Förfarande : 2015/0289(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0374/2017

Ingivna texter :

A8-0374/2017

Debatter :

PV 11/12/2017 - 17
CRE 11/12/2017 - 17

Omröstningar :

PV 12/12/2017 - 5.1

Antagna texter :

P8_TA(2017)0475

ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION     ***II
PDF 173kWORD 50k
24.11.2017
PE 607.934v02-00 A8-0374/2017

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om hållbar förvaltning av externa fiskeflottor och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1006/2008

(11382/2/2017 – C8‑0358/2017 – 2015/0289(COD))

Fiskeriutskottet

Föredragande: Linnéa Engström

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 KORT MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om hållbar förvaltning av externa fiskeflottor och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1006/2008

(11382/2/2017 – C8‑0358/2015 – 2015/0289(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (11382/2/2017 – C8‑0358/2017),

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 25 maj 2016(1),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(2), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0636),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artikel 67a i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från fiskeriutskottet (A8‑0374/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1)

EUT C 303, 19.8.2016, s. 116.

(2)

Antagna texter, 2.2.2017, P8_TA(2017)0015.


KORT MOTIVERING

Efter att parlamentet antagit sin ståndpunkt vid första behandlingen i plenum den 2 februari 2017 inleddes informella överläggningar med det maltesiska ordförandeskapet i syfte att nå en tidig överenskommelse vid andra behandlingen. Efter tre rundor av trepartsdialogen nådde parlamentets och rådets förhandlingsdelegationer en överenskommelse i ärendet den 20 juni 2017. Texten till överenskommelsen lades fram för omröstning i fiskeriutskottet den 12 juli 2017, och antogs med överväldigande majoritet. På grundval av utskottets godkännande åtog sig utskottsordföranden i sin skrivelse av den 13 juli 2017 till Corepers ordförande att rekommendera plenarförsamlingen att godkänna rådets ståndpunkt vid första behandlingen utan ändringar. Efter en juridisk och språklig kontroll antog rådet sin ståndpunkt vid första behandlingen den 17 oktober 2017 och bekräftade därmed överenskommelsen.

Eftersom rådets ståndpunkt vid första behandlingen är förenlig med överenskommelsen från trepartsdialogen rekommenderar föredraganden utskottet att godta den utan ytterligare ändringar. Föredraganden vill särskilt lyfta fram nedanstående inslag i kompromissen.

Europaparlamentet och rådet kom överens om en ny lagstiftningsram för en hållbar förvaltning av externa fiskeflottor. I det nya systemet fastställs strikta, transparenta och harmoniserade bestämmelser för utfärdande och förvaltning av fisketillstånd för EU-fartyg som fiskar utanför gemenskapens vatten och för utländska fartyg som fiskar i EU:s vatten. Den befintliga förordningen har setts över för att anpassas till de nya målen i den nya gemensamma fiskeripolitiken. Den syftar till att förbättra styrningen, öka öppenheten, förbättra kontrollen och efterlevnaden av reglerna, särskilt i vissa fall, t.ex. i fråga om direktlicenser, omlastningar eller omflaggning.

En av de frågor som diskuterades mest av medlagstiftarna var definitionen av fiskeverksamhet. Parlamentet ville behålla den nuvarande definitionen, som omfattar verksamheten vid omlastning och landning. Det slutliga kompromissförslaget innebär att man hänvisar till fiskeinsatser i stället för fiskeverksamhet, som inberäknar all verksamhet som innebär sökande efter fisk, utsättning, släpning och upptagning av aktiva fiskeredskap, utsättning och upptagning av passiva fiskeredskap, inbegripet det led då redskapen befinner sig i vattnet, samt överflyttning av eventuell fångst från redskapen, från förvaringskassar eller från en transportkasse till odlingskassar. Parlamentet utverkade bestämmelser om förhandsanmälan och rapportering av omlastningar inom ramen för direkttillstånd och på öppet hav.

När det gäller bestämmelserna om omflaggning, kommer fartyg som inom fem år efter det att ansökan om fisketillstånd lämnades in, som har avförts från registret över EU:s fiskeflotta och som har flaggats om i ett tredjeland och därefter återinförts i registret över EU:s fiskeflotta, endast att få tillstånd från flaggmedlemsstaten om den har kontrollerat att fartyget inte har bedrivit IUU-fiske eller bedrivit fiske i ett icke-samarbetande land eller ett tredjeland som identifierats som ett land som tillåter ohållbart fiske. Fiskefartyget måste tillhandahålla en fullständig förteckning över flagg för den period som fartyget var avfört från EU-registret.

När det gäller den mycket viktiga frågan om fisketillstånd kom medlagstiftarna överens om att varje EU-fartyg som fiskar utanför EU:s vatten ska inhämta ett tillstånd från sin flaggmedlemsstat. Tillståndet ska baseras på att en uppsättning gemensamma behörighetsvillkor som omfattar följande: – administrativa uppgifter om fartyget, dess ägare och befälhavare, – det unika fartygsnummer som utfärdats av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) när detta krävs enligt EU:s lagstiftning, – en giltig fiskelicens, – bevis för att fartyget inte finns med på en förteckning över IUU-fartyg.

Beträffande kommissionens befogenhet att ingripa i processen för återkallelse av tillstånd begränsas överenskommelsen till överträdelse av åtgärder som har antagits av regionala fiskeriförvaltningsorganisationer eller inom ramen för partnerskapsavtal om hållbart fiske.

Europaparlamentets framgångar i fråga om direkttillstånd omfattar, bland villkoren för flaggmedlemsstatens utfärdande av fisketillstånd, bestämmelsen som ålägger verksamhetsutövaren att lämna in en vetenskaplig bedömning som visar att de planerade fiskeinsatserna är hållbara och att de är förenliga med bestämmelserna i artikel 62 i Förenta nationernas havsrättskonvention (Unclos).

När gäller fiske på öppet hav, utanför de regionala fiskeriorganisationernas ansvar, krävs en vetenskaplig bedömning som visar att den planerade fiskeverksamheten är hållbar, liksom en skyldighet för flaggmedlemsstaten att underrätta kommissionen om datumet, den geografiska positionen och det geografiska område där omlastningen ägde rum.

I fråga om bestämmelser om kontroll och rapportering innehåller överenskommelsen en skyldighet för EU-fartyg som fiskar i tredjelands vatten inom ramen för partnerskapsavtal om hållbart fiske att lämna fångst- och landningsdeklarationer till tredjelandet (om så begärs i den relevanta överenskommelsen). Underlåtenhet att följa denna skyldighet kommer att betraktas som en allvarlig överträdelse av den gemensamma fiskeripolitikens bestämmelser. Flaggstaten är skyldig att regelbundet övervaka huruvida de villkor på vilka ett fisketillstånd har utfärdats fortsätter att vara uppfyllda under fisketillståndets giltighetstid.

Slutligen kommer kommissionen att föra ett elektroniskt register över fisketillstånd för informationsutbyte med medlemsstaterna. En del av registret kommer att vara tillgängligt för allmänheten och för första gången ge öppen tillgång till information om fartygets namn och flaggstat, IMO-nummer, målarter och fiskezon.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Hållbar förvaltning av externa fiskeflottor

Referensnummer

11382/2/2017 – C8-0358/2017 – 2015/0289(COD)

Parlamentets första behandling – P-nummer

2.2.2017                     T8-0015/2017

Kommissionens förslag

COM(2015)0636 - C8-0393/2015

Mottagande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen: tillkännagivande i kammaren

26.10.2017

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

PECH

26.10.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Linnéa Engström

4.2.2016

 

 

 

Behandling i utskott

21.11.2017

 

 

 

Antagande

21.11.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

24

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Anja Hazekamp, Yannick Jadot, Verónica Lope Fontagné, Maria Lidia Senra Rodríguez

Ingivande

24.11.2017


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

24

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez

NI

Diane Dodds

PPE

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

Verts/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström

2

-

EFDD

David Coburn, Mike Hookem

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande