Postopek : 2017/0219(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0373/2017

Predložena besedila :

A8-0373/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 17/04/2018 - 6.7
CRE 17/04/2018 - 6.7

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0098

POROČILO     ***I
PDF 778kWORD 84k
24.11.2017
PE 612.066v02-00 A8-0373/2017

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij

(COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD))

Odbor za ustavne zadeve

Poročevalca: Mercedes Bresso, Rainer Wieland

NAPAKE/DODATKI
PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 STALIŠČE V OBLIKI PREDLOGOV SPREMEMB Odbora za proračunski nadzor
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij

(COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0481),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter člena 224 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0307/2017),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. junija 2017 o financiranju političnih strank in političnih fundacij(1),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve in mnenja Odbora za proračunski nadzor v obliki predlogov sprememb (A8-0373/2017),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Zaradi preglednosti ter zaradi okrepitve nadzora in demokratične odgovornosti evropskih političnih strank ter povezave med evropsko civilno družbo in institucijami Unije, zlasti Evropskim parlamentom, bi bilo treba za dostop do financiranja iz splošnega proračuna Evropske unije določiti pogoj, da stranke članice objavijo program in logotip zadevne evropske politične stranke ter informacije o zastopanosti spolov med kandidati na zadnjih volitvah v Evropski parlament in med poslanci v Evropskem parlamentu.

(5)  Zaradi preglednosti ter zaradi okrepitve nadzora in demokratične odgovornosti evropskih političnih strank ter povezave med evropsko civilno družbo in institucijami Unije, zlasti Evropskim parlamentom, bi bilo treba za dostop do financiranja iz splošnega proračuna Evropske unije določiti pogoj, da stranke članice na razumljiv, zanesljiv in uporabnikom prijazen način objavijo program in logotip zadevne evropske politične stranke ter informacije o zastopanosti spolov med kandidati na zadnjih volitvah v Evropski parlament in med poslanci v Evropskem parlamentu.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo)

Uredba (EU, EUROATOM) št. 1141/2014

Uvodna izjava 12

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-1)  Uvodna izjava 12 se nadomesti z naslednjim:

(12)  Evropske politične stranke in z njimi povezane evropske politične fundacije, ki želijo biti kot take priznane na ravni Unije na podlagi evropskega pravnega statusa ter prejemati javna sredstva iz splošnega proračuna Evropske unije, bi morale spoštovati nekatera načela in izpolnjevati določene pogoje. Zlasti bi morale evropske politične stranke in z njimi povezane evropske politične fundacije spoštovati vrednote, na katerih temelji Unija, kakor so izražene v členu 2 PEU.

„(12)  Evropske politične stranke in z njimi povezane evropske politične fundacije, ki želijo biti kot take priznane na ravni Unije na podlagi evropskega pravnega statusa ter prejemati javna sredstva iz splošnega proračuna Evropske unije, bi morale spoštovati nekatera načela in izpolnjevati določene pogoje. Zlasti bi morale evropske politične stranke in z njimi povezane evropske politične fundacije, še posebej v svojem programu in pri svojih dejavnostih, spoštovati vrednote, na katerih temelji Unija, kakor so izražene v členu 2 PEU, zlasti spoštovanje človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanje človekovih pravic, tudi pravic oseb, ki pripadajo manjšinam.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 a (novo)

Uredba (EU, EUROATOM) št. 1141/2014

Uvodna izjava 30 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-1a)  Vstavi se uvodna izjava 30 a:

 

(30a)   V skladu z določbami in postopki iz Uredbe Sveta (EU) 2017/1939 se Evropsko javno tožilstvo poziva, naj v smislu Direktive (EU) 2017/1731 Evropskega parlamenta in Sveta razišče domnevna kazniva dejanja v okviru financiranja evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij, ki vplivajo na finančne interese EU. Obveznost iz člena 24 Uredbe Sveta (EU) 2017/1939, da je treba Evropskemu javnemu tožilstvu poročati o vseh oblikah ravnanja, ki bi lahko bila kaznivo dejanje v njegovi pristojnosti, velja tudi za organ za evropske politične stranke in evropske politične fundacije.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Uredba (EU, EUROATOM) št. 1141/2014

