Procedure : 2015/0289(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0374/2017

Ingediende teksten :

A8-0374/2017

Debatten :

PV 11/12/2017 - 17
CRE 11/12/2017 - 17

Stemmingen :

PV 12/12/2017 - 5.1

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0475

AANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING     ***II
PDF 171kWORD 56k
24.11.2017
PE 607.934v02-00 A8-0374/2017

betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het duurzame beheer van externe vissersvloten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1006/2008 van de Raad

(11382/2/2017 – C8-0358/2017 – 2015/0289(COD))

Commissie visserij

Rapporteur: Linnéa Engström

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 BEKNOPTE MOTIVERING
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het duurzame beheer van externe vissersvloten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1006/2008 van de Raad

(11382/2/2017 – C8-0358/2017 – 2015/0289(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (11382/2/2017 – C8‑0358/2017),

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 25 mei 2016(1),

–  gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(2) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2015)0636,

–  gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het overeenkomstig artikel 69 septies, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord,

–  gezien artikel 67 bis van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie visserij (A8-0374/2017),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing;

2.  constateert dat de handeling is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

3.  verzoekt zijn Voorzitter de handeling samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te ondertekenen;

4.  verzoekt zijn secretaris-generaal de handeling te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1)

PB C 303 van 19.8.2016, blz. 116.

(2)

Aangenomen teksten van 2.2.2017, P8_TA(2017)0015.


BEKNOPTE MOTIVERING

Na de formulering van het standpunt van het Parlement in eerste lezing door de plenaire vergadering op 2 februari 2017 zijn informele onderhandelingen met het Maltese voorzitterschap gestart om in tweede lezing snel een akkoord te bereiken. Na drie rondes van de triloog bereikten de onderhandelingsteams van het Parlement en de Raad op 20 juni 2017 overeenstemming over het dossier. De tekst van de overeenkomst is op 12 juli 2017 ter goedkeuring aan PECH voorgelegd en werd met een overgrote meerderheid aangenomen. Op basis van de goedkeuring door PECH verbond de commissievoorzitter zich er in zijn brief van 13 juli 2017 aan de voorzitter van het Coreper toe de plenaire vergadering aan te bevelen zonder wijzigingen in te stemmen met het standpunt van de Raad in eerste lezing. Na een juridisch-linguïstische verificatie nam de Raad zijn standpunt in eerste lezing aan en bekrachtigde de overeenkomst op 17 oktober 2017.

Aangezien het standpunt van de Raad in eerste lezing overeenkomt met de in de rondes van de triloog bereikte overeenkomst beveelt de rapporteur de commissie aan hier zonder verdere wijzigingen mee in te stemmen. De rapporteur vestigt met name de aandacht op de onderstaande elementen van het compromis:

Het Europees Parlement en de Raad zijn tot overeenstemming gekomen over een nieuw juridisch kader voor het duurzame beheer van de externe vissersvloten. De nieuwe regeling voorziet in strenge, transparante en geharmoniseerde regels voor de afgifte en het beheer van vismachtigingen aan EU-vaartuigen voor activiteiten buiten de wateren van de Unie en aan buitenlandse vaartuigen die in EU-wateren opereren. De bestaande verordening is herzien en aangepast aan de nieuwe doelstellingen die in het nieuwe gemeenschappelijk visserijbeleid zijn neergelegd. Zij is gericht op beter beheer, meer transparantie en strengere monitoring en handhaving van de regels, met name in bepaalde gevallen zoals rechtstreekse machtigingen, overladingen en omvlagging.

Een van de punten die door de medewetgevers uitgebreid is besproken is de definitie van visserijactiviteiten. Het Parlement wenste de bestaande definitie, die ook overlading en aanlanding omvat, te behouden. Het uiteindelijke compromis is dat verwezen wordt naar visserijoperaties in plaats van visserijactiviteiten, en dat deze alle activiteiten omvatten die verband houden met het zoeken naar vis, het te water laten, slepen en binnenhalen van actief vistuig, het te water laten, uitzetten, verwijderen of verplaatsen van passief vistuig, en het verwijderen van de vangst uit het vistuig, het bewaarnet of uit een transportkooi naar een mest- of een kweekkooi. Het Parlement verkreeg dat er bepalingen worden ingevoerd met betrekking tot voorafgaande kennisgeving en rapportage van overladingen op basis van rechtstreekse machtigingen en op volle zee.

