Eljárás : 2015/0289(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0374/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0374/2017

Viták :

PV 11/12/2017 - 17
CRE 11/12/2017 - 17

Szavazatok :

PV 12/12/2017 - 5.1

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0475

AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA     ***II
PDF 179kWORD 56k
24.11.2017
PE 607.934v02-00 A8-0374/2017

a külső vizeken halászó flották fenntartható kezeléséről, valamint az 1006/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

(11382/2/2017 – C8-0358/2017 – 2015/0289(COD))

Halászati Bizottság

Előadó: Linnéa Engström

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 RÖVID INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a külső vizeken halászó flották fenntartható kezeléséről, valamint az 1006/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

(11382/2/2017 – C8-0358/2017 – 2015/0289(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (11382/2/2017 – C8-0358/2017),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2016. május 25-i véleményére(1),

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2015)0636) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára(2),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése értelmében elfogadott ideiglenes megállapodásra,

–  tekintettel eljárási szabályzata 67a. cikkére,

–  tekintettel a Halászati Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A8-0374/2017),

1.  egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2.  megállapítja, hogy a jogi aktus elfogadására a Tanács álláspontjával összhangban kerül sor;

3.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

4.  utasítja főtitkárát, hogy írja alá a jogi aktust, miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, illetve a Tanács főtitkárával együttműködve gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1)

HL C 303., 2016.8.19., 116. o.

(2)

Elfogadott szövegek, 2017.2.2., P8_TA(2017)0015.


RÖVID INDOKOLÁS

A Parlament első olvasatbeli álláspontjának a 2017. február 2-i plenáris ülésen való elfogadását követően informális tárgyalások kezdődtek a máltai elnökséggel a korai második olvasatbeli megállapodás céljával. A tárgyalások három fordulóját követően a Parlament és a Tanács tárgyalócsoportjai 2017. június 20-án megállapodást értek el a dossziéval kapcsolatban. A megállapodás szövegét 2017. július 12-én bocsátották szavazásra az PECH bizottságban, amely jelentős többséggel elfogadta. A bizottság jóváhagyása alapján a bizottság elnöke 2017. július 13-án levélben kérte fel a Coreper elnökét, hogy a plenáris ülésen javasolja módosítás nélküli elfogadásra a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontját. A jogász-nyelvészi ellenőrzést követően a Tanács 2017. október 17-én elfogadta az első olvasatbeli álláspontját, megerősítve a megállapodást.

Mivel a Tanács első olvasatbeli álláspontja megegyezik a háromoldalú egyeztetés során elért megállapodással, az előadó ajánlja a bizottság számára annak további módosítások nélküli elfogadását. Az előadó különösen a kompromisszum következő elemeit kívánja kiemelni:

Az Európai Parlament és a Tanács megállapodott a külső vizeken halászó flották fenntartható kezelésére irányuló új jogalkotási keretről. Ez az új keret szigorú, átlátható és harmonizált szabályokat állapít meg a közösségi vizeken kívül halászó uniós hajók és az uniós vizeken halászó idegen hajók halászati engedélyeinek kiadása és kezelése tekintetében. A már meglévő rendeletet át kellett dolgozni annak érdekében, hogy igazodjon az új közös halászati politika új célkitűzéseihez. Az átdolgozás célja az irányítás javítása, az átláthatóság növelése, a jobb nyomon követés, valamint a szabályok érvényesítésének javítása, különösen például a közvetlen engedélyek, az átrakodások vagy az átlobogózás esetén.

A társjogalkotók által leginkább vitatott témák egyike a halászati tevékenységek meghatározása volt. A Parlament meg kívánta őrizni a már létező fogalommeghatározást, melybe beletartozik az átrakodás és a kirakodás is. A végső kompromisszum a halászati tevékenységek helyett a halászati műveletek meghatározása lett, melybe beletartozik minden, a halak felkutatásával, az aktív halászeszközök kivetésével, vontatásával és fedélzetre húzásával, a passzív halászeszközök kihelyezésével, lemerítésével, kiemelésével vagy áthelyezésével, valamint az ejtett fogásnak a halászeszközből, a tartóhálókból vagy a szállítóketrecből hizlaló- és tenyésztőketrecekbe történő áthelyezésével kapcsolatos tevékenység. A Parlament elérte, hogy rendelkezzenek a közvetlen engedélyezés keretében és a nyílt tengeren végzett átrakodásokkal kapcsolatos előzetes értesítésről és jelentéstételről.