Člen 3 – odstavek 1 – točka b a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)   v členu 3(1) se vstavi naslednja točka:

 

„(ba)  njene stranke članice ne smejo biti članice druge evropske politične stranke;“;

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 b (novo)

Uredba (EU, EUROATOM) št. 1141/2014

Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(1b)   v členu 10(3) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

Evropski parlament, Svet ali Komisija lahko pri Organu vloži zahtevo za preverjanje, ali določena evropska politična stranka ali evropska politična fundacija izpolnjuje pogoje iz točke (c) člena 3(1) in točke (c) člena 3(2). V teh primerih in v primerih, omenjenih v točki (a) člena 16(3), Organ za mnenje o zadevi zaprosi odbor neodvisnih uglednih oseb, ustanovljen s členom 11. Odbor poda svoje mnenje v roku dveh mesecev.

„Na lastno pobudo ali na podlagi utemeljene zahteve skupine državljanov, vložene v skladu z ustreznimi določbami njegovega poslovnika, lahko Evropski parlament pa Svet ali Komisija pri Organu vložijo zahtevo za preverjanje, ali določena evropska politična stranka ali evropska politična fundacija izpolnjuje pogoje iz točke (c) člena 3(1) in točke (c) člena 3(2). V teh primerih in v primerih, omenjenih v točki (a) člena 16(3), Organ za mnenje o zadevi zaprosi odbor neodvisnih uglednih oseb, ustanovljen s členom 11. Odbor poda svoje mnenje v roku dveh mesecev.“

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1141&from=sl

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (EU, EUROATOM) št. 1141/2014

Člen 18 – odstavek 3 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„3a. Evropska politična stranka svoji vlogi priloži dokaze, da so njene stranke članice v 12 mesecih pred vložitvijo zahtevka na svojih spletiščih stalno objavljale politični program in logotip Evropske politične stranke ter za vsako stranko članico evropske politične stranke informacije o zastopanosti spolov med kandidati na zadnjih volitvah v Evropski parlament in med poslanci Evropskega parlamenta.

3a.  Evropska politična stranka svoji vlogi priloži dokaze, da je večina njenih strank članic, v vsakem primeru pa najmanj sedem njih, v 12 mesecih pred vložitvijo zahtevka na svojih spletiščih stalno na razumljiv, zanesljiv in uporabniku prijazen način objavljala politični program in logotip Evropske politične stranke. Poleg tega se evropske politične stranke spodbujajo, naj v svoje vloge vključijo za vsako stranko članico evropske politične stranke informacije o zastopanosti spolov med kandidati na zadnjih volitvah v Evropski parlament in med poslanci Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Uredba (EU, EUROATOM) št. 1141/2014

Člen 19 – odstavek 1 – alinea 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  5 % odobritev se med upravičene evropske politične stranke razdeli v enakih delih,

–  10 % odobritev se med upravičene evropske politične stranke razdeli v enakih delih,

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Uredba (EU, EUROATOM) št. 1141/2014

Člen 19 – odstavek 1 – alinea 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

—   95 % odobritev se med upravičene evropske politične stranke razdeli sorazmerno z njihovim številom poslancev, ki so izvoljeni v Evropski parlament.

