Procedūra : 2017/0219(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0373/2017

Pateikti tekstai :

A8-0373/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/04/2018 - 6.7
CRE 17/04/2018 - 6.7

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0098

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 788kWORD 84k
24.11.2017
PE 612.066v02-00 A8-0373/2017

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo

(COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD))

Konstitucinių reikalų komitetas

Pranešėjai: Mercedes Bresso, Rainer Wieland

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo

(COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0481),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 224 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0307/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. birželio 15 d. rezoliuciją dėl politinių partijų ir politinių fondų finansavimo(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą ir į Biudžeto kontrolės komiteto poziciją pakeitimų forma (A8-0373/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  siekiant užtikrinti skaidrumą ir sustiprinti Europos politinių partijų kontrolę, demokratinę atskaitomybę ir ryšį tarp Europos pilietinės visuomenės bei Sąjungos institucijų, visų pirma Europos Parlamento, galimybė gauti finansavimą iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto turėtų būti suteikta su sąlyga, kad atitinkamos Europos politinės partijos narėmis esančios partijos paskelbs jos programą, logotipą ir informaciją apie paskutiniuose Europos Parlamento rinkimuose dalyvavusių kandidatų ir jos narių Europos Parlamente pasiskirstymą pagal lytis;

(5)  siekiant užtikrinti skaidrumą ir sustiprinti Europos politinių partijų kontrolę, demokratinę atskaitomybę ir ryšį tarp Europos pilietinės visuomenės bei Sąjungos institucijų, visų pirma Europos Parlamento, galimybė gauti finansavimą iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto turėtų būti suteikta su sąlyga, kad atitinkamos Europos politinės partijos narėmis esančios partijos aiškiai, patikimai ir suprantamai paskelbs jos programą, logotipą ir informaciją apie paskutiniuose Europos Parlamento rinkimuose dalyvavusių kandidatų ir jos narių Europos Parlamente pasiskirstymą pagal lytis;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014

12 konstatuojamoji dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

(-1)  12 konstatuojamoji dalis pakeičiama taip:

(12)  Europos politinės partijos ir su jomis susiję Europos politiniai fondai, norintys būti tokiais pripažinti Sąjungos lygmeniu įgydami Europos teisinį statusą ir gauti viešąjį finansavimą iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto, turėtų laikytis tam tikrų principų ir tenkinti tam tikras sąlygas. Visų pirma Europos politinės partijos ir su jomis susiję Europos politiniai fondai turi gerbti Sąjungos vertybes, nurodytas ES sutarties 2 straipsnyje;

„12)  Europos politinės partijos ir su jomis susiję Europos politiniai fondai, norintys būti tokiais pripažinti Sąjungos lygmeniu įgydami Europos teisinį statusą ir gauti viešąjį finansavimą iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto, turėtų laikytis tam tikrų principų ir tenkinti tam tikras sąlygas. Visų pirma Europos politinės partijos ir su jomis susiję Europos politiniai fondai turi gerbti, ypač rengdamos savo programas ir vykdydamos savo veiklą, vertybes, kuriomis grindžiama Sąjunga ir kurios nurodytos ES sutarties 2 straipsnyje: pagarbos žmogaus orumui, laisvės, demokratijos, lygybės, teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises;“

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies -1 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014

30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-1a)  30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(30a)   remiantis Tarybos reglamentu (ES) 2017/1939 nustatytomis nuostatomis ir procedūromis, Europos prokuratūra raginama nagrinėti įtariamas nusikalstamas veikas, susijusias su Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų finansavimu, darančiu poveikį ES finansiniams interesams, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371. Tarybos reglamento (ES) 2017/1939 24 straipsnyje nustatyta pareiga pranešti Europos prokuratūrai apie bet kokį elgesį, kuris galėtų sudaryti nusikalstama veiką, priklausančią Europos prokuratūros kompetencijai, taip pat taikoma Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijai;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014

3 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a)   3 straipsnio 1 dalyje įterpiamas šis punktas:

 

„ba)  jo partijos nariai nėra kitos Europos politinės partijos nariai;“;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 b punktas (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014

10 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1b)   10 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa keičiama taip:

„Europos Parlamentas, Taryba arba Komisija gali pateikti Institucijai prašymą patikrinti, ar konkreti Europos politinė partija ar konkretus Europos politinis fondas laikosi 3 straipsnio 1 dalies c punkte ir 3 straipsnio 2 dalies c punkte nustatytų sąlygų. Tokiais ir 16 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytais atvejais Institucija paprašo pagal 11 straipsnį įsteigto nepriklausomų žymių asmenų komiteto šiuo klausimu pateikti nuomonę. Komitetas pateikia savo nuomonę per du mėnesius.“

„Europos Parlamentas savo iniciatyva arba gavęs pagrįstą piliečių grupės prašymą, pateiktą pagal atitinkamas Darbo tvarkos taisyklių nuostatas, Taryba arba Komisija gali pateikti Institucijai prašymą patikrinti, ar konkreti Europos politinė partija ar konkretus Europos politinis fondas laikosi 3 straipsnio 1 dalies c punkte ir 3 straipsnio 2 dalies c punkte nustatytų sąlygų. Tokiais ir 16 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytais atvejais Institucija paprašo pagal 11 straipsnį įsteigto nepriklausomų žymių asmenų komiteto šiuo klausimu pateikti nuomonę. Komitetas pateikia savo nuomonę per du mėnesius.“

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1141&from=lt

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014

18 straipsnio 3 a dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3a.  Europos politinė partija kartu su prašymu pateikia įrodymus, patvirtinančius, kad jos narėmis esančios partijos 12 mėnesių iki prašymo pateikimo momento savo interneto svetainėse nuolat skelbė Europos politinės partijos politinę programą, logotipą ir informaciją apie Europos politinės partijos nare esančios kiekvienos partijos paskutiniuose Europos Parlamento rinkimuose dalyvavusių kandidatų ir jos narių Europos Parlamente pasiskirstymą pagal lytis.“

3a.  Europos politinė partija kartu su prašymu pateikia įrodymus, patvirtinančius, kad dauguma jos narėmis esančių partijų ir bet kuriuo atveju mažiausiai septynios iš jų 12 mėnesių iki prašymo pateikimo momento savo interneto svetainėse nuolat, aiškiai, patikimai ir suprantamai skelbė Europos politinės partijos politinę programą ir logotipą. Be to, Europos politinės partijos skatinamos kartu su prašymu pateikti informaciją apie Europos politinės partijos nare esančios kiekvienos partijos paskutiniuose Europos Parlamento rinkimuose dalyvavusių kandidatų ir jos narių Europos Parlamente pasiskirstymą pagal lytis.“

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014

19 straipsnio 1 dalies 1 įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  5 % paskirstoma lygiomis dalimis tarp finansavimą gaunančių Europos politinių partijų,

–  10 % paskirstoma lygiomis dalimis tarp finansavimą gaunančių Europos politinių partijų,

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014

19 straipsnio 1 dalies 2 įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  95 % paskirstoma proporcingai finansavimą gaunančių Europos politinių partijų narių, išrinktų į Europos Parlamentą, daliai.

–  90 % paskirstoma finansavimą gaunančių Europos politinėms partijoms proporcingai į Europos Parlamentą išrinktų narių, kurie yra Europos politinės partijos nariai, daliai.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto b papunktis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014

27 straipsnio 1 dalies ba punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ba)   kai registracijos momentu atitinkama partija arba fondas neatitiko vienos ar kelių 3 straipsnio 1 arba 2 dalyje išdėstytų sąlygų ir sprendimas įregistruoti partiją arba fondą buvo priimtas remiantis melaginga ar neišsamia informacija, susijusia su tomis sąlygomis; sprendimas išbraukti partiją ar fondą iš registro priimamas per protingą laiką nuo momento, kada Institucija būtų galėjusi nustatyti, kad atitinkama partija ar fondas neatitinka vienos ar kelių atitinkamų sąlygų;“;

ba)   kai sprendimas registruoti atitinkamą partiją arba fondą grindžiamas pareiškėjo pateikta neteisinga arba klaidinančia informacija arba kai toks sprendimas gautas apgaulės būdu;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014

30 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

5a)  30 straipsnio 2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

Jei toks galiojimas nutraukiamas, Europos Parlamento įgaliojimus suteikiančio pareigūno mokėjimai apribojami iki tinkamų finansuoti išlaidų, kurias iki dienos, kai įsigalioja sprendimas dėl galiojimo nutraukimo, faktiškai patyrė Europos politinė partija ar Europos politinis fondas.

„Jei toks galiojimas nutraukiamas, Europos Parlamento įgaliojimus suteikiančio pareigūno mokėjimai apribojami iki Europos politinės partijos kompensuotinų išlaidų arba Europos politinio fondo tinkamų finansuoti išlaidų, kurias jie patyrė iki dienos, kai įsigalioja sprendimas dėl galiojimo nutraukimo;“

Pagrindimas

Formuluotė „kompensuotinos išlaidos“ naudojama Finansinio reglamento 204g straipsnyje ir Reglamento Nr. 1141/2014 17 straipsnio 4 ir 5 dalyse. Tai samprata, kurią tinkama naudoti susigrąžinimo kontekste.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 6 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014

32 straipsnio 1 dalies j a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a)  32 straipsnio 1 dalyje įterpiamas šis punktas:

 

„ja)  atnaujintą Europos Parlamento narių, kurie yra Europos politinės partijos nariai, sąrašą.“;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014

38 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Europos Parlamentas, pasikonsultavęs su Institucija, per penkerius metus nuo momento, kada šis reglamentas tampa taikytinas, paskelbia šio reglamento taikymo ir finansuotos veiklos ataskaitą. Prireikus ataskaitoje nurodoma, kokių statuto ir finansavimo sistemų pakeitimų būtų galima padaryti.

Europos Parlamentas, pasikonsultavęs su Institucija, baigiantis tretiems metams nuo momento, kada šis reglamentas tampa taikytinas, ir vėliau kas penkerius metu paskelbia šio reglamento taikymo ir finansuotos veiklos ataskaitą. Prireikus ataskaitoje nurodoma, kokių statuto ir finansavimo sistemų pakeitimų būtų galima padaryti.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014

40a straipsnio 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nukrypstant nuo 18 straipsnio 3a dalies, Europos Parlamento įgaliojimus suteikiantis pareigūnas, prieš priimdamas sprendimą dėl 2019 finansinių metų finansavimo prašymo, paprašo Europos politinės partijos pateikti įrodymų, patvirtinančių, kad jos narėmis esančios partijos laikotarpį, kuris prasideda po vieno mėnesio nuo Reglamento (ES, Euratomas) Nr. xx/2018 įsigaliojimo dienos, savo interneto svetainėse nuolat skelbė Europos politinės partijos politinę programą, logotipą ir informaciją apie Europos politinės partijos nare esančios kiekvienos partijos paskutiniuose Europos Parlamento rinkimuose dalyvavusių kandidatų ir jos narių Europos Parlamente pasiskirstymą pagal lytis.

Nukrypstant nuo 18 straipsnio 3a dalies, Europos Parlamento įgaliojimus suteikiantis pareigūnas, prieš priimdamas sprendimą dėl 2019 finansinių metų finansavimo prašymo, paprašo Europos politinės partijos pateikti įrodymų, patvirtinančių, kad dauguma jos narėmis esančių partijų ir bet kokiu atveju ne mažiau kaip septynios iš jų laikotarpį, kuris prasideda po vieno mėnesio nuo Reglamento (ES, Euratomas) Nr. xx/2018 įsigaliojimo dienos, savo interneto svetainėse nuolat skelbė Europos politinės partijos politinę programą, logotipą ir informaciją apie Europos politinės partijos nare esančios kiekvienos partijos paskutiniuose Europos Parlamento rinkimuose dalyvavusių kandidatų ir jos narių Europos Parlamente pasiskirstymą pagal lytis.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014

40 a straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Europos politinės partijos, užregistruotos iki [Reglamento (ES) 2018/... (iš dalies keičiančio reglamento) taikymo pradžios data], iki 2018 m. gruodžio 31 d. pateikia dokumentus, įrodančius, kad jos atitinka 3 straipsnio 1 dalies b ir ba punktuose nustatytas sąlygas.“

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014

40 a straipsnio 1 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.  Institucija išbraukia iš registro Europos politinę partiją ir su ja susijusį Europos politinį fondą, jei atitinkama partija per 1a dalyje nustatytą terminą neįrodo, kad ji atitinka 3 straipsnio 1 dalies b ir ba punktuose nustatytas sąlygas.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a straipsnis

 

Tačiau pradinė Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014, taikytino iki įsigaliojant šiam reglamentui, nuostatų versija toliau taikoma veiksmų ir įsipareigojimų, kurie siejami su politinių partijų ir politinių fondų finansavimu Europos lygmeniu 2018 biudžetiniais metais, atžvilgiu.

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti teisinį tikrumą. Iki esamo reglamento peržiūros procedūros, jau pradėtos 2017 m., turėtų būti grindžiamos jo nuostatomis.

23.11.2017

Biudžeto kontrolės komiteto

POZICIJA PAKEITIMŲ FORMA

pateiktas Konstitucinių reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo

(COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD))

Biudžeto kontrolės komiteto vardu: (pirmininkė) Ingeborg Gräßle

PAKEITIMAI

Biudžeto kontrolės komitetas teikia atsakingam Konstitucinių reikalų komitetui šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11a)  remiantis Reglamentu dėl Europos prokuratūros įsteigimo, šios tarnybos dalykinės kompetencijos sritis apsiriboja Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiais nusikaltimais. Taigi Europos prokuratūros uždaviniai turėtų apimti tyrimus Sąjungos finansiniams interesams kenkiančių nusikaltimų ir glaudžiai su jais susijusių nusikaltimų vykdytojų atžvilgiu, jų baudžiamąjį persekiojimą ir perdavimą teismui vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/13711a;

 

_________________

 

1a2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, p. 29).

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11b)  siekiant užtikrinti šiame reglamente nustatytų įsipareigojimų, susijusių su Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų finansavimu ir išlaidomis bei kitais klausimais, vykdymą, būtina sukurti veiksmingus kontrolės mechanizmus. Šiuo tikslu Institucija, Europos Parlamento įgaliojimus suteikiantis pareigūnas ir valstybės narės turėtų bendradarbiauti ir keistis visa būtina informacija. Jie taip pat turėtų susitarti dėl praktinių procedūrų, kurios apimtų tam tikras bendras informatorių apsaugos taisykles. Be to, turėtų būti skatinamas valstybių narių institucijų tarpusavio bendradarbiavimas, siekiant užtikrinti veiksmingą ir naudingą su taikoma nacionaline teise siejamų įsipareigojimų vykdymo kontrolę. Ketinant imtis su Institucijos sprendimu susijusių tolesnių veiksmų, į keitimosi informacija veiklą turi įsitraukti OLAF ir Europos prokuratūra;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014

25 straipsnio 7 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a)  Į 25 straipsnį įrašoma ši dalis:

 

7a)  Kai vienoje ar keliose valstybėse narėse, įsitraukusiose į tvirtesnį bendradarbiavimą Europos prokuratūros įsteigimo tikslu, įvykdoma Sąjungos finansiniams interesams kenkiančių nusikaltimų, apibrėžtų 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2017/1371, Europos prokuratūra raginama atlikti tyrimą laikantis Reglamente (ES) Nr. xxx/xxxx [OL, prašom įrašyti Reglamento dėl Europos prokuratūros numerį] nustatytų sąlygų.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014

28 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

5a)   28 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

2)  Jie taip pat susitaria dėl praktinių tokių informacijos mainų procedūrų, įskaitant konfidencialios informacijos ar įrodymų atskleidimo ir valstybių narių bendradarbiavimo taisykles.

2)  Jie taip pat susitaria dėl praktinių tokių informacijos mainų procedūrų, įskaitant konfidencialios informacijos ar įrodymų atskleidimo, informatorių apsaugos ir valstybių narių bendradarbiavimo taisykles.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 b punktas (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014

28 straipsnio 4 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

5b.   28 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

4)  Institucija informuoja Europos Parlamento įgaliojimus suteikiantį pareigūną apie kiekvieną savo priimtą sprendimą dėl sankcijų, kad pastarasis galėtų imtis tinkamų tolesnių veiksmų remdamasis Finansiniu reglamentu.

4)  Institucija informuoja Europos Parlamento įgaliojimus suteikiantį pareigūną apie kiekvieną savo priimtą sprendimą dėl sankcijų, kad pastarasis galėtų imtis tinkamų tolesnių veiksmų remdamasis Finansiniu reglamentu. Prireikus Institucija taip pat informuoja OLAF ir Europos prokuratūrą, kad šios tarnybos galėtų atitinkamai imtis reikiamo tyrimo.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 c punktas (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014

30 straipsnio 2 dalies pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

5c)   30 straipsnio 2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

Jei toks galiojimas nutraukiamas, Europos Parlamento įgaliojimus suteikiančio pareigūno mokėjimai apribojami iki tinkamų finansuoti išlaidų, kurias iki dienos, kai įsigalioja sprendimas dėl galiojimo nutraukimo, faktiškai patyrė Europos politinė partija ar Europos politinis fondas.

Jei toks galiojimas nutraukiamas, Europos Parlamento įgaliojimus suteikiančio pareigūno mokėjimai apribojami iki Europos politinės partijos kompensuotinų išlaidų arba Europos politinio fondo tinkamų finansuoti išlaidų, kurias jie patyrė iki dienos, kai įsigalioja sprendimas dėl galiojimo nutraukimo.

Pagrindimas

Formuluotė „kompensuotinos išlaidos“ naudojama Finansinio reglamento 204g straipsnyje ir Reglamento Nr. 1141/2014 17 straipsnio 4 ir 5 dalyse. Tai samprata, kurią tinkama naudoti susigrąžinimo kontekste.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a straipsnis

 

Tačiau pradinė Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014, taikytino iki įsigaliojant šiam reglamentui, nuostatų versija toliau taikoma veiksmų ir įsipareigojimų, kurie siejami su politinių partijų ir politinių fondų finansavimu Europos lygmeniu 2018 biudžetiniais metais, atžvilgiu.

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti teisinį tikrumą. Iki esamo reglamento peržiūros procedūros, jau pradėtos 2017 m., turėtų būti grindžiamos jo nuostatomis.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statutas ir finansavimas

Nuorodos

COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CONT

2.10.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Ingeborg Gräßle

16.10.2017

Pakeistas (-a) nuomonės referentas (-ė)

Ingeborg Gräßle

Priėmimo data

26.10.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

17

7

5

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Richard Ashworth, Brian Hayes, Andrey Novakov, Julia Pitera

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Jean-Paul Denanot

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

11

+

ALDE

PPE

Greens

Nedzhmi Ali, Hannu Takkula

Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Andrey Novakov, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schimdt, Tomáš Zdechovský

Bart Staes

7

-

S&D

ENF

Inés Ayala Sender, Jean-Paul Denanot, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Jean-François Jalkh

5

0

ECR

EFDD

GUE/NGL

Greens

Richard Ashworth, Ryszard Czarnecki

Jonathan Arnott

Dennis de Jong

Indrek Tarand

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2017)0274.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statutas ir finansavimas

Nuorodos

COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

13.9.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

2.10.2017

CONT

2.10.2017

JURI

2.10.2017

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

26.9.2017

JURI

9.10.2017

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Mercedes Bresso

28.9.2017

Rainer Wieland

28.9.2017

 

 

Svarstymas komitete

11.10.2017

23.10.2017

21.11.2017

 

Priėmimo data

21.11.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

2

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Jérôme Lavrilleux, Cristian Dan Preda, Viviane Reding, Jasenko Selimovic

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Ramón Luis Valcárcel Siso

Pateikimo data

24.11.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

19

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Elmar Brok, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Paulo Rangel, Viviane Reding, György Schöpflin, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Claudia Țapardel, Pedro Silva Pereira

Verts/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

2

-

ECR

Kazimierz Michał Ujazdowski

NI

Diane James

2

0

ECR

Morten Messerschmidt

ENF

Gerolf Annemans

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinis pranešimas