Ami az átlobogózási műveletekkel kapcsolatos rendelkezéseket illeti, azok a hajók, amelyeket az engedélyezés iránti kérelmet megelőző ötéves időszakban töröltek az uniós nyilvántartásból és valamely harmadik országban átlobogóztak, majd ismét felvettek az uniós nyilvántartásba, csak akkor kaphatnak engedélyt a lobogó szerinti tagállamtól, ha igazolják, hogy a hajó nem folytatott jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászatot, és nem folytatott tevékenységet nem együttműködő országban vagy a nem fenntartható halászatot lehetővé tevő országok közé sorolt harmadik országban. A hajónak be kell mutatnia a lobogó szerinti teljes előtörténetét arra az időszakra, amikor nem volt uniós nyilvántartásba véve.

Ami a halászati engedélyek rendkívül fontos kérdését illeti, a társjogalkotók megállapodtak abban, hogy az uniós vizeken kívül halászó valamennyi uniós hajónak engedélyt kell szereznie lobogó szerinti államától. Az engedélyek kiadását többek között az alábbi közös jogosultsági kritériumokra kell alapozni: – adminisztratív információk a hajóról, tulajdonosáról és parancsnokáról; – a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) által kiadott egyedi hajóazonosító szám, amennyiben ezt az uniós jogszabályok előírják; – érvényes halászati jogosítvány; – bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a hajó nem szerepel a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászatot (IUU) folytató hajók jegyzékén.

Ami a Bizottság arra irányuló hatáskörét illeti, hogy beavatkozzon az engedélyek visszavonásának folyamatába, a megállapodás azt a regionális halászati gazdálkodási szervezetek által vagy a fenntartható halászati partnerségi megállapodások értelmében elfogadott intézkedések megsértésének eseteire korlátozza.

A közvetlen engedélyek tekintetében a Parlament sikerként könyvelheti el többek között azt, hogy a lobogó szerinti tagállam által kiadott halászati engedélyek feltétele, hogy az üzemeltető kötelező jelleggel mutasson be egy, a tervezett halászati műveletek fenntarthatóságát igazoló tudományos értékelést, beleértve a Tengerjogi Egyezmény 62. cikkének rendelkezéseivel való összhangot

A regionális halászati gazdálkodási szervezetek felelősségi körén kívül eső nyílt tengeren folytatott halászat kapcsán előírás a tervezett halászati műveletek fenntarthatóságát igazoló tudományos értékelés bemutatása, továbbá az, hogy a lobogó szerinti tagállam tájékoztassa a Bizottságot az átrakodás dátumáról, valamint arról, hogy arra mely földrajzi helyen és területen került sor.

Az ellenőrzési és jelentéstételi szabályokkal kapcsolatban a megállapodás előírja a fenntartható halászati partnerségi megállapodás keretében harmadik ország vizein halászó uniós hajók számára, hogy (amennyiben a vonatkozó megállapodás azt előírja) jelentse be a fogásokat és a kirakodásokat a harmadik országnak. E kötelezettség be nem tartása a közös halászati politika szabályai súlyos megsértésének tekintendő. A lobogó szerinti tagállamnak rendszeresen nyomon kell követnie, hogy a halászati engedély kiállításának alapját képező feltételek továbbra is teljesülnek-e a szóban forgó engedély érvényességi időszakában.

Végezetül a Bizottság elektronikus nyilvántartást fog vezetni a halászati engedélyekről, hogy megoszthassa az információkat a tagállamokkal. E nyilvántartás egy része nyilvánosan elérhető lesz, első alkalommal biztosítva nyílt hozzáférést a hajók nevéhez és lobogójához, IMO-számához, célfajaihoz és halászati övezeteihez.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A külső vizeken halászó flották fenntartható kezelése

Hivatkozások

11382/2/2017 – C8-0358/2017 – 2015/0289(COD)

Az EP 1. olvasatának dátuma - P szám

2.2.2017                     T8-0015/2017

A Bizottság javaslata

COM(2015)0636 - C8-0393/2015

Az első olvasatbeli tanácsi álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

26.10.2017

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

PECH

26.10.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Linnéa Engström

4.2.2016

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

21.11.2017

 

 

 

Az elfogadás dátuma

21.11.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

24

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Anja Hazekamp, Yannick Jadot, Verónica Lope Fontagné, Maria Lidia Senra Rodríguez

Benyújtás dátuma

24.11.2017


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

24

+

ALDE Group

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR Group

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

GUE/NGL Group

Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez

NI

Diane Dodds

PPE Group

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D Group

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

Verts/ALE Group

Marco Affronte, Linnéa Engström

2

-

EFDD Group

David Coburn, Mike Hookem

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Jogi nyilatkozat