Eljárás : 2015/0287(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0375/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0375/2017

Viták :

PV 26/03/2019 - 4
CRE 26/03/2019 - 4

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 7.12

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0232

JELENTÉS     ***I
PDF 1348kWORD 161k
27.11.2017
PE 592.444v02-00 A8-0375/2017

a digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló szerződések egyes vonatkozásairól szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD))

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Jogi Bizottság

Előadó: Evelyne Gebhardt, Axel Voss

(Közös bizottsági ülésekkel lefolytatott eljárás – az eljárási szabályzat 55. cikke)

HIBAJEGYZÉKEK/ KIEGÉSZÍTÉSEK
MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló szerződések egyes vonatkozásairól szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0634),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0394/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a francia Szenátus által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményre, amely szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2016. április 27-i véleményére(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság és a Jogi Bizottság által az eljárási szabályzat 55. cikke alapján folytatott közös tanácskozásokra,

–  tekintettel az Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság jelentésére, valamint az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0375/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Javaslat

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

a digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló szerződések egyes vonatkozásairól

a digitálistartalom-szolgáltatásra és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések egyes vonatkozásairól

(EGT-vonatkozású szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg)

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az elektronikus kereskedelem növekedési potenciáljának kiaknázása még nem teljes körű. E potenciál felszabadítása érdekében az európai digitális egységes piaci stratégia29 holisztikus módon kezeli az Unión belüli tagállamközi elektronikus kereskedelem fejlődésének főbb akadályait. A fogyasztók digitális tartalmakhoz való jobb hozzáférésének biztosítása, valamint a vállalkozások digitálistartalom-szolgáltatásának megkönnyítése szükséges az Európai Unió digitális gazdaságának fellendítéséhez és az általános növekedés ösztönzéséhez.

(1)  Az elektronikus kereskedelem növekedési potenciáljának Unióban való megvalósítása még nem teljes körű. E potenciál felszabadítása érdekében az európai digitális egységes piaci stratégia29 holisztikus módon kezeli az Unión belüli tagállamközi elektronikus kereskedelem fejlődésének főbb akadályait. A fogyasztók digitális tartalmakhoz való jobb hozzáférésének biztosítása, valamint a vállalkozások digitálistartalom-szolgáltatásának megkönnyítése szükséges az Európai Unió digitális gazdaságának fellendítéséhez és az általános növekedés ösztönzéséhez.

__________________

__________________

29 COM (2015) 192 final.

29 COM (2015) 0192.

Módosítás     3

Irányelvre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 169. cikkének (1) bekezdése és 169. cikke (2) bekezdésének a) pontja előírja, hogy az Unió az EUMSZ 114. cikke alapján elfogadott intézkedésekkel hozzájárul a fogyasztóvédelem magas szintjének biztosításához.

Módosítás     4

Irányelvre irányuló javaslat

1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  Az Európai Unió Alapjogi Chartájának (a továbbiakban: a Charta) 38. cikke előírja, hogy az Unió politikáiban biztosítani kell a fogyasztók védelmének magas szintjét, a Charta 47. cikke pedig úgy rendelkezik, hogy mindenkinek, akinek az Unió joga által biztosított jogait megsértették, joga van hatékony jogorvoslathoz. A Charta 16. cikke elismeri vállalkozás szabadságát az uniós joggal és a nemzeti jogszabályokkal és gyakorlattal összhangban.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Egy valódi digitális egységes piac megvalósításához szükség van a digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló szerződések egyes vonatkozásainak magas szintű fogyasztóvédelmen alapuló harmonizálására.

(2)  Egy valódi digitális egységes piac megvalósításához harmonizálni kell a digitálistartalom-szolgáltatásra és a digitális szolgáltatás nyújtására irányuló szerződések egyes vonatkozásait, a magas szintű fogyasztóvédelemre és a vállalkozásbarát környezetre támaszkodva, a jogbiztonság növelése és a felesleges költségek csökkentése érdekében.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A digitálistartalom-szolgáltatás fejlődését gátló főbb akadályokat többek között a fogyasztói szerződési jog kötelező szabályainak eltérései és az egyértelmű szerződési jogi szabályok hiánya jelentik, mivel nagyon kevés testre szabott szabály létezik uniós szinten. A vállalkozásokat a digitális tartalom tagállamközi értékesítésekor a fogyasztói szerződési jogi tárgyú kötelező nemzeti szabályok eltéréseiből fakadó járulékos költségek terhelik, és nem biztosított a jogbiztonság. A vállalkozásokat akkor is költségek terhelik, amikor a szerződéseiket a több tagállamban már megjelenő – a szóban forgó szerződésekre irányadó nemzeti szabályok hatályát és tartalmát eltérővé tevő – digitálistartalom-szolgáltatásra vonatkozó kötelező szabályokhoz igazítják. Azokban a tagállamokban, ahol még nem léteznek kifejezetten a digitálistartalom-szolgáltatásra vonatkozó szabályok, a más tagállamokban értékesíteni kívánó kereskedők bizonytalanok, mivel gyakran nem tudják, hogy milyen szabályok alkalmazandók a digitális tartalomra abban a tagállamban, ahová exportálni szándékoznak, mit tartalmaznak ezek a szabályok, és azt sem, hogy kötelezőek-e.

(4)  A vállalkozásokat, különösen a kis- és középvállalkozásokat (a továbbiakban: kkv-k) akkor is költségek terhelik, amikor a szerződéseiket a több tagállamban már megjelenő – a szóban forgó szerződésekre irányadó nemzeti szabályok hatályát és tartalmát eltérővé tevő – digitálistartalom-szolgáltatásra vagy digitálisszolgáltatás-nyújtásra vonatkozó kötelező szabályokhoz igazítják. Azokban a tagállamokban, ahol még nem léteznek kifejezetten a digitálistartalom-szolgáltatásra vagy digitálistartalom-nyújtásra vonatkozó szabályok, a más tagállamokban szolgáltatni kívánó szolgáltatók bizonytalanok, mivel gyakran nem tudják, hogy milyen szabályok alkalmazandók a digitális tartalomra vagy digitális szolgáltatásokra abban a tagállamban, ahová exportálni szándékoznak, mit tartalmaznak ezek a szabályok, és azt sem, hogy kötelezőek-e.

Indokolás

A (3) és (4) preambulumbekezdés sorrendjének felcserélése.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A fogyasztók bizalmatlanok a tagállamközi vásárlással, és különösen az internetes vásárlással szemben. E bizalom hiányának egyik legfontosabb tényezője az alapvető szerződéses jogaikkal kapcsolatos bizonytalanságuk és a digitális tartalom egyértelmű szerződéses keretének hiánya. Számos digitálistartalom-fogyasztó a digitális tartalom minőségével vagy az ahhoz való hozzáféréssel kapcsolatos problémákkal szembesül. Például rossz vagy hibás digitális tartalmat kapnak vagy nem tudnak hozzáférni a szóban forgó digitális tartalomhoz. A fogyasztók így pénzügyi és nem pénzügyi kárt szenvednek.

(3)  A fogyasztók nem mindig bíznak a tagállamközi vásárlásban, és különösen az internetes vásárlásban. E bizalom hiányának egyik legfontosabb tényezője az alapvető szerződéses jogaikkal kapcsolatos bizonytalanságuk és a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatások egyértelmű szerződéses keretének hiánya. Számos fogyasztó a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás minőségével vagy az ahhoz való hozzáféréssel kapcsolatos problémákkal szembesül. Például rossz vagy hibás digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást kapnak vagy nem tudnak hozzáférni a szóban forgó digitális tartalomhoz vagy digitális szolgáltatáshoz. A fogyasztók így pénzügyi és nem pénzügyi kárt szenvednek.

Indokolás

A (3) és (4) preambulumbekezdés sorrendjének felcserélése.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  E problémák kezelése érdekében a vállalkozások és a fogyasztók számára lehetővé kell tenni, hogy a digitálistartalom-szolgáltatásra vonatkozó, teljes körűen harmonizált, Unió-szerte alkalmazandó szerződéses jogokat meghatározó szabályokra támaszkodhassanak, amelyek az ilyen típusú ügyletekhez elengedhetetlenek.

(5)  E problémák kezelése érdekében a vállalkozások és a fogyasztók számára lehetővé kell tenni, hogy a digitálistartalom-szolgáltatás vagy a digitális szolgáltatás nyújtásának egyes fő szabályozási aspektusaira vonatkozó, teljes körűen harmonizált szabályokra támaszkodhassanak. Ezeknek a szabályoknak Unió-szerte alkalmazandó szerződéses jogokat kell meghatározniuk, ugyanakkor lehetővé kell tenniük a tagállamok számára, hogy bizonyos egyéb aspektusok tekintetében fenntartsák a nemzeti szabályokat. E tekintetben ezen irányelv célja, hogy megtalálja a megfelelő egyensúlyt a magas szintű fogyasztóvédelem és a vállalkozások versenyképessége között, miközben biztosítja a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartását.

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A fogyasztói szerződési jogi tárgyú, teljes körűen harmonizált, valamennyi tagállamban érvényes szabályok meg fogják könnyíteni a vállalkozások számára, hogy más tagállamokban digitális tartalmat kínáljanak. A vállalkozások a más tagállamok felé történő internetes vagy más távértékesítéskor megbízható szerződési jogi környezettel fognak rendelkezni. A kifejezetten a digitális tartalomra vonatkozó, az EU egész területén teljes körűen harmonizált szabályok meg fogják szüntetni a digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló szerződésekre jelenleg alkalmazandó eltérő nemzeti szabályok okozta összetettséget. A teljes körűen harmonizált szabályok a kifejezetten a digitális tartalmat szabályozó új nemzeti jogszabályokból egyébként fakadó jogi széttagolódást is meg fogják akadályozni.

(6)  A fogyasztói szerződési jogi tárgyú, harmonizált, valamennyi tagállamban érvényes szabályok meg fogják könnyíteni a vállalkozások számára, hogy más tagállamokban digitális tartalmat kínáljanak. A vállalkozások a más tagállamok felé történő internetes vagy más távértékesítéskor megbízható szerződési jogi környezettel fognak rendelkezni. A teljes körűen harmonizált szabályok a kifejezetten a digitális tartalmat és digitális szolgáltatásokat szabályozó új nemzeti jogszabályokból egyébként fakadó jogi széttagolódást is meg fogják akadályozni.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A fogyasztók a digitális tartalomhoz fűződő, teljes körűen harmonizált jogoknak köszönhetően magas szintű védelemben fognak részesülni. Egyértelmű jogaik lesznek, amikor az Unióból bárhonnan digitális tartalmat szereznek be vagy digitális tartalomhoz férnek hozzá. Ez növeli a digitális tartalom beszerzésével szembeni bizalmukat, valamint hozzá fog járulni az általuk jelenleg elszenvedett károk mérsékléséhez is, ugyanis a digitális tartalommal kapcsolatos problémáik kezelését lehetővé tevő egyértelmű jogaik lesznek.

(7)  A fogyasztóknak a digitális tartalomhoz és digitális szolgáltatásokhoz fűződő, teljes körűen harmonizált jogoknak köszönhetően magas szintű védelemben kell részesülniük. Egyértelmű, kötelező erejű jogaiknak kell lenniük, amikor az Unióból bárhonnan digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat szereznek be vagy azokhoz férnek hozzá. Ennek növelnie kell a digitális tartalomhoz vagy digitális szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel szembeni bizalmukat. Hozzá kell továbbá járulnia az általuk jelenleg elszenvedett károk mérsékléséhez is, ugyanis a digitális tartalommal és digitális szolgáltatásokkal és az azokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos problémáik kezelését lehetővé tevő egyértelmű jogaik lesznek.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  Ez az irányelv a kettős célú szerződésekre is alkalmazandó, amelyek esetében a szerződést részben a személy szakmájába tartozó, részben pedig azon kívül eső célból kötik, és a kereskedési cél a teljesítés egésze szempontjából mellékes, az adott személy szintén fogyasztónak tekintendő.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Ennek az irányelvnek uniós szinten eddig nem szabályozott kulcsfontosságú szabályokat kell teljes körűen harmonizálnia. Ezért a digitális tartalom megfelelőségére vonatkozó szabályokat, a digitális tartalom szerződésszerűségének hiánya esetén a fogyasztók rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségeket, valamint e jogorvoslati lehetőségek gyakorlásának bizonyos feltételeit kell tartalmaznia. Ennek az irányelvnek a hosszú távú szerződések felmondásához való jog, valamint a digitálistartalom-módosítás egyes vonatkozásait is harmonizálnia kell.

(8)  Ennek az irányelvnek bizonyos uniós vagy nemzeti szinten eddig nem szabályozott kulcsfontosságú szabályokat kell teljes körűen harmonizálnia. Ezért a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatások megfelelőségére vonatkozó szabályokat, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatások szerződésszerűségének hiánya esetén a fogyasztók rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségeket, valamint e jogorvoslati lehetőségek gyakorlásának bizonyos feltételeit kell tartalmaznia. Ennek az irányelvnek a hosszú távú szerződések felmondásához való jog, valamint a digitális tartalom és a digitális szolgáltatás módosításának egyes vonatkozásait is harmonizálnia kell.

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Azáltal, hogy ez az irányelv az általa szabályozott témakörökhöz kapcsolódó összes követelményt teljes körűen harmonizálja, a hatályán belül eleve kizárja, hogy a tagállamok további formai vagy érdemi követelményeket írjanak elő, mint például az az időszak, amelynek során a megfelelőség hiányának nyilvánvalónak kell lennie, a fogyasztó azon kötelezettsége, hogy adott időn belül értesítenie kell a szolgáltatót a megfelelőség hiányáról, vagy a fogyasztó azon kötelezettsége, hogy a szerződésszerűség hiánya miatt a szerződés felmondásáig fizetnie kell a digitális tartalomért.

(9)  Azáltal, hogy ez az irányelv az általa szabályozott kérdésekhez kapcsolódó követelményeket teljes körűen harmonizálja, a hatályán belül eleve kizárja, hogy a tagállamok további formai vagy érdemi követelményeket írjanak elő, mint például a bizonyítási teher oly módon való megfordítása, amely az irányelvben előírtaktól eltérő eredményeket hoz, vagy az a fogyasztó azon kötelezettsége, hogy adott időn belül értesítenie kell a szolgáltatót a megfelelőség hiányáról.

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Ez az irányelv nem érintheti a nemzeti jogszabályokat, amennyiben az érintett témaköröket ez az irányelv nem szabályozza. Nem érintheti például a fogyasztónak a digitálistartalom-szolgáltatóval szembeni kötelezettségeit előíró, vagy a szerződések minősítését, létrehozását és érvényességét vagy a tartalom jogszerűségét szabályozó nemzeti szabályokat. A tagállamoknak ezenkívül a továbbiakban is szabadon kell meghatározniuk a jogok gyakorlásának részletes feltételeit, például a kártérítési jogot, amennyiben az nem tartozik az irányelv hatálya alá, vagy a szerződés felmondásának a jogkövetkezményeiről rendelkező, az ezen irányelv által szabályozott visszatérítési szabályokon felül alkalmazandó szabályokat.

(10)  Ez az irányelv nem érintheti a nemzeti jogszabályokat, amennyiben az érintett témaköröket ez az irányelv nem szabályozza. Nem érintheti például a fogyasztónak a digitálistartalom-szolgáltatóval szembeni kötelezettségeit előíró, vagy a szerződések minősítését, létrehozását és érvényességét vagy a tartalom jogszerűségét szabályozó nemzeti szabályokat. A tagállamoknak ezenkívül a továbbiakban is szabadon kell meghatározniuk a jogok gyakorlásának részletes feltételeit, például a kártérítési jogot, amennyiben az nem tartozik az irányelv hatálya alá, vagy a szerződés felmondásának a jogkövetkezményeiről rendelkező, az ezen irányelv által szabályozott visszatérítési szabályokon felül alkalmazandó szabályokat. A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy nemzeti szabályokat tartsanak fenn vagy vezessenek be a rejtett hibákra vonatkozóan. A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy fenntartsák a rövid távú visszautasításhoz való jogra vonatkozó azon nemzeti szabályaikat, amelyek saját jogrendjükben ezen irányelv hatálybalépésekor hatályban vannak.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  Az irányelv nem érintheti az azokra a feltételekre vonatkozó nemzeti jogszabályokat, amelyek értelmében a digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés kapcsolódik egy másik, a fogyasztó által a szolgáltatóval vagy egy másik kereskedővel kötött szerződéshez, vagy járulékosan kiegészíti azt, sem ennek a szerződésre vagy bármelyik szerződés értelmében gyakorolt jogorvoslatra való hatását. A tagállamok szabad meghatározására kell bízni az ilyen szerződések jellegét, többek között az adásvételi, a szolgáltatásra, a bérlésre vonatkozó, vagy az általános szerződésekét.

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

10 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10b)  Az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex1a sérelme nélkül azonban, amennyiben a szolgáltató valamely szerződés vagy szerződéscsomag értelmében más szolgáltatásokkal – például személyközi kommunikációs szolgáltatásokkal vagy termékekkel – együtt kínál digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást, és a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás nincsen előre telepítve a termékbe, ez az irányelv csak az említett csomag digitálistartalom- vagy digitálisszolgáltatás-összetevőjére alkalmazandó. A többi elemre az alkalmazandó jognak kell irányadónak lennie.

 

_______________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács … irányelve (...) az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról (HL L xx, [dátum], x-x. o.).

Indokolás

A (10b) preambulumbekezdés (új) a bizottsági javaslat (20) preambulumbekezdésének helyébe lép (lásd a 27. módosítást).

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Az irányelvnek foglalkoznia kell a különböző kategóriájú digitális tartalmak és az azok szolgáltatása terén felmerülő problémákkal. A gyors technológiai fejlődés követése és a digitális tartalom fogalma időtállóságának fenntartása érdekében az ezen irányelvben használt fogalomnak tágabbnak kell lennie, mint a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben használt fogalomnak.30Magában kell foglalnia különösen az adatok létrehozását, feldolgozását vagy tárolását lehetővé tevő szolgáltatásokat. Bár digitális tartalom sokféleképpen szolgáltatható, többek között továbbítható tartós adathordozón, letölthető a fogyasztók saját eszközeire, streamelhető, lehetővé téve a digitális tartalom tárolására szolgáló létesítményekhez való hozzáférést vagy a közösségi média használatához való hozzáférést, ez az irányelv valamennyi digitális tartalomra alkalmazandó, függetlenül a továbbításához használt adathordozótól. Ezen a technológiai szempontból gyorsan változó piacon az egyes kategóriák közötti különbségtétel nem kívánatos, ugyanis szinte lehetetlen lenne a szolgáltatók megkülönböztetésének elkerülése. A különböző kategóriájú digitális tartalmak szolgáltatói között egyenlő versenyfeltételeket kell biztosítani. Ez az irányelv azonban nem alkalmazandó termékekbe oly módon beágyazott digitális tartalomra, hogy az a termékek szerves részeként működik és annak funkciói a termékek fő funkciói alá vannak rendelve.

(11)  Az irányelvnek foglalkoznia kell a különböző kategóriájú digitális tartalmak és digitális szolgáltatások, illetve azok szolgáltatása és nyújtása terén felmerülő problémákkal. A közösségi vívmányokkal való összhang biztosítása érdekében a digitális tartalom fogalmának meg kell felelnie a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben30 használt fogalomnak, és ki kell térnie például a szövegekre, a videókra, a hanganyagokra, az applikációkra, a digitális játékokra és bármely más szoftverre. A gyors technológiai fejlődés követése és az irányelv időtállóságának fenntartása érdekében, ezen irányelvnek szintén ki kell terjednie azokra a digitális szolgáltatásokra, amelyek lehetővé teszik az adatok létrehozását, feldolgozását vagy tárolását, valamint olyan szolgáltatásokra, amelyek lehetővé teszik az adatok digitális formában történő megosztását, ideértve a személyközi kommunikációs szolgáltatásokra, amennyiben azokat nem szabályozza az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex. Bár digitális tartalom és a digitális szolgáltatás sokféleképpen nyújtható, többek között továbbítható CD-n, DVD-n vagy hasonló adathordozón, letölthető a fogyasztók saját eszközeire, streamelhető, lehetővé téve a digitális szolgáltatások tárolására szolgáló eszközökhöz való hozzáférést vagy a közösségi média használatához való hozzáférést, ez az irányelv valamennyi digitális tartalomra és digitális szolgáltatásra alkalmazandó, függetlenül a továbbításukhoz használt adathordozótól. Ezen a technológiai szempontból gyorsan változó piacon az egyes kategóriák közötti különbségtétel nem kívánatos, ugyanis szinte lehetetlen lenne a szolgáltatók megkülönböztetésének elkerülése. A különböző kategóriájú digitális tartalmak szolgáltatói vagy digitális szolgáltatások nyújtói között egyenlő versenyfeltételeket kell biztosítani.

__________________

__________________

30HL L 304., 2011.11.22., 64. o.

30 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelve (2011. október 25.) a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 304., 2011.11.22.. 64. o.).

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  A fogyasztók elvárásainak teljesítése, valamint a tartós adathordozón kínált digitális tartalmat szolgáltatók számára egyértelmű és egyszerű jogi keret biztosítása érdekében, a megfelelőségi követelményekkel és a megfelelőség hiánya esetén a fogyasztók rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségek vonatkozásában ez az irányelv alkalmazandó a DVD-khez és a CD-khez hasonló termékekre, amelyekbe oly módon épül be a digitális tartalom, hogy a termékek csak a digitálistartalom-hordozó szerepét töltik be. A különböző forgalmazási csatornák széttagolódásának elkerülése érdekében ez az irányelv alkalmazandó a tartós adathordozón szolgáltatott digitális tartalomra, függetlenül attól, hogy az értékesítése távértékesítés vagy hagyományos kereskedelem keretében történik. A 2011/83/EU irányelv továbbra is alkalmazandó ezekre a termékekre, többek között a termékek kézbesítésével kapcsolatos kötelezettségekre, a kézbesítés elmulasztása esetén rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekre, valamint a termékek szállítására irányadó szerződés jellegére. Ez az irányelv nem sérti továbbá az e termékekre a szerzői jog értelmében alkalmazandó forgalmazási jogot.

(12)  A fogyasztók elvárásainak teljesítése, valamint a beágyazott digitális tartalmat vagy digitálist szolgáltatást tartalmazó termékeket szolgáltatók számára egyértelmű és egyszerű jogi keret biztosítása érdekében, a megfelelőségi követelményekkel és a megfelelőség hiánya esetén a fogyasztók rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségek vonatkozásában ez az irányelv alkalmazandó a termékekbe előre telepített digitális tartalomra vagy digitális szolgáltatásra, vagyis a DVD-khez és a CD-khez hasonló termékekre, illetve az „okos termékekre”. Ilyen termékek esetén a szolgáltató csak a beágyazott digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás tekintetében tartozik felelősséggel a fogyasztó felé az irányelv rendelkezéseinek betartásáért. A termékek többi elemével kapcsolatos felelősségre az alkalmazandó jognak kell irányadónak lennie. A különböző forgalmazási csatornák széttagolódásának elkerülése érdekében ez az irányelv alkalmazandó a fizikai adathordozón szolgáltatott beágyazott digitális tartalomra vagy szolgáltatásra, függetlenül attól, hogy termékek – amelyekre ezeket előre telepítették – szolgáltatása távértékesítés vagy hagyományos kereskedelem keretében történik. A 2011/83/EU irányelv továbbra is alkalmazandó ezekre a termékekre, többek között a termékek kézbesítésével kapcsolatos kötelezettségekre, a kézbesítés elmulasztása esetén rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekre, valamint a termékek szállítására irányadó szerződés jellegére. Az irányelvnek a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatások nyújtására, illetve annak elmaradására vonatkozó szabályai ezért nem alkalmazandók beágyazott digitális tartalom vagy beágyazott digitális szolgáltatás esetén. Ez az irányelv nem sérti továbbá az e termékekre a szerzői jog értelmében alkalmazandó forgalmazási jogot.

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  A digitális gazdaságban a piaci szereplők az egyénekre vonatkozó információkat egyre inkább a pénzzel összehasonlítható értékűnek tekintik. Gyakori, hogy a digitális tartalom szolgáltatása nem vételár ellenében, hanem pénztől eltérő ellentételezésért, például személyes adatokhoz vagy más adatokhoz való hozzáférés biztosításával történik. Ezek a sajátos üzleti modellek a piac jelentős részén más-más formában érvényesülnek. Az ellentételezés jellegétől függő különbségtétel bevezetése megkülönböztetné a különböző üzleti modelleket; indokolatlanul arra ösztönözné a vállalkozásokat, hogy adatokért biztosított digitálistartalom-kínálatra térjenek át. Egyenlő versenyfeltételeket kell biztosítani. Ezen túlmenően a pénztől eltérő ellentételezésért biztosított digitális tartalom teljesítményjellemzőinek hiányosságai befolyásolhatják a fogyasztók gazdasági érdekeit. Ezért az ezen irányelvben foglalt szabályok alkalmazhatósága nem függhet attól, hogy fizetnek-e vételárat a szóban forgó digitális tartalomért.

(13)  A digitális gazdaságban a piaci szereplők az egyénekre vonatkozó információkat egyre inkább a pénzzel összehasonlítható értékűnek tekintik. Gyakori, hogy a digitális tartalom szolgáltatása és a digitális szolgáltatás nyújtása nem vételár ellenében, hanem pénztől eltérő ellentételezésért, például személyes adatokhoz vagy más adatokhoz való hozzáférés biztosításával történik. Ezek a sajátos üzleti modellek a piac jelentős részén más-más formában érvényesülnek. Az ellentételezés jellegétől függő különbségtétel bevezetése megkülönböztetné a különböző üzleti modelleket, amely indokolatlanul arra ösztönözné a vállalkozásokat, hogy adatokért biztosított digitálistartalom-kínálatra, illetve digitálisszolgáltatás-nyújtásra térjenek át. Ezen túlmenően az adatok formájában nyújtott ellentételezésért biztosított digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás teljesítményjellemzőinek hiányosságai befolyásolhatják a fogyasztók gazdasági érdekeit. Az egyenlő feltételek biztosítása érdekében ezért az ezen irányelvben foglalt szabályok alkalmazhatósága nem függhet attól, hogy fizetnek-e vételárat a szóban forgó digitális tartalomért vagy digitális szolgáltatásért.

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  A digitális gazdaságban a piaci szereplők az egyénekre vonatkozó információkat egyre inkább a pénzzel összehasonlítható értékűnek tekintik. Gyakori, hogy a digitális tartalom szolgáltatása nem vételár ellenében, hanem pénztől eltérő ellentételezésért, például személyes adatokhoz vagy más adatokhoz való hozzáférés biztosításával történik. Ezek a sajátos üzleti modellek a piac jelentős részén más-más formában érvényesülnek. Az ellentételezés jellegétől függő különbségtétel bevezetése megkülönböztetné a különböző üzleti modelleket; indokolatlanul arra ösztönözné a vállalkozásokat, hogy adatokért biztosított digitálistartalom-kínálatra térjenek át. Egyenlő versenyfeltételeket kell biztosítani. Ezen túlmenően a pénztől eltérő ellentételezésért biztosított digitális tartalom teljesítményjellemzőinek hiányosságai befolyásolhatják a fogyasztók gazdasági érdekeit. Ezért az ezen irányelvben foglalt szabályok alkalmazhatósága nem függhet attól, hogy fizetnek-e vételárat a szóban forgó digitális tartalomért.

(13)  A digitális gazdaságban a piaci szereplők az egyénekre vonatkozó információkat egyre inkább értékkel bírónak tekintik. Sajátos üzleti modellek alakultak ki, amelyekben a szolgáltatók nyújtják a digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást, a fogyasztó pedig köteles személyes adatokat megadni vagy hozzáférést biztosítani azokhoz. Ezek a sajátos üzleti modellek a piac jelentős részén más-más formában már érvényesülnek. Ez az irányelv nem kívánja eldönteni, hogy ezeket a szerződéseket engedélyezni kell-e vagy sem. Továbbá, a nemzeti jog hatáskörében hagyja a digitális tartalom szolgáltatásáról, illetve digitális szolgáltatás nyújtásáról szóló szerződések érvényességének kérdését, amennyiben személyes adatok nyújtásáról vagy azok eléréséről van szó. Ez az irányelv semmiképpen nem keltheti azt a benyomást, hogy legitimálja vagy ösztönzi a személyes adatok pénzben történő kifejezésén alapuló gyakorlatot, mivel a személyes adatok értékét nem lehet számszerűsíteni, és így nem tekinthetők árucikknek. Különbségtétel bevezetése azonban a monetáris és nem monetáris tranzakciókra vonatkozó szabályokban indokolatlanul arra ösztönözné a vállalkozásokat, hogy előnyben részesítsék a személyes adatok megadásának feltételével szolgáltatott digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást. Ezen túlmenően a nem vételár ellenében biztosított digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás teljesítményjellemzőinek hiányosságai befolyásolhatják a fogyasztók gazdasági érdekeit. Az egyenlő versenyfeltételek és a magas szintű fogyasztóvédelem biztosítása érdekében az ezen irányelvben foglalt szabályok alkalmazhatósága nem függhet attól, hogy fizetnek-e vételárat a szóban forgó digitális tartalomért vagy digitális szolgáltatásért.

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Ami a nem vételár ellenében, hanem pénztől eltérő ellentételezésért szolgáltatott digitális tartalmat illeti, ez az irányelv csak azokra a szerződésekre alkalmazandó, amelyek esetében a szolgáltató adatokat kér, és a fogyasztó – közvetlenül vagy közvetett módon – ténylegesen átad a szolgáltatónak adatokat, többek között nevet, e-mail címet vagy fényképeket, például egyéni regisztráció útján, vagy a fogyasztó fényképeihez való hozzáférést lehetővé tevő szerződés alapján. Ez az irányelv nem alkalmazandó olyan esetekben, ha a szolgáltató a digitális tartalom szerződésszerű működéséhez szükséges adatokat, például földrajzi helyre vonatkozó adatokat gyűjt, ha azok mobilalkalmazások megfelelő működéséhez szükségesek, vagy ha a szolgáltató kizárólag jogszabályi követelmények betartása érdekében gyűjt adatokat, például ha biztonsági és azonosítási célból az alkalmazandó jogszabályok előírják a fogyasztó regisztrációját. Ez az irányelv olyan esetekben sem alkalmazandó, ha a szolgáltató úgy gyűjt információkat, többek között személyes adatokat – például IP-címet – vagy más, automatikusan generált információkat – például sütik által gyűjtött vagy továbbított információkat –, hogy azokat a fogyasztó ténylegesen nem adja meg, még abban az esetben is, ha a fogyasztó elfogadja a sütiket. Az irányelv olyan esetekben sem alkalmazandó, ha a fogyasztó kizárólag a digitális tartalomhoz való hozzájutás érdekében szembesül hirdetésekkel.

(14)  Ami a nem vételár ellenében, hanem pénztől személyes adatok nyújtásáért szolgáltatott digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat illeti, ez az irányelv csak azokra a szerződésekre alkalmazandó, amelyek esetében a szolgáltató személyes adatokat kér, és a fogyasztó – közvetlenül vagy közvetett módon – ténylegesen átad a szolgáltatónak személyes adatokat, illetve amelyek esetében a szolgáltató személyes adatokat gyűjt. Ez magában foglalná többek között a szolgáltatónak közvetetten vagy közvetlenül nyújtott nevet, e-mail címet vagy fényképeket, például egyéni regisztráció útján, vagy a fogyasztó fényképeihez való hozzáférést lehetővé tevő szerződés alapján, vagy a szolgáltató által gyűjtött személyes adatokat, például az IP-címet. Ez az irányelv nem alkalmazandó olyan esetekben, ha a szolgáltató kizárólag a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás nyújtásához, szerződésszerűsége fenntartásához vagy javításához szükséges adatokat gyűjt, vagy ha kizárólag jogszabályi követelmények betartása érdekében gyűjt adatokat, például ha biztonsági és azonosítási célból az alkalmazandó jogszabályok előírják a fogyasztó regisztrációját. Az irányelv olyan esetekben sem alkalmazandó, ha a fogyasztó kizárólag a digitális tartalomhoz vagy digitális szolgáltatáshoz való hozzájutás érdekében szembesül hirdetésekkel.

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  A fogyasztók által létrehozott tartalom ugyanolyan módon kezelendő, mint a szerződés időtartama alatt általuk megadott vagy tárolt bármely más digitális tartalom, például zene- és videofájlok, képek, játékok vagy alkalmazások. A fogyasztók által generált tartalom alatt sokféle példa értendő, többek között digitális képek, video- és audiofájlok, blogok, vitafórumok, szövegalapú együttműködési formátumok, posztok, chatek, tweetek, logok, podcastok, mobileszközökön létrehozott tartalmak, online virtuális környezetben létrehozott tartalmak, értékelések és online tartalomra hivatkozó linkgyűjtemények.

(15)  A fogyasztók által létrehozott tartalom ugyanolyan módon kezelendő, mint a szerződés időtartama alatt általuk megadott vagy tárolt bármely más digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás, például zene- és videofájlok, képek, játékok vagy alkalmazások, ezen irányelv eltérő rendelkezése hiányában. A fogyasztók által generált tartalom alatt sokféle példa értendő, többek között digitális képek, video- és audiofájlok, blogok, vitafórumok, szövegalapú együttműködési formátumok, posztok, chatek, tweetek, logok, podcastok, mobileszközökön létrehozott tartalmak, online virtuális környezetben létrehozott tartalmak, értékelések és online tartalomra hivatkozó linkgyűjtemények.

Módosítás     23

Irányelvre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a)  A videofájlok, képek, szoftveralkalmazások és egyéb digitális tartalmak szolgáltatóinak szavatolniuk kell az általuk szolgáltatott digitális tartalom biztonságosságát, magas szintű védelmet biztosítva a fogyasztóknak a rosszindulatú számítógépes programokkal szemben.

Módosítás    24

Irányelvre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A fogyasztók közös jogainak és a vállalkozások egyenlő versenyfeltételeinek biztosítása érdekében a nem szerződésszerű digitális tartalom esetében a fogyasztóknak ugyanazokkal a jogorvoslati lehetőségekkel kell rendelkezniük, a tartalom fejlesztésének módjától függetlenül. Az irányelvet következésképp alkalmazni kell a fogyasztó saját igényeihez igazított digitális tartalom, többek között a testre szabott szoftver fejlesztésére irányuló szerződésekre. Ezt az irányelvet alkalmazni kell a 3D nyomtatáshoz szükséges vizuális modellezési adatállományok szolgáltatására is. Ez az irányelv azonban sem a 3D nyomtatási technológia alkalmazásával előállított termékeket, sem az azokban keletkezett kárt nem szabályozza.

(16)  A fogyasztók közös jogainak és a vállalkozások egyenlő versenyfeltételeinek biztosítása érdekében a nem szerződésszerű digitális tartalom és digitális szolgáltatás esetében a fogyasztóknak ugyanazokkal a jogorvoslati lehetőségekkel kell rendelkezniük, a tartalom vagy szolgáltatás fejlesztésének módjától függetlenül. Ezt az irányelvet következésképp alkalmazni kell a fogyasztó saját igényeihez igazított digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás, többek között a testre szabott szoftver fejlesztésére irányuló szerződésekre. Ezt az irányelvet alkalmazni kell a 3D nyomtatáshoz szükséges vizuális modellezési adatállományok szolgáltatására is. Ez az irányelv azonban sem a 3D nyomtatási technológia alkalmazásával előállított termékeket, sem az azokban keletkezett kárt nem szabályozza.

Módosítás    25

Irányelvre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  A digitális tartalom különösen releváns a dolgok internetének összefüggésében. Helyénvaló azonban kitérni a dolgok internetéhez kapcsolódó konkrét felelősségi kérdésekre, ideértve külön-külön az adatszerződések és a gépek közötti szerződések esetében érvényesülő felelősséget is.

(17)  Ez az irányelv azokra az eszközökre alkalmazandó, amelyek a dolgok internete részeként össze vannak kapcsolva („a dolgok internetével kapcsolatos eszközök”). Helyénvaló azonban kitérni a gépek közötti szerződések esetében érvényesülő konkrét felelősségi kérdésekre is.

Módosítás    26

Irányelvre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  A szerződésekben szerepelhetnek a szolgáltató általános feltételei, amelyeket a fogyasztónak el kell fogadnia. Egyes digitális tartalmak esetében a szolgáltatók gyakran szolgáltatási szintű megállapodásban írják le a szolgáltatást és a mérhető szolgáltatási célokat. Ezek a szolgáltatási szintű megállapodások általában a fő szerződés függelékei, emellett a szolgáltató és a fogyasztó közötti szerződéses jogviszony fontos elemei. Az ezen irányelv szerinti szerződés fogalommeghatározásának ki kell térnie ezekre a szerződésekre, így a szerződéseknek eleget kell tenniük az irányelvben megállapított szabályoknak.

(18)  A szerződésekben szerepelhetnek a szolgáltató általános feltételei, amelyeket a fogyasztónak el kell fogadnia. Digitális szolgáltatások esetében a szolgáltatók gyakran szolgáltatási szintű megállapodásban írják le a szolgáltatást és a mérhető szolgáltatási célokat. Ezek a szolgáltatási szintű megállapodások általában a fő szerződés függelékei, emellett a szolgáltató és a fogyasztó közötti szerződéses jogviszony fontos elemei. Ezen irányelvnek ki kell térnie ezekre a szerződésekre, így a szerződéseknek eleget kell tenniük az irányelvben megállapított szabályoknak.

Módosítás    27

Irányelvre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  Ez az irányelv kizárólag azokra a szolgáltatásokra alkalmazandó, amelyek elsődleges tárgya a digitálistartalom-szolgáltatás. Ezért az irányelv nem alkalmazandó a szolgáltató által személyesen teljesített szolgáltatásokra, valamint azokra a szolgáltatásokra, amelyek keretében a digitális eszközök csak a hozzáféréshez vagy a kézbesítéshez használatosak; ilyen a személyek által nyújtott fordítási szolgáltatás vagy az egyéb szakmai tanácsadási szolgáltatás, ha csak a szolgáltatás végeredményét kézbesítik digitális úton a fogyasztónak.

(19)  Ez az irányelv kizárólag azokra a szolgáltatásokra alkalmazandó, amelyek elsődleges tárgya a digitális szolgáltatások nyújtása. Ezért az irányelv nem alkalmazandó a szolgáltató által személyesen teljesített szolgáltatásokra, valamint azokra a szolgáltatásokra, amelyek keretében a digitális eszközök csak a hozzáféréshez vagy a kézbesítéshez használatosak; ilyen a személyek által nyújtott fordítási szolgáltatás vagy az egyéb szakmai tanácsadási szolgáltatás, ha csak a szolgáltatás végeredményét kézbesítik digitális úton a fogyasztónak.

Módosítás    28

Irányelvre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  Amennyiben a szolgáltató valamely szerződés vagy szerződéscsomag értelmében más szolgáltatásokkal – például távközlési szolgáltatásokkal – vagy olyan termékekkel együtt kínál digitális tartalmat, amelyek nem csupán digitálistartalom-hordozó szerepét töltik be, ez az irányelv csak az említett csomag digitálistartalom-összetevőjére alkalmazandó. A többi elemre az alkalmazandó jognak kell irányadónak lennie.

törölve

Indokolás

A módosított (20) preambulumbekezdés átkerült (10b) preambulumbekezdésként (új).

Módosítás    29

Irányelvre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  A digitálistartalom-szolgáltatás szerzői jogi és egyéb szellemi tulajdoni vonatkozásai nem tartoznak ezen irányelv hatálya alá. Ezért nem sértheti a szerzői jogi jogszabályok és a szellemi tulajdont érintő egyéb jogszabályok szerinti jogokat és kötelezettségeket.

(21)  A digitálistartalom-szolgáltatás vagy digitálisszolgáltatás-nyújtás szerzői jogi és egyéb szellemi tulajdoni vonatkozásai nem tartoznak ezen irányelv hatálya alá. Ezért nem sértheti a szerzői jogi jogszabályok és a szellemi tulajdont érintő egyéb jogszabályok szerinti jogokat és kötelezettségeket.

Módosítás    30

Irányelvre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelmét a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv31 és a 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv32 szabályozza, amelyek a digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló szerződésekkel összefüggésben teljes egészében alkalmazandók. Az említett irányelvek már létrehozzák a személyes adatok területére vonatkozó uniós jogi keretet. Ezen irányelvet e jogi keret teljes körű betartásával kell végrehajtani és alkalmazni.

(22)  Az ezen irányelv hatálya alá tartozó tevékenységek folytatása személyes adatok feldolgozásával jár együtt. Ez az irányelv nem érinti a személyes adatok Unión belüli felhasználására vonatkozó uniós jogszabályokat, különösen az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletet31a, valamint a személyes adatoknak a tagállamokban a tagállami illetékes hatóságok, különösen a tagállamok által kijelölt független közhatóságok felügyelete mellett végzett feldolgozásáról szóló 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet32. Ezek a jogi aktusok már létrehozzák a személyes adatok területére vonatkozó uniós jogi keretet, és a digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló szerződésekkel összefüggésben teljes egészében alkalmazandók. Ezen irányelvet e jogi keret teljes körű betartásával kell végrehajtani és alkalmazni.

__________________

__________________

31HL L 281., 1995.11.23., 31–50. o. [elfogadását követően az általános adatvédelmi rendelet váltja fel].

 

 

31aAz Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

32HL L 201., 2002.7.31., 37-47. o.

32Az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) (HL L 201., 2002.7.31., 37. o.).

Módosítás    31

Irányelvre irányuló javaslat

22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22a)  Az irányelv hatálya kiterjed a „dolgok internete” alkalmazásokra, amelyeket gyakran úgy terveznek, hogy a kontextusból felismerjék a felhasználók szükségleteit és kívánságait, információkat gyűjtsenek a napi gyakorlataikkal és szokásaikkal kapcsolatban, ugyanakkor működéskor maradjanak láthatatlanok és észrevehetetlenek a felhasználók számára. Bár a fogyasztóknak adott esetben legalább arra lehetőségük volt, hogy a szerződés aláírása előtt elolvassák a dolgok internetével kapcsolatos eszközük adatvédelmi politikáját, ezek az adatvédelmi politikák nem mindig érthetők. Ezenkívül a dolgok internetével kapcsolatos eszközöket rutinszerűen gyenge vagy semmilyen titkosítási szinttel tervezik, és egyéb biztonsági elemek is hiányoznak. Az eszközök általában erősen támaszkodnak olyan, vezeték nélküli kommunikációs protokollokra, amelyek nem rendelkeznek a kötelező műszaki és biztonsági szabványokkal. A fogyasztók általában nincsenek tisztában a dolgok internetével kapcsolatos biztonsággal, és ennek eredményeképp a háztartási készülékekben alapértelmezett jelszavakat alkalmaznak, amelyeket soha nem változtatnak, és amelyeket rendszeresen feltörnek. Az irányelv az (EU) 2016/679 rendelet alapelveivel együtt polgári jogi felelősséget állapít meg, amennyiben a dolgok internetével kapcsolatos eszközök esetén a termék kialakítása nem tartalmazza az adatvédelmet, továbbá előírja, hogy ne jelentsenek kötelezettséget az olyan szerződési feltétel, amely sérti a fogyasztónak mint az (EU) 2016/679 rendelet szerinti érintettnek bármely jogát.

Módosítás    32

Irányelvre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  A digitális tartalom különféleképpen jut el a fogyasztókhoz. A szolgáltató fogyasztó felé teljesített digitálistartalom-szolgáltatásra vonatkozó elsődleges szerződéses kötelezettsége teljesítésének feltételeire és idejére vonatkozóan helyénvaló egyszerű és egyértelmű szabályokat meghatározni. Tekintettel arra, hogy a szolgáltató elvileg nem felel a digitális tartalom fogadásához a fogyasztó által választott internetszolgáltató vagy elektronikus platform intézkedéseiért vagy mulasztásaiért, elegendő, ha a szolgáltató ennek a harmadik félnek szolgáltatja a digitális tartalmat. Ami a szolgáltatás idejét illeti, a piaci gyakorlatoknak és a műszaki lehetőségeknek megfelelően a digitális tartalom szolgáltatásának azonnalinak kell lennie, kivéve ha a felek más szolgáltatási modellek biztosítása érdekében másként állapodnak meg.

(23)  A digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás különféleképpen jut el a fogyasztókhoz vagy teszik hozzáférhetővé számukra. A szolgáltató fogyasztó felé teljesített digitálistartalom-szolgáltatásra vagy digitálisszolgáltatás-nyújtásra vonatkozó elsődleges szerződéses kötelezettsége teljesítésének feltételeire és idejére vonatkozóan helyénvaló egyszerű és egyértelmű szabályokat meghatározni. Tekintettel arra, hogy a szolgáltató elvileg nem felel a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás fogadásához a fogyasztó által választott internetszolgáltató vagy elektronikus platform intézkedéseiért vagy mulasztásaiért, elegendő, ha a szolgáltató ennek a harmadik félnek, illetve a fogyasztó által megjelölt bármely harmadik félnek szolgáltatja a digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást. Ami a szolgáltatás idejét illeti, a piaci gyakorlatoknak és a műszaki lehetőségeknek megfelelően a digitális tartalom szolgáltatásának vagy a digitális szolgáltatás nyújtásának a szerződéskötést követően indokolatlan késedelem nélkül meg kell történnie, kivéve ha a felek más szolgáltatási modellek biztosítása érdekében másként állapodnak meg.

Módosítás    33

Irányelvre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  A digitális egységes piaci innováció előmozdítása és a digitális tartalom gyorsan változó jellemzőiben tükröződő technológiai fejlődés biztosítása érdekében indokolt, hogy a digitális tartalom mindenekelőtt a szerződésben foglaltakkal legyen összhangban.

törölve

Módosítás    34

Irányelvre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  Olyan esetekben, ha a szerződés nem ír elő a digitális tartalom szerződésszerűségéről való meggyőződést szolgáló, kellően egyértelmű és átfogó viszonyítási pontokat, objektív megfelelőségi kritériumokat kell megállapítani annak biztosítása érdekében, hogy a fogyasztók ne veszítsék el jogaikat. Ilyen esetekben a szerződésszerűséget az ugyanolyan leírású digitális tartalom szokásos felhasználási céljának figyelembevételével kell értékelni.

(25)  Annak egyértelművé tétele érdekében, hogy mit várhat el a fogyasztó a szóban forgó digitális tartalomtól vagy digitális szolgáltatástól, illetve milyen felelősség terheli a szolgáltatót abban az esetben, ha nem teljesíti a szolgáltatást, alapvető fontosságú a szerződésszerűségre vonatkozó szabályok harmonizációja. A szubjektív és objektív feltételek együttes alkalmazása a szerződésben szereplő mindkét fél jogos érdekét védi. A szerződésben a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatások szerződésszerűségéről való meggyőződést szolgáló, kellően egyértelmű és átfogó viszonyítási pontokat kell megállapítani. Szükséges továbbá objektív megfelelőségi kritériumok megállapítása annak biztosítása érdekében, hogy a fogyasztók ne veszítsék el jogaikat. A szerződésszerűséget az ugyanolyan leírású digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás minőségének és teljesítményének figyelembevételével kell értékelni, figyelembe véve, hogy a fogyasztó ésszerűen mit várhat el, a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás jellegét, és ha van ilyen, a szolgáltató,a gyártó vagy annak képviselője által a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás konkrét tulajdonságai tekintetében különösen a reklámozás során tett vagy a címkén megjelenő nyilvános kijelentéseket. A fogyasztói elvárások a digitális tartalom és szolgáltatás típusától és felhasználásától függően nagyban eltérnek, és ezért azokat objektíven kell megállapítani.

Módosítás    35

Irányelvre irányuló javaslat

25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(25a)  Míg a szerződésszerűség feltételeivel kapcsolatos szerződési szabadságot biztosítani kell, a szerződésszerűség hiányáért való felelősségvállalás megkerülésének megakadályozása és a magas szintű fogyasztóvédelem biztosítása érdekében a megfelelőségi feltételekre és a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szakszerűtlen telepítésére vonatkozó kötelező szabályoktól való bármilyen, a fogyasztó hátrányára történő eltérést tartalmazó szerződéses kikötés csak akkor jogszerű, ha erről a fogyasztót kifejezetten értesítették, és a fogyasztó ahhoz a szerződéskötéskor kifejezetten hozzájárult.

Módosítás    36

Irányelvre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  A megfelelő működés érdekében a digitális tartalomnak – jellegéből adódóan – interaktív kapcsolatban kell lennie más digitális berendezésekkel; ezért az interoperabilitásnak szerepelnie kell a megfelelőségi kritériumok között. Kapcsolódnia kell különösen a hardverekhez, többek között a processzor sebességéhez és a videokártya jellemzőihez, valamint a szoftverekhez, többek között az operációs rendszer konkrét verziójához vagy konkrét multimédia-lejátszóhoz. A funkcionalitás fogalmának utalnia kell a digitális tartalom lehetséges felhasználásának módjaira; utalnia kell továbbá műszaki korlátok – például digitális jogok kezelésére szolgáló rendszer vagy regionális kódolás – hiányára vagy meglétére.

(26)  A megfelelő működés érdekében a digitális tartalomnak és digitális szolgáltatásnak – jellegéből adódóan – interaktív kapcsolatban kell lennie más digitális berendezésekkel; ezért az interoperabilitásnak szerepelnie kell a megfelelőségi kritériumok között. Az interoperabilitás a digitális tartalom vagy szolgáltatás azon képessége, hogy egy konkrét digitális környezettel interaktív kapcsolatban állva valamennyi funkcióját ellássa. A funkcionalitásba beletartoznak a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás lehetséges felhasználásának módjai; tartalmaznia kell továbbá műszaki korlátok – például digitális jogok kezelésére szolgáló rendszer vagy regionális kódolás – hiányára vagy meglétére. A fogyasztót előzetesen értesíteni kell a digitális tartalom engedélyezett felhasználási lehetőségeiről, például a magáncélú többszörözésről. Ha a szerződés szerzői jogi védelem alatt álló művekre vonatkozik, a szerződés megfelelőségéhez a szerzői jogot védő összes jogszabályt tiszteletben kell tartani. A szerződésszerűség hiányát testesítik meg azok a szerződéses kikötések, amelyek kifejezetten akadályozzák a szerzői jogban meghatározott kivételek és korlátozások jogszerű igénybevételét. A kivételek és korlátozások igénybevételére vonatkozó feltételeket továbbra is a szerzői jogra és a szomszédos jogokra vonatkozó uniós szabályok határozzák meg, amelyeket ez az irányelv nem módosít.

Módosítás    37

Irányelvre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27)  Bár az adatközpontú szolgáltatások és technológiák jelentős előnyökkel járnak, sebezhető pontokat is létrehoznak. Amint azt a digitális egységes piaci stratégia elismerte, a felhasználók bizalmának növelése és a digitális gazdaságba vetett bizalmuk megerősítése érdekében az Európai Unió egész területén elengedhetetlen a magas szintű hálózat- és információbiztonság, amely biztosítja az alapvető jogok, például a magánélet és a személyes adatok tiszteletben tartását. Mivel a szoftverek mindent áthatóvá válnak, elsődleges szemponttá válnak olyan tulajdonságok is, mint a megbízhatóság, a biztonságosság és a változó igényekhez igazíthatóság. Ezért egyre fontosabb, hogy az említett adatközpontú szolgáltatások és technológiák – a technológiák szerepével és funkciójával arányos mértékben – biztosítsák, hogy ezek a tulajdonságok garantáltak legyenek. Különösen a biztonságosság és a megbízhatóság válik fontos tulajdonsággá az olyan innovatív és összetett szolgáltatások esetében, amelyeknek különböző területek különféle rendszereinek összekapcsolására kell hagyatkozniuk.

(27)  Bár az adatközpontú szolgáltatások és technológiák jelentős előnyökkel járnak, sebezhető pontokat is létrehoznak. A felhasználók bizalmának növelése és a digitális gazdaságba vetett bizalmuk megerősítése érdekében az Európai Unió egész területén elengedhetetlen a magas szintű hálózat- és információbiztonság, amely biztosítja az alapvető jogok, például a magánélet és a személyes adatok védelmét. Mivel a szoftverek mindent áthatóvá válnak, elsődleges szemponttá válnak olyan tulajdonságok is, mint a megbízhatóság, a biztonságosság és a változó igényekhez igazíthatóság. Ezért egyre fontosabb, hogy az említett adatközpontú szolgáltatások és technológiák – a technológiák szerepével és funkciójával arányos mértékben – biztosítsák, hogy ezek a tulajdonságok garantáltak legyenek. Különösen a biztonságosság és a megbízhatóság válik fontos tulajdonsággá az olyan innovatív és összetett szolgáltatások esetében, amelyeknek különböző területek különféle rendszereinek összekapcsolására kell hagyatkozniuk. Ebben az összefüggésben fontos hangsúlyozni, hogy frissítések, többek között biztonsági frissítések szükségesek az okostermékek, például az okostelefonok szoftvere működésének biztosításához, ami megköveteli a szolgáltató által biztosított legújabb verzió fogyasztó általi mihamarabbi telepítését ahhoz, hogy a fogyasztó védve legyen a rosszindulatú szándékkal szemben fellépő személyek általi visszaélésekkel szemben.

Módosítás    38

Irányelvre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  Ezen irányelv szabályainak alkalmazása során a szolgáltatóknak szabványokat, nyílt műszaki előírásokat, bevált gyakorlatokat és magatartási kódexeket kell használniuk, többek között a felhasználó által létrehozott tartalom vagy a fogyasztó által megadott bármely más tartalom lehívására szolgáló, általánosan használt akár nemzetközi szinten, akár európai szinten, akár valamely adott ipari ágazat szintjén megállapított – adatformátummal kapcsolatban. Ezzel összefüggésben a Bizottság mérlegelheti nemzetközi és európai szabványok kidolgozásának előmozdítását, valamint az irányelv egységes végrehajtásának támogatására alkalmas magatartási kódex szakmai szövetségek és más képviseleti szervezetek általi kidolgozását.

(28)  Ezen irányelv szabályainak alkalmazása során a szolgáltatóknak szabványokat, nyílt műszaki előírásokat, bevált gyakorlatokat és magatartási kódexeket kell használniuk, többek között a felhasználó által létrehozott tartalom vagy a fogyasztó által megadott bármely más tartalom lehívására szolgáló, általánosan használt adatformátummal, illetve az információs rendszerek és digitális környezetek biztonságával kapcsolatban, amelyeket akár nemzetközi szinten, akár európai szinten, akár valamely adott ipari ágazat szintjén állapítottak meg. Ezzel összefüggésben a Bizottság kérheti a nemzetközi és európai szabványok kidolgozását, valamint az ezen irányelv egységes végrehajtásának támogatására alkalmas magatartási kódex szakmai szövetségek és más képviseleti szervezetek általi kidolgozását.

Módosítás    39

Irányelvre irányuló javaslat

28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(28a)  A szolgáltatónak ésszerű időn belül frissítéseket, többek között biztonsági frissítéseket kell nyújtania a fogyasztónak annak érdekében, hogy a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás továbbra is megfeleljen a szerződésnek. A fogyasztó ugyanakkor továbbra is saját maga dönti el, hogy telepíti-e ezeket frissítéseket vagy sem. Például a fogyasztó dönthet úgy, hogy nem telepíti a számára átadott frissítéseket, ha ez az operációs rendszere korszerűsítését tenné szükségessé. Ilyen esetben azonban, ha a fogyasztó úgy dönt, hogy nem telepíti a frissítéseket, a fogyasztó a szolgáltató kifejezett beleegyezése hiányában nem számíthat ésszerűen arra, hogy a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás a szerződésnek megfelelő marad. A fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a fogyasztó azon döntését, hogy nem telepíti a szükséges frissítéseket, többek között a biztonsági frissítéseket, figyelembe fogják venni a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás megfelelőségének fenntartására vonatkozó szolgáltatói felelősség értékelése során.

Módosítás    40

Irányelvre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29)  A digitális tartalmak számos fajtája esetében a szolgáltatás adott időtartam alatt történik. A fogyasztók például adott ideig férnek hozzá felhőalapú szolgáltatásokhoz. Ezért fontos annak biztosítása, hogy a digitális tartalom a szerződés teljes időtartama alatt szerződésszerű legyen. Ezenfelül tekintettel a digitális tartalom gyakori, nevezetesen frissítésekkel történő javítására, a fogyasztó részére szolgáltatott digitális tartalom verziójának a szerződés megkötéskor rendelkezésre álló legfrissebb verziónak kell lennie.

(29)  A digitális tartalmak vagy a digitális szolgáltatások számos fajtája, például a felhőalapú szolgáltatások esetében a szolgáltatás adott időtartam alatt történik. Ezért szükséges annak biztosítása, hogy a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás a szerződés teljes időtartama alatt szerződésszerű legyen. A digitális tartalom szolgáltatásának vagy a digitális szolgáltatás nyújtásának a szolgáltató felelősségi körébe tartozó jelentős, folyamatos és ismétlődő megszakításait a szerződésszerűség hiányának kell tekinteni. Ezenfelül tekintettel a digitális tartalom és a digitális szolgáltatás gyakori, nevezetesen frissítésekkel történő javítására, a fogyasztó részére szolgáltatott digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás verziójának a szerződés megkötéskor rendelkezésre álló legfrissebb verziónak kell lennie, kivéve, ha a szerződéses felek kifejezetten megállapodnak arról, hogy egy régebbi verziót biztosítanak, például annak érdekében, hogy biztosítsák a fogyasztó digitális környezetével való interoperabilitást.

Módosítás    41

Irányelvre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30)  Ahhoz, hogy a digitális tartalom megfelelően működjön, azt szakszerűen kell beilleszteni a fogyasztó hardver- és szoftverkörnyezetébe. Amennyiben a digitális tartalom szerződésszerűségének hiánya szakszerűtlen beillesztésből fakad, az a digitális tartalom szerződésszerűsége hiányának tekintendő, amennyiben a beillesztése a szolgáltató által vagy az ellenőrzése mellett, illetve a fogyasztó által a szolgáltató beillesztési utasításai alapján történt, és a szakszerűtlen beillesztést az előírt beillesztési utasítások hiányosságai okozták. Ilyen forgatókönyvek esetén a megfelelőség hiánya a szolgáltatóhoz köthető.

(30)  Ahhoz, hogy a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás megfelelően működjön, azt szakszerűen kell beilleszteni a fogyasztó digitális környezetébe. Amennyiben a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szerződésszerűségének hiánya szakszerűtlen beillesztésből fakad, az a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szerződésszerűsége hiányának tekintendő, amennyiben a beillesztése a szolgáltató által vagy az ellenőrzése mellett, illetve a fogyasztó által a szolgáltató beillesztési utasításai alapján történt, és a szakszerűtlen beillesztést az előírt beillesztési utasítások hiányosságai okozták. Ilyen forgatókönyvek esetén a megfelelőség hiánya a szolgáltatóhoz köthető.

Módosítás    42

Irányelvre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31)  A megfelelőségnek az anyaghibákra és a jogi hibákra is ki kell terjednie. Harmadik fél jogai ténylegesen akadályozhatják, hogy a fogyasztó a szerződés szerint élvezhesse a digitális tartalmat vagy annak egyes jellemzőit, ha az említett harmadik fél jogainak megsértése merül fel, és ha a harmadik fél jogosan kényszeríti a szolgáltatót az adott jogok megsértésének és a szóban forgó digitális tartalom kínálatának megszüntetésére. A jogi hibák különösen fontosak a digitális tartalom esetében, amelyre – jellegéből adódóan – szellemitulajdon-jogok alkalmazandók. Ezért a szolgáltatót kötelezni kell annak biztosítására, hogy a digitális tartalom harmadik fél jogaitól mentes legyen, például ne kapcsolódjon hozzá szerzői jogi követelés, ami eleve kizárja, hogy a fogyasztó a szerződés szerint élvezhesse a digitális tartalmat.

(31)  A megfelelőségnek az anyaghibákra és a jogi hibákra is ki kell terjednie. Harmadik fél jogai ténylegesen akadályozhatják, hogy a fogyasztó a szerződés szerint élvezhesse a digitális tartalmat vagy a digitális szolgáltatást vagy azok egyes jellemzőit, ha az említett harmadik fél jogainak megsértése merül fel, és ha a harmadik fél jogosan kényszeríti a szolgáltatót az adott jogok megsértésének és a szóban forgó digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás kínálatának megszüntetésére. A jogi hibák különösen fontosak a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás esetében, amelyre – jellegéből adódóan – szellemitulajdon-jogok alkalmazandók. Ezért a szolgáltatót kötelezni kell annak biztosítására, hogy a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás harmadik fél jogaiból eredő korlátozásoktól mentes legyen, például ne kapcsolódjon hozzá szerzői jogi követelés, ami eleve kizárja, hogy a fogyasztó a szerződés szerint élvezhesse a digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást.

Módosítás     43

Irányelvre irányuló javaslat

31 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(31a)  Annak érdekében, hogy a digitális tartalom szolgáltatására vagy a digitális szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződések esetében elkerüljék a fogyasztóvédelmi joghézagokat, meg kell határozni a kötelező kereskedelmi garanciákra, különösen a szerződéskötés előtti tájékoztatásra, reklámozásra és a garancianyilatkozatokra vonatkozó feltételeket.

Módosítás    44

Irányelvre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32)  A digitális tartalom sajátos jellege, nagyfokú összetettsége, valamint a know-how, a műszaki információk és a csúcstechnológiai támogatás szolgáltató általi jobb ismerete és az azokhoz való jobb hozzáférése miatt a szolgáltató a fogyasztónál kedvezőbb helyzetben van a digitális tartalom szerződésszerűtlensége okainak megismeréséhez. A szolgáltató kedvezőbb helyzetben van annak értékeléséhez is, hogy a szerződésszerűség hiánya annak tulajdonítható-e, hogy a fogyasztó digitális környezete nem kompatibilis a digitális tartalom műszaki követelményeivel. Ezért jogvita esetén a szolgáltatónak kell bizonyítania a digitális tartalom szerződésszerűségét, kivéve ha a szolgáltató bebizonyítja, hogy a fogyasztó digitális környezete nem kompatibilis a digitális tartalommal. A fogyasztónak kizárólag akkor kell bebizonyítania, hogy a digitális tartalom nem szerződésszerű, ha a szolgáltató bebizonyítja, hogy a fogyasztó digitális környezete nem kompatibilis az interoperabilitásra vonatkozó és az egyéb műszaki követelményekkel.

(32)  A digitális tartalom és digitális szolgáltatás sajátos jellege, nagyfokú összetettsége, valamint a know-how, a műszaki információk és a csúcstechnológiai támogatás szolgáltató általi jobb ismerete és az azokhoz való jobb hozzáférése miatt a szolgáltató a fogyasztónál kedvezőbb helyzetben van a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szerződésszerűtlensége okainak megismeréséhez. A szolgáltató kedvezőbb helyzetben van annak értékeléséhez is, hogy a szerződésszerűség hiánya annak tulajdonítható-e, hogy a fogyasztó digitális környezete nem kompatibilis a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás műszaki követelményeivel. Ezért jogvita esetén a szolgáltatónak kell bizonyítania a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szerződésszerűségét, kivéve ha a szolgáltató bebizonyítja, hogy a fogyasztó digitális környezete nem kompatibilis a digitális tartalommal vagy digitális szolgáltatással. A fogyasztónak akkor kell bebizonyítania, hogy a digitális tartalom vagy szolgáltatás nem szerződésszerű, ha a szolgáltató bebizonyítja, hogy a fogyasztó digitális környezete nem kompatibilis az interoperabilitásra vonatkozó és az egyéb műszaki követelményekkel. A szerződésszerűség hiányával kapcsolatos bizonyítási teher a kereskedőt a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás nyújtásától számított két évig terheli. Ezt a határidőt egy évre kell csökkenteni a termékbe beágyazott digitális tartalom vagy digitális esetén. A digitális tartalom szolgáltatásáról szóló hosszú távú szerződések esetében a bizonyítási teher továbbra is a szolgáltatót terheli a szerződés időtartama alatt.

Módosítás    45

Irányelvre irányuló javaslat

33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(33)  A fogyasztó a magánéletének tiszteletben tartásához való alapvető jogok, többek között a közlései titkosságának és a személyes adatai védelmének sérelme nélkül köteles együttműködni a szolgáltatóval annak lehetővé tétele érdekében, hogy a szolgáltató – az adott körülmények között a felek rendelkezésére álló legkevésbé tolakodó eszközök alkalmazásával – meggyőződhessen a fogyasztó digitális környezetéről. Ez gyakran megtehető például oly módon, hogy a szolgáltató a fogyasztó internetkapcsolatára vonatkozó váratlan eseményekről szóló, automatikusan generált jelentéseket vagy adatokat kap. A fogyasztó digitális környezetéhez való virtuális hozzáférés engedélyezésével ez kizárólag rendkívüli és kellően indokolt körülmények között is megtehető, ha minden egyéb eszköz legjobb használata mellett nem adódik más lehetséges megoldás. Ha azonban a fogyasztó nem működik együtt a szolgáltatóval, a fogyasztónak kell bebizonyítania, hogy a digitális tartalom nem szerződésszerű.

(33)  A fogyasztó a magánéletének tiszteletben tartásához való alapvető jogok, többek között a közlései titkosságának és a személyes adatai védelmének sérelme nélkül köteles együttműködni a szolgáltatóval annak lehetővé tétele érdekében, hogy a szolgáltató – az adott körülmények között a felek rendelkezésére álló legkevésbé tolakodó eszközök alkalmazásával – meggyőződhessen a fogyasztó digitális környezetéről annak megállapítása céljából, hogy a szerződésszerűség hiánya a digitális tartalom szolgáltatása vagy a digitális szolgáltatás nyújtása időpontjában fennállt-e. Ez gyakran megtehető például oly módon, hogy a szolgáltató a fogyasztó internetkapcsolatára vonatkozó váratlan eseményekről szóló, automatikusan generált jelentéseket vagy adatokat kap. A fogyasztó digitális környezetéhez való virtuális hozzáférés engedélyezésével ez kizárólag rendkívüli és kellően indokolt körülmények között is megtehető, ha minden egyéb eszköz legjobb használata mellett nem adódik más lehetséges megoldás. Ha azonban a fogyasztó nem működik együtt a szolgáltatóval, a fogyasztónak kell bebizonyítania, hogy a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás nem szerződésszerű, feltéve, hogy a fogyasztót tájékoztatták a nem megfelelés e következményéről.

Módosítás    46

Irányelvre irányuló javaslat

34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(34)  A szolgáltatónak felelősséggel kell tartoznia a fogyasztó felé a szerződésszerűség hiányáért és a digitális tartalom szolgáltatásának elmulasztásáért. Ezenfelül tekintettel arra, hogy digitális tartalom szolgáltatható egy adott időtartamra, indokolt, hogy a megfelelőség említett időtartam alatt felmerülő hiányáért felelősség terhelje.

(34)  A szolgáltatónak felelősséggel kell tartoznia a fogyasztó felé a digitális tartalom, illetve a digitális szolgáltatás nyújtásának elmulasztásáért vagy a digitális tartalom, illetve a digitális szolgáltatás szerződésszerűségének hiányáért, amennyiben az a szolgáltatás nyújtását követő két éven belül nyilvánvalóvá válik. Tekintettel arra, hogy digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás szolgáltatható, illetve nyújtható egy adott időtartamra, a szolgáltatót a megfelelőség említett időtartam alatt felmerülő hiányáért felelősség terheli. A beágyazott digitális tartalom vagy beágyazott digitális szolgáltatás tekintetében a szokványos árukra vonatkozó, hasonló jogi garanciák érvényesek. A fogyasztói bizalom javítása és a határokon átnyúló – online és offline – értékesítés fellendítése érdekében további előrelépéseket kell tenni a fogyasztói jogszabályok harmonizálásának folyamatában. Az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben rögzített legalább kétéves jótállási időszaknak teljes körűen harmonizált normává kell válnia. Ugyanakkor annak érdekében, hogy ne csökkenjen a fogyasztóvédelem szintje bizonyos tagállamokban, azoknak a tagállamoknak, amelyek e rendelet hatályba lépése előtt már a jótállási időre vonatkozó részletesebb vagy ettől eltérő modelleket vezettek be, lehetőséget kell biztosítani arra, hogy ezeket megtarthassák.

 

____________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 1999. május 25-i 1999/44/EK irányelve a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól (HL L 171., 1999.7.7., 12. o.).

Módosítás    47

Irányelvre irányuló javaslat

35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(35)  Ha a szolgáltató a fogyasztó felé történő szerződésszerű digitálistartalom-szolgáltatást elmulasztja, az a szolgáltató elsődleges szerződéses kötelezettsége súlyos megsértésének minősül, amely alapján lehetővé kell tenni, hogy a fogyasztó azonnali hatállyal felmondhassa a szerződést. Amennyiben a szolgáltató eleinte nem mulasztja el a digitális tartalom szolgáltatását, a digitális tartalmat a fogyasztó számára rövid ideig elérhetetlenné vagy hozzáférhetetlenné tevő szolgáltatás-megszakítás a szerződésszerűség hiányának, nem a szolgáltatás elmulasztásának tekintendő. Különösen a digitális tartalom megfelelő folyamatosságára vonatkozó követelménynek a szolgáltatás elhanyagolhatónál nagyobb mértékű, rövid ideig tartó megszakítására is ki kell terjednie.

(35)  Amennyiben a szolgáltató a fogyasztó felé történő szerződésszerű digitálistartalom-szolgáltatást vagy digitálisszolgáltatás-nyújtást elmulasztja, akkor a fogyasztónak fel kell szólítania a szolgáltatót, hogy teljesítse a szolgáltatást. A digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás indokolatlan késedelem nélküli nyújtásának elmulasztása esetén a fogyasztó jogosult felmondani a szerződést, kivéve, ha a felek kifejezetten megállapodnak egy póthatáridőben a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás nyújtására vonatkozóan. Amennyiben a szolgáltató eleinte nem mulasztja el a digitális tartalom szolgáltatását vagy a digitális szolgáltatás nyújtását, a digitális tartalmat vagy a digitális szolgáltatást a fogyasztó számára rövid ideig elérhetetlenné vagy hozzáférhetetlenné tevő szolgáltatás-megszakítás a szerződésszerűség hiányának, nem a szolgáltatás elmulasztásának tekintendő. Különösen a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatások megfelelő folyamatosságára vonatkozó követelménynek a szolgáltatás elhanyagolhatónál nagyobb mértékű, rövid ideig tartó megszakítására is ki kell terjednie.

Módosítás    48

Irányelvre irányuló javaslat

36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(36)  Szerződésszerűség hiánya esetén a fogyasztó számára első lépésben biztosítani kell a digitális tartalom szerződésszerűvé tételéhez való jogosultságot. A szolgáltató a digitális tartalom műszaki jellemzőitől függően megválaszthatja a digitális tartalom szerződésszerűvé tételének konkrét módját, például frissítéseket adhat ki, vagy megkövetelheti a fogyasztótól a digitális tartalom új példányához való hozzáférést. A digitális tartalom sokféleségére tekintettel a digitális tartalomhoz fűződő jogok gyakorlására vagy az ahhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére nem helyénvaló rögzített határidőket megállapítani. Előfordulhat, hogy ezek a határidők nem tükrözik az említett sokféleséget, és – esettől függően – vagy túl rövidek vagy túl hosszúak. Ezért helyénvalóbb ésszerű határidőkre hivatkozni. A digitális tartalmat ésszerű időn belül és költségmentesen szerződésszerűvé kell tenni; a fogyasztónak különösen nem merülhetnek fel költségei a digitális tartalom frissítésének kifejlesztésével kapcsolatban.

(36)  Szerződésszerűség hiánya esetén a fogyasztó számára első lépésben biztosítani kell a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szerződésszerűvé tételéhez való jogosultságot. A szolgáltatónak a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás műszaki jellemzőitől függően meg kell választania a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szerződésszerűvé tételének konkrét módját, például frissítéseket adhat ki, vagy megkövetelheti a fogyasztótól a digitális tartalom új példányához való hozzáférést. A fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség elkerülése érdekében a szolgáltató nem tehet egynél több kísérletet ugyanazon hiba orvoslására. A digitális tartalom és digitális szolgáltatás sokféleségére tekintettel a digitális tartalomhoz vagy digitális szolgáltatáshoz fűződő jogok gyakorlására vagy az ahhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére nem helyénvaló rögzített határidőket megállapítani. Előfordulhat, hogy ezek a határidők nem tükrözik az említett sokféleséget, és – esettől függően – vagy túl rövidek vagy túl hosszúak. Ezért helyénvalóbb ésszerű határidőkre hivatkozni. Objektíven fel kell mérni a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szerződésszerűvé tételének ésszerű idejét, figyelembe véve a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás jellegét és a szerződésszerűség hiányát. A digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást költségmentesen szerződésszerűvé kell tenni; a fogyasztónak különösen nem merülhetnek fel költségei a digitális tartalom frissítésének kifejlesztésével kapcsolatban.

Módosítás    49

Irányelvre irányuló javaslat

37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(37)  Második lépésben a fogyasztó számára lehetővé kell tenni a vételár csökkentésére vagy a szerződés felmondására való jogosultságot. A szerződés felmondásához fűződő fogyasztói jognak azokra az esetekre kell korlátozódnia, amikor a digitális tartalom megfelelővé tétele nem lehetséges, és a megfelelőség hiánya rontja a digitális tartalom főbb teljesítményjellemzőit. Ha a fogyasztó felmondja a szerződést, a szolgáltatónak vissza kell térítenie a fogyasztó által fizetett vételárat, illetve ha a digitális tartalom szolgáltatása nem vételár ellenében, hanem a fogyasztó által megadott adatokhoz való hozzájutás ellenében történik, a szolgáltatónak tartózkodnia kell azok felhasználásától, többek között attól, hogy a szerződés felmondása után az adatokat harmadik felek részére továbbítsa vagy harmadik felek számára engedélyezze az azokhoz való hozzáférést. Abban az esetben, ha az ellentételezés személyes adatokból áll, az adatok felhasználásától való tartózkodásra vonatkozó kötelezettség teljesítésének azt kell jelentenie, hogy a szolgáltatónak minden intézkedést meg kell tennie az adatvédelmi szabályok betartása érdekében, az adatok törlésével vagy azok oly módon végzett névtelenné tételével, hogy a fogyasztót ne lehessen olyan eszközzel azonosítani, amelyet a szolgáltató vagy bármely más személy valószínűsíthetően ésszerűen felhasználhat. A 95/46/EK irányelv szerinti adatkezelő kötelezettségeinek sérelme nélkül a szolgáltató nem köteles további lépéseket tenni olyan adatokkal kapcsolatban sem, amelyeket jogszerűen adott át harmadik feleknek a digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló szerződés időtartama alatt.

(37)  Második lépésben a fogyasztó számára lehetővé kell tenni a vételár csökkentésére vagy a szerződés felmondására való jogosultságot. A szerződés felmondásához fűződő fogyasztói jognak azokra az esetekre kell korlátozódnia, amikor a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás megfelelővé tétele nem lehetséges, és a megfelelőség hiánya rontja a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás főbb teljesítményjellemzőit. Digitálisan kötött szerződés esetén a szolgáltató egyszerű digitális – például online – módot biztosít a fogyasztó részére a szerződés felmondására. Amennyiben a fogyasztó felmondja a szerződést, a szolgáltatónak vissza kell térítenie a fogyasztó által megfizetett vételárat.

Módosítás    50

Irányelvre irányuló javaslat

38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(38)  A szerződés felmondásakor a szolgáltatónak tartózkodnia kell a fogyasztó által generált tartalom felhasználásától is. Azonban olyan esetekben, ha egy adott tartalmat egynél több fogyasztó generált, a szolgáltató jogosult arra, hogy tovább használja a fogyasztó által generált tartalmat, amennyiben a többi fogyasztó használja azt.

(38)  A szerződés felmondásakor a szolgáltatónak tartózkodnia kell a fogyasztó által generált tartalom felhasználásától. Azonban olyan esetekben, ha a fogyasztó által generált tartalom az ökoszisztémán kívül haszontalan vagy kizárólag a fogyasztó tevékenységéhez kapcsolódik vagy azt a szolgáltató összesítette más adatokkal és nem vagy csak aránytalanul nagy erőfeszítés révén lehet szétbontani, a szolgáltató jogosult arra, hogy tovább használja a fogyasztó által generált tartalmat. Ez akkor is fennáll, ha egynél több fogyasztó generált egy adott tartalmat, és a többi fogyasztó továbbra is használhatja azt. Ebbe tartozik a fogyasztó által együttműködésen alapuló projekthez tett egyéni tartalmi hozzájárulás is, amelyet a többi fogyasztó továbbra is használhat. Az ilyen egyéni tartalmi hozzájárulásokat a szolgáltató a szerződés felmondása után is újra felhasználhatja ugyanazon feltételek mellett, mint amelyeket a fogyasztó eredetileg megadott.

Módosítás    51

Irányelvre irányuló javaslat

39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(39)  Annak biztosítása érdekében, hogy a fogyasztó a szerződés felmondásához való jog tekintetében tényleges védelemben részesüljön, a szolgáltatónak lehetővé kell tennie a fogyasztó számára, hogy lehívja az általa feltöltött, a digitális tartalom segítségével általa előállított, vagy a digitális tartalom felhasználásával általa generált valamennyi adatot. Ennek a kötelezettségnek ki kell terjednie azokra az adatokra, amelyeket a szolgáltató a digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló szerződés értelmében köteles megőrizni, valamint azokra az adatokra, amelyeket a szolgáltató a szerződéshez kapcsolódóan ténylegesen megőriz.

törölve

Módosítás    52

Irányelvre irányuló javaslat

40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(40)  Amennyiben a szerződésnek a szerződésszerűség hiánya miatti felmondását követően a szolgáltató az adatok lehívására szolgáló műszaki eszközt biztosít a fogyasztó számára, a fogyasztó jogosult arra, hogy az adatokat költségmentesen, például egy általánosan használt adatformátum alkalmazásának költségétől mentesen hívja le, kivételt képeznek a fogyasztó saját digitális környezete által generált költségek, többek között a hálózati kapcsolat költségei, mivel azok nem kapcsolódnak kifejezetten az adatok lehívásához.

(40)  A szerződésnek a szerződésszerűség hiánya miatti felmondását követően a szolgáltatónak a fogyasztó rendelkezésre kell bocsátania minden olyan digitális tartalmat, amely nem minősül személyes adatnak, feltéve, hogy az ilyen tartalom a szolgáltató által nyújtott digitális tartalmon vagy szolgáltatáson kívül nem használható, a szolgáltató által nyújtott digitális tartalom vagy szolgáltatás használata során csak a fogyasztó által kifejtett tevékenységhez kapcsolódik vagy azt a szolgáltató összesítette más adatokkal és nem vagy csak aránytalanul nagy erőfeszítés révén lehet szétbontani. A fogyasztó jogosult arra, hogy költségmentesen és általánosan használt és géppel olvasható adatformátumban hívja le a tartalmat.

Módosítás    53

Irányelvre irányuló javaslat

41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(41)  A szerződés felmondása esetén nem követelhető meg a fogyasztótól, hogy fizessen a nem szerződésszerű digitális tartalom használatáért, ugyanis ez megfosztaná a fogyasztót a tényleges védelemtől.

(41)  A szerződés felmondása esetén nem követelhető meg a fogyasztótól, hogy fizessen a nem szerződésszerű digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás használatáért, ugyanis ez megfosztaná a fogyasztót a tényleges védelemtől.

Módosítás    54

Irányelvre irányuló javaslat

42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(42)  Figyelembe véve a fogyasztók és a szolgáltatók jogos érdekei kiegyensúlyozásának szükségességét, amennyiben az adott ideig, vételár ellenében biztosított digitális tartalom felmondási jogot keletkeztet, a fogyasztó számára a szerződésnek csak arra a részére vonatkozó felmondási jogot kell biztosítani, amely ahhoz az időszakhoz kapcsolódik, amikor a digitális tartalom nem volt szerződésszerű. Amennyiben azonban a digitális tartalom biztosítása pénztől eltérő ellentételezésért történik, a részleges felmondás nem valósítható meg, ugyanis a pénztől eltérő ellentételezés nem osztható fel arányosan.

(42)  Figyelembe véve a fogyasztók és a szolgáltatók jogos érdekei kiegyensúlyozásának szükségességét, amennyiben az adott ideig, vételár ellenében biztosított digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás felmondási jogot keletkeztet, a fogyasztó számára a szerződésnek csak arra a részére vonatkozó felmondási jogot kell biztosítani, amely ahhoz az időszakhoz kapcsolódik, amikor a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás nem volt szerződésszerű.

Módosítás    55

Irányelvre irányuló javaslat

43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(43)  Jellegéből adódóan a digitális tartalom a felhasználása során nem használódik el és nem kopik el, és a digitális tartalom szolgáltatása gyakran egy adott időtartamra, nem egyszeri alkalomra szól. Ezért nem indokolt olyan időtartam előírása, amely alatt a szolgáltató felelőssé tehető a megfelelőség azon hiányáért, amely a digitális tartalom szolgáltatásakor fennáll. A tagállamoknak következésképp tartózkodniuk kell ilyen időtartam fenntartásától vagy bevezetésétől. A digitális tartalom szerződésszerűségének hiányán alapuló követelésekkel kapcsolatos jogbiztonság biztosítása érdekében a tagállamok számára biztosítani kell, hogy továbbra is szabadon hagyatkozhassanak a nemzeti elévülési szabályokra.

törölve

Módosítás    56

Irányelvre irányuló javaslat

44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(44)  A szolgáltató kártérítési felelősségének elve a digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló szerződések alapvető eleme. A fogyasztók digitális tartalom iránti bizalmának fokozása érdekében ezt az elvet ezért uniós szinten kell szabályozni annak biztosítása érdekében, hogy a fogyasztók ne szenvedjenek kárt, ha hardvereikben vagy szoftvereikben nem szerződésszerű digitális tartalom okoz kárt. A fogyasztók számára ezért biztosítani kell a digitális tartalom szerződésszerűségének hiányával vagy a digitális tartalom szolgáltatásának elmulasztásával a digitális környezetükben okozott kár megtérítéséhez való jogot. A kártérítéshez való jog gyakorlásának részletes feltételeit azonban a tagállamoknak kell megállapítaniuk, ugyanakkor figyelembe kell venniük, hogy a jövőbeli digitálistartalom-szolgáltatásra nyújtott árengedmények – különösen abban az esetben, ha a szolgáltatók azokat veszteségek kizárólagos ellentételezésére nyújtják – nem feltétlenül juttatják a fogyasztót a lehető legközelebb ahhoz a helyzethez, amelyben akkor lett volna, ha a digitális tartalom szolgáltatása megfelelő és szerződésszerű.

(44)  A szolgáltató kártérítési felelősségének elve a digitálistartalom-szolgáltatásra vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések alapvető eleme. A fogyasztó számára ezért biztosítani kell a digitális tartalom szerződésszerűségének hiányával vagy a digitális tartalom szolgáltatásának elmulasztásával okozott kár megtérítésére irányuló követeléshez való jogot. Ha azonban az ilyen kártérítés követeléséhez való jogot biztosításáról minden tagállamban gondoskodnak, akkor azt nem szabad uniós szinten szabályozni, és a nemzeti jog alapján kell meghatározni.

Módosítás    57

Irányelvre irányuló javaslat

45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(45)  Előfordulhat, hogy technológiai vagy más okok miatt a szolgáltató az adott ideig szolgáltatott digitális tartalom jellemzőinek megváltoztatására kényszerül. Ezek a változtatások gyakran a fogyasztó javára szolgálnak, mivel javítják a digitális tartalmat. Következésképp a szerződő felek a szolgáltató általi módosításokat engedélyező záradékokat foglalhatnak a szerződésbe. Amennyiben azonban ezek a módosítások negatívan befolyásolják a digitális tartalom teljesítményjellemzőinek a fogyasztó számra jelentkező előnyeit, olyan mértékben megzavarhatják a szerződés egyensúlyát vagy a szerződés szerint nyújtandó teljesítmény jellegét, hogy a fogyasztó nem feltétlenül kötött volna ilyen szerződést. Ilyen esetekben ezért az említett módosításokat bizonyos feltételekhez kell kötni.

(45)  A kereskedő számára lehet bizonyos feltételek mellett lehetővé kell tenni, hogy az adott ideig szolgáltatott digitális tartalmat vagy nyújtott digitális szolgáltatást a főbb teljesítményjellemzők tekintetében módosíthassa, például a hozzáférhetőség és a folyamatosság tekintetében, feltéve, hogy a szerződés valós érvet ad az ilyen módosításra. Valós érvnek minősülhetnek például azok az esetek, amikor a módosításra azért van szükség, mert a digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást egy új technikai környezethez kell hozzáigazítani vagy nagyobb számú felhasználó általi használatra kell alkalmassá tenni, illetve amikor a módosításra egyéb fontos üzemeltetési ok miatt van szükség. Ezek a változtatások gyakran a fogyasztó javára szolgálnak, mivel javítják a digitális tartalmat vagy a digitális szolgáltatást. Következésképp a szerződő felek a szolgáltató általi módosításokat engedélyező záradékokat foglalhatnak a szerződésbe. Amennyiben azonban ezek a módosítások negatívan befolyásolják a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás teljesítményjellemzőinek a fogyasztó számra jelentkező előnyeit, olyan mértékben megzavarhatják a szerződés egyensúlyát vagy a szerződés szerint nyújtandó teljesítmény jellegét, hogy a fogyasztó nem feltétlenül kötött volna ilyen szerződést. A fogyasztói és az üzleti érdekek közötti egyensúly fenntartása érdekében a szolgáltató számára kínált fenti lehetőség mellett biztosítani kell a fogyasztó ahhoz való jogát, hogy felmondja a szerződést, amennyiben a módosítások a csekélynél nagyobb mértékű kedvezőtlen hatást gyakorolnak a digitális tartalom, illetve a digitális szolgáltatás használatára, illetve az ahhoz való hozzáférésre. Azt, hogy a módosítások milyen mértékű kedvezőtlen hatást gyakorolnak a digitális tartalomnak, illetve a digitális szolgáltatásnak a fogyasztó általi használatára, illetve az ahhoz való hozzáférésére, objektív módon fel kell mérni, figyelembe véve a digitális tartalom, illetve a digitális szolgáltatás jellegét és célját, valamint azt, hogy az azonos típusú digitális tartalmak és digitális szolgáltatások esetében mely minőségi jellemzők, funkcionalitások, interoperabilitás és más főbb jellemzők számítanak szokásosnak. Az ilyen frissítésekre, fejlesztésekre és hasonló módosításokra vonatkozó szabályok ugyanakkor nem érinthetik azokat a helyzeteket, amikor a felek, például a digitális tartalom, illetve a digitális szolgáltatás egy új verziójának megjelenése következtében új szerződést kötnek a digitálistartalom-szolgáltatásra, illetve a digitálisszolgáltatás-nyújtásra vonatkozóan.

Módosítás    58

Irányelvre irányuló javaslat

45 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(45a)  Ha a módosítás hátrányosan érinti a digitális tartalom, illetve a digitális szolgáltatás fogyasztó általi használatát, illetve az ahhoz való hozzáférést, a fogyasztó számára jogot kell biztosítani arra, hogy a módosítás okán díjmentesen felmondja a szerződést. Abban az esetben, ha a módosítás feltételei nem teljesülnek, nem sérül a fogyasztó azon jogát, hogy a szerződésszerűség hiánya esetén jogorvoslatra tartson igényt. Hasonlóképpen, amennyiben egy módosítást követően, de azon kívüli egyéb okból a digitálistartalom-szolgáltatás, illetve a digitálisszolgáltatás-nyújtás hibás teljesítésének esete merül fel, a fogyasztó számára jogot kell biztosítani arra, hogy az adott digitális tartalomra, illetve digitális szolgáltatásra vonatkozóan éljen a hibás teljesítés orvoslását illetően ebben az irányelvben meghatározott lehetőségekkel.

Módosítás    59

Irányelvre irányuló javaslat

46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(46)  A verseny a jól működő digitális egységes piac fontos eleme. A verseny ösztönzése érdekében lehetővé kell tenni a fogyasztók számára, hogy reagálhassanak a versenyképes ajánlatokra és szolgáltatót válthassanak. Ennek gyakorlati megvalósítása érdekében lehetővé kell tenni, hogy eközben ne gátolják őket jogi, műszaki vagy gyakorlati akadályok, ideértve a szerződéses feltételeket vagy a fogyasztó által a digitális tartalom felhasználásával előállított vagy a digitális tartalom fogyasztó általi használata révén generált, a fogyasztó által feltöltött valamennyi adat lehívására szolgáló eszköz hiányát is. Fontos azonban a meglévő beruházások és a létrejött szerződésekbe vetett bizalom védelme is. A fogyasztókat ezért fel kell jogosítani arra, hogy bizonyos kiegyensúlyozott feltételek mellett felmondhassák a hosszú távú szerződéseket. Ez nem zárja ki, hogy fogyasztói szerződések hosszabb időtartamra jöhessenek létre. A fogyasztónak azonban jogosultnak kell lennie az összességében 12 hónapnál hosszabb ideig tartó bármely szerződéses jogviszony megszüntetésére. E jog esetleges megkerülésének megakadályozása érdekében bármely olyan szerződésre vonatkoznia kell, amelynek eredményeképpen a fogyasztót 12 hónapnál hosszabb ideig köti a szerződés, függetlenül attól, hogy a szerződés határozatlan időtartamra szól-e, illetve automatikusan vagy a felek későbbi megállapodása alapján hosszabbodik-e meg.

(46)  A verseny a jól működő digitális egységes piac fontos eleme. A verseny ösztönzése érdekében lehetővé kell tenni a fogyasztók számára, hogy reagálhassanak a versenyképes ajánlatokra és szolgáltatót válthassanak. Ennek gyakorlati megvalósítása érdekében lehetővé kell tenni, hogy eközben ne gátolják őket jogi, műszaki vagy gyakorlati akadályok, ideértve a szerződéses feltételeket vagy a fogyasztó által a digitális tartalom felhasználásával előállított vagy a digitális tartalom fogyasztó általi használata révén generált, a fogyasztó által feltöltött valamennyi adat lehívására szolgáló eszköz hiányát is. Fontos azonban a meglévő beruházások és a létrejött szerződésekbe vetett bizalom védelme is. A fogyasztókat ezért fel kell jogosítani arra, hogy bizonyos kiegyensúlyozott feltételek mellett felmondhassák a hosszú távú szerződéseket. Ez nem zárja ki, hogy fogyasztói szerződések hosszabb időtartamra jöhessenek létre. Idő előtti megszüntetés esetén a 12 hónapot meghaladó időtartamra vonatkozó szerződés megkötéséből eredő előnyöket arányosan meg kell téríteni. A szolgáltatónak tájékoztatást kell nyújtania a 12 hónapot meghaladó időtartamra vonatkozó határozott idejű szerződés idő előtti megszüntetésének feltételeiről és következményeiről. A fogyasztónak azonban jogosultnak kell lennie az összességében 12 hónapot meghaladó bármely szerződéses jogviszony megszüntetésére. E jog esetleges megkerülésének megakadályozása érdekében bármely olyan szerződésre vonatkoznia kell, amelynek eredményeképpen a fogyasztót 12 hónapnál hosszabb ideig köti a szerződés, függetlenül attól, hogy a szerződés 12 hónapot meghaladó kezdeti határozott időtartamra szól-e, illetve automatikusan vagy későbbi, 12 hónapot meghaladó szerződések vagy megújítási időszakok kombinációjával hosszabbodik-e meg.

Módosítás    60

Irányelvre irányuló javaslat

47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(47)  A fogyasztónak szolgáltatott végleges digitális tartalom szerződésszerűségének hiányát gyakran az eredeti fejlesztőtől a végső szolgáltatóig terjedő lánc egyik ügylete okozza. Bár a végső szolgáltatónak felelősséggel kell tartoznia a fogyasztó felé a két fél között felmerülő szerződésszerűség hiánya esetén, fontos annak biztosítása, hogy a szolgáltatót megfelelő jogok illessék meg az ügyletlánc különböző tagjaival szemben annak érdekében, hogy felelősséget tudjon vállalni a fogyasztó felé. Az ügyletlánc azon tagjait, amelyekhez a végső szolgáltató fordulhat, valamint az ilyen intézkedések módozatait és feltételeit azonban az alkalmazandó nemzeti jognak kell meghatároznia.

(47)  A fogyasztónak szolgáltatott végleges digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szerződésszerűségének hiányát gyakran az eredeti fejlesztőtől a végső szolgáltatóig terjedő lánc egyik pénzügyi ügylete okozza. Bár a végső szolgáltatónak felelősséggel kell tartoznia a fogyasztó felé a két fél között felmerülő szerződésszerűség hiánya esetén, fontos annak biztosítása, hogy a szolgáltatót megfelelő jogok illessék meg a pénzügyi ügyletlánc különböző tagjaival szemben annak érdekében, hogy felelősséget tudjon vállalni a fogyasztó felé. Ezeket a jogokat szigorúan a pénzügyi ügyletekre kell korlátozni és nem szabad olyan helyzetekre kiterjeszteni, amikor például a szolgáltató újra felhasználja harmadik fél ingyenes szoftverét, amelyért a szolgáltató nem fizetett. Az ügyletlánc azon tagjait, amelyekhez a végső szolgáltató fordulhat, valamint az ilyen intézkedések módozatait és feltételeit azonban az alkalmazandó nemzeti jognak kell meghatároznia. A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a nemzeti jog megfelelő védelmet nyújtson az eladó számára a következők meghatározásával: azon személy, akivel szemben az eladó jogorvoslattal élhet, valamint a jogorvoslat gyakorlása szempontjából releváns időszakok, intézkedések és feltételek.

Módosítás     61

Irányelvre irányuló javaslat

47 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(47a)  Ezen irányelv nem kíván jogi kereteket bevezetni az ingyenes szoftverlicencekhez azokban az esetekben, amikor az ingyenes szoftver a nyújtott digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás részét alkotja, és kötelezettséget sem kíván róni a fejlesztőre csak annak okán, mert ingyenes szoftverlicenc alapján nyilvánosan hozzáférhetővé tette a szoftvert.

Módosítás    62

Irányelvre irányuló javaslat

48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(48)  Azon személyeknek vagy szervezeteknek, amelyek a nemzeti jog értelmében úgy tekinthetők, hogy jogos érdekük fűződik a fogyasztók szerződéses jogainak védelméhez, biztosítani kell, hogy eljárást kezdeményezhessenek olyan bíróság, vagy közigazgatási hatóság előtt, amely hatáskörrel rendelkezik a panaszok elbírálására vagy megfelelő bírósági eljárások kezdeményezésére.

(48)  Azon személyeknek vagy szervezeteknek, amelyek a nemzeti jog értelmében úgy tekinthetők, hogy jogos érdekük fűződik a fogyasztók szerződéses és adatvédelemhez fűződő jogainak védelméhez, biztosítani kell, hogy eljárást kezdeményezhessenek olyan bíróság, vagy közigazgatási hatóság előtt, amely hatáskörrel rendelkezik a panaszok elbírálására vagy megfelelő bírósági eljárások kezdeményezésére. E panaszoknak és eljárásoknak elegendőnek kell lenniük a visszatartó hatás elérése érdekében.

Módosítás    63

Irányelvre irányuló javaslat

50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(50)  Az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet35 módosítani kell annak érdekében, hogy tükrözze ezen irányelvnek a digitális tartalmat magában foglaló, kizárólag a fogyasztónak szánt digitálistartalom-hordozóként használt tartós adathordozóval kapcsolatos hatályát.

(50)  Az 1999/44/EK irányelvet módosítani kell annak érdekében, hogy tükrözze ezen irányelvnek a beágyazott digitális tartalommal és beágyazott digitális szolgáltatással kapcsolatos hatályát.

__________________

 

35HL L 171., 1999.7.7., 12. o.

 

Módosítás     64

Irányelvre irányuló javaslat

54 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(54a)  Annak fényében, hogy ebben az irányelvben milyen fontos kérdésekkel és jogokkal foglalkozunk a belső piac, valamint az Unió fogyasztói és polgárai tekintetében, az irányelvet tüzetes ellenőrzésnek és felülvizsgálatnak kell alávetni, és ennek keretében tartalmas és részletes konzultációkat kell lefolytatni a tagállamok, a fogyasztók, valamint az uniós szintű jogi és üzleti szervezetek részvételével.

Módosítás     65

Irányelvre irányuló javaslat

55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(55)  Ez az irányelv tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és betartja különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája, konkrétan annak 16., 38. és 47. cikke által elismert elveket.

(55)  Ez az irányelv tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és betartja különösen a Charta, konkrétan annak 7., 8., 16., 38. és 47. cikke által elismert elveket.

Módosítás    66

Irányelvre irányuló javaslat

-1 cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1. cikk

 

Adatvédelem

 

Ez az irányelv nem érinti a személyes adatok kezelésének vonatkozásában az egyéneknek az (EU) 2016/679 rendelet által vagy azzal összhangban előírt védelmére vonatkozó szabályokat.

Módosítás    67

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez az irányelv megállapítja a fogyasztóknak szánt digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló szerződések egyes követelményeit, különösen a digitális tartalom szerződésszerűségére, a digitális tartalom szerződésszerűségének hiánya esetén rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekre és azok gyakorlásának feltételeire, valamint az ilyen szerződések módosítására és felmondására vonatkozó szabályokat.

Ezen irányelv célja, hogy a fogyasztóvédelem magas szintjének megvalósítása révén hozzájáruljon a belső piac megfelelő működéséhez azáltal, hogy meghatároz közös szabályokat a szolgáltatók és fogyasztók közötti, digitálistartalom-szolgáltatásra vagy digitálisszolgáltatás-nyújtásra irányuló szerződésekre vonatkozóan, különösen a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatások szerződésszerűségére, a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatások elmaradása vagy szerződésszerűségének hiánya esetén rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekre és azok gyakorlásának feltételeire, valamint a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás módosítására és a hosszú távú szerződések felmondására vonatkozó szabályokra.

Módosítás    68

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  „digitális tartalom”:

(1)  „digitális tartalom”: digitális formában előállított és szolgáltatott adat;

a)   digitális formában előállított és szolgáltatott adat, például video- és audiofájlok, alkalmazások, digitális játékok és bármely egyéb szoftver,

 

b)   olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi adatok digitális formában történő létrehozását, feldolgozását vagy tárolását, amennyiben a fogyasztó biztosít ilyen adatokat, és

 

c)   olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a szolgáltatás más igénybe vevői által digitális formában biztosított adatok megosztását és az azokkal való bármely egyéb összekapcsolódást;

 

Módosítás    69

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  „digitális szolgáltatás”:

 

a)   olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi adatok digitális formában történő létrehozását, feldolgozását vagy tárolását, amennyiben a fogyasztó feltölt vagy létrehoz ilyen adatokat, vagy

 

b)   olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a szolgáltatás más igénybe vevői vagy mindkettejük által létrehozott vagy feltöltött digitális formájú adatok megosztását és az azokkal való bármely egyéb összekapcsolódást;

Módosítás    70

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  „beágyazott digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás”: valamely áruba gyárilag telepített digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás;

Módosítás    71

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  „beillesztés”: valamely digitális környezet különböző alkotóelemeinek oly módon történő összekapcsolása, hogy a tervezett céljának megfelelően összehangolt egészként működjön;

(2)  „beillesztés”: a digitális tartalomnak, illetve a digitális szolgáltatásnak a fogyasztó digitális környezetének különböző alkotóelemeivel való oly módon történő összekapcsolása és integrálása, hogy a digitális tartalom, illetve a digitális szolgáltatás a szerződésnek megfelelően használható legyen;

Módosítás    72

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  „szolgáltató”: olyan természetes vagy – akár magántulajdonban, akár állami tulajdonban lévő – jogi személy, aki vagy amely, többek között a nevében vagy a megbízásából eljáró bármely más személy közvetítésével kereskedelmi, üzleti, kézműipari vagy szakmai tevékenységéhez kapcsolódó célok érdekében jár el;

(3)  „szolgáltató”: olyan természetes vagy – akár magántulajdonban, akár állami tulajdonban lévő – jogi személy, aki vagy amely, többek között a nevében vagy a megbízásából eljáró bármely más személy közvetítésével kereskedelmi, üzleti, kézműipari vagy szakmai tevékenységéhez kapcsolódó célok érdekében jár el az ezen irányelv hatálya alá tartozó szerződésekkel kapcsolatban;

Módosítás    73

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  „kártérítés”: olyan pénzösszeg, amelyre a fogyasztó a digitális környezetében okozott gazdasági kár ellentételezése címén jogosult lehet;

(5)  „kártérítés”: olyan pénzösszeg, amelyre a fogyasztó a digitális környezetében okozott gazdasági kár ellentételezése címén jogosult lehet a digitális tartalom vagy szolgáltatás nyújtásának elmulasztása, illetve a digitális tartalom vagy szolgáltatás nem szerződésszerű mivolta miatt okozott kárért;

Módosítás    74

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  „vételár”: a szolgáltatott digitális tartalomért fizetendő pénzösszeg;

(6)  „vételár”: a szolgáltatott digitális tartalomért vagy a nyújtott digitális szolgáltatásért fizetendő pénzösszeg;

Módosítás     75

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  „szerződés”: olyan megállapodás, amelynek célja kötelezettségek létrehozása vagy más joghatások kiváltása;

törölve

Módosítás    76

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  „digitális környezet”: hardver, digitális tartalom és hálózati kapcsolat, amennyiben azok a felhasználó ellenőrzése alatt állnak;

(8)  „digitális környezet”: hardver, szoftver és hálózati kapcsolat, amennyiben az a felhasználó ellenőrzése alatt áll, és a fogyasztók a digitális tartalomhoz vagy digitális szolgáltatáshoz való hozzáféréshez vagy annak igénybevételéhez használja;

Módosítás    77

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  „interoperabilitás”: a digitális tartalom azon képessége, hogy egy konkrét digitális környezettel interaktív kapcsolatban állva valamennyi funkcióját ellássa;

(9)  „interoperabilitás”: a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás azon képessége, hogy egy konkrét digitális környezettel interaktív kapcsolatban állva valamennyi funkcióját ellássa, többek között azáltal, hogy lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy hozzáférjenek a digitális tartalomhoz vagy a digitális szolgáltatáshoz az elérni kívánt digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás átalakításához szükséges alkalmazások vagy más technológiák használata nélkül;

Módosítás    78

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  „szolgáltatás”: digitális tartalomhoz való hozzáférés biztosítása vagy digitális tartalom hozzáférhetővé tétele;

törölve

Módosítás    79

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 11 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a)  „csekély mértékű nem megfelelőség”: a szerződésszerűség olyan hiánya, amely nem rontja a digitális tartalom vagy szolgáltatás funkcionalitását, interoperabilitását és egyéb fő teljesítményjellemzőit, például a hozzáférhetőségét, a folyamatosságát és a biztonságosságát, amennyiben azokat a 6. cikk, valamint a 6a. cikk (1) bekezdésének a) pontja előírja.

Módosítás    80

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Ez az irányelv bármely olyan szerződésre alkalmazandó, amelynek keretében a szolgáltató digitális tartalmat szolgáltat a fogyasztónak vagy kötelezettséget vállal erre, és ezért vételár fizetendő, vagy a fogyasztó ténylegesen pénztől eltérő – személyes adatok vagy bármely egyéb adat formájában biztosított – ellentételezést nyújt.

(1)  Ez az irányelv bármely olyan szerződésre alkalmazandó, amelynek keretében a szolgáltató digitális tartalmat szolgáltat vagy digitális szolgáltatást nyújt a fogyasztónak vagy kötelezettséget vállal erre, vételár kifizetése vagy a fogyasztó által átadott, illetve a szolgáltató vagy egy harmadik fél által a szolgáltató érdekében gyűjtött személyes adatok vagy egyéb adatok ellenében.

Módosítás    81

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Ez az irányelv a bármely, a fogyasztó előírásai szerint kifejlesztendő digitális termék szolgáltatására irányuló szerződésre alkalmazandó.

(2)  Ez az irányelv bármely, a fogyasztó előírásai szerint kifejlesztendő digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésre alkalmazandó.

Módosítás    82

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az 5. és a 11. cikk kivételével ez az irányelv bármely, digitális tartalmat magában foglaló tartós adathordozóra alkalmazandó, amennyiben a tartós adathordozó kizárólag digitálistartalom-hordozóként használatos.

(3)  Az 5. és a 11. cikk kivételével ez az irányelv alkalmazandó a beágyazott digitális tartalmakra vagy beágyazott digitális szolgáltatásokra. Eltérő rendelkezés hiányában a digitális tartalomra vagy digitális szolgáltatásra ezen irányelvben történő hivatkozás a beágyazott digitális tartalmat és a beágyazott digitális szolgáltatást is magában foglalja. A beágyazott digitális tartalommal vagy szolgáltatással rendelkező áruk esetén a szolgáltató csak a beágyazott digitális tartalom vagy szolgáltatás tekintetében tartozik felelősséggel a fogyasztó felé az irányelv rendelkezéseinek betartásáért. Ezen irányelv rendelkezései nem sérthetik a fogyasztók számára az alkalmazandó uniós jog által az ilyen áruk egyéb elemi tekintetében biztosított védelmet.

Módosítás    83

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Ez az irányelv nem alkalmazandó a pénztől eltérő ellentételezésért biztosított digitális tartalomra, amennyiben a szolgáltató személyes megadását kéri a fogyasztótól, amelyek kezelése szigorúan szükséges a szerződés teljesítéséhez vagy a jogi követelmények betartásához, és a szolgáltató nem kezeli azokat tovább a szóban forgó céllal összeegyeztethetetlen módon. Ez az irányelv nem alkalmazandó olyan egyéb adatokra sem, amelyeket a szolgáltató annak biztosítása céljából kér a fogyasztótól, hogy a digitális tartalom szerződésszerű legyen vagy megfeleljen a jogi követelményeknek, és a szolgáltató nem használja fel ezeket az adatokat kereskedelmi célokra.

(4)  Ez az irányelv nem alkalmazandó abban az esetben, ha a fogyasztó által megadott vagy a szolgáltató által gyűjtött személyes adatokat a szolgáltató kizárólag a digitális tartalom vagy szolgáltatás nyújtása, a szerződésszerűség fenntartása, a minőség javítása vagy a szolgáltatóra vonatkozó jogi követelményeknek való megfelelés érdekében használja fel, és a szolgáltató semmilyen más célból nem dolgozza fel ezeket az adatokat.

Módosítás    84

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a szolgáltató által túlnyomórészt emberi beavatkozással nyújtott szolgáltatásokra, amelyek esetében a digitális formátum elsősorban hordozóként használatos;

a)  a szolgáltató által személyesen nyújtott szolgáltatásokra, amelyek esetében a digitális formátumra csak a hozzáférés vagy a szolgáltatásnyújtás céljából van szükség;

Módosítás    85

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)   a 2002/21/EK irányelvben meghatározott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra;

b)  az Európai Elektronikus Hírközlési Kódexben meghatározott személyközi kommunikációs szolgáltatásokra, kivéve az Európai Elektronikus Hírközlési Kódexben nem szabályozott személyközi számfüggetlen kommunikációs szolgáltatásokat;

Módosítás     86

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 5 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  digitális tartalom vagy szolgáltatás biztosítása térítésmentes vagy nyílt licenc alapján történik, amennyiben nem léteznek szerződéses kapcsolatok vagy kötelezettségek a licenc feltételeinek betartásán kívül;

Módosítás     87

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Ez az irányelv nem vonatkozik az elektronikusan vezetett nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartásokra, és az ilyen nyilvántartásokból kiadott kivonatokra.

Módosítás    88

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Amennyiben valamely szerződés a digitálistartalom-szolgáltatáson felül további elemeket tartalmaz, ez az irányelv a felek kötelezettségeire és jogorvoslati lehetőségeire csak digitálistartalom-szolgáltatói és -fogyasztói minőségük tekintetében alkalmazandó.

(6)  Amennyiben a digitális tartalom vagy szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés további szerződéses kötelezettségeket tartalmaz, ez az irányelv a felek jogaira és kötelezettségeire nézve csak mint a digitálistartalom vagy -szolgáltatás nyújtójára és fogyasztójára vonatkozik.

Módosítás    89

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Amennyiben ezen irányelv bármely rendelkezése ellentétes valamely más, konkrét ágazatot vagy tárgyat szabályozó uniós jogi aktus rendelkezésével, ezen irányelvvel szemben a másik uniós jogi aktus rendelkezése az irányadó.

(7)  Amennyiben ezen irányelv bármely rendelkezése ellentétes valamely más, konkrét ágazatot vagy tárgyat szabályozó uniós jogi aktus rendelkezésével, az adott ágazatra vagy tárgyra az utóbbi uniós jogi aktus rendelkezése irányadó és alkalmazandó.

Módosítás    90

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Ez az irányelv nem érinti a személyes adatok kezelésének vonatkozásában az egyének védelmét.

törölve

Módosítás    91

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Amennyiben ez az irányelv nem szabályozza, ez az irányelv nem alkalmazandó a tagállamok általános szerződési jogaira, például a szerződések létrehozásával, érvényességével vagy joghatásaival, többek között a szerződés felmondásának következményeivel kapcsolatos szabályokra.

(9)  Ez az irányelv nem alkalmazandó a tagállamok általános szerződési jogaira, például a szerződések létrehozásával, érvényességével vagy joghatásaival, többek között a szerződés felmondásának következményeivel kapcsolatos szabályokra, amennyiben ezeket az irányelv nem szabályozza. Ez az irányelv nem érinti a rejtett hibákra vagy a rövid távú visszautasításra vonatkozó nemzeti jogorvoslati rendelkezéseket. A tagállamok nemzeti szabályokat tarthatnak fenn vagy vezethetnek be a rejtett hibákra vonatkozóan. A tagállamok fenntarthatják a rövid távú visszautasításhoz való jogra vonatkozó azon nemzeti szabályaikat, amelyek ezen irányelv hatálybalépésekor hatályban vannak.

Módosítás     92

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 9 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  Amennyiben az ezen irányelv hatálya alá tartozó digitális tartalom vagy szolgáltatás nyújtása esetén a fogyasztó állandó tartózkodási helye szerinti tagállamtól eltérő tagállam joga érvényesül, a szolgáltató a szerződés megkötése előtt tájékoztatja erről a fogyasztót.

Módosítás     93

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 9 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9b) Ez az irányelv nem sérti a szellemi tulajdonjogokat, és különösen a szerzői jog esetében a 2001/29/EK irányelvben meghatározott jogokat és kötelezettségeket.

Módosítás    94

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok nem tartanak fenn és nem vezetnek be az ezen irányelv rendelkezéseitől eltérő rendelkezéseket, azaz eltérő szintű fogyasztóvédelmet biztosító, szigorúbb vagy kevésbé szigorú rendelkezéseket.

Ha ez az irányelv másként nem rendelkezik, a tagállamok nem tarthatnak fenn és nem vezethetnek be nemzeti jogukba az ebben az irányelvben megállapított rendelkezésektől eltérő – ideértve az eltérő szintű fogyasztóvédelmet biztosító szigorúbb vagy kevésbé szigorú rendelkezéseket.

Módosítás     95

Irányelvre irányuló javaslat

4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a. cikk

 

Tájékoztatási kötelezettségek

 

Mielőtt a fogyasztó digitálistartalom-szolgáltatásra vagy digitálisszolgáltatás-nyújtásra irányuló szerződést kötne, a szolgáltatónak világos és érthető formában át kell adnia részére a 2011/83/EU irányelv 6. és 8. cikkében meghatározott információkat.

Módosítás    96

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. cikk

5. cikk

A digitális tartalom szolgáltatása

A digitális tartalom szolgáltatása vagy digitális szolgáltatás nyújtása

(1)  A digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló szerződések teljesítésekor a szolgáltató a digitális tartalmat:

(1)  A szolgáltató azáltal szolgáltat digitális tartalmat vagy nyújt digitális szolgáltatást, hogy azt a következők számára rendelkezésre bocsátja vagy elérhetővé teszi:

a)  a fogyasztó vagy

a)  a fogyasztó

b)  olyan harmadik fél részére szolgáltatja, amely a digitális tartalmat a fogyasztó számára elérhetővé tevő vagy az ahhoz való hozzáférést engedélyező, a digitális tartalom fogadására a fogyasztó által választott fizikai vagy virtuális eszközt üzemeltet.

b)  olyan harmadik fél részére szolgáltatja, amely a digitális tartalmat vagy szolgáltatást a fogyasztó számára elérhetővé tevő vagy az ahhoz való hozzáférést engedélyező, a digitális tartalom vagy szolgáltatás fogadására a fogyasztó által választott fizikai vagy virtuális eszközt üzemeltet; vagy

 

ba)  a fogyasztó által megjelölt másik fél.

(2)  A felek eltérő megállapodásának hiányában a szolgáltató a szerződéskötést követően azonnali hatállyal megkezdi a digitális tartalom szolgáltatását. A szolgáltatás akkor tekintendő teljesítettnek, ha megtörtént a digitális tartalom fogyasztó részére, vagy ha az (1) bekezdés b) pontja alkalmazandó, a fogyasztó által választott harmadik fél részére történő szolgáltatása; bármelyik is következzék be hamarabb.

(2)  A felek eltérő megállapodásának hiányában a szolgáltatónak a szerződéskötést követően indokolatlan késedelem nélkül meg kell kezdenie a digitális tartalom szolgáltatását, illetve a digitális szolgáltatás nyújtását. A szolgáltató szolgáltatásra vonatkozó kötelezettsége akkor tekintendő teljesítettnek, ha megtörtént a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás fogyasztó részére, vagy ha az (1) bekezdés b) vagy ba) pontja alkalmazandó, a fogyasztó által választott harmadik fél részére történő elérhetővé vagy hozzáférhetővé tétele, bármelyik is alkalmazandó.

Módosítás    97

Irányelvre irányuló javaslat

5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5a. cikk

 

A digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szerződésszerűsége

 

Ahhoz, hogy a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szerződésszerű legyen, a 6., a 6a., a 7. és a 8. cikk követelményeinek is meg kell felelnie.

Módosítás    98

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. cikk

6. cikk

A digitális tartalom szerződésszerűsége

A szerződésszerűség szubjektív követelményei

(1)  A digitális tartalom akkor szerződésszerű, ha adott esetben:

(1)  A digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás akkor szerződésszerű, ha adott esetben:

a)  a szerződésben – többek között a szerződés szerves részét képező, szerződéskötést megelőző tájékoztatásban – előírt mennyiségű, minőségű, időtartamú és verziójú, valamint az abban előírt funkcionalitással, interoperabilitással és egyéb teljesítményjellemzőkkel, például hozzáférhetőséggel, folyamatossággal és biztonságossággal rendelkezik;

a)  a szerződésben – többek között a szerződés szerves részét képező, szerződéskötést megelőző tájékoztatásban – előírt mennyiségű, minőségű, leírású, időtartamú és verziójú, valamint az abban előírt funkcionalitással, interoperabilitással és egyéb teljesítményjellemzőkkel, például hozzáférhetőséggel, folyamatossággal és biztonságossággal rendelkezik;

b)  alkalmas a fogyasztó által meghatározott bármely konkrét célra, amelyet a fogyasztó a szerződés megkötésekor a szolgáltató tudomására hozott, és amelyet a szolgáltató elfogadott;

b)  alkalmas a fogyasztó által meghatározott bármely konkrét célra, amelyet a fogyasztó a szerződés megkötésekor a szolgáltató tudomására hozott, és amelyet a szolgáltató elfogadott;

 

ba)  megfelel a digitális tartalomnak vagy digitális szolgáltatásnak a szolgáltató által elérhetővé tett próbaverziójával vagy előzetesével, kivéve, ha a szolgáltatott digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás és a próbaverzió vagy előzetes közötti különbségre a szerződéskötés előtt felhívták a fogyasztó figyelmét;

c)  azt a szerződésben előírt utasításokkal és ügyfélszolgálati támogatással együtt szolgáltatják; és

c)  azt a szerződésben – így a szerződés szerves részét képező, szerződéskötést megelőző tájékoztatásban – megállapodott tartozékokkal, utasításokkal – ideértve a beüzemelést – és ügyfélszolgálati támogatással együtt szolgáltatják; és

d)  azt a szerződés előírásainak megfelelően frissítik.

d)  azt a szerződés – így a szerződés szerves részét képező, szerződéskötést megelőző tájékoztatás – előírásainak megfelelően frissítik;

(2)   Amennyiben a szerződés adott esetben nem írja elő egyértelműen és minden részletre kiterjedően az (1) bekezdés szerinti digitális tartalomra vonatkozó követelményeket, a digitális tartalomnak alkalmasnak kell lennie arra a célra, amelyre az ugyanolyan leírású digitális tartalom szokásosan használatos lenne, ideértve a funkcionalitását, az interoperabilitását és más teljesítményjellemzőit, például a hozzáférhetőségét, a folyamatosságát és a biztonságosságát, figyelembe véve a következőket:

 

a)   a digitális tartalom szolgáltatása vételár ellenében vagy pénztől eltérő ellentételezésért történik-e;

 

b)   adott esetben bármely hatályos nemzetközi műszaki szabványt, vagy ilyen műszaki szabvány hiányában az alkalmazandó ágazati magatartási kódexeket és bevált gyakorlatokat; és

 

c)   a szolgáltató által vagy nevében, illetve az ügyletlánc korábbi szakaszaiban szereplő más személy által tett nyilvános kijelentéseket, kivéve, ha a szolgáltató igazolja, hogy:

 

i.   a szóban forgó kijelentésről nem tudott, és arról ésszerűen eljárva nem is tudhatott;

 

ii.   a szerződéskötés időpontjáig a kijelentést helyesbítették;

 

iii.   a digitális tartalom megszerzésére vonatkozó elhatározást a kijelentés nem befolyásolhatta.

 

(3)   Amennyiben a szerződésben szerepel, hogy a digitális tartalom szolgáltatása meghatározott ideig tart, a digitális tartalomnak a szerződés teljes időtartama alatt szerződésszerűnek kell lennie.

 

(4)   Eltérő megállapodás hiányában a digitális tartalmat a szerződéskötéskor rendelkezésre álló legfrissebb digitálistartalom-verziónak megfelelően kell szolgáltatni.

 

5.   Ahhoz, hogy a digitális tartalom szerződésszerű legyen, a 7. és a 8. cikk követelményeinek is meg kell felelnie.

 

Módosítás    99

Irányelvre irányuló javaslat

6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6a. cikk

 

A szerződésszerűség objektív követelményei

 

(1)   A digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás adott esetben:

 

a)   olyan jellemzőkkel és teljesítményjellemzőkkel – többek között funkcionalitással, interoperabilitással, hozzáférhetőséggel, folyamatossággal és biztonságossággal – bír, amelyek szokásosak az azonos típusú digitális tartalmakban vagy digitális szolgáltatásokban, és amelyekre a fogyasztó a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás természetéből adódóan joggal számíthat, továbbá adott esetben megfelel a hatályos nemzetközi vagy uniós műszaki szabványoknak, vagy ezek hiányában az – egyebek mellett az információs rendszerek és a digitális környezet biztonsága terén elfogadott – ágazati magatartási kódexeknek és bevált gyakorlatoknak;

 

b)   megfelel a szolgáltató, az előállító vagy képviselője által vagy nevében különösen a reklámozás során tett vagy a címkén megjelenő nyilvános kijelentéseknek, kivéve, ha a szolgáltató igazolni tudja, hogy:

 

i.   nem volt tudomása és nem lehetett tudomása a szóban forgó, a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás jellemzőire vonatkozó kijelentésről;

 

ii.   a szerződéskötés időpontjáig a kijelentést a szerződésben foglaltakkal megegyezőre vagy ahhoz hasonlóra módosították; vagy

 

iii.   a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás megszerzésére vonatkozó elhatározást a kijelentés nem befolyásolhatta.

 

(2)   Az olyan szerződések esetében, amelyek szerint a digitális tartalom szolgáltatása vagy a digitális szolgáltatás nyújtása meghatározott ideig tart, a digitális tartalomnak vagy digitális szolgáltatásnak a szerződés teljes időtartama alatt szerződésszerűnek kell lennie. A digitális tartalom szolgáltatásának vagy a digitális szolgáltatás nyújtásának a szolgáltató felelősségi körébe tartozó ideiglenes megszakításai a szerződésszerűség hiányának tekintendők, amennyiben azok jelentősek, hosszan tartóak és ismétlődőek.

 

(3)   Eltérő és kifejezett megállapodás hiányában a digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szerződéskötéskor rendelkezésre álló legfrissebb verziójának megfelelően kell szolgáltatni, illetve nyújtani.

 

(4)   A szolgáltatónak biztosítania kell, hogy a fogyasztó kellő időben megkapja és értesítést kapjon a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás olyan – többek között biztonsági – frissítéseiről, amelyek a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szerződésszerűvé tételéhez szükségesek. Ha a fogyasztó a frissítéseket nem is telepíti elvárható időn belül, attól még a digitális tartalomnak, illetve a digitális szolgáltatásnak meg kell felelnie a szerződésben foglaltaknak. Ha a fogyasztó úgy dönt, hogy a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás aktuális verziójánál marad, és az új verzió nem szükséges ahhoz, hogy a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás megfeleljen a szerződésben foglaltaknak, ezt az aktuális verziót észszerű ideig elérhetővé vagy hozzáférhetővé kell tenni.

 

(5)   A szerződésnek való megfelelés érdekében a digitális tartalomnak vagy digitális szolgáltatásnak tiszteletben kell tartania e rendelete 7. és 8. cikkét, illetve adott esetben az (EU) 2016/679 rendelet rendelkezéseit.

Módosítás    100

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7. cikk

7. cikk

A digitális tartalom beillesztése

A digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás integrálása

Ha a digitális tartalmat szakszerűtlenül illesztik be a fogyasztó digitális környezetébe, a megfelelőség szakszerűtlen beillesztésből fakadó hiánya a digitális tartalom megfelelősége hiányának tekintendő, amennyiben:

Ha a digitális tartalmat vagy szolgáltatást szakszerűtlenül illesztik be a fogyasztó digitális környezetébe, a szerződésnek való megfelelőség szakszerűtlen beillesztésből fakadó hiánya a digitális tartalom vagy szolgáltatás megfelelősége hiányának tekintendő, amennyiben:

a)  a digitális tartalmat a szolgáltató illesztette be vagy a beillesztést a szolgáltató felelőssége mellett végezték; vagy

a)  a digitális tartalmat vagy szolgáltatást a szolgáltató illesztette be vagy a beillesztést a szolgáltató felelőssége mellett végezték; vagy

b)  a digitális tartalmat arra szánták, hogy a fogyasztó illessze be, és a szakszerűtlen beillesztést a beillesztési utasítások hiányosságai okozták, amennyiben az utasításokat a 6. cikk (1) bekezdése c) pontjának megfelelően továbbították vagy a 6. cikk (2) bekezdésének megfelelően kellett volna továbbítani.

b)  a digitális tartalmat vagy szolgáltatást arra szánták, hogy a fogyasztó illessze be, és a szakszerűtlen beillesztést a beillesztési utasítások hiányosságai okozták, amennyiben az utasításokat a 6. cikk (1) bekezdése c) pontjának megfelelően továbbították vagy a 6a. cikknek megfelelően kellett volna továbbítani.

Módosítás    101

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8. cikk

8. cikk

Harmadik felek jogai

Harmadik felek jogai

(1)  Annak érdekében, hogy a digitális tartalmat szerződésszerűen lehessen használni, a digitális tartalom fogyasztónak történő szolgáltatásakor a digitális tartalomnak harmadik felek jogaitól – többek között szellemi tulajdonra alapított jogaitól – mentesnek kell lennie.

(1)  A digitális tartalomnak vagy digitális szolgáltatásnak mentesnek kell lennie harmadik felek jogaiból származó minden korlátozástól, többek között szellemi tulajdonra alapított jogoktól, amelyek megakadályozhatják, hogy a fogyasztó a szerződés szerint használja a digitális tartalmat vagy a digitális szolgáltatást.

(2)  Amennyiben a digitális tartalom szolgáltatása egy adott időtartamra vonatkozik, annak érdekében, hogy a digitális tartalmat szerződésszerűen lehessen használni, a szolgáltató a fogyasztónak a digitális tartalmat az említett időtartam alatt harmadik felek jogaitól – többek között szellemi tulajdonra alapított jogaitól – mentesen szolgáltatja.

(2)  Amennyiben a digitális tartalom vagy szolgáltatás nyújtása egy adott időtartamra vonatkozik, a szolgáltató a fogyasztónak a digitális tartalmat vagy szolgáltatást az említett időtartam alatt harmadik felek jogaiból – többek között szellemi tulajdonra alapított jogaiból következő olyan korlátozástól mentesen szolgáltatja, amely megakadályozhatja a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szerződés szerinti használatát.

Módosítás    102

Irányelvre irányuló javaslat

8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

8a. cikk

 

Bármely olyan szerződéses kikötés, amely a 6a., a 7. és a 8. cikkben foglalt követelmények alkalmazását kizárja, azoktól eltér vagy azok joghatását módosítja a fogyasztó hátrányára, csak akkor érvényes, ha a szerződés megkötésekor a fogyasztót külön tájékoztatták a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás konkrét állapotáról, és a szerződéskötéskor kifejezetten elfogadta ezt a konkrét állapotot.

Módosítás     103

Irányelvre irányuló javaslat

8 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

8b. cikk

 

Kereskedelmi jótállás

 

(1)   Bármilyen kereskedelmi jótállás a jótállásra kötelezettre nézve kötelező érvényű a következőkben foglalt feltételek szerint:

 

a)   a szolgáltató által a szerződéskötést megelőzően adott tájékoztatás, többek között a szerződéskötést megelőzően tett, a szerződés szerves részét képező nyilatkozat;

 

b)   a szerződéskötés időpontjában vagy azt megelőzően elérhető reklám; és

 

c)   a jótállási nyilatkozat.

 

(2)   A világos és közérthető nyelven megfogalmazott jótállási nyilatkozatot írásban vagy más tartós adathordozón kell rendelkezésre bocsátani. A jótállási nyilatkozatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

 

a)   a fogyasztót az ezen irányelvben foglaltak szerint megillető jogok egyértelmű feltüntetése és annak egyértelmű megállapítása, hogy ezeket a jogokat a jótállás nem befolyásolja; és

 

b)   a fogyasztó jogain túlmenően biztosított kereskedelmi jótállás feltételei, a tartósságra, az átruházhatóságra, a területi hatályra és az olyan költségekre vonatkozó információk, amelyeket a fogyasztónak esetleg viselnie kell, ha a jótállást igénybe kívánja venni, a kereskedelmi jótállásra kötelezett neve és címe, illetve annak a személynek a neve és címe, akivel szemben a fogyasztó az igényét érvényesítheti, amennyiben az nem egyezik meg a jótállásra kötelezettel, valamint az igény érvényesítésére szolgáló eljárás megnevezése.

Módosítás    104

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

9. cikk

10. cikk

Bizonyítási teher

Bizonyítási teher

(1)  A digitális tartalom 10. cikkben említett időpontban fennálló szerződésszerűsége tekintetében a bizonyítási teher a szolgáltatóra hárul.

(1)  A digitális tartalom a 9. cikkben említett időpontban fennálló szerződésszerűsége tekintetében a bizonyítási teher a szolgáltatóra hárul, amennyiben a szerződésszerűség hiánya nyilvánvalóvá válik a következő időszakokban:

 

a)  a digitális tartalom vagy szolgáltatás nyújtása napjától számított két éven belül;

 

b)  a beágyazott digitális tartalom vagy szolgáltatás nyújtása napjától számított egy éven belül;

 

c)  amennyiben a szerződés határozatlan időre szóló digitális tartalom vagy szolgáltatás, illetve beágyazott digitális tartalom vagy szolgáltatás folyamatos nyújtásáról rendelkezik, a szerződés időtartamáig.

(2)  Az (1) bekezdés nem alkalmazandó, ha a szolgáltató bebizonyítja, hogy a fogyasztó digitális környezete nem kompatibilis a digitális tartalom interoperabilitási és egyéb műszaki követelményeivel, és ha a szolgáltató a szerződés megkötése előtt tájékoztatta a fogyasztót ezekről a követelményekről.

(2)  Az (1) bekezdés nem alkalmazandó, ha a szolgáltató bebizonyítja, hogy a fogyasztó digitális környezete nem kompatibilis a digitális tartalom vagy szolgáltatás interoperabilitási és egyéb műszaki követelményeivel, és ha a szolgáltató a szerződés megkötése előtt világos és érthető módon tájékoztatta a fogyasztót ezekről a követelményekről.

(3)  A fogyasztó a digitális környezetének meghatározásához a lehetséges és a szükséges mértékben együttműködik a szolgáltatóval. Az együttműködési kötelezettség a rendelkezésre álló, a fogyasztó szempontjából legkisebb beavatkozást lehetővé tevő műszaki megoldásokra korlátozódik. Amennyiben a fogyasztó nem tanúsít együttműködést, a szerződésszerűség hiányára vonatkozó bizonyítási teher a fogyasztóra hárul.

(3)  A fogyasztó a digitális környezetéről való meggyőződés tekintetében lehetséges és szükséges mértékben együttműködik a szolgáltatóval annak érdekében, hogy meg lehessen állapítani, hogy a megfelelőség hiánya fennállt-e a digitális tartalom vagy szolgáltatás nyújtásakor. Az együttműködési kötelezettség a rendelkezésre álló, a fogyasztó szempontjából legkisebb beavatkozást lehetővé tevő műszaki megoldásokra korlátozódik. A fogyasztó a digitális környezetéhez való virtuális hozzáférést kizárólag rendkívüli és kellően indokolt körülmények között, más mód hiányában, a szolgáltató kérésére engedélyezi. Amennyiben a fogyasztó nem tanúsít együttműködést, és ha a szolgáltató a szerződés megkötése előtt világos és érthető módon tájékoztatta a fogyasztót ezekről a követelményekről, a szerződésszerűség hiányára vonatkozó bizonyítási teher a fogyasztóra hárul.

(A bizottsági javaslat 9. cikke a Parlament módosításában 10. cikk lett.)

Módosítás    105

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10. cikk

9. cikk

A szolgáltató felelőssége

A szolgáltató felelőssége

A szolgáltató az alábbiak tekintetében felelősséggel tartozik a fogyasztó felé:

(1)   A szolgáltató az alábbiak tekintetében felelősséggel tartozik a fogyasztó felé:

a)  a digitális tartalom szolgáltatásának elmulasztása;

a)  az 5. cikknek megfelelő digitálistartalom-szolgáltatás, illetve digitálisszolgáltatás-nyújtás bármilyen mértékű elmulasztása;

b)  a digitális tartalom szolgáltatásakor a megfelelőség hiánya; és

b)  a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szerződésszerűségének hiánya;

 

i.  amely a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás nyújtásakor fennáll, és a szolgáltatásnyújtás időpontjától számított két éven belül válik ismertté, abban az esetben, ha a szerződés egyszeri szolgáltatásról vagy egy sor külön szolgáltatásról rendelkezik; vagy

 

ii.  amely a szerződésben említett időszak során válik nyilvánvalóvá, abban az esetben, ha a szerződés a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás meghatározott ideig történő szolgáltatásáról rendelkezik; és

c)  amennyiben a szerződés előírja, hogy a digitális tartalom szolgáltatása egy időtartamra vonatkozik, a megfelelőség ezen időtartam alatt bekövetkező hiánya.

c)  a beágyazott digitális tartalom vagy beágyazott digitális szolgáltatás szerződésszerűségének bármely hiánya, amely a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás nyújtása időpontjában jelen van, és a szolgáltatásnyújtás időpontjától számítva két éven belül nyilvánvalóvá válik.

 

1a.   Az (1) bekezdés c) pontja tekintetében a tagállamok alkalmazhatnak olyan, szigorúbb nemzeti rendelkezéseket, amelyek ezen irányelv hatálybalépésekor már érvényben vannak.

(A bizottsági javaslat 10. cikke a Parlament módosításában 9. cikk lett.)

Módosítás    106

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

11. cikk

11. cikk

Jogorvoslat a tartalomszolgáltatás, illetve szolgáltatásnyújtás elmulasztása esetén

Jogorvoslat a tartalomszolgáltatás, illetve szolgáltatásnyújtás elmulasztása esetén

Amennyiben a szolgáltató nem az 5. cikknek megfelelően szolgáltatja a digitális tartalmat vagy nyújtja a digitális szolgáltatást, a fogyasztó a 13. cikk értelmében jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést.

(1)  Amennyiben a szolgáltató nem az 5. cikknek megfelelően szolgáltatja a digitális tartalmat, illetve nyújtja a digitális szolgáltatást, a fogyasztó felszólítja a szolgáltatót a digitális tartalom szolgáltatására, illetve a digitális szolgáltatás nyújtására. Ha a szolgáltató ezután is elmulasztja indokolatlan késedelem nélkül vagy a mindkét fél által kifejezetten elfogadott póthatáridőn belül a digitális tartalom szolgáltatását, illetve a digitális szolgáltatás nyújtását, a fogyasztó jogosult felmondani a szerződést.

 

(1a)  Az (1) bekezdés nem alkalmazandó:

 

a)  amennyiben a szolgáltató megtagadta a digitális tartalom vagy szolgáltatás nyújtását; vagy

 

b)  amennyiben a teljesítési határidő betartása a szerződés megkötéséhez kapcsolódó valamennyi körülmény figyelembevételével alapvető fontosságú, illetve ha a fogyasztó a szerződés megkötése előtt tájékoztatja a szolgáltatót annak alapvető fontosságáról, hogy a szolgáltatásnyújtás legkésőbb a megadott időpontig vagy a megadott időpontban megtörténjen.

 

Olyan esetekben, amikor a szolgáltató nem az 5. cikk (2) bekezdése szerinti időben nyújtja a szolgáltatást, a fogyasztó jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést.

 

1b.   Amennyiben a fogyasztó mondja fel a szerződést, a 13., 13a., a 13b. és a 13c. cikk alkalmazandó.

Módosítás    107

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

12. cikk

12. cikk

A szerződésszerűség hiánya esetén fennálló jogorvoslati lehetőségek

A szerződésszerűség hiánya esetén fennálló jogorvoslati lehetőségek

 

(-1)  A szerződésnek nem megfelelő teljesítés esetén a fogyasztónak jogában áll a digitális tartalom, illetve a digitális szolgáltatás megfelelővé tételét kérni, vagy a vételár arányos csökkentésében részesülni, vagy az e cikkben meghatározott feltételek mellett felmondani a szerződést.

(1)  Szerződésszerűség hiánya esetén a fogyasztó térítésmentesen jogosult a digitális tartalom szerződésszerűvé tételére, amennyiben ez nem lehetetlen, nem aránytalan vagy nem jogellenes.

(1)  A fogyasztó elsődlegesen jogosult a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szerződésszerűvé tételére, amennyiben ez nem lehetetlen, nem aránytalan vagy nem jogellenes.

A digitális tartalom szerződésszerűvé tétele aránytalannak minősül, amennyiben a szolgáltatóra hárított költségei ésszerűtlenek. Annak eldöntésekor, hogy a költségek ésszerűtlenek-e, az alábbiakat kell figyelembe venni:

A digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás szerződésszerűvé tétele aránytalannak minősül különösen akkor, ha a szolgáltatóra háruló költségek ésszerűtlenek. Annak eldöntésekor, hogy a költségek ésszerűtlenek-e, az alábbiakat kell figyelembe venni:

a)  a digitális tartalom milyen értékű lenne, ha az szerződésszerű lenne, és

a)  a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás milyen értékű lenne, ha az szerződésszerű lenne; és

b)  a szerződésszerűség hiányának jelentősége annak a célnak az eléréséhez képest, amelyre az ugyanolyan leírású digitális tartalom szokásosan használatos lenne.

b)  a szerződésszerűség hiányának jelentősége annak a célnak az eléréséhez képest, amelyre az ugyanolyan leírású digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szokásosan használatos lenne.

(2)  A szolgáltató – a fogyasztó számára okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, a digitális tartalom jellegének valamint annak figyelembevételével, hogy a fogyasztó milyen célra kérte ezt a digitális tartalmat – az (1) bekezdés értelmében attól az időponttól számított ésszerű időn belül szerződésszerűvé teszi a digitális tartalmat, amikor a fogyasztó tájékoztatta a szerződésszerűség hiányáról.

(2)  A szolgáltató – térítésmentesen, és a fogyasztó számára okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás jellegének, valamint annak figyelembevételével, hogy a fogyasztó milyen célra kérte ezt a digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást – az (1) bekezdés értelmében attól az időponttól számított ésszerű időn belül szerződésszerűvé teszi a digitális tartalmat vagy a digitális szolgáltatást, amikor a fogyasztó tájékoztatta a szerződésszerűség hiányáról.

 

A fogyasztó jogosult a vételár bizonyos részének, vagy ha a nem megfelelőség kismértékű, az ár fennmaradó összegéből egy arányos rész kifizetését visszatartani addig, amíg a szolgáltató a digitális tartalom vagy szolgáltatás szerződésszerűségét helyreállítja.

(3)  A fogyasztó a (4) bekezdésben meghatározott módon jogosult a vételár arányos csökkentésére, amennyiben a digitális tartalom szolgáltatása vételár fizetése ellenében történik, vagy az (5) bekezdés és a 13. cikk értelmében jogosult a szerződés felmondására, ha:

(3)  A fogyasztó a (4) bekezdésben meghatározott módon jogosult a vételár arányos csökkentésére, amennyiben a digitális tartalom szolgáltatása vagy a digitális szolgáltatás nyújtása vételár fizetése ellenében történik, vagy az (5) bekezdés és a 13., 13a., 13b. és 13c. cikk értelmében jogosult a szerződés felmondására, ha:

a)  a digitális tartalom szerződésszerűvé tételét célzó jogorvoslat nem lehetséges, aránytalan vagy jogellenes;

a)  a digitális tartalom, illetve a digitális szolgáltatás tekintetében a megfelelő teljesítés biztosítását célzó intézkedés az (1) bekezdésnek megfelelően lehetetlen, aránytalan vagy jogellenes;

b)  a szolgáltató a (2) bekezdésben meghatározott időn belül nem orvosolta a mulasztást;

b)  a szolgáltató nem tette a (2) bekezdésben foglaltak szerint megfelelővé a digitális tartalmat, illetve a digitális szolgáltatást;

 

ba)  annak ellenére, hogy a szolgáltató megkísérelte biztosítani a digitális tartalom, illetve a digitális szolgáltatás tekintetében a megfelelő teljesítést, ismét felmerül valamilyen teljesítési hiba; vagy

c)  a digitális tartalom megfelelővé tételét célzó jogorvoslati lehetőség jelentős kényelmetlenséget okozna a fogyasztónak; vagy

 

d)  a szolgáltató kijelentette, hogy nem fogja a digitális tartalmat szerződésszerűvé tenni, vagy ez a körülményekből is nyilvánvaló.

d)  a szolgáltató kijelentette, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy nem fogja a digitális tartalom, illetve a digitális szolgáltatás tekintetében a megfelelő teljesítést észszerű időn belül vagy a fogyasztónak jelentős kényelmetlenség okozása nélkül biztosítani.

(4)  A vételár csökkentésének – a szerződésszerű digitális tartalom értékével összevetve – arányosnak kell lennie a fogyasztó által kapott digitális tartalom értékének csökkenésével.

(4)  A fogyasztó a kifizetés arányos csökkentéséhez való jogát a szerződés felmondásáról szóló döntését kifejező, a szolgáltatóhoz eljuttatott egyértelmű nyilatkozattal gyakorolja. A vételár csökkentésének – azzal az értékkel összevetve, amellyel a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás rendelkezne, ha szerződésszerű lenne – arányosnak kell lennie a fogyasztó által kapott digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás értékének csökkenésével.

 

Amennyiben a digitális tartalom szolgáltatását vagy a digitális szolgáltatás nyújtását a szerződés szerint meghatározott ideig és ellenértékért kell biztosítani, és a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás egy bizonyos ideig nem felelt meg a szerződésben foglaltaknak, a vételárat arra az időszakra lehet csökkenteni, amely alatt a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás nem volt szerződésszerű.

5.  A fogyasztó kizárólag akkor mondhatja fel a szerződést, ha a szerződésszerűség hiánya rontja a digitális tartalom funkcionalitását, interoperabilitását és egyéb fő teljesítményjellemzőit, például a hozzáférhetőségét, a folyamatosságát és a biztonságosságát, amennyiben azokat a 6. cikk (1) és (2) bekezdése előírja. Annak bizonyítási terhe, hogy a szerződésszerűség hiánya nem rontja a digitális tartalom funkcionalitását, interoperabilitását és más fő teljesítményjellemzőit, a szolgáltatóra hárul.

5.  A fogyasztó csak akkor mondhatja fel a szerződést, ha a szerződésszerűség hiánya nem jelentéktelen. Annak bizonyítási terhe, hogy a szerződésszerűség hiánya nem rontja a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás funkcionalitását, interoperabilitását és más fő teljesítményjellemzőit, a szolgáltatóra hárul.

 

(5a)  A fogyasztó nem jogosult jogorvoslatra, amennyiben hozzájárult a szerződésszegéshez vagy annak hatásához.

Módosítás     108

Irányelvre irányuló javaslat

12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12a. cikk

 

A biztonságosság hiánya esetén fennálló jogorvoslati lehetőségek

 

A biztonságosság hiánya esetén a fogyasztó térítésmentesen jogosult a digitális tartalom vagy szolgáltatás szerződésszerűvé tételére.

Módosítás    109

Irányelvre irányuló javaslat

13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

13. cikk

13. cikk

Felmondás

A felmondási jog gyakorlása

(1)  A fogyasztó a szerződés felmondásához való jogát a szolgáltató bármilyen módon történő értesítésével gyakorolja.

A fogyasztó a szerződés felmondásához való jogát a szerződés felmondásáról szóló döntését kifejező, a szolgáltatóhoz eljuttatott egyértelmű nyilatkozattal gyakorolja. Digitális eszköz révén kötött szerződés esetén a szolgáltató egyszerű digitális eszközt biztosít a fogyasztó részére a szerződés felmondására. A felmondás az értesítés kézhezvételétől számított 14 nap elteltével, vagy a fogyasztó által megjelölt későbbi napon lép hatályba.

(2)   Amennyiben a fogyasztó felmondja a szerződést:

 

a)  a szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb az értesítés kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztónak a vételárat;

 

b)  a szolgáltató minden elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy tartózkodjon a fogyasztó által a digitális tartalomért biztosított, pénztől eltérő ellentételezés, valamint a szolgáltató által a digitális tartalom szolgáltatásával kapcsolatban gyűjtött bármely egyéb adat felhasználásától, ideértve a fogyasztó által biztosított tartalmat is, kivéve a fogyasztó és a tartalmat továbbra is használó más személyek által közösen generált tartalmat;

 

c)  a szolgáltató műszaki eszközt biztosít a fogyasztó számára a fogyasztó által biztosított valamennyi tartalom, valamint a digitális tartalom fogyasztó általi használata révén előállított vagy generált bármely egyéb adat lehívásához, amennyiben ezeket az adatokat a szolgáltató megőrizte. A fogyasztó jogosult arra, hogy térítésmentesen, jelentős kényelmetlenség nélkül, ésszerű időn belül, általánosan használt adatformátumban hívja le a tartalmat;

 

d)  amennyiben a digitális tartalom szolgáltatása nem tartós adathordozón történt, a fogyasztó tartózkodik a digitális tartalom használatától vagy annak harmadik felek rendelkezésére bocsátásától, különösen a digitális tartalom törlésével vagy annak más módon történő értelmetlenné tételével;

 

e)  amennyiben a digitális tartalom szolgáltatása tartós adathordozón történt, a fogyasztó:

 

i.  a szolgáltató kérelmére és költségére – indokolatlan késedelem nélkül, mindenesetre legkésőbb a szolgáltató kérelmének kézhezvételétől számított 14 napon belül – visszaszolgáltatja a digitális tartalmat a szolgáltatónak; és

 

ii.  törli a digitális tartalom használható másolatait, azokat értelmetlenné teszi, vagy más módon tartózkodik azok felhasználásától vagy a másolatok harmadik felek rendelkezésére bocsátásától.

 

(3)  A szerződés felmondásakor a szolgáltató – a (2) bekezdés c) pontjának sérelme nélkül – megakadályozhatja, hogy a fogyasztó tovább használja a digitális tartalmat, különösen oly módon, hogy a digitális tartalmat a fogyasztó számára hozzáférhetetlenné teszi, vagy letiltja a fogyasztó felhasználói fiókját.

 

(4)  A fogyasztó a digitális tartalomnak a szerződés felmondását megelőző időszakban történő használatáért nem köteles fizetni.

 

5.  Amennyiben a digitális tartalom szolgáltatása vételár fizetése ellenében és a szerződésben előírt ideig történt, a fogyasztó kizárólag az időszak azon részéhez kapcsolódóan mondhatja fel a szerződést, amely alatt a digitális tartalom nem volt szerződésszerű.

 

(6)  Amennyiben a fogyasztó a (5) bekezdésnek megfelelően mondja fel a szerződés egy részét, a (2) bekezdés alkalmazandó, kivéve annak b) pontját azon időszak tekintetében, amely alatt a digitális tartalom nem volt szerződésszerű. A szolgáltató visszatéríti a fogyasztónak a kifizetett vételár azon időszakhoz kapcsolódó részét, amely alatt a digitális tartalom nem volt szerződésszerű.

 

Módosítás    110

Irányelvre irányuló javaslat

13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

13a. cikk

 

A szolgáltató kötelezettségei a szerződés felmondása esetén

 

(1)  A szerződés felmondása esetén a szolgáltató köteles maradéktalanul visszatéríteni a fogyasztónak a szerződés alapján számára kifizetett összegeket.

 

Amennyiben a szerződés értelmében a digitális tartalom szolgáltatása, illetve a digitális szolgáltatás nyújtása meghatározott ellenértékért meghatározott ideig tart, és amennyiben a fogyasztó a 12. cikk (5) bekezdésének megfelelően mondja fel a szerződés egy részét, a szolgáltató a kifizetett vételárnak csak az azon időtartamnak megfeleltethető arányos részét köteles visszatéríteni a fogyasztónak, amelynek folyamán a digitális tartalom, illetve a digitális szolgáltatás nem volt a szerződésnek megfelelő, valamint a vételárnak azt a részét, amelyet a fogyasztó előre kifizetett a szerződés azon hátralévő idejére vonatkozóan, amely a szerződés meg nem szűnése esetén még érvényes szolgáltatási idő lett volna.

 

(2)  A fogyasztó személyes adatait illetően a szolgáltató köteles betartani az (EU) 2016/679 rendeletben előírt kötelezettségeket.

 

(3)  A szolgáltató minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy ne használjon a felhasználók által létrehozott, személyes adatnak nem minősülő tartalmat, amelyet a fogyasztók a szolgáltatott digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás használata során hoztak létre vagy töltöttek fel, az alábbiak kivételével:

 

a)  olyan tartalom, amelynek felhasználásától nem lehet ésszerűtlen és aránytalan erőfeszítés nélkül tartózkodni, mivel a szolgáltató által nyújtott digitális tartalmon vagy szolgáltatáson kívül nem használható;

 

b)  olyan tartalom, amelynek felhasználásától nem lehet ésszerűtlen és aránytalan erőfeszítés nélkül tartózkodni, mivel a szolgáltató által nyújtott digitális tartalom vagy szolgáltatás használata során csak a fogyasztó által kifejtett tevékenységhez kapcsolódik;

 

c)  olyan tartalom, amelyet a fogyasztó más személyekkel közösen állított elő, és amelyet mások tovább használhatnak;

 

d)  olyan tartalom, amelyet a szolgáltató más adatokkal összesített, és nem lehet, vagy csak aránytalan erőfeszítéssel lehetne szétválasztani;

 

(4)  A szolgáltatónak a fogyasztó kérésére rendelkezésre kell bocsátania minden olyan digitális tartalmat – feltéve hogy az nem minősül személyes adatnak –, amelyet a fogyasztó a szolgáltató által biztosított digitális tartalom, illetve digitális szolgáltatás használata során töltött fel vagy hozott létre. A fogyasztó jogosult arra, hogy térítésmentesen, jelentős kényelmetlenség nélkül, ésszerű időn belül, általánosan használt és géppel olvasható adatformátumban hívja le a tartalmat.

 

A felhasználók által létrehozott tartalom esetében nem alkalmazandó a rendelkezésre bocsátására vonatkozó kötelezettség akkor, ha:

 

a)  a tartalmat nem lehet ésszerűtlen és aránytalan erőfeszítés nélkül rendelkezésre bocsátani, mivel a szolgáltató által nyújtott digitális tartalmon vagy szolgáltatáson kívül nem használható;

 

b)  a tartalmat nem lehet ésszerűtlen és aránytalan erőfeszítés nélkül rendelkezésre bocsátani, mivel a szolgáltató által nyújtott digitális tartalom vagy szolgáltatás használata során csak a fogyasztó által kifejtett tevékenységhez kapcsolódik; vagy

 

c)   a tartalmat a szolgáltató más adatokkal összesítette, és nem lehet, vagy csak aránytalan erőfeszítéssel lehetne szétválasztani.

 

5.  A szerződés lejártával a szolgáltató megakadályozhatja, hogy a fogyasztó tovább használja a digitális tartalmat, illetve a digitális szolgáltatást, különösen oly módon, hogy a digitális tartalmat, illetve a digitális szolgáltatást – a (4) bekezdés sérelme nélkül – a fogyasztó számára hozzáférhetetlenné teszi, vagy letiltja a fogyasztó felhasználói fiókját.

Módosítás    111

Irányelvre irányuló javaslat

13 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

13b. cikk

 

A fogyasztó kötelezettségei a szerződés felmondása esetén

 

(1)  A szerződés lejártát követően a fogyasztó tartózkodik a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás használatától vagy annak harmadik felek rendelkezésére bocsátásától, például a digitális tartalom vagy a használható másolatok törlésével vagy a digitális tartalom vagy szolgáltatás más módon történő hozzáférhetetlenné tételével;

 

(2)  Beágyazott digitális tartalom vagy beágyazott digitális szolgáltatás esetén a fogyasztó a szolgáltató kérésére a szolgáltató költségére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 14 nappal a szolgáltató kérésének kézhezvételét követően visszaszolgáltatja azt az eszközt, amelybe a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás be van ágyazva. Amennyiben a szolgáltató kéri azon eszköz visszaszolgáltatását, amelybe a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás be van ágyazva, a kérelmet attól a naptól számított 14 napon belül kell eljuttatnia a fogyasztóhoz, hogy értesült a fogyasztó elállási szándékáról.

 

(3)  A fogyasztó nem köteles fizetni a digitális tartalomnak, illetve a digitális szolgáltatásnak a szerződés felmondását megelőző azon időszakban történt használatáért, amelynek során a digitális tartalom, illetve a digitális szolgáltatás nem volt megfelelő.

Módosítás    112

Irányelvre irányuló javaslat

13 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

13c. cikk

 

A szolgáltató általi visszatérítések határideje és formája

 

(1)  Minden olyan esetben, amikor a 12. cikk (4) bekezdése vagy a 13a. cikk (1) bekezdése alapján, árcsökkentés vagy a szerződés felmondása miatt fennáll a szolgáltató visszatérítési kötelezettsége a fogyasztóval szemben, akkor a szolgáltató a visszatérítést indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen az attól a naptól számított 14 napon belül köteles teljesíteni, amikor a 12. és 13. cikkben említett módon értesül a fogyasztó azon döntéséről, hogy élni kíván az árcsökkentéshez vagy a szerződés felmondásához való jogával.

 

(2)  A szolgáltató a visszatérítéshez ugyanazt a fizetési módot alkalmazza, mint amit a fogyasztó alkalmazott a digitális tartalomért vagy a digitális szolgáltatásért való fizetéshez, kivéve, ha a fogyasztóval kifejezetten másként állapodik meg.

 

(3)  A szolgáltató a visszatérítéssel kapcsolatban a fogyasztónak semmilyen díjat nem számíthat fel.

Módosítás    113

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

14. cikk

14. cikk

Kártérítéshez való jog

Kártérítéshez való jog

(1)  A szolgáltató a digitális tartalom szerződésszerűségének hiánya vagy a digitális tartalom szolgáltatásának elmulasztása miatt a digitális környezetben keletkezett gazdasági kárért felelősséggel tartozik a fogyasztó felé. A kártérítésnek a fogyasztót a lehető legközelebb kell juttatnia ahhoz a helyzethez, amelyben akkor lett volna, ha a digitális tartalom szolgáltatása megfelelő és szerződésszerű.

A tagállamok biztosítják, hogy a fogyasztónak jogában áll kártérítést igényelni a digitális tartalom vagy szolgáltatás nyújtásának elmulasztása, illetve a digitális tartalom vagy szolgáltatás nem szerződésszerű mivolta miatt okozott kárért.

(2)  A kártérítéshez való jog gyakorlásának részletes feltételeit a tagállamok állapítják meg.

 

Módosítás    114

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

15. cikk

15. cikk

A digitális tartalom módosítása

A digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás módosítása

(1)  Amennyiben a szerződés arról rendelkezik, hogy a digitális tartalom szolgáltatására a szerződésben előírt időtartam alatt kerül sor, a szolgáltató kizárólag az alábbi esetekben módosíthatja a digitális tartalom funkcionalitását, interoperabilitását és egyéb fő teljesítményjellemzőit, például a hozzáférhetőségét, a folyamatosságát és a biztonságosságát, amennyiben e módosítások hátrányosan befolyásolják a fogyasztó hozzáférését a digitális tartalomhoz vagy annak a fogyasztó általi használatát:

(1)  Amennyiben a szerződés arról rendelkezik, hogy a digitális tartalom szolgáltatására vagy a digitális szolgáltatás nyújtására vagy annak hozzáférhetővé tételére a szerződésben előírt időtartam alatt kerül sor, a szolgáltató a digitális tartalom vagy szolgáltatás szerződésszerűségének a 6a. cikk szerinti biztosításához szükséges lépéseken túlmenően – kizárólag az alábbi esetekben módosíthatja a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás funkcionalitását, interoperabilitását és egyéb fő teljesítményjellemzőit, amennyiben:

a)  a szerződés ezt írja elő;

a)  a szerződés lehetővé teszi és megfelelően indokolja ezt a módosítást;

 

aa)  a fogyasztó ésszerűen számíthat erre a módosításra;

 

ab)  a módosítás nem jár többletköltséggel a fogyasztó számára; és

b)  a fogyasztó a módosítás előtt ésszerű időben, tartós adathordozón eljuttatott konkrét értesítés útján értesül a módosításról;

b)  a szolgáltató egyértelmű és érthető módon, tartós adathordozón ésszerű időben előzetesen értesíti a fogyasztót a módosításról, és – adott esetben – a szerződés az (1a) bekezdésben előírt feltételek szerinti felmondására vonatkozó jogáról;

c)  a fogyasztó az értesítés kézhezvételétől számított legalább 30 nap elteltével térítésmentesen felmondhatja a szerződést; és

 

d)  a szerződés c) pont szerinti felmondásakor a fogyasztó számára technikailag biztosítja a 13. cikk (2) bekezdésének c) pontja szerint az összes biztosított tartalom lehívását.

 

 

(1a)  A fogyasztó számára lehetővé kell tenni, hogy felmondja a szerződést, amennyiben a módosítás hátrányosan érinti a digitális tartalom, illetve a digitális szolgáltatás fogyasztó általi használatát, illetve az ahhoz való hozzáférést, kivéve ha a módosítás hátrányos hatása csekély mértékű. Ebben az esetben a fogyasztó az értesítés kézhezvételének napjától vagy a digitális tartalomnak a szolgáltató általi megváltoztatásától számított 30 napon belül – bármelyik is következzen be később – díjmentesen felmondhatja a szerződést.

(2)  Amennyiben a fogyasztó az (1) bekezdésnek megfelelően mondja fel a szerződést, adott esetben:

(2)  Amennyiben a fogyasztó e cikk (1a) bekezdésének megfelelően mondja fel a szerződést, a 13., a 13a. és a 13b. cikk megfelelően alkalmazandó.

a)  a szolgáltató visszatéríti a fogyasztó részére a kifizetett vételárnak a digitális tartalom módosítása utáni időszakhoz kapcsolódó részét;

 

b)  a szolgáltató tartózkodik a fogyasztó által a digitális tartalomért biztosított, pénztől eltérő ellentételezés felhasználásától, valamint a digitális tartalom – ezen belül a fogyasztó által biztosított tartalom – szolgáltatásával összefüggésben általa gyűjtött bármely egyéb adat felhasználásától.

 

Módosítás    115

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

16. cikk

16. cikk

Hosszú távú szerződések felmondásához való jog

Hosszú távú szerződések felmondásához való jog

(1)  Amennyiben a szerződés határozatlan időre szóló digitálistartalom-szolgáltatásról rendelkezik, vagy amennyiben a szerződés eredeti időtartama vagy a bármilyen összetételű megújítási időszakok meghaladják a 12 hónapot, a fogyasztó a 12 hónapos időszak lejárta után bármikor felmondhatja a szerződést.

(1)  Amennyiben a szerződés egy kezdeti 12 hónapot meghaladó, határozott időre szóló digitálistartalom-szolgáltatásról vagy digitális szolgáltatásnyújtásról rendelkezik, vagy amennyiben a későbbi szerződések vagy a bármilyen összetételű megújítási időszakok kombinációja meghaladja az eredeti szerződés megkötésétől számított 12 hónapot, a fogyasztó a 12 hónapos időszak lejárta után bármikor díjmentesen felmondhatja a szerződést.

 

(1a)  Amennyiben a fogyasztó felmondja a határozott idejű szerződést és a szerződés időtartama vagy a bármilyen összetételű megújítási időszakok meghaladják a 12 hónapot, a szolgáltatót kártérítés illeti meg azokért a fogyasztónak biztosított kedvezményekért, amelyek a szerződés 12 hónapot meghaladó időtartamából következtek.

 

Mielőtt a fogyasztó szerződést kötne vagy egy ajánlatot elfogadna, a szolgáltatónak – amennyiben ez nem derül ki egyértelműen a kontextusból, és amennyiben a fogyasztó a szerződés időtartama miatt kedvezményben részesül – világos és érthető módon tájékoztatást kell nyújtania a fogyasztó számára a 12 hónapot meghaladó időtartamú szerződés felmondásának és idő előtti megszüntetésének feltételeiről.

(2)  A fogyasztó a szerződés felmondásához való jogát a szolgáltató bármilyen módon történő értesítésével gyakorolja. A felmondás az értesítés kézhezvételétől számított 14 nap elteltével lép hatályba.

(2)  A fogyasztó a szerződés felmondásához való jogát a szerződés felmondásáról szóló döntését kifejező, a szolgáltatóhoz eljuttatott egyértelmű nyilatkozattal gyakorolja. A felmondás az értesítés kézhezvételétől számított 14 nap elteltével, vagy a fogyasztó által megjelölt későbbi napon lép hatályba.

(3)  Amennyiben a digitális tartalom szolgáltatása vételár megfizetése ellenében történik, a fogyasztó továbbra is köteles megfizetni a szolgáltatott digitális tartalom vételárának a felmondás hatálybalépése előtti időszakhoz kapcsolódó részét.

(3)  Amennyiben a digitálistartalom-szolgáltatás, illetve a digitálisszolgáltatás-nyújtás vételár megfizetése ellenében történik, a fogyasztó továbbra is köteles megfizetni a szolgáltatott digitális tartalom, illetve a nyújtott digitális szolgáltatás vételárának a felmondás hatálybalépése előtti időszakhoz kapcsolódó részét.

(4)  Amennyiben a fogyasztó e cikknek megfelelően mondja fel a szerződést:

(4)  Amennyiben a fogyasztó e cikknek megfelelően mondja fel a szerződést, a szolgáltató köteles megfelelni a személyes adatok védelme tekintetében az (EU) 2016/679 rendeletben és a 2002/58/EK irányelvben előírt kötelezettségeknek.

a)  a szolgáltató minden elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy tartózkodjon a fogyasztó által a digitális tartalomért biztosított, pénztől eltérő egyéb ellentételezés, valamint a szolgáltató által a digitális tartalom szolgáltatásával kapcsolatban gyűjtött bármely egyéb adat felhasználásától;

 

b)  a szolgáltató technikailag biztosítja a fogyasztó számára a fogyasztó által biztosított valamennyi tartalom, valamint a digitális tartalom fogyasztó általi használata révén előállított vagy generált bármely egyéb adat lehívását, amennyiben ezeket az adatokat a szolgáltató megőrizte. A fogyasztó jogosult arra, hogy jelentős kényelmetlenség nélkül, ésszerű időn belül, általánosan használt adatformátumban hívja le a tartalmat; és

 

c)  a fogyasztó adott esetben törli a digitális tartalom használható másolatait, azokat értelmetlenné teszi, vagy tartózkodik azok felhasználásától, többek között a másolatok harmadik felek rendelkezésére bocsátásától.

(4a)  a fogyasztó adott esetben törli a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás használható másolatait, azokat értelmetlenné teszi, vagy tartózkodik azok felhasználásától, többek között a másolatok harmadik felek rendelkezésére bocsátásától.

(5)  A szerződés felmondásakor a szolgáltató – a (4) bekezdés b) pontjának sérelme nélkül – megakadályozhatja, hogy a fogyasztó tovább használja a digitális tartalmat, különösen oly módon, hogy a digitális tartalmat a fogyasztó számára hozzáférhetetlenné teszi vagy letiltja a fogyasztó felhasználói fiókját.

(5)  Szerződés felmondásakor a szolgáltató megakadályozhatja, hogy a fogyasztó tovább használja a digitális tartalmat vagy a digitális szolgáltatást, különösen oly módon, hogy a digitális tartalmat vagy a digitális szolgáltatást a fogyasztó számára hozzáférhetetlenné teszi, vagy letiltja a fogyasztó felhasználói fiókját.

Módosítás    116

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a szolgáltató a digitális tartalom szolgáltatásának elmulasztásáért, illetve az ügyletlánc korábbi szakaszában szereplő más személy cselekedetéből vagy mulasztásából fakadó szerződésszerűség hiányáért felelősséggel tartozik a fogyasztó felé, a szolgáltató jogorvoslattal élhet az ügyletláncon belül felelősséggel tartozó személlyel vagy személyekkel szemben. A felelős személyt, akivel szemben a szolgáltató jogorvoslathoz való jogot érvényesíthet, valamint a jogorvoslat gyakorlása szempontjából releváns intézkedéseket és feltételeket a nemzeti jog határozza meg.

Amennyiben a szolgáltató a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás nyújtásának szolgáltatásának elmulasztásáért, illetve az ügyletlánc korábbi szakaszában szereplő más személy cselekedetéből vagy mulasztásából fakadó szerződésszerűség hiányáért felelősséggel tartozik a fogyasztó felé, a szolgáltató jogorvoslattal élhet a pénzügyi ügyletláncon belül felelősséggel tartozó személlyel vagy személyekkel szemben. A felelős személyt, akivel szemben a szolgáltató jogorvoslattal élhet, valamint a jogorvoslat gyakorlása szempontjából releváns intézkedéseket és feltételeket a nemzeti jog határozza meg.

Módosítás    117

Irányelvre irányuló javaslat

18 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Végrehajtás

Végrehajtás és tájékoztatás

Módosítás    118

Irányelvre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy az ezen irányelvnek való megfeleléshez megfelelő és eredményes eszközök állnak rendelkezésre.

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy az ezen irányelvnek való megfeleléshez megfelelő, eredményes és visszatartó erejű eszközök állnak rendelkezésre, különös tekintettel arra, hogy a fogyasztókat tájékoztatni kell a jogaikról, és lehetővé kell tenni számukra jogaik gyakorlati érvényesítését.

Módosítás    119

Irányelvre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  az érintettek jogainak a személyes adatok vonatkozásában az (EU) 2016/679 rendelet 80. cikkében biztosított védelme területén tevékenykedő nonprofit szervek, szervezetek vagy egyesületek.

Módosítás  120

Irányelvre irányuló javaslat

20 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az 1999/44/EK irányelv, a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításai

Az 1993/13/EGK irányelv, az 1999/44/EK irányelv, a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításai

Módosítás    121

Irányelvre irányuló javaslat

20 cikk – -1 pont (új)

93/13/EGK irányelv

Melléklet – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  A 93/13/EGK irányelv mellékletének 1. pontja a következő pontokkal egészül ki:

 

„qa)  lehetővé teszik a szolgáltató számára, hogy indokolatlanul korlátozza a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás hardverrel vagy más digitális tartalommal vagy digitális szolgáltatással való interoperabilitását;

 

qb)  megkövetelik a fogyasztótól, hogy kiegészítő szerződést kössön a szolgáltatóval vagy harmadik féllel digitális tartalom szolgáltatására, digitális szolgáltatás nyújtására vagy hardverre vonatkozóan;

 

qc)  szerződéses eszközökkel kijátsszák az érintettnek a fogyasztók személyes adatainak védelmére irányadó (EU) 2016/679 rendelet szerinti jogait;

 

qd)  lehetővé teszik a szolgáltató számára a digitális tartalom használhatóságának csökkentését, amikor a fogyasztó offline állapotban van, ha ez nem feltétlenül szükséges a digitálistartalom-szolgáltatáshoz;

 

qe)  korlátozzák a digitális tartalomnak a 2001/29/EK, a 96/9/EK, a 2009/24/EK vagy a 2012/28/EU irányelv értelmében engedélyezett felhasználását.”

Módosítás    122

Irányelvre irányuló javaslat

20 cikk – 1 pont

1999/44/EK irányelv

1 cikk – 2 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„b)   fogyasztási cikk: minden ingó dolog (testi tárgy), kivéve:

„b)   fogyasztási cikk: minden ingó dolog (testi tárgy), kivéve:

–   a végrehajtás vagy más bírósági intézkedés alapján értékesített árukat,

–   a végrehajtás vagy más bírósági intézkedés alapján értékesített árukat,

–  a vizet és a gázt, feltéve, hogy nem korlátozott térfogatban vagy meghatározott mennyiségben ajánlják fel adásvételre,

–  a vizet és a gázt, feltéve, hogy nem korlátozott térfogatban vagy meghatározott mennyiségben ajánlják fel adásvételre,

–  a villamos energiát,

–  a villamos energiát,

  a digitális tartalmat magában foglaló tartós adathordozót, amennyiben az az (EU) xx/xx irányelvben39 foglaltaknak megfelelően kizárólag a fogyasztónak szánt digitális tartalom hordozójaként használatos.

  az (EU) N/XXX irányelv39 hatálya alá tartozó beágyazott digitális tartalom vagy beágyazott digitális szolgáltatás."

______________

______________

39 Az Európai Parlament és a Tanács ...-i (EU) xx/xx irányelve a digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló szerződésekről (HL …)

39 Az Európai Parlament és a Tanács ...-i (EU) N/XXX irányelve a digitálistartalom-szolgáltatásra és a digitális-szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződések egyes vonatkozásairól (HL …).

Módosítás    123

Irányelvre irányuló javaslat

20 cikk – 2 pont

2006/2004/EK rendelet

Melléklet – 21 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„21.   A digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló szerződésekről szóló, 201X. XXX XX-i (EU) xx/xx európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL…)

„21a.   Az Európai Parlament és a Tanács ...-i (EU) N/XXX irányelve a digitálistartalom-szolgáltatásra és a digitális-szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződések egyes vonatkozásairól (HL …).

Módosítás    124

Irányelvre irányuló javaslat

20 cikk – 3 pont

2009/22/EK irányelv

I melléklet – 16 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„16.  A digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló szerződésekről szóló, 201X. XXX XX-i (EU) xx/xx európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL…)

15a.  Az Európai Parlament és a Tanács ...-i (EU) N/XXX irányelve a digitálistartalom-szolgáltatásra és a digitális-szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződések egyes vonatkozásairól (HL …).

Módosítás    125

Irányelvre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság legkésőbb [öt évvel a hatálybalépés utáni dátum]-án/-én felülvizsgálja ennek az irányelvnek az alkalmazását, és jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A jelentés többek között megvizsgálja az ezen irányelv hatálya alá tartozó ellentételezéstől eltérő ellentételezésért – különösen a hirdetés vagy közvetett adatgyűjtés ellenében – biztosított digitális tartalom szolgáltatására irányuló szerződésekre alkalmazandó szabályok harmonizálásának esetét.

A Bizottság legkésőbb [öt évvel a jelen irányelv hatálybalépésének dátumát követően] ...-án/-én felülvizsgálja ennek az irányelvnek az alkalmazását, és jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, valamint az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak. A felülvizsgálati folyamat magában foglalja a tagállamokkal, a fogyasztói, jogi és vállalkozói szervezetekkel való, uniós szintű konzultációt. A jelentés többek között megvizsgálja az (EU) 2016/679 rendelet alkalmazásával való kölcsönhatást és az annak való megfelelést, valamint a személyes adatok – különösen hirdetésellenében biztosított, ezen irányelvben nem szabályozott digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésekre alkalmazandó szabályok harmonizálásának szükségességét.

(1)

HL C 264. E, 2016.7.20., 57. o.


INDOKOLÁS

I. Bevezetés

A közös európai adásvételi jogról szóló javaslat elvetését követően a Bizottság új kísérletet tett a szerződésekre vonatkozó nemzeti szabályok eltérősége vagy hiánya által létrehozott belső piaci problémák kezelésére, a vállalkozások és a fogyasztók érdekében egyaránt, a digitális szerződésekre vonatkozó következő két javaslat előterjesztése révén: az áruk internetes és egyéb távértékesítésére irányuló szerződések egyes vonatkozásairól szóló irányelvre irányuló javaslat, valamint ezen, a digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló szerződések egyes vonatkozásairól szóló irányelvre irányuló javaslat. A digitálistartalom-szolgáltatásra vonatkozó szerződési szabályokra irányuló bizottsági javaslat első alkalommal kínál lehetőséget arra, hogy egy olyan kérdéssel foglalkozzanak, amely néhány tagállam jogszabályaiban csak most van kialakulóban és uniós szinten még nem harmonizálták: ez a szolgáltatott digitális tartalom nem szerződésszerű teljesítése esetén a fogyasztók által érvényesíthető jogorvoslat kérdése.

Egy közös munkadokumentum 2016. júliusi ismertetését követően a társelőadók ebben a jelentéstervezetben ismertetik a közös módosításaikat a bizottsági javaslatra vonatkozóan. Általánosságban a társelőadók megerősítik a Bizottság azon megközelítését, amely a digitálistartalom-szolgáltatás szerződési jogának bizonyos vonatkozásaira összpontosít, például a megfelelőségre és a jogorvoslatra, illetve kizárólag a vállalkozások és a fogyasztók közötti szerződésekre korlátozódik.

A jelentés ismertet néhány olyan kérdést, amelyeket a társelőadók további megvitatásra érdemesnek tartanak, de fenntartják maguknak a jogot, hogy később további módosításokat és javaslatokat terjesszenek elő olyan témákban, amelyek nem szerepelnek a jelentésben. Ez az indokolás kiemeli a jelentéstervezetben módosítások formájában javasolt főbb változtatásokat és a mögöttük húzódó indokokat.

II. A jelentéstervezetben tárgyalt főbb kérdések

1. A szöveg pontosítása és a közösségi vívmányokkal való összhang

A társelőadók egyetértenek a Bizottsággal abban, hogy az irányelvnek nem csak a fogyasztók jogairól szóló irányelvben meghatározott digitális tartalomra kell kiterjednie, hanem olyan szolgáltatásokra is, mint például a felhőalapú tárolási vagy tárhelyszolgáltatások, a közösségi média, azonnali üzenetküldési szolgáltatások, illetve a video vagy audio megosztására szolgáló honlapok vagy platformok. Ez biztosítaná az irányelv jövőbeli megfelelőségét a további műszaki fejlesztések tekintetében. A fogyasztói jogokról szóló irányelvnek a „digitális tartalom” fogalmára vonatkozó meghatározásával való következetesség érdekében a társelőadók azonban úgy ítélik meg, hogy helyénvalóbb lenne, ha a digitális tartalom fogalommeghatározását nem terjesztenék ki a digitális szolgáltatásokra, hanem inkább létrehoznák a „digitális szolgáltatások” kategóriáját a digitális tartalom (digitális formában előállított és szolgáltatott adat) és a digitális szolgáltatások közötti egyértelmű különbségtétel érdekében. A társelőadók megállapítják, hogy ez nem érintheti a tagállamok azon lehetőségét, hogy meghatározzák a szerződések jellegét, azaz hogy a digitális tartalom szolgáltatására irányuló szerződés adásvételi, szolgáltatási, bérleti vagy sui generis szerződésnek minősül-e.

2. Hatály

A társelőadók úgy vélik, hogy a Bizottság arra irányuló javaslata, hogy az irányelv hatálya ne terjedjen ki az árukba beépített digitális tartalomra, mint például az intelligens termékekre, meg fogja nehezíteni, hogy különbséget tegyenek e javaslat és az áruk internetes és egyéb távértékesítésére irányuló szerződések egyes vonatkozásairól szóló javaslat hatálya között. A digitális tartalomra vonatkozó szabályok eltérőek lennének attól függően, hogy a digitális tartalom be van-e ágyazva egy áruba vagy külön szolgáltatják, és ezt a különbségtételt nem mindig könnyű megtenni, mint például az okostelefonok előre telepített és a fogyasztó által telepített alkalmazásai esetében. Ez megnehezítené a fogyasztók és a vállalkozások számára, hogy meghatározzák az abban az esetben alkalmazandó szabályt, ha a termék hibás vagy más okból nem szerződésszerű (tárgyi eszköznek vagy digitális tartalomnak kell-e tekinteni?). Különböző megközelítések megfontolását követően a társelőadók úgy vélik, hogy az irányelvet a beágyazott digitális tartalomra és szolgáltatásokra is alkalmazni kell, míg a beágyazott digitális tartalommal rendelkező áruk vagy szolgáltatások esetén a szolgáltató csak a beágyazott digitális tartalom vagy szolgáltatás tekintetében tartozik felelősséggel a fogyasztó felé az irányelv rendelkezéseinek betartásáért. Nem szabad alábecsülni a tárgyak internetéhez kapcsolódó termékek jelentőségét a közeljövőben, mivel az intelligens termékek dominálni fogják a piacot. Az ezeket a termékeket megvásároló fogyasztók élhetnek majd az ezen irányelv által megteremtett jogokkal, úgymint a frissítésekhez, az interoperabilitáshoz, a biztonságos digitális környezethez és az adatok visszanyeréséhez fűződő jogokkal.

A digitális szerződésre vonatkozó javaslatok hatályának elhatárolásával kapcsolatos problémák lehetséges hatásainak további csökkentése céljából a társelőadók megállapodtak az előadóval az áruk értékesítéséről szóló javaslatról, hogy megpróbálják a lehető legnagyobb mértékben összhangba hozni mindkét jogi rendszer szerződésszerűségre vonatkozó feltételeit.

3. Az adat mint ellenszolgáltatás és az adatvédelemmel kapcsolatos kérdések

A Bizottság javaslata bevezeti a pénztől eltérő ellentételezés fogalmát, és előirányozza a szolgáltatók számára azt a kötelezettséget, hogy a digitális tartalom szolgáltatásának vagy a digitális szolgáltatás nyújtásának elmulasztása miatt vagy a szerződésszerűség hiánya miatt jogorvoslatot biztosítsanak abban az esetben is, ha az ellenszolgáltatás adatszolgáltatásban nyilvánul meg.

Nem szívesen, de a társelőadók összességében egyetértenek azzal az elképzeléssel, hogy a teljesítményt lehet adatban mérni. Úgy vélik, hogy ez az irányelv semmiképpen nem súlyosbíthatja a személyiségi jogok áruba bocsátásának vagy értékesítésének már létező jelenségét. Ezért a hatályt olyan esetekre is ki kell terjeszteni, amikor a szolgáltatók a fogyasztók személyes adataiért vagy azok felhasználási jogáért cserébe nyújtják a digitális tartalmat vagy szolgáltatást.

A jelentés emellett a bizottsági javaslaton is túlmutat, kiterjeszti a hatályt a szolgáltató által gyűjtött adatokra és nem korlátozza a fogyasztók által aktívan biztosított adatokra, hogy elkerüljék a joghézagok létrejöttét. Azon szerződéseknek az irányelv hatálya alóli kizárása kapcsán, ahol a szolgáltató általi adatkezelés feltétlenül szükséges a szerződés teljesítéséhez vagy a jogi követelményeknek való megfeleléshez, a társelőadók szintén korlátozást részesítenek előnyben: az irányelv nem alkalmazandó abban az esetben, ha a fogyasztó által megadott személyes adatokat vagy egyéb adatokat a szolgáltató kizárólag a digitális tartalom vagy szolgáltatás nyújtására vagy a szolgáltatóra vonatkozó jogi követelményeknek való megfelelés érdekében használja fel, és a szolgáltató semmilyen más célból nem kezeli a személyes adatokat vagy egyéb adatokat.

Az adatvédelem vonatkozásában a társelőadók úgy vélik, hogy az irányelvnek összhangban kell lennie az általános adatvédelmi rendelettel, ezért egyértelművé teszik, hogy az irányelv nem érinti ezt a rendeletet. Ezenkívül a társelőadók úgy vélik, hogy biztosítani kell, hogy a személyes adatoknak a szerződés megkötése vagy teljesítése összefüggésében történő kezelésére vonatkozó szerződési feltételek, amelyek hátrányosak a fogyasztóra mint az általános adatvédelmi rendelet szerinti érintettre nézve, ne kössék a fogyasztót.

4. A digitális tartalom szolgáltatása vagy digitális szolgáltatás nyújtása

A társelőadók pontosítják a szolgáltatás alkotóelemeit, ideértve meghatározását és a szolgáltatás időpontját, figyelembe véve az irányelv hatályára vonatkozó módosításokat. Ennek következtében a szolgáltatónak a szerződés megkötését követően indokolatlan késedelem nélkül szolgáltatnia kell.

5. Szerződésszerűség

A szerződésszerűségre vonatkozó követelmények tekintetében – a Bizottság álláspontjával ellentétben – a társelőadók úgy vélik, hogy a szerződésszerűséget nem elsősorban a szerződésben meghatározottakhoz képest kell értékelni, és javasolják, hogy a szerződésszerűség mind objektív, mind szubjektív szempontok szerinti értékelését. A társelőadók úgy vélik azonban, hogy a felek megállapodhatnak abban, hogy bizonyos feltételek mellett – beleértve a fogyasztó általi kifejezett elfogadást – a fogyasztó hátrányára kizárják az objektív követelményeket, eltérnek azoktól vagy módosítják azok joghatásait.

6. A digitális tartalom módosítása

A társelőadók által a digitális tartalom meghatározott ideig tartó szolgáltatásával vagy a digitális szolgáltatás meghatározott ideig tartó nyújtásával kapcsolatosan bevezetett egyik legfontosabb változás, hogy főszabályként a szolgáltató nem változtathatja meg a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás funkcionalitását, interoperabilitását és más fő teljesítményjellemzőit oly mértékben, hogy az hátrányosan érintse a fogyasztó digitális szolgáltatáshoz való hozzáférését vagy a digitális szolgáltatás fogyasztó általi használatát. A jelentéstervezet azonban fenntartja a szabály alóli kivételeket, és további olyan garanciákat tartalmaz, amelyek a fogyasztók javát szolgálják.

7. Hivatkozás a nemzeti jogra

A társelőadók azt javasolják, hogy az irányelv ne érintse a nemzeti jogszabályokat, amikor azokról a feltételekről van szó, amelyek alapján egy szerződés kapcsolódik egy másik szerződéshez, vagy járulékosan kiegészíti azt, illetve amikor ennek bármelyik szerződésre vagy a bármelyik szerződés értelmében gyakorolt jogorvoslatra való joghatásáról van szó.

III. Következtetés

A társelőadók számos változtatást javasolnak a bizottsági javaslathoz képest, amelyek kiindulópontként szolgálnak a további megfontoláshoz és a Parlament jogalkotási folyamata mentén hozandó módosításokhoz.


VÉLEMÉNY az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről (21.11.2016)

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

a digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló szerződések egyes vonatkozásairól szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD))

A vélemény előadója: Marju Lauristin

RÖVID INDOKOLÁS

A digitális forradalom mélyrehatóan befolyásolja társadalmunkat. Ahogyan nő az informatikai termékektől és szolgáltatásoktól való függőségünk, úgy válik egyre fontosabbá jogaink garantálása a digitális világban. Jelenleg nap mint nap európai fogyasztók milliói érnek el, vásárolnak vagy használnak digitális tartalmat az egész világon (pl. videostreaming, alkalmazások, játékok, felhőalapú szolgáltatások vagy közösségi média formájában), de jogaikat az interneten nem védik úgy, ahogyan az offline világban. Ez a helyzet aláássa a fogyasztói bizalmat és veszélyezteti az online adatvédelmet, hiszen a hibás vagy nem biztonságos digitális termékek és szolgáltatások nem fogják megfelelő módon megvédeni az interneten elérhető, hatalmas mennyiségű személyes adatokat.

Az előadó célja, hogy a vásárolt digitális tartalom megfelelő védelmének biztosításával megerősítse a fogyasztói bizalmat és az online adatvédelmet. A digitális tartalom hatálya és fogalommeghatározása további tisztázásra szorul annak garantálása érdekében, hogy valamennyi fogyasztó joga – az informatikában kevéssé jártas és nem műszaki beállítottságú személyeké is – védelemben részesüljön. Az internetes világ, és így a digitális tartalom használata mára jóval több annál, mint pusztán konkrét feladatok elvégzési módja. Személyes fényképeinket, címtárunkat és orvosi adatainkat általában felhőalapú tárolóhelyeken tartjuk. Bizalmas beszélgetéseink egy részét online folytatjuk és tároljuk. Internetes tevékenységünk során pedig olyan sok digitális nyomot hagyunk magunk után, hogy a vállalatok meglepően bensőséges képet tudnak rólunk megrajzolni. Egyértelmű tehát, hogy az online környezetben a személyes adataink védelme még inkább sürgető, mint a való világban. A digitális tartalom szolgáltatója és fogyasztója közötti kapcsolatra összpontosító javaslat ezért elválaszthatatlanul összekapcsolódik a személyes adataink interneten való védelmével. Ennélfogva a polgárok magánélethez való alapvető jogával való összhang biztosítása és a fogyasztók biztonságos digitálistartalom-szolgáltatásba vetett bizalmának megerősítése érdekében gondoskodni kell arról, hogy az irányelv megfeleljen az új általános adatvédelmi rendeletnek (2016/679).

Az előadó az alábbi pontokat illetően kívánja megerősíteni és egyértelművé tenni a javaslatot. E pontok esetében fontos szem előtt tartani, hogy a javaslat célja a teljes harmonizáció, amely megtiltja a tagállamoknak az irányelven túllépő nemzeti szabályok fenntartását vagy bevezetését a fogyasztóvédelem alábbi területein:

•  A személyes adatok fogyasztó általi tényleges megadása: a javaslat csak olyan szerződéstípusokra vonatkozik, amelyek során a fogyasztó ellentételezésként „ténylegesen megadja” személyes adatait. Ez túlságosan korlátozónak tűnik, hiszen manapság gyakori, hogy a fogyasztók személyes adatait (pl. helymeghatározó adatok, személyes kapcsolatok, vásárlási előzmények stb.) úgy használják fel ellentételezésként, hogy ennek a fogyasztók tudatában lennének. Továbbá ez a korlátozás arra ösztönözné a szolgáltatókat, hogy ne kérjék a fogyasztó hozzájárulását. Ezért tanácsos volna oly módon kiszélesíteni ezt a rendelkezést, hogy abba minden olyan digitálistartalom-szolgáltatási szerződés beletartozzon, amely magával vonja a fogyasztók személyes adatainak felhasználását.

•  A személyes adatok fogalmának az (EU) 2016/679 rendelet szerinti meghatározását is meg kell adni a személyes adatok és a szövegben említett minden egyéb adat közötti különbségtétel biztosítása érdekében.

•  A digitális tartalom megfelelősége: a javaslat szerint a digitális tartalomnak összhangban kell lennie a szerződésben foglaltakkal, és csak akkor lehet objektívabb kritériumokat (például technikai standardokat, illetve ágazati magatartási kódexeket) alkalmazni a megfelelőség értékelésére, ha a szerződés nem tartalmaz erre vonatkozó rendelkezéseket. Kérdéses ugyanakkor, hogy a digitális tartalmat megtestesítő termékek komplexitása fényében a fogyasztó valóban képes-e maradéktalanul megérteni a szerződés feltételeit, és megalapozott döntést hozni. Ezért a megfelelőség megállapításához tanácsos lenne gyakrabban alkalmazni objektív és szubjektív kritériumokat (például műszaki szabványokat vagy jogszerű elvárásokat).

•  A szolgáltatók kártérítési felelőssége: a javaslat oly módon korlátozza a szolgáltató felelősségét, hogy az csak a fogyasztó hardvereit és szoftvereit érintő sérülésekre terjed ki. Előfordulhatnak azonban olyan esetek is, amikor a fogyasztó súlyos gazdasági vagy immateriális veszteséget szenved a digitális környezetét érő károktól eltérő területen is (például ha a szoftver olyan programhibát tartalmaz, amely lehetővé teszi a hackerek számára a felhasználó számítógépéhez való hozzáférést és internetbankos jelszavának ellopását). Ezért célszerű lenne a hatály kiszélesítése, hogy az a fogyasztót érő valamennyi kárra kiterjedjen. Továbbá a szolgáltatók erősebb felelősségtudatának és elszámoltathatóságának előmozdítása érdekében érdemes lenne megengedni a tagállamoknak részletes kártérítési szabályok kialakítását, hogy különbséget tudjanak tenni azon szolgáltatók között, amelyek (pl. egy adott informatikai biztonsági szintnek vagy előírásnak való megfeleléssel) minden tőlük telhetőt megtettek a károk lehetőségének korlátozására, illetve amelyek nem tartottak rendet a „saját házuk táján” (pl. nem szüntették meg saját termékeikben/szolgáltatásaikban az általuk ismert vagy tudomásukra jutott biztonsági réseket).

•  A szerződés megszüntetése: a javaslatnak egyértelműnek kell lennie arra vonatkozóan, hogy a szerződés megszüntetésekor pontosan milyen adatokat kell a fogyasztó részére visszaszolgáltatni.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás     1

Irányelvre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Egy valódi digitális egységes piac megvalósításához szükség van a digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló szerződések egyes vonatkozásainak magas szintű fogyasztóvédelmen alapuló harmonizálására.

(2)  Egy valódi digitális egységes piac megvalósításához szükség van a digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló szerződések egyes vonatkozásainak magas szintű fogyasztóvédelmen alapuló harmonizálására és a hozzáférés javítására.

Módosítás     2

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A fogyasztók a digitális tartalomhoz fűződő, teljes körűen harmonizált jogoknak köszönhetően magas szintű védelemben fognak részesülni. Egyértelmű jogaik lesznek, amikor az Unióból bárhonnan digitális tartalmat szereznek be vagy digitális tartalomhoz férnek hozzá. Ez növeli a digitális tartalom beszerzésével szembeni bizalmukat, valamint hozzá fog járulni az általuk jelenleg elszenvedett károk mérsékléséhez is, ugyanis a digitális tartalommal kapcsolatos problémáik kezelését lehetővé tevő egyértelmű jogaik lesznek.

(7)  A fogyasztók a digitális tartalomhoz fűződő, teljes körűen harmonizált jogoknak köszönhetően magas szintű védelemben fognak részesülni. Egyértelmű jogaik lesznek, amikor az Unióból bárhonnan digitális tartalmat szereznek be vagy digitális tartalomhoz férnek hozzá. Ez növeli a digitális tartalom beszerzésével szembeni bizalmukat, valamint hozzá fog járulni az általuk jelenleg elszenvedett károk mérsékléséhez is, ugyanis a digitális tartalommal és az ahhoz való hozzáféréssel kapcsolatos problémáik kezelését lehetővé tevő egyértelmű jogaik lesznek.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Az irányelvnek foglalkoznia kell a különböző kategóriájú digitális tartalmak és az azok szolgáltatása terén felmerülő problémákkal. A gyors technológiai fejlődés követése és a digitális tartalom fogalma időtállóságának fenntartása érdekében az ezen irányelvben használt fogalomnak tágabbnak kell lennie, mint a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben1 használt fogalomnak. Magában kell foglalnia különösen az adatok létrehozását, feldolgozását vagy tárolását lehetővé tevő szolgáltatásokat. Bár digitális tartalom sokféleképpen szolgáltatható, többek között továbbítható tartós adathordozón, letölthető a fogyasztók saját eszközeire, streamelhető, lehetővé téve a digitális tartalom tárolására szolgáló létesítményekhez való hozzáférést vagy a közösségi média használatához való hozzáférést, ez az irányelv valamennyi digitális tartalomra alkalmazandó, függetlenül a továbbításához használt adathordozótól. Ezen a technológiai szempontból gyorsan változó piacon az egyes kategóriák közötti különbségtétel nem kívánatos, ugyanis szinte lehetetlen lenne a szolgáltatók megkülönböztetésének elkerülése. A különböző kategóriájú digitális tartalmak szolgáltatói között egyenlő versenyfeltételeket kell biztosítani. Ez az irányelv azonban nem alkalmazandó termékekbe oly módon beágyazott digitális tartalomra, hogy az a termékek szerves részeként működik és annak funkciói a termékek fő funkciói alá vannak rendelve.

(11)  Ennek az irányelvnek foglalkoznia kell a különböző kategóriájú digitális tartalmak és az azok szolgáltatása terén felmerülő problémákkal. A gyors technológiai fejlődés követése és a digitális tartalom fogalma időtállóságának fenntartása érdekében az ezen irányelvben használt fogalomnak tágabbnak kell lennie, mint a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben1 használt fogalomnak. Magában kell foglalnia különösen az adatok létrehozását, feldolgozását vagy tárolását lehetővé tevő szolgáltatásokat. Bár digitális tartalom sokféleképpen szolgáltatható, többek között továbbítható tartós adathordozón, letölthető a fogyasztók saját eszközeire, streamelhető, lehetővé téve a digitális tartalom tárolására szolgáló létesítményekhez való hozzáférést vagy a közösségi média használatához való hozzáférést, ez az irányelv valamennyi digitális tartalomra alkalmazandó, függetlenül a továbbításához használt adathordozótól. Ezen a technológiai szempontból gyorsan változó piacon az egyes kategóriák közötti különbségtétel nem kívánatos, ugyanis szinte lehetetlen lenne a szolgáltatók megkülönböztetésének elkerülése. A különböző kategóriájú digitális tartalmak szolgáltatói között egyenlő versenyfeltételeket kell biztosítani.

__________

__________

1. HL L 304., 2011.11.22., 64. o.

1. HL L 304., 2011.11.22., 64. o.

Indokolás

Tekintettel arra, hogy a közeljövőben várhatóan tovább nő a dolgok internete – a beágyazott szoftverekkel rendelkező „intelligens készülékek” valamennyi fajtájával együtt –, fontos tisztázni, milyen szabályok vonatkoznak az ilyen „intelligens készülékekre” és az ezekbe beágyazott szoftverekre. A jövőben valószínűleg elég nehéz lesz megkülönböztetni, hogy a digitális tartalom és tárgyi eszköz közül melyiket fogják a termék domináns elemének tekinteni. Ezért a választott mentesítés nem tűnik kivitelezhetőnek a gyakorlatban, és célszerűbb lenne erre vonatkozóan egy külön bizottsági javaslat kidolgozása.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Ami a nem vételár ellenében, hanem pénztől eltérő ellentételezésért szolgáltatott digitális tartalmat illeti, ez az irányelv csak azokra a szerződésekre alkalmazandó, amelyek esetében a szolgáltató adatokat kér, és a fogyasztó – közvetlenül vagy közvetett módon – ténylegesen átad a szolgáltatónak adatokat, többek között nevet, e-mail címet vagy fényképeket, például egyéni regisztráció útján, vagy a fogyasztó fényképeihez való hozzáférést lehetővé tevő szerződés alapján. Ez az irányelv nem alkalmazandó olyan esetekben, ha a szolgáltató a digitális tartalom szerződésszerű működéséhez szükséges adatokat, például földrajzi helyre vonatkozó adatokat gyűjt, ha azok mobilalkalmazások megfelelő működéséhez szükségesek, vagy ha a szolgáltató kizárólag jogszabályi követelmények betartása érdekében gyűjt adatokat, például ha biztonsági és azonosítási célból az alkalmazandó jogszabályok előírják a fogyasztó regisztrációját. Ez az irányelv olyan esetekben sem alkalmazandó, ha a szolgáltató úgy gyűjt információkat, többek között személyes adatokat – például IP-címet – vagy más, automatikusan generált információkat – például sütik által gyűjtött vagy továbbított információkat –, hogy azokat a fogyasztó ténylegesen nem adja meg, még abban az esetben is, ha a fogyasztó elfogadja a sütiket. Az irányelv olyan esetekben sem alkalmazandó, ha a fogyasztó kizárólag a digitális tartalomhoz való hozzájutás érdekében szembesül hirdetésekkel.

(14)  Ami a nem vételár ellenében, hanem pénztől eltérő ellentételezésért szolgáltatott digitális tartalmat illeti, ez az irányelv azokra a szerződésekre is alkalmazandó, amelyek esetében a fogyasztó a szolgáltató által – közvetlenül vagy közvetett módon – felhasználható személyes vagy bármilyen más adatokat ad át. Ez magában foglalja azokat a szerződéseket is, amelyekben a fogyasztó hozzájárul a személyes adataihoz való hozzáféréshez, valamint azok szolgáltató általi feldolgozásához. Ez az irányelv nem alkalmazandó olyan esetekben, ha a szolgáltató kizárólag a digitális tartalom szerződésszerű működéséhez – többek között az szoftverfrissítéshez – használt adatokat, például földrajzi helyre vonatkozó adatokat gyűjti, ha azok mobilalkalmazások megfelelő működéséhez szükségesek, vagy ha a szolgáltató kizárólag jogszabályi követelmények betartása érdekében gyűjt adatokat, például ha biztonsági és azonosítási célból az alkalmazandó jogszabályok előírják a fogyasztó regisztrációját.

Módosítás     5

Irányelvre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  A digitális tartalom különösen releváns a dolgok internetének összefüggésében. Helyénvaló azonban kitérni a dolgok internetéhez kapcsolódó konkrét felelősségi kérdésekre, ideértve külön-külön az adatszerződések és a gépek közötti szerződések esetében érvényesülő felelősséget is.

törölve

Módosítás     6

Irányelvre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  A szerződésekben szerepelhetnek a szolgáltató általános feltételei, amelyeket a fogyasztónak el kell fogadnia. Egyes digitális tartalmak esetében a szolgáltatók gyakran szolgáltatási szintű megállapodásban írják le a szolgáltatást és a mérhető szolgáltatási célokat. Ezek a szolgáltatási szintű megállapodások általában a fő szerződés függelékei, emellett a szolgáltató és a fogyasztó közötti szerződéses jogviszony fontos elemei. Az ezen irányelv szerinti szerződés fogalommeghatározásának ki kell térnie ezekre a szerződésekre, így a szerződéseknek eleget kell tenniük az irányelvben megállapított szabályoknak.

(18)  A szerződésekben szerepelhetnek a szolgáltató általános feltételei, amelyeket a fogyasztónak el kell fogadnia. Egyes digitális tartalmak esetében a szolgáltatók gyakran szolgáltatási szintű megállapodásban írják le a szolgáltatást és a mérhető szolgáltatási célokat. Ezek a szolgáltatási szintű megállapodások általában a fő szerződés függelékei, emellett a szolgáltató és a fogyasztó közötti szerződéses jogviszony fontos elemei. Az ezen irányelv szerinti szerződés fogalommeghatározásának ki kell térnie ezekre a szerződésekre, így a szerződéseknek eleget kell tenniük az irányelvben megállapított szabályoknak. Abban az esetben, ha a személyes adatok feldolgozására pénztől eltérő ellentételezésként kerül sor, a szerződésnek tartalmaznia kell az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletben1 előírt, a feldolgozással kapcsolatos információkat, de ezeknek a szerződés más elemeitől világosan megkülönböztethetőnek kell lenniük. Ezenkívül a személyes adatok feldolgozásának főbb elemeit könnyen értelmezhető ikonokkal kell illusztrálni.

 

_________________________________

1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelmét a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szabályozza, amelyek a digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló szerződésekkel összefüggésben teljes egészében alkalmazandók. Az említett irányelvek már létrehozzák a személyes adatok területére vonatkozó uniós jogi keretet. Ezen irányelvet e jogi keret teljes körű betartásával kell végrehajtani és alkalmazni.

(22)  Az ezen irányelv hatálya alá tartozó tevékenységek folytatása személyes adatok feldolgozásával jár együtt. Ezen irányelv nem érinti a személyes adatok Unión belüli felhasználására vonatkozó uniós jogszabályokat, különösen az (EU) 2016/679 rendeletet, valamint a személyes adatoknak a tagállamokban a tagállami illetékes hatóságok, különösen a tagállamok által kijelölt független közhatóságok felügyelete mellett végzett feldolgozásáról szóló 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet2. Ezek a jogi aktusok már létrehozzák a személyes adatok területére vonatkozó uniós jogi keretet, és a digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló szerződésekkel összefüggésben teljes egészében alkalmazandók. Ezen irányelvet e jogi keret teljes körű betartásával kell végrehajtani és alkalmazni.

__________

__________

1. HL L 281., 1995.11.23., 31–50. o. [elfogadását követően az általános adatvédelmi rendelet váltja fel].

 

2. HL L 201., 2002.7.31., 37–47. o.

2. HL L 201., 2002.7.31., 37–47. o.

Indokolás

Fontos biztosítani, hogy a digitális tartalom nyújtásáért gyűjtött személyes adatok feldolgozása teljes mértékben megfeleljen az uniós adatvédelmi jogszabályoknak, többek között a horizontális jellegű új általános adatvédelmi rendeletnek.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  Olyan esetekben, ha a szerződés nem ír elő a digitális tartalom szerződésszerűségéről való meggyőződést szolgáló, kellően egyértelmű és átfogó viszonyítási pontokat, objektív megfelelőségi kritériumokat kell megállapítani annak biztosítása érdekében, hogy a fogyasztók ne veszítsék el jogaikat. Ilyen esetekben a szerződésszerűséget az ugyanolyan leírású digitális tartalom szokásos felhasználási céljának figyelembevételével kell értékelni.

(25)  Olyan esetekben, ha a szerződés nem ír elő a digitális tartalom szerződésszerűségéről való meggyőződést szolgáló, a megcélzott fogyasztókhoz igazodó, kellően egyértelmű és átfogó viszonyítási pontokat, megfelelőségi kritériumokat kell megállapítani annak biztosítása érdekében, hogy a fogyasztók megfelelően értsék és ne veszítsék el jogaikat. Ilyen esetekben a szerződésszerűséget az ugyanolyan leírású digitális tartalom szokásos felhasználási céljának, a rendelkezésre álló műszaki szabványok és a fogyasztók jogszerű elvárásainak figyelembevételével kell értékelni.

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27)  Bár az adatközpontú szolgáltatások és technológiák jelentős előnyökkel járnak, sebezhető pontokat is létrehoznak. Amint azt a digitális egységes piaci stratégia elismerte, a felhasználók bizalmának növelése és a digitális gazdaságba vetett bizalmuk megerősítése érdekében az Európai Unió egész területén elengedhetetlen a magas szintű hálózat- és információbiztonság, amely biztosítja az alapvető jogok, például a magánélet és a személyes adatok tiszteletben tartását. Mivel a szoftverek mindent áthatóvá válnak, elsődleges szemponttá válnak olyan tulajdonságok is, mint a megbízhatóság, a biztonságosság és a változó igényekhez igazíthatóság. Ezért egyre fontosabb, hogy az említett adatközpontú szolgáltatások és technológiák – a technológiák szerepével és funkciójával arányos mértékben – biztosítsák, hogy ezek a tulajdonságok garantáltak legyenek. Különösen a biztonságosság és a megbízhatóság válik fontos tulajdonsággá az olyan innovatív és összetett szolgáltatások esetében, amelyeknek különböző területek különféle rendszereinek összekapcsolására kell hagyatkozniuk.

(27)  Bár az adatközpontú szolgáltatások és technológiák jelentős előnyökkel járnak, sebezhető pontokat is létrehoznak. Amint azt a digitális egységes piaci stratégia elismerte, a felhasználók bizalmának növelése és a digitális gazdaságba vetett bizalmuk megerősítése érdekében az Európai Unió egész területén elengedhetetlen a magas szintű hálózat- és információbiztonság, amely biztosítja az alapvető jogok, például a magánélet és a személyes adatok online adatvédelméhez való jog tiszteletben tartását. Mivel a szoftverek mindent áthatóvá válnak, elsődleges szemponttá válnak olyan tulajdonságok is, mint a megbízhatóság, a biztonságosság és a változó igényekhez igazíthatóság. Ezért egyre fontosabb, hogy az említett adatközpontú szolgáltatások és technológiák biztosítsák, hogy ezek a tulajdonságok a lehető legnagyobb mértékben garantáltak legyenek. Különösen a biztonságosság és a megbízhatóság válik fontos tulajdonsággá az olyan innovatív és összetett szolgáltatások esetében, amelyeknek különböző területek különféle rendszereinek összekapcsolására kell hagyatkozniuk.

Módosítás     10

Irányelvre irányuló javaslat

37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(37)  Második lépésben a fogyasztó számára lehetővé kell tenni a vételár csökkentésére vagy a szerződés felmondására való jogosultságot. A szerződés felmondásához fűződő fogyasztói jognak azokra az esetekre kell korlátozódnia, amikor a digitális tartalom megfelelővé tétele nem lehetséges, és a megfelelőség hiánya rontja a digitális tartalom főbb teljesítményjellemzőit. Ha a fogyasztó felmondja a szerződést, a szolgáltatónak vissza kell térítenie a fogyasztó által fizetett vételárat, illetve ha a digitális tartalom szolgáltatása nem vételár ellenében, hanem a fogyasztó által megadott adatokhoz való hozzájutás ellenében történik, a szolgáltatónak tartózkodnia kell azok felhasználásától, többek között attól, hogy a szerződés felmondása után az adatokat harmadik felek részére továbbítsa vagy harmadik felek számára engedélyezze az azokhoz való hozzáférést. Abban az esetben, ha az ellentételezés személyes adatokból áll, az adatok felhasználásától való tartózkodásra vonatkozó kötelezettség teljesítésének azt kell jelentenie, hogy a szolgáltatónak minden intézkedést meg kell tennie az adatvédelmi szabályok betartása érdekében, az adatok törlésével vagy azok oly módon végzett névtelenné tételével, hogy a fogyasztót ne lehessen olyan eszközzel azonosítani, amelyet a szolgáltató vagy bármely más személy valószínűsíthetően ésszerűen felhasználhat. A 95/46/EK irányelv szerinti adatkezelő kötelezettségeinek sérelme nélkül a szolgáltató nem köteles további lépéseket tenni olyan adatokkal kapcsolatban sem, amelyeket jogszerűen adott át harmadik feleknek a digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló szerződés időtartama alatt.

(37)  Második lépésben a fogyasztó számára lehetővé kell tenni a vételár csökkentésére vagy a szerződés felmondására való jogosultságot. A szerződés felmondásához fűződő fogyasztói jognak azokra az esetekre kell korlátozódnia, amikor a digitális tartalom megfelelővé tétele nem lehetséges, és a megfelelőség hiánya rontja a digitális tartalom főbb teljesítményjellemzőit. Ha a fogyasztó felmondja a szerződést, a szolgáltatónak vissza kell térítenie a fogyasztó által fizetett vételárat, illetve ha a digitális tartalom szolgáltatása nem vételár ellenében, hanem a szolgáltatott digitális tartalomért nyújtott ellentételezésként a fogyasztó által megadott vagy a szerződés időtartama alatt a fogyasztó által létrehozott adatokhoz való hozzájutás ellenében történik, a szolgáltatónak tartózkodnia kell azok felhasználásától, többek között attól, hogy a szerződés felmondása után az adatokat harmadik felek részére továbbítsa vagy harmadik felek számára engedélyezze az azokhoz való hozzáférést. Abban az esetben, ha az ellentételezés személyes adatokból áll, az adatok felhasználásától való tartózkodásra vonatkozó kötelezettség teljesítésének azt kell jelentenie, hogy a szolgáltatónak minden intézkedést meg kell tennie az adatvédelmi szabályok betartása érdekében, az adatok törlésével vagy azok oly módon végzett névtelenné tételével, hogy a fogyasztót ne lehessen olyan eszközzel azonosítani, amelyet a szolgáltató vagy bármely más személy valószínűsíthetően ésszerűen felhasználhat. Amennyiben a szolgáltató az (EU) 2016/679 rendeletnek megfelelően olyan adatvédelmi módszereket használ, mint az álnév alkalmazása, a szolgáltatónak csak a fogyasztó kérését követően kell tartózkodnia ezen adatok felhasználásától. Az (EU) 2016/679 rendelet szerinti adatkezelő kötelezettségeinek sérelme nélkül a szolgáltató nem köteles további lépéseket tenni olyan adatokkal kapcsolatban sem, amelyeket jogszerűen adott át harmadik feleknek a digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló szerződés időtartama alatt.

Módosítás     11

Irányelvre irányuló javaslat

38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(38)  A szerződés felmondásakor a szolgáltatónak tartózkodnia kell a fogyasztó által generált tartalom felhasználásától is. Azonban olyan esetekben, ha egy adott tartalmat egynél több fogyasztó generált, a szolgáltató jogosult arra, hogy tovább használja a fogyasztó által generált tartalmat, amennyiben a többi fogyasztó használja azt.

(38)  A szerződés felmondásakor a szolgáltatónak tartózkodnia kell a fogyasztó által előállított tartalom felhasználásától is. Azonban olyan esetekben, ha egy adott tartalmat egynél több fogyasztó állított elő, a szolgáltató jogosult arra, hogy tovább használja a fogyasztó által előállított tartalmat, amennyiben a többi fogyasztó használja azt.

Módosítás     12

Irányelvre irányuló javaslat

39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(39)  Annak biztosítása érdekében, hogy a fogyasztó a szerződés felmondásához való jog tekintetében tényleges védelemben részesüljön, a szolgáltatónak lehetővé kell tennie a fogyasztó számára, hogy lehívja az általa feltöltött, a digitális tartalom segítségével általa előállított, vagy a digitális tartalom felhasználásával általa generált valamennyi adatot. Ennek a kötelezettségnek ki kell terjednie azokra az adatokra, amelyeket a szolgáltató a digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló szerződés értelmében köteles megőrizni, valamint azokra az adatokra, amelyeket a szolgáltató a szerződéshez kapcsolódóan ténylegesen megőriz.

(39)  Annak biztosítása érdekében, hogy a fogyasztó a szerződés felmondásához való jog tekintetében tényleges védelemben részesüljön, a szolgáltatónak a fogyasztó kérésére lehetővé kell tennie a fogyasztó számára, hogy lehívja a fogyasztó által a digitális tartalom felhasználásával feltöltött vagy előállított valamennyi adatot. Ennek a kötelezettségnek ki kell terjednie azokra az adatokra, amelyeket a szolgáltató a digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló szerződés értelmében köteles megőrizni, valamint azokra az adatokra, amelyeket a szolgáltató a szerződéshez kapcsolódóan ténylegesen megőriz.

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

44 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(44)  A szolgáltató kártérítési felelősségének elve a digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló szerződések alapvető eleme. A fogyasztók digitális tartalom iránti bizalmának fokozása érdekében ezt az elvet ezért uniós szinten kell szabályozni annak biztosítása érdekében, hogy a fogyasztók ne szenvedjenek kárt, ha hardvereikben vagy szoftvereikben nem szerződésszerű digitális tartalom okoz kárt. A fogyasztók számára ezért biztosítani kell a digitális tartalom szerződésszerűségének hiányával vagy a digitális tartalom szolgáltatásának elmulasztásával a digitális környezetükben okozott kár megtérítéséhez való jogot. A kártérítéshez való jog gyakorlásának részletes feltételeit azonban a tagállamoknak kell megállapítaniuk, ugyanakkor figyelembe kell venniük, hogy a jövőbeli digitálistartalom-szolgáltatásra nyújtott árengedmények – különösen abban az esetben, ha a szolgáltatók azokat veszteségek kizárólagos ellentételezésére nyújtják – nem feltétlenül juttatják a fogyasztót a lehető legközelebb ahhoz a helyzethez, amelyben akkor lett volna, ha a digitális tartalom szolgáltatása megfelelő és szerződésszerű.

(44)  A szolgáltató kártérítési felelősségének elve a digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló szerződések alapvető eleme. A fogyasztók digitális tartalom iránti bizalmának fokozása érdekében ezt az elvet ezért uniós szinten kell szabályozni annak biztosítása érdekében, hogy a fogyasztók ne szenvedjenek kárt, ha nem szerződésszerű digitális tartalom okoz kárt nekik. A fogyasztók számára ezért biztosítani kell a digitális tartalom szerződésszerűségének hiányával vagy a digitális tartalom szolgáltatásának elmulasztásával a fogyasztónak okozott kár megtérítéséhez való jogot. A kártérítéshez való jog gyakorlásának részletes feltételeit azonban a tagállamoknak kell megállapítaniuk, ugyanakkor figyelembe kell venniük, hogy a jövőbeli digitálistartalom-szolgáltatásra nyújtott árengedmények – különösen abban az esetben, ha a szolgáltatók azokat veszteségek kizárólagos ellentételezésére nyújtják – nem feltétlenül juttatják a fogyasztót a lehető legközelebb ahhoz a helyzethez, amelyben akkor lett volna, ha a digitális tartalom szolgáltatása megfelelő és szerződésszerű. A tagállamok számára biztosítani kell, hogy a vonatkozó szabályok megállapítása során csökkentett vagy emelt szintű kártérítési felelősséget határozzanak meg annak érdekében, hogy különbséget tehessenek azon szolgáltatók között, amelyek minden tőlük telhetőt megtettek a károk lehetőségének korlátozására – például betartva a bevált gyakorlatok ágazati kódexét, a biztonsági szinteket vagy a nemzetközi szabványokat –, illetve amelyek gondatlanul jártak el e téren.

Indokolás

A javaslat oly módon korlátozza a szolgáltató felelősségét, hogy az csak a fogyasztó hardvereit és szoftvereit érintő gazdasági károkra terjed ki. Ez túlságosan korlátozott, mivel előfordulhatnak olyan esetek is, amikor a fogyasztó súlyos gazdasági vagy immateriális veszteséget szenved a digitális környezetét érő károktól eltérő területen is. Továbbá a szolgáltatók erősebb felelősségtudatának és elszámoltathatóságának előmozdítása érdekében lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy a károkra vonatkozó részletes szabályok megállapítása során különbséget tehessenek azon szolgáltatók között, amelyek minden tőlük telhetőt megtettek a károk lehetőségének korlátozására, illetve amelyek nem.

Módosítás     14

Irányelvre irányuló javaslat

55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(55)  Ez az irányelv tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és betartja különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája, konkrétan annak 16., 38. és 47. cikke által elismert elveket.

(55)  Ez az irányelv tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és betartja különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája, konkrétan annak 7., 8., 16., 38. és 47. cikke által elismert elveket.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 pont – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  digitális formában előállított és szolgáltatott adat, például video- és audiofájlok, alkalmazások, digitális játékok és bármely egyéb szoftver,

a)  digitális formában előállított és szolgáltatott adat, többek között video- és audiofájlok, alkalmazások, digitális játékok és bármely egyéb szoftver,

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.   „személyes adat”: az (EU) 2016/679 rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott személyes adat;

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 5 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5.  „kártérítés”: olyan pénzösszeg, amelyre a fogyasztó a digitális környezetében okozott gazdasági kár ellentételezése címén jogosult lehet;

5.  „kártérítés”: olyan pénzösszeg, amelyre a fogyasztó anyagi és nem anyagi kár ellentételezése címén jogosult lehet;

Indokolás

A javaslat oly módon korlátozza a szolgáltató felelősségét, hogy az csak a fogyasztó hardvereit és szoftvereit érintő gazdasági károkra terjed ki. Ez túlságosan korlátozó, mivel előfordulhatnak olyan esetek is, amikor a fogyasztó súlyos gazdasági vagy nem anyagi veszteséget szenved a digitális környezetét érő károktól eltérő területen is, például ha a szoftver olyan programhibát tartalmaz, amely lehetővé teszi a hackerek számára a felhasználó számítógépéhez való hozzáférést és személyazonosítójának ellopását az azzal való visszaélés érdekében. Az új általános adatvédelmi rendelet szintén tartalmaz egy hasonló rendelkezést.

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Ez az irányelv bármely olyan szerződésre alkalmazandó, amelynek keretében a szolgáltató digitális tartalmat szolgáltat a fogyasztónak vagy kötelezettséget vállal erre, és ezért vételár fizetendő, vagy a fogyasztó ténylegesen pénztől eltérő – személyes adatok vagy bármely egyéb adat formájában biztosított – ellentételezést nyújt.

(1)  Ez az irányelv bármely olyan szerződésre alkalmazandó, amelynek keretében a szolgáltató digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást szolgáltat a fogyasztónak vagy kötelezettséget vállal erre, és ezért vételár fizetendő, vagy a fogyasztó vételár fizetése helyett rendelkezésre bocsátja személyes adatait vagy bármely más adatot, amennyiben ezt az (EU) 2016/679 rendelet lehetővé teszi. A szerződésnek egyértelműen jeleznie kell, hogy a szolgáltatott tartalomért cserébe mely személyes adatok átadása történik meg.

 

 

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Ez az irányelv nem alkalmazandó a pénztől eltérő ellentételezésért biztosított digitális tartalomra, amennyiben a szolgáltató személyes megadását kéri a fogyasztótól, amelyek kezelése szigorúan szükséges a szerződés teljesítéséhez vagy a jogi követelmények betartásához, és a szolgáltató nem kezeli azokat tovább a szóban forgó céllal összeegyeztethetetlen módon. Ez az irányelv nem alkalmazandó olyan egyéb adatokra sem, amelyeket a szolgáltató annak biztosítása céljából kér a fogyasztótól, hogy a digitális tartalom szerződésszerű legyen vagy megfeleljen a jogi követelményeknek, és a szolgáltató nem használja fel ezeket az adatokat kereskedelmi célokra.

(4)  Ez az irányelv nem alkalmazandó abban az esetben, ha a fogyasztó által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat vagy egyéb adatokat a szolgáltató kizárólag a digitális tartalom nyújtására vagy jogi követelményeknek való megfelelés érdekében használja fel, és a szolgáltató semmilyen más célból nem dolgozza fel azokat.

Módosítás     20

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Amennyiben ezen irányelv bármely rendelkezése ellentétes valamely más, konkrét ágazatot vagy tárgyat szabályozó uniós jogi aktus rendelkezésével, ezen irányelvvel szemben a másik uniós jogi aktus rendelkezése az irányadó.

(7)  Amennyiben ezen irányelv bármely rendelkezése ellentétes valamely más uniós jogi aktus rendelkezésével, ezen irányelvvel szemben a másik uniós jogi aktus rendelkezése az irányadó.

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 8 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Ez az irányelv nem érinti a személyes adatok kezelésének vonatkozásában az egyének védelmét.

(8)  Ezen irányelv egyetlen rendelkezése, sem az irányelvet a nemzeti jogba átültető jogi aktus egyetlen rendelkezése semmilyen módon nem csökkentheti vagy áshatja alá a személyes adatok kezelésének vonatkozásában az egyéneknek az (EU) 2016/679 rendeletben és a 2002/58/EK irányelvben előírt védelmét.

Módosítás     22

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 9 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  Amennyiben ezen irányelv hatálya alá tartozó digitális tartalom szolgáltatása esetén a fogyasztó állandó tartózkodási helye szerinti tagállamtól eltérő tagállam joga érvényesül, a szolgáltató a szerződés megkötése előtt tájékoztatja erről a fogyasztót.

Módosítás     23

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A felek eltérő megállapodásának hiányában a szolgáltató a szerződéskötést követően azonnali hatállyal megkezdi a digitális tartalom szolgáltatását. A szolgáltatás akkor tekintendő teljesítettnek, ha megtörtént a digitális tartalom fogyasztó részére, vagy ha az (1) bekezdés b) pontja alkalmazandó, a fogyasztó által választott harmadik fél részére történő szolgáltatása; bármelyik is következzék be hamarabb.

(2)  A felek eltérő megállapodásának hiányában a szolgáltató a szerződéskötést követően azonnali hatállyal, és a 2011/83/EU irányelv 16. cikke m) pontjának sérelme nélkül megkezdi a digitális tartalom szolgáltatását. A szolgáltatás akkor tekintendő teljesítettnek, ha megtörtént a digitális tartalom fogyasztó részére, vagy ha e cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazandó, a fogyasztó által választott harmadik fél részére történő szolgáltatása, bármelyik is következzék be hamarabb.

 

_________________

 

 

Módosítás    24

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A digitális tartalom akkor szerződésszerű, ha adott esetben:

(1)  A szerződésnek tartalmaznia kell a digitális tartalom szerződésszerűségének értékelésére vonatkozó összes lényeges jellemzőt, valamint minden releváns információt a személyes adatoknak az (EU) 2016/679 rendeletből fakadó kötelezettség szerinti feldolgozása tekintetében. A digitális tartalom akkor szerződésszerű, ha adott esetben:

Módosítás     25

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  azt a szerződés előírásainak megfelelően frissítik.

d)  azt a szerződés előírásainak megfelelően, illetve az a) és b) pontban meghatározott jellemzők, különösen a folytonosság és a biztonság garantálása érdekében frissítik.

Módosítás    26

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben a szerződés adott esetben nem írja elő egyértelműen és minden részletre kiterjedően az (1) bekezdés szerinti digitális tartalomra vonatkozó követelményeket, a digitális tartalomnak alkalmasnak kell lennie arra a célra, amelyre az ugyanolyan leírású digitális tartalom szokásosan használatos lenne, ideértve a funkcionalitását, az interoperabilitását és más teljesítményjellemzőit, például a hozzáférhetőségét, a folyamatosságát és a biztonságosságát, figyelembe véve a következőket:

(2)  Az (1) bekezdésben előírtak értelmében a szerződésbe foglalt megfelelőségi kritériumok betartása mellett a digitális tartalomnak alkalmasnak kell lennie arra a célra, amelyre az ugyanolyan leírású digitális tartalom szokásosan használatos lenne és olyan jellemzőkkel kell rendelkeznie – ideértve a funkcionalitását, az interoperabilitását és más teljesítményjellemzőit, például a hozzáférhetőségét, a folyamatosságát és a biztonságosságát – amelyeket a fogyasztó észszerűen elvárhat, figyelembe véve a következőket:

Módosítás    27

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a digitális tartalom szolgáltatása vételár ellenében vagy pénztől eltérő ellentételezésért történik-e;

a)  a digitális tartalom szolgáltatása vételár ellenében vagy pénztől eltérő ellentételezésért, személyes vagy bármilyen egyéb adatnak a 3. cikk (1) bekezdése értelmében történő szolgáltatása fejében történik-e;

Módosítás    28

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  a fogyasztók jogszerű elvárásai;

Indokolás

A javaslatban a digitális tartalomnak összhangban kell lennie a szerződésben foglaltakkal, és csak akkor lehet objektívabb kritériumokat (például technikai standardokat, illetve magatartási kódexeket) alkalmazni a megfelelőség értékelésére, ha a szerződés nem tartalmaz erre vonatkozó rendelkezéseket. Azonban a digitális tartalmat megtestesítő termékek gyakran olyan komplexek, hogy a fogyasztótól nem várható el, hogy maradéktalanul megértse a szerződés feltételeit, és megalapozott döntést hozzon. Ezért a megfelelőség megállapításához tanácsos lenne gyakrabban kritériumokat alkalmazni, például műszaki szabványokat vagy jogszerű elvárásokat.

Módosítás     29

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  adott esetben bármely hatályos nemzetközi műszaki szabványt, vagy ilyen műszaki szabvány hiányában az alkalmazandó ágazati magatartási kódexeket és bevált gyakorlatokat; és

b)  bármely hatályos nemzetközi műszaki szabványt, vagy ilyen műszaki szabvány hiányában az alkalmazandó ágazati magatartási kódexeket és bevált gyakorlatokat; és

Módosítás     30

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  az információs rendszerek és a digitális környezet biztonsága terén meglévő bevált gyakorlatok;

Módosítás     31

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Amennyiben a szerződésben szerepel, hogy a digitális tartalom szolgáltatása meghatározott ideig tart, a digitális tartalomnak a szerződés teljes időtartama alatt szerződésszerűnek kell lennie.

(3)  Amennyiben a szerződésben szerepel, hogy a digitális tartalom szolgáltatása meghatározott ideig tart, a digitális tartalomnak – a szolgáltató által végzett biztonsági frissítéseket is beleértve, amennyiben szükségesek – a szerződés teljes időtartama alatt szerződésszerűnek kell lennie.

Módosítás     32

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A szerződésnek való megfelelés érdekében a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás tiszteletben tartja az (EU) 2016/679 rendelet 25. cikkében szereplő „beépített” és „alapértelmezett” adatvédelem elveit.

Módosítás     33

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A fogyasztó a digitális környezetének meghatározásához a lehetséges és a szükséges mértékben együttműködik a szolgáltatóval. Az együttműködési kötelezettség a rendelkezésre álló, a fogyasztó szempontjából legkisebb beavatkozást lehetővé tevő műszaki megoldásokra korlátozódik. Amennyiben a fogyasztó nem tanúsít együttműködést, a szerződésszerűség hiányára vonatkozó bizonyítási teher a fogyasztóra hárul.

(3)  A fogyasztó a digitális környezetének meghatározásához a lehetséges és a szükséges mértékben együttműködik a szolgáltatóval. Az együttműködési kötelezettség a rendelkezésre álló, a fogyasztó szempontjából legkisebb beavatkozást lehetővé tevő műszaki megoldásokra korlátozódik. Amennyiben a fogyasztó nem tanúsít együttműködést, a szerződésszerűség hiányára vonatkozó bizonyítási teher a fogyasztóra hárul. A fogyasztónak nem kötelező együttműködnie, amennyiben a szolgáltató magánjellegű vagy személyes információkhoz és kommunikációkhoz való hozzáférést kér tőle.

Módosítás     34

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a digitális tartalom szolgáltatásakor a megfelelőség hiánya; és

b)  a digitális tartalom szolgáltatásakor a megfelelőség hiánya;

Módosítás     35

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  bármely biztonsági hiányosság, amely ismert volt a szolgáltató számára, vagy észszerűen elvárható, hogy tudjon róla az információs rendszerek és a digitális környezet biztonsága terén bevált gyakorlatok alapján; és

Módosítás     36

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A szolgáltató – a fogyasztó számára okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, a digitális tartalom jellegének valamint annak figyelembevételével, hogy a fogyasztó milyen célra kérte ezt a digitális tartalmat – az (1) bekezdés értelmében attól az időponttól számított ésszerű időn belül szerződésszerűvé teszi a digitális tartalmat, amikor a fogyasztó tájékoztatta a szerződésszerűség hiányáról.

(2)  A szolgáltató – a fogyasztó számára okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, a digitális tartalom jellegének, valamint annak figyelembevételével, hogy a fogyasztó milyen célra kérte azt a digitális tartalmat – az (1) bekezdés értelmében szerződésszerűvé teszi a digitális tartalmat, indokolatlan késlekedés nélkül attól az időponttól számítva, amikor a fogyasztó tájékoztatta a szerződésszerűség hiányáról.

Módosítás     37

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A fogyasztó kizárólag akkor mondhatja fel a szerződést, ha a szerződésszerűség hiánya rontja a digitális tartalom funkcionalitását, interoperabilitását és egyéb fő teljesítményjellemzőit, például a hozzáférhetőségét, a folyamatosságát és a biztonságosságát, amennyiben azokat a 6. cikk (1) és (2) bekezdése előírja. Annak bizonyítási terhe, hogy a szerződésszerűség hiánya nem rontja a digitális tartalom funkcionalitását, interoperabilitását és más fő teljesítményjellemzőit, a szolgáltatóra hárul.

(5)  A szerződés felmondására vonatkozó egyéb jogalapok sérelme nélkül a fogyasztó akkor mondhatja fel a szerződést, ha a szerződésszerűség hiánya rontja a digitális tartalom funkcionalitását, interoperabilitását és egyéb fő teljesítményjellemzőit, például a hozzáférhetőségét, a folyamatosságát és a biztonságosságát, amennyiben azokat a 6. cikk (1) és (2) bekezdése előírja. Annak bizonyítási terhe, hogy a szerződésszerűség hiánya nem rontja a digitális tartalom funkcionalitását, interoperabilitását és más fő teljesítményjellemzőit, a szolgáltatóra hárul.

Módosítás    38

Irányelvre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a szolgáltató minden elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy tartózkodjon a fogyasztó által a digitális tartalomért biztosított, pénztől eltérő ellentételezés, valamint a szolgáltató által a digitális tartalom szolgáltatásával kapcsolatban gyűjtött bármely egyéb adat felhasználásától, ideértve a fogyasztó által biztosított tartalmat is, kivéve a fogyasztó és a tartalmat továbbra is használó más személyek által közösen generált tartalmat;

b)  a szolgáltató tartózkodik a fogyasztó által a digitális tartalomért vételár fizetése helyett rendelkezésre bocsátott személyes adatok vagy bármely más adat, valamint a szolgáltató által a digitális tartalom szolgáltatásával kapcsolatban gyűjtött bármely egyéb adat felhasználásától, ideértve a fogyasztó által biztosított tartalmat is, kivéve a fogyasztó és a tartalmat továbbra is használó más személyek által közösen létrehozott tartalmat; A szolgáltató tartózkodik a személyes adatok pusztán abból a célból való feldolgozásától, hogy lehetővé váljon nem személyes adatok és tartalmak fogyasztóhoz való kapcsolása annak érdekében, hogy a fogyasztó a c) pontnak megfelelően lehívhassa azokat. A szolgáltató betartja az (EU) 2016/679 rendelet értelmében alkalmazandó kötelezettségeket.

Módosítás    39

Irányelvre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a szolgáltató műszaki eszközt biztosít a fogyasztó számára a fogyasztó által biztosított valamennyi tartalom, valamint a digitális tartalom fogyasztó általi használata révén előállított vagy generált bármely egyéb adat lehívásához, amennyiben ezeket az adatokat a szolgáltató megőrizte. A fogyasztó jogosult arra, hogy térítésmentesen, jelentős kényelmetlenség nélkül, ésszerű időn belül, általánosan használt adatformátumban hívja le a tartalmat;

c)  a szolgáltató a fogyasztó kérésére műszaki eszközt biztosít a fogyasztó számára a fogyasztó által biztosított valamennyi tartalom, valamint a digitális tartalom fogyasztó általi használata révén előállított bármely egyéb adat lehívásához, amennyiben ezeket az adatokat a szolgáltató megőrizte. A fogyasztó jogosult arra, hogy térítésmentesen, kényelmetlenség nélkül, észszerű időn belül, strukturált és általánosan használt, géppel olvasható adatformátumban hívja le a tartalmat, és hogy továbbítsa azt egy másik szolgáltató számára anélkül, hogy az eredeti szolgáltató ebben akadályozná;

Módosítás     40

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A szolgáltató a digitális tartalom szerződésszerűségének hiánya vagy a digitális tartalom szolgáltatásának elmulasztása miatt a digitális környezetben keletkezett gazdasági kárért felelősséggel tartozik a fogyasztó felé. A kártérítésnek a fogyasztót a lehető legközelebb kell juttatnia ahhoz a helyzethez, amelyben akkor lett volna, ha a digitális tartalom szolgáltatása megfelelő és szerződésszerű.

(1)  A szolgáltató a digitális tartalom szerződésszerűségének hiánya vagy a digitális tartalom szolgáltatásának elmulasztása miatt keletkezett gazdasági kárért felelősséggel tartozik a fogyasztó felé. A kártérítésnek a fogyasztót a lehető legközelebb kell juttatnia ahhoz a helyzethez, amelyben akkor lett volna, ha a digitális tartalom szolgáltatása megfelelő és szerződésszerű.

Módosítás     41

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A kártérítéshez való jog gyakorlásának részletes feltételeit a tagállamok állapítják meg.

(2)  A kártérítéshez való jog gyakorlásának részletes feltételeit a tagállamok állapítják meg. E szabályok megállapítása során a tagállamok csökkentett vagy emelt szintű kártérítési felelősséget határozhatnak meg objektív kritériumok alapján, a szolgáltató által a digitális tartalom nem megfelelőségének és a kár előfordulásának elkerülésére tett erőfeszítések értékelése érdekében, mint pl. a biztonság terén bevált gyakorlatok vagy a legkorszerűbb technológiák.

Módosítás     42

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben a szerződés arról rendelkezik, hogy a digitális tartalom szolgáltatására a szerződésben előírt időtartam alatt kerül sor, a szolgáltató kizárólag az alábbi esetekben módosíthatja a digitális tartalom funkcionalitását, interoperabilitását és egyéb fő teljesítményjellemzőit, például a hozzáférhetőségét, a folyamatosságát és a biztonságosságát, amennyiben e módosítások hátrányosan befolyásolják a fogyasztó hozzáférését a digitális tartalomhoz vagy annak a fogyasztó általi használatát:

(1)  Amennyiben a szerződés arról rendelkezik, hogy a digitális tartalom szolgáltatására a szerződésben előírt időtartam alatt kerül sor, a szolgáltató kizárólag az alábbi esetekben módosíthatja a digitális tartalom funkcionalitását, interoperabilitását és egyéb fő teljesítményjellemzőit, például a hozzáférhetőségét és a folyamatosságát:

Módosítás     43

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  a tartalom biztonsága érdekében szükséges módosítás, a bevált gyakorlatokkal összhangban;

Módosítás     44

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a fogyasztó a módosítás előtt ésszerű időben, tartós adathordozón eljuttatott konkrét értesítés útján értesül a módosításról;

b)  a fogyasztó a módosítás előtt ésszerű időben eljuttatott konkrét értesítés útján értesül a módosításról;

Módosítás     45

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a szerződés c) pont szerinti felmondásakor a fogyasztó számára technikailag biztosítja a 13. cikk (2) bekezdésének c) pontja szerint az összes biztosított tartalom lehívását.

d)  a szerződés c) pont szerinti felmondásakor a fogyasztó számára technikailag biztosítja a 13. cikk (2) bekezdésének c) pontja vagy a 16. cikk (4) bekezdésének b) pontja szerint az összes biztosított tartalom lehívását.

Módosítás    46

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk – 4 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a szolgáltató minden elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy tartózkodjon a fogyasztó által a digitális tartalomért biztosított, pénztől eltérő egyéb ellentételezés, valamint a szolgáltató által a digitális tartalom szolgáltatásával kapcsolatban gyűjtött bármely egyéb adat felhasználásától;

a)  a szolgáltató tartózkodik a fogyasztó által a digitális tartalomért vételár fizetése helyett rendelkezésre bocsátott személyes adatok vagy bármely más adat, valamint a fogyasztó által a digitális tartalom felhasználásával kapcsolatban nyújtott bármely egyéb adat felhasználásától, ideértve a fogyasztó által biztosított tartalmat is, kivéve a fogyasztó és a tartalmat továbbra is használó más személyek által közösen létrehozott tartalmat; A szolgáltató tartózkodik a személyes adatok pusztán abból a célból való feldolgozásától, hogy lehetővé váljon nem személyes adatok és tartalmak fogyasztóhoz való kapcsolása annak érdekében, hogy a fogyasztó a b) pontnak megfelelően lehívhassa azokat.A szolgáltató betartja az (EU) 2016/679 rendelet értelmében alkalmazandó kötelezettségeket.

Módosítás    47

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk – 4 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a szolgáltató techikailag biztosítja a fogyasztó számára a fogyasztó által biztosított valamennyi tartalom, valamint a digitális tartalom fogyasztó általi használata révén előállított vagy generált bármely egyéb adat lehívását, amennyiben ezeket az adatokat a szolgáltató megőrizte. A fogyasztó jogosult arra, hogy jelentős kényelmetlenség nélkül, ésszerű időn belül, általánosan használt adatformátumban hívja le a tartalmat; és

b) a szolgáltató a fogyasztó kérésére műszaki eszközt biztosít a fogyasztó számára a fogyasztó által rendelkezésre bocsátott valamennyi tartalom, valamint a digitális tartalom fogyasztó általi használata révén előállított bármely egyéb adat lehívásához, amennyiben azokat az adatokat a szolgáltató megőrizte. A fogyasztó jogosult arra, hogy jelentős kényelmetlenség nélkül, észszerű időn belül, strukturált, általánosan használt és géppel olvasható adatformátumban hívja le a tartalmat és az adatokat, és hogy továbbítsa az adott tartalmat és adatokat egy másik szolgáltató számára anélkül, hogy az eredeti szolgáltató ebben akadályozná; és

Módosítás    48

Irányelvre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy az ezen irányelvnek való megfeleléshez megfelelő és eredményes eszközök állnak rendelkezésre.

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy az ezen irányelvnek való megfeleléshez eredményes és visszatartó erejű eszközök állnak rendelkezésre.

 

 

Indokolás

Ezen új fogyasztóvédelmi jogok tényleges végrehajtására csak akkor fog sor kerülni, ha a tagállamok valóban eredményes és visszatartó erejű szankciókat vezetnek be, tekintettel arra is, hogy a digitális tartalmak szolgáltatói hatalmas kereskedelmi előnyökre tehetnek szert piaci részesedésüknek a fogyasztók jogainak kárára történő agresszív növelése révén.

Módosítás     49

Irányelvre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  az érintettek jogainak és szabadságainak a személyes adataik vonatkozásában biztosított védelme területén tevékenykedő szervezetek.

Indokolás

Az általános adatvédelmi rendelet 80. cikkének alapján

Módosítás     50

Irányelvre irányuló javaslat

19 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

19a. cikk  

 

Adatvédelem

 

A személyes adatok ezen irányelv értelmében folytatott tevékenységek során történő feldolgozásának meg kell felelnie az (EU) 2016/679 rendelet és a 2002/58/EK irányelv rendelkezéseinek.

Módosítás     51

Irányelvre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság legkésőbb [öt évvel a hatálybalépés utáni dátum]-án/-én felülvizsgálja ennek az irányelvnek az alkalmazását, és jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A jelentés többek között megvizsgálja az ezen irányelv hatálya alá tartozó ellentételezéstől eltérő ellentételezésért – különösen a hirdetés vagy közvetett adatgyűjtés ellenében – biztosított digitális tartalom szolgáltatására irányuló szerződésekre alkalmazandó szabályok harmonizálásának esetét.

(1)  A Bizottság legkésőbb [három évvel a hatálybalépés utáni dátum]-án/-én felülvizsgálja ennek az irányelvnek az alkalmazását, és jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A jelentés többek között megvizsgálja az (EU) 2016/679 rendelettel való kölcsönhatást és az annak való megfelelést, valamint az ezen irányelv hatálya alá tartozó ellentételezéstől eltérő ellentételezésért – különösen a hirdetés vagy közvetett adatgyűjtés ellenében – biztosított digitális tartalom szolgáltatására irányuló szerződésekre alkalmazandó szabályok harmonizálásának esetét.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló szerződések

Hivatkozások

COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD)

Illetékes bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

21.1.2016

JURI

21.1.2016

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

21.1.2016

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Marju Lauristin

16.3.2016

55. cikk - Közös bizottsági ülések

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

       

28.4.2016

Vizsgálat a bizottságban

12.7.2016

8.11.2016

 

 

Az elfogadás dátuma

8.11.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

41

4

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Martina Anderson, Gerard Batten, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Vilija Blinkevičiūtė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Maria Noichl


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló szerződések

Hivatkozások

COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

9.12.2015

 

 

 

Illetékes bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

21.1.2016

JURI

21.1.2016

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

21.1.2016

CULT

21.1.2016

LIBE

21.1.2016

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ITRE

28.1.2016

CULT

25.1.2016

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Evelyne Gebhardt

14.4.2016

Axel Voss

14.4.2016

 

 

55. cikk – Közös bizottsági eljárás

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

       

28.4.2016

Vizsgálat a bizottságban

14.7.2016

29.11.2016

22.3.2017

 

Az elfogadás dátuma

21.11.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

55

4

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

John Stuart Agnew, Max Andersson, Pascal Arimont, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Dita Charanzová, Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Mady Delvaux, Pascal Durand, Laura Ferrara, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Antonio López-Istúriz White, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Pavel Svoboda, József Szájer, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Marco Zullo, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Lucy Anderson, Heidi Hautala, Kaja Kallas, Angelika Niebler, Ulrike Trebesius, Josef Weidenholzer, Rainer Wieland

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Zbigniew Kuźmiuk, Bolesław G. Piecha, Michaela Šojdrová

Benyújtás dátuma

27.11.2017


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

55

+

ALDE

 

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

 

 

S&D

 

 

Verts/ALE

Jean-Marie Cavada, Dita Charanzová, Kaja Kallas, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic

Daniel Dalton, Zbigniew Kuźmiuk, Nosheena Mobarik, Bolesław G. Piecha, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

Joëlle Bergeron

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Dennis de Jong

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Angelika Niebler, Emil Radev, Andreas Schwab, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Szájer, Mihai Ţurcanu, Axel Voss, Rainer Wieland, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marlene Mizzi, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer

Max Andersson, Pascal Durand, Heidi Hautala, Julia Reda

4

-

EFDD

ENF

John Stuart Agnew

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton, Mylène Troszczynski

2

0

EFDD

Laura Ferrara, Marco Zullo

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Jogi nyilatkozat