Procedura : 2017/0219(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0373/2017

Teksty złożone :

A8-0373/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/04/2018 - 6.7
CRE 17/04/2018 - 6.7

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0098

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 795kWORD 93k
24.11.2017
PE 612.066v02-00 A8-0373/2017

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych

(COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD))

Komisja Spraw Konstytucyjnych

Sprawozdawcy: Mercedes Bresso, Rainer Wieland

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych

(COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0481),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 224 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0307/2017),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 czerwca 2017 r. w sprawie finansowania partii politycznych i fundacji politycznych na szczeblu europejskim(1),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz stanowisko w formie poprawek przedstawione przez Komisję Kontroli Budżetowej (A8-0373/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Ze względów przejrzystości oraz aby wzmocnić kontrolę i odpowiedzialność demokratyczną europejskich partii politycznych, a także powiązania pomiędzy europejskim społeczeństwem obywatelskim a instytucjami Unii, zwłaszcza Parlamentem Europejskim, dostęp do finansowania z budżetu ogólnego Unii Europejskiej powinien być uzależniony od publikacji przez partie członkowskie programu politycznego oraz logo danej europejskiej partii politycznej, a także informacji dotyczących reprezentacji płci wśród kandydatów biorących udział w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz wśród posłów do Parlamentu Europejskiego.

(5)  Ze względów przejrzystości oraz aby wzmocnić kontrolę i odpowiedzialność demokratyczną europejskich partii politycznych, a także powiązania pomiędzy europejskim społeczeństwem obywatelskim a instytucjami Unii, zwłaszcza Parlamentem Europejskim, dostęp do finansowania z budżetu ogólnego Unii Europejskiej powinien być uzależniony od publikacji przez partie członkowskie – w sposób wyczerpujący, rzetelny i przyjazny dla użytkowników – programu politycznego oraz logo danej europejskiej partii politycznej, a także informacji dotyczących reprezentacji płci wśród kandydatów biorących udział w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz wśród posłów do Parlamentu Europejskiego.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt -1 (nowy)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014

Motyw 12

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

-1)  motyw 12 otrzymuje brzmienie:

(12)  Europejskie partie polityczne i powiązane z nimi europejskie fundacje polityczne, które pragną zostać uznane jako takie na poziomie Unii, w drodze uzyskania europejskiego statusu prawnego, i otrzymywać finansowanie publiczne z budżetu ogólnego Unii Europejskiej, powinny przestrzegać pewnych zasad i spełniać pewne warunki. Konieczne jest zwłaszcza, by europejskie partie polityczne i powiązane z nimi europejskie fundacje polityczne szanowały wartości, na których opiera się Unia, wymienione w art. 2 TUE.

(12)  Europejskie partie polityczne i powiązane z nimi europejskie fundacje polityczne, które pragną zostać uznane jako takie na poziomie Unii, w drodze uzyskania europejskiego statusu prawnego, i otrzymywać finansowanie publiczne z budżetu ogólnego Unii Europejskiej, powinny przestrzegać pewnych zasad i spełniać pewne warunki. Konieczne jest w szczególności, by europejskie partie polityczne i powiązane z nimi europejskie fundacje polityczne szanowały – zwłaszcza w swoim programie i swoich działaniach – wartości, na których opiera się Unia, wymienione w art. 2 TUE, mianowicie poszanowanie godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości, praworządności, a także poszanowanie praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.”;

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt -1 a (nowy)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014

Motyw 30 a (nowy)

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

-1a)  dodaje się motyw 30a w brzmieniu:

 

(30a)   Zgodnie z przepisami i procedurami określonymi w rozporządzeniu Rady (UE) 2017/1939 Prokuratura Europejska jest powołana do prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawie domniemanych przestępstw, związanych z finansowaniem europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych oraz naruszających interesy finansowe UE w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1371. Przewidziany w art. 24 rozporządzenia Rady (UE) 2017/1939 obowiązek informowania Prokuratury Europejskiej o każdym czynie, który mógłby stanowić przestępstwo objęte jej właściwością, ma również zastosowanie do Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 a (nowy)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a)   w art. 3 ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu:

 

„ba)  jego partie członkowskie nie mogą należeć do innej europejskiej partii politycznej;”;

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 b (nowy)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014

Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit 1

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

1b)   art. 10 ust. 3 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Parlament Europejski, Rada lub Komisja mogą złożyć w Urzędzie wniosek o sprawdzenie spełnienia przez określoną europejską partię polityczną lub europejską fundację polityczną warunków określonych w art. 3 ust. 1 lit. c) i art. 3 ust. 2 lit. c). W takich przypadkach oraz w przypadkach, o których mowa w art. 16 ust. 3 lit. a), Urząd zwraca się do komitetu niezależnych wybitnych osobistości ustanowionego w art. 11 o opinię. Komitet wydaje opinię w terminie dwóch miesięcy.”

„Parlament Europejski, z własnej inicjatywy lub w reakcji na uzasadniony wniosek grupy obywateli przedłożony zgodnie z odnośnymi przepisami Regulaminu, Rada lub Komisja mogą złożyć w Urzędzie wniosek o sprawdzenie spełnienia przez określoną europejską partię polityczną lub europejską fundację polityczną warunków określonych w art. 3 ust. 1 lit. c) i art. 3 ust. 2 lit. c). W takich przypadkach oraz w przypadkach, o których mowa w art. 16 ust. 3 lit. a), Urząd zwraca się do komitetu niezależnych wybitnych osobistości ustanowionego w art. 11 o opinię. Komitet wydaje opinię w terminie dwóch miesięcy.”;

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1141&from=en

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014

Artykuł 18 – ustęp 3 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3a.  Europejska partia polityczna uwzględnia w swoim wniosku dowody wykazujące, iż jej partie członkowskie publikowały w sposób ciągły na swoich stronach internetowych, przez 12 miesięcy poprzedzających moment złożenia wniosku, program polityczny i logo europejskiej partii politycznej, a także – w odniesieniu do wszystkich jej partii członkowskich – informacje dotyczące reprezentacji płci wśród kandydatów biorących udział w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz wśród posłów do Parlamentu Europejskiego.

3a.  Europejska partia polityczna uwzględnia w swoim wniosku dowody wykazujące, iż większość jej partii członkowskich i w każdym razie co najmniej siedem z nich publikowało na swoich stronach internetowych w sposób ciągły, a także wyczerpujący, rzetelny i przyjazny dla użytkowników, przez 12 miesięcy poprzedzających moment złożenia wniosku, program polityczny i logo europejskiej partii politycznej. Ponadto zachęca się europejskiej partie polityczne, aby w swoich wnioskach ujmowały informacje – w odniesieniu do wszystkich partii członkowskich – dotyczące reprezentacji płci wśród kandydatów biorących udział w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz wśród posłów do Parlamentu Europejskiego.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014

Artykuł 19 – ustęp 1 – tiret 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  5 % jest dzielone między europejskie partie polityczne będące beneficjentami, w równych częściach,

–  10 % jest dzielone między europejskie partie polityczne będące beneficjentami, w równych częściach,

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014

Artykuł 19 – ustęp 1 – tiret 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

—   95 % jest dzielone między europejskie partie polityczne będące beneficjentami proporcjonalnie do liczby członków wybranych do Parlamentu Europejskiego.

—   90 % jest dzielone między europejskie partie polityczne będące beneficjentami proporcjonalnie do liczby członków wybranych do Parlamentu Europejskiego, którzy są członkami europejskiej partii politycznej.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 – litera b

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014

Artykuł 27 – ustęp 1 – litera ba)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ba)   w przypadku, gdy partia lub fundacja nie spełniała w momencie rejestracji jednego lub większej liczby warunków określonych w art. 3 ust. 1 lub art. 3 ust. 2 oraz w przypadku, gdy partia lub fundacja uzyskała decyzję o rejestracji na podstawie fałszywych lub niepełnych informacji odnoszących się do tych warunków; decyzję o usunięciu europejskiej partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej z rejestru przyjmuje się w rozsądnym terminie od momentu, w którym organ uzyskał pewność, że dana partia lub fundacja nie spełnia wspomnianego warunku lub warunków;

ba)   jeżeli decyzja o zarejestrowaniu danej partii lub fundacji opiera się na nieprawidłowych bądź błędnych informacjach, za które odpowiada wnioskodawca, lub jeżeli decyzja ta została uzyskana w drodze oszustwa;

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 a (nowy)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014

Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit 2

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

5a)  art. 30 ust. 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

W przypadku takiego rozwiązania płatności zatwierdzane przez urzędnika zatwierdzającego Parlamentu Europejskiego zostają ograniczone do kwalifikowalnych wydatków faktycznie poniesionych przez europejską partię polityczną lub europejską fundację polityczną do dnia wejścia w życie decyzji o rozwiązaniu.

W przypadku takiego rozwiązania płatności zatwierdzane przez urzędnika zatwierdzającego Parlamentu Europejskiego zostają ograniczone do wydatków podlegających zwrotowi poniesionych przez europejską partię polityczną lub kwalifikowalnych kosztów poniesionych przez europejską fundację polityczną do dnia wejścia w życie decyzji o rozwiązaniu.”;

Uzasadnienie

O wydatkach podlegających zwrotowi mowa w art. 204g rozporządzenia finansowego oraz w art. 17 ust. 4 i 5 rozporządzenia nr 1141/2014 i jest to pojęcie właściwe do stosowania w odniesieniu do odzyskiwania środków finansowania.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6 a (nowy)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014

Artykuł 32 – ustęp 1 – litera j a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a)  w art. 32 ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu:

 

„ja)  uaktualniony wykaz posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy są członkami europejskiej partii politycznej.”;

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014

Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Po konsultacji z Urzędem Parlament Europejski opublikuje pięć lat od momentu, w którym rozporządzenie wejdzie w życie, sprawozdanie na temat stosowania niniejszego rozporządzenia i finansowanych działań. W stosownych przypadkach sprawozdanie zawierać będzie ewentualne zmiany, jakie należy wprowadzić w statusie i systemach finansowania.

Po konsultacji z Urzędem Parlament Europejski opublikuje pod koniec trzeciego roku od momentu, w którym rozporządzenie wejdzie w życie, a następnie co pięć lat sprawozdanie na temat stosowania niniejszego rozporządzenia i finansowanych działań. W stosownych przypadkach sprawozdanie zawierać będzie ewentualne zmiany, jakie należy wprowadzić w statusie i systemach finansowania.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 8

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014

Artykuł 40 a – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W drodze odstępstwa od art. 18 ust. 3a i w odniesieniu do wniosków o dofinansowanie na rok budżetowy 2019, urzędnik zatwierdzający Parlamentu Europejskiego, przed podjęciem decyzji w sprawie finansowania, żąda dowodów od europejskiej partii politycznej wykazujących, że jej partie członkowskie publikowały w sposób ciągły na swoich stronach internetowych, przez okres rozpoczynający się jeden miesiąc po dniu wejścia w życie rozporządzenia (UE, Euratom) nr XX/2018 program polityczny i logo europejskiej partii politycznej, a także – w odniesieniu do wszystkich jej partii członkowskich – informacje dotyczące reprezentacji płci wśród kandydatów biorących udział w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz wśród posłów do Parlamentu Europejskiego.

W drodze odstępstwa od art. 18 ust. 3a i w odniesieniu do wniosków o dofinansowanie na rok budżetowy 2019, urzędnik zatwierdzający Parlamentu Europejskiego, przed podjęciem decyzji w sprawie finansowania, żąda dowodów od europejskiej partii politycznej wykazujących, że większość jej partii członkowskich i w każdym razie co najmniej siedem z nich publikowało w sposób ciągły na swoich stronach internetowych, przez okres rozpoczynający się jeden miesiąc po dniu wejścia w życie rozporządzenia (UE, Euratom) nr XX/2018 program polityczny i logo europejskiej partii politycznej, a także – w odniesieniu do wszystkich jej partii członkowskich – informacje dotyczące reprezentacji płci wśród kandydatów biorących udział w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz wśród posłów do Parlamentu Europejskiego.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 8

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014

Artykuł 40 a – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Europejskie partie polityczne zarejestrowane przed [data rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) 2018/… (rozporządzenia zmieniającego)] przedstawią do dnia 31 grudnia 2018 r. dokumenty wykazujące spełnienie warunków określonych w art. 3 ust. 1 lit. b) i ba).

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 8

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014

Artykuł 40 a – ustęp 1 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b.  Urząd usuwa europejską partię polityczną i powiązaną z nią europejską fundację polityczną z rejestru, jeżeli dana partia nie wykaże w terminie określonym w ust. 1a, że spełnia warunki określone w art. 3 ust. 1 lit. b) i ba).

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 2a

 

Przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 obowiązujące przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia mają jednak nadal zastosowanie w pierwotnej wersji do czynności dokonanych i zobowiązań poczynionych w odniesieniu do finansowania partii politycznych i fundacji politycznych na poziomie europejskim na rok budżetowy 2018.

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania pewności prawa. Procedury, które rozpoczęto już w 2017 r., powinny podlegać obecnie obowiązującemu rozporządzeniu w formie sprzed zmiany.

23.11.2017

STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK

Komisji Kontroli Budżetowej

dla Komisji Spraw Konstytucyjnych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych

(COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD))

W imieniu Komisji Kontroli Budżetowej: Ingeborg Gräßle (przewodnicząca)

POPRAWKI

Komisja Kontroli Budżetowej przedstawia Komisji Spraw Konstytucyjnych, jako komisji przedmiotowo właściwej, następujące poprawki:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a)  Zakres właściwości rzeczowej Prokuratury Europejskiej ogranicza się do przestępstw naruszających interesy finansowe Unii zgodnie z rozporządzeniem ją ustanawiającym. Zadania Prokuratury Europejskiej powinny zatem polegać na prowadzeniu postępowań przygotowawczych, wnoszeniu i popieraniu oskarżeń oraz wytaczaniu powództw przeciwko sprawcom przestępstw naruszających interesy finansowe Unii na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r.1a i przestępstw nierozerwalnie z nimi związanych.

 

_________________

 

1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 29).

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11b)  Dla zapewnienia przestrzegania ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu obowiązków dotyczących finansowania i wydatków europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych oraz w odniesieniu do innych spraw niezbędne jest ustanowienie skutecznych mechanizmów kontroli. W tym celu Urząd, urzędnik zatwierdzający Parlamentu Europejskiego i państwa członkowskie powinni współpracować i wymieniać wszystkie niezbędne informacje. Podmioty te powinny również uzgodnić rozwiązania praktyczne obejmujące pewne wspólne zasady dotyczące metod ochrony sygnalistów. Należy również zachęcać organy państw członkowskich do wzajemnej współpracy, żeby zapewnić skuteczną i wydajną kontrolę zobowiązań wynikających z odpowiednich przepisów krajowych. Udział OLAF i Prokuratury Europejskiej w wymianie informacji jest konieczny, jeżeli w wyniku decyzji Urzędu mają zostać podjęte działania następcze.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 a (nowy)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014

Artykuł 25 – ustęp 7 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a)  w art. 25 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

7a.  Jeżeli przestępstwa naruszające interesy finansowe Unii, w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r., są popełniane w co najmniej jednym państwie członkowskim, które uczestniczy we wzmocnionej współpracy w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej, Prokuraturę Europejską wzywa się do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu (UE) nr xxx/xxxx [Dz.U., proszę wstawić numer rozporządzenia w sprawie Prokuratury Europejskiej].

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 a (nowy)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014

Artykuł 28 – ustęp 2

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

5a)   art. 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(2)  Uzgadniają też praktyczne ustalenia w sprawie takiej wymiany informacji, w tym przepisy dotyczące ujawniania informacji poufnych lub dowodów oraz współpracy między państwami członkowskimi.

(2)  Uzgadniają też praktyczne ustalenia w sprawie takiej wymiany informacji, w tym przepisy dotyczące ujawniania informacji poufnych lub dowodów, ochrony sygnalistów oraz współpracy między państwami członkowskimi.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 b (nowy)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014

Artykuł 28 – ustęp 4

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

(5b)   art. 28 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4.  Urząd informuje urzędnika zatwierdzającego Parlamentu Europejskiego o wszelkich podjętych decyzjach dotyczących kar, aby umożliwić mu wyciągnięcie odpowiednich skutków zgodnie z rozporządzeniem finansowym.

4.  Urząd informuje urzędnika zatwierdzającego Parlamentu Europejskiego o wszelkich podjętych decyzjach dotyczących kar, aby umożliwić mu wyciągnięcie odpowiednich skutków zgodnie z rozporządzeniem finansowym. W stosownych przypadkach Urząd informuje również OLAF i Prokuraturę Europejską, aby umożliwić tym organom właściwe przeprowadzenie odpowiedniego dochodzenia.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 c (nowy)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014

Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit 2

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

5c)   art. 30 ust. 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

W przypadku takiego rozwiązania płatności zatwierdzane przez urzędnika zatwierdzającego Parlamentu Europejskiego zostają ograniczone do kwalifikowalnych wydatków faktycznie poniesionych przez europejską partię polityczną lub europejską fundację polityczną do dnia wejścia w życie decyzji o rozwiązaniu.

W przypadku takiego rozwiązania płatności zatwierdzane przez urzędnika zatwierdzającego Parlamentu Europejskiego zostają ograniczone do wydatków podlegających zwrotowi poniesionych przez europejską partię polityczną lub kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez europejską fundację polityczną do dnia wejścia w życie decyzji o rozwiązaniu.

Uzasadnienie

O wydatkach podlegających zwrotowi mowa w art. 204g rozporządzenia finansowego oraz w art. 17 ust. 4 i 5 rozporządzenia nr 1141/2014 i jest to pojęcie właściwe do stosowania w odniesieniu do odzyskiwania środków finansowania.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 2a

 

Przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 obowiązujące przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia mają jednak nadal zastosowanie w pierwotnej wersji do czynności dokonanych i zobowiązań poczynionych w odniesieniu do finansowania partii politycznych i fundacji politycznych na poziomie europejskim na rok budżetowy 2018.

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania pewności prawa. Procedury, które rozpoczęto już w 2017 r., powinny podlegać obecnie obowiązującemu rozporządzeniu w formie sprzed zmiany.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Status i finansowanie europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych

Odsyłacze

COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CONT

2.10.2017

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Ingeborg Gräßle

16.10.2017

Poprzedni(a) sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Ingeborg Gräßle

Data przyjęcia

26.10.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

17

7

5

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Richard Ashworth, Brian Hayes, Andrey Novakov, Julia Pitera

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Jean-Paul Denanot

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

11

+

ALDE

PPE

Greens

Nedzhmi Ali, Hannu Takkula

Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Andrey Novakov, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schimdt, Tomáš Zdechovský

Bart Staes

7

-

S&D

ENF

Inés Ayala Sender, Jean-Paul Denanot, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Jean-François Jalkh

5

0

ECR

EFDD

GUE/NGL

Greens

Richard Ashworth, Ryszard Czarnecki

Jonathan Arnott

Dennis de Jong

Indrek Tarand

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0274.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Status i finansowanie europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych

Odsyłacze

COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD)

Data przedstawienia Parlamentowi

13.9.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Komisje opiniodawcze

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

2.10.2017

CONT

2.10.2017

JURI

2.10.2017

 

Rezygnacja z wydania opinii

       Data decyzji

BUDG

26.9.2017

JURI

9.10.2017

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Mercedes Bresso

28.9.2017

Rainer Wieland

28.9.2017

 

 

Rozpatrzenie w komisji

11.10.2017

23.10.2017

21.11.2017

 

Data przyjęcia

21.11.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

2

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Jérôme Lavrilleux, Cristian Dan Preda, Viviane Reding, Jasenko Selimovic

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Ramón Luis Valcárcel Siso

Data złożenia

24.11.2017


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

19

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Elmar Brok, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Paulo Rangel, Viviane Reding, György Schöpflin, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Claudia Țapardel, Pedro Silva Pereira

Verts/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

2

-

ECR

Kazimierz Michał Ujazdowski

NI

Diane James

2

0

ECR

Morten Messerschmidt

ENF

Gerolf Annemans

Objaśnienie używanych znaków

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Informacja prawna