Διαδικασία : 2016/0284(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0378/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0378/2017

Συζήτηση :

PV 27/03/2019 - 26
CRE 27/03/2019 - 26

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2017 - 5.5
CRE 12/12/2017 - 5.5
PV 28/03/2019 - 8.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0322

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1226kWORD 191k
27.11.2017
PE 604.674v02-00 A8-0378/2017

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό κανόνων σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων

(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Εισηγητής: Tiemo Wölken

Συντάκτρια γνωμοδότησης (*):

Petra Kammerevert, Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

(*)  Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ/ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό κανόνων σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων

(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0594),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0384/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0378/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)    Προκειμένου να διευκολυνθεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και ειδικότερα να αυξηθεί η πρόσβαση στην πληροφόρηση, είναι αναγκαίο να επιδιωχθεί η ευρύτερη διάδοση ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη προς όφελος των χρηστών σε ολόκληρη την Ένωση, μέσω της διευκόλυνσης της αδειοδότησης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων επί έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού που περιέχονται σε εκπομπές τέτοιων προγραμμάτων. Είναι γεγονός ότι τα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα είναι σημαντικά μέσα για την προώθηση της πολιτιστική και γλωσσικής πολυμορφίας, της κοινωνικής συνοχής και της πρόσβασης στην πληροφόρηση.

(1)    Προκειμένου να διευκολυνθεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και ειδικότερα να αυξηθεί η πρόσβαση στην πληροφόρηση, είναι αναγκαίο να επιδιωχθεί η ευρύτερη διάδοση προγραμμάτων ειδησεογραφίας και επικαιρότητας που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη προς όφελος των χρηστών σε ολόκληρη την Ένωση, μέσω της διευκόλυνσης της αδειοδότησης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων των έργων αυτών και άλλου προστατευόμενου υλικού που περιέχονται σε εκπομπές τέτοιων προγραμμάτων. Είναι γεγονός ότι τα προγράμματα ειδησεογραφίας και επικαιρότητας είναι σημαντικά μέσα για την προώθηση της πολιτιστική και γλωσσικής πολυμορφίας, της κοινωνικής συνοχής και της πρόσβασης στην πληροφόρηση.

Τροπολογία     2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α)  Οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων οφείλουν να μεριμνούν ώστε οι τεχνικές υπηρεσίες τους να καθίστανται σταδιακά διαθέσιμες σε άτομα με προβλήματα όρασης και ακοής.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)    Μια σειρά από φραγμούς εμποδίζουν την παροχή επιγραμμικών υπηρεσιών που είναι παρεπόμενες των εκπομπών και την παροχή υπηρεσιών αναμετάδοσης και, με τον τρόπο αυτό, την ελεύθερη κυκλοφορία ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων στο εσωτερικό της Ένωσης. Οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί μεταδίδουν καθημερινά πολλές ώρες ειδησεογραφικών, πολιτιστικών, πολιτικών ή ψυχαγωγικών προγραμμάτων και προγραμμάτων ντοκιμαντέρ. Τα προγράμματα αυτά ενσωματώνουν ποικίλο περιεχόμενο, όπως οπτικοακουστικά, μουσικά, λογοτεχνικά ή εικαστικά έργα, το οποίο προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και/ή συγγενικά δικαιώματα βάσει του δικαίου της Ένωσης. Το αποτέλεσμα είναι μια πολύπλοκη διαδικασία εκκαθάρισης δικαιωμάτων από πλήθος δικαιούχων και για διάφορες κατηγορίες έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού. Συχνά τα χρονικά περιθώρια για την εκκαθάριση των δικαιωμάτων είναι στενά, ιδίως όταν πρόκειται για την προετοιμασία προγραμμάτων ειδησεογραφίας ή επικαιρότητας. Για να είναι σε θέση οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί να παρέχουν τις επιγραμμικές υπηρεσίες τους σε διασυνοριακό επίπεδο χρειάζεται να διαθέτουν τα απαιτούμενα δικαιώματα επί έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού για όλα τα οικεία εδάφη, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο πολύπλοκη την εκκαθάριση των δικαιωμάτων.

(3)    Οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί μεταδίδουν καθημερινά πολλές ώρες ειδησεογραφίας και επικαιρότητας. Τα προγράμματα αυτά ενσωματώνουν ποικίλο και διαφορετικό περιεχόμενο, το οποίο προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και/ή συγγενικά δικαιώματα βάσει του δικαίου της Ένωσης. Το αποτέλεσμα είναι μια πολύπλοκη διαδικασία εκκαθάρισης δικαιωμάτων από πλήθος δικαιούχων και για διάφορες κατηγορίες έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού. Όσον αφορά τα προγράμματα ειδησεογραφίας και επικαιρότητας επιβάλλεται η εκκαθάριση των δικαιωμάτων αυτών εντός στενών χρονικών πλαισίων. Για να είναι σε θέση οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί να παρέχουν τις παρεπόμενες επιγραμμικές υπηρεσίες τους σε διασυνοριακό επίπεδο χρειάζεται να διαθέτουν τα απαιτούμενα δικαιώματα επί έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού για όλα τα οικεία εδάφη.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)    Οι φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών αναμετάδοσης, οι οποίοι κατά κανόνα προσφέρουν πολλαπλά προγράμματα που χρησιμοποιούν πλήθος έργων και άλλωνου προστατευόμενου υλικού τα οποία περιλαμβάνονται στα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα που αναμεταδίδουν, έχουν πολύ στενά χρονικά περιθώρια για να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες άδειες και παράλληλα καλούνται να επωμιστούν σημαντικό βάρος σε σχέση με την εκκαθάριση δικαιωμάτων. Οι δικαιούχοι διατρέχουν επίσης τον κίνδυνο τα έργα τους και άλλο προστατευόμενο υλικό να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης χωρίς άδεια ή καταβολή αποζημίωσης.

(4)    Οι φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών αναμετάδοσης τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων έργων ή άλλου προστατευόμενου υλικού, εκτελούν πράξη παρουσίασης στο κοινό ανεξάρτητα από το εάν η αναμετάδοση του τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού προγράμματος γίνεται με τα ίδια τεχνικά μέσα ή με διαφορετικά τεχνικά μέσα από εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν για την αρχική πράξη μετάδοσης και ανεξάρτητα από το εάν η αναμετάδοση πραγματοποιείται εντός της πραγματικής ή της προκαθορισμένης περιοχής λήψης της αρχικής μετάδοσης Δεδομένου ότι οι υπηρεσίες αναμετάδοσης κατά κανόνα προσφέρουν πολλαπλά προγράμματα που χρησιμοποιούν πλήθος έργων και άλλωνου προστατευόμενου υλικού τα οποία περιλαμβάνονται στα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα που αναμεταδίδονται, οι φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών αναμετάδοσης έχουν πολύ στενά χρονικά περιθώρια για να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες άδειες και παράλληλα καλούνται να επωμιστούν σημαντικό βάρος σε σχέση με την εκκαθάριση δικαιωμάτων. Οι παραγωγοί, οι συγγραφείς, οι δημιουργοί και οι λοιποί δικαιούχοι διατρέχουν επίσης τον κίνδυνο τα έργα τους και άλλο προστατευόμενο υλικό να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης χωρίς άδεια ή καταβολή κατάλληλης και εύλογης αποζημίωσης.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α)  Στο μέτρο που οι υπηρεσίες αναμετάδοσης, οι οποίες κατά κανόνα προσφέρουν πολλαπλά προγράμματα, χρησιμοποιούν πλήθος έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού τα οποία περιλαμβάνονται στα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα που αναμεταδίδουν, οι φορείς εκμετάλλευσης έχουν, στο πλαίσιο της συμβατικής ελευθερίας, τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες άδειες, και έτσι να διασφαλίσουν στους δικαιούχους μια εύλογη αμοιβή, ώστε αυτοί να είναι σε θέση να συνεχίσουν να προσφέρουν ευρύ φάσμα περιεχομένου. Η δυνατότητα αυτή είναι προς το συμφέρον και του καταναλωτή.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)    Τα δικαιώματα έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού εναρμονίζονται, μεταξύ άλλων, μέσω της οδηγίας 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1 και της οδηγίας 2006/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2.

(5)    Τα δικαιώματα έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού εναρμονίζονται, μεταξύ άλλων, μέσω της οδηγίας 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1 και της οδηγίας 2006/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2, γεγονός που αποσκοπεί ιδίως στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των δικαιούχων.

_________________

_________________

1 Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας, ΕΕ L 167 της 22.6.2001, σ. 10–19.

1 Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας, ΕΕ L 167 της 22.6.2001, σ. 10–19.

2 Οδηγία 2006/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το δικαίωμα εκμίσθωσης, το δικαίωμα δανεισμού και ορισμένα δικαιώματα συγγενικά προς την πνευματική ιδιοκτησία στον τομέα των προϊόντων της διανοίας, ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 28–35.

2 Οδηγία 2006/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το δικαίωμα εκμίσθωσης, το δικαίωμα δανεισμού και ορισμένα δικαιώματα συγγενικά προς την πνευματική ιδιοκτησία στον τομέα των προϊόντων της διανοίας, ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 28–35.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)    Συνεπώς, η διασυνοριακή παροχή επιγραμμικών υπηρεσιών που είναι παρεπόμενες της ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής και των αναμεταδόσεων ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη πρέπει να διευκολυνθεί μέσω της προσαρμογής του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που αφορούν τις εν λόγω δραστηριότητες.

(7)    Συνεπώς, η διασυνοριακή παροχή επιγραμμικών υπηρεσιών που είναι παρεπόμενες της ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής προγραμμάτων ειδησεογραφίας και επικαιρότητας και των αναμεταδόσεων ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη πρέπει να διευκολυνθεί μέσω της προσαρμογής του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που αφορούν τις εν λόγω δραστηριότητες. Δεδομένου ότι η αναπροσαρμογή του νομικού πλαισίου ενδέχεται να οδηγήσει σε περιορισμούς της άσκησης των αποκλειστικών δικαιωμάτων, θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις οι οποίες δεν αντίκεινται στην κανονική εκμετάλλευση του έργου ή άλλου προστατευομένου αντικειμένου και δεν θίγουν αδικαιολογήτως τα έννομα συμφέροντα του δικαιούχου. Ως εκ τούτου, λαμβανομένης επίσης υπόψη της σημασίας της αρχής της εδαφικότητας για τη χρηματοδότηση και την παραγωγή δημιουργικού περιεχομένου, και ιδίως οπτικοακουστικών έργων, κάθε νομοθετική παρέμβαση θα πρέπει κατ' ανάγκη να είναι εξαιρετικά περιορισμένη και σύμφωνη με τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας της Ένωσης.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)    Οι παρεπόμενες επιγραμμικές υπηρεσίες που καλύπτει ο παρών κανονισμός είναι οι υπηρεσίες εκείνες των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών που έχουν σαφή σχέση εξάρτησης με την ραδιοτηλεοπτική εκπομπή. Σε αυτές περιλαμβάνονται υπηρεσίες που δίνουν πρόσβαση σε ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα με γραμμικό τρόπο ταυτόχρονα με τη ραδιοτηλεοπτική εκπομπή και υπηρεσίες που δίνουν πρόσβαση, εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος μετά τη ραδιοτηλεοπτική εκπομπή, σε ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα που έχουν μεταδοθεί προηγουμένως από τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό (τις επονομαζόμενες υπηρεσίες ετεροχρονισμένης τηλεοπτικής προβολής). Επίσης, στις παρεπόμενες επιγραμμικές υπηρεσίες περιλαμβάνονται υπηρεσίες οι οποίες δίνουν πρόσβαση σε υλικό που εμπλουτίζει ή άλλως διευρύνει ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα μεταδιδόμενα από τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό, μέσω, μεταξύ άλλων, της προεπισκόπησης, επέκτασης, συμπλήρωσης ή αξιολόγησης του περιεχομένου του σχετικού προγράμματος. Η παροχή πρόσβασης σε επιμέρους έργα ή άλλο προστατευόμενο υλικό που έχουν ενσωματωθεί σε ραδιοτηλεοπτικό πρόγραμμα δεν πρέπει να θεωρείται παρεπόμενη επιγραμμική υπηρεσία. Ομοίως, η παροχή πρόσβασης σε έργα ή άλλο προστατευόμενο υλικό ανεξαρτήτως μετάδοσης, όπως οι υπηρεσίες που δίνουν πρόσβαση σε χωριστά μουσικά ή οπτικοακουστικά έργα, μουσικά άλμπουμ ή βίντεο, δεν εμπίπτουν στον ορισμό της παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας.

(8)    Οι παρεπόμενες επιγραμμικές υπηρεσίες που καλύπτει ο παρών κανονισμός είναι οι υπηρεσίες εκείνες των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών που έχουν σαφή σχέση εξάρτησης με την ραδιοτηλεοπτική εκπομπή. Σε αυτές περιλαμβάνονται υπηρεσίες που δίνουν πρόσβαση σε προγράμματα ειδησεογραφίας και επικαιρότητας με αυστηρώς γραμμικό τρόπο ταυτόχρονα με τη ραδιοτηλεοπτική εκπομπή και υπηρεσίες που δίνουν πρόσβαση, εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος μετά τη ραδιοτηλεοπτική εκπομπή, σε προγράμματα ειδησεογραφίας και επικαιρότητας που έχουν μεταδοθεί προηγουμένως από τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό (τις επονομαζόμενες υπηρεσίες ετεροχρονισμένης τηλεοπτικής προβολής). Η παροχή πρόσβασης σε επιμέρους έργα ή άλλο προστατευόμενο υλικό που έχουν ενσωματωθεί σε ραδιοτηλεοπτικό πρόγραμμα δεν πρέπει να θεωρείται παρεπόμενη επιγραμμική υπηρεσία. Ομοίως, η παροχή πρόσβασης σε έργα ή άλλο προστατευόμενο υλικό ανεξαρτήτως μετάδοσης, όπως οι υπηρεσίες που δίνουν πρόσβαση σε χωριστά μουσικά ή οπτικοακουστικά έργα, μουσικά άλμπουμ ή βίντεο, δεν εμπίπτουν στον ορισμό της παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)    Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκκαθάριση δικαιωμάτων για την παροχή επιγραμμικών υπηρεσιών σε διασυνοριακό επίπεδο είναι αναγκαία η θέσπιση της αρχής του καθορισμού της χώρας προέλευσης όσον αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που αφορούν πράξεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της παροχής, της προσπέλασης ή της χρήσης μιας παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας. Η αρχή της χώρας προέλευσης θα πρέπει να εφαρμόζεται αποκλειστικά στη σχέση μεταξύ των δικαιούχων (ή οντοτήτων που εκπροσωπούν δικαιούχους, όπως οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης) και των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και μόνον για τον σκοπό της παροχής, της προσπέλασης ή της χρήσης μιας παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας. Η αρχή της χώρας προέλευσης δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη παρουσίαση στο ευρύ κοινό ή αναπαραγωγή περιεχομένου που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικά δικαιώματα και η οποία περιέχεται στην παρεπόμενη επιγραμμική υπηρεσία.

(9)    Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκκαθάριση δικαιωμάτων που επιτρέπει στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα να παράσχει παρεπόμενες επιγραμμικές υπηρεσίες που αφορούν αποκλειστικά προγράμματα ειδησεογραφίας και επικαιρότητας σε διασυνοριακό επίπεδο, είναι αναγκαία η θέσπιση της αρχής του καθορισμού της χώρας προέλευσης όσον αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που αφορούν πράξεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της παροχής, της προσπέλασης ή της χρήσης των παρεπόμενων επιγραμμικών υπηρεσιών. Η αρχή της χώρας προέλευσης θα πρέπει να εφαρμόζεται αποκλειστικά στη σχέση μεταξύ των δικαιούχων (ή οντοτήτων που εκπροσωπούν δικαιούχους, όπως οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης) και των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και μόνον για τον σκοπό της παροχής, της προσπέλασης ή της χρήσης των παρεπόμενων αυτών επιγραμμικών υπηρεσιών που αφορούν προγράμματα ειδησεογραφίας και επικαιρότητας. Η αρχή της χώρας προέλευσης δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη παρουσίαση στο ευρύ κοινό ή αναπαραγωγή περιεχομένου που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικά δικαιώματα και η οποία περιέχεται στην παρεπόμενη επιγραμμική υπηρεσία.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

9α)  Η αρχή της χώρας προέλευσης, που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στις παρεπόμενες επιγραμμικές υπηρεσίες, οι οποίες απευθύνονται κυρίως ή αποκλειστικά σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος στο οποίο ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός έχει την κύρια εγκατάστασή του. Μια τέτοια υπηρεσία, που απευθύνεται κυρίως ή αποκλειστικά σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος, είναι μια υπηρεσία για την οποία είναι προφανές ότι το πρόγραμμά της απευθύνεται στον πληθυσμό ενός συγκεκριμένου κράτους μέλους διαφορετικού από το κράτος μέλος στο οποίο ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός έχει την κύρια εγκατάστασή του, της οποίας το κοινό περιορίζεται σε αυτόν τον πληθυσμό, και η οποία είναι μάλλον απίθανο να έχει ακροατές ή τηλεθεατές εκτός του κράτους στο οποίο απευθύνεται. Μεταξύ των στοιχείων που συμβάλλουν στον καθορισμό αυτού του κοινού-στόχου, συγκαταλέγονται ιδίως η γλώσσα, συμπεριλαμβανομένης της γλώσσας των υποτίτλων, οι διαφημίσεις, η μεταγλώττιση, το κοινό στο οποίο απευθύνεται η προώθηση της ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και/ή ο τοπικός χαρακτήρας του προγραμματισμού.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)    Δεδομένου ότι η παροχή, η προσπέλαση ή η χρήση μιας παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα αποκλειστικά στο κράτος μέλος στο οποίο ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός έχει την κύρια εγκατάστασή του, ενώ η παρεπόμενη επιγραμμική υπηρεσία μπορεί εκ των πραγμάτων να παρασχεθεί σε διασυνοριακό επίπεδο σε άλλα κράτη μέλη, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι, για να καταλήξουν στο ποσό της αμοιβής που καταβάλλεται για τα υπό εξέταση δικαιώματα, τα μέρη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την παρεπόμενη επιγραμμική υπηρεσία, όπως τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας, η ακροαματικότητα, συμπεριλαμβανομένης της ακροαματικότητας στο κράτος μέλος στο οποίο ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός έχει την κύρια εγκατάστασή του και στα άλλα κράτη μέλη στα οποία λαμβάνει χώρα η προσπέλαση και η χρήση της παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας, και η γλώσσα στην οποία παρέχεται η υπηρεσία.

(10)    Δεδομένου ότι η παροχή, η προσπέλαση ή η χρήση μιας παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας σε προγράμματα ειδησεογραφίας και επικαιρότητας θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα αποκλειστικά στο κράτος μέλος στο οποίο ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός έχει την κύρια εγκατάστασή του, ενώ η παρεπόμενη επιγραμμική υπηρεσία μπορεί εκ των πραγμάτων να παρασχεθεί σε διασυνοριακό επίπεδο σε άλλα κράτη μέλη, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι, για να καταλήξουν στο ποσό της αμοιβής που καταβάλλεται για τα υπό εξέταση δικαιώματα, τα μέρη θα πρέπει να χρησιμοποιούν αντικειμενικά κριτήρια και να λαμβάνουν υπόψη όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την παρεπόμενη επιγραμμική υπηρεσία, όπως τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας της επιγραμμικής διαθεσιμότητας, η ακροαματικότητα, συμπεριλαμβανομένης της ακροαματικότητας στο κράτος μέλος στο οποίο ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός έχει την κύρια εγκατάστασή του και στα άλλα κράτη μέλη στα οποία λαμβάνει χώρα η προσπέλαση και η χρήση της παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας, και όλες οι γλώσσες στις οποίες παρέχεται η υπηρεσία.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)    Μέσω της αρχής της συμβατικής ελευθερίας θα είναι δυνατόν να εξακολουθήσουν να ισχύουν περιορισμοί στην εκμετάλλευση των δικαιωμάτων που επηρεάζονται από την αρχή της χώρας προέλευσης που θεσπίζεται στον παρόντα κανονισμό, ιδίως όσον αφορά ορισμένα τεχνικά μέσα μετάδοσης ή ορισμένες γλώσσες στις οποίες παρέχεται η υπηρεσία, με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω περιορισμοί στην εκμετάλλευση συμμορφώνονται με το δίκαιο της Ένωσης.

(11)    Πρέπει να επισημανθεί ότι μέσω της αρχής της συμβατικής ελευθερίας και προκειμένου να υποστηριχθούν τα υφιστάμενα πρότυπα αδειοδότησης, όπως αποκλειστικές εδαφικές άδειες, που καθιστούν δυνατή τη διαδικασία χρηματοδότησης που είναι ζωτικής σημασίας για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων, τη βέλτιστη διανομή και την προαγωγή της πολιτιστικής πολυμορφίας, επιβάλλεται να εξακολουθήσουν να ισχύουν περιορισμοί στην εκμετάλλευση των δικαιωμάτων που επηρεάζονται από την αρχή της χώρας προέλευσης που θεσπίζεται στον παρόντα κανονισμό, ιδίως όσον αφορά ορισμένα τεχνικά μέσα μετάδοσης, όπως ο γεωγραφικός αποκλεισμός και το γεωγραφικό φιλτράρισμα, ή ορισμένες γλώσσες στις οποίες παρέχεται η υπηρεσία, με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω περιορισμοί στην εκμετάλλευση συμμορφώνονται με το εθνικό δίκαιο και το δίκαιο της Ένωσης.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

11 α)  Ο παρών κανονισμός δεν αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των πρακτικών αναζήτησης ευνοϊκότερης δικαιοδοσίας. Η αρχή της «χώρας προέλευσης» δεν πρέπει να ισχύει για τις επιγραμμικές υπηρεσίες, οι οποίες απευθύνονται κυρίως ή αποκλειστικά σε κοινό διαφορετικό από το κοινό του κράτους μέλους στο οποίο ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός έχει την κύρια εγκατάστασή του, προκειμένου να περιοριστούν οι πρακτικές με τις οποίες ένας ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός επιδιώκει να εγκατασταθεί σε άλλα κράτη μέλη για να αποφύγει δυσμενείς οικονομικές υποχρεώσεις ή για να επωφεληθεί από ευνοϊκότερες ρυθμίσεις αδειοδότησης σε σχέση με το κράτος μέλος στο οποίο έχει την κύρια εγκατάστασή του. Για να εκτιμηθεί κατά πόσον η επιγραμμική υπηρεσία απευθύνεται σε κοινό εκτός του κράτους μέλους στο οποίο παρέχεται, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας και οι γλώσσες που χρησιμοποιούνται.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

11 β)   Με βάση την αρχή της συμβατικής ελευθερίας και προκειμένου να μην θιγούν τα υφιστάμενα πρότυπα αδειοδότησης όπως αποκλειστικές εδαφικές άδειες, η διασυνοριακή αναμετάδοση από άλλο κράτος μέλος ή σε άλλο κράτος μέλος περιορίζεται στην αναμετάδοση υπηρεσιών καλωδιακής τηλεόρασης ή τηλεόρασης μέσω πρωτοκόλλου διαδικτύου εντός ρυθμιζόμενου περιβάλλοντος.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 γ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

11γ)  Ο παρών κανονισμός, σύμφωνα με την αρχή της συμβατικής ελευθερίας, δεν εμποδίζει τα ισχύοντα μοντέλα αδειοδότησης, όπως η εδαφική αδειοδότηση, και δεν θίγει τις υφιστάμενες διατάξεις του εθνικού δικαίου των συμβάσεων για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας όσον αφορά την προσήκουσα αμοιβή, καθώς και τις υπάρχουσες λύσεις συλλογικής διαχείρισης για την αναμετάδοση στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)    Οι φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών αναμετάδοσης που παρέχονται μέσω δορυφορικών, επίγειων ψηφιακών, κλειστού κυκλώματος βάσει IP, κινητών και άλλων παρόμοιων δικτύων παρέχουν υπηρεσίες ισοδύναμες με αυτές που παρέχουν οι φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών καλωδιακής αναμετάδοσης όταν προβαίνουν στην ταυτόχρονη αναμετάδοση, χωρίς αλλοιώσεις και περικοπές και με σκοπό τη λήψη της από το κοινό, αρχικής ενσύρματης ή ασύρματης μετάδοσης, συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης μέσω δορυφόρου αλλά εξαιρουμένης της επιγραμμικής μετάδοσης, από άλλο κράτος μέλος, τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών προγραμμάτων που προορίζονται για λήψη από το κοινό. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και να επωφελούνται από τον μηχανισμό που εισάγει την υποχρεωτική συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων. Οι υπηρεσίες αναμετάδοσης που παρέχονται μέσω του ανοιχτού διαδικτύου πρέπει να αποκλειστούν από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες αυτές έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δεν συνδέονται με συγκεκριμένες υποδομές και οι δυνατότητές τους ως προς την εξασφάλιση ελεγχόμενου περιβάλλοντος είναι περιορισμένες όταν συγκρίνονται, για παράδειγμα, με τα καλωδιακά δίκτυα ή τα δίκτυα κλειστού κυκλώματος βάσει IP.

(12)    Οι φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών αναμετάδοσης που παρέχονται μέσω δορυφορικών, επίγειων ψηφιακών, ή καλωδιακών υπηρεσιών ή υπηρεσιών τηλεόρασης μέσω πρωτοκόλλου διαδικτύου εντός ρυθμιζόμενου περιβάλλοντος παρέχουν υπηρεσίες ισοδύναμες με αυτές που παρέχουν οι φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών καλωδιακής αναμετάδοσης όταν προβαίνουν στην ταυτόχρονη αναμετάδοση, χωρίς αλλοιώσεις και περικοπές και με σκοπό τη λήψη της από το κοινό, αρχικής ενσύρματης ή ασύρματης μετάδοσης, συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης μέσω δορυφόρου αλλά εξαιρουμένης της επιγραμμικής μετάδοσης, από άλλο κράτος μέλος, τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών προγραμμάτων που προορίζονται για λήψη από το κοινό. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και να επωφελούνται από τον μηχανισμό που εισάγει την υποχρεωτική συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων. Οι υπηρεσίες αναμετάδοσης που παρέχονται μέσω του ανοιχτού διαδικτύου εκτός καλωδιακών υπηρεσιών ή υπηρεσιών τηλεόρασης μέσω πρωτοκόλλου διαδικτύου πρέπει να αποκλειστούν από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες αυτές έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δεν συνδέονται με συγκεκριμένες υποδομές και οι δυνατότητές τους ως προς την εξασφάλιση ελεγχόμενου περιβάλλοντος είναι περιορισμένες όταν συγκρίνονται, για παράδειγμα, με τα καλωδιακά δίκτυα ή τα δίκτυα κλειστού κυκλώματος βάσει IP.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)    Προκειμένου να υπάρξει ασφάλεια δικαίου για τους φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών αναμετάδοσης που παρέχονται μέσω δορυφορικών, επίγειων ψηφιακών, κλειστού κυκλώματος βάσει IP, κινητών ή άλλων παρόμοιων δικτύων, και για να εξομαλυνθούν οι διαφορές στις εθνικές νομοθεσίες ως προς τις εν λόγω υπηρεσίες αναμετάδοσης, θα πρέπει να εφαρμοστούν κανόνες παρόμοιοι με τους ισχύοντες για την καλωδιακή αναμετάδοση κατά τα οριζόμενα στην οδηγία 93/83/ΕΟΚ. Οι κανόνες που καθορίζονται στην εν λόγω οδηγία περιλαμβάνουν την υποχρέωση η άσκηση του δικαιώματος παροχής άδειας ή άρνησης της παροχής άδειας σε φορέα εκμετάλλευσης υπηρεσίας αναμετάδοσης δικτύου για την αναμετάδοση εκπομπής μέσω καλωδίου να γίνεται μέσω οργανισμού συλλογικής διαχείρισης. Τούτο ισχύει με την επιφύλαξη της οδηγίας 2014/26/ΕΕ και ειδικότερα τις διατάξεις της που αφορούν τα δικαιώματα των δικαιούχων σε σχέση με την επιλογή οργανισμού συλλογικής διαχείρισης.

(13)    Προκειμένου να υπάρξει ασφάλεια δικαίου για τους φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών αναμετάδοσης που παρέχονται μέσω δορυφορικών, επίγειων ψηφιακών, καλωδιακών υπηρεσιών ή υπηρεσιών τηλεόρασης μέσω πρωτοκόλλου διαδικτύου εντός ρυθμιζόμενου περιβάλλοντος, και για να εξομαλυνθούν οι διαφορές στις εθνικές νομοθεσίες ως προς τις εν λόγω υπηρεσίες αναμετάδοσης, θα πρέπει να εφαρμοστούν κανόνες παρόμοιοι με τους ισχύοντες για την καλωδιακή αναμετάδοση κατά τα οριζόμενα στην οδηγία 93/83/ΕΟΚ. Οι κανόνες που καθορίζονται στην εν λόγω οδηγία περιλαμβάνουν την υποχρέωση η άσκηση του δικαιώματος παροχής άδειας ή άρνησης της παροχής άδειας σε φορέα εκμετάλλευσης υπηρεσίας αναμετάδοσης δικτύου για την αναμετάδοση εκπομπής μέσω καλωδίου να γίνεται μέσω οργανισμού συλλογικής διαχείρισης. Τούτο ισχύει με την επιφύλαξη της οδηγίας 2014/26/ΕΕ και ειδικότερα τις διατάξεις της που αφορούν τα δικαιώματα των δικαιούχων σε σχέση με την επιλογή οργανισμού συλλογικής διαχείρισης. Το δικαίωμα άρνησης παροχής άδειας καθαυτό διατηρείται και ρυθμίζεται απλώς σε ορισμένο βαθμό ο τρόπος άσκησής του. Αυτό συνεπάγεται επίσης ότι υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα να αποφασιστεί η παροχή ή η άρνηση παροχής του δικαιώματος αναμετάδοσης.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

13 α) Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης πρέπει να μπορούν να εφαρμόζουν διατάξεις σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος αναμετάδοσης που θεσπίζεται στον παρόντα κανονισμό μέσω της επέκτασης μιας συλλογικής συμφωνίας με έναν φορέα εκμετάλλευσης υπηρεσιών αναμετάδοσης και όσον αφορά τα δικαιώματα δικαιούχων που δεν εκπροσωπούνται από τον οργανισμό, όταν ένα τέτοιο σύστημα προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

14 α)  Ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί που διαβιβάζουν τα σήματα-φορείς προγραμμάτων με διαδικασία απευθείας διαβίβασης σε διανομείς, οι οποίοι, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Βέρνης, είναι τρίτοι σε σχέση με τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό, για λήψη από το κοινό πρέπει να είναι από κοινού υπεύθυνοι με τους εν λόγω διανομείς για τις ενιαίες και αδιαίρετες πράξεις της παρουσίασης στο κοινό και της διάθεσης στο κοινό, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 2001/29/ΕΚ, τις οποίες πράξεις διεκπεραιώνουν από κοινού. Οι εν λόγω ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί και διανομείς πρέπει συνεπώς να λαμβάνουν άδεια από τους κατόχους των σχετικών δικαιωμάτων σε σχέση με τη συμμετοχή τους στις προαναφερθείσες πράξεις.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

14 β)  Η εξαίρεση που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό για τα δικαιώματα αναμετάδοσης που ασκούνται από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς σε συνάρτηση με τη δική τους αναμετάδοση δεν θα πρέπει να περιορίζει την επιλογή των κατόχων δικαιωμάτων να μεταβιβάζουν τα δικαιώματά τους σε έναν οργανισμό συλλογικής διαχείρισης και ως εκ τούτου να έχουν απευθείας μερίδιο στην αποζημίωση που καταβάλλεται από τον φορέα εκμετάλλευσης μιας υπηρεσίας αναμετάδοσης.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)    Για να αποτραπεί η καταστρατήγηση της αρχής της χώρας προέλευσης μέσω της παράτασης της διάρκειας των συμφωνιών που ήδη ισχύουν σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων τα οποία αφορούν την παροχή μιας παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας, καθώς και την προσπέλαση ή τη χρήση μιας παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας, είναι αναγκαίο να εφαρμόζεται η αρχή της χώρας προέλευσης και στις υφιστάμενες συμφωνίες, με την πρόβλεψη, ωστόσο, μεταβατικής περιόδου.

(15)    Για να αποτραπεί η καταστρατήγηση της αρχής της χώρας προέλευσης που εφαρμόζεται σε προγράμματα ειδησεογραφίας και επικαιρότητας μέσω της παράτασης της διάρκειας των συμφωνιών που ήδη ισχύουν σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων τα οποία αφορούν την παροχή μιας παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας, καθώς και την προσπέλαση ή τη χρήση μιας παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας, είναι αναγκαίο να εφαρμόζεται αυτή η αρχή και στις υφιστάμενες συμφωνίες, με την πρόβλεψη, ωστόσο, μεταβατικής περιόδου.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

15 α)  Ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί που διαβιβάζουν τα σήματα-φορείς προγραμμάτων που προορίζονται για λήψη από το κοινό με διαδικασία απευθείας διαβίβασης σε διανομείς πρέπει να είναι από κοινού υπεύθυνοι με τους εν λόγω διανομείς για τις ενιαίες και αδιαίρετες πράξεις της παρουσίασης και της διάθεσης στο κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 2001/29/ΕΚ, τις οποίες πράξεις διεκπεραιώνουν από κοινού. Οι εν λόγω ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί και διανομείς θα πρέπει συνεπώς να λαμβάνουν χωριστή άδεια από τους κατόχους των σχετικών δικαιωμάτων σε σχέση με τη συμμετοχή τους στις προαναφερθείσες πράξεις.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)    Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καίτοι ενδέχεται να υπάρχει παρεμβολή στην άσκηση των δικαιωμάτων των δικαιούχων στον βαθμό που επιβάλλεται υποχρεωτική συλλογική διαχείριση για την άσκηση του δικαιώματος παρουσίασης στο κοινό σε σχέση με τις υπηρεσίες αναμετάδοσης, είναι επιβεβλημένη η πρόβλεψη αυτού του όρου κατά στοχευμένο τρόπο και για συγκεκριμένες υπηρεσίες προκειμένου να καταστεί δυνατή η ευρύτερη διασυνοριακή διάδοση των ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων μέσω της διευκόλυνσης της εκκαθάρισης αυτών των δικαιωμάτων.

(16)    Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καίτοι υπάρχει παρεμβολή στην άσκηση των δικαιωμάτων των δικαιούχων στον βαθμό που υφίσταται υποχρεωτική συλλογική διαχείριση για την άσκηση του δικαιώματος παρουσίασης στο κοινό σε σχέση με τις υπηρεσίες αναμετάδοσης, είναι επιβεβλημένη η πρόβλεψη αυτού του όρου κατά στοχευμένο τρόπο και ο περιορισμός του σε συγκεκριμένες υπηρεσίες που είναι παρόμοιες με αναμεταδόσεις μέσω καλωδίου ή δορυφόρου και λαμβάνουν χώρα σε ρυθμιζόμενο περιβάλλον.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)    Μετά την πάροδο ενός χρονικού διαστήματος από την έναρξη ισχύος του κανονισμού θα πρέπει να πραγματοποιηθεί επανεξέταση του κανονισμού προκειμένου να αξιολογηθεί, μεταξύ άλλων, ο βαθμός στον οποίο θα έχει αυξηθεί η διασυνοριακή παροχή παρεπόμενων επιγραμμικών υπηρεσιών προς όφελος των Ευρωπαίων καταναλωτών και, επομένως, προς όφελος της ενίσχυσης της πολιτιστικής πολυμορφίας στην Ένωση.

(18)    Σύμφωνα με τις αρχές της βελτίωσης του νομοθετικού έργου, μετά την πάροδο ενός χρονικού διαστήματος από την έναρξη ισχύος του κανονισμού θα πρέπει να πραγματοποιηθεί επανεξέταση του κανονισμού προκειμένου να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος του κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων σχετικά με την απευθείας διαβίβαση, τις δημιουργικές βιομηχανίες της Ευρώπης, τη χρηματοδότηση ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων και τους κατόχους δικαιωμάτων. Η επανεξέταση θα πρέπει επίσης να λάβει υπόψη της το βαθμό στον οποίο η διασυνοριακή παροχή παρεπόμενων επιγραμμικών υπηρεσιών και το επίπεδο των επενδύσεων σε νέο περιεχόμενο έχει αυξηθεί προς όφελος των Ευρωπαίων καταναλωτών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και, επομένως, προς όφελος της ενίσχυσης της πολιτιστικής πολυμορφίας στην Ένωση.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)    Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η προώθηση της διασυνοριακής παροχής παρεπόμενων επιγραμμικών υπηρεσιών και η διευκόλυνση των αναμεταδόσεων ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορεί, κατά συνέπεια, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων του, να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως αυτή διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού. Όσον αφορά τη διασυνοριακή παροχή παρεπόμενων επιγραμμικών υπηρεσιών, ο παρών κανονισμός θεσπίζει μηχανισμούς δράσης που διευκολύνουν την εκκαθάριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων. Ο παρών κανονισμός δεν επιβάλλει στους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς την υποχρέωση να παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες σε διασυνοριακό επίπεδο. Ομοίως, ο παρών κανονισμός δεν επιβάλλει στους φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών αναμετάδοσης την υποχρέωση να συμπεριλαμβάνουν στις υπηρεσίες τους ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη. Ο παρών κανονισμός αφορά μόνο την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων αναμετάδοσης στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την απλούστευση της αδειοδότησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων για τις υπηρεσίες αυτές και μόνον σε σχέση με ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της Ένωσης,

(19)    Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η προώθηση της διασυνοριακής παροχής παρεπόμενων επιγραμμικών υπηρεσιών σε προγράμματα ειδησεογραφίας και επικαιρότητας και η διευκόλυνση των αναμεταδόσεων ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορεί, κατά συνέπεια, σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων του, να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως αυτή διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού. Όσον αφορά τη διασυνοριακή παροχή ορισμένων παρεπόμενων επιγραμμικών υπηρεσιών των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, ο παρών κανονισμός δεν επιβάλλει στους φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών αναμετάδοσης την υποχρέωση να συμπεριλαμβάνουν στις υπηρεσίες τους ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη. Ο παρών κανονισμός αφορά μόνο την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων αναμετάδοσης στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την απλούστευση της αδειοδότησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων για τις υπηρεσίες αυτές και μόνον σε σχέση με ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της Ένωσης,

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

19 α)  Η αναμετάδοση προγραμμάτων άλλων κρατών μελών είναι μια πράξη που υπόκειται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και σε ορισμένες περιπτώσεις σε συγγενικά δικαιώματα. Συνεπώς, η επιγραμμική υπηρεσία πρέπει να λαμβάνει την άδεια κάθε κατόχου δικαιωμάτων για κάθε μέρος του προγράμματος που αναμεταδίδεται. Σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, οι άδειες πρέπει να χορηγούνται με σύμβαση, εκτός αν προβλέπεται προσωρινή εξαίρεση με βάση τα ισχύοντα συστήματα αδειοδότησης.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο -1 (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο -1

 

Αντικείμενο

 

1.   Ο παρών κανονισμός θεσπίζει νομικούς μηχανισμούς προκειμένου να διευκολυνθεί η εκκαθάριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που αφορούν τη διασυνοριακή παροχή παρεπόμενων επιγραμμικών υπηρεσιών και προκειμένου να καταστούν δυνατές ψηφιακές αναμεταδόσεις μέσω ενός κλειστού περιβάλλοντος.

 

2.   Οι εν λόγω νομικοί μηχανισμοί περιλαμβάνουν την καθιέρωση της αρχής της χώρας προέλευσης όσον αφορά την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων. Οι νομικοί μηχανισμοί περιλαμβάνουν επίσης διατάξεις σχετικά με την υποχρεωτική συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων που αφορούν την αναμετάδοση, σχετικά με τα νομικά τεκμήρια της εκπροσώπησης από οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων αναμετάδοσης από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)   «αναμετάδοση» κάθε χωρίς αλλοιώσεις και περικοπές ταυτόχρονη αναμετάδοση, εκτός της καλωδιακής αναμετάδοσης όπως αυτή ορίζεται στην οδηγία 93/83/ΕΟΚ και εκτός κάθε άλλης αναμετάδοσης που παρέχεται μέσω υπηρεσίας πρόσβασης στο διαδίκτυο όπως αυτή ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2120 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που προορίζεται για τη λήψη από το κοινό αρχικής ενσύρματης ή ασύρματης μετάδοσης, συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης μέσω δορυφόρου αλλά εξαιρουμένης της επιγραμμικής μετάδοσης, από άλλο κράτος μέλος, τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών προγραμμάτων που προορίζονται για λήψη από το κοινό, με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω αναμετάδοση πραγματοποιείται από φορέα που δεν είναι ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός που πραγματοποίησε την αρχική μετάδοση ή υπό τον έλεγχο και την ευθύνη του οποίου πραγματοποιήθηκε η εν λόγω μετάδοση.

β)   «αναμετάδοση»: κάθε ταυτόχρονη, χωρίς αλλοιώσεις και περικοπές, αναμετάδοση, εκτός της καλωδιακής αναμετάδοσης όπως αυτή ορίζεται στην οδηγία 93/83/ΕΟΚ, που αφορά μόνο καλωδιακές υπηρεσίες ή υπηρεσίες τηλεόρασης μέσω προωτοκόλλου διαδικτύου που προορίζεται για τη λήψη από το κοινό αρχικής ενσύρματης ή ασύρματης μετάδοσης, συμπεριλαμβανομένων της μετάδοσης μέσω δορυφόρου ή της επιγραμμικής, από άλλο κράτος μέλος, τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών προγραμμάτων που προορίζονται για λήψη από το κοινό, με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω αναμετάδοση πραγματοποιείται από φορέα που δεν είναι ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός που πραγματοποίησε την αρχική μετάδοση ή υπό τον έλεγχο και την ευθύνη του οποίου πραγματοποιήθηκε η εν λόγω μετάδοση.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)   «απευθείας διαβίβαση»: διαδικασία δύο ή περισσότερων σταδίων στο πλαίσιο της οποίας ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί διαβιβάζουν τα σήματα-φορείς προγραμμάτων σε διανομείς που είναι, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βέρνης, τρίτοι οργανισμοί σε σχέση με τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό, τα οποία προορίζονται για λήψη από το κοινό, μέσω μιας ιδιωτικής γραμμής «από σημείο σε σημείο», με ενσύρματα ή ασύρματα μέσα, συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η λήψη αυτών των σημάτων-φορέων προγραμμάτων από το ευρύ κοινό κατά τη διάρκεια αυτής της διαβίβασης· οι διανομείς από την πλευρά τους μεταδίδουν στο κοινό αυτά τα προγράμματα ταυτόχρονα, χωρίς αλλοιώσεις και περικοπές, προς τηλεθέαση ή ακρόαση σε δίκτυα καλωδιακά, μικροκυμάτων, επίγεια ψηφιακά, βάσει IP και κινητά ή συναφή δίκτυα.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β β)   « ρυθμιζόμενα περιβάλλοντα» : αποκλειστικές καλωδιακές υπηρεσίες ή υπηρεσίες τηλεόρασης βάσει πρωτοκόλλου διαδικτύου με ασφαλή και περιορισμένη πρόσβαση, στο πλαίσιο της οποίας ο φορέας παροχής υπηρεσιών αναμετάδοσης παρέχει μια διατερματική κρυπτογραφημένη υπηρεσία αναμετάδοσης στους συμβατικά εξουσιοδοτημένους χρήστες της.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Εφαρμογή της αρχής της «χώρας προέλευσης» σε παρεπόμενες επιγραμμικές υπηρεσίες

Εφαρμογή της αρχής της «χώρας προέλευσης» σε επιγραμμικές υπηρεσίες για τις ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις προγραμμάτων ειδησεογραφίας και επικαιρότητας

(1)   Οι πράξεις της παρουσίασης στο κοινό και της διάθεσης που πραγματοποιούνται κατά την παροχή μιας παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας από ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό ή υπό τον έλεγχο και την ευθύνη του, καθώς και οι πράξεις αναπαραγωγής που είναι αναγκαίες για την παροχή, την προσπέλαση ή τη χρήση της παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας θεωρείται, για τους σκοπούς της άσκησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων που αφορούν τις πράξεις αυτές, ότι πραγματοποιούνται αποκλειστικά στο κράτος μέλος στο οποίο ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός έχει την κύρια εγκατάστασή του.

(1)   Οι πράξεις της παρουσίασης στο κοινό και της διάθεσης που πραγματοποιούνται κατά την παροχή μιας παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας σε μια αρχική ραδιοτηλεοπτική μετάδοση προγραμμάτων αποκλειστικά ειδησεογραφίας και επικαιρότητας από ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό ή υπό τον έλεγχο και την ευθύνη του, καθώς και οι πράξεις αναπαραγωγής προγραμμάτων ειδησεογραφίας και επικαιρότητας που είναι αναγκαίες για την παροχή, την προσπέλαση ή τη χρήση της εν λόγω παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας θεωρείται, για τους σκοπούς της απόκτησης και άσκησης αποκτηθέντων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων που αφορούν τις πράξεις αυτές, ότι πραγματοποιούνται αποκλειστικά στο κράτος μέλος στο οποίο ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός έχει την κύρια εγκατάστασή του.

(2)   Κατά τον καθορισμό του ποσού της αμοιβής που καταβάλλεται για τα δικαιώματα που υπόκεινται στην αρχή της χώρας προέλευσης όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, τα μέρη λαμβάνουν υπόψη όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την παρεπόμενη επιγραμμική υπηρεσία, όπως τα χαρακτηριστικά της παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας, η ακροαματικότητα και η γλώσσα στην οποία παρέχεται η υπηρεσία.

(2)   Κατά τον καθορισμό του ποσού της αμοιβής που καταβάλλεται για τα δικαιώματα που υπόκεινται στην αρχή της χώρας προέλευσης όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, τα μέρη λαμβάνουν υπόψη όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την παρεπόμενη επιγραμμική υπηρεσία, όπως τα χαρακτηριστικά της παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας της επιγραμμικής διαθεσιμότητας, η ακροαματικότητα και όλες οι διαθέσιμες γλώσσες στις οποίες παρέχεται η υπηρεσία.

 

2 α)   Η παράγραφος 2 δεν περιορίζει την ελευθερία των μερών να συμφωνήσουν σε συγκεκριμένες μεθόδους και κριτήρια για τον υπολογισμό του ποσού αμοιβής που καταβάλλεται για τα δικαιώματα που υπόκεινται στην αρχή της χώρας προέλευσης, όπως εκείνα που βασίζονται στα έσοδα του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού που προκύπτουν από την επιγραμμική υπηρεσία.

 

2 β)  Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν θίγουν τις αρχές της εδαφικότητας και της συμβατικής ελευθερίας στο πλαίσιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, ούτε τα δικαιώματα που παρέχονται δυνάμει της οδηγίας 2001/29/ΕΚ. Στη βάση αυτή, τα μέρη έχουν δικαίωμα να συνεχίσουν να συνάπτουν συμφωνίες σχετικά με την εισαγωγή περιορισμών στην εκμετάλλευση των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, υπό την προϋπόθεση ότι οι περιορισμοί αυτοί είναι σύμφωνοι με το δίκαιο της ΕΕ και των κρατών μελών.

 

2 γ)  Η αναμετάδοση της αρχικής μετάδοσης τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού προγράμματος από ένα κράτος μέλος σε άλλα κράτη μέλη μέσω παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού πραγματοποιείται κατά τρόπο συμβατό προς τα ισχύοντα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα συγγενικά δικαιώματα και τα δικαιώματα άλλου υλικού και βάσει των ατομικών ή συλλογικών συμβάσεων που έχουν συναφθεί μεταξύ των κατόχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων άλλου υλικού και των φορέων εκμετάλλευσης υπηρεσιών αναμετάδοσης.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Άσκηση των δικαιωμάτων αναμετάδοσης από δικαιούχους που δεν είναι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί

Άσκηση των δικαιωμάτων αναμετάδοσης, εκτός της καλωδιακής αναμετάδοσης, από δικαιούχους που δεν είναι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί

 

(-1)   Το δικαίωμα αναμετάδοσης αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα και πρέπει να εγκρίνεται από τους κατόχους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συγγενικών δικαιωμάτων.

(1)   Οι κάτοχοι δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων που δεν είναι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί μπορούν να ασκούν το δικαίωμά τους να παρέχουν άδεια ή να αρνούνται την παροχή άδειας μόνον μέσω οργανισμού συλλογικής διαχείρισης.

(1)   Οι κάτοχοι δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων που δεν είναι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί ασκούν το δικαίωμά τους να επιτρέπουν πρόσβαση σε υπηρεσίες αναμετάδοσης εντός ρυθμισμένου περιβάλλοντος μόνον μέσω οργανισμού συλλογικής διαχείρισης.

(2)   Όταν ο δικαιούχος δεν έχει μεταβιβάσει τη διαχείριση του δικαιώματος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 σε εταιρεία συλλογικής διαχείρισης, ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης που έχει αναλάβει τη διαχείριση δικαιωμάτων της αυτής κατηγορίας για το έδαφος του κράτους μέλους για το οποίο ο φορέας εκμετάλλευσης υπηρεσιών αναμετάδοσης επιδιώκει την εκκαθάριση δικαιωμάτων για μια αναμετάδοση θεωρείται εξουσιοδοτημένος να διαχειρίζεται τα δικαιώματα για λογαριασμό του εν λόγω δικαιούχου.

 

(3)   Όταν περισσότεροι από ένας οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης διαχειρίζονται δικαιώματα της εν λόγω κατηγορίας για το έδαφος του συγκεκριμένου κράτους μέλους, ο δικαιούχος είναι ελεύθερος να επιλέξει μεταξύ τους τον οργανισμό διαχείρισης που θεωρείται εξουσιοδοτημένος να διαχειρίζεται το δικαίωμά του. Εάν σε μια τέτοια περίπτωση ο δικαιούχος δεν επιλέξει τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, απόκειται στο κράτος μέλος για το έδαφος του οποίου ο φορέας εκμετάλλευσης της υπηρεσίας αναμετάδοσης επιδιώκει την εκκαθάριση δικαιωμάτων για μια αναμετάδοση να υποδείξει ποιος από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης θεωρείται εξουσιοδοτημένος να διαχειρίζεται το δικαίωμα του εν λόγω δικαιούχου.

(3)   Όταν περισσότεροι από ένας οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης διαχειρίζονται δικαιώματα της εν λόγω κατηγορίας για το έδαφος του συγκεκριμένου κράτους μέλους, ο δικαιούχος είναι ελεύθερος να επιλέξει μεταξύ τους τον οργανισμό διαχείρισης που θεωρείται εξουσιοδοτημένος να διαχειρίζεται το δικαίωμά του. Εάν σε μια τέτοια περίπτωση ο δικαιούχος δεν επιλέξει τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, απόκειται στο κράτος μέλος για το έδαφος του οποίου ο φορέας εκμετάλλευσης της υπηρεσίας αναμετάδοσης επιδιώκει την εκκαθάριση δικαιωμάτων για μια αναμετάδοση να υποδείξει ποιος από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης θεωρείται εξουσιοδοτημένος να διαχειρίζεται το δικαίωμα του εν λόγω δικαιούχου.

(4)   Ο δικαιούχος απολαύει των αυτών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμφωνία μεταξύ του φορέα εκμετάλλευσης της υπηρεσίας αναμετάδοσης και του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης που θεωρείται εξουσιοδοτημένος να διαχειρίζεται το δικαίωμά του, όπως και οι δικαιούχοι που έχουν εξουσιοδοτήσει τον εν λόγω οργανισμό συλλογικής διαχείρισης και θα μπορεί να επικαλείται τα δικαιώματα αυτά εντός περιόδου που θα οριστεί από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και θα διαρκεί τουλάχιστον τρία έτη από την ημερομηνία της αναμετάδοσης που περιλαμβάνει το έργο του ή άλλο προστατευόμενο υλικό.

 

(5)   Ένα κράτος μέλος μπορεί να προβλέπει ότι, όταν ένας δικαιούχος επιτρέπει την αρχική μετάδοση στο έδαφός του ενός έργου ή άλλου προστατευόμενου υλικού, ο δικαιούχος θεωρείται ότι αποδέχεται να μην ασκήσει σε ατομική βάση τα δικαιώματα αναμετάδοσης που κατέχει αλλά να τα ασκήσει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

 

 

5 α) Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης διατηρούν βάση δεδομένων που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των δικαιωμάτων που καλύπτονται από το παρόν άρθρο, οι οποίες αφορούν μεταξύ άλλων τον κάτοχο του δικαιώματος, τον τύπο χρήσης, το έδαφος και τη χρονική περίοδο.

 

5 β)   Η δυνατότητα προσφυγής σε διαμεσολάβηση και η αποτροπή της κατάχρησης διαπραγματευτικών θέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 11 και στο άρθρο 12 παράγραφος 1 της οδηγίας 93/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου είναι επίσης διαθέσιμη για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 3 α

 

Εκμετάλλευση ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων μέσω αναμετάδοσης

 

Η αναμετάδοση έργων ή άλλου προστατευόμενου υλικού που περιλαμβάνεται σε τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό πρόγραμμα το οποίο παρουσιάστηκε αρχικά στο κοινό από ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό αποτελεί πράξη παρουσίασης αυτού του προγράμματος στο κοινό, ανεξάρτητα από το αν ο φορέας εκμετάλλευσης υπηρεσίας αναμετάδοσης χρησιμοποιεί τα ίδια τεχνικά μέσα ή διαφορετικά τεχνικά μέσα από αυτά που χρησιμοποιήθηκαν για την αρχική πράξη μετάδοσης και ανεξάρτητα από το αν αυτή η αναμετάδοση πραγματοποιείται εντός της πραγματικής ή της σκοπούμενης περιοχής λήψης της αρχικής μετάδοσης.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 4 α

 

Οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί που μεταδίδουν τα σήματα-φορείς προγραμμάτων τους μέσω διαδικασίας άμεσης διάθεσης σε διανομείς που είναι οργανισμοί διαφορετικοί από τους ραδιοτηλεοπτικούς αυτούς οργανισμούς, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βέρνης, για τη λήψη από το κοινό, ευθύνονται από κοινού με τους διανομείς τους για τις ενιαίες και αδιαίρετες πράξεις παρουσίασης και διάθεσης στο κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 2001/29/ΕΚ, τις οποίες πραγματοποιούν από κοινού. Οι εν λόγω ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί και διανομείς πρέπει συνεπώς να λαμβάνουν άδεια από τους κατόχους των σχετικών δικαιωμάτων σε σχέση με τη συμμετοχή τους στις προαναφερθείσες πράξεις.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 5

διαγράφεται

Μεταβατική διάταξη

 

Συμφωνίες σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων που αφορούν τις πράξεις της παρουσίασης στο κοινό και της διάθεσης οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της παροχής μιας παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας, καθώς και τις πράξεις αναπαραγωγής που είναι αναγκαίες για την παροχή, την προσπέλαση ή τη χρήση μιας παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας, οι οποίες είναι σε ισχύ την [η ημερομηνία που μνημονεύεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, προς συμπλήρωση από την ΥΕΕΕΚ] υπόκεινται στο άρθρο 2 από την [η ημερομηνία που μνημονεύεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 + 2 έτη, προς συμπλήρωση από την ΥΕΕΕΚ] εφόσον εκπνέουν μετά την ημερομηνία αυτή.

 

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Το αργότερο [3 έτη από την ημερομηνία που μνημονεύεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, προς συμπλήρωση από την ΥΕΕΕΚ], η Επιτροπή προβαίνει σε επανεξέταση του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει έκθεση επί των κύριων πορισμάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

(1)  Το αργότερο [3 έτη από την ημερομηνία που μνημονεύεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, προς συμπλήρωση από την ΥΕΕΕΚ], η Επιτροπή προβαίνει σε επανεξέταση του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει έκθεση επί των κύριων πορισμάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Εξασφαλίζεται η εύκολη και αποτελεσματική πρόσβαση του κοινού στην έκθεση.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή τα αναγκαία στοιχεία για την εκπόνηση της έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

(2)  Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή, έγκαιρα και με ακρίβεια, τα αναγκαία στοιχεία για την εκπόνηση της έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Εφαρμόζεται από τις [6 μήνες μετά την ημέρα δημοσίευσής του, προς συμπλήρωση από την ΥΕΕΕΚ].

(2)  Εφαρμόζεται από τις [18 μήνες μετά την ημέρα δημοσίευσής του, προς συμπλήρωση από την ΥΕΕΕΚ].

(1)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ευκολότερη πρόσβαση σε ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα μέσω του διαδικτύου είναι κεντρικό στοιχείο για την υλοποίηση της ψηφιακής εσωτερικής αγοράς. Τα μη ορατά εθνικά σύνορα που εξακολουθούν να υπάρχουν στον ψηφιακό τομέα πρέπει να γίνουν πιο διαπερατά για να εξασφαλιστεί και σε διασυνοριακό επίπεδο η πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο που διατίθεται ήδη στο διαδίκτυο. Είναι παράλογο, το ψηφιακό περιεχόμενο, στο οποίο ενυπάρχουν ως εγγενή στοιχεία η γρήγορη και εύκολη δυνατότητα μεταφοράς και η διαθεσιμότητα, να προσκρούει σε εθνικούς φραγμούς, τους οποίους τα φυσικά αγαθά έχουν προ πολλού διαπεράσει.

Στον τομέα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, τα μέτρα γεωγραφικού αποκλεισμού είναι απόρροια, αφενός, του κατακερματισμού της νομοθεσίας και, αφετέρου, της εφαρμογής της αρχής της εδαφικότητας.

Ενώ η εφαρμογή της αρχής της εδαφικότητας δεν περιορίζεται με τον κανονισμό, το ζήτημα του κατακερματισμού της νομοθεσίας διευθετείται μέσω της εισαγωγής ενός πλάσματος δικαίου με την μορφή της αρχής της χώρας προέλευσης. Υπ’ αυτή την έννοια, ο κανονισμός είναι ένας πολύ ισορροπημένος συμβιβασμός μεταξύ των αντικρουόμενων συμφερόντων. Ο εισηγητής αντιτίθεται σε περαιτέρω περιορισμούς, για να μην περιθωριοποιηθεί το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Ο νομικός κατακερματισμός οδηγεί σε υπερβολικά υψηλό κόστος των συναλλαγών, το οποίο εμποδίζει τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, να παρέχουν διασυνοριακή πρόσβαση. Εξαιτίας της έλλειψης νόμιμων δυνατοτήτων πρόσβασης, δεν είναι δυνατή η πλήρης αξιοποίηση της κοινωνικής αξίας των έργων. Οι ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές παρακολουθούνται ολοένα και συχνότερα μέσω διαδικτύου και όχι πλέον μέσω των παραδοσιακών μέσων μετάδοσης της καλωδιακής, της δορυφορικής και της επίγειας τεχνολογίας. Στο πλαίσιο αυτό, δεν μεταβάλλεται μόνο ο τρόπος πρόσβασης στις ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές, αλλά και η γενικότερη συμπεριφορά των καταναλωτών: παρατηρείται απομάκρυνση από την γραμμική τηλεόραση και προτίμηση για την μη γραμμική χρήση διαφόρων προσφορών μέσω μιας τελικής συσκευής της επιλογής του καταναλωτή. Η μεταβολή αυτή αφορά κυρίως τη νέα γενιά. Ωστόσο, στην πρόταση, δεν προωθείται η ιδέα της κατάργησης των εθνικών αδειών προς όφελος μιας ενιαίας πανευρωπαϊκής άδειας. Αντ’ αυτού, υιοθετείται η γνωστή και δοκιμασμένη αρχή του άρθρου 1 II στοιχείο β) της οδηγίας 93/83/ΕΟΚ, με την ονομασία «αρχή της χώρας προέλευσης» και επεκτείνεται στο επιγραμμικό περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο, απλοποιείται η άσκηση των δικαιωμάτων, δεδομένου ότι ορίζεται το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Έτσι ελαχιστοποιείται το πρόβλημα του υπερβολικού κόστους των συναλλαγών. Αντίθετα, δεν καθιερώνεται υποχρέωση παροχής για τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς.

Ο εισηγητής έχει επίγνωση της σημασίας της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής βιομηχανίας και θεωρεί σημαντικά τόσο την διαφύλαξη όσο και την προαγωγή της. Παρέχει περίπου 1 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, οι οποίες περιλαμβάνουν σεναριογράφους, τεχνικούς, ηθοποιούς και προσωπικό που απασχολείται σε βοηθητικές υπηρεσίες. Επιπλέον, συμβάλλει στην πολιτιστική πολυμορφία, η οποία είναι απολύτως αναγκαία προϋπόθεση για την λειτουργία της κοινωνίας της πληροφορίας και της δημοκρατίας.

Ωστόσο, αυτή η πολυμορφία μπορεί να αξιοποιηθεί στο έπακρο μόνον εάν είναι προσβάσιμη σε όλους. Μόνο τότε θα είναι δυνατή η προώθηση μιας ευρείας δημόσιας συζήτησης. Αυτή η έκφραση της πολιτισμικής πολυμορφίας ενθαρρύνεται με τον παρόντα κανονισμό ενώ, από την άλλη πλευρά, η πολυμορφία δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση ούτε από ποσοτική ούτε από ποιοτική άποψη.

Ο εισηγητής είναι της άποψης ότι ο κανονισμός μπορεί να αποφέρει τεράστια οφέλη για τις διάφορες ομάδες του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία θα γίνονται αισθητά στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Ενώ ο κανονισμός για τη διασφάλιση της διασυνοριακής φορητότητας των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην εσωτερική αγορά (εφεξής «κανονισμός για την φορητότητα») εξασφαλίζει στις υπηρεσίες πληρωμής διασυνοριακή χρήση υπηρεσιών που έχουν ήδη αγοραστεί, προϋποθέτει ότι η διαμονή σε άλλο κράτος μέλος θα είναι μόνο προσωρινή. Στις περιπτώσεις αυτές συγκαταλέγονται οι επισκέψεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ταξιδιών, διακοπών ή σπουδών.

Ο παρών κανονισμός είναι αντίθετα επικεντρωμένος σε ομάδες ανθρώπων που διαμένουν μόνιμα σε ένα κράτος μέλος και που, ωστόσο, έχουν νόμιμο συμφέρον να χρησιμοποιούν επιγραμμικές προσφορές ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών που είναι εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη μέλη.

Στις ομάδες αυτές ανήκουν για παράδειγμα τα 13,6 εκατομμύρια πολίτες και οι απόγονοί τους που ασκούν ενεργά τα δικαιώματά τους της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων και της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, τα οποία κατοχυρώνονται στο δίκαιο της ΕΕ. Εν προκειμένω, καθίστανται εμφανή τα άκαμπτα εθνικά σύνορα που εξακολουθούν να υπάρχουν στην ψηφιακή ενιαία αγορά σε αντίθεση με την αναλογική ενιαία αγορά. Ενώ είναι εξασφαλισμένη η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων στην εσωτερική αγορά, δε συμβαίνει το ίδιο με την πρόσβαση σε ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και επομένως σε προγράμματα της χώρας προέλευσης.

Επιπλέον, από τον κανονισμό θα επωφεληθούν οι γλωσσικές μειονότητες που υπάρχουν με πολλά κράτη μέλη. Ειδικά στις παραμεθόριες περιοχές είναι επίσης αδύνατο να κατανοήσει κανείς γιατί, ενώ οι παλαιές τεχνολογίες επιτρέπουν την πρόσβαση σε ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα στην εκάστοτε μητρική γλώσσα, δεν συμβαίνει το ίδιο με την τεχνολογία του διαδικτύου η οποία έχει στο μεταξύ επίσης καθιερωθεί.

Επιπλέον, μέσω της ακρόασης ραδιοφωνικών προγραμμάτων, εξυπηρετείται το θεμιτό συμφέρον προώθησης των ξένων γλωσσών, οι οποίες αποτελούν τη βάση της συνεννόησης των ευρωπαϊκών λαών.

Διευκολύνεται επίσης η πανευρωπαϊκή πρόσβαση σε εκπομπές που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη, με αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντική συμβολή στην ευρωπαϊκή δημοσιότητα.

Σε τελική ανάλυση, οι υπηρεσίες που καλύπτει ο κανονισμός για τη φορητότητα θέτουν κατά κανόνα μόνο ψυχαγωγικές προσφορές στη διάθεση του κοινού, ενώ δεν καλύπτεται η πρόσβαση σε ειδησεογραφικές και ενημερωτικές εκπομπές. Ωστόσο, ειδικά στην εποχή των λεγόμενων Fake-News και της απώλειας εμπιστοσύνης στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης που έχει, έστω εν μέρει, επέλθει, η πρόσβαση αυτή, είναι απολύτως αναγκαία. Είναι δε ιδιαίτερα σημαντική για τη δημοκρατία. Η απλουστευμένη πρόσβαση στο πρόγραμμα από άλλα κράτη μέλη, είναι άξια επιδοκιμασίας για μια κοινωνία των πληροφοριών που πρέπει να υποστηριχθεί.

Το δίκαιο του ανταγωνισμού, περιορίζει την ελευθερία των συμβάσεων μόνο εφόσον συνάπτονται συμφωνίες που περιορίζουν τον ανταγωνισμό (άρθρα 101, 102 ΣΛΕΕ). Ωστόσο, η νομοθεσία περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας δεν έχει ως στόχο την προστασία από πιθανές παραβιάσεις αυτού του πρωτογενούς δικαιώματος. Εξάλλου, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όρισε ρητά στην αποκαλούμενη απόφαση Murphy(1) ότι από τη νομολογία του σχετικά με συμφωνίες παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας συνάγεται ότι οι αποκλειστικές συμφωνίες σχετικά με ένα μεμονωμένο κράτος μέλος από το οποίο μεταδίδονται εκπομπές δεν οδηγούν από μόνες τους αυτομάτως στην υπόθεση ότι υπήρξε παραβίαση του δικαίου του ανταγωνισμού. Για να υποτεθεί κάτι τέτοιο είναι αναγκαία η ύπαρξη πολλών άλλων πρόσθετων παραγόντων.

Με την επέκταση της αρχής της χώρας προέλευσης εξουδετερώνεται η βασισμένη στο δίκαιο του ανταγωνισμού δικαιολογία για την απουσία των αναγκαίων δικαιωμάτων μετάδοσης. Ωστόσο, υπάρχουν άλλα νόμιμα συμφέροντα που συνεχίζουν να δικαιολογούν την λήψη μέτρων γεωγραφικού αποκλεισμού, όπως για παράδειγμα τοπικά συμφέροντα και πολιτιστικές προτιμήσεις.

Η αναγκαιότητα μιας ρύθμισης υπογραμμίζεται μεταξύ άλλων από το γεγονός ότι το 82% των δημόσιων και το 62% των ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών χρησιμοποιούν κάποιας μορφής γεωγραφικού αποκλεισμού που δυσχεραίνει εμφανώς την πρόσβαση σε προσφορές πληροφοριών. Ο αριθμός των ατόμων που αποκτούν πρόσβαση σε περιεχόμενο μέσω των λεγόμενων δικτύων VPN καταδεικνύει ότι υπάρχει ανάγκη για πρόσβαση. Αυτή η ανάγκη πρέπει να καλυφθεί μέσω της θέσπισης νομοθεσίας που να επιτρέπει τη νόμιμη πρόσβαση.

Ο εισηγητής προτείνει τις ακόλουθες σημαντικές βελτιώσεις στο κείμενο της Επιτροπής.

•  Κανόνες για τις αποδοχές. Ο εισηγητής τονίζει για άλλη μια φορά την τεράστια πολιτιστική σημασία του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί κυρίως από Ευρωπαίους δημιουργούς κινηματογραφικών ταινιών, ο εισηγητής προτείνει να διευκρινιστεί ο κανόνας για τις αποδοχές του άρθρου 2 II και να ενσωματωθεί ένας κανόνας για τις αποδοχές στο άρθ. 3. Η προτεινόμενη διευκρίνιση θα εξασφαλίσει ότι οι δημιουργοί, και ιδίως οι δημιουργοί εξειδικευμένων έργων, θα λαμβάνουν επαρκή πρόσθετη αμοιβή.

•  Το πεδίο εφαρμογής το οποίο περιορίζεται μόνο σε συμπληρωματικές διαδικτυακές υπηρεσίες, δείχνει, εξαιτίας της εξέλιξης της τεχνολογίας και των ταχέως μεταβαλλόμενων προσφορών, υπερβολικά στενό. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα κατάλληλο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ο εισηγητής πιστεύει ότι πρέπει να απαλειφθεί ο συσχετισμός διαδικτυακού περιεχομένου με συγκεκριμένη εκπομπή. Σήμερα υπάρχουν ήδη προγράμματα ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών που παρέχονται αποκλειστικά και μόνο μέσω διαδικτύου.

•  Μεταβατική διάταξη σχετικά με την εφαρμογή του κανόνα του κράτους προέλευσης για αγορασμένες κινηματογραφικές ταινίες και αγορασμένα επεισόδια τηλεοπτικών σειρών, τα οποία δεν ανατέθηκαν από τηλεοπτικό οργανισμό, για να καταστεί δυνατή η προσαρμογή των επιχειρηματικών μοντέλων στους νέους κανόνες.

•  Η στενή χρονική σύνδεση εξακολουθεί να θεωρείται ακατάλληλη και ο εισηγητής προτείνει τη διαγραφή αυτού του περιορισμού. Στο εθνικό δίκαιο προβλέπονται ήδη χρονικοί περιορισμοί. Κατά τη γνώμη του εισηγητή, θα πρέπει να επαφίεται στα συμβαλλόμενα μέρη να αποφασίζουν σχετικά με τη διάρκεια της διαθεσιμότητας, για την οποία θα καταβάλλουν ανάλογες και ικανοποιητικές αμοιβές.

•  Ορίζεται η ευθύνη σε περιπτώσεις απευθείας διαβίβασης.

•  Το καθεστώς συνέχισης της καλωδιακής μετάδοσης πρέπει σε περίπτωση συγκρισιμότητας με φορείς εκμετάλλευσης καλωδιακών δικτύων να διαμορφώνεται με τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η τεχνολογική πρόοδος και σε αυτόν τον τομέα.

(1)

Απόφαση του ΔΕΚ της 4.10.2011, C-403/08 και C-429/08, σκέψεις 137 επ.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (28.6.2017)

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό κανόνων σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων

(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Petra Kammerevert

(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Η ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών και του διαδικτύου έχει επιφέρει ριζικές αλλαγές τόσο στη διανομή των ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων όσο και στην πρόσβαση σε αυτά. Οι χρήστες ολοένα και περισσότερο έχουν την προσδοκία να έχουν πρόσβαση σε ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα τόσο σε απευθείας μετάδοση όσο και κατά παραγγελία, μέσω παραδοσιακών διαύλων όπως η δορυφορική ή η καλωδιακή εκπομπή, καθώς και μέσω επιγραμμικών υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί προσφέρουν ολοένα περισσότερο, παράλληλα με τις δικές τους εκπομπές ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, επιγραμμικές υπηρεσίες παρεπόμενες των εκπομπών τους, όπως υπηρεσίες ταυτόχρονης μετάδοσης και ετεροχρονισμένης τηλεοπτικής προβολής. Οι φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών αναμετάδοσης, οι οποίοι ομαδοποιούν εκπομπές ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων σε πακέτα και τα παρέχουν στους χρήστες ταυτόχρονα με την αρχική μετάδοση των εκπομπών, χωρίς αλλοιώσεις και περικοπές, χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές αναμετάδοσης, όπως είναι τα καλωδιακά, τα δορυφορικά, τα επίγεια ψηφιακά, τα κλειστού κυκλώματος βάσει IP και τα κινητά δίκτυα, καθώς και το ανοιχτό διαδίκτυο. Από την πλευρά των χρηστών, αυξάνεται διαρκώς η ζήτηση για πρόσβαση σε εκπομπές ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων που δεν προέρχονται μόνο από το κράτος μέλος τους αλλά και από άλλα κράτη μέλη της Ένωσης όπως, μεταξύ άλλων, και από μέλη γλωσσικών μειονοτήτων της Ένωσης καθώς και από πρόσωπα που ζουν σε άλλο κράτος μέλος από το κράτος μέλος προέλευσής τους.

(2)  Η ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών και του διαδικτύου έχει επιφέρει και συνεχίζει να επιφέρει ριζικές αλλαγές τόσο στη διανομή των ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων όσο και στην πρόσβαση σε αυτά. Οι χρήστες ολοένα και περισσότερο έχουν την προσδοκία να έχουν πρόσβαση σε ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα τόσο σε απευθείας μετάδοση όσο και κατά παραγγελία, μέσω παραδοσιακών διαύλων όπως η δορυφορική ή η καλωδιακή εκπομπή, καθώς και μέσω επιγραμμικών υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί προσφέρουν ολοένα περισσότερο, παράλληλα με τις δικές τους εκπομπές ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, επιγραμμικές υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες ταυτόχρονης μετάδοσης, μετάδοσης μέσω διαδικτύου και ετεροχρονισμένης τηλεοπτικής προβολής που είναι συμπληρωματικές προς το δικό τους παραδοσιακό γραμμικό περιεχόμενο. Επιπλέον οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί διαθέτουν επίσης μόνο επιγραμμική ή πρωτίστως επιγραμμικά οιονεί τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα. Οι εν λόγω πρακτικές συνιστούν μια διευρυνόμενη πραγματικότητα που μπορεί να εξηγηθεί από την αλλαγή των συνθηκών της αγοράς και των απαιτήσεων των καταναλωτών. Οι φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών αναμετάδοσης, οι οποίοι ομαδοποιούν εκπομπές ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων σε πακέτα και τα παρέχουν στους χρήστες ταυτόχρονα με την αρχική μετάδοση των εκπομπών, χωρίς αλλοιώσεις και περικοπές, χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές αναμετάδοσης, όπως είναι τα καλωδιακά, τα δορυφορικά, τα επίγεια ψηφιακά, τα κλειστού κυκλώματος βάσει IP και τα κινητά δίκτυα, καθώς και το ανοιχτό διαδίκτυο. Η διανομή των ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων και η πρόσβαση σε αυτά γίνεται, σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό, σε πολυπλατφορµική και τεχνολογικά ουδέτερη βάση. Από την πλευρά των χρηστών, αυξάνεται διαρκώς η ζήτηση για πρόσβαση σε εκπομπές ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, σε οποιαδήποτε πλατφόρμα σε ένα περιβάλλον χωρίς σύνορα, που δεν προέρχονται κατά συνέπεια μόνο από το κράτος μέλος τους αλλά και από άλλα κράτη μέλη της Ένωσης όπως, μεταξύ άλλων, και από μέλη γλωσσικών μειονοτήτων της Ένωσης καθώς και από πρόσωπα που ζουν σε άλλο κράτος μέλος από το κράτος μέλος προέλευσής τους.

Τροπολογία     2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Μια σειρά από φραγμούς εμποδίζουν την παροχή επιγραμμικών υπηρεσιών που είναι παρεπόμενες των εκπομπών και την παροχή υπηρεσιών αναμετάδοσης και, με τον τρόπο αυτό, την ελεύθερη κυκλοφορία ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων στο εσωτερικό της Ένωσης. Οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί μεταδίδουν καθημερινά πολλές ώρες ειδησεογραφικών, πολιτιστικών, πολιτικών ή ψυχαγωγικών προγραμμάτων και προγραμμάτων ντοκιμαντέρ. Τα προγράμματα αυτά ενσωματώνουν ποικίλο περιεχόμενο, όπως οπτικοακουστικά, μουσικά, λογοτεχνικά ή εικαστικά έργα, το οποίο προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και/ή συγγενικά δικαιώματα βάσει του δικαίου της Ένωσης. Το αποτέλεσμα είναι μια πολύπλοκη διαδικασία εκκαθάρισης δικαιωμάτων από πλήθος δικαιούχων και για διάφορες κατηγορίες έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού. Συχνά τα χρονικά περιθώρια για την εκκαθάριση των δικαιωμάτων είναι στενά, ιδίως όταν πρόκειται για την προετοιμασία προγραμμάτων ειδησεογραφίας ή επικαιρότητας. Για να είναι σε θέση οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί να παρέχουν τις επιγραμμικές υπηρεσίες τους σε διασυνοριακό επίπεδο χρειάζεται να διαθέτουν τα απαιτούμενα δικαιώματα επί έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού για όλα τα οικεία εδάφη, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο πολύπλοκη την εκκαθάριση των δικαιωμάτων.

(3)  Οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί μεταδίδουν καθημερινά πολλές ώρες προγραμμάτων ειδησεογραφίας και επικαιρότητας. Τα προγράμματα αυτά ενσωματώνουν ποικίλο περιεχόμενο, όπως οπτικοακουστικά, μουσικά, λογοτεχνικά ή εικαστικά έργα, το οποίο προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και/ή συγγενικά δικαιώματα βάσει του δικαίου της Ένωσης. Το αποτέλεσμα είναι μια πολύπλοκη διαδικασία εκκαθάρισης δικαιωμάτων από πλήθος δικαιούχων και για διάφορες κατηγορίες έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού. Συχνά τα χρονικά περιθώρια για την εκκαθάριση των δικαιωμάτων είναι στενά. Για να είναι σε θέση οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί να παρέχουν τις επιγραμμικές υπηρεσίες τους σε διασυνοριακό επίπεδο χρειάζεται να διαθέτουν τα απαιτούμενα δικαιώματα επί έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού για όλα τα οικεία εδάφη, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο πολύπλοκη την εκκαθάριση των δικαιωμάτων.

Τροπολογία     3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Οι φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών αναμετάδοσης, οι οποίοι κατά κανόνα προσφέρουν πολλαπλά προγράμματα που χρησιμοποιούν πλήθος έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού τα οποία περιλαμβάνονται στα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα που αναμεταδίδουν, έχουν πολύ στενά χρονικά περιθώρια για να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες άδειες και παράλληλα καλούνται να επωμιστούν σημαντικό βάρος σε σχέση με την εκκαθάριση δικαιωμάτων. Οι δικαιούχοι διατρέχουν επίσης τον κίνδυνο τα έργα τους και άλλο προστατευόμενο υλικό να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης χωρίς άδεια ή καταβολή αποζημίωσης.

(4)  Οι φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών αναμετάδοσης, οι οποίοι κατά κανόνα προσφέρουν πολλαπλά προγράμματα που χρησιμοποιούν πλήθος έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού τα οποία περιλαμβάνονται στα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα που αναμεταδίδουν, έχουν πολύ στενά χρονικά περιθώρια για να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες άδειες και παράλληλα καλούνται να επωμιστούν σημαντικό βάρος σε σχέση με την εκκαθάριση δικαιωμάτων.

Τροπολογία     4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Τα δικαιώματα έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού εναρμονίζονται, μεταξύ άλλων, μέσω της οδηγίας 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15 και της οδηγίας 2006/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16.

(5)  Τα δικαιώματα έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού εναρμονίζονται, μεταξύ άλλων, μέσω της οδηγίας 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15 και της οδηγίας 2006/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16. Ο κύριος στόχος των εργαλείων αυτών είναι η διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας για τους κατόχους δικαιωμάτων.

_________________

_________________

15 Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας, ΕΕ L 167 της 22.6.2001, σ. 10–19.

15 Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας, ΕΕ L 167 της 22.6.2001, σ. 10.

16 Οδηγία 2006/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το δικαίωμα εκμίσθωσης, το δικαίωμα δανεισμού και ορισμένα δικαιώματα συγγενικά προς την πνευματική ιδιοκτησία στον τομέα των προϊόντων της διανοίας, ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 28–35.

16 Οδηγία 2006/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το δικαίωμα εκμίσθωσης, το δικαίωμα δανεισμού και ορισμένα δικαιώματα συγγενικά προς την πνευματική ιδιοκτησία στον τομέα των προϊόντων της διανοίας, ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 28.

Τροπολογία     5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Η οδηγία 93/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου17 διευκολύνει τις δορυφορικές ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και την καλωδιακή αναμετάδοση ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων από άλλα κράτη μέλη της Ένωσης. Ωστόσο, οι διατάξεις της οδηγίας αυτής που αφορούν τις μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών περιορίζονται στις δορυφορικές μεταδόσεις και ως εκ τούτου δεν εφαρμόζονται στις επιγραμμικές υπηρεσίες που είναι παρεπόμενες της ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής, ενώ οι διατάξεις που αφορούν τις αναμεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων από άλλα κράτη μέλη περιορίζονται στην χωρίς αλλοιώσεις και περικοπές ταυτόχρονη αναμετάδοση μέσω συστημάτων καλωδίων ή μικροκυμάτων και δεν επεκτείνονται στις αναμεταδόσεις μέσω άλλων τεχνολογιών.

(6)  Η οδηγία 93/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου17 διευκολύνει τις δορυφορικές ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και την καλωδιακή αναμετάδοση ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων από άλλα κράτη μέλη της Ένωσης.

_________________

_________________

17 Οδηγία 93/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 1993, για συντονισμό ορισμένων κανόνων όσον αφορά την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα που εφαρμόζονται στη ραδιοτηλεοπτική εκπομπή μέσω δορυφόρου και στην αναμετάδοση μέσω καλωδίου, ΕΕ L 248 της 6.10.1993, σ. 15-21.

17 Οδηγία 93/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 1993, για συντονισμό ορισμένων κανόνων όσον αφορά την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα που εφαρμόζονται στη ραδιοτηλεοπτική εκπομπή μέσω δορυφόρου και στην αναμετάδοση μέσω καλωδίου, ΕΕ L 248 της 6.10.1993, σ. 15.

Τροπολογία     6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Συνεπώς, η διασυνοριακή παροχή επιγραμμικών υπηρεσιών που είναι παρεπόμενες της ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής και των αναμεταδόσεων ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη πρέπει να διευκολυνθεί μέσω της προσαρμογής του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που αφορούν τις εν λόγω δραστηριότητες.

διαγράφεται

Τροπολογία     7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Οι παρεπόμενες επιγραμμικές υπηρεσίες που καλύπτει ο παρών κανονισμός είναι οι υπηρεσίες εκείνες των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών που έχουν σαφή σχέση εξάρτησης με την ραδιοτηλεοπτική εκπομπή. Σε αυτές περιλαμβάνονται υπηρεσίες που δίνουν πρόσβαση σε ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα με γραμμικό τρόπο ταυτόχρονα με τη ραδιοτηλεοπτική εκπομπή και υπηρεσίες που δίνουν πρόσβαση, εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος μετά τη ραδιοτηλεοπτική εκπομπή, σε ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα που έχουν μεταδοθεί προηγουμένως από τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό (τις επονομαζόμενες υπηρεσίες ετεροχρονισμένης τηλεοπτικής προβολής). Επίσης, στις παρεπόμενες επιγραμμικές υπηρεσίες περιλαμβάνονται υπηρεσίες οι οποίες δίνουν πρόσβαση σε υλικό που εμπλουτίζει ή άλλως διευρύνει ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα μεταδιδόμενα από τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό, μέσω, μεταξύ άλλων, της προεπισκόπησης, επέκτασης, συμπλήρωσης ή αξιολόγησης του περιεχομένου του σχετικού προγράμματος. Η παροχή πρόσβασης σε επιμέρους έργα ή άλλο προστατευόμενο υλικό που έχουν ενσωματωθεί σε ραδιοτηλεοπτικό πρόγραμμα δεν πρέπει να θεωρείται παρεπόμενη επιγραμμική υπηρεσία. Ομοίως, η παροχή πρόσβασης σε έργα ή άλλο προστατευόμενο υλικό ανεξαρτήτως μετάδοσης, όπως οι υπηρεσίες που δίνουν πρόσβαση σε χωριστά μουσικά ή οπτικοακουστικά έργα, μουσικά άλμπουμ ή βίντεο, δεν εμπίπτουν στον ορισμό της παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας.

διαγράφεται

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Μέσω της αρχής της συμβατικής ελευθερίας θα είναι δυνατόν να εξακολουθήσουν να ισχύουν περιορισμοί στην εκμετάλλευση των δικαιωμάτων που επηρεάζονται από την αρχή της χώρας προέλευσης που θεσπίζεται στον παρόντα κανονισμό, ιδίως όσον αφορά ορισμένα τεχνικά μέσα μετάδοσης ή ορισμένες γλώσσες στις οποίες παρέχεται η υπηρεσία, με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω περιορισμοί στην εκμετάλλευση συμμορφώνονται με το δίκαιο της Ένωσης.

(11)  Μέσω της αρχής της συμβατικής ελευθερίας και προκειμένου να υποστηριχθούν τα υφιστάμενα πρότυπα αδειοδότησης, όπως η αποκλειστική εδαφική αδειοδότηση που επιτρέπει την εφαρμογή μηχανισμών χρηματοδότησης που έχουν ζωτική σημασία για την οπτικοακουστική παραγωγή, τη βέλτιστη διανομή και την προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας, θα πρέπει να είναι δυνατόν να εξακολουθήσουν να ισχύουν περιορισμοί στην εκμετάλλευση των δικαιωμάτων που επηρεάζονται από την αρχή της χώρας προέλευσης που θεσπίζεται στον παρόντα κανονισμό, ιδίως όσον αφορά ορισμένα τεχνικά μέσα μετάδοσης, όπως ο γεωγραφικός αποκλεισμός ή το γεωγραφικό φιλτράρισμα ή ορισμένες γλώσσες στις οποίες παρέχεται η υπηρεσία, με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω περιορισμοί στην εκμετάλλευση συμμορφώνονται με το δίκαιο της Ένωσης

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α)  Η λογική που διέπει πολλές διεθνείς συμφωνίες συμπαραγωγής είναι ότι τα δικαιώματα στην συμπαραγωγή ασκούνται χωριστά και ανεξάρτητα από κάθε συμπαραγωγό, διαιρώντας την εκμετάλλευση δικαιωμάτων μεταξύ τους μέσω εδαφικών γραμμών. Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων του κάθε συμπαραγωγού τα δικαιώματα των άλλων συμπαραγωγών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη με σεβασμό στη χρηματοδοτική συμμετοχή των μερών. Σε περίπτωση που η έγκριση της παρουσίασης ή της διάθεσης στο κοινό συμπαραγωγών οπτικοακουστικών έργων από ένα συμπαραγωγό θα προκαλούσε σοβαρή ζημία στην αξία των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης άλλου συμπαραγωγού, οι συμφωνίες μεταξύ των συμπαραγωγών θα μπορούσαν να περιέχουν διατάξεις για τις περιπτώσεις στις οποίες ο τελευταίος συμπαραγωγός οφείλει να συναινεί στην έγκριση από τον προηγούμενο συμπαραγωγό, για παράδειγμα όταν η γλωσσική απόδοση ή οι γλωσσικές αποδόσεις των έργων που διατίθενται, μεταξύ άλλων όταν η έκδοση γίνεται μεταγλωττισμό ή υποτιτλισμό, συμπίπτει/συμπίπτουν με τη γλώσσα ή τις γλώσσες που είναι ευρέως κατανοητή/κατανοητές στην επικράτεια που ορίζει η συμφωνία για άλλο συμπαραγωγό. Ως εκ τούτου, οι συμφωνίες μεταξύ των συμπαραγωγών θα μπορούσαν να απαιτούν, στο βαθμό που αυτό συμβιβάζεται με το δίκαιο της Ένωσης, τη χρήση τεχνικών μέτρων προκειμένου να αποφευχθεί η παρέμβαση ενός μέρους στα συμφωνηθέντα δικαιώματα εδαφικής εκμετάλλευσης ενός άλλου μέρους.

Τροπολογία     10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11β)  Οι τεχνολογίες απευθείας διαβίβασης επιτρέπουν στα σήματα-φορείς προγραμμάτων ενός ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού να μεταδίδονται αποκλειστικά σε φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών αναμετάδοσης. Οι φορείς εκμετάλλευσης, με τη σειρά τους, συγκεντρώνουν τα σήματα και τα μεταδίδουν στους πελάτες τους, συμπεριλαμβάνοντας συχνά άλλες συναφείς υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως η ετεροχρονισμένη προβολή, η τοπική φορητότητα, οι υπηρεσίες μετάδοσης συνεχούς ροής. Η μετάδοση προγραμμάτων που έχουν ομαδοποιηθεί και τελούν υπό τη διαχείριση ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών αντιστοιχεί σε ένα σημαντικό μέρος των εσόδων για φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών καλωδιακής αναμετάδοσης. Οι φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών αναμετάδοσης θα πρέπει να εξακολουθήσουν να αποζημιώνουν τους κατόχους δικαιωμάτων ανεξαρτήτως της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Οι φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών αναμετάδοσης που παρέχονται μέσω δορυφορικών, επίγειων ψηφιακών, κλειστού κυκλώματος βάσει IP, κινητών και άλλων παρόμοιων δικτύων παρέχουν υπηρεσίες ισοδύναμες με αυτές που παρέχουν οι φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών καλωδιακής αναμετάδοσης όταν προβαίνουν στην ταυτόχρονη αναμετάδοση, χωρίς αλλοιώσεις και περικοπές και με σκοπό τη λήψη της από το κοινό, αρχικής ενσύρματης ή ασύρματης μετάδοσης, συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης μέσω δορυφόρου αλλά εξαιρουμένης της επιγραμμικής μετάδοσης, από άλλο κράτος μέλος, τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών προγραμμάτων που προορίζονται για λήψη από το κοινό. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και να επωφελούνται από τον μηχανισμό που εισάγει την υποχρεωτική συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων. Οι υπηρεσίες αναμετάδοσης που παρέχονται μέσω του ανοιχτού διαδικτύου πρέπει να αποκλειστούν από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες αυτές έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δεν συνδέονται με συγκεκριμένες υποδομές και οι δυνατότητές τους ως προς την εξασφάλιση ελεγχόμενου περιβάλλοντος είναι περιορισμένες όταν συγκρίνονται, για παράδειγμα, με τα καλωδιακά δίκτυα ή τα δίκτυα κλειστού κυκλώματος βάσει IP.

(12)  Οι φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών αναμετάδοσης που παρέχονται μέσω δορυφορικών, επίγειων ψηφιακών, κλειστού κυκλώματος βάσει IP, κινητών και άλλων παρόμοιων δικτύων, καθώς και μέσω υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, παρέχουν υπηρεσίες ισοδύναμες με αυτές που παρέχουν οι φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών καλωδιακής αναμετάδοσης όταν προβαίνουν στην ταυτόχρονη αναμετάδοση, χωρίς αλλοιώσεις και περικοπές και με σκοπό τη λήψη της από το κοινό, αρχικής ενσύρματης ή ασύρματης μετάδοσης, συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης μέσω δορυφόρου, καθώς και επιγραμμικών μεταδόσεων από άλλο κράτος μέλος, τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών προγραμμάτων που προορίζονται για λήψη από το κοινό. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και να επωφελούνται από τον μηχανισμό που εισάγει την υποχρεωτική συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων. Οι υπηρεσίες αναμετάδοσης που παρέχονται μέσω του ανοιχτού διαδικτύου πρέπει να αποκλειστούν από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού μόνον εάν αδυνατούν να εξασφαλίσουν ένα κλειστό περιβάλλον σε σύγκριση, για παράδειγμα, με τα καλωδιακά δίκτυα ή τα δίκτυα κλειστού κυκλώματος βάσει IP.

 

_________________

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης, ΕΕ L 310 της 26.11.2015, σ. 1.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Προκειμένου να υπάρξει ασφάλεια δικαίου για τους φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών αναμετάδοσης που παρέχονται μέσω δορυφορικών, επίγειων ψηφιακών, κλειστού κυκλώματος βάσει IP, κινητών ή άλλων παρόμοιων δικτύων, και για να εξομαλυνθούν οι διαφορές στις εθνικές νομοθεσίες ως προς τις εν λόγω υπηρεσίες αναμετάδοσης, θα πρέπει να εφαρμοστούν κανόνες παρόμοιοι με τους ισχύοντες για την καλωδιακή αναμετάδοση κατά τα οριζόμενα στην οδηγία 93/83/ΕΟΚ. Οι κανόνες που καθορίζονται στην εν λόγω οδηγία περιλαμβάνουν την υποχρέωση η άσκηση του δικαιώματος παροχής άδειας ή άρνησης της παροχής άδειας σε φορέα εκμετάλλευσης υπηρεσίας αναμετάδοσης δικτύου για την αναμετάδοση εκπομπής μέσω καλωδίου να γίνεται μέσω οργανισμού συλλογικής διαχείρισης. Τούτο ισχύει με την επιφύλαξη της οδηγίας 2014/26/ΕΕ18 και ειδικότερα τις διατάξεις της που αφορούν τα δικαιώματα των δικαιούχων σε σχέση με την επιλογή οργανισμού συλλογικής διαχείρισης.

(13)  Προκειμένου να υπάρξει ασφάλεια δικαίου για τους φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών αναμετάδοσης που παρέχονται μέσω δορυφορικών, επίγειων ψηφιακών, βάσει IP, κινητών ή άλλων παρόμοιων δικτύων, και για να εξομαλυνθούν οι διαφορές στις εθνικές νομοθεσίες ως προς τις εν λόγω υπηρεσίες αναμετάδοσης, θα πρέπει να εφαρμοστούν κανόνες παρόμοιοι με τους ισχύοντες για την καλωδιακή αναμετάδοση κατά τα οριζόμενα στην οδηγία 93/83/ΕΟΚ. Οι κανόνες που καθορίζονται στην εν λόγω οδηγία περιλαμβάνουν την υποχρέωση η άσκηση του δικαιώματος παροχής άδειας ή άρνησης της παροχής άδειας σε φορέα εκμετάλλευσης υπηρεσίας αναμετάδοσης δικτύου για την αναμετάδοση εκπομπής μέσω καλωδίου να γίνεται μέσω οργανισμού συλλογικής διαχείρισης. Τούτο ισχύει με την επιφύλαξη της οδηγίας 2014/26/ΕΕ18 και ειδικότερα τις διατάξεις της που αφορούν τα δικαιώματα των δικαιούχων σε σχέση με την επιλογή οργανισμού συλλογικής διαχείρισης.

__________________

__________________

18 Οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά, ΕΕ L 84, 20.3.2014, σ. 72–98.

18 Οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά, ΕΕ L 84, 20.3.2014, σ. 72.

Τροπολογία     13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)  Για να καλυφθούν οι απαιτήσεις των καταναλωτών, η άσκηση δικαιωμάτων αναμετάδοσης, όπως ορίζεται στον παρόντα κανονισμό και στην οδηγία 93/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου, θα πρέπει επίσης να ισχύει για λειτουργίες που συνδέονται στενά με την γραμμική μετάδοση για την οποία έχουν αποκτηθεί δικαιώματα αναμετάδοσης. Οι χρονικά μετατοπισμένες υπηρεσίες, οι οποίες, με βάση τη συμβατική συμφωνία μεταξύ των μερών, είναι διαθέσιμες για ορισμένο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια της αναμετάδοσης ή μετά από αυτήν, όπως η διαδικτυακή υπηρεσία PVR (προσωπική συσκευή μαγνητοσκόπησης) και «restart-TV», θα πρέπει να θεωρούνται παραδείγματα για τέτοιες λειτουργίες. Μια λειτουργία που υποκαθιστά τις επιγραμμικές υπηρεσίες ενός ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού δεν πρέπει να θεωρείται ως λειτουργία στενά συνδεδεμένη με τη γραμμική μετάδοση για την οποία έχουν αποκτηθεί δικαιώματα αναμετάδοσης. Η άσκηση των δικαιωμάτων αναμετάδοσης δεν πρέπει συνεπώς να ισχύει για μια τέτοια λειτουργία που παρέχεται από ένα φορέα αναμετάδοσης.

Τροπολογία     14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Για να αποτραπεί η καταστρατήγηση της αρχής της χώρας προέλευσης μέσω της παράτασης της διάρκειας των συμφωνιών που ήδη ισχύουν σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων τα οποία αφορούν την παροχή μιας παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας, καθώς και την προσπέλαση ή τη χρήση μιας παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας, είναι αναγκαίο να εφαρμόζεται η αρχή της χώρας προέλευσης και στις υφιστάμενες συμφωνίες, με την πρόβλεψη, ωστόσο, μεταβατικής περιόδου.

διαγράφεται

Τροπολογία     15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α)  Ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί που διαβιβάζουν τα σήματα-φορείς προγραμμάτων που προορίζονται για λήψη από το κοινό με διαδικασία απευθείας διαβίβασης σε διανομείς πρέπει να είναι από κοινού υπεύθυνοι με τους εν λόγω διανομείς για τις ενιαίες και αδιαίρετες πράξεις της παρουσίασης και της διάθεσης στο κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 2001/29/ΕΚ, τις οποίες πράξεις διεκπεραιώνουν από κοινού. Οι εν λόγω ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί και διανομείς θα πρέπει συνεπώς να λαμβάνουν άδεια από τους κατόχους των σχετικών δικαιωμάτων σε σχέση με τη συμμετοχή τους στις προαναφερθείσες πράξεις.

Τροπολογία     16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  «προγράμματα επικαιρότητας»: είδος εκπομπών δημοσιογραφίας, όπου δίδεται έμφαση στη λεπτομερή ανάλυση και συζήτηση σχετικά με ειδήσεις πρόσφατες ή τρέχουσες κατά το χρόνο της εκπομπής·

Τροπολογία     17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α β)  «ειδησεογραφικά προγράμματα»: είδος προγραμμάτων όπου δίδεται έμφαση σε μετάδοση ειδήσεων που παρουσιάζονται με απλό τρόπο το συντομότερο δυνατό, συχνά με μια ελάχιστη ανάλυση·

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  «αναμετάδοση» κάθε χωρίς αλλοιώσεις και περικοπές ταυτόχρονη αναμετάδοση, εκτός της καλωδιακής αναμετάδοσης όπως αυτή ορίζεται στην οδηγία 93/83/ΕΟΚ και εκτός κάθε άλλης αναμετάδοσης που παρέχεται μέσω υπηρεσίας πρόσβασης στο διαδίκτυο όπως αυτή ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2120 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου19, που προορίζεται για τη λήψη από το κοινό αρχικής ενσύρματης ή ασύρματης μετάδοσης, συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης μέσω δορυφόρου αλλά εξαιρουμένης της επιγραμμικής μετάδοσης, από άλλο κράτος μέλος, τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών προγραμμάτων που προορίζονται για λήψη από το κοινό, με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω αναμετάδοση πραγματοποιείται από φορέα που δεν είναι ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός που πραγματοποίησε την αρχική μετάδοση ή υπό τον έλεγχο και την ευθύνη του οποίου πραγματοποιήθηκε η εν λόγω μετάδοση.

β)  «αναμετάδοση» κάθε χωρίς αλλοιώσεις και περικοπές ταυτόχρονη αναμετάδοση, εκτός της καλωδιακής αναμετάδοσης όπως αυτή ορίζεται στην οδηγία 93/83/ΕΟΚ και εκτός κάθε άλλης αναμετάδοσης που παρέχεται μέσω υπηρεσίας πρόσβασης στο διαδίκτυο όπως αυτή ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2120 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου19, που προορίζεται για τη λήψη από το κοινό αρχικής ενσύρματης ή ασύρματης μετάδοσης, συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης μέσω δορυφόρου αλλά εξαιρουμένης της επιγραμμικής μετάδοσης, από άλλο κράτος μέλος, τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών προγραμμάτων που προορίζονται τελικά για λήψη από το κοινό, με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω αναμετάδοση πραγματοποιείται από φορέα που δεν είναι ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός που πραγματοποίησε την αρχική μετάδοση ή υπό τον έλεγχο και την ευθύνη του οποίου πραγματοποιήθηκε η εν λόγω μετάδοση. Οι επιγραμμικές αναμεταδόσεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού εφόσον συνδέονται με μια συγκεκριμένη υποδομή ή έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν ένα ελεγχόμενο περιβάλλον ομάδας χρηστών.

__________________

__________________

19 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης, ΕΕ L 310 της 26.11.2015, σ. 1.

19 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης, ΕΕ L 310 της 26.11.2015, σ. 1.

Τροπολογία     19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  «κλειστό περιβάλλον»: κάθε περιβάλλον στο οποίο ένας φορέας αναμετάδοσης παρέχει μια υπηρεσία αναμετάδοσης μόνο σε μία ορισμένη ομάδα καταναλωτών·

Τροπολογία     20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β β)  «απευθείας διαβίβαση»: διαδικασία δύο ή περισσοτέρων σταδίων στο πλαίσιο της οποίας ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί διαβιβάζουν, «από σημείο σε σημείο», με ενσύρματα ή ασύρματα μέσα, συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η λήψη των σημάτων-φορέων προγραμμάτων από το ευρύ κοινό κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβίβασης, τα σήματα-φορείς των προγραμμάτων τους που προορίζονται για λήψη από το κοινό σε διανομείς, οι οποίοι, στη συνέχεια, προσφέρουν στο κοινό αυτά τα προγράμματα ταυτόχρονα, χωρίς αλλοιώσεις και περικοπές, προς τηλεθέαση ή ακρόαση σε δίκτυα καλωδιακά, μικροκυμάτων, δορυφορικά, ψηφιακά, επίγεια ψηφιακά, βάσει IP ή σε συναφή δίκτυα.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε επιγραμμικές υπηρεσίες οι οποίες απευθύνονται στο σύνολό τους, πρωτίστως ή αποκλειστικώς σε κοινό που βρίσκεται εκτός του κράτους μέλους, στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1β)  Η παράγραφος 1 δεν θίγει τη συμβατική ελευθερία στο πεδίο του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας ούτε τα δικαιώματα που προβλέπονται στην οδηγία 2001/29/ΕΚ. Οι δικαιούχοι και οι χρήστες δικαιωμάτων ενδέχεται, ως εκ τούτου, να συμφωνούν να περιορίσουν το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής των δικαιωμάτων που θίγονται από την αρχή της χώρας καταγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν τους σχετικούς κανόνες.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1γ)  Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε πράξεις παρουσίασης στο κοινό, διάθεσης στο κοινό και αναπαραγωγής που αφορούν:

 

i)  οπτικοακουστικά έργα με άδεια του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού από τρίτο μέρος, καθώς και από άλλο ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό, εκτός εάν τα εν λόγω οπτικοακουστικά έργα ανατίθενται και χρηματοδοτούνται πλήρως από τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό που παρέχει την επιγραμμική υπηρεσία που αναφέρεται στην παράγραφο 1·

 

ii)  συμπαραγωγές οπτικοακουστικών έργων, εκτός αν χρηματοδοτούνται πλήρως από τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό· και 

 

iii)  έργα ή άλλο προστατευόμενο περιεχόμενο που περιλαμβάνεται σε μεταδόσεις αθλητικών εκδηλώσεων.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Η αρχή της συμβατικής ελευθερίας διασφαλίζει τη δυνατότητα περιορισμού της εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων που θίγονται από την προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 αρχή της χώρας προέλευσης, μεταξύ άλλων εγκρίνοντας την απόλυτη εδαφική αποκλειστικότητα. Σε περίπτωση που αποφάσεις σε σχέση με το δίκαιο της Ένωσης απαγορεύουν τις συμβατικές ρήτρες βάσει των οποίων χορηγείται και/ή ενισχύεται η απόλυτη εδαφική αποκλειστικότητα, η διάταξη της παραγράφου 1 παύει να ισχύει.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Σε περίπτωση που ο δημιουργός έχει μεταβιβάσει το δικαίωμά του αναμετάδοσης σε ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό ή παραγωγό, διατηρεί το δικαίωμα να λαμβάνει εύλογη αμοιβή για την αναμετάδοση του έργου του. Η άσκηση ενός τέτοιου δικαιώματος μπορεί να ανατίθεται σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης που αντιπροσωπεύει τους δημιουργούς

 

Η παρούσα διάταξη δεν αποκλείει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, τις επιχειρησιακές συμφωνίες και τους κοινούς κανόνες για τις αποδοχές των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, των παραγωγών και των εργατικών σωματείων υπό την προϋπόθεση ότι ο δημιουργός λαμβάνει μια εύλογη αμοιβή για την αναμετάδοση του έργου του.

Τροπολογία     26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 5

διαγράφεται

Μεταβατική διάταξη

 

Συμφωνίες σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων που αφορούν τις πράξεις της παρουσίασης στο κοινό και της διάθεσης οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της παροχής μιας παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας, καθώς και τις πράξεις αναπαραγωγής που είναι αναγκαίες για την παροχή, την προσπέλαση ή τη χρήση μιας παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας, οι οποίες είναι σε ισχύ την [η ημερομηνία που μνημονεύεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, προς συμπλήρωση από την ΥΕΕΕΚ] υπόκεινται στο άρθρο 2 από την [η ημερομηνία που μνημονεύεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 + 2 έτη, προς συμπλήρωση από την ΥΕΕΕΚ] εφόσον εκπνέουν μετά την ημερομηνία αυτή.

 

Τροπολογία     27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 5α

 

Εκμετάλλευση ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων με διαδικασία απευθείας διαβίβασης

 

Ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί που διαβιβάζουν τα σήματα-φορείς προγραμμάτων που προορίζονται για λήψη από το κοινό με διαδικασία απευθείας διαβίβασης σε διανομείς είναι από κοινού υπεύθυνοι με τους εν λόγω διανομείς για τις ενιαίες και αδιαίρετες πράξεις της παρουσίασης και της διάθεσης στο κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 2001/29/ΕΚ, τις οποίες πράξεις διεκπεραιώνουν από κοινού. Οι εν λόγω ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί και διανομείς θα πρέπει συνεπώς να λαμβάνουν άδεια από τους κατόχους των σχετικών δικαιωμάτων σε σχέση με τη συμμετοχή τους στις προαναφερθείσες πράξεις.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Το αργότερο [3 έτη από την ημερομηνία που μνημονεύεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, προς συμπλήρωση από την ΥΕΕΕΚ], η Επιτροπή προβαίνει σε επανεξέταση του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει έκθεση επί των κύριων πορισμάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

(1)  Το αργότερο [3 έτη από την ημερομηνία που μνημονεύεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, προς συμπλήρωση από την ΥΕΕΕΚ], η Επιτροπή προβαίνει σε επανεξέταση του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει έκθεση επί των κύριων πορισμάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Η έκθεση διατίθεται στο κοινό κατά τρόπο εύκολο και αποτελεσματικό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ή ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤHN ΣΥΝΤΑΚΤΡΙA ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο ακόλουθος κατάλογος καταρτίζεται σε καθαρά εθελοντική βάση υπό την αποκλειστική ευθύνη της συντάκτριας της γνωμοδότησης. Η συντάκτρια της γνωμοδότησης, κατά την κατάρτιση του σχεδίου γνωμοδότησης και έως την έγκρισή του στην επιτροπή, έλαβε ενημέρωση από τους εξής οργανισμούς και τα εξής φυσικά πρόσωπα.

Οργανισμοί και/ή φυσικά πρόσωπα

European Broadcasting Union (EBU)

European Composer and Songwriter Alliance (ECSA)

European Grouping of Societies of Authors and Composers (GESAC)

International Confederation of Music Publishers (ICMP)

ARD

ZDF

Vodafone

Association of European Radios (AER)

Association for the International Collective Management of Audiovisual Works (AGICOA)

GSM-Association (GSMA)

European Film Agency Directors (EFADs)

Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Society of Audiovisual Authors (SAA)

Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA)

Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V. (Bitkom)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Κανόνες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων του δημιουργού και των συγγενικών δικαιωμάτων εφαρμοστέοι σε ορισμένες διαδικτυακές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

6.10.2016

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CULT

6.10.2016

Συνδεδεμένες επιτροπές - Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

16.3.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Petra Kammerevert

25.10.2016

Εξέταση στην επιτροπή

28.2.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.6.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

9

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Martin Sonneborn, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka, Γιώργος Γραμματικάκης, Θεόδωρος Ζαγοράκης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Emma McClarkin, Martina Michels

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

David Borrelli

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

19

+

ECR

Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Morten Messerschmidt, John Procter

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

S&D

Silvia Costa, Γιώργος Γραμματικάκης, Momchil Nekov, Julie Ward, Krystyna Łybacka

Verts/ALE

Helga Trüpel

9

-

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

EFDD

David Borrelli

ENF

Dominique Bilde

GUE/NGL

Curzio Maltese, Martina Michels

NI

Martin Sonneborn

S&D

Petra Kammerevert

Verts/ALE

Jill Evans

1

0

S&D

Luigi Morgano

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (23.6.2017)

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό κανόνων σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων

(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jerzy Buzek

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση κανονισμού έχει στόχο να προωθήσει την ευρύτερη διάδοση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων με την επέκταση ορισμένων αρχών της οδηγίας του 1993 για τη δορυφορική και καλωδιακή μετάδοση στο επιγραμμικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της χώρας προέλευσης σε «παρεπόμενες» επιγραμμικές υπηρεσίες των ραδιοτηλεοπτικών φορέων και την επέκταση της υποχρεωτικής συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων για υπηρεσίες αναμετάδοσης που παρέχονται με άλλα μέσα πέραν της καλωδιακής αναμετάδοσης μέσω κλειστών δικτύων.

Ο συντάκτης υποστηρίζει τη γενική προσέγγιση της Επιτροπής να επεκτείνει την αρχή της χώρας προέλευσης σε «παρεπόμενες» επιγραμμικές υπηρεσίες των ραδιοτηλεοπτικών φορέων προκειμένου να διευκολύνεται η παροχή αδειών εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συναφών έργων. Επιπλέον, ο συντάκτης επικροτεί τις διατάξεις σχετικά με την επέκταση της υποχρεωτικής συλλογικής διαχείρισης των δικαιωμάτων αλλά είναι της άποψης ότι θα πρέπει να καλύπτονται και οι αναμεταδόσεις μέσω του ανοικτού διαδικτύου υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται με ελεγχόμενο περιβάλλον, όπως με μια προσδιορίσιμη ομάδα χρηστών με βάση την εγγραφή ή την επαλήθευση χρηστών.

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να τονιστεί ότι οι συγκεκριμένοι νέοι κανόνες συνάδουν με την αρχή της συμβατικής ελευθερίας, η οποία είναι κρίσιμη για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων. Ο συντάκτης επιδιώκει να ενισχύσει τις διατάξεις αυτές λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο του παρόντος κανονισμού στη χρηματοδότηση και τις επενδύσεις στα οπτικοακουστικά έργα στην Ευρώπη, κατά την επανεξέταση του κανονισμού από την Επιτροπή.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία     1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Προκειμένου να διευκολυνθεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, είναι αναγκαίο να επιδιωχθεί η ευρύτερη διάδοση ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη προς όφελος των χρηστών σε ολόκληρη την Ένωση, μέσω της διευκόλυνσης της αδειοδότησης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων επί έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού που περιέχονται σε εκπομπές τέτοιων προγραμμάτων. Είναι γεγονός ότι τα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα είναι σημαντικά μέσα για την προώθηση της πολιτιστική και γλωσσικής πολυμορφίας, της κοινωνικής συνοχής και της πρόσβασης στην πληροφόρηση.

(1)  Προκειμένου να διευκολυνθεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να προωθηθεί η πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία, η κοινωνική συνοχή και η πρόσβαση στην πληροφόρηση, είναι αναγκαίο να επιδιωχθεί η ευρύτερη διάδοση ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη προς όφελος των χρηστών σε ολόκληρη την Ένωση, μέσω της διευκόλυνσης της αδειοδότησης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων επί έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού που περιέχονται σε εκπομπές τέτοιων προγραμμάτων.

Τροπολογία     2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1а)   Πρέπει να ενθαρρυνθεί η δημιουργία εμπορικών σχέσεων μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών στα ΜΜΕ και στη ραδιοφωνία στα κράτη μέλη, με στόχο την παροχή δέσμης υπηρεσιών που πε3ριλαμβάνουν προγράμματα από άλλο κράτος μέλος, όταν υπάρχει σχετική ζήτηση από καταναλωτή που διαμένει σε οποιοδήποτε κράτος μέλος.

Τροπολογία     3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Η ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών και του διαδικτύου έχει επιφέρει ριζικές αλλαγές τόσο στη διανομή των ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων όσο και στην πρόσβαση σε αυτά. Οι χρήστες ολοένα και περισσότερο έχουν την προσδοκία να έχουν πρόσβαση σε ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα τόσο σε απευθείας μετάδοση όσο και κατά παραγγελία, μέσω παραδοσιακών διαύλων όπως η δορυφορική ή η καλωδιακή εκπομπή, καθώς και μέσω επιγραμμικών υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί προσφέρουν ολοένα περισσότερο, παράλληλα με τις δικές τους εκπομπές ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, επιγραμμικές υπηρεσίες παρεπόμενες των εκπομπών τους, όπως υπηρεσίες ταυτόχρονης μετάδοσης και ετεροχρονισμένης τηλεοπτικής προβολής. Οι φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών αναμετάδοσης, οι οποίοι ομαδοποιούν εκπομπές ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων σε πακέτα και τα παρέχουν στους χρήστες ταυτόχρονα με την αρχική μετάδοση των εκπομπών, χωρίς αλλοιώσεις και περικοπές, χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές αναμετάδοσης, όπως είναι τα καλωδιακά, τα δορυφορικά, τα επίγεια ψηφιακά, τα κλειστού κυκλώματος βάσει IP και τα κινητά δίκτυα, καθώς και το ανοιχτό διαδίκτυο. Από την πλευρά των χρηστών, αυξάνεται διαρκώς η ζήτηση για πρόσβαση σε εκπομπές ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων που δεν προέρχονται μόνο από το κράτος μέλος τους αλλά και από άλλα κράτη μέλη της Ένωσης όπως, μεταξύ άλλων, και από μέλη γλωσσικών μειονοτήτων της Ένωσης καθώς και από πρόσωπα που ζουν σε άλλο κράτος μέλος από το κράτος μέλος προέλευσής τους.

(2)  Η ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών και της διαδικτυακής αγοράς επιφέρει ριζικές αλλαγές τόσο στη διανομή των ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων όσο και στην πρόσβαση σε αυτά. Οι χρήστες ολοένα και περισσότερο έχουν την προσδοκία να έχουν πρόσβαση σε ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα τόσο σε απευθείας μετάδοση όσο και κατά παραγγελία, μέσω παραδοσιακών διαύλων όπως η δορυφορική ή η καλωδιακή εκπομπή, καθώς και μέσω επιγραμμικών υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί προσφέρουν ολοένα περισσότερο, παράλληλα με τις δικές τους εκπομπές ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, επιγραμμικές υπηρεσίες παρεπόμενες των εκπομπών τους, όπως υπηρεσίες ταυτόχρονης μετάδοσης και ετεροχρονισμένης τηλεοπτικής προβολής, προκειμένου να εμπλουτίσουν τα συνήθη προγράμματά τους. Οι φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών αναμετάδοσης, οι οποίοι ομαδοποιούν εκπομπές ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων σε πακέτα και τα παρέχουν στους χρήστες ταυτόχρονα με την αρχική μετάδοση των εκπομπών, χωρίς αλλοιώσεις και περικοπές, χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές αναμετάδοσης, όπως είναι τα καλωδιακά, τα δορυφορικά, τα επίγεια ψηφιακά, τα κλειστού κυκλώματος βάσει IP και τα κινητά δίκτυα, καθώς και το ανοιχτό διαδίκτυο. Η διανομή των ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων και η πρόσβαση σε αυτά γίνεται, σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό, σε πολυπλατφορµική και τεχνολογικά ουδέτερη βάση. Από την πλευρά των χρηστών, αυξάνεται διαρκώς η ζήτηση για πρόσβαση σε εκπομπές ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, σε οποιαδήποτε πλατφόρμα σε ένα περιβάλλον χωρίς σύνορα που, συνεπώς, δεν προέρχονται μόνο από το κράτος μέλος τους επομένως αλλά και από άλλα κράτη μέλη της Ένωσης όπως, μεταξύ άλλων, και από μέλη γλωσσικών μειονοτήτων της Ένωσης καθώς και από πρόσωπα που ζουν σε άλλο κράτος μέλος από το κράτος μέλος προέλευσής τους ή ταξιδεύουν εκεί προσωρινά.

Τροπολογία     4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2а)  Οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων πρέπει να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε να εξασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες τους καθίστανται σταδιακά διαθέσιμες στα άτομα με προβλήματα όρασης και ακοής.

Τροπολογία     5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Μια σειρά από φραγμούς εμποδίζουν την παροχή επιγραμμικών υπηρεσιών που είναι παρεπόμενες των εκπομπών και την παροχή υπηρεσιών αναμετάδοσης και, με τον τρόπο αυτό, την ελεύθερη κυκλοφορία ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων στο εσωτερικό της Ένωσης. Οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί μεταδίδουν καθημερινά πολλές ώρες ειδησεογραφικών, πολιτιστικών, πολιτικών ή ψυχαγωγικών προγραμμάτων και προγραμμάτων ντοκιμαντέρ. Τα προγράμματα αυτά ενσωματώνουν ποικίλο περιεχόμενο, όπως οπτικοακουστικά, μουσικά, λογοτεχνικά ή εικαστικά έργα, το οποίο προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και/ή συγγενικά δικαιώματα βάσει του δικαίου της Ένωσης. Το αποτέλεσμα είναι μια πολύπλοκη διαδικασία εκκαθάρισης δικαιωμάτων από πλήθος δικαιούχων και για διάφορες κατηγορίες έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού. Συχνά τα χρονικά περιθώρια για την εκκαθάριση των δικαιωμάτων είναι στενά, ιδίως όταν πρόκειται για την προετοιμασία προγραμμάτων ειδησεογραφίας ή επικαιρότητας. Για να είναι σε θέση οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί να παρέχουν τις επιγραμμικές υπηρεσίες τους σε διασυνοριακό επίπεδο χρειάζεται να διαθέτουν τα απαιτούμενα δικαιώματα επί έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού για όλα τα οικεία εδάφη, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο πολύπλοκη την εκκαθάριση των δικαιωμάτων.

(3)  Οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί μεταδίδουν καθημερινά πολλές ώρες προγραμμάτων ειδησεογραφίας και επικαιρότητας. Τα προγράμματα αυτά ενσωματώνουν ποικίλο περιεχόμενο, όπως οπτικοακουστικά, μουσικά, λογοτεχνικά ή εικαστικά έργα, το οποίο προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και/ή συγγενικά δικαιώματα βάσει του δικαίου της Ένωσης. Το αποτέλεσμα είναι μια πολύπλοκη διαδικασία εκκαθάρισης δικαιωμάτων από πλήθος δικαιούχων και για διάφορες κατηγορίες έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού. Συχνά τα χρονικά περιθώρια για την εκκαθάριση των δικαιωμάτων είναι στενά, ιδίως όταν πρόκειται για την προετοιμασία προγραμμάτων ειδησεογραφίας ή επικαιρότητας. Για να είναι σε θέση οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί να παρέχουν τις επιγραμμικές υπηρεσίες τους σε διασυνοριακό επίπεδο χρειάζεται να διαθέτουν τα απαιτούμενα δικαιώματα επί έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού για όλα τα οικεία εδάφη, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο πολύπλοκη την εκκαθάριση των δικαιωμάτων.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Οι φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών αναμετάδοσης, οι οποίοι κατά κανόνα προσφέρουν πολλαπλά προγράμματα που χρησιμοποιούν πλήθος έργων και άλλωνου προστατευόμενου υλικού τα οποία περιλαμβάνονται στα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα που αναμεταδίδουν, έχουν πολύ στενά χρονικά περιθώρια για να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες άδειες και παράλληλα καλούνται να επωμιστούν σημαντικό βάρος σε σχέση με την εκκαθάριση δικαιωμάτων. Οι δικαιούχοι διατρέχουν επίσης τον κίνδυνο τα έργα τους και άλλο προστατευόμενο υλικό να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης χωρίς άδεια ή καταβολή αποζημίωσης.

(4)  Οι φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών αναμετάδοσης, οι οποίοι κατά κανόνα προσφέρουν πολλαπλά προγράμματα που χρησιμοποιούν πλήθος έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού τα οποία περιλαμβάνονται στα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα που αναμεταδίδουν, έχουν πολύ στενά χρονικά περιθώρια για να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες άδειες και παράλληλα καλούνται να επωμιστούν σημαντικό βάρος σε σχέση με την εκκαθάριση δικαιωμάτων. Οι δικαιούχοι διατρέχουν επίσης τον κίνδυνο τα έργα τους και άλλο προστατευόμενο υλικό να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης χωρίς άδεια ή καταβολή δίκαιης αποζημίωσης σε περίπτωση που η πρόσβαση στην υπηρεσία δεν παρέχεται στη βάση ατομικών συνδρομών, στο πλαίσιο προσδιορίσιμης ομάδας χρηστών ή έναντι αντιτίμου. Ο κίνδυνος αυτός μπορεί πάντως να αντιμετωπιστεί με συμβατικές συμφωνίες.

Τροπολογία     7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Τα δικαιώματα έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού εναρμονίζονται, μεταξύ άλλων, μέσω της οδηγίας 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15 και της οδηγίας 2006/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16.

(5)  Τα δικαιώματα έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού εναρμονίζονται, μεταξύ άλλων, μέσω της οδηγίας 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15 και της οδηγίας 2006/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16, κάτι το οποίο αποσκοπεί ιδίως στην προστασία των δικαιούχων.

_________________

_________________

15 Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας, ΕΕ L 167 της 22.6.2001, σ. 10–19.

15 Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας, ΕΕ L 167 της 22.6.2001, σ. 10–19.

16 Οδηγία 2006/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το δικαίωμα εκμίσθωσης, το δικαίωμα δανεισμού και ορισμένα δικαιώματα συγγενικά προς την πνευματική ιδιοκτησία στον τομέα των προϊόντων της διανοίας, ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 28–35.

16 Οδηγία 2006/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το δικαίωμα εκμίσθωσης, το δικαίωμα δανεισμού και ορισμένα δικαιώματα συγγενικά προς την πνευματική ιδιοκτησία στον τομέα των προϊόντων της διανοίας, ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 28–35.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Η οδηγία 93/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου17 διευκολύνει τις δορυφορικές ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και την καλωδιακή αναμετάδοση ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων από άλλα κράτη μέλη της Ένωσης. Ωστόσο, οι διατάξεις της οδηγίας αυτής που αφορούν τις μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών περιορίζονται στις δορυφορικές μεταδόσεις και ως εκ τούτου δεν εφαρμόζονται στις επιγραμμικές υπηρεσίες που είναι παρεπόμενες της ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής, ενώ οι διατάξεις που αφορούν τις αναμεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων από άλλα κράτη μέλη περιορίζονται στην χωρίς αλλοιώσεις και περικοπές ταυτόχρονη αναμετάδοση μέσω συστημάτων καλωδίων ή μικροκυμάτων και δεν επεκτείνονται στις αναμεταδόσεις μέσω άλλων τεχνολογιών.

(6)  Η οδηγία 93/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου17 διευκολύνει τις δορυφορικές ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και την καλωδιακή αναμετάδοση ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων από άλλα κράτη μέλη της Ένωσης. Ωστόσο, οι διατάξεις της οδηγίας αυτής που αφορούν τις μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών περιορίζονται στις δορυφορικές μεταδόσεις και ως εκ τούτου δεν εφαρμόζονται στις επιγραμμικές υπηρεσίες που είναι παρεπόμενες της ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής, ενώ οι διατάξεις που αφορούν τις αναμεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων από άλλα κράτη μέλη περιορίζονται στην χωρίς αλλοιώσεις και περικοπές ταυτόχρονη αναμετάδοση μέσω συστημάτων καλωδίων ή μικροκυμάτων.

__________________

__________________

17 Οδηγία 93/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 1993, για συντονισμό ορισμένων κανόνων όσον αφορά την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα που εφαρμόζονται στη ραδιοτηλεοπτική εκπομπή μέσω δορυφόρου και στην αναμετάδοση μέσω καλωδίου, ΕΕ L 248 της 6.10.1993, σ. 15-21.

17 Οδηγία 93/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 1993, για συντονισμό ορισμένων κανόνων όσον αφορά την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα που εφαρμόζονται στη ραδιοτηλεοπτική εκπομπή μέσω δορυφόρου και στην αναμετάδοση μέσω καλωδίου, ΕΕ L 248 της 6.10.1993, σ. 15-21.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Συνεπώς, η διασυνοριακή παροχή επιγραμμικών υπηρεσιών που είναι παρεπόμενες της ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής και των αναμεταδόσεων ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη πρέπει να διευκολυνθεί μέσω της προσαρμογής του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που αφορούν τις εν λόγω δραστηριότητες.

(7)  Συνεπώς, για να διευκολυνθεί η διασυνοριακή παροχή επιγραμμικών υπηρεσιών που είναι παρεπόμενες της ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής και των αναμεταδόσεων ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη, πρέπει να προσαρμοστεί το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που αφορούν τις εν λόγω δραστηριότητες. Η επιγραμμική διασυνοριακή πρόσβαση σε ευρωπαϊκό περιεχόμενο θα ενισχυθεί περαιτέρω όταν θα συμπεριληφθούν στις παρεπόμενες επιγραμμικές υπηρεσίες των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών οι υπηρεσίες που συνίστανται αποκλειστικά στην παροχή στο κοινό έργων που παράγονται υπό τη συντακτική τους ευθύνη και μεταδίδονται μόνο επιγραμμικά.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Οι παρεπόμενες επιγραμμικές υπηρεσίες που καλύπτει ο παρών κανονισμός είναι οι υπηρεσίες εκείνες των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών που έχουν σαφή σχέση εξάρτησης με την ραδιοτηλεοπτική εκπομπή. Σε αυτές περιλαμβάνονται υπηρεσίες που δίνουν πρόσβαση σε ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα με γραμμικό τρόπο ταυτόχρονα με τη ραδιοτηλεοπτική εκπομπή και υπηρεσίες που δίνουν πρόσβαση, εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος μετά τη ραδιοτηλεοπτική εκπομπή, σε ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα που έχουν μεταδοθεί προηγουμένως από τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό (τις επονομαζόμενες υπηρεσίες ετεροχρονισμένης τηλεοπτικής προβολής). Επίσης, στις παρεπόμενες επιγραμμικές υπηρεσίες περιλαμβάνονται υπηρεσίες οι οποίες δίνουν πρόσβαση σε υλικό που εμπλουτίζει ή άλλως διευρύνει ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα μεταδιδόμενα από τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό, μέσω, μεταξύ άλλων, της προεπισκόπησης, επέκτασης, συμπλήρωσης ή αξιολόγησης του περιεχομένου του σχετικού προγράμματος. Η παροχή πρόσβασης σε επιμέρους έργα ή άλλο προστατευόμενο υλικό που έχουν ενσωματωθεί σε ραδιοτηλεοπτικό πρόγραμμα δεν πρέπει να θεωρείται παρεπόμενη επιγραμμική υπηρεσία. Ομοίως, η παροχή πρόσβασης σε έργα ή άλλο προστατευόμενο υλικό ανεξαρτήτως μετάδοσης, όπως οι υπηρεσίες που δίνουν πρόσβαση σε χωριστά μουσικά ή οπτικοακουστικά έργα, μουσικά άλμπουμ ή βίντεο, δεν εμπίπτουν στον ορισμό της παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας.

(8)  Οι παρεπόμενες επιγραμμικές υπηρεσίες που καλύπτει ο παρών κανονισμός είναι οι υπηρεσίες εκείνες των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών που έχουν σαφή σχέση εξάρτησης με την ραδιοτηλεοπτική εκπομπή. Σε αυτές περιλαμβάνονται υπηρεσίες που δίνουν πρόσβαση σε ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα με γραμμικό τρόπο ταυτόχρονα με τη ραδιοτηλεοπτική εκπομπή και υπηρεσίες που δίνουν πρόσβαση, εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος μετά τη ραδιοτηλεοπτική εκπομπή, σε ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα που έχουν μεταδοθεί προηγουμένως ή, πριν από τη ραδιοτηλεοπτική εκπομπή, σε ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα που θα μεταδοθούν από τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό (για παράδειγμα υπηρεσίες ετεροχρονισμένης τηλεοπτικής προβολής ή προεπισκοπήσεις). Επίσης, στις παρεπόμενες επιγραμμικές υπηρεσίες περιλαμβάνονται υπηρεσίες οι οποίες δίνουν πρόσβαση σε υλικό η προγράμματα που εμπλουτίζουν ή άλλως διευρύνουν ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα μεταδιδόμενα από τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό, μέσω, μεταξύ άλλων, της προεπισκόπησης, επέκτασης, συμπλήρωσης ή αξιολόγησης του περιεχομένου του σχετικού προγράμματος, ή οποιαδήποτε υπηρεσία ραδιοτηλεοπτικού σταθμού που συνίσταται αποκλειστικά στην παροχή στο κοινό έργων που έχουν παραχθεί από τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό. Η παροχή πρόσβασης σε έργα ή άλλο προστατευόμενο υλικό ανεξάρτητα και χωριστά από τον προγραμματισμό του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού, όπως οι υπηρεσίες που δίνουν πρόσβαση σε χωριστά μουσικά ή οπτικοακουστικά έργα, μουσικά άλμπουμ ή βίντεο, δεν εμπίπτουν στον ορισμό της παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Δεδομένου ότι η παροχή, η προσπέλαση ή η χρήση μιας παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα αποκλειστικά στο κράτος μέλος στο οποίο ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός έχει την κύρια εγκατάστασή του, ενώ η παρεπόμενη επιγραμμική υπηρεσία μπορεί εκ των πραγμάτων να παρασχεθεί σε διασυνοριακό επίπεδο σε άλλα κράτη μέλη, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι, για να καταλήξουν στο ποσό της αμοιβής που καταβάλλεται για τα υπό εξέταση δικαιώματα, τα μέρη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την παρεπόμενη επιγραμμική υπηρεσία, όπως τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας, η ακροαματικότητα, συμπεριλαμβανομένης της ακροαματικότητας στο κράτος μέλος στο οποίο ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός έχει την κύρια εγκατάστασή του και στα άλλα κράτη μέλη στα οποία λαμβάνει χώρα η προσπέλαση και η χρήση της παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας, και η γλώσσα στην οποία παρέχεται η υπηρεσία.

(10)  Δεδομένου ότι η παροχή μιας παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα αποκλειστικά στο κράτος μέλος στο οποίο ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός έχει την κύρια εγκατάστασή του, ενώ η παρεπόμενη επιγραμμική υπηρεσία μπορεί εκ των πραγμάτων να παρασχεθεί σε διασυνοριακό επίπεδο σε άλλα κράτη μέλη, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι, για να καταλήξουν στο ποσό της αμοιβής που καταβάλλεται για τα υπό εξέταση δικαιώματα, τα μέρη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την παρεπόμενη επιγραμμική υπηρεσία, όπως τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας, η δυνητική και πραγματική ακροαματικότητα, συμπεριλαμβανομένης της ακροαματικότητας στο κράτος μέλος στο οποίο ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός έχει την κύρια εγκατάστασή του και στα άλλα κράτη μέλη στα οποία λαμβάνει χώρα η προσπέλαση και η χρήση της παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας, και όλες οι γλώσσες στις οποίες παρέχεται η υπηρεσία. Οι επιγραμμικές υπηρεσίες που στοχεύουν πρωτίστως ή κυρίως σε κοινό εκτός του κράτους μέλους στο οποίο ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός έχει την κύρια εγκατάστασή του πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Μέσω της αρχής της συμβατικής ελευθερίας θα είναι δυνατόν να εξακολουθήσουν να ισχύουν περιορισμοί στην εκμετάλλευση των δικαιωμάτων που επηρεάζονται από την αρχή της χώρας προέλευσης που θεσπίζεται στον παρόντα κανονισμό, ιδίως όσον αφορά ορισμένα τεχνικά μέσα μετάδοσης ή ορισμένες γλώσσες στις οποίες παρέχεται η υπηρεσία, με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω περιορισμοί στην εκμετάλλευση συμμορφώνονται με το δίκαιο της Ένωσης.

(11)  Ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει ούτε τα δικαιώματα που προβλέπονται στην οδηγία 2001/29/ΕΕ ούτε την απόκτηση ή την πώληση δικαιωμάτων σε συμβατική βάση για αυτές τις παρεπόμενες επιγραμμικές υπηρεσίες. Για το λόγο αυτόν, μέσω των αρχών της εδαφικότητας και της συμβατικής ελευθερίας θα είναι δυνατόν να εξακολουθήσουν να ισχύουν περιορισμοί στην εκμετάλλευση των δικαιωμάτων που επηρεάζονται από την αρχή της χώρας προέλευσης που θεσπίζεται στον παρόντα κανονισμό, ιδίως όσον αφορά ορισμένα τεχνικά μέσα μετάδοσης ή ορισμένες γλώσσες στις οποίες παρέχεται η υπηρεσία, με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω περιορισμοί στην εκμετάλλευση συμμορφώνονται με την εθνική και την ενωσιακή νομοθεσία.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Οι φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών αναμετάδοσης που παρέχονται μέσω δορυφορικών, επίγειων ψηφιακών, κλειστού κυκλώματος βάσει IP, κινητών και άλλων παρόμοιων δικτύων παρέχουν υπηρεσίες ισοδύναμες με αυτές που παρέχουν οι φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών καλωδιακής αναμετάδοσης όταν προβαίνουν στην ταυτόχρονη αναμετάδοση, χωρίς αλλοιώσεις και περικοπές και με σκοπό τη λήψη της από το κοινό, αρχικής ενσύρματης ή ασύρματης μετάδοσης, συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης μέσω δορυφόρου αλλά εξαιρουμένης της επιγραμμικής μετάδοσης, από άλλο κράτος μέλος, τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών προγραμμάτων που προορίζονται για λήψη από το κοινό. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και να επωφελούνται από τον μηχανισμό που εισάγει την υποχρεωτική συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων. Οι υπηρεσίες αναμετάδοσης που παρέχονται μέσω του ανοιχτού διαδικτύου πρέπει να αποκλειστούν από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες αυτές έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δεν συνδέονται με συγκεκριμένες υποδομές και οι δυνατότητές τους ως προς την εξασφάλιση ελεγχόμενου περιβάλλοντος είναι περιορισμένες όταν συγκρίνονται, για παράδειγμα, με τα καλωδιακά δίκτυα ή τα δίκτυα κλειστού κυκλώματος βάσει IP.

(12)  Οι φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών αναμετάδοσης που παρέχονται μέσω δορυφορικών, επίγειων ψηφιακών, βάσει IP, κινητών και άλλων παρόμοιων δικτύων, καθώς και ορισμένων άλλων αναμεταδόσεων, παρέχουν υπηρεσίες ισοδύναμες με αυτές που παρέχουν οι φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών καλωδιακής αναμετάδοσης όταν προβαίνουν στην ταυτόχρονη αναμετάδοση, χωρίς αλλοιώσεις και περικοπές και με σκοπό τη λήψη της από το κοινό, αρχικής ενσύρματης ή ασύρματης μετάδοσης, συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης μέσω δορυφόρου και της επιγραμμικής μετάδοσης, από άλλο κράτος μέλος, τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών προγραμμάτων που προορίζονται για λήψη από το κοινό. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και να επωφελούνται από τον μηχανισμό που εισάγει την υποχρεωτική συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων. Οι υπηρεσίες αναμετάδοσης που παρέχονται μέσω του ανοιχτού διαδικτύου πρέπει να περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού εάν παρέχονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον όπως μια σαφώς προσδιορίσιμη ομάδα συνδρομητών ή εγγεγραμμένων χρηστών κατά τρόπο συγκρίσιμο με δίκτυα κλειστού κυκλώματος.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Προκειμένου να υπάρξει ασφάλεια δικαίου για τους φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών αναμετάδοσης που παρέχονται μέσω δορυφορικών, επίγειων ψηφιακών, κλειστού κυκλώματος βάσει IP, κινητών ή άλλων παρόμοιων δικτύων, και για να εξομαλυνθούν οι διαφορές στις εθνικές νομοθεσίες ως προς τις εν λόγω υπηρεσίες αναμετάδοσης, θα πρέπει να εφαρμοστούν κανόνες παρόμοιοι με τους ισχύοντες για την καλωδιακή αναμετάδοση κατά τα οριζόμενα στην οδηγία 93/83/ΕΟΚ. Οι κανόνες που καθορίζονται στην εν λόγω οδηγία περιλαμβάνουν την υποχρέωση η άσκηση του δικαιώματος παροχής άδειας ή άρνησης της παροχής άδειας σε φορέα εκμετάλλευσης υπηρεσίας αναμετάδοσης δικτύου για την αναμετάδοση εκπομπής μέσω καλωδίου να γίνεται μέσω οργανισμού συλλογικής διαχείρισης. Τούτο ισχύει με την επιφύλαξη της οδηγίας 2014/26/ΕΕ18 και ειδικότερα τις διατάξεις της που αφορούν τα δικαιώματα των δικαιούχων σε σχέση με την επιλογή οργανισμού συλλογικής διαχείρισης.

(13)  Προκειμένου να υπάρξει ασφάλεια δικαίου για τους φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών αναμετάδοσης που παρέχονται μέσω δορυφορικών, επίγειων ψηφιακών, βάσει IP, κινητών ή άλλων παρόμοιων δικτύων, και για να εξομαλυνθούν οι διαφορές στις εθνικές νομοθεσίες ως προς τις εν λόγω υπηρεσίες αναμετάδοσης, θα πρέπει να εφαρμοστούν κανόνες παρόμοιοι με τους ισχύοντες για την καλωδιακή αναμετάδοση κατά τα οριζόμενα στην οδηγία 93/83/ΕΟΚ. Οι κανόνες που καθορίζονται στην εν λόγω οδηγία περιλαμβάνουν την υποχρέωση η άσκηση του δικαιώματος παροχής άδειας ή άρνησης της παροχής άδειας σε φορέα εκμετάλλευσης υπηρεσίας αναμετάδοσης δικτύου για την αναμετάδοση εκπομπής μέσω καλωδίου να γίνεται μέσω οργανισμού συλλογικής διαχείρισης. Τούτο ισχύει με την επιφύλαξη της οδηγίας 2014/26/ΕΕ18 και ειδικότερα τις διατάξεις της που αφορούν τα δικαιώματα των δικαιούχων σε σχέση με την επιλογή οργανισμού συλλογικής διαχείρισης.

__________________

__________________

18 Οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά, ΕΕ L 84, 20.3.2014, σ. 72–98.

18 Οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά, ΕΕ L 84, 20.3.2014, σ. 72–98.

Τροπολογία     15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14 α)  Ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί που διαβιβάζουν τα σήματα-φορείς προγραμμάτων με διαδικασία απευθείας διαβίβασης σε διανομείς για λήψη από το κοινό πρέπει να είναι από κοινού υπεύθυνοι με τους εν λόγω διανομείς για τις ενιαίες και αδιαίρετες πράξεις της παρουσίασης και της διάθεσης στο κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 2001/29/ΕΚ, τις οποίες διεκπεραιώνουν από κοινού. Οι εν λόγω ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί και διανομείς θα πρέπει συνεπώς να λαμβάνουν άδεια από τους κατόχους των σχετικών δικαιωμάτων σε σχέση με τη συμμετοχή τους στις προαναφερθείσες πράξεις.

Τροπολογία     16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14 β)  Η εφαρμογή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων διαιρείται σε ορισμένες περιπτώσεις σε πολυάριθμα εθνικά δικαιώματα εδαφικώς οριοθετημένα, με διαφορετικούς δικαιούχους και σε ορισμένες περιπτώσεις με την άσκηση των δικαιωμάτων να ανήκει σε διαφορετική οντότητα. Απαιτείται συνεπώς βάση δεδομένων διατηρούμενη από εταιρείες συλλογικής διαχείρισης προκειμένου να διευκολύνεται η ταυτοποίηση των κατόχων των δικαιωμάτων και η δυνατότητα των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και των φορέων αναμετάδοσης να συνάπτουν συμφωνίες αδειοδότησης.

Τροπολογία     17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14 γ)  Η εξαίρεση που αναφέρεται στο άρθρο 4 για τα δικαιώματα που ασκούνται από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς δεν θα πρέπει να περιορίζει την επιλογή των δικαιούχων να μεταβιβάζουν τα δικαιώματά τους σε έναν οργανισμό συλλογικής διαχείρισης και να έχουν έτσι απευθείας μερίδιο στην αποζημίωση που καταβάλλεται από τον φορέα εκμετάλλευσης μιας υπηρεσίας αναμετάδοσης.

Τροπολογία     18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Για να αποτραπεί η καταστρατήγηση της αρχής της χώρας προέλευσης μέσω της παράτασης της διάρκειας των συμφωνιών που ήδη ισχύουν σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων τα οποία αφορούν την παροχή μιας παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας, καθώς και την προσπέλαση ή τη χρήση μιας παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας, είναι αναγκαίο να εφαρμόζεται η αρχή της χώρας προέλευσης και στις υφιστάμενες συμφωνίες, με την πρόβλεψη, ωστόσο, μεταβατικής περιόδου.

διαγράφεται

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καίτοι ενδέχεται να υπάρχει παρεμβολή στην άσκηση των δικαιωμάτων των δικαιούχων στον βαθμό που επιβάλλεται υποχρεωτική συλλογική διαχείριση για την άσκηση του δικαιώματος παρουσίασης στο κοινό σε σχέση με τις υπηρεσίες αναμετάδοσης, είναι επιβεβλημένη η πρόβλεψη αυτού του όρου κατά στοχευμένο τρόπο και για συγκεκριμένες υπηρεσίες προκειμένου να καταστεί δυνατή η ευρύτερη διασυνοριακή διάδοση των ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων μέσω της διευκόλυνσης της εκκαθάρισης αυτών των δικαιωμάτων.

(16)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καίτοι ενδέχεται να υπάρχει παρεμβολή στην άσκηση των δικαιωμάτων των δικαιούχων στον βαθμό που επιβάλλεται υποχρεωτική συλλογική διαχείριση για την άσκηση του δικαιώματος παρουσίασης στο κοινό σε σχέση με τις υπηρεσίες αναμετάδοσης, είναι επιβεβλημένη η πρόβλεψη αυτού του όρου κατά στοχευμένο τρόπο και για συγκεκριμένες υπηρεσίες προκειμένου να καταστεί δυνατή η ευρύτερη διασυνοριακή διάδοση των ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, καθώς και η πρόσβαση στις πληροφορίες, μέσω της διευκόλυνσης της εκκαθάρισης αυτών των δικαιωμάτων. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός δεν θίγει ρυθμίσεις στα κράτη μέλη όσον αφορά τη διαχείριση δικαιωμάτων, όπως οι διευρυμένες συλλογικές άδειες, τα τεκμήρια νομιμότητας εκπροσώπησης ή μεταβίβασης, η συλλογική διαχείριση ή παρεμφερείς ρυθμίσεις ή οποιοσδήποτε συνδυασμός αυτών.

Τροπολογία     20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Μετά την πάροδο ενός χρονικού διαστήματος από την έναρξη ισχύος του κανονισμού θα πρέπει να πραγματοποιηθεί επανεξέταση του κανονισμού προκειμένου να αξιολογηθεί, μεταξύ άλλων, ο βαθμός στον οποίο θα έχει αυξηθεί η διασυνοριακή παροχή παρεπόμενων επιγραμμικών υπηρεσιών προς όφελος των Ευρωπαίων καταναλωτών και, επομένως, προς όφελος της ενίσχυσης της πολιτιστικής πολυμορφίας στην Ένωση.

(18)  Μετά την πάροδο ενός χρονικού διαστήματος από την έναρξη ισχύος του κανονισμού θα πρέπει να πραγματοποιηθεί επανεξέταση του κανονισμού προκειμένου να αξιολογηθεί, μεταξύ άλλων και υπό το φως του κανονισμού* του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διασφάλιση της διασυνοριακής φορητότητας των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην εσωτερική αγορά, ο βαθμός στον οποίο θα έχει αυξηθεί η διασυνοριακή παροχή παρεπόμενων επιγραμμικών υπηρεσιών προς όφελος των Ευρωπαίων καταναλωτών και, επομένως, προς όφελος της ενίσχυσης της πολιτιστικής πολυμορφίας στην Ένωση, με ιδιαίτερη προσοχή στον αντίκτυπό της στις επενδύσεις σε ευρωπαϊκό περιεχόμενο.

 

__________________

 

* Ο κανονισμός δεν έχει ακόμη εγκριθεί.

Τροπολογία     21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η προώθηση της διασυνοριακής παροχής παρεπόμενων επιγραμμικών υπηρεσιών και η διευκόλυνση των αναμεταδόσεων ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορεί, κατά συνέπεια, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων του, να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως αυτή διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού. Όσον αφορά τη διασυνοριακή παροχή παρεπόμενων επιγραμμικών υπηρεσιών, ο παρών κανονισμός θεσπίζει μηχανισμούς δράσης που διευκολύνουν την εκκαθάριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων. Ο παρών κανονισμός δεν επιβάλλει στους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς την υποχρέωση να παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες σε διασυνοριακό επίπεδο. Ομοίως, ο παρών κανονισμός δεν επιβάλλει στους φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών αναμετάδοσης την υποχρέωση να συμπεριλαμβάνουν στις υπηρεσίες τους ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη. Ο παρών κανονισμός αφορά μόνο την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων αναμετάδοσης στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την απλούστευση της αδειοδότησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων για τις υπηρεσίες αυτές και μόνον σε σχέση με ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της Ένωσης,

(19)  Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η προώθηση της διασυνοριακής παροχής παρεπόμενων επιγραμμικών υπηρεσιών από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς και η διευκόλυνση των αναμεταδόσεων ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορεί, κατά συνέπεια, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων του, να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως αυτή διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού. Όσον αφορά τη διασυνοριακή παροχή παρεπόμενων επιγραμμικών υπηρεσιών από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς, ο παρών κανονισμός θεσπίζει μηχανισμούς δράσης που διευκολύνουν την εκκαθάριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων. Ο παρών κανονισμός δεν επιβάλλει στους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς την υποχρέωση να παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες σε διασυνοριακό επίπεδο. Ομοίως, ο παρών κανονισμός δεν επιβάλλει στους φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών αναμετάδοσης την υποχρέωση να συμπεριλαμβάνουν στις υπηρεσίες τους ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη. Ο παρών κανονισμός αφορά μόνο την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων αναμετάδοσης στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την απλούστευση της αδειοδότησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων για τις υπηρεσίες αυτές και μόνον σε σχέση με ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της Ένωσης,

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  «παρεπόμενη επιγραμμική υπηρεσία»: επιγραμμική υπηρεσία που συνίσταται στην παροχή στο κοινό, από ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό ή υπό τον έλεγχο αυτού, ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων ταυτόχρονα με την εκπομπή τους από τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό ή για καθορισμένο χρονικό διάστημα μετά την εν λόγω εκπομπή, καθώς και κάθε υλικού που παράγεται από τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό το οποίο είναι παρεπόμενο της εν λόγω εκπομπής·

α)  «παρεπόμενη επιγραμμική υπηρεσία»: επιγραμμική υπηρεσία που συνίσταται στην παροχή στο κοινό, από ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό ή υπό τον έλεγχο και την ευθύνη τέτοιου οργανισμού των ακόλουθων υπηρεσιών:

 

i) «υπηρεσία ετεροχρονισμένης προβολής»: υπηρεσία που συνίσταται στην παροχή στο κοινό, για σύντομο χρονικό διάστημα, ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων τα οποία είχαν μεταδοθεί πρωτύτερα από τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό·

 

ii) «υπηρεσία ταυτόχρονης μετάδοσης»: υπηρεσία που συνίσταται στην παροχή ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων στο κοινό με γραμμικό τρόπο ταυτόχρονα με τη ραδιοτηλεοπτική εκπομπή·

 

iii) «παρεπόμενες διευρυμένες υπηρεσίες οπτικοακουστικού υλικού»: υπηρεσίες οι οποίες δίνουν πρόσβαση σε υλικό που εμπλουτίζει ή διευρύνει ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα μεταδιδόμενα από ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό, μεταξύ άλλων με προεπισκόπηση, επέκταση, συμπλήρωση ή εκ νέου θέαση του περιεχομένου του σχετικού προγράμματος.

 

Οι ορισμοί αυτοί περιλαμβάνουν τις επιγραμμικές υπηρεσίες που παρέχονται από έναν ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό και συνίστανται στην προσφορά στο κοινό έργων που παράγονται από τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό και μεταδίδονται μόνο επιγραμμικά·

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  «αναμετάδοση» κάθε χωρίς αλλοιώσεις και περικοπές ταυτόχρονη αναμετάδοση, εκτός της καλωδιακής αναμετάδοσης όπως αυτή ορίζεται στην οδηγία 93/83/ΕΟΚ και εκτός κάθε άλλης αναμετάδοσης που παρέχεται μέσω υπηρεσίας πρόσβασης στο διαδίκτυο όπως αυτή ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου19, που προορίζεται για τη λήψη από το κοινό αρχικής ενσύρματης ή ασύρματης μετάδοσης, συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης μέσω δορυφόρου αλλά εξαιρουμένης της επιγραμμικής μετάδοσης, από άλλο κράτος μέλος, τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών προγραμμάτων που προορίζονται για λήψη από το κοινό, με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω αναμετάδοση πραγματοποιείται από φορέα που δεν είναι ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός που πραγματοποίησε την αρχική μετάδοση ή υπό τον έλεγχο και την ευθύνη του οποίου πραγματοποιήθηκε η εν λόγω μετάδοση.

β)  «αναμετάδοση»: κάθε ταυτόχρονη, χωρίς αλλοιώσεις και περικοπές, αναμετάδοση σε κλειστό περιβάλλον, εκτός της καλωδιακής αναμετάδοσης όπως αυτή ορίζεται στην οδηγία 93/83/ΕΟΚ, που προορίζεται για τη λήψη από το κοινό αρχικής ενσύρματης ή ασύρματης μετάδοσης, συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης μέσω δορυφόρου και της επιγραμμικής μετάδοσης, από άλλο κράτος μέλος, τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών προγραμμάτων που προορίζονται για λήψη από το κοινό, με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω αναμετάδοση είναι αντίστοιχη με τις αναμεταδόσεις φορέων παροχής υπηρεσιών καλωδιακής αναμετάδοσης και πραγματοποιείται σε κλειστό περιβάλλον και από φορέα που δεν είναι ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός που πραγματοποίησε την αρχική μετάδοση ή υπό τον έλεγχο και την ευθύνη του οποίου πραγματοποιήθηκε η εν λόγω μετάδοση και για τα οποία ο εν λόγω φορέας έχει αποκτήσει τα σχετικά δικαιώματα. Οι επιγραμμικές αναμεταδόσεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού υπό τον όρο ότι λαμβάνουν χώρα σε ελεγχόμενο περιβάλλον και η ομάδα των αποδεκτών των εν λόγω αναμεταδόσεων μπορεί να ορίζεται σαφώς.

__________________

 

19 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης, ΕΕ L 310 της 26.11.2015, σ. 1.

 

Τροπολογία     24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  «απευθείας διαβίβαση»: διαδικασία δύο ή περισσότερων σταδίων στο πλαίσιο της οποίας ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί διαβιβάζουν τα σήματα-φορείς των ραδιοτηλεοπτικών τους προγραμμάτων που προορίζονται για λήψη από το κοινό στους παρόχους υπηρεσιών μέσω διασημειακής επικοινωνίας, με ενσύρματα ή ασύρματα μέσα, συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτά τα σήματα-φορείς από το ευρύ κοινό κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβίβασης. Οι πάροχοι υπηρεσιών μεταδίδουν στο κοινό αυτά τα προγράμματα ταυτόχρονα, χωρίς αλλοιώσεις και περικοπές, προς τηλεθέαση ή ακρόαση με διάφορες τεχνικές, όπως καλωδιακά, με συστήματα μικροκυμάτων, με δορυφορικά, επίγεια ψηφιακά, βασισμένα σε IP, κινητά ή συναφή δίκτυα.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Οι πράξεις της παρουσίασης στο κοινό και της διάθεσης που πραγματοποιούνται κατά την παροχή μιας παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας από ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό ή υπό τον έλεγχο και την ευθύνη του, καθώς και οι πράξεις αναπαραγωγής που είναι αναγκαίες για την παροχή, την προσπέλαση ή τη χρήση της παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας θεωρείται, για τους σκοπούς της άσκησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων που αφορούν τις πράξεις αυτές, ότι πραγματοποιούνται αποκλειστικά στο κράτος μέλος στο οποίο ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός έχει την κύρια εγκατάστασή του.

(1)  Οι πράξεις της παρουσίασης στο κοινό και της διάθεσης προγραμμάτων ειδησεογραφίας και επικαιρότητας που πραγματοποιούνται κατά την παροχή μιας παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας από ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό ή υπό τον έλεγχο και την ευθύνη του, καθώς και οι πράξεις αναπαραγωγής προγραμμάτων ειδησεογραφίας και επικαιρότητας που είναι αναγκαίες για την παροχή της παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας θεωρείται, για τους σκοπούς της άσκησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων που αφορούν τις πράξεις αυτές, ότι πραγματοποιούνται αποκλειστικά στο κράτος μέλος στο οποίο ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός έχει την κύρια εγκατάστασή του.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1 α)  Η παράγραφος 1 δεν θίγει τις αρχές της εδαφικότητας και της συμβατικής ελευθερίας στο πλαίσιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, ούτε τα δικαιώματα που παρέχονται δυνάμει της οδηγίας 2001/29/ΕΚ. Στη βάση αυτή, τα μέρη έχουν δικαίωμα να συνεχίσουν να συνάπτουν συμφωνίες σχετικά με την εισαγωγή περιορισμών στην εκμετάλλευση των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, υπό την προϋπόθεση ότι οποιοιδήποτε τέτοιοι περιορισμοί είναι σύμφωνοι με το δίκαιο της ΕΕ και των κρατών μελών.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Κατά τον καθορισμό του ποσού της αμοιβής που καταβάλλεται για τα δικαιώματα που υπόκεινται στην αρχή της χώρας προέλευσης όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, τα μέρη λαμβάνουν υπόψη όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την παρεπόμενη επιγραμμική υπηρεσία, όπως τα χαρακτηριστικά της παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας, η ακροαματικότητα και η γλώσσα στην οποία παρέχεται η υπηρεσία.

(2)  Κατά τον καθορισμό του ποσού της αμοιβής που καταβάλλεται για τα δικαιώματα που υπόκεινται στην αρχή της χώρας προέλευσης όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, τα μέρη λαμβάνουν υπόψη όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την παρεπόμενη επιγραμμική υπηρεσία, όπως τα χαρακτηριστικά της παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας, η ακροαματικότητα στο κράτος μέλος στο οποίο έχει την κύρια εγκατάστασή του ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός, καθώς και η ακροαματικότητα σε άλλα κράτη μέλη, και οι διάφορες γλώσσες στις οποίες παρέχεται η υπηρεσία.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2 α)  Κάθε διαφορά σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων που προκύπτει από το παρόν άρθρο εμπίπτει στην αρμόδια δικαιοδοσία του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός που παρέχει την επιγραμμική υπηρεσία.

Τροπολογία     29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2 β)  Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για τις παρεπόμενες επιγρραμμικές υπηρεσίες που απευθύνονται πρωτίστως και κυρίως σε ακροατήριο εκτός του κράτους μέλους στο οποίο ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός έχει την κύρια εγκατάστασή του.

Τροπολογία     30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1 α)  Στην περίπτωση που οι δημιουργοί έχουν μεταφέρει το δικαίωμα αναμετάδοσης σε παραγωγό, διατηρούν το αναφαίρετο δικαίωμα να λαμβάνουν εύλογη αμοιβή για την αναμετάδοση του έργου, που μπορεί να ασκείται μόνο μέσω ενός οργανισμού συλλογικής διαχείρισης που αντιπροσωπεύει τους δημιουργούς, εκτός εάν άλλες συμφωνίες συλλογικής διαχείρισης διασφαλίζουν τέτοιες αμοιβές στους δημιουργούς οπτικοακουστικού υλικού.

Τροπολογία     31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, στο πλαίσιο της συνολικής επαναχρησιμοποίησης επιγραμμικών υπηρεσιών ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, συλλογική σύμβαση που συνάπτει αντιπροσωπευτική ένωση στην οποία ανήκουν χρήστες έργων ή ενώσεις χρηστών ορισμένης ομάδας έργων, μπορεί να επεκταθεί ώστε να καλύψει και δικαιούχους της ίδιας ομάδας έργων, οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται ακόμη από την αντιπροσωπευτική ένωση. Οι μη εκπροσωπούμενοι δικαιούχοι μπορούν να αντικρούσουν ανά πάσα στιγμή την επέκταση αυτή και να διαχειριστούν τα δικαιώματά τους ατομικά ή με άλλο συλλογικό τρόπο.

Τροπολογία     32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5β)  Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης διατηρούν βάση δεδομένων που περιέχει πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τους κατόχους των δικαιωμάτων, τον τύπο χρήσης, τα εδάφη και τη χρονική περίοδο που αφορά τα υπό προστασία έργα.

Τροπολογία     33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5γ)  Οι παράγραφοι 1 έως 5 ισχύουν για παρόχους υπηρεσιών που μεταδίδουν στο κοινό τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών τα οποία έχουν λάβει μέσω απευθείας διαβίβασης.

Τροπολογία     34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 4 α

 

Εκμετάλλευση ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων με διαδικασία απευθείας διαβίβασης

 

Ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί που διαβιβάζουν τα σήματα-φορείς προγραμμάτων που προορίζονται για λήψη από το κοινό με διαδικασία απευθείας διαβίβασης σε διανομείς είναι από κοινού υπεύθυνοι με τους εν λόγω διανομείς για τις ενιαίες και αδιαίρετες πράξεις της παρουσίασης και της διάθεσης στο κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 2001/29/ΕΚ, τις οποίες διεκπεραιώνουν από κοινού. Σε μία τέτοια κατάσταση, τόσο οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί όσο και οι διανομείς που συμμετέχουν στη διαδικασία θα πρέπει να λαμβάνουν άδεια από τους κατόχους των σχετικών δικαιωμάτων σε σχέση με τη συμμετοχή τους στις προαναφερθείσες πράξεις και την εκμετάλλευσή τους.

Τροπολογία     35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 5

διαγράφεται

Μεταβατική διάταξη

 

Συμφωνίες σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων που αφορούν τις πράξεις της παρουσίασης στο κοινό και της διάθεσης οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της παροχής μιας παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας, καθώς και τις πράξεις αναπαραγωγής που είναι αναγκαίες για την παροχή, την προσπέλαση ή τη χρήση μιας παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας, οι οποίες είναι σε ισχύ την [η ημερομηνία που μνημονεύεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, προς συμπλήρωση από την ΥΕΕΕΚ] υπόκεινται στο άρθρο 2 από την [η ημερομηνία που μνημονεύεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 + 2 έτη, προς συμπλήρωση από την ΥΕΕΕΚ] εφόσον εκπνέουν μετά την ημερομηνία αυτή.

 

Τροπολογία     36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Εφαρμόζεται από τις [6 μήνες μετά την ημέρα δημοσίευσής του, προς συμπλήρωση από την ΥΕΕΕΚ].

(2)  Εφαρμόζεται από τις [12 μήνες μετά την ημέρα δημοσίευσής του, προς συμπλήρωση από την ΥΕΕΕΚ].

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Κανόνες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

6.10.2016

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

6.10.2016

Συντάκτρια γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Angelika Mlinar

21.11.2016

Εξέταση στην επιτροπή

24.4.2017

25.4.2017

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.6.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

40

15

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Εύα Καϊλή, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pilar Ayuso, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Constanze Krehl, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Florent Marcellesi, Anne Sander, Davor Škrlec

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

40

+

ECR

Edward Czesak, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Herbert Reul, Paul Rübig, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen

S&D

José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Εύα Καϊλή, Peter Kouroumbashev, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

15

-

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck

EFDD

David Borrelli, Dario Tamburrano

GUE

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlícek, Paloma López Bermejo

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Davor Škrlec

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (6.6.2017)

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό κανόνων σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων

(COM(2016)0594 – C8‑0384/2016 – 2016/0284(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Vicky Ford

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία     1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2)  Η ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών και του διαδικτύου έχει επιφέρει ριζικές αλλαγές τόσο στη διανομή των ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων όσο και στην πρόσβαση σε αυτά. Οι χρήστες ολοένα και περισσότερο έχουν την προσδοκία να έχουν πρόσβαση σε ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα τόσο σε απευθείας μετάδοση όσο και κατά παραγγελία, μέσω παραδοσιακών διαύλων όπως η δορυφορική ή η καλωδιακή εκπομπή, καθώς και μέσω επιγραμμικών υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί προσφέρουν ολοένα περισσότερο, παράλληλα με τις δικές τους εκπομπές ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, επιγραμμικές υπηρεσίες παρεπόμενες των εκπομπών τους, όπως υπηρεσίες ταυτόχρονης μετάδοσης και ετεροχρονισμένης τηλεοπτικής προβολής. Οι φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών αναμετάδοσης, οι οποίοι ομαδοποιούν εκπομπές ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων σε πακέτα και τα παρέχουν στους χρήστες ταυτόχρονα με την αρχική μετάδοση των εκπομπών, χωρίς αλλοιώσεις και περικοπές, χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές αναμετάδοσης, όπως είναι τα καλωδιακά, τα δορυφορικά, τα επίγεια ψηφιακά, τα κλειστού κυκλώματος βάσει IP και τα κινητά δίκτυα, καθώς και το ανοιχτό διαδίκτυο. Από την πλευρά των χρηστών, αυξάνεται διαρκώς η ζήτηση για πρόσβαση σε εκπομπές ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων που δεν προέρχονται μόνο από το κράτος μέλος τους αλλά και από άλλα κράτη μέλη της Ένωσης όπως, μεταξύ άλλων, και από μέλη γλωσσικών μειονοτήτων της Ένωσης καθώς και από πρόσωπα που ζουν σε άλλο κράτος μέλος από το κράτος μέλος προέλευσής τους.

2)  Η ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών και του διαδικτύου έχει επιφέρει ριζικές αλλαγές τόσο στη διανομή των ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων όσο και στην πρόσβαση σε αυτά. Οι χρήστες ολοένα και περισσότερο έχουν την προσδοκία να έχουν πρόσβαση σε ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα τόσο σε απευθείας μετάδοση όσο και κατά παραγγελία, μέσω παραδοσιακών διαύλων όπως η δορυφορική ή η καλωδιακή εκπομπή, καθώς και μέσω επιγραμμικών υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί προσφέρουν ολοένα περισσότερο, παράλληλα με τις δικές τους εκπομπές ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, επιγραμμικές υπηρεσίες παρεπόμενες των εκπομπών τους, όπως υπηρεσίες ταυτόχρονης μετάδοσης και ετεροχρονισμένης τηλεοπτικής προβολής. Οι φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών αναμετάδοσης, οι οποίοι ομαδοποιούν εκπομπές ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων σε πακέτα και τα παρέχουν στους χρήστες ταυτόχρονα με την αρχική μετάδοση των εκπομπών, χωρίς αλλοιώσεις και περικοπές, χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές αναμετάδοσης, όπως είναι τα καλωδιακά, τα δορυφορικά, τα επίγεια ψηφιακά, τα κλειστού κυκλώματος βάσει IP και τα κινητά δίκτυα, καθώς και το ανοιχτό διαδίκτυο. Από την πλευρά των χρηστών, αυξάνεται διαρκώς η ζήτηση για πρόσβαση σε ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών ετεροχρονισμένης τηλεοπτικής προβολής, που δεν προέρχονται μόνο από το κράτος μέλος τους αλλά και από άλλα κράτη μέλη της Ένωσης όπως, μεταξύ άλλων, και από μέλη γλωσσικών μειονοτήτων της Ένωσης καθώς και από πρόσωπα που ζουν σε άλλο κράτος μέλος από το κράτος μέλος προέλευσής τους. Αυτή η αυξανόμενη ζήτηση συνιστά θετική εξέλιξη και ο γεωγραφικός αποκλεισμός δεν θα πρέπει να αποτελεί την εξ ορισμού θέση για όλο το οπτικοακουστικό περιεχόμενο που παράγεται στην Ένωση και μεταδίδεται επιγραμμικά. Εντούτοις, το βασισμένο στην εδαφικότητα χρηματοδοτικό μοντέλο για το ευρωπαϊκό περιεχόμενο είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία του ευρωπαϊκού κλάδου των οπτικοακουστικών μέσων.

Τροπολογία     2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4)  Οι φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών αναμετάδοσης, οι οποίοι κατά κανόνα προσφέρουν πολλαπλά προγράμματα που χρησιμοποιούν πλήθος έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού τα οποία περιλαμβάνονται στα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα που αναμεταδίδουν, έχουν πολύ στενά χρονικά περιθώρια για να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες άδειες και παράλληλα καλούνται να επωμιστούν σημαντικό βάρος σε σχέση με την εκκαθάριση δικαιωμάτων. Οι δικαιούχοι διατρέχουν επίσης τον κίνδυνο τα έργα τους και άλλο προστατευόμενο υλικό να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης χωρίς άδεια ή καταβολή αποζημίωσης.

4)  Οι φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών αναμετάδοσης, οι οποίοι κατά κανόνα προσφέρουν πολλαπλά προγράμματα που χρησιμοποιούν πλήθος έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού τα οποία περιλαμβάνονται στα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα που αναμεταδίδουν, έχουν πολύ στενά χρονικά περιθώρια για να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες άδειες και παράλληλα καλούνται να επωμιστούν σημαντικό βάρος σε σχέση με την εκκαθάριση δικαιωμάτων. Οι δικαιούχοι διατρέχουν επίσης τον κίνδυνο τα έργα τους και άλλο προστατευόμενο υλικό να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης χωρίς άδεια ή καταβολή κατάλληλης αποζημίωσης.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8)  Οι παρεπόμενες επιγραμμικές υπηρεσίες που καλύπτει ο παρών κανονισμός είναι οι υπηρεσίες εκείνες των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών που έχουν σαφή σχέση εξάρτησης με την ραδιοτηλεοπτική εκπομπή. Σε αυτές περιλαμβάνονται υπηρεσίες που δίνουν πρόσβαση σε ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα με γραμμικό τρόπο ταυτόχρονα με τη ραδιοτηλεοπτική εκπομπή και υπηρεσίες που δίνουν πρόσβαση, εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος μετά τη ραδιοτηλεοπτική εκπομπή, σε ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα που έχουν μεταδοθεί προηγουμένως από τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό (τις επονομαζόμενες υπηρεσίες ετεροχρονισμένης τηλεοπτικής προβολής). Επίσης, στις παρεπόμενες επιγραμμικές υπηρεσίες περιλαμβάνονται υπηρεσίες οι οποίες δίνουν πρόσβαση σε υλικό που εμπλουτίζει ή άλλως διευρύνει ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα μεταδιδόμενα από τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό, μέσω, μεταξύ άλλων, της προεπισκόπησης, επέκτασης, συμπλήρωσης ή αξιολόγησης του περιεχομένου του σχετικού προγράμματος. Η παροχή πρόσβασης σε επιμέρους έργα ή άλλο προστατευόμενο υλικό που έχουν ενσωματωθεί σε ραδιοτηλεοπτικό πρόγραμμα δεν πρέπει να θεωρείται παρεπόμενη επιγραμμική υπηρεσία. Ομοίως, η παροχή πρόσβασης σε έργα ή άλλο προστατευόμενο υλικό ανεξαρτήτως μετάδοσης, όπως οι υπηρεσίες που δίνουν πρόσβαση σε χωριστά μουσικά ή οπτικοακουστικά έργα, μουσικά άλμπουμ ή βίντεο, δεν εμπίπτουν στον ορισμό της παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας.

8)  Οι παρεπόμενες επιγραμμικές υπηρεσίες που καλύπτει ο παρών κανονισμός είναι υπηρεσίες των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών στις οποίες περιλαμβάνονται υπηρεσίες που δίνουν πρόσβαση σε ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα με γραμμικό τρόπο ταυτόχρονα με τη ραδιοτηλεοπτική εκπομπή και μη γραμμικές υπηρεσίες που δίνουν πρόσβαση, το νωρίτερο έναν μήνα πριν, ή κατά τη διάρκεια ή μετά τη ραδιοτηλεοπτική εκπομπή, σε ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα που μεταδίδονται από τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό (τις επονομαζόμενες υπηρεσίες μετάδοσης συνεχούς ροής και υπηρεσίες ετεροχρονισμένης τηλεοπτικής προβολής). Επίσης, στις παρεπόμενες επιγραμμικές υπηρεσίες περιλαμβάνονται υπηρεσίες οι οποίες δίνουν πρόσβαση σε υλικό που εμπλουτίζει ή άλλως διευρύνει ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα μεταδιδόμενα από τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό, μέσω, μεταξύ άλλων, της προεπισκόπησης, επέκτασης, συμπλήρωσης ή αξιολόγησης του περιεχομένου του σχετικού προγράμματος, καθώς και σε περιεχόμενο που παράγεται πραγματικά αποκλειστικά και μόνο για το επιγραμμικό περιβάλλον. Η παροχή πρόσβασης σε επιμέρους έργα ή άλλο προστατευόμενο υλικό που έχουν ενσωματωθεί σε ραδιοτηλεοπτικό πρόγραμμα δεν πρέπει να θεωρείται παρεπόμενη επιγραμμική υπηρεσία. Ομοίως, η παροχή πρόσβασης σε μουσικά άλμπουμ ή βίντεο, δεν εμπίπτουν στον ορισμό της παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

10)  Δεδομένου ότι η παροχή, η προσπέλαση ή η χρήση μιας παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα αποκλειστικά στο κράτος μέλος στο οποίο ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός έχει την κύρια εγκατάστασή του, ενώ η παρεπόμενη επιγραμμική υπηρεσία μπορεί εκ των πραγμάτων να παρασχεθεί σε διασυνοριακό επίπεδο σε άλλα κράτη μέλη, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι, για να καταλήξουν στο ποσό της αμοιβής που καταβάλλεται για τα υπό εξέταση δικαιώματα, τα μέρη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την παρεπόμενη επιγραμμική υπηρεσία, όπως τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας, η ακροαματικότητα, συμπεριλαμβανομένης της ακροαματικότητας στο κράτος μέλος στο οποίο ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός έχει την κύρια εγκατάστασή του και στα άλλα κράτη μέλη στα οποία λαμβάνει χώρα η προσπέλαση και η χρήση της παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας, και η γλώσσα στην οποία παρέχεται η υπηρεσία.

10)  Δεδομένου ότι η παροχή, η προσπέλαση ή η χρήση μιας παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα αποκλειστικά στο κράτος μέλος στο οποίο ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός έχει την κύρια εγκατάστασή του, ενώ η παρεπόμενη επιγραμμική υπηρεσία μπορεί εκ των πραγμάτων να παρασχεθεί σε διασυνοριακό επίπεδο σε άλλα κράτη μέλη, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι, για να καταλήξουν στο ποσό της προσήκουσας αμοιβής που πρέπει να καταβληθεί για τα υπό εξέταση δικαιώματα, τα μέρη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την παρεπόμενη επιγραμμική υπηρεσία, όπως τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας, η πραγματική και δυνητική ακροαματικότητα, συμπεριλαμβανομένης της ακροαματικότητας στο κράτος μέλος στο οποίο ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός έχει την κύρια εγκατάστασή του και στα άλλα κράτη μέλη στα οποία λαμβάνει χώρα η προσπέλαση και η χρήση της παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας, και όλες οι μεταγλωττισμένες και υποτιτλισμένες γλωσσικές εκδόσεις στις οποίες είναι διαθέσιμη η υπηρεσία. Ακόμη, η αμοιβή αυτή θα πρέπει να είναι εύλογη, σε σχέση με την οικονομική αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

11)  Μέσω της αρχής της συμβατικής ελευθερίας θα είναι δυνατόν να εξακολουθήσουν να ισχύουν περιορισμοί στην εκμετάλλευση των δικαιωμάτων που επηρεάζονται από την αρχή της χώρας προέλευσης που θεσπίζεται στον παρόντα κανονισμό, ιδίως όσον αφορά ορισμένα τεχνικά μέσα μετάδοσης ή ορισμένες γλώσσες στις οποίες παρέχεται η υπηρεσία, με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω περιορισμοί στην εκμετάλλευση συμμορφώνονται με το δίκαιο της Ένωσης.

11)  Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι, μέσω της αρχής της συμβατικής ελευθερίας, θα είναι δυνατόν να εξακολουθήσουν να ισχύουν περιορισμοί στην εκμετάλλευση των δικαιωμάτων που επηρεάζονται από την αρχή της χώρας προέλευσης που θεσπίζεται στον παρόντα κανονισμό, όπως έχει αποδειχθεί από την εφαρμογή της οδηγίας 93/83/ΕΟΚ, ιδίως όσον αφορά ορισμένα τεχνικά μέσα μετάδοσης ή ορισμένες γλώσσες στις οποίες παρέχεται η υπηρεσία, καθώς και όσον αφορά τη φύση και την εκτέλεση ορισμένων συμβάσεων, με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω περιορισμοί στην εκμετάλλευση συμμορφώνονται με το εθνικό δίκαιο και το δίκαιο της Ένωσης.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

11 α.  Όπως επιβεβαίωσε το Δικαστήριο, οι δικαιούχοι των δικαιωμάτων μπορούν να λαμβάνουν προσήκουσα αμοιβή για την εκμετάλλευση των έργων τους ή άλλου υλικού σύμφωνα με το άρθρο 101 ΣΛΕΕ.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

11 β.  Ο παρών κανονισμός, σύμφωνα με την αρχή της συμβατικής ελευθερίας, δεν εμποδίζει τα ισχύοντα μοντέλα αδειοδότησης, όπως η εδαφική αδειοδότηση, και δεν θίγει τις υφιστάμενες διατάξεις του εθνικού δικαίου των συμβάσεων για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας όσον αφορά την προσήκουσα αμοιβή, καθώς και τις υπάρχουσες λύσεις συλλογικής διαχείρισης για την αναμετάδοση στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

12)  Οι φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών αναμετάδοσης που παρέχονται μέσω δορυφορικών, επίγειων ψηφιακών, κλειστού κυκλώματος βάσει IP, κινητών και άλλων παρόμοιων δικτύων παρέχουν υπηρεσίες ισοδύναμες με αυτές που παρέχουν οι φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών καλωδιακής αναμετάδοσης όταν προβαίνουν στην ταυτόχρονη αναμετάδοση, χωρίς αλλοιώσεις και περικοπές και με σκοπό τη λήψη της από το κοινό, αρχικής ενσύρματης ή ασύρματης μετάδοσης, συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης μέσω δορυφόρου αλλά εξαιρουμένης της επιγραμμικής μετάδοσης, από άλλο κράτος μέλος, τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών προγραμμάτων που προορίζονται για λήψη από το κοινό. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και να επωφελούνται από τον μηχανισμό που εισάγει την υποχρεωτική συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων. Οι υπηρεσίες αναμετάδοσης που παρέχονται μέσω του ανοιχτού διαδικτύου πρέπει να αποκλειστούν από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες αυτές έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δεν συνδέονται με συγκεκριμένες υποδομές και οι δυνατότητές τους ως προς την εξασφάλιση ελεγχόμενου περιβάλλοντος είναι περιορισμένες όταν συγκρίνονται, για παράδειγμα, με τα καλωδιακά δίκτυα ή τα δίκτυα κλειστού κυκλώματος βάσει IP.

12)  Οι φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών αναμετάδοσης που παρέχονται μέσω δορυφορικών, επίγειων ψηφιακών, τόσο ελεύθερα όσο και σε κλειστό κύκλωμα βάσει IP, κινητών και άλλων παρόμοιων δικτύων παρέχουν υπηρεσίες ισοδύναμες με αυτές που παρέχουν οι φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών καλωδιακής αναμετάδοσης όταν προβαίνουν στην ταυτόχρονη αναμετάδοση, χωρίς αλλοιώσεις και περικοπές και με σκοπό τη λήψη της από το κοινό, αρχικής ενσύρματης ή ασύρματης μετάδοσης, συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης μέσω δορυφόρου αλλά εξαιρουμένης της επιγραμμικής μετάδοσης, από άλλο κράτος μέλος, τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών προγραμμάτων που προορίζονται για λήψη από το κοινό. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και να επωφελούνται από τον μηχανισμό που εισάγει την υποχρεωτική συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων. Οι υπηρεσίες αναμετάδοσης βάσει IP, που προσφέρονται τόσο σε δίκτυα κλειστού κυκλώματος όσο και μέσω του ανοικτού διαδικτύου, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και να επωφελούνται από τον μηχανισμό για τη θέσπιση υποχρεωτικής συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων εφόσον εξασφαλίζουν ένα ελεγχόμενο περιβάλλον συγκρίσιμο με κλειστό κύκλωμα δικτύων και μπορούν να αποδείξουν ότι οι υπηρεσίες τους παρέχονται σε σαφώς προσδιορίσιμη ομάδα συνδρομητών ή εγγεγραμμένων χρηστών. Η συμπερίληψη των υπηρεσιών αυτών είναι καθοριστική προκειμένου να καταστεί δυνατή, σύμφωνα με τις προσδοκίες των καταναλωτών, η φορητότητα αυτών των υπηρεσιών εντός του κράτους μέλους διαμονής αλλά και πέραν αυτού, μέσω του μηχανισμού που έχει θεσπιστεί με τον κανονισμό 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 1a.

 

__________________

 

1α Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διασφάλιση της διασυνοριακής φορητότητας των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην εσωτερική αγορά (2015/0284(COD)).

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

13)  Προκειμένου να υπάρξει ασφάλεια δικαίου για τους φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών αναμετάδοσης που παρέχονται μέσω δορυφορικών, επίγειων ψηφιακών, κλειστού κυκλώματος βάσει IP, κινητών ή άλλων παρόμοιων δικτύων, και για να εξομαλυνθούν οι διαφορές στις εθνικές νομοθεσίες ως προς τις εν λόγω υπηρεσίες αναμετάδοσης, θα πρέπει να εφαρμοστούν κανόνες παρόμοιοι με τους ισχύοντες για την καλωδιακή αναμετάδοση κατά τα οριζόμενα στην οδηγία 93/83/ΕΟΚ. Οι κανόνες που καθορίζονται στην εν λόγω οδηγία περιλαμβάνουν την υποχρέωση η άσκηση του δικαιώματος παροχής άδειας ή άρνησης της παροχής άδειας σε φορέα εκμετάλλευσης υπηρεσίας αναμετάδοσης δικτύου για την αναμετάδοση εκπομπής μέσω καλωδίου να γίνεται μέσω οργανισμού συλλογικής διαχείρισης. Τούτο ισχύει με την επιφύλαξη της οδηγίας 2014/26/ΕΕ και ειδικότερα τις διατάξεις της που αφορούν τα δικαιώματα των δικαιούχων σε σχέση με την επιλογή οργανισμού συλλογικής διαχείρισης.

13)  Προκειμένου να υπάρξει ασφάλεια δικαίου για τους φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών αναμετάδοσης που παρέχονται μέσω δορυφορικών, επίγειων ψηφιακών, κλειστού κυκλώματος βάσει IP, κινητών ή άλλων παρόμοιων δικτύων, και μέσω του ανοικτού διαδικτύου εφόσον είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί η ύπαρξη ελεγχόμενου περιβάλλοντος και προσδιορίσιμης ομάδας χρηστών, και για να εξομαλυνθούν οι διαφορές στις εθνικές νομοθεσίες ως προς τις εν λόγω υπηρεσίες αναμετάδοσης, θα πρέπει να εφαρμοστούν κανόνες παρόμοιοι με τους ισχύοντες για την καλωδιακή αναμετάδοση κατά τα οριζόμενα στην οδηγία 93/83/ΕΟΚ. Οι κανόνες που καθορίζονται στην εν λόγω οδηγία περιλαμβάνουν την υποχρέωση η άσκηση του δικαιώματος παροχής άδειας ή άρνησης της παροχής άδειας σε φορέα εκμετάλλευσης υπηρεσίας αναμετάδοσης δικτύου για την αναμετάδοση εκπομπής μέσω καλωδίου να γίνεται μέσω οργανισμού συλλογικής διαχείρισης. Τούτο ισχύει με την επιφύλαξη της οδηγίας 2014/26/ΕΕ και ειδικότερα τις διατάξεις της που αφορούν τα δικαιώματα των δικαιούχων σε σχέση με την επιλογή οργανισμού συλλογικής διαχείρισης.

__________________

__________________

18 Οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά, ΕΕ L 84, 20.3.2014, σ. 72–98.

18 Οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά, ΕΕ L 84, 20.3.2014, σ. 72–98.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

13 α)  Οι διανομείς, όπως οι διαχειριστές καλωδιακού δικτύου ή οι διαχειριστές πλατφόρμας, που λαμβάνουν σήματα-φορείς προγραμμάτων μέσω διαδικασίας απευθείας διαβίβασης για λήψη από το κοινό πρέπει να καλύπτονται από τις διατάξεις για υποχρεωτική συλλογική διαχείριση που εκτίθενται στον παρόντα κανονισμό, ακόμη και αν δεν έχει γίνει παρουσίαση στο κοινό πριν από τη μετάδοση του σήματος από τον διανομέα. Οι διανομείς θα πρέπει, συνεπώς, να λαμβάνουν άδεια από τους κατόχους των σχετικών δικαιωμάτων όσον αφορά την αντίστοιχη συμμετοχή τους σε τέτοιες πράξεις, για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις περί υποχρεωτικής συλλογικής διαχείρισης. Η έννοια της «απευθείας διαβίβασης» είναι τεχνικός όρος για τη συγκεκριμένη κατάσταση στην οποία φορείς εκμετάλλευσης καλωδιακού δικτύου ή διαχειριστές πλατφόρμας λαμβάνουν ραδιοτηλεοπτικό σήμα απευθείας από τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό ή από ιδιωτικό κλειστό δίκτυο, και συνεπώς το ραδιοτηλεοπτικό σήμα δεν διαβιβάζεται για λήψη από το κοινό πριν διαβιβαστεί από τον φορέα εκμετάλλευσης που λαμβάνει το σήμα. Στην περίπτωση αυτή, η οποία εμφανίζεται κανόνα μέσα σε ένα κράτος μέλος, υπάρχει μία μόνο, ενιαία παρουσίαση στο κοινό σχετικά με ένα τέτοιο σήμα-φορέα προγραμμάτων. Η διευκρίνιση αυτή είναι σημαντική προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω περιπλοκές στην ερμηνεία της έννοιας της παρουσίασης στο κοινό, η οποία θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις πέρα από το ζήτημα της αναμετάδοσης.

Τροπολογία     11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

14 α)  Η εφαρμογή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων διαιρείται σε ορισμένες περιπτώσεις σε πολυάριθμα εθνικά δικαιώματα εδαφικώς οριοθετημένα, με διαφορετικούς κατόχους δικαιωμάτων και σε ορισμένες περιπτώσεις με την άσκηση των δικαιωμάτων από διαφορετική οντότητα. Απαιτείται συνεπώς βάση δεδομένων διατηρούμενη από εταιρείες συλλογικής διαχείρισης προκειμένου να διευκολύνεται η ταυτοποίηση των κατόχων των δικαιωμάτων και η δυνατότητα των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και των φορέων αναμετάδοσης να συνάπτουν συμφωνίες αδειοδότησης.

Τροπολογία     12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

15)  Για να αποτραπεί η καταστρατήγηση της αρχής της χώρας προέλευσης μέσω της παράτασης της διάρκειας των συμφωνιών που ήδη ισχύουν σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων τα οποία αφορούν την παροχή μιας παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας, καθώς και την προσπέλαση ή τη χρήση μιας παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας, είναι αναγκαίο να εφαρμόζεται η αρχή της χώρας προέλευσης και στις υφιστάμενες συμφωνίες, με την πρόβλεψη, ωστόσο, μεταβατικής περιόδου.

διαγράφεται

Τροπολογία     13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

16)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καίτοι ενδέχεται να υπάρχει παρεμβολή στην άσκηση των δικαιωμάτων των δικαιούχων στον βαθμό που επιβάλλεται υποχρεωτική συλλογική διαχείριση για την άσκηση του δικαιώματος παρουσίασης στο κοινό σε σχέση με τις υπηρεσίες αναμετάδοσης, είναι επιβεβλημένη η πρόβλεψη αυτού του όρου κατά στοχευμένο τρόπο και για συγκεκριμένες υπηρεσίες προκειμένου να καταστεί δυνατή η ευρύτερη διασυνοριακή διάδοση των ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων μέσω της διευκόλυνσης της εκκαθάρισης αυτών των δικαιωμάτων.

16)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καίτοι ενδέχεται να υπάρχει παρεμβολή στην άσκηση των δικαιωμάτων των δικαιούχων στον βαθμό που επιβάλλεται υποχρεωτική συλλογική διαχείριση για την άσκηση του δικαιώματος παρουσίασης στο κοινό σε σχέση με τις υπηρεσίες αναμετάδοσης, είναι επιβεβλημένη η πρόβλεψη αυτού του όρου κατά στοχευμένο τρόπο και για συγκεκριμένες υπηρεσίες προκειμένου να καταστεί δυνατή η ευρύτερη διασυνοριακή διάδοση των ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων μέσω της διευκόλυνσης της εκκαθάρισης αυτών των δικαιωμάτων. Ο παρών κανονισμός ισχύει με την επιφύλαξη υφιστάμενων ή μελλοντικών ρυθμίσεων στα κράτη μέλη όσον αφορά στη διαχείριση δικαιωμάτων, όπως οι διευρυμένες συλλογικές άδειες, τα τεκμήρια νομιμότητας εκπροσώπησης ή μεταβίβασης, η συλλογική διαχείριση ή παρεμφερείς ρυθμίσεις ή οποιοσδήποτε συνδυασμός τους.

Τροπολογία     14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

18)  Μετά την πάροδο ενός χρονικού διαστήματος από την έναρξη ισχύος του κανονισμού θα πρέπει να πραγματοποιηθεί επανεξέταση του κανονισμού προκειμένου να αξιολογηθεί, μεταξύ άλλων, ο βαθμός στον οποίο θα έχει αυξηθεί η διασυνοριακή παροχή παρεπόμενων επιγραμμικών υπηρεσιών προς όφελος των Ευρωπαίων καταναλωτών και, επομένως, προς όφελος της ενίσχυσης της πολιτιστικής πολυμορφίας στην Ένωση.

18)  Σύμφωνα με τις αρχές για τη βελτίωση της νομοθεσίας, μετά την πάροδο ενός χρονικού διαστήματος από την έναρξη ισχύος του κανονισμού θα πρέπει να πραγματοποιηθεί επανεξέταση του κανονισμού προκειμένου να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος του παρόντος κανονισμού και, κυρίως, ο βαθμός στον οποίο θα έχει αυξηθεί η διασυνοριακή παροχή παρεπόμενων επιγραμμικών υπηρεσιών προς όφελος των Ευρωπαίων καταναλωτών και, επομένως, προς όφελος της ενίσχυσης της πολιτιστικής πολυμορφίας στην Ένωση. Η εν λόγω επανεξέταση θα πρέπει να συντονίζεται, όπου κρίνεται σκόπιμο, με τις διατάξεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της δυνατότητας διασυνοριακής πρόσβασης σε περιεχόμενο σε πλατφόρμες διάθεσης βίντεο κατά παραγγελία και οι οποίες συμπεριλήφθηκαν στο άρθρο 10 της οδηγίας 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a, με τη μορφή ενός μηχανισμού επίλυσης διαφορών. Σε περίπτωση που αυτός ο μηχανισμός δεν οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της διασυνοριακής διαθεσιμότητας περιεχομένου σε πλατφόρμες διάθεσης βίντεο κατά παραγγελία, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο να συμπεριληφθούν οι υπηρεσίες αυτές στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

 

_________________

 

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά, COM(2016)0593.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  «παρεπόμενη επιγραμμική υπηρεσία»: επιγραμμική υπηρεσία που συνίσταται στην παροχή στο κοινό, από ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό ή υπό τον έλεγχό αυτού, ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων ταυτόχρονα με την εκπομπή τους από τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό ή για καθορισμένο χρονικό διάστημα μετά την εν λόγω εκπομπή, καθώς και κάθε υλικού που παράγεται από τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό το οποίο είναι παρεπόμενο της εν λόγω εκπομπής·

α)  «παρεπόμενη επιγραμμική υπηρεσία»: επιγραμμική υπηρεσία που συνίσταται στην παροχή στο κοινό, από ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό ή υπό τον έλεγχό αυτού, ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων που παράγονται από ή για το ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων των συμπαραγωγών, το νωρίτερο ένα μήνα πριν, ταυτόχρονα με, παράλληλα με την εκπομπή τους από τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό, ή για καθορισμένο χρονικό διάστημα μετά την εν λόγω εκπομπή, καθώς και κάθε υλικού που παράγεται από τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό το οποίο είναι παρεπόμενο της εν λόγω εκπομπής·

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  «αναμετάδοση» κάθε χωρίς αλλοιώσεις και περικοπές ταυτόχρονη αναμετάδοση, εκτός της καλωδιακής αναμετάδοσης όπως αυτή ορίζεται στην οδηγία 93/83/ΕΟΚ και εκτός κάθε άλλης αναμετάδοσης που παρέχεται μέσω υπηρεσίας πρόσβασης στο διαδίκτυο όπως αυτή ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2120 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που προορίζεται για τη λήψη από το κοινό αρχικής ενσύρματης ή ασύρματης μετάδοσης, συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης μέσω δορυφόρου αλλά εξαιρουμένης της επιγραμμικής μετάδοσης, από άλλο κράτος μέλος, τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών προγραμμάτων που προορίζονται για λήψη από το κοινό, με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω αναμετάδοση πραγματοποιείται από φορέα που δεν είναι ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός που πραγματοποίησε την αρχική μετάδοση ή υπό τον έλεγχο και την ευθύνη του οποίου πραγματοποιήθηκε η εν λόγω μετάδοση.

β)  «αναμετάδοση» κάθε χωρίς αλλοιώσεις και περικοπές αναμετάδοση, εκτός της καλωδιακής αναμετάδοσης όπως αυτή ορίζεται στην οδηγία 93/83/ΕΟΚ, σε ελεγχόμενο περιβάλλον που προορίζεται για τη λήψη από το κοινό αρχικής ενσύρματης ή ασύρματης μετάδοσης, συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης μέσω δορυφόρου από άλλο κράτος μέλος, τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών προγραμμάτων που προορίζονται για λήψη από το κοινό, με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω αναμετάδοση πραγματοποιείται από φορέα που δεν είναι ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός που πραγματοποίησε την αρχική μετάδοση ή υπό τον έλεγχο και την ευθύνη του οποίου πραγματοποιήθηκε η εν λόγω μετάδοση.

__________________

 

1 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης, ΕΕ L 310 της 26.11.2015, σ. 1.

 

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο β α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  «απευθείας διαβίβαση»: διαδικασία δύο ή περισσοτέρων σταδίων στο πλαίσιο της οποίας ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί διαβιβάζουν τα σήματα φορείς του προγράμματός τους «από σημείο σε σημείο» μέσω ιδιωτικής γραμμής, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η λήψη των σημάτων-φορέων προγραμμάτων από το ευρύ κοινό κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβίβασης σε παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι, στη συνέχεια, μεταδίδουν στο κοινό αυτά τα προγράμματα, χωρίς αλλοιώσεις και περικοπές, προς τηλεθέαση ή ακρόαση σε δίκτυα καλωδιακά, μικροκυμάτων, επίγεια ψηφιακά, βάσει IP ή συναφή δίκτυα.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1)  Οι πράξεις της παρουσίασης στο κοινό και της διάθεσης που πραγματοποιούνται κατά την παροχή μιας παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας από ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό ή υπό τον έλεγχο και την ευθύνη του, καθώς και οι πράξεις αναπαραγωγής που είναι αναγκαίες για την παροχή, την προσπέλαση ή τη χρήση της παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας θεωρείται, για τους σκοπούς της άσκησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων που αφορούν τις πράξεις αυτές, ότι πραγματοποιούνται αποκλειστικά στο κράτος μέλος στο οποίο ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός έχει την κύρια εγκατάστασή του.

1)  Με την επιφύλαξη της επιλογής για εκχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων, οι πράξεις της παρουσίασης στο κοινό και της διάθεσης στο κοινό που πραγματοποιούνται κατά την παροχή μιας παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας από ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό ή υπό τον έλεγχο και την ευθύνη του, καθώς και οι πράξεις αναπαραγωγής που είναι αναγκαίες για την παροχή, την προσπέλαση ή τη χρήση της παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας θεωρείται, για τους σκοπούς της άσκησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων που αφορούν τις πράξεις αυτές, ότι πραγματοποιούνται αποκλειστικά στο κράτος μέλος στο οποίο ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός έχει την κύρια εγκατάστασή του. Οποιεσδήποτε διαφορές επί της άσκησης αυτών των δικαιωμάτων εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του εν λόγω κράτους μέλους.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2)  Κατά τον καθορισμό του ποσού της αμοιβής που καταβάλλεται για τα δικαιώματα που υπόκεινται στην αρχή της χώρας προέλευσης όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, τα μέρη λαμβάνουν υπόψη όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την παρεπόμενη επιγραμμική υπηρεσία, όπως τα χαρακτηριστικά της παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας, η ακροαματικότητα και η γλώσσα στην οποία παρέχεται η υπηρεσία.

2)  Κατά τον καθορισμό του κατάλληλου ποσού της αμοιβής που καταβάλλεται για τα δικαιώματα που υπόκεινται στην αρχή της χώρας προέλευσης όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, τα μέρη λαμβάνουν υπόψη όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την παρεπόμενη επιγραμμική υπηρεσία, όπως τα χαρακτηριστικά της παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας, η ακροαματικότητα, το δυνητικό κοινό στο κράτος μέλος στο οποίο έχει την κύρια εγκατάστασή του ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, και όλες οι γλωσσικές εκδοχές και οι γλώσσες υποτιτλισμού.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 5 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5 α)  Οι παράγραφοι 1 έως 5 εφαρμόζονται επίσης στις περιπτώσεις απευθείας διαβίβασης, όπως ορίζονται στο σημείο β α) του άρθρου 1.

Τροπολογία     21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5 β)  Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης διατηρούν βάση δεδομένων που περιέχει πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κατόχων των δικαιωμάτων, του τύπου χρήσης, των εδαφών και της χρονικής περιόδου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Rules on the exercise of copyright and related rights applicable to certain online transmissions of broadcasting organisations and retransmissions of television and radio programmes

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

6.10.2016

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

6.10.2016

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Vicky Ford

11.10.2016

Συντάκτης γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε

Julia Reda

Εξέταση στην επιτροπή

9.2.2017

20.3.2017

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

11.5.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

6

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kaja Kallas, Arndt Kohn, Julia Reda, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Anne-Marie Mineur

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

30

+

ALDE

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Ulrike Trebesius

EFDD

Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

6

-

ECR

Anneleen Van Bossuyt

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong

Verts/ALE

Pascal Durand, Julia Reda

1

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ:

-  :  κατά:

0  :  αποχή:


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Κανόνες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων του δημιουργού και των συγγενικών δικαιωμάτων εφαρμοστέοι σε ορισμένες διαδικτυακές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

14.9.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

6.10.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

6.10.2016

ITRE

6.10.2016

IMCO

6.10.2016

CULT

6.10.2016

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

INTA

12.10.2016

 

 

 

Συνδεδεμένες επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CULT

16.3.2017

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Tiemo Wölken

12.10.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

23.3.2017

29.5.2017

7.9.2017

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.11.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

14

9

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Tiemo Wölken

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Flack, Emma McClarkin, Sabine Verheyen

Ημερομηνία κατάθεσης

27.11.2017


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

14

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

PPE

S&D

Jean-Marie Cavada

John Flack, Emma McClarkin

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Daniel Buda, Rosa Estaràs Ferragut, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Enrico Gasbarra

9

-

ALDE

GUE:NGL

S&D

VERTS/ALE

António Marinho e Pinto

Jiří Maštálka

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

Max Andersson, Julia Reda

1

0

EFDD

Isabella Adinolfi

Key to symbols:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου