Förfarande : 2017/0056(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0377/2017

Ingivna texter :

A8-0377/2017

Debatter :

PV 15/01/2018 - 14
CRE 15/01/2018 - 14

Omröstningar :

PV 16/01/2018 - 5.1
CRE 16/01/2018 - 5.1
Röstförklaringar
PV 29/05/2018 - 7.11

Antagna texter :

P8_TA(2018)0001
P8_TA(2018)0214

BETÄNKANDE     ***I
PDF 618kWORD 92k
27.11.2017
PE 604.541v02-00 A8-0377/2017

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet (SPRFMO)

(COM(2017)0128 – C8‑0121/2017 – 2017/0056(COD))

Fiskeriutskottet

Föredragande: Linnéa Engström

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet (SPRFMO)

(COM(2017)0128 – C8‑0121/2017 – 2017/0056(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0128),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8‑0121/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 31 maj 2017(1),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A8-0377/2017),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  Unionen och medlemsstaterna bör vid genomförandet av de bevarande- och förvaltningsåtgärder som antagits av SPRFMO sträva efter att främja det kustnära fisket och användningen av fiskeredskap och fiskemetoder som är selektiva och har begränsad miljöpåverkan, inbegripet redskap och metoder som används vid traditionellt och icke-industriellt fiske, och därmed bidra till en rimlig levnadsstandard för lokala ekonomier.

Motivering

Anpassning i förhållande till den Iccat-förordning som nyligen antagits.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Artikel 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I denna förordning fastställs förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder avseende fisket efter långvandrande bestånd i konventionsområdet för Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet (SPRFMO).

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Artikel 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  tredjelands fiskefartyg som begär tillträde till eller är föremål för inspektion i unionshamnar och som medför fiskeriprodukter som fångats i SPRFMO:s konventionsområde.

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  SPRFMO:s konventionsområde: det fria geografiska havsområdet söder om 10° N, norr om CCAMLR:s konventionsområde så som det definieras i konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis, öster om SIOFA:s konventionsområde enligt definitionen i fiskeavtalet för södra Indiska oceanen, och väster om de områden som lyder under de sydamerikanska staternas fiskerijurisdiktion,

(1)  SPRFMO:s konventionsområde: det geografiska område som avgränsas genom artikel 5 i konventionen om bevarande och förvaltning av det fria havets fiskeresurser i södra Stilla havet,

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  fiskefartyg: fartyg oavsett storlek som används eller som är avsett att användas för kommersiellt nyttjande av fiskeriresurser, inklusive stödfartyg, fiskberedningsfartyg och fartyg som deltar i omlastning samt transportfartyg som är utrustade för transport av fiskeriprodukter, med undantag av containerfartyg,

(2)  fiskefartyg: ett fartyg som används eller som är avsett att användas för fiske, inbegripet beredningsfartyg, stödfartyg, transportfartyg och andra fartyg som är direkt inblandade i fiske,

Motivering

Användning av definitionen i SPRFMO:s konvention. I förslaget används den definition som fastställs i IUU-förordningen. Det finns olika definitioner av fiskefartyg i IUU-förordningen, kontrollförordningen och grundförordningen.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  bottenfiskets fotavtryck: bottenfiskets rumsliga utbredning under en fastställd tidsperiod i SPRFMO:s konventionsområde,

(7)  bottenfiskets fotavtryck: bottenfiskets rumsliga utbredning i SPRFMO:s konventionsområde under tidsperioden 1 januari 2002 till 31 december 2006,

Motivering

Överensstämmelsen med termerna i CMM 03–2017 punkt 6 är viktig.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  etablerat fiske: ett fiske som inte har varit avstängt och inom vilket fiske har skett eller inom vilket en viss typ av fiskeredskap eller en viss teknik har använts de senaste tio åren,

utgår

Motivering

Den här termen förekommer inte i andra delar av förslaget, och detta skapar förvirring.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a)  stora pelagiska drivgarn (drivgarn med maskor): ett garn eller annat nät eller en kombination av nät vars längd överstiger 2,5 kilometer och vars syfte är att få fisken att garnas, fångas eller snärjas i maskorna när fångstredskapet drivs på ytan eller i vattnet,

Motivering

I SPRFMO CMM 08–2013 förbjuds stora drivgarn och denna definition, tagen från CMM, hör samman med en ny artikel 17a som föreslås i detta syfte.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 10b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10b)  djuphavsnät/djuphavsgarn (grimgarn, sättgarn, förankrade garn, bottensatt garn): linor bestående av enkla, dubbla eller tredubbla vertikala nätstycken, nära eller på botten, i vilka fisk fastnar, snärjs eller garnas; djuphavsnät/djuphavsgarn består av enkla eller mer sällan dubbla eller tredubbla nätstycken monterade på samma ramar av rep; olika typer av nät kan kombineras i ett redskap; dessa nät kan antingen användas ensamma eller, vilket är vanligare, i stort antal placerade i rad (”länkar” av nät); redskapet kan vara fast, förankrat vid botten eller drivande, antingen fritt eller fästat vid fartyget,

Motivering

I SPRFMO CMM 08–2013 förbjuds djuphavsnät/djuphavsgarn och denna definition, tagen från CMM, hör samman med en ny artikel 17a som föreslås i detta syfte.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  IUU-fiske: fiskeverksamhet som är olaglig, orapporterad och oreglerad i enlighet med definitionen i artikel 2 i förordning (EG) nr 1005/2008,

(11)  IUU-fiske: fiskeverksamhet i enlighet med definitionen i artikel 2.1 i förordning (EG) nr 1005/2008,

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  känsliga marina ekosystem: alla marina ekosystem vars integritet enligt bästa tillgängliga vetenskapliga rön och försiktighetsansatsen riskerar att utsättas för betydande negativa verkningar till följd av fysisk kontakt med bottenredskap under normal fiskeverksamhet, bland annat korallrev, undervattensberg, hydrotermiska skorstenar, kallvattenkoraller och kallvattensvampkolonier.

(16)  känsliga marina ekosystem: alla marina ekosystem vars integritet (dvs. ekosystemets struktur eller funktion) enligt bästa tillgängliga vetenskapliga rön och försiktighetsansatsen riskerar att utsättas för betydande negativa verkningar till följd av fysisk kontakt med bottenredskap under normal fiskeverksamhet, bland annat korallrev, undervattensberg, hydrotermiska skorstenar, kallvattenkoraller och kallvattensvampkolonier.

Motivering

Det finns ett behov av att komplettera den definition som fastställs i förordning (EG) nr 734/2008.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 6a

 

Fördelning av fiskemöjligheter för chilensk taggmakrill

 

I enlighet med artikel 17 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska medlemsstaterna vid fördelning av de fiskemöjligheter för bestånden av taggmakrill som finns tillgängliga för dem tillämpa transparenta och objektiva kriterier, inbegripet miljömässiga, sociala och ekonomiska kriterier, samt sträva efter att rättvist fördela nationella kvoter mellan olika flottsegment, med särskild hänsyn tagen till traditionellt och icke-industriellt fiske, och ge incitament till unionsfiskefartyg som använder selektiva fiskeredskap eller miljövänligare fiskemetoder.

Motivering

Anpassning i förhållande till den Iccat-förordning som nyligen antagits.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Det ska vara förbjudet för unionens fiskefartyg att släppa ut fiskavfall under utsättning och upptagning. När så inte är möjligt ska fartygen släppa ut avfall i partier under perioder om två timmar eller längre.

6.  Det ska vara förbjudet för unionens fiskefartyg att släppa ut fiskavfall under utsättning och upptagning. När så inte är möjligt och när det av driftsrelaterade säkerhetsskäl är nödvändigt att släppa ut biologiskt avfall ska fartygen släppa ut avfall i partier under perioder om två timmar eller längre.

Motivering

Ordalydelsen är hämtad från fotnoten CMM 09-2017, punkt 1 a.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Det ska vara förbjudet för unionens fiskefartyg att släppa ut fiskavfall under utsättning och upptagning.

4.  När så är möjligt ska det vara förbjudet för unionens fiskefartyg att släppa ut fiskavfall under utsättning och upptagning.

Motivering

Kommissionens förslag går längre än den rekommendation som antagits av SPRFMO. Det är nödvändigt att hålla sig till texten i de bevarandeåtgärder som godkänts av den regionala organisationen.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Unionens fiskefartyg ska omvandla fiskavfallet till fiskmjöl och behålla allt avfallsmaterial ombord, och eventuella utsläpp ska vara begränsade till utsläpp i flytande form/länsvatten. När så inte är möjligt ska fiskefartygen släppa ut avfall i partier under perioder om två timmar eller längre.

5.  När så är möjligt och lämpligt ska unionens fiskefartyg omvandla fiskavfallet till fiskmjöl och behålla allt avfallsmaterial ombord, och eventuella utsläpp ska vara begränsade till utsläpp i flytande form/länsvatten. När så inte är möjligt ska fiskefartygen släppa ut avfall i partier under perioder om två timmar eller längre.

Motivering

Kommissionens förslag går längre än den rekommendation som antagits av SPRFMO. Det är nödvändigt att hålla sig till texten i de bevarandeåtgärder som godkänts av den regionala organisationen.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Näten ska rengöras efter varje fiskeinsats i syfte att avlägsna insnärjd fisk och bentiskt material för att avvärja interaktion med fåglar under utsättningen av redskapet.

6.  När så är möjligt ska näten rengöras efter varje fiskeinsats i syfte att avlägsna insnärjd fisk och bentiskt material för att avvärja interaktion med fåglar under utsättningen av redskapet.

Motivering

Kommissionens förslag går längre än den rekommendation som antagits av SPRFMO. Det är nödvändigt att hålla sig till texten i de bevarandeåtgärder som godkänts av den regionala organisationen.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 9 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  Data om observerad interaktion med havsfåglar.

Motivering

Kommissionens förslag tar inte med den rekommendation som antagits av SPRFMO. Det är nödvändigt att hålla sig till texten i de bevarandeåtgärder som godkänts av den regionala organisationen.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Uppgifter om den genomsnittliga fångstnivån under perioden 1 januari 2002–31 december 2006.

(b)  Uppgifter om den genomsnittliga årliga fångstnivån under perioden 1 januari 2002–31 december 2006.

Motivering

Förtydligande.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Kapitel IIa (ny) – rubrik

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kapitel IIa

 

Drivgarn

Motivering

Denna åtgärd ingår i CMM 08–2013 och måste införlivas i unionslagstiftningen.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 17a

 

Drivgarn

 

1.  Användningen av stora pelagiska drivgarn och alla djuphavsnät är förbjuden på hela SPRFMO:s konventionsområde.

 

2.  Flaggmedlemsstater vars fartyg har för avsikt att passera genom SPRFMO:s konventionsområde med drivgarn ombord ska

 

a)  minst 36 timmar före inträdet i SPRFMO:s konventionsområde meddela SPRFMO:s sekretariat om bland annat planerade inrese- och utresedatum och längden på de drivgarn som finns ombord,

 

b)  säkerställa att deras fartyg är försedda med ett satellitbaserat kontrollsystem för fartyg (VMS), som skickar en signal en gång varannan timme under den tid fartygen befinner sig inom SPRFMO:s konventionsområde,

 

c)  lämna rapporter om VMS-position till SPRFMO:s sekretariat inom 30 dagar efter det att fartyget lämnat SPRFMO:s konventionsområde och

 

d)  om drivgarn oavsiktligt förlorats eller det fallit överbord från fartyget, anmäla datum, klockslag, position och det förlorade drivgarnets längd (i meter) till SPRFMO:s sekretariat så snart som möjligt och i alla händelser inom 48 timmar efter det att redskapet förlorats.

Motivering

Denna åtgärd ingår i CMM 08–2013 och måste införlivas i unionslagstiftningen.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Utan hinder av vad som sägs i artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska unionens fiskefartyg som inte finns upptagna i SPRFMO:s fartygsregister inte tillåtas bedriva fiske efter arter som fångats i SPRFMO:s konventionsområde.

5.  Utan hinder av vad som sägs i artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska unionens fiskefartyg som inte finns upptagna i SPRFMO:s fartygsregister inte tillåtas bedriva fiske efter arter som fångats under SPRFMO:s ansvar i konventionsområde.

Motivering

Tydligare ordalydelse.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Denna artikel ska inte påverka tillämpningen av artiklarna 21 och 22 i förordning (EG) nr 1224/2009 eller av artikel 4.3 och 4.4 i förordning (EG) nr 1005/2008.

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  utse en kontaktpunkt för överföring av inspektionsrapporter enligt artikel 11.3 i förordning (EG) nr 1005/2008.

c)  utse en kontaktpunkt för mottagande av inspektionsrapporter enligt artikel 11.3 i förordning (EG) nr 1005/2008.

Motivering

Korrigering för att anpassa ordalydelsen till CMM 07–2017, punkt 5.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska till kommissionen lämna alla dokumenterade uppgifter som visar på möjliga fall där fiskefartyg har brustit i efterlevnaden av SPRFMO:s bevarande- och förvaltningsåtgärder i SPRFMO:s konventionsområde under de senaste två åren, senast 120 dagar före årsmötet. Kommissionen ska granska informationen och, om lämpligt, vidarebefordra den till SPRFMO:s sekretariat minst 90 dagar före SPRFMO:s årsmöte.

Medlemsstaterna ska till kommissionen lämna alla dokumenterade uppgifter som visar på möjliga fall där fiskefartyg har brustit i efterlevnaden av SPRFMO:s bevarande- och förvaltningsåtgärder i SPRFMO:s konventionsområde under de senaste två åren, senast 150 dagar före årsmötet. Kommissionen ska granska informationen och, om lämpligt, vidarebefordra den till SPRFMO:s sekretariat minst 120 dagar före SPRFMO:s årsmöte.

Motivering

Kommissionen måste ha tillräckligt med tid för att kunna respektera tidsfristerna i CMM 07−2017, punkt 2.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 30a – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De myndigheter i en medlemsstat som får information från kommissionen om att ett fiskefartyg som för medlemsstatens flagg har förts upp i SPRFMO:s preliminära förteckning över IUU-fartyg ska underrätta fartygsägaren om detta och om vilka konsekvenser ett definitivt införande i SPRFMO:s förteckning över IUU-fartyg kan innebära.

2.  När kommissionen underrättas om att ett fartyg som för en medlemsstats flagg förts upp i SPRFMO:s preliminära förteckning över IUU-fartyg, ska den underrätta myndigheterna i den berörda medlemsstaten om detta, som i sin tur ska underrätta fartygsägaren om att fartygets förts upp i utkastet till SPRFMO:s preliminära förteckning över IUU-fartyg och om vilka konsekvenser ett definitivt införande i SPRFMO:s förteckning över IUU-fartyg kan innebära.

Motivering

Tydligare ordalydelse.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  Position, dag och klockslag (UTC).

e)  Position (latitud och longitud), dag och klockslag (UTC).

Motivering

Formuleringen i förslaget är oklar.

(1)

Ännu ej offentliggjort i EUT.


MOTIVERING

Den regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet (SPRFMO) är en ny organisation som inrättades som ett komplement till WCPFC och I-ATTC och ansvarar för förvaltningen av fisket av icke-långvandrande arter. Kommissionens förslag syftar till att införliva de olika bevarande- och förvaltningsåtgärder (CMM) som hittills har antagits, idag 15 till antalet, och som täcker en rad olika frågor från IUU-fiske till åtgärder för att minska dödligheten bland havsfåglar och undersökande fiske.

SPRFMO trädde i kraft den 24 augusti 2012. De som är intresserade av förfarandet fram till denna tidpunkt hänvisas till betänkandet från Carmen Fraga om EU:s anslutning (A7−0274/2011). För närvarande finns det 15 avtalsslutande parter och två samarbetande icke-avtalsslutande parter (Liberia, Panama). Belize var en avtalsslutande part i några år men drog sig ur i maj 2016.

På SPRFMO:s webbplats ges en bra sammanfattning av fiskeriverksamheterna i denna vidsträckta region på jorden:

Kommersiellt fiske tenderar att koncentreras till områden med högre produktivitet där det finns en uppvällning av näringsämnen, ofta nära undervattensberg och åsar. Undervattensberg och åsar är också de enda platserna som är grunda nog för bottenlevande arter. Även om det finns många system med undervattensberg och åsar på öppet hav i Stilla havet, tycks fiske endast ha bedrivits i de mest framträdande områdena, nämligen Lord Howe Rise, South Tasman Rise och Louisville Ridge. Det finns nära besläktade fiskarter, och gemensamma arter, i alla dessa områden.

Fisket på öppet hav i Stilla havet kan indelas i bentiskt fiske (huvudsakligen ryggradslösa arter som lever på havsbotten), demersalt fiske (huvudsakligen fisk som lever nära havsbotten) och pelagiskt fiske (huvudsakligen fisk och räkor, på ytan och i högre vattenskikt). Kommersiellt fiske efter bentiska och demersala arter är begränsad till ett djup på cirka 1 500 meter. Dominerande demersala arter som fiskas kommersiellt är bl.a. atlantisk soldatfisk, guldkroppar, beryxar och antarktisk svartfisk. Det pelagiska fisket sker oberoende av djup, men tenderar att vara förknippat med uppvällning av näringsämnen. Den dominerande pelagiska art som fiskas kommersiellt är taggmakrill.

Fiskemetoder som för närvarande används omfattar ringnotsfiske, pelagisk trålning, fiske med bottentrål, pelagiskt långrevsfiske, långrevsfiske längs botten och fiske med ålkupa.

EU:s huvudsakliga verksamhet i regionen är pelagisk trålning efter taggmakrill, som har fångats sedan 1979. Efter en period utan fiskeverksamhet inleddes verksamheten igen 2005 med små fångster på mindre än 10 % av det totala beståndet. Fartyg från fyra medlemsstater deltar i detta fiske, även om alla är knutna till ett enda företag.

Betydande fångster av djuphavsarter skedde också under åren fram till 2010.

Den aktuella situationen för taggmakrill analyserades av den vetenskapliga kommittén, som fann att fiskedödligheten låg under FMSY-nivån medan biomassan låg under den nivå som kan ge MSY (B-MSY). Den vetenskapliga kommittén rekommenderade att man skulle behålla fångsterna för 2017 och 2018 under 493 000 ton – TAC för 2017 är 443 000 ton, varav EU:s andel uppgår till 30 115 ton.

Kommissionens förslag

En ingående granskning av bevarande- och förvaltningsåtgärderna och en jämförelse med förslaget visar att kommissionens förslag på det hela taget syftar till ett fullständigt införlivande av de bevarande- och förvaltningsåtgärder som har antagits. Vissa bestämmelser som antagits av SPRFMO ingår redan i den gemensamma fiskeripolitiken, bland annat avseende fartygsövervakningssystem (VMS) och vissa kontrollbestämmelser, och dessa upprepas naturligtvis inte i förslaget. Icke desto mindre föreslås några ändringar, varav vissa är rätt små medan andra är mer betydande.

Många bevarande- och förvaltningsåtgärder har förfarandemässiga tidsfristerna för de avtalsslutande parterna att tillhandahålla information. Detta kräver interna tidsfrister för EU:s förfaranden. Även om förslaget på det stora hela beaktar detta föreslås några tillägg.

Definitionen av SPRFMO:s konventionsområde är inte korrekt i förslaget. En närmare undersökning visar att definitionen inte heller har införlivats på ett korrekt sätt i TAC- och kvotförordningen. Enligt ett utlåtande från rättstjänsten är den enklaste lösningen att stryka definitionen och endast använda hänvisningen till konventionsområdet i artikel 2 a om tillämpningsområde.

Definitionen av ”fiskefartyg” står även i strid med definitionen i SPRFMO:s konvention. Det har visat sig att det inom den gemensamma fiskeripolitiken finns många olika definitioner av ”fiskefartyg”. Skälen till detta är inte alltid tydliga. Låt oss endast granska följande tre akter, samtliga tillämpliga globalt: IUU-förordningen från 2008, kontrollförordningen från 2009, grundförordningen från 2013. Var och en har en egen definition. I sitt förslag har kommissionen valt den definition som fastställs i IUU-förordningen, men denna skiljer sig från definitionen i SPRFMO:s konvention. Återigen enligt ett utlåtande från rättstjänsten har en ändring infogats för att anta definition i SPRFMO:s konvention.

Genom CMM 08–2013 införs ett totalt förbud mot användning av både stora pelagiska drivgarn och alla djuphavsnät/djuphavsgarn. Kommissionen har inte införlivat denna åtgärd, antagligen på grund av att det inte finns några unionsfartyg som för närvarande använder denna typ av fångstredskap. Förbudet mot djuphavsnät/djuphavsgarn återspeglas inte i andra delar av den gemensamma fiskeripolitiken. Men eftersom detta är en internationell skyldighet, bör förbudet införlivas i EU-rätten, tillsammans med tillhörande definitioner av redskap.

Slutligen har SPRFMO antagit många nödvändiga fiskebegränsningar (både för trål och långrev) för att förhindra fångst av havsfåglar. Detta är lovvärt, eftersom EU:s handlingsplan för havsfåglar vill rikta uppmärksamheten på den stora dödligheten bland havsfåglar i samband med fiske runtom i världen. Kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (CCAMLR) uppges ha minskat långrevsrelaterad havsfågeldödlighet med över 90 procent genom relativt enkla och effektiva tekniska anpassningar av redskap och fiskemetoder. Lika effektiva åtgärder för att förebygga havsfågeldöd måste vidtas inom SPRFMO:s konventionsområde, liksom inom andra havsområden. EU:s åtagande att tillämpa bästa praxis förutsätter just detta.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet (SPRFMO)

Referensnummer

COM(2017)0128 – C8-0121/2017 – 2017/0056(COD)

Framläggande för parlamentet

29.3.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

PECH

3.4.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

DEVE

3.4.2017

ENVI

3.4.2017

REGI

3.4.2017

 

Inget yttrande avges

       Beslut

DEVE

30.5.2017

REGI

29.5.2017

 

 

Föredragande

       Utnämning

Linnéa Engström

27.4.2017

 

 

 

Behandling i utskott

21.6.2017

25.9.2017

 

 

Antagande

21.11.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

24

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter

France Jamet, Verónica Lope Fontagné, Maria Lidia Senra Rodríguez

Ingivande

27.11.2017


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

24

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai,

ECR

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez

NI

Diane Dodds

PPE

Alain Cadec, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

Verts/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

2

-

EFDD

David Coburn, Mike Hookem

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande