piirduvad vaid Euroopa tasandi erakonna või Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse tegelike rahastamiskõlblike kuludega kuni lõpetamisotsuse jõustumise kuupäevani.

Sellise lõpetamise korral piirab Euroopa Parlamendi eelarvevahendite käsutaja makseid nii, et need piirduvad vaid Euroopa tasandi erakonna hüvitatavate kuludega või Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse rahastamiskõlblike kuludega kuni lõpetamisotsuse jõustumise kuupäevani.

Selgitus

Hüvitatavad kulud on termin, mida kasutatakse finantsmääruse artiklis 204g ning määruse 1141/2014 artikli 17 lõigetes 4 ja 5, ning seda on asjakohane kasutada hüvitamise korral.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 2a

 

Enne käesoleva määruse jõustumist kohaldatavat määrust (EL, Euratom) nr 1141/2014 kohaldatakse siiski esialgses versioonis nende toimingute ja kohustuste suhtes, mis tehti või võeti Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutustega seoses eelarveaastal 2018.

Selgitus

Eesmärk on tagada õiguskindlus. Juba 2017. aastal alanud menetluste suhtes tuleks kohaldada kehtivat määrust enne selle läbivaatamist.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikiri ning rahastamine

Viited

COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Arvamuse esitajad

       istungil teada andmise kuupäev

CONT

2.10.2017

Arvamuse koostaja(d)

       nimetamise kuupäev

Ingeborg Gräßle

16.10.2017

Endine arvamuse koostaja

Ingeborg Gräßle

Vastuvõtmise kuupäev

26.10.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

17

7

5

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Richard Ashworth, Brian Hayes, Andrey Novakov, Julia Pitera

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Jean-Paul Denanot

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

11

+

ALDE

PPE

Verts

Nedzhmi Ali, Hannu Takkula

Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Andrey Novakov, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schimdt, Tomáš Zdechovský

Bart Staes

7

S&D

ENF

Inés Ayala Sender, Jean-Paul Denanot, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Jean-François Jalkh

5

0

ECR

EFDD

GUE/NGL

Verts

Richard Ashworth, Ryszard Czarnecki

Jonathan Arnott

Dennis de Jong

Indrek Tarand

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikiri ning rahastamine

Viited

COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD)

EP-le esitamise kuupäev

13.9.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

istungil teada andmise kuupäev

BUDG

2.10.2017

CONT

2.10.2017

JURI

2.10.2017

 

Arvamuse esitamisest loobumine

otsuse kuupäev

BUDG

26.9.2017

JURI

9.10.2017

 

 

Raportöörid

nimetamise kuupäev

Mercedes Bresso

28.9.2017

Rainer Wieland

28.9.2017

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

11.10.2017

23.10.2017

21.11.2017

 

Vastuvõtmise kuupäev

21.11.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

19

2

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Jérôme Lavrilleux, Cristian Dan Preda, Viviane Reding, Jasenko Selimovic

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Ramón Luis Valcárcel Siso

Esitamise kuupäev

24.11.2017


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

19

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Elmar Brok, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Paulo Rangel, Viviane Reding, György Schöpflin, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Claudia Țapardel, Pedro Silva Pereira

Verts/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

2

ECR

Kazimierz Michał Ujazdowski

NI

Diane James

2

0

ECR

Morten Messerschmidt

ENF

Gerolf Annemans

Kasutatud tähised

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Õigusalane teave