Διαδικασία : 2015/0287(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0375/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0375/2017

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 4
CRE 26/03/2019 - 4

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 7.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0232

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1473kWORD 187k
27.11.2017
PE 592.444v02-00 A8-0375/2017

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου

(COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD))

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Εισηγητές: Evelyne Gebhardt, Axel Voss

(Κοινή διαδικασία επιτροπών – Άρθρο 55 του Κανονισμού)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ/ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου

(COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0634),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 294 παράγραφος 2 και 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0394/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από η Γερουσία της Γαλλικής Δημοκρατίας στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 27ης Απριλίου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων καθώς και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0375/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρότασή της στο Κοινοβούλιο αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Tίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρόταση

Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου

σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Το αναπτυξιακό δυναμικό του ηλεκτρονικού εμπορίου δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί πλήρως. Η στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης29 εξετάζει με ολιστικό τρόπο τα μείζονα εμπόδια για την ανάπτυξη του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ένωση με στόχο την αποδέσμευση αυτού του δυναμικού. Για την ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας της Ένωσης και την τόνωση της συνολικής ανάπτυξης, είναι αναγκαίο να διασφαλίζεται καλύτερη πρόσβαση των καταναλωτών στο ψηφιακό περιεχόμενο και να διευκολύνονται οι επιχειρήσεις στην προμήθειά του.

(1)  Το αναπτυξιακό δυναμικό του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ένωση δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί πλήρως. Η στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης29 εξετάζει με ολιστικό τρόπο τα μείζονα εμπόδια για την ανάπτυξη του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ένωση με στόχο την αποδέσμευση αυτού του δυναμικού. Για την ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας της Ένωσης και την τόνωση της συνολικής ανάπτυξης, είναι αναγκαίο να διασφαλίζεται καλύτερη πρόσβαση των καταναλωτών στο ψηφιακό περιεχόμενο και να διευκολύνονται οι επιχειρήσεις στην προμήθειά του.

__________________

__________________

29 COM (2015) 192 final.

29 COM (2015) 192 final.

Τροπολογία     3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Το άρθρο 169 παράγραφος 1 και το άρθρο 169 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζουν ότι η Ένωση οφείλει να συμβάλλει στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, με μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 114 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία     4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1β)  Το άρθρο 38 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο Χάρτης») προβλέπει ότι οι πολιτικές της Ένωσης οφείλουν να εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και το άρθρο 47 του Χάρτη προβλέπει ότι κάθε πρόσωπο του οποίου παραβιάστηκαν τα δικαιώματα που διασφαλίζονται από το δίκαιο της Ένωσης έχει δικαίωμα πραγματικής προσφυγής. Το άρθρο 16 του Χάρτη αναγνωρίζει την επιχειρηματική ελευθερία σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και τις ενωσιακές και εθνικές πρακτικές.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Για την επίτευξη πραγματικής ψηφιακής ενιαίας αγοράς, είναι αναγκαίο να εναρμονιστούν ορισμένες πτυχές σχετικά με τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου, με βάση υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή.

(2)  Για να επιτευχθεί μια πραγματική ψηφιακή ενιαία αγορά, θα πρέπει να εναρμονιστούν ορισμένες πτυχές σχετικά με τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακών υπηρεσιών, με βάση υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή, προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου και να μειωθεί το κόστος των συναλλαγών.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Οι διαφορές στους εθνικούς κανόνες αναγκαστικού δικαίου για τις καταναλωτικές συμβάσεις και η έλλειψη σαφών κανόνων στον τομέα του δικαίου των συμβάσεων συναποτελούν μείζονα εμπόδια στην ανάπτυξη της προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου, δεδομένου ότι οι εξατομικευμένοι κανόνες σε ενωσιακό επίπεδο είναι ελάχιστοι. Οι επιχειρήσεις που πωλούν ψηφιακό περιεχόμενο διασυνοριακά έρχονται αντιμέτωπες με πρόσθετες δαπάνες που απορρέουν, αφενός, από τις διαφορές στους εθνικούς κανόνες αναγκαστικού δικαίου για τις καταναλωτικές συμβάσεις και, αφετέρου, από την ανασφάλεια δικαίου. Οι επιχειρήσεις υπόκεινται επίσης σε δαπάνες όταν προσαρμόζουν τις συμβάσεις τους στους ειδικούς κανόνες αναγκαστικού δικαίου για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου, οι οποίοι έχουν ήδη αρχίσει να εμφανίζονται σε διάφορα κράτη μέλη. Οι κανόνες αυτοί δημιουργούν αποκλίσεις στο πεδίο εφαρμογής και στο περιεχόμενο μεταξύ των ειδικών εθνικών κανόνων που διέπουν τις συμβάσεις αυτές. Στα κράτη μέλη όπου δεν υπάρχουν ακόμη ειδικοί κανόνες για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου, οι έμποροι που είναι πρόθυμοι να πωλούν διασυνοριακά βρίσκονται σε κατάσταση αβεβαιότητας, επειδή συχνά δεν γνωρίζουν ποιοι κανόνες εφαρμόζονται στο ψηφιακό περιεχόμενο στο κράτος μέλος προς το οποίο θέλουν να πραγματοποιήσουν εξαγωγές, ποιο είναι το περιεχόμενο αυτών των κανόνων και κατά πόσον είναι υποχρεωτικοί.

(3)  Οι επιχειρήσεις, ιδίως οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) υπόκεινται σε δαπάνες όταν προσαρμόζουν τις συμβάσεις τους στους ειδικούς κανόνες αναγκαστικού δικαίου για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακών υπηρεσιών, οι οποίοι έχουν ήδη αρχίσει να εμφανίζονται σε διάφορα κράτη μέλη. Οι κανόνες αυτοί δημιουργούν αποκλίσεις στο πεδίο εφαρμογής και στο περιεχόμενο μεταξύ των ειδικών εθνικών κανόνων που διέπουν τις συμβάσεις αυτές. Στα κράτη μέλη όπου δεν υπάρχουν ακόμη ειδικοί κανόνες για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακών υπηρεσιών, οι έμποροι που είναι πρόθυμοι να πωλούν διασυνοριακά βρίσκονται σε κατάσταση αβεβαιότητας, επειδή συχνά δεν γνωρίζουν ποιοι κανόνες εφαρμόζονται στο ψηφιακό περιεχόμενο ή στις ψηφιακές υπηρεσίες στο κράτος μέλος προς το οποίο θέλουν να πραγματοποιήσουν εξαγωγές, ποιο είναι το περιεχόμενο αυτών των κανόνων και κατά πόσον είναι υποχρεωτικοί.

Αιτιολόγηση

Η σειρά των αιτιολογικών σκέψεων 3 και 4 αντιστρέφεται.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Οι καταναλωτές δεν αισθάνονται εμπιστοσύνη όταν πραγματοποιούν διασυνοριακές αγορές, ιδίως μέσω του διαδικτύου. Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες γι’ αυτήν την έλλειψη εμπιστοσύνης είναι η αβεβαιότητα ως προς τα βασικά συμβατικά τους δικαιώματα και η έλλειψη σαφούς συμβατικού πλαισίου για το ψηφιακό περιεχόμενο. Πολλοί καταναλωτές ψηφιακού περιεχομένου αντιμετωπίζουν προβλήματα σχετικά με την ποιότητα του ψηφιακού περιεχομένου ή την πρόσβαση σε αυτό. Για παράδειγμα, παραλαμβάνουν λανθασμένο ή ελαττωματικό ψηφιακό περιεχόμενο ή δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σ’ αυτό. Κατά συνέπεια, η ζημία που υφίστανται οι καταναλωτές είναι τόσο οικονομική και μη οικονομική.

(4)  Οι καταναλωτές δεν αισθάνονται πάντα εμπιστοσύνη όταν πραγματοποιούν διασυνοριακές αγορές, ιδίως μέσω του διαδικτύου. Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες γι’ αυτήν την έλλειψη εμπιστοσύνης είναι η αβεβαιότητα ως προς τα βασικά συμβατικά τους δικαιώματα και η έλλειψη σαφούς συμβατικού πλαισίου για το ψηφιακό περιεχόμενο ή τις ψηφιακές υπηρεσίες. Πολλοί καταναλωτές αντιμετωπίζουν προβλήματα σχετικά με την ποιότητα του ψηφιακού περιεχομένου ή των ψηφιακών υπηρεσιών ή την πρόσβαση σε αυτά. Για παράδειγμα, παραλαμβάνουν λανθασμένο ή ελαττωματικό ψηφιακό περιεχόμενο ή ψηφιακές υπηρεσίες ή δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σ’ αυτά. Κατά συνέπεια, η ζημία που υφίστανται οι καταναλωτές είναι τόσο οικονομική όσο και μη οικονομική.

Αιτιολόγηση

Η σειρά των αιτιολογικών σκέψεων 3 και 4 αντιστρέφεται.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά, οι επιχειρήσεις όπως και οι καταναλωτές θα πρέπει να μπορούν να βασίζονται σε πλήρως εναρμονισμένους κανόνες για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου, οι οποίοι θα καθορίζουν σε ενωσιακό επίπεδο τα συμβατικά δικαιώματα που είναι ουσιώδη γι’ αυτό το είδος συναλλαγών.

(5)  Για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά, οι επιχειρήσεις όπως και οι καταναλωτές θα πρέπει να μπορούν να βασίζονται σε πλήρως εναρμονισμένους κανόνες για ορισμένες βασικές ρυθμιστικές πτυχές της προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακών υπηρεσιών. Οι εν λόγω κανόνες καθορίζουν σε ενωσιακό επίπεδο τα συμβατικά δικαιώματα, επιτρέποντας παράλληλα στα κράτη μέλη να διατηρούν εθνικούς κανόνες σε σχέση με ορισμένες άλλες πτυχές. Στο πλαίσιο αυτό, η φιλοδοξία της παρούσας οδηγίας είναι να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ ενός υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, εξασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Η καθιέρωση πλήρως εναρμονισμένων κανόνων στον τομέα του δικαίου των καταναλωτικών συμβάσεων σε όλα τα κράτη μέλη θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις να προσφέρουν ψηφιακό περιεχόμενο διασυνοριακά. Θα διαθέτουν σταθερό περιβάλλον όσον αφορά το δίκαιο των συμβάσεων, όταν πωλούν στο διαδίκτυο και εξ αποστάσεως σε άλλα κράτη μέλη. Η καθιέρωση, σε ολόκληρη την ΕΕ, πλήρως εναρμονισμένων κανόνων ειδικά για το ψηφιακό περιεχόμενο θα εξαλείψει την περιπλοκότητα που οφείλεται στους διαφορετικούς εθνικούς κανόνες που διέπουν σήμερα τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου. Οι κανόνες αυτοί θα αποτρέψουν επίσης τον νομικό κατακερματισμό που θα μπορούσε να προκύψει από νέες εθνικές νομοθεσίες για τη ρύθμιση ειδικά του ψηφιακού περιεχομένου.

(6)  Η καθιέρωση εναρμονισμένων κανόνων στον τομέα του δικαίου των καταναλωτικών συμβάσεων σε όλα τα κράτη μέλη θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις να προσφέρουν ψηφιακό περιεχόμενο διασυνοριακά. Θα διαθέτουν σταθερό περιβάλλον όσον αφορά το δίκαιο των συμβάσεων, όταν πωλούν στο διαδίκτυο και εξ αποστάσεως σε άλλα κράτη μέλη. Οι κανόνες αυτοί θα αποτρέψουν επίσης τον νομικό κατακερματισμό που θα μπορούσε να προκύψει από νέες εθνικές νομοθεσίες για τη ρύθμιση ειδικά του ψηφιακού περιεχομένου και των ψηφιακών υπηρεσιών.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Οι καταναλωτές θα επωφελούνται από πλήρως εναρμονισμένα δικαιώματα για το ψηφιακό περιεχόμενο, τα οποία θα προσφέρουν υψηλό επίπεδο προστασίας. Θα διαθέτουν σαφή δικαιώματα όταν λαμβάνουν ψηφιακό περιεχόμενο από οπουδήποτε στην ΕΕ ή αποκτούν πρόσβαση σε αυτό. Με τον τρόπο αυτό, θα ενισχυθεί η εμπιστοσύνη τους στην αγορά ψηφιακού περιεχομένου. Αυτό θα συμβάλει επίσης στη μείωση της ζημίας που υφίστανται σήμερα οι καταναλωτές, δεδομένου ότι θα υπάρχει ένα σύνολο σαφών δικαιωμάτων που θα τους επιτρέπουν να επιλύουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχετικά με το ψηφιακό περιεχόμενο.

(7)  Οι καταναλωτές θα πρέπει να επωφελούνται από πλήρως εναρμονισμένα δικαιώματα για το ψηφιακό περιεχόμενο και τις ψηφιακές υπηρεσίες, τα οποία θα προσφέρουν υψηλό επίπεδο προστασίας. Θα πρέπει να διαθέτουν σαφή υποχρεωτικά δικαιώματα όταν λαμβάνουν ψηφιακό περιεχόμενο ή ψηφιακές υπηρεσίες από οπουδήποτε στην Ένωση ή αποκτούν πρόσβαση σε αυτά. Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη τους στην αγορά ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακών υπηρεσιών. Αυτό αναμένεται να συμβάλει επίσης στη μείωση της ζημίας που υφίστανται σήμερα οι καταναλωτές, δεδομένου ότι θα υπάρχει ένα σύνολο σαφών δικαιωμάτων που θα τους επιτρέπουν να επιλύουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχετικά με το ψηφιακό περιεχόμενο ή τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται επίσης στις συμβάσεις διττού σκοπού, όπου η σύμβαση συνάπτεται για σκοπούς ευρισκόμενους εν μέρει εντός και εν μέρει εκτός των εμπορικών δραστηριοτήτων του προσώπου και η εμπορική σκοπιμότητα είναι οριακή στο γενικό πλαίσιο της σύμβασης, ούτως ώστε το εν λόγω πρόσωπο να πρέπει επίσης να θεωρείται καταναλωτής.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εναρμονίσει πλήρως το σύνολο των βασικών κανόνων που, μέχρι στιγμής, δεν ρυθμίζονται σε ενωσιακό επίπεδο. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να περιλαμβάνει κανόνες σχετικά με τη συμμόρφωση του ψηφιακού περιεχομένου, τους τρόπους επανόρθωσης που έχουν στη διάθεσή τους οι καταναλωτές σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης του ψηφιακού περιεχομένου προς τους όρους της σύμβασης και ορισμένους όρους άσκησης της εν λόγω επανόρθωσης. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει επίσης να εναρμονίσει ορισμένες πτυχές που αφορούν το δικαίωμα καταγγελίας μακροπρόθεσμων συμβάσεων, καθώς και την τροποποίηση του ψηφιακού περιεχομένου.

(8)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εναρμονίσει πλήρως ορισμένους βασικούς κανόνες που, μέχρι στιγμής, δεν ρυθμίζονται σε ενωσιακό ή εθνικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να περιλαμβάνει κανόνες σχετικά με τη συμμόρφωση του ψηφιακού περιεχομένου ή των ψηφιακών υπηρεσιών, τους τρόπους επανόρθωσης που έχουν στη διάθεσή τους οι καταναλωτές σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης του ψηφιακού περιεχομένου ή των ψηφιακών υπηρεσιών προς τους όρους της σύμβασης και ορισμένους όρους άσκησης της εν λόγω επανόρθωσης. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει επίσης να εναρμονίσει ορισμένες πτυχές που αφορούν το δικαίωμα καταγγελίας μακροπρόθεσμων συμβάσεων, καθώς και την τροποποίηση του ψηφιακού περιεχομένου ή των ψηφιακών υπηρεσιών.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Με την πλήρη εναρμόνιση όλων των απαιτήσεων που σχετίζονται με τα θέματα που διέπει η παρούσα οδηγία, εντός του πεδίου εφαρμογής της, απαγορεύεται στα κράτη μέλη να προβλέπουν τυχόν περαιτέρω τυπικές ή ουσιαστικές απαιτήσεις, όπως για παράδειγμα την καθιέρωση χρονικού διαστήματος εντός του οποίου πρέπει να καταστεί προφανής η έλλειψη συμμόρφωσης, την υποχρέωση του καταναλωτή να κοινοποιήσει στον προμηθευτή την έλλειψη συμμόρφωσης εντός συγκεκριμένης προθεσμίας ή την υποχρέωση του καταναλωτή να καταβάλλει το τίμημα για τη χρήση του ψηφιακού περιεχομένου έως τη στιγμή της καταγγελίας λόγω έλλειψης συμμόρφωσης προς τους όρους της σύμβασης.

(9)  Με την πλήρη εναρμόνιση των απαιτήσεων που σχετίζονται με τα ζητήματα που διέπει η παρούσα οδηγία, εντός του πεδίου εφαρμογής της, απαγορεύεται στα κράτη μέλη να προβλέπουν τυχόν περαιτέρω τυπικές ή ουσιαστικές απαιτήσεις, όπως κανόνες σχετικά με την αντιστροφή του βάρους της απόδειξης που επιφέρουν αποτέλεσμα διαφορετικό από αυτό που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία ή την υποχρέωση του καταναλωτή να κοινοποιήσει στον έμπορο την έλλειψη συμμόρφωσης εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τις εθνικές νομοθεσίες, στον βαθμό που τα σχετικά θέματα δεν ρυθμίζονται από την παρούσα οδηγία, ιδίως τους εθνικούς κανόνες που προβλέπουν υποχρεώσεις του καταναλωτή έναντι του προμηθευτή του ψηφιακού περιεχομένου ή που ρυθμίζουν τον τύπο, τη διαμόρφωση και το κύρος των συμβάσεων ή τη νομιμότητα του περιεχομένου. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να είναι ελεύθερα να προβλέπουν κανόνες σχετικά με τις λεπτομερείς προϋποθέσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα αποζημίωσης, στον βαθμό που δεν καλύπτονται από την οδηγία, ή κανόνες που καθορίζουν τις συνέπειες της καταγγελίας της σύμβασης, οι οποίοι εφαρμόζονται επιπλέον των κανόνων περί απόδοσης που ρυθμίζονται από την παρούσα οδηγία.

(10)  Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τις εθνικές νομοθεσίες, στον βαθμό που τα σχετικά θέματα δεν ρυθμίζονται από την παρούσα οδηγία, ιδίως τους εθνικούς κανόνες που προβλέπουν υποχρεώσεις του καταναλωτή έναντι του προμηθευτή του ψηφιακού περιεχομένου ή που ρυθμίζουν τον τύπο, τη διαμόρφωση και το κύρος των συμβάσεων ή τη νομιμότητα του περιεχομένου. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να είναι ελεύθερα να προβλέπουν κανόνες σχετικά με τις λεπτομερείς προϋποθέσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα αποζημίωσης, στον βαθμό που δεν καλύπτονται από την οδηγία, ή κανόνες που καθορίζουν τις συνέπειες της καταγγελίας της σύμβασης, οι οποίοι εφαρμόζονται επιπλέον των κανόνων περί απόδοσης που ρυθμίζονται από την παρούσα οδηγία. Θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να διατηρούν ή να θεσπίζουν εθνικές διατάξεις σχετικά με τους τρόπους επανόρθωσης για «κρυφά ελαττώματα». Θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να διατηρούν εθνικούς κανόνες για το βραχυπρόθεσμο δικαίωμα απόρριψης, εφόσον διατίθενται στις αντίστοιχες έννομες τάξεις κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)  Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει την εθνική νομοθεσία που διέπει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μια σύμβαση για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακών υπηρεσιών θεωρείται ότι συνδέεται ή συμπληρώνει άλλη σύμβαση την οποία ο καταναλωτής έχει συνάψει με τον προμηθευτή ή άλλον έμπορο, ούτε τις συνέπειες που απορρέουν για τη μία ή την άλλη σύμβαση ή για τους τρόπους επανόρθωσης που ασκούνται δυνάμει της μίας ή της άλλης σύμβασης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να έχουν την ευχέρεια να καθορίζουν τη φύση των συμβάσεων αυτών, που μπορεί να θεωρούνται μεταξύ άλλων, συμβάσεις πώλησης, συμβάσεις υπηρεσιών, συμβάσεις μίσθωσης ή ιδιότυπες συμβάσεις.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10β)  Ωστόσο, με την επιφύλαξη του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών1a, στις περιπτώσεις που, σύμφωνα με μια σύμβαση ή δέσμη συμβάσεων, ο έμπορος προσφέρει ψηφιακό περιεχόμενο ή ψηφιακή υπηρεσία σε συνδυασμό με άλλες υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες διαπροσωπικής επικοινωνίας ή το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία δεν είναι προεγκατεστημένα στα αγαθά, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στη συνιστώσα της δέσμης συμβάσεων που αφορά το ψηφιακό περιεχόμενο ή την ψηφιακή υπηρεσία. Τα άλλα στοιχεία θα πρέπει να διέπονται από το εφαρμοστέο δίκαιο.

 

_______________

 

Οδηγία …/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ... για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΕΕ L xx, [ημερομηνία], σ. x-x.).

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα) αντικαθιστά την αιτιολογική σκέψη 20 στην πρόταση της Επιτροπής (βλέπε τροπολογία 27).

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να αντιμετωπίζει προβλήματα που αφορούν διάφορες κατηγορίες ψηφιακού περιεχομένου και την προμήθειά του. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και να διαφυλαχθεί ο διαχρονικός χαρακτήρας της έννοιας του ψηφιακού περιεχομένου, η συγκεκριμένη έννοια, όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα οδηγία, θα πρέπει να είναι ευρύτερη από ό,τι στην οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου30. Ειδικότερα θα πρέπει να καλύπτει τις υπηρεσίες που επιτρέπουν τη δημιουργία, την επεξεργασία ή την αποθήκευση δεδομένων. Παρότι υπάρχουν πολυάριθμοι τρόποι για την προμήθεια του ψηφιακού περιεχομένου, όπως η μετάδοση σε σταθερό μέσο, η τηλεφόρτωση από τους καταναλωτές στις συσκευές τους, η μετάδοση σε συνεχή ροή στο διαδίκτυο, η παροχή πρόσβασης σε ικανότητες αποθήκευσης ψηφιακού περιεχομένου ή η πρόσβαση στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε ψηφιακό περιεχόμενο ανεξαρτήτως του μέσου που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση του. Δεν είναι είναι σκόπιμο να γίνουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών σε αυτήν την ταχύτατα αναπτυσσόμενη αγορά, επειδή θα ήταν σχεδόν αδύνατο να αποφευχθούν οι διακρίσεις μεταξύ των προμηθευτών. Ο επιδιωκόμενος στόχος είναι να διασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των προμηθευτών των διαφόρων κατηγοριών ψηφιακού περιεχομένου. Ωστόσο, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στο ψηφιακό περιεχόμενο που είναι ενσωματωμένο σε αγαθά, κατά τρόπον ώστε να λειτουργεί ως αναπόσπαστο μέρος των εν λόγω αγαθών και οι λειτουργίες του να εξαρτώνται από τις κύριες λειτουργίες των αγαθών.

(11)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να αντιμετωπίζει προβλήματα που αφορούν διάφορες κατηγορίες ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακών υπηρεσιών και την προμήθειά τους. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέπεια με το κεκτημένο, η έννοια του ψηφιακού περιεχομένου θα πρέπει να αντιστοιχεί με αυτήν που χρησιμοποιείται στην οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου30 και θα πρέπει να καλύπτει, για παράδειγμα, τα βίντεο, τις ηχητικές εγγραφές, τις εφαρμογές, τα ψηφιακά παιχνίδια και κάθε άλλο λογισμικό. Προκειμένου να ανταποκριθεί στον ταχύ ρυθμό των τεχνολογικών εξελίξεων και να δοθεί διαχρονικός χαρακτήρας στην παρούσα οδηγία, θα πρέπει να καλύπτει επίσης τις ψηφιακές υπηρεσίες που επιτρέπουν τη δημιουργία, την επεξεργασία ή την αποθήκευση δεδομένων, καθώς και τις υπηρεσίες που επιτρέπουν την ανταλλαγή δεδομένων σε ψηφιακή μορφή, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διαπροσωπικής επικοινωνίας ανεξαρτήτως αριθμών, εφόσον δεν ρυθμίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Παρότι υπάρχουν πολυάριθμοι τρόποι για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακών υπηρεσιών, όπως η μετάδοση σε CD, DVD ή παρόμοιο μέσο, η τηλεφόρτωση από τους καταναλωτές στις συσκευές τους, η μετάδοση σε συνεχή ροή στο διαδίκτυο, η παροχή πρόσβασης σε ικανότητες αποθήκευσης ψηφιακών υπηρεσιών ή η πρόσβαση στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε ψηφιακό περιεχόμενο ή ψηφιακή υπηρεσία ανεξαρτήτως του μέσου που χρησιμοποιείται για τη μετάδοσή τους. Δεν είναι σκόπιμο να γίνουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών σε αυτήν την ταχύτατα αναπτυσσόμενη αγορά, επειδή θα ήταν σχεδόν αδύνατο να αποφευχθούν οι διακρίσεις μεταξύ εμπόρων. Ο επιδιωκόμενος στόχος είναι να διασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των εμπόρων των διαφόρων κατηγοριών ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακών υπηρεσιών.

__________________

__________________

30 ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ.64.

30 Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ.64).

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Προκειμένου να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των καταναλωτών και να διασφαλίζει, για τους προμηθευτές ψηφιακού περιεχομένου που προσφέρεται σε σταθερό μέσο, σαφές και απλό νομικό πλαίσιο όσον αφορά τις απαιτήσεις συμμόρφωσης και τους τρόπους επανόρθωσης που έχουν στη διάθεσή τους οι καταναλωτές σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται σε αγαθά όπως DVD και CD, τα οποία ενσωματώνουν ψηφιακό περιεχόμενο κατά τρόπον ώστε τα αγαθά αυτά να λειτουργούν μόνον ως φορείς για τη μεταφορά του ψηφιακού περιεχομένου. Η οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται στο ψηφιακό περιεχόμενο που παρέχεται σε σταθερό μέσο, ανεξάρτητα από το αν το ψηφιακό περιεχόμενο πωλείται από απόσταση ή με ταυτόχρονη φυσική παρουσία των συναλλασσομένων, ούτως ώστε να αποφεύγεται ο κατακερματισμός μεταξύ των διαφορετικών κυκλωμάτων διανομής. Η οδηγία 2011/83/ΕΕ θα πρέπει να εξακολουθήσει να εφαρμόζεται στα εν λόγω αγαθά, καθώς και στις υποχρεώσεις που σχετίζονται με την παράδοση των αγαθών, στους τρόπους επανόρθωσης σε περίπτωση μη παράδοσης και στη φύση της σύμβασης δυνάμει της οποίας παρέχονται τα αγαθά. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει επίσης το δικαίωμα διανομής που ισχύει για τα αγαθά αυτά δυνάμει της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

(12)  Προκειμένου να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των καταναλωτών και να διασφαλίζει, για τους εμπόρους αγαθών στα οποία ενσωματώνεται ψηφιακό περιεχόμενο ή ψηφιακή υπηρεσία που προσφέρεται σε σταθερό μέσο, σαφές και απλό νομικό πλαίσιο όσον αφορά τις απαιτήσεις συμμόρφωσης και τους τρόπους επανόρθωσης που έχουν στη διάθεσή τους οι καταναλωτές σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται σε ψηφιακό περιεχόμενο ή ψηφιακές υπηρεσίες προεγκατεστημένων σε αγαθά, όπως DVD και CD, ή «έξυπνα αγαθά». Όσον αφορά τα εν λόγω αγαθά, ο έμπορος θα πρέπει να φέρει ευθύνη δυνάμει της παρούσας οδηγίας έναντι του καταναλωτή για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του μόνον όσον αφορά το ενσωματωμένο ψηφιακό περιεχόμενο ή την ενσωματωμένη ψηφιακή υπηρεσία. Η ευθύνη για τα άλλα στοιχεία αυτών των αγαθών θα πρέπει να διέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται στο ενσωματωμένο ψηφιακό περιεχόμενο ή στις ενσωματωμένες ψηφιακές υπηρεσίες, ανεξάρτητα από το αν τα αγαθά στα οποία είναι προεγκατεστημένα παρέχονται από απόσταση ή με ταυτόχρονη φυσική παρουσία των συναλλασσομένων, ούτως ώστε να αποφεύγεται ο κατακερματισμός μεταξύ των διαφορετικών κυκλωμάτων διανομής. Η οδηγία 2011/83/ΕΕ θα πρέπει να εξακολουθήσει να εφαρμόζεται στα εν λόγω αγαθά, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που σχετίζονται με την παράδοση των αγαθών, των τρόπων επανόρθωσης σε περίπτωση μη παράδοσης και της φύσης της σύμβασης δυνάμει της οποίας παρέχονται τα αγαθά. Οι κανόνες σχετικά με την προμήθεια και την αδυναμία προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακών υπηρεσιών της παρούσας οδηγίας δεν εφαρμόζονται, κατά συνέπεια, στο ενσωματωμένο ψηφιακό περιεχόμενο και στις ενσωματωμένες ψηφιακές υπηρεσίες. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει επίσης το δικαίωμα διανομής που ισχύει για τα αγαθά αυτά δυνάμει της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Στην ψηφιακή οικονομία, οι φορείς που δραστηριοποιούνται στην αγορά έχουν, σε συνεχώς αυξανόμενο βαθμό, την τάση να θεωρούν τις πληροφορίες για τα φυσικά πρόσωπα ως αγαθά εφάμιλλης αξίας με τα χρήματα. Συχνά, το ψηφιακό περιεχόμενο δεν παρέχεται έναντι τιμήματος αλλά αντί άλλης, μη χρηματικής, αντιπαροχής, δηλ. με την παροχή πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή άλλα δεδομένα. Τα ειδικά αυτά επιχειρηματικά μοντέλα εφαρμόζονται με διάφορες μορφές σε σημαντικό μέρος της αγοράς. Η εισαγωγή διαφοροποίησης ανάλογα με τη φύση της αντιπαροχής θα οδηγούσε σε διακρίσεις μεταξύ των διαφορετικών επιχειρηματικών μοντέλων. Θα έδινε στις επιχειρήσεις το αδικαιολόγητο κίνητρο να στραφούν προς την προσφορά ψηφιακού περιεχομένου έναντι δεδομένων. Θα πρέπει να διασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού. Επιπλέον, τα ελαττώματα στα χαρακτηριστικά των επιδόσεων του ψηφιακού περιεχομένου που παρέχεται αντί μη χρηματικής αντιπαροχής μπορεί να έχουν αντίκτυπο στα οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών. Συνεπώς, η εφαρμοσιμότητα των κανόνων της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να εξαρτάται από το κατά πόσον καταβάλλεται τίμημα για το εν λόγω ειδικό ψηφιακό περιεχόμενο.

(13)  Στην ψηφιακή οικονομία, οι φορείς που δραστηριοποιούνται στην αγορά έχουν, σε συνεχώς αυξανόμενο βαθμό, την τάση να θεωρούν τις πληροφορίες για τα φυσικά πρόσωπα ως αγαθά εφάμιλλης αξίας με τα χρήματα. Συχνά, το ψηφιακό περιεχόμενο και οι ψηφιακές υπηρεσίες δεν παρέχονται έναντι τιμήματος αλλά αντί δεδομένων, δηλ. με την παροχή πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή άλλα δεδομένα. Τα ειδικά αυτά επιχειρηματικά μοντέλα εφαρμόζονται με διάφορες μορφές σε σημαντικό μέρος της αγοράς. Η εισαγωγή διαφοροποίησης ανάλογα με τη φύση της αντιπαροχής θα οδηγούσε σε διακρίσεις μεταξύ των διαφορετικών επιχειρηματικών μοντέλων, γεγονός που δίνει στις επιχειρήσεις το αδικαιολόγητο κίνητρο να στραφούν προς την προσφορά ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακών υπηρεσιών έναντι δεδομένων. Επιπλέον, τα ελαττώματα στα χαρακτηριστικά των επιδόσεων του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας που παρέχεται αντί δεδομένων ως αντιπαροχής μπορεί να έχουν αντίκτυπο στα οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών. Προκειμένου να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, η εφαρμοσιμότητα των κανόνων της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να εξαρτάται από το κατά πόσον καταβάλλεται τίμημα για το εν λόγω ειδικό ψηφιακό περιεχόμενο ή την εν λόγω ειδική ψηφιακή υπηρεσία.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Στην ψηφιακή οικονομία, οι φορείς που δραστηριοποιούνται στην αγορά έχουν, σε συνεχώς αυξανόμενο βαθμό, την τάση να θεωρούν τις πληροφορίες για τα φυσικά πρόσωπα ως αγαθά εφάμιλλης αξίας με τα χρήματα. Συχνά, το ψηφιακό περιεχόμενο δεν παρέχεται έναντι τιμήματος αλλά αντί άλλης, μη χρηματικής, αντιπαροχής, δηλ. με την παροχή πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή άλλα δεδομένα. Τα ειδικά αυτά επιχειρηματικά μοντέλα εφαρμόζονται με διάφορες μορφές σε σημαντικό μέρος της αγοράς. Η εισαγωγή διαφοροποίησης ανάλογα με τη φύση της αντιπαροχής θα οδηγούσε σε διακρίσεις μεταξύ των διαφορετικών επιχειρηματικών μοντέλων. Θα έδινε στις επιχειρήσεις το αδικαιολόγητο κίνητρο να στραφούν προς την προσφορά ψηφιακού περιεχομένου έναντι δεδομένων. Θα πρέπει να διασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού. Επιπλέον, τα ελαττώματα στα χαρακτηριστικά των επιδόσεων του ψηφιακού περιεχομένου που παρέχεται αντί μη χρηματικής αντιπαροχής μπορεί να έχουν αντίκτυπο στα οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών. Συνεπώς, η εφαρμοσιμότητα των κανόνων της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να εξαρτάται από το κατά πόσον καταβάλλεται τίμημα για το εν λόγω ειδικό ψηφιακό περιεχόμενο.

(13)  Στην ψηφιακή οικονομία, οι φορείς που δραστηριοποιούνται στην αγορά έχουν, σε συνεχώς αυξανόμενο βαθμό, την τάση να θεωρούν τις πληροφορίες για τα φυσικά πρόσωπα ως αγαθά αξίας. Έχουν αναπτυχθεί ειδικά επιχειρηματικά μοντέλα στα οποία οι έμποροι παρέχουν ψηφιακό περιεχόμενο ή ψηφιακή υπηρεσία και ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να παράσχει ή να δώσει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Τα ειδικά αυτά επιχειρηματικά μοντέλα εφαρμόζονται ήδη με διάφορες μορφές σε σημαντικό μέρος της αγοράς. Η παρούσα οδηγία δεν αποσκοπεί στο να αποφασίζει κατά πόσον οι εν λόγω συμβάσεις θα πρέπει να επιτρέπονται ή όχι. Επιπλέον, αφήνει στο εθνικό δίκαιο το ζήτημα της εγκυρότητας των συμβάσεων για προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακής υπηρεσίας όπου παρέχονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή πρόσβαση σε αυτά. Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει, με κανένα τρόπο, να δώσει την εντύπωση ότι νομιμοποιεί ή ενθαρρύνει μια πρακτική που βασίζεται στη χρηματική αποτίμηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν μπορούν να συγκριθούν με τίμημα, και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να θεωρηθούν ως βασικό προϊόν. Ωστόσο, η εισαγωγή διαφοροποίησης στους κανόνες που εφαρμόζονται στις χρηματικές και μη χρηματικές συναλλαγές ανάλογα με τη φύση της αντιπαροχής θα έδινε στις επιχειρήσεις το αδικαιολόγητο κίνητρο να προκρίνουν την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακών υπηρεσιών υπό την προϋπόθεση ότι παρέχονται ψηφιακά δεδομένα. Επιπλέον, τα ελαττώματα στα χαρακτηριστικά των επιδόσεων του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας που παρέχονται στις περιπτώσεις που δεν καταβάλλεται τίμημα μπορεί να έχουν αντίκτυπο στα οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών. Προκειμένου να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, η εφαρμοσιμότητα των κανόνων της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να εξαρτάται από το κατά πόσον καταβάλλεται τίμημα για το εν λόγω ειδικό ψηφιακό περιεχόμενο ή την εν λόγω ειδική ψηφιακή υπηρεσία.