—   90 % odobritev se med upravičene evropske politične stranke razdeli sorazmerno z njihovim deležem izvoljenih poslancev Evropskega parlamenta, ki so člani evropske politične stranke.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka b

Uredba (EU, EUROATOM) št. 1141/2014

Člen 27 – odstavek 1 – pododstavek b a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ba)   če zadevna stranka ali fundacija v času svoje registracije ni izpolnjevala enega ali več pogojev iz člena 3(1) ali člena 3(2) in če je stranka ali fundacija odločitev za registracijo izzvala z lažnimi ali nepopolnih informacijami v zvezi s temi pogoji, se v razumnem roku od trenutka, ko je Organ lahko ugotovil, da zadevna stranka ali fundacija ni izpolnjevala zadevnega pogoja ali pogojev, sprejme sklep o izbrisu te stranke ali fundacije iz registra;

(ba)   če odločitev o registraciji zadevne stranke ali fundacije temelji na netočnih ali zavajajočih informacijah, za katere je odgovoren prosilec, ali če je ta odločitev dosežena s prevaro;

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)

Uredba (EU, EUROATOM) št. 1141/2014

Člen 30 – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(5a)  v členu 30 se pododstavek 2 odstavka 2 nadomesti z naslednjim:

V primeru take odpovedi oziroma razveljavitve se plačila odredbodajalca Evropskega parlamenta omejijo na upravičene, dejansko nastale odhodke evropske politične stranke ali evropske politične fundacije do datuma, ko začne veljati odločitev o odpovedi oziroma razveljavitvi.

„V primeru take odpovedi oziroma razveljavitve se plačila odredbodajalca Evropskega parlamenta omejijo na povračljive odhodke evropske politične stranke ali upravičene odhodke evropske politične fundacije do datuma, ko začne veljati odločitev o odpovedi oziroma razveljavitvi;“

Obrazložitev

Povračljivi odhodki so izraz, uporabljen v členu 204(g) finančne uredbe ter v členih 17, 4 in 5 Uredbe 1141/2014, zato ga je treba uporabiti tudi v zvezi z izterjavo.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 a (novo)

Uredba (EU, EUROATOM) št. 1141/2014

Člen 32 – odstavek 1 – točka j a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  v členu 32(1) se vstavi naslednja točka:

 

„(ja)  posodobljen seznam poslancev Evropskega parlamenta, ki so člani evropske politične stranke.“;

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7

Uredba (EU, EUROATOM) št. 1141/2014

Člen 38 – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Evropski parlament po posvetovanju z Organom pet let po začetku veljavnosti te uredbe objavi poročilo o uporabi te uredbe in o financiranih dejavnostih. V poročilo po potrebi vključi možne spremembe statuta in sistemov financiranja.

Evropski parlament po posvetovanju z Organom ob izteku tretjega leta po začetku veljavnosti te uredbe, nato pa vsakih pet let objavi poročilo o uporabi te uredbe in o financiranih dejavnostih. V poročilo po potrebi vključi možne spremembe statuta in sistemov financiranja.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Uredba (EU, EUROATOM) št. 1141/2014

Člen 40 a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Z odstopanjem od člena 18(3a), in kar zadeva zahtevke za financiranje za proračunsko leto 2019, odredbodajalec Evropskega parlamenta, preden sprejme odločitev o vlogi za financiranje, zahteva dokaz od evropske politične stranke, da so njene stranke članice v obdobju od enega meseca po začetku veljavnosti Uredbe (EU, EURATOM) št. XX/2018 na svojih spletiščih stalno objavljale politični program in logotip Evropske politične stranke ter za vsako stranko članico evropske politične stranke informacije o zastopanosti spolov med kandidati na zadnjih volitvah v Evropski parlament in med poslanci Evropskega parlamenta.

Z odstopanjem od člena 18(3a), in kar zadeva zahtevke za financiranje za proračunsko leto 2019, odredbodajalec Evropskega parlamenta, preden sprejme odločitev o vlogi za financiranje, zahteva dokaz od evropske politične stranke, da je večina njenih strank članic, v vsakem primeru pa najmanj sedem strank članic, v obdobju od enega meseca po začetku veljavnosti Uredbe (EU, EURATOM) št. XX/2018 na svojih spletiščih stalno objavljala politični program in logotip Evropske politične stranke ter za vsako stranko članico evropske politične stranke informacije o zastopanosti spolov med kandidati na zadnjih volitvah v Evropski parlament in med poslanci Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Uredba (EU, EUROATOM) št. 1141/2014

Člen 40 a – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Evropske politične stranke, registrirane pred [datum začetka veljavnosti Uredbe (EU) 2018/... (uredba o spremembi)], do 31. decembra 2018 predložijo dokazila, da izpolnjujejo pogoje iz točk (b) in (ba) člena 3(1).

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Uredba (EU, EUROATOM) št. 1141/2014

Člen 40 a – odstavek 1 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b.  Organ izbriše evropsko politično stranko in z njo povezano evropsko politično fundacijo iz registra, če obravnavana stranka v roku iz odstavka 1a ne dokaže, da izpolnjuje pogoje iz točk (b) in (ba) člena 3(1).

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 2a

 

Določbe Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014, ki so veljale pred začetkom veljavnosti te uredbe, se še naprej uporabljajo v prvotni obliki za sprejete akte in prevzete obveznosti v zvezi s financiranjem političnih strank in političnih fundacij na evropski ravni za proračunsko leto 2018.

Obrazložitev

Da se zagotovi pravna varnost. Za postopke, začete v letu 2017, bi morala veljati obstoječa, nespremenjena uredba.

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0274.


STALIŠČE V OBLIKI PREDLOGOV SPREMEMB Odbora za proračunski nadzor (23.11.2017)

za Odbor za ustavne zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij

(COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD))

za Odbor za proračunski nadzor: Ingeborg Gräßle (predsednica)

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračunski nadzor predlaga Odboru za ustavne zadeve kot pristojnemu odboru naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a)  Stvarna pristojnost EJT je v skladu z uredbo o njegovi ustanovitvi omejena na kazniva dejanja, ki škodijo finančnim interesom Unije. Naloge EJT bi zato morale biti preiskovanje, pregon in obtožba storilcev kaznivih dejanj, ki škodijo finančnim interesom Unije, v skladu z Direktivo (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta1a ter kaznivih dejanj, ki so z njimi neločljivo povezana.

 

_________________

 

Direktiva (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2017 o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava (UL L 198, 28.7.2017, str. 29).

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11b)  Da bi se zagotovilo izpolnjevanje obveznosti iz te uredbe v zvezi s financiranjem in odhodki evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij ter v zvezi z drugimi vprašanji, je treba vzpostaviti učinkovite nadzorne mehanizme. V ta namen bi morali Organ, odredbodajalec Evropskega parlamenta in države članice sodelovati ter si izmenjati vse potrebne informacije. Prav tako bi se morali dogovoriti o praktični ureditvi, med drugim o skupnih pravilih o zaščiti žvižgačev. Treba bi bilo spodbujati tudi vzajemno sodelovanje med organi držav članic, da bi se zagotovil učinkovit in uspešen nadzor obveznosti, ki izhajajo iz veljavnega nacionalnega prava. Pri nadaljnjem ukrepanju na osnovi sklepov Organa bi morala pri izmenjavi informacij sodelovati urad OLAF in EJT.

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014

Člen 25 – odstavek 7 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  V členu 25 se doda naslednji odstavek:

 

(7a)  Če so bila kazniva dejanja, ki škodijo finančnim interesom Unije, kot so opredeljena v Direktivi (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2017, storjena v eni ali več državah članicah, ki so udeležene v okrepljenem sodelovanje pri ustanavljanju EJT, se slednjega pozove k preiskavi v skladu s pogoji iz Uredbe (EU) št. xxx/xxxx [UL, prosimo, vstavite številko uredbe o EJT].

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014

Člen 28 – odstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(5a)   V členu 28 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

(2)  Prav tako se dogovorijo o praktični ureditvi izmenjave takšnih informacij, vključno s pravili o razkritju zaupnih informacij ali dokazov in sodelovanju med državami članicami.

(2)  Prav tako se dogovorijo o praktični ureditvi izmenjave takšnih informacij, vključno s pravili o razkritju zaupnih informacij ali dokazov, zaščiti žvižgačev in sodelovanju med državami članicami.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 b (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014

Člen 28 – odstavek 4

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(5b)   V členu 28 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

(4)  Organ obvesti odredbodajalca Evropskega parlamenta o vseh sprejetih odločitvah glede sankcij, da bi odredbodajalec lahko ustrezno ukrepal v skladu s finančno uredbo.

(4)  Organ obvesti odredbodajalca Evropskega parlamenta o vseh sprejetih odločitvah glede sankcij, da bi odredbodajalec lahko ustrezno ukrepal v skladu s finančno uredbo. Po potrebi obvesti tudi urad OLAF in EJT, da jima omogoči izvedbo ustreznih preiskav.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 c (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014

Člen 30 – odstavek 2 – pododstavek

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(5c)   V členu 30(2) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

V primeru take odpovedi oziroma razveljavitve se plačila odredbodajalca Evropskega parlamenta omejijo na upravičene, dejansko nastale odhodke evropske politične stranke ali evropske politične fundacije do datuma, ko začne veljati odločitev o odpovedi oziroma razveljavitvi.

V primeru take odpovedi oziroma razveljavitve se plačila odredbodajalca Evropskega parlamenta omejijo na povračljive odhodke evropske politične stranke ali upravičene odhodke evropske politične fundacije do datuma, ko začne veljati odločitev o odpovedi oziroma razveljavitvi.

Obrazložitev

Povračljivi odhodki so izraz, uporabljen v členu 204(g) finančne uredbe ter v členih 17, 4 in 5 Uredbe 1141/2014, zato ga je treba uporabiti tudi v zvezi z izterjavo.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Člen 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 2a

 

Določbe Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014, ki so veljale pred začetkom veljavnosti te uredbe, se še naprej uporabljajo v prvotni obliki za sprejete akte in prevzete obveznosti v zvezi s financiranjem političnih strank in političnih fundacij na evropski ravni za proračunsko leto 2018.

Obrazložitev

Da se zagotovi pravna varnost. Za postopke, začete v letu 2017, bi morala veljati obstoječa, nespremenjena uredba.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Statut in financiranje evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij

Referenčni dokumenti

COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

CONT

2.10.2017

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Ingeborg Gräßle

16.10.2017

Nadomeščeni pripravljavec mnenja

Ingeborg Gräßle

Datum sprejetja

26.10.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

17

7

5

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Richard Ashworth, Brian Hayes, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Julia Pitera

Namestniki (člen 200(2) Poslovnika), navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Paul Denanot

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

11

+

ALDE

PPE

Verts/ALE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Hannu Takkula

Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schimdt, Tomáš Zdechovský

Bart Staes

7

-

S&D

ENF

Inés Ayala Sender, Jean-Paul Denanot, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Jean-François Jalkh

5

0

ECR

EFDD

GUE/NGL

Verts/ALE

Richard Ashworth, Ryszard Czarnecki

Jonathan Arnott

Dennis de Jong

Indrek Tarand

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Statut in financiranje evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij

Referenčni dokumenti

COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD)

Datum predložitve EP

13.9.2017

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

2.10.2017

CONT

2.10.2017

JURI

2.10.2017

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

BUDG

26.9.2017

JURI

9.10.2017

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Mercedes Bresso

28.9.2017

Rainer Wieland

28.9.2017

 

 

Obravnava v odboru

11.10.2017

23.10.2017

21.11.2017

 

Datum sprejetja

21.11.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

2

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jérôme Lavrilleux, Cristian Dan Preda, Viviane Reding, Jasenko Selimovic

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Ramón Luis Valcárcel Siso

Datum predložitve

24.11.2017


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

19

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Elmar Brok, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Paulo Rangel, Viviane Reding, György Schöpflin, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Claudia Țapardel, Pedro Silva Pereira

Verts/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

2

-

ECR

Kazimierz Michał Ujazdowski

NI

Diane James

2

0

ECR

Morten Messerschmidt

ENF

Gerolf Annemans

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo