Postopek : 2015/0287(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0375/2017

Predložena besedila :

A8-0375/2017

Razprave :

PV 26/03/2019 - 4
CRE 26/03/2019 - 4

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 7.12

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0232

POROČILO     ***I
PDF 1331kWORD 154k
27.11.2017
PE 592.444v02-00 A8-0375/2017

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih pogodb o dobavi digitalnih vsebin

(COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD))

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

Odbor za pravne zadeve

Poročevalca: Evelyne Gebhardt, Axel Voss

(Skupne seje odborov – člen 55 Poslovnika)

NAPAKE/DODATKI
PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih pogodb o dobavi digitalnih vsebin

(COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2015)0634),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0394/2015),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju obrazloženega mnenja francoskega senata v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavlja, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 27. aprila 2016(1),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju skupne razprave Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter Odbora za pravne zadeve v skladu s členom 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov in Odbora za pravne zadeve ter mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0375/2017),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če nadomesti, bistveno spremeni ali namerava bistveno spremeniti svoj predlog;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Naslov 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Predlog

Predlog

DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o nekaterih vidikih pogodb o dobavi digitalnih vsebin

o nekaterih vidikih pogodb o dobavi digitalnih vsebin in digitalnih storitev

(Besedilo velja za EGP)

(Besedilo velja za EGP)

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Potencial rasti elektronskega poslovanja še ni v celoti izkoriščen. Strategija za enotni digitalni trg za Evropo29 na celosten način obravnava glavne ovire za razvoj čezmejnega elektronskega poslovanja v Uniji z namenom, da se izkoristi ta potencial. Za krepitev digitalnega gospodarstva Unije in spodbujanje splošne rasti je potrošnikom treba zagotoviti boljši dostop do digitalnih vsebin, podjetjem pa olajšati dobavo digitalnih vsebin.

(1)  Potencial rasti elektronskega poslovanja v Uniji še ni v celoti uresničen. Strategija za enotni digitalni trg za Evropo29 na celosten način obravnava glavne ovire za razvoj čezmejnega elektronskega poslovanja v Uniji z namenom, da se izkoristi ta potencial. Za krepitev digitalnega gospodarstva Unije in spodbujanje splošne rasti je potrošnikom treba zagotoviti boljši dostop do digitalnih vsebin, podjetjem pa olajšati dobavo digitalnih vsebin.

__________________

__________________

29 COM(2015)0192

29 COM(2015)0192

Predlog spremembe   3

Predlog direktive

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  V členu 169(1) in točki (a) člena 169(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) je določeno, da Unija prispeva k doseganju visoke ravni varstva potrošnikov z ukrepi, sprejetimi v skladu s členom 114 PDEU.

Predlog spremembe   4

Predlog direktive

Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1b)  Člen 38 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljnjem besedilu: Listina) določa, da politike Unije zagotavljajo visoko raven varstva potrošnikov, člen 47 Listine pa določa, da ima vsakdo, ki so mu kršene pravice in svoboščine, zagotovljene s pravom Unije, pravico do učinkovitega pravnega sredstva. Člen 16 Listine priznava svobodo gospodarske pobude v skladu s pravom Unije ter nacionalnimi zakonodajami in običaji.

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Za vzpostavitev pravega enotnega digitalnega trga je potrebna uskladitev nekaterih vidikov pogodb o dobavi digitalnih vsebin, pri čemer predstavlja osnovo visoka raven varstva potrošnikov.

(2)  Za vzpostavitev pravega enotnega digitalnega trga bi bilo treba uskladiti nekatere vidike pogodb o dobavi digitalnih vsebin ali digitalnih storitev, pri čemer predstavlja osnovo visoka raven varstva potrošnikov, da bi povečali pravno varnost in zmanjšali transakcijske stroške.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Različne nacionalne prisilne določbe potrošniškega pogodbenega prava in pomanjkanja jasnih pravil pogodbenega prava so med ključnimi ovirami, ki otežujejo razvoj dobave digitalnih vsebin, saj na ravni Unije obstaja zelo malo prilagojenih pravil. Podjetja se soočajo z dodatnimi stroški, ki izhajajo iz razlik v nacionalnih prisilnih določbah potrošniškega pogodbenega prava in pravne negotovosti pri čezmejni prodaji digitalnih vsebin. Podjetja imajo stroške tudi s prilagajanjem svojih pogodb posebnim prisilnim določbam o dobavi digitalnih vsebin, ki že nastajajo v več državah članicah in povzročajo razlike glede področja uporabe in vsebine med posebnimi nacionalnimi pravili, ki urejajo te pogodbe. V tistih državah članicah, kjer še ne obstajajo posebna pravila o dobavi digitalnih vsebin, se trgovci, ki so pripravljeni prodajati čezmejno, soočajo z negotovostjo, saj pogosto ne vedo, kateri predpisi veljajo za digitalne vsebine v državi članici, v katero želijo izvažati, ne poznajo vsebine teh predpisov in ne vedo, ali so obvezni.

(4)  Podjetja, zlasti mala in srednja, imajo stroške tudi s prilagajanjem svojih pogodb posebnim prisilnim določbam o dobavi digitalnih vsebin ali digitalnih storitev, ki že nastajajo v več državah članicah in povzročajo razlike glede področja uporabe in vsebine med posebnimi nacionalnimi pravili, ki urejajo te pogodbe. V tistih državah članicah, kjer še ne obstajajo posebna pravila o dobavi digitalnih vsebin ali digitalnih storitev, se trgovci, ki so pripravljeni prodajati čezmejno, soočajo z negotovostjo, saj pogosto ne vedo, kateri predpisi veljajo za digitalne vsebine ali digitalne storitve v državi članici, v katero želijo izvažati, ne poznajo vsebine teh predpisov in ne vedo, ali so obvezni.

Obrazložitev

Vrstni red izjav 3 in 4 je zamenjan.

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Potrošniki ne zaupajo v čezmejno nakupovanje, zlasti spletno. Eden glavnih dejavnikov za to pomanjkanje zaupanja je negotovost o njihovih ključnih pogodbenih pravicah ter pomanjkanje jasnega pogodbenega okvira za digitalne vsebine. Številni potrošniki digitalnih vsebin se soočajo s težavami, povezanimi s kakovostjo digitalnih vsebin ali dostopom do njih. Na primer, prejmejo napačne ali nedelujoče digitalne vsebine, ali pa ne morejo dostopati do zadevnih digitalnih vsebin. Posledično potrošniki utrpijo finančno in nefinančno škodo.

(3)  Potrošniki ne zaupajo vedno v čezmejno nakupovanje, zlasti spletno. Med glavne dejavnike za to pomanjkanje zaupanja spadata negotovost o njihovih ključnih pogodbenih pravicah ter pomanjkanje jasnega pogodbenega okvira za digitalne vsebine in digitalne storitve. Številni potrošniki se soočajo s težavami, povezanimi s kakovostjo digitalnih vsebin ali digitalnih storitev ali dostopom do njih. Na primer, prejmejo napačne ali nedelujoče digitalne vsebine ali digitalne storitve, ali pa ne morejo dostopati do zadevnih digitalnih vsebin ali digitalnih storitev. Posledično potrošniki utrpijo finančno in nefinančno škodo.

Obrazložitev

Vrstni red izjav 3 in 4 je zamenjan.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Da bi te težave odpravili, bi tako podjetja kot tudi potrošniki morali imeti možnost, da se oprejo na popolnoma usklajena pravila o dobavi digitalnih vsebin, ki določajo pogodbene pravice po vsej Uniji, ki so bistvenega pomena za to vrsto transakcij.

(5)  Da bi te težave odpravili, bi tako podjetja kot tudi potrošniki morali imeti možnost, da se oprejo na popolnoma usklajena pravila o dobavi digitalnih vsebin ali digitalnih storitev S temi pravilih bi bilo treba določiti pogodbene pravice po vsej Uniji, državam članicam pa omogočiti, da ohranijo nacionalna pravila v zvezi z nekaterimi drugimi vidiki. V zvezi s tem je cilj te direktive doseči pravo ravnovesje med visoko ravnjo varstva potrošnikov in konkurenčnostjo podjetij, obenem pa bi spoštovati načelo subsidiarnosti.

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Popolna uskladitev pravil potrošniškega pogodbenega prava v vseh državah članicah bo podjetjem olajšala ponujanje digitalnih vsebin prek meja. Imeli bodo stabilno okolje pogodbenega prava za spletno prodajo in drugo prodajo na daljavo v druge države članice. Popolnoma usklajena pravila, specifična za digitalne vsebine po vsej EU, bodo odpravila zapletenost, ki izhaja iz različnih nacionalnih predpisov, ki trenutno veljajo za pogodbe o dobavi digitalnih vsebin. Prav tako bodo preprečila pravno razdrobljenost, ki bi sicer nastala zaradi novih nacionalnih zakonodaj, ki urejajo posebej digitalne vsebine.

(6)  Uskladitev pravil potrošniškega pogodbenega prava v vseh državah članicah bo podjetjem olajšala ponujanje digitalnih vsebin prek meja. Imeli bodo stabilno okolje pogodbenega prava za spletno prodajo in drugo prodajo na daljavo v druge države članice. Prav tako bodo preprečila pravno razdrobljenost, ki bi sicer nastala zaradi novih nacionalnih zakonodaj, ki urejajo posebej digitalne vsebine in digitalne storitve.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Potrošniki bodo imeli koristi od popolnoma usklajenih pravic glede digitalnih vsebin na visoki ravni varstva. Imeli bodo jasne pravice pri prejemu digitalnih vsebin ali dostopanju do njih kjer koli v EU. To bo povečalo njihovo zaupanje v nakup digitalnih vsebin. Prispevalo bo tudi k zmanjšanju škode, ki jo trenutno trpijo potrošniki, saj bo obstajal sklop jasnih pravic, ki jim bo omogočal reševanje problemov, s katerimi se srečujejo v zvezi z digitalnimi vsebinami.

(7)  Potrošniki bi morali imeti koristi od popolnoma usklajenih pravic glede digitalnih vsebin in digitalnih storitev na visoki ravni varstva. Imeti bi morali jasne obvezne pravice pri prejemu digitalnih vsebin ali digitalnih storitev ali dostopanju do njih kjer koli v Uniji. To bi moralo povečati njihovo zaupanje v nakup digitalnih vsebin ali digitalnih storitev. Prispevalo naj bi tudi k zmanjšanju škode, ki jo trenutno trpijo potrošniki, saj bo obstajal sklop jasnih pravic, ki jim bo omogočal reševanje problemov, s katerimi se srečujejo v zvezi z digitalnimi vsebinami ali digitalnimi storitvami.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Direktiva bi morala veljati tudi za pogodbe z dvojnim namenom, kadar je pogodba sklenjena deloma za namene trgovske dejavnosti osebe in deloma zunaj okvira te dejavnosti, namen trgovske dejavnosti pa je v celotnem kontekstu pogodbe obroben, tako da bi morala tudi ta oseba šteti kot potrošnik.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Ta direktiva bi morala v celoti uskladiti sklop ključnih pravil, ki še niso urejena na ravni Unije. Zato bi morala vključevati pravila o skladnosti digitalnih vsebin, pravna sredstva, ki so na voljo potrošnikom v primeru neskladnosti digitalnih vsebin s pogodbo, in nekatere načine za uveljavljanje teh pravnih sredstev. Ta direktiva bi morala tudi uskladiti nekatere vidike v zvezi s pravico do odpovedi dolgoročne pogodbe in nekatere vidike v zvezi s spremembami digitalnih vsebin.

(8)  Ta direktiva bi morala v celoti uskladiti določen sklop ključnih pravil, ki še niso urejena na ravni Unije ali na nacionalni ravni. Zato bi morala vključevati pravila o skladnosti digitalnih vsebin ali digitalnih storitev, pravna sredstva, ki so na voljo potrošnikom v primeru neskladnosti digitalnih vsebin ali digitalnih storitev s pogodbo, in nekatere načine za uveljavljanje teh pravnih sredstev. Ta direktiva bi morala tudi uskladiti nekatere vidike v zvezi s pravico do odpovedi dolgoročne pogodbe in nekatere vidike v zvezi s spremembami digitalnih vsebin ali digitalnih storitev.

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Direktiva s popolno uskladitvijo vseh zahtev, povezanih z vprašanji, ki jih ureja, državam članicam na področju uporabe direktive preprečuje določitev kakršnih koli dodatnih formalnih ali vsebinskih zahtev, kot je obdobje, v katerem mora neskladnost postati očitna, obveznost potrošnika, da dobavitelja o neskladnosti obvesti v določenem roku, ali obveznost potrošnika, da plača za uporabo digitalnih vsebin do trenutka odstopa od pogodbe zaradi neskladnosti digitalnih vsebin s pogodbo.

(9)  Direktiva s popolno uskladitvijo zahtev, povezanih z zadevami, ki jih ureja, državam članicam na področju uporabe direktive preprečuje določitev kakršnih koli dodatnih formalnih ali vsebinskih zahtev, kot so kakršna koli pravila o obrnjenem dokaznem bremenu, ki bi privedlo do izida, ki se razlikuje od tistega iz te direktive, ali obveznost potrošnika, da trgovca obvesti o neskladnosti v določenem obdobju.

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Direktiva ne bi smela vplivati na nacionalno zakonodajo glede tem, ki jih direktiva ne ureja, na primer na nacionalna pravila, ki določajo obveznosti potrošnika do dobavitelja digitalnih vsebin ali urejajo opredelitev, sestavljanje in veljavnost pogodb ali zakonitost vsebin. Države članice bi morale tudi imeti možnost še naprej prosto določati pravila o podrobnih pogojih za uveljavljanje pravic, kot je pravica do odškodnine, če jih direktiva ne zajema, ali pravila, ki določajo posledice odstopa od pogodbe, ki se uporabljajo poleg pravil o vračilu, ki jih ureja ta direktiva.

(10)  Direktiva ne bi smela vplivati na nacionalno zakonodajo glede tem, ki jih direktiva ne ureja, na primer na nacionalna pravila, ki določajo obveznosti potrošnika do dobavitelja digitalnih vsebin ali urejajo opredelitev, sestavljanje in veljavnost pogodb ali zakonitost vsebin. Države članice bi morale tudi imeti možnost še naprej prosto določati pravila o podrobnih pogojih za uveljavljanje pravic, kot je pravica do odškodnine, če jih direktiva ne zajema, ali pravila, ki določajo posledice odstopa od pogodbe, ki se uporabljajo poleg pravil o vračilu, ki jih ureja ta direktiva. Države članice bi morale imeti možnost, da ohranijo ali uvedejo nacionalna pravila o pravnih sredstvih za prikrite napake. Države članice bi morale imeti možnost, da ohranijo nacionalne predpise o kratkoročni pravici do zavrnitve, kadar so na voljo v njihovih pravnih redih na dan začetka veljavnosti te direktive.

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a)  Ta direktiva ne bi smela vplivati na določbe nacionalnega prava o pogojih, pod katerimi se pogodba o dobavi digitalne vsebine ali digitalnih storitev šteje kot povezana z drugo pogodbo, ki jo je potrošnik sklenil z dobaviteljem ali drugim trgovcem, ali je tej drugi pogodbi pomožna, ter na učinek tega na katero koli pogodbo ali na pravna sredstva, ki so na voljo v skladu s katero koli pogodbo. Države članice bi morale tudi imeti možnost, da prosti določijo naravo teh pogodb, tudi prodajnih, storitvenih, najemnih pogodb ali pogodb sui generis.

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Uvodna izjava 10 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10b)  Kadar v okviru pogodbe ali svežnja pogodb trgovec ponuja digitalne vsebine ali digitalne storitve v kombinaciji z drugimi storitvami, kot so medosebne telekomunikacijske storitve ali blago ter digitalne vsebine ali digitalne storitve niso prednaložene v blago, bi se morala ta direktiva uporabljati brez poseganja v Evropski zakonik o elektronskih komunikacijah 1a samo za digitalne vsebine ali digitalne storitve, ki so sestavni del takšnega svežnja. Druge elemente bi moralo urejati pravo, ki se uporablja.

 

_______________

 

1a Direktiva .../... Evropskega parlamenta in Sveta z dne … o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah (UL L xx, [datum], str. x-x.).

Obrazložitev

Uvodna izjava 10b (novo) nadomešča uvodno izjavo 20 iz predloga Komisije (glej predlog spremembe 27).

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Direktiva bi morala obravnavati težave v različnih kategorijah digitalnih vsebin in njihove dobave. Zaradi hitrega tehnološkega razvoja in za ohranjanje trajnosti pojma digitalnih vsebin bi ta pojem, kot je uporabljen v tej direktivi, moral biti širši kot v Direktivi 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta. 30 Zlasti bi moral vključevati storitve, ki omogočajo ustvarjanje, obdelavo ali hrambo podatkov. Čeprav obstajajo številni načini dobave digitalnih vsebin, kot je prenos na trajnem nosilcu podatkov, prenos s strani potrošnikov na njihove naprave, pretakanje s spleta, omogočanje dostopa do pomnilniških zmogljivosti digitalnih vsebin ali dostop do uporabe družbenih medijev, bi se morala ta direktiva uporabljati za vse digitalne vsebine, ne glede na medij, uporabljen za njihov prenos. Razlikovanje med različnimi kategorijami na tem tehnološko hitro spreminjajočem se trgu ni zaželeno, saj bi se bilo praktično nemogoče izogniti diskriminaciji med dobavitelji. Zagotoviti bi bilo treba enake konkurenčne pogoje za dobavitelje različnih kategorij digitalnih vsebin. Vendar se ta direktiva ne bi smela uporabljati za digitalne vsebine, ki so vgrajene v blago na način, da delujejo kot sestavni del blaga in so njihove funkcije podrejene glavnim funkcionalnostim blaga.

(11)  Ta direktiva bi morala obravnavati težave v različnih kategorijah digitalnih vsebin ali digitalnih storitev in njihove dobave. Zaradi doslednosti s pravnim redom bi moral biti pojem digitalnih vsebin skladen s tistim iz Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta30 ter bi moral na primer zajemati besedila, video in avdio vsebine, aplikacije, digitalne igre in katero koli drugo programsko opremo. Za odziv na hitre tehnološke spremembe in da bi bila ta direktiva primerna za prihodnost, bi morala zajemati tudi digitalne storitve, ki omogočajo ustvarjanje, obdelavo ali hrambo podatkov, in storitve, ki omogočajo izmenjavo podatkov v digitalni obliki, vključno s številčno neodvisnimi medosebnimi komunikacijskimi storitvami, če jih ne ureja Evropski zakonik o elektronskih komunikacijah. Čeprav obstajajo številni načini dobave digitalnih vsebin ali digitalnih storitev, kot je prenos na CD-ju, DVD-ju, ali podobnem nosilcu podatkov, prenos s strani potrošnikov na njihove naprave, pretakanje s spleta, omogočanje dostopa do pomnilniških zmogljivosti digitalnih storitev ali dostop do uporabe družbenih medijev, bi se morala ta direktiva uporabljati za vse digitalne vsebine ali digitalne storitve, ne glede na medij, uporabljen za njihov prenos. Razlikovanje med različnimi kategorijami na tem tehnološko hitro spreminjajočem se trgu ni zaželeno, saj bi se bilo praktično nemogoče izogniti diskriminaciji med trgovci. Zagotoviti bi bilo treba enake konkurenčne pogoje za trgovce z različnimi kategorijami digitalnih vsebin ali digitalnih storitev.

__________________

__________________

30 UL L 304, 22.11.2011, str. 64.

30 Direktiva 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o pravicah potrošnikov, spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS in Direktive 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 85/577/EGS in Direktive 97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 304, 22.11.2011, str. 64).

Predlog spremembe  18

Predlog direktive

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Da bi izpolnili pričakovanja potrošnikov in zagotovili jasen in enostaven pravni okvir za dobavitelje digitalnih vsebin na trajnem nosilcu podatkov, bi se v zvezi z zahtevami o skladnosti in pravnimi sredstvi, ki so na voljo potrošnikom v primeru neskladnosti, ta direktiva morala uporabljati za blago, kot so DVD-ji in CD-ji, ki vsebujejo digitalne vsebine na način, da je blago samo nosilec digitalnih vsebin. Ta direktiva bi se morala uporabljati za digitalne vsebine, dobavljene na trajnem nosilcu podatkov, ne glede na to, ali se prodajajo na daljavo ali z osebnim stikom, da bi se izognili razdrobljenosti med različnimi distribucijskimi kanali. Direktiva 2011/83 bi se morala še naprej uporabljati za to blago, vključno z obveznostmi v zvezi z dostavo blaga, pravnimi sredstvi v primeru, da blago ni dostavljeno, in naravo pogodbe, v skladu s katero je to blago dobavljeno. Ta direktiva prav tako ne posega v pravice distribucije, ki veljajo za to blago na podlagi avtorskega prava.

(12)  Da bi izpolnili pričakovanja potrošnikov in zagotovili jasen in enostaven pravni okvir za trgovce z blagom, v katero so vgrajene digitalne vsebine in digitalne storitve, bi se morala v zvezi z zahtevami o skladnosti in pravnimi sredstvi, ki so na voljo potrošnikom v primeru neskladnosti, ta direktiva uporabljati za digitalne vsebine in digitalne storitve, prednaložene na blago, kot so DVD-ji in CD-ji ali pametni proizvodi. Kar zadeva takšno blago, bi moral biti trgovec v skladu s to direktivo potrošniku odgovoren za izpolnitev svoje obveznosti samo za vgrajene digitalne vsebine ali digitalne storitve. Odgovornost za druge elemente tega blaga bi moralo urejati pravo, ki se uporablja. Ta direktiva bi se morala uporabljati za vgrajene digitalne vsebine ali digitalne storitve ne glede na to, ali se blago, na katerega so prednaložene, dobavlja na daljavo ali z osebnim stikom, da bi se izognili razdrobljenosti med različnimi distribucijskimi kanali. Direktiva 2011/83/EU bi se morala še naprej uporabljati za to blago, vključno z obveznostmi v zvezi z dostavo blaga, pravnimi sredstvi v primeru, da blago ni dostavljeno, in naravo pogodbe, v skladu s katero je to blago dobavljeno. Pravila iz te direktive o dobavi in nezagotovitvi dobave digitalnih vsebin ali digitalnih storitev se torej ne uporabljajo za vgrajene digitalne vsebine in vgrajene digitalne storitve. Ta direktiva prav tako ne posega v pravice distribucije, ki se uporabljajo za to blago v skladu z zakonodajo o avtorskih pravicah.

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  V digitalnem gospodarstvu udeleženci na trgu informacije o posameznikih pogosto in vedno bolj cenijo kot vrednost, primerljivo z denarjem. Digitalne vsebine se namesto proti plačilu kupnine pogosto dobavljajo za protistoritev, ki ni v denarni obliki, tj. z omogočanjem dostopa do osebnih podatkov ali drugih podatkov. Ti posebni poslovni modeli se v različnih oblikah uporabljajo v velikem delu trga. Uvedba razlikovanja glede na naravo protistoritve bi pomenila diskriminacijo med različnimi poslovnimi modeli; neupravičeno bi spodbudila podjetja k prehodu v smeri ponujanja digitalnih vsebin v zameno za podatke. Zagotoviti bi bilo treba enake konkurenčne pogoje. Poleg tega napake zmogljivostnih lastnosti digitalnih vsebin, dobavljenih v zameno za protistoritev, ki ni v denarni obliki, lahko vpliva na gospodarske interese potrošnikov. Zato uporaba pravil te direktive ne bi smela biti odvisna od tega, ali je bila za zadevne posebne digitalne vsebine plačana kupnina ali ne.

(13)  V digitalnem gospodarstvu udeleženci na trgu informacije o posameznikih pogosto in vedno bolj cenijo kot vrednost, primerljivo z denarjem. Digitalne vsebine in digitalne storitve se namesto proti plačilu kupnine pogosto dobavljajo v zameno za podatke, tj. z omogočanjem dostopa do osebnih podatkov ali drugih podatkov. Ti posebni poslovni modeli se v različnih oblikah uporabljajo v velikem delu trga. Uvedba razlikovanja glede na naravo protistoritve bi pomenila diskriminacijo med različnimi poslovnimi modeli, kar neupravičeno spodbuja podjetja k prehodu v smeri ponujanja digitalnih vsebin ali digitalnih storitev v zameno za podatke. Poleg tega napake zmogljivostnih lastnosti digitalnih vsebin ali digitalnih storitev, dobavljenih kot protistoritev v zameno za podatke, lahko vpliva na gospodarske interese potrošnikov. Uporaba pravil te direktive ne bi smela biti odvisna od tega, ali je bila za zadevne posebne digitalne vsebine ali digitalne storitve plačana kupnina ali ne, da se zagotovijo enaki konkurenčni pogoji.

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  V digitalnem gospodarstvu udeleženci na trgu informacije o posameznikih pogosto in vedno bolj cenijo kot vrednost, primerljivo z denarjem. Digitalne vsebine se namesto proti plačilu kupnine pogosto dobavljajo za protistoritev, ki ni v denarni obliki, tj. z omogočanjem dostopa do osebnih podatkov ali drugih podatkov. Ti posebni poslovni modeli se v različnih oblikah uporabljajo v velikem delu trga. Uvedba razlikovanja glede na naravo protistoritve bi pomenila diskriminacijo med različnimi poslovnimi modeli; neupravičeno bi spodbudila podjetja k prehodu v smeri ponujanja digitalnih vsebin v zameno za podatke. Zagotoviti bi bilo treba enake konkurenčne pogoje. Poleg tega napake zmogljivostnih lastnosti digitalnih vsebin, dobavljenih v zameno za protistoritev, ki ni v denarni obliki, lahko vpliva na gospodarske interese potrošnikov. Zato uporaba pravil te direktive ne bi smela biti odvisna od tega, ali je bila za zadevne posebne digitalne vsebine plačana kupnina ali ne.

(13)  V digitalnem gospodarstvu udeleženci na trgu informacije o posameznikih pogosto in vedno bolj cenijo kot vrednost. Razviti so bili posebni poslovni modeli, v skladu s katerimi trgovci dobavljajo digitalne vsebine ali digitalne storitve, potrošnik pa mora zagotoviti osebne podatke ali omogočiti dostop do njih. Ti posebni poslovni modeli se v različnih oblikah že uporabljajo v velikem delu trga. Namen te direktive ni odločiti, ali naj bi bile takšne pogodbe dovoljene ali ne. Poleg tega prepušča nacionalnemu pravu vprašanje veljavnosti pogodbe za dobavo digitalnih vsebin ali digitalnih storitev, kadar so osebni podatki zagotovljeni ali dostopni. Ta direktiva nikakor ne sme dajati vtisa, da upravičuje ali spodbuja prakso, ki temelji na monetizaciji osebnih podatkov, saj osebnih podatkov ni mogoče primerjati s ceno in jih zato ni mogoče obravnavati kot blago. Vendar pa bi uvedba razlikovanja pri uporabi pravil za denarne in nedenarne transakcije neupravičeno spodbudila podjetja, da bi bila bolj naklonjena dobavi digitalnih vsebin ali digitalnih storitev pod pogojem, da so zagotovljeni osebni podatki. Poleg tega bi lahko napake zmogljivostnih lastnosti digitalnih vsebin ali digitalnih storitev, dobavljenih kadar ni plačana kupnina, vplivale na gospodarske interese potrošnikov. Uporaba pravil te direktive ne bi smela biti odvisna od tega, ali je bila za zadevne digitalne vsebine ali digitalne storitve plačana kupnina ali ne, da se zagotovijo enaki konkurenčni pogoji in visoka raven varnosti potrošnikov.