Met betrekking tot de bepalingen inzake omvlaggingsoperaties verkrijgen de vaartuigen die gedurende de vijf jaar voorafgaand aan het verzoek om een machtiging uit het EU-register zijn geschrapt en naar een derde land zijn omgevlagd en vervolgens opnieuw in het EU-register zijn opgenomen, alleen een machtiging van de vlaggenlidstaat als deze heeft vastgesteld dat het vaartuig niet betrokken is geweest bij IOO-activiteiten en niet actief is geweest in een niet-meewerkend land of een derde land dat is aangemerkt als een land dat niet-duurzame visserij toelaat. Het vaartuig moet zijn volledige antecedenten inzake vlagvoering overleggen voor de periode dat het niet in het EU-register opgenomen was.

Wat de uiterst belangrijke kwestie van vismachtigingen betreft zijn de medewetgevers overeengekomen dat elk EU-visserijvaartuig dat buiten de EU-wateren actief is, verplicht wordt een machtiging van zijn vlaggenlidstaat te verkrijgen. De machtiging zal gebaseerd zijn op de vervulling van een reeks gemeenschappelijke machtigingscriteria, waaronder: – administratieve informatie over het vaartuig, zijn eigenaar en zijn gezagvoerder; – het unieke vaartuignummer dat is afgegeven door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) voor zover dit in de EU-wetgeving is voorgeschreven; – een geldige vismachtiging; – bewijs dat het vaartuig niet voorkomt op een lijst van vaartuigen die betrokken zijn bij illegale visserij (IOO).

Wat betreft de bevoegdheid van de Commissie om zich te mengen in de procedure voor het intrekken van machtigingen is overeengekomen dat dit uitsluitend geldt voor gevallen waarin sprake is van inbreuken op door ROVB's of op grond van PODV's goedgekeurde maatregelen.

Ten aanzien van rechtstreekse machtigingen kan het Europees Parlement zich wat de voorwaarden voor vismachtigingen van de vlaggenlidstaat betreft beroemen op de bepaling dat de exploitant een wetenschappelijke evaluatie moet overleggen die de duurzaamheid van de geplande visserijoperaties aantoont alsmede de verenigbaarheid met artikel 62 van het Unclos.

Wat betreft de visserij op volle zee die buiten de verantwoordelijkheid van ROVB's (regionale organisaties voor visserijbeheer) valt, moet een wetenschappelijke beoordeling worden overgelegd die aantoont dat de voorgestelde visserijbedrijvigheid duurzaam is en moet de vlaggenlidstaat de Commissie in kennis stellen van de datum, de geografische positie en het gebied waar de overlading heeft plaatsgevonden.

Ten aanzien van controle- en rapportageregels omvat de overeenkomst de verplichting voor EU-vaartuigen die in het kader van een PODV in wateren van derde landen actief zijn dat zij aan het derde land verklaringen inzake vangsten en aanlandingen verstrekken (voor zover dit in de desbetreffende overeenkomst is neergelegd). Niet-naleving van deze verplichting wordt beschouwd als ernstige inbreuk op de GVB-regels. De vlaggenstaat wordt verplicht om regelmatig te monitoren of de voorwaarden op grond waarvan een vismachtiging is afgegeven, vervuld blijven tijdens de geldigheidsduur van die machtiging.

Ten slotte houdt de Commissie een elektronisch register van vismachtigingen bij ten behoeve van de uitwisseling van informatie met de lidstaten. Een deel van dit register zal toegankelijk zijn voor het publiek, waardoor voor het eerst toegang wordt verleend tot informatie over de naam en de vlag van vaartuigen, alsmede hun IMO-nummer, doelsoort en visserijzone.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Duurzaam beheer van externe vissersvloten

Document- en procedurenummers

11382/2/2017 – C8-0358/2017 – 2015/0289(COD)

Datum eerste lezing EP – P-nummer

2.2.2017                     T8-0015/2017

Voorstel van de Commissie

COM(2015)0636 - C8-0393/2015

Datum bekendmaking ontvangst standpunt van de Raad in eerste lezing

26.10.2017

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

PECH

26.10.2017

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Linnéa Engström

4.2.2016

 

 

 

Behandeling in de commissie

21.11.2017

 

 

 

Datum goedkeuring

21.11.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

24

2

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Anja Hazekamp, Yannick Jadot, Verónica Lope Fontagné, Maria Lidia Senra Rodríguez

Datum indiening

24.11.2017


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

24

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez

NI

Diane Dodds

PPE

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

Verts/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström

2

-

EFDD

David Coburn, Mike Hookem

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Juridische mededeling