Postupak : 2017/0219(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0373/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0373/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 17/04/2018 - 6.7
CRE 17/04/2018 - 6.7

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0098

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 714kWORD 84k
24.11.2017
PE 612.066v02-00 A8-0373/2017

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada

(COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD))

Odbor za ustavna pitanja

Izvjestitelji: Mercedes Bresso, Rainer Wieland

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada

(COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0481),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 224. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0307/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. lipnja 2017. o financiranju političkih stranaka i političkih zaklada(1),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ustavna pitanja i mišljenje u obliku amandmana Odbora za proračunski nadzor (A8-0373/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Radi transparentnosti i jačanja kontrole te demokratske odgovornosti europskih političkih stranaka i veze između europskog civilnog društva i institucija Unije, posebno Europskog parlamenta, pristup financijskim sredstvima iz općeg proračuna Europske unije trebalo bi uvjetovati time da stranke članice objave program i logotip predmetne europske političke stranke te informacije o zastupljenosti spolova među kandidatima na zadnjim izborima za Europski parlament i među zastupnicima u Europskom parlamentu.

(5)  Radi transparentnosti i jačanja kontrole te demokratske odgovornosti europskih političkih stranaka i veze između europskog civilnog društva i institucija Unije, posebno Europskog parlamenta, pristup financijskim sredstvima iz općeg proračuna Europske unije trebalo bi uvjetovati time da stranke članice na sveobuhvatan, pouzdan i korisnicima prilagođen način objave program i logotip predmetne europske političke stranke te informacije o zastupljenosti spolova među kandidatima na zadnjim izborima za Europski parlament i među zastupnicima u Europskom parlamentu.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka -1. (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014

Uvodna izjava 12.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-1)  uvodna izjava 12. zamjenjuje se sljedećim:

(12)  Europske političke stranke i njihove pridružene europske zaklade koje žele biti priznate kao takve na razini Unije ostvarenjem europskog pravnog statusa i biti financirane javnim sredstvima iz općeg proračuna Europske unije trebale bi poštovati određena načela i ispuniti određene uvjete. Osobito je potrebno da europske političke stranke i njihove pridružene europske zaklade poštuju vrijednosti na kojima se Unija temelji, kako je izraženo u članku 2. UEU-a.

„(12)  Europske političke stranke i njihove pridružene europske zaklade koje žele biti priznate kao takve na razini Unije ostvarenjem europskog pravnog statusa i biti financirane javnim sredstvima iz općeg proračuna Europske unije trebale bi poštovati određena načela i ispuniti određene uvjete. Osobito je potrebno da europske političke stranke i njihove pridružene europske zaklade, posebno u svojim programima i aktivnostima, poštuju vrijednosti na kojima se Unija temelji, kako je izraženo u članku 2. UEU-a, a to su poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanje ljudskih prava, uključujući prava pripadnika manjina.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka -1.a (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014

Uvodna izjava 30.a (nova)

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-1a)  umeće se uvodna izjava 30.a:

 

(30 a)   U skladu s odredbama i postupcima utvrđenim u Uredbi Vijeća (EU) 2017/1939, Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) poziva se da istraži navodna kaznena djela u kontekstu financiranja europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada koja utječu na financijske interese EU-a u smislu Direktive (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća. Obveza u sklopu članka 24. Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 kojom se propisuje da se Uredu europskog javnog tužitelja (EPPO) mora prijaviti svako ponašanje koje bi moglo predstavljati kazneno djelo u okviru nadležnosti EPPO-a, primjenjuje se i na Tijelo za europske političke stranke i europske političke zaklade.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014

Članak 3. – stavak 1. – točka ba (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)   u članku 3. stavku 1. umeće se sljedeća točka:

 

„(ba)  njegove stranke članice ne smiju biti članice druge europske političke stranke.”;

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.b (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014

Članak 10. – stavak 3. – podstavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(1b)   u članku 10. stavku 3. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Europski parlament, Vijeće ili Komisija mogu Tijelu podnijeti zahtjev da se provjeri ispunjava li pojedina europska politička stranka ili europska politička zaklada uvjete utvrđene člankom 3. stavkom 1. točkom (c) i člankom 3. stavkom 2. točkom (c). U tim slučajevima i u slučajevima iz članka 16. stavka 3. točke (a), Tijelo od odbora neovisnih uglednih osoba osnovanog člankom 11. traži mišljenje o tom pitanju. Odbor daje svoje mišljenje u roku od dva mjeseca.”

„Europski parlament, na vlastitu inicijativu ili nakon zaprimanja obrazloženog zahtjeva skupine građana, podnesenog u skladu s relevantnim odredbama Poslovnika Parlamenta, Vijeće ili Komisija mogu Tijelu podnijeti zahtjev da se provjeri ispunjava li pojedina europska politička stranka ili europska politička zaklada uvjete utvrđene člankom 3. stavkom 1. točkom (c) i člankom 3. stavkom 2. točkom (c). U tim slučajevima i u slučajevima iz članka 16. stavka 3. točke (a), Tijelo od odbora neovisnih uglednih osoba osnovanog člankom 11. traži mišljenje o tom pitanju. Odbor daje svoje mišljenje u roku od dva mjeseca.”

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1141&from=hr

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014

Članak 18. – stavak 3.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3a.  Europska politička stranka uključuje u svoj zahtjev dokaz da su njezine stranke članice tijekom 12 mjeseci prije trenutka podnošenja zahtjeva na svojim web-mjestima stalno objavljivale politički program i logotip europske političke stranke te informacije u pogledu svake stranke članice europske političke stranke o zastupljenosti spolova među kandidatima na zadnjim izborima za Europski parlament i među zastupnicima u Europskom parlamentu.

3a.  Europska politička stranka uključuje u svoj zahtjev dokaz da je većina njezinih stranaka članica, a u svakom slučaju najmanje sedam njih, tijekom 12 mjeseci prije trenutka podnošenja zahtjeva na svojim web-mjestima stalno objavljivala politički program i logotip europske političke stranke na sveobuhvatan, pouzdan i korisnicima prilagođen način. Osim toga, Europske političke stranke potiču se da u svojim zahtjevima navedu informacije u pogledu svake stranke članice europske političke stranke o zastupljenosti spolova među kandidatima na zadnjim izborima za Europski parlament i među zastupnicima u Europskom parlamentu.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014

Članak 19. – stavak 1. – alineja 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  5 % sredstava dijeli se u jednakim dijelovima između europskih političkih stranaka korisnica,

–  10 % sredstava dijeli se u jednakim dijelovima između europskih političkih stranaka korisnica,

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014

Članak 19. – stavak 1. – alineja 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

—   95 % dijeli se između europskih političkih stranaka korisnica razmjerno udjelu njihovih članova izabranih u Europski parlament.

—   90 % dijeli se između europskih političkih stranaka korisnica razmjerno udjelu njihovih članova izabranih u Europski parlament koji su punopravni članovi neke europske političke stranke.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka b

Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014

Članak 27. – stavak 1. – podstavak ba

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ba)   ako predmetna stranka ili zaklada nije ispunila jedan uvjet ili više njih utvrđenih u članku 3. stavku 1. ili članku 3. stavku 2. u trenutku svoje registracije i ako stranka ili zaklada prouzroči odluku o registraciji s pomoću netočnih ili nepotpunih informacija povezanih s tim uvjetima; odluka o brisanju stranke ili zaklade iz Registra donosi se u razumnom roku od trenutka kad Tijelo utvrdi da predmetna stranka ili zaklada nije ispunila predmetni uvjet ili više njih;

(ba)   ako se odluka o registraciji predmetne stranke ili zaklade temelji na netočnim ili obmanjujućim informacijama za koje je odgovoran podnositelj zahtjeva ili ako je odluka posljedica prijevare.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.a (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014

Članak 30. – stavak 2. – podstavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(5a)  u članku 30., stavak 2., podstavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

U slučaju takvog ukinuća, uplate dužnosnika za ovjeravanje Europskog parlamenta ograničavaju se na stvarne prihvatljive rashode europske političke stranke ili europske političke zaklade do datuma stupanja na snagu odluke o prestanku.

„U slučaju takvog ukinuća, uplate dužnosnika za ovjeravanje Europskog parlamenta ograničavaju se na nadoknadive rashode europske političke stranke ili na stvarne prihvatljive troškove europske političke zaklade do datuma stupanja na snagu odluke o prestanku;”

Obrazloženje

Izraz nadoknadivi rashodi koristi se u članku 204.g Financijske uredbe i člancima 17., 4. i 5. Uredbe 1141/2014 te je odgovarajući koncept koji treba koristiti pri povratu.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.a (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014

Članak 32. – stavak 1. – točka ja (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a)  u članku 32. stavku 1. umeće se sljedeća točka:

 

„(ja)  ažurirani popis zastupnika u Europskom parlamentu koji su ujedno članovi neke europske političke stranke.”;

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014

Članak 38. – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nakon savjetovanja s Tijelom, Europski parlament pet godina nakon trenutka kada ova Uredba postane primjenjiva objavljuje izvješće o primjeni ove Uredbe i o financiranim aktivnostima. U izvješću se, prema potrebi, navode moguće izmjene koje treba uvesti u statut i sustave financiranja.

Nakon savjetovanja s Tijelom, Europski parlament na kraju treće godine nakon trenutka kada ova Uredba postane primjenjiva i svakih pet godina nakon toga objavljuje izvješće o primjeni ove Uredbe i o financiranim aktivnostima. U izvješću se, prema potrebi, navode moguće izmjene koje treba uvesti u statut i sustave financiranja.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014

Članak 40.a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Odstupajući od članka 18. stavka 3.a i u vezi sa zahtjevima za financiranje za financijsku godinu 2019., dužnosnik za ovjeravanje Europskog parlamenta prije odlučivanja o zahtjevu za financiranje traži dokaz od europske političke stranke da su njezine stranke članice tijekom razdoblja koje počinje jedan mjesec nakon stupanja na snagu Uredbe (EU, EURATOM) br. XX/2018 na svojim web-mjestima stalno objavljivale politički program i logotip europske političke stranke te informacije u pogledu svake stranke članice europske političke stranke o zastupljenosti spolova među kandidatima na zadnjim izborima za Europski parlament i među zastupnicima u Europskom parlamentu.

Odstupajući od članka 18. stavka 3.a i u vezi sa zahtjevima za financiranje za financijsku godinu 2019., dužnosnik za ovjeravanje Europskog parlamenta prije odlučivanja o zahtjevu za financiranje traži dokaz od europske političke stranke da je većina njezinih stranaka članica, a u svakom slučaju najmanje sedam, njih tijekom razdoblja koje počinje jedan mjesec nakon stupanja na snagu Uredbe (EU, EURATOM) br. XX/2018 na svojim web-mjestima stalno objavljivala politički program i logotip europske političke stranke te informacije u pogledu svake stranke članice europske političke stranke o zastupljenosti spolova među kandidatima na zadnjim izborima za Europski parlament i među zastupnicima u Europskom parlamentu.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014

Članak 40.a – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Europske političke stranke registrirane prije [datum početka primjene Uredbe (EU) 2018/... (Uredba o izmjeni)] do 31. prosinca 2018. predaju dokumente kojima se dokazuje da ispunjavaju uvjete utvrđene člankom 3. stavkom 1. točkama (b) i (ba).”

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014

Članak 40.a – stavak 1.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1b.  Tijelo briše europsku političku stranku i njezinu pridruženu europsku političku zakladu iz Registra ako predmetna stranka u roku utvrđenom stavkom 1.a ne dokaže da ispunjava uvjete utvrđene člankom 3. stavkom 1. točkama (b) i (ba).”

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 2.a

 

Međutim, odredbe Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014, koje se primjenjuju prije stupanja na snagu ove Uredbe, nastavljaju se primjenjivati u svojim izvornim verzijama na radnje poduzete i obveze preuzete u pogledu financiranja političkih stranaka i političkih zaklada na europskoj razini za proračunsku godinu 2018.

Obrazloženje

Kako bi se zajamčila pravna sigurnost. Postupke koji su već započeli 2017. trebalo bi podvrgnuti postojećoj Uredbi prije njezine revizije.

23.11.2017

STAJALIŠTE U OBLIKU AMANDMANA

Odbora za proračunski nadzor

upućeno Odboru za ustavna pitanja

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada

(COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD))

U ime Odbora za proračunski nadzor Ingeborg Gräßle (Predsjednica)

AMANDMANI

Odbor za proračunski nadzor podnosi Odboru za ustavna pitanja kao nadležnom odboru sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11.a)  Materijalno područje nadležnosti Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) ograničeno je na kaznena djela koja utječu na financijske interese Unije u skladu s Uredbom kojom se taj Ured osniva. Zadaće EPPO-a trebale bi stoga biti istraga, kazneni progon i podizanje optužnica protiv počinitelja kaznenih djela protiv financijskih interesa Unije na temelju Direktive (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017.1a te kaznenih djela koja su s njima neodvojivo povezana.

 

_________________

 

1a Direktiva (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L 198, 28.7.2017., str. 29.).

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11.b)  Kako bi se osiguralo poštovanje obveza iz ove Uredbe u vezi s financiranjem i rashodima europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada te u vezi s ostalim pitanjima, nužno je uspostaviti učinkovite mehanizme kontrole. U tu bi svrhu Tijelo, dužnosnik za ovjeravanje Europskog parlamenta i države članice trebali surađivati i razmjenjivati sve potrebne informacije. Trebali bi postići i dogovor o praktičnim aranžmanima koji obuhvaćaju neka zajednička pravila o načinima zaštite zviždača. Također bi trebalo poticati uzajamnu suradnju među tijelima država članica kako bi se osigurala učinkovita i djelotvorna kontrola obveza koje proizlaze iz važećeg nacionalnog prava. Sudjelovanje OLAF-a i EPPO-a u razmjeni informacija potrebno je kad treba poduzeti popratne mjere u pogledu odluke Tijela.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.a (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014

Članak 25. – stavak 7.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a)  u članku 25. dodaje se sljedeći stavak:

 

(7.a)  Ako su kaznena djela koja utječu na financijske interese Unije, u smislu Direktive (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017., počinjena u državi članici koja sudjeluje u pojačanoj suradnji u vezi s osnivanjem EPPO-a ili u više takvih država članica, EPPO-u se upućuje poziv da provede istragu u skladu s uvjetima utvrđenima u Uredbi (EU) br. xxx/xxxx [SL, upisati broj Uredbe o osnivanju Ureda europskog javnog tužitelja];

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.a (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014

Članak 28. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(5a)   u članku 28. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

(2)  Također se dogovaraju oko praktičnih pitanja u vezi s tom razmjenom informacija, uključujući objavu povjerljivih informacija ili dokaza i suradnju među državama članicama.

(2)  Također se dogovaraju oko praktičnih pitanja u vezi s tom razmjenom informacija, uključujući objavljivanje povjerljivih informacija ili dokaza, zaštitu zviždača i suradnju među državama članicama.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.b (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014

Članak 28. – stavak 4.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(5b)   u članku 28. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

(4)  Tijelo obavješćuje dužnosnika za ovjeravanje Europskog parlamenta o svakoj odluci koju je donijelo u vezi sa sankcijama kako bi mu omogućilo poduzimanje prikladnih koraka u okviru Financijske uredbe.

(4)  Tijelo obavješćuje dužnosnika za ovjeravanje Europskog parlamenta o svakoj odluci koju je donijelo u vezi sa sankcijama kako bi mu omogućilo poduzimanje prikladnih koraka u okviru Financijske uredbe. Tijelo po potrebi također obavješćuje OLAF i EPPO kako bi u skladu s tim mogli nastaviti relevantnu istragu.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.c (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014

Članak 30. – stavak 2. – podstavak

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(5c)   u članku 30. stavku 2. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

U slučaju takvog ukinuća, uplate dužnosnika za ovjeravanje Europskog parlamenta ograničavaju se na stvarne prihvatljive rashode europske političke stranke ili europske političke zaklade do datuma stupanja na snagu odluke o prestanku.

U slučaju takvog ukinuća, uplate dužnosnika za ovjeravanje Europskog parlamenta ograničavaju se na nadoknadive rashode europske političke stranke ili na stvarne prihvatljive rashode europske političke zaklade do datuma stupanja na snagu odluke o prestanku.

Obrazloženje

Izraz nadoknadivi rashodi koristi se u članku 204.g Financijske uredbe i člancima 17., 4. i 5. Uredbe 1141/2014 te je odgovarajući koncept koji treba koristiti pri povratu.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Članak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 2.a

 

Međutim, odredbe Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014, koje se primjenjuju prije stupanja na snagu ove Uredbe, nastavljaju se primjenjivati u svojim izvornim verzijama na radnje poduzete i obveze preuzete u pogledu financiranja političkih stranaka i političkih zaklada na europskoj razini za proračunsku godinu 2018.

Obrazloženje

Kako bi se zajamčila pravna sigurnost. Postupke koji su već započeli 2017. trebalo bi podvrgnuti postojećoj Uredbi prije njezine revizije.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Statut i financiranje europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada

Referentni dokumenti

COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

CONT

2.10.2017

Izvjestiteljica za mišljenje

       Datum imenovanja

Ingeborg Gräßle

16.10.2017

Prethodna izvjestiteljica za mišljenje

Ingeborg Gräßle

Datum usvajanja

26.10.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

17

7

5

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Richard Ashworth, Brian Hayes, Andrey Novakov, Julia Pitera

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Jean-Paul Denanot

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

11

+

ALDE

EPP

Greens

Nedzhmi Ali, Hannu Takkula

Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Andrey Novakov, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schimdt, Tomáš Zdechovský

Bart Staes

7

-

S&D

ENF

Inés Ayala Sender, Jean-Paul Denanot, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Jean-François Jalkh

5

0

ECR

EFDD

GUE/NGL

Greens

Richard Ashworth, Ryszard Czarnecki

Jonathan Arnott

Dennis de Jong

Indrek Tarand

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0274.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Statut i financiranje europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada

Referentni dokumenti

COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD)

Datum podnošenja EP-u

13.9.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

2.10.2017

CONT

2.10.2017

JURI

2.10.2017

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

BUDG

26.9.2017

JURI

9.10.2017

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Mercedes Bresso

28.9.2017

Rainer Wieland

28.9.2017

 

 

Razmatranje u odboru

11.10.2017

23.10.2017

21.11.2017

 

Datum usvajanja

21.11.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

19

2

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jérôme Lavrilleux, Cristian Dan Preda, Viviane Reding, Jasenko Selimovic

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Ramón Luis Valcárcel Siso

Datum podnošenja

24.11.2017


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

19

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Elmar Brok, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Paulo Rangel, Viviane Reding, György Schöpflin, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Claudia Țapardel, Pedro Silva Pereira

Verts/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

2

-

ECR

Kazimierz Michał Ujazdowski

NI

Diane James

2

0

ECR

Morten Messerschmidt

ENF

Gerolf Annemans

Koorišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna napomena