Postopek : 2015/0289(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0374/2017

Predložena besedila :

A8-0374/2017

Razprave :

PV 11/12/2017 - 17
CRE 11/12/2017 - 17

Glasovanja :

PV 12/12/2017 - 5.1

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0475

PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO     ***II
PDF 174kWORD 56k
24.11.2017
PE 607.934v02-00 A8-0374/2017

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trajnostnem upravljanju zunanjih ribiških flot in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1006/2008

(11382/2/2017 – C8-0358/2017 – 2015/0289(COD))

Odbor za ribištvo

Poročevalka: Linnéa Engström

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trajnostnem upravljanju zunanjih ribiških flot in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1006/2008

(11382/2/2017 – C8-0358/2017 – 2015/0289(COD))

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju stališča Sveta iz prve obravnave (11382/2/2017 – C8-0358/2017),

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 25. maja 2016(1),

–  ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave(2) o predlogu Komisije Parlamentu in Svetu (COM(2015)0636),

–  ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju začasnega sporazuma, ki ga odobri pristojni odbor v skladu s členom 69f(4) svojega poslovnika,

–  ob upoštevanju člena 67a Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za ribištvo (A8-0374/2017),

1.  odobri stališče Sveta v prvi obravnavi;

2.  ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše akt na podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

4.  naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj takoj, ko bo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, akt podpiše in v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta naroči njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1)

UL C 303, 19.8.2016, str. 116.

(2)

Sprejeta besedila, 2.2.2017, P8_TA(2017)0015.


OBRAZLOŽITEV

Po sprejetju stališča Parlamenta v prvi obravnavi na plenarnem zasedanju 2. februarja 2017 so se začela neformalna pogajanja z malteškim predsedstvom, da bi dosegli hiter dogovor v drugi obravnavi. Po treh krogih tristranskih pogovorov sta pogajalski skupini Parlamenta in Sveta dogovor o zadevi dosegli 20. junija 2017. Dogovorjeno besedilo je bilo 12. julija 2017 predloženo v glasovanje odboru PECH, ki ga je z veliko večino tudi potrdil. Na podlagi odobritve odbora je njegov predsednik 13. julija 2017 v pismu predsedniku Coreperja navedel, da bo na plenarnem zasedanju predlagal, naj se stališče Sveta odobri v prvi obravnavi brez predlogov sprememb. Po pravno-jezikovnem pregledu je Svet 17. oktobra 2017 sprejel svoje stališče v prvi obravnavi, s čimer je bil dogovor potrjen.

Poročevalec odboru predlaga, naj sprejme stališče Sveta iz prve obravnave brez dodatnih predlogov sprememb, saj je besedilo skladno z dogovorom, doseženim v tristranskih pogovorih. Poudariti želi zlasti naslednje elemente kompromisa:

Evropski parlament in Svet sta se dogovorila o novem zakonodajnem okviru za trajnostno upravljanje zunanjih ribiških flot. Z novo ureditvijo so določena stroga, pregledna in usklajena pravila za izdajo in upravljanje dovoljenj za ribolov za plovila EU, ki lovijo v vodah zunaj Unije, in za tuja plovila, ki opravljajo dejavnost v vodah EU. Veljavna uredba je bila revidirana, da bi jo prilagodili novim ciljem iz nove skupne ribiške politike. Njen cilj je izboljšati upravljanje, povečati preglednost, izboljšati spremljanje in izvrševanje pravil, zlasti v nekaterih primerih, kot so neposredna dovoljenja, pretovarjanje ali sprememba zastave.

Ena od tem, o kateri sta sozakonodajalca poglobljeno razpravljala, je bila opredelitev ribolovnih dejavnosti. Parlament je želel ohraniti sedanjo opredelitev, ki vključuje dejavnosti pretovarjanja in iztovarjanja. Na koncu sta se strinjala s kompromisom, da se namesto ribolovne dejavnosti uporablja ribolovne operacije, tudi za vse dejavnosti v zvezi z iskanjem rib, metanjem, vlečenjem in izvleko aktivnega orodja ter z nameščanjem, namakanjem, odstranjevanjem ali premeščanjem pasivnega orodja ter odstranitvijo vsega ulova iz orodja, mrežastih kletk za zadrževanje ali mrežastih kletk za prenos v mrežaste kletke za pitanje ali gojenje. Parlamentu je uspelo vključiti določbe o predhodnem obveščanju in poročanju o pretovarjanjih na podlagi neposrednih dovoljenj in na odprtem morju.

V zvezi z določbami o spremembi zastave bodo plovila, ki so bila v obdobju petih let pred vložitvijo vloge za dovoljenje črtana iz registra EU in so zamenjala zastavo za zastavo tretje države, nato pa se vrnila v register EU, prejela dovoljenje države članice zastave samo, če je ta preverila, da plovilo ni opravljalo nezakonitega, neprijavljenega in zakonsko neurejenega ribolova in ni delovalo v nesodelujoči državi ali tretji državi, ki je opredeljena kot država, ki omogoča netrajnostne načine ribolova. Plovilo mora predložiti celoten pregled zastav v času, ko je bilo črtano iz registra flote Unije.

Sozakonodajalca sta se o zelo pomembnem vprašanju dovoljenj za ribolov strinjala, da bo moralo vsako plovilo EU, ki bo lovilo zunaj voda EU, pridobiti dovoljenje svoje države članice zastave. Dovoljenje bo temeljilo na nizu skupnih meril za upravičenost, ki vključujejo: – upravne informacije o plovilu, njegovem lastniku in kapitanu; – edinstveno identifikacijsko številko plovila, ki jo izda Mednarodna pomorska organizacija, če je tako določeno z zakonodajo EU; – veljavno dovoljenje za ribolov; – dokazilo, da plovilo ni na seznamu plovil, ki izvajajo nezakoniti, neprijavljeni in zakonsko neurejeni ribolov.

Glede pooblastila Komisije, da posreduje v postopku odvzema dovoljenja, je dogovor omejen na primere kršitev ukrepov, ki jih je sprejela regionalna organizacija za upravljanje ribištva ali so bili sprejeti na podlagi sporazumov o partnerstvu o trajnostnem ribištvu.

Evropski parlament je v zvezi z neposrednimi dovoljenji med pogoje za dovoljenja za ribolov, ki jih izdajo države članice zastave, lahko vključil določbo, v skladu s katero mora operater zagotoviti znanstveno oceno, ki dokazuje trajnost načrtovanih ribolovnih operacij, vključno s skladnostjo z določbami člena 62 Konvencije OZN o pomorskem mednarodnem pravu.

Za ribolov na odprtem morju zunaj pristojnosti regionalnih organizacij za upravljanje ribištva bo potrebna znanstvena ocena, ki bo dokazovala trajnost predlaganega ribolova, država članica zastave pa bo morala Komisijo obvestiti o datumu, geografskem položaju in območju, kjer je potekalo pretovarjanje.

Glede nadzora in pravil poročanja dogovor določa obveznost za plovila EU, ki lovijo v vodah tretje države na podlagi sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu, da tretji državi poročajo o ulovu in iztovarjanju (če je tako določeno z ustreznim sporazumom). Nespoštovanje te obveznosti se šteje za resno kršitev pravil skupne ribiške politike. Država članica zastave bo morala celoten čas veljavnosti dovoljenja redno spremljati izpolnjevanje pogojev, na podlagi katerih je izdano dovoljenje za ribolov.

In nazadnje, Komisija bo vodila elektronski register dovoljenj za ribolov za izmenjavo informacij z državami članicami. Del tega registra bo javno dostopen in bo prvič omogočal odprt dostop do informacij o imenu in zastavi plovila, identifikacijski oznaki plovila, ciljnih vrstah in ribolovnem območju.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Trajnostno upravljanje zunanjih ribiških flot

Referenčni dokumenti

11382/2/2017 – C8-0358/2017 – 2015/0289(COD)

Datum 1. obravnave EP – št. P

2.2.2017                     T8-0015/2017

Predlog Komisije

COM(2015)0636 - C8-0393/2015

Datum razglasitve prejetja stališča Sveta iz prve obravnave na zasedanju

26.10.2017

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

PECH

26.10.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Linnéa Engström

4.2.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

21.11.2017

 

 

 

Datum sprejetja

21.11.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

24

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Anja Hazekamp, Yannick Jadot, Verónica Lope Fontagné, Maria Lidia Senra Rodríguez

Datum predložitve

24.11.2017


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

24

+

ALDE Group

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR Group

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

GUE/NGL Group

Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez

NI

Diane Dodds

PPE Group

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D Group

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

Verts/ALE Group

Marco Affronte, Linnéa Engström

2

-

EFDD Group

David Coburn, Mike Hookem

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo