Eljárás : 2017/0219(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0373/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0373/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 17/04/2018 - 6.7
CRE 17/04/2018 - 6.7

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0098

JELENTÉS     ***I
PDF 718kWORD 85k
24.11.2017
PE 612.066v02-00 A8-0373/2017

az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló, 2014. október 22-i 1141/2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD))

Alkotmányügyi Bizottság

Előadó: Mercedes Bresso, Rainer Wieland

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 MÓDOSÍTÁSOK FORMÁJÁBAN MEGFOGALMAZOTT ÁLLÁSPONT a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló, 2014. október 22-i 1141/2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0481),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 224. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0307/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az európai szintű politikai pártok és politikai alapítványok finanszírozásáról szóló, 2017. június 15-i állásfoglalására(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési Ellenőrző Bizottság módosítások formájában megfogalmazott véleményére (A8-0373/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az átláthatóság érdekében, valamint az európai politikai pártok ellenőrzésének és demokratikus elszámoltathatóságának fokozása és az európai civil társadalom és az uniós intézmények, mindenekelőtt az Európai Parlament közötti kapcsolat megerősítése érdekében az Európai Unió általános költségvetéséből nyújtott finanszírozáshoz való hozzáférést ahhoz a feltételhez kell kötni, hogy a tagpártok tegyék közzé az érintett európai politikai párt programját és logóját, továbbá az utolsó európai parlamenti választások idején a jelöltjei körében, valamint az európai parlamenti képviselői körében a nemek tekintetében fennálló képviseletre vonatkozó információkat.

(5)  Az átláthatóság érdekében, valamint az európai politikai pártok ellenőrzésének és demokratikus elszámoltathatóságának fokozása és az európai civil társadalom és az uniós intézmények, mindenekelőtt az Európai Parlament közötti kapcsolat megerősítése érdekében az Európai Unió általános költségvetéséből nyújtott finanszírozáshoz való hozzáférést ahhoz a feltételhez kell kötni, hogy a tagpártok teljes körűen, megbízhatóan és felhasználóbarát módon tegyék közzé az érintett európai politikai párt programját és logóját, továbbá az utolsó európai parlamenti választások idején a jelöltjei körében, valamint az európai parlamenti képviselői körében a nemek tekintetében fennálló képviseletre vonatkozó információkat.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)

1141/2014/EU, Euratom rendelet

12 preambulumbekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-1.  A (12) preambulumbekezdés helyébe az alábbi szöveg lép:

(12)  Azoknak az európai politikai pártoknak és hozzájuk kapcsolódó európai politikai alapítványoknak, amelyek ilyenekként az európai jogállás révén uniós szinten kívánják elismertetni magukat, és az Európai Unió általános költségvetéséből finanszírozáshoz kívánnak jutni, be kell tartaniuk bizonyos elveket, és meg kell felelniük bizonyos feltételeknek. Az európai politikai pártoknak és a hozzájuk kapcsolódó európai politikai alapítványoknak mindenekelőtt tiszteletben kell tartaniuk az Uniónak az EUSZ 2. cikkében kinyilvánított alapértékeit.

(12)  Azoknak az európai politikai pártoknak és hozzájuk kapcsolódó európai politikai alapítványoknak, amelyek ilyenekként az európai jogállás révén uniós szinten kívánják elismertetni magukat, és az Európai Unió általános költségvetéséből finanszírozáshoz kívánnak jutni, be kell tartaniuk bizonyos elveket, és meg kell felelniük bizonyos feltételeknek. Az európai politikai pártoknak és a hozzájuk kapcsolódó európai politikai alapítványoknak különösen programjaikban és tevékenységeik során mindenekelőtt tiszteletben kell tartaniuk az Uniónak az EUSZ 2. cikkében kinyilvánított alapértékeit, azaz az emberi méltóságot, a szabadságot, a demokráciát, az egyenlőséget, a jogállamiságot, valamint az emberi jogokat, ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – -1 a pont (új)

1141/2014/EU, Euratom rendelet

30 a preambulumbekezdés (új)

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-1a.  A szöveg a (30a) preambulumbekezdéssel egészül ki:

 

(30a)   Az (EU) 2017/1939 tanácsi rendeletben meghatározott rendelkezésekkel és eljárásokkal összhangban az Európai Ügyészséget fel kell kérni a 2017. július 5-i (EU) 2017/1371 európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében vett uniós pénzügyi érdekeket sértő, az európai politikai pártok és európai politikai alapítványok finanszírozásával összefüggő állítólagos bűncselekmények kivizsgálására. Az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelet 24. cikke szerinti azon kötelezettség, hogy jelentést kell tenni az Európai Ügyészségnek minden olyan cselekményről, amely bűncselekménynek minősülhet és az Európai Ügyészség hatáskörébe tartozik, az európai politikai pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó hatóságra is alkalmazandó.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

1141/2014/EU, Euratom rendelet

3 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.   A 3. cikk (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

 

„ba)  tagpártjai nem lehetnek tagjai másik európai politikai pártnak;”

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 b pont (új)

1141/2014/EU, Euratom rendelet

10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

1b.   A 10. cikk (3) bekezdése első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Az Európai Parlament, a Tanács vagy a Bizottság kérelmet nyújthat be a Hatósághoz annak ellenőrzése iránt, hogy valamely konkrét európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány megfelel-e a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában és a 3. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett feltételeknek. Ilyen esetekben, valamint a 16. cikk (3) bekezdésének a) pontjában említett esetekben a Hatóság felkéri a 11. cikknek megfelelően létrehozott bizottságot – a független kiemelkedő személyekből álló bizottságot – hogy nyilvánítson véleményt az adott ügyben. A bizottságnak két hónapon belül véleményt kell nyilvánítania.”

„Az Európai Parlament – saját kezdeményezésére vagy polgárok egy csoportjának indokolással ellátott kérelme nyomán, amelyet eljárási szabályzata vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően nyújtottak be – a Tanács vagy a Bizottság kérelmet nyújthat be a Hatósághoz annak ellenőrzése iránt, hogy valamely konkrét európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány megfelel-e a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában és a 3. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett feltételeknek. Ilyen esetekben, valamint a 16. cikk (3) bekezdésének a) pontjában említett esetekben a Hatóság felkéri a 11. cikknek megfelelően létrehozott bizottságot – a független kiemelkedő személyekből álló bizottságot – hogy nyilvánítson véleményt az adott ügyben. A bizottságnak két hónapon belül véleményt kell nyilvánítania.”

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1141&from=hu

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1141/2014/EU, Euratom rendelet

18 cikk – 3 a bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3a)  Az európai politikai pártnak kérelmében bizonyítékot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy tagpártjai a kérelem benyújtásának időpontját megelőző 12 hónap során honlapjukon folyamatosan közzétették az európai politikai párt politikai programját, logóját, továbbá az európai párt egyes tagpártjai vonatkozásában az utolsó európai parlamenti választások idején a jelöltek körében, valamint az európai parlamenti képviselők körében a nemek tekintetében fennálló képviseletre vonatkozó információkat.

3a.  Az európai politikai pártnak kérelmében bizonyítékot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy tagpártjainak többsége, de közülük legalább hét a kérelem benyújtásának időpontját megelőző 12 hónap során honlapján teljes körűen, megbízhatóan és felhasználóbarát módon folyamatosan közzétette az európai politikai párt politikai programját és logóját. Továbbá az európai politikai pártokat ösztönözni kell arra, hogy kérelmükbe foglaljanak bele az európai párt egyes tagpártjai vonatkozásában az utolsó európai parlamenti választások idején a jelöltek körében, valamint az európai parlamenti képviselők körében a nemek tekintetében fennálló képviseletre vonatkozó információkat.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

1141/2014/EU, Euratom rendelet

19 cikk – 1 bekezdés – 1 franciabekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  %-ot egyenlő részekben osztanak el a kedvezményezett európai politikai pártok között,

–  10%-ot egyenlő részekben osztanak el a kedvezményezett európai politikai pártok között,

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

1141/2014/EU, Euratom rendelet

19 cikk – 1 bekezdés – 2 franciabekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–   95 %-ot abban az arányban osztanak el a kedvezményezett európai politikai pártok között, amelyet képviselőik a választott európai parlamenti képviselők között képviselnek.

–   90%-ot abban az arányban osztanak el a kedvezményezett európai politikai pártok között, amelyet az európai politikai pártok tagjainak számító képviselőik a választott európai parlamenti képviselők között képviselnek.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont

1141/2014/EU, Euratom rendelet

27 cikk – 1 bekezdés – ba albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ba)   amennyiben a szóban forgó párt vagy alapítvány a bejegyzés időpontjában nem felel meg 3. cikk (1) vagy (2) bekezdésében meghatározott feltételek közül egynek vagy többnek, és amennyiben a párt vagy alapítvány úgy nyerte el a bejegyzésről szóló határozatot, hogy valótlan vagy hiányos adatokat adott meg ezekkel a feltételekkel kapcsolatban; a párt vagy alapítvány nyilvántartásból való törlésére vonatkozó határozatot attól az időponttól számított észszerű időn belül kell elfogadni, amikor a Hatóság megállapíthatta, hogy a szóban forgó párt vagy alapítvány nem felel meg az adott feltételnek vagy feltételeknek.

ba)   amennyiben a szóban forgó párt vagy alapítvány bejegyzéséről szóló határozat olyan helytelen vagy félrevezető adatokon alapul, amelyekért a kérelmező felel, vagy amennyiben az említett határozat megtévesztés révén született.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

1141/2014/EU, Euratom rendelet

30 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

5a.  A 30. cikk (2) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

Hatályon kívül helyezés esetén az Európai Parlament engedélyezésre jogosult tisztviselője által teljesített kifizetéseknek az európai politikai pártnál vagy európai politikai alapítványnál a hatályon kívül helyezésről szóló határozat hatálybalépésének időpontjáig ténylegesen felmerült támogatható kiadásokra kell korlátozódnia.

Hatályon kívül helyezés esetén az Európai Parlament engedélyezésre jogosult tisztviselője által teljesített kifizetéseknek európai politikai párt esetében azokra a visszatéríthető, európai politikai alapítvány esetében pedig azokra a támogatható kiadásokra kell korlátozódniuk, amelyek a hatályon kívül helyezésről szóló határozat hatálybalépésének időpontjáig merültek fel;”

Indokolás

A visszatéríthető kiadás a költségvetési rendelet 204g. cikkében, valamint az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 17. cikkének (4) és (5) bekezdésében használt kifejezés, és behajtás esetén ez a megfelelő fogalom.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

1141/2014/EU, Euratom rendelet

32 cikk – 1 bekezdés – j a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6a.  A 32. cikk (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

 

„ja)  az európai politikai pártok tagjainak számító európai parlamenti képviselők frissített jegyzéke.”;

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

1141/2014/EU, Euratom rendelet

38 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Európai Parlament a Hatósággal való konzultációt követően, öt évvel e rendelet hatálybalépésének időpontja után jelentést tesz közzé e rendelet alkalmazásáról és a finanszírozott tevékenységekről. E jelentésben adott esetben jelzi a jogállásra és a finanszírozásra vonatkozó rendszer esetlegesen szükséges módosításait is.

Az Európai Parlament a Hatósággal való konzultációt követően, az e rendelet hatálybalépésének időpontja utáni harmadik év végén, majd ezt követően ötévente jelentést tesz közzé e rendelet alkalmazásáról és a finanszírozott tevékenységekről. E jelentésben adott esetben jelzi a jogállásra és a finanszírozásra vonatkozó rendszer esetlegesen szükséges módosításait is.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

1141/2014/EU, Euratom rendelet

40a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 18. cikk (3a) bekezdésétől eltérve, a 2019. pénzügyi évre vonatkozó finanszírozási kérelmek tekintetében az Európai Parlament engedélyezésre jogosult tisztviselője a finanszírozási kérelemre vonatkozó határozat meghozatala előtt felkéri az európai politikai pártot, hogy nyújtson be bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy tagpártjai a(z) XX/2018/EU, Euratom rendelet hatálybalépése után egy hónappal kezdődő időszakban honlapjukon folyamatosan közzéteszik az európai politikai párt politikai programját, logóját, továbbá az európai párt egyes tagpártjai vonatkozásában az utolsó európai parlamenti választások idején a jelöltek körében, valamint az európai parlamenti képviselők körében a nemek tekintetében fennálló képviseletre vonatkozó információkat.

A 18. cikk (3a) bekezdésétől eltérve, a 2019-es pénzügyi évre vonatkozó finanszírozási kérelmek tekintetében az Európai Parlament engedélyezésre jogosult tisztviselője a finanszírozási kérelemre vonatkozó határozat meghozatala előtt felkéri az európai politikai pártot, hogy nyújtson be bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy tagpártjai többsége, de közülük legalább hét a(z) XX/2018/EU, Euratom rendelet hatálybalépése után egy hónappal kezdődő időszakban honlapján folyamatosan közzéteszi az európai politikai párt politikai programját, logóját, továbbá az európai párt egyes tagpártjai vonatkozásában az utolsó európai parlamenti választások idején a jelöltek körében, valamint az európai parlamenti képviselők körében a nemek tekintetében fennálló képviseletre vonatkozó információkat.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

1141/2014/EU, Euratom rendelet

40a cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az [(EU) 2018/... rendelet (a módosító rendelet) hatálybalépésének időpontja] előtt bejegyzett európai politikai pártoknak 2018. december 31-ig dokumentumokat kell benyújtaniuk annak bizonyítására, hogy megfelelnek a 3. cikk (1) bekezdése b) és ba) pontjában foglalt feltételeknek.”

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

1141/2014/EU, Euratom rendelet

40a cikk – 1 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  A Hatóság törli a nyilvántartásból azokat az érintett európai politikai pártokat és a hozzájuk kapcsolódó európai politikai alapítványokat, amelyek az (1a) bekezdésben említett időtartamon belül nem bizonyítják, hogy megfelelnek a 3. cikk (1) bekezdése b) és ba) pontjában foglalt feltételeknek.”

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

2 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. cikk

 

Az európai szintű politikai pártok és politikai alapítványok finanszírozásával kapcsolatban a 2018-as költségvetési évre vonatkozóan hozott aktusok és tett kötelezettségvállalások tekintetében azonban az 1141/2014/EU, Euratom rendeletnek az e rendelet hatálybalépését megelőzően alkalmazandó rendelkezéseit kell eredeti formájukban tovább alkalmazni.

Indokolás

A jogbiztonság biztosítása érdekében. A 2017-ben már megkezdett eljárásokra a már meglévő, felülvizsgálat előtti rendeletet kell alkalmazni.

(1)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0274.


MÓDOSÍTÁSOK FORMÁJÁBAN MEGFOGALMAZOTT ÁLLÁSPONT a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részéről (23.11.2017)

az Alkotmányügyi Bizottság részére

az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló, 2014. október 22-i 1141/2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD))

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság részéről: Ingeborg Gräßle (elnök)

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság az Alkotmányügyi Bizottság mint illetékes bizottság részére az alábbi módosításokat fogalmazza meg:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a)  Az Európai Ügyészség létrehozásáról szóló rendelettel összhangban az Európai Ügyészség hatásköre az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekményekre korlátozódik. Az Európai Ügyészség feladata ezért a 2017. július 5-i (EU) 2017/1371 európai parlamenti és tanácsi irányelv1a értelmében vett uniós pénzügyi érdekeket sértő bűncselekmények és az azokhoz elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmények elkövetőivel szembeni nyomozás és vádhatósági eljárás lefolytatása, valamint e személyek bíróság elé állítása kell, hogy legyen.

 

_________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1371 irányelve (2017. július 5.) az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 29. o.).

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11 b)  Az európai politikai pártok és európai politikai alapítványok finanszírozásával és kiadásaival, valamint más kérdésekkel kapcsolatos, e rendelet szerinti kötelezettségeknek való megfelelés biztosítása érdekében hatékony ellenőrzési mechanizmusokat kell létrehozni. E célból a Hatóságnak, az Európai Parlament engedélyezésre jogosult tisztviselőjének és a tagállamoknak együtt kell működniük, és meg kell osztaniuk egymással az összes szükséges információt. Ezenkívül meg kell állapodniuk a visszaélést bejelentő személyek védelmének mikéntjére vonatkozó közös szabályokat is magában foglaló gyakorlati vonatkozásokról is. Emellett – az alkalmazandó nemzeti jogból eredő kötelezettségek hatékony és eredményes ellenőrzésének biztosítása érdekében – ösztönözni kell a tagállami hatóságok közötti kölcsönös együttműködést is. Amennyiben a Hatóság által hozott határozatot nyomon kell követni, az OLAF-ot és az Európai Ügyészséget is be kell vonni az információk megosztásába.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)

1141/2014/ EU, Euratom rendelet

25 cikk – 7 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a.  A 25. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

(7a)  Abban az esetben, ha az Európai Ügyészség létrehozásával kapcsolatos megerősített együttműködésben részt vevő valamely tagállamban vagy tagállamokban a 2017. július 5-i (EU) 2017/1371 európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében vett uniós pénzügyi érdekeket sértő bűncselekményt követnek el, az (EU) xxx/xxxx rendeletben [HL, kérjük, illessze be az Európai Ügyészségről szóló rendelet számát] rögzített feltételeknek megfelelően fel kell kérni az Európai Ügyészséget az ügy kivizsgálására.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

1141/2014/ EU, Euratom rendelet

28 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

5a.   A 28. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(2)  Emellett megállapodnak ezen információcsere gyakorlati vonatkozásairól, ideértve a bizalmas információk vagy bizonyítékok nyilvánosságra hozatalára és a tagállamok közötti együttműködésre vonatkozó szabályokat is.

(2)  Emellett megállapodnak ezen információcsere gyakorlati vonatkozásairól, ideértve a bizalmas információk vagy bizonyítékok nyilvánosságra hozatalára, a visszaélést bejelentő személyek védelmére és a tagállamok közötti együttműködésre vonatkozó szabályokat is.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 b pont (új)

1141/2014/ EU, Euratom rendelet

28 cikk – 4 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

5b.   A 28. cikk (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(4)  A Hatóság tájékoztatja az Európai Parlament engedélyezésre jogosult tisztviselőjét minden általa hozott szankciókkal kapcsolatos határozatról annak lehetővé tétele érdekében, hogy a tisztviselő a költségvetési rendelet értelmében levonhassa a megfelelő következtetéseket.

(4)  A Hatóság tájékoztatja az Európai Parlament engedélyezésre jogosult tisztviselőjét minden általa hozott szankciókkal kapcsolatos határozatról annak lehetővé tétele érdekében, hogy a tisztviselő a költségvetési rendelet értelmében levonhassa a megfelelő következtetéseket. A Hatóság adott esetben tájékoztatja az OLAF-ot és az Európai Ügyészséget is, hogy lehetővé tegye, hogy ezek a szervek is lefolytathassák a vonatkozó vizsgálatokat.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 c pont (új)

1141/2014/ EU, Euratom rendelet

30 cikk – 2 bekezdés – albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

5c.   A 30. cikk (2) bekezdése második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

Hatályon kívül helyezés esetén az Európai Parlament engedélyezésre jogosult tisztviselője által teljesített kifizetéseknek az európai politikai pártnál vagy európai politikai alapítványnál a hatályon kívül helyezésről szóló határozat hatálybalépésének időpontjáig ténylegesen felmerült támogatható kiadásokra kell korlátozódnia.

Hatályon kívül helyezés esetén az Európai Parlament engedélyezésre jogosult tisztviselője által teljesített kifizetéseknek európai politikai párt esetében azokra a visszatéríthető, európai politikai alapítvány esetében pedig azokra a támogatható kiadásokra kell korlátozódniuk, amelyek a hatályon kívül helyezésről szóló határozat hatálybalépésének időpontjáig merültek fel.

Indokolás

A visszatéríthető kiadás a költségvetési rendelet 204g. cikkében, valamint az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 17. cikkének (4) és (5) bekezdésében használt kifejezés, és behajtás esetén ez a megfelelő fogalom.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. cikk

 

Az európai szintű politikai pártok és politikai alapítványok finanszírozásával kapcsolatban a 2018. költségvetési évre vonatkozóan hozott aktusok és tett kötelezettségvállalások tekintetében azonban az 1141/2014/EU, Euratom rendeletnek a jelen rendelet hatálybalépését megelőzően alkalmazandó rendelkezéseit kell eredeti formájukban tovább alkalmazni.

Indokolás

A jogbiztonság biztosítása érdekében. A 2017-ben már megkezdett eljárásokra a már meglévő, felülvizsgálat előtti rendeletet kell alkalmazni.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállása és finanszírozása

Hivatkozások

COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CONT

2.10.2017

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Ingeborg Gräßle

16.10.2017

A vélemény korábbi előadója

Ingeborg Gräßle

Az elfogadás dátuma

26.10.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

17

7

5

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Richard Ashworth, Brian Hayes, Andrey Novakov, Julia Pitera

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Jean-Paul Denanot

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

11

+

ALDE

PPE

Greens

Nedzhmi Ali, Hannu Takkula

Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Andrey Novakov, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schimdt, Tomáš Zdechovský

Bart Staes

7

-

S&D

ENF

Inés Ayala Sender, Jean-Paul Denanot, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Jean-François Jalkh

5

0

ECR

EFDD

GUE/NGL

Greens

Richard Ashworth, Ryszard Czarnecki

Jonathan Arnott

Dennis de Jong

Indrek Tarand

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállása és finanszírozása

Hivatkozások

COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

13.9.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

2.10.2017

CONT

2.10.2017

JURI

2.10.2017

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

BUDG

26.9.2017

JURI

9.10.2017

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Mercedes Bresso

28.9.2017

Rainer Wieland

28.9.2017

 

 

Vizsgálat a bizottságban

11.10.2017

23.10.2017

21.11.2017

 

Az elfogadás dátuma

21.11.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

2

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Jérôme Lavrilleux, Cristian Dan Preda, Viviane Reding, Jasenko Selimovic

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Ramón Luis Valcárcel Siso

Benyújtás dátuma

24.11.2017


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

19

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Elmar Brok, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Paulo Rangel, Viviane Reding, György Schöpflin, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Claudia Țapardel, Pedro Silva Pereira

Verts/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

2

-

ECR

Kazimierz Michał Ujazdowski

NI

Diane James

2

0

ECR

Morten Messerschmidt

ENF

Gerolf Annemans

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Jogi nyilatkozat