Procedura : 2017/0056(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0377/2017

Teksty złożone :

A8-0377/2017

Debaty :

PV 15/01/2018 - 14
CRE 15/01/2018 - 14

Głosowanie :

PV 16/01/2018 - 5.1
CRE 16/01/2018 - 5.1
Wyjaśnienia do głosowania
PV 29/05/2018 - 7.11

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0001
P8_TA(2018)0214

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 791kWORD 94k
27.11.2017
PE 604.541v02-00 A8-0377/2017

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze konwencji Regionalnej Organizacji ds. Zarządzania Rybołówstwem na Południowym Pacyfiku (SPRFMO)

(COM(2017)0128 – C8-0121/2017 – 2017/0056(COD))

Komisja Rybołówstwa

Sprawozdawczyni: Linnéa Engström

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze konwencji Regionalnej Organizacji ds. Zarządzania Rybołówstwem na Południowym Pacyfiku (SPRFMO)

(COM(2017)0128 – C8-0121/2017 – 2017/0056(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0128),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0121/2017),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 31 maja 2017 r.(1),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A8-0377/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  Przy wdrażaniu środków ochrony i zarządzania przyjętych przez SPRFMO Unia i państwa członkowskie powinny dążyć do promowania działań w ramach rybołówstwa przybrzeżnego oraz stosowania narzędzi i technik połowowych, które są selektywne i mają ograniczone skutki dla środowiska, w tym narzędzi i technik stosowanych w tradycyjnym łodziowym rybołówstwie przybrzeżnym, tym samym przyczyniając się do zapewnienia odpowiedniego poziomu życia lokalnych społeczności.

Uzasadnienie

Dostosowanie na podstawie niedawnego rozporządzenia ICCAT.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia środki zarządzania, ochrony i kontroli dotyczące połowów daleko międzystrefowych gatunków ryb, obowiązujące na obszarze konwencji Regionalnej Organizacji ds. Zarządzania Rybołówstwem na Południowym Pacyfiku (SPRFMO).

Niniejsze rozporządzenie ustanawia środki zarządzania, ochrony i kontroli dotyczące połowów międzystrefowych zasobów rybnych, obowiązujące na obszarze konwencji Regionalnej Organizacji ds. Zarządzania Rybołówstwem na Południowym Pacyfiku (SPRFMO).

Uzasadnienie

Zastosowanie właściwego terminu na podstawie porozumienia ONZ w sprawie zasobów rybnych.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  statków rybackich państw trzecich, które zażądały dostępu do portów Unii lub są przedmiotem inspekcji w tych portach Unii i statków, które przewożą produkty rybołówstwa pozyskane w obszarze objętym konwencją SPRFMO.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Uzasadnienie

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1)  „obszar objęty konwencją SPRFMO” oznacza pełnomorski obszar geograficzny na południe od 10° N, na północ od obszaru konwencji CCAMLR, jak określono w Konwencji o zachowaniu żywych zasobów morskich Antarktyki, na wschód od obszaru konwencji SIOFA zgodnie z definicją w Porozumieniu w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego oraz na zachód od obszarów połowowych znajdujących się pod jurysdykcją państw Ameryki Południowej;

1)  „obszar objęty konwencją SPRFMO” oznacza obszar geograficzny wyznaczony w art. 5 Konwencji w sprawie ochrony pełnomorskich zasobów rybnych na południowym Oceanie Spokojnym i zarządzania nimi.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2)  „statek rybacki” oznacza każdy statek o dowolnych rozmiarach, wykorzystywany lub przeznaczony do wykorzystania w celach zarobkowej eksploatacji zasobów połowowych, w tym statki pomocnicze, statki przetwórnie, statki biorące udział w przeładunkach oraz transportowce wyposażone w sprzęt służący do transportowania produktów rybołówstwa, poza kontenerowcami;

2)  „statek rybacki” oznacza dowolny statek wykorzystywany lub przeznaczony do połowów, w tym statki przetwórnie, jednostki wspierające, statki transportowe i wszelkie inne statki uczestniczące bezpośrednio w operacjach połowowych;

Uzasadnienie

Zastosowanie definicji z konwencji SPRFMO. We wniosku zastosowano definicję z rozporządzenia w sprawie połowów NNN. W rozporządzeniu w sprawie połowów NNN, rozporządzeniu dotyczącym kontroli i rozporządzeniu podstawowym stosowane są różne definicje statków rybackich.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7)  „ślad połowowy związany z połowami dennymi” oznacza zasięg przestrzenny połowów dennych w określonym czasie na obszarze objętym konwencją SPRFMO;

7)  „ślad połowowy związany z połowami dennymi” oznacza zasięg przestrzenny połowów dennych na obszarze objętym konwencją SPRFMO w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.;

Uzasadnienie

Należy zapewnić spójność z warunkami określonymi w ust. 6 środka ochrony i zarządzania (CMM) 03-2017.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10)  „ustanowione rybołówstwo” oznacza działalność połowową, która nie została zamknięta i w trakcie której prowadzone są połowy lub były prowadzone połowy z użyciem konkretnego rodzaju narzędzi lub technik w ciągu ostatnich dziesięciu lat;

skreśla się

Uzasadnienie

Pojęcie to nie pojawia się nigdzie indziej we wniosku i powoduje brak jasności.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

10a)  „wielkie zestawy pławnicowe” (pławnice) oznaczają sieci skrzelowe lub inne sieci bądź zestawy sieci o długości przekraczającej 2,5 km, dryfujące na powierzchni lub w głębi wody, w które ryby zaczepiają się, zaplątują lub utykają w ich oczkach.

Uzasadnienie

Środek ochrony i zarządzania (CMM) 08-2013 SPRFMO zakazuje stosowania wielkich zestawów pławnicowych, a powyższa definicja pochodząca z CMM towarzyszy nowemu art. 17a zaproponowanemu w tym celu.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 10 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

10b)  „sieci skrzelowe głębinowe” (drygawice, sieci stawne, sieci zakotwiczone, sieci denne) oznaczają sieci złożone z pojedynczych, podwójnych lub potrójnych ścian siatki, ustawione pionowo na dnie lub blisko dna, w które ryby zaczepiają się skrzelami, zaplątują lub utykają w ich oczkach. Sieci skrzelowe głębinowe składają się z pojedynczej lub, rzadziej, podwójnej lub potrójnej siatki złączonej na tych samych linach obramowania. Niektóre rodzaje sieci mogą zostać połączone w jedno narzędzie połowowe. Sieci te mogą być używane oddzielnie albo – częściej – zestawia się kolejno dużą ich liczbę („zestawy” sieci). Narzędzie może być zarzucone, zakotwiczone na dnie lub dryfujące, unosić się swobodnie lub być połączone ze statkiem.

Uzasadnienie

Środek ochrony i zarządzania CMM 08-2013 SPRFMO zakazuje stosowania sieci skrzelowych głębinowych, a powyższa definicja pochodząca z CMM towarzyszy nowemu art. 17a zaproponowanemu w tym celu.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

11)  „połowy NNN” oznaczają nielegalne, nieraportowane lub nieuregulowane połowy zdefiniowane w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008;

11)  „połowy NNN” oznaczają działalność połowową w rozumieniu art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008;

Uzasadnienie

„Połowy NNN” to prawidłowy termin pochodzący z rozporządzenia (WE) nr 1005/2008, który zastępuje termin „działalność połowowa NNN”.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

16)  „wrażliwy ekosystem morski” oznacza dowolny ekosystem morski, którego integralność może – zgodnie z najlepszymi dostępnymi informacjami naukowymi oraz zasadą ostrożności – zostać zagrożona w wyniku istotnego niekorzystnego wpływu spowodowanego fizycznym kontaktem z narzędziami przydennymi w trakcie typowego wykonywania operacji połowowych, obejmujący między innymi rafy, góry podwodne, kominy hydrotermalne, żyjące w wodach zimnych koralowce lub kolonie gąbek.

16)  „wrażliwy ekosystem morski” oznacza dowolny ekosystem morski, którego integralność (tj. struktura lub funkcjonowanie ekosystemu) jest – zgodnie z najlepszymi dostępnymi informacjami naukowymi oraz z zasadą ostrożności – zagrożona w wyniku istotnego niekorzystnego wpływu spowodowanego fizycznym kontaktem z narzędziami przydennymi w trakcie normalnego wykonywania operacji połowowych, obejmujący między innymi rafy, góry podwodne, kominy hydrotermalne, żyjące w wodach zimnych koralowce lub kolonie gąbek.

Uzasadnienie

Konieczne jest uzupełnienie definicji z rozporządzenia (WE) nr 734/2008.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 6a

 

Przydział uprawnień do połowów ostroboka

 

Zgodnie z art. 17 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, przy przydzielaniu uprawnień do połowów dostępnych państwom członkowskim stad ostroboka państwa te stosują przejrzyste i obiektywne kryteria, między innymi o charakterze środowiskowym, społecznym i ekonomicznym, oraz dążą do sprawiedliwego podziału krajowych kwot pomiędzy poszczególne segmenty floty, poświęcając szczególną uwagę rybołówstwu tradycyjnemu i łodziowemu rybołówstwu przybrzeżnemu, a także do stworzenia zachęt dla unijnych statków rybackich stosujących selektywne narzędzia połowowe lub techniki połowowe o ograniczonym wpływie na środowisko.

Uzasadnienie

Dostosowanie na podstawie niedawnego rozporządzenia ICCAT.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Unijnym statkom rybackim zabrania się dokonywania zrzutów odpadów z ryb podczas zarzucania i wybierania sieci. Jeżeli nie jest to wykonalne, statki grupują odpady w partie przez dwie godziny lub dłużej.

6.  Unijnym statkom rybackim zabrania się dokonywania zrzutów odpadów z ryb podczas zarzucania i wybierania sieci. Jeżeli nie jest to wykonalne oraz gdy zrzut odpadów biologicznych jest konieczny ze względów bezpieczeństwa operacyjnego, statki grupują odpady w partie przez dwie godziny lub dłużej.

Uzasadnienie

Sformułowanie z przypisu do środka ochrony i zarządzania CMM 09-2017, ust. 1 lit. a).

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Unijnym statkom rybackim zabrania się dokonywania zrzutów odpadów z ryb podczas zarzucania i wybierania sieci.

4.  W miarę możliwości unijnym statkom rybackim zabrania się dokonywania zrzutów odpadów z ryb podczas zarzucania i wybierania sieci.

Uzasadnienie

Wniosek Komisji wykracza poza zalecenie przyjęte przez SPRFMO. Należy trzymać się tekstu będącego częścią środków ochronnych zatwierdzonych przez organizację regionalną.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Unijne statki rybackie przerabiają odpady z ryb na mączkę rybną i zatrzymują wszystkie odpady, a ich usuwanie ogranicza się do zrzutów płynnych/wody ściekowej. Jeżeli nie jest to wykonalne, statki rybackie grupują odpady w partie przez dwie godziny lub dłużej.

5.  W miarę możliwości i w stosownych przypadkach unijne statki rybackie przerabiają odpady z ryb na mączkę rybną i zatrzymują wszystkie odpady, a ich usuwanie ogranicza się do zrzutów płynnych/wody ściekowej. Jeżeli nie jest to wykonalne, statki rybackie grupują odpady w partie przez dwie godziny lub dłużej.

Uzasadnienie

Wniosek Komisji wykracza poza zalecenie przyjęte przez SPRFMO. Należy trzymać się tekstu będącego częścią środków ochronnych zatwierdzonych przez organizację regionalną.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Sieci są czyszczone po każdej operacji połowowej, aby usunąć zaplątane ryby i materiał bentosowy w celu uniknięcia interakcji z ptakami podczas rozmieszczenia narzędzi.

6.  W miarę możliwości sieci są czyszczone po każdej operacji połowowej, aby usunąć zaplątane ryby i materiał bentosowy w celu uniknięcia interakcji z ptakami podczas rozmieszczenia narzędzi.

Uzasadnienie

Wniosek Komisji wykracza poza zalecenie przyjęte przez SPRFMO. Należy trzymać się tekstu będącego częścią środków ochronnych zatwierdzonych przez organizację regionalną.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  wszelkie dane dotyczące zaobserwowanych interakcji z ptakami morskimi.

Uzasadnienie

Wniosek Komisji wykracza poza zalecenie przyjęte przez SPRFMO. Należy trzymać się tekstu będącego częścią środków ochronnych zatwierdzonych przez organizację regionalną.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  średni poziom połowów w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.;

b)  średni roczny poziom połowów w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.;

Uzasadnienie

Doprecyzowanie.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł 3 – rozdział 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Rozdział IIa

 

Sieci skrzelowe

Uzasadnienie

Środek ten został zawarty w CMM 08-2013 i należy go przetransponować do prawa unijnego.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 17a

 

Sieci skrzelowe

 

1.   Stosowanie wielkich zestawów pławnicowych i wszelkich rodzajów sieci skrzelowych głębinowych jest zakazane na całym obszarze obowiązywania konwencji SPRFMO.

 

2.   Państwa członkowskie bandery, których statki zamierzają przepłynąć obszar objęty konwencją SPRFMO z sieciami skrzelowymi na pokładzie:

 

a)   informują sekretariat SPRFMO z co najmniej 36-godzinnym wyprzedzeniem przed wpłynięciem na obszar objęty konwencją SPRFMO, w tym podają spodziewane daty wpłynięcia na obszar i jego opuszczenia oraz długość sieci skrzelowych przewożonych na pokładzie;

 

b)   dopilnowują, by statki przepływające przez obszar objęty konwencją SPRFMO stosowały satelitarny system monitorowania statków (VMS) gromadzący dane co dwie godziny;

 

c)   przedstawiają sekretariatowi SPRFMO sprawozdania dotyczące pozycji VMS w okresie 30 dni od opuszczenia przez statek obszaru objętego konwencją SPRFMO oraz

 

d)   jeżeli sieci skrzelowe zostały przypadkowo zgubione lub wypadły za burtę statku, przekazują sekretariatowi SPRFMO informacje o dacie, godzinie, pozycji i długości (w metrach) sieci skrzelowych tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w ciągu 48 godzin od utraty narzędzi połowowych.

Uzasadnienie

Środek ten został zawarty w CMM 08-2013 i należy go przetransponować do prawa unijnego.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Na zasadzie odstępstwa od art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 unijne statki rybackie niewpisane do rejestru statków SPRFMO nie mogą prowadzić połowów gatunków złowionych na obszarze objętym konwencją SPRFMO.

5.  Na zasadzie odstępstwa od art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 unijne statki rybackie niewpisane do rejestru statków SPRFMO nie mogą prowadzić połowów gatunków występujących na obszarze objętym konwencją, za które odpowiedzialność ponosi SPRFMO.

Uzasadnienie

Jaśniejsze sformułowanie.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Niniejszy artykuł nie narusza przepisów art. 21 i 22 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 ani art. 4 ust. 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Uzasadnienie

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wyznaczyć punkt kontaktowy do celów przekazania sprawozdań z kontroli na podstawie art. 11 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008.

c)  wyznaczyć punkt kontaktowy do celów otrzymywania sprawozdań z kontroli na podstawie art. 11 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008.

Uzasadnienie

Zmiana służąca dostosowaniu do brzmienia ust. 5 CMM 07-2017.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie przedkładają Komisji wszelkie udokumentowane informacje świadczące o możliwych przypadkach nieprzestrzegania przez jakikolwiek statek rybacki środków ochrony i zarządzania SPRFMO w obszarze objętym konwencją SPRFMO w ciągu ostatnich dwóch lat co najmniej 120 dni przed terminem dorocznego posiedzenia. Komisja analizuje te informacje i w stosownych przypadkach przekazuje je do sekretariatu SPRFMO co najmniej 90 dni przed jego dorocznym posiedzeniem.

Państwa członkowskie przedkładają Komisji wszelkie udokumentowane informacje świadczące o możliwych przypadkach nieprzestrzegania przez jakikolwiek statek rybacki środków ochrony i zarządzania SPRFMO w obszarze objętym konwencją SPRFMO w ciągu ostatnich dwóch lat co najmniej 150 dni przed terminem dorocznego posiedzenia. Komisja analizuje te informacje i w stosownych przypadkach przekazuje je do sekretariatu SPRFMO co najmniej 120 dni przed jego dorocznym posiedzeniem.

Uzasadnienie

Komisja powinna mieć wystarczająco dużo czasu, aby dotrzymać terminów wyznaczonych w ust. 2 CMM 07-2017.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Władze statku rybackiego pływającego pod banderą państwa członkowskiego, które zostało poinformowane przez Komisję o włączeniu tego statku do wstępnego wykazu statków NNN, informują właściciela tego statku o jego umieszczeniu we wstępnym wykazie statków NNN SPRMFO oraz o konsekwencjach, jakie mogą wynikać z potwierdzenia tego włączenia do wykazu statków NNN przyjętego przez SPRFMO.

2.  Gdy Komisja otrzymuje informacje o tym, że statek rybacki pływający pod banderą państwa członkowskiego figuruje we wstępnym wykazie statków NNN SPRFMO, informuje o tym władze zainteresowanego państwa członkowskiego, które z kolei informują właściciela tego statku o jego umieszczeniu we wstępnym wykazie statków NNN SPRMFO oraz o konsekwencjach, jakie mogą wynikać z potwierdzenia tego włączenia do wykazu statków NNN przyjętego przez SPRFMO.

Uzasadnienie

Jaśniejsze sformułowanie.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  pozycję, datę i godzinę (UTC);

e)  pozycję (szerokość i długość geograficzną), datę i godzinę (UTC);

Uzasadnienie

Sformułowanie zawarte we wniosku jest niejasne.

(1)

Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.


UZASADNIENIE

Regionalna Organizacja ds. Rybołówstwa na Południowym Pacyfiku (SPRFMO) jest organizacją ustanowioną niedawno w celu uzupełnienia działalności Komisji ds. Rybołówstwa na Zachodnim i Środkowym Pacyfiku (WCPFC) i Międzyamerykańskiej Komisji ds. Tuńczyka Tropikalnego (I-ATTC) i odpowiada za zarządzanie połowami stad nienależących do gatunków daleko migrujących. Wniosek Komisji ma na celu transpozycję różnych przyjętych dotychczas środków ochrony i zarządzania (CMM), których obecnie jest 15 i które obejmują szereg kwestii, począwszy od połowów NNN po środki mające na celu ograniczenie śmiertelności ptaków morskich i środki w zakresie zwiadu rybackiego.

SPRFMO rozpoczęła działalność z dniem 24 sierpnia 2012 r. Osoby zainteresowane procedurą dotyczącą tej kwestii odsyła się do sprawozdania Carmen Fragi w sprawie przystąpienia UE do konwencji (A7-0274/2011). Obecnie do organizacji należy 15 umawiających się stron i dwie strony współpracujące niebędące umawiającymi się stronami (Liberia i Panama). Belize było umawiającą się stroną przez kilka lat, lecz wycofało się w maju 2016 r.

Na stronie internetowej SPRFMO znajduje się obszerne podsumowanie działalności połowowej w tym rozległym regionie świata:

„Połowy przemysłowe koncentrują się zazwyczaj na obszarach o wyższej wydajności, na których dzięki wypływaniu wód głębinowych występuje wiele składników odżywczych, często związanych z podmorskimi wyniesieniami i grzbietami. Wyniesienia i grzbiety podmorskie są również jedynymi miejscami na tyle płytkimi, by możliwe było prowadzenie tam połowów dennych. Pomimo że w wodach Południowego Pacyfiku występuje wiele pasm wyniesień i grzbietów podmorskich, jedynie na tych największych prowadzone są połowy. Są to: Wyniesienie Lord Howe, Grzbiet Południowotasmański oraz Grzbiet Louisville. Wszystkie te czynniki powodują występowanie ściśle powiązanych gatunków ryb oraz gatunków wspólnych dla tych obszarów.

„Połowy na pełnym morzu Południowego Pacyfiku można podzielić na połowy gatunków bentosowych (głównie gatunków bezkręgowców żyjących na dnie morza), połowy gatunków dennych (głównie ryb, występujących blisko dna morskiego) oraz połowy gatunków pelagicznych (głównie ryb i krewetek, na powierzchni i w toni wodnej). Połowy przemysłowe gatunków bentosowych i dennych są ograniczone do głębokości ok. 1500 m. Głównymi gatunkami dennymi poławianymi w ramach połowów przemysłowych są gardłosz atlantycki, piotrosz czarny, beryks krępy i barel. Połowy pelagiczne są prowadzone niezależnie od głębokości, jednak zazwyczaj łączą się z wypływaniem wód głębinowych bogatych w składniki odżywcze. Dominującym gatunkiem pelagicznym poławianym na skalę przemysłową jest ostrobok.

„Obecne metody połowowe obejmują stosowanie okrężnicy, połowy przy użyciu włoków pelagicznych i włoków dennych, połowy przy użyciu takli dennych i pelagicznych oraz narzędzi pułapkowych.”

Główną działalnością prowadzoną przez UE w tym regionie są ukierunkowane na ostroboka połowy za pomocą włoków pelagicznych, które rozpoczęto w 1979 r. Po okresie, w którym nie prowadzono połowów, niedawno działalność podjęto na nowo w 2005 r., przy czym są to połowy niewielkie, o wartości mniejszej niż 10 % całkowitej wartości połowów. W tej działalności połowowej uczestniczą statki z czterech państw członkowskich, pomimo że wszystkie są związane z jednym przedsiębiorstwem.

Znaczne połowy gatunków głębinowych były również prowadzone w latach poprzedzających rok 2010.

Obecny stan stad ostroboka został oceniony przez Komitet Naukowy, który stwierdził, że śmiertelność połowowa kształtuje się poniżej poziomu maksymalnego podtrzymywalnego połowu (F-MSY), podczas gdy wielkość biomasy kształtuje się poniżej poziomu pozwalającego uzyskać maksymalny podtrzymywalny połów (B-MSY). Zaleca się, by w latach 2017–2018 utrzymać wartość połowów poniżej 493 000 ton – całkowity dopuszczalny połów na rok 2017 wynosi 443 000 ton, z czego na UE przypada 30 115 ton.

Wniosek Komisji

Szczegółowa analiza środków ochrony i zarządzania (CMM) oraz porównanie z wnioskiem wskazuje, że zasadniczo wniosek Komisji stanowi pełną transpozycję przyjętych środków ochrony i zarządzania. Niektóre przyjęte przez SPRFMO przepisy stanowią już część WPRyb w takich kwestiach jak satelitarny system monitorowania statków (VMS), wybrane przepisy kontrolne itp., w związku z czym oczywiście nie zostały powtórzone we wniosku. Niemniej jednak zaproponowano kilka poprawek, z których część przewiduje drobne zmiany, lecz pozostałe mają większe znaczenie.

W przypadku wielu środków ochrony i zarządzania wyznaczono proceduralne terminy dostarczania informacji przez umawiające się strony. Wymaga to wewnętrznych terminów dla procedur UE, a ponieważ są one zazwyczaj dobrze przeprowadzane, zaproponowano niewiele uzupełnień.

Definicja obszaru objętego konwencją SPRFMO zawarta we wniosku nie jest prawidłowa. Dalsza analiza pokazała, że nie została ona również prawidłowo transponowana do rozporządzenia w sprawie całkowych dopuszczalnych połowów i kwot. Na podstawie opinii Wydziału Prawnego najprostsze rozwiązanie polega na skreśleniu definicji i stosowaniu wyłącznie odniesienia do obszaru objętego konwencją zawartego w art. 2 lit. a) w sprawie zakresu.

Definicja „statku rybackiego” jest także sprzeczna z definicją zawartą w konwencji SPRFMO. Okazuje się że z powodów, które nie zawsze są jasne, w WPRyb funkcjonuje wiele różnych definicji „statku rybackiego”. Wystarczy przeanalizować jedynie trzy akty o ogólnym zastosowaniu – rozporządzenie w sprawie połowów NNN z 2008 r., rozporządzenie w sprawie kontroli z 2009 r. i rozporządzenie podstawowe z 2013 r. Każde z nich zawiera inną definicję. W swoim wniosku Komisja przyjęła definicję z rozporządzenia w sprawie połowów NNN, jednak różni się ona od definicji zawartej w konwencji SPRFMO. Dlatego też, ponownie w oparciu o opinię Wydziału Prawnego, przedstawiona została poprawka w celu przyjęcia definicji zawartej w konwencji SPRFMO.

Środek ochrony i zarządzania CMM 08-2013 wprowadza całkowity zakaz stosowania zarówno wielkich zestawów pławnicowych, jak i wszelkich rodzajów sieci skrzelowych głębinowych. Komisja nie dokonała transpozycji tego środka, prawdopodobnie dlatego, że unijne statki nie używają obecnie sieci skrzelowych. Zakaz stosowania sieci skrzelowych głębinowych nie znajduje odzwierciedlenia w innych aspektach WPRyb. Ale ponieważ jest to międzynarodowe zobowiązanie, powinno ono zostać transponowane do prawa UE wraz z powiązanymi definicjami narzędzi.

Ponadto SPRFMO przyjęła wiele niezbędnych ograniczeń dotyczących działalności (zarówno w zakresie połowów przy użyciu włoków, jak i takli), aby zapobiec przypadkowemu chwytaniu ptaków morskich. Jest to wskazane, gdyż w planie działania UE na rzecz ptaków morskich zwrócono uwagę na wysokie wskaźniki śmiertelności ptaków morskich powodowane działalnością połowową na całym świecie. Według przekazanych informacji CCAMLR zdołała ograniczyć śmiertelność ptaków morskich związaną ze stosowaniem takli o ponad 90 % dzięki stosunkowo prostym i skutecznym dostosowaniom narzędzi i praktyk połowowych. Podobnie skuteczne środki służące zapobieganiu śmiertelności ptaków morskich muszą być stosowane na obszarze SPRFMO, jak również na innych obszarach oceanicznych. Wymaga tego zobowiązanie UE do stosowania najlepszych praktyk.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze konwencji Regionalnej Organizacji ds. Zarządzania Rybołówstwem na Południowym Pacyfiku (SPRFMO)

Odsyłacze

COM(2017)0128 – C8-0121/2017 – 2017/0056(COD)

Data przedstawienia w PE

29.3.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

PECH

3.4.2017

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

3.4.2017

ENVI

3.4.2017

REGI

3.4.2017

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

DEVE

30.5.2017

REGI

29.5.2017

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Linnéa Engström

27.4.2017

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

21.6.2017

25.9.2017

 

 

Data przyjęcia

21.11.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

24

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

France Jamet, Verónica Lope Fontagné, Maria Lidia Senra Rodríguez

Data złożenia

27.11.2017


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

24

+

ALDE Group

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai,

ECR Group

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

ENF Group

France Jamet

GUE/NGL Group

Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez

NI

Diane Dodds

PPE Group

Alain Cadec, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Jarosław Wałęsa

S&D Group

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

Verts/ALE Group

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

2

-

EFDD Group

David Coburn, Mike Hookem

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciwko

0  :  wstrzymało się

Informacja prawna