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Όσον αφορά το ψηφιακό περιεχόμενο που δεν παρέχεται αντί τιμήματος αλλά αντί μη χρηματικής αντιπαροχής, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στις συμβάσεις δυνάμει των οποίων ο προμηθευτής ζητεί δεδομένα, όπως όνομα και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φωτογραφίες, και ο καταναλωτής παρέχει ενεργά αυτά τα δεδομένα στον προμηθευτή, άμεσα ή έμμεσα, για παράδειγμα μέσω ατομικής εγγραφής ή βάσει σύμβασης που επιτρέπει την πρόσβαση στις φωτογραφίες του καταναλωτή. Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που ο προμηθευτής συλλέγει δεδομένα τα οποία είναι αναγκαία για τη λειτουργία του ψηφιακού περιεχομένου σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, όπως για παράδειγμα η γεωγραφική τοποθεσία, όταν είναι απαραίτητη για την ορθή λειτουργία εφαρμογής κινητού τηλεφώνου, ή με μοναδικό σκοπό την εκπλήρωση νομικών απαιτήσεων, όπως για παράδειγμα όταν η εγγραφή του καταναλωτή απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία για λόγους ασφάλειας και ταυτοποίησης. Επίσης, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που ο προμηθευτής συλλέγει πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η διεύθυνση IP ή άλλες πληροφορίες που δημιουργούνται αυτόματα, όπως οι πληροφορίες που συλλέγονται και διαβιβάζονται από κάποιο «cookie», χωρίς να τις παρέχει ενεργά ο καταναλωτής, ακόμη και στις περιπτώσεις που ο καταναλωτής αποδέχεται το «cookie». Δεν θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που ο καταναλωτής εκτίθεται σε διαφημιστικά μηνύματα με αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο.

(14)  Όσον αφορά το ψηφιακό περιεχόμενο και τις ψηφιακές υπηρεσίες που δεν παρέχονται αντί τιμήματος αλλά όταν παρέχονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στις συμβάσεις δυνάμει των οποίων ο έμπορος ζητεί και ο καταναλωτής παρέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και στις περιπτώσεις που ο έμπορος συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Θα περιελάμβανε, για παράδειγμα, το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φωτογραφίες, που παρέχονται στον έμπορο, άμεσα ή έμμεσα, για παράδειγμα μέσω ατομικής εγγραφής ή βάσει σύμβασης που επιτρέπει την πρόσβαση στις φωτογραφίες του καταναλωτή, ή στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει ο έμπορος, όπως η διεύθυνση IP. Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που ο έμπορος συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με αποκλειστικό σκοπό την προμήθεια, την τήρηση σε συμμόρφωση ή τη βελτίωση του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας ή με μοναδικό σκοπό την εκπλήρωση νομικών απαιτήσεων, όπως για παράδειγμα όταν η εγγραφή του καταναλωτή απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία για λόγους ασφάλειας και ταυτοποίησης. Δεν θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που ο καταναλωτής εκτίθεται σε διαφημιστικά μηνύματα με αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο ή ψηφιακή υπηρεσία.

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Το περιεχόμενο που δημιουργείται από τους καταναλωτές θα πρέπει να τυγχάνει μεταχείρισης ίδιας με κάθε άλλου ψηφιακού περιεχομένου που παρέχει ή αποθηκεύει ο καταναλωτής καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, όπως αρχεία μουσικής και βίντεο, εικόνες, παιχνίδια ή εφαρμογές. Το περιεχόμενο που δημιουργείται από τους καταναλωτές χαρακτηρίζεται από πολύ μεγάλη ποικιλία: ψηφιακές εικόνες, αρχεία βίντεο και ήχου, ιστολόγια, φόρουμ συζήτησης, μορφές συνεργασίας βασιζόμενες σε κείμενο, αναρτήσεις, συνομιλίες, tweet, αρχεία καταγραφής, podcast, περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί σε φορητές συσκευές, περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο διαδικτυακών εικονικών περιβαλλόντων, αξιολογήσεις και συλλογές συνδέσμων που παραπέμπουν σε διαδικτυακό περιεχόμενο.

(15)  Το περιεχόμενο που δημιουργείται από τους καταναλωτές θα πρέπει να τυγχάνει μεταχείρισης ίδιας με κάθε άλλου ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακής υπηρεσίας που παρέχει ή αποθηκεύει ο καταναλωτής καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, όπως αρχεία μουσικής και βίντεο, εικόνες, παιχνίδια ή εφαρμογές, εφόσον η παρούσα οδηγία δεν προβλέπει διαφορετικά. Το περιεχόμενο που δημιουργείται από τους καταναλωτές χαρακτηρίζεται από πολύ μεγάλη ποικιλία: ψηφιακές εικόνες, αρχεία βίντεο και ήχου, ιστολόγια, φόρουμ συζήτησης, μορφές συνεργασίας βασιζόμενες σε κείμενο, αναρτήσεις, συνομιλίες, tweet, αρχεία καταγραφής, podcast, περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί σε φορητές συσκευές, περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο διαδικτυακών εικονικών περιβαλλόντων, αξιολογήσεις και συλλογές συνδέσμων που παραπέμπουν σε διαδικτυακό περιεχόμενο.

Τροπολογία     23

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α)  Οι προμηθευτές αρχείων βίντεο, εικόνων, εφαρμογών λογισμικού και λοιπού ψηφιακού περιεχομένου θα πρέπει να παρέχουν διασφαλίσεις σε σχέση με την ασφάλεια του ψηφιακού περιεχομένου που παρέχουν, προσφέροντας υψηλό επίπεδο προστασίας για τους καταναλωτές έναντι κακόβουλου λογισμικού.

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Προκειμένου να διασφαλίζονται ένα κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους καταναλωτές και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις, οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τους ίδιους τρόπους επανόρθωσης, όταν ένα ψηφιακό περιεχόμενο δεν συμμορφώνεται προς τους όρους της σύμβασης, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίον αναπτύχθηκε το περιεχόμενο. Συνεπώς, η οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται στις συμβάσεις για την ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου προσαρμοσμένου στις ειδικές απαιτήσεις του καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένου του εξατομικευμένου λογισμικού. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται στην προμήθεια των αρχείων οπτικής μοντελοποίησης που είναι απαραίτητα για την τρισδιάστατη εκτύπωση. Ωστόσο, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να ρυθμίζει τα αγαθά που παράγονται με τη χρήση της τεχνολογίας τρισδιάστατης εκτύπωσης ούτε τις ζημίες που προκαλούνται σε αυτά.

(16)  Προκειμένου να διασφαλίζονται ένα κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους καταναλωτές και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις, οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τους ίδιους τρόπους επανόρθωσης, όταν το ψηφιακό περιεχόμενο ή οι ψηφιακές υπηρεσίες δεν συμμορφώνονται προς τους όρους της σύμβασης, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίον αναπτύχθηκε το περιεχόμενο ή η υπηρεσία. Συνεπώς, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται στις συμβάσεις για την ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακών υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ειδικές απαιτήσεις του καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένου του εξατομικευμένου λογισμικού. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται στην προμήθεια των αρχείων οπτικής μοντελοποίησης που είναι απαραίτητα για την τρισδιάστατη εκτύπωση. Ωστόσο, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να ρυθμίζει τα αγαθά που παράγονται με τη χρήση της τεχνολογίας τρισδιάστατης εκτύπωσης ούτε τις ζημίες που προκαλούνται σε αυτά.

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Το ψηφιακό περιεχόμενο είναι πολύ σημαντικό στο πλαίσιο του διαδικτύου των πραγμάτων. Ωστόσο, είναι σκόπιμο να εξετάζονται χωριστά τα ειδικά θέματα ευθύνης που σχετίζονται με το διαδίκτυο των πραγμάτων, όπως η ευθύνη για τα δεδομένα και τις βιομηχανικές συμβάσεις.

(17)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται σε συσκευές που είναι συνδεδεμένες ως μέρος του διαδικτύου των πραγμάτων (“συσκευές IoT”). Ωστόσο, είναι σκόπιμο να εξετάζονται χωριστά τα ειδικά θέματα ευθύνης που σχετίζονται με τις βιομηχανικές συμβάσεις.

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Οι συμβάσεις μπορούν να περιλαμβάνουν γενικούς όρους και προϋποθέσεις του προμηθευτή που πρέπει να γίνουν αποδεκτοί από τον καταναλωτή. Για ορισμένους τύπους ψηφιακού περιεχομένου, οι προμηθευτές συχνά περιγράφουν την υπηρεσία και τους μετρήσιμους στόχους της υπηρεσίας σε συμφωνία επιπέδου υπηρεσίας. Σε γενικές γραμμές, αυτές οι συμφωνίες επιπέδου υπηρεσίας προσαρτώνται στην κύρια σύμβαση και αποτελούν σημαντικό συστατικό της συμβατικής σχέσης μεταξύ του προμηθευτή και του καταναλωτή. Θα πρέπει να καλύπτονται από τον ορισμό της σύμβασης δυνάμει της παρούσας οδηγίας και, συνεπώς, θα πρέπει να συμμορφώνονται προς τους κανόνες που διατυπώνονται στην αντίστοιχη σύμβαση.

(18)  Οι συμβάσεις μπορούν να περιλαμβάνουν γενικούς όρους και προϋποθέσεις του εμπόρου που πρέπει να γίνουν αποδεκτοί από τον καταναλωτή. Για τις ψηφιακές υπηρεσίες, οι έμποροι συχνά περιγράφουν την υπηρεσία και τους μετρήσιμους στόχους της υπηρεσίας σε συμφωνία επιπέδου υπηρεσίας. Σε γενικές γραμμές, αυτές οι συμφωνίες επιπέδου υπηρεσίας προσαρτώνται στην κύρια σύμβαση και αποτελούν σημαντικό συστατικό της συμβατικής σχέσης μεταξύ του εμπόρου και του καταναλωτή. Θα πρέπει να καλύπτονται από την παρούσα οδηγία και, συνεπώς, θα πρέπει να συμμορφώνονται προς τους κανόνες που διατυπώνονται σε αυτήν.

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υπηρεσίες των οποίων κύριο αντικείμενο είναι η παροχή ψηφιακού περιεχομένου. Ως εκ τούτου, η οδηγία δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε υπηρεσίες, οι οποίες παρέχονται προσωπικά από τον προμηθευτή και στις οποίες τα ψηφιακά μέσα χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς της πρόσβασης ή της παράδοσης, όπως για παράδειγμα μια μετάφραση που παρέχεται από ένα άτομο ή άλλες υπηρεσίες επαγγελματικών συμβουλών, όπου μόνο το αποτέλεσμα της υπηρεσίας παραδίδεται στον καταναλωτή με ψηφιακά μέσα.

(19)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υπηρεσίες των οποίων κύριο αντικείμενο είναι η παροχή ψηφιακών υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, η οδηγία δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε υπηρεσίες, οι οποίες παρέχονται προσωπικά από τον έμπορο και στις οποίες τα ψηφιακά μέσα χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς της πρόσβασης ή της παράδοσης, όπως για παράδειγμα μια μετάφραση που παρέχεται από ένα άτομο ή άλλες υπηρεσίες επαγγελματικών συμβουλών, όπου μόνο το αποτέλεσμα της υπηρεσίας παραδίδεται στον καταναλωτή με ψηφιακά μέσα.

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Στις περιπτώσεις που, σύμφωνα με μια σύμβαση ή δέσμη συμβάσεων, ο προμηθευτής προσφέρει ψηφιακό περιεχόμενο σε συνδυασμό με άλλες υπηρεσίες, όπως τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες ή αγαθά που δεν λειτουργούν απλώς ως φορέας για τη μεταφορά του ψηφιακού περιεχομένου, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στη συνιστώσα της δέσμης συμβάσεων που αφορά το ψηφιακό περιεχόμενο. Τα άλλα στοιχεία θα πρέπει να διέπονται από το εφαρμοστέο δίκαιο.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η τροποποιημένη αιτιολογική σκέψη 20 μετακινείται και εμφανίζεται ως αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα).

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εξετάζει τις πτυχές της προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου που άπτονται των πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από το δίκαιο των πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων νομοθετικών διατάξεων περί διανοητικής ιδιοκτησίας.

(21)  Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εξετάζει τις πτυχές της προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακών υπηρεσιών που άπτονται των πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από το δίκαιο των πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων νομοθετικών διατάξεων περί διανοητικής ιδιοκτησίας.

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Η προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ρυθμίζεται αποκλειστικά από την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου31 και την οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου32, οι οποίες εφαρμόζονται πλήρως στις περιπτώσεις συμβάσεων για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου. Οι συγκεκριμένες οδηγίες θεσπίζουν ήδη ένα νομικό πλαίσιο στον τομέα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ένωση. Η παρούσα οδηγία πρέπει να ενσωματωθεί και να εφαρμόζεται σε πλήρη συμμόρφωση προς αυτό το νομικό πλαίσιο.

(22)  Η άσκηση των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας συνεπάγεται την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τους κανόνες δικαίου της Ένωσης που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός της Ένωσης και, ειδικότερα, τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου31α και την οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου32, που διέπουν από κοινού την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στα κράτη μέλη υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, και ιδίως των δημόσιων ανεξάρτητων αρχών που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη. Οι εν λόγω νομοθετικές πράξεις θεσπίζουν ήδη το ενωσιακό νομικό πλαίσιο στον τομέα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και εφαρμόζονται πλήρως στις περιπτώσεις συμβάσεων για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακών υπηρεσιών. Η παρούσα οδηγία πρέπει να ενσωματωθεί και να εφαρμόζεται σε πλήρη συμμόρφωση προς αυτό το νομικό πλαίσιο.

__________________

__________________

31 ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31 - 50) [θα αντικατασταθεί από τον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων μόλις εγκριθεί].

 

 

31α Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

32 ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37–47.

32 Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37).

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(22α)  Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας περιλαμβάνει τις εφαρμογές του «διαδικτύου των πραγμάτων» (IoT), οι οποίες συχνά σχεδιάζονται έτσι ώστε να γνωρίζουν συγκυριακά τις ανάγκες και επιθυμίες του χρήστη, να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις καθημερινές πρακτικές και συνήθειές του, ενώ παραμένουν αόρατες και απαρατήρητες από τον χρήστη. Παρότι οι καταναλωτές μπορεί να είχαν τουλάχιστον την ευκαιρία να διαβάσουν την πολιτική απορρήτου της συσκευής ΙοΤ πριν από την υπογραφή της σύμβασης, οι εν λόγω πολιτικές απορρήτου δεν είναι πάντα κατανοητές. Επιπλέον, οι συσκευές ΙοΤ σχεδιάζονται συνήθως με περιορισμένη ή καθόλου ισχύ κρυπτογράφησης και απουσία άλλων χαρακτηριστικών ασφαλείας. Επίσης, είναι σύνηθες να στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε πρωτόκολλα ασύρματης επικοινωνίας που δεν διαθέτουν υποχρεωτικά τεχνικά πρότυπα και πρότυπα ασφαλείας. Κατά κανόνα, οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν τίποτα για την ασφάλεια του διαδικτύου των πραγμάτων και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εγκαθίστανται συχνά προεπιλεγμένοι κωδικοί πρόσβασης σε οικιακές συσκευές, οι οποίοι δεν αλλάζονται ποτέ και συνήθως τίθενται σε κίνδυνο. Η παρούσα οδηγία, σε συνδυασμό με τις βασικές αρχές του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, προβλέπει αστική ευθύνη, όταν οι συσκευές ΙοΤ δεν συμπεριλαμβάνουν την προστασία της ιδιωτικότητας στην αρχιτεκτονική του προϊόντος, καθώς και ότι συμβατικές ρήτρες οι οποίες παραβιάζουν οποιοδήποτε δικαίωμα που παρέχεται στον καταναλωτή ως υποκείμενο των δεδομένων δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 δεν είναι δεσμευτικές.

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Το ψηφιακό περιεχόμενο μπορεί να παρέχεται στους καταναλωτές με διάφορους τρόπους. Είναι σκόπιμο να καθοριστούν απλοί και σαφείς κανόνες ως προς τις λεπτομέρειες και τα χρονικά περιθώρια για την εκπλήρωση της κύριας συμβατικής υποχρέωσης του προμηθευτή, η οποία συνίσταται στην προμήθεια του ψηφιακού περιεχομένου στον καταναλωτή. Δεδομένου ότι ο προμηθευτής δεν είναι κατ’ αρχήν υπεύθυνος για τις πράξεις ή παραλείψεις του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου ή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας την οποία έχει επιλέξει ο καταναλωτής για την παραλαβή του ψηφιακού περιεχομένου, θα πρέπει να αρκεί για τον προμηθευτή να προμηθεύει το ψηφιακό περιεχόμενο σε αυτό το τρίτο μέρος. Όσον αφορά τον χρόνο της προμήθειας, σύμφωνα με τις πρακτικές της αγοράς και τις τεχνικές δυνατότητες, το ψηφιακό περιεχόμενο θα πρέπει να παρέχεται άμεσα, εκτός εάν τα μέρη καταλήξουν σε διαφορετική συμφωνία με σκοπό να προσαρμοστούν σε άλλα μοντέλα προμηθειών.

(23)  Το ψηφιακό περιεχόμενο ή οι ψηφιακές υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται στους καταναλωτές ή να καθίστανται προσβάσιμα από αυτούς με διάφορους τρόπους. Είναι σκόπιμο να καθοριστούν απλοί και σαφείς κανόνες ως προς τις λεπτομέρειες και τα χρονικά περιθώρια για την εκπλήρωση της κύριας συμβατικής υποχρέωσης του εμπόρου, η οποία συνίσταται στην προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακής υπηρεσίας στον καταναλωτή. Δεδομένου ότι ο έμπορος δεν είναι κατ’ αρχήν υπεύθυνος για τις πράξεις ή παραλείψεις του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου ή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας την οποία έχει επιλέξει ο καταναλωτής για την παραλαβή του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας, θα πρέπει να αρκεί για τον έμπορο να προμηθεύει το ψηφιακό περιεχόμενο ή την ψηφιακή υπηρεσία σε αυτό το τρίτο μέρος ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος ορίζεται από τον καταναλωτή. Όσον αφορά τον χρόνο της προμήθειας, σύμφωνα με τις πρακτικές της αγοράς και τις τεχνικές δυνατότητες, το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία θα πρέπει να παρέχεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν τα μέρη καταλήξουν σε διαφορετική συμφωνία με σκοπό να προσαρμοστούν σε άλλα μοντέλα προμηθειών.

Τροπολογία    33

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Προκειμένου να προαχθεί η καινοτομία στην ψηφιακή ενιαία αγορά και να ληφθούν υπόψη οι τεχνολογικές εξελίξεις που αντικατοπτρίζονται στα ραγδαία μεταβαλλόμενα χαρακτηριστικά του ψηφιακού περιεχομένου, είναι δικαιολογημένο το ψηφιακό περιεχόμενο να συμμορφώνεται, πρωτίστως, με τα συμφωνηθέντα στη σύμβαση.

διαγράφεται

Τροπολογία    34

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Στις περιπτώσεις που η σύμβαση δεν προβλέπει επαρκώς σαφή και εμπεριστατωμένα κριτήρια αξιολόγησης για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης του ψηφιακού περιεχομένου προς τους όρους της, είναι αναγκαίο να καθοριστούν αντικειμενικά κριτήρια συμμόρφωσης, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές δεν στερούνται των δικαιωμάτων τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η συμμόρφωση προς τους όρους της σύμβασης θα πρέπει να αξιολογείται σε συνάρτηση με τον σκοπό για τον οποίον χρησιμοποιείται συνήθως ψηφιακό περιεχόμενο της ιδίας περιγραφής.

(25)  Προκειμένου να υπάρξει σαφήνεια ως προς το τι μπορεί να αναμένει ο καταναλωτής από το ψηφιακό περιεχόμενο ή την ψηφιακή υπηρεσία και την ευθύνη του εμπόρου σε περίπτωση αδυναμίας προμήθειας του περιεχομένου αυτού ή της υπηρεσίας, είναι απαραίτητο να εναρμονιστούν οι κανόνες για τον προσδιορισμό της συμμόρφωσης προς τη σύμβαση. Η εφαρμογή ενός συνδυασμού υποκειμενικών και αντικειμενικών κριτηρίων θα πρέπει να διασφαλίζει τα νόμιμα συμφέροντα και των δύο μερών σε μια σύμβαση. Η σύμβαση θα πρέπει να προβλέπει επαρκώς σαφή και εμπεριστατωμένα κριτήρια αξιολόγησης για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας προς τους όρους της σύμβασης. Είναι επίσης αναγκαίο να ορίζονται αντικειμενικά κριτήρια συμμόρφωσης, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές δεν στερούνται των δικαιωμάτων τους. Η συμμόρφωση προς τους όρους της σύμβασης θα πρέπει να αξιολογείται σε συνάρτηση με την ποιότητα και τις επιδόσεις για τις οποίες χρησιμοποιείται συνήθως ψηφιακό περιεχόμενο ή ψηφιακές υπηρεσίες της ιδίας περιγραφής, λαμβάνοντας υπόψη αυτό που μπορεί εύλογα να αναμένεται από τον καταναλωτή, τη φύση του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας και, κατά περίπτωση, τυχόν δημόσιες δηλώσεις σε σχέση με τα ειδικά χαρακτηριστικά του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας που πραγματοποιείται από ή για λογαριασμό του εμπόρου, του παραγωγού ή του αντιπροσώπου του, ιδίως στο πλαίσιο της διαφήμισης ή της επισήμανσης. Οι προσδοκίες των καταναλωτών ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με το είδος και τη χρήση του ψηφιακού περιεχομένου και των ψηφιακών υπηρεσιών και, επομένως, θα πρέπει να διαπιστώνονται αντικειμενικά.

Τροπολογία    35

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(25α)  Μολονότι θα πρέπει να διασφαλίζεται η συμβατική ελευθερία σε σχέση με τα κριτήρια συμμόρφωσης προς τη σύμβαση, προκειμένου να αποφεύγεται η καταστρατήγηση της ευθύνης λόγω έλλειψης συμμόρφωσης και να εξασφαλίζεται η υψηλού επιπέδου προστασία των καταναλωτών, οποιαδήποτε συμβατική ρήτρα που παρεκκλίνει από τους κανόνες αναγκαστικού δικαίου σχετικά με τα κριτήρια συμμόρφωσης και την πλημμελή ενσωμάτωση του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας και η οποία είναι επιζήμια για τα συμφέροντα των καταναλωτών, είναι έγκυρη μόνον εάν ο καταναλωτής έχει ενημερωθεί συγκεκριμένα και έχει συναινέσει ρητώς σε αυτήν κατά τη σύναψη της σύμβασης.

Τροπολογία    36

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Λόγω του χαρακτήρα του, το ψηφιακό περιεχόμενο πρέπει κατ’ ανάγκη να αλληλεπιδρά με άλλες ψηφιακές συσκευές για να λειτουργεί σωστά. Επομένως, η διαλειτουργικότητα θα πρέπει να αποτελεί μέρος των κριτηρίων συμμόρφωσης. Ειδικότερα, είναι αναγκαίο να αλληλεπιδρά με το υλισμικό, συν τοις άλλοις με την ταχύτητα του επεξεργαστή και των χαρακτηριστικών της κάρτας γραφικών, και με το λογισμικό, συν τοις άλλοις με τη συγκεκριμένη έκδοση του λειτουργικού συστήματος ή της συγκεκριμένης συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων. Η έννοια της λειτουργικότητας θα πρέπει να αφορά τους τρόπους με τους οποίους το ψηφιακό περιεχόμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Θα πρέπει επίσης να αφορά την απουσία ή την παρουσία οποιουδήποτε τεχνικού περιορισμού, όπως η προστασία μέσω ψηφιακής διαχείρισης δικαιωμάτων ή κωδικών περιοχής.

(26)  Λόγω του χαρακτήρα τους, το ψηφιακό περιεχόμενο και οι ψηφιακές υπηρεσίες πρέπει κατ’ ανάγκη να αλληλεπιδρούν με άλλες ψηφιακές συσκευές για να λειτουργούν σωστά. Επομένως, η διαλειτουργικότητα θα πρέπει να αποτελεί μέρος των κριτηρίων συμμόρφωσης. Η διαλειτουργικότητα θα πρέπει να νοείται ως η ικανότητα του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας να εκτελούν όλες τις λειτουργίες τους σε αλληλεπίδραση με συγκεκριμένο ψηφιακό περιβάλλον. Η λειτουργικότητα θα πρέπει να νοείται ως οι τρόποι με τους οποίους το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Θα πρέπει επίσης να νοείται ως συμπεριλαμβάνουσα την απουσία ή την παρουσία οποιουδήποτε τεχνικού περιορισμού, όπως η προστασία μέσω ψηφιακής διαχείρισης δικαιωμάτων ή κωδικών περιοχής. Ο καταναλωτής θα πρέπει να ενημερώνεται εκ των προτέρων σχετικά με τις εγκεκριμένες χρήσεις του ψηφιακού περιεχομένου, όπως η ιδιωτική αντιγραφή. Σε περίπτωση που η σύμβαση αφορά έργα με προστατευόμενα πνευματικά δικαιώματα, η τήρηση της σύμβασης προϋποθέτει την τήρηση του δικαίου περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι συμβατικές ρήτρες που απαγορεύουν συγκεκριμένα τη νόμιμη άσκηση των εξαιρέσεων ή περιορισμών που προβλέπονται στο δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας θα πρέπει να συνιστούν έλλειψη συμμόρφωσης. Οι όροι υπό τους οποίους ασκούνται οι εξαιρέσεις ή οι περιορισμοί θα πρέπει να εξακολουθήσουν να καθορίζονται από τους κανόνες της Ένωσης σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα, οι οποίοι δεν τροποποιούνται από την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία    37

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Ενώ οι υπηρεσίες και οι τεχνολογίες που βασίζονται στα δεδομένα αποφέρουν σημαντικά οφέλη, δημιουργούν, ωστόσο, και ορισμένα τρωτά σημεία. Σύμφωνα με τη στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά, απαιτείται υψηλό επίπεδο ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των χρηστών και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη τους στην ψηφιακή οικονομία. Με τη διάχυτη πλέον παρουσία των λογισμικών, χαρακτηριστικά όπως η αξιοπιστία, η ασφάλεια και η προσαρμοστικότητα στις εξελισσόμενες ανάγκες αρχίζουν επίσης να αποτελούν πρωταρχικό μέλημα. Συνεπώς, καθίσταται ολοένα και πιο επιτακτικό οι εν λόγω υπηρεσίες και τεχνολογίες που βασίζονται στα δεδομένα να συμβάλλουν στη διασφάλιση αυτών των χαρακτηριστικών, σε βαθμό ανάλογο προς τον ρόλο και τη λειτουργία αυτών των τεχνολογιών. Ειδικότερα, η ποιότητα ως προς την ασφάλεια και την αξιοπιστία επιβάλλεται ως πρωταρχικό μέλημα για τις καινοτόμες, σύνθετες υπηρεσίες που πρέπει να βασίζονται στη διασύνδεση διαφορετικών συστημάτων σε διάφορους τομείς.

(27)  Ενώ οι υπηρεσίες και οι τεχνολογίες που βασίζονται στα δεδομένα αποφέρουν σημαντικά οφέλη, δημιουργούν, ωστόσο, και ορισμένα τρωτά σημεία. Απαιτείται υψηλό επίπεδο ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των χρηστών και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη τους στην ψηφιακή οικονομία. Με τη διάχυτη πλέον παρουσία των λογισμικών, χαρακτηριστικά όπως η αξιοπιστία, η ασφάλεια και η προσαρμοστικότητα στις εξελισσόμενες ανάγκες αρχίζουν επίσης να αποτελούν πρωταρχικό μέλημα. Συνεπώς, καθίσταται ολοένα και πιο επιτακτικό οι εν λόγω υπηρεσίες και τεχνολογίες που βασίζονται στα δεδομένα να συμβάλλουν στη διασφάλιση αυτών των χαρακτηριστικών, σε βαθμό ανάλογο προς τον ρόλο και τη λειτουργία αυτών των τεχνολογιών. Ειδικότερα, η ποιότητα ως προς την ασφάλεια και την αξιοπιστία επιβάλλεται ως πρωταρχικό μέλημα για τις καινοτόμες, σύνθετες υπηρεσίες που πρέπει να βασίζονται στη διασύνδεση διαφορετικών συστημάτων σε διάφορους τομείς. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι επικαιροποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων των επικαιροποιήσεων ασφαλείας είναι αναγκαίες για την προστασία του λειτουργικού λογισμικού έξυπνων αγαθών, όπως τα έξυπνα τηλέφωνα, τα οποία απαιτούν από τον καταναλωτή την εγκατάσταση, το συντομότερο δυνατόν, της πιο πρόσφατης έκδοσης που παρέχεται από τον έμπορο, προκειμένου ο καταναλωτής να προστατεύεται έναντι εκμετάλλευσης από άτομα που ενεργούν με κακόβουλη πρόθεση.

Τροπολογία    38

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Για την εφαρμογή των κανόνων της παρούσας οδηγίας, οι προμηθευτές θα πρέπει να χρησιμοποιούν πρότυπα, ανοικτές τεχνικές προδιαγραφές, καλές πρακτικές και κώδικες δεοντολογίας, ακόμη και σε σχέση με τα συνήθη μορφότυπα δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την ανάκτηση του περιεχομένου που δημιουργείται από τον χρήστη ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου που παρέχεται από τον καταναλωτή, είτε προβλέπονται σε διεθνές επίπεδο είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή τομεακό. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή μπορεί να κρίνει σκόπιμη την προώθηση της ανάπτυξης διεθνών και ευρωπαϊκών προτύπων και την κατάρτιση κώδικα δεοντολογίας από εμπορικές ενώσεις και άλλες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την ομοιόμορφη εφαρμογή της οδηγίας.

(28)  Για την εφαρμογή των κανόνων της παρούσας οδηγίας, οι έμποροι θα πρέπει να χρησιμοποιούν πρότυπα, ανοικτές τεχνικές προδιαγραφές, καλές πρακτικές και κώδικες δεοντολογίας, ακόμη και σε σχέση με τα συνήθη μορφότυπα δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την ανάκτηση του περιεχομένου που δημιουργείται από τον χρήστη ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου που παρέχεται από τον καταναλωτή, και μεταξύ άλλων σχετικά με την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων και των ψηφιακών περιβαλλόντων, είτε προβλέπονται σε διεθνές επίπεδο είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή τομεακό. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή μπορεί να ζητά από εμπορικές ενώσεις και άλλες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις την ανάπτυξη διεθνών και ευρωπαϊκών προτύπων και την κατάρτιση κώδικα δεοντολογίας που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την ομοιόμορφη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    39

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(28α)  Κατά τη διάρκεια εύλογου χρονικού διαστήματος, ο έμπορος θα πρέπει να παρέχει στον καταναλωτή επικαιροποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων επικαιροποιήσεων ασφαλείας, προκειμένου να τηρεί το ψηφιακό περιεχόμενο ή την ψηφιακή υπηρεσία σε συμμόρφωση προς τους όρους της σύμβασης. Ο καταναλωτής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εγκαταστήσει τις εν λόγω επικαιροποιήσεις ή όχι. Για παράδειγμα, ο καταναλωτής μπορεί να αποφασίσει να μην εγκαταστήσει τις επικαιροποιήσεις που του παρέχονται όταν αυτό θα απαιτούσε την αναβάθμιση του λειτουργικού του συστήματος. Ωστόσο, σε αυτές τις περιπτώσεις, εάν ο καταναλωτής αποφασίσει να μην εγκαταστήσει τις επικαιροποιήσεις, ο καταναλωτής δεν μπορεί, εκτός αν ο έμπορος συμφωνήσει ρητώς κάτι διαφορετικό, να αναμένει εύλογα ότι το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία θα παραμείνει σε συμμόρφωση προς τη σύμβαση. Ο καταναλωτής πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με το γεγονός ότι η απόφαση του καταναλωτή να μην εγκαθιστά τις αναγκαίες επικαιροποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων των επικαιροποιήσεων ασφαλείας, θα λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση της ευθύνης του εμπόρου για τη διατήρηση της συμμόρφωσης του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας.

Τροπολογία    40

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  Πολλοί τύποι ψηφιακού περιεχομένου παρέχονται κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Για παράδειγμα, οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες νέφους για ορισμένο χρονικό διάστημα. Είναι, ως εκ τούτου, σημαντικό να διασφαλίζεται ότι το ψηφιακό περιεχόμενο συμμορφώνεται προς τους όρους της σύμβασης καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Εξάλλου, δεδομένης της συχνής βελτίωσης του ψηφιακού περιεχομένου, κυρίως μέσω επικαιροποιήσεων, η έκδοση του ψηφιακού περιεχομένου που παρέχεται στον καταναλωτή πρέπει να είναι η πλέον πρόσφατη διαθέσιμη έκδοση κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης.

(29)  Πολλοί τύποι ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακών υπηρεσιών παρέχονται κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, όπως η πρόσβαση σε υπηρεσίες νέφους. Είναι, ως εκ τούτου, αναγκαίο να διασφαλίζεται ότι το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία συμμορφώνεται προς τους όρους της σύμβασης καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Οι σημαντικές, συνεχείς και επαναλαμβανόμενες διακοπές της προμήθειας του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας που εμπίπτουν στην ευθύνη του εμπόρου θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Εξάλλου, δεδομένης της συχνής βελτίωσης του ψηφιακού περιεχομένου και των ψηφιακών υπηρεσιών, κυρίως μέσω επικαιροποιήσεων, η έκδοση του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας που παρέχεται στον καταναλωτή πρέπει να είναι η πλέον πρόσφατη διαθέσιμη έκδοση κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης, εκτός εάν τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν ρητώς ότι θα παρασχεθεί παλαιότερη έκδοση, παραδείγματος χάρη για να εξασφαλισθεί διαλειτουργικότητα με το ψηφιακό περιβάλλον του καταναλωτή.

Τροπολογία    41

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30)  Για να λειτουργεί σωστά, το ψηφιακό περιεχόμενο πρέπει να ενσωματώνεται σωστά στο περιβάλλον υλισμικού και λογισμικού του καταναλωτή. Η έλλειψη συμμόρφωσης του ψηφιακού περιεχομένου προς τους όρους της σύμβασης λόγω εσφαλμένης ενσωμάτωσης θα πρέπει να θεωρείται ως έλλειψη συμμόρφωσης του ίδιου του ψηφιακού περιεχομένου προς τους όρους της σύμβασης, εφόσον αυτό ενσωματώθηκε από τον προμηθευτή ή υπό τον έλεγχό του, ή από τον καταναλωτή με βάση τις οδηγίες ενσωμάτωσης που παρείχε ο προμηθευτής, και η εσφαλμένη ενσωμάτωση οφείλεται σε ελλείψεις στις απαιτούμενες οδηγίες ενσωμάτωσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η έλλειψη συμμόρφωσης προέρχεται από την πλευρά του προμηθευτή.

(30)  Για να λειτουργεί σωστά, το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία πρέπει να ενσωματώνεται σωστά στο ψηφιακό περιβάλλον του καταναλωτή. Η έλλειψη συμμόρφωσης του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας προς τους όρους της σύμβασης λόγω εσφαλμένης ενσωμάτωσης θα πρέπει να θεωρείται ως έλλειψη συμμόρφωσης του ίδιου του ψηφιακού περιεχομένου ή της ίδιας της ψηφιακής υπηρεσίας προς τους όρους της σύμβασης, εφόσον αυτό ενσωματώθηκε από τον έμπορο ή υπό τον έλεγχό του, ή από τον καταναλωτή με βάση τις οδηγίες ενσωμάτωσης που παρείχε ο έμπορος, και η εσφαλμένη ενσωμάτωση οφείλεται σε ελλείψεις στις απαιτούμενες οδηγίες ενσωμάτωσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η έλλειψη συμμόρφωσης προέρχεται από την πλευρά του εμπόρου.

Τροπολογία    42

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31)  Η συμμόρφωση θα πρέπει να καλύπτει τόσο τα υλικά όσο και τα νομικά ελαττώματα. Τα δικαιώματα τρίτων θα μπορούσαν, πράγματι, να εμποδίσουν τον καταναλωτή να επωφελείται από το ψηφιακό περιεχόμενο ή από ορισμένα χαρακτηριστικά του σύμφωνα με τη σύμβαση, όταν αυτά παραβιάζονται και το τρίτο μέρος υποχρεώσει, δικαίως, τον προμηθευτή να πάψει να παραβιάζει τα δικαιώματα αυτά και να διακόψει την προσφορά του συγκεκριμένου ψηφιακού περιεχομένου. Τα νομικά ελαττώματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά για το ψηφιακό περιεχόμενο, το οποίο υπόκειται, εξ ορισμού, σε δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Ως εκ τούτου, ο προμηθευτής θα πρέπει να υποχρεούται να διασφαλίζει ότι το ψηφιακό περιεχόμενο είναι απαλλαγμένο από κάθε δικαίωμα τρίτου, όπως για παράδειγμα αξίωση πνευματικών δικαιωμάτων που σχετίζεται με το ψηφιακό περιεχόμενο, που εμποδίζει τον καταναλωτή να επωφελείται από το ψηφιακό περιεχόμενο σύμφωνα με τη σύμβαση.

(31)  Η συμμόρφωση θα πρέπει να καλύπτει τόσο τα υλικά όσο και τα νομικά ελαττώματα. Τα δικαιώματα τρίτων θα μπορούσαν, πράγματι, να εμποδίσουν τον καταναλωτή να επωφελείται από το ψηφιακό περιεχόμενο ή την ψηφιακή υπηρεσία ή από ορισμένα χαρακτηριστικά τους σύμφωνα με τη σύμβαση, όταν αυτά παραβιάζονται και το τρίτο μέρος υποχρεώσει, δικαίως, τον έμπορο να πάψει να παραβιάζει τα δικαιώματα αυτά και να διακόψει την προσφορά του συγκεκριμένου ψηφιακού περιεχομένου ή των συγκεκριμένων ψηφιακών υπηρεσιών. Τα νομικά ελαττώματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά για το ψηφιακό περιεχόμενο ή τις ψηφιακές υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται, εξ ορισμού, σε δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Ως εκ τούτου, ο έμπορος θα πρέπει να υποχρεούται να διασφαλίζει ότι το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία είναι απαλλαγμένα από τυχόν περιορισμούς που προκύπτουν από κάθε δικαίωμα τρίτου, όπως για παράδειγμα αξίωση πνευματικών δικαιωμάτων που σχετίζεται με το ψηφιακό περιεχόμενο ή την ψηφιακή υπηρεσία, που εμποδίζει τον καταναλωτή να επωφελείται από το ψηφιακό περιεχόμενο ή την ψηφιακή υπηρεσία σύμφωνα με τη σύμβαση.

Τροπολογία     43

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(31α)  Προκειμένου να αποφευχθεί νομικό κενό στην προστασία των καταναλωτών όσον αφορά τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών, θα πρέπει να καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τυχόν δεσμευτικές εμπορικές εγγυήσεις, κυρίως προσυμβατικές πληροφορίες, διαφημίσεις και δηλώσεις εγγύησης.

Τροπολογία    44

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32)  Λόγω του ειδικού χαρακτήρα του ψηφιακού περιεχομένου και της εξαιρετικής πολυπλοκότητάς του, καθώς και του γεγονότος ότι ο προμηθευτής έχει καλύτερη γνώση και πρόσβαση στην τεχνογνωσία, στις τεχνικές πληροφορίες και σε τεχνική υποστήριξη υψηλού επιπέδου, ο προμηθευτής είναι αυτός που βρίσκεται σε καλύτερη θέση, σε σχέση με τον καταναλωτή, να γνωρίζει τους λόγους μη συμμόρφωσης του ψηφιακού περιεχομένου προς τους όρους της σύμβασης. Ο προμηθευτής είναι επίσης σε καλύτερη θέση να εκτιμήσει κατά πόσον η έλλειψη συμμόρφωσης προς τους όρους της σύμβασης οφείλεται σε ασυμβατότητα του ψηφιακού περιβάλλοντος του καταναλωτή με τις τεχνικές απαιτήσεις για το ψηφιακό περιεχόμενο. Συνεπώς, σε περίπτωση διαφοράς, θα πρέπει να εναπόκειται στον προμηθευτή να αποδείξει ότι το ψηφιακό περιεχόμενο συμμορφώνεται προς τους όρους της σύμβασης, εκτός αν ο προμηθευτής αποδείξει ότι το ψηφιακό περιβάλλον του καταναλωτή δεν είναι συμβατό με το ψηφιακό περιεχόμενο. Μόνο στην περίπτωση που ο προμηθευτής αποδείξει ότι το ψηφιακό περιβάλλον του καταναλωτή δεν είναι συμβατό με τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και τις λοιπές τεχνικές απαιτήσεις, θα εναπόκειται στον καταναλωτή να αποδείξει ότι το ψηφιακό περιεχόμενο δεν συμμορφώνεται προς τους όρους της σύμβασης.

(32)  Λόγω του ειδικού χαρακτήρα του ψηφιακού περιεχομένου και των ψηφιακών υπηρεσιών και της εξαιρετικής πολυπλοκότητάς τους, καθώς και του γεγονότος ότι ο έμπορος έχει καλύτερη γνώση και πρόσβαση στην τεχνογνωσία, στις τεχνικές πληροφορίες και σε τεχνική υποστήριξη υψηλού επιπέδου, ο έμπορος είναι αυτός που βρίσκεται σε καλύτερη θέση, σε σχέση με τον καταναλωτή, να γνωρίζει γιατί το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία δεν συμμορφώνεται προς τους όρους της σύμβασης. Ο έμπορος είναι επίσης σε καλύτερη θέση να εκτιμήσει κατά πόσον η έλλειψη συμμόρφωσης προς τους όρους της σύμβασης οφείλεται σε ασυμβατότητα του ψηφιακού περιβάλλοντος του καταναλωτή με τις τεχνικές απαιτήσεις για το ψηφιακό περιεχόμενο ή την ψηφιακή υπηρεσία. Συνεπώς, σε περίπτωση διαφοράς, θα πρέπει να εναπόκειται στον έμπορο να αποδείξει ότι το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία συμμορφώνεται προς τους όρους της σύμβασης, εκτός αν ο έμπορος αποδείξει ότι το ψηφιακό περιβάλλον του καταναλωτή δεν είναι συμβατό με το ψηφιακό περιεχόμενο ή την ψηφιακή υπηρεσία. Μόνο στην περίπτωση που ο έμπορος αποδείξει ότι το ψηφιακό περιβάλλον του καταναλωτή δεν είναι συμβατό με τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και τις λοιπές τεχνικές απαιτήσεις, θα εναπόκειται στον καταναλωτή να αποδείξει ότι το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία δεν συμμορφώνεται προς τους όρους της σύμβασης. Η χρονική περίοδος κατά την οποία ο έμπορος φέρει το βάρος της απόδειξης για την έλλειψη συμμόρφωσης προς τους όρους της σύμβασης θα πρέπει να είναι δύο έτη από τη στιγμή κατά την οποία παρασχέθηκε το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία. Η προθεσμία αυτή θα πρέπει να μειώνεται σε ένα έτος στην περίπτωση ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακής υπηρεσίας που είναι ενσωματωμένα σε αγαθά. Στην περίπτωση μακροπρόθεσμων συμβάσεων για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακής υπηρεσίας, το βάρος της απόδειξης το φέρει ο έμπορος καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Τροπολογία    45

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(33)  Με την επιφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων προστασίας της ιδιωτικής ζωής, συμπεριλαμβανομένου του απορρήτου των επικοινωνιών, και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του καταναλωτή, ο καταναλωτής θα πρέπει να συνεργάζεται με τον προμηθευτή, ώστε να του επιτρέπει να επαληθεύει το ψηφιακό του περιβάλλον, με όσο το δυνατό λιγότερο παρεμβατικά μέσα τα οποία, στη συγκεκριμένη περίπτωση, έχουν στη διάθεσή τους αμφότερα τα μέρη. Σε πολλές περιπτώσεις, η εξακρίβωση αυτή είναι δυνατή με την παροχή στον προμηθευτή αυτόματα παραγόμενων αναφορών συμβάντων ή λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τη σύνδεση του καταναλωτή στο διαδίκτυο. Σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις στις οποίες, παρά τη βέλτιστη χρήση όλων των άλλων μέσων, δεν υπάρχει άλλη πιθανή λύση, η εξακρίβωση αυτή είναι επίσης δυνατή με την παροχή εικονικής πρόσβασης στο ψηφιακό περιβάλλον του καταναλωτή. Ωστόσο, αν ο καταναλωτής δεν συνεργαστεί με τον προμηθευτή, εναπόκειται στον καταναλωτή να αποδείξει ότι το ψηφιακό περιεχόμενο δεν συμμορφώνεται προς τους όρους της σύμβασης.

(33)  Με την επιφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων προστασίας της ιδιωτικής ζωής, συμπεριλαμβανομένου του απορρήτου των επικοινωνιών, και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του καταναλωτή, ο καταναλωτής θα πρέπει να συνεργάζεται με τον έμπορο, ώστε να του επιτρέπει να επαληθεύει το ψηφιακό του περιβάλλον, με όσο το δυνατό λιγότερο παρεμβατικά μέσα τα οποία, στη συγκεκριμένη περίπτωση, έχουν στη διάθεσή τους αμφότερα τα μέρη για να καθορίσουν κατά πόσον η έλλειψη συμμόρφωσης υπήρχε κατά τον χρόνο της προμήθειας του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας. Σε πολλές περιπτώσεις, η εξακρίβωση αυτή είναι δυνατή με την παροχή στον έμπορο αυτόματα παραγόμενων αναφορών συμβάντων ή λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τη σύνδεση του καταναλωτή στο διαδίκτυο. Σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις στις οποίες, παρά τη βέλτιστη χρήση όλων των άλλων μέσων, δεν υπάρχει άλλη πιθανή λύση, η εξακρίβωση αυτή είναι επίσης δυνατή με την παροχή εικονικής πρόσβασης στο ψηφιακό περιβάλλον του καταναλωτή. Ωστόσο, αν ο καταναλωτής δεν συνεργαστεί με τον έμπορο, εναπόκειται στον καταναλωτή να αποδείξει ότι το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία δεν συμμορφώνεται προς τους όρους της σύμβασης, με την προϋπόθεση ότι ο καταναλωτής έχει ενημερωθεί για αυτή την επίπτωση της άρνησης συνεργασίας.

Τροπολογία    46

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(34)  Ο προμηθευτής θα πρέπει να αναλαμβάνει ευθύνη έναντι του καταναλωτή για την έλλειψη συμμόρφωσης προς τους όρους της σύμβασης και για τυχόν αδυναμία προμήθειας του ψηφιακού περιεχομένου. Επιπλέον, δεδομένου ότι το ψηφιακό περιεχόμενο μπορεί να παρέχεται κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, είναι δικαιολογημένο να ευθύνεται ο προμηθευτής για κάθε έλλειψη συμμόρφωσης που εμφανίζεται κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα.

(34)  Ο έμπορος θα πρέπει να αναλαμβάνει ευθύνη έναντι του καταναλωτή για τυχόν αδυναμία προμήθειας του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας και για τυχόν έλλειψη συμμόρφωσης του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας προς τους όρους της σύμβασης η οποία γίνεται εμφανής εντός δύο ετών από τον χρόνο προμήθειας τους. Δεδομένου ότι το ψηφιακό περιεχόμενο ή οι ψηφιακές υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, ο έμπορος ευθύνεται για κάθε έλλειψη συμμόρφωσης που εμφανίζεται κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα. Όσον αφορά το ενσωματωμένο ψηφιακό περιεχόμενο ή τις ενσωματωμένες ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να εφαρμόζεται παρόμοιο καθεστώς νόμιμων εγγυήσεων με αυτό που εφαρμόζεται για τα συνήθη αγαθά. Για να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και να τονωθούν οι διασυνοριακές πωλήσεις, τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός αυτού, θα πρέπει να επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος στη διαδικασία εναρμόνισης της νομοθεσίας για τους καταναλωτές. Η νόμιμη ελάχιστη διετής περίοδος εγγύησης που προβλέπεται στην οδηγία 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a θα πρέπει να καταστεί ένα πλήρως εναρμονισμένο πρότυπο. Ωστόσο, προκειμένου να μην μειωθεί η προστασία του καταναλωτή σε ορισμένα κράτη μέλη, τα κράτη μέλη τα οποία έχουν ήδη θεσπίσει μεγαλύτερα ή διαφορετικά μοντέλα περιόδων εγγύησης μέχρι τον χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να μπορούν να τα διατηρήσουν.

 

____________

 

Οδηγία 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με ορισμένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών, ΕΕ L 171 της 7.7.1999, σ. 12.

Τροπολογία    47

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(35)  Η αδυναμία προμήθειας εκ μέρους του προμηθευτή του ψηφιακού περιεχομένου στον καταναλωτή σύμφωνα με τη σύμβαση αποτελεί σοβαρή παραβίαση της κύριας συμβατικής υποχρέωσης του προμηθευτή, γεγονός που θα πρέπει να επιτρέπει στον καταναλωτή να καταγγείλει αμέσως τη σύμβαση. Στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν παρέλειψε αρχικά να προμηθεύσει το ψηφιακό περιεχόμενο, τυχόν διακοπές στην προμήθεια, οι οποίες καθιστούν το ψηφιακό περιεχόμενο μη διαθέσιμο στον καταναλωτή ή μη προσβάσιμο από αυτόν για σύντομο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να θεωρούνται ως περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς τους όρους της σύμβασης και όχι ως αδυναμία προμήθειας. Ειδικότερα, η απαίτηση για την ορθή συνέχιση του ψηφιακού περιεχομένου θα πρέπει επίσης να καλύπτει συμβάντα πολύ πιο σημαντικά από αμελητέες, βραχυπρόθεσμες διακοπές προμήθειας.

(35)  Στην περίπτωση που ο έμπορος αδυνατεί να προμηθεύσει το ψηφιακό περιεχόμενο ή τις ψηφιακές υπηρεσίες στον καταναλωτή σύμφωνα με τη σύμβαση, ο καταναλωτής θα πρέπει να καλέσει τον έμπορο να τα προμηθεύσει. Η αδυναμία προμήθειας του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, θα πρέπει να επιτρέπει στον καταναλωτή να καταγγείλει αμέσως τη σύμβαση, εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν ρητώς για πρόσθετο χρονικό διάστημα για την προμήθεια του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας. Στην περίπτωση που ο έμπορος δεν παρέλειψε αρχικά να προμηθεύσει το ψηφιακό περιεχόμενο ή τις ψηφιακές υπηρεσίες, τυχόν διακοπές στην προμήθεια, οι οποίες καθιστούν το ψηφιακό περιεχόμενο ή τις ψηφιακές υπηρεσίες μη διαθέσιμα στον καταναλωτή ή μη προσβάσιμα από αυτόν για σύντομο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να θεωρούνται ως περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς τους όρους της σύμβασης και όχι ως αδυναμία προμήθειας. Ειδικότερα, η απαίτηση για την ορθή συνέχιση του ψηφιακού περιεχομένου ή των ψηφιακών υπηρεσιών θα πρέπει επίσης να καλύπτει συμβάντα πολύ πιο σημαντικά από αμελητέες, βραχυπρόθεσμες διακοπές προμήθειας.

Τροπολογία    48

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(36)  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τους όρους της σύμβασης, οι καταναλωτές θα πρέπει σε πρώτο στάδιο να δικαιούνται την αποκατάσταση της συμμόρφωσης του ψηφιακού περιεχομένου προς τους όρους της σύμβασης. Ανάλογα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ψηφιακού περιεχομένου, ο προμηθευτής μπορεί να επιλέξει συγκεκριμένο τρόπο αποκατάστασης της συμμόρφωσης του ψηφιακού περιεχόμενου προς τους όρους της σύμβασης, για παράδειγμα με την έκδοση επικαιροποιήσεων ή υποχρεώνοντας τον καταναλωτή να αποκτήσει πρόσβαση σε νέο αντίγραφο του ψηφιακού περιεχομένου. Δεδομένης της ποικιλομορφίας του ψηφιακού περιεχομένου, δεν είναι σκόπιμο να καθορίζονται συγκεκριμένες προθεσμίες για την άσκηση των δικαιωμάτων ή την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που σχετίζονται με το ψηφιακό περιεχόμενο. Οι προθεσμίες αυτές μπορεί να μην λαμβάνουν υπόψη αυτήν την ποικιλομορφία και είτε να αποδεικνύονται πολύ σύντομες είτε πολύ μεγάλες, ανάλογα με την περίπτωση. Είναι, συνεπώς, σκοπιμότερο να γίνεται αναφορά σε εύλογες προθεσμίες. Η συμμόρφωση του ψηφιακού περιεχομένου πρέπει να αποκαθίσταται προς τους όρους της σύμβασης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και εντελώς δωρεάν. Ειδικότερα, ο καταναλωτής δεν θα πρέπει να υποβάλλεται σε δαπάνες που συνδέονται με την ανάπτυξη επικαιροποίησης του ψηφιακού περιεχομένου.

(36)  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τους όρους της σύμβασης, οι καταναλωτές θα πρέπει σε πρώτο στάδιο να δικαιούνται την αποκατάσταση της συμμόρφωσης του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας προς τους όρους της σύμβασης. Ανάλογα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας, ο έμπορος θα πρέπει να επιλέξει συγκεκριμένο τρόπο αποκατάστασης της συμμόρφωσης του ψηφιακού περιεχόμενου ή της ψηφιακής υπηρεσίας προς τους όρους της σύμβασης, για παράδειγμα με την έκδοση επικαιροποιήσεων ή υποχρεώνοντας τον καταναλωτή να αποκτήσει πρόσβαση σε νέο αντίγραφο του ψηφιακού περιεχομένου. Προκειμένου να αποφεύγεται οποιαδήποτε σημαντική ενόχληση για τον καταναλωτή, ο έμπορος δεν θα πρέπει να δικαιούται να καταβάλει περισσότερες από μία προσπάθειες για να διορθώσει το ίδιο ελάττωμα. Δεδομένης της ποικιλομορφίας του ψηφιακού περιεχομένου και των ψηφιακών υπηρεσιών, δεν είναι σκόπιμο να καθορίζονται συγκεκριμένες προθεσμίες για την άσκηση των δικαιωμάτων ή την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που σχετίζονται με το εν λόγω ψηφιακό περιεχόμενο ή την εν λόγω ψηφιακή υπηρεσία. Οι προθεσμίες αυτές μπορεί να μην λαμβάνουν υπόψη αυτήν την ποικιλομορφία και είτε να αποδεικνύονται πολύ σύντομες είτε πολύ μεγάλες, ανάλογα με την περίπτωση. Είναι, συνεπώς, σκοπιμότερο να γίνεται αναφορά σε εύλογες προθεσμίες. Ο εύλογος χρόνος για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας προς τους όρους της σύμβασης θα πρέπει να διαπιστώνεται αντικειμενικά, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας και την έλλειψη συμμόρφωσης. Η συμμόρφωση του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας πρέπει να αποκαθίσταται προς τους όρους της σύμβασης εντελώς δωρεάν. Ειδικότερα, ο καταναλωτής δεν θα πρέπει να υποβάλλεται σε δαπάνες που συνδέονται με την ανάπτυξη επικαιροποίησης του ψηφιακού περιεχομένου.

Τροπολογία    49

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(37)  Σε δεύτερο στάδιο, ο καταναλωτής θα πρέπει να δικαιούται να λάβει μείωση του τιμήματος ή να καταγγείλει τη σύμβαση. Το δικαίωμα του καταναλωτή να καταγγείλει τη σύμβαση θα πρέπει να περιορίζεται στις περιπτώσεις που, για παράδειγμα, η αποκατάσταση της συμμόρφωσης του ψηφιακού περιεχομένου δεν είναι δυνατή και όπου η μη συμμόρφωση αλλοιώνει τα βασικά χαρακτηριστικά επιδόσεων του ψηφιακού περιεχομένου. Εάν ο καταναλωτής καταγγείλει τη σύμβαση, ο προμηθευτής θα πρέπει να επιστρέψει το τίμημα που κατέβαλε ο καταναλωτής ή, στην περίπτωση που το ψηφιακό περιεχόμενο δεν παρέχεται έναντι τιμήματος αλλά έναντι πρόσβασης σε δεδομένα που παρέχονται από τον καταναλωτή, ο προμηθευτής θα πρέπει να μην χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα και να μην τα μεταφέρει σε τρίτους ή να μην επιτρέπει σε τρίτους να έχουν πρόσβαση σε αυτά μετά την καταγγελία της σύμβασης. Στις περιπτώσεις που η αντιπαροχή συνίσταται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η εκπλήρωση της υποχρέωσης μη χρήσης των δεδομένων θα πρέπει να σημαίνει ότι ο προμηθευτής λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να συμμορφωθεί προς τους κανόνες προστασίας των δεδομένων, διαγράφοντας τα δεδομένα ή καθιστώντας τα ανώνυμα κατά τρόπον ώστε να μην είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητας του καταναλωτή με οποιοδήποτε μέσο που είναι δυνατό να χρησιμοποιήσει ευλόγως ο προμηθευτής ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων του υπεύθυνου επεξεργασίας δυνάμει της οδηγίας 95/46/ΕΚ, ο προμηθευτής δεν θα πρέπει να υποχρεούται να λάβει επιπλέον μέτρα σε σχέση με δεδομένα τα οποία αυτός παρείχε νομίμως σε τρίτους κατά τη διάρκεια της σύμβασης για την προμήθεια του ψηφιακού περιεχομένου.

(37)  Σε δεύτερο στάδιο, ο καταναλωτής θα πρέπει να δικαιούται να λάβει μείωση του τιμήματος ή να καταγγείλει τη σύμβαση. Το δικαίωμα του καταναλωτή να καταγγείλει τη σύμβαση θα πρέπει να περιορίζεται στις περιπτώσεις που, για παράδειγμα, η αποκατάσταση της συμμόρφωσης του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας δεν είναι δυνατή και η μη συμμόρφωση αλλοιώνει τα βασικά χαρακτηριστικά επιδόσεων του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας. Στην περίπτωση των συμβάσεων που έχουν συναφθεί με ψηφιακά μέσα, ο έμπορος θα πρέπει να παρέχει στον καταναλωτή ένα εύκολο ψηφιακό μέσο για την καταγγελία της σύμβασης, για παράδειγμα, μια ηλεκτρονική φόρμα. Εάν ο καταναλωτής καταγγείλει τη σύμβαση, ο έμπορος θα πρέπει να επιστρέψει το τίμημα που κατέβαλε ο καταναλωτής.

Τροπολογία    50

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(38)  Μετά την καταγγελία ο προμηθευτής θα πρέπει επίσης να μην κάνει χρήση του περιεχομένου που δημιουργήθηκε από τον καταναλωτή. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που δημιουργείται συγκεκριμένο περιεχόμενο από περισσότερους του ενός καταναλωτές, ο προμηθευτής δικαιούται να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο που δημιούργησε ο καταναλωτής, αν το χρησιμοποιούν και οι άλλοι καταναλωτές.

(38)  Μετά την καταγγελία ο έμπορος θα πρέπει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου που δημιουργήθηκε από τον καταναλωτή. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που το περιεχόμενο που δημιουργούν οι χρήστες είτε δεν έχει καμία χρησιμότητα εκτός του οικοσυστήματος ή αφορά μόνο τη δραστηριότητα του καταναλωτή, ή έχει ομαδοποιηθεί με άλλα δεδομένα από τον έμπορο και δεν μπορεί να διαχωριστεί ή μπορεί να διαχωριστεί μόνο με δυσανάλογες προσπάθειες, ο έμπορος δικαιούται να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο που δημιούργησε ο καταναλωτής. Αυτό ισχύει επίσης στις περιπτώσεις που περισσότεροι από έναν καταναλωτή δημιούργησαν συγκεκριμένο περιεχόμενο και άλλοι καταναλωτές μπορούν να συνεχίσουν να το χρησιμοποιούν. Σε αυτά περιλαμβάνονται μεμονωμένες συνεισφορές περιεχομένου από καταναλωτή σε συνεργατικό έργο το οποίο άλλοι καταναλωτές εξακολουθούν να χρησιμοποιούν. Οι εν λόγω μεμονωμένες συνεισφορές περιεχομένου πρέπει να είναι επαναχρησιμοποιήσιμες από τον έμπορο σύμφωνα με τους όρους υπό τους οποίους είχαν αρχικά παρασχεθεί από τον καταναλωτή, και μετά την καταγγελία της σύμβασης.

Τροπολογία    51

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(39)  Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι ο καταναλωτής χαίρει αποτελεσματικής προστασίας σε σχέση με το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης, ο προμηθευτής θα πρέπει να επιτρέπει στον καταναλωτή να ανακτά όλα τα δεδομένα που έχουν μεταφορτωθεί από τον καταναλωτή, που έχουν παραχθεί από τον καταναλωτή με τη χρήση του ψηφιακού περιεχομένου ή τα οποία έχουν δημιουργηθεί μετά τη χρήση του ψηφιακού περιεχομένου από τον καταναλωτή. Αυτή η υποχρέωση θα πρέπει να εκτείνεται σε δεδομένα που ο προμηθευτής υποχρεούται να διατηρήσει σύμφωνα με τη σύμβαση για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου, καθώς και σε δεδομένα που ο προμηθευτής έχει πράγματι διατηρήσει σε σχέση με τη σύμβαση.

διαγράφεται

Τροπολογία    52

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(40)  Όταν, μετά την καταγγελία της σύμβασης λόγω έλλειψης συμμόρφωσης προς τους όρους της σύμβασης, ο προμηθευτής χορηγήσει στον καταναλωτή τεχνικά μέσα για την ανάκτηση των δεδομένων, ο καταναλωτής θα πρέπει να δικαιούται να ανακτά τα δεδομένα χωρίς να υπόκειται σε οιανδήποτε, όπως για παράδειγμα στη δαπάνη για τη χρήση συνήθως χρησιμοποιούμενου μορφότυπου δεδομένων. Εξαιρούνται οι δαπάνες που προκύπτουν από το ψηφιακό περιβάλλον του καταναλωτή, καθώς και οι δαπάνες σύνδεσης στο δίκτυο, επειδή δεν σχετίζονται συγκεκριμένα με την ανάκτηση των δεδομένων.

(40)  Μετά την καταγγελία της σύμβασης λόγω έλλειψης συμμόρφωσης προς τους όρους της σύμβασης, ο έμπορος θα πρέπει να διαθέτει στον καταναλωτή κάθε παραγόμενο από τους χρήστες περιεχόμενο που δεν συνιστά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν το περιεχόμενο αυτό δεν έχει καμία χρησιμότητα εκτός του πλαισίου του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας που παρέχει ο έμπορος, αν αφορά μόνο τη δραστηριότητα του καταναλωτή κατά τη χρήση του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας που παρέχει ο έμπορος, ή έχει ομαδοποιηθεί με άλλα δεδομένα από τον έμπορο και δεν μπορεί να διαχωριστεί ή αν θα ήταν αναγκαίο να καταβληθεί δυσανάλογη προσπάθεια για τον διαχωρισμό του. Ο καταναλωτής θα πρέπει να δικαιούται να ανακτήσει το περιεχόμενο δωρεάν, και σε συνήθως χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχάνημα μορφότυπο δεδομένων.

Τροπολογία    53

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(41)  Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, δεν θα πρέπει να απαιτείται από τον καταναλωτή να πληρώσει για τη χρήση ψηφιακού περιεχομένου που δεν συμμορφώνεται προς τους όρους της σύμβασης, επειδή κάτι τέτοιο θα στερούσε τον καταναλωτή από την αποτελεσματική προστασία του.

(41)  Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, δεν θα πρέπει να απαιτείται από τον καταναλωτή να πληρώσει για τη χρήση ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακής υπηρεσίας που δεν συμμορφώνεται προς τους όρους της σύμβασης, επειδή κάτι τέτοιο θα στερούσε τον καταναλωτή από την αποτελεσματική προστασία του.

Τροπολογία    54

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(42)  Δεδομένου ότι είναι αναγκαία η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των συμφερόντων των καταναλωτών και των προμηθευτών, στις περιπτώσεις που το ψηφιακό περιεχόμενο που παρέχεται κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος έναντι της καταβολής τιμήματος γεννά δικαίωμα καταγγελίας, ο καταναλωτής θα πρέπει να δικαιούται να καταγγείλει μόνο το μέρος της σύμβασης που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο το ψηφιακό περιεχόμενο δεν ήταν σύμμορφο προς τους όρους της σύμβασης. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που το ψηφιακό περιεχόμενο παρέχεται αντί μη χρηματικής αντιπαροχής, η μερική καταγγελία δεν είναι εφικτή, δεδομένου ότι είναι αδύνατο να κατανεμηθεί κατ’ αναλογία η μη χρηματική αντιπαροχή.

(42)  Δεδομένου ότι είναι αναγκαία η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των συμφερόντων των καταναλωτών και των εμπόρων, στις περιπτώσεις που το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία που παρέχεται κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος έναντι της καταβολής τιμήματος γεννά δικαίωμα καταγγελίας, ο καταναλωτής θα πρέπει να δικαιούται να καταγγείλει μόνο το μέρος της σύμβασης που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία δεν ήταν σύμμορφα προς τους όρους της σύμβασης.

Τροπολογία    55

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(43)  Λόγω της φύσης του, το ψηφιακό περιεχόμενο δεν υπόκειται σε φθορά κατά τη χρήση του και συχνά παρέχεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και όχι ως εφάπαξ προμήθεια. Είναι, συνεπώς, δικαιολογημένο να μην προβλέπεται χρονική περίοδος κατά την οποία ο προμηθευτής θα πρέπει να θεωρείται υπεύθυνος για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης που υφίσταται κατά τον χρόνο προμήθειας του ψηφιακού περιεχομένου. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν να διατηρούν σε ισχύ ή να καθορίζουν μια τέτοια χρονική περίοδο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παραμένουν ελεύθερα να επικαλούνται εθνικούς κανόνες παραγραφής, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια δικαίου σε σχέση με αξιώσεις που βασίζονται στην έλλειψη συμμόρφωσης ψηφιακού περιεχομένου.

διαγράφεται

Τροπολογία    56

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(44)  Η αρχή σύμφωνα με την οποία ο προμηθευτής έχει την ευθύνη καταβολής αποζημίωσης αποτελεί βασικό στοιχείο των συμβάσεων για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου. Προκειμένου να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο ψηφιακό περιεχόμενο, η συγκεκριμένη αρχή θα πρέπει, επομένως, να ρυθμίζεται σε ενωσιακό επίπεδο, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές δεν υφίστανται ζημία στις περιπτώσεις πρόκλησης βλάβης στο υλισμικό ή το λογισμικό τους λόγω ψηφιακού περιεχομένου που δεν είναι σύμμορφο προς τους όρους της σύμβασης. Ως εκ τούτου, οι καταναλωτές θα πρέπει να δικαιούνται αποκατάστασης ζημιών που προκαλούνται στο ψηφιακό περιβάλλον τους λόγω μη συμμόρφωσης προς τους όρους της σύμβασης ή αδυναμίας προμήθειας του ψηφιακού περιεχομένου. Ωστόσο, θα πρέπει να εναπόκειται στα κράτη μέλη να καθορίζουν τους λεπτομερείς όρους για την άσκηση του δικαιώματος αποζημίωσης, ενώ συγχρόνως θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι οι εκπτώσεις επί των τιμών για μελλοντική προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου, ιδίως όταν μια τέτοια προσφορά του προμηθευτή αποτελεί τη μοναδική αποζημίωση για τις απώλειες που έχει υποστεί ο καταναλωτής, δεν αποκαθιστούν, κατ’ ανάγκη, στον βαθμό που είναι δυνατό, την κατάσταση στην οποία θα βρισκόταν ο καταναλωτής αν το ψηφιακό περιεχόμενο είχε παρασχεθεί δεόντως και ήταν σύμμορφο προς τους όρους της σύμβασης.

(44)  Η αρχή σύμφωνα με την οποία ο έμπορος έχει την ευθύνη καταβολής αποζημίωσης αποτελεί βασικό στοιχείο των συμβάσεων για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακών υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, ο καταναλωτής θα πρέπει να δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για ζημία που προκαλείται λόγω μη συμμόρφωσης προς τους όρους της σύμβασης ή αδυναμίας προμήθειας του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας. Ωστόσο, αν η ύπαρξη ενός τέτοιου δικαιώματος αξίωσης αποζημίωσης διασφαλίζεται σε όλα τα κράτη μέλη, δεν θα πρέπει να ρυθμίζεται σε επίπεδο Ένωσης και θα πρέπει να καθορίζεται από το εθνικό δίκαιο.

Τροπολογία    57

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(45)  Ο προμηθευτής μπορεί να υποχρεωθεί, για τεχνολογικούς ή άλλους λόγους, να αλλάξει τα χαρακτηριστικά του ψηφιακού περιεχομένου που παρέχεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Συχνά αυτές οι αλλαγές είναι προς όφελος του καταναλωτή, δεδομένου ότι βελτιώνουν το ψηφιακό περιεχόμενο. Συνεπώς, τα μέρη της σύμβασης μπορούν να συμπεριλάβουν στη σύμβαση αντίστοιχες ρήτρες που επιτρέπουν στον προμηθευτή να προβαίνει σε τροποποιήσεις. Ωστόσο, όταν οι εν λόγω τροποποιήσεις επηρεάζουν αρνητικά τον τρόπο με τον οποίον ο καταναλωτής επωφελείται από τα βασικά χαρακτηριστικά επιδόσεων του ψηφιακού περιεχομένου, μπορεί να ανατρέψουν την ισορροπία της σύμβασης ή να αλλοιώσουν τον χαρακτήρα των επιδόσεων που προβλέπεται από τη σύμβαση σε βαθμό που ο καταναλωτής μπορεί να μην είχε συνάψει την εν λόγω σύμβαση. Συνεπώς, σε τέτοιες περιπτώσεις οι εν λόγω τροποποιήσεις θα πρέπει να υπόκεινται σε ορισμένες προϋποθέσεις.

(45)  Θα πρέπει να επιτρέπεται στον έμπορο, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να τροποποιήσει βασικά χαρακτηριστικά επιδόσεων του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας που παρέχεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπως η προσβασιμότητα και η συνέχειά τους εφόσον η σύμβαση παρέχει βάσιμο λόγο για την τροποποίηση αυτή. Στους βάσιμους λόγους αυτούς θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται περιπτώσεις όπου η τροποποίηση είναι αναγκαία για την προσαρμογή του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας σε νέο τεχνικό περιβάλλον ή σε αυξημένο αριθμό χρηστών ή για άλλους σημαντικούς λειτουργικούς λόγους. Συχνά αυτές οι αλλαγές είναι προς όφελος του καταναλωτή, δεδομένου ότι βελτιώνουν το ψηφιακό περιεχόμενο ή την ψηφιακή υπηρεσία. Συνεπώς, τα μέρη της σύμβασης μπορούν να συμπεριλάβουν στη σύμβαση αντίστοιχες ρήτρες που επιτρέπουν στον έμπορο να προβαίνει σε τροποποιήσεις. Ωστόσο, όταν οι εν λόγω τροποποιήσεις επηρεάζουν αρνητικά τον τρόπο με τον οποίον ο καταναλωτής επωφελείται από τα βασικά χαρακτηριστικά επιδόσεων του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας, μπορεί να ανατρέψουν την ισορροπία της σύμβασης ή να αλλοιώσουν τον χαρακτήρα των επιδόσεων που προβλέπεται από τη σύμβαση σε βαθμό που ο καταναλωτής μπορεί να μην είχε συνάψει την εν λόγω σύμβαση. Προκειμένου να εξισορροπηθούν τα συμφέροντα των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, αυτή η δυνατότητα που παρέχεται στον έμπορο θα πρέπει να συνδυάζεται με το δικαίωμα του καταναλωτή να καταγγείλει τη σύμβαση όταν οι τροποποιήσεις επηρεάζουν αρνητικά τη χρήση του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας ή την πρόσβαση σε αυτά και ο αρνητικός αυτός αντίκτυπος δεν είναι ήσσονος μόνον σημασίας. Ο βαθμός στον οποίο οι τροποποιήσεις επηρεάζουν αρνητικά τη χρήση του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας από τον καταναλωτή ή την πρόσβασή του σε αυτά θα πρέπει να διαπιστώνεται αντικειμενικά, σε συνάρτηση με τη φύση και τον σκοπό του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας και την ποιότητα, τις δυνατότητες λειτουργίας, τη διαλειτουργικότητα και τα λοιπά βασικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι συνήθη σε ψηφιακό περιεχόμενο ή ψηφιακή υπηρεσία του ιδίου τύπου. Οι κανόνες σχετικά με τις επικαιροποιήσεις, αναβαθμίσεις ή παρόμοιες τροποποιήσεις δεν θα πρέπει, ωστόσο, να αφορούν περιπτώσεις κατά τις οποίες, για παράδειγμα, ως συνέπεια της διανομής νέας έκδοσης του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας, τα μέρη συνάπτουν νέα σύμβαση για την προμήθεια του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας.

Τροπολογία    58

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 45 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(45α)  Σε περίπτωση που η χρήση του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας από τον καταναλωτή ή η πρόσβασή του σε αυτά επηρεάζονται αρνητικά λόγω τέτοιας τροποποίησης, ο καταναλωτής θα πρέπει να έχει, ως αποτέλεσμα της τροποποίησης αυτής, το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς καμία επιβάρυνση. Όταν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται η τροποποίηση δεν πληρούνται, δεν θίγονται τα δικαιώματα του καταναλωτή σε τρόπους επανόρθωσης για την έλλειψη συμμόρφωσης. Ομοίως, όταν, κατόπιν τροποποίησης, προκύπτει έλλειψη συμμόρφωσης του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας που δεν έχει προκληθεί από την τροποποίηση, ο καταναλωτής θα πρέπει να συνεχίζει να έχει το δικαίωμα προσφυγής στους τρόπους επανόρθωσης που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία για την έλλειψη συμμόρφωσης του εν λόγω ψηφιακού περιεχομένου ή της εν λόγω ψηφιακής υπηρεσίας.

Τροπολογία    59

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(46)  Ο ανταγωνισμός αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την εύρυθμη λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Για να τονωθεί αυτός ο ανταγωνισμός, οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται σε ανταγωνιστικές προσφορές και να αλλάζουν προμηθευτές. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό στην πράξη, οι καταναλωτές θα πρέπει να μπορούν να ενεργούν χωρίς να αντιμετωπίζουν νομικά, τεχνικά ή πρακτικά εμπόδια, ιδίως συμβατικούς όρους ή έλλειψη μέσων για την ανάκτηση όλων των δεδομένων που έχουν μεταφορτωθεί από τον καταναλωτή, που έχουν παραχθεί με τη χρήση του ψηφιακού περιεχομένου από τον καταναλωτή ή τα οποία έχουν δημιουργηθεί μετά τη χρήση του ψηφιακού περιεχομένου από τον καταναλωτή. Ωστόσο, είναι επίσης σημαντικό να προστατεύονται οι υπάρχουσες επενδύσεις και διαφυλάττεται η εμπιστοσύνη στις συμβάσεις που έχουν συναφθεί. Ως εκ τούτου, οι καταναλωτές θα πρέπει να διαθέτουν το δικαίωμα να καταγγέλλουν μακροπρόθεσμες συμβάσεις υπό ορισμένες ισορροπημένες προϋποθέσεις. Αυτό δεν αποκλείει τη σύναψη καταναλωτικών συμβάσεων για μεγαλύτερες συμβατικές περιόδους Ωστόσο, ο καταναλωτής θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να διακόψει οποιαδήποτε συμβατική σχέση συνολικής διάρκειας άνω των δώδεκα μηνών. Προκειμένου να αποφεύγεται κάθε καταστρατήγηση αυτού του δικαιώματος, θα πρέπει να καλύπτεται κάθε σύμβαση που δεσμεύει τον καταναλωτή για διάστημα άνω των δώδεκα μηνών, ανεξαρτήτως του αν η σύμβαση είναι αορίστου χρόνου ή παρατείνεται αυτόματα ή έπειτα από μεταγενέστερη συμφωνία των μερών.

(46)  Ο ανταγωνισμός αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την εύρυθμη λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Για να τονωθεί αυτός ο ανταγωνισμός, οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται σε ανταγωνιστικές προσφορές και να αλλάζουν εμπόρους. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό στην πράξη, οι καταναλωτές θα πρέπει να μπορούν να ενεργούν χωρίς να αντιμετωπίζουν νομικά, τεχνικά ή πρακτικά εμπόδια, ιδίως συμβατικούς όρους ή έλλειψη μέσων για την ανάκτηση όλων των δεδομένων που έχουν μεταφορτωθεί από τον καταναλωτή, που έχουν παραχθεί με τη χρήση του ψηφιακού περιεχομένου από τον καταναλωτή ή τα οποία έχουν δημιουργηθεί μετά τη χρήση του ψηφιακού περιεχομένου από τον καταναλωτή. Ωστόσο, είναι επίσης σημαντικό να προστατεύονται οι υπάρχουσες επενδύσεις και διαφυλάττεται η εμπιστοσύνη στις συμβάσεις που έχουν συναφθεί. Ως εκ τούτου, οι καταναλωτές θα πρέπει να διαθέτουν το δικαίωμα να καταγγέλλουν μακροπρόθεσμες συμβάσεις υπό ορισμένες ισορροπημένες προϋποθέσεις. Αυτό δεν αποκλείει τη σύναψη καταναλωτικών συμβάσεων για μεγαλύτερες συμβατικές περιόδους. Στην περίπτωση πρόωρης καταγγελίας της σύμβασης, τυχόν πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη σύναψη συμβάσεων με διάρκεια που υπερβαίνει τους 12 μήνες πρέπει να επιστρέφονται αναλογικά. Ο έμπορος πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις και τις συνέπειες για την πρόωρη καταγγελία των συμβάσεων ορισμένου χρόνου με διάρκεια μεγαλύτερη των 12 μηνών. Ωστόσο, ο καταναλωτής θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να διακόψει οποιαδήποτε συμβατική σχέση συνολικής διάρκειας άνω των δώδεκα μηνών. Προκειμένου να αποφεύγεται κάθε καταστρατήγηση αυτού του δικαιώματος, θα πρέπει να καλύπτεται κάθε σύμβαση που δεσμεύει τον καταναλωτή για διάστημα άνω των δώδεκα μηνών, ανεξαρτήτως του αν η σύμβαση έχει αρχική ορισμένη διάρκεια που υπερβαίνει τους 12 μήνες ή παρατείνεται αυτόματα ή έπειτα από συνδυασμό μεταγενέστερων συμβάσεων ή περιόδων ανανέωσης που υπερβαίνουν τους 12 μήνες.

Τροπολογία    60

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(47)  Συχνά, η έλλειψη συμμόρφωσης του τελικού ψηφιακού περιεχομένου, όπως αυτό παρέχεται στον καταναλωτή, προς τους όρους της σύμβασης, οφείλεται σε μία από τις συναλλαγές στην αλυσίδα συναλλαγών, από τον αρχικό σχεδιαστή έως τον τελικό προμηθευτή. Παρότι ο τελικός προμηθευτής θα πρέπει να είναι υπεύθυνος έναντι του καταναλωτή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τους όρους της σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ των δύο μερών, είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι ο προμηθευτής διαθέτει κατάλληλα δικαιώματα έναντι των διαφορετικών μελών της αλυσίδας των συναλλαγών, ώστε να μπορεί να καλύψει την ευθύνη του έναντι του καταναλωτή. Ωστόσο, ο καθορισμός των μελών των αλυσίδων συναλλαγών κατά των οποίων μπορεί να στραφεί ο τελικός προμηθευτής, καθώς και των λεπτομερειών και των προϋποθέσεων αυτών των ενεργειών, θα πρέπει να ανάγεται στο εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο.

(47)  Συχνά, η έλλειψη συμμόρφωσης του τελικού ψηφιακού περιεχομένου ή της τελικής ψηφιακής υπηρεσίας, όπως αυτά παρέχονται στον καταναλωτή, προς τους όρους της σύμβασης, οφείλεται σε μία από τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές στην αλυσίδα συναλλαγών, από τον αρχικό σχεδιαστή έως τον τελικό έμπορο. Παρότι ο τελικός έμπορος θα πρέπει να είναι υπεύθυνος έναντι του καταναλωτή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τους όρους της σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ των δύο μερών, είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι ο έμπορος διαθέτει κατάλληλα δικαιώματα έναντι των διαφορετικών μελών της αλυσίδας των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, ώστε να μπορεί να καλύψει την ευθύνη του έναντι του καταναλωτή. Τα εν λόγω δικαιώματα θα πρέπει να περιορίζονται αυστηρά στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές και να μην επεκτείνονται σε περιπτώσεις που, για παράδειγμα, ο έμπορος επαναχρησιμοποιεί δωρεάν λογισμικό τρίτου για το οποίο ο έμπορος δεν έχει καταβάλει τίμημα. Ωστόσο, ο καθορισμός των μελών των αλυσίδων συναλλαγών κατά των οποίων μπορεί να στραφεί ο τελικός έμπορος, καθώς και των λεπτομερειών και των προϋποθέσεων αυτών των ενεργειών, θα πρέπει να ανάγεται στο εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι το εθνικό τους δίκαιο παρέχει επαρκή προστασία στον έμπορο όταν προσδιορίζονται το πρόσωπο κατά του οποίου δύναται να στραφεί ο έμπορος για να λάβει επανόρθωση, οι χρονικές περίοδοι καθώς και οι σχετικές ενέργειες και όροι άσκησης του δικαιώματος.

Τροπολογία     61

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 47 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(47α)  Η παρούσα οδηγία δεν αποσκοπεί στη θέσπιση νομικού πλαισίου για τις άδειες χρήσης ελεύθερου λογισμικού, εάν το ελεύθερο λογισμικό είναι μέρος του παρεχόμενου ψηφιακού περιεχομένου ή της παρεχόμενης ψηφιακής υπηρεσίας, ούτε στην επιβολή υποχρέωσης στους προγραμματιστές απλώς και μόνο επειδή καθιστούν διαθέσιμο στο κοινό το λογισμικό με άδεια χρήσης ελεύθερου λογισμικού.

Τροπολογία    62

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(48)  Τα πρόσωπα ή οι οργανώσεις που έχουν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, έννομο συμφέρον προστασίας των συμβατικών δικαιωμάτων των καταναλωτών θα πρέπει να έχουν την ευχέρεια να κινήσουν δικαστικές διαδικασίες είτε ενώπιον δικαστηρίου είτε ενώπιον διοικητικής αρχής, αρμόδιας να αποφασίζει σχετικά με τις προσφυγές αυτές ή να κινεί τις κατάλληλες δικαστικές διαδικασίες.

(48)  Τα πρόσωπα ή οι οργανώσεις που έχουν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, έννομο συμφέρον προστασίας των συμβατικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων προστασίας δεδομένων των καταναλωτών θα πρέπει να έχουν την ευχέρεια να κινήσουν δικαστικές διαδικασίες είτε ενώπιον δικαστηρίου είτε ενώπιον διοικητικής αρχής, αρμόδιας να αποφασίζει σχετικά με τις προσφυγές αυτές ή να κινεί τις κατάλληλες δικαστικές διαδικασίες. Οι εν λόγω καταγγελίες ή διαδικασίες θα πρέπει να συνιστούν επαρκές αποτρεπτικό μέσο.

Τροπολογία    63

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(50)  Η οδηγία 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα πρέπει να τροποποιηθεί, ούτως ώστε να αποτυπώνει το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας σε σχέση με το σταθερό μέσο που ενσωματώνει ψηφιακό περιεχόμενο, στις περιπτώσεις που το σταθερό μέσο έχει χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως φορέας για τη μεταφορά του ψηφιακού περιεχομένου στον καταναλωτή.

(50)  Η οδηγία 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα πρέπει να τροποποιηθεί, ούτως ώστε να αποτυπώνει το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας σε σχέση με το ενσωματωμένο ψηφιακό περιεχόμενο και τις ενσωματωμένες ψηφιακές υπηρεσίες.

__________________

 

35 ΕΕ L 171 της 7.7.1999, σ.12.

 

Τροπολογία     64

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 54 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(54α)  Με γνώμονα τη σημασία των θεμάτων και των δικαιωμάτων που εξετάζονται στην παρούσα οδηγία για την εσωτερική αγορά και για τους καταναλωτές και τους πολίτες της Ένωσης, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο αυστηρού ελέγχου και αξιολόγησης και ουσιαστικής και λεπτομερούς διαβούλευσης, με τη συμμετοχή των κρατών μελών και καταναλωτών, νομικών και επιχειρηματικών οργανώσεων σε ενωσιακό επίπεδο.

Τροπολογία     65

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(55)  Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα τα άρθρα 16, 38 και 47.

(55)  Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη και συγκεκριμένα τα άρθρα 7, 8, 16, 38 και 47.

Τροπολογία    66

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο -1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο -1

 

Προστασία δεδομένων

 

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τους κανόνες για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως προβλέπεται ή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 συγκεκριμένα.

Τροπολογία    67

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία καθορίζει ορισμένες απαιτήσεις σχετικά με τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου στους καταναλωτές, ιδίως τους κανόνες σχετικά με τη συμμόρφωση του ψηφιακού περιεχομένου προς τους όρους της σύμβασης, την επανόρθωση σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και τους τρόπους άσκησης της εν λόγω επανόρθωσης, καθώς και τους κανόνες για την τροποποίηση και την καταγγελία αυτών των συμβάσεων.

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι, μέσω της επίτευξης υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, να συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, με τον καθορισμό ορισμένων απαιτήσεων σχετικά με τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακών υπηρεσιών μεταξύ εμπόρων και καταναλωτών, ιδίως κανόνες σχετικά με τη συμμόρφωση του ψηφιακού περιεχομένου ή των ψηφιακών υπηρεσιών προς τους όρους της σύμβασης, την επανόρθωση σε περίπτωση αδυναμίας προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακών υπηρεσιών ή μη συμμόρφωσης και τους τρόπους άσκησης της εν λόγω επανόρθωσης, καθώς και τους κανόνες για την τροποποίηση του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας και την καταγγελία των μακροπρόθεσμων συμβάσεων.

Τροπολογία    68

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  «ψηφιακό περιεχόμενο»:

1.  «ψηφιακό περιεχόμενο»: τα δεδομένα τα οποία παράγονται και παρέχονται σε ψηφιακή μορφή·

α)   τα δεδομένα τα οποία παράγονται και παρέχονται σε ψηφιακή μορφή, για παράδειγμα εγγραφές βίντεο ή ακουστικές εγγραφές, εφαρμογές, ψηφιακά παιχνίδια και κάθε άλλο λογισμικό,

 

β)   υπηρεσία που επιτρέπει τη δημιουργία, την επεξεργασία ή την αποθήκευση δεδομένων σε ψηφιακή μορφή, όταν τα δεδομένα αυτά παρέχονται από τον καταναλωτή, και

 

γ)   υπηρεσία που επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων, σε ψηφιακή μορφή, που παρέχονται από άλλους χρήστες της υπηρεσίας αυτής, καθώς και κάθε άλλη αλληλεπίδραση με τα δεδομένα αυτά·

 

Τροπολογία    69

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  «ψηφιακή υπηρεσία»:

 

α)   υπηρεσία που επιτρέπει τη δημιουργία, την επεξεργασία ή την αποθήκευση δεδομένων σε ψηφιακή μορφή, όταν τα δεδομένα αυτά μεταφορτώνονται ή δημιουργούνται από τον καταναλωτή, ή

 

β)   υπηρεσία που επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων, σε ψηφιακή μορφή, που μεταφορτώνονται ή δημιουργούνται από τον καταναλωτή ή από άλλους χρήστες της υπηρεσίας αυτής ή και τα δύο, καθώς και κάθε άλλη αλληλεπίδραση με τα δεδομένα αυτά·

Τροπολογία    70

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β.  «ενσωματωμένο ψηφιακό περιεχόμενο»: όλες οι μορφές ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακής υπηρεσίας που είναι προεγκατεστημένα σε ένα αγαθό·

Τροπολογία    71

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  «ενσωμάτωση»: η διασύνδεση των διαφορετικών συστατικών μερών ψηφιακού περιβάλλοντος, ώστε να λειτουργούν ως συντονισμένο σύνολο σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίον προορίζονται·

2.  «ενσωμάτωση»: η διασύνδεση και η ενσωμάτωση του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας με τα διαφορετικά συστατικά μέρη του ψηφιακού περιβάλλοντος του καταναλωτή, ούτως ώστε το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης·

Τροπολογία    72

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  «προμηθευτής»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο, ανεξάρτητα από το αν διέπεται από το ιδιωτικό ή δημόσιο δίκαιο, ενεργεί, ακόμη και μέσω άλλου προσώπου που ενεργεί εξ ονόματος και για λογαριασμό του, για σκοπούς που εμπίπτουν στο πλαίσιο της εμπορικής, επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή επαγγελματικής του δραστηριότητας·

3.  «έμπορος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο, ανεξάρτητα από το αν διέπεται από το ιδιωτικό ή δημόσιο δίκαιο, ενεργεί, ακόμη και μέσω άλλου προσώπου που ενεργεί εξ ονόματος και για λογαριασμό του, για σκοπούς που εμπίπτουν στο πλαίσιο της εμπορικής, επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή επαγγελματικής του δραστηριότητας σε σχέση με συμβάσεις που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία·

Τροπολογία    73

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  «αποζημίωση»: χρηματικό ποσό που ενδεχομένως δικαιούνται οι καταναλωτές ως αντιστάθμιση οικονομικής ζημίας στο ψηφιακό τους περιβάλλον·

5.  «αποζημίωση»: χρηματικό ποσό που ενδεχομένως δικαιούνται οι καταναλωτές ως αντιστάθμιση για ζημία που προκλήθηκε από αδυναμία προμήθειας του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας ή από έλλειψη συμμόρφωσης του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας προς τους όρους της σύμβασης·

Τροπολογία    74

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  «τίμημα»: χρηματικό ποσό που οφείλεται ως αντάλλαγμα για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου·

6.  «τίμημα»: χρηματικό ποσό που οφείλεται ως αντάλλαγμα για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακής υπηρεσίας·

Τροπολογία     75

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  «σύμβαση»: συμφωνία με την οποία επιδιώκεται να δημιουργηθούν υποχρεώσεις ή άλλα έννομα αποτελέσματα·

διαγράφεται

Τροπολογία    76

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  «ψηφιακό περιβάλλον»: υλισμικό, ψηφιακό περιεχόμενο και κάθε σύνδεση δικτύου στον βαθμό που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του χρήστη·

8.  «ψηφιακό περιβάλλον»: υλισμικό, λογισμικό, και κάθε σύνδεση δικτύου στον βαθμό που βρίσκεται υπό τον έλεγχο του χρήστη και χρησιμοποιείται από τον καταναλωτή για να αποκτήσει πρόσβαση σε ή να χρησιμοποιήσει ψηφιακό περιεχόμενο ή ψηφιακή υπηρεσία·

Τροπολογία    77

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9.  «διαλειτουργικότητα»: η ικανότητα του ψηφιακού περιεχομένου να εκτελεί όλες τις λειτουργίες του σε αλληλεπίδραση με συγκεκριμένο ψηφιακό περιβάλλον·

9.  «διαλειτουργικότητα»: η ικανότητα του ψηφιακού περιεχομένου ή μιας ψηφιακής υπηρεσίας να εκτελεί όλες τις λειτουργίες του/της σε αλληλεπίδραση με συγκεκριμένο ψηφιακό περιβάλλον, μεταξύ άλλων επιτρέποντας στους καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο ή ψηφιακή υπηρεσία χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιούν εφαρμογές ή άλλες τεχνολογίες για τη μετατροπή του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας στα οποία επιθυμούν να έχουν πρόσβαση·

Τροπολογία    78

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

10.  «προμήθεια»: η παροχή πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο ή η διάθεση ψηφιακού περιεχομένου·

διαγράφεται

Τροπολογία    79

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

11α.  «ήσσονος σημασία έλλειψη συμμόρφωσης»: έλλειψη συμμόρφωσης η οποία δεν αλλοιώνει τις δυνατότητες λειτουργίας, τη διαλειτουργικότητα και τα λοιπά βασικά χαρακτηριστικά επιδόσεων του ψηφιακού περιεχομένου, όπως η προσβασιμότητα, η συνέχεια και η ασφάλεια, στις περιπτώσεις που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 6 και του άρθρου 6α παράγραφος 1 στοιχείο α).

Τροπολογία    80

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε κάθε σύμβαση με την οποία ο προμηθευτής προμηθεύει ψηφιακό περιεχόμενο στον καταναλωτή, ή αναλαμβάνει την υποχρέωση να το πράξει, και σε αντάλλαγμα του οποίου ο καταναλωτής καταβάλλει τίμημα ή παρέχει ενεργά μη χρηματική αντιπαροχή υπό τη μορφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή οποιωνδήποτε άλλων δεδομένων.

1.  Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε κάθε σύμβαση με την οποία ο έμπορος προμηθεύει ή αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθεύσει ψηφιακό περιεχόμενο ή ψηφιακή υπηρεσία στον καταναλωτή, σε αντάλλαγμα του οποίου ο καταναλωτής καταβάλλει τίμημα ή υπό την προϋπόθεση ότι παρέχονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τον καταναλωτή ή συλλέγονται από τον έμπορο ή από τρίτο μέρος προς το συμφέρον του εμπόρου.

Τροπολογία    81

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε κάθε σύμβαση για την προμήθεια ψηφιακού προϊόντος που αναπτύσσεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή.

2.  Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε κάθε σύμβαση για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακών υπηρεσιών που αναπτύσσονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή.

Τροπολογία    82

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Με την εξαίρεση των άρθρων 5 και 11, η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε κάθε σταθερό μέσο που ενσωματώνει ψηφιακό περιεχόμενο, όταν το σταθερό μέσο χρησιμεύει αποκλειστικά ως φορέας για τη μεταφορά ψηφιακού περιεχομένου.

3.  Με την εξαίρεση των άρθρων 5 και 11, η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε ενσωματωμένο ψηφιακό περιεχόμενο ή ενσωματωμένες ψηφιακές υπηρεσίες. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οι αναφορές σε ψηφιακό περιεχόμενο ή ψηφιακές υπηρεσίες στην παρούσα οδηγία καλύπτουν επίσης ενσωματωμένο ψηφιακό περιεχόμενο ή ενσωματωμένες ψηφιακές υπηρεσίες. Όσον αφορά τα αγαθά με ενσωματωμένο ψηφιακό περιεχόμενο ή ενσωματωμένες ψηφιακές υπηρεσίες, ο έμπορος φέρει ευθύνη δυνάμει της παρούσας οδηγίας έναντι του καταναλωτή για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του μόνον όσον αφορά το ενσωματωμένο ψηφιακό περιεχόμενο ή την ενσωματωμένη ψηφιακή υπηρεσία. Οι κανόνες της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της προστασίας που παρέχεται στους καταναλωτές από το εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο σε σχέση με άλλα στοιχεία των εν λόγω αγαθών.

Τροπολογία    83

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε ψηφιακό περιεχόμενο που παρέχεται αντί μη χρηματικής αντιπαροχής στον βαθμό που ο προμηθευτής ζητεί από τον καταναλωτή να παρέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των οποίων η επεξεργασία είναι απολύτως απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης ή την εκπλήρωση νομικών απαιτήσεων, και ο προμηθευτής δεν προβαίνει σε περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων κατά τρόπο ασυμβίβαστο προς τον σκοπό αυτό. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται επίσης σε οποιαδήποτε άλλα δεδομένα των οποίων την παροχή ζητεί ο προμηθευτής από τον καταναλωτή με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του ψηφιακού περιεχομένου προς τους όρους της σύμβασης ή την εκπλήρωση νομικών απαιτήσεων, και ο προμηθευτής δεν χρησιμοποιεί τα εν λόγω δεδομένα για εμπορικούς σκοπούς.

4.  Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται από τον καταναλωτή ή συλλέγονται από τον έμπορο χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τον έμπορο για την προμήθεια, τη διατήρηση της συμμόρφωσης ή τη βελτίωση του ψηφιακού περιεχομένου ή της υπηρεσίας ή για την εκπλήρωση νομικών απαιτήσεων στις οποίες υπόκειται ο έμπορος, και ο έμπορος δεν προβαίνει σε επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων για οποιονδήποτε άλλον σκοπό.

Τροπολογία    84

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τις υπηρεσίες που παρέχονται με κυρίαρχο στοιχείο ανθρώπινης παρέμβασης από την πλευρά του προμηθευτή, όταν η ψηφιακή μορφή χρησιμεύει κυρίως ως φορέας για τη μεταφορά του περιεχομένου·

α)  τις υπηρεσίες που παρέχονται προσωπικά από τον έμπορο και όταν τα ψηφιακά μέσα χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς πρόσβασης ή παράδοσης·

Τροπολογία    85

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)   τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/21/ΕΚ·

β)  τις υπηρεσίες διαπροσωπικής επικοινωνίας όπως ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, με την εξαίρεση των υπηρεσιών διαπροσωπικής επικοινωνίας ανεξαρτήτως αριθμών, στον βαθμό που αυτές δεν ρυθμίζονται στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών·

Τροπολογία     86

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  την παροχή ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακών υπηρεσιών στο πλαίσιο δωρεάν ή ανοικτής άδειας, εφόσον δεν υφίστανται συμβατικές σχέσεις ή υποχρεώσεις πέραν όσων αφορούν την τήρηση των όρων της άδειας·

Τροπολογία     87

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 5α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Η παρούσα οδηγία δεν ισχύει για τη διάθεση περιεχομένου ηλεκτρονικών δημόσιων μητρώων και την παροχή αποσπασμάτων από τέτοιου είδους μητρώα.

Τροπολογία    88

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Εάν μια σύμβαση περιλαμβάνει στοιχεία επιπλέον της προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου, η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται μόνον ως προς τις υποχρεώσεις και τους τρόπους επανόρθωσης των μερών υπό την ιδιότητά τους ως προμηθευτή και καταναλωτή του ψηφιακού περιεχομένου.

6.  Εάν μια σύμβαση για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακών υπηρεσιών περιλαμβάνει πρόσθετες συμβατικές υποχρεώσεις, η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται μόνον ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών υπό την ιδιότητά τους ως εμπόρου και καταναλωτή του εν λόγω ψηφιακού περιεχομένου ή της εν λόγω ψηφιακής υπηρεσίας.

Τροπολογία    89

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας οδηγίας έρχεται σε σύγκρουση με διάταξη άλλης πράξης της Ένωσης που διέπει ειδικό τομέα ή αντικείμενο, η διάταξη της άλλης πράξης της Ένωσης υπερισχύει έναντι των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

7.  Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας οδηγίας έρχεται σε σύγκρουση με διάταξη άλλης πράξης της Ένωσης που διέπει ειδικό τομέα ή αντικείμενο, η διάταξη της άλλης πράξης της Ένωσης υπερισχύει και εφαρμόζεται στους ειδικούς αυτούς τομείς ή στο ειδικό αυτό ζήτημα.

Τροπολογία    90

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

διαγράφεται

Τροπολογία    91

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9.  Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το εθνικό γενικό δίκαιο περί συμβάσεων, όπως οι κανόνες διαμόρφωσης, το κύρος ή τα αποτελέσματα μιας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών της καταγγελίας μιας σύμβασης, στον βαθμό που το εν λόγω δίκαιο δεν ρυθμίζεται από αυτήν.

9.  Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το εθνικό γενικό δίκαιο περί συμβάσεων, όπως οι κανόνες διαμόρφωσης, το κύρος ή τα αποτελέσματα μιας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών της καταγγελίας μιας σύμβασης, στον βαθμό που το εν λόγω δίκαιο δεν ρυθμίζεται από αυτήν. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τους εθνικούς κανόνες σχετικά με τους τρόπους επανόρθωσης για «κρυφά ελαττώματα» ή το βραχυπρόθεσμο δικαίωμα απόρριψης. Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να θεσπίζουν εθνικούς κανόνες σχετικά με τους τρόπους επανόρθωσης για «κρυφά ελαττώματα». Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν εθνικούς κανόνες για το βραχυπρόθεσμο δικαίωμα απόρριψης, εφόσον διατίθενται στις έννομες τάξεις των κρατών μελών κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία     92

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

9α.  Όταν, στο πλαίσιο της παροχής ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακών υπηρεσιών εντός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, είναι εφαρμοστέα η νομοθεσία ενός άλλου κράτους μέλους από εκείνο όπου βρίσκεται η μόνιμη κατοικία του καταναλωτή, ο έμπορος ενημερώνει τον καταναλωτή σχετικά πριν από τη σύναψη της σύμβασης.

Τροπολογία     93

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

9β. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, και ειδικότερα όσον αφορά τα δικαιώματα του δημιουργού, δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην οδηγία 2001/29/ΕΚ.

Τροπολογία    94

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δεν διατηρούν ούτε θεσπίζουν διατάξεις που παρεκκλίνουν από εκείνες που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, συμπεριλαμβανομένων των περισσότερο ή λιγότερο αυστηρών διατάξεων για την εξασφάλιση διαφορετικού επιπέδου προστασίας του καταναλωτή.

Τα κράτη μέλη δεν διατηρούν ούτε θεσπίζουν διατάξεις, στην εθνική τους νομοθεσία που παρεκκλίνουν από εκείνες που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, συμπεριλαμβανομένων των περισσότερο ή λιγότερο αυστηρών διατάξεων για την εξασφάλιση διαφορετικού επιπέδου προστασίας του καταναλωτή, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία     95

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 4α

 

Υποχρεώσεις πληροφόρησης

 

Προτού ο καταναλωτής δεσμευθεί με σύμβαση για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακής υπηρεσίας, ο έμπορος παρέχει στον καταναλωτή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει των άρθρων 6 και 8 της οδηγίας 2011/83/ΕΕ με σαφή και κατανοητό τρόπο.

Τροπολογία    96

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Προμήθεια του ψηφιακού περιεχομένου

Προμήθεια του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας

1.  Κατά την εκτέλεση της σύμβασης για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου, ο προμηθευτής παρέχει το ψηφιακό περιεχόμενο

1.  Ο έμπορος παρέχει το ψηφιακό περιεχόμενο ή την ψηφιακή υπηρεσία θέτοντάς τα στη διάθεση των ακόλουθων προσώπων ή δίνοντας πρόσβαση σε αυτά στα ακόλουθα πρόσωπα:

α)  στον καταναλωτή· ή

α)  στον καταναλωτή·

β)  σε τρίτο μέρος που εκμεταλλεύεται φυσική ή εικονική εγκατάσταση η οποία θέτει το ψηφιακό περιεχόμενο στη διάθεση του καταναλωτή ή παρέχει στον καταναλωτή τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό και έχει επιλεγεί από τον καταναλωτή για την παραλαβή του ψηφιακού περιεχομένου.

β)  σε τρίτο μέρος που εκμεταλλεύεται φυσική ή εικονική εγκατάσταση η οποία θέτει το ψηφιακό περιεχόμενο ή την ψηφιακή υπηρεσία στη διάθεση του καταναλωτή ή παρέχει στον καταναλωτή τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά και έχει επιλεγεί από τον καταναλωτή για την παραλαβή του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας. ή

 

β α)  σε άλλο τρίτο πρόσωπο που ορίζει ο καταναλωτής.

2.  Ο προμηθευτής προμηθεύει το ψηφιακό περιεχόμενο αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός αν τα μέρη έχουν συμφωνήσει διαφορετικά. Η προμήθεια θεωρείται ότι πραγματοποιείται όταν το ψηφιακό περιεχόμενο παρέχεται στον καταναλωτή ή, στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται η παράγραφος 1 στοιχείο β), στο τρίτο μέρος που επιλέγει ο καταναλωτής, αν αυτό το παραλάβει πρώτο.

2.  Ο έμπορος προμηθεύει το ψηφιακό περιεχόμενο ή την ψηφιακή υπηρεσία χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός αν τα μέρη έχουν συμφωνήσει διαφορετικά. Θεωρείται ότι ο έμπορος έχει εκπληρώσει την υποχρέωση προμήθειας όταν το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία τίθενται στη διάθεση ή είναι προσβάσιμα από τον καταναλωτή ή, στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται η παράγραφος 1 στοιχείο β) ή στοιχείο βα), το τρίτο μέρος που επιλέγει ο καταναλωτής, όποιο από τα δύο ισχύει.

Τροπολογία    97

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 5α

 

Συμμόρφωση του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας προς τους όρους της σύμβασης

 

Προκειμένου να συμμορφώνεται προς τους όρους της σύμβασης, το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία πρέπει επίσης να εκπληρώνει τις απαιτήσεις των άρθρων 6, 6α, 7 και 8.

Τροπολογία    98

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 6

Άρθρο 6

Συμμόρφωση του ψηφιακού περιεχομένου προς τους όρους της σύμβασης

Υποκειμενικές προϋποθέσεις συμμόρφωσης προς τους όρους της σύμβασης

1.  Για να θεωρηθεί ότι το ψηφιακό περιεχόμενο συμμορφώνεται προς τους όρους της σύμβασης, πρέπει, κατά περίπτωση:

1.  Για να θεωρηθεί ότι το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία συμμορφώνεται προς τους όρους της σύμβασης, πρέπει, κατά περίπτωση:

α)  να αντιστοιχεί στην ποσότητα, την ποιότητα, τη διάρκεια και την έκδοση, που απαιτούνται από τη σύμβαση, να διαθέτει τις δυνατότητες λειτουργίας, τη διαλειτουργικότητα και τα λοιπά χαρακτηριστικά επιδόσεων, όπως η προσβασιμότητα, η συνέχεια και η ασφάλεια, που απαιτούνται από τη σύμβαση, καθώς και κάθε προσυμβατική πληροφορία που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης,

α)  να αντιστοιχεί στην ποσότητα, την ποιότητα, την περιγραφή, τη διάρκεια και την έκδοση, που απαιτούνται από τη σύμβαση, να διαθέτει τις δυνατότητες λειτουργίας, τη διαλειτουργικότητα και τα λοιπά χαρακτηριστικά επιδόσεων, όπως η προσβασιμότητα, η συνέχεια και η ασφάλεια, που απαιτούνται από τη σύμβαση, καθώς και κάθε προσυμβατική πληροφορία που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης,

β)  να είναι κατάλληλο για κάθε ειδικό σκοπό για τον οποίον το επιζητεί ο καταναλωτής και τον οποίο ο καταναλωτής γνωστοποίησε στον προμηθευτή κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης, ο δε προμηθευτής τον αποδέχθηκε,

β)  να είναι κατάλληλο για κάθε ειδικό σκοπό για τον οποίον το επιζητεί ο καταναλωτής και τον οποίο ο καταναλωτής γνωστοποίησε στον έμπορο το αργότερο κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης, ο δε έμπορος τον αποδέχθηκε,

 

β α)  να συμμορφώνεται προς τη δοκιμαστική έκδοση ή παρουσίαση του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας, που διατέθηκε από τον έμπορο, εκτός εάν η διαφορά μεταξύ του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας που παρέχεται και της δοκιμαστικής έκδοσης ή παρουσίασης τέθηκε υπόψη του καταναλωτή πριν από τη σύναψη της σύμβασης·

γ)  να συνοδεύεται από τυχόν οδηγίες και υπηρεσίες υποστήριξης του πελάτη που προβλέπονται στη σύμβαση, και

γ)  να συνοδεύεται από όλα τα εξαρτήματα, τυχόν οδηγίες, μεταξύ άλλων για την εγκατάσταση, και υπηρεσίες υποστήριξης του πελάτη που προβλέπονται στη σύμβαση, καθώς και κάθε προσυμβατική πληροφορία που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης· και

δ)  να είναι επικαιροποιημένο όπως προβλέπεται στη σύμβαση.

δ)  να είναι επικαιροποιημένο όπως προβλέπεται στη σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε προσυμβατικής πληροφορίας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης·

2.   Στον βαθμό που η σύμβαση δεν ορίζει, κατά περίπτωση, με σαφή και περιεκτικό τρόπο, τις απαιτήσεις για το ψηφιακό περιεχόμενο που προβλέπονται στην παράγραφο 1, το ψηφιακό περιεχόμενο πρέπει να είναι κατάλληλο για τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιείται συνήθως ψηφιακό περιεχόμενο της ιδίας περιγραφής, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων λειτουργίας, της διαλειτουργικότητάς του και των λοιπών χαρακτηριστικών επιδόσεων, όπως η προσβασιμότητα, η συνέχεια και η ασφάλεια, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

 

α)   αν το ψηφιακό περιεχόμενο παρέχεται αντί τιμήματος ή άλλης μη χρηματικής αντιπαροχής,

 

β)   κατά περίπτωση, τυχόν ισχύοντα διεθνή τεχνικά πρότυπα ή, ελλείψει αυτών, εφαρμοστέοι κώδικες δεοντολογίας και καλές πρακτικές του κλάδου, και

 

γ)   τυχόν δημόσια δήλωση του προμηθευτή ή για λογαριασμό του προμηθευτή ή άλλων προσώπων σε προηγούμενα στάδια της αλυσίδας συναλλαγών, εκτός εάν ο προμηθευτής αποδείξει:

 

i)   ότι δεν γνώριζε και δεν μπορούσε ευλόγως να γνωρίζει τη σχετική δήλωση·

 

ii)   ότι, κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης η σχετική δήλωση είχε διορθωθεί·

 

iii)   ότι η απόφαση για την αγορά του ψηφιακού περιεχομένου δεν μπορούσε να επηρεαστεί από τη δήλωση.

 

3.   Εάν η σύμβαση ορίζει ότι το ψηφιακό περιεχόμενο πρέπει να παρέχεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το ψηφιακό περιεχόμενο πρέπει να συμμορφώνεται προς τους όρους της σύμβασης καθ’ όλη τη διάρκεια του εν λόγω διαστήματος.

 

4.   Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, το παρεχόμενο ψηφιακό περιεχόμενο πρέπει να συμμορφώνεται με την πλέον πρόσφατη έκδοση του ψηφιακού περιεχομένου που ήταν διαθέσιμη κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης.

 

5.   Προκειμένου να συμμορφώνεται προς τους όρους της σύμβασης, το ψηφιακό περιεχόμενο πρέπει επίσης να εκπληρώνει τις απαιτήσεις των άρθρων 7 και 8.

 

Τροπολογία    99

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 6α

 

Αντικειμενικές απαιτήσεις συμμόρφωσης προς τους όρους της σύμβασης

 

1.   Το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία, κατά περίπτωση:

 

α)   διαθέτει ιδιότητες και χαρακτηριστικά επιδόσεων μεταξύ άλλων όσον αφορά τις δυνατότητες λειτουργίας, τη διαλειτουργικότητα, την προσβασιμότητα, τη συνέχεια και την ασφάλεια του, τα οποία βρίσκονται συνήθως σε ψηφιακό περιεχόμενο ή ψηφιακές υπηρεσίες του ιδίου τύπου, και που μπορεί εύλογα να αναμένει ο καταναλωτής, δεδομένης της φύσης του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας, και συμμορφώνεται, κατά περίπτωση, προς τυχόν ισχύοντα διεθνή ή ευρωπαϊκά τεχνικά πρότυπα ή, ελλείψει αυτών, τους εφαρμοστέους κώδικες δεοντολογίας του κλάδου και τις ορθές πρακτικές, μεταξύ άλλων για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακών περιβαλλόντων·

 

β)   συνάδει με τυχόν δημόσια δήλωση του εμπόρου ή για λογαριασμό του εμπόρου, του παραγωγού ή του αντιπροσώπου του, ιδίως στο πλαίσιο της διαφήμισης ή της επισήμανσης, εκτός εάν ο έμπορος μπορεί να αποδείξει:

 

i)   ότι δεν γνώριζε και δεν μπορούσε ευλόγως να γνώριζε τη σχετική δήλωση όσον αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας·

 

ii)   ότι, κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης, η σχετική δήλωση είχε διορθωθεί με τον ίδιο ή παρόμοιο τρόπο με αυτόν που είχε διατυπωθεί· ή

 

iii)   ότι η απόφαση για την αγορά του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας δεν μπορούσε να είχε επηρεαστεί από τη δήλωση.

 

2.   Σε περίπτωση συμβάσεων όπου το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία θα πρέπει να παρέχεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία συμμορφώνεται προς τους όρους της σύμβασης καθ’ όλη τη διάρκεια του εν λόγω διαστήματος. Οι προσωρινές διακοπές της προμήθειας του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας που εμπίπτουν στην ευθύνη του εμπόρου θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως περιπτώσεις μη συμμόρφωσης εάν είναι σημαντικές, συνεχείς και επαναλαμβανόμενες.

 

3.   Το παρεχόμενο ψηφιακό περιεχόμενο ή η παρεχόμενη ψηφιακή υπηρεσία πρέπει να συμμορφώνεται προς την πλέον πρόσφατη έκδοση του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας που ήταν διαθέσιμη κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί ρητώς διαφορετικά.

 

4.   Ο έμπορος διασφαλίζει ότι, για εύλογο χρονικό διάστημα, παρέχονται στον καταναλωτή και του κοινοποιούνται επικαιροποιήσεις του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των επικαιροποιήσεων ασφαλείας, που είναι απαραίτητες προκειμένου να διατηρείται η συμμόρφωση του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας προς τους όρους της σύμβασης. Η μη εγκατάσταση των εν λόγω επικαιροποιήσεων από τον καταναλωτή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος δεν έχει καμία επίπτωση όσον αφορά τη συμμόρφωση του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας προς τους όρους της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής επιλέξει να διατηρήσει την παρούσα έκδοση του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας, και η νέα έκδοση δεν είναι απαραίτητη προκειμένου το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία να παραμείνουν σύμμορφα προς τους όρους της σύμβασης, η εν λόγω παρούσα έκδοση παραμένει διαθέσιμη ή προσβάσιμη για εύλογο χρονικό διάστημα.

 

5.   Προκειμένου να συμμορφώνεται προς τους όρους της σύμβασης, το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία πρέπει επίσης να πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 7 και 8 της παρούσας οδηγίας και, κατά περίπτωση, τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Τροπολογία    100

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 7

Άρθρο 7

Ενσωμάτωση του ψηφιακού περιεχομένου

Ενσωμάτωση του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας

Σε περίπτωση πλημμελούς ενσωμάτωσης ψηφιακού περιεχομένου στο ψηφιακό περιβάλλον του καταναλωτή, κάθε έλλειψη συμμόρφωσης η οποία είναι συνέπεια της πλημμελούς ενσωμάτωσης θεωρείται ως έλλειψη συμμόρφωσης του ψηφιακού περιεχομένου εφόσον:

Σε περίπτωση πλημμελούς ενσωμάτωσης ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακής υπηρεσίας στο ψηφιακό περιβάλλον του καταναλωτή, κάθε έλλειψη συμμόρφωσης η οποία είναι συνέπεια της πλημμελούς ενσωμάτωσης θεωρείται ως έλλειψη συμμόρφωσης του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας προς τους όρους της σύμβασης εφόσον:

α)  η ενσωμάτωση του ψηφιακού περιεχομένου έγινε από τον προμηθευτή ή υπό την ευθύνη του· ή

α)  η ενσωμάτωση του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας έγινε από τον έμπορο ή υπό την ευθύνη του· ή

β)  το ψηφιακό περιεχόμενο προοριζόταν για ενσωμάτωση από τον καταναλωτή και η πλημμελής ενσωμάτωση οφειλόταν σε ελλείψεις στις οδηγίες ενσωμάτωσης, στις περιπτώσεις που οι οδηγίες αυτές παρασχέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ή έπρεπε να είχαν παρασχεθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2.

β)  το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία προοριζόταν για ενσωμάτωση από τον καταναλωτή και η πλημμελής ενσωμάτωση οφειλόταν σε ελλείψεις στις οδηγίες ενσωμάτωσης, στις περιπτώσεις που οι οδηγίες αυτές παρασχέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ή έπρεπε να είχαν παρασχεθεί σύμφωνα με το άρθρο 6α.

Τροπολογία    101

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 8

Άρθρο 8

Δικαιώματα τρίτων

Δικαιώματα τρίτων

1.  Κατά τον χρόνο προμήθειας του ψηφιακού περιεχομένου στον καταναλωτή, το ψηφιακό περιεχόμενο πρέπει να είναι απαλλαγμένο από κάθε δικαίωμα τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων που βασίζονται στη διανοητική ιδιοκτησία, ούτως ώστε το ψηφιακό περιεχόμενο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τη σύμβαση.

1.  Το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε περιορισμό που απορρέει από δικαιώματα τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων που βασίζονται στη διανοητική ιδιοκτησία, τα οποία μπορεί να εμποδίζουν τον καταναλωτή να χρησιμοποιεί το ψηφιακό περιεχόμενο ή την ψηφιακή υπηρεσία σύμφωνα με τη σύμβαση.

2.  Όταν το ψηφιακό περιεχόμενο παρέχεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ο προμηθευτής διασφαλίζει ότι, καθ’ όλο το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το ψηφιακό περιεχόμενο που παρέχεται στον καταναλωτή είναι απαλλαγμένο από κάθε δικαίωμα τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων που βασίζονται στη διανοητική ιδιοκτησία, ούτως ώστε το ψηφιακό περιεχόμενο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τη σύμβαση.

2.  Όταν το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία παρέχεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ο έμπορος διασφαλίζει ότι, καθ’ όλο το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία που παρέχεται στον καταναλωτή είναι απαλλαγμένο από κάθε περιορισμό που απορρέει από δικαίωμα τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων που βασίζονται στη διανοητική ιδιοκτησία που μπορεί να εμποδίζουν τον καταναλωτή να χρησιμοποιεί το ψηφιακό περιεχόμενο ή την ψηφιακή υπηρεσία σύμφωνα με τη σύμβαση.

Τροπολογία    102

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 8α

 

Οι συμβατικές ρήτρες με τις οποίες εισάγεται εξαίρεση, παρέκκλιση από τα αποτελέσματα των άρθρων 6α, 7 και 8 ή τροποποίησή τους σε βάρος του καταναλωτή είναι έγκυρες μόνον εφόσον, κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης, ο καταναλωτής ενημερώθηκε ειδικά για την ιδιαίτερη κατάσταση του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας και αποδέχθηκε ρητά την εν λόγω ιδιαίτερη κατάσταση κατά τη σύναψή της σύμβασης.

Τροπολογία     103

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 8β

 

Εμπορικές εγγυήσεις

 

1.   Η εμπορική εγγύηση είναι δεσμευτική για τον εγγυητή υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται:

 

α)   στις προσυμβατικές πληροφορίες που παρέχονται από τον έμπορο, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε προσυμβατικής δήλωσης η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης·

 

β)   στη διαφήμιση που υπήρχε κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης ή πριν από αυτή· και

 

γ)   στη δήλωση εγγύησης.

 

2.   Η δήλωση εγγύησης διατίθεται εγγράφως ή σε άλλο σταθερό μέσο και συντάσσεται σε απλή και κατανοητή γλώσσα. Περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

 

α)   μια σαφή δήλωση σχετικά με τα νόμιμα δικαιώματα του καταναλωτή που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, καθώς και μια σαφή δήλωση ότι τα εν λόγω δικαιώματα δεν θίγονται από την εμπορική εγγύηση· και

 

β)   τους όρους της εμπορικής εγγύησης που υπερβαίνουν τα νόμιμα δικαιώματα του καταναλωτή, τις πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια, τη δυνατότητα μεταφοράς, το εδαφικό πεδίο εφαρμογής και την ύπαρξη τυχόν επιβαρύνσεων που ενδέχεται να υποστεί ο καταναλωτής, προκειμένου να επωφεληθεί από την εμπορική εγγύηση, το όνομα και τη διεύθυνση του εγγυητή και, σε περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος ο εγγυητής, το πρόσωπο κατά του οποίου πρόκειται να στραφεί η αξίωση και τη διαδικασία με την οποία πρόκειται να προβληθεί η αξίωση.

Τροπολογία    104

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Βάρος της απόδειξης

Βάρος της απόδειξης

1.  Το βάρος της απόδειξης σε σχέση με τη συμμόρφωση προς τους όρους της σύμβασης το φέρει ο προμηθευτής κατά τον χρόνο που προβλέπεται στο άρθρο 10.

1.  Το βάρος της απόδειξης ότι η έλλειψη συμμόρφωσης υφίστατο κατά τη χρονική στιγμή που ορίζεται στο άρθρο 9 το φέρει ο έμπορος, όταν η έλλειψη συμμόρφωσης προς τους όρους της σύμβασης καταστεί προφανής κατά τη διάρκεια των εξής χρονικών περιόδων:

 

α)  εντός δύο ετών από την προμήθεια του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας·

 

β)  εντός ενός έτους από την ημερομηνία παράδοσης του ενσωματωμένου ψηφιακού περιεχομένου ή της ενσωματωμένης ψηφιακής υπηρεσίας·

 

γ)  κατά τη διάρκεια της σύμβασης, όταν η σύμβαση προβλέπει συνεχόμενη προμήθεια του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας ή την παράδοση του ενσωματωμένου ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακής υπηρεσίας επί ορισμένο χρονικό διάστημα.

2.  Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται εάν ο προμηθευτής αποδείξει ότι το ψηφιακό περιβάλλον του καταναλωτή δεν είναι συμβατό με τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και τις διάφορες άλλες τεχνικές απαιτήσεις του ψηφιακού περιεχομένου, και εάν ο προμηθευτής είχε ενημερώσει τον καταναλωτή σχετικά με αυτές τις απαιτήσεις πριν από τη σύναψη της σύμβασης.

2.  Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται εάν ο έμπορος αποδείξει ότι το ψηφιακό περιβάλλον του καταναλωτή δεν είναι συμβατό με τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και τις διάφορες άλλες τεχνικές απαιτήσεις του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας, και εάν ο έμπορος είχε ενημερώσει τον καταναλωτή σχετικά με αυτές τις απαιτήσεις με σαφή και κατανοητό τρόπο πριν από τη σύναψη της σύμβασης.

3.  Ο καταναλωτής οφείλει να συνεργάζεται με τον προμηθευτή στον βαθμό που είναι δυνατό και αναγκαίο για τον προσδιορισμό του ψηφιακού περιβάλλοντος του καταναλωτή. Η υποχρέωση συνεργασίας περιορίζεται στα τεχνικώς διαθέσιμα μέσα που είναι λιγότερο παρεμβατικά για τον καταναλωτή. Εάν ο καταναλωτής δεν συνεργαστεί, τότε φέρει αυτός το βάρος της απόδειξης σε σχέση με τη μη συμμόρφωση προς τους όρους της σύμβασης.

3.  Ο καταναλωτής οφείλει να συνεργάζεται με τον έμπορο στον βαθμό που είναι δυνατό και αναγκαίο για τη διαπίστωση του ψηφιακού περιβάλλοντος του καταναλωτή προκειμένου να καθορίσει εάν η έλλειψη συμμόρφωσης του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας υφίστατο κατά τον χρόνο προμήθειας. Η υποχρέωση συνεργασίας περιορίζεται στα τεχνικώς διαθέσιμα μέσα που είναι λιγότερο παρεμβατικά για τον καταναλωτή. Μόνον σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις στις οποίες δεν διατίθενται άλλα μέσα ο καταναλωτής παρέχει στον έμπορο, κατόπιν αιτήματος, εικονική πρόσβαση στο ψηφιακό περιβάλλον του καταναλωτή. Εάν ο καταναλωτής δεν συνεργαστεί, και εάν ο έμπορος ενημέρωσε τον καταναλωτή για την απαίτηση αυτή με σαφή και κατανοητό τρόπο πριν από τη σύναψη της σύμβασης,τότε φέρει ο καταναλωτής το βάρος της απόδειξης σε σχέση με την έλλειψη συμμόρφωσης προς τους όρους της σύμβασης.

(Το άρθρο 9 της πρότασης της Επιτροπής έγινε το άρθρο 10 στην τροπολογία του Κοινοβουλίου.)

Τροπολογία    105

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 10

Άρθρο 9

Ευθύνη του προμηθευτή

Ευθύνη του εμπόρου

Ο προμηθευτής ευθύνεται έναντι του καταναλωτή:

1.   Ο έμπορος ευθύνεται έναντι του καταναλωτή:

α)  για τυχόν αδυναμία προμήθειας του ψηφιακού περιεχομένου,

α)  για τυχόν αδυναμία προμήθειας του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 5,

β)  για κάθε έλλειψη συμμόρφωσης που υφίσταται κατά τον χρόνο της προμήθειας του ψηφιακού περιεχομένου, και

β)  για κάθε έλλειψη συμμόρφωσης του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας προς τους όρους της σύμβασης:

 

i)  που υφίσταται κατά τον χρόνο της προμήθειας του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας και καθίσταται προφανής εντός δύο ετών από τον χρόνο της προμήθειας, σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μία ενιαία πράξη προμήθειας ή σειρά επιμέρους πράξεων προμήθειας· ή

 

ii)  η οποία καθίσταται προφανής κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου που αναφέρεται στη σύμβαση, εάν η σύμβαση προβλέπει ότι το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία πρέπει να παρέχεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα· και

γ)  εάν η σύμβαση προβλέπει ότι το ψηφιακό περιεχόμενο πρέπει να παρέχεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για κάθε έλλειψη συμμόρφωσης που παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια του εν λόγω διαστήματος.

γ)  κάθε έλλειψη συμμόρφωσης του ενσωματωμένου ψηφιακού περιεχομένου ή της ενσωματωμένης ψηφιακής υπηρεσίας προς τη σύμβαση που υπάρχει κατά το χρόνο της παράδοσης των αγαθών στα οποία ενσωματώνεται το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία και καθίσταται προφανής εντός δύο ετών από τον χρόνο παράδοσης.

 

1α.   Όσον αφορά το σημείο (γ) της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν αυστηρότερες εθνικές διατάξεις, οι οποίες είναι ήδη σε ισχύ κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

(Το άρθρο 10 της πρότασης της Επιτροπής έγινε το άρθρο 9 στην τροπολογία του Κοινοβουλίου.)

Τροπολογία    106

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 11

Άρθρο 11

Επανόρθωση σε περίπτωση αδυναμίας προμήθειας

Επανόρθωση σε περίπτωση αδυναμίας προμήθειας

Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να προμηθεύσει το ψηφιακό περιεχόμενο σύμφωνα με το άρθρο 5, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να καταγγείλει αμέσως τη σύμβαση δυνάμει του άρθρου 13.

1.  Σε περίπτωση αδυναμίας του εμπόρου να προμηθεύσει το ψηφιακό περιεχόμενο ή την ψηφιακή υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 5, ο καταναλωτής καλεί τον έμπορο να προμηθεύσει το ψηφιακό περιεχόμενο ή την ψηφιακή υπηρεσία. Εάν ο έμπορος δεν παράσχει το ψηφιακό περιεχόμενο ή την ψηφιακή υπηρεσία χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση ή εντός πρόσθετης χρονικής περιόδου όπως ρητώς έχει συμφωνηθεί από τα μέρη, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση.

 

1α.  Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται:

 

α)  εάν ο έμπορος έχει αρνηθεί να προμηθεύσει το ψηφιακό περιεχόμενο ή την ψηφιακή υπηρεσία· ή

 

β)  εάν η προμήθεια εντός της συμφωνημένης προθεσμίας είναι σημαντική λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων που περιβάλλουν τη σύναψη της σύμβασης ή εάν ο καταναλωτής έχει ενημερώσει τον έμπορο, πριν από τη σύναψη της σύμβασης, ότι η προμήθεια απαιτείται να γίνει μέχρι μία ορισμένη ημερομηνία ή σε ορισμένη ημερομηνία.

 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, εάν ο έμπορος δεν πραγματοποιήσει την προμήθεια κατά τη σχετική περίοδο δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 2, ο καταναλωτής δικαιούται να καταγγείλει αμέσως τη σύμβαση.

 

1β.   Όταν ο καταναλωτής καταγγέλλει τη σύμβαση, εφαρμόζονται αντίστοιχα τα άρθρα 13, 13α, 13β και 13γ.

Τροπολογία    107

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 12

Άρθρο 12

Τρόποι επανόρθωσης για τη μη συμμόρφωση προς τους όρους της σύμβασης

Τρόποι επανόρθωσης για τη μη συμμόρφωση προς τους όρους της σύμβασης

 

-1.  Σε περίπτωση έλλειψης συμμόρφωσης προς τους όρους της σύμβασης, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει αποκατάσταση της συμμόρφωσης του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας ή αναλογική μείωση του τιμήματος ή να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου.

1.  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τους όρους της σύμβασης, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα σε αποκατάσταση της συμμόρφωσης του ψηφιακού περιεχομένου προς τους όρους της σύμβασης δωρεάν, εκτός αν αυτό είναι αδύνατο, δυσανάλογο ή παράνομο.

1.  Καταρχάς, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα σε αποκατάσταση της συμμόρφωσης του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας προς τους όρους της σύμβασης, εκτός αν αυτό είναι αδύνατο, δυσανάλογο ή παράνομο.

Η αποκατάσταση της συμμόρφωσης του ψηφιακού περιεχομένου προς τους όρους της σύμβασης θεωρείται δυσανάλογη αν συνεπάγεται μη εύλογες δαπάνες για τον προμηθευτή. Για να καθοριστεί αν οι δαπάνες δεν είναι εύλογες, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

Η αποκατάσταση της συμμόρφωσης του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας προς τους όρους της σύμβασης θεωρείται δυσανάλογη ιδίως αν επιβάλλονται μη εύλογες δαπάνες στον έμπορο. Για να καθοριστεί αν οι δαπάνες δεν είναι εύλογες, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

α)  η αξία που θα είχε το ψηφιακό περιεχόμενο αν ήταν σύμμορφο προς τους όρους της σύμβασης· και

α)  η αξία που θα είχε το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία αν ήταν σύμμορφα προς τους όρους της σύμβασης· και

β)  η σημασία που έχει η μη συμμόρφωση προς τους όρους της σύμβασης για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίον χρησιμοποιείται συνήθως ψηφιακό περιεχόμενο της ιδίας περιγραφής.

β)  η σημασία που έχει η μη συμμόρφωση προς τους όρους της σύμβασης για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίον χρησιμοποιείται συνήθως ψηφιακό περιεχόμενο ή ψηφιακή υπηρεσία της ιδίας περιγραφής.

2.  Ο προμηθευτής αποκαθιστά τη συμμόρφωση του ψηφιακού περιεχομένου προς τους όρους της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 1, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από τη στιγμή που πληροφορείται από τον καταναλωτή σχετικά με την έλλειψη συμμόρφωσης προς τους όρους της σύμβασης και χωρίς σημαντική ενόχληση του καταναλωτή, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του ψηφιακού περιεχομένου και τον σκοπό για τον οποίον ο καταναλωτής επιζητεί το ψηφιακό περιεχόμενο.

2.  Ο έμπορος αποκαθιστά τη συμμόρφωση του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας προς τους όρους της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 1, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από τη στιγμή που πληροφορείται από τον καταναλωτή σχετικά με την έλλειψη συμμόρφωσης προς τους όρους της σύμβασης, δωρεάν και χωρίς σημαντική ενόχληση του καταναλωτή, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας και τον σκοπό για τον οποίον ο καταναλωτής επιζητεί το ψηφιακό περιεχόμενο ή την ψηφιακή υπηρεσία.

 

Ο καταναλωτής δικαιούται να αρνηθεί την καταβολή του υπολειπόμενου τμήματος του τιμήματος ή, σε περίπτωση που η έλλειψη συμμόρφωσης είναι ήσσονος σημασίας, κατάλληλου ποσοστού του υπολειπόμενου ποσού του τιμήματος, έως ότου ο προμηθευτής αποκαταστήσει τη συμμόρφωση του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας προς τους όρους της σύμβασης.

3.  Ο καταναλωτής δικαιούται είτε ανάλογη μείωση του τιμήματος, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4, εάν το ψηφιακό περιεχόμενο παρέχεται αντί καταβολής τιμήματος, είτε να καταγγείλει τη σύμβαση δυνάμει της παραγράφου 5 και του άρθρου 13:

3.  Ο καταναλωτής δικαιούται είτε ανάλογη μείωση του τιμήματος, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4 εάν το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία παρέχονται αντί καταβολής τιμήματος, είτε μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση δυνάμει της παραγράφου 5 και των άρθρων 13, 13α, 13β και 13γ:

α)  εάν ο τρόπος επανόρθωσης που συνίσταται στην αποκατάσταση της συμμόρφωσης του ψηφιακού περιεχομένου είναι αδύνατη, δυσανάλογη ή παράνομη,

α)  εάν ο τρόπος επανόρθωσης που συνίσταται στην αποκατάσταση της συμμόρφωσης του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας είναι αδύνατος, δυσανάλογος ή παράνομος, σύμφωνα με την παράγραφο 1·

β)  εάν ο προμηθευτής δεν έχει ολοκληρώσει τον τρόπο επανόρθωσης εντός του χρόνου που προβλέπεται στην παράγραφο 2,

β)  Εάν ο έμπορος δεν έχει αποκαταστήσει τη συμμόρφωση του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας σύμφωνα με την παράγραφο 2·

 

β α)  Εάν παρουσιάζεται έλλειψη συμμόρφωσης παρά την προσπάθεια του εμπόρου να αποκαταστήσει τη συμμόρφωση του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας· ή

γ)  εάν ο τρόπος επανόρθωσης για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης του ψηφιακού περιεχομένου θα προκαλούσε σημαντική ενόχληση του καταναλωτή, ή

 

δ)  εάν ο προμηθευτής έχει δηλώσει, ή καθίσταται εξίσου σαφές από τις περιστάσεις, ότι ο προμηθευτής δεν θα αποκαταστήσει τη συμμόρφωση του ψηφιακού περιεχομένου προς τους όρους της σύμβασης.

δ)  ο έμπορος έχει δηλώσει, ή καθίσταται εξίσου σαφές από τις περιστάσεις, ότι ο έμπορος δεν θα αποκαταστήσει τη συμμόρφωση του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας προς τους όρους της σύμβασης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή χωρίς σημαντική ενόχληση του καταναλωτή.

4.  Η μείωση του τιμήματος είναι ανάλογη με τη μείωση της αξίας του ψηφιακού περιεχομένου που παραλήφθηκε από τον καταναλωτή σε σχέση με την αξία του ψηφιακού περιεχομένου που συμμορφώνεται προς τους όρους της σύμβασης.

4.  Ο καταναλωτής ασκεί το δικαίωμα αναλογικής μείωσης του τιμήματος με σαφή δήλωση με την οποία εκφράζει την απόφασή του να καταγγείλει τη σύμβαση, η οποία γνωστοποιείται στον έμπορο. Η μείωση του τιμήματος είναι ανάλογη με τη μείωση της αξίας του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας που παραλήφθηκε από τον καταναλωτή σε σχέση με την αξία που θα είχε το εν λόγω ψηφιακό περιεχόμενο ή η εν λόγω ψηφιακή υπηρεσία εάν συμμορφωνόταν προς τους όρους της σύμβασης.

 

Όταν η σύμβαση ορίζει ότι το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία παρέχεται κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, έναντι καταβολής τιμήματος, και για κάποιο χρονικό διάστημα το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία δεν συμμορφωνεται προς τους όρους της σύμβασης, η μείωση του τιμήματος ισχύει για την περίοδο κατά την οποία το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία δεν συμμορφώνεται προς τους όρους της σύμβασης.

5.  Ο καταναλωτής μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση μόνον εάν η έλλειψη συμμόρφωσης προς τους όρους της σύμβασης αλλοιώνει τις δυνατότητες λειτουργίας, τη διαλειτουργικότητα και τα λοιπά βασικά χαρακτηριστικά επιδόσεων του ψηφιακού περιεχομένου, όπως η προσβασιμότητα, η συνέχεια και η ασφάλεια, όταν απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφοι 1 και 2. Το βάρος της απόδειξης ότι η έλλειψη συμμόρφωσης του ψηφιακού περιεχομένου προς τους όρους της σύμβασης δεν επηρεάζει τις δυνατότητες λειτουργίας, τη διαλειτουργικότητα και τα λοιπά βασικά χαρακτηριστικά επιδόσεων του ψηφιακού περιεχομένου το φέρει ο προμηθευτής.

5.  Ο καταναλωτής μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση μόνον εάν η έλλειψη συμμόρφωσης προς τους όρους της σύμβασης δεν είναι ήσσονος σημασίας. Το βάρος της απόδειξης ότι η έλλειψη συμμόρφωσης του ψηφιακού περιεχομένου προς τους όρους της σύμβασης δεν επηρεάζει τις δυνατότητες λειτουργίας, τη διαλειτουργικότητα και τα λοιπά βασικά χαρακτηριστικά επιδόσεων του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας το φέρει ο έμπορος.

 

5α.  Ο καταναλωτής δεν δικαιούται επανόρθωση, στον βαθμό που ο καταναλωτής συνέβαλε στην έλλειψη συμμόρφωσης προς τη σύμβαση ή στα αποτελέσματά της.

Τροπολογία     108

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 12α

 

Τρόποι επανόρθωσης για την έλλειψη ασφάλειας

 

Σε περίπτωση έλλειψης ασφάλειας, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα σε αποκατάσταση της συμμόρφωσης του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας προς τους όρους της σύμβασης δωρεάν.

Τροπολογία    109

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 13

Άρθρο 13

Καταγγελία

Άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας

1.  Ο καταναλωτής ασκεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης με ειδοποίηση προς τον προμηθευτή που παρέχεται με οποιονδήποτε τρόπο.

Ο καταναλωτής ασκεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης με σαφή δήλωση με την οποία εκφράζει την απόφασή του να καταγγείλει τη σύμβαση, η οποία γνωστοποιείται στον έμπορο. Στην περίπτωση των συμβάσεων που έχουν συναφθεί με ψηφιακά μέσα, ο έμπορος θα πρέπει να παρέχει στον καταναλωτή ένα εύκολο ψηφιακό μέσο για την καταγγελία της σύμβασης. Η καταγγελία τίθεται σε ισχύ 14 ημέρες μετά την παραλαβή της ειδοποίησης, ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που υποδεικνύεται από τον καταναλωτή.

2.   Σε περίπτωση που ο καταναλωτής καταγγείλει τη σύμβαση:

 

α)  ο προμηθευτής επιστρέφει στον καταναλωτή το καταβληθέν τίμημα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 14 ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης·

 

β)  ο προμηθευτής λαμβάνει όλα τα μέτρα τα οποία είναι λογικό να αναμένονται από αυτόν για να μην χρησιμοποιήσει τη μη χρηματική αντιπαροχή που παρείχε ο καταναλωτής αντί του ψηφιακού περιεχομένου ούτε τυχόν άλλα δεδομένα που έχει συλλέξει ο ίδιος σε σχέση με την προμήθεια του ψηφιακού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένου κάθε περιεχομένου που παρείχε ο καταναλωτής. Εξαιρείται το περιεχόμενο που δημιουργεί ο καταναλωτής από κοινού με άλλα πρόσωπα που εξακολουθούν να το χρησιμοποιούν·

 

γ)  ο προμηθευτής παρέχει στον καταναλωτή τα τεχνικά μέσα για την ανάκτηση όλου του περιεχομένου που παρείχε ο καταναλωτής, καθώς και τυχόν άλλων δεδομένων που παρήχθησαν ή δημιουργήθηκαν μέσω της χρήσης του ψηφιακού περιεχομένου από τον καταναλωτή, στον βαθμό που τα δεδομένα αυτά έχουν διατηρηθεί από τον προμηθευτή. Ο καταναλωτής δικαιούται να ανακτήσει το περιεχόμενο δωρεάν, χωρίς σημαντική ενόχληση, σε εύλογο χρονικό διάστημα και σε συνήθως χρησιμοποιούμενο μορφότυπο δεδομένων·

 

δ)  εάν το ψηφιακό περιεχόμενο δεν παρασχέθηκε σε σταθερό μέσο, ο καταναλωτής δεν το χρησιμοποιεί ούτε το θέτει στη διάθεση τρίτων, ιδίως διαγράφοντας το ψηφιακό περιεχόμενο ή, διαφορετικά, καθιστώντας το μη κατανοητό·

 

ε)  εάν το ψηφιακό περιεχόμενο παρασχέθηκε σε σταθερό μέσο, ο καταναλωτής:

 

i)  κατόπιν αιτήματος του προμηθευτή, επιστρέφει, με έξοδα του προμηθευτή, το σταθερό υπόθεμα στον προμηθευτή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 14 ημερών από την παραλαβή του αιτήματος του προμηθευτή, και

 

ii)  διαγράφει κάθε χρησιμοποιήσιμο αντίγραφο του ψηφιακού περιεχομένου, το καθιστά ακατανόητο ή, διαφορετικά, δεν το χρησιμοποιεί ούτε το θέτει στη διάθεση τρίτων.

 

3.  Μετά την καταγγελία της σύμβασης, ο προμηθευτής μπορεί να εμποδίσει κάθε περαιτέρω χρήση του ψηφιακού περιεχομένου από τον καταναλωτή, ιδίως καθιστώντας το ψηφιακό περιεχόμενο μη προσβάσιμο στον καταναλωτή ή απενεργοποιώντας τον λογαριασμό χρήστη του καταναλωτή, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 στοιχείο γ).

 

4.  Ο καταναλωτής δεν υποχρεούται να πληρώσει για οποιαδήποτε χρήση του ψηφιακού περιεχομένου κατά την περίοδο πριν από την καταγγελία της σύμβασης.

 

5.  Εάν το ψηφιακό περιεχόμενο παρασχέθηκε αντί καταβολής τιμήματος και κατά το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στη σύμβαση, ο καταναλωτής μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση μόνο σε σχέση με το τμήμα του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο το ψηφιακό περιεχόμενο δεν ήταν σύμμορφο προς τους όρους της σύμβασης.

 

6.  Εάν ο καταναλωτής καταγγείλει τμήμα της σύμβασης σύμφωνα με την παράγραφο 5, η παράγραφος 2 εφαρμόζεται, με εξαίρεση το στοιχείο β), σε σχέση με την περίοδο κατά την οποία το ψηφιακό περιεχόμενο ήταν σύμμορφο προς τους όρους της σύμβασης. Ο προμηθευτής επιστρέφει στον καταναλωτή το μέρος του καταβληθέντος τιμήματος που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο το ψηφιακό περιεχόμενο δεν ήταν σύμμορφο προς τους όρους της σύμβασης.

 

Τροπολογία    110

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 13α

 

Υποχρεώσεις του εμπόρου σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης

 

1.  Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, ο έμπορος επιστρέφει στον καταναλωτή το σύνολο των ποσών που έχουν καταβληθεί στο πλαίσιο της σύμβασης.

 

Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακής υπηρεσίας έναντι της καταβολής τιμήματος και επί ορισμένο χρονικό διάστημα και το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία, όταν ο καταναλωτής καταγγέλλει τμήμα αυτής της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 5, ο έμπορος επιστρέφει στον καταναλωτή το μέρος του καταβληθέντος τιμήματος που αναλογεί στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία δεν συμμορφωνόταν προς τους όρους της σύμβασης, καθώς και τυχόν μέρος του τιμήματος που έχει καταβληθεί από τον καταναλωτή εκ των προτέρων για το διάστημα που θα απέμενε έως τη λήξη της σύμβασης εάν δεν είχε καταγγελθεί.

 

2.  Όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του καταναλωτή, ο έμπορος εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που ισχύουν δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

 

3.  Ο έμπορος καταβάλλει κάθε προσπάθεια που θα μπορούσε ευλόγως να αναμένεται για να απέχει από τη χρήση κάθε παραγόμενου από τους χρήστες περιεχομένου, στον βαθμό που δεν αποτελεί δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα που παρασχέθηκε ή δημιουργήθηκε από τον καταναλωτή κατά τη χρήση του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας που παρέχει ο έμπορος, με εξαίρεση:

 

α)  το περιεχόμενο που δεν μπορεί να μη χρησιμοποιηθεί παρά μόνο αν καταβληθεί δυσανάλογη και υπέρμετρη προσπάθεια, διότι δεν έχει καμία χρησιμότητα εκτός του πλαισίου του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας που παρέχονται από τον έμπορο·

 

β)  το περιεχόμενο που δεν μπορεί να μην χρησιμοποιηθεί παρά μόνο αν καταβληθεί δυσανάλογη και υπέρμετρη προσπάθεια, διότι αφορά μόνο τη δραστηριότητα του καταναλωτή κατά τη χρήση του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας που παρέχονται από τον έμπορο·

 

γ)  το περιεχόμενο που έχει παραχθεί από τον καταναλωτή από κοινού με άλλα πρόσωπα, όταν άλλοι καταναλωτές μπορούν να συνεχίζουν να κάνουν χρήση του περιεχομένου·

 

δ)  το περιεχόμενο που έχει ομαδοποιηθεί με άλλα δεδομένα από τον έμπορο και δεν μπορεί να διαχωριστεί ή μπορεί να διαχωριστεί μόνο με δυσανάλογες προσπάθειες.

 

4.  Ο έμπορος διαθέτει στον καταναλωτή, κατόπιν αιτήματος του καταναλωτή, κάθε περιεχόμενο που δημιουργούν οι χρήστες στον βαθμό που δεν αποτελεί δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα που παρασχέθηκε ή δημιουργήθηκε από τον καταναλωτή κατά τη χρήση του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας που παρέχει ο έμπορος. Ο καταναλωτής δικαιούται να ανακτήσει το περιεχόμενο δωρεάν, χωρίς σημαντική ενόχληση, σε εύλογο χρονικό διάστημα και σε συνήθως χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχάνημα μορφότυπο δεδομένων·

 

Η υποχρέωση διάθεσης του εν λόγω παραγόμενου από χρήστες περιεχομένου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που το παραγόμενο από τους χρήστες περιεχόμενο:

 

α)  δεν μπορεί να διατεθεί χωρίς δυσανάλογη και υπέρμετρη προσπάθεια, διότι δεν έχει καμία χρησιμότητα εκτός του πλαισίου του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας που παρέχονται από τον έμπορο·

 

β)  δεν μπορεί να διατεθεί χωρίς δυσανάλογη και υπέρμετρη προσπάθεια, διότι αφορά μόνο τη δραστηριότητα του καταναλωτή κατά τη χρήση του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας που παρέχεται από τον έμπορο· ή

 

γ)   έχει ομαδοποιηθεί με άλλα δεδομένα από τον έμπορο και δεν μπορεί να διαχωριστεί ή μπορεί να διαχωριστεί μόνο με δυσανάλογες προσπάθειες.

 

5.  Μετά την καταγγελία της σύμβασης, ο έμπορος μπορεί να εμποδίζει κάθε περαιτέρω χρήση του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας από τον καταναλωτή, συγκεκριμένα καθιστώντας το ψηφιακό περιεχόμενο ή την ψηφιακή υπηρεσία μη προσβάσιμα στον καταναλωτή ή απενεργοποιώντας τον λογαριασμό χρήστη του καταναλωτή, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4.

Τροπολογία    111

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 13β

 

Υποχρεώσεις του καταναλωτή σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης

 

1.  Μετά την καταγγελία της σύμβασης, ο καταναλωτής δεν χρησιμοποιεί το ψηφιακό περιεχόμενο ή την ψηφιακή υπηρεσία ούτε τα θέτει στη διάθεση τρίτων, για παράδειγμα διαγράφοντας το ψηφιακό περιεχόμενο ή κάθε χρησιμοποιήσιμο αντίγραφο ή, διαφορετικά, καθιστώντας το ψηφιακό περιεχόμενο ή την ψηφιακή υπηρεσία μη προσβάσιμα.

 

2.  Στην περίπτωση ενσωματωμένου ψηφιακού περιεχομένου ή ενσωματωμένης ψηφιακής υπηρεσίας, ο καταναλωτής, κατόπιν αιτήματος του εμπόρου, επιστρέφει, με έξοδα του εμπόρου, το αγαθό στο οποίο ενσωματώνεται το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 14 ημερών από την παραλαβή του αιτήματος του εμπόρου. Εάν ο έμπορος αποφασίσει να ζητήσει την επιστροφή του αγαθού στο οποίο ενσωματώνεται το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία, η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία ο έμπορος ενημερώθηκε για την απόφαση του καταναλωτή να καταγγείλει τη σύμβαση.

 

3.  Ο καταναλωτής δεν υποχρεούται να πληρώσει για οποιαδήποτε χρήση του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας κατά την περίοδο πριν από την καταγγελία της σύμβασης στη διάρκεια της οποίας το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία δεν συμμορφωνόταν.

Τροπολογία    112

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 13γ

 

Προθεσμίες και μέσα επιστροφής χρημάτων από τον έμπορο.

 

1.  Οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων που οφείλεται από τον έμπορο στον καταναλωτή σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 4 ή το άρθρο 13α παράγραφος 1 λόγω της μείωσης του τιμήματος ή της καταγγελίας της σύμβασης, πραγματοποιείται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία ο έμπορος ενημερώνεται με μέσα που αναφέρονται στα άρθρα 12 και 13 για την απόφαση του καταναλωτή να επικαλεστεί το δικαίωμά του για μείωση του τιμήματος ή καταγγελία της σύμβασης.

 

2.  Ο έμπορος προβαίνει στην επιστροφή χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο καταναλωτής για την πληρωμή του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας, εκτός εάν ο καταναλωτής συμφωνήσει ρητώς κάτι διαφορετικό.

 

3.  Ο έμπορος δεν επιβάλλει στον καταναλωτή τέλη επιστροφής·

Τροπολογία    113

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 14

Άρθρο 14

Δικαίωμα αποζημίωσης

Δικαίωμα αποζημίωσης

1.  Ο προμηθευτής ευθύνεται έναντι του καταναλωτή για κάθε οικονομική ζημία που προκαλείται στο ψηφιακό περιβάλλον του καταναλωτή λόγω της μη συμμόρφωσης προς τους όρους της σύμβασης ή της αδυναμίας προμήθειας του ψηφιακού περιεχομένου. Η αποζημίωση πρέπει να αποκαθιστά, στον βαθμό του δυνατού, την κατάσταση στην οποία θα βρισκόταν ο καταναλωτής αν το ψηφιακό περιεχόμενο είχε παρασχεθεί δεόντως και ήταν σύμμορφο προς τους όρους της σύμβασης.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για τη βλάβη που προκλήθηκε από αδυναμία προμήθειας του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας ή μη συμμόρφωση του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας προς τους όρους της σύμβασης.

2.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν λεπτομερείς κανόνες για την άσκηση του δικαιώματος αποζημίωσης.

 

Τροπολογία    114

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 15

Άρθρο 15

Τροποποίηση του ψηφιακού περιεχομένου

Τροποποίηση του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας

1.  Εάν η σύμβαση προβλέπει ότι το ψηφιακό περιεχόμενο παρέχεται κατά τη διάρκεια του προβλεπόμενου από τη σύμβαση χρονικού διαστήματος, ο προμηθευτής μπορεί να τροποποιήσει τις δυνατότητες λειτουργίας, τη διαλειτουργικότητα και τα λοιπά βασικά χαρακτηριστικά επιδόσεων του ψηφιακού περιεχομένου, όπως η προσβασιμότητα, η συνέχεια και η ασφάλεια, στον βαθμό που οι τροποποιήσεις αυτές επηρεάζουν αρνητικά την πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο ή τη χρήση του από τον καταναλωτή, μόνον εάν:

1.  Εάν η σύμβαση προβλέπει ότι το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία θα πρέπει να παρέχονται ή να καθίστανται προσβάσιμα κατά τη διάρκεια του προβλεπόμενου από τη σύμβαση χρονικού διαστήματος, ο έμπορος μπορεί να τροποποιήσει μόνο τις δυνατότητες λειτουργίας, τη διαλειτουργικότητα και τα λοιπά βασικά χαρακτηριστικά επιδόσεων του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας, πέραν των αναγκαίων για τη διατήρηση της συμμόρφωσης του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6α εάν:

α)  προβλέπεται αυτό από τη σύμβαση·

α)  η σύμβαση επιτρέπει και παρέχει βάσιμους λόγους για μια τέτοια τροποποίηση·

 

α α)  μια τέτοια τροποποίηση μπορεί εύλογα να αναμένεται από τον καταναλωτή·

 

α β)  η τροποποίηση παρέχεται χωρίς πρόσθετο κόστος για τον καταναλωτή· και

β)  ο καταναλωτής έχει ενημερωθεί εντός εύλογης προθεσμίας πριν από την τροποποίηση με ρητή προειδοποίηση σε σταθερό μέσο·

β)  ο έμπορος ενημερώνει τον καταναλωτή εντός εύλογης προθεσμίας με σαφή και κατανοητό τρόπο και σε σταθερό μέσο, σχετικά με την τροποποίηση και, κατά περίπτωση, για το δικαίωμά του να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1α·

γ)  επιτρέπεται στον καταναλωτή να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς καμία επιβάρυνση εντός τουλάχιστον 30 ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης· και

 

δ)  μετά την καταγγελία της σύμβασης σύμφωνα με το στοιχείο γ), διατίθενται στον καταναλωτή τεχνικά μέσα για την ανάκτηση όλου του περιεχομένου που έχει παρασχεθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο γ).

 

 

1α.  Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση εάν η τροποποίηση επηρεάζει αρνητικά την πρόσβασή του στο ψηφιακό περιεχόμενο ή την ψηφιακή υπηρεσία ή τη χρήση τους από τον ίδιο, εκτός αν ο αρνητικός αντίκτυπος είναι ήσσονος μόνο σημασίας. Στην περίπτωση αυτή, ο καταναλωτής δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς επιβάρυνση, εντός 30 ημερών μετά την παραλαβή της ειδοποίησης ή από τη χρονική στιγμή κατά την οποία το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία τροποποιείται από τον έμπορο, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη.

2.  Εάν ο καταναλωτής καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την παράγραφο 1, κατά περίπτωση,

2.  Εάν ο καταναλωτής καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την παράγραφο 1α του παρόντος άρθρου, τα άρθρα 13, 13α και 13β ισχύουν κατά περίπτωση.

α)  ο προμηθευτής επιστρέφει στον καταναλωτή το μέρος του καταβληθέντος τιμήματος που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα μετά την τροποποίηση του ψηφιακού περιεχομένου·

 

β)  ο προμηθευτής δεν χρησιμοποιεί τη μη χρηματική αντιπαροχή που παρείχε ο καταναλωτής αντί του ψηφιακού περιεχομένου ούτε τυχόν άλλα δεδομένα που είχε συλλέξει ο προμηθευτής σε σχέση με την προμήθεια του ψηφιακού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένου κάθε περιεχομένου που παρείχε ο καταναλωτής.

 

Τροπολογία    115

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 16

Άρθρο 16

Δικαίωμα καταγγελίας μακροπρόθεσμων συμβάσεων

Δικαίωμα καταγγελίας μακροπρόθεσμων συμβάσεων

1.  Εάν η σύμβαση προβλέπει την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου για αόριστη χρονική διάρκεια ή εάν η αρχική διάρκεια της σύμβασης ή οποιοσδήποτε συνδυασμός περιόδων ανανέωσης υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες, ο καταναλωτής δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση οποτεδήποτε μετά τη λήξη της πρώτης δωδεκάμηνης περιόδου.

1.  Εάν η σύμβαση προβλέπει την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακής υπηρεσίας για αρχική σταθερή διάρκεια σύμβασης μεγαλύτερη των 12 μηνών ή εάν οποιοσδήποτε συνδυασμός επακόλουθων συμβάσεων ή περιόδων ανανέωσης υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες από τη σύναψη της αρχικής σύμβασης, ο καταναλωτής δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς επιπλέον επιβάρυνση οποτεδήποτε μετά τη λήξη της πρώτης δωδεκάμηνης περιόδου.

 

1α.  Σε περίπτωση που ο καταναλωτής καταγγείλει σύμβαση ορισμένου χρόνου και η διάρκεια της σύμβασης ή οποιοσδήποτε συνδυασμός περιόδων ανανέωσης υπερβαίνει τους 12 μήνες, ο έμπορος δικαιούται αναλογική αποζημίωση για τα πλεονεκτήματα που παρείχε στον καταναλωτή λόγω του γεγονότος ότι η διάρκεια της συμβάσεως υπερέβαινε τους 12 μήνες.

 

Προτού ο καταναλωτής δεσμευτεί με σύμβαση ή με οποιαδήποτε αντίστοιχη προσφορά, ο έμπορος παρέχει στον καταναλωτή πληροφορίες σχετικά με τους όρους για την καταγγελία μιας σύμβασης με διάρκεια ισχύος άνω των 12 μηνών με σαφή και κατανοητό τρόπο, εάν οι εν λόγω πληροφορίες δεν είναι ήδη εμφανείς από το συγκεκριμένο πλαίσιο, και για τις συνέπειες της πρόωρης καταγγελίας σε περίπτωση που είχε χορηγηθεί όφελος στον καταναλωτή λόγω της διάρκειας της σύμβασης.

2.  Ο καταναλωτής ασκεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης με ειδοποίηση προς τον προμηθευτή που παρέχεται με οποιονδήποτε τρόπο. Η καταγγελία τίθεται σε ισχύ 14 ημέρες μετά την παραλαβή της ειδοποίησης.

2.  Ο καταναλωτής ασκεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης με ειδοποίηση προς τον έμπορο που παρέχεται με σαφή δήλωση με την οποία εκφράζει την απόφασή του να καταγγείλει τη σύμβαση. Η καταγγελία τίθεται σε ισχύ 14 ημέρες μετά την παραλαβή της ειδοποίησης, ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που υποδεικνύεται από τον καταναλωτή.

3.  Εάν το ψηφιακό περιεχόμενο παρέχεται αντί καταβολής τιμήματος, ο καταναλωτής εξακολουθεί να υποχρεούται να καταβάλει το μέρος του τιμήματος για την προμήθεια του ψηφιακού περιεχομένου που αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο πριν από τη θέση της καταγγελίας σε ισχύ.

3.  Εάν το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία παρέχονται αντί καταβολής τιμήματος, ο καταναλωτής υποχρεούται να καταβάλει το μέρος του τιμήματος για το παρασχεθέν ψηφιακό περιεχόμενο ή την παρασχεθείσα ψηφιακή υπηρεσία το οποίο αναλογεί στο χρονικό διάστημα πριν την έναρξη ισχύος της καταγγελίας.

4.  Εάν ο καταναλωτής καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με το παρόν άρθρο:

4.  Εάν ο καταναλωτής καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με το παρόν άρθρο, ο έμπορος συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που ισχύουν δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, όσον αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

α)  ο προμηθευτής λαμβάνει όλα τα μέτρα τα οποία είναι εύλογο να αναμένονται από αυτόν για να μην χρησιμοποιήσει τη μη χρηματική αντιπαροχή που παρείχε ο καταναλωτής αντί του ψηφιακού περιεχομένου ούτε τυχόν άλλων δεδομένων που είχε συλλέξει ο προμηθευτής σε σχέση με την προμήθεια του ψηφιακού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένου κάθε περιεχομένου που παρείχε ο καταναλωτής·

 

β)  ο προμηθευτής παρέχει στον καταναλωτή τα τεχνικά μέσα για την ανάκτηση κάθε περιεχομένου που παρείχε ο καταναλωτής και τυχόν άλλων δεδομένων που παρήχθησαν ή δημιουργήθηκαν μέσω της χρήσης του ψηφιακού περιεχομένου από τον καταναλωτή, στον βαθμό που τα δεδομένα αυτά έχουν διατηρηθεί από τον προμηθευτή. Ο καταναλωτής δικαιούται να ανακτήσει το περιεχόμενο χωρίς σημαντική ενόχληση, σε εύλογο χρονικό διάστημα και σε συνήθως χρησιμοποιούμενο μορφότυπο δεδομένων, και

 

γ)  κατά περίπτωση, ο καταναλωτής διαγράφει κάθε χρησιμοποιήσιμο αντίγραφο του ψηφιακού περιεχομένου, το καθιστά ακατανόητο ή, διαφορετικά, δεν το χρησιμοποιεί ούτε το θέτει στη διάθεση τρίτων.

4α.  κατά περίπτωση, ο καταναλωτής διαγράφει κάθε χρησιμοποιήσιμο αντίγραφο του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας, το καθιστά ακατανόητο ή, διαφορετικά, δεν το χρησιμοποιεί ούτε το θέτει στη διάθεση τρίτων.

5.  Μετά την καταγγελία, ο προμηθευτής μπορεί να εμποδίσει κάθε περαιτέρω χρήση του ψηφιακού περιεχομένου από τον καταναλωτή, ιδίως καθιστώντας το ψηφιακό περιεχόμενο μη προσβάσιμο στον καταναλωτή ή απενεργοποιώντας τον λογαριασμό χρήστη του καταναλωτή, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 στοιχείο β).

5.  Μετά την καταγγελία, ο έμπορος μπορεί να εμποδίσει κάθε περαιτέρω χρήση του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας από τον καταναλωτή, ιδίως καθιστώντας το ψηφιακό περιεχόμενο ή την ψηφιακή υπηρεσία μη προσβάσιμα στον καταναλωτή ή απενεργοποιώντας τον λογαριασμό χρήστη του καταναλωτή.

Τροπολογία    116

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εάν ο προμηθευτής υπέχει ευθύνη έναντι του καταναλωτή λόγω αδυναμίας προμήθειας του ψηφιακού περιεχομένου ή μη συμμόρφωσης προς τους όρους της σύμβασης η οποία απορρέει από πράξη ή παράλειψη προσώπου σε προηγούμενα στάδια της αλυσίδας συναλλαγών, ο προμηθευτής δικαιούται να στραφεί κατά του προσώπου ή των προσώπων που φέρουν ευθύνη στην αλυσίδα συναλλαγών. Το πρόσωπο κατά του οποίου μπορεί να στραφεί ο προμηθευτής, καθώς και οι σχετικοί τρόποι επανόρθωσης και οι όροι άσκησής τους, καθορίζονται από το εθνικό δίκαιο.

Εάν ο έμπορος υπέχει ευθύνη έναντι του καταναλωτή λόγω αδυναμίας προμήθειας του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας ή λόγω μη συμμόρφωσης προς τους όρους της σύμβασης η οποία απορρέει από πράξη ή παράλειψη προσώπου σε προηγούμενα στάδια της αλυσίδας συναλλαγών, ο έμπορος δικαιούται να στραφεί κατά του προσώπου ή των προσώπων που φέρουν ευθύνη στην αλυσίδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Το πρόσωπο κατά του οποίου μπορεί να στραφεί ο έμπορος, καθώς και οι σχετικοί τρόποι επανόρθωσης και οι όροι άσκησής τους, καθορίζονται από το εθνικό δίκαιο.

Τροπολογία    117

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Επιβολή

Επιβολή και ενημέρωση

Τροπολογία    118

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την ύπαρξη κατάλληλων και αποτελεσματικών μέσων για την τήρηση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την ύπαρξη κατάλληλων, αποτελεσματικών και αποτρεπτικών μέσων για την τήρηση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την ανάγκη ενημέρωσης των καταναλωτών, καθώς και την ανάγκη να έχουν οι καταναλωτές τη δυνατότητα και να διευκολύνονται να ασκήσουν τα δικαιώματά τους στην πράξη.

Τροπολογία    119

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  φορείς, οργανώσεις ή ενώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προστασίας των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, όπως ορίζονται στο άρθρο 80 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Τροπολογία  120

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τροποποιήσεις της οδηγίας 1999/44/ΕΚ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/200922/ΕΚ

Τροποποιήσεις της οδηγίας 1993/13/ΕΟΚ, της οδηγίας 1999/44/ΕΚ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004, της οδηγίας 2009/22/ΕΚ

Τροπολογία    121

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – σημείο -1 (νέο)

Οδηγία 93/13/ΕΟΚ

Παράρτημα – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1.  Στο παράρτημα της οδηγίας 93/13/ΕΚ προστίθενται τα ακόλουθα σημεία στην παράγραφο 1:

 

«π α)  να παρέχουν στον έμπορο τη δυνατότητα να περιορίζει αδικαιολόγητα τη διαλειτουργικότητα του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας με υλισμικό και άλλο ψηφιακό περιεχόμενο ή ψηφιακές υπηρεσίες·

 

π β)  να ζητούν από τον καταναλωτή να συνάψει πρόσθετη σύμβαση για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακής υπηρεσίας ή σύμβαση που σχετίζεται με υλισμικό με τον έμπορο ή με τρίτο·

 

π γ)  να καταστρατηγούν με συμβατικά μέσα τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων που υπόκεινται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 που διέπει την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των καταναλωτών.

 

π δ)  να παρέχουν στον έμπορο τη δυνατότητα να περιορίζει τη δυνατότητα χρήσης του ψηφιακού περιεχομένου όταν ο καταναλωτής βρίσκεται εκτός επιγραμμικού περιβάλλοντος σε περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι απολύτως απαραίτητο για την παροχή του ψηφιακού περιεχομένου·

 

π ε)  να περιορίζουν τις χρήσεις του ψηφιακού περιεχομένου οι οποίες επιτρέπονται σύμφωνα με την οδηγία 2001/29/ΕΚ, την οδηγία 96/9/ΕΚ, την οδηγία 2009/24/ΕΚ ή την οδηγία 2012/28/ΕΕ.»

Τροπολογία    122

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – σημείο 1

Οδηγία 1999/44/ΕΚ

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«β)   καταναλωτικά αγαθά: κάθε ενσώματο κινητό αντικείμενο με εξαίρεση:

«β)   καταναλωτικά αγαθά: κάθε ενσώματο κινητό αντικείμενο με εξαίρεση:

–   τα αγαθά που πωλούνται στα πλαίσια αναγκαστικής εκτέλεσης ή με άλλο τρόπο από δικαστική αρχή,

–   τα αγαθά που πωλούνται στα πλαίσια αναγκαστικής εκτέλεσης ή με άλλο τρόπο από δικαστική αρχή,

–  το νερό και το φυσικό αέριο, όταν δεν είναι συσκευασμένα προς πώληση σε περιορισμένο όγκο ή καθορισμένη ποσότητα,

–  το νερό και το φυσικό αέριο, όταν δεν είναι συσκευασμένα προς πώληση σε περιορισμένο όγκο ή καθορισμένη ποσότητα,

–  την ηλεκτρική ενέργεια,

–  την ηλεκτρική ενέργεια,

–  σταθερό μέσο στο οποίο ενσωματώνεται ψηφιακό περιεχόμενο, στις περιπτώσεις που έχει χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως φορέας για τη μεταφορά του ψηφιακού περιεχομένου στον καταναλωτή, όπως αναφέρεται στην οδηγία (ΕΕ) αριθ./XXX39.»

–  ενσωματωμένο ψηφιακό περιεχόμενο ή ενσωματωμένες ψηφιακές υπηρεσίες, που καλύπτονται από την οδηγία (ΕΕ) N/XXX39."

______________

______________

39Οδηγία (ΕΕ) αριθ./XXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της …, σχετικά με τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου (ΕΕ ...)

39 Οδηγία (ΕΕ) αριθ./XXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της …, σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών (ΕΕ ...)

Τροπολογία    123

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2006/2004

Παράρτημα – σημείο 21

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«21.   Οδηγία (ΕΕ) αριθ./XXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της XX/XX/201X, σχετικά με τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου (ΕΕ ...)»

«21α.   Οδηγία (ΕΕ) αριθ./XXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της XX/XX/201X σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών (ΕΕ ...)

Τροπολογία    124

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – σημείο 3

Οδηγία 2009/22/ΕΚ

Παράρτημα I – σημείο 16

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«16.  Οδηγία (ΕΕ) αριθ./XXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της XX/XX/201X, σχετικά με τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου (ΕΕ ...)»

«16α.  Οδηγία (ΕΕ) αριθ./XXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της XX/XX/201X σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών (ΕΕ ...)

Τροπολογία    125

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή επανεξετάζει [ημερομηνία: πέντε έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], το αργότερο, την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο . Η έκθεση εξετάζει, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο εναρμόνισης των κανόνων που εφαρμόζονται στις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου αντί αντιπαροχής άλλης από εκείνη που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία, ιδίως αντί διαφήμισης ή έμμεσης συλλογής δεδομένων.

Η Επιτροπή επανεξετάζει [πέντε έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], το αργότερο, την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Η διαδικασία επανεξέτασης περιλαμβάνει διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη και με οργανώσεις καταναλωτών, καθώς και με νομικές και επιχειρηματικές οργανώσεις σε επίπεδο Ένωσης. Η έκθεση εξετάζει, μεταξύ άλλων, την αλληλεπίδραση και συμμόρφωση προς την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, και το ενδεχόμενο εναρμόνισης των κανόνων που εφαρμόζονται στις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακών υπηρεσιών αντί της συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον έμπορο άλλης από εκείνη που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία, ιδίως αντί διαφήμισης.

(1)

ΕΕ C 264 της 20.7.2016, σ. 57.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Εισαγωγή

Μετά την απόρριψη της πρότασης για το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων, η Επιτροπή έκανε μια νέα προσπάθεια να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της εσωτερικής αγοράς που δημιουργούνται από την ύπαρξη διαφορετικών εθνικών κανόνων σχετικά με τις συμβάσεις ή από την απουσία αυτών, προς όφελος τόσο των επιχειρήσεων όσο και των καταναλωτών, υποβάλλοντας δύο προτάσεις σχετικά με τις ψηφιακές συμβάσεις: μία πρόταση οδηγίας σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για τις διαδικτυακές και άλλες εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και την παρούσα πρόταση οδηγίας σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου. Η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τους κανόνες για τις συμβάσεις προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου προβλέπει για πρώτη φορά την ευκαιρία να θιγεί ένα ζήτημα που μόλις άρχισε να αναπτύσσεται στη νομοθεσία ορισμένων κρατών μελών και δεν έχει ακόμη εναρμονιστεί σε επίπεδο ΕΕ: τους τρόπους επανόρθωσης για τους καταναλωτές σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του ψηφιακού περιεχομένου που παρέχεται.

Μετά την υποβολή ενός κοινού εγγράφου εργασίας τον Ιούλιο του 2016, οι συνεισηγητές παρουσιάζουν στο παρόν σχέδιο έκθεσης τις κοινές τους τροπολογίες επί της πρότασης της Επιτροπής. Συνολικά, οι συνεισηγητές επιβεβαιώνουν την προσέγγιση της Επιτροπής να επικεντρωθεί σε ορισμένες πτυχές του δικαίου των συμβάσεων για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου, όπως στη συμμόρφωση και στους τρόπους επανόρθωσης, και να περιοριστεί στις συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών.

Το σχέδιο έκθεσης παρουσιάζει μερικά από τα ζητήματα που οι δύο συνεισηγητές θεωρούν σκόπιμο να τεθούν σε περαιτέρω συζήτηση, αλλά επιφυλάσσονται του δικαιώματος να επανέλθουν με περαιτέρω τροπολογίες και προτάσεις σχετικά με ζητήματα που δεν έχουν συμπεριληφθεί στην έκθεση. Η παρούσα αιτιολογική έκθεση δίνει έμφαση στις κύριες αλλαγές που προτείνονται στο σχέδιο έκθεσης υπό μορφή τροπολογιών και στο σκεπτικό στο οποίο βασίζονται.

II. Κύρια ζητήματα που θίγονται στο σχέδιο έκθεσης

1. Αποσαφήνιση του κειμένου και συνοχή με το κεκτημένο

Οι συνεισηγητές συμφωνούν με την Επιτροπή ότι η οδηγία θα πρέπει να καλύπτει όχι μόνο το ψηφιακό περιεχόμενο, όπως ορίζεται στην οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών αλλά και τις υπηρεσίες, όπως είναι οι υπηρεσίες αποθήκευσης σε νέφος ή οι υπηρεσίες φιλοξενίας αρχείων, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι υπηρεσίες άμεσων μηνυμάτων, οι δικτυακοί τόποι ή οι πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο ή ηχητικών εγγραφών. Αυτό θα καταστήσει την οδηγία διαχρονική έναντι περαιτέρω τεχνολογικών εξελίξεων. Για λόγους συνοχής με τον ορισμό του «ψηφιακού περιεχομένου» στο πλαίσιο της οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών οι συνεισηγητές, ωστόσο, θεωρούν ότι θα ήταν προτιμότερο να μην επεκταθεί ο ορισμός του ψηφιακού περιεχομένου στις εν λόγω υπηρεσίες, αλλά να δημιουργηθεί μια κατηγορία «ψηφιακών υπηρεσιών» ώστε να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ του ψηφιακού περιεχομένου —δεδομένα τα οποία παράγονται και παρέχονται σε ψηφιακή μορφή— και των ψηφιακών υπηρεσιών. Οι συνεισηγητές διευκρινίζουν ότι αυτό δεν θα πρέπει να επηρεάζει τη δυνατότητα των κρατών μελών να καθορίζουν τη φύση των συμβάσεων, ήτοι κατά πόσον η σύμβαση για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου θα πρέπει να θεωρείται σύμβαση πώλησης, σύμβαση υπηρεσιών, σύμβαση μίσθωσης ή ιδιότυπη σύμβαση.

2. Πεδίο εφαρμογής

Οι συνεισηγητές θεωρούν ότι η πρόταση της Επιτροπής να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας το ψηφιακό περιεχόμενο που είναι ενσωματωμένο σε αγαθά, όπως τα έξυπνα προϊόντα, θα καταστήσει δύσκολη τη διάκριση μεταξύ του πεδίου εφαρμογής της παρούσας πρότασης και της πρότασης σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για τις διαδικτυακές και άλλες εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών. Οι κανόνες που ισχύουν για το ψηφιακό περιεχόμενο θα είναι διαφορετικοί ανάλογα με το αν το εν λόγω περιεχόμενο είναι ενσωματωμένο στο αγαθό ή παρέχεται ξεχωριστά, μια διάκριση η οποία δεν είναι πάντοτε εύκολη, για παράδειγμα στην περίπτωση των έξυπνων τηλεφώνων που διαθέτουν προεγκατεστημένες εφαρμογές σε σχέση με τις εφαρμογές που εγκαθίστανται από τον καταναλωτή. Αυτό σημαίνει ότι θα ήταν δύσκολο για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις να προσδιορίσουν τον εφαρμοστέο κανόνα όταν το προϊόν είναι ελαττωματικό ή δεν συμμορφώνεται προς τους όρους της σύμβασης (θα πρέπει να θεωρείται ενσώματο αγαθό ή ψηφιακό περιεχόμενο;). Κατόπιν εξέτασης διαφορετικών προσεγγίσεων, οι συνεισηγητές θεωρούν ότι η οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται επίσης και σε ενσωματωμένο ψηφιακό περιεχόμενο, ενώ όσον αφορά τα προϊόντα με ενσωματωμένο ψηφιακό περιεχόμενο ή ενσωματωμένες ψηφιακές υπηρεσίες, ο έμπορος θα πρέπει να φέρει ευθύνη δυνάμει της παρούσας οδηγίας έναντι του καταναλωτή για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του μόνον όσον αφορά το ενσωματωμένο ψηφιακό περιεχόμενο ή ψηφιακή υπηρεσία. Η σημασία των προϊόντων IoT στο εγγύς μέλλον είναι αδιαμφισβήτητη·τα έξυπνα αγαθά θα αποκτήσουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά. Οι καταναλωτές που αγοράζουν τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να επωφελούνται από τα δικαιώματα που θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία, όπως τις επικαιροποιήσεις, τη διαλειτουργικότητα, ένα ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον και το δικαίωμα ανάκτησης των δεδομένων τους μετά την καταγγελία της σύμβασης.

Για να μειωθεί περαιτέρω ο πιθανός αντίκτυπος των προβλημάτων οριοθέτησης μεταξύ των πεδίων εφαρμογής των προτάσεων για τις ψηφιακές συμβάσεις, οι συνεισηγητές συμφώνησαν με τον εισηγητή της πρότασης σχετικά με την πώληση αγαθών να επιχειρήσουν την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη ευθυγράμμιση των κριτηρίων συμμόρφωσης και των δύο νομικών καθεστώτων.

3. Τα δεδομένα ως αντιπαροχή και ζητήματα προστασίας δεδομένων

Η πρόταση της Επιτροπής εισάγει την έννοια της μη χρηματικής αντιπαροχής και προβλέπει την υποχρέωση των εμπόρων για επανόρθωση σε περίπτωση αδυναμίας προμήθειας του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας ή έλλειψης συμμόρφωσης τους προς τη σύμβαση και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η αντιπαροχή είναι η παροχή δεδομένων.

Συνολικά, οι συνεισηγητές συμφωνούν απρόθυμα με την έννοια των δεδομένων ως αντιπαροχής. Πιστεύουν ότι η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο να επιδεινώσει το ήδη υφιστάμενο φαινόμενο της εμπορευματοποίησης ή χρηματικής αποτίμησης των δικαιωμάτων στην προσωπικότητα. Ως εκ τούτου, το πεδίο εφαρμογής καλύπτει καταστάσεις κατά τις οποίες οι έμποροι προμηθεύουν ψηφιακό περιεχόμενο ή ψηφιακές υπηρεσίες με αντάλλαγμα ένα αντίτιμο ή δικαιώματα εκμετάλλευσης των προσωπικών δεδομένων του καταναλωτή.

Επίσης, η έκθεση προχωρά πέρα από την πρόταση της Επιτροπής, επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής στα δεδομένα που συλλέγονται από τον έμπορο, και δεν το περιορίζουν στα δεδομένα που παρέχονται ενεργά από τους καταναλωτές, κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία νομικών κενών. Όσον αφορά την προτεινόμενη εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας των συμβάσεων αυτών όπου η επεξεργασία δεδομένων από τον προμηθευτή είναι απολύτως αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης ή για την τήρηση των νομικών απαιτήσεων, οι συνεισηγητές τίθενται επίσης υπέρ ενός περιορισμού: η οδηγία δεν εφαρμόζεται όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή άλλα δεδομένα που παρέχονται από τον καταναλωτή χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τον προμηθευτή για την προμήθεια του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας ή για να ικανοποιούν τις νομικές απαιτήσεις στις οποίες υπόκειται ο προμηθευτής και ο προμηθευτής δεν επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή άλλα δεδομένα για οποιονδήποτε άλλον σκοπό.

Όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, οι συνεισηγητές πιστεύουν ότι η οδηγία θα πρέπει να συνάδει με τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων και, ως εκ τούτου, διευκρινίζεται ότι η οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων του εν λόγω κανονισμού. Επιπλέον, θεωρούν αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι μια συμβατική ρήτρα που αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της σύναψης ή εκτέλεσης της σύμβασης και η οποία είναι επιζήμια για τον καταναλωτή ως το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα δυνάμει του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων δεν δεσμεύει τον καταναλωτή.

4. Προμήθεια του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας

Οι συνεισηγητές διευκρινίζουν τα συστατικά στοιχεία της προμήθειας, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού της και της χρονικής στιγμής της προμήθειας, λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας. Ως εκ τούτου, ο προμηθευτής θα πρέπει να προμηθεύει το περιεχόμενο ή την υπηρεσία μετά τη σύναψη της σύμβασης χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

5. Συμμόρφωση προς τους όρους της σύμβασης

Όσον αφορά τις απαιτήσεις συμμόρφωσης προς τους όρους της σύμβασης, σε αντίθεση με την άποψη της Επιτροπής, οι συνεισηγητές θεωρούν ότι η συμμόρφωση δεν θα πρέπει να αξιολογείται, κατά πρώτο και κύριο λόγο σε σχέση με ό,τι ορίζεται στη σύμβαση και προτείνει η συμμόρφωση να αξιολογείται με κριτήρια τόσο αντικειμενικά όσο και υποκειμενικά. Ωστόσο, οι συνεισηγητές θεωρούν ότι τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν να εξαιρέσουν, να παρεκκλίνουν ή να μεταβάλουν τα αποτελέσματά των αντικειμενικών απαιτήσεων εις βάρος του καταναλωτή υπό ορισμένες προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της ρητής αποδοχής εκ μέρους του καταναλωτή.

6. Τροποποίηση του ψηφιακού περιεχομένου

Μία από τις κύριες αλλαγές που έγιναν από τους συνεισηγητές, όταν πρόκειται για ψηφιακό περιεχόμενο ή υπηρεσία που παρέχεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι ότι, κατά κανόνα, ο προμηθευτής δεν μπορεί να τροποποιήσει τις δυνατότητες λειτουργίας, τη διαλειτουργικότητα και τα λοιπά βασικά χαρακτηριστικά επιδόσεων του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας στο βαθμό που οι εν λόγω τροποποιήσεις επηρεάζουν αρνητικά την πρόσβαση ή τη χρήση της ψηφιακής υπηρεσίας από τον καταναλωτή. Ωστόσο, το σχέδιο έκθεσης διατηρεί τις εξαιρέσεις από τον κανόνα, και περιλαμβάνει ορισμένες πρόσθετες εγγυήσεις προς όφελος του καταναλωτή.

7. Παραπομπή στο εθνικό δίκαιο

Οι συνεισηγητές προτείνουν ότι η οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τα εθνικές νομοθεσίες όσον αφορά τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μια σύμβαση θεωρείται ότι συνδέεται η συμπληρώνει άλλη σύμβαση και τις επιπτώσεις που έχει αυτό στη μία ή την άλλη σύμβαση ή στους τρόπους επανόρθωσης που μπορούν να ασκηθούν δυνάμει της μιας ή της άλλης σύμβασης.

III. Συμπέρασμα

Οι συνεισηγητές προτείνουν μια σειρά αλλαγών στην πρόταση της Επιτροπής ως αφετηρία για περαιτέρω προβληματισμό και τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας στο Κοινοβούλιο.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (21.11.2016)

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου

(COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Marju Lauristin

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η ψηφιακή επανάσταση επηρεάζει βαθύτατα την κοινωνία μας. Όσο αυξάνεται η εξάρτησή μας από τα προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής, καθίσταται ολοένα πιο σημαντικό να εξασφαλιστεί ο σεβασμός των δικαιωμάτων μας στο ψηφιακό περιβάλλον. Σήμερα, ενώ σε καθημερινή βάση εκατομμύρια ευρωπαίοι καταναλωτές προσπελάζουν, αγοράζουν ή χρησιμοποιούν ψηφιακό περιεχόμενο με την ευρεία έννοια του όρου (π.χ. βίντεο συνεχούς ροής, εφαρμογές, παιχνίδια, υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους ή κοινωνικά δίκτυα), τα δικαιώματά τους δεν προστατεύονται στο Διαδίκτυο με τον ίδιο τρόπο όπως στον μη τηλεματικό κόσμο. Η κατάσταση αυτή διαβρώνει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και θέτει σε κίνδυνο την ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο, δεδομένου ότι τα ελαττωματικά ή επισφαλή ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες δεν προστατεύουν επαρκώς τον τεράστιο όγκο των προσωπικών δεδομένων μας που είναι διαθέσιμα στο Διαδίκτυο.

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης έχει ως στόχο να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και να βελτιωθεί η προστασία της ιδιωτικότητας με την εξασφάλιση επαρκούς προστασίας για την αγορά ψηφιακού περιεχομένου. Το πεδίο εφαρμογής και ο ορισμός του ψηφιακού περιεχομένου πρέπει να αποσαφηνιστούν περαιτέρω, προκειμένου να διασφαλίζονται τα δικαιώματα όλων των καταναλωτών – και εκείνων που δεν έχουν τεχνικές γνώσεις ή είναι λιγότερο εξοικειωμένοι με το Διαδίκτυο. Ο κόσμος του Διαδικτύου – και, επομένως, η χρήση ψηφιακού περιεχομένου – έχει εξελιχτεί πολύ και δεν αποτελεί πια απλώς έναν τρόπο για να κάνουμε κάποιες εργασίες. Οι προσωπικές φωτογραφίες, οι ατζέντες και οι ιατρικές πληροφορίες μας βρίσκονται συνήθως στο υπολογιστικό νέφος. Πολλές από τις πολύ προσωπικές συνομιλίες μας γίνονται και συχνά αποθηκεύονται ηλεκτρονικά. Στις δε διαδικτυακές δραστηριότητές μας αφήνουμε πίσω μας τόσα ψηφιακά ίχνη που οι επιχειρήσεις μπορούν να σχηματίσουν μια εκπληκτικά πιστή εικόνα μας. Είναι, επομένως, σαφές ότι στο διαδικτυακό περιβάλλον η ανάγκη για προστασία των προσωπικών δεδομένων μας είναι ακόμη πιο επιτακτική από ό,τι στον μη τηλεματικό κόσμο. Η παρούσα πρόταση εστιάζεται στη σχέση μεταξύ προμηθευτή και καταναλωτή ψηφιακού περιεχομένου και είναι, επομένως, άρρηκτα συνδεδεμένη με το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων μας στο Διαδίκτυο. Είναι επομένως σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι η παρούσα οδηγία θα συμμορφώνεται προς τους γενικούς κανόνες του νέου γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (2016/679), προκειμένου να εξασφαλίζεται συνέπεια όσον αφορά το θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών στην ιδιωτικότητα και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην προμήθεια ασφαλούς ψηφιακού περιεχομένου.

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης θα επιθυμούσε να ενισχύσει και να αποσαφηνίσει περαιτέρω την πρόταση στα ακόλουθα σημεία. Για τα σημεία αυτά, είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στην πλήρη εναρμόνιση, η οποία απαγορεύει στα κράτη μέλη να διατηρούν ή να θεσπίζουν εθνικούς κανόνες που υπερβαίνουν την παρούσα οδηγία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών:

•  Ενεργός παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τους καταναλωτές: η πρόταση καλύπτει μόνο τύπους συμβάσεων βάσει των οποίων ο καταναλωτής ή καταβάλλει τίμημα ή «παρέχει ενεργά» δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ως αντιπαροχή. Αυτό φαίνεται πολύ περιορισμένο, δεδομένου ότι συχνά σήμερα τα προσωπικά δεδομένα των καταναλωτών (όπως δεδομένα θέσης, προσωπικές επαφές, ιστορικό αγορών κ.λπ.) χρησιμοποιούνται υπό μορφή αντιπαροχής χωρίς να το γνωρίζουν οι καταναλωτές. Επιπλέον, ο περιορισμός αυτός θα μπορούσε να προσφέρει ένα στρεβλό κίνητρο στους προμηθευτές για να μην ζητούν τη συναίνεση του καταναλωτή. Συνεπώς, θα ήταν ίσως σκόπιμο να επεκταθεί η διάταξη αυτή κατά τρόπο ώστε να περιλαμβάνει όλες τις συμβάσεις προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου που προβλέπουν τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των καταναλωτών.

•  Πρέπει να προστεθεί ορισμός των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασιζόμενος στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, ώστε να εξασφαλίζεται σαφής διάκριση μεταξύ των προσωπικών και των λοιπών δεδομένων σε ολόκληρο το κείμενο.

•  Συμμόρφωση του ψηφιακού περιεχομένου: Η πρόταση ορίζει ότι το ψηφιακό περιεχόμενο θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση και μόνον σε περίπτωση που η σύμβαση δεν αναφέρει τίποτα να υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιούνται αντικειμενικότερα κριτήρια (όπως τεχνικά πρότυπα ή τομεακοί κώδικες δεοντολογίας) για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης. Θα μπορούσε, ωστόσο, να διερωτηθεί κανείς, αν, δεδομένης της πολυπλοκότητας των προϊόντων ψηφιακού περιεχομένου, ο καταναλωτής είναι πράγματι σε θέση να αντιληφθεί πλήρως τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης και να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση. Συνεπώς, θα ήταν ίσως σκόπιμη η συχνότερη χρήση αντικειμενικών και υποκειμενικών κριτηρίων (όπως τεχνικών προτύπων ή θεμιτών προσδοκιών) για την επαλήθευση της συμμόρφωσης·

•  Αστική ευθύνη των προμηθευτών για ζημίες: Η πρόταση περιορίζει την ευθύνη του προμηθευτή μόνο στις ζημίες στον υλικό εξοπλισμό και το λογισμικό του καταναλωτή. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ο καταναλωτής υφίσταται σοβαρή οικονομική ή άυλη ζημία ανεξάρτητη από τυχόν ζημίες στο ψηφιακό περιβάλλον του (για παράδειγμα, αν το λογισμικό περιέχει σφάλμα που επιτρέπει σε ηλεκτρονικούς πειρατές την πρόσβαση στον υπολογιστή του καταναλωτή και την υποκλοπή του κωδικού πρόσβασης στον τραπεζικό λογαριασμό του). Συνεπώς, θα ήταν ίσως σκόπιμο να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής ώστε να περιλαμβάνει όλες τις ζημίες που υφίσταται ο καταναλωτής. Επιπλέον, θα ήταν χρήσιμο να επιτρέπεται στα κράτη μέλη, για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων σχετικά με τις αγωγές αποζημίωσης, να αντιμετωπίζουν διαφορετικά τους προμηθευτές που έκαναν ό,τι μπορούσαν για να περιορίσουν την πιθανότητα ζημίας (π.χ. συμμορφούμενοι προς ορισμένα ελάχιστα μέτρα η πρότυπα ασφάλειας ΤΠ) από εκείνους που δεν έχουν «τάξη στα του οίκου τους» (π.χ. δεν εξάλειψαν τρωτά σημεία ασφαλείας σε προϊόντα/υπηρεσίες τους τα οποία ήταν γνωστά ή τους είχαν γνωστοποιηθεί), προκειμένου να καλλιεργηθεί μεγαλύτερο αίσθημα ευθύνης και λογοδοσίας μεταξύ των προμηθευτών.

•  Λύση της σύμβασης: θα πρέπει να ορίζεται σαφώς στην πρόταση, ποια ακριβώς δεδομένα πρέπει να επιστρέφονται στους καταναλωτές όταν λυθεί η σύμβαση.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία     1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Για την επίτευξη πραγματικής ψηφιακής ενιαίας αγοράς, είναι αναγκαίο να εναρμονιστούν ορισμένες πτυχές σχετικά με τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου, με βάση υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή.

(2)  Για την επίτευξη πραγματικής ψηφιακής ενιαίας αγοράς, είναι αναγκαίο να εναρμονιστούν ορισμένες πτυχές σχετικά με τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου, με βάση ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή και την ανάγκη βελτίωσης της πρόσβασης.

Τροπολογία     2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Οι καταναλωτές θα επωφελούνται από πλήρως εναρμονισμένα δικαιώματα για το ψηφιακό περιεχόμενο, τα οποία θα προσφέρουν υψηλό επίπεδο προστασίας. Θα διαθέτουν σαφή δικαιώματα όταν λαμβάνουν ψηφιακό περιεχόμενο από οπουδήποτε στην ΕΕ ή αποκτούν πρόσβαση σε αυτό. Με τον τρόπο αυτό, θα ενισχυθεί η εμπιστοσύνη τους στην αγορά ψηφιακού περιεχομένου. Αυτό θα συμβάλει επίσης στη μείωση της ζημίας που υφίστανται σήμερα οι καταναλωτές, δεδομένου ότι θα υπάρχει ένα σύνολο σαφών δικαιωμάτων που θα τους επιτρέπουν να επιλύουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχετικά με το ψηφιακό περιεχόμενο.

(7)  Οι καταναλωτές θα επωφελούνται από πλήρως εναρμονισμένα δικαιώματα για το ψηφιακό περιεχόμενο, τα οποία θα προσφέρουν υψηλό επίπεδο προστασίας. Θα διαθέτουν σαφή δικαιώματα όταν λαμβάνουν ψηφιακό περιεχόμενο από οπουδήποτε στην ΕΕ ή αποκτούν πρόσβαση σε αυτό. Με τον τρόπο αυτό, θα ενισχυθεί η εμπιστοσύνη τους στην αγορά ψηφιακού περιεχομένου. Αυτό θα συμβάλει επίσης στη μείωση της ζημίας που υφίστανται σήμερα οι καταναλωτές, δεδομένου ότι θα υπάρχει ένα σύνολο σαφών δικαιωμάτων που θα τους επιτρέπουν να επιλύουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχετικά με το ψηφιακό περιεχόμενο και την πρόσβαση σε αυτό.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να αντιμετωπίζει προβλήματα που αφορούν διάφορες κατηγορίες ψηφιακού περιεχομένου και την προμήθειά του. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και να διαφυλαχθεί ο διαχρονικός χαρακτήρας της έννοιας του ψηφιακού περιεχομένου, η συγκεκριμένη έννοια, όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα οδηγία, θα πρέπει να είναι ευρύτερη από ό,τι στην οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1. Ειδικότερα θα πρέπει να καλύπτει τις υπηρεσίες που επιτρέπουν τη δημιουργία, την επεξεργασία ή την αποθήκευση δεδομένων. Παρότι υπάρχουν πολυάριθμοι τρόποι για την προμήθεια του ψηφιακού περιεχομένου, όπως η μετάδοση σε σταθερό μέσο, η τηλεφόρτωση από τους καταναλωτές στις συσκευές τους, η μετάδοση σε συνεχή ροή στο διαδίκτυο, η παροχή πρόσβασης σε ικανότητες αποθήκευσης ψηφιακού περιεχομένου ή η πρόσβαση στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε ψηφιακό περιεχόμενο ανεξαρτήτως του μέσου που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση του. Δεν είναι σκόπιμο να γίνουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών σε αυτήν την ταχύτατα αναπτυσσόμενη αγορά, επειδή θα ήταν σχεδόν αδύνατο να αποφευχθούν οι διακρίσεις μεταξύ των προμηθευτών. Ο επιδιωκόμενος στόχος είναι να διασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των προμηθευτών των διαφόρων κατηγοριών ψηφιακού περιεχομένου. Ωστόσο, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στο ψηφιακό περιεχόμενο που είναι ενσωματωμένο σε αγαθά, κατά τρόπον ώστε να λειτουργεί ως αναπόσπαστο μέρος των εν λόγω αγαθών και οι λειτουργίες του να εξαρτώνται από τις κύριες λειτουργίες των αγαθών.

(11)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να αντιμετωπίζει προβλήματα που αφορούν διάφορες κατηγορίες ψηφιακού περιεχομένου και την προμήθειά του. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και να διαφυλαχθεί ο διαχρονικός χαρακτήρας της έννοιας του ψηφιακού περιεχομένου, η συγκεκριμένη έννοια, όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα οδηγία, θα πρέπει να είναι ευρύτερη από ό,τι στην οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1. Ειδικότερα θα πρέπει να καλύπτει τις υπηρεσίες που επιτρέπουν τη δημιουργία, την επεξεργασία ή την αποθήκευση δεδομένων. Παρότι υπάρχουν πολυάριθμοι τρόποι για την προμήθεια του ψηφιακού περιεχομένου, όπως η μετάδοση σε σταθερό μέσο, η τηλεφόρτωση από τους καταναλωτές στις συσκευές τους, η μετάδοση σε συνεχή ροή στο διαδίκτυο, η παροχή πρόσβασης σε ικανότητες αποθήκευσης ψηφιακού περιεχομένου ή η πρόσβαση στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε ψηφιακό περιεχόμενο ανεξαρτήτως του μέσου που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση του. Δεν είναι σκόπιμο να γίνουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών σε αυτήν την ταχύτατα αναπτυσσόμενη αγορά, επειδή θα ήταν σχεδόν αδύνατο να αποφευχθούν οι διακρίσεις μεταξύ των προμηθευτών. Ο επιδιωκόμενος στόχος είναι να διασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των προμηθευτών των διαφόρων κατηγοριών ψηφιακού περιεχομένου.

__________

__________

1. ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 64.

1. ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 64.

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της αναμενόμενης αύξησης, στο εγγύς μέλλον, του Διαδικτύου των πραγμάτων με όλους τους τύπους «έξυπνων» συσκευών που περιέχουν ενσωματωμένο λογισμικό, είναι σημαντικό να διευκρινιστούν οι κανόνες στους οποίους θα υπάγονται οι εν λόγω «έξυπνες συσκευές» και το ενσωματωμένο λογισμικό τους. Στο μέλλον θα είναι ενδεχομένως δύσκολο να διακρίνει κανείς ποιο είναι το κυρίαρχο στοιχείο του προϊόντος μεταξύ του ψηφιακού περιεχομένου και του υλικού αγαθού. Συνεπώς, η επιλεγείσα εξαίρεση φαίνεται ανεφάρμοστη στην πράξη, και θα ήταν προτιμότερη μια χωριστή πρόταση της Επιτροπής σχετικά με αυτό το ζήτημα.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Όσον αφορά το ψηφιακό περιεχόμενο που δεν παρέχεται αντί τιμήματος αλλά αντί μη χρηματικής αντιπαροχής, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στις συμβάσεις δυνάμει των οποίων ο προμηθευτής ζητεί δεδομένα, όπως όνομα και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φωτογραφίες, και ο καταναλωτής παρέχει ενεργά αυτά τα δεδομένα στον προμηθευτή, άμεσα ή έμμεσα, για παράδειγμα μέσω ατομικής εγγραφής ή βάσει σύμβασης που επιτρέπει την πρόσβαση στις φωτογραφίες του καταναλωτή. Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που ο προμηθευτής συλλέγει δεδομένα τα οποία είναι αναγκαία για τη λειτουργία του ψηφιακού περιεχομένου σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, όπως για παράδειγμα η γεωγραφική τοποθεσία, όταν είναι απαραίτητη για την ορθή λειτουργία εφαρμογής κινητού τηλεφώνου, ή με μοναδικό σκοπό την εκπλήρωση νομικών απαιτήσεων, όπως για παράδειγμα όταν η εγγραφή του καταναλωτή απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία για λόγους ασφάλειας και ταυτοποίησης. Επίσης, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που ο προμηθευτής συλλέγει πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η διεύθυνση IP ή άλλες πληροφορίες που δημιουργούνται αυτόματα, όπως οι πληροφορίες που συλλέγονται και διαβιβάζονται από κάποιο «cookie», χωρίς να τις παρέχει ενεργά ο καταναλωτής, ακόμη και στις περιπτώσεις που ο καταναλωτής αποδέχεται το «cookie». Δεν θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που ο καταναλωτής εκτίθεται σε διαφημιστικά μηνύματα με αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο.

(14)  Όσον αφορά το ψηφιακό περιεχόμενο που δεν παρέχεται αντί τιμήματος αλλά αντί μη χρηματικής αντιπαροχής, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται και στις συμβάσεις δυνάμει των οποίων ο καταναλωτής παρέχει προσωπικά δεδομένα ή οποιαδήποτε άλλα δεδομένα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα ή έμμεσα από τον προμηθευτή. Θα πρέπει να περιλαμβάνονται και οι συμβάσεις στις οποίες ο καταναλωτής επιτρέπει την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα του και την επεξεργασία αυτών από τον προμηθευτή. Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που ο προμηθευτής συλλέγει δεδομένα τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τον προμηθευτή με σκοπό τη λειτουργία του ψηφιακού περιεχομένου, περιλαμβανομένης της επικαιροποίησης λογισμικού, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, όπως για παράδειγμα η γεωγραφική τοποθεσία, όταν είναι απαραίτητη για την ορθή λειτουργία εφαρμογής κινητού τηλεφώνου, ή με μοναδικό σκοπό την εκπλήρωση νομικών απαιτήσεων, όπως για παράδειγμα όταν η εγγραφή του καταναλωτή απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία για λόγους ασφάλειας και ταυτοποίησης.

Τροπολογία     5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Το ψηφιακό περιεχόμενο είναι πολύ σημαντικό στο πλαίσιο του διαδικτύου των πραγμάτων. Ωστόσο, είναι σκόπιμο να εξετάζονται χωριστά τα ειδικά θέματα ευθύνης που σχετίζονται με το διαδίκτυο των πραγμάτων, όπως η ευθύνη για τα δεδομένα και τις βιομηχανικές συμβάσεις.

διαγράφεται

Τροπολογία     6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Οι συμβάσεις μπορούν να περιλαμβάνουν γενικούς όρους και προϋποθέσεις του προμηθευτή που πρέπει να γίνουν αποδεκτοί από τον καταναλωτή. Για ορισμένους τύπους ψηφιακού περιεχομένου, οι προμηθευτές συχνά περιγράφουν την υπηρεσία και τους μετρήσιμους στόχους της υπηρεσίας σε συμφωνία επιπέδου υπηρεσίας. Σε γενικές γραμμές, αυτές οι συμφωνίες επιπέδου υπηρεσίας προσαρτώνται στην κύρια σύμβαση και αποτελούν σημαντικό συστατικό της συμβατικής σχέσης μεταξύ του προμηθευτή και του καταναλωτή. Θα πρέπει να καλύπτονται από τον ορισμό της σύμβασης δυνάμει της παρούσας οδηγίας και, συνεπώς, θα πρέπει να συμμορφώνονται προς τους κανόνες που διατυπώνονται στην αντίστοιχη σύμβαση.

(18)  Οι συμβάσεις μπορούν να περιλαμβάνουν γενικούς όρους και προϋποθέσεις του προμηθευτή που πρέπει να γίνουν αποδεκτοί από τον καταναλωτή. Για ορισμένους τύπους ψηφιακού περιεχομένου, οι προμηθευτές συχνά περιγράφουν την υπηρεσία και τους μετρήσιμους στόχους της υπηρεσίας σε συμφωνία επιπέδου υπηρεσίας. Σε γενικές γραμμές, αυτές οι συμφωνίες επιπέδου υπηρεσίας προσαρτώνται στην κύρια σύμβαση και αποτελούν σημαντικό συστατικό της συμβατικής σχέσης μεταξύ του προμηθευτή και του καταναλωτή. Θα πρέπει να καλύπτονται από τον ορισμό της σύμβασης δυνάμει της παρούσας οδηγίας και, συνεπώς, θα πρέπει να συμμορφώνονται προς τους κανόνες που διατυπώνονται στην αντίστοιχη σύμβαση. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η συγκατάθεση στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων δίνεται ως μη χρηματική αντιπαροχή, η σύμβαση θα πρέπει να περιέχει τις πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1, αλλά οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να είναι σαφώς διακριτές από τα άλλα στοιχεία της σύμβασης. Επιπλέον, εύκολα κατανοητά εικονίδια θα πρέπει να αποτυπώνουν τα κύρια στοιχεία της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

_________________________________

1 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 22

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Η προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ρυθμίζεται αποκλειστικά από την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1 και την οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, οι οποίες εφαρμόζονται πλήρως στις περιπτώσεις συμβάσεων για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου. Οι συγκεκριμένες οδηγίες θεσπίζουν ήδη ένα νομικό πλαίσιο στον τομέα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ένωση. Η παρούσα οδηγία πρέπει να ενσωματωθεί και να εφαρμόζεται σε πλήρη συμμόρφωση προς αυτό το νομικό πλαίσιο.

(22)  Η άσκηση των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας συνεπάγεται την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τους κανόνες δικαίου της Ένωσης που διέπουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στην Ένωση και, ειδικότερα, τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2, που διέπουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα κράτη μέλη υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, και ιδίως των δημόσιων ανεξάρτητων αρχών που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη. Οι εν λόγω νομοθετικές πράξεις έχουν ήδη θεσπίσει το νομικό πλαίσιο στον τομέα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ένωση και εφαρμόζονται πλήρως και στο πλαίσιο των συμβάσεων παροχής ψηφιακού περιεχομένου. Η παρούσα οδηγία πρέπει να ενσωματωθεί και να εφαρμόζεται σε πλήρη συμμόρφωση προς αυτό το νομικό πλαίσιο.

__________

__________

1. ΕΕ L 281 της 23/11/1995, σ. 31-50) [θα αντικατασταθεί από τον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων μόλις εγκριθεί].

 

2. ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37–47.

2. ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37–47.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η οποία αποσκοπεί στην παροχή ψηφιακού περιεχομένου συμμορφώνεται πλήρως προς την ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του νέου γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων, που έχει οριζόντιο χαρακτήρα.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 25

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Στις περιπτώσεις που η σύμβαση δεν προβλέπει επαρκώς σαφή και εμπεριστατωμένα κριτήρια αξιολόγησης για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης του ψηφιακού περιεχομένου προς τους όρους της, είναι αναγκαίο να καθοριστούν αντικειμενικά κριτήρια συμμόρφωσης, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές δεν στερούνται των δικαιωμάτων τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η συμμόρφωση προς τους όρους της σύμβασης θα πρέπει να αξιολογείται σε συνάρτηση με τον σκοπό για τον οποίον χρησιμοποιείται συνήθως ψηφιακό περιεχόμενο της ιδίας περιγραφής.

(25)  Στις περιπτώσεις που η σύμβαση δεν προβλέπει επαρκώς σαφή και εμπεριστατωμένα κριτήρια αξιολόγησης, προσαρμοσμένα στους καταναλωτές στους οποίους απευθύνεται, για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης του ψηφιακού περιεχομένου προς τους όρους της, είναι αναγκαίο να καθοριστούν κριτήρια συμμόρφωσης, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές κατανοούν επαρκώς και δεν στερούνται των δικαιωμάτων τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η συμμόρφωση προς τους όρους της σύμβασης θα πρέπει να αξιολογείται σε συνάρτηση με τον σκοπό για τον οποίον χρησιμοποιείται συνήθως ψηφιακό περιεχόμενο της ιδίας περιγραφής, τα διαθέσιμα τεχνικά πρότυπα και σε σχέση με τις θεμιτές προσδοκίες των καταναλωτών.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 27

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Ενώ οι υπηρεσίες και οι τεχνολογίες που βασίζονται στα δεδομένα αποφέρουν σημαντικά οφέλη, δημιουργούν, ωστόσο, και ορισμένα τρωτά σημεία. Σύμφωνα με τη στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά, απαιτείται υψηλό επίπεδο ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των χρηστών και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη τους στην ψηφιακή οικονομία. Με τη διάχυτη πλέον παρουσία των λογισμικών, χαρακτηριστικά όπως η αξιοπιστία, η ασφάλεια και η προσαρμοστικότητα στις εξελισσόμενες ανάγκες αρχίζουν επίσης να αποτελούν πρωταρχικό μέλημα. Συνεπώς, καθίσταται ολοένα και πιο επιτακτικό οι εν λόγω υπηρεσίες και τεχνολογίες που βασίζονται στα δεδομένα να συμβάλλουν στη διασφάλιση αυτών των χαρακτηριστικών, σε βαθμό ανάλογο προς τον ρόλο και τη λειτουργία αυτών των τεχνολογιών. Ειδικότερα, η ποιότητα ως προς την ασφάλεια και την αξιοπιστία επιβάλλεται ως πρωταρχικό μέλημα για τις καινοτόμες, σύνθετες υπηρεσίες που πρέπει να βασίζονται στη διασύνδεση διαφορετικών συστημάτων σε διάφορους τομείς.

(27)  Ενώ οι υπηρεσίες και οι τεχνολογίες που βασίζονται στα δεδομένα αποφέρουν σημαντικά οφέλη, δημιουργούν, ωστόσο, και ορισμένα τρωτά σημεία. Σύμφωνα με τη στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά, απαιτείται υψηλό επίπεδο ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο διαδίκτυο, καθώς και για να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των χρηστών και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη τους στην ψηφιακή οικονομία. Με τη διάχυτη πλέον παρουσία των λογισμικών, χαρακτηριστικά όπως η αξιοπιστία, η ασφάλεια και η προσαρμοστικότητα στις εξελισσόμενες ανάγκες αρχίζουν επίσης να αποτελούν πρωταρχικό μέλημα. Συνεπώς, καθίσταται ολοένα και πιο επιτακτικό οι εν λόγω υπηρεσίες και τεχνολογίες που βασίζονται στα δεδομένα να συμβάλλουν στη διασφάλιση αυτών των χαρακτηριστικών στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Ειδικότερα, η ποιότητα ως προς την ασφάλεια και την αξιοπιστία επιβάλλεται ως πρωταρχικό μέλημα για τις καινοτόμες, σύνθετες υπηρεσίες που πρέπει να βασίζονται στη διασύνδεση διαφορετικών συστημάτων σε διάφορους τομείς.

Τροπολογία     10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(37)  Σε δεύτερο στάδιο, ο καταναλωτής θα πρέπει να δικαιούται να λάβει μείωση του τιμήματος ή να καταγγείλει τη σύμβαση. Το δικαίωμα του καταναλωτή να καταγγείλει τη σύμβαση θα πρέπει να περιορίζεται στις περιπτώσεις που, για παράδειγμα, η αποκατάσταση της συμμόρφωσης του ψηφιακού περιεχομένου δεν είναι δυνατή και όπου η μη συμμόρφωση αλλοιώνει τα βασικά χαρακτηριστικά επιδόσεων του ψηφιακού περιεχομένου. Εάν ο καταναλωτής καταγγείλει τη σύμβαση, ο προμηθευτής θα πρέπει να επιστρέψει το τίμημα που κατέβαλε ο καταναλωτής ή, στην περίπτωση που το ψηφιακό περιεχόμενο δεν παρέχεται έναντι τιμήματος αλλά έναντι πρόσβασης σε δεδομένα που παρέχονται από τον καταναλωτή, ο προμηθευτής θα πρέπει να μην χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα και να μην τα μεταφέρει σε τρίτους ή να μην επιτρέπει σε τρίτους να έχουν πρόσβαση σε αυτά μετά την καταγγελία της σύμβασης. Στις περιπτώσεις που η αντιπαροχή συνίσταται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η εκπλήρωση της υποχρέωσης μη χρήσης των δεδομένων θα πρέπει να σημαίνει ότι ο προμηθευτής λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να συμμορφωθεί προς τους κανόνες προστασίας των δεδομένων, διαγράφοντας τα δεδομένα ή καθιστώντας τα ανώνυμα κατά τρόπον ώστε να μην είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητας του καταναλωτή με οποιοδήποτε μέσο που είναι δυνατό να χρησιμοποιήσει ευλόγως ο προμηθευτής ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων του υπεύθυνου επεξεργασίας δυνάμει της οδηγίας 95/46/ΕΚ, ο προμηθευτής δεν θα πρέπει να υποχρεούται να λάβει επιπλέον μέτρα σε σχέση με δεδομένα τα οποία αυτός παρείχε νομίμως σε τρίτους κατά τη διάρκεια της σύμβασης για την προμήθεια του ψηφιακού περιεχομένου.

(37)  Σε δεύτερο στάδιο, ο καταναλωτής θα πρέπει να δικαιούται να λάβει μείωση του τιμήματος ή να καταγγείλει τη σύμβαση. Το δικαίωμα του καταναλωτή να καταγγείλει τη σύμβαση θα πρέπει να περιορίζεται στις περιπτώσεις που, για παράδειγμα, η αποκατάσταση της συμμόρφωσης του ψηφιακού περιεχομένου δεν είναι δυνατή και όπου η μη συμμόρφωση αλλοιώνει τα βασικά χαρακτηριστικά επιδόσεων του ψηφιακού περιεχομένου. Εάν ο καταναλωτής καταγγείλει τη σύμβαση, ο προμηθευτής θα πρέπει να επιστρέψει το τίμημα που κατέβαλε ο καταναλωτής ή, στην περίπτωση που το ψηφιακό περιεχόμενο δεν παρέχεται έναντι τιμήματος αλλά έναντι πρόσβασης σε δεδομένα που παρέχονται από τον καταναλωτή ως μη χρηματική αντιπαροχή για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου ή δεδομένων που παράγονται από τον καταναλωτή κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ο προμηθευτής θα πρέπει να μην χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα και να μην τα μεταφέρει σε τρίτους ή να μην επιτρέπει σε τρίτους να έχουν πρόσβαση σε αυτά μετά την καταγγελία της σύμβασης. Στις περιπτώσεις που η αντιπαροχή συνίσταται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η εκπλήρωση της υποχρέωσης μη χρήσης των δεδομένων θα πρέπει να σημαίνει ότι ο προμηθευτής λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να συμμορφωθεί προς τους κανόνες προστασίας των δεδομένων, διαγράφοντας τα δεδομένα ή καθιστώντας τα ανώνυμα κατά τρόπον ώστε να μην είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητας του καταναλωτή με οποιοδήποτε μέσο που είναι δυνατό να χρησιμοποιήσει ευλόγως ο προμηθευτής ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Εάν, για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η ψευδωνυμία, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, χρησιμοποιούνται από τον προμηθευτή μόνο κατόπιν αιτήματος από τον καταναλωτή, ο προμηθευτής θα πρέπει να μην κάνει χρήση των εν λόγω δεδομένων. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων του υπεύθυνου επεξεργασίας δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, ο προμηθευτής δεν θα πρέπει να υποχρεούται να λάβει επιπλέον μέτρα σε σχέση με δεδομένα τα οποία αυτός παρείχε νομίμως σε τρίτους κατά τη διάρκεια της σύμβασης για την προμήθεια του ψηφιακού περιεχομένου.

Τροπολογία     11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(38)  Μετά την καταγγελία ο προμηθευτής θα πρέπει επίσης να μην κάνει χρήση του περιεχομένου που δημιουργήθηκε από τον καταναλωτή. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που δημιουργείται συγκεκριμένο περιεχόμενο από περισσότερους του ενός καταναλωτές, ο προμηθευτής δικαιούται να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο που δημιούργησε ο καταναλωτής, αν το χρησιμοποιούν και οι άλλοι καταναλωτές.

(38)  Μετά την καταγγελία ο προμηθευτής θα πρέπει επίσης να μην κάνει χρήση του περιεχομένου που παρήχθη από τον καταναλωτή. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που παράγεται συγκεκριμένο περιεχόμενο από περισσότερους του ενός καταναλωτές, ο προμηθευτής δικαιούται να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο που παρήγαγε ο καταναλωτής, αν το χρησιμοποιούν και οι άλλοι καταναλωτές.

Τροπολογία     12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(39)  Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι ο καταναλωτής χαίρει αποτελεσματικής προστασίας σε σχέση με το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης, ο προμηθευτής θα πρέπει να επιτρέπει στον καταναλωτή να ανακτά όλα τα δεδομένα που έχουν μεταφορτωθεί από τον καταναλωτή, που έχουν παραχθεί από τον καταναλωτή με τη χρήση του ψηφιακού περιεχομένου ή τα οποία έχουν δημιουργηθεί μετά τη χρήση του ψηφιακού περιεχομένου από τον καταναλωτή. Αυτή η υποχρέωση θα πρέπει να εκτείνεται σε δεδομένα που ο προμηθευτής υποχρεούται να διατηρήσει σύμφωνα με τη σύμβαση για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου, καθώς και σε δεδομένα που ο προμηθευτής έχει πράγματι διατηρήσει σε σχέση με τη σύμβαση.

(39)  Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι ο καταναλωτής χαίρει αποτελεσματικής προστασίας σε σχέση με το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης, ο προμηθευτής, μετά από αίτημα του καταναλωτή, θα πρέπει να επιτρέπει στον καταναλωτή να ανακτά όλα τα δεδομένα που έχουν μεταφορτωθεί από τον καταναλωτή, ή που έχουν παραχθεί από τον καταναλωτή με τη χρήση του ψηφιακού περιεχομένου. Αυτή η υποχρέωση θα πρέπει να εκτείνεται σε δεδομένα που ο προμηθευτής υποχρεούται να διατηρήσει σύμφωνα με τη σύμβαση για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου, καθώς και σε δεδομένα που ο προμηθευτής έχει πράγματι διατηρήσει σε σχέση με τη σύμβαση.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 44

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(44)  Η αρχή σύμφωνα με την οποία ο προμηθευτής έχει την ευθύνη καταβολής αποζημίωσης αποτελεί βασικό στοιχείο των συμβάσεων για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου. Προκειμένου να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο ψηφιακό περιεχόμενο, η συγκεκριμένη αρχή θα πρέπει, επομένως, να ρυθμίζεται σε ενωσιακό επίπεδο, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές δεν υφίστανται ζημία στις περιπτώσεις πρόκλησης βλάβης στο υλισμικό ή το λογισμικό τους λόγω ψηφιακού περιεχομένου που δεν είναι σύμμορφο προς τους όρους της σύμβασης. Ως εκ τούτου, οι καταναλωτές θα πρέπει να δικαιούνται αποκατάστασης ζημιών που προκαλούνται στο ψηφιακό περιβάλλον τους λόγω μη συμμόρφωσης προς τους όρους της σύμβασης ή αδυναμίας προμήθειας του ψηφιακού περιεχομένου. Ωστόσο, θα πρέπει να εναπόκειται στα κράτη μέλη να καθορίζουν τους λεπτομερείς όρους για την άσκηση του δικαιώματος αποζημίωσης, ενώ συγχρόνως θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι οι εκπτώσεις επί των τιμών για μελλοντική προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου, ιδίως όταν μια τέτοια προσφορά του προμηθευτή αποτελεί τη μοναδική αποζημίωση για τις απώλειες που έχει υποστεί ο καταναλωτής, δεν αποκαθιστούν, κατ’ ανάγκη, στον βαθμό που είναι δυνατό, την κατάσταση στην οποία θα βρισκόταν ο καταναλωτής αν το ψηφιακό περιεχόμενο είχε παρασχεθεί δεόντως και ήταν σύμμορφο προς τους όρους της σύμβασης.

(44)  Η αρχή σύμφωνα με την οποία ο προμηθευτής έχει την ευθύνη καταβολής αποζημίωσης αποτελεί βασικό στοιχείο των συμβάσεων για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου. Προκειμένου να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο ψηφιακό περιεχόμενο, η συγκεκριμένη αρχή θα πρέπει, επομένως, να ρυθμίζεται σε ενωσιακό επίπεδο, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές δεν υφίστανται ζημία στις περιπτώσεις πρόκλησης βλάβης λόγω ψηφιακού περιεχομένου που δεν είναι σύμμορφο προς τους όρους της σύμβασης. Ως εκ τούτου, οι καταναλωτές θα πρέπει να δικαιούνται αποκατάστασης ζημιών που υφίστανται λόγω μη συμμόρφωσης προς τους όρους της σύμβασης ή αδυναμίας προμήθειας του ψηφιακού περιεχομένου. Ωστόσο, θα πρέπει να εναπόκειται στα κράτη μέλη να καθορίζουν τους λεπτομερείς όρους για την άσκηση του δικαιώματος αποζημίωσης, ενώ συγχρόνως θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι οι εκπτώσεις επί των τιμών για μελλοντική προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου, ιδίως όταν μια τέτοια προσφορά του προμηθευτή αποτελεί τη μοναδική αποζημίωση για τις απώλειες που έχει υποστεί ο καταναλωτής, δεν αποκαθιστούν, κατ’ ανάγκη, στον βαθμό που είναι δυνατό, την κατάσταση στην οποία θα βρισκόταν ο καταναλωτής αν το ψηφιακό περιεχόμενο είχε παρασχεθεί δεόντως και ήταν σύμμορφο προς τους όρους της σύμβασης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν, κατά τη θέσπιση των σχετικών κανόνων, να προβλέπουν μειωμένο ή αυξημένο βαθμό ευθύνης για ζημίες, προκειμένου να αντιμετωπίζουν τους προμηθευτές που έκαναν ό,τι μπορούσαν για να περιορίσουν την πιθανότητα ζημίας, για παράδειγμα τηρώντας τους κώδικες βέλτιστης πρακτικής, τα μέτρα ασφαλείας ή τα διεθνή πρότυπα του κλάδου, διαφορετικά από ό,τι εκείνους που έχουν επιδείξει αμέλεια εν προκειμένω.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση περιορίζει την ευθύνη του προμηθευτή στην οικονομική ζημία που προκαλείται στον υλικό εξοπλισμό και το λογισμικό του καταναλωτή. Αυτό είναι πολύ περιορισμένο, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ο καταναλωτής αντιμετωπίζει σοβαρή οικονομική ή άυλη ζημία ανεξάρτητα από τυχόν ζημίες στο ψηφιακό του περιβάλλον. Επιπλέον, προκειμένου να καλλιεργηθεί μεγαλύτερο αίσθημα ευθύνης και λογοδοσίας μεταξύ των προμηθευτών, θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη, για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων σχετικά με τις αγωγές αποζημίωσης, να αντιμετωπίζουν διαφορετικά τους προμηθευτές που έκαναν ό,τι μπορούσαν για να περιορίσουν την πιθανότητα ζημίας από ό,τι τους άλλους.

Τροπολογία     14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(55)  Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα τα άρθρα 16, 38 και 47,

(55)  Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα τα άρθρα 7, 8, 16, 38 και 47.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τα δεδομένα τα οποία παράγονται και παρέχονται σε ψηφιακή μορφή, για παράδειγμα εγγραφές βίντεο ή ακουστικές εγγραφές, εφαρμογές, ψηφιακά παιχνίδια και κάθε άλλο λογισμικό,

α)  τα δεδομένα τα οποία παράγονται και παρέχονται σε ψηφιακή μορφή, συμπεριλαμβανομένων βίντεο, ηχογραφήσεων, εφαρμογών, ψηφιακών παιχνιδιών και κάθε άλλου λογισμικού,

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – σημείο 1 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.   «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: τα προσωπικά δεδομένα όπως ορίζονται στο άρθρο 4 σημείο 1) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – σημείο 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  «αποζημίωση»: χρηματικό ποσό που ενδεχομένως δικαιούνται οι καταναλωτές ως αντιστάθμιση οικονομικής ζημίας στο ψηφιακό τους περιβάλλον·

5.  «αποζημίωση»: χρηματικό ποσό που ενδεχομένως δικαιούνται οι καταναλωτές ως αντιστάθμιση υλικής και άυλης ζημίας·

Αιτιολόγηση

Η πρόταση περιορίζει την ευθύνη του προμηθευτή στην οικονομική ζημία που προκαλείται στον υλικό εξοπλισμό και το λογισμικό του καταναλωτή. Αυτό είναι υπερβολικά περιοριστικό, γιατί μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ο καταναλωτής υφίσταται σοβαρή οικονομική ή άυλη ζημία ανεξάρτητη από τυχόν ζημίες στο ψηφιακό περιβάλλον του, για παράδειγμα, αν το λογισμικό περιέχει σφάλμα που επιτρέπει σε ηλεκτρονικούς πειρατές την πρόσβαση στον υπολογιστή του καταναλωτή και την υποκλοπή της ταυτότητάς του κωδικού πρόσβασης για τη διάπραξη απάτης. Παρόμοια διάταξη περιλαμβάνεται και στο νέο γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε κάθε σύμβαση με την οποία ο προμηθευτής προμηθεύει ψηφιακό περιεχόμενο στον καταναλωτή, ή αναλαμβάνει την υποχρέωση να το πράξει, και σε αντάλλαγμα του οποίου ο καταναλωτής καταβάλλει τίμημα ή παρέχει ενεργά μη χρηματική αντιπαροχή υπό τη μορφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή οποιωνδήποτε άλλων δεδομένων.

1.  Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε κάθε σύμβαση με την οποία ο προμηθευτής προμηθεύει ψηφιακό περιεχόμενο ή ψηφιακή υπηρεσία στον καταναλωτή, ή αναλαμβάνει την υποχρέωση να το πράξει, και σε αντάλλαγμα του οποίου ο καταναλωτής καταβάλλει τίμημα, ή αντί της καταβολής τιμήματος, παρέχει τα προσωπικά του δεδομένα ή οποιαδήποτε άλλα δεδομένα, εφόσον αυτό είναι δυνατόν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. Η σύμβαση αναφέρει ρητά τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται ως αντάλλαγμα για το παρεχόμενο περιεχόμενο.

 

 

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε ψηφιακό περιεχόμενο που παρέχεται αντί μη χρηματικής αντιπαροχής στον βαθμό που ο προμηθευτής ζητεί από τον καταναλωτή να παρέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των οποίων η επεξεργασία είναι απολύτως απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης ή την εκπλήρωση νομικών απαιτήσεων, και ο προμηθευτής δεν προβαίνει σε περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων κατά τρόπο ασυμβίβαστο προς τον σκοπό αυτό. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται επίσης σε οποιαδήποτε άλλα δεδομένα των οποίων την παροχή ζητεί ο προμηθευτής από τον καταναλωτή με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του ψηφιακού περιεχομένου προς τους όρους της σύμβασης ή την εκπλήρωση νομικών απαιτήσεων, και ο προμηθευτής δεν χρησιμοποιεί τα εν λόγω δεδομένα για εμπορικούς σκοπούς.

4.  Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή άλλα δεδομένα που παραχωρούνται από τον καταναλωτή χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τον προμηθευτή για την προμήθεια του ψηφιακού περιεχομένου ή της υπηρεσίας ή για την εκπλήρωση νομικών απαιτήσεων, και ο προμηθευτής δεν προβαίνει σε επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων για οποιονδήποτε άλλον σκοπό.

Τροπολογία     20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας οδηγίας έρχεται σε σύγκρουση με διάταξη άλλης πράξης της Ένωσης που διέπει ειδικό τομέα ή αντικείμενο, η διάταξη της άλλης πράξης της Ένωσης υπερισχύει έναντι των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

7.  Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας οδηγίας έρχεται σε σύγκρουση με διάταξη άλλης πράξης της Ένωσης, η διάταξη της άλλης πράξης της Ένωσης υπερισχύει έναντι των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

8.  Καμία διάταξη στην παρούσα οδηγία ή σε οιαδήποτε πράξη την μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο κατά κανέναν τρόπο δεν μειώνει ή υπονομεύει την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και στην οδηγία 2002/58/ΕΚ.

Τροπολογία     22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

9α.  Όταν, στο πλαίσιο της παροχής ψηφιακού περιεχομένου εντός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, η νομοθεσία ενός άλλου κράτους μέλους από εκείνο όπου βρίσκεται η μόνιμη κατοικία του καταναλωτή είναι εφαρμοστέα, ο προμηθευτής ενημερώνει τον καταναλωτή πριν από τη σύναψη της σύμβασης.

Τροπολογία     23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο προμηθευτής προμηθεύει το ψηφιακό περιεχόμενο αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός αν τα μέρη έχουν συμφωνήσει διαφορετικά. Η προμήθεια θεωρείται ότι πραγματοποιείται όταν το ψηφιακό περιεχόμενο παρέχεται στον καταναλωτή ή, στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται η παράγραφος 1 στοιχείο β), στο τρίτο μέρος που επιλέγει ο καταναλωτής, αν αυτό το παραλάβει πρώτο.

2.  Ο προμηθευτής προμηθεύει το ψηφιακό περιεχόμενο αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός αν τα μέρη έχουν συμφωνήσει διαφορετικά, και με την επιφύλαξη του άρθρου 16 στοιχείο ιγ) της οδηγίας 2011/16/ΕΕ. Η προμήθεια θεωρείται ότι πραγματοποιείται όταν το ψηφιακό περιεχόμενο παρέχεται στον καταναλωτή ή, στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται η παράγραφος 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου, στο τρίτο μέρος που επιλέγει ο καταναλωτής, αν αυτό το παραλάβει πρώτο.

 

_________________

 

 

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για να θεωρηθεί ότι το ψηφιακό περιεχόμενο συμμορφώνεται προς τους όρους της σύμβασης, πρέπει, κατά περίπτωση:

1.  Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα σχετικά χαρακτηριστικά για την εκτίμηση της συμμόρφωσης του ψηφιακού περιεχομένου, καθώς και κάθε σχετική πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την υποχρέωση δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Για να θεωρηθεί ότι το ψηφιακό περιεχόμενο συμμορφώνεται προς τους όρους της σύμβασης, πρέπει, κατά περίπτωση:

Τροπολογία     25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  να είναι επικαιροποιημένο όπως προβλέπεται στη σύμβαση.

δ)  να είναι επικαιροποιημένο όπως προβλέπεται στη σύμβαση, ή απαιτείται ώστε να εξασφαλίζονται τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται στα στοιχεία α) και β), ιδίως η συνέχεια και η ασφάλεια.

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στον βαθμό που η σύμβαση δεν ορίζει, κατά περίπτωση, με σαφή και περιεκτικό τρόπο, τις απαιτήσεις για το ψηφιακό περιεχόμενο που προβλέπονται στην παράγραφο 1, το ψηφιακό περιεχόμενο πρέπει να είναι κατάλληλο για τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιείται συνήθως ψηφιακό περιεχόμενο της ιδίας περιγραφής, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων λειτουργίας, της διαλειτουργικότητάς του και των λοιπών χαρακτηριστικών επιδόσεων, όπως η προσβασιμότητα, η συνέχεια και η ασφάλεια, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

2.  Εκτός από τη συμμόρφωση με οιεσδήποτε απαιτήσεις συμμόρφωσης περιλαμβάνονται στη σύμβαση όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1, το ψηφιακό περιεχόμενο είναι κατάλληλο για τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιείται συνήθως ψηφιακό περιεχόμενο της ιδίας περιγραφής, και διαθέτει τις ιδιότητες, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων λειτουργίας, της διαλειτουργικότητάς του και των λοιπών χαρακτηριστικών επιδόσεων, όπως η προσβασιμότητα, η συνέχεια και η ασφάλεια, τις οποίες μπορεί ευλόγως να αναμένει ο καταναλωτής, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  αν το ψηφιακό περιεχόμενο παρέχεται αντί τιμήματος ή άλλης μη χρηματικής αντιπαροχής,

α)  αν το ψηφιακό περιεχόμενο παρέχεται αντί τιμήματος ή άλλης μη χρηματικής αντιπαροχής, με την παροχή προσωπικών δεδομένων ή άλλων δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1·

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  οι θεμιτές προσδοκίες των καταναλωτών·

Αιτιολόγηση

Η πρόταση ορίζει ότι το ψηφιακό περιεχόμενο θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση και μόνον σε περίπτωση η σύμβαση δεν αναφέρει τίποτα να υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης αντικειμενικότερα κριτήρια (όπως τεχνικά πρότυπα ή τομεακοί κώδικες δεοντολογίας). Ωστόσο, τα προϊόντα ψηφιακού περιεχομένου είναι συχνά τόσο περίπλοκα που δεν μπορεί να αναμένεται ότι ο καταναλωτής είναι πράγματι σε θέση να κατανοήσει πλήρως τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης και να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση. Συνεπώς, θα ήταν σκόπιμη η συχνότερη χρήση κριτηρίων όπως τα τεχνικά πρότυπα ή οι θεμιτές προσδοκίες για την επαλήθευση της συμμόρφωσης.

Τροπολογία     29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  κατά περίπτωση, τυχόν ισχύοντα διεθνή τεχνικά πρότυπα ή, ελλείψει αυτών, εφαρμοστέοι κώδικες δεοντολογίας και καλές πρακτικές του κλάδου, και

β)  τυχόν ισχύοντα διεθνή τεχνικά πρότυπα ή, ελλείψει αυτών, εφαρμοστέοι κώδικες δεοντολογίας και καλές πρακτικές του κλάδου, και

Τροπολογία     30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  οποιεσδήποτε υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές που έχουν σχέση με την ασφάλεια των συστημάτων πληροφοριών και του ψηφιακού περιβάλλοντος·

Τροπολογία     31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Εάν η σύμβαση ορίζει ότι το ψηφιακό περιεχόμενο πρέπει να παρέχεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το ψηφιακό περιεχόμενο πρέπει να συμμορφώνεται προς τους όρους της σύμβασης καθ’ όλη τη διάρκεια του εν λόγω διαστήματος.

3.  Εάν η σύμβαση ορίζει ότι το ψηφιακό περιεχόμενο πρέπει να παρέχεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το ψηφιακό περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων, όπου απαιτείται, των ενημερώσεων ασφαλείας εκ μέρους του προμηθευτή, συμμορφώνεται προς τους όρους της σύμβασης καθ’ όλη τη διάρκεια του εν λόγω διαστήματος.

Τροπολογία     32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5 α.  Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους όρους της σύμβασης, το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία πρέπει να τηρεί την αρχή της «προστασίας της ιδιωτικής ζωής εκ σχεδιασμού» και της «προστασίας της ιδιωτικής ζωής εξ ορισμού» που αναφέρεται στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Τροπολογία     33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο καταναλωτής οφείλει να συνεργάζεται με τον προμηθευτή στον βαθμό που είναι δυνατό και αναγκαίο για τον προσδιορισμό του ψηφιακού περιβάλλοντος του καταναλωτή. Η υποχρέωση συνεργασίας περιορίζεται στα τεχνικώς διαθέσιμα μέσα που είναι λιγότερο παρεμβατικά για τον καταναλωτή. Εάν ο καταναλωτής δεν συνεργαστεί, τότε φέρει αυτός το βάρος της απόδειξης σε σχέση με τη μη συμμόρφωση προς τους όρους της σύμβασης.

3.  Ο καταναλωτής οφείλει να συνεργάζεται με τον προμηθευτή στον βαθμό που είναι δυνατό και αναγκαίο για τον προσδιορισμό του ψηφιακού περιβάλλοντος του καταναλωτή. Η υποχρέωση συνεργασίας περιορίζεται στα τεχνικώς διαθέσιμα μέσα που είναι λιγότερο παρεμβατικά για τον καταναλωτή. Εάν ο καταναλωτής δεν συνεργαστεί, τότε φέρει αυτός το βάρος της απόδειξης σε σχέση με τη μη συμμόρφωση προς τους όρους της σύμβασης. Ο καταναλωτής δεν πρέπει να συνεργάζεται όταν ο προμηθευτής ζητά πρόσβαση σε ιδιωτικές ή προσωπικές πληροφορίες και επικοινωνία.

Τροπολογία     34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  για κάθε έλλειψη συμμόρφωσης που υφίσταται κατά τον χρόνο της προμήθειας του ψηφιακού περιεχομένου, και

β)  για κάθε έλλειψη συμμόρφωσης που υφίσταται κατά τον χρόνο της προμήθειας του ψηφιακού περιεχομένου,

Τροπολογία     35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  οποιαδήποτε έλλειψη ασφάλειας που γνώριζε ο προμηθευτής ή θα μπορούσε εύλογα να γνωρίζει, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές που έχουν σχέση με την ασφάλεια των συστημάτων πληροφοριών και του ψηφιακού περιβάλλοντος· και

Τροπολογία     36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο προμηθευτής αποκαθιστά τη συμμόρφωση του ψηφιακού περιεχομένου προς τους όρους της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 1, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από τη στιγμή που πληροφορείται από τον καταναλωτή σχετικά με την έλλειψη συμμόρφωσης προς τους όρους της σύμβασης και χωρίς σημαντική ενόχληση του καταναλωτή, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του ψηφιακού περιεχομένου και τον σκοπό για τον οποίον ο καταναλωτής επιζητεί το ψηφιακό περιεχόμενο.

2.  Ο προμηθευτής αποκαθιστά τη συμμόρφωση του ψηφιακού περιεχομένου προς τους όρους της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 1, χωρίς περιττή καθυστέρηση από τη στιγμή που πληροφορείται από τον καταναλωτή σχετικά με την έλλειψη συμμόρφωσης προς τους όρους της σύμβασης και χωρίς σημαντική ενόχληση του καταναλωτή, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του ψηφιακού περιεχομένου και τον σκοπό για τον οποίον ο καταναλωτής επιζητεί το ψηφιακό περιεχόμενο.

Τροπολογία     37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Ο καταναλωτής μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση μόνον εάν η έλλειψη συμμόρφωσης προς τους όρους της σύμβασης αλλοιώνει τις δυνατότητες λειτουργίας, τη διαλειτουργικότητα και τα λοιπά βασικά χαρακτηριστικά επιδόσεων του ψηφιακού περιεχομένου, όπως η προσβασιμότητα, η συνέχεια και η ασφάλεια, όταν απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφοι 1 και 2. Το βάρος της απόδειξης ότι η έλλειψη συμμόρφωσης του ψηφιακού περιεχομένου προς τους όρους της σύμβασης δεν επηρεάζει τις δυνατότητες λειτουργίας, τη διαλειτουργικότητα και τα λοιπά βασικά χαρακτηριστικά επιδόσεων του ψηφιακού περιεχομένου το φέρει ο προμηθευτής.

5.  Με την επιφύλαξη άλλων νομικών λόγων για τη λήξη της σύμβασης, ο καταναλωτής μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση εάν η έλλειψη συμμόρφωσης προς τους όρους της σύμβασης αλλοιώνει τις δυνατότητες λειτουργίας, τη διαλειτουργικότητα και τα λοιπά βασικά χαρακτηριστικά επιδόσεων του ψηφιακού περιεχομένου, όπως η προσβασιμότητα, η συνέχεια και η ασφάλεια, όταν απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφοι 1 και 2. Το βάρος της απόδειξης ότι η έλλειψη συμμόρφωσης του ψηφιακού περιεχομένου προς τους όρους της σύμβασης δεν επηρεάζει τις δυνατότητες λειτουργίας, τη διαλειτουργικότητα και τα λοιπά βασικά χαρακτηριστικά επιδόσεων του ψηφιακού περιεχομένου το φέρει ο προμηθευτής.

Τροπολογία    38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  ο προμηθευτής λαμβάνει όλα τα μέτρα τα οποία είναι λογικό να αναμένονται από αυτόν για να μην χρησιμοποιήσει τη μη χρηματική αντιπαροχή που παρείχε ο καταναλωτής αντί του ψηφιακού περιεχομένου ούτε τυχόν άλλα δεδομένα που έχει συλλέξει ο ίδιος σε σχέση με την προμήθεια του ψηφιακού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένου κάθε περιεχομένου που παρείχε ο καταναλωτής. Εξαιρείται το περιεχόμενο που δημιουργεί ο καταναλωτής από κοινού με άλλα πρόσωπα που εξακολουθούν να το χρησιμοποιούν·

β)  ο προμηθευτής αποφεύγει να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή άλλα δεδομένα τα οποία ο καταναλωτής έχει θέσει στη διάθεση των ενδιαφερομένων αντί πληρωμής χρηματικού ποσού έναντι του ψηφιακού περιεχομένου ούτε τυχόν άλλα δεδομένα που έχει συλλέξει ο ίδιος σε σχέση με την προμήθεια του ψηφιακού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένου κάθε περιεχομένου που παρείχε ο καταναλωτής. Εξαιρείται το περιεχόμενο που παράγει ο καταναλωτής από κοινού με άλλα πρόσωπα που εξακολουθούν να το χρησιμοποιούν·Ο προμηθευτής αποφεύγει να επεξεργαστεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό απλώς να μπορούν τα δεδομένα και το περιεχόμενο μη προσωπικού χαρακτήρα να συνδέονται με τον καταναλωτή προκειμένου να είναι σε θέση να επιτρέπει στον καταναλωτή να τα ανακτήσει δυνάμει του στοιχείου γ). Ο προμηθευτής συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που ισχύουν βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679·

Τροπολογία    39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  ο προμηθευτής παρέχει στον καταναλωτή τα τεχνικά μέσα για την ανάκτηση όλου του περιεχομένου που παρείχε ο καταναλωτής, καθώς και τυχόν άλλων δεδομένων που παρήχθησαν ή δημιουργήθηκαν μέσω της χρήσης του ψηφιακού περιεχομένου από τον καταναλωτή, στον βαθμό που τα δεδομένα αυτά έχουν διατηρηθεί από τον προμηθευτή. Ο καταναλωτής δικαιούται να ανακτήσει το περιεχόμενο δωρεάν, χωρίς σημαντική ενόχληση, σε εύλογο χρονικό διάστημα και σε συνήθως χρησιμοποιούμενο μορφότυπο δεδομένων·

γ)  ο προμηθευτής, μετά από αίτημα του καταναλωτή, παρέχει στον καταναλωτή τα τεχνικά μέσα για την ανάκτηση όλου του περιεχομένου που παρείχε ο καταναλωτής, καθώς και τυχόν άλλων δεδομένων που παρήχθησαν μέσω της χρήσης του ψηφιακού περιεχομένου από τον καταναλωτή, στον βαθμό που τα δεδομένα αυτά έχουν διατηρηθεί από τον προμηθευτή. Ο καταναλωτής δικαιούται να ανακτήσει το περιεχόμενο δωρεάν, χωρίς πρόβλημα, σε εύλογο χρονικό διάστημα και με δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχάνημα μορφότυπο δεδομένων και να διαβιβάσει το εν λόγω περιεχόμενο σε άλλο προμηθευτή χωρίς εμπόδια από τον αρχικό προμηθευτή·

Τροπολογία     40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο προμηθευτής ευθύνεται έναντι του καταναλωτή για κάθε οικονομική ζημία που προκαλείται στο ψηφιακό περιβάλλον του καταναλωτή λόγω της μη συμμόρφωσης προς τους όρους της σύμβασης ή της αδυναμίας προμήθειας του ψηφιακού περιεχομένου. Η αποζημίωση πρέπει να αποκαθιστά, στον βαθμό του δυνατού, την κατάσταση στην οποία θα βρισκόταν ο καταναλωτής αν το ψηφιακό περιεχόμενο είχε παρασχεθεί δεόντως και ήταν σύμμορφο προς τους όρους της σύμβασης.

1.  Ο προμηθευτής ευθύνεται έναντι του καταναλωτή για κάθε οικονομική ζημία που υφίσταται ο τελευταίος λόγω της μη συμμόρφωσης προς τους όρους της σύμβασης ή της αδυναμίας προμήθειας του ψηφιακού περιεχομένου. Η αποζημίωση πρέπει να αποκαθιστά, στον βαθμό του δυνατού, την κατάσταση στην οποία θα βρισκόταν ο καταναλωτής αν το ψηφιακό περιεχόμενο είχε παρασχεθεί δεόντως και ήταν σύμμορφο προς τους όρους της σύμβασης.

Τροπολογία     41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν λεπτομερείς κανόνες για την άσκηση του δικαιώματος αποζημίωσης.

2.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν λεπτομερείς κανόνες για την άσκηση του δικαιώματος αποζημίωσης. Κατά τη θέσπιση των εν λόγω κανόνων, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν μειωμένο ή αυξημένο βαθμό ευθύνης για ζημίες βάσει αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης των προσπαθειών που έκανε ο προμηθευτής προκειμένου να αποφύγει τη μη συμμόρφωση του ψηφιακού περιεχομένου και την επέλευση ζημίας, όπως η βέλτιστες πρακτικές που έχουν σχέση με την ασφάλεια ή την πλέον προηγμένη τεχνολογία.

Τροπολογία     42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Εάν η σύμβαση προβλέπει ότι το ψηφιακό περιεχόμενο παρέχεται κατά τη διάρκεια του προβλεπόμενου από τη σύμβαση χρονικού διαστήματος, ο προμηθευτής μπορεί να τροποποιήσει τις δυνατότητες λειτουργίας, τη διαλειτουργικότητα και τα λοιπά βασικά χαρακτηριστικά επιδόσεων του ψηφιακού περιεχομένου, όπως η προσβασιμότητα, η συνέχεια και η ασφάλεια, στον βαθμό που οι τροποποιήσεις αυτές επηρεάζουν αρνητικά την πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο ή τη χρήση του από τον καταναλωτή, μόνον εάν:

1.  Εάν η σύμβαση προβλέπει ότι το ψηφιακό περιεχόμενο πρέπει να παρέχεται κατά τη διάρκεια του προβλεπόμενου από τη σύμβαση χρονικού διαστήματος, ο προμηθευτής μπορεί να τροποποιήσει τις δυνατότητες λειτουργίας, τη διαλειτουργικότητα και τα λοιπά βασικά χαρακτηριστικά επιδόσεων του ψηφιακού περιεχομένου, όπως η προσβασιμότητα και η συνέχεια, μόνον εάν:

Τροπολογία     43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  μια τέτοια τροποποίηση είναι απαραίτητη για την ασφάλεια του περιεχομένου σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές·

Τροπολογία     44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  ο καταναλωτής έχει ενημερωθεί εντός εύλογης προθεσμίας πριν από την τροποποίηση με ρητή προειδοποίηση σε σταθερό μέσο·

β)  ο καταναλωτής έχει ενημερωθεί εντός εύλογης προθεσμίας πριν από την τροποποίηση με ρητή προειδοποίηση·

Τροπολογία     45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  μετά την καταγγελία της σύμβασης σύμφωνα με το στοιχείο γ), διατίθενται στον καταναλωτή τεχνικά μέσα για την ανάκτηση όλου του περιεχομένου που έχει παρασχεθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο γ).

δ)  μετά την καταγγελία της σύμβασης σύμφωνα με το στοιχείο γ), διατίθενται στον καταναλωτή τεχνικά μέσα για την ανάκτηση όλου του περιεχομένου που έχει παρασχεθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο γ) ή το άρθρο 16, παράγραφος 4, στοιχείο α).

Τροπολογία    46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  ο προμηθευτής λαμβάνει όλα τα μέτρα τα οποία είναι εύλογο να αναμένονται από αυτόν για να μην χρησιμοποιήσει τη μη χρηματική αντιπαροχή που παρείχε ο καταναλωτής αντί του ψηφιακού περιεχομένου ούτε τυχόν άλλων δεδομένων που είχε συλλέξει ο προμηθευτής σε σχέση με την προμήθεια του ψηφιακού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένου κάθε περιεχομένου που παρείχε ο καταναλωτής·

α)  ο προμηθευτής αποφεύγει να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή άλλα δεδομένα τα οποία ο καταναλωτής έχει παραχωρήσει αντί πληρωμής χρηματικού ποσού έναντι του ψηφιακού περιεχομένου ούτε τυχόν άλλα δεδομένα που έχει παράσχει ο καταναλωτής σε σχέση με την χρήση του ψηφιακού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένου κάθε περιεχομένου που παρείχε ο καταναλωτής. Εξαιρείται το περιεχόμενο που παράγει ο καταναλωτής από κοινού με άλλα πρόσωπα που εξακολουθούν να το χρησιμοποιούν. Ο προμηθευτής αποφεύγει να επεξεργαστεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό απλώς να μπορούν τα δεδομένα και το περιεχόμενο μη προσωπικού χαρακτήρα να συνδέονται με τον καταναλωτή προκειμένου να είναι σε θέση να επιτρέπει στον καταναλωτή να τα ανακτήσει δυνάμει του στοιχείου β).Ο προμηθευτής συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που ισχύουν βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679·

Τροπολογία    47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  ο προμηθευτής παρέχει στον καταναλωτή τα τεχνικά μέσα για την ανάκτηση κάθε περιεχομένου που παρείχε ο καταναλωτής και τυχόν άλλων δεδομένων που παρήχθησαν ή δημιουργήθηκαν μέσω της χρήσης του ψηφιακού περιεχομένου από τον καταναλωτή, στον βαθμό που τα δεδομένα αυτά έχουν διατηρηθεί από τον προμηθευτή. Ο καταναλωτής δικαιούται να ανακτήσει το περιεχόμενο χωρίς σημαντική ενόχληση, σε εύλογο χρονικό διάστημα και σε συνήθως χρησιμοποιούμενο μορφότυπο δεδομένων, και

β) ο προμηθευτής, μετά από αίτημα του καταναλωτή, παρέχει στον καταναλωτή τα τεχνικά μέσα για την ανάκτηση όλου του περιεχομένου που παρείχε ο καταναλωτής, καθώς και τυχόν άλλων δεδομένων που παρήχθησαν μέσω της χρήσης του ψηφιακού περιεχομένου από τον καταναλωτή, στον βαθμό που τα εν λόγω δεδομένα έχουν διατηρηθεί από τον προμηθευτή. Ο καταναλωτής δικαιούται να ανακτήσει το περιεχόμενο και τα δεδομένα χωρίς σημαντική ενόχληση, σε εύλογο χρονικό διάστημα και με δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχάνημα μορφότυπο δεδομένων και έχει το δικαίωμα να διαβιβάσει το εν λόγω περιεχόμενο και τα δεδομένα σε άλλο προμηθευτή χωρίς εμπόδια από τον αρχικό προμηθευτή· και

Τροπολογία    48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την ύπαρξη κατάλληλων και αποτελεσματικών μέσων για την τήρηση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την ύπαρξη αποτελεσματικών και αποτρεπτικών μέσων για την τήρηση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

 

 

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή των εν λόγω νέων δικαιωμάτων των καταναλωτών θα είναι ουσιαστική μόνο να τα κράτη μέλη θεσπίσουν πραγματικά αποτελεσματικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, δεδομένου ότι οι προμηθευτές ψηφιακού περιεχομένου θα μπορούσαν να αποκομίσουν σημαντικά εμπορικά πλεονεκτήματα με την επιθετική αύξηση του μεριδίου αγοράς τους εις βάρος των δικαιωμάτων των καταναλωτών.

Τροπολογία     49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  οι οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προστασίας των δικαιωμάτων περί προστασίας δεδομένων και ελευθεριών όσον αφορά την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Στη βάση του άρθρου 80 ΓΚΠΔ

Τροπολογία     50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 19 α  

 

Προστασία δεδομένων

 

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και την οδηγία 2002/58/ΕΚ.

Τροπολογία     51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή επανεξετάζει [ημερομηνία: πέντε έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], το αργότερο, την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο . Η έκθεση εξετάζει, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο εναρμόνισης των κανόνων που εφαρμόζονται στις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου αντί αντιπαροχής άλλης από εκείνη που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία, ιδίως αντί διαφήμισης ή έμμεσης συλλογής δεδομένων.

1.  Η Επιτροπή επανεξετάζει [ημερομηνία: τρία έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], το αργότερο, την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο . Η έκθεση εξετάζει, μεταξύ άλλων, την αλληλεπίδραση και συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, και το ενδεχόμενο εναρμόνισης των κανόνων που εφαρμόζονται στις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου αντί αντιπαροχής άλλης από εκείνη που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία, ιδίως αντί διαφήμισης ή έμμεσης συλλογής δεδομένων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου

Έγγραφα αναφοράς

COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD)

Επιτροπές αρμόδιες επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

21.1.2016

JURI

21.1.2016

 

 

Γνωμοδότηση της

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

21.1.2016

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Marju Lauristin

16.3.2016

Άρθρο 55 - Κοινές συνεδριάσεις επιτροπών

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

28.4.2016

Εξέταση στην επιτροπή

12.7.2016

8.11.2016

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

8.11.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

4

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Martina Anderson, Gerard Batten, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Μιλτιάδης Κύρκος, Κώστας Χρυσόγονος

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Vilija Blinkevičiūtė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Maria Noichl


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου

Έγγραφα αναφοράς

COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

9.12.2015

 

 

 

Επιτροπές αρμόδιες επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

21.1.2016

JURI

21.1.2016

 

 

Committees asked for opinions

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

21.1.2016

CULT

21.1.2016

LIBE

21.1.2016

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

 Ημερομηνία της απόφασης

ITRE

28.1.2016

CULT

25.1.2016

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Evelyne Gebhardt

14.4.2016

Axel Voss

14.4.2016

 

 

Rule 55 – Joint committee procedure

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

28.4.2016

Εξέταση στην επιτροπή

14.7.2016

29.11.2016

22.3.2017

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.11.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

55

4

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Max Andersson, Pascal Arimont, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Dita Charanzová, Κώστας Χρυσόγονος, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Mady Delvaux, Pascal Durand, Laura Ferrara, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Antonio López-Istúriz White, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Pavel Svoboda, József Szájer, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Marco Zullo, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lucy Anderson, Heidi Hautala, Kaja Kallas, Angelika Niebler, Ulrike Trebesius, Josef Weidenholzer, Rainer Wieland

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zbigniew Kuźmiuk, Bolesław G. Piecha, Michaela Šojdrová

Ημερομηνία κατάθεσης

27.11.2017


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

55

+

ALDE

 

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

 

 

S&D

 

 

Verts/ALE

Jean-Marie Cavada, Dita Charanzová, Kaja Kallas, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic

Daniel Dalton, Zbigniew Kuźmiuk, Nosheena Mobarik, Bolesław G. Piecha, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

Joëlle Bergeron

Κώστας Χρυσόγονος, Jiří Maštálka, Dennis de Jong

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Angelika Niebler, Emil Radev, Andreas Schwab, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Szájer, Mihai Ţurcanu, Axel Voss, Rainer Wieland, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marlene Mizzi, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer

Max Andersson, Pascal Durand, Heidi Hautala, Julia Reda

4

-

EFDD

ENF

John Stuart Agnew

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton, Mylène Troszczynski

2

0

EFDD

Laura Ferrara, Marco Zullo

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου