Procedūra : 2016/0284(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0378/2017

Pateikti tekstai :

A8-0378/2017

Debatai :

PV 27/03/2019 - 26
CRE 27/03/2019 - 26

Balsavimas :

PV 12/12/2017 - 5.5
CRE 12/12/2017 - 5.5
PV 28/03/2019 - 8.4

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0322

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1176kWORD 141k
27.11.2017
PE 604.674v02-00 A8-0378/2017

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, taikytinomis tam tikroms transliuojančiųjų organizacijų internetu transliuojamoms programoms bei retransliuojamoms televizijos ir radijo programoms, taisyklės

(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

Teisės reikalų komitetas

Pranešėjas: Tiemo Wölken

Nuomonės pranešėja(*):

Petra Kammerevert, Kultūros ir švietimo komitetas

(*)  Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis

ERRATA/ADDENDA
PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Kultūros ir švietimo komiteto NUOMONĖ
 Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ
 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, taikytinomis tam tikroms transliuojančiųjų organizacijų internetu transliuojamoms programoms bei retransliuojamoms televizijos ir radijo programoms, taisyklės

(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0594),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0384/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. sausio 25 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir Kultūros ir švietimo komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomones (A8-0378/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)    siekiant prisidėti prie vidaus rinkos veikimo ir užtikrinti naudą visos Sąjungos naudotojams, svarbu numatyti galimybę aktyviau platinti kitų valstybių narių televizijos ir radijo programas sudarant palankesnes sąlygas išduoti licencijas naudotis autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, susijusiomis su tokiose transliuojamose programose naudojamais kūriniais ir kitais saugomais dalykais. Televizijos ir radijo programos yra svarbi kultūrų ir kalbų įvairovės, taip pat socialinės sanglaudos ir prieigos prie informacijos skatinimo priemonė;

(1)    siekiant prisidėti prie vidaus rinkos veikimo, ypač padidinti prieigą prie informacijos, ir užtikrinti naudą visos Sąjungos naudotojams, svarbu numatyti galimybę aktyviau platinti kitų valstybių narių informacines ir aktualijų programas sudarant palankesnes sąlygas išduoti licencijas naudotis autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, susijusiomis su tais tokiose transliuojamose programose naudojamais kūriniais ir kitais saugomais dalykais. Informacinės ir aktualijų programos yra svarbi prieigos prie informacijos skatinimo priemonė;

Pakeitimas     2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2а)  audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai turėtų stengtis užtikrinti, kad jų techninės paslaugos taptų laipsniškai prieinamos asmenims, turintiems regos ar klausos sutrikimų;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)    teikti internetines paslaugas, kurios papildo transliavimo paslaugas, bei retransliavimo paslaugas ir taip Sąjungoje laisvai platinti televizijos ir radijo programas trukdo keletas kliūčių. Transliuojančiosios organizacijos kasdien daug valandų transliuoja informacines, kultūrines, politines, dokumentines ar pramogines programas. Šioms programoms naudojama įvairi autorių teisėmis ir (arba) gretutinėmis teisėmis pagal Sąjungos teisę saugoma medžiaga, pvz., audiovizualiniai, muzikos, literatūros ar grafikos kūriniai. Dėl to reikia atlikti sudėtingą teisių į skirtingų kategorijų kūrinius ir kitus saugomus dalykus įsigijimo iš daugybės teisių subjektų procedūrą. Dažnai teises reikia įsigyti per trumpą laiką, visų pirma, kai rengiamos tokios programos, kaip naujienų ar aktualijų. Siekdamos savo internetines paslaugas padaryti prieinamas kitose valstybėse, transliuojančiosios organizacijos reikalingas teises į kūrinius ir kitus saugomus dalykus turi turėti visose atitinkamose teritorijose, o tai dar labiau apsunkina teisių įsigijimo procedūrą;

(3)    transliuojančiosios organizacijos kasdien daug valandų transliuoja informacines ir aktualijų programas. Šioms programoms naudojama įvairi autorių teisėmis ir (arba) gretutinėmis teisėmis pagal Sąjungos teisę saugoma medžiaga. Dėl to reikia atlikti sudėtingą teisių į skirtingų kategorijų kūrinius ir kitus saugomus dalykus įsigijimo iš daugybės teisių subjektų procedūrą. Kai rengiamos naujienų ir aktualijų programos, teises reikia įsigyti per trumpą laiką. Siekdamos savo papildomas internetines paslaugas padaryti prieinamas kitose valstybėse, transliuojančiosios organizacijos reikalingas teises į kūrinius ir kitus saugomus dalykus turi turėti visose atitinkamose teritorijose;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)    retransliavimo paslaugų teikėjai, paprastai siūlantys daugelį programų ir į retransliuojamas televizijos ir radijo programas įtraukiantys daugybę kūrinių ir kitų saugomų dalykų, turi labai mažai laiko įsigyti būtinas licencijas, todėl jiems taip pat tenka didelė teisių įsigijimo našta. Teisių subjektams taip pat kyla pavojus, kad jų kūriniai ir kiti saugomi dalykai bus panaudoti be leidimo ar nesumokėjus atlygio;

(4)    televizijos ar radijo programų, įskaitant kūrinius ar kitus saugomus dalykus, retransliavimo paslaugų teikėjai atlieka viešą skelbimo veiksmą, neatsižvelgiant į tai, ar televizijos ar radijo programa retransliuojama naudojant tas pačias technines priemones, kurios buvo naudotos pirminės transliacijos atveju, ar skirtingas technines priemones, taip pat neatsižvelgiant į tai, ar tokia retransliacija vyksta faktinėje ar planuotoje pirminės transliacijos priėmimo teritorijoje, ar ne. Kadangi teikiant retransliavimo paslaugas paprastai siūloma daugelis programų ir į retransliuojamas televizijos ir radijo programas įtraukiama daugybė kūrinių ir kitų saugomų dalykų, retransliavimo paslaugų teikėjai turi labai mažai laiko įsigyti būtinas licencijas, todėl jiems taip pat tenka didelė teisių įsigijimo našta. Prodiuseriams, autoriams, kūrėjams ir kitiems teisių subjektams taip pat kyla pavojus, kad jų kūriniai ir kiti saugomi dalykai bus panaudoti be leidimo ar nesumokėjus tinkamo ir teisingo atlygio;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  kadangi retransliavimo paslaugų teikėjai, paprastai siūlantys daug programų, į retransliuojamas televizijos ir radijo programas įtraukia daug kūrinių ir kitų saugomų dalykų, atsižvelgiant į sutarčių laisvės principą, jie turėtų turėti galimybę įsigyti būtinas licencijas ir taip užtikrinti teisingą atlygį teisių subjektams, kad jie ir toliau galėtų siūlyti labai įvairų turinį. Tokia galimybė atitiktų ir vartotojų interesus;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)    teisės į kūrinius ir kitus saugomus dalykus yra suderintos, be kita ko, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/29/EB1 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/115/EB2;

(5)    teisės į kūrinius ir kitus saugomus dalykus yra suderintos, be kita ko, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/29/EB1 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/115/EB2, o tai visų pirma padeda užtikrinti aukštą teisių subjektų apsaugos lygį;

_________________

_________________

1 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo, OL L 167, 2001 6 22, p. 10–19.

1 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo, OL L 167, 2001 6 22, p. 10–19.

2 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/115/EB dėl nuomos ir panaudos teisių bei tam tikrų teisių, gretutinių autorių teisėms, intelektinės nuosavybės srityje, OL L 376, 2006 12 27, p. 28–35.

2 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/115/EB dėl nuomos ir panaudos teisių bei tam tikrų teisių, gretutinių autorių teisėms, intelektinės nuosavybės srityje, OL L 376, 2006 12 27, p. 28–35.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)    todėl reikėtų pritaikyti teisinę sistemą, skirtą naudotis su ta veikla susijusiomis autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, ir taip sudaryti palankesnes sąlygas tarpvalstybiniu mastu teikti internetines paslaugas, kurios papildo kitų valstybių narių televizijos ir radijo programų transliavimo ir retransliavimo paslaugas;

(7)    todėl reikėtų pritaikyti teisinę sistemą, skirtą naudotis su ta veikla susijusiomis autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, ir taip sudaryti palankesnes sąlygas tarpvalstybiniu mastu teikti internetines paslaugas, kurios papildo kitų valstybių narių naujienų ir aktualijų programų transliavimo ir televizijos ir radijo programų retransliavimo paslaugas. Kadangi pritaikius teisinę sistemą gali būti apribotas naudojimasis išimtinėmis teisėmis, pritaikoma turėtų būti tik tam tikrais specialiais atvejais, kurie neprieštarauja įprastiniam kūrinio ar kito saugomo dalyko naudojimui ir nepagrįstai nepažeidžia teisių subjekto teisėtų interesų. Todėl, taip pat atsižvelgiant į teritorinio principo svarbą kūrybinio turinio ir ypač audiovizualinių kūrinių finansavimui ir gamybai, bet kokia su teisėkūra susijusi intervencija būtinai turėtų būti ypač riboto ir siauro masto ir atitikti Sąjungos būtinumo ir proporcingumo principus;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)    papildomos internetinės paslaugos, kurioms taikomas šis reglamentas, – tai tokios transliuojančiųjų organizacijų siūlomos paslaugos, kurios turi aiškų pavaldumo ryšį su transliavimo paslauga. Jos apima paslaugas, kuriomis linijinė prieiga prie televizijos ir radijo programų suteikiama tuo pačiu metu, kai vyksta transliacija, ir paslaugas, kuriomis per nustatytą laikotarpį po transliacijos suteikiama prieiga prie anksčiau transliuojančiosios organizacijos transliuotų televizijos ir radijo programų (vadinamosios laidų įrašų paslaugos). Be to, papildomos internetinės paslaugos apima paslaugas, kuriomis suteikiama prieiga prie medžiagos, kuria paįvairinamas ar kitaip papildomas transliuojančiosios organizacijos transliuojamų televizijos ir radijo programų turinys, be kita ko, suteikiant galimybę apžvelgti, paįvairinti, papildyti ar peržiūrėti atitinkamos programos turinį. Prieigos prie atskirų kūrinių ar kitų saugomų dalykų, įtrauktų į televizijos ar radijo programą, suteikimas neturėtų būti laikomas papildoma internetine paslauga. Panašiai papildomos internetinės paslaugos apibrėžtis neapima paslaugos, kuria suteikiama prieiga prie kūrinių ar kitų saugomų dalykų, nesusijusių su transliuojama programa, pvz., prieiga prie atskirų muzikos ar audiovizualinių kūrinių, muzikos albumų ar vaizdo įrašų;

(8)    papildomos internetinės paslaugos, kurioms taikomas šis reglamentas, – tai tokios transliuojančiųjų organizacijų siūlomos paslaugos, kurios turi aiškų pavaldumo ryšį su transliavimo paslauga. Jos apima paslaugas, kuriomis griežtai tik linijinė prieiga prie naujienų ir aktualijų programų suteikiama tuo pačiu metu, kai vyksta transliacija, ir paslaugas, kuriomis per nustatytą laikotarpį po transliacijos suteikiama prieiga prie anksčiau transliuojančiosios organizacijos transliuotų naujienų ir aktualijų programų (vadinamosios laidų įrašų paslaugos). Prieigos prie atskirų kūrinių ar kitų saugomų dalykų, įtrauktų į televizijos ar radijo programą, suteikimas neturėtų būti laikomas papildoma internetine paslauga. Panašiai papildomos internetinės paslaugos apibrėžtis neapima paslaugos, kuria suteikiama prieiga prie kūrinių ar kitų saugomų dalykų, nesusijusių su transliuojama programa, pvz., prieiga prie atskirų muzikos ar audiovizualinių kūrinių, muzikos albumų ar vaizdo įrašų;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)    siekiant sudaryti palankesnes sąlygas įsigyti teises tarpvalstybiniu mastu teikti papildomas internetines paslaugas, būtina pasirūpinti, kad būtų nustatytas kilmės šalies principas, taikytinas naudojantis autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, susijusiomis su veiksmais, atliekamais teikiant papildomas internetines paslaugas, turint prieigą prie jų arba jomis naudojantis. Tas kilmės šalies principas turėtų būti taikomas tik teisių subjektų (arba teisių subjektams atstovaujančių subjektų, pvz., kolektyvinio administravimo organizacijų) ir transliuojančiųjų organizacijų santykiams ir tik papildomų internetinių paslaugų teikimo, prieigos prie jų ar naudojimosi jomis tikslais. Kilmės šalies principas neturėtų būti taikomas jokiam vėlesniam viešam turinio, kuris saugomas autorių teisėmis ar gretutinėmis teisėmis ir naudojamas teikiant papildomą internetinę paslaugą, paskelbimui ar atgaminimui;

(9)    siekiant sudaryti transliuotojui palankesnes sąlygas įsigyti teises tarpvalstybiniu mastu teikti papildomas internetines paslaugas, susijusias tik su naujienų ir aktualijų programomis, būtina pasirūpinti, kad būtų nustatytas kilmės šalies principas, taikytinas naudojantis autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, susijusiomis su veiksmais, atliekamais teikiant tokias papildomas internetines paslaugas, turint prieigą prie jų arba jomis naudojantis. Tas kilmės šalies principas turėtų būti taikomas tik teisių subjektų (arba teisių subjektams atstovaujančių subjektų, pvz., kolektyvinio administravimo organizacijų) ir transliuojančiųjų organizacijų santykiams ir tik tokių papildomų internetinių paslaugų, susijusių su naujienų ir aktualijų programomis, teikimo, prieigos prie jų ar naudojimosi jomis tikslais. Kilmės šalies principas neturėtų būti taikomas jokiam vėlesniam viešam turinio, kuris saugomas autorių teisėmis ar gretutinėmis teisėmis ir naudojamas teikiant papildomą internetinę paslaugą, paskelbimui ar atgaminimui;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  šiame reglamente nustatytas kilmės šalies principas neturėtų būti taikomas papildomoms internetinėms paslaugoms, kurios visų pirma yra skirtos kitai valstybei narei nei ta valstybė narė, kurioje yra pagrindinė transliuojančiosios organizacijos būstinė. Tokia paslauga, kurios pagrindinis arba vienintelis gavėjas yra tam tikra valstybė narė, yra paslauga, kurios programos yra akivaizdžiai skirtos konkrečios valstybės narės, kitos nei ta valstybė narė, kurioje yra pagrindinė transliuojančiosios organizacijos būstinė, gyventojams, kai šių programų auditoriją sudaro tiktai tos konkrečios valstybės narės gyventojai ir mažai tikėtina, kad jomis naudosis ne konkrečioje valstybėje narėje, kuriai tos programos skirtos, gyvenantys radijo klausytojai ar televizijos žiūrovai. Vieni iš aspektų, pagal kuriuos apibūdinama tikslinė auditorija, yra kalba, įskaitant subtitrų, reklamos, dubliažo kalbą, auditorija, į kurią orientuojamasi reklamuojant transliacijos paslaugą, ir (arba) vietinis programų pobūdis;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)    nors manoma, kad papildomos internetinės paslaugos teikiamos, prieiga prie jų turima ir jomis naudojamasi tik valstybėje narėje, kurioje yra pagrindinė transliuojančiosios organizacijos būstinė, iš tikrųjų jos gali būti tarpvalstybiniu mastu teikiamos į kitas valstybes nares, todėl būtina užtikrinti, kad, turėdamos nustatyti mokesčio už konkrečias teises sumą, šalys atsižvelgtų į visus papildomų internetinių paslaugų aspektus, tokius kaip paslaugų savybės, auditorija, įskaitant auditoriją valstybėje narėje, kurioje yra pagrindinė transliuojančiosios organizacijos būstinė, ir kitoje valstybėje narėje, kurioje suteikiama prieiga prie papildomų internetinių paslaugų ir jomis naudojamasi, taip pat kalbą;

(10)    nors manoma, kad papildomos internetinės paslaugos, susijusios su naujienų ir aktualijų programomis, teikiamos, prieiga prie jų turima ir jomis naudojamasi tik valstybėje narėje, kurioje yra pagrindinė transliuojančiosios organizacijos būstinė, iš tikrųjų jos gali būti tarpvalstybiniu mastu teikiamos į kitas valstybes nares, todėl būtina užtikrinti, kad, turėdamos nustatyti mokesčio už konkrečias teises sumą, šalys taikytų objektyvius kriterijus ir atsižvelgtų į visus papildomų internetinių paslaugų aspektus, tokius kaip paslaugų savybės, įskaitant prieinamumo internete trukmę, auditorija, įskaitant auditoriją valstybėje narėje, kurioje yra pagrindinė transliuojančiosios organizacijos būstinė, ir kitoje valstybėje narėje, kurioje suteikiama prieiga prie papildomų internetinių paslaugų ir jomis naudojamasi, taip pat visas prieinamas kalbų versijas;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)    naudojimąsi teisėmis, kurioms taikomas šiame reglamente nustatytas kilmės šalies principas, bus galima toliau riboti taikant sutarties laisvės principą, visų pirma, kai tai susiję su techninėmis transliavimo priemonėmis ar tam tikromis kalbų versijomis, su sąlyga, kad visi naudojimosi tokiomis teisėmis apribojimai derėtų su Sąjungos teise;

(11)    reikia priminti, kad taikant sutarties laisvės principą ir siekiant paremti esamus licencijavimo modelius, pvz., išimtines teritorines licencijas, kuriomis paremti finansavimo mechanizmai, gyvybiškai svarbūs audiovizualinei produkcijai, optimaliam platinimui ir kultūrų įvairovės skatinimui, reikia toliau riboti naudojimąsi teisėmis, kurioms taikomas šiame reglamente nustatytas kilmės šalies principas, su sąlyga, kad visi naudojimosi tokiomis teisėmis apribojimai derėtų su nacionaline ir Sąjungos teise;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)  šiuo reglamentu nesiekiama skatinti palankesnio teisinio reglamentavimo ieškojimo. Siekiant apriboti praktiką, kai transliuojančiosios organizacijos bando įsisteigti kitoje valstybėje narėje, kad išvengtų nepalankių finansinių prievolių arba gautų pelno iš palankesnių licencijų išdavimo sąlygų, lyginant su valstybės narės, kurioje yra pagrindinė jų būstinė, taikomomis sąlygomis, kilmės šalies principas neturėtų būti taikomas internetinėms paslaugoms, kurios iš esmės arba vien tik skirtos auditorijai, esančiai kitoje valstybėje narėje nei ta valstybė narė, kurioje yra pagrindinė transliuojančiosios organizacijos būstinė. Siekiant įvertinti, ar internetinė paslauga skirta auditorijai, kuri yra kitoje valstybėje narėje, turėtų būti atsižvelgta į paslaugos pobūdį ir vartojamas kalbų versijas;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11b)   vadovaujantis sutarties laisvės principu ir siekiant nepagrįstai nepakenkti esamiems licencijavimo modeliams, kaip antai išimtinės teritorinės licencijos, tarpvalstybinis retransliavimas iš kitos valstybės narės arba į kitą valstybę narę apribotas kabelines arba IPTV paslaugas atitinkančių paslaugų retransliavimu administruojamoje aplinkoje;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

11 c konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11c)  vadovaujantis sutarties laisvės principu, šiuo reglamentu neužkertamas kelias taikyti esamų modelių, pvz., teritorinio licencijavimo, ir jis nedaro poveikio galiojančioms nacionalinės sutarčių teisės nuostatoms autorių teisių srityje dėl tinkamo atlygio bei esamiems retransliavimo kolektyvinio administravimo sprendimams valstybėje narėje;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)    retransliavimo paslaugų, siūlomų palydoviniu, skaitmeniniu antžeminiu ryšiu, vidiniais IP grindžiamais, judriojo ryšio ir panašiais tinklais, teikėjai teikia paslaugas, tolygias paslaugoms, kurias teikia kabelinio retransliavimo paslaugų teikėjai, tuo pačiu metu visuomenei iš kitos valstybės narės retransliuojantys nepakeistą ir nesutrumpintą pirminę televizijos ar radijo programos transliaciją, vykdomą laidinio arba belaidžio ryšio priemonėmis, įskaitant palydovinį ryšį, bet išskyrus internetu, ir yra skirta visuomenei. Todėl šis reglamentas jiems turėtų būti taikomas ir jie turėtų galėti pasinaudoti priemone, kuria nustatomas privalomas kolektyvinis teisių administravimas. Šis reglamentas neturėtų būti taikomas atviru internetu siūlomoms retransliavimo paslaugoms, nes toms paslaugoms būdingos kitos savybės. Jos nėra susietos su jokia konkrečia infrastruktūra ir jas teikiant galimybė užtikrinti kontroliuojamąją aplinką yra ribota, palyginti su, pavyzdžiui, kabeliniais ar vidiniais IP grindžiamais tinklais teikiamomis paslaugomis;

(12)    retransliavimo paslaugų, siūlomų palydoviniu, skaitmeniniu antžeminiu ryšiu, arba kabelines arba IPTV paslaugas atitinkančių paslaugų administruojamoje aplinkoje teikėjai teikia paslaugas, tolygias paslaugoms, kurias teikia kabelinio retransliavimo paslaugų teikėjai, tuo pačiu metu visuomenei iš kitos valstybės narės retransliuojantys nepakeistą ir nesutrumpintą pirminę televizijos ar radijo programos transliaciją, vykdomą laidinio arba belaidžio ryšio priemonėmis, įskaitant palydovinį ryšį, bet išskyrus internetu, ir skirtą visuomenei. Todėl šis reglamentas jiems turėtų būti taikomas ir jie turėtų galėti pasinaudoti priemone, kuria nustatomas privalomas kolektyvinis teisių administravimas. Šis reglamentas neturėtų būti taikomas atviru internetu siūlomoms retransliavimo paslaugoms, kurios nėra kabelines arba IPTV paslaugas atitinkančios paslaugos administruojamoje aplinkoje, nes toms paslaugoms būdingos kitos savybės. Jos nėra susietos su jokia konkrečia infrastruktūra ir jas teikiant galimybė užtikrinti kontroliuojamąją aplinką yra ribota, palyginti su, pavyzdžiui, kabeliniais ar vidiniais IP grindžiamais tinklais teikiamomis paslaugomis;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)    siekiant suteikti teisinį tikrumą retransliavimo paslaugų, siūlomų palydoviniu, skaitmeniniu antžeminiu ryšiu, vidiniais IP grindžiamais, judriojo ryšio ar panašiais tinklais, teikėjams ir panaikinti nacionalinės teisės skirtumus, susijusius su tokiomis retransliavimo paslaugomis, turėtų būti taikomos taisyklės, panašios į tas, kurios taikomos Direktyvoje 93/83/EEB apibrėžtam kabeliniam retransliavimui. Į toje direktyvoje nustatytas minėtas taisykles įtrauktas įpareigojimas naudojantis teise suteikti arba atsisakyti suteikti leidimą retransliavimo paslaugų teikėjui pasitelkti kolektyvinio administravimo organizaciją. Tai nedaro poveikio Direktyvos 2014/26/ES ir, visų pirma, jos nuostatų, susijusių su teisių subjektų teisėmis pasirinkti kolektyvinio administravimo organizaciją, taikymui;

(13)    siekiant suteikti teisinį tikrumą retransliavimo paslaugų, siūlomų palydoviniu ir skaitmeniniu antžeminiu ryšiu, ir kabelines arba IPTV paslaugas atitinkančių paslaugų administruojamoje aplinkoje teikėjams ir panaikinti nacionalinės teisės skirtumus, susijusius su tokiomis retransliavimo paslaugomis, turėtų būti taikomos taisyklės, panašios į tas, kurios taikomos Direktyvoje 93/83/EEB apibrėžtam kabeliniam retransliavimui. Į toje direktyvoje nustatytas minėtas taisykles įtrauktas įpareigojimas naudojantis teise suteikti arba atsisakyti suteikti leidimą retransliavimo paslaugų teikėjui pasitelkti kolektyvinio administravimo organizaciją. Tai nedaro poveikio Direktyvos 2014/26/ES ir, visų pirma, jos nuostatų, susijusių su teisių subjektų teisėmis pasirinkti kolektyvinio administravimo organizaciją, taikymui; Teisė atsisakyti suteikti leidimą kaip tokia išlieka, tik tam tikru mastu reglamentuojamas naudojimosi ja pobūdis. Tai reiškia, kad visada galima nuspręsti, ar suteikti retransliavimo teisę, ar jos nesuteikti;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a) kolektyvinio administravimo organizacijos turėtų galėti taikyti nuostatas dėl šiame reglamente nustatytos retransliavimo teisės išplėsdamos kolektyvinę sutartį su retransliavimo paslaugų teikėju ir ją taikydamos taip pat organizacijos neatstovaujamų teisių turėtojų teisėms, jei tokia sistema numatyta pagal nacionalinius teisės aktus;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a)  transliuojančiosios organizacijos, kurios transliuoja savo programas, perduodamos signalus tiesiogiai platintojams (pagal Berno konvenciją tai yra trečiosios organizacijos transliuojančiosios organizacijos atžvilgiu), kad juos gautų visuomenė, kartu su savo platintojais yra atsakingos už jų kartu vykdomus pavienius ir nedalomus viešo paskelbimo veiksmus ir prieigos suteikimą visuomenei, kaip tai nustatyta Direktyvos 2001/29/EB 3 straipsnyje. Todėl tokios transliuojančiosios organizacijos ir tokie platintojai turi gauti susijusių teisių subjektų leidimą, kad galėtų atitinkamai dalyvauti tokiuose veiksmuose;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

14 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14b)  dėl šiame reglamente nustatytos išimties, susijusios su retransliacijos teisėmis, kuriomis naudojasi transliuojančiosios organizacijos savo transliacijų atžvilgiu, neturėtų būti ribojama teisių subjektų galimybė savo teises perduoti kolektyvinio administravimo organizacijai ir gauti tiesioginę retransliavimo paslaugų teikėjo mokamo užmokesčio dalį;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)    kad nebūtų siekiama išvengti kilmės šalies principo taikymo pratęsiant esamų susitarimų dėl naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, susijusiomis su papildomos internetinės paslaugos teikimu, prieiga prie jos arba naudojimusi ja, galiojimo trukmę, kilmės šalies principą būtina taikyti ir galiojantiems susitarimams, tačiau turėtų būti nustatytas pereinamasis laikotarpis;

(15)    kad nebūtų siekiama išvengti kilmės šalies principo, taikomo naujienų ir aktualijų programoms, taikymo pratęsiant esamų susitarimų dėl naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, susijusiomis su papildomos internetinės paslaugos teikimu, prieiga prie jos arba naudojimusi ja, galiojimo trukmę, šį principą būtina taikyti ir galiojantiems susitarimams, tačiau turėtų būti nustatytas pereinamasis laikotarpis;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a)  transliuotojai, kurie transliuoja savo programas, perduodami signalus tiesiogiai platintojams, kad juos gautų visuomenė, yra kartu su šiais platintojais atsakingi už jų kartu vykdomus pavienius ir nedalomus viešo paskelbimo veiksmus ir prieigos suteikimą visuomenei, kaip apibrėžta Direktyvos 2001/29/EB 3 straipsnyje. Todėl tokios transliuojančiosios organizacijos ir platintojai turėtų gauti atskirą susijusių teisių subjektų leidimą, atsižvelgdami į kiekvieno jų dalyvavimą tokiuose veiksmuose;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)    šiame reglamente laikomasi pagrindinių teisių ir principų, pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Nors teisių subjektų naudojimasis savo teisėmis gali būti apribotas, nes norint naudotis viešo paskelbimo teise, susijusia su retransliavimo paslaugomis, reikia taikyti privalomo kolektyvinio administravimo priemonę, būtina nustatyti, kad tokia sąlyga būtų tikslingai taikoma konkrečioms paslaugoms; taip sudarius palankesnes sąlygas įsigyti šias teises būtų galima kuo plačiau tarpvalstybiniu mastu skleisti televizijos ir radijo programas;

(16)    šiame reglamente laikomasi pagrindinių teisių ir principų, pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Nors teisių subjektų naudojimasis savo teisėmis yra apribotas, nes norint naudotis viešo paskelbimo teise, susijusia su retransliavimo paslaugomis, taikoma privalomo kolektyvinio administravimo priemonė, būtina nustatyti, kad tokia sąlyga būtų taikoma tikslingai ir tik konkrečioms paslaugoms, panašioms į kabelinį ir palydovinį retransliavimą ir teikiamoms administruojamoje aplinkoje.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)    praėjus tam tikram reglamento galiojimo laikotarpiui turėtų būti atlikta reglamento peržiūra, siekiant, be kita ko, įvertinti, kokia pažanga padaryta plėtojant tarpvalstybinių papildomų internetinių paslaugų, kurios būtų naudingos Europos vartotojams ir padėtų didinti Sąjungos kultūrinę įvairovę, teikimą;

(18)    vadovaujantis geresnio reglamentavimo principais, praėjus tam tikram reglamento galiojimo laikotarpiui turėtų būti atlikta reglamento peržiūra, siekiant įvertinti reglamento, įskaitant nuostatas dėl tiesioginio tiekimo, poveikį Europos kūrybos pramonės sektoriams, Europos audiovizualinių kūrinių finansavimui ir teisių subjektams. Atliekant peržiūrą taip pat reikėtų atsižvelgti į tai, kokia pažanga padaryta plėtojant tarpvalstybinių papildomų internetinių paslaugų, kurios būtų naudingos Europos vartotojams ir padėtų didinti Sąjungos kultūrinę įvairovę, teikimą ir į investicijų į naują turinį lygį;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)    kadangi šio reglamento tikslo, t. y. skatinti tarpvalstybinį papildomų internetinių paslaugų teikimą ir sudaryti palankesnes sąlygas retransliuoti kitų valstybių narių televizijos ir radijo programas, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl siūlomo veiksmo masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina jame nurodytam tikslui pasiekti. Šiame reglamente nustatomos papildomoms internetinėms paslaugoms tarpvalstybiniu mastu teikti skirtos didelio poveikio priemonės, kurių tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas įsigyti autorių teises ir gretutines teises. Šiuo reglamentu transliuojančiosios organizacijos neįpareigojamos tokių paslaugų teikti tarpvalstybiniu mastu. Be to, juo retransliavimo paslaugų teikėjai neįpareigojami į savo teikiamas paslaugas įtraukti kitų valstybių narių televizijos ar radijo programų. Šis reglamentas susijęs tik su naudojimusi tam tikromis retransliavimo teisėmis ir tik tiek, kiek būtina siekiant supaprastinti licencijų naudotis autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis teikiant tokias paslaugas išdavimą ir kiek tai susiję su kitų Sąjungos valstybių narių televizijos ir radijo programomis,

(19)    kadangi šio reglamento tikslo, t. y. skatinti tarpvalstybinį transliuotojų papildomų internetinių paslaugų, susijusių su naujienų ir aktualijų programomis, teikimą ir sudaryti palankesnes sąlygas retransliuoti kitų valstybių narių televizijos ir radijo programas, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl siūlomo veiksmo masto ir poveikio tam tikrais atvejais tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina jame nurodytam tikslui pasiekti. Šiuo reglamentu transliuojančiosios organizacijos neįpareigojamos teikti tam tikrų papildomų internetinių paslaugų tarpvalstybiniu mastu. Be to, juo retransliavimo paslaugų teikėjai neįpareigojami į savo teikiamas paslaugas įtraukti kitų valstybių narių televizijos ar radijo programų. Šis reglamentas susijęs tik su naudojimusi tam tikromis retransliavimo teisėmis ir tik tiek, kiek būtina siekiant supaprastinti licencijų naudotis autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis teikiant tokias paslaugas išdavimą ir kiek tai susiję su kitų Sąjungos valstybių narių televizijos ir radijo programomis,

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(19a)  programų retransliavimas iš kitų valstybių narių – tai veikla, kuriai taikomos autorių teisės ir tam tikrais atvejais gretutinės teisės. Todėl teikiant internetines paslaugas reikia gauti kiekvieno teisių subjekto leidimą dėl kiekvienos retransliuojamos programos dalies. Pagal šį reglamentą leidimai turi būti suteikiami sutartimis, nebent galiojančiose teisėtose licencijose būtų numatyta laikinai nukrypti leidžianti nuostata;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

-1 straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1 straipsnis

 

Dalykas

 

1.   Šiame reglamente nustatomos teisinės priemonės, kurias taikant sudaromos palankesnės sąlygos įsigyti autorių teises ir gretutines teises teikiant papildomas tarpvalstybines internetines paslaugas ir palengvinama skaitmeninė retransliacija uždaroje aplinkoje.

 

2.   Šios teisinės priemonės apima kilmės šalies principo, taikytino naudojantis minėtomis teisėmis, nustatymą. Teisinės priemonės taip pat apima nuostatas dėl privalomo kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių, reikalingų teikiant retransliavimo paslaugas, valdymo, dėl teisinės kolektyvinio administravimo organizacijų atstovavimo prezumpcijos ir dėl transliuojančiųjų organizacijų naudojimosi retransliavimo teise.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)   retransliacija – bet koks vienalaikis pirminės visuomenei skirtų nesutrumpintų ir nepakeistų televizijos ir radijo programų transliacijos laidinio ar belaidžio ryšio priemonėmis, įskaitant palydovinį ryšį, bet išskyrus transliavimą internetu, retransliavimas iš kitos valstybės narės, išskyrus Direktyvoje 93/83/EEB apibrėžtą kabelinę retransliaciją ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2015/2120 apibrėžtą retransliaciją teikiant interneto prieigos paslaugas, kai tokias retransliavimo paslaugas teikia ne transliuojančioji organizacija, kuri vykdė pirminę transliaciją, yra atsakinga už jos vykdymą ir kuriai prižiūrint ji buvo vykdyta, o kita šalis.

b)   retransliacija – bet koks vienalaikis pirminės visuomenei skirtų nesutrumpintų ir nepakeistų televizijos ir radijo programų transliacijos laidinio ar belaidžio ryšio priemonėmis, įskaitant palydovinį ryšį, bet išskyrus transliavimą internetu, retransliavimas iš kitos valstybės narės, išskyrus Direktyvoje 93/83/EEB apibrėžtą kabelinę retransliaciją, apribotas kabelines arba IPTV paslaugas atitinkančių paslaugų retransliavimu, kai tokias retransliavimo paslaugas teikia ne transliuojančioji organizacija, kuri vykdė pirminę transliaciją, yra atsakinga už jos vykdymą ir kuriai prižiūrint ji buvo vykdyta, o kita šalis.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)   tiesioginis tiekimas – dviejų ar daugiau etapų procesas, per kurį transliuojančiosios organizacijos savo programų signalus perduoda platintojams, kurie yra organizacijos, išskyrus transliuojančiąsias organizacijas pagal Berno konvenciją, kad jie būtų transliuojami visuomenei. Programų signalai perduodami privačia tiesiogine linija (laidine arba nelaidine, taip pat palydovu), kad juos perduodant jų negalėtų gauti plačioji visuomenė. Platintojai šias programas kartu siūlo visuomenei jų nepakeitę ir nesutrumpinę, kad visuomenė jas pažiūrėtų ar paklausytų, transliuodami kabeliniais tinklais, ultratrumposiomis bangomis, skaitmeniniais antžeminiais tinklais, IP grindžiamais tinklais ar judriojo ryšio ir panašiais tinklais;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb)   administruojamoji aplinka – išimtinai apibrėžiama kaip kabelines arba IPTV paslaugas atitinkančios paslaugos su saugia ir ribojama prieiga, kai retransliavimo veiklos vykdytojas sutartimi įgaliotiems naudotojams teikia užšifruotą retransliavimo paslaugą visoje ryšio linijoje.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2 straipsnis

2 straipsnis

Kilmės šalies principo taikymas papildomoms internetinėms paslaugoms

Kilmės šalies principo taikymas internetinėms paslaugoms, teikiamoms naujienų ir aktualijų programų transliavimui

1)   Laikoma, kad viešo skelbimo ir viešos prieigos suteikimo veiksmai, kurie atliekami transliuojančiajai organizacijai teikiant papildomas internetines paslaugas arba jai prižiūrint ar atsakant už tų paslaugų teikimą, taip pat atgaminimo veiksmai, kurie būtini teikiant papildomas internetines paslaugas, turint prieigą prie jų arba jomis naudojantis, naudojimosi su tais veiksmais susijusiomis autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis tikslais atliekami tik valstybėje narėje, kurioje yra pagrindinė transliuojančiosios organizacijos būstinė.

1)   Laikoma, kad viešo skelbimo ir viešos prieigos suteikimo veiksmai, kurie atliekami transliuojančiajai organizacijai teikiant papildomas internetines paslaugas, skirtas pirminiam tik naujienų ir aktualijų programų transliavimui, arba jai prižiūrint ar atsakant už tų paslaugų teikimą, taip pat tokių naujienų ir aktualijų programų atgaminimo veiksmai, kurie būtini teikiant tokias papildomas internetines paslaugas, turint prieigą prie jų arba jomis naudojantis, autorių teisių įgijimo ir naudojimosi su tais veiksmais susijusiomis įgytomis autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis tikslais atliekami tik valstybėje narėje, kurioje yra pagrindinė transliuojančiosios organizacijos būstinė.

2)   Nustatydamos mokesčio už teises, kurioms taikomas 1 dalyje nustatytas kilmės šalies principas, sumą šalys atsižvelgia į visus papildomų internetinių paslaugų aspektus, tokius kaip papildomų internetinių paslaugų savybės, auditorija ir kalbos versija.

2)   Nustatydamos mokesčio už teises, kurioms taikomas 1 dalyje nustatytas kilmės šalies principas, sumą šalys atsižvelgia į visus papildomų internetinių paslaugų aspektus, tokius kaip papildomų internetinių paslaugų savybės, įskaitant prieinamumo internete trukmę, auditorija ir visos esamos kalbos versijos.

 

2a)   2 dalis neriboja šalių laisvės susitarti dėl mokesčio už teises, kurioms taikomas kilmės šalies principas, sumos nustatymo konkretaus metodo ar kriterijų, pavyzdžiui, už teises, grindžiamas transliuojančiosios organizacijos pajamomis, gautomis už internetinę paslaugą.

 

2b)  1 ir 2 dalys nedaro poveikio teritoriškumo ir sutarties laisvės principams remiantis autorių teisėmis ir bet kokia teise, numatyta pagal Direktyvą 2001/29/EB. Remdamosi tuo, šalys turi teisę toliau susitarti dėl naudojimosi 1 dalyje nustatytomis teisėmis apribojimų įvedimo, su sąlyga, kad visi naudojimosi tokiomis teisėmis apribojimai derėtų su Sąjungos ir nacionaline teise.

 

2c)  Televizijos ar radijo programos pirminės transliacijos retransliavimas iš vienos valstybės narės į kitas valstybes nares, teikiant papildomą internetinę paslaugą, kaip nustatyta šiame reglamente, vykdomas atsižvelgiant į taikomas autorių teises, gretutines teises bei teises į kitus dalykus ir remiantis individualiomis ir kolektyvinėmis autorių teisių subjektų, gretutinių teisių subjektų, kitų dalykų teisių subjektų ir retransliavimo paslaugų teikėjų sutartimis.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3 straipsnis

3 straipsnis

Kitų nei transliuojančiosios organizacijos teisių subjektų naudojimasis retransliavimo teisėmis

Kitų nei transliuojančiosios organizacijos teisių subjektų naudojimasis retransliavimo teisėmis, išskyrus kabelinę retransliaciją

 

-1)   Retransliavimo teisė yra išimtinė teisė ir leidimą ja naudotis turi suteikti autorių teisių ir gretutinių teisių subjektai.

1)   Autorių teisių ir gretutinių teisių subjektai, išskyrus transliuojančiąsias organizacijas, gali naudotis savo teisėmis suteikti arba atsisakyti suteikti leidimą retransliuoti programas tik per kolektyvinio administravimo organizaciją.

1)   Autorių teisių ir gretutinių teisių subjektai, išskyrus transliuojančiąsias organizacijas, naudojasi savo teisėmis suteikti galimybę teikti retransliavimo paslaugomis tik per kolektyvinio administravimo organizaciją.

2)   Jei teisės subjektas 1 dalyje nurodytos teisės neperdavė administruoti kolektyvinio administravimo organizacijai, laikoma, kad administruoti teisę to teisių subjekto vardu įgaliojama kolektyvinio administravimo organizacija, kuri tos pačios kategorijos teises administruoja valstybės narės, su kuria susijusias retransliavimo teises siekia įsigyti retransliavimo paslaugų teikėjas, teritorijoje.

 

3)   Jei tos valstybės narės teritorijoje tos kategorijos teises administruoja daugiau kaip viena kolektyvinio administravimo organizacija, teisių subjektas laisvai pasirenka, kuri iš tų kolektyvinio administravimo organizacijų turi būti laikoma įgaliota administruoti jo teises. Jei tokiu atveju teisių subjektas kolektyvinio administravimo organizacijos nepasirenka, pareiga nurodyti, kuri kolektyvinio administravimo organizacija laikoma įgaliota administruoti to teisių subjekto teises, tenka valstybei narei, su kurios teritorija susijusias retransliavimo teises siekia įsigyti retransliavimo paslaugų teikėjas.

3)   Jei tos valstybės narės teritorijoje tos kategorijos teises administruoja daugiau kaip viena kolektyvinio administravimo organizacija, teisių subjektas laisvai pasirenka, kuri iš tų kolektyvinio administravimo organizacijų turi būti laikoma įgaliota administruoti jo teises. Jei tokiu atveju teisių subjektas kolektyvinio administravimo organizacijos nepasirenka, pareiga nurodyti, kuri kolektyvinio administravimo organizacija laikoma įgaliota administruoti to teisių subjekto teises, tenka valstybei narei, su kurios teritorija susijusias retransliavimo teises siekia įsigyti retransliavimo paslaugų teikėjas.

4)   Teisių subjektas turi tokias pat teises ir pareigas, kylančias iš retransliavimo paslaugų teikėjo ir kolektyvinio administravimo organizacijos, kuri laikoma įgaliota administruoti jo teises, sutarties, kaip ir teisių turėtojai, kurie įgaliojo tą kolektyvinio administravimo organizaciją, ir jis gali reikšti pretenzijas dėl tų teisių per laikotarpį, kurį turi nustatyti atitinkama valstybė narė ir kuris negali būti trumpesnis nei treji metai skaičiuojant nuo retransliacijos, kuriai buvo panaudotas jo kūrinys ar kitas saugomas dalykas, dienos.

 

5)   Valstybė narė gali nustatyti, kad laikoma, jog leidimą jos teritorijoje teikti pirminę kūrinio ar kito saugomo dalyko transliaciją suteikiantis teisės subjektas sutinka savo retransliacijos teisėmis naudotis ne individualiai, bet pagal šį reglamentą.

 

 

5a) Kolektyvinio administravimo organizacijos tvarko duomenų bazę, kurioje teikiama informacija, susijusi su autorių teisių ir gretutinių teisių, kurioms taikomas šis straipsnis, valdymu, įskaitant informaciją apie teisės subjektą, naudojimo pobūdį, teritoriją ir laikotarpį.

 

5b)   Šio reglamento tikslais galima pasinaudoti galimybe kreiptis į tarpininką ir užkirsti kelią piktnaudžiavimui derybine pozicija, kaip numatyta Tarybos direktyvos 93/83/EEB 11 straipsnyje ir 12 straipsnio 1 dalyje.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a straipsnis

 

Transliuojamų programų retransliavimas

 

Kūrinių ar kitų saugomų dalykų, įtrauktų į televizijos ar radijo programą, kurią iš pradžių visuomenei transliavo transliuojančioji organizacija, retransliavimas yra tokios programos viešas paskelbimas, neatsižvelgiant į tai, ar retransliavimo paslaugų teikėjas naudoja tas pačias technines priemones ar kitokias technines priemones nei tos, kurios naudojamos pirminiam transliavimui, ir neatsižvelgiant į tai, ar toks retransliavimas atliekamas faktinėje ar numatytojo pirminio transliavimo priėmimo teritorijoje, ar ne.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a straipsnis

 

Transliuojančiosios organizacijos, kurios transliuoja savo programas perduodamos signalus tiesiogiai platintojams (pagal Berno konvenciją tai yra trečiosios organizacijos transliuojančiosios organizacijos atžvilgiu), kad juos gautų visuomenė, kartu su savo platintojais yra atsakingos už jų kartu vykdomus pavienius ir nedalomus viešo paskelbimo veiksmus ir prieigos suteikimą visuomenei, kaip tai nustatyta Direktyvos 2001/29/EB 3 straipsnyje. Todėl tokios transliuojančiosios organizacijos ir tokie platintojai turi gauti susijusių teisių subjektų leidimą, kad galėtų atitinkamai dalyvauti tokiuose veiksmuose;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5 straipsnis

Išbraukta.

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

 

[7 straipsnio 2 dalyje nurodyta data, įrašo Europos Sąjungos leidinių biuras] galiojantiems susitarimams dėl naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, susijusiomis su viešo skelbimo ir viešos prieigos suteikimo veiksmais, atliekamais teikiant papildomas internetines paslaugas, taip pat atgaminimo veiksmais, kurie būtini teikiant papildomas internetines paslaugas, turint prieigą prie jų arba jomis naudojantis, nuo [7 straipsnio 2 dalyje nurodyta data + 2 metai, įrašo Europos Sąjungos leidinių biuras] taikomas 2 straipsnis, jei jie baigia galioti po tos dienos.

 

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  Ne vėliau kaip [3 metai po 7 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos, įrašo Europos Sąjungos leidinių biuras] Komisija atlieka šio reglamento peržiūrą ir Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui pateikia pagrindinių nustatytų faktų ataskaitą.

1)  Ne vėliau kaip [3 metai po 7 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos, įrašo Europos Sąjungos leidinių biuras] Komisija atlieka šio reglamento peržiūrą ir Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui pateikia pagrindinių nustatytų faktų ataskaitą. Ataskaita turi būti lengvai ir veiksmingai prieinama visuomenei.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  Valstybės narės pateikia Komisijai 1 dalyje nurodytai ataskaitai parengti reikalingą informaciją.

2)  Valstybės narės laiku ir tiksliai pateikia Komisijai 1 dalyje nurodytai ataskaitai parengti reikalingą informaciją.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jis taikomas nuo [6 mėn. po jo paskelbimo dienos, įrašo Europos Sąjungos leidinių biuras].

2.  Jis taikomas nuo [18 mėn. po jo paskelbimo dienos, įrašo Europos Sąjungos leidinių biuras].

(1)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

Supaprastinta prieiga prie televizijos ir radijo programų internete yra esminis elementas siekiant sukurti bendrąją skaitmeninę rinką. Išlikusios nematomos valstybių sienos skaitmeninėje srityje turi tapti atviresnės, kad internete prieinamas skaitmeninis turinys taptų prieinamas ir tarpvalstybiniu mastu. Absurdiška, kad skaitmeniniam turiniui, kuris gali būti labai greitai ir nesunkiai perduodamas ir prieinamas, taikomi nacionaliniai apribojimai, kai tuo tarpu fizinėms prekėms jie jau seniai nebetaikomi.

Autorių teisių srityje geografinio blokavimo priemones lėmė tiek teisinis nenuoseklumas, tiek teritoriškumo principo taikymas.

Teritoriškumo principo taikymas reglamentu neribojamas, tačiau teisinių skirtumų problema išsprendžiama nustatant teisinę fikciją – kilmės šalies principą. Šiuo atžvilgiu reglamentas yra puikiai subalansuotas kompromisas tarp skirtingų interesų. Pranešėjas atmeta kitus apribojimus, kad šio reglamento taikymo sritis nebūtų pernelyg susiaurinta.

Teisinis nenuoseklumas įmonėms lemia pernelyg didelius sandorių kaštus, dėl kurių transliuojančiosios organizacijos nelinkę suteikti tarpvalstybinės prieigos. Nesant teisėtų prieigos priemonių, kūrinių visuomeninė vertė nėra iki galo išnaudojama. Transliavimo paslaugomis vis dažniau naudojamasi ne per įprastas platinimo priemones – kabelines, palydovines priemones ir antenas, o internetu. Tačiau keičiasi ne tik prieigos prie transliuojamų paslaugų būdai, bet ir apskritai vartotojų elgesys: nuo linijinės televizijos pereinama prie nelinijinių paslaugų naudojant įvairius galinius įrenginius, teikiančius transliacijos kitu laiku galimybę. Šį pokytį ypač atspindi jaunoji karta. Tačiau pasiūlymu nesiekiama panaikinti nacionalinių licencijų ir taikyti vieną bendrą visos Europos licenciją. Jame remiamasi išbandytu ir patikimu Direktyvos 93/83/EEB 1 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytu kilmės šalies principu ir šis principas taikomas interneto srityje. Praktiškai taip supaprastinamas teisių administravimas – nustatoma, kurios šalie autorių teisės taikomos. Taip bus sumažinta pernelyg didelių sandorių kaštų problema. Tačiau transliuotojams nenustatoma paslaugų teikimo prievolė.

Suprasdamas Europos kino sektoriaus svarbą, pranešėjas nori, kad jis būtų išsaugotas ir skatinamas. Šis sektorius suteikia 1 mln. darbo vietų, pradedant scenarijaus kūrėjais, filmavimo grupėmis, aktoriais ir baigiant papildomų paslaugų teikėjais. Be to, jis prisideda prie kultūrų įvairovės, kuri savo ruožtu būtina informacinės visuomenės ir demokratijos veikimui.

Tačiau visu šios įvairovės potencialu galima visiškai pasinaudoti tik tuomet, jeigu ji prieinama kiekvienam asmeniui. Tik tuomet būtų galima skatinti plataus masto viešas diskusijas. Šiuo reglamentu skatinamas būtent šis kultūros įvairovės aspektas, tačiau nekeliamas jos kiekio ir kokybės klausimas.

Pranešėjas mano, kad reglamentas teiks didžiulės naudos kasdieniame įvairių Europos Sąjungos gyventojų grupių gyvenime. Nors reglamentu dėl internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinio perkeliamumo užtikrinimo vidaus rinkoje (toliau – Perkeliamumo reglamentas) užtikrinama galimybė kitoje valstybėje narėje naudotis jau įsigytomis mokamomis paslaugomis, ši galimybė suteikiama su sąlyga, kad ja naudojamasi tik laikinai būnant kitoje valstybėje narėje. Toks buvimas apima buvimą kelionių, atostogų ar studijų tikslu.

O šiame reglamente dėmesys skiriamas tikslinėms grupėms asmenų, kurie nuolat gyvena valstybėje narėje ir todėl pagrįstai pageidauja turėti internetinę prieigą prie kitose valstybės narėse įsisteigusių transliuotojų teikiamų paslaugų.

Šios grupės apima apie 13,6 mln. piliečių ir jų šeimų, kurie aktyviai naudojasi joms Sąjungos teisės aktais suteikta laisvo asmenų judėjimo ir laisvo darbuotojų judėjimo teisėmis. Šiomis aplinkybėmis ypač išryškėja bendrojoje skaitmeninėje rinkoje, priešingai nei analogiškoje bendroje rinkoje, tebesančios nelanksčios nacionalinės sienos. Vidaus rinkoje užtikrintas laisvas asmenų judėjimas ir laisvas prekių judėjimas, tačiau prieiga prie transliuojamų paslaugų, taigi ir prie savo šalies televizijos programų, neužtikrinta.

Be to, šis reglamentas bus naudingas keliose valstybės narės esančioms kalbinėms mažumoms. Ypač sunku paaiškinti, kodėl pasienio regionuose su senomis technologijomis įmanoma transliuoti programas gimtąja kalba, o to šiuo metu neįmanoma padaryti naudojantis jau įsitvirtinusiomis internetinėmis technologijomis.

Tai pat bus apgintas teisėtas interesas skatinti užsienio kalbų, kurios yra Europos tautų tarpusavio supratimo pagrindas, mokymąsi klausantis užsienio kalba transliuojamų programų.

Taip pat visoje Europoje palengvinama prieiga prie programų iš kitų valstybių narių, taigi itin prisidedama prie Europos viešosios erdvės kūrimo.

Be to, paslaugos, kurioms taikomas Perkeliamumo reglamentas, paprastai apima tik pramogines programas, jos neapima naujienų ir informacijos teikimo paslaugų. Tačiau tokia prieiga itin svarbi melagingos informacijos (angl. fake news) ir bent jau iš dalies mažėjančio pasitikėjimo tradicine žiniasklaida laikais. Jai tenka ypatingas vaidmuo demokratijos atžvilgiu. Supaprastinta prieiga prie kitų valstybių narių programų yra sveikintina informacinės visuomenės skatinimo labui.

Konkurencijos teisė riboja laisvę sudaryti sutartis tik tuomet, kai sudaromi antikonkurenciniai susitarimai (SESV 101 ir 102 straipsniai). Tačiau autorių teisių paskirtis nėra ginti šią pirminę teisę. Be to, Europos Sąjungos Teisingumo Teismas Murphy bylos(1) sprendime aiškiai nurodė, kad pagal jo teismo praktiką, susijusią su licencinėmis sutartimis dėl intelektinės nuosavybės teisių, turėtų būti aiškinama, kad pats išimtinės sutarties dėl transliacijos vienoje valstybėje narėje sudarymas negali būti automatiškai laikomos konkurencijos teisės pažeidimu. Tokia prielaida turi būti pagrįsta papildomais veiksniais.

Išplėtus kilmės šalies principą nebebus remiamasi pagrindimu pagal konkurencijos teisę, t. y., kad nėra būtinų transliacijos teisių. Beje, tolesnį geografinio blokavimo priemonių taikymą būtų galima pagrįsti tam tikrais teisėtais interesais, pavyzdžiui, vietos interesais ir kultūriniais pomėgiais.

Reglamentavimo būtinybę parodo ir tai, kad 82 proc. visuomeninių ir 62 proc. privačių transliuotojų naudoja kokios nors formos geografinį blokavimą, dėl to labai apsunkinama prieiga prie informacijos. Asmenų, naudojančių virtualųjį privatųjį tinklą (VPN), kad turėtų prieigą turinio, skaičius aiškiai parodo, kad reikia suteikti prieigos galimybę. Siekiant patenkinti šį poreikį, reikia priimti teisės aktus, kad būtų suteikta teisėta prieiga.

Pranešėjas siūlo šiuos svarbius Komisijos siūlomo teksto patobulinimus:

•  Nuostatos dėl mokesčio. Pranešėjas dar kartą pabrėžia didžiulę Europos kino kultūrinę svarbą. Siekdamas atsižvelgti į visų pirma Europos kino pramonės specialistų reiškiamą susirūpinimą, pranešėjas ragina patikslinti 2 straipsnio 2 dalyje pateikiamą nuostatą dėl mokesčio ir ją taip pat įtraukti į 3 straipsnį. Siūlomas patikslinimas užtikrins, kad autoriams, ypač „nišinių“ kūrinių autoriams, būtų mokamas tinkamas papildomas užmokestis.

•  Reglamento taikymo sritis, apimanti tik papildomas internetines paslaugas, yra pernelyg siaura atsižvelgiant į technologijų raidą ir sparčiai kintančią pasiūlą. Pranešėjas laikosi nuomonės, kad siekiant užtikrinti tinkamą šio reglamento taikymo sritį nuoroda į transliuojamas programas turi būti išbraukta. Jau dabar esama transliuojančiųjų organizacijų programų, kurios prieinamos tik internete.

•  Siūloma pereinamojo laikotarpio nuostata, susijusi su kilmės šalies principo taikymu perkant filmus ir televizijos serialus, kurie nebuvo užsakyti, kad verslo modeliai galėtų pritaikyti prie naujų taisyklių.

•  Be to, netikslinga taikyti siaurą laiko apribojimą, todėl pranešėjas siūlo šį apribojimą išbraukti. Laiko apribojimai jau nustatyti nacionalinėje teisėje. Pranešėjas mano, kad sutarties šalys turėtų pačios susitarti dėl prieigos trukmės, ir atitinkamai už tai sumokėti.

•  Numatyta atsakomybė už tiesioginį tiekimą.

•  Kabelinė retransliacija turi būti technologiniu požiūriu neutrali, kai ji yra lygiavertė retransliacijai per kabelinių tinklų operatorius, siekiant atsižvelgti į technologijų pažangą taip pat ir šioje srityje.

(1)

2011 m. spalio 4 d. Teisingumo Teismo sprendimas bylose C–403/08 ir C–429/08, 137 ir paskesni punktai.


Kultūros ir švietimo komiteto NUOMONĖ (28.6.2017)

pateikta Teisės reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, taikytinomis tam tikroms transliuojančiųjų organizacijų internetu transliuojamoms programoms bei retransliuojamoms televizijos ir radijo programoms, taisyklės

(COM(2016) 0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

Nuomonės referentė (*): Petra Kammerevert

(*)  Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis

PAKEITIMAI

Kultūros ir švietimo komitetas prašo atsakingo Teisės reikalų komiteto atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  plėtojant skaitmenines technologijas ir internetą, pakito televizijos ir radijo programų platinimo ir prieigos prie jų būdai. Naudotojai vis dažniau tikisi turėti prieigą tiek prie tiesiogiai transliuojamų, tiek prie užsakomųjų televizijos ir radijo programų, naudodamiesi tradiciniais, pvz., palydovinio ar kabelinio ryšio kanalais, taip pat internetinėmis paslaugomis. Todėl transliuojančiosios organizacijos vis dažniau siūlo ne tik savo televizijos ir radijo programų transliavimo paslaugas, bet ir jas papildančias internetines paslaugas, tokias kaip vienalaikio transliavimo ir laidų įrašų paslaugos. Retransliavimo paslaugų teikėjai, kurie transliuojamas televizijos ir radijo programas sujungia į paketus ir jų nepakeitę bei nesutrumpinę pateikia naudotojams tuo pačiu metu, kai vyksta pirminė laidos transliacija, naudoja įvairius retransliavimo būdus, tokius kaip retransliavimas kabeliniu, palydoviniu, skaitmeniniu antžeminiu ryšiu, vidiniais IP grindžiamais tinklais ar judriojo ryšio tinklais ir atviru internetu. Kita vertus, naudotojai, įskaitant Sąjungos kalbinėms mažumoms priklausančius ar kitoje nei jų kilmės valstybė narė gyvenančius asmenis, vis labiau tikisi turėti prieigą ne tik prie transliuojamų jų valstybės narės televizijos ir radijo programų, bet ir prie kitų Sąjungos valstybių narių televizijos ir radijo programų;

(2)  plėtojant skaitmenines technologijas ir internetą, pakito ir toliau tebekinta televizijos ir radijo programų platinimo ir prieigos prie jų būdai. Naudotojai vis dažniau tikisi turėti prieigą tiek prie tiesiogiai transliuojamų, tiek prie užsakomųjų televizijos ir radijo programų, naudodamiesi tradiciniais, pvz., palydovinio ar kabelinio ryšio kanalais, taip pat internetinėmis paslaugomis. Todėl transliuojančiosios organizacijos vis dažniau siūlo ne tik savo televizijos ir radijo programų transliavimo paslaugas, bet ir internetines paslaugas, tokias kaip vienalaikio transliavimo, transliavimo internetu ir laidų įrašų paslaugas, kurios papildo įprastą linijinę produkciją. Be to, transliuojančiosios organizacijos taip pat siūlo televizijos ir radijo tipo programas, kurios transliuojamos tik internete arba pirmiausia internete. Ši praktika parodo kitokią realybę, kurią galima paaiškinti kintančiomis rinkos realijomis ir vartotojų paklausa. Retransliavimo paslaugų teikėjai, kurie transliuojamas televizijos ir radijo programas sujungia į paketus ir jų nepakeitę bei nesutrumpinę pateikia naudotojams tuo pačiu metu, kai vyksta pirminė laidos transliacija, naudoja įvairius retransliavimo būdus, tokius kaip retransliavimas kabeliniu, palydoviniu, skaitmeniniu antžeminiu ryšiu, vidiniais IP grindžiamais tinklais ar judriojo ryšio tinklais ir atviru internetu. Todėl televizijos ir radijo programos vis dažniau platinamos ir prieiga prie jų suteikiama daugiaplatformiu ir technologiškai neutraliu pagrindu. Kita vertus, naudotojai, įskaitant Sąjungos kalbinėms mažumoms priklausančius ar kitoje nei jų kilmės valstybė narė gyvenančius asmenis, vis labiau tikisi turėti prieigą bet kurioje platformoje nuo valstybių sienų nepriklausančioje aplinkoje ne tik prie transliuojamų jų valstybės narės televizijos ir radijo programų, bet ir prie kitų Sąjungos valstybių narių televizijos ir radijo programų;

Pakeitimas     2

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  teikti internetines paslaugas, kurios papildo transliavimo paslaugas, bei retransliavimo paslaugas ir taip Sąjungoje laisvai platinti televizijos ir radijo programas trukdo keletas kliūčių. Transliuojančiosios organizacijos kasdien daug valandų transliuoja informacines, kultūrines, politines, dokumentines ar pramogines programas. Šioms programoms naudojama įvairi autorių teisėmis ir (arba) gretutinėmis teisėmis pagal Sąjungos teisę saugoma medžiaga, pvz., audiovizualiniai, muzikos, literatūros ar grafikos kūriniai. Dėl to reikia atlikti sudėtingą teisių į skirtingų kategorijų kūrinius ir kitus saugomus dalykus įsigijimo iš daugybės teisių subjektų procedūrą. Dažnai teises reikia įsigyti per trumpą laiką, visų pirma, kai rengiamos tokios programos, kaip naujienų ar aktualijų. Siekdamos savo internetines paslaugas padaryti prieinamas kitose valstybėse, transliuojančiosios organizacijos reikalingas teises į kūrinius ir kitus saugomus dalykus turi turėti visose atitinkamose teritorijose, o tai dar labiau apsunkina teisių įsigijimo procedūrą;

(3)  transliuojančiosios organizacijos kasdien daug valandų transliuoja informacines ir naujienų programas. Šioms programoms naudojama įvairi autorių teisėmis ir (arba) gretutinėmis teisėmis pagal Sąjungos teisę saugoma medžiaga, pvz., audiovizualiniai, muzikos, literatūros ar grafikos kūriniai. Dėl to reikia atlikti sudėtingą teisių į skirtingų kategorijų kūrinius ir kitus saugomus dalykus įsigijimo iš daugybės teisių subjektų procedūrą. Dažnai teises reikia įsigyti per trumpą laiką. Siekdamos savo internetines paslaugas padaryti prieinamas kitose valstybėse, transliuojančiosios organizacijos reikalingas teises į kūrinius ir kitus saugomus dalykus turi turėti visose atitinkamose teritorijose, o tai dar labiau apsunkina teisių įsigijimo procedūrą;

Pakeitimas     3

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  retransliavimo paslaugų teikėjai, paprastai siūlantys daugelį programų ir į retransliuojamas televizijos ir radijo programas įtraukiantys daugybę kūrinių ir kitų saugomų dalykų, turi labai mažai laiko įsigyti būtinas licencijas, todėl jiems taip pat tenka didelė teisių įsigijimo našta. Teisių subjektams taip pat kyla pavojus, kad jų kūriniai ir kiti saugomi dalykai bus panaudoti be leidimo ar nesumokėjus atlygio;

(4)  retransliavimo paslaugų teikėjai, paprastai siūlantys daugelį programų ir į retransliuojamas televizijos ir radijo programas įtraukiantys daugybę kūrinių ir kitų saugomų dalykų, turi labai mažai laiko įsigyti būtinas licencijas, todėl jiems taip pat tenka didelė teisių įsigijimo našta;

Pakeitimas     4

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  teisės į kūrinius ir kitus saugomus dalykus yra suderintos, be kita ko, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/29/EB15 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/115/EB16;

(5)  teisės į kūrinius ir kitus saugomus dalykus yra suderintos, be kita ko, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/29/EB15 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/115/EB16. Pagrindinis tų priemonių tikslas yra nustatyti aukštą teisių subjektų apsaugos lygį;

_________________

_________________

15 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo, OL L 167, 2001 6 22, p. 10–19.

15 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo, OL L 167, 2001 6 22, p. 10.

16 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/115/EB dėl nuomos ir panaudos teisių bei tam tikrų teisių, gretutinių autorių teisėms, intelektinės nuosavybės srityje, OL L 376, 2006 12 27, p. 28–35.

16 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/115/EB dėl nuomos ir panaudos teisių bei tam tikrų teisių, gretutinių autorių teisėms, intelektinės nuosavybės srityje, OL L 376, 2006 12 27, p. 28.

Pakeitimas     5

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  Tarybos direktyva 93/83/EB17 sudarytos palankesnės sąlygos televizijos ir radijo programas tarpvalstybiniu mastu iš kitų Sąjungos valstybių narių transliuoti palydoviniu ir retransliuoti kabeliniu ryšiu. Tačiau tos direktyvos nuostatos dėl transliuojančiųjų organizacijų transliacijos taikomos tik palydovinėms transliacijoms ir todėl netaikomos transliavimo paslaugas papildančioms internetinėms paslaugoms, o nuostatos dėl televizijos ir radijo programų retransliacijos iš kitų valstybių narių taikomos tik tuo pačiu metu kabeliniu ryšiu ar mikrobanginėmis sistemomis retransliuojamoms nepakeistoms ir nesutrumpintoms programoms, bet netaikomas tokiam retransliavimui naudojant kitas technologijas;

(6)  Tarybos direktyva 93/83/EB17 sudarytos palankesnės sąlygos televizijos ir radijo programas tarpvalstybiniu mastu iš kitų Sąjungos valstybių narių transliuoti palydoviniu ir retransliuoti kabeliniu ryšiu;

_________________

_________________

17 1993 m. rugsėjo 27 d. Tarybos direktyva 93/83/EEB dėl tam tikrų autorių teisių ir gretutinių teisių taisyklių, taikomų palydoviniam transliavimui ir kabeliniam perdavimui, koordinavimo, OL L 248, 1993 10 6, p. 15–21.

17 1993 m. rugsėjo 27 d. Tarybos direktyva 93/83/EEB dėl tam tikrų autorių teisių ir gretutinių teisių taisyklių, taikomų palydoviniam transliavimui ir kabeliniam perdavimui, koordinavimo, OL L 248, 1993 10 6, p. 15.

Pakeitimas     6

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  todėl reikėtų pritaikyti teisinę sistemą, skirtą naudotis su ta veikla susijusiomis autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, ir taip sudaryti palankesnes sąlygas tarpvalstybiniu mastu teikti internetines paslaugas, kurios papildo kitų valstybių narių televizijos ir radijo programų transliavimo ir retransliavimo paslaugas;

Išbraukta.

Pakeitimas     7

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  papildomos internetinės paslaugos, kurioms taikomas šis reglamentas, – tai tokios transliuojančiųjų organizacijų siūlomos paslaugos, kurios turi aiškų pavaldumo ryšį su transliavimo paslauga. Jos apima paslaugas, kuriomis linijinė prieiga prie televizijos ir radijo programų suteikiama tuo pačiu metu, kai vyksta transliacija, ir paslaugas, kuriomis per nustatytą laikotarpį po transliacijos suteikiama prieiga prie anksčiau transliuojančiosios organizacijos transliuotų televizijos ir radijo programų (vadinamosios laidų įrašų paslaugos). Be to, papildomos internetinės paslaugos apima paslaugas, kuriomis suteikiama prieiga prie medžiagos, kuria paįvairinamas ar kitaip papildomas transliuojančiosios organizacijos transliuojamų televizijos ir radijo programų turinys, be kita ko, suteikiant galimybę apžvelgti, paįvairinti, papildyti ar peržiūrėti atitinkamos programos turinį. Prieigos prie atskirų kūrinių ar kitų saugomų dalykų, įtrauktų į televizijos ar radijo programą, suteikimas neturėtų būti laikomas papildoma internetine paslauga. Panašiai papildomos internetinės paslaugos apibrėžtis neapima paslaugos, kuria suteikiama prieiga prie kūrinių ar kitų saugomų dalykų, nesusijusių su transliuojama programa, pvz., prieiga prie atskirų muzikos ar audiovizualinių kūrinių, muzikos albumų ar vaizdo įrašų;

Išbraukta.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  naudojimąsi teisėmis, kurioms taikomas šiame reglamente nustatytas kilmės šalies principas, bus galima toliau riboti taikant sutarties laisvės principą, visų pirma, kai tai susiję su techninėmis transliavimo priemonėmis ar tam tikromis kalbų versijomis, su sąlyga, kad visi naudojimosi tokiomis teisėmis apribojimai derėtų su Sąjungos teise;

(11)  taikant sutarties laisvės principą ir siekiant paremti esamus licencijavimo modelius, pvz., išimtines teritorines licencijas, kuriomis paremti finansavimo mechanizmai, kurie yra gyvybiškai svarbūs audiovizualinei produkcijai, taip pat optimaliam kultūrų įvairovės platinimui ir skatinimui, turėtų būti galima toliau riboti naudojimąsi teisėmis, kurioms taikomas šiame reglamente nustatytas kilmės šalies principas, visų pirma kai tai susiję su techninėmis transliavimo priemonėmis, tokiomis kaip geografinis blokavimas arba geografinis filtravimas, ar su tam tikromis kalbų versijomis, jei visi naudojimosi tokiomis teisėmis apribojimai suderinami su Sąjungos teise;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)  daugelio tarptautinių sutarčių dėl bendros gamybos pamatinės nuostatos remiasi tuo, kad visi bendros gamybos dalyviai bendros gamybos teisėmis naudojasi atskirai ir nepriklausomai, pasidaliję naudojimo teises pagal teritorijos ribas. Bendros gamybos dalyvis, besinaudodamas savo teisėmis, turi atsižvelgti į kito dalyvio teises ir turi prisiimti šalims tenkančią finansavimo dalį. Tokiu atveju, kai vieno bendros gamybos dalyvio suteiktu leidimu viešai paskelbti bendrai pagamintus audiovizualinius kūrinius arba padaryti juos viešai prieinamus būtų smarkiai pakenkta kito bendros gamybos dalyvio naudojimosi teisėmis vertei, bendros gamybos dalyvių tarpusavio susitarimuose galėtų būti numatyta, kad tas kitas bendros gamybos dalyvis turi duoti savo sutikimą dėl pirmojo bendros gamybos dalyvio sprendimo suteikti leidimą: pavyzdžiui, kai kalba arba kalbos, kuriomis kūrinys padaromas viešai prieinamas, įskaitant atvejus, kai kalba dubliuojama arba subtitruojama, sutampa su kalba arba kalbomis, plačiai suprantamomis teritorijoje, kuri pagal susitarimą priskirta kitam bendros gamybos dalyviui. Todėl bendros gamybos dalyvių tarpusavio susitarimuose galėtų būti reikalaujama, kiek tai suderinama su Sąjungos teise, naudoti technines priemones, kad viena sutarties šalis negalėtų kištis į kitos šalies teritorinį naudojimąsi, dėl kurio susitarta;

Pakeitimas     10

Pasiūlymas dėl reglamento

11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11b)  tiesioginio tiekimo technologijos leidžia transliuojančiosios organizacijos programos signalą perduoti tik retransliavimo paslaugų teikėjams. Tiekėjai savo ruožtu sudaro signalų paketus ir juos tiekia savo klientams, dažnai teikdami kitas susijusias pridėtinės vertės paslaugas, pvz., laidų įrašų, vietinio perkeliamumo, srautinio siuntimo paslaugas. Transliuojančiųjų organizacijų sudarytų ir valdomų programų paketų tiekimas sudaro didelę kabelinio retransliavimo paslaugų teikėjų pajamų dalį. Retransliavimo paslaugų teikėjai turėtų ir toliau mokėti teisių turėtojams, nesvarbu, kokia technologija jie naudotųsi;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  retransliavimo paslaugų, siūlomų palydoviniu, skaitmeniniu antžeminiu ryšiu, vidiniais IP grindžiamais, judriojo ryšio ir panašiais tinklais, teikėjai teikia paslaugas, tolygias paslaugoms, kurias teikia kabelinio retransliavimo paslaugų teikėjai, tuo pačiu metu visuomenei iš kitos valstybės narės retransliuojantys nepakeistą ir nesutrumpintą pirminę televizijos ar radijo programos transliaciją, vykdomą laidinio arba belaidžio ryšio priemonėmis, įskaitant palydovinį ryšį, bet išskyrus internetu, ir yra skirta visuomenei. Todėl šis reglamentas jiems turėtų būti taikomas ir jie turėtų galėti pasinaudoti priemone, kuria nustatomas privalomas kolektyvinis teisių administravimas. Šis reglamentas neturėtų būti taikomas atviru internetu siūlomoms retransliavimo paslaugoms, nes toms paslaugoms būdingos kitos savybės. Jos nėra susietos su jokia konkrečia infrastruktūra ir jas teikiant galimybė užtikrinti kontroliuojamąją aplinką yra ribota, palyginti su, pavyzdžiui, kabeliniais ar vidiniais IP grindžiamais tinklais teikiamomis paslaugomis;

(12)  retransliavimo paslaugų, siūlomų palydoviniu, skaitmeniniu antžeminiu ryšiu, vidiniais IP grindžiamais, judriojo ryšio ir panašiais tinklais ir per prieigos prie interneto paslaugą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/21201a, teikėjai teikia paslaugas, tolygias paslaugoms, kurias teikia kabelinio retransliavimo paslaugų teikėjai, tuo pačiu metu visuomenei iš kitos valstybės narės retransliuojantys nepakeistą ir nesutrumpintą pirminę televizijos ar radijo programos transliaciją, vykdomą laidinio arba belaidžio ryšio priemonėmis, įskaitant palydovinį ryšį ir transliacijas internetu, ir kurios yra skirtos visuomenei. Todėl šis reglamentas jiems turėtų būti taikomas ir jie turėtų galėti pasinaudoti priemone, kuria nustatomas privalomas kolektyvinis teisių administravimas. Atviru internetu siūlomoms retransliavimo paslaugoms šis reglamentas neturėtų būti taikomas tik tuo atveju, kai jas teikiant negalima užtikrinti uždaros aplinkos, palyginti su, pavyzdžiui, kabeliniais ar vidiniais IP grindžiamais tinklais;

 

_________________

 

1a 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2120, kuriuo nustatomos priemonės, susijusios su atvira interneto prieiga, ir kuriuo iš dalies keičiami Direktyva 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis, ir Reglamentas (ES) Nr. 531/2012 dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus Sąjungoje, OL L 310, 2015 11 26, p. 1.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  siekiant suteikti teisinį tikrumą retransliavimo paslaugų, siūlomų palydoviniu, skaitmeniniu antžeminiu ryšiu, vidiniais IP grindžiamais, judriojo ryšio ar panašiais tinklais, teikėjams ir panaikinti nacionalinės teisės skirtumus, susijusius su tokiomis retransliavimo paslaugomis, turėtų būti taikomos taisyklės, panašios į tas, kurios taikomos Direktyvoje 93/83/EEB apibrėžtam kabeliniam retransliavimui. Į toje direktyvoje nustatytas minėtas taisykles įtrauktas įpareigojimas naudojantis teise suteikti arba atsisakyti suteikti leidimą retransliavimo paslaugų teikėjui pasitelkti kolektyvinio administravimo organizaciją. Tai nedaro poveikio Direktyvos 2014/26/ES18 ir, visų pirma, jos nuostatų, susijusių su teisių subjektų teisėmis pasirinkti kolektyvinio administravimo organizaciją, taikymui;

(13)  siekiant suteikti teisinį tikrumą retransliavimo paslaugų, siūlomų palydoviniu, skaitmeniniu antžeminiu ryšiu, IP grindžiamais, judriojo ryšio ar panašiais tinklais, teikėjams ir panaikinti nacionalinės teisės skirtumus, susijusius su tokiomis retransliavimo paslaugomis, turėtų būti taikomos taisyklės, panašios į tas, kurios taikomos Direktyvoje 93/83/EEB apibrėžtam kabeliniam retransliavimui. Į toje direktyvoje nustatytas minėtas taisykles įtrauktas įpareigojimas naudojantis teise suteikti arba atsisakyti suteikti leidimą retransliavimo paslaugų teikėjui pasitelkti kolektyvinio administravimo organizaciją. Tai nedaro poveikio Direktyvos 2014/26/ES18 ir, visų pirma, jos nuostatų, susijusių su teisių subjektų teisėmis pasirinkti kolektyvinio administravimo organizaciją, taikymui;

__________________

__________________

18 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/26/ES dėl kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimo vidaus rinkoje, OL L 84, 2014 3 20, p. 72–98.

18 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/26/ES dėl kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimo vidaus rinkoje, OL L 84, 2014 3 20, p. 72.

Pakeitimas     13

Pasiūlymas dėl reglamento

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a)  siekiant patenkinti vartotojų paklausą šiame reglamente ir Tarybos direktyvoje 93/83/EEB nustatytas naudojimasis retransliavimo teisėmis taip pat turėtų būti taikomas funkcijoms, kurios yra glaudžiai susijusios su linijiniais transliavimo signalais, dėl kurių yra įsigytos retransliavimo teisės. Tokiomis funkcijomis turėtų būti laikomos laidų įrašų paslaugos, teikiamos šalių sutartyje nustatytą tam tikrą laikotarpį vykstant retransliacijai ar po jos, pvz., internetu paremti asmeniniai vaizdo įrašai ir laidų žiūrėjimas nuo pradžios joms prasidėjus. Funkcija, kuri pakeičia transliuojančiosios organizacijos teikiamas internetines paslaugas, neturėtų būti laikoma funkcija, kuri yra glaudžiai susijusi su linijiniais transliavimo signalais, dėl kurių yra įsigytos retransliavimo teisės. Todėl naudojimasis retransliavimo teisėmis neturėtų būti taikomas tokiai retransliavimo veiklos vykdytojo teikiamai funkcijai;

Pakeitimas     14

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  kad nebūtų siekiama išvengti kilmės šalies principo taikymo pratęsiant esamų susitarimų dėl naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, susijusiomis su papildomos internetinės paslaugos teikimu, prieiga prie jos arba naudojimusi ja, galiojimo trukmę, kilmės šalies principą būtina taikyti ir galiojantiems susitarimams, tačiau turėtų būti nustatytas pereinamasis laikotarpis;

Išbraukta.

Pakeitimas     15

Pasiūlymas dėl reglamento

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a)  transliuotojai, kurie transliuoja savo programas, perduodami signalus tiesiogiai platintojams, kad juos gautų visuomenė, yra kartu su tais platintojais atsakingi už jų kartu vykdomus pavienius ir nedalomus viešo paskelbimo veiksmus ir prieigos suteikimą visuomenei, kaip apibrėžta Direktyvos 2001/29/EB 3 straipsnyje. Todėl tokios transliuojančiosios organizacijos ir platintojai turėtų gauti susijusių teisių subjektų leidimą dėl atitinkamo jų dalyvavimo tokiuose veiksmuose;

Pakeitimas     16

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  naujienų programos – transliuojamosios žurnalistikos, kurioje dėmesys telkiamas į naujų įvykių, kurie neseniai įvyko ar vyksta transliacijos metu, išsamią analizę ir aptarimą, rūšis;

Pakeitimas     17

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ab)  žinių programos – programų, kurių pagrindinis tikslas kuo skubiau pranešti žinias, paprastai išsamiai jų neanalizuojant, rūšis;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  retransliacija – bet koks vienalaikis pirminės visuomenei skirtų nesutrumpintų ir nepakeistų televizijos ir radijo programų transliacijos laidinio ar belaidžio ryšio priemonėmis, įskaitant palydovinį ryšį, bet išskyrus transliavimą internetu, retransliavimas iš kitos valstybės narės, išskyrus Direktyvoje 93/83/EEB apibrėžtą kabelinę retransliaciją ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2015/2120 apibrėžtą retransliaciją teikiant interneto prieigos paslaugas, kai tokias retransliavimo paslaugas teikia ne transliuojančioji organizacija, kuri vykdė pirminę transliaciją, yra atsakinga už jos vykdymą ir kuriai prižiūrint ji buvo vykdyta, o kita šalis.

b)  retransliacija – bet koks vienalaikis pirminės iš esmės visuomenei skirtų nesutrumpintų ir nepakeistų televizijos ir radijo programų transliacijos laidinio ar belaidžio ryšio priemonėmis, įskaitant palydovinį ryšį, bet išskyrus transliavimą internetu, retransliavimas iš kitos valstybės narės, išskyrus Direktyvoje 93/83/EEB apibrėžtą kabelinę retransliaciją ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2015/2120 apibrėžtą retransliaciją teikiant interneto prieigos paslaugas, kai tokias retransliavimo paslaugas teikia ne transliuojančioji organizacija, kuri vykdė pirminę transliaciją, yra atsakinga už jos vykdymą ir kuriai prižiūrint ji buvo vykdyta, o kita šalis. Retransliacija internetu patenka į šio reglamento taikymo sritį, jeigu ji yra susijusi su tam tikra infrastruktūra arba jei yra galimybė užtikrinti kontroliuojamą naudotojų grupės aplinką;

__________________

__________________

19 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2120, kuriuo nustatomos priemonės, susijusios su atvira interneto prieiga, ir kuriuo iš dalies keičiami Direktyva 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis, ir Reglamentas (ES) Nr. 531/2012 dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus Sąjungoje, OL L 310, 2015 11 26, p. 1.

19 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2120, kuriuo nustatomos priemonės, susijusios su atvira interneto prieiga, ir kuriuo iš dalies keičiami Direktyva 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis, ir Reglamentas (ES) Nr. 531/2012 dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus Sąjungoje, OL L 310, 2015 11 26, p. 1.

Pakeitimas     19

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  uždara aplinka – bet kokia aplinka, kurioje retransliacijos vykdytojas teikia retransliavimo paslaugą tik apibrėžtai vartotojų grupei;

Pakeitimas     20

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb)  tiesioginis tiekimas – tai dviejų ar daugiau veiksmų procesas, kai transliuojančiosios organizacijos laidais arba oru, taip pat per palydovą, perduoda signalą nuo taško iki taško tokiu būdu, kad programą perduodančių signalų tokio perdavimo metu negali gauti visuomenė, perduoda programos perdavimo signalus transliuotojams, kad vėliau jie pasiūlytų šias programas visuomenei, tuo pačiu metu, nepakeistas ir nesutrumpintas, kad jas būtų galima žiūrėti kabeliniuose, mikrobangų sistemų, palydoviniuose, skaitmeniniuose antžeminiuose, IP grindžiamuose ar panašiuose tinkluose.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a)  1 dalis netaikoma internetinėms paslaugoms, kurios iš esmės daugiausia arba išskirtinai skirtos valstybės narės, kuri nėra transliuojančiosios organizacijos pagrindinė įsisteigimo šalis, auditorijai.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b)  1 dalis nedaro poveikio laisvei sudaryti sutartis autorių teisių srityje ir iš Direktyvos 2001/29/EB kylančioms teisėms. Todėl teisių turėtojai ir teisių naudotojai gali susitarti apriboti geografinę teisių, kurioms taikomas kilmės šalies principas, taikymo sritį, jei jie laikosi atitinkamų taisyklių.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1c)  1 dalis netaikoma viešo skelbimo, viešos prieigos suteikimo veiksmams ir atgaminimo veiksmams:

 

i)  audiovizualinių kūrinių, dėl kurių transliuojančiajai organizacijai licenciją suteikė trečioji šalis, įskaitant kitą transliuojančiąją organizaciją, išskyrus atvejus, kai tokius audiovizualinius kūrinius užsako ir finansuoja transliuojančioji organizacija, teikianti 1 dalyje nurodytą internetinę paslaugą, atveju;

 

ii)  bendrai pagamintų audiovizualinių kūrinių, nebent juos visiškai finansuotų transliuojančioji organizacija, atveju; taip pat 

 

iii)  kūrinių ar kitų saugomų dalykų, įtrauktų į sporto renginių transliacijas, atveju.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a)  Pagal sutarties laisvės principą užtikrinama galimybė riboti naudojimąsi teisėmis, kurioms poveikį daro kilmės šalies principas, nustatytas 1 dalyje, be kita ko, susitariant dėl visiško teritorinio išimtinumo. Tuo atveju, jei pagal su Sąjungos teise susijusius sprendimus negalima taikyti sutartinių nuostatų, kuriomis remiantis suteikiamas ir (arba) užtikrinamas visiškas teritorinis išimtinumas, 1 dalies nuostatos nustoja būti taikomos.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a)  Jei autorius savo teisę retransliuoti perdavė transliuojančiajai organizacijai ar prodiuseriui, tas autorius išlaiko teisę gauti teisingą atlygį už savo kūrinio retransliavimą. Administruoti šią teisę gali būti pavedama autoriams atstovaujančiai kolektyvinio administravimo organizacijai.

 

Ši nuostata netrukdo taikyti transliuojančiųjų organizacijų, prodiuserių ir profsąjungų kolektyvinių sutarčių, veiklos susitarimų ir bendrų atlyginimų taisyklių, jei autoriui suteikiamas teisingas atlyginimas už jo kūrinio retransliavimą.

Pakeitimas     26

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5 straipsnis

Išbraukta.

Pareinamojo laikotarpio nuostata

 

[7 straipsnio 2 dalyje nurodyta data, įrašo Europos Sąjungos leidinių biuras] galiojantiems susitarimams dėl naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, susijusiomis su viešo skelbimo ir viešos prieigos suteikimo veiksmais, atliekamais teikiant papildomas internetines paslaugas, taip pat atgaminimo veiksmais, kurie būtini teikiant papildomas internetines paslaugas, turint prieigą prie jų arba jomis naudojantis, nuo [7 straipsnio 2 dalyje nurodyta data + 2 metai, įrašo Europos Sąjungos leidinių biuras] taikomas 2 straipsnis, jei jie baigia galioti po tos dienos.

 

Pakeitimas     27

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a straipsnis

 

Programų transliavimas naudojant tiesioginio tiekimo procesą

 

Transliuojančiosios organizacijos, kurios transliuoja savo programas, perduodamos signalus tiesiogiai platintojams, kad juos gautų visuomenė, kartu su tokiais platintojais yra atsakingos už jų kartu vykdomus pavienius ir nedalomus viešo paskelbimo veiksmus ir prieigos suteikimą visuomenei, kaip tai aprašyta Direktyvos 2001/29/EB 3 straipsnyje. Todėl tokios transliuojančiosios organizacijos ir tokie platintojai turi gauti susijusių teisių subjektų leidimą dėl atitinkamo jų dalyvavimo tokiuose veiksmuose.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  Ne vėliau kaip [3 metai po 7 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos, įrašo Europos Sąjungos leidinių biuras] Komisija atlieka šio reglamento peržiūrą ir Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui pateikia pagrindinių nustatytų faktų ataskaitą.

1)  Ne vėliau kaip [treji metai po 7 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos, įrašo Europos Sąjungos leidinių biuras] Komisija atlieka šio reglamento peržiūrą ir Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui pateikia pagrindinių nustatytų faktų ataskaitą. Ataskaita skelbiama visuomenei lengvai ir veiksmingai prieinamu būdu.

PRIEDAS. NUOMONĖS REFERENTEIINFORMACIJĄ TEIKUSIŲ SUBJEKTŲ AR ASMENŲ SĄRAŠAS

Toliau pateiktą sąrašą vien savo noru ir tik savo atsakomybe parengė nuomonės referentė. Nuomonės referentė, rengdama nuomonės projektą, iki jo priėmimo komitete gavo informacijos iš šių subjektų ar asmenų:

Subjektas ir (arba) asmuo

Europos transliuotojų sąjunga (EBU)

Europos kompozitorių ir dainų autorių aljansas (ECSA)

Europos autorių ir kompozitorių bendrijų grupė (GESAC)

Tarptautinė muzikos leidėjų konfederacija (ICMP)

ARD

ZDF

„Vodafone“

Europos radijo asociacija (AER)

Tarptautinio kolektyvinio audiovizualinių kūrinių administravimo asociacija (AGICOA)

GSM asociacija (GSMA)

Europos kino agentūrų direktorių asociacija (EFAD)

„Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.“

Audiovizualinių kūrinių autorių asociacija (SAA)

„Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte“ (GEMA)

„Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V.“ (Bitkom)

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, taikytinomis tam tikroms transliuojančiųjų organizacijų internetu transliuojamoms programoms bei retransliuojamoms televizijos ir radijo programoms, taisyklės

Nuorodos

COM(2016) 0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD).

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

6.10.2016

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CULT

6.10.2016

Susiję komitetai - paskelbimo plenariniame posėdyje data

16.3.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Petra Kammerevert

25.10.2016

Svarstymas komitete

28.2.2017

 

 

 

Priėmimo data

21.6.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

9

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Martin Sonneborn, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Emma McClarkin, Martina Michels

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

David Borrelli

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

19

+

ECR

Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Morten Messerschmidt, John Procter

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Momchil Nekov, Julie Ward, Krystyna Łybacka

Verts/ALE

Helga Trüpel

9

-

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

EFDD

David Borrelli

ENF

Dominique Bilde

GUE/NGL

Curzio Maltese, Martina Michels

NI

Martin Sonneborn

S&D

Petra Kammerevert

Verts/ALE

Jill Evans

1

0

S&D

Luigi Morgano

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ (23.6.2017)

pateikta Teisės reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, taikytinomis tam tikroms transliuojančiųjų organizacijų internetu transliuojamoms programoms bei retransliuojamoms televizijos ir radijo programoms, taisyklės

(COM(2016) 0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

Nuomonės referentas: Jerzy Buzek

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlymu dėl reglamento siekiama skatinti platesnę televizijos ir radijo laidų sklaidą internetinei erdvei pritaikant tam tikrus 1993 m. Palydovinio transliavimo ir kabelinio perdavimo direktyvos principus, įskaitant kilmės šalies principo taikymą transliuojančiųjų organizacijų teikiamoms papildomoms internetinėms paslaugoms ir privalomo kolektyvinio administravimo tvarkos taikymo išplėtimą kitokiomis nei kabelinė retransliacija retransliavimo paslaugoms, teikiamoms uždaruose tinkluose.

Nuomonės referentas remia bendrą požiūrį, kurio laikosi Komisija, kilmės šalies principo taikymą išplėsti transliuojančiųjų organizacijų teikiamoms papildomoms internetinėms paslaugoms siekiant palengvinti autorių teisių ir gretutinių teisių licencijavimą. Nuomonės referentas taip pat teigiamai vertina nuostatas, susijusias su privalomo kolektyvinio administravimo tvarkos taikymo išplėtimu, tačiau laikosi požiūrio, kad ji turėtų būti taikoma ir retransliavimui atvirame internete, jeigu jis susijęs su kontroliuojama aplinka, pavyzdžiui, apibrėžtinomis vartotojų grupėmis, pagrįstomis registravimu arba tikrinimu.

Taip pat reikėtų pabrėžti, kad šios naujos taisyklės suderinamos su sutarties laisvės principu, kuris itin svarbus siekiant Europos audiovizualinių kūrinių ilgaamžiškumo. Nuomonės referentas nori sutvirtinti šias nuostatas atsižvelgdama į tai, kokį poveikį šis reglamentas pagal Komisijos reglamento peržiūrą daro audiovizualinių kūrinių finansavimui ir investicijoms į juos.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  siekiant prisidėti prie vidaus rinkos veikimo ir užtikrinti naudą visos Sąjungos naudotojams, svarbu numatyti galimybę aktyviau platinti kitų valstybių narių televizijos ir radijo programas sudarant palankesnes sąlygas išduoti licencijas naudotis autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, susijusiomis su tokiose transliuojamose programose naudojamais kūriniais ir kitais saugomais dalykais. Televizijos ir radijo programos yra svarbi kultūrų ir kalbų įvairovės, taip pat socialinės sanglaudos ir prieigos prie informacijos skatinimo priemonė;

(1)  siekiant prisidėti prie vidaus rinkos veikimo ir skatinti kultūrų bei kalbų įvairovę, socialinę sanglaudą ir prieigą prie informacijos, taip pat užtikrinti naudą visos Sąjungos naudotojams, svarbu numatyti galimybę aktyviau platinti kitų valstybių narių televizijos ir radijo programas sudarant palankesnes sąlygas išduoti licencijas naudotis autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, susijusiomis su tokiose transliuojamose programose naudojamais kūriniais ir kitais saugomais dalykais;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1а)  turėtų būti skatinama kurti žiniasklaidos ir radijo paslaugų operatorių ES valstybėse narėse verslo ryšius, kad tam tikroje valstybėje narėje gyvenančio vartotojo prašymu galėtų būti teikiamos jungtinės paslaugos, apimančios kitos valstybės narės programas;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  plėtojant skaitmenines technologijas ir internetą, pakito televizijos ir radijo programų platinimo ir prieigos prie jų būdai. Naudotojai vis dažniau tikisi turėti prieigą tiek prie tiesiogiai transliuojamų, tiek prie užsakomųjų televizijos ir radijo programų, naudodamiesi tradiciniais, pvz., palydovinio ar kabelinio ryšio kanalais, taip pat internetinėmis paslaugomis. Todėl transliuojančiosios organizacijos vis dažniau siūlo ne tik savo televizijos ir radijo programų transliavimo paslaugas, bet ir jas papildančias internetines paslaugas, tokias kaip vienalaikio transliavimo ir laidų įrašų paslaugos. Retransliavimo paslaugų teikėjai, kurie transliuojamas televizijos ir radijo programas sujungia į paketus ir jų nepakeitę bei nesutrumpinę pateikia naudotojams tuo pačiu metu, kai vyksta pirminė laidos transliacija, naudoja įvairius retransliavimo būdus, tokius kaip retransliavimas kabeliniu, palydoviniu, skaitmeniniu antžeminiu ryšiu, vidiniais IP grindžiamais tinklais ar judriojo ryšio tinklais ir atviru internetu. Kita vertus, naudotojai, įskaitant Sąjungos kalbinėms mažumoms priklausančius ar kitoje nei jų kilmės valstybė narė gyvenančius asmenis, vis labiau tikisi turėti prieigą ne tik prie transliuojamų jų valstybės narės televizijos ir radijo programų, bet ir prie kitų Sąjungos valstybių narių televizijos ir radijo programų;

(2)  plėtojant skaitmenines technologijas ir skaitmeninę rinką, kinta televizijos ir radijo programų platinimo ir prieigos prie jų būdai. Naudotojai vis dažniau tikisi turėti prieigą tiek prie tiesiogiai transliuojamų, tiek prie užsakomųjų televizijos ir radijo programų, naudodamiesi tradiciniais, pvz., palydovinio ar kabelinio ryšio kanalais, taip pat internetinėmis paslaugomis. Todėl transliuojančiosios organizacijos, siekdamos papildyti savo įprastą programą, vis dažniau siūlo ne tik savo televizijos ir radijo programų transliavimo paslaugas, bet ir jas papildančias internetines paslaugas, tokias kaip vienalaikio transliavimo ir laidų įrašų paslaugos. Retransliavimo paslaugų teikėjai, kurie transliuojamas televizijos ir radijo programas sujungia į paketus ir jų nepakeitę bei nesutrumpinę pateikia naudotojams tuo pačiu metu, kai vyksta pirminė laidos transliacija, naudoja įvairius retransliavimo būdus, tokius kaip retransliavimas kabeliniu, palydoviniu, skaitmeniniu antžeminiu ryšiu, vidiniais IP grindžiamais tinklais ar judriojo ryšio tinklais ir atviru internetu. Todėl televizijos ir radijo programų platinimas ir jų prieiga vis labiau vyksta daugiaplatformiu ir technologiškai neutraliu pagrindu. Kita vertus, naudotojai, įskaitant Sąjungos kalbinėms mažumoms priklausančius ar kitoje nei jų kilmės valstybė narė gyvenančius ar laikinai jose keliaujančius asmenis, vis labiau tikisi turėti prieigą bet kurioje platformoje nuo valstybių sienų nepriklausančioje aplinkoje, taigi, ne tik prie transliuojamų jų valstybės narės televizijos ir radijo programų, bet ir prie kitų Sąjungos valstybių narių televizijos ir radijo programų;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2а)  audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai turėtų stengtis užtikrinti, kad jų techninės paslaugos taptų laipsniškai prieinamos asmenims, turintiems regos ar klausos sutrikimų;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  teikti internetines paslaugas, kurios papildo transliavimo paslaugas, bei retransliavimo paslaugas ir taip Sąjungoje laisvai platinti televizijos ir radijo programas trukdo keletas kliūčių. Transliuojančiosios organizacijos kasdien daug valandų transliuoja informacines, kultūrines, politines, dokumentines ar pramogines programas. Šioms programoms naudojama įvairi autorių teisėmis ir (arba) gretutinėmis teisėmis pagal Sąjungos teisę saugoma medžiaga, pvz., audiovizualiniai, muzikos, literatūros ar grafikos kūriniai. Dėl to reikia atlikti sudėtingą teisių į skirtingų kategorijų kūrinius ir kitus saugomus dalykus įsigijimo iš daugybės teisių subjektų procedūrą. Dažnai teises reikia įsigyti per trumpą laiką, visų pirma, kai rengiamos tokios programos, kaip naujienų ar aktualijų. Siekdamos savo internetines paslaugas padaryti prieinamas kitose valstybėse, transliuojančiosios organizacijos reikalingas teises į kūrinius ir kitus saugomus dalykus turi turėti visose atitinkamose teritorijose, o tai dar labiau apsunkina teisių įsigijimo procedūrą;

(3)  transliuojančiosios organizacijos kasdien daug valandų transliuoja informacines ir aktualijų programas. Šioms programoms naudojama įvairi autorių teisėmis ir (arba) gretutinėmis teisėmis pagal Sąjungos teisę saugoma medžiaga, pvz., audiovizualiniai, muzikos, literatūros ar grafikos kūriniai. Dėl to reikia atlikti sudėtingą teisių į skirtingų kategorijų kūrinius ir kitus saugomus dalykus įsigijimo iš daugybės teisių subjektų procedūrą. Dažnai teises reikia įsigyti per trumpą laiką, visų pirma, kai rengiamos tokios programos, kaip naujienų ar aktualijų. Siekdamos savo internetines paslaugas padaryti prieinamas kitose valstybėse, transliuojančiosios organizacijos reikalingas teises į kūrinius ir kitus saugomus dalykus turi turėti visose atitinkamose teritorijose, o tai dar labiau apsunkina teisių įsigijimo procedūrą;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  retransliavimo paslaugų teikėjai, paprastai siūlantys daugelį programų ir į retransliuojamas televizijos ir radijo programas įtraukiantys daugybę kūrinių ir kitų saugomų dalykų, turi labai mažai laiko įsigyti būtinas licencijas, todėl jiems taip pat tenka didelė teisių įsigijimo našta. Teisių subjektams taip pat kyla pavojus, kad jų kūriniai ir kiti saugomi dalykai bus panaudoti be leidimo ar nesumokėjus atlygio;

(4)  retransliavimo paslaugų teikėjai, paprastai siūlantys daugelį programų ir į retransliuojamas televizijos ir radijo programas įtraukiantys daugybę kūrinių ir kitų saugomų dalykų, turi labai mažai laiko įsigyti būtinas licencijas, todėl jiems taip pat tenka didelė teisių įsigijimo našta. Teisių subjektams taip pat kyla pavojus, kad jų kūriniai ir kiti saugomi dalykai bus panaudoti be leidimo ar nesumokėjus sąžiningo atlygio, jei paslaugos prieiga nebus teikiama pagal individualią prenumeratą, apibrėžtinoms vartotojų grupėms arba už tam tikrą kainą. Tačiau tokią riziką galima sumažinti sudarius sutartis;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  teisės į kūrinius ir kitus saugomus dalykus yra suderintos, be kita ko, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/29/EB15 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/115/EB16;

(5)  teisės į kūrinius ir kitus saugomus dalykus yra suderintos, be kita ko, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/29/EB15 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/115/EB16, o tai visų pirma naudinga teisių subjektų apsaugai;

_________________

_________________

15 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo, OL L 167, 2001 6 22, p. 10–19.

15 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo, OL L 167, 2001 6 22, p. 10–19.

16 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/115/EB dėl nuomos ir panaudos teisių bei tam tikrų teisių, gretutinių autorių teisėms, intelektinės nuosavybės srityje, OL L 376, 2006 12 27, p. 28–35.

16 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/115/EB dėl nuomos ir panaudos teisių bei tam tikrų teisių, gretutinių autorių teisėms, intelektinės nuosavybės srityje, OL L 376, 2006 12 27, p. 28–35.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  Tarybos direktyva 93/83/EB17 sudarytos palankesnės sąlygos televizijos ir radijo programas tarpvalstybiniu mastu iš kitų Sąjungos valstybių narių transliuoti palydoviniu ir retransliuoti kabeliniu ryšiu. Tačiau tos direktyvos nuostatos dėl transliuojančiųjų organizacijų transliacijos taikomos tik palydovinėms transliacijoms ir todėl netaikomos transliavimo paslaugas papildančioms internetinėms paslaugoms, o nuostatos dėl televizijos ir radijo programų retransliacijos iš kitų valstybių narių taikomos tik tuo pačiu metu kabeliniu ryšiu ar mikrobanginėmis sistemomis retransliuojamoms nepakeistoms ir nesutrumpintoms programoms, bet netaikomas tokiam retransliavimui naudojant kitas technologijas;

(6)  Tarybos direktyva 93/83/EB17 sudarytos palankesnės sąlygos televizijos ir radijo programas tarpvalstybiniu mastu iš kitų Sąjungos valstybių narių transliuoti palydoviniu ir retransliuoti kabeliniu ryšiu. Tačiau tos direktyvos nuostatos dėl transliuojančiųjų organizacijų transliacijos taikomos tik palydovinėms transliacijoms ir todėl netaikomos transliavimo paslaugas papildančioms internetinėms paslaugoms, o nuostatos dėl televizijos ir radijo programų retransliacijos iš kitų valstybių narių taikomos tik tuo pačiu metu kabeliniu ryšiu ar mikrobanginėmis sistemomis retransliuojamoms nepakeistoms ir nesutrumpintoms programoms;

__________________

__________________

17 1993 m. rugsėjo 27 d. Tarybos direktyva 93/83/EEB dėl tam tikrų autorių teisių ir gretutinių teisių taisyklių, taikomų palydoviniam transliavimui ir kabeliniam perdavimui, koordinavimo, OL L 248, 1993 10 6, p. 5–21.

17 1993 m. rugsėjo 27 d. Tarybos direktyva 93/83/EEB dėl tam tikrų autorių teisių ir gretutinių teisių taisyklių, taikomų palydoviniam transliavimui ir kabeliniam perdavimui, koordinavimo, OL L 248, 1993 10 6, p. 5–21.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  todėl reikėtų pritaikyti teisinę sistemą, skirtą naudotis su ta veikla susijusiomis autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, ir taip sudaryti palankesnes sąlygas tarpvalstybiniu mastu teikti internetines paslaugas, kurios papildo kitų valstybių narių televizijos ir radijo programų transliavimo ir retransliavimo paslaugas;

(7)  todėl būtina pritaikyti teisinę sistemą, skirtą naudotis su tam tikra veikla susijusiomis autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas tarpvalstybiniu mastu teikti internetines paslaugas, kurios papildo kitų valstybių narių televizijos ir radijo programų transliavimo ir retransliavimo paslaugas. Tarpvalstybinė internetinė prieiga prie Europos turinio bus dar labiau išplėtota įtraukiant į transliuojančiųjų organizacijų papildomas internetines paslaugas ir jų pačių internetines paslaugas, kurias iš esmės sudaro kūrinių, kurie buvo sukurti jų redakcine atsakomybe ir kurie transliuojami tik internetu, teikimas visuomenei;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  papildomos internetinės paslaugos, kurioms taikomas šis reglamentas, – tai tokios transliuojančiųjų organizacijų siūlomos paslaugos, kurios turi aiškų pavaldumo ryšį su transliavimo paslauga. Jos apima paslaugas, kuriomis linijinė prieiga prie televizijos ir radijo programų suteikiama tuo pačiu metu, kai vyksta transliacija, ir paslaugas, kuriomis per nustatytą laikotarpį po transliacijos suteikiama prieiga prie anksčiau transliuojančiosios organizacijos transliuotų televizijos ir radijo programų (vadinamosios laidų įrašų paslaugos). Be to, papildomos internetinės paslaugos apima paslaugas, kuriomis suteikiama prieiga prie medžiagos, kuria paįvairinamas ar kitaip papildomas transliuojančiosios organizacijos transliuojamų televizijos ir radijo programų turinys, be kita ko, suteikiant galimybę apžvelgti, paįvairinti, papildyti ar peržiūrėti atitinkamos programos turinį. Prieigos prie atskirų kūrinių ar kitų saugomų dalykų, įtrauktų į televizijos ar radijo programą, suteikimas neturėtų būti laikomas papildoma internetine paslauga. Panašiai papildomos internetinės paslaugos apibrėžtis neapima paslaugos, kuria suteikiama prieiga prie kūrinių ar kitų saugomų dalykų, nesusijusių su transliuojama programa, pvz., prieiga prie atskirų muzikos ar audiovizualinių kūrinių, muzikos albumų ar vaizdo įrašų;

(8)  papildomos internetinės paslaugos, kurioms taikomas šis reglamentas, – tai tokios transliuojančiųjų organizacijų siūlomos paslaugos, kurios turi aiškų pavaldumo ryšį su transliavimo paslauga. Jos apima paslaugas, kuriomis linijinė prieiga prie televizijos ir radijo programų suteikiama tuo pačiu metu, kai vyksta transliacija, ir paslaugas, kuriomis per nustatytą laikotarpį po transliacijos suteikiama prieiga prie anksčiau transliuojančiosios organizacijos transliuotų televizijos ir radijo programų arba prieš transliaciją – prie televizijos ir radijo programų, kurios bus transliuojamos (pavyzdžiui, laidų įrašų paslaugos arba peržiūros). Be to, papildomos internetinės paslaugos apima paslaugas, kuriomis suteikiama prieiga prie medžiagos, kuria paįvairinamas ar kitaip papildomas transliuojančiosios organizacijos transliuojamų televizijos ir radijo programų turinys, be kita ko, suteikiant galimybę apžvelgti, paįvairinti, papildyti ar peržiūrėti atitinkamos programos turinį, arba transliuojančiosios organizacijos paslaugas, kurias iš esmės sudaro kūrinių, kurie buvo sukurti transliuojančiosios organizacijos redakcine atsakomybe, teikimas visuomenei. Papildomos internetinės paslaugos apibrėžtis neapima paslaugos, kuria suteikiama prieiga prie kūrinių ar kitų saugomų dalykų, nesusijusių su transliuojančiosios organizacijos programomis ir atskirtų nuo jų, pvz., prieiga prie atskirų muzikos ar audiovizualinių kūrinių, muzikos albumų ar vaizdo įrašų;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  nors manoma, kad papildomos internetinės paslaugos teikiamos, prieiga prie jų turima ir jomis naudojamasi tik valstybėje narėje, kurioje yra pagrindinė transliuojančiosios organizacijos būstinė, iš tikrųjų jos gali būti tarpvalstybiniu mastu teikiamos į kitas valstybes nares, todėl būtina užtikrinti, kad, turėdamos nustatyti mokesčio už konkrečias teises sumą, šalys atsižvelgtų į visus papildomų internetinių paslaugų aspektus, tokius kaip paslaugų savybės, auditorija, įskaitant auditoriją valstybėje narėje, kurioje yra pagrindinė transliuojančiosios organizacijos būstinė, ir kitoje valstybėje narėje, kurioje suteikiama prieiga prie papildomų internetinių paslaugų ir jomis naudojamasi, taip pat kalbą;

(10)  nors manoma, kad papildomos internetinės paslaugos teikiamos tik valstybėje narėje, kurioje yra pagrindinė transliuojančiosios organizacijos būstinė, iš tikrųjų jos gali būti tarpvalstybiniu mastu teikiamos į kitas valstybes nares, todėl būtina užtikrinti, kad, turėdamos nustatyti mokesčio už konkrečias teises sumą, šalys atsižvelgtų į visus papildomų internetinių paslaugų aspektus, tokius kaip paslaugų savybės, potenciali ir faktinė auditorija, įskaitant auditoriją valstybėje narėje, kurioje yra pagrindinė transliuojančiosios organizacijos būstinė, ir kitoje valstybėje narėje, kurioje suteikiama prieiga prie papildomų internetinių paslaugų ir jomis naudojamasi, taip pat visas kalbas. Šis reglamentas turėtų būti netaikomas internetinėms paslaugoms, kurios iš esmės daugiausia skirtos ne valstybės narės, kurioje yra pagrindinė transliuojančiosios organizacijos būstinė, auditorijai;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  naudojimąsi teisėmis, kurioms taikomas šiame reglamente nustatytas kilmės šalies principas, bus galima toliau riboti taikant sutarties laisvės principą, visų pirma, kai tai susiję su techninėmis transliavimo priemonėmis ar tam tikromis kalbų versijomis, su sąlyga, kad visi naudojimosi tokiomis teisėmis apribojimai derėtų su Sąjungos teise;

(11)  Šis reglamentas nedaro poveikio nei teisėms, įgytoms pagal Direktyvą 2001/29/EB, nei teisių įsigijimui ar pardavimui pagal sutartį tokioms papildomoms internetinėms paslaugoms teikti. Todėl naudojimąsi teisėmis, kurioms taikomas šiame reglamente nustatytas kilmės šalies principas, bus galima toliau riboti taikant teritoriškumo principą ir sutarties laisvės principą, visų pirma, kai tai susiję su techninėmis transliavimo priemonėmis ar tam tikromis kalbų versijomis, su sąlyga, kad visi naudojimosi tokiomis teisėmis apribojimai derėtų su nacionaline ir Sąjungos teise;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  retransliavimo paslaugų, siūlomų palydoviniu, skaitmeniniu antžeminiu ryšiu, vidiniais IP grindžiamais, judriojo ryšio ir panašiais tinklais, teikėjai teikia paslaugas, tolygias paslaugoms, kurias teikia kabelinio retransliavimo paslaugų teikėjai, tuo pačiu metu visuomenei iš kitos valstybės narės retransliuojantys nepakeistą ir nesutrumpintą pirminę televizijos ar radijo programos transliaciją, vykdomą laidinio arba belaidžio ryšio priemonėmis, įskaitant palydovinį ryšį, bet išskyrus internetu, ir yra skirta visuomenei. Todėl šis reglamentas jiems turėtų būti taikomas ir jie turėtų galėti pasinaudoti priemone, kuria nustatomas privalomas kolektyvinis teisių administravimas. Šis reglamentas neturėtų būti taikomas atviru internetu siūlomoms retransliavimo paslaugoms, nes toms paslaugoms būdingos kitos savybės. Jos nėra susietos su jokia konkrečia infrastruktūra ir jas teikiant galimybė užtikrinti kontroliuojamąją aplinką yra ribota, palyginti su, pavyzdžiui, kabeliniais ar vidiniais IP grindžiamais tinklais teikiamomis paslaugomis;

(12)  retransliavimo paslaugų, siūlomų palydoviniu, skaitmeniniu antžeminiu ryšiu, IP grindžiamais, judriojo ryšio ir panašiais tinklais, taip pat kai kurių kitų retransliavimo paslaugų teikėjai teikia paslaugas, tolygias paslaugoms, kurias teikia kabelinio retransliavimo paslaugų teikėjai, tuo pačiu metu visuomenei iš kitos valstybės narės retransliuojantys nepakeistą ir nesutrumpintą pirminę televizijos ar radijo programos transliaciją, vykdomą laidinio arba belaidžio ryšio priemonėmis, įskaitant palydovinį ryšį ir internetu, ir yra skirta visuomenei. Todėl šis reglamentas jiems turėtų būti taikomas ir jie turėtų galėti pasinaudoti priemone, kuria nustatomas privalomas kolektyvinis teisių administravimas. Šis reglamentas turėtų būti taikomas ir atviru internetu siūlomoms retransliavimo paslaugoms, jei jos teikiamos kontroliuojamoje aplinkoje, pavyzdžiui, apibrėžtai abonentų ar registruotų naudotojų grupei ir aplinka panaši į vidinius tinklus;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  siekiant suteikti teisinį tikrumą retransliavimo paslaugų, siūlomų palydoviniu, skaitmeniniu antžeminiu ryšiu, vidiniais IP grindžiamais, judriojo ryšio ar panašiais tinklais, teikėjams ir panaikinti nacionalinės teisės skirtumus, susijusius su tokiomis retransliavimo paslaugomis, turėtų būti taikomos taisyklės, panašios į tas, kurios taikomos Direktyvoje 93/83/EEB apibrėžtam kabeliniam retransliavimui. Į toje direktyvoje nustatytas minėtas taisykles įtrauktas įpareigojimas naudojantis teise suteikti arba atsisakyti suteikti leidimą retransliavimo paslaugų teikėjui pasitelkti kolektyvinio administravimo organizaciją. Tai nedaro poveikio Direktyvos 2014/26/ES18 ir, visų pirma, jos nuostatų, susijusių su teisių subjektų teisėmis pasirinkti kolektyvinio administravimo organizaciją, taikymui;

(13)  siekiant suteikti teisinį tikrumą retransliavimo paslaugų, siūlomų palydoviniu, skaitmeniniu antžeminiu ryšiu, IP grindžiamais, judriojo ryšio ar panašiais tinklais, teikėjams ir panaikinti nacionalinės teisės skirtumus, susijusius su tokiomis retransliavimo paslaugomis, turėtų būti taikomos taisyklės, panašios į tas, kurios taikomos Direktyvoje 93/83/EEB apibrėžtam kabeliniam retransliavimui. Į toje direktyvoje nustatytas minėtas taisykles įtrauktas įpareigojimas naudojantis teise suteikti arba atsisakyti suteikti leidimą retransliavimo paslaugų teikėjui pasitelkti kolektyvinio administravimo organizaciją. Tai nedaro poveikio Direktyvos 2014/26/ES18 ir, visų pirma, jos nuostatų, susijusių su teisių subjektų teisėmis pasirinkti kolektyvinio administravimo organizaciją, taikymui;

__________________

__________________

18 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/26/ES dėl kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimo vidaus rinkoje, OL L 84, 2014 3 20, p. 72–98.

18 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/26/ES dėl kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimo vidaus rinkoje, OL L 84, 2014 3 20, p. 72–98.

Pakeitimas     15

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a)  transliuotojai, kurie transliuoja savo programas, perduodami signalus tiesiogiai platintojams, kad juos gautų visuomenė, kartu su savo platintojais turėtų būti atsakingi už jų kartu vykdomus pavienius ir nedalomus viešo paskelbimo veiksmus ir prieigos suteikimą visuomenei, kaip tai nustatyta Direktyvos 2001/29/EB 3 straipsnyje. Todėl tokios transliuojančiosios organizacijos ir platintojai turėtų gauti susijusių teisių subjektų leidimą dėl atitinkamo jų dalyvavimo tokiuose veiksmuose;

Pakeitimas     16

Pasiūlymas dėl reglamento

14 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14b)  autorių teisių ir gretutinių teisių taikymas tam tikrais atvejais yra padalijamas į kelias teritoriniu požiūriu apibrėžtas nacionalines teises, su skirtingais teisių subjektais ir tam tikrais atvejais jomis naudojasi skirtingi subjektai. Todėl reikalinga kolektyvinio administravimo organizacijos palaikoma duomenų bazė, kad būtų lengviau nustatyti teisių subjektus ir transliuojančiosioms organizacijoms bei retransliacijų operatoriams būtų lengviau sudaryti licencijavimo sutartis;

Pakeitimas     17

Pasiūlymas dėl reglamento

14 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14c)  dėl transliuojančiosios organizacijos teisėms 4 straipsnyje nustatytos išimties neturėtų būti ribojama teisių turėtojų galimybė savo teises perduoti kolektyvinio administravimo organizacijai ir gauti tiesioginę retransliavimo paslaugų teikėjo mokamo mokesčio dalį;

Pakeitimas     18

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  kad nebūtų siekiama išvengti kilmės šalies principo taikymo pratęsiant esamų susitarimų dėl naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, susijusiomis su papildomos internetinės paslaugos teikimu, prieiga prie jos arba naudojimusi ja, galiojimo trukmę, kilmės šalies principą būtina taikyti ir galiojantiems susitarimams, tačiau turėtų būti nustatytas pereinamasis laikotarpis;

Išbraukta.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  šiame reglamente laikomasi pagrindinių teisių ir principų, pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Nors teisių subjektų naudojimasis savo teisėmis gali būti apribotas, nes norint naudotis viešo paskelbimo teise, susijusia su retransliavimo paslaugomis, reikia taikyti privalomo kolektyvinio administravimo priemonę, būtina nustatyti, kad tokia sąlyga būtų tikslingai taikoma konkrečioms paslaugoms; taip sudarius palankesnes sąlygas įsigyti šias teises būtų galima kuo plačiau tarpvalstybiniu mastu skleisti televizijos ir radijo programas;

(16)  šiame reglamente laikomasi pagrindinių teisių ir principų, pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Nors teisių subjektų naudojimasis savo teisėmis gali būti apribotas, nes norint naudotis viešo paskelbimo teise, susijusia su retransliavimo paslaugomis, reikia taikyti privalomo kolektyvinio administravimo priemonę, būtina nustatyti, kad tokia sąlyga būtų tikslingai taikoma konkrečioms paslaugoms; taip sudarius palankesnes sąlygas įsigyti šias teises būtų galima kuo plačiau tarpvalstybiniu mastu skleisti televizijos ir radijo programas ir suteikti galimybę gauti informaciją. Be to, šiuo reglamentu nedaromas poveikis valstybių narių susitarimams dėl teisių valdymo, pvz., dėl išplėstinių kolektyvinių licencijų, atstovavimo ar perdavimo teisinių prezumpcijų, kolektyvinio valdymo ar panašių susitarimų, arba šių dalykų derinio;

Pakeitimas     20

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  praėjus tam tikram reglamento galiojimo laikotarpiui turėtų būti atlikta reglamento peržiūra, siekiant, be kita ko, įvertinti, kokia pažanga padaryta plėtojant tarpvalstybinių papildomų internetinių paslaugų, kurios būtų naudingos Europos vartotojams ir padėtų didinti Sąjungos kultūrinę įvairovę, teikimą;

(18)  praėjus tam tikram reglamento galiojimo laikotarpiui turėtų būti atlikta reglamento peržiūra, siekiant įvertinti, be kita ko, atsižvelgiant į tai, kad įsigaliojo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinio perkeliamumo užtikrinimo vidaus rinkoje*, kokia pažanga padaryta plėtojant tarpvalstybinių papildomų internetinių paslaugų, kurios būtų naudingos Europos vartotojams ir padėtų didinti Sąjungos kultūrinę įvairovę, teikimą, ypatingą dėmesį skiriant jo poveikiui investicijoms į Europos turinį;

 

__________________

 

* Reglamentas dar nepriimtas.

Pakeitimas     21

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  kadangi šio reglamento tikslo, t. y. skatinti tarpvalstybinį papildomų internetinių paslaugų teikimą ir sudaryti palankesnes sąlygas retransliuoti kitų valstybių narių televizijos ir radijo programas, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl siūlomo veiksmo masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina jame nurodytam tikslui pasiekti. Šiame reglamente nustatomos papildomoms internetinėms paslaugoms tarpvalstybiniu mastu teikti skirtos didelio poveikio priemonės, kurių tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas įsigyti autorių teises ir gretutines teises. Šiuo reglamentu transliuojančiosios organizacijos neįpareigojamos tokių paslaugų teikti tarpvalstybiniu mastu. Be to, juo retransliavimo paslaugų teikėjai neįpareigojami į savo teikiamas paslaugas įtraukti kitų valstybių narių televizijos ar radijo programų. Šis reglamentas susijęs tik su naudojimusi tam tikromis retransliavimo teisėmis ir tik tiek, kiek būtina siekiant supaprastinti licencijų naudotis autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis teikiant tokias paslaugas išdavimą ir kiek tai susiję su kitų Sąjungos valstybių narių televizijos ir radijo programomis,

(19)  kadangi šio reglamento tikslo, t. y. skatinti tarpvalstybinį transliuotojų papildomų internetinių paslaugų teikimą ir sudaryti palankesnes sąlygas retransliuoti kitų valstybių narių televizijos ir radijo programas, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl siūlomo veiksmo masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina jame nurodytam tikslui pasiekti. Šiame reglamente nustatomos transliuotojų papildomoms internetinėms paslaugoms tarpvalstybiniu mastu teikti skirtos didelio poveikio priemonės, kurių tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas įsigyti autorių teises ir gretutines teises. Šiuo reglamentu transliuojančiosios organizacijos neįpareigojamos tokių paslaugų teikti tarpvalstybiniu mastu. Be to, juo retransliavimo paslaugų teikėjai neįpareigojami į savo teikiamas paslaugas įtraukti kitų valstybių narių televizijos ar radijo programų. Šis reglamentas susijęs tik su naudojimusi tam tikromis retransliavimo teisėmis ir tik tiek, kiek būtina siekiant supaprastinti licencijų naudotis autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis teikiant tokias paslaugas išdavimą ir kiek tai susiję su kitų Sąjungos valstybių narių televizijos ir radijo programomis,

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  papildoma internetinė paslauga – internetinė paslauga, kuri apima radijo ar televizijos programų teikimą visuomenei, vykdomą arba prižiūrimą transliuojančiosios organizacijos ir jos atsakomybe, tuo pačiu metu, kai vyksta transliuojančiosios organizacijos perduodama transliacija, arba nustatytą laiką po to, taip pat visos tokią transliaciją papildančios medžiagos, pagamintos pačios transliuojančiosios organizacijos arba jos vardu, teikimą visuomenei;

a)  papildoma internetinė paslauga – internetinė paslauga, kuri apima toliau nurodytų paslaugų teikimą visuomenei, vykdomą arba prižiūrimą transliuojančiosios organizacijos. Šios paslaugos tai:

 

i) laidų įrašų paslauga – paslauga, kuri apima radijo ir televizijos programų, kurias anksčiau transliavo transliuojančioji organizacija, teikimą visuomenei ribotą laiką;

 

ii) vienalaikio transliavimo paslauga – paslauga, kuri apima radijo ir televizijos programų teikimą visuomenei linijiniu būdu tuo pačiu metu, kai vyksta transliacija;

 

iii) papildomos išplėstinės audiovizualinės medžiagos paslaugos – paslaugos, kuriomis suteikiama prieiga prie medžiagos, kuria paįvairinamas ar kitaip papildomas transliuojančiosios organizacijos transliuojamų televizijos ir radijo programų turinys, be kita ko, suteikiant galimybę apžvelgti, paįvairinti, papildyti ar peržiūrėti atitinkamos programos turinį.

 

Šios apibrėžtys apima transliuojančiosios organizacijos internetines paslaugas, kurias iš esmės sudaro kūrinių, kurie buvo sukurti transliuojančiosios organizacijos redakcine atsakomybe, teikimas visuomenei ir kurie transliuojami tik internetu;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  retransliacija – bet koks vienalaikis pirminės visuomenei skirtų nesutrumpintų ir nepakeistų televizijos ir radijo programų transliacijos laidinio ar belaidžio ryšio priemonėmis, įskaitant palydovinį ryšį, bet išskyrus transliavimą internetu, retransliavimas iš kitos valstybės narės, išskyrus Direktyvoje 93/83/EEB apibrėžtą kabelinę retransliaciją ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2015/212019 apibrėžtą retransliaciją teikiant interneto prieigos paslaugas, kai tokias retransliavimo paslaugas teikia ne transliuojančioji organizacija, kuri vykdė pirminę transliaciją, yra atsakinga už jos vykdymą ir kuriai prižiūrint ji buvo vykdyta, o kita šalis.

b)  retransliacija – bet koks vienalaikis pirminės visuomenei skirtų nesutrumpintų ir nepakeistų televizijos ir radijo programų transliacijos uždaroje aplinkoje laidinio ar belaidžio ryšio priemonėmis, įskaitant palydovinį ryšį arba transliavimą internetu, retransliavimas iš kitos valstybės narės, išskyrus Direktyvoje 93/83/EEB apibrėžtą kabelinę retransliaciją, kai tokios retransliavimo paslaugos yra tolygios paslaugoms, kurias teikia kabelinio retransliavimo paslaugų teikėjai, kai jos teikiamos uždaroje aplinkoje ir jas teikia ne transliuojančioji organizacija, kuri vykdė pirminę transliaciją, yra atsakinga už jos vykdymą ir kuriai prižiūrint ji buvo vykdyta, o kita šalis, kuri yra įgijusi atitinkamas teises. Retransliavimas internetu patenka į šio reglamento taikymo sritį, jeigu jis vykdomas kontroliuojamoje aplinkoje ir jeigu šių retransliavimo paslaugų gavėjų grupė gali būti aiškiai apibrėžta.

__________________

 

19 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2120, kuriuo nustatomos priemonės, susijusios su atvira interneto prieiga, ir kuriuo iš dalies keičiami Direktyva 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis, ir Reglamentas (ES) Nr. 531/2012 dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus Sąjungoje, OL L 310, 2015 11 26, p. 1.

 

Pakeitimas     24

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  tiesioginis tiekimas – tai dviejų ar daugiau veiksmų procesas, kai transliuojančiosios organizacijos laidais arba oru, taip pat per palydovą, perduoda visuomenei skirtų televizijos ar radijo programų signalus paslaugų teikėjams nuo taško iki taško tokiu būdu, kad programas perduodančių signalų tokio perdavimo metu negali gauti visuomenė. Paslaugų teikėjai šias programas kartu siūlo visuomenei jų nepakeitę ir nesutrumpinę, kad visuomenė jas pažiūrėtų ar paklausytų, transliuodami įvairiomis priemonėmis: kabeliniu ryšiu, mikrobanginėmis sistemomis, palydoviniu, skaitmeniniu antžeminiu ryšiu, IP grindžiamais tinklais, judriojo ryšio ar panašiais tinklais.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Laikoma, kad viešo skelbimo ir viešos prieigos suteikimo veiksmai, kurie atliekami transliuojančiajai organizacijai teikiant papildomas internetines paslaugas arba jai prižiūrint ar atsakant už tų paslaugų teikimą, taip pat atgaminimo veiksmai, kurie būtini teikiant papildomas internetines paslaugas, turint prieigą prie jų arba jomis naudojantis, naudojimosi su tais veiksmais susijusiomis autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis tikslais atliekami tik valstybėje narėje, kurioje yra pagrindinė transliuojančiosios organizacijos būstinė.

1.  Laikoma, kad žinių ir naujienų programų viešo skelbimo ir viešos prieigos prie jų suteikimo veiksmai, kurie atliekami transliuojančiajai organizacijai teikiant papildomas internetines paslaugas arba jai prižiūrint ar atsakant už tų paslaugų teikimą, taip pat žinių ir naujienų programų atgaminimo veiksmai, kurie būtini teikiant papildomas internetines paslaugas, naudojimosi su tais veiksmais susijusiomis autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis tikslais atliekami tik valstybėje narėje, kurioje yra pagrindinė transliuojančiosios organizacijos būstinė.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  1 dalis neturi poveikio teritoriškumo ir sutarties laisvės principams remiantis autorių teisėmis ir neturi poveikio jokiai teisei, numatytai pagal Direktyvą 2001/29/EB. Remdamosi tuo, šalys turi teisę toliau susitarti dėl naudojimosi 1 dalyje nustatytomis teisėmis apribojimų įvedimo, su sąlyga, kad visi naudojimosi tokiomis teisėmis apribojimai derėtų su Sąjungos ir nacionaline teise.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Nustatydamos mokesčio už teises, kurioms taikomas 1 dalyje nustatytas kilmės šalies principas, sumą šalys atsižvelgia į visus papildomų internetinių paslaugų aspektus, tokius kaip papildomų internetinių paslaugų savybės, auditorija ir kalbos versija.

2.  Nustatydamos mokesčio už teises, kurioms taikomas 1 dalyje nustatytas kilmės šalies principas, sumą šalys atsižvelgia į visus papildomų internetinių paslaugų aspektus, tokius kaip papildomų internetinių paslaugų savybės, auditorija valstybėje narėje, kurioje veikia pagrindinė transliuojančiosios organizacijos būstinė, taip pat auditorija kitose valstybėse narėse, ir skirtingos kalbos versijos.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Bet kokie ginčai dėl naudojimosi teisėmis, kylančiomis iš šio straipsnio, priklauso valstybės narės, kurioje yra įsikūrusi internetines paslaugas teikianti transliuojančioji organizacija, jurisdikcijai.

Pakeitimas     29

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  1 dalis netaikoma papildomoms internetinėms paslaugoms, kurios iš esmės daugiausia skirtos ne valstybės narės, kurioje yra pagrindinė transliuojančiosios organizacijos būstinė, auditorijai.

Pakeitimas     30

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Jei autoriai savo teisę retransliuoti perdavė prodiuseriui, jie išlaiko neatšaukiamą teisę gauti teisingą atlyginimą už kūrinio retransliavimą, ir šia teise galima pasinaudoti tik per autoriams atstovaujančią kolektyvinio administravimo organizaciją, išskyrus atvejus, kai toks atlyginimas garso ir vaizdo kūrinių autoriams garantuojamas remiantis kitais kolektyvinio administravimo susitarimais.

Pakeitimas     31

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Valstybės narės užtikrina, kad tuo atveju, kai internete pakartotinai panaudojamos nesutrumpintos transliuojančiųjų organizacijų programos, kolektyvinę sutartį, kurią dėl tam tikros kūrinių grupės sudarė reprezentatyvi asociacija ir kūrinių naudotojai arba kūrinių naudotojų asociacijos, būtų galima išplėsti ir taikyti tos pačios grupės teisių subjektams, jei jie dar neatstovaujami reprezentatyvios asociacijos. Neatstovaujamas teisių subjektas gali bet kuriuo metu pareikšti prieštaravimą dėl tokio išplėtimo ir savo teises ginti individualiai arba kitokiu kolektyviniu būdu.

Pakeitimas     32

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5b.  Kolektyvinio administravimo organizacija prižiūri duomenų bazę, kurioje teikiama informacija, susijusi su autorių teisių ir gretutinių teisių taikymu, įskaitant informaciją apie teisės savininką, naudojimo tipą, teritoriją ir laikotarpį, taikomą saugomiems kūriniams.

Pakeitimas     33

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 5 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5c.  1–5 dalys galioja visiems paslaugų teikėjams, kurie transliuoja visuomenei transliuojančiųjų organizacijų televizijos ir radijo programas, gautas naudojant tiesioginį tiekimą.

Pakeitimas     34

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a straipsnis

 

Programų transliavimas naudojant tiesioginio tiekimo procesą

 

Transliuojančiosios organizacijos, kurios transliuoja savo programas, perduodamos signalus tiesiogiai platintojams, kad juos gautų visuomenė, kartu su tokiais platintojais yra atsakingos už jų kartu vykdomus pavienius ir nedalomus viešo paskelbimo veiksmus ir prieigos suteikimą visuomenei, kaip tai aprašyta Direktyvos 2001/29/EB 3 straipsnyje. Tokiu atveju ir transliuojančioji organizacija, ir platintojai, įsitraukę į tokį procesą, turėtų gauti susijusių teisių subjektų leidimą dėl atitinkamo jų dalyvavimo tokiuose veiksmuose ir naudojimosi tokiais veiksmais.

Pakeitimas     35

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5 straipsnis

Išbraukta.

Pareinamojo laikotarpio nuostata

 

[7 straipsnio 2 dalyje nurodyta data, įrašo Europos Sąjungos leidinių biuras] galiojantiems susitarimams dėl naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, susijusiomis su viešo skelbimo ir viešos prieigos suteikimo veiksmais, atliekamais teikiant papildomas internetines paslaugas, taip pat atgaminimo veiksmais, kurie būtini teikiant papildomas internetines paslaugas, turint prieigą prie jų arba jomis naudojantis, nuo [7 straipsnio 2 dalyje nurodyta data + 2 metai, įrašo Europos Sąjungos leidinių biuras] taikomas 2 straipsnis, jei jie baigia galioti po tos dienos.

 

Pakeitimas     36

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jis taikomas nuo [6 mėn. po jo paskelbimo dienos, įrašo Europos Sąjungos leidinių biuras].

2.  Jis taikomas nuo [12 mėn. po jo paskelbimo dienos, įrašo Europos Sąjungos leidinių biuras].

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, taikytinomis tam tikroms transliuojančiųjų organizacijų internetu transliuojamoms programoms bei retransliuojamoms televizijos ir radijo programoms, taisyklės

Nuorodos

COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

6.10.2016

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

6.10.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Angelika Mlinar

21.11.2016

Svarstymas komitete

24.4.2017

25.4.2017

 

 

Priėmimo data

21.6.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

40

15

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Pilar Ayuso, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Constanze Krehl, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Florent Marcellesi, Anne Sander, Davor Škrlec

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

40

+

ECR

Edward Czesak, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Herbert Reul, Paul Rübig, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen

S&D

José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

15

-

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck

EFDD

David Borrelli, Dario Tamburrano

GUE

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlícek, Paloma López Bermejo

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Davor Škrlec

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto NUOMONĖ (6.6.2017)

pateikta Teisės reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, taikytinomis tam tikroms transliuojančiųjų organizacijų internetu transliuojamoms programoms bei retransliuojamoms televizijos ir radijo programoms, taisyklės

(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

Nuomonės referentė: Vicky Ford

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas     1

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  plėtojant skaitmenines technologijas ir internetą, pakito televizijos ir radijo programų platinimo ir prieigos prie jų būdai. Naudotojai vis dažniau tikisi turėti prieigą tiek prie tiesiogiai transliuojamų, tiek prie užsakomųjų televizijos ir radijo programų, naudodamiesi tradiciniais, pvz., palydovinio ar kabelinio ryšio kanalais, taip pat internetinėmis paslaugomis. Todėl transliuojančiosios organizacijos vis dažniau siūlo ne tik savo televizijos ir radijo programų transliavimo paslaugas, bet ir jas papildančias internetines paslaugas, tokias kaip vienalaikio transliavimo ir laidų įrašų paslaugos. Retransliavimo paslaugų teikėjai, kurie transliuojamas televizijos ir radijo programas sujungia į paketus ir jų nepakeitę bei nesutrumpinę pateikia naudotojams tuo pačiu metu, kai vyksta pirminė laidos transliacija, naudoja įvairius retransliavimo būdus, tokius kaip retransliavimas kabeliniu, palydoviniu, skaitmeniniu antžeminiu ryšiu, vidiniais IP grindžiamais tinklais ar judriojo ryšio tinklais ir atviru internetu. Kita vertus, naudotojai, įskaitant Sąjungos kalbinėms mažumoms priklausančius ar kitoje nei jų kilmės valstybė narė gyvenančius asmenis, vis labiau tikisi turėti prieigą ne tik prie transliuojamų jų valstybės narės televizijos ir radijo programų, bet ir prie kitų Sąjungos valstybių narių televizijos ir radijo programų;

(2)  plėtojant skaitmenines technologijas ir internetą, pakito televizijos ir radijo programų platinimo ir prieigos prie jų būdai. Naudotojai vis dažniau tikisi turėti prieigą tiek prie tiesiogiai transliuojamų, tiek prie užsakomųjų televizijos ir radijo programų, naudodamiesi tradiciniais, pvz., palydovinio ar kabelinio ryšio kanalais, taip pat internetinėmis paslaugomis. Todėl transliuojančiosios organizacijos vis dažniau siūlo ne tik savo televizijos ir radijo programų transliavimo paslaugas, bet ir jas papildančias internetines paslaugas, tokias kaip vienalaikio transliavimo ir laidų įrašų paslaugos. Retransliavimo paslaugų teikėjai, kurie transliuojamas televizijos ir radijo programas sujungia į paketus ir jų nepakeitę bei nesutrumpinę pateikia naudotojams tuo pačiu metu, kai vyksta pirminė laidos