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Kar zadeva digitalne vsebine, ki niso dobavljene proti plačilu kupnine, temveč v zameno za protistoritev, ki ni v denarni obliki, bi se morala ta direktiva uporabljati le za pogodbe, pri katerih dobavitelj zahteva in potrošnik aktivno zagotovi podatke, kot so ime, priimek in elektronski naslov ali fotografije, neposredno ali posredno dobavitelju, na primer s posamično registracijo ali na podlagi pogodbe, ki omogoča dostop do fotografij potrošnikov. Ta direktiva se ne bi smela uporabljati v primerih, ko dobavitelj zbira podatke, potrebne za delovanje digitalnih vsebin v skladu s pogodbo, na primer geografsko lokacijo, kadar je to potrebno za pravilno delovanje mobilne aplikacije, ali izključno zaradi izpolnjevanja zakonskih zahtev, na primer, kadar registracijo potrošnika zaradi varnosti in ugotavljanja istovetnosti zahteva veljavna zakonodaja. Ta direktiva se ne bi smela uporabljati tudi v primerih, ko dobavitelj zbira informacije, vključno z osebnimi podatki, kot je naslov IP, ali druge samodejno ustvarjene podatke, kot so podatki, ki se zbirajo in prenašajo s piškotki, brez aktivnega posredovanja potrošnika, tudi če potrošnik soglaša s piškotkom. Prav tako se ne bi smela uporabljati v primerih, ko je potrošnik izpostavljen oglasnim sporočilom izključno z namenom pridobivanja dostopa do digitalnih vsebin.

(14)  Kar zadeva digitalne vsebine in digitalne storitve, ki niso dobavljene proti plačilu kupnine, temveč so zanje v zameno zagotovljeni osebni podatki, bi se morala ta direktiva uporabljati za pogodbe, pri katerih trgovec zahteva in potrošnik zagotovi osebne podatke oziroma pri katerih trgovec zbira osebne podatke. To bi na primer vključevalo ime in elektronski naslov ali fotografije, neposredno ali posredno zagotovljene trgovcu, na primer s posamično registracijo ali na podlagi pogodbe, ki omogoča dostop do fotografij potrošnikov ali osebnih podatkov, ki jih zbere trgovec, kot je naslov IP. Ta direktiva se ne bi smela uporabljati v primerih, ko trgovec zbira osebne podatke izključno za dobavo, ohranjanje skladnosti in izboljšanje digitalne vsebine ali digitalne storitve ali izključno zaradi izpolnjevanja zakonskih zahtev, na primer, kadar registracijo potrošnika zaradi varnosti in ugotavljanja istovetnosti zahteva veljavna zakonodaja. Prav tako se ne bi smela uporabljati v primerih, ko je potrošnik izpostavljen oglasnim sporočilom izključno z namenom pridobivanja dostopa do digitalnih vsebin ali digitalnih storitev.

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Vsebine, ki jih ustvarijo potrošniki, bi bilo treba obravnavati enako kot katere koli druge digitalne vsebine, ki jih potrošnik zagotovi ali shrani v celotnem obdobju trajanja pogodbe, kot so glasbene in video datoteke, slike, igre ali aplikacije. Vsebine, ki jih ustvarijo potrošniki, obsegajo širok nabor primerov, med drugim digitalne slike, video in zvočne datoteke, bloge, debatne forume, besedilne oblike sodelovanja, objave, klepetalnice, tvite, dnevnike, poddaje, vsebine, ustvarjene na mobilnih napravah, vsebine, ustvarjene v okviru spletnih virtualnih okolij, ocene in zbirke povezav, ki se nanašajo na spletne vsebine.

(15)  Če ni določeno drugače s to direktivo, bi bilo treba vsebine, ki jih ustvarijo potrošniki, obravnavati enako kot katere koli druge digitalne vsebine ali digitalne storitve, ki jih potrošnik zagotovi ali shrani v celotnem obdobju trajanja pogodbe, kot so glasbene in video datoteke, slike, igre ali aplikacije. Vsebine, ki jih ustvarijo potrošniki, obsegajo širok nabor primerov, med drugim digitalne slike, video in zvočne datoteke, bloge, debatne forume, besedilne oblike sodelovanja, objave, klepetalnice, tvite, dnevnike, poddaje, vsebine, ustvarjene na mobilnih napravah, vsebine, ustvarjene v okviru spletnih virtualnih okolij, ocene in zbirke povezav, ki se nanašajo na spletne vsebine.

Predlog spremembe   23

Predlog direktive

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a)  Dobavitelji video datotek, slik, aplikacij programske opreme in drugih digitalnih vsebin bi morali zagotoviti jamstva glede varnosti digitalnih vsebin, ki jih dobavljajo, in potrošnikom zagotoviti visoko raven varstva pred zlonarmerno programsko opremo.

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Da se potrošnikom zagotovi enoten sklop pravic, podjetjem pa enake konkurenčne pogoje, bi morala biti potrošnikom na voljo enaka pravna sredstva za digitalne vsebine, ki niso skladne s pogodbo, ne glede na to, kako so bile vsebine ustvarjene. Zato bi se morala direktiva uporabljati za pogodbe o razvoju digitalnih vsebin, prilagojenih posebnim zahtevam potrošnikov, vključno s prilagojeno programsko opremo. Ta direktiva bi se morala uporabljati tudi za dobavo datotek vizualnega modeliranja, ki se uporabljajo za tiskanje v tehniki 3D. Vendar ta direktiva ne bi smela urejati blaga, pridobljenega z uporabo tehnologije tiskanja v tehniki 3D, ali škode, ki je bila povzročena na njem.

(16)  Da se potrošnikom zagotovi enoten sklop pravic, podjetjem pa enake konkurenčne pogoje, bi morala biti potrošnikom na voljo enaka pravna sredstva za digitalne vsebine ali digitalne storitve, ki niso skladne s pogodbo, ne glede na to, kako so bile vsebine ali storitve ustvarjene. Zato bi se morala ta direktiva uporabljati za pogodbe o razvoju digitalnih vsebin ali digitalnih storitev, prilagojenih posebnim zahtevam potrošnikov, vključno s prilagojeno programsko opremo. Ta direktiva bi se morala uporabljati tudi za dobavo datotek vizualnega modeliranja, ki se uporabljajo za tiskanje v tehniki 3D. Vendar ta direktiva ne bi smela urejati blaga, pridobljenega z uporabo tehnologije tiskanja v tehniki 3D, ali škode, ki je bila povzročena na njem.

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Digitalne vsebine so zelo pomembne v kontekstu interneta stvari. Vendar je primerno, da se posebna vprašanja glede odgovornosti v zvezi z internetom stvari, vključno z odgovornostjo za podatke in pogodbe stroj-stroj, obravnavajo ločeno.

(17)  Ta direktiva bi se morala uporabljati za naprave, ki so povezane z internetom stvari. Vendar je primerno, da se posebna vprašanja glede odgovornosti v zvezi s pogodbami stroj-stroj obravnavajo ločeno.

Predlog spremembe    26

Predlog direktive

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Pogodbe lahko vključujejo splošne pogoje dobavitelja, ki jih morajo potrošniki sprejeti. Za nekatere digitalne vsebine ponudniki pogosto opisujejo storitve in merljive cilje storitve v sporazumu o ravni storitve. Ti sporazumi o ravni storitve so ponavadi priloženi glavni pogodbi in so pomemben sestavni del pogodbenega razmerja med dobaviteljem in potrošnikom. Morali bi biti zajeti v opredelitvi pogodbe v tej direktivi in bi torej morali biti usklajeni s pravili, določenimi v tej direktivi.

(18)  Pogodbe lahko vključujejo splošne pogoje trgovca, ki jih morajo potrošniki sprejeti. Za nekatere digitalne storitve trgovci pogosto opisujejo storitve in merljive cilje storitve v sporazumu o ravni storitve. Ti sporazumi o ravni storitve so ponavadi priloženi glavni pogodbi in so pomemben sestavni del pogodbenega razmerja med trgovcem in potrošnikom. Morali bi biti zajeti v tej direktivi in bi torej morali biti usklajeni s pravili, določenimi v tej direktivi.

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Ta direktiva bi se morala uporabljati le za tiste storitve, katerih glavni predmet je zagotavljanje digitalnih vsebin. Zato se direktiva ne bi smela uporabljati za storitve, ki jih dobavitelj opravlja osebno in pri katerih se digitalna sredstva uporabljajo samo za dostop ali dostavo, kot je prevajanje, ki ga nudi oseba, ali druge storitve strokovnega svetovanja, pri katerih je samo rezultat storitve potrošniku dostavljen z digitalnimi sredstvi.

(19)  Ta direktiva bi se morala uporabljati le za tiste storitve, katerih glavni predmet je zagotavljanje digitalnih storitev. Zato se direktiva ne bi smela uporabljati za storitve, ki jih trgovec opravlja osebno in pri katerih se digitalna sredstva uporabljajo samo za dostop ali dostavo, kot je prevajanje, ki ga nudi oseba, ali druge storitve strokovnega svetovanja, pri katerih je samo rezultat storitve potrošniku dostavljen z digitalnimi sredstvi.

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Kadar v okviru pogodbe ali svežnja pogodb dobavitelj ponuja digitalne vsebine v kombinaciji z drugimi storitvami, kot so telekomunikacijske storitve ali blago, ki ne delujejo le kot nosilec digitalnih vsebin, bi se ta direktiva morala uporabljati samo za digitalne vsebine, ki so sestavni del takšnega svežnja. Druge elemente bi moralo urejati pravo, ki se uporablja.

črtano

Obrazložitev

Spremenjena uvodna izjava 20 postane uvodna izjava 10b (novo).

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Ta direktiva ne bi smela obravnavati avtorskih pravic in drugih vidikov dobave digitalnih vsebin v zvezi z intelektualno lastnino. Zato ne bi smela posegati v pravice in obveznosti v skladu z zakonodajo o avtorskih pravicah in drugo zakonodajo o intelektualni lastnini.

(21)  Ta direktiva ne bi smela obravnavati avtorskih pravic in drugih vidikov dobave digitalnih vsebin ali digitalnih storitev v zvezi z intelektualno lastnino. Zato ne bi smela posegati v pravice in obveznosti v skladu z zakonodajo o avtorskih pravicah in drugo zakonodajo o intelektualni lastnini.

Predlog spremembe    30

Predlog direktive

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov urejata Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta31 in Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta32 , ki se v celoti uporabljata v okviru pogodb o dobavi digitalnih vsebin. Navedeni direktivi že določata pravni okvir na področju osebnih podatkov v Uniji. Izvajanje in uporabo te direktive bi bilo treba popolnoma uskladiti s tem pravnim okvirom.

(22)  Opravljanje dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe te direktive, vključuje obdelavo osebnih podatkov. Ta direktiva ne posega v določbe prava Unije, ki se uporabljajo za obdelavo osebnih podatkov v Uniji, zlasti v Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta31a ter Direktivo2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta32, ki skupaj urejata obdelavo osebnih podatkov, ki se izvaja v državah članicah pod nadzorom pristojnih organov držav članic, in zlasti javnih neodvisnih organov, ki jih imenujejo države članice. Ta pravna akta že določata pravni okvir Unije na področju osebnih podatkov in se v celoti uporabljata v okviru pogodb o dobavi digitalnih vsebin ali digitalnih storitev. Izvajanje in uporabo te direktive bi bilo treba popolnoma uskladiti s tem pravnim okvirom.

__________________

__________________

31 UL L 281, 23. 11. 1995, str. 31–85 [nadomestiti s Splošno uredbo o varstvu podatkov, ko bo sprejeta].

 

 

31a Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

32 UL L 201, 31.7.2002, str. 37.

32 Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 31.7.2002, str. 37).

Predlog spremembe    31

Predlog direktive

Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(22a)  Področje uporabe te direktive vključuje aplikacije interneta stvari, ki so pogosto zasnovane tako, da iz konteksta razberejo potrebe in želje uporabnikov, zbirajo informacije o njihovem vsakodnevnem ravnanju in navadah, obenem pa so nevidne pri uporabi in neopazne za uporabnika. Čeprav imajo sicer lahko potrošniki vsaj možnost, da pred podpisom pogodbe preberejo izjavo o varstvu osebnih podatkov za svoje naprave interneta stvari, te izjave niso vedno razumljive. Poleg tega so naprave interneta stvari redno zasnovane tako, da je moč šifriranja šibka ali je sploh ni ter nimajo drugih varnostnih elementov. Pogosto so močno odvisne od brezžičnih komunikacijskih protokolov, ki nimajo obveznih tehničnih in varnostnih standardov. Potrošniki se na splošno ne spoznajo na varnost interneta stvari, zato za gospodinjske aparate često uporabljajo privzeta gesla, ki jih nikoli ne spremenijo in so redno ogrožena. Ta direktiva v povezavi s temeljnimi načeli Uredbe (EU) 2016/679 določa civilno odgovornost za primere, ko naprave interneta stvari v zasnovi proizvoda ne vključujejo varovanja zasebnosti, in da pogodbeni pogoji, ki kršijo pravice, do katerih je potrošnik kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, upravičen v skladu z Uredbo (EU) 2016/679, niso zavezujoči.

Predlog spremembe    32

Predlog direktive

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Obstajajo različni načini, kako digitalne vsebine pridejo do potrošnikov. Primerno je določiti preprosta in jasna pravila glede načina in časa izvajanja glavne pogodbene obveznosti dobavitelja, tj. dobave digitalnih vsebin potrošniku. Glede na to, da dobavitelj načeloma ni odgovoren za dejanja ali opustitve internetnega ponudnika ali elektronske platforme, ki jo je potrošnik izbral za prejemanje digitalnih vsebin, bi moralo zadostovati, če dobavitelj dobavi digitalne vsebine tej tretji osebi. Glede roka za dobavo bi bilo treba v skladu s tržno prakso in tehničnimi možnostmi digitalne vsebine dobaviti nemudoma, razen če se pogodbenici ne odločita za drugačen dogovor, da bi uredili druge načine dobave.

(23)  Obstajajo različni načini, kako digitalne vsebine ali digitalne storitve pridejo do potrošnikov ali so jim dane na voljo. Primerno je določiti preprosta in jasna pravila glede načina in časa izvajanja glavne pogodbene obveznosti trgovca, tj. dobave digitalnih vsebin ali digitalnih storitev potrošniku. Glede na to, da trgovec načeloma ni odgovoren za dejanja ali opustitve internetnega ponudnika ali elektronske platforme, ki jo je potrošnik izbral za prejemanje digitalnih vsebin ali digitalnih storitev, bi moralo zadostovati, če trgovec dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve navedeni tretji osebi ali tretji osebi, ki jo določi potrošnik. Glede roka za dobavo bi bilo treba v skladu s tržno prakso in tehničnimi možnostmi digitalne vsebine ali digitalne storitve dobaviti brez nepotrebnega odlašanja po sklenitvi pogodbe, razen če se pogodbenici ne odločita za drugačen dogovor, da bi uredili druge načine dobave.

Predlog spremembe    33

Predlog direktive

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Za spodbujanje inovacij na enotnem digitalnem trgu in zaradi tehnološkega razvoja, ki se odraža v hitro spreminjajočih se značilnostih digitalnih vsebin, je upravičeno, da so digitalne vsebine predvsem v skladu s tem, kar je bilo dogovorjeno v pogodbi.

črtano

Predlog spremembe    34

Predlog direktive

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  Kadar pogodba ne določa dovolj jasnih in preglednih meril za ugotavljanje skladnosti digitalnih vsebin s pogodbo, je treba določiti objektivna merila za skladnost, da se zagotovi, da potrošniki ne bodo prikrajšani za svoje pravice. V takih primerih bi bilo treba skladnost s pogodbo ocenjevati glede na namen, za katerega bi se digitalne vsebine z enakim opisom praviloma uporabljale.

(25)  Za zagotovitev jasnosti glede tega, kaj lahko potrošnik pričakuje od zadevne digitalne vsebine ali digitalne storitve in za kaj odgovarja trgovec v primeru, da je ne dobavi, je bistvenega pomena, da se pravila za določanje skladnosti s pogodbo popolnoma uskladijo. S kombinacijo subjektivnih in objektivnih meril bi morali biti zaščiteni pravni interesi obeh strank pogodbe. Pogodba bi morala določati dovolj jasna in pregledna merila za ugotavljanje skladnosti digitalnih vsebin in digitalnih storitev s pogodbo. Določiti je treba tudi objektivna merila za skladnost, da se zagotovi, da potrošniki ne bodo prikrajšani za svoje pravice. Skladnost s pogodbo bi bilo treba ocenjevati glede na kakovost in zmogljivosti, za katero se praviloma uporabljajo digitalne vsebine ali digitalne storitve z enakim opisom, pri čemer se upoštevajo razumna pričakovanja potrošnika, naravo digitalne vsebine ali digitalne storitve in, če je primerno, kakršne koli javne izjave o posebnih značilnostih digitalnih vsebin ali digitalnih storitev, opravljenih s strani ali v imenu trgovca, proizvajalca ali njegovega predstavnika, zlasti pri oglaševanju ali etiketiranju. Pričakovanja potrošnikov se zelo razlikujejo glede na vrsto in uporabo digitalnih vsebin in storitev, zato bi jih bilo treba objektivno ugotoviti.

Predlog spremembe    35

Predlog direktive

Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(25a)  V zvezi z merili za skladnost blaga s pogodbo bi bilo sicer treba zagotoviti pogodbeno svobodo, vendar bi – da se prepreči izogibanje odgovornosti za neskladnost s pogodbo in zagotovi visoka raven varstva potrošnikov – vsaka pogodbena določba, ki določa odstopanje od prisilnih določb o merilih za skladnost blaga s pogodbo in nepravilno integracijo digitalnih vsebin ali digitalnih storitev, ki škoduje interesom potrošnika, smelo veljati le, če je bil potrošnik ob sklenitvi pogodbe o tem izrecno obveščen in je s tem izrecno soglašal.

Predlog spremembe    36

Predlog direktive

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26)  Zaradi svoje narave morajo digitalne vsebine za pravilno delovanje delovati skupaj z drugo digitalno opremo; interoperabilnost bi zato morala biti vključena v merila za skladnost. Predvsem morajo delovati skupaj s strojno opremo, kar vključuje hitrost procesorja in lastnosti grafične kartice, ter programsko opremo, kar vključuje posebno različico operacijskega sistema ali poseben multimedijski predvajalnik. Pojem funkcionalnosti bi se moral nanašati na načine, na katere se digitalne vsebine lahko uporabljajo; nanašati bi se moral tudi na odsotnost ali prisotnost kakršnih koli tehničnih omejitev, kot so zaščita prek upravljanja z digitalnimi pravicami ali regijsko kodiranje.

(26)  Zaradi svoje narave morajo digitalne vsebine in digitalne storitve za pravilno delovanje delovati skupaj z drugo digitalno opremo; interoperabilnost bi zato morala biti vključena v merila za skladnost. Interoperabilnost bi bilo treba razumeti kot sposobnost digitalnih vsebin in digitalnih storitev za opravljanje vseh svojih funkcij v medsebojnem delovanju s konkretnim digitalnim okoljem. Pojem funkcionalnosti bilo treba razumeti kot načine, na katere se digitalne vsebine ali digitalne storitve lahko uporabljajo; razumeti bi ga bilo treba tudi kot odsotnost ali prisotnost kakršnih koli tehničnih omejitev, kot so zaščita prek upravljanja z digitalnimi pravicami ali regijsko kodiranje. Potrošnik mora biti vnaprej obveščen o dovoljenih vrstah uporabe digitalnih vsebin, kot je zasebno razmnoževanje. Kadar pogodba zadeva avtorsko zaščitena dela, skladnost s pogodbo pomeni, da se spoštuje vsa zakonodaja, ki ščiti avtorske pravice. Za pogodbene določbe, ki izrecno prepovedujejo zakonito uživanje izjem ali omejitev, določenih z zakonodajo o avtorskih pravicah, bi moralo veljati, da so neskladne. Pogoje, pod katerimi se uživajo izjeme ali omejitve, bi bilo treba še naprej določati s predpisi Unije o avtorskih in sorodnih pravicah, ki niso spremenjeni s to direktivo.

Predlog spremembe    37

Predlog direktive

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27)  Medtem ko storitve in tehnologije na podlagi podatkov prinašajo znatne koristi, ustvarjajo tudi nekatere pomanjkljivosti. Kot ugotavlja strategija za enotni digitalni trg, je visoka raven varnosti omrežij in informacij bistvenega pomena po vsej Evropski uniji za zagotovitev spoštovanja temeljnih pravic, kot je pravica do zasebnosti in osebnih podatkov, da se poveča zaupanje uporabnikov in okrepi njihovo zaupanje v digitalno gospodarstvo. Ko programska oprema postaja vsesplošno razširjena, poglavitna skrb postajajo lastnosti, kot so zanesljivost, varnost in prilagodljivost spreminjajočim se potrebam. Zato je čedalje bolj pomembno, da te storitve in tehnologije na podlagi podatkov zagotavljajo te lastnosti v sorazmerju z vlogo in funkcijo teh tehnologij. Zlasti kakovost v smislu varnosti in zanesljivosti postaja pomembno vprašanje za inovativne sestavljene storitve, ki se opirajo na povezovanje različnih sistemov na različnih področjih.

(27)  Medtem ko storitve in tehnologije na podlagi podatkov prinašajo znatne koristi, ustvarjajo tudi nekatere pomanjkljivosti. Visoka raven varnosti omrežij in informacij je bistvenega pomena po vsej Evropski uniji za zagotovitev spoštovanja temeljnih pravic, kot je pravica do zasebnosti in varstva osebnih podatkov, da se poveča zaupanje uporabnikov in okrepi njihovo zaupanje v digitalno gospodarstvo. Ko programska oprema postaja vsesplošno razširjena, poglavitna skrb postajajo lastnosti, kot so zanesljivost, varnost in prilagodljivost spreminjajočim se potrebam. Zato je čedalje bolj pomembno, da te storitve in tehnologije na podlagi podatkov zagotavljajo te lastnosti v sorazmerju z vlogo in funkcijo teh tehnologij. Zlasti kakovost v smislu varnosti in zanesljivosti postaja pomembno vprašanje za inovativne sestavljene storitve, ki se opirajo na povezovanje različnih sistemov na različnih področjih. Pri tem je treba poudariti, da so posodobitve, tudi varnostne, nujne za varnost delovne programske opreme pametnih proizvodov, kot so pametni telefoni, za katere mora potrošnik čim prej namestiti najnovejšo različico, ki jo zagotovi trgovec, da bo zaščiten pred izkoriščanjem s strani oseb z zlonamernimi nameni.

Predlog spremembe    38

Predlog direktive

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28)  Pri uporabi določb te direktive bi morali dobavitelji uporabiti standarde, odprte tehnične specifikacije, dobre prakse in kodekse ravnanja, tudi v zvezi z obliko zapisa podatkov, ki se običajno uporablja za pridobivanje vsebin, ki jih ustvari uporabnik, ali katerih koli drugih vsebin, ki jih posreduje potrošnik, ne glede na to, ali so določeni na mednarodni ravni, evropski ravni ali ravni posebnega industrijskega sektorja. Komisija v zvezi s tem lahko razmisli o spodbujanju razvoja mednarodnih in evropskih standardov ter pripravi kodeksa ravnanja s strani trgovinskih združenj in drugih predstavniških organizacij, ki bi lahko podprli enotno izvajanje direktive.

(28)  Pri uporabi določb te direktive bi morali trgovci uporabiti standarde, odprte tehnične specifikacije, dobre prakse in kodekse ravnanja, tudi v zvezi z obliko zapisa podatkov, ki se običajno uporablja za pridobivanje vsebin, ki jih ustvari uporabnik, ali katerih koli drugih vsebin, ki jih posreduje potrošnik, in tudi z varnostjo informacijskih sistemov in digitalnih okolij, ne glede na to, ali so določeni na mednarodni ravni, evropski ravni ali ravni posebnega industrijskega sektorja. Komisija v zvezi s tem poziva k razvoju mednarodnih in evropskih standardov ter pripravi kodeksa ravnanja s strani trgovinskih združenj in drugih predstavniških organizacij, ki bi lahko podprli enotno izvajanje te direktive.

Predlog spremembe    39

Predlog direktive

Uvodna izjava 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(28a)  Trgovec bi moral v razumnem roku potrošniku zagotoviti posodobitve, vključno z varnostnimi, da bi ohranil skladnost digitalnih vsebin ali digitalnih storitev s pogodbo. Potrošnik bi moral imeti možnost, da te posodobitve namesti ali ne. Potrošnik se lahko na primer odloči, da ne bo namestil dobavljenih posodobitev, kadar bi bila potrebna nadgradnja njegovega operacijskega sistema. Vendar potrošnik v primerih, ko se odloči, da ne bo namestil posodobitve, ne more upravičeno še naprej pričakovati skladnosti digitalnih vsebin ali digitalnih storitev s pogodbo, razen če se trgovec izrecno strinja drugače. Potrošnike je treba obvestiti, da se njihova odločitev, da ne bodo namestili potrebnih posodobitev, vključno z varnostnimi, upošteva pri oceni odgovornosti trgovca za ohranjanje skladnosti digitalnih vsebin ali digitalnih storitev s pogodbo.

Predlog spremembe    40

Predlog direktive

Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29)  V določenem obdobju so dobavljene različne vrste digitalnih vsebin. Na primer, potrošniki dostopajo do storitev v oblaku v določenem časovnem obdobju. Zato je pomembno zagotoviti, da so digitalne vsebine skladne s pogodbo ves čas veljavnosti pogodbe. Zaradi pogostih izboljšav digitalnih vsebin, zlasti s posodobitvami, bi poleg tega morala biti različica digitalnih vsebin, ki je dobavljena potrošniku, najnovejša razpoložljiva različica v času sklenitve pogodbe.

(29)  V določenem obdobju so dobavljene različne vrste digitalnih vsebin ali digitalnih storitev, kot je dostop do storitev v oblaku. Zato je treba zagotoviti, da so digitalne vsebine ali digitalne storitve skladne s pogodbo ves čas veljavnosti pogodbe. Znatne, stalne in ponavljajoče se prekinitve dobave digitalnih vsebin ali digitalnih storitev, za katere je odgovoren trgovec, se obravnavajo kot primeri neskladnosti. Poleg tega bi morala zaradi pogostih izboljšav digitalnih vsebin ali digitalnih storitev, zlasti s posodobitvami, biti različica digitalnih vsebin, ki je dobavljena potrošniku, najnovejša razpoložljiva različica v času sklenitve pogodbe , razen če se pogodbeni strani izrecno strinjata, naj bo dobavljena starejša različica, na primer, da se zagotovi interoperabilnost z digitalnim okoljem potrošnika.

Predlog spremembe    41

Predlog direktive

Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(30)  Za uspešno delovanje morajo biti digitalne vsebine pravilno integrirane v potrošnikovo strojno in programsko okolje. Če je neskladnost digitalnih vsebin s pogodbo posledica nepravilne integracije, bi se to moralo šteti kot neskladnost samih digitalnih vsebin s pogodbo, če so bile integrirane s strani dobavitelja ali pod njegovim nadzorom ali če jih je integriral potrošnik po dobaviteljevih navodilih za integracijo in je bila nepravilna integracija posledica pomanjkljivih navodil za integracijo. V takih primerih razlog za neskladnost izhaja s strani dobavitelja.

(30)  Za uspešno delovanje morajo biti digitalne vsebine ali digitalne storitve pravilno integrirane v potrošnikovo digitalno okolje. Če je neskladnost digitalnih vsebin ali digitalnih storitev s pogodbo posledica nepravilne integracije, bi se to moralo šteti kot neskladnost samih digitalnih vsebin ali digitalnih storitev s pogodbo, če so bile integrirane s strani trgovca ali pod njegovim nadzorom ali če jih je integriral potrošnik po trgovčevih navodilih za integracijo in je bila nepravilna integracija posledica pomanjkljivih navodil za integracijo. V takih primerih razlog za neskladnost izhaja s strani trgovca.

Predlog spremembe    42

Predlog direktive

Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31)  Skladnost bi morala zajemati stvarne in pravne napake. Pravice tretjih oseb lahko uporabnikom učinkovito preprečijo izkoriščanje digitalnih vsebin ali nekaterih njihovih lastnosti v skladu s pogodbo, če so pravice tretje osebe kršene in če ta tretja oseba upravičeno zahteva, da dobavitelj preneha kršiti te pravice in preneha ponujati zadevne digitalne vsebine. Pravne napake so še posebej pomembne za digitalne vsebine, ki so po svoji naravi predmet pravic intelektualne lastnine. Zato bi moral biti dobavitelj dolžen zagotoviti, da digitalnih vsebin ne bremeni nobena pravica tretje osebe, na primer zahtevek glede avtorskih pravic v zvezi z digitalnimi vsebinami, ki potrošniku preprečuje izkoriščanje digitalnih vsebin v skladu s pogodbo.

(31)  Skladnost bi morala zajemati stvarne in pravne napake. Pravice tretjih oseb lahko uporabnikom učinkovito preprečijo izkoriščanje digitalnih vsebin ali digitalnih storitev ali nekaterih njihovih lastnosti v skladu s pogodbo, če so pravice tretje osebe kršene in če ta tretja oseba upravičeno zahteva, da trgovec preneha kršiti te pravice in preneha ponujati zadevne digitalne vsebine ali digitalne storitve. Pravne napake so še posebej pomembne za digitalne vsebine ali digitalne storitve, ki so po svoji naravi predmet pravic intelektualne lastnine. Zato bi moral biti trgovec dolžen zagotoviti, da digitalnih vsebin ali digitalnih storitev ne bremenijo nobene omejitve, ki izhajajo iz pravic tretje osebe, na primer zahtevek glede avtorskih pravic v zvezi z digitalnimi vsebinami ali digitalnimi storitvami, ki potrošniku preprečuje izkoriščanje digitalnih vsebin ali digitalnih storitev v skladu s pogodbo.

Predlog spremembe   43

Predlog direktive

Uvodna izjava 31 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(31a)  Da bi preprečili morebitne pravne vrzeli v varstvu potrošnika v zvezi s pogodbami o dobavi digitalnih vsebin in digitalnih storitev, bi bilo treba določiti pogoje za vsa zavezujoča tržna jamstva, in zlasti predpogodbene informacije, oglaševanje in garancijske izjave.

Predlog spremembe    44

Predlog direktive

Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(32)  Zaradi posebne narave digitalnih vsebin, njihove znatne kompleksnosti ter dobaviteljevega boljšega poznavanja in dostopa do strokovnega znanja, tehničnih informacij in visokotehnološke pomoči dobavitelj lažje pozna razloge za neskladnost digitalnih vsebin s pogodbo kot potrošnik. Dobavitelj tudi lažje presodi, ali je razlog za neskladnost s pogodbo nezdružljivost potrošnikovega digitalnega okolja s tehničnimi zahtevami za digitalne vsebine. Zato bi moral v primeru spora dobavitelj dokazati, da so digitalne vsebine skladne s pogodbo, razen če dobavitelj dokaže, da potrošnikovo digitalno okolje ni združljivo z digitalnimi vsebinami. Samo če dobavitelj dokaže, da potrošnikovo digitalno okolje ni združljivo z interoperabilnostnimi in drugimi tehničnimi zahtevami, bi moral potrošnik dokazati, da digitalne vsebine niso skladne s pogodbo.

(32)  Zaradi posebne narave digitalnih vsebin in digitalnih storitev, njihove znatne kompleksnosti ter trgovčevega boljšega poznavanja in dostopa do strokovnega znanja, tehničnih informacij in visokotehnološke pomoči trgovec lažje pozna razloge za neskladnost digitalnih vsebin ali digitalnih storitev s pogodbo kot potrošnik. Trgovec tudi lažje presodi, ali je razlog za neskladnost s pogodbo nezdružljivost potrošnikovega digitalnega okolja s tehničnimi zahtevami za digitalne vsebine ali digitalne storitve. Zato bi moral v primeru spora trgovec dokazati, da so digitalne vsebine ali digitalne storitve skladne s pogodbo, razen če trgovec dokaže, da potrošnikovo digitalno okolje ni združljivo z digitalnimi vsebinami ali digitalnimi storitvami. Samo če trgovec dokaže, da potrošnikovo digitalno okolje ni združljivo z interoperabilnostnimi in drugimi tehničnimi zahtevami, bi moral potrošnik dokazati, da digitalne vsebine ali digitalne storitve niso skladne s pogodbo. Rok, v katerem trgovec nosi dokazno breme za neskladnost s pogodbo, bi moral trajati dve leti od trenutka, ko so dobavljene digitalne vsebine ali digitalne storitve. Ta rok bi bilo treba skrajšati na eno leto, če so digitalne vsebine ali digitalne storitve vgrajene v blago. V primeru dolgoročnih pogodb o dobavi digitalnih vsebin ali digitalnih storitev bi moral trgovec nositi dokazno breme ves čas trajanja pogodbe.

Predlog spremembe    45

Predlog direktive

Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33)  Brez poseganja v temeljni pravici do varstva zasebnosti, vključno z zaupnostjo komunikacij, in varstva osebnih podatkov potrošnika bi moral potrošnik sodelovati z dobaviteljem, da bi dobavitelj lahko ugotovil potrošnikovo digitalno okolje z uporabo najmanj motečih sredstev, ki so obema pogodbenicama v danih okoliščinah na voljo. Pogosto se to lahko izvede na primer tako, da se dobavitelju posredujejo samodejno ustvarjena poročila o incidentih ali podatki o potrošnikovi internetni povezavi. Samo v izjemnih in ustrezno utemeljenih okoliščinah, če z najboljšo uporabo vseh drugih sredstev ni nobene druge možnosti, se to lahko izvede tudi z omogočanjem virtualnega dostopa do potrošnikovega digitalnega okolja. Kadar pa potrošnik ne sodeluje z dobaviteljem, bi moral potrošnik dokazati, da digitalne vsebine niso skladne s pogodbo.

(33)  Brez poseganja v temeljni pravici do varstva zasebnosti, vključno z zaupnostjo komunikacij, in varstva osebnih podatkov potrošnika bi moral potrošnik sodelovati s trgovcem, da bi trgovec lahko ugotovil potrošnikovo digitalno okolje z uporabo najmanj motečih sredstev, ki so obema pogodbenicama v danih okoliščinah na voljo, da bi preveril, ali je neskladnost obstajala v trenutku dobave digitalnih vsebin ali digitalnih storitev. Pogosto se to lahko izvede na primer tako, da se trgovcu posredujejo samodejno ustvarjena poročila o incidentih ali podatki o potrošnikovi internetni povezavi. Samo v izjemnih in ustrezno utemeljenih okoliščinah, če z najboljšo uporabo vseh drugih sredstev ni nobene druge možnosti, se to lahko izvede tudi z omogočanjem virtualnega dostopa do potrošnikovega digitalnega okolja. Kadar pa potrošnik ne sodeluje s trgovcem, bi moral potrošnik dokazati, da digitalne vsebine ali digitalne storitve niso skladne s pogodbo, če je bil potrošnik obveščen o tej posledici nesodelovanja.

Predlog spremembe    46

Predlog direktive

Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(34)  Dobavitelj bi moral biti odgovoren potrošniku za neskladnost s pogodbo in za kakršno koli nezagotovitev dobave digitalnih vsebin. Poleg tega je glede na to, da se digitalne vsebine lahko dobavljajo v določenem obdobju, upravičeno, da bi moral biti dobavitelj odgovoren za kakršno koli neskladnost, ki se pojavi v tem obdobju.

(34)  Trgovec bi moral biti odgovoren potrošniku za kakršno koli nezagotovitev dobave digitalnih vsebin ali digitalnih storitev in za kakršno koli neskladnost digitalnih vsebin ali digitalnih storitev s pogodbo, ki se pokaže v dveh letih od trenutka dobave. Poleg tega bi moral biti trgovec glede na to, da se digitalne vsebine ali digitalne storitve lahko dobavljajo v določenem obdobju, odgovoren za kakršno koli neskladnost, ki se pojavi v tem obdobju. Za vgrajene digitalne vsebine ali digitalne storitve bi bilo treba uporabljati podobno ureditev pravnega jamstva, kot se uporablja za običajno blago. Za povečanje zaupanja potrošnikov in okrepitev čezmejnespletne in nespletne prodaje je treba narediti nadaljnji napredek v usklajevanju zakonodaje o varstvu potrošnikov. Minimalni dveletni garancijski rok, določen v Direktivi 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta1a bi moral postati popolnoma usklajen standard. Da ne bi zmanjšali varstva potrošnikov v nekaterih državah članicah, bi morale imeti države članice, ki so do začetka veljavnosti te direktive že uvedle daljše ali drugačne modele garancijskih rokov, možnost, da jih ohranijo.

 

____________

 

1a Direktiva 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 1999 o nekaterih vidikih prodaje potrošniškega blaga in z njim povezanih garancij (UL L 171, 7.7.1999, str. 12).

Predlog spremembe    47

Predlog direktive

Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(35)  Če dobavitelj ne dobavi digitalnih vsebin potrošniku v skladu s pogodbo, je to resna kršitev glavne pogodbene obveznosti dobavitelja, zaradi česar bi moral imeti potrošnik možnost takojšnjega odstopa od pogodbe. Kadar je dobavitelj digitalne vsebine prvotno dobavil, bi bilo treba motnje pri dobavi, zaradi katerih digitalne vsebine niso na voljo ali dostopne potrošniku v krajšem časovnem obdobju, obravnavati kot neskladnost s pogodbo, ne pa nezagotovitev dobave. Zlasti bi tudi zahteva za ustrezno neprekinjenost digitalnih vsebin morala zajemati več kot zanemarljive kratkotrajne motnje dobave.

(35)  Kadar trgovec ne dobavi digitalnih vsebin ali digitalnih storitev potrošniku v skladu s pogodbo, bi moral potrošnik trgovca pozvati, naj jih dobavi. Če ne zagotovi dobave digitalnih vsebin ali digitalne storitve brez nepotrebnega odlašanja, bi moral imeti potrošnik možnost takojšnjega odstopa od pogodbe, razen če sta se strani izrecno sporazumeli o dodatnem času za dobavo digitalnih vsebin ali digitalnih storitev. Kadar je trgovec digitalne vsebine ali digitalne storitve prvotno dobavil, bi bilo treba motnje pri dobavi, zaradi katerih digitalne vsebine ali digitalne storitve niso na voljo ali dostopne potrošniku v krajšem časovnem obdobju, obravnavati kot neskladnost s pogodbo, ne pa nezagotovitev dobave. Zlasti bi tudi zahteva za ustrezno neprekinjenost digitalnih vsebin ali digitalnih storitev morala zajemati več kot zanemarljive kratkotrajne motnje dobave.

Predlog spremembe    48

Predlog direktive

Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(36)  V primeru neskladnosti s pogodbo bi morali biti potrošniki najprej upravičeni do odprave neskladnosti digitalnih vsebin s pogodbo. Glede na tehnične značilnosti digitalnih vsebin lahko dobavitelj izbere poseben način za odpravo neskladnosti digitalnih vsebin s pogodbo, na primer z izdajo posodobitev ali zahtevo potrošniku, naj dostopa do nove kopije digitalnih vsebin. Zaradi raznolikosti digitalnih vsebin ni primerno določiti natančnih rokov za uveljavljanje pravic ali izpolnjevanje obveznosti v zvezi z digitalnimi vsebinami. Takšni roki morda ne bi zajeli te raznolikosti in bi bili bodisi prekratki bodisi predolgi, odvisno od posameznega primera. Zato je bolj primerno sklicevanje na razumne roke. Digitalne vsebine bi bilo treba uskladiti s pogodbo v razumnem času in brez kakršnih koli stroškov; zlasti potrošnik ne sme nositi nobenih stroškov, povezanih z razvojem posodobitve digitalnih vsebin.

(36)  V primeru neskladnosti s pogodbo bi morali biti potrošniki najprej upravičeni do odprave neskladnosti digitalnih vsebin ali digitalnih storitev s pogodbo. Glede na tehnične značilnosti digitalnih vsebin ali digitalnih storitev lahko trgovec izbere poseben način za odpravo neskladnosti digitalnih vsebin ali digitalnih storitev s pogodbo, na primer z izdajo posodobitev ali zahtevo potrošniku, naj dostopa do nove kopije digitalnih vsebin. Za preprečitev kakršnih koli nevšečnosti za potrošnika, trgovec ne bi smel biti upravičen do več kot enega poskusa, da popravi isto napako. Zaradi raznolikosti digitalnih vsebin in digitalnih storitev ni primerno določiti natančnih rokov za uveljavljanje pravic ali izpolnjevanje obveznosti v zvezi z digitalnimi vsebinami ali digitalnimi storitvami. Takšni roki morda ne bi zajeli te raznolikosti in bi bili bodisi prekratki bodisi predolgi, odvisno od posameznega primera. Zato je bolj primerno sklicevanje na razumne roke. Objektivno bi bilo treba določiti razumen čas za uskladitev digitalnih vsebin ali digitalnih storitev s pogodbo, pri tem pa upoštevati naravo digitalnih vsebin ali digitalnih storitev ter neskladnost. Digitalne vsebine ali digitalne storitve bi bilo treba uskladiti s pogodbo in brez kakršnih koli stroškov; zlasti potrošnik ne sme nositi nobenih stroškov, povezanih z razvojem posodobitve digitalnih vsebin.

Predlog spremembe    49

Predlog direktive

Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(37)  Kot drugi korak bi moral imeti potrošnik pravico do znižanja kupnine ali odstopa od pogodbe. Pravica potrošnika, da odstopi od pogodbo, bi morala biti omejena na primere, ko na primer ni mogoče vzpostaviti skladnosti digitalnih vsebin in neskladnost poslabšuje glavne zmogljivostne lastnosti digitalnih vsebin. Če potrošnik odstopi od pogodbe, bi moral dobavitelj vrniti kupnino, ki jo je potrošnik plačal, ali, če digitalne vsebine niso dobavljene proti plačilu kupnine, temveč za dostop do podatkov, ki jih posreduje potrošnik, bi se moral dobavitelj vzdržati njihove uporabe, posredovanja podatkov tretjim osebam ali omogočanju dostopa do njih tretjim osebam po prenehanju pogodbe. Izpolnjevanje obveznosti neuporabe podatkov bi moralo pomeniti, da bi moral dobavitelj v primeru, ko protistoritev vključuje osebne podatke, sprejeti vse potrebne ukrepe za zagotovitev skladnosti s pravili o varstvu podatkov, tako da podatke izbriše ali jih pretvori v anonimne, tako da potrošnika ni mogoče prepoznati z uporabo kakršnega koli sredstva, za katero se razumno pričakuje, da ga bo uporabil dobavitelj ali katera koli druga oseba. Brez poseganja v obveznosti upravljavca v skladu z Direktivo 95/46/ES dobavitelj ne bi smel imeti obveznosti, da sprejme kakršne koli nadaljnje ukrepe v zvezi s podatki, ki jih je dobavitelj zakonito posredoval tretjim osebam v času trajanja pogodbe o dobavi digitalnih vsebin.

(37)  Kot drugi korak bi moral imeti potrošnik pravico do znižanja kupnine ali odstopa od pogodbe. Pravica potrošnika, da odstopi od pogodbe, bi morala biti omejena na primere, ko na primer ni mogoče vzpostaviti skladnosti digitalnih vsebin ali digitalnih storitev in neskladnost poslabšuje glavne zmogljivostne lastnosti digitalnih vsebin in digitalnih storitev. Pri pogodbah, ki so sklenjene z digitalnimi sredstvi,naj trgovec potrošniku zagotovi enostavno digitalno sredstvo za odstop od pogodbe, na primerspletni obrazec. Kadar potrošnik odstopi od pogodbe, bi moral trgovec vrniti kupnino, ki jo je potrošnik plačal.

Predlog spremembe    50

Predlog direktive

Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(38)  Po prenehanju pogodbe dobavitelj tudi ne bi smel uporabljati vsebin, ki jih je ustvaril potrošnik. Vendar pa je v primerih, ko je določene vsebine ustvaril več kot en potrošnik, dobavitelj upravičen še naprej uporabljati vsebine, ki jih je ustvaril potrošnik, kadar jih uporabljajo ti drugi potrošniki.

(38)  Po prenehanju pogodbe trgovec ne bi smel uporabljati vsebin, ki jih je ustvaril potrošnik. Vendar pa je trgovec v primerih, ko vsebine, ki jih ustvarijo uporabniki, niso uporabne zunaj ekosistema, se nanašajo le na potrošnikovo dejavnost ali jih je trgovec združil z drugimi podatki in jih ni mogoče ločiti ali bi bili zato potrebni nesorazmerni napori, upravičen še naprej uporabljati vsebine, ki jih je ustvaril potrošnik. To velja tudi takrat, kadar je določene vsebine ustvaril več kot en potrošnik in jih lahko drugi potrošniki še naprej uporabljajo. To vključuje individualne vsebinske prispevke potrošnika k skupnem projektu, ki jih drugi potrošniki še naprej uporabljajo. Take posamezne vsebinske prispevke bi moralo biti mogoče ponovno uporabiti v skladu s pogoji, pod katerimi jih je potrošnik prvotno zagotovil, pa tudi po odpovedi pogodbe.

Predlog spremembe  51

Predlog direktive

Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(39)  Da se potrošniku zagotovi uživanje učinkovitega varstva v zvezi s pravico do odstopa od pogodbe, bi moral dobavitelj potrošniku omogočiti, da pridobi vse podatke, ki jih je potrošnik naložil ali ustvaril z uporabo digitalnih vsebin ali ki so nastali pri uporabi digitalnih vsebin s strani potrošnika. To obveznost bi bilo treba razširiti na podatke, ki jih je ponudnik dolžan hraniti v okviru pogodbe za dobavo digitalnih vsebin, in podatke, ki jih je dobavitelj dejansko shranil v zvezi s pogodbo.

črtano

Predlog spremembe    52

Predlog direktive

Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(40)  Kadar po odstopu od pogodbe zaradi neskladnosti s pogodbo dobavitelj potrošniku zagotovi tehnična sredstva za pridobivanje podatkov, bi moral imeti potrošnik pravico, da pridobi podatke brez kakršnih koli stroškov, na primer stroškov zaradi uporabe oblike podatkov, ki se običajno uporablja, z izjemo stroškov, ki nastanejo v potrošnikovem lastnem digitalnem okolju, vključno s stroški omrežne povezave, saj niso posebej povezani s pridobitvijo podatkov.

(40)  Po odpovedi pogodbe zaradi neskladnosti s pogodbo , bi moral trgovecpotrošniku dati na razpolago vse vsebine, ki jih ustvarijo uporabniki, ki ne pomenijo osebnih podatkov, razen če takšna vsebina ni koristna zunaj okvira digitalnih vsebin ali digitalnih storitev, ki jih dobavlja trgovec, če se nanaša se samo na potrošnikovo dejavnost, ko uporablja digitalne vsebine ali digitalne storitve, ki jih dobavlja trgovec, ali če jih je trgovec združil z drugimi podatki in jih ni mogoče ločiti ali bi bili zato potrebni nesorazmerni napori. Potrošnik bi moral imeti pravico, da pridobi vsebino brez kakršnih koli stroškov,in sicer v obliki podatkov, ki se običajno uporablja in je strojno berljiva.

Predlog spremembe    53

Predlog direktive

Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(41)  V primeru odstopa od pogodbe se od potrošnika ne sme zahtevati plačila za uporabo digitalnih vsebin, ki niso skladne s pogodbo, saj bi bil potrošnik tako prikrajšan za dejansko varstvo.

(41)  V primeru odpovedi pogodbe se od potrošnika ne sme zahtevati plačilo za uporabo digitalnih vsebin ali digitalnih storitev, ki niso skladne s pogodbo, saj bi bil potrošnik tako prikrajšan za dejansko varstvo.

Predlog spremembe    54

Predlog direktive

Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(42)  Glede na to, da je treba doseči ravnovesje med legitimnimi interesi potrošnikov in dobaviteljev, če digitalne vsebine, ki so zagotovljene v določenem obdobju proti plačilu kupnine, sprožijo pravico do odstopa od pogodbe, bi moral imeti potrošnik pravico, da odstopi le od tistega dela pogodbe, ki ustreza času, ko digitalne vsebine niso bile skladne s pogodbo. Če pa so digitalne vsebine zagotovljene v zameno za protistoritev, ki ni v denarni obliki, delni odstop ni izvedljiv, ker je protistoritev, ki ni v denarni obliki, nemogoče sorazmerno razporediti.

(42)  Glede na to, da je treba doseči ravnovesje med legitimnimi interesi potrošnikov in trgovcev, če digitalne vsebine ali digitalne storitve, ki so zagotovljene v določenem obdobju proti plačilu kupnine, sprožijo pravico do odpovedi pogodbe, bi moral imeti potrošnik pravico, da odstopi le od tistega dela pogodbe, ki ustreza času, ko digitalne vsebine ali digitalne storitve niso bile skladne s pogodbo.

Predlog spremembe    55

Predlog direktive

Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(43)  Digitalne vsebine zaradi svoje narave pri uporabi niso obrabljive ter so pogosto dobavljene v določenem obdobju in ne v obliki enkratne dobave. Zato je utemeljeno, da se ne določi obdobje, v katerem bi moral biti dobavitelj odgovoren za kakršno koli neskladnost s pogodbo, ki obstaja v času dobave digitalnih vsebin. Zato bi se morale države članice vzdržati ohranjanja ali uvedbe takega obdobja. Države članice bi morale imeti možnost, da se oprejo na nacionalne zastaralne roke, da se zagotovi pravna varnost v zvezi z zahtevki na podlagi neskladnosti digitalnih vsebin.

črtano

Predlog spremembe    56

Predlog direktive

Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(44)  Načelo odškodninske odgovornosti dobavitelja je pomemben sestavni del pogodb o dobavi digitalnih vsebin. Da bi povečali zaupanje potrošnikov v digitalne vsebine, bi bilo to načelo treba urediti na ravni Unije, da se zagotovi, da potrošniki ne bi utrpeli škode, če digitalne vsebine, ki niso skladne s pogodbo, poškodujejo njihovo strojno ali programsko opremo. Zato bi morali biti potrošniki upravičeni do nadomestila za škodo, povzročeno na potrošnikovem digitalnem okolju zaradi neskladnosti s pogodbo ali nezagotovitve dobave digitalnih vsebin. Vendar bi države članice morale določiti podrobne pogoje za uveljavljanje pravice do odškodnine, pri čemer je treba upoštevati, da popusti na ceno prihodnjih dobav digitalnih vsebin, zlasti če jih dobavitelji ponudijo kot izključno nadomestilo za izgube, potrošnika ne postavljajo vedno v največji možni meri v položaj, v katerem bi potrošnik bil, če bi bile digitalne vsebine ustrezno dobavljene in skladne s pogodbo.

(44)  Načelo odškodninske odgovornosti trgovca je pomemben sestavni del pogodb o dobavi digitalnih vsebin in digitalnih storitev. Zato bi morali biti potrošniki upravičeni uveljavljati nadomestilo za škodo, povzročeno zaradi neskladnosti s pogodbo ali nezagotovitve dobave digitalnih vsebin ali digitalnih storitev. Vendar če takšna pravica do odškodnine obstaja v vseh državah članicah, potem je ne bi smeli urejati na ravni Unije,temveč z nacionalno zakonodajo.

Predlog spremembe    57

Predlog direktive

Uvodna izjava 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(45)  Zaradi tehnoloških ali drugih razlogov je lahko dobavitelj primoran spremeniti značilnosti digitalnih vsebin, dobavljenih v določenem obdobju. Te spremembe so pogosto v korist potrošnika, saj izboljšujejo digitalne vsebine. Zato lahko pogodbenici v pogodbo vključita ustrezne klavzule, ki dobavitelju omogočajo izvedbo sprememb. Kadar pa takšne spremembe negativno vplivajo na koristi, ki jih ima potrošnik zaradi glavnih zmogljivostnih lastnosti digitalnih vsebin, lahko porušijo ravnotežje pogodbe ali vrsto storitve po pogodbi do te mere, da potrošnik take pogodbe morda sploh ne bi sklenil. Zato bi morale biti v takšnih primerih te spremembe predmet določenih pogojev.

(45)  Trgovcu bi bilo treba dovoliti, da pod določenimi pogoji spremeni glavne zmogljivostne lastnosti digitalnih vsebin ali digitalnih storitev, dobavljenih v določenem obdobju, kot so njihova dostopnost in stalnost, če pogodba utemeljuje takšno spremembo. Takšna utemeljitev bi lahko zajemala primere, ko je sprememba nujna zaradi prilagajanja digitalnih vsebin ali digitalnih storitev novemu tehničnemu okolju ali večjemu številu uporabnikov ali drugim pomembnim operativnim zahtevam. Te spremembe so pogosto v korist potrošnika, saj izboljšujejo digitalne vsebine ali digitalne storitve. Zato lahko pogodbenici v pogodbo vključita ustrezne določbe, ki trgovcu omogočajo izvedbo sprememb. Kadar pa takšne spremembe negativno vplivajo na koristi, ki jih ima potrošnik zaradi glavnih zmogljivostnih lastnosti digitalnih vsebin ali digitalnih storitev, lahko porušijo ravnotežje pogodbe ali vrsto storitve po pogodbi do te mere, da potrošnik take pogodbe morda sploh ne bi sklenil. Zaradi uravnoteženja potrošniških in poslovnih interesov bi bilo treba poleg takšne možnosti za trgovca uvesti tudi pravico potrošnika, da odpove pogodbo, če imajo te spremembe nezanemarljiv negativen učinek na uporabo digitalnih vsebin ali digitalnih storitev ali dostop do njih. Objektivno bi bilo treba ugotoviti, kakšen negativen učinek imajo spremembe na potrošnikovo uporabo digitalnih vsebin ali digitalnih storitev ali njegov dostop do njih, ter pri tem upoštevati naravo in namen digitalnih vsebin ali digitalnih storitev ter kakovost, funkcionalnost, interoperabilnost in druge glavne značilnosti, ki so običajne za digitalne vsebine ali storitve iste vrste. Vendar pravila o takšnih posodobitvah, nadgradnjah ali podobnih spremembah ne bi smela zadevati primerov, ko pogodbenici skleneta novo pogodbo o dobavi digitalnih vsebin ali digitalnih storitev, na primer zaradi distribucije nove različice digitalnih vsebin ali digitalnih storitev.

Predlog spremembe    58

Predlog direktive

Uvodna izjava 45 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(45a)  Kadar ima takšna sprememba negativen učinek na potrošnikov dostop do digitalnih vsebin ali digitalnih storitev ali njihovo uporabo, bi moral imeti potrošnik pravico, da zaradi takšne spremembe brez kakršnih koli stroškov odpove pogodbo. Kadar pogoji, pod katerimi je dovoljena sprememba, niso izpolnjeni, to ne posega v pravice potrošnika do pravnih sredstev v primeru neskladnosti. Podobno bi moral biti potrošnik tudi v primeru, ko pride po spremembi do neskladnosti digitalnih vsebin ali digitalnih storitev, ki pa ni posledica zadevne spremembe, še naprej upravičen do povrnitve škode zaradi neskladnosti teh digitalnih vsebin ali digitalnih storitev, kot je določeno v tej direktivi.

Predlog spremembe    59

Predlog direktive

Uvodna izjava 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(46)  Konkurenca je pomemben element dobrega delovanja enotnega digitalnega trga. Da bi spodbudili takšno konkurenco, bi bilo potrošnikom treba omogočiti, da se odzovejo na konkurenčne ponudbe in zamenjajo dobavitelja. Da bi to delovalo v praksi, jih pri tem ne bi smele ovirati pravne, tehnične ali praktične ovire, vključno s pogodbenimi pogoji ali pomanjkanjem načina za pridobivanje vseh podatkov, ki jih je potrošnik naložil ali ustvaril z uporabo digitalnih vsebin ali ki so nastali pri potrošnikovi uporabi digitalnih vsebin. Vendar je prav tako pomembno, da se zaščitijo obstoječe naložbe in zaupanje v sklenjene pogodbe. Zato bi morali imeti potrošniki pravico do odpovedi dolgoročnih pogodb pod določenimi uravnoteženimi pogoji. To ne onemogoča sklepanja potrošniških pogodb za daljša pogodbena obdobja. Vendar bi potrošnik moral imeti pravico do odpovedi kakršnega koli pogodbenega razmerja, ki skupaj traja dlje od 12 mesecev. Da se prepreči kakršno koli izogibanje tej pravici, bi morala zajemati vse pogodbe, ki potrošnika vežejo za več kot 12 mesecev, ne glede na to, ali gre za pogodbo za nedoločen čas ali pogodbo, ki se podaljša samodejno ali po naknadnem dogovoru med pogodbenicama.

(46)  Konkurenca je pomemben element dobrega delovanja enotnega digitalnega trga. Da bi spodbudili takšno konkurenco, bi bilo potrošnikom treba omogočiti, da se odzovejo na konkurenčne ponudbe in zamenjajo trgovca. Da bi to delovalo v praksi, jih pri tem ne bi smele ovirati pravne, tehnične ali praktične ovire, vključno s pogodbenimi pogoji ali pomanjkanjem načina za pridobivanje vseh podatkov, ki jih je potrošnik naložil ali ustvaril z uporabo digitalnih vsebin ali ki so nastali pri potrošnikovi uporabi digitalnih vsebin. Vendar je prav tako pomembno, da se zaščitijo obstoječe naložbe in zaupanje v sklenjene pogodbe. Zato bi morali imeti potrošniki pravico do odpovedi dolgoročnih pogodb pod določenimi uravnoteženimi pogoji. To ne onemogoča sklepanja potrošniških pogodb za daljša pogodbena obdobja. V primeru predčasne odpovedi se sorazmerno povrnejo vse prednosti, ki izhajajo iz pogodb, sklenjenih za obdobje, daljše od 12 mesecev. Trgovec bi moral zagotavljati informacije o pogojih in posledicah predčasne odpovedi pogodb, sklenjenih za določeno za obdobje, daljše od 12 mesecev. Vendar bi potrošnik moral imeti pravico do odpovedi kakršnega koli pogodbenega razmerja, ki skupaj traja dlje od 12 mesecev. Da se prepreči kakršno koli izogibanje tej pravici, bi morala zajemati vse pogodbe, ki potrošnika vežejo za več kot 12 mesecev, ne glede na to, ali gre za pogodbo z začetnim trajanjem več kot 12 mesecev ali pogodbo, ki se podaljša samodejno ali po kombinaciji naknadnih pogodb ali podaljšanj pogodb za več kot 12 mesecev.

Predlog spremembe    60

Predlog direktive

Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(47)  Razlog za to, da so končne digitalne vsebine, kot so bile dostavljene potrošniku, neskladne s pogodbo, je pogosto povezan z eno od transakcij v verigi, od prvotnega oblikovalca do končnega dobavitelja. Medtem ko bi moral biti končni dobavitelj odgovoren potrošniku v primeru neskladnosti s pogodbo med tema dvema pogodbenicama, je pomembno zagotoviti, da ima dobavitelj ustrezne pravice v razmerju do različnih členov verige transakcij, da bi lahko pokril svoje odgovornosti do potrošnika. Vendar bi veljavno nacionalno pravo moralo opredeliti člene verige transakcij, proti katerim lahko nastopi končni dobavitelj, ter načine in pogoje takega ukrepanja.

(47)  Razlog za to, da so končne digitalne vsebine ali digitalne storitve, kot so bile dostavljene potrošniku, neskladne s pogodbo, je pogosto povezan z eno od transakcij v verigi, od prvotnega oblikovalca do končnega trgovca. Medtem ko bi moral biti končni trgovec odgovoren potrošniku v primeru neskladnosti s pogodbo med tema dvema pogodbenicama, je pomembno zagotoviti, da ima trgovec ustrezne pravice v razmerju do različnih členov verige finančnih transakcij, da bi lahko pokril svoje odgovornosti do potrošnika. Te pravice bi morale biti strogo omejene na finančne transakcije in ne bi smele veljati v primerih, ko na primer trgovec ponovno uporabi brezplačno programsko opremo tretje strani, katere ni plačal. Vendar bi veljavno nacionalno pravo moralo opredeliti člene verige transakcij, proti katerim lahko nastopi končni trgovec, ter načine in pogoje takega ukrepanja. Države članice bi morale zagotoviti, da nacionalna zakonodaja ustrezno ščiti trgovca pri določanju osebe, proti kateri lahko trgovec uveljavlja regresno pravico, obdobij ter ustreznih postopkov in pogojev uveljavljanja.

Predlog spremembe   61

Predlog direktive

Uvodna izjava 47 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(47a)  Ta direktiva ni namenjena uvedbi pravnega okvira za licence brezplačne programske opreme, če je brezplačna programska oprema del zagotovljenih digitalnih vsebin ali digitalnih storitev, ali nalaganje obveznosti za razvijalca le zato, ker je programsko opremo javno dal na voljo pod licenco brezplačne programske opreme.

Predlog spremembe    62

Predlog direktive

Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(48)  Osebe ali organizacije, ki imajo po nacionalnem pravu pravni interes, da varujejo pogodbene pravice potrošnikov, bi morale imeti na voljo pravna sredstva za začetek postopka bodisi pred sodiščem bodisi pri upravnem organu, ki je pristojen za odločanje o pritožbah ali za začetek ustreznih pravnih postopkov.

(48)  Osebe ali organizacije, ki imajo po nacionalnem pravu pravni interes, da varujejo pogodbene pravice potrošnikov in njihove pravice v zvezi z varstvom podatkov, bi morale imeti na voljo pravna sredstva za začetek postopka bodisi pred sodiščem bodisi pri upravnem organu, ki je pristojen za odločanje o pritožbah ali za začetek ustreznih pravnih postopkov. Te pritožbe ali pravna sredstva bi morala biti dovolj odvračalna.

Predlog spremembe    63

Predlog direktive

Uvodna izjava 50

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(50)  Direktivo 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta35 bi bilo treba spremeniti, da bo odražala področje uporabe te direktive glede trajnih nosilcev podatkov, ki vsebujejo digitalne vsebine, če so uporabljeni izključno kot nosilec digitalnih vsebin potrošniku.

(50)  Direktivo 1999/44/ES bi bilo treba spremeniti, da bo odražala področje uporabe te direktive glede vgrajenih digitalnih vsebin in vgrajenih digitalnih storitev.

__________________

 

35 UL L 171, 7.7.1999, str. 12.

 

Predlog spremembe   64

Predlog direktive

Uvodna izjava 54 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(54a)  Zaradi pomembnosti zadev in pravic, obravnavanih v tej direktivi, za notranji trg ter potrošnike in državljane Unije bi se morala za to direktivo uporabljati skrben nadzor in pregled, da se vključita smiselno in podrobno posvetovanje in sodelovanje z državami članicami ter potrošniškimi, pravnimi in poslovnimi organizacijami na ravni Unije.

Predlog spremembe   65

Predlog direktive

Uvodna izjava 55

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(55)  Ta direktiva spoštuje temeljne pravice in načela, ki jih vsebuje predvsem Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti členi 16, 38 in 47 Listine –

(55)  Ta direktiva spoštuje temeljne pravice in načela, ki jih vsebuje predvsem Listina, zlasti členi 7, 8, 16, 38 in 47 Listine –

Predlog spremembe    66

Predlog direktive

Člen -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen -1

 

Varstvo podatkov

 

Ta direktiva ne posega v pravila o varstvu posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, kot je zagotovljeno z Uredbo (EU) 2016/679 ali v skladu z njo.

Predlog spremembe    67

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta direktiva določa nekatere zahteve glede pogodb o dobavi digitalnih vsebin potrošnikom, zlasti pravila glede skladnosti digitalnih vsebin s pogodbo, pravnih sredstev v primeru neskladnosti in načinov uveljavljanja teh pravnih sredstev ter glede sprememb in odpovedi takih pogodb.

Namen te direktive je zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov in prispevati k pravilnemu delovanju notranjega trga, zato določa nekatere zahteve glede pogodb o dobavi digitalnih vsebin ali digitalnih storitev med trgovci in potrošniki, zlasti pravila glede skladnosti digitalnih vsebin ali digitalnih storitev s pogodbo, pravnih sredstev v primeru nezagotovitve dobave digitalnih vsebin ali digitalnih storitev ali neskladnosti in načinov uveljavljanja teh pravnih sredstev ter glede sprememb digitalnih vsebin ali digitalnih storitev in odpovedi dolgoročnih pogodb.

Predlog spremembe    68

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  „digitalna vsebina“ pomeni

1.  „digitalna vsebina“ pomeni podatke, ki so proizvedeni in dobavljeni v digitalni obliki;

(a)   podatke, ki so proizvedeni in dobavljeni v digitalni obliki, na primer video in zvočne vsebine, aplikacije, digitalne igre in katero koli drugo programsko opremo,

 

(b)   storitev, ki omogoča ustvarjanje, obdelavo ali hrambo podatkov v digitalni obliki, kadar zadevne podatke posreduje potrošnik, in

 

(c)   storitev, ki omogoča izmenjavo podatkov in katero koli drugo obliko medsebojnega delovanja s podatki v digitalni obliki, ki jih posredujejo drugi uporabniki storitve;

 

Predlog spremembe    69

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  „digitalna storitev“ pomeni

 

(a)   storitev, ki omogoča ustvarjanje, obdelavo ali hrambo podatkov v digitalni obliki, kadar zadevne podatke naloži ali ustvari potrošnik, ali

 

(b)   storitev, ki omogoča izmenjavo podatkov in katero koli drugo obliko medsebojnega delovanja s podatki v digitalni obliki, ki jih naložijo ali ustvarijo potrošnik ali drugi uporabniki storitve ali oba;

Predlog spremembe    70

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b.  „vgrajena digitalna vsebina ali digitalna storitev“ pomeni digitalno vsebino ali digitalno storitev, ki je prednaložena na blagu;

Predlog spremembe    71

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  „integracija“ pomeni povezovanje različnih elementov digitalnega okolja, tako da delujejo kot usklajena celota v skladu s svojim predvidenim namenom;

2.  „integracija“ pomeni povezovanje in vključevanje digitalnih vsebin ali digitalnih storitev v različne elemente digitalnega okolja potrošnika, da bi se digitalne vsebine in digitalne storitve uporabljale v skladu s pogodbo;

Predlog spremembe    72

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  „dobavitelj“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ne glede na to, ali je v javni ali zasebni lasti, ki sama ali prek druge osebe, ki nastopa v njenem imenu ali po njenem naročilu, deluje za namene v zvezi s svojo trgovsko, poslovno, obrtno ali poklicno dejavnostjo;

3.  „trgovec“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ne glede na to, ali je v javni ali zasebni lasti, ki sama ali prek druge osebe, ki v zvezi s pogodbami, zajetih s to direktivo, nastopa v njenem imenu ali po njenem naročilu, deluje za namene v zvezi s svojo trgovsko, poslovno, obrtno ali poklicno dejavnostjo;

Predlog spremembe    73

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  „odškodnina“ pomeni denarni znesek, do katerega so lahko upravičeni potrošniki kot nadomestilo za gospodarsko škodo, povzročeno na njihovem digitalnem okolju;

5.  „odškodnina“ pomeni denarni znesek, do katerega so lahko upravičeni potrošniki kot nadomestilo za škodo, ki jo je povzročila nezagotovitev dobave digitalnih vsebin ali digitalnih storitev ali neskladnost digitalnih vsebin ali digitalnih storitev s pogodbo;

Predlog spremembe    74

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  „kupnina“ pomeni denarni znesek, ki ga je treba plačati v zameno za dobavljene digitalne vsebine;

6.  „kupnina“ pomeni denarni znesek, ki ga je treba plačati v zameno za dobavljene digitalne vsebine ali digitalne storitve;

Predlog spremembe   75

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  „pogodba“ pomeni dogovor, iz katerega izhajajo obveznosti ali drugi pravni učinki;

črtano

Predlog spremembe    76

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  „digitalno okolje“ pomeni strojno opremo, digitalne vsebine in vse omrežne povezave v obsegu, ki je pod nadzorom uporabnika;

8.  „digitalno okolje“ pomeni strojno opremo, programsko opremo in vse omrežne povezave v obsegu, ki je pod nadzorom uporabnika in jo potrošnik uporabi za dostop ali uporabo digitalnih vsebin ali digitalnih storitev;

Predlog spremembe    77

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9.  „interoperabilnost“ pomeni sposobnost digitalnih vsebin za opravljanje vseh svojih funkcij v medsebojnem delovanju s konkretnim digitalnim okoljem;

9.  „interoperabilnost“ pomeni sposobnost digitalnih vsebin ali digitalnih storitev za opravljanje vseh svojih funkcij v medsebojnem delovanju s konkretnim digitalnim okoljem, tudi tako, da se potrošnikom omogoči dostop do digitalnih vsebin ali digitalnih storitev, ne da bi bilo treba uporabiti aplikacije ali druge tehnologije za pretvorbo digitalnih vsebin ali digitalnih storitev, do katerih so hoteli imeti dostop;

Predlog spremembe    78

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

10.  „dobava“ pomeni zagotavljanje dostopa do digitalnih vsebin ali zagotavljanje digitalnih vsebin;

črtano

Predlog spremembe    79

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

11a.  „manjša neskladnost“ pomeni neskladnost, ki ne poslabšuje funkcionalnosti, interoperabilnosti in drugih glavnih zmogljivostnih lastnosti digitalnih vsebin ali digitalnih storitev, kot so dostopnost, neprekinjenost in varnost, kadar to zahtevata člen 6 in točka (a) člena 6a(1).

Predlog spremembe    80

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ta direktiva se uporablja za kakršno koli pogodbo, ko dobavitelj potrošniku dobavi digitalne vsebine ali se k temu zaveže in je v zameno treba plačati kupnino ali pa potrošnik aktivno zagotovi protistoritev, ki ni v denarni obliki, ampak v obliki osebnih podatkov ali kakršnih koli drugih podatkov.

1.  Ta direktiva se uporablja za vse pogodbe, ko trgovec potrošniku dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve ali se k temu zaveže v zameno za plačilo kupnine ali pod pogojem, da potrošnik zagotovi osebne podatke ali te podatke zbira trgovec ali tretja stran v interesu trgovca.

Predlog spremembe    81

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Direktiva se uporablja za kakršno koli pogodbo o dobavi digitalnih proizvodov, razvitih po potrošnikovih navodilih.

2.  Direktiva se uporablja za vse pogodbe o dobavi digitalnih vsebin ali digitalnih storitev, razvitih po potrošnikovih navodilih.

Predlog spremembe    82

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Z izjemo členov 5 in 11 se direktiva uporablja za vse trajne nosilce podatkov, ki vsebujejo digitalne vsebine, če je trajni nosilec podatkov uporabljen izključno kot nosilec digitalnih vsebin.

3.  Z izjemo členov 5 in 11 se direktiva uporablja za vse vgrajene digitalne vsebine ali vgrajene digitalne storitve. Če ni določeno drugače, sklici na digitalne storitve v teh direktivi pokrivajo tudi vgrajene digitalne vsebine ali vgrajene digitalne storitve. Kar zadeva blago z vgrajenimi digitalnimi vsebinami ali vgrajenimi digitalnimi storitvami, je trgovec v skladu s to direktivo potrošniku odgovoren za izpolnitev svoje obveznosti samo za vgrajene digitalne vsebine ali digitalne storitve. Pravila te direktive ne posegajo v zaščito, ki jo potrošnikom zagotavlja veljavno pravo Unije v zvezi z drugimi elementi tega blaga.

Predlog spremembe    83

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Direktiva se ne uporablja za digitalne vsebine, zagotovljene v zameno za protistoritev, ki ni v denarni obliki, v kolikor dobavitelj od potrošnika zahteva navedbo osebnih podatkov, obdelava katerih je nujno potrebna za izvajanje pogodbe ali za izpolnjevanje zakonskih zahtev, in jih dobavitelj ne obdeluje naprej na način, ki bi bil nezdružljiv s tem namenom. Prav tako se ne uporablja za kakršne koli druge podatke, ki jih dobavitelj zahteva od potrošnika z namenom zagotavljanja skladnosti digitalnih vsebin z določbami pogodbe ali izpolnjevanja zakonskih zahtev in dobavitelj teh podatkov ne uporablja za komercialne namene.

4.  Direktiva se ne uporablja, kadar osebne podatke, ki jih zagotavlja potrošnik ali zbira trgovec, obdeluje izključno trgovec za dobavo, ohranitev skladnosti ali izboljšanje te digitalne vsebine ali storitve ali za izpolnjevanje zakonskih zahtev, ki veljajo za trgovca, in kadar trgovec teh podatkov ne obdeluje za noben drug namen.

Predlog spremembe    84

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  storitvah, pri katerih je ključni dejavnik človeško posredovanje s strani dobavitelja, pri čemer se digitalna oblika uporablja predvsem kot nosilec;

(a)  storitvah, ki jih trgovec opravlja osebno in pri katerih se digitalna sredstva uporabljajo samo za dostop ali dostavo;

Predlog spremembe    85

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)   elektronskih komunikacijskih storitvah, kakor so opredeljene v Direktivi 2002/21/ES;

(b)  medosebnih telekomunikacijskih storitvah, kakor so opredeljene v Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah, razen številčno neodvisnih medosebnih komunikacijskih storitev, v kolikor jih ne ureja Evropski zakonik o elektronskih komunikacijah;

Predlog spremembe   86

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 5 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  zagotavljanju digitalnih vsebin ali digitalnih storitev v skladu z brezplačno ali odprto licenco, če ne obstajajo pogodbena razmerja ali obveznosti, poleg tistih, ki zadevajo spoštovanje pogojev licence;

Predlog spremembe   87

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Ta direktiva se ne uporablja za zagotavljanje javnih registrov v elektronski obliki in izpiskov iz teh registrov.

Predlog spremembe    88

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Kadar pogodba poleg dobave digitalnih vsebin vključuje dodatne elemente, se ta direktiva uporablja samo za obveznosti in pravna sredstva pogodbenic kot dobavitelja in potrošnika digitalnih vsebin.

6.  Kadar pogodba o dobavi digitalnih vsebin ali digitalnih storitev vključuje dodatne pogodbene obveznosti, se ta direktiva uporablja samo za pravice in obveznosti pogodbenic v vlogah trgovca in potrošnika digitalnih vsebin ali digitalnih storitev.

Predlog spremembe    89

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Če so določbe te direktive v navzkrižju z določbami drugega akta Unije, ki ureja posebni sektor ali predmet urejanja, imajo določbe tega drugega akta Unije prednost pred določbami te direktive.

7.  Če so določbe te direktive v navzkrižju z določbami drugega akta Unije, ki ureja posebni sektor ali predmet urejanja, veljajo določbe tega drugega akta Unije in se uporabljajo za ta posebni sektor ali predmet urejanja.

Predlog spremembe    90

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Ta direktiva ne posega v varstvo posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

črtano

Predlog spremembe    91

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9.  V kolikor ta direktiva tega ne ureja, direktiva ne vpliva na nacionalno splošno pogodbeno pravo, kot so pravila o sestavljanju, veljavnosti ali učinkih pogodb, vključno s posledicami prenehanja pogodbe.

9.  Ta direktiva ne vpliva na nacionalno splošno pogodbeno pravo, kot so pravila o sestavljanju, veljavnosti ali učinkih pogodb, vključno s posledicami prenehanja pogodbe, v kolikor ti vidiki niso urejeni v tej direktivi. Ta direktiva ne vpliva na nacionalne predpise glede pravnih sredstev za „prikrite napake“ ali kratkoročno pravico do zavrnitve blaga. Države članice lahko ohranijo ali uvedejo nacionalna pravila o pravnih sredstvih za prikrite napake. Države članice lahko ohranijo nacionalne predpise o kratkoročni pravici do zavrnitve, kadar so na voljo v njihovem pravnem redu na datum začetka veljavnosti te direktive.

Predlog spremembe   92

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

9a.  Če se pri zagotavljanju digitalnih vsebin ali digitalnih storitev znotraj področja uporabe te direktive uporablja pravo države članice, ki ni država članica, v kateri ima potrošnik stalno prebivališče, trgovec o tem obvesti potrošnika pred sklenitvijo pogodbe.

Predlog spremembe   93

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

9b. Ta direktiva ne posega v pravice intelektualne lastnine, kar zadeva avtorske pravice pa zlasti ne posega v pravice in obveznosti iz Direktive 2001/29/ES.

Predlog spremembe    94

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice ne smejo ohraniti ali uvesti določb, ki se razlikujejo od določb te direktive, vključno z bolj ali manj strogimi določbami za zagotavljanje različne ravni varstva potrošnikov.

Države članice v svoji nacionalni zakonodaji ne ohranijo ali uvedejo določb, ki se razlikujejo od določb iz te direktive, vključno z bolj ali manj strogimi določbami za zagotavljanje različne ravni varstva potrošnikov, razen če je v tej direktivi določeno drugače.

Predlog spremembe   95

Predlog direktive

Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 4a

 

Obveznosti obveščanja

 

Preden se potrošnik obveže s pogodbo o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve, mu trgovec v jasni in razumljivi obliki predloži informacije iz členov 6 in 8 Direktive 2011/83/EU.

Predlog spremembe    96

Predlog direktive

Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 5

Člen 5

Dobava digitalnih vsebin

Dobava digitalnih vsebin ali digitalnih storitev

1.  Pri izvajanju pogodbe o dobavi digitalnih vsebin dobavitelj dobavi digitalne vsebine

1.  Trgovec dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve tako, da jih da na voljo ali omogoči dostop do njih naslednjim osebam:

(a)  potrošniku; ali

(a)  potrošniku;

(b)  tretji osebi, ki upravlja fizično ali virtualno platformo, prek katere so digitalne vsebine na voljo potrošniku ali ki potrošniku omogoča dostop do njih in ki jo je potrošnik izbral za prejemanje digitalnih vsebin.

(b)  tretji osebi, ki upravlja fizično ali virtualno platformo, prek katere so digitalne vsebine ali digitalne storitve na voljo potrošniku ali ki potrošniku omogoča dostop do njih in ki jo je potrošnik izbral za prejemanje digitalnih vsebin ali digitalnih storitev; ali

 

(ba)  drugi osebi, ki jo določi potrošnik.

2.  Dobavitelj digitalne vsebine dobavi takoj po sklenitvi pogodbe, razen če sta se pogodbenici dogovorili drugače. Šteje se, da se dobava opravi, ko so digitalne vsebine dobavljene potrošniku ali, kadar velja točka (b) odstavka 1, tretji osebi, ki jo izbere potrošnik, kar koli nastopi prej.

2.  Trgovec digitalne vsebine ali digitalne storitve dobavi nemudoma po sklenitvi pogodbe, razen če sta se pogodbenici dogovorili drugače. Za trgovca velja, da je izpolnil svojo obveznost dobave, ko so digitalne vsebine ali digitalne storitve na voljo ali dostopne potrošniku ali, kadar velja točka (b) ali (ba) odstavka 1, tretji osebi, ki jo izbere potrošnik, kar koli je ustrezno.

Predlog spremembe    97

Predlog direktive

Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 5a

 

Skladnost digitalnih vsebin ali digitalnih storitev s pogodbo

 

Da bi bile skladne s pogodbo, morajo digitalne vsebine ali digitalne storitve izpolnjevati tudi zahteve iz členov 6, 6a, 7 in 8.

Predlog spremembe  98

Predlog direktive

Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 6

Člen 6

Skladnost digitalnih vsebin s pogodbo

Subjektivne zahteve za skladnost s pogodbo

1.  Da bi bile digitalne vsebine skladne s pogodbo, morajo, kadar je to ustrezno:

1.  Da bi bile digitalne vsebine ali digitalne storitve skladne s pogodbo, morajo, kadar je to ustrezno:

(a)  ustrezati količini, kakovosti, trajanju in različici ter imeti funkcionalnost, interoperabilnost in druge zmogljivostne lastnosti, kot so dostopnost, neprekinjenost in varnost, kot zahteva pogodba, vključno s kakršnimi koli predpogodbenimi informacijami, ki so sestavni del pogodbe;

(a)  ustrezati količini, opisu, kakovosti, trajanju in različici ter imeti funkcionalnost, interoperabilnost in druge zmogljivostne lastnosti, kot so dostopnost, neprekinjenost in varnost, kot zahteva pogodba, vključno s kakršnimi koli predpogodbenimi informacijami, ki so sestavni del pogodbe;

(b)  biti primerne za posebni namen, za katerega jih potrošnik potrebuje in s katerim je potrošnik seznanil dobavitelja ob sklenitvi pogodbe, dobavitelj pa je s tem soglašal;

(b)  biti primerne za posebni namen, za katerega jih potrošnik potrebuje in s katerim je potrošnik seznanil trgovca najkasneje ob sklenitvi pogodbe, trgovec pa je s tem soglašal;

 

(ba)  biti skladne s poskusno različico ali predogledom digitalnih vsebin ali digitalnih storitev, ki jih trgovec da na razpolago, razen če je potrošnik pred sklenitvijo pogodbe opozorjen na razliko med dobavljeno digitalno vsebino ali digitalno storitvijo ter poskusno različico ali predogledom;

(c)  so dobavljene skupaj z vsemi navodili in pomočjo potrošnikom, kot je določeno v pogodbi, ter

(c)  so dobavljene skupaj z vsemi dodatki, navodili, tudi o namestitvi, in pomočjo potrošnikom, kot je določeno v pogodbi, vključno z vsemi predpogodbenimi informacijami, ki so sestavni del pogodbe; ter

(d)  biti posodobljene, kot je določeno v pogodbi.

(d)  biti posodobljene, kot je določeno v pogodbi, vključno z vsemi predpogodbenimi informacijami, ki so sestavni del pogodbe;

2.   Če pogodba na jasen in razumljiv način ne določa, kadar je to ustrezno, zahtev za digitalne vsebine v skladu z odstavkom 1, morajo digitalne vsebine ustrezati namenom, za katere bi se praviloma uporabljale digitalne vsebine z enakim opisom, vključno z njihovo funkcionalnostjo, interoperabilnostjo in drugimi zmogljivostnimi lastnostmi, kot so dostopnost, neprekinjenost in varnost, pri čemer se upošteva:

 

(a)   ali so digitalne vsebine dobavljene proti plačilu kupnine ali v zameno za protistoritev, ki ni v denarni obliki;

 

(b)   kadar je to ustrezno, vse obstoječe mednarodne tehnične standarde ali, če takšnih tehničnih standardov ni, veljavne kodekse ravnanja in dobrih praks v panogi ter

 

(c)   vsakršno javno izjavo dobavitelja ali v imenu dobavitelja ali drugih oseb v predhodnih členih verige transakcij, razen če dobavitelj dokaže, da

 

(i)   za zadevno izjavo ni vedel in od njega ni mogoče razumno pričakovati, da bi zanjo vedel;

 

(ii)   je bila do sklenitve pogodbe izjava popravljena;

 

(iii)   izjava ne bi mogla vplivati na odločitev za nakup digitalnih vsebin.

 

3.   Če pogodba določa dobavo digitalnih vsebin v določenem obdobju, morajo biti digitalne vsebine skladne s pogodbo med celotnim trajanjem tega obdobja.

 

4.   Če ni dogovorjeno drugače, morajo dobavljene digitalne vsebine ustrezati najnovejši različici digitalnih vsebin, ki je bila na voljo v času sklenitve pogodbe.

 

5.   Da bi bile skladne s pogodbo, morajo digitalne vsebine izpolnjevati tudi zahteve iz členov 7 in 8.

 

Predlog spremembe    99

Predlog direktive

Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 6a

 

Objektivne zahteve za skladnost s pogodbo

 

1.   Digitalne vsebine ali digitalne storitve morajo, kjer je ustrezno:

 

(a)   imeti značilnosti in zmogljivostne lastnosti, vključno v zvezi s funkcionalnostjo, interoperabilnostjo, dostopnostjo, kontinuiteto in varnostjo, ki so običajni v digitalnih vsebinah ali digitalnih storitvah iste vrste in ki jih lahko potrošnik razumno pričakuje glede na naravo digitalnih vsebin ali digitalnih storitev, in izpolnjevati, kjer je ustrezno, vse obstoječe mednarodne ali evropske tehnične standarde ali, če ti ne obstajajo, veljavne panožne kodekse ravnanja in primere dobre prakse, tudi o varnosti informacijskih sistemov in digitalnih okolij;

 

(b)   biti v skladu z vsemi javnimi izjavami trgovca ali v njegovem imenu, proizvajalca ali njegovega zastopnika, zlasti pri oglaševanju ali označevanju, razen če trgovec dokaže, da:

 

(i)   s to izjavo o podrobnostih digitalne vsebine ali digitalne storitve ni bil seznanjen oz. upravičeno ni mogel biti seznanjen;

 

(ii)   da je bila izjava do sklenitve pogodbe popravljena na enak ali primerljiv način kot je bila dana; ali

 

(iii)   izjava ne bi mogla vplivati na odločitev za nakup digitalnih vsebin ali digitalnih storitev;

 

2.   Če pogodba določa dobavo digitalnih vsebin ali digitalnih storitev v določenem obdobju, so digitalne vsebine ali digitalne storitve skladne s pogodbo med celotnim trajanjem tega obdobja. Začasne prekinitve dobave digitalnih vsebin ali digitalnih storitev, za katere je odgovoren trgovec, se obravnavajo kot primeri neskladnosti, če so znatne, stalne in se ponavljajo.

 

3.   Če ni izrecno dogovorjeno drugače, dobavljene digitalne vsebine ali digitalne storitve ustrezajo najnovejši različici digitalnih vsebin ali digitalnih storitev, ki je bila na voljo v času sklenitve pogodbe.

 

4.   Trgovec zagotovi, da potrošnik v razumnem roku prejme posodobitve digitalnih vsebin ali digitalnih storitev, vključno z varnostnimi posodobitvami, ki so potrebne za zagotovitev skladnosti digitalnih vsebin ali digitalnih storitev s pogodbo, ter da je potrošnik obveščen o teh posodobitvah. Če potrošnik ne namesti teh posodobitev v razumnem roku, to ne vpliva na skladnost digitalnih vsebin ali digitalnih storitev s pogodbo. Če se potrošnik odloči, da bo ohranil trenutno različico digitalnih vsebin ali digitalnih storitev in nova različica ni potrebna, da bi digitalne vsebine ali digitalne storitve ostale skladne s pogodbo, trenutna različica ostane na voljo ali je dostopna v razumnem roku.

 

5.   Da bi bile skladne s pogodbo, morajo digitalne vsebine ali digitalne storitve izpolnjevati tudi zahteve iz členov 7 in 8 te Uredbe in po potrebi zahteve iz Uredbe (EU) 2016/679.

Predlog spremembe    100

Predlog direktive

Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 7

Člen 7

Integracija digitalnih vsebin

Integracija digitalnih vsebin ali digitalnih storitev

Kadar so digitalne vsebine nepravilno integrirane v digitalno okolje potrošnika, se kakršna koli neskladnost, ki je posledica nepravilne integracije, šteje za neskladnost digitalnih vsebin, če:

Kadar so digitalne vsebine ali digitalne storitve nepravilno integrirane v digitalno okolje potrošnika, se kakršna koli neskladnost, ki je posledica nepravilne integracije, šteje za neskladnost digitalnih vsebin ali digitalnih storitev s pogodbo, če:

(a)  so bile digitalne vsebine integrirane s strani dobavitelja ali v okviru odgovornosti dobavitelja ali

(a)  so bile digitalne vsebine ali digitalne storitve integrirane s strani trgovcu ali v okviru odgovornosti trgovca; ali

(b)  je bilo predvideno, da digitalne vsebine integrira potrošnik, do nepravilne integracije pa je prišlo zaradi pomanjkljivih navodil za integracijo, kadar so bila ta navodila dobavljena v skladu s točko (c) člena 6(1) ali bi morala biti dobavljena v skladu s členom 6(2).

(b)  je bilo predvideno, da digitalne vsebine ali digitalne storitve integrira potrošnik, do nepravilne integracije pa je prišlo zaradi pomanjkljivih navodil za integracijo, kadar so bila ta navodila dobavljena v skladu s točko (c) člena 6(1) ali bi morala biti dobavljena v skladu s členom 6a.

Predlog spremembe    101

Predlog direktive

Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 8

Člen 8

Pravice tretjih oseb

Pravice tretjih oseb

1.  V trenutku, ko so digitalne vsebine dobavljene potrošniku, digitalnih vsebin ne sme bremeniti nobena pravica tretje osebe, tudi na podlagi intelektualne lastnine, tako da je digitalne vsebine mogoče uporabiti v skladu s pogodbo.

1.  Digitalnih vsebin ali digitalnih storitev ne sme bremeniti nobena pravica tretje osebe, tudi na podlagi pravic intelektualne lastnine, ki bi lahko potrošniku preprečila uporabo digitalnih vsebin ali digitalnih storitev v skladu s pogodbo.

2.  Če so digitalne vsebine dobavljene v določenem obdobju, mora dobavitelj digitalnih vsebin za to obdobje zagotoviti, da digitalnih vsebin, ki jih dobavlja potrošniku, ne bremeni nobena pravica tretje osebe, tudi na podlagi intelektualne lastnine, tako da je digitalne vsebine mogoče uporabiti v skladu s pogodbo.

2.  Če so digitalne vsebine ali digitalne storitve dobavljene v določenem obdobju, mora trgovec za to obdobje zagotoviti, da digitalne vsebine ali digitalne storitve, ki jih dobavlja potrošniku, niso omejene zaradi pravice tretje osebe, vključno s pravico na podlagi intelektualne lastnine, ki lahko potrošniku prepreči uporabo digitalnih vsebin ali digitalnih storitev v skladu s pogodbo.

Predlog spremembe    102

Predlog direktive

Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 8a

 

Pogodbene klavzule, ki izključujejo, izvzemajo ali spreminjajo učinke členov 6a, 7 in 8 v škodo potrošnika, so veljavne samo, če je bil potrošnik ob sklenitvi pogodbe izrecno obveščen o posebnem stanju digitalnih vsebin ali digitalnih storitev in je ob sklenitvi pogodbe izrecno sprejel takšno posebno stanje.

Predlog spremembe   103

Predlog direktive

Člen 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 8b

 

Tržne garancije

 

1.   Vsaka tržna garancija je za garanta zavezujoča pod pogoji, določenimi v:

 

(a)   predpogodbenih informacijah, ki jih zagotovi trgovec, vključno z vsako predpogodbeno izjavo, ki je sestavni del pogodbe;

 

(b)   oglasih, ki so na voljo ob sklenitvi pogodbe ali pred sklenitvijo pogodbe, ter

 

(c)   garancijski izjavi.

 

2.   Garancijska izjava se da na voljo v pisni obliki ali na drugem trajnem nosilcu podatkov ter je sestavljena v jasnem in razumljivem jeziku. Vsebovati mora:

 

(a)   jasno navedbo zakonskih pravic potrošnika v skladu s to direktivo in jasno izjavo, da tržna garancija ne posega v te pravice; ter

 

(b)   pogoje tržne garancije, ki presegajo zakonske pravice potrošnika, informacije o trajanju, prenosljivosti, ozemeljskem področju uporabe in morebitnih stroških, ki jih ima lahko potrošnik pri uveljavljanju tržne garancije, ime in naslov garanta ter osebe, če to ni garant, proti kateri se uveljavlja zahtevek, in postopek uveljavljanja zahtevka.

Predlog spremembe    104

Predlog direktive

Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 9

Člen 10

Dokazno breme

Dokazno breme

1.  Dokazno breme glede skladnosti s pogodbo v času, navedenem v členu 10, je na strani dobavitelja.

1.  Dokazno breme, da je neskladnost obstajala v času, ki je določen v členu 9, nosi trgovec, če se neskladnost s pogodbo pokaže v naslednjih obdobjih:

 

(a)  v dveh letih po dobavi digitalnih vsebin ali digitalnih storitev;

 

(b)  v enem letu po datumu dobave vgrajenih digitalnih vsebin ali digitalnih storitev;

 

(c)  v času trajanja pogodbe, ko pogodba za določeno obdobje zagotavlja stalno dobavo digitalnih vsebin ali digitalnih storitev ali dobavo vgrajenih digitalnih vsebin ali digitalnih storitev.

2.  Odstavek 1 se ne uporablja, kadar dobavitelj dokaže, da digitalno okolje potrošnika ni združljivo z interoperabilnostnimi in drugimi tehničnimi zahtevami digitalnih vsebin, če je dobavitelj potrošnika o takih zahtevah obvestil pred sklenitvijo pogodbe.

2.  Odstavek 1 se ne uporablja, kadar trgovec dokaže, da digitalno okolje potrošnika ni združljivo z interoperabilnostnimi in drugimi tehničnimi zahtevami digitalnih vsebin in digitalnih storitev, če je trgovec potrošnika o takih zahtevah na jasen in razumljiv način obvestil pred sklenitvijo pogodbe.

3.  Potrošnik mora sodelovati z dobaviteljem, kolikor je mogoče in potrebno, da se ugotovi potrošnikovo digitalno okolje. Obveznost sodelovanja je omejena na tehnično razpoložljiva sredstva, ki so najmanj moteča za potrošnika. Kadar potrošnik ne sodeluje, je dokazno breme glede neskladnosti s pogodbo na strani potrošnika.

3.  Potrošnik mora sodelovati s trgovcem, kolikor je mogoče in potrebno, da se določi potrošnikovo digitalno okolje, tako da bi lahko ugotovili, ali je neskladnost digitalnih vsebin ali digitalnih storitev obstajala v času dobave. Obveznost sodelovanja je omejena na tehnično razpoložljiva sredstva, ki so najmanj moteča za potrošnika. Samo v izjemnih in ustrezno utemeljenih okoliščinah, če ni na voljo nobenih drugih sredstev, potrošnik trgovcu na njegovo zahtevo zagotovi virtualni dostop do svojega digitalnega okolja. Kadar potrošnik ne sodeluje in kadar je trgovec o tej zahtevi obvestil potrošnika na jasen in razumljiv način pred sklenitvijo pogodbe, je dokazno breme glede neskladnosti s pogodbo na strani potrošnika.

(Člen 9 v predlogu Komisije postane člen 10 v predlogu spremembe Parlamenta.)

Predlog spremembe    105

Predlog direktive

Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 10

Člen 9

Odgovornost dobavitelja

Odgovornost trgovca

Dobavitelj je odgovoren potrošniku za:

1.   Trgovec je odgovoren potrošniku za:

(a)  nezagotovitev dobave digitalnih vsebin;

(a)  vsako nezagotovitev dobave digitalnih vsebin ali digitalnih storitev v skladu s členom 5;

(b)  vsakršno neskladnost, ki obstaja v času dobave digitalnih vsebin; ter

(b)  vsakršno neskladnost digitalnih vsebin ali digitalnih storitev s pogodbo:

 

(i)  ki obstaja v času dobave digitalnih vsebin ali digitalnih storitev in se pokaže v dveh letih od trenutka dobave, če pogodba določa enkratno dobavo ali več posameznih dobav; ali

 

(ii)  ki se pokaže v obdobju, navedenem v pogodbi, če pogodba določa dobavo digitalnih vsebin ali digitalnih storitev v določenem obdobju; ter

(c)  če pogodba določa dobavo digitalnih vsebin v določenem obdobju, vsakršno neskladnost, ki se pojavi med trajanjem navedenega obdobja.

(c)  vsako neskladnost s pogodbo za vgrajene digitalne vsebine ali digitalne storitve, ki obstaja v času dobave blaga, v katerem so vgrajene digitalne vsebine ali digitalne storitve, in se pokaže v dveh letih od trenutka dobave.

 

1a.   V zvezi s točko (c) odstavka 1 lahko države članice ohranijo strožje določbe nacionalnega prava, ki že veljajo na dan začetka veljavnosti te direktive.

(Člen 10 v predlogu Komisije postane člen 9 v predlogu spremembe Parlamenta.)

Predlog spremembe    106

Predlog direktive

Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 11

Člen 11

Pravna sredstva v primeru nezagotovitve dobave

Pravna sredstva v primeru nezagotovitve dobave

Če dobavitelj ni dobavil digitalnih vsebin v skladu s členom 5, ima potrošnik pravico da takojšnjega odstopa od pogodbe v skladu s členom 13.

1.  Če trgovec ne dobavi digitalnih vsebin ali digitalnih storitev v skladu s členom 5, potrošnik pozove trgovca, naj dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve. Če trgovec teh digitalnih vsebin ali digitalnih storitev ne dobavi nemudoma ali v dodatnem roku, o katerem se izrecno dogovorita pogodbenici, ima potrošnik pravico odstopiti od pogodbe.

 

1a.  Odstavek 1 se ne uporablja:

 

(a)  če trgovec zavrne dobavo digitalnih vsebin ali digitalnih storitev; ali

 

(b)  če je dobava v dogovorjenem roku bistvenega pomena, ob upoštevanju vseh okoliščin ob sklenitvi pogodbe, ali če potrošnik pred sklenitvijo pogodbe trgovca obvesti, da je dobava do navedenega datuma ali na navedeni datum bistvenega pomena.

 

V teh primerih, če trgovec ne opravi dobava v ustreznem času iz člena 5(2), ima potrošnik pravico do takojšnjega odstopa od pogodbe.

 

1b.   Če potrošnik odstopi od pogodbe, se uporabljajo členi 13, 13a, 13b in 13c.

Predlog spremembe    107

Predlog direktive

Člen 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 12

Člen 12

Pravna sredstva v primeru neskladnosti s pogodbo

Pravna sredstva v primeru neskladnosti s pogodbo

 

-1.  V primeru neskladnosti s pogodbo je potrošnik upravičen do vzpostavitve skladnosti digitalnih vsebin ali digitalnih storitev ali do ustreznega znižanja kupnine ali do odstopa od pogodbe pod pogoji iz tega člena.

1.  V primeru neskladnosti s pogodbo je potrošnik upravičen do brezplačne vzpostavitve skladnosti digitalnih vsebin s pogodbo, razen če je to nemogoče, nesorazmerno ali nezakonito.

1.  Najprej je potrošnik upravičen do brezplačne vzpostavitve skladnosti digitalnih vsebin ali digitalnih storitev s pogodbo, razen če je to nemogoče, nesorazmerno ali nezakonito.

Vzpostavitev skladnosti digitalnih vsebin s pogodbo se šteje za nesorazmerno, če bi dobavitelju povzročila nerazumno visoke stroške. Pri ugotavljanju, ali gre za nerazumno visoke stroške, je treba upoštevati naslednje:

Vzpostavitev skladnosti digitalnih vsebin ali digitalnih storitev s pogodbo se šteje za nesorazmerno, zlasti če se trgovcu naložijo nerazumno visoki stroški. Pri ugotavljanju, ali gre za nerazumno visoke stroške, je treba upoštevati naslednje:

(a)  vrednost digitalnih vsebin, ki bi jo imele, če bi bile skladne s pogodbo, ter

(a)  vrednost digitalnih vsebin ali digitalnih storitev, ki bi jo imele, če bi bile skladne s pogodbo, ter

(b)  stopnjo neskladnosti s pogodbo za doseganje namena, za katerega bi se digitalne vsebine z enakim opisom praviloma uporabljale.

(b)  stopnjo neskladnosti s pogodbo za doseganje namena, za katerega bi se digitalne vsebine ali digitalne storitve z enakim opisom praviloma uporabljale.

2.  Dobavitelj vzpostavi skladnost digitalnih vsebin s pogodbo v skladu z odstavkom 1 v razumnem času od trenutka, ko je potrošnik dobavitelja obvestil o neskladnosti s pogodbo, in brez znatnih nevšečnosti za potrošnika, pri čemer se upoštevata vrsta digitalnih vsebin in namen, za katerega potrošnik te digitalne vsebine potrebuje.

2.  Trgovec vzpostavi skladnost digitalnih vsebin ali digitalnih storitev s pogodbo v skladu z odstavkom 1 v razumnem času od trenutka, ko je potrošnik trgovca obvestil o neskladnosti s pogodbo, brezplačno in brez znatnih nevšečnosti za potrošnika, pri čemer se upoštevata vrsta digitalnih vsebin ali storitev in namen, za katerega potrošnik te digitalne vsebine ali storitve potrebuje.

 

Potrošnik lahko zadrži plačilo neporavnanega dela kupnine ali, če gre za manjšo neskladnost, ustreznega deleža neporavnanega zneska kupnine, dokler trgovec ne vzpostavi skladnosti digitalnih vsebin ali storitev s pogodbo.

3.  Potrošnik je upravičen do sorazmernega znižanja kupnine na način, ki je določen v odstavku 4, če so digitalne vsebine dobavljene proti plačilu kupnine, ali odstopa od pogodbe v skladu z odstavkom 5 in členom 13, če

3.  Potrošnik je upravičen do sorazmernega znižanja kupnine na način, ki je določen v odstavku 4, če so digitalne vsebine ali digitalne storitve dobavljene proti plačilu kupnine, ali do odstopa od pogodbe v skladu z odstavkom 5 in členi 13, 13a, 13b in 13c, če:

(a)  je ukrep za vzpostavitev skladnosti digitalnih vsebin nemogoč, nesorazmeren ali nezakonit;

(a)  ukrep za vzpostavitev skladnosti digitalnih vsebin ali digitalnih storitev ni možen ali nesorazmeren ali nezakonit v skladu z odstavkom 1;

(b)  dobavitelj ukrepa ni zaključil v roku iz odstavka 2;

(b)  trgovec ni vzpostavil skladnosti digitalnih vsebin ali digitalnih storitev v skladu z odstavkom 2;

 

(ba)  neskladnost ostaja kljub poskusom trgovca, da vzpostavi skladnost digitalnih vsebin ali digitalnih storitev; ali

(c)  bi ukrep za vzpostavitev skladnosti digitalnih vsebin potrošniku povzročil znatne nevšečnosti ali ali

 

(d)  je dobavitelj izjavil ali okoliščine jasno kažejo, da dobavitelj ne bo vzpostavil skladnosti digitalnih vsebin s pogodbo.

(d)  je trgovec izjavil ali okoliščine jasno kažejo, da trgovec ne bo vzpostavil skladnosti digitalnih vsebin ali digitalnih storitev s pogodbo v razumnem času ali brez znatnih nevšečnosti za potrošnika.

4.  Znižanje kupnine mora biti sorazmerno zmanjšanju vrednosti digitalnih vsebin, ki jih je prejel potrošnik, v primerjavi z vrednostjo digitalnih vsebin, ki so skladne s pogodbo.

4.  Potrošnik uveljavlja pravico do sorazmernega znižanja kupnine z nedvoumno izjavo, v kateri izrazi svojo odločitev in ki jo posreduje trgovcu. Znižanje kupnine mora biti sorazmerno zmanjšanju vrednosti digitalnih vsebin ali storitev, ki jih je prejel potrošnik, v primerjavi z vrednostjo digitalnih vsebin ali storitev, ki bi jo imele, če bi bile skladne s pogodbo.

 

Če pogodba določa, da je treba digitalne vsebine ali digitalne storitve dobaviti v določenem obdobju v zameno za plačilo kupnine, digitalne vsebine ali digitalne storitve pa del tega obdobja niso bile skladne s pogodbo, znižanje kupnine velja za obdobje, v katerem digitalne vsebine ali digitalne storitve niso bile skladne s pogodbo.

5.  Potrošnik lahko odstopi od pogodbe le, če neskladnost s pogodbo poslabšuje funkcionalnost, interoperabilnost in druge glavne zmogljivostne lastnosti digitalnih vsebin, kot so dostopnost, neprekinjenost in varnost, kadar to zahteva člen 6, odstavka 1 in 2. Dokazno breme, da neskladnost s pogodbo ne zmanjšuje funkcionalnosti, interoperabilnosti in drugih glavnih zmogljivostnih lastnosti digitalnih vsebin, je na strani dobavitelja.

5.  Potrošnik lahko odstopi od pogodbe le, če neskladnost s pogodbo ni zanemarljiva. Dokazno breme, da neskladnost s pogodbo ne zmanjšuje funkcionalnosti, interoperabilnosti in drugih glavnih zmogljivostnih lastnosti digitalnih vsebin ali digitalnih storitev, je na strani trgovca.

 

5a.  Potrošnik nima pravice do uveljavljanja zahtevkov, v kolikor je sam prispeval k neskladnosti s pogodbo ali njenim učinkom.

Predlog spremembe   108

Predlog direktive

Člen 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 12a

 

Pravna sredstva v primeru pomanjkanja varnosti

 

V primeru pomanjkanja varnosti je potrošnik upravičen do brezplačne vzpostavitve skladnosti digitalnih vsebin ali digitalnih storitev s pogodbo.

Predlog spremembe    109

Predlog direktive

Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 13

Člen 13

Odstop

Uveljavljanje pravice do odpovedi

1.  Potrošnik uveljavlja pravico do odpovedi pogodbe z obvestilom dobavitelju na kakršen koli način.

Potrošnik uveljavlja pravico do odpovedi pogodbe z nedvoumno izjavo, v kateri izrazi svojo odločitev o odpovedi pogodbe in ki jo posreduje trgovcu. Če se pogodbe sklenejo z digitalnimi sredstvi, trgovec potrošniku zagotovi enostavno digitalno sredstvo za odstop od pogodbe. Odpoved začne veljati 14 dni po prejemu obvestila ali na kasnejši datum, ki ga navede potrošnik.

2.   Če potrošnik odstopi od pogodbe:

 

(a)  mora dobavitelj potrošniku nemudoma povrniti kupnino, v vsakem primeru pa najpozneje v 14 dneh od prejema obvestila;

 

(b)  mora dobavitelj sprejeti vse ukrepe, ki jih je mogoče pričakovati, da se vzdrži uporabe protistoritve, ki ni v denarni obliki, ki jo je potrošnik zagotovil v zameno za digitalne vsebine, ter kakršnih koli drugih podatkov, ki jih je dobavitelj zbral v zvezi z dobavo digitalnih vsebin, vključno s kakršnimi koli vsebinami, ki jih je zagotovil potrošnik, z izjemo vsebin, ki so jih skupaj ustvarili potrošnik in drugi, ki vsebine še naprej uporabljajo;

 

(c)  mora dobavitelj potrošniku zagotoviti tehnična sredstva za pridobitev vseh vsebin, ki jih je zagotovil potrošnik, in vseh drugih podatkov, ki so bili proizvedeni ali ustvarjeni s potrošnikovo uporabo digitalnih vsebin, če je dobavitelj te podatke obdržal. Potrošnik ima pravico do brezplačne pridobitve vsebin brez znatnih nevšečnosti, v razumnem času in v splošno uporabljeni obliki zapisa podatkov;

 

(d)  če digitalne vsebine niso bile dobavljene na trajnem nosilcu podatkov, se potrošnik vzdrži uporabe digitalnih vsebin ali dajanja na voljo digitalnih vsebin tretjim osebam, zlasti tako, da digitalne vsebine izbriše ali kako drugače poskrbi, da postanejo nerazumljive;

 

(e)  če so bile digitalne vsebine dobavljene na trajnem nosilcu podatkov, potrošnik:

 

(i)  dobavitelju na njegovo zahtevo in stroške nemudoma vrne trajni nosilec podatkov, v vsakem primeru pa najpozneje v 14 dneh od prejema dobaviteljeve zahteve; ter

 

(ii)  izbriše vse uporabne kopije digitalnih vsebin, poskrbi, da postanejo nerazumljive, ali kako drugače poskrbi, da jih ne uporablja ali ne daje na voljo tretjim osebam.

 

3.  Po prenehanju pogodbe dobavitelj lahko prepreči vsakršno nadaljnjo uporabo digitalnih vsebin s strani potrošnika, zlasti tako, da potrošniku onemogoči dostop do digitalnih vsebin ali onemogoči uporabniški račun potrošnika, brez poseganja v točko (c) odstavka 2.

 

4.  Potrošnik ni zavezan plačati za uporabo digitalnih vsebin v obdobju pred odstopom od pogodbe.

 

5.  Če so bile digitalne vsebine dobavljene proti plačilu kupnine in v časovnem obdobju, določenem v pogodbi, lahko potrošnik odstopi od pogodbe le v zvezi s tistim delom časovnega obdobja, ko digitalne vsebine niso bile skladne s pogodbo.

 

6.  Če potrošnik odstopi od dela pogodbe v skladu z odstavkom 5, se uporablja odstavek 2, razen točke (b) glede obdobja, v katerem so bile digitalne vsebine skladne s pogodbo. Dobavitelj mora potrošniku povrniti del kupnine, ki ustreza časovnemu obdobju, ko digitalne vsebine niso bile skladne s pogodbo.

 

Predlog spremembe    110

Predlog direktive

Člen 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 13a

 

Obveznosti potrošnika v primeru odstopa od pogodbe

 

1.  V primeru odstopa od pogodbe trgovec potrošniku povrne vse zneske, ki so bili plačani na podlagi pogodbe.

 

Če je v pogodbi določena dobava digitalnih vsebin ali digitalnih storitev proti plačilu kupnine in za določeno časovno obdobje, potrošnik pa del te pogodbe odpove v skladu s členom 12(5), trgovec potrošniku povrne del kupnine, ki ustreza časovnemu obdobju, ko skladnost digitalnih vsebin ali digitalnih storitev s pogodbo ni bila zagotovljena, ter del kupnine, ki jo je potrošnik plačal vnaprej, za preostalo obdobje, ko bi pogodba še trajala, če ne bi bila odpovedana.

 

2.  Trgovec za vse osebne podatke potrošnika izpolnjuje obveznosti iz Uredbe (EU) 2016/679.

 

3.  Trgovec stori vse potrebno, kar je od njega mogoče pričakovati, da se vzdrži uporabe vsebin, ki so jih ustvarili uporabniki, v kolikor ne gre za osebne podatke, ki jih je prejel ali ustvaril potrošnik, ko je uporabljal digitalne vsebine ali digitalne storitve, ki jih dobavlja trgovec, z izjemo:

 

(a)  vsebin, katerih uporabe se ni mogoče vzdržati brez nesorazmernega in nerazumnega napora, ker zunaj okvira digitalnih vsebin ali digitalnih storitev, ki jih dobavlja trgovec, niso uporabne;

 

(b)  vsebin, katerih uporabe se ni mogoče vzdržati brez nesorazmernega in nerazumnega napora, saj zadevajo le dejavnost potrošnika pri uporabi digitalnih vsebin ali digitalnih storitev, ki jih dobavlja trgovec;

 

(c)  vsebin, ki so jih skupaj ustvarili potrošnik in drugi, če ti vsebine še naprej uporabljajo;

 

(d)  vsebin, ki so bile združene z drugimi podatki in jih ni več mogoče ločiti oziroma bi bil zato potreben nesorazmeren napor.

 

4.  Trgovec na zahtevo potrošnika da na razpolago vse vsebine, ki so jih ustvarili uporabniki, v kolikor ne gre za osebne podatke, ki jih je prejel ali ustvaril potrošnik, ko je uporabljal digitalne vsebine ali digitalne storitve, ki jih dobavlja trgovec. Potrošnik ima pravico do brezplačne pridobitve vsebin brez znatnih nevšečnosti, v razumnem času in v splošno uporabljeni ter strojno berljivi obliki zapisa podatkov.

 

Vsebin, ki so jih ustvarili uporabniki, ni treba dati na razpolago, če:

 

(a)  te vsebine ne morejo biti dostopne brez nesorazmernega in nerazumnega napora, ker zunaj okvira digitalnih vsebin ali digitalnih storitev, ki jih dobavlja trgovec, niso uporabne;

 

(b)  te vsebine ne morejo biti dostopne brez nesorazmernega in nerazumnega napora, saj zadevajo le dejavnost potrošnika pri uporabi digitalnih vsebin ali digitalnih storitev, ki jih dobavlja trgovec; ali

 

(c)   so bile združene z drugimi podatki in jih ni več mogoče ločiti oziroma bi bil zato potreben nesorazmeren napor.

 

5.  Ob odpovedi pogodbe lahko trgovec brez poseganja v odstavek 4 prepreči vsakršno nadaljnjo uporabo digitalnih vsebin ali digitalnih storitev s strani potrošnika, zlasti tako, da potrošniku onemogoči dostop do digitalnih vsebin ali digitalnih storitev ali onemogoči njegov uporabniški račun.

Predlog spremembe    111

Predlog direktive

Člen 13 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 13b

 

Obveznosti potrošnika v primeru odstopa od pogodbe

 

1.  Potrošnik se po odstopu od pogodbe vzdrži uporabe digitalnih vsebin ali digitalnih storitev ter njihovega dajanja na voljo tretjim osebam, na primer tako, da digitalne vsebine ali vse njihove uporabne kopije izbriše ali kako drugače poskrbi, da postanejo nedostopne.

 

2.  V primeru vgrajenih digitalnih vsebin ali digitalnih storitev potrošnik na zahtevo in stroške trgovca nemudoma vrne blago, v katerem so vgrajene digitalne vsebine ali digitalne storitve, v vsakem primeru pa najpozneje v 14 dneh od prejema zahteve trgovca. Če trgovec odloči, da bo zahteval vrnitev blaga, v katerem so vgrajene digitalne vsebine ali digitalne storitve, mora to zahtevati v 14 dneh od dneva, ko je bil obveščen o odločitvi potrošnika, da odpove pogodbo.

 

3.  Potrošnik ni zavezan plačati za uporabo digitalnih vsebin ali digitalnih storitev v obdobju pred odpovedjo pogodbe, med katerim ni bila zagotovljena skladnost digitalnih vsebin ali digitalnih storitev.

Predlog spremembe    112

Predlog direktive

Člen 13 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 13c

 

Roki in načini vračila stroškov, ki veljajo za trgovca

 

1.  Vsako povračilo, ki ga mora trgovec plačati potrošniku v skladu s členom 12(4) ali 13a(1) zaradi znižanja kupnine ali odpovedi pogodbe, se izplača nemudoma, najkasneje pa v 14 dneh od dneva, ko je bil trgovec na načine iz členov 12 in 13 obveščen o odločitvi potrošnika, da uveljavi svojo pravico do znižanja kupnine ali do odpovedi pogodbe.

 

2.  Trgovec povrne zneske z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je potrošnik uporabil za plačilo digitalnih vsebin ali digitalnih storitev, razen če se potrošnik izrecno strinja z drugim plačilnim sredstvom.

 

3.  Trgovec potrošniku ne zaračuna nobenih pristojbin za povračilo.

Predlog spremembe    113

Predlog direktive

Člen 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 14

Člen 14

Pravica do odškodnine

Pravica do odškodnine

1.  Dobavitelj je odgovoren potrošniku za kakršno koli gospodarsko škodo za digitalno okolje potrošnika zaradi neskladnosti s pogodbo ali nezagotovitve dobave digitalnih vsebin. Odškodnina mora potrošnika v največji možni meri postaviti v položaj, v katerem bi potrošnik bil, če bi bile digitalne vsebine ustrezno dobavljene in skladne s pogodbo.

Države članice zagotovijo, da potrošnik lahko zahteva nadomestilo za škodo, ki je nastala zaradi nezagotovitve dobave digitalnih vsebin ali digitalnih storitev ali neskladnosti digitalnih vsebin ali digitalnih storitev s pogodbo.

2.  Države članice določijo podrobna pravila za izvajanje pravice do odškodnine.

 

Predlog spremembe    114

Predlog direktive

Člen 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 15

Člen 15

Spremembe digitalnih vsebin

Spremembe digitalnih vsebin ali digitalnih storitev

1.  Če pogodba predvideva dobavo digitalnih vsebin v časovnem obdobju, določenem v pogodbi, dobavitelj lahko spremeni funkcionalnost, interoperabilnost in druge glavne zmogljivostne lastnosti digitalnih vsebin, kot so dostopnost, neprekinjenost in varnost, če te spremembe negativno vplivajo na dostop potrošnika do digitalnih vsebin, le, če:

1.  Če pogodba predvideva, da se digitalne vsebine ali digitalne storitve dobavljajo ali so dostopne za časovno obdobje, ki je določeno v pogodbi, trgovec lahko spremeni funkcionalnost, interoperabilnost in druge glavne zmogljivostne lastnosti digitalnih vsebin ali digitalnih storitev, ki presegajo okvir, potreben za ohranitev skladnosti digitalnih vsebin ali digitalnih storitev v skladu s členom 6a, samo če:

(a)  tako določa pogodba;

(a)  pogodba omogoča in ustrezno utemeljuje tako spremembo;

 

(aa)  lahko potrošnik tako spremembo razumno pričakuje;

 

(ab)  se sprememba izvede brez dodatnih stroškov za potrošnika; ter

(b)  je potrošnik obveščen dovolj zgodaj pred spremembo z izrecnim obvestilom na trajnem nosilcu podatkov;

(b)  trgovec obvesti potrošnika dovolj zgodaj na jasen in razumljiv način ter na trajnem nosilcu o spremembi in po potrebi o njegovi pravici do odpovedi pogodbe pod pogoji iz odstavka 1a;

(c)  ima potrošnik možnost odpovedi pogodbe brez kakršnih koli stroškov v roku, ki ne sme biti krajši od 30 dni od prejema obvestila; ter

 

(d)  se po odpovedi pogodbe v skladu s točko (c) potrošniku zagotovijo tehnična sredstva za pridobitev vseh vsebin v skladu s členom 13(2)(c).

 

 

1a.  Potrošnik je upravičen, da odpove pogodbo, če ima sprememba negativen učinek na njegov dostop do digitalnih vsebin ali digitalnih storitev ali njihovo uporabo, razen če je ta negativni učinek zanemarljiv. V tem primeru je potrošnik upravičen do brezplačne odpovedi pogodbe v roku 30 dni po prejemu obvestila ali od trenutka, ko trgovec spremeni digitalne vsebine ali digitalne storitve, kar nastopi pozneje.

2.  Če potrošnik odpove pogodbo v skladu z odstavkom 1, kadar je to ustrezno,

2.  Če potrošnik odpove pogodbo v skladu z odstavkom 1a tega člena, se ustrezno uporabljajo členi 13a in 13b.

(a)  mora dobavitelj potrošniku vrniti del kupnine, ki ustreza časovnemu obdobju po spremembi digitalnih vsebin;

 

(b)  se dobavitelj vzdrži uporabe protistoritve, ki ni v denarni obliki, ki jo je potrošnik zagotovil v zameno za digitalne vsebine, ter kakršnih koli drugih podatkov, ki jih je dobavitelj zbral v zvezi z dobavo digitalnih vsebin, vključno s kakršnimi koli vsebinami, ki jih je zagotovil potrošnik.

 

Predlog spremembe    115

Predlog direktive

Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 16

Člen 16

Pravica do odpovedi dolgoročnih pogodb

Pravica do odpovedi dolgoročnih pogodb

1.  Če pogodba predvideva dobavo digitalnih vsebin za nedoločen čas ali če začetno trajanje pogodbe ali katera koli kombinacija podaljšanj presega 12 mesecev, je potrošnik upravičen do odpovedi pogodbe kadar koli po preteku prvih 12 mesecev.

1.  Če pogodba predvideva dobavo digitalnih vsebin ali digitalnih storitev za določeno začetno obdobje, daljše od 12 mesecev, ali če katera koli kombinacija poznejših pogodb ali podaljšanj presega 12 mesecev od trenutka sklenitve prvotne pogodbe, je potrošnik upravičen do odpovedi pogodbe kadar koli po preteku prvih 12 mesecev brez dodatnih stroškov.

 

1a.  Kadar potrošnik odstopi od pogodbe za določen čas, trajanje pogodbe ali katera koli kombinacija podaljšanj pa presega 12 mesecev, je trgovec upravičen do sorazmernega nadomestila za ugodnosti, ki jih je potrošniku zagotovil, ker je trajanje pogodbe preseglo 12 mesecev.

 

Preden se potrošnik veže s pogodbo ali drugo ustrezno ponudbo, trgovec potrošniku zagotovi jasne in razumljive informacije o pogojih za odpoved pogodbe, ki traja več kot 12 mesecev, če te informacije niso že razvidne iz konteksta, ter o posledicah predčasne odpovedi, če je potrošnik zaradi trajanja pogodbe prejel ugodnost.

2.  Potrošnik uveljavlja pravico do odpovedi pogodbe z obvestilom dobavitelju na kakršen koli način. Odpoved začne veljati 14 dni po prejemu obvestila.

2.  Potrošnik uveljavlja pravico do odpovedi pogodbe z nedvoumno izjavo, v kateri izrazi svojo odločitev o odpovedi pogodbe in ki jo posreduje trgovcu. Odpoved začne veljati 14 dni po prejemu obvestila ali na kasnejši datum, ki ga navede potrošnik.

3.  Če so digitalne vsebine dobavljene proti plačilu kupnine, ostane potrošnik zavezan za plačilo dela kupnine za dobavljene digitalne vsebine, ki ustreza časovnemu obdobju pred začetkom veljavnosti odpovedi.

3.  Če so digitalne vsebine ali digitalne storitve dobavljene proti plačilu kupnine, ostane potrošnik zavezan za plačilo dela kupnine za dobavljene digitalne vsebine ali digitalne storitve, ki ustreza časovnemu obdobju pred začetkom veljavnosti odpovedi pogodbe.

4.  Če potrošnik odpove pogodbo v skladu s tem členom:

4.  Če potrošnik odpove pogodbo v skladu s tem členom, trgovec v zvezi z varstvom osebnih podatkov izpolnjuje obveznosti iz Uredbe (EU) 2016/679 in Direktive 2002/58/ES.

(a)  dobavitelj sprejme vse ukrepe, ki jih je mogoče pričakovati, da se vzdrži uporabe protistoritve, ki ni v denarni obliki, ki jo je potrošnik zagotovil v zameno za digitalne vsebine, ter kakršnih koli drugih podatkov, ki jih je dobavitelj zbral v zvezi z dobavo digitalnih vsebin, vključno s kakršnimi koli vsebinami, ki jih je zagotovil potrošnik;

 

(b)  dobavitelj potrošniku zagotovi tehnična sredstva za pridobitev vseh vsebin, ki jih je zagotovil potrošnik, in vseh drugih podatkov, ki so bili proizvedeni ali ustvarjeni s potrošnikovo uporabo digitalnih vsebin, če je dobavitelj te podatke obdržal. Potrošnik ima pravico do pridobitve vsebin brez znatnih nevšečnosti, v razumnem času in v splošno uporabljeni obliki zapisa podatkov; ter

 

(c)  kadar je primerno, potrošnik izbriše vse uporabne kopije digitalnih vsebin, poskrbi, da postanejo nerazumljive, ali kako drugače poskrbi, da jih ne uporablja, in jih tudi ne daje na voljo tretjim osebam.

4a.  kadar je primerno, potrošnik izbriše vse uporabne kopije digitalnih vsebin ali digitalnih storitev, poskrbi, da postanejo nerazumljive, ali kako drugače poskrbi, da jih ne uporablja, in jih tudi ne daje na voljo tretjim osebam.

5.  Po odpovedi dobavitelj lahko prepreči vsakršno nadaljnjo uporabo digitalnih vsebin s strani potrošnika, zlasti tako, da potrošniku onemogoči dostop do digitalnih vsebin ali onemogoči uporabniški račun potrošnika, brez poseganja v odstavek 4, točko (b).

5.  Po odpovedi trgovec lahko prepreči vsakršno nadaljnjo uporabo digitalnih vsebin ali digitalnih storitev s strani potrošnika, zlasti tako, da potrošniku onemogoči dostop do digitalnih vsebin ali digitalnih storitev ali onemogoči uporabniški račun potrošnika.

Predlog spremembe    116

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če je dobavitelj odgovoren potrošniku zaradi kakršne koli nezagotovitve dobave digitalnih vsebin ali neskladnosti s pogodbo, ki je posledica dejanja ali opustitve dejanja s strani osebe v prejšnjih členih verige transakcij, je dobavitelj upravičen do uveljavljanja regresne pravice proti odgovorni osebi ali odgovornim osebam v verigi transakcij. Osebo, proti kateri dobavitelj lahko uveljavlja regresno pravico ter ustrezne postopke in pogoje uveljavljanja, določa nacionalno pravo.

Če je trgovec odgovoren potrošniku zaradi kakršne koli nezagotovitve dobave digitalnih vsebin ali digitalnih storitev ali zaradi neskladnosti s pogodbo, ki je posledica dejanja ali opustitve dejanja s strani osebe v predhodnih členih verige transakcij, je trgovec upravičen do uveljavljanja regresne pravice proti odgovorni osebi ali odgovornim osebam v verigi finančnih transakcij. Osebo, proti kateri trgovec lahko uveljavlja regresno pravico ter ustrezne postopke in pogoje uveljavljanja, določa nacionalno pravo.

Predlog spremembe    117

Predlog direktive

Člen 18 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Izvrševanje

Izvrševanje in informacije

Predlog spremembe    118

Predlog direktive

Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice zagotovijo, da obstajajo ustrezna in učinkovita sredstva za zagotavljanje skladnosti s to direktivo.

1.  Države članice zagotovijo, da obstajajo ustrezna in odvračilna sredstva za zagotavljanje skladnosti s to direktivo, pri čemer morajo zlasti upoštevati, da je treba potrošnike obveščati o njihovih pravicah v praksi ter jim to omogočiti in olajšati njihovo uveljavljanje.

Predlog spremembe    119

Predlog direktive

Člen 18 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  nepridobitni organi, organizacije ali združenja, ki delujejo na področju varstva pravic posameznikov, kakor je določeno v členu 80 Uredbe (EU) 2016/679.

Predlog spremembe  120

Predlog direktive

Člen 20 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Spremembe Direktive 1999/44/ES, Uredbe (ES) št. 2006/2004, Direktive 2009/200922/ES

Spremembe Direktive 1993/13/EGS, Direktive 1999/44/ES, Uredbe (ES) št. 2006/2004, Direktive 2009/2009/22/ES

Predlog spremembe    121

Predlog direktive

Člen 20 – točka -1 (novo)

Direktiva 93/13/EGS

Priloga – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1.  V Prilogi k Direktivi 93/13/EGS se odstavku 1 dodajo naslednje točke:

 

„(qa)  trgovcu omogočiti, da neupravičeno omeji interoperabilnost digitalnih vsebin ali storitev s strojno opremo in drugimi digitalnimi vsebinami ali storitvami;

 

(qb)  potrošnika pozvati k sklenitvi dodatne pogodbe za dobavo digitalnih vsebin ali storitev ali pogodbe, povezane s strojno opremo, s trgovcem ali tretjo osebo;

 

(qc)  neupoštevanje pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v skladu z Uredbo (EU) 2016/679, ki ureja varstvo osebnih podatkov potrošnikov, z uporabo pogodb;

 

(qd)  trgovcu omogočiti, da omeji uporabo digitalnih vsebin, ko potrošnik ni povezan s spletom, če ta ni strogo potrebna za zagotavljanje digitalnih vsebin;

 

(qe)  omejiti uporabo digitalnih vsebin, dovoljenih na podlagi Direktive 2001/29/ES, Direktive 96/9/ES, Direktive 2009/24/ES ali Direktive 2012/28/EU.“

Predlog spremembe    122

Predlog direktive

Člen 20 – točka 1

Direktiva 1999/44/ES

Člen 1 – odstavek 2 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„(b)   potrošniško blago: pomeni premične materialne predmete, razen:

„(b)   potrošniško blago: pomeni premične materialne predmete, razen:

–   blaga, prodanega v okviru izvršbe ali drugih sodnih ukrepov,

–   blaga, prodanega v okviru izvršbe ali drugih sodnih ukrepov,

–  vode in plina, če se ne prodajata v omejeni prostornini ali določeni količini,

–  vode in plina, če se ne prodajata v omejeni prostornini ali določeni količini,

–  elektrike,

–  elektrike,

–  trajnih nosilcev podatkov, ki vsebujejo digitalne vsebine, če so uporabljeni izključno kot nosilec digitalnih vsebin potrošniku, v skladu z Direktivo (EU) N/XXX39.“

–  vgrajenih digitalnih vsebin ali digitalnih storitev, zajetih v Direktivi (EU) N/XXXX39.“

______________

______________

39 Direktiva (EU) N/XXX Evropskega parlamenta in Sveta z dne [...] o pogodbah o dobavi digitalnih vsebin (UL...)

Direktiva (EU) N/XXX Evropskega parlamenta in Sveta z dne [...] o nekaterih vidikih pogodb o dobavi digitalnih vsebin in digitalnih storitev (UL...)

Predlog spremembe    123

Predlog direktive

Člen 20 – točka 2

Uredba (ES) št. 2006/2004

Priloga – točka 21

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„21.   Direktiva (EU) N/XXX Evropskega parlamenta in Sveta z dne XX/XX/201X o pogodbah o dobavi digitalnih vsebin (UL...).

21a.   Direktiva (EU) N/XXX Evropskega parlamenta in Sveta z dne XX/XX/201X o nekaterih vidikih pogodb o dobavi digitalnih vsebin in digitalnih storitev (UL...)“

Predlog spremembe    124

Predlog direktive

Člen 20 – točka 3

Direktiva 2009/22/ES

Priloga I – točka 16

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

16.  Direktiva (EU) N/XXX Evropskega parlamenta in Sveta z dne XX/XX/201X o pogodbah o dobavi digitalnih vsebin (UL...).

15a.  Direktiva (EU) N/XXX Evropskega parlamenta in Sveta z dne XX/XX/201X o nekaterih vidikih pogodb o dobavi digitalnih vsebin in digitalnih storitev (UL...)“

Predlog spremembe    125

Predlog direktive

Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija najpozneje [pet let po začetku veljavnosti] pregleda uporabo te direktive in predloži poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu. Poročilo med drugim preuči potrebo po uskladitvi pravil, ki veljajo za pogodbe o dobavi digitalnih vsebin v zameno za protistoritev, razen tistih, ki jih zajema ta direktiva, zlasti v zameno za oglaševanje ali posredno zbiranje podatkov.

Komisija najpozneje [pet let po začetku veljavnosti te direktive] pregleda uporabo te direktive in predloži poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu ter Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru. Postopek pregleda vključuje posvetovanje z državami članicami ter potrošniškimi, pravnimi in poslovnimi organizacijami na ravni Unije. Poročilo med drugim preuči medsebojno povezanost in skladnost izvajanja Uredbe (EU) 2016/679 ter potrebo po uskladitvi pravil, ki veljajo za pogodbe o dobavi digitalnih vsebin ali digitalnih storitev v zameno za osebne podatke, ki jih zbira trgovec, razen tistih, ki jih zajema ta direktiva, zlasti v zameno za oglaševanje.

(1)

UL C 264, 20.7.2016, str. 57.


OBRAZLOŽITEV

I. Uvod

Komisija je po zavrnjenem predlogu o skupnem evropskem prodajnem pravu pripravila nov poskus, da bi v korist podjetij in potrošnikov rešila težave na notranjem trgu, ki jih povzročajo različni nacionalni pogodbeni predpisi ali njihovo pomanjkanje, in sicer tako, da je predložila dva predloga o digitalnih pogodbah: predlog direktive o nekaterih vidikih pogodb o spletni in drugi prodaji blaga na daljavo in ta predlog direktive o nekaterih vidikih pogodb o dobavi digitalnih vsebin. Predlog Komisije o pogodbenih pravilih za dobavo digitalnih vsebin je prva priložnost za obravnavo vprašanj, ki se šele začenjajo razvijati v zakonodaji nekaterih držav članic in še niso usklajena na ravni EU: pravna sredstva, ki so na voljo potrošnikom v primeru neskladnosti dobavljenih digitalnih vsebin.

Po predstavitev skupnega delovnega dokumenta julija 2016 sopripravljavca mnenja v tem osnutku poročila predstavljata svoje skupne predloge sprememb k predlogu Komisije. Na splošno se strinjata s pristopom Komisije, ki se osredotoča na določene vidike pogodbenega prava za dobavo digitalnih vsebin, kot sta skladnost in pravna sredstva, in se omejuje le na pogodbe med podjetji in potrošniki.

V osnutku poročila so predstavljena nekatera vprašanja, ki po mnenju sopripravljavcev mnenja zaslužijo nadaljnjo razpravo, si pa pridržujeta pravico, da v prihodnosti predložita dodatne predloge sprememb in predloge v zvezi s temami, ki še niso vključene v to poročilo. V tej obrazložitvi so poudarjene najpomembnejše spremembe, ki so v osnutku poročila predlagane v obliki predlogov sprememb, ter njihova razlaga.

II. Glavna vprašanja, obravnavana v osnutku poročila

1. Pojasnitev besedila in skladnost s pravnim redom Unije

Sopripravljavca mnenja se strinjata s Komisijo, da direktiva ne bi smela urejati zgolj digitalnih vsebin, kot so določene v direktivi o pravicah potrošnikov, ampak tudi storitve, kot so shranjevanje v oblaku ali gostujoče storitve, družabni mediji, takojšnje sporočanje, spletne strani ali platforme za izmenjavo video ali zvočnih datotek. S tem bi bila direktiva pripravljena na nadaljnji tehnični razvoj. Zaradi usklajenosti z opredelitvijo digitalnih vsebin iz direktive o pravicah potrošnikov menita, da bi bilo vendarle ustrezneje, če opredelitve digitalnih vsebin ne bi razširili na te storitve, temveč bi uvedli kategorijo „digitalnih storitev“, da bi jasno ločevali med digitalnimi vsebinami – podatki, ki so ustvarjeni in dobavljeni v digitalni obliki, ter digitalnimi storitvami. Sopripravljavca mnenja navajata, da to ne bi smelo vplivati na možnost držav članic, da opredelijo naravo pogodb, tj. ali se pogodba o dobavi digitalnih vsebin šteje kot prodajna pogodba, pogodba o storitvah, najemna pogodba ali pogodba sui generis.

2. Področje uporabe

Sopripravljavca mnenja menita, da bo zaradi predloga Komisije, da se iz področja uporabe te direktive izključijo digitalne vsebine, ki so vključene v blago, kot so pametni izdelki, oteženo razlikovanje med področjem uporabe tega predloga in predloga o nekaterih vidikih pogodb o spletni in drugi prodaji blaga na daljavo. Pravila, ki se uporabljajo za digitalne vsebine, bi se razlikovala glede na to, ali so vsebine vgrajene v blago ali dobavljene ločeno, kar ni vedno enostavno razlikovati, na primer v primeru prednaloženih aplikacij za pametne telefone in aplikacij, ki jih naloži potrošnik. To bi pomenilo težave za potrošnike in podjetja pri izbiri prava, ki se uporablja, kadar ima izdelek napako ali kako drugače ni v skladu s pogodbo (naj ga obravnavajo kot materialno blago ali kot digitalno vsebino?). Po upoštevanju različnih pristopov sopripravljavca mnenja menita, da bi se morala direktiva uporabljati tudi za vgrajene digitalne vsebine in storitve, kar pa zadeva blago z vgrajenimi digitalnimi vsebinami ali vgrajenimi digitalnimi storitvami, je trgovec v skladu s to direktivo odgovoren potrošniku, da izpolni svoje obveznosti samo v zvezi z vgrajeno digitalno vsebino ali vgrajeno digitalno storitvijo. Poudariti je treba vse večji pomen, ki ga bodo proizvodi interneta stvari imeli v bližnji prihodnosti in da bo pametno blago prevladovalo na trgu. Za potrošnike, ki kupujejo te proizvode, ta direktiva uvaja pravice kot so posodabljanje, interoperabilnost, varno digitalno okolje in pravica do povrnitve podatkov v primeru odpovedi.

Da bi dodatno zmanjšali morebitni vpliv na razmejitev med področjema uporabe predloga o digitalnih pogodbah, sta se sopripravljavca mnenja s poročevalko za predlog o prodaji blaga dogovorila, da bodo skušali v kar največji meri uskladiti merila skladnosti obeh pravnih ureditev.

3. Podatki kot protistoritev in vprašanja varstva podatkov

Predlog Komisije uvaja pojem protistoritve, ki ni v obliki plačila kupnine, in določa obveznost za dobavitelje, da zagotovijo pravna sredstva za primere, ko ne dobavijo digitalnih vsebin ali digitalnih storitev ali za njihovo neskladnost s pogodbo, tudi v primerih, ko je protistoritev posredovanje podatkov.

Na koncu sopripravljavca le nerada sprejemata načelo, da podatki predstavljajo protistoritev. Menita, da ta direktiva nikakor ne bi smela dodatno poslabšati obstoječega pojava komercializacije oziroma monetarizacije osebnostnih pravic. Zato področje uporabe zajema primere, ko trgovci zagotavljajo digitalne vsebine ali digitalne storitve v zameno za plačilo ali pravice do izkoriščanja osebnih podatkov potrošnika.

Poročilo tudi nadgrajuje predlog Komisije in razširi področje uporabe na podatke, ki jih zbere trgovec, in predloga ne omejuje zgolj na podatke, ki jih dejavno zagotovi potrošnik, da bi s tem preprečili nastanek vrzeli. V zvezi s predlagano izključitvijo iz področja uporabe tistih pogodb, pri katerih je obdelava podatkov nujno potrebna za izvajanje pogodbe ali za izpolnjevanje zakonskih zahtev, sopripravljavca mnenja podpirata omejitev: direktiva se ne uporablja, kadar dobavitelj uporablja osebne podatke ali druge podatke, ki jih je zagotovil potrošnik, izključno za dobavo digitalnih vsebin ali digitalnih storitev ali za izpolnjevanje pravnih zahtev, ki veljajo za dobavitelja, in če dobavitelj ne obdeluje osebnih podatkov ali drugih podatkov za kakršne koli druge namene.

Ko gre za varstvo podatkov, sopripravljavca mnenja menita, da bi morala biti direktiva v skladu s splošno uredbo o varstvu podatkov in je zato treba pojasniti, da direktiva ne posega v to uredbo. Poleg tega menita, da je treba zagotoviti, da pogodbeni pogoji, ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov med postopkom za sklenitev ali izvršitev pogodbe in so škodljivi za potrošnika kot posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki iz splošne uredbe o varstvu podatkov, ne bodo zavezujoči za potrošnika.

4. Dobava digitalnih vsebin ali digitalnih storitev

Sopripravljavca mnenja pojasnjujeta sestavne elemente ponudbe, vključno z opredelitvijo in časom dobave, pri čemer upoštevata spremembe področja uporabe direktive. Posledično bi moral dobavitelj vsebino ali storitev dobaviti nemudoma po sklenitvi pogodbe.

5. Skladnost s pogodbo

Glede zahteve za skladnost s pogodbo sopripravljavca mnenja v nasprotju z mnenjem Komisije menita, da skladnosti ne bi smeli ocenjevati predvsem glede na to, kar je določeno v pogodbi, in predlaga, naj se skladnost presoja z objektivnimi in subjektivnimi merili. Vseeno pa sopripravljavca mnenja menita, da lahko pogodbeniki sklenejo, da bodo izključili učinke objektivnih pogojev, odstopili od njih ali jih spremenili v škodo potrošnikov pod določenimi pogoji, ki vključujejo izrecno strinjanje potrošnika.

6. Spremembe digitalnih vsebin

Ena od glavnih sprememb, ki jih uvajata sopripravljavca mnenja, ko gre za dobavo digitalnih vsebin ali digitalnih storitev v daljšem časovnem obdobju je ta, da dobavitelj praviloma ne sme spremeniti funkcionalnosti, interoperabilnosti in drugih glavnih zmogljivostnih lastnosti digitalnih vsebin in digitalnih storitev, če te spremembe negativno vplivajo na dostop potrošnikov do digitalnih storitev. Vendar pa osnutek poročila navaja izjeme in vključuje nekatera dodatna jamstva v korist potrošnikov.

7. Sklicevanje na nacionalno pravo

Sopripravljavca mnenja predlagata, da direktiva ne bi smela vplivati na nacionalno pravo v zvezi s pogoji, pod katerimi se šteje, da je pogodba povezana z drugo pogodbo ali jo dopolnjuje ter na učinke, ki jih ima na vsako od pogodb ali na pravna sredstva, ki se uveljavljajo v skladu s pogodbo.

III. Sklep

Sopripravljavca mnenja predlagata vrsto sprememb k predlogu Komisije kot izhodišče za nadaljnji razmislek in spremembe v zakonodajnem postopku v Parlamentu.


MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (21.11.2016)

za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov in Odbor za pravne zadeve

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih pogodb o dobavi digitalnih vsebin

(COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD))

Pripravljavka mnenja: Marju Lauristin

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Digitalna revolucija močno vpliva na našo družbo. Naša odvisnost od izdelkov in storitev IT narašča, zato postaja vedno bolj pomembno, da zagotovimo, da bodo naše pravice spoštovane tudi v digitalnem svetu. V današnjem času milijoni evropskih potrošnikov vsakodnevno dostopajo do digitalnih vsebin, jih kupujejo in uporabljajo v širšem pomenu besede (npr. pretakanje videa, aplikacije, igre, storitve v oblaku, družabna omrežja), vendar njihove pravice na spletu niso zaščitene tako kot v realnem svetu. To spodkopava zaupanje potrošnikov in ogroža zasebnost na spletu, saj digitalni proizvodi in storitve, ki niso zanesljivi ali varni, ne morejo ustrezno varovati velikih količin osebnih podatkov, ki so na voljo na spletu.

Pripravljavka mnenja želi povečati zaupanje potrošnikov in zasebnost na spletu z zagotavljanjem ustrezne zaščite pri nakupu digitalnih vsebin. Področje uporabe in opredelitev digitalne vsebine je treba natančneje pojasniti, da bi imeli vsi potrošniki zagotovljene pravice, tudi tisti, ki so manj tehnično podkovani ali manj seznanjeni s spletnim okoljem. Spletni svet – in s tem uporaba digitalnih vsebin – se je razvil v veliko več kot le način za opravljanje določenih nalog. Naše osebne fotografije, imeniki in zdravstveni podatki so običajno v oblaku. Številni intimni pogovori potekajo na spletu in so tam pogosto tudi shranjeni, v naših spletnih dejavnostih pa puščamo za seboj toliko digitalnih sledi, da lahko podjetja o nas dobijo presenetljivo dobro sliko, zato je jasno, da je v spletnem okolju varstvo osebnih podatkov še bolj nujna potreba kot v realnem svetu. Ta predlog se sicer osredotoča na razmerje med dobavitelji in potrošniki digitalnih vsebin, vendar je neločljivo povezan z vprašanjem varstva naših osebnih podatkov na spletu. Zato je pomembno zagotoviti, da bo ta direktiva usklajena s splošnimi pravili nove splošne uredbe o varstvu podatkov (2016/679), da se zagotovi skladnost s temeljno pravico državljanov do zasebnosti ter okrepi zaupanje potrošnikov v varne in zanesljive digitalne vsebine.

Pripravljavka mnenja želi dodatno okrepiti in pojasniti predlog v naslednjih točkah. Pri teh točkah je pomembno upoštevati, da je namen tega predloga popolna harmonizacija, ki državam članicam prepoveduje ohranjanje ali uvajanje nacionalnih predpisov, ki bi presegali to direktivo na področju varstva potrošnikov:

•  Aktivno zagotavljanje osebnih podatkov s strani potrošnikov: v predlogu so zajete samo tiste vrste pogodb, v katerih potrošnik bodisi plača bodisi „aktivno zagotavlja“ osebne podatke kot protistoritev. To se zdi preveč omejeno, saj se dandanes osebni podatki potrošnikov (kot so podatki o lokaciji, osebni stiki, zgodovina nakupov itd.) uporabljajo kot vrsta protistoritve, čeprav se potrošniki tega ne zavedajo. Poleg tega bi ta omejitev lahko povzročila nastanek neprimerne spodbude za dobavitelje, da potrošnika ne prosijo za soglasje, zato bi bilo to določbo priporočljivo razširiti tako, da bi vključevala vse pogodbe za dobavo digitalnih vsebin, ki vključujejo uporabo osebnih podatkov potrošnika.

•  Dodati je treba opredelitev osebnih podatkov, ki temelji na Uredbi 2016/679, da se zagotovi jasno razlikovanje med osebnimi podatki in vsemi drugimi podatki, ki se omenjajo v besedilu.

•  Skladnost digitalnih vsebin: v predlogu je določeno, da bi morale biti digitalne vsebine skladne z določbami v pogodbi; objektivnejša merila (kot so tehnični standardi ali panožni kodeksi ravnanja) se lahko uporabijo za oceno skladnosti samo, če v pogodbi glede tega ni določb. Vseeno pa se je treba vprašati, če je glede na kompleksnost izdelkov z digitalnimi vsebinami potrošnik res sposoben v celoti razumeti pogodbene pogoje in sprejeti informirano odločitev. Zato bi bilo za ugotavljanje skladnosti morda priporočljivo pogosteje uporabljati objektivna in subjektivna merila – kot so tehnični standardi ali upravičena pričakovanja.

•  Odškodninska odgovornost dobaviteljev: v predlogu je dobaviteljeva odgovornost omejena le na škodo na potrošnikovi strojni in programski opremi. Vendar bi lahko potrošnik poleg škode v svojem digitalnem okolju utrpel tudi hudo gospodarsko ali nematerialno izgubo, denimo če programska oprema vsebuje napako, zaradi katere lahko hekerji dobijo dostop do potrošnikovega računalnika in mu ukradejo geslo za bančni račun, zato bi bilo priporočljivo razširiti možnosti za odškodnino na vso škodo, povzročeno potrošniku. Nadalje bi bilo zanimivo državam članicam dovoliti, da med dobavitelji spodbudijo močnejši občutek odgovornosti, in sicer tako, da določijo podrobna pravila glede odškodnine in pri tem razlikujejo med dobavitelji, ki so skušali po najboljših močeh omejiti možnosti za nastanek škode (na primer z upoštevanjem nekaterih informacijskih varnostnih izhodišč ali standardov), in tistimi, ki niso imeli „vsega urejenega“ (na primer niso odpravili varnostnih pomanjkljivosti svojih proizvodov ali storitev, za katere so vedeli ali so jim bile sporočene).

•  Prekinitev pogodbe: v predlog mora biti jasno navedeno, katere podatke je treba vrniti potrošniku, ko je pogodba prekinjena.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov in Odbor za pravne zadeve kot pristojna odbora, da upoštevata naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Za vzpostavitev pravega enotnega digitalnega trga je potrebna uskladitev nekaterih vidikov pogodb o dobavi digitalnih vsebin, pri čemer predstavlja osnovo visoka raven varstva potrošnikov.

(2)  Za vzpostavitev pravega enotnega digitalnega trga je potrebna uskladitev nekaterih vidikov pogodb o dobavi digitalnih vsebin, pri čemer predstavljata osnovo visoka raven varstva potrošnikov in potreba po večji dostopnosti.

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Potrošniki bodo imeli koristi od popolnoma usklajenih pravic glede digitalnih vsebin na visoki ravni varstva. Imeli bodo jasne pravice pri prejemu digitalnih vsebin ali dostopanju do njih kjer koli v EU. To bo povečalo njihovo zaupanje v nakup digitalnih vsebin. Prispevalo bo tudi k zmanjšanju škode, ki jo trenutno trpijo potrošniki, saj bo obstajal sklop jasnih pravic, ki jim bo omogočal reševanje problemov, s katerimi se srečujejo v zvezi z digitalnimi vsebinami.

(7)  Potrošniki bodo imeli koristi od popolnoma usklajenih pravic glede digitalnih vsebin na visoki ravni varstva. Imeli bodo jasne pravice pri prejemu digitalnih vsebin ali dostopanju do njih kjer koli v EU. To bo povečalo njihovo zaupanje v nakup digitalnih vsebin. Prispevalo bo tudi k zmanjšanju škode, ki jo trenutno trpijo potrošniki, saj bo obstajal sklop jasnih pravic, ki jim bo omogočal reševanje problemov, s katerimi se srečujejo v zvezi z digitalnimi vsebinami in njihovo dostopnostjo.

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Direktiva bi morala obravnavati težave v različnih kategorijah digitalnih vsebin in njihove dobave. Zaradi hitrega tehnološkega razvoja in za ohranjanje trajnostni pojma digitalnih vsebin bi ta pojem, kot je uporabljen v tej direktivi, moral biti širši kot v Direktivi 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta1. Zlasti bi moral vključevati storitve, ki omogočajo ustvarjanje, obdelavo ali hrambo podatkov. Čeprav obstajajo številni načini dobave digitalnih vsebin, kot je prenos na trajnem nosilcu podatkov, prenos s strani potrošnikov na njihove naprave, pretakanje s spleta, omogočanje dostopa do pomnilniških zmogljivosti digitalnih vsebin ali dostop do uporabe družbenih medijev, bi se morala ta direktiva uporabljati za vse digitalne vsebine, ne glede na medij, uporabljen za njihov prenos. Razlikovanje med različnimi kategorijami na tem tehnološko hitro spreminjajočem se trgu ni zaželeno, saj bi se bilo praktično nemogoče izogniti diskriminaciji med dobavitelji. Zagotoviti bi bilo treba enake konkurenčne pogoje za dobavitelje različnih kategorij digitalnih vsebin. Vendar se ta direktiva ne bi smela uporabljati za digitalne vsebine, ki so vgrajene v blago na način, da delujejo kot sestavni del blaga in so njihove funkcije podrejene glavnim funkcionalnostim blaga.

(11)  Ta direktiva bi morala obravnavati težave v različnih kategorijah digitalnih vsebin in njihove dobave. Zaradi hitrega tehnološkega razvoja in za ohranjanje trajnosti pojma digitalnih vsebin bi ta pojem, kot je uporabljen v tej direktivi, moral biti širši kot v Direktivi 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta1. Zlasti bi moral vključevati storitve, ki omogočajo ustvarjanje, obdelavo ali hrambo podatkov. Čeprav obstajajo številni načini dobave digitalnih vsebin, kot je prenos na trajnem nosilcu podatkov, prenos s strani potrošnikov na njihove naprave, pretakanje s spleta, omogočanje dostopa do pomnilniških zmogljivosti digitalnih vsebin ali dostop do uporabe družbenih medijev, bi se morala ta direktiva uporabljati za vse digitalne vsebine, ne glede na medij, uporabljen za njihov prenos. Razlikovanje med različnimi kategorijami na tem tehnološko hitro spreminjajočem se trgu ni zaželeno, saj bi se bilo praktično nemogoče izogniti diskriminaciji med dobavitelji. Zagotoviti bi bilo treba enake konkurenčne pogoje za dobavitelje različnih kategorij digitalnih vsebin.

__________

__________

1. UL L 304, 22.11.2011, str. 64.

1. UL L 304, 22.11.2011, str. 64.

Obrazložitev

Ker se v bližnji prihodnosti pričakuje porast interneta stvari z najrazličnejšimi vrstami pametnih naprav, v katerih bo že vgrajena programska oprema, je pomembno razjasniti, katera pravila veljajo za tovrstne pametne naprave in njihovo programsko opremo. V prihodnje bo verjetno postalo precej težko razlikovati, kateri bi bil prevladujoči element izdelka, digitalne vsebine ali oprijemljivi del izdelka, zato se zdi izbrana izjema neizvedljiva v praksi; zaželen bi bil ločen predlog Komisije na to temo.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Kar zadeva digitalne vsebine, ki niso dobavljene proti plačilu kupnine, temveč v zameno za protistoritev, ki ni v denarni obliki, bi se morala ta direktiva uporabljati le za pogodbe, pri katerih dobavitelj zahteva in potrošnik aktivno zagotovi podatke, kot so ime, priimek in elektronski naslov ali fotografije, neposredno ali posredno dobavitelju, na primer s posamično registracijo ali na podlagi pogodbe, ki omogoča dostop do fotografij potrošnikov. Ta direktiva se ne bi smela uporabljati v primerih, ko dobavitelj zbira podatke, potrebne za delovanje digitalnih vsebin v skladu s pogodbo, na primer geografsko lokacijo, kadar je to potrebno za pravilno delovanje mobilne aplikacije, ali izključno zaradi izpolnjevanja zakonskih zahtev, na primer, kadar registracijo potrošnika zaradi varnosti in ugotavljanja istovetnosti zahteva veljavna zakonodaja. Ta direktiva se ne bi smela uporabljati tudi v primerih, ko dobavitelj zbira informacije, vključno z osebnimi podatki, kot je naslov IP, ali druge samodejno ustvarjene podatke, kot so podatki, ki se zbirajo in prenašajo s piškotki, brez aktivnega posredovanja potrošnika, tudi če potrošnik soglaša s piškotkom. Prav tako se ne bi smela uporabljati v primerih, ko je potrošnik izpostavljen oglasnim sporočilom izključno z namenom pridobivanja dostopa do digitalnih vsebin.

(14)  Kar zadeva digitalne vsebine, ki niso dobavljene proti plačilu kupnine, temveč v zameno za protistoritev, ki ni v denarni obliki, bi se morala ta direktiva uporabljati tudi za pogodbe, pri katerih potrošnik zagotovi osebne ali druge podatke, ki jih lahko dobavitelj neposredno ali posredno uporabi. To bi morala zajemati tudi pogodbe, s katerimi potrošnik dobavitelju dovoli dostop do njegovih osebnih podatkov in njihovo obdelavo. Ta direktiva se ne bi smela uporabljati v primerih, ko dobavitelj zbira podatke, ki jih uporablja izključno dobavitelj za delovanje digitalnih vsebin, vključno s posodabljanjem programske opreme, v skladu s pogodbo, na primer geografsko lokacijo, kadar je to potrebno za pravilno delovanje mobilne aplikacije, ali izključno zaradi izpolnjevanja zakonskih zahtev, na primer, kadar registracijo potrošnika zaradi varnosti in ugotavljanja istovetnosti zahteva veljavna zakonodaja.

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Digitalne vsebine so zelo pomembne v kontekstu interneta stvari. Vendar je primerno, da se posebna vprašanja glede odgovornosti v zvezi z internetom stvari, vključno z odgovornostjo za podatke in pogodbe stroj-stroj, obravnavajo ločeno.

črtano

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Pogodbe lahko vključujejo splošne pogoje dobavitelja, ki jih morajo potrošniki sprejeti. Za nekatere digitalne vsebine ponudniki pogosto opisujejo storitve in merljive cilje storitve v sporazumu o ravni storitve. Ti sporazumi o ravni storitve so ponavadi priloženi glavni pogodbi in so pomemben sestavni del pogodbenega razmerja med dobaviteljem in potrošnikom. Morali bi biti zajeti v opredelitvi pogodbe v tej direktivi in bi torej morali biti usklajeni s pravili, določenimi v tej direktivi.

(18)  Pogodbe lahko vključujejo splošne pogoje dobavitelja, ki jih morajo potrošniki sprejeti. Za nekatere digitalne vsebine ponudniki pogosto opisujejo storitve in merljive cilje storitve v sporazumu o ravni storitve. Ti sporazumi o ravni storitve so ponavadi priloženi glavni pogodbi in so pomemben sestavni del pogodbenega razmerja med dobaviteljem in potrošnikom. Morali bi biti zajeti v opredelitvi pogodbe v tej direktivi in bi torej morali biti usklajeni s pravili, določenimi v tej direktivi. Kadar je dana privolitev v obdelavo osebnih podatkov kot protistoritev, ki ni v denarni obliki, bi morala pogodba vsebovati informacije o obdelavi v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta1a, ki pa morajo biti jasno razločljive od ostalih elementov pogodbe. Poleg tega bi morale lahko razumljive ikone ponazarjati glavne elemente obdelave osebnih podatkov.

 

___________________

 

1a Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov urejata Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta1in Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta2, ki se v celoti uporabljata v okviru pogodb o dobavi digitalnih vsebin. Navedeni direktivi že določata pravni okvir na področju osebnih podatkov v Uniji. Izvajanje in uporabo te direktive bi bilo treba popolnoma uskladiti s tem pravnim okvirom.

(22)  Opravljanje dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe te direktive, vključuje obdelavo osebnih podatkov. Ta direktiva ne posega v določbe prava Unije, ki se uporabljajo za obdelavo osebnih podatkov v Uniji, zlasti v Uredbo (EU) 2016/679 ter Direktivo 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta1, ki urejata obdelavo osebnih podatkov, ki se izvaja v državah članicah in pod nadzorom pristojnih organov držav članic, zlasti javnih neodvisnih organov, ki jih imenujejo države članice. Navedena pravna akta že določata pravni okvir na področju osebnih podatkov v Uniji in se v celoti uporabljata v okviru pogodb o dobavi digitalnih vsebin. Izvajanje in uporabo te direktive bi bilo treba popolnoma uskladiti s tem pravnim okvirom.

__________

__________

1. UL L 281, 23.11.1995, str. 31–50) [nadomestiti s Splošno uredbo o varstvu podatkov, ko bo sprejeta].

 

2. UL L 201, 31.7.2002, str. 37–47.

1 UL L 201, 31.7.2002, str. 37.

Obrazložitev

Pomembno je zagotoviti, da je obdelava osebnih podatkov, ki se izvaja za dobavo digitalnih vsebin, popolnoma v skladu z zakonodajo EU o varstvu podatkov, vključno z novo splošno uredbo o varstvu podatkov, ki je horizontalne narave.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  Kadar pogodba ne določa dovolj jasnih in preglednih meril za ugotavljanje skladnosti digitalnih vsebin s pogodbo, je treba določiti objektivna merila za skladnost, da se zagotovi, da potrošniki ne bodo prikrajšani za svoje pravice. V takih primerih bi bilo treba skladnost s pogodbo ocenjevati glede na namen, za katerega bi se digitalne vsebine z enakim opisom praviloma uporabljale.

(25)  Kadar pogodba ne določa dovolj jasnih in preglednih meril, prilagojenih potrošnikom, katerim je namenjena, za ugotavljanje skladnosti digitalnih vsebin s pogodbo, je treba določiti merila za skladnost, da se zagotovi, da bodo potrošniki svoje pravice dovolj dobro razumeli in ne bodo prikrajšani zanje. V takih primerih bi bilo treba skladnost s pogodbo ocenjevati glede na namen, za katerega bi se praviloma uporabljale digitalne vsebine z enakim opisom, razpoložljive tehnične standarde in upravičena pričakovanja potrošnikov.

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27)  Medtem ko storitve in tehnologije na podlagi podatkov prinašajo znatne koristi, ustvarjajo tudi nekatere pomanjkljivosti. Kot ugotavlja strategija za enotni digitalni trg, je visoka raven varnosti omrežij in informacij bistvenega pomena po vsej Evropski uniji za zagotovitev spoštovanja temeljnih pravic, kot je pravica do zasebnosti in osebnih podatkov, da se poveča zaupanje uporabnikov in okrepi njihovo zaupanje v digitalno gospodarstvo. Ko programska oprema postaja vsesplošno razširjena, poglavitna skrb postajajo lastnosti, kot so zanesljivost, varnost in prilagodljivost spreminjajočim se potrebam. Zato je čedalje bolj pomembno, da te storitve in tehnologije na podlagi podatkov zagotavljajo te lastnosti v sorazmerju z vlogo in funkcijo teh tehnologij. Zlasti kakovost v smislu varnosti in zanesljivosti postaja pomembno vprašanje za inovativne sestavljene storitve, ki se opirajo na povezovanje različnih sistemov na različnih področjih.

(27)  Medtem ko storitve in tehnologije na podlagi podatkov prinašajo znatne koristi, ustvarjajo tudi nekatere pomanjkljivosti. Kot ugotavlja strategija za enotni digitalni trg, je visoka raven varnosti omrežij in informacij po vsej Evropski uniji bistvenega pomena za zagotovitev spoštovanja temeljnih pravic, kot je pravica do varstva zasebnosti in osebnih podatkov v spletu, da se poveča zaupanje uporabnikov in okrepi njihovo zaupanje v digitalno gospodarstvo. Ko programska oprema postaja vsesplošno razširjena, poglavitna skrb postajajo lastnosti, kot so zanesljivost, varnost in prilagodljivost spreminjajočim se potrebam. Zato je čedalje bolj pomembno, da so te lastnosti pri tovrstnih storitvah in tehnologijah na podlagi podatkov zagotovljene v največji možni meri. Zlasti kakovost v smislu varnosti in zanesljivosti postaja pomembno vprašanje za inovativne sestavljene storitve, ki se opirajo na povezovanje različnih sistemov na različnih področjih.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(37)  Kot drugi korak bi moral imeti potrošnik pravico do znižanja kupnine ali odstopa od pogodbe. Pravica potrošnika, da odstopi od pogodbo, bi morala biti omejena na primere, ko na primer ni mogoče vzpostaviti skladnosti digitalnih vsebin in neskladnost poslabšuje glavne zmogljivostne lastnosti digitalnih vsebin. Če potrošnik odstopi od pogodbe, bi moral dobavitelj vrniti kupnino, ki jo je potrošnik plačal, ali, če digitalne vsebine niso dobavljene proti plačilu kupnine, temveč za dostop do podatkov, ki jih posreduje potrošnik, bi se moral dobavitelj vzdržati njihove uporabe, posredovanja podatkov tretjim osebam ali omogočanju dostopa do njih tretjim osebam po prenehanju pogodbe. Izpolnjevanje obveznosti neuporabe podatkov bi moralo pomeniti, da bi moral dobavitelj v primeru, ko protistoritev vključuje osebne podatke, sprejeti vse potrebne ukrepe za zagotovitev skladnosti s pravili o varstvu podatkov, tako da podatke izbriše ali jih pretvori v anonimne, tako da potrošnika ni mogoče prepoznati z uporabo kakršnega koli sredstva, za katero se razumno pričakuje, da ga bo uporabil dobavitelj ali katera koli druga oseba. Brez poseganja v obveznosti upravljavca v skladu z Direktivo 95/46/ES dobavitelj ne bi smel imeti obveznosti, da sprejme kakršne koli nadaljnje ukrepe v zvezi s podatki, ki jih je dobavitelj zakonito posredoval tretjim osebam v času trajanja pogodbe o dobavi digitalnih vsebin.

(37)  Kot drugi korak bi moral imeti potrošnik pravico do znižanja kupnine ali odstopa od pogodbe. Pravica potrošnika, da odstopi od pogodbe, bi morala biti omejena na primere, ko na primer ni mogoče vzpostaviti skladnosti digitalnih vsebin in neskladnost poslabšuje glavne zmogljivostne lastnosti digitalnih vsebin. Če potrošnik odstopi od pogodbe, bi moral dobavitelj vrniti kupnino, ki jo je potrošnik plačal, ali, če digitalne vsebine niso dobavljene proti plačilu kupnine, temveč za dostop do podatkov, ki jih posreduje potrošnik kot protistoritev za dobavljene digitalne vsebine, ali do podatkov, ki jih ustvari potrošnik med trajanjem pogodbe, bi se moral dobavitelj vzdržati njihove uporabe, posredovanja podatkov tretjim osebam ali omogočanju dostopa do njih tretjim osebam po prenehanju pogodbe. Izpolnjevanje obveznosti neuporabe podatkov bi moralo pomeniti, da bi moral dobavitelj v primeru, ko protistoritev vključuje osebne podatke, sprejeti vse potrebne ukrepe za zagotovitev skladnosti s pravili o varstvu podatkov, tako da podatke izbriše ali jih pretvori v anonimne, tako da potrošnika ni mogoče prepoznati z uporabo kakršnega koli sredstva, za katero se razumno pričakuje, da ga bo uporabil dobavitelj ali katera koli druga oseba. Če dobavitelj uporablja tehnike varstva osebnih podatkov, na primer psevdonimizacijo, kot so predpisane v Uredbi (EU) 2016/679, bi se moral uporabi teh podatkov odpovedati le po tem, ko potrošnik da zahtevo. Brez poseganja v obveznosti upravljavca v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 dobavitelj ne bi smel imeti obveznosti, da sprejme kakršne koli nadaljnje ukrepe v zvezi s podatki, ki jih je dobavitelj zakonito posredoval tretjim osebam v času trajanja pogodbe o dobavi digitalnih vsebin.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(38)  Po prenehanju pogodbe dobavitelj tudi ne bi smel uporabljati vsebin, ki jih je ustvaril potrošnik. Vendar pa je v primerih, ko je določene vsebine ustvaril več kot en potrošnik, dobavitelj upravičen še naprej uporabljati vsebine, ki jih je ustvaril potrošnik, kadar jih uporabljajo ti drugi potrošniki.

(38)  Po prenehanju pogodbe dobavitelj tudi ne bi smel uporabljati vsebin, ki jih je proizvedel potrošnik. Vendar pa je v primerih, ko je določene vsebine proizvedel več kot en potrošnik, dobavitelj upravičen še naprej uporabljati vsebine, ki jih je proizvedel potrošnik, kadar jih uporabljajo ti drugi potrošniki.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(39)  Da se potrošniku zagotovi uživanje učinkovitega varstva v zvezi s pravico do odstopa od pogodbe, bi moral dobavitelj potrošniku omogočiti, da pridobi vse podatke, ki jih je potrošnik naložil ali ustvaril z uporabo digitalnih vsebin ali ki so nastali pri uporabi digitalnih vsebin s strani potrošnika. To obveznost bi bilo treba razširiti na podatke, ki jih je ponudnik dolžan hraniti v okviru pogodbe za dobavo digitalnih vsebin, in podatke, ki jih je dobavitelj dejansko shranil v zvezi s pogodbo.

(39)  Da bi potrošniku zagotovili uživanje učinkovitega varstva v zvezi s pravico do odstopa od pogodbe, bi mu moral dobavitelj na njegovo zahtevo omogočiti, da pridobi vse podatke, ki jih je naložil ali ustvaril pri uporabi digitalnih vsebin. To obveznost bi bilo treba razširiti na podatke, ki jih je ponudnik dolžan hraniti v okviru pogodbe za dobavo digitalnih vsebin, in podatke, ki jih je dobavitelj dejansko shranil v zvezi s pogodbo.

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(44)  Načelo odškodninske odgovornosti dobavitelja je pomemben sestavni del pogodb o dobavi digitalnih vsebin. Da bi povečali zaupanje potrošnikov v digitalne vsebine, bi bilo to načelo treba urediti na ravni Unije, da se zagotovi, da potrošniki ne bi utrpeli škode, če digitalne vsebine, ki niso skladne s pogodbo, poškodujejo njihovo strojno ali programsko opremo. Zato bi morali biti potrošniki upravičeni do nadomestila za škodo, povzročeno na potrošnikovem digitalnem okolju zaradi neskladnosti s pogodbo ali nezagotovitve dobave digitalnih vsebin. Vendar bi države članice morale določiti podrobne pogoje za uveljavljanje pravice do odškodnine, pri čemer je treba upoštevati, da popusti na ceno prihodnjih dobav digitalnih vsebin, zlasti če jih dobavitelji ponudijo kot izključno nadomestilo za izgube, potrošnika ne postavljajo vedno v največji možni meri v položaj, v katerem bi potrošnik bil, če bi bile digitalne vsebine ustrezno dobavljene in skladne s pogodbo.

(44)  Načelo odškodninske odgovornosti dobavitelja je pomemben sestavni del pogodb o dobavi digitalnih vsebin. Da bi povečali zaupanje potrošnikov v digitalne vsebine, bi bilo treba to načelo urediti na ravni Unije in tako zagotoviti, da potrošniki ne bi utrpeli škode, če jim digitalne vsebine, ki niso skladne s pogodbo, povzročijo škodo. Zato bi morali biti potrošniki upravičeni do nadomestila za škodo, nastalo zaradi neskladnosti s pogodbo ali nedobave digitalnih vsebin. Vendar bi države članice morale določiti podrobne pogoje za uveljavljanje pravice do odškodnine, pri čemer je treba upoštevati, da popusti na ceno prihodnjih dobav digitalnih vsebin, zlasti če jih dobavitelji ponudijo kot izključno nadomestilo za izgube, potrošnika ne postavljajo vedno v največji možni meri v položaj, v katerem bi potrošnik bil, če bi bile digitalne vsebine ustrezno dobavljene in skladne s pogodbo. Državam članicam bi moralo biti pri določanju pravil v zvezi s tem omogočeno določiti nižjo ali višjo stopnjo odgovornosti za škodo in tako razlikovati med dobavitelji, ki skušajo po najboljših močeh omejiti možnosti za nastanek škode, na primer z uporabo panožnih kodeksov dobre prakse, varnostnih izhodišč ali mednarodnih standardov, in tistimi dobavitelji, ki glede tega ne ravnajo dovolj skrbno.

Obrazložitev

Predlog omejuje dobaviteljevo odgovornost za gospodarsko škodo na potrošnikovi strojni in programski opremi. To je preveč omejeno, saj bi lahko potrošnik poleg škode na svojem digitalnem okolju utrpel tudi hudo gospodarsko ali nematerialno izgubo. Da se med dobavitelji spodbudi močnejši občutek splošne in finančne odgovornosti, bi moralo biti državam članicam dovoljeno določiti podrobna pravila glede odškodnine in pri tem razlikovati med dobavitelji, ki so oziroma niso skušali po najboljših močeh omejiti možnosti za nastanek škode.

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Uvodna izjava 55

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(55)  Ta direktiva spoštuje temeljne pravice in načela, ki jih vsebuje predvsem Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti členi 16, 38 in 47 Listine –

(55)  Ta direktiva spoštuje temeljne pravice in načela, ki jih vsebuje predvsem Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti členi 7, 8, 16, 38 in 47 Listine –

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Člen 2 – točka 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  podatke, ki so proizvedeni in dobavljeni v digitalni obliki, na primer video in zvočne vsebine, aplikacije, digitalne igre in katero koli drugo programsko opremo,

(a)  podatke, ki so proizvedeni in dobavljeni v digitalni obliki, vključno z video in zvočnimi vsebinami, aplikacijami, digitalnimi igrami in vso drugo programsko opremo,

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Člen 2 – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.   „osebni podatki“ pomeni osebne podatke, kot so opredeljeni v členu 4(1) Uredbe (EU) 2016/679;

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Člen 2 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  „odškodnina“ pomeni denarni znesek, do katerega so lahko upravičeni potrošniki kot nadomestilo za gospodarsko škodo, povzročeno na njihovem digitalnem okolju;

5.  „odškodnina“ pomeni denarni znesek, do katerega so lahko potrošniki upravičeni kot nadomestilo za materialno in nematerialno škodo;

Obrazložitev

Predlog omejuje dobaviteljevo odgovornost za gospodarsko škodo na potrošnikovi strojni in programski opremi. To je preveč omejeno, saj bi lahko potrošnik poleg škode na svojem digitalnem okolju utrpel tudi hudo gospodarsko ali nematerialno izgubo, denimo če programska oprema vsebuje napako, zaradi katere lahko hekerji dobijo dostop do potrošnikovega računalnika in mu ukradejo identiteto, da jo uporabijo za zlorabe. Podobna določba je vključena tudi v novo splošno uredbo o varstvu podatkov.

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ta direktiva se uporablja za kakršno koli pogodbo, ko dobavitelj potrošniku dobavi digitalne vsebine ali se k temu zaveže in je v zameno treba plačati kupnino ali pa potrošnik aktivno zagotovi protistoritev, ki ni v denarni obliki, ampak v obliki osebnih podatkov ali kakršnih koli drugih podatkov.

1.  Ta direktiva se uporablja za vsako pogodbo, ko dobavitelj potrošniku dobavi digitalne vsebine ali digitalno storitev ali se k temu zaveže in je v zameno treba plačati kupnino ali pa potrošnik namesto plačila v denarju da na voljo svoje osebne ali druge podatke, če je to v skladu z Uredbo (EU) 2016/679. V pogodbi je izrecno navedeno, kateri osebni podatki se zamenjajo za dobavljeno vsebino.

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Direktiva se ne uporablja za digitalne vsebine, zagotovljene v zameno za protistoritev, ki ni v denarni obliki, v kolikor dobavitelj od potrošnika zahteva navedbo osebnih podatkov, obdelava katerih je nujno potrebna za izvajanje pogodbe ali za izpolnjevanje zakonskih zahtev, in jih dobavitelj ne obdeluje naprej na način, ki bi bil nezdružljiv s tem namenom. Prav tako se ne uporablja za kakršne koli druge podatke, ki jih dobavitelj zahteva od potrošnika z namenom zagotavljanja skladnosti digitalnih vsebin z določbami pogodbe ali izpolnjevanja zakonskih zahtev in dobavitelj teh podatkov ne uporablja za komercialne namene.

4.  Direktiva se ne uporablja, kadar osebne podatke ali druge podatke, ki jih posreduje potrošnik, uporablja izključno dobavitelj za dobavo digitalnih vsebin ali za izpolnjevanje zakonskih zahtev in kadar dobavitelj teh podatkov ne obdeluje za noben drug namen.

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Če so določbe te direktive v navzkrižju z določbami drugega akta Unije, ki ureja posebni sektor ali predmet urejanja, imajo določbe tega drugega akta Unije prednost pred določbami te direktive.

7.  Če so določbe te direktive v navzkrižju z določbami drugega akta Unije, imajo določbe tega drugega akta Unije prednost pred določbami te direktive.

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Ta direktiva ne posega v varstvo posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

8.  Nobena določba te direktive ali akta, ki jo prenaša v nacionalno zakonodajo, na noben način ne zmanjša ali oslabi varstva posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, kot določata Uredba (EU) 2016/679 in Direktiva 2002/58/ES.

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

9a.  Če se pri zagotavljanju digitalnih vsebin znotraj področja uporabe te direktive uporablja pravo države članice, ki ni država članica, v kateri ima potrošnik stalno prebivališče, dobavitelj o tem obvesti potrošnika pred sklenitvijo pogodbe.

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Dobavitelj digitalne vsebine dobavi takoj po sklenitvi pogodbe, razen če sta se pogodbenici dogovorili drugače. Šteje se, da se dobava opravi, ko so digitalne vsebine dobavljene potrošniku ali, kadar velja točka (b) odstavka 1, tretji osebi, ki jo izbere potrošnik, kar koli nastopi prej.

2.  Dobavitelj digitalne vsebine dobavi takoj po sklenitvi pogodbe, razen če sta se pogodbenici dogovorili drugače, in brez poseganja v točko (m) člena 16 Direktive 2011/83/EU. Šteje se, da se dobava opravi, ko so digitalne vsebine dobavljene potrošniku ali, kadar velja točka (b) odstavka 1 tega člena, tretji osebi, ki jo izbere potrošnik, kar koli nastopi prej.

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Da bi bile digitalne vsebine skladne s pogodbo, morajo, kadar je to ustrezno:

1.  Pogodba zajema vse pomembne značilnosti za oceno skladnosti digitalnih vsebin ter vse pomembne informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2016/679. Da bi bile digitalne vsebine skladne s pogodbo, morajo, kadar je to ustrezno:

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  biti posodobljene, kot je določeno v pogodbi.

(d)  biti posodobljene, kot je določeno v pogodbi ali kot je potrebno za zagotovitev lastnosti iz točk (a) in (b), zlasti neprekinjenosti in varnosti.

Predlog spremembe    26

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Če pogodba na jasen in razumljiv način ne določa, kadar je to ustrezno, zahtev za digitalne vsebine v skladu z odstavkom 1, morajo digitalne vsebine ustrezati namenom, za katere bi se praviloma uporabljale digitalne vsebine z enakim opisom, vključno z njihovo funkcionalnostjo, interoperabilnostjo in drugimi zmogljivostnimi lastnostmi, kot so dostopnost, neprekinjenost in varnost, pri čemer se upošteva:

2.  Poleg upoštevanja zahtev o skladnosti iz pogodbe v skladu z odstavkom 1 morajo digitalne vsebine ustrezati namenom, za katere bi se praviloma uporabljale digitalne vsebine z enakim opisom, in imeti lastnosti, vključno z njihovo funkcionalnostjo, interoperabilnostjo in drugimi zmogljivostnimi lastnostmi, kot so dostopnost, neprekinjenost in varnost, ki jih potrošniki lahko razumno pričakujejo, pri čemer se upošteva:

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  ali so digitalne vsebine dobavljene proti plačilu kupnine ali v zameno za protistoritev, ki ni v denarni obliki;

(a)  ali so digitalne vsebine dobavljene proti plačilu kupnine ali v zameno za protistoritev, ki ni v denarni obliki, na primer z zagotovitvijo osebnih ali drugih podatkov v skladu s členom 3(1);

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  upravičena pričakovanja potrošnikov;

Obrazložitev

Digitalne vsebine v predlogu morajo biti skladne s tem, kar je določeno v pogodbi; objektivnejša merila (kot so tehnični standardi ali kodeksi ravnanja) se lahko uporabijo za oceno skladnosti samo, če v pogodbi glede tega ni določb. Digitalne vsebine so namreč pogosto tako kompleksne, da od potrošnika ne moremo pričakovati, da bi v celoti razumel pogoje pogodbe in se odločil na podlagi informacij. Zato bi bilo za ugotavljanje skladnosti priporočljivo pogosteje uporabljati merila, kot so tehnični standardi ali upravičena pričakovanja.

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  kadar je to ustrezno, vse obstoječe mednarodne tehnične standarde ali, če takšnih tehničnih standardov ni, veljavne kodekse ravnanja in dobrih praks v panogi ter

(b)  vse obstoječe mednarodne tehnične standarde ali, če takšnih tehničnih standardov ni, veljavne kodekse ravnanja in dobrih praks v panogi; ter

Predlog spremembe    30

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  vse obstoječe dobre prakse v zvezi z varnostjo informacijskih sistemov in digitalnih okolij;

Predlog spremembe    31

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Če pogodba določa dobavo digitalnih vsebin v določenem obdobju, morajo biti digitalne vsebine skladne s pogodbo med celotnim trajanjem tega obdobja.

3.  Če pogodba določa dobavo digitalnih vsebin v določenem obdobju, morajo biti digitalne vsebine, po potrebi vključno z varnostnim posodobitvami, ki jih zagotovi dobavitelj, skladne s pogodbo med celotnim trajanjem tega obdobja.

Predlog spremembe    32

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Da bi bila digitalna vsebina ali digitalna storitev skladna s pogodbo, je treba upoštevati načeli vgrajene zasebnosti in privzete zasebnosti, kot sta določeni v členu 25 Uredbe (EU) 2016/679.

Predlog spremembe    33

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Potrošnik mora sodelovati z dobaviteljem, kolikor je mogoče in potrebno, da se ugotovi potrošnikovo digitalno okolje. Obveznost sodelovanja je omejena na tehnično razpoložljiva sredstva, ki so najmanj moteča za potrošnika. Kadar potrošnik ne sodeluje, je dokazno breme glede neskladnosti s pogodbo na strani potrošnika.

3.  Potrošnik mora sodelovati z dobaviteljem, kolikor je mogoče in potrebno, da se ugotovi potrošnikovo digitalno okolje. Obveznost sodelovanja je omejena na tehnično razpoložljiva sredstva, ki so najmanj moteča za potrošnika. Kadar potrošnik ne sodeluje, je dokazno breme glede neskladnosti s pogodbo na strani potrošnika. Potrošniku ni treba ugoditi dobavitelju, če ta zahteva dostop do zasebnih ali osebnih podatkov ali sporočil.

Predlog spremembe    34

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  vsakršno neskladnost, ki obstaja v času dobave digitalnih vsebin; ter

(b)  vsakršno neskladnost, ki obstaja v času dobave digitalnih vsebin;

Predlog spremembe    35

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  vsako pomanjkanje varnosti, za katerega je dobavitelj vedel ali bi bilo to mogoče razumno pričakovati v skladu z dobro prakso na področju varnosti informacijskih sistemov in digitalnih okolij; ter

Predlog spremembe    36

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Dobavitelj vzpostavi skladnost digitalnih vsebin s pogodbo v skladu z odstavkom 1 v razumnem času od trenutka, ko je potrošnik dobavitelja obvestil o neskladnosti s pogodbo, in brez znatnih nevšečnosti za potrošnika, pri čemer se upoštevata vrsta digitalnih vsebin in namen, za katerega potrošnik te digitalne vsebine potrebuje.

2.  Dobavitelj brez nepotrebnega odlašanja vzpostavi skladnost digitalnih vsebin s pogodbo v skladu z odstavkom 1 od trenutka, ko je potrošnik dobavitelja obvestil o neskladnosti s pogodbo, in brez znatnih nevšečnosti za potrošnika, pri čemer se upoštevata vrsta digitalnih vsebin in namen, za katerega potrošnik te digitalne vsebine potrebuje.

Predlog spremembe    37

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Potrošnik lahko odstopi od pogodbe le, če neskladnost s pogodbo poslabšuje funkcionalnost, interoperabilnost in druge glavne zmogljivostne lastnosti digitalnih vsebin, kot so dostopnost, neprekinjenost in varnost, kadar to zahteva člen 6, odstavka 1 in 2. Dokazno breme, da neskladnost s pogodbo ne zmanjšuje funkcionalnosti, interoperabilnosti in drugih glavnih zmogljivostnih lastnosti digitalnih vsebin, je na strani dobavitelja.

5.  Brez poseganja v druge pravne podlage za odstop od pogodbe lahko potrošnik odstopi od pogodbe le, če neskladnost s pogodbo poslabšuje funkcionalnost, interoperabilnost in druge glavne zmogljivostne lastnosti digitalnih vsebin, kot so dostopnost, neprekinjenost in varnost, kadar to zahteva člen 6, odstavka 1 in 2. Dokazno breme, da neskladnost s pogodbo ne zmanjšuje funkcionalnosti, interoperabilnosti in drugih glavnih zmogljivostnih lastnosti digitalnih vsebin, je na strani dobavitelja.

Predlog spremembe    38

Predlog direktive

Člen 13 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  mora dobavitelj sprejeti vse ukrepe, ki jih je mogoče pričakovati, da se vzdrži uporabe protistoritve, ki ni v denarni obliki, ki jo je potrošnik zagotovil v zameno za digitalne vsebine, ter kakršnih koli drugih podatkov, ki jih je dobavitelj zbral v zvezi z dobavo digitalnih vsebin, vključno s kakršnimi koli vsebinami, ki jih je zagotovil potrošnik, z izjemo vsebin, ki so jih skupaj ustvarili potrošnik in drugi, ki vsebine še naprej uporabljajo;

(b)  se dobavitelj vzdrži uporabe osebnih ali drugih podatkov, ki jih je potrošnik zagotovil namesto plačila v denarju v zameno za digitalne vsebine, ter kakršnih koli drugih podatkov, ki jih je dobavitelj zbral v zvezi z dobavo digitalnih vsebin, vključno z vsebinami, ki jih je zagotovil potrošnik, z izjemo vsebin, ki so jih skupaj ustvarili potrošnik in drugi, ki vsebine še naprej uporabljajo. Dobavitelj se vzdrži obdelave osebnih podatkov izključno zaradi povezovanja neosebnih podatkov in vsebin s potrošnikom, da bi lahko potrošniku omogočil, da jih pridobi v skladu s točko (c). Dobavitelj izpolnjuje obveznosti iz Uredbe (EU) 2016/679;

Predlog spremembe    39

Predlog direktive

Člen 13 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  mora dobavitelj potrošniku zagotoviti tehnična sredstva za pridobitev vseh vsebin, ki jih je zagotovil potrošnik, in vseh drugih podatkov, ki so bili proizvedeni ali ustvarjeni s potrošnikovo uporabo digitalnih vsebin, če je dobavitelj te podatke obdržal. Potrošnik ima pravico do brezplačne pridobitve vsebin brez znatnih nevšečnosti, v razumnem času in v splošno uporabljeni obliki zapisa podatkov;

(c)  mora dobavitelj potrošniku na njegovo zahtevo zagotoviti tehnična sredstva za pridobitev vseh vsebin, ki jih je zagotovil potrošnik, in vseh drugih podatkov, ki so bili proizvedeni ali ustvarjeni s potrošnikovo uporabo digitalnih vsebin, če je dobavitelj te podatke obdržal. Potrošnik ima pravico do brezplačne pridobitve vsebin brez nevšečnosti, v razumnem času in v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki zapisa podatkov ter te vsebine posredovati drugemu dobavitelju ne da bi ga prvotni dobavitelj pri tem oviral;

Predlog spremembe    40

Predlog direktive

Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Dobavitelj je odgovoren potrošniku za kakršno koli gospodarsko škodo za digitalno okolje potrošnika zaradi neskladnosti s pogodbo ali nezagotovitve dobave digitalnih vsebin. Odškodnina mora potrošnika v največji možni meri postaviti v položaj, v katerem bi potrošnik bil, če bi bile digitalne vsebine ustrezno dobavljene in skladne s pogodbo.

1.  Dobavitelj je odgovoren potrošniku za kakršno koli gospodarsko škodo za potrošnika zaradi neskladnosti s pogodbo ali nezagotovitve dobave digitalnih vsebin. Odškodnina mora potrošnika v največji možni meri postaviti v položaj, v katerem bi potrošnik bil, če bi bile digitalne vsebine ustrezno dobavljene in skladne s pogodbo.

Predlog spremembe    41

Predlog direktive

Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice določijo podrobna pravila za izvajanje pravice do odškodnine.

2.  Države članice določijo podrobna pravila za izvajanje pravice do odškodnine. Države članice lahko pri določanju teh pravil določijo nižjo ali višjo stopnjo odgovornosti za škodo na podlagi objektivnih meril za ocenjevanje dobaviteljevih prizadevanj, da bi preprečil neskladnost digitalnih vsebin in nastanek škode, kot so primeri dobre prakse na področju varnosti ali najnovejša tehnologija.

Predlog spremembe    42

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Če pogodba predvideva dobavo digitalnih vsebin v časovnem obdobju, določenem v pogodbi, dobavitelj lahko spremeni funkcionalnost, interoperabilnost in druge glavne zmogljivostne lastnosti digitalnih vsebin, kot so dostopnost, neprekinjenost in varnost, če te spremembe negativno vplivajo na dostop potrošnika do digitalnih vsebin, le, če:

1.  Če pogodba predvideva dobavo digitalnih vsebin v časovnem obdobju, določenem v pogodbi, dobavitelj lahko spremeni funkcionalnost, interoperabilnost in druge glavne zmogljivostne lastnosti digitalnih vsebin, kot so dostopnost in neprekinjenost le, če:

Predlog spremembe    43

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  so te spremembe potrebne za varnost vsebine v skladu z dobro prakso;

Predlog spremembe    44

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  je potrošnik obveščen dovolj zgodaj pred spremembo z izrecnim obvestilom na trajnem nosilcu podatkov;

(b)  je potrošnik obveščen dovolj zgodaj pred spremembo z izrecnim obvestilom;

Predlog spremembe    45

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  se po odpovedi pogodbe v skladu s točko (c) potrošniku zagotovijo tehnična sredstva za pridobitev vseh vsebin v skladu s členom 13(2)(c).

(d)  se po odpovedi pogodbe v skladu s točko (c) potrošniku zagotovijo tehnična sredstva za pridobitev vseh vsebin v skladu s točko (c) člena 13(2) ali točko (b) člena 16(4).

Predlog spremembe    46

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  dobavitelj sprejme vse ukrepe, ki jih je mogoče pričakovati, da se vzdrži uporabe protistoritve, ki ni v denarni obliki, ki jo je potrošnik zagotovil v zameno za digitalne vsebine, ter kakršnih koli drugih podatkov, ki jih je dobavitelj zbral v zvezi z dobavo digitalnih vsebin, vključno s kakršnimi koli vsebinami, ki jih je zagotovil potrošnik;

(a)  dobavitelj se vzdrži uporabe osebnih ali drugih podatkov, ki jih je potrošnik zagotovil namesto plačila v denarju v zameno za digitalne vsebine, ter kakršnih koli drugih podatkov, ki jih je potrošnik zagotovil v zvezi z uporabo digitalnih vsebin, vključno z vsebinami, ki jih je zagotovil potrošnik, z izjemo vsebin, ki so jih skupaj ustvarili potrošnik in drugi, ki vsebine še naprej uporabljajo. Dobavitelj se vzdrži obdelave osebnih podatkov izključno zaradi povezovanja neosebnih podatkov in vsebin s potrošnikom, da bi lahko potrošniku omogočil, da jih pridobi v skladu s točko (b). Dobavitelj izpolnjuje obveznosti iz Uredbe (EU) 2016/679.

Predlog spremembe    47

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  dobavitelj potrošniku zagotovi tehnična sredstva za pridobitev vseh vsebin, ki jih je zagotovil potrošnik, in vseh drugih podatkov, ki so bili proizvedeni ali ustvarjeni s potrošnikovo uporabo digitalnih vsebin, če je dobavitelj te podatke obdržal. Potrošnik ima pravico do pridobitve vsebin brez znatnih nevšečnosti, v razumnem času in v splošno uporabljeni obliki zapisa podatkov; ter

(b)   dobavitelj potrošniku na njegovo zahtevo zagotovi tehnična sredstva za pridobitev vseh vsebin, ki jih je zagotovil potrošnik, in vseh drugih podatkov, ki so bili proizvedeni s potrošnikovo uporabo digitalnih vsebin, če je dobavitelj te podatke obdržal. Potrošnik ima pravico pridobiti vsebine in podatke brez znatnih nevšečnosti, v razumnem času in v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki zapisa podatkov ter te vsebine in podatke posredovati drugemu dobavitelju ne da bi ga prvotni dobavitelj pri tem oviral; ter

Predlog spremembe    48

Predlog direktive

Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice zagotovijo, da obstajajo ustrezna in učinkovita sredstva za zagotavljanje skladnosti s to direktivo.

1.  Države članice zagotovijo, da obstajajo učinkovita in odvračilna sredstva za zagotavljanje skladnosti s to direktivo.

Obrazložitev

Dejansko izvajanje teh novih pravic potrošnikov bo mogoče le, če bodo države članice uvedle resnično učinkovite in odvračilne kazni, saj bi lahko ponudniki digitalnih vsebin z agresivnim povečevanjem svojega tržnega deleža na račun pravic potrošnikov pridobili znatne poslovne prednosti.

Predlog spremembe    49

Predlog direktive

Člen 18 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  organizacije, ki so dejavne na področju varstva pravic in svoboščin oseb, na katere se podatki nanašajo, v zvezi z varstvom osebnih podatkov.

Obrazložitev

Na podlagi člena 80 splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

Predlog spremembe    50

Predlog direktive

Člen 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 19a

 

Varstvo podatkov

 

Obdelava osebnih podatkov, ki se opravlja v okviru dejavnosti, izvedenih v skladu s to direktivo, mora upoštevati določbe Uredbe (EU) 2016/679 in Direktive 2002/58/ES.

Predlog spremembe    51

Predlog direktive

Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija najpozneje [pet let po začetku veljavnosti] pregleda uporabo te direktive in predloži poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu. Poročilo med drugim preuči potrebo po uskladitvi pravil, ki veljajo za pogodbe o dobavi digitalnih vsebin v zameno za protistoritev, razen tistih, ki jih zajema ta direktiva, zlasti v zameno za oglaševanje ali posredno zbiranje podatkov.

1.  Komisija najpozneje [tri leta po začetku veljavnosti] pregleda uporabo te direktive in predloži poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu. Poročilo med drugim preuči medsebojno povezanost in skladnost z Uredbo (EU) 2016/679 ter potrebo po uskladitvi pravil, ki veljajo za pogodbe o dobavi digitalnih vsebin v zameno za protistoritev, razen tistih, ki jih zajema ta direktiva, zlasti v zameno za oglaševanje ali posredno zbiranje podatkov.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Pogodbe o dobavi digitalne vsebine

Referenčni dokumenti

COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD)

Pristojni odbori

       Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

21.1.2016

JURI

21.1.2016

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

21.1.2016

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Marju Lauristin

16.3.2016

Člen 55 – skupne seje odborov

       Datum razglasitve na zasedanju

       

28.4.2016

Obravnava v odboru

12.7.2016

8.11.2016

 

 

Datum sprejetja

8.11.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

41

4

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Martina Anderson, Gerard Batten, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Jeroen Lenaers, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Vilija Blinkevičiūtė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Maria Noichl


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Pogodbe o dobavi digitalnih vsebin

Referenčni dokumenti

COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD)

Datum predložitve EP

9.12.2015

 

 

 

Pristojni odbori

       Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

21.1.2016

JURI

21.1.2016

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

21.1.2016

CULT

21.1.2016

LIBE

21.1.2016

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ITRE

28.1.2016

CULT

25.1.2016

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Evelyne Gebhardt

14.4.2016

Axel Voss

14.4.2016

 

 

Člen 55 – Postopek s skupnimi sejami odborov

       Datum razglasitve na zasedanju

       

28.4.2016

Obravnava v odboru

14.7.2016

29.11.2016

22.3.2017

 

Datum sprejetja

21.11.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

55

4

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

John Stuart Agnew, Max Andersson, Pascal Arimont, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Dita Charanzová, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Mady Delvaux, Pascal Durand, Laura Ferrara, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Antonio López-Istúriz White, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Pavel Svoboda, József Szájer, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Marco Zullo, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Lucy Anderson, Heidi Hautala, Kaja Kallas, Angelika Niebler, Ulrike Trebesius, Josef Weidenholzer, Rainer Wieland

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Zbigniew Kuźmiuk, Bolesław G. Piecha, Michaela Šojdrová

Datum predložitve

27.11.2017


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

55

+

ALDE

 

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

 

 

S&D

 

 

Verts/ALE

Jean-Marie Cavada, Dita Charanzová, Kaja Kallas, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic

Daniel Dalton, Zbigniew Kuźmiuk, Nosheena Mobarik, Bolesław G. Piecha, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

Joëlle Bergeron

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Jiří Maštálka, Dennis de Jong

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Angelika Niebler, Emil Radev, Andreas Schwab, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Szájer, Mihai Ţurcanu, Axel Voss, Rainer Wieland, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marlene Mizzi, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer

Max Andersson, Pascal Durand, Heidi Hautala, Julia Reda

4

-

EFDD

ENF

John Stuart Agnew

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton, Mylène Troszczynski

2

0

EFDD

Laura Ferrara, Marco Zullo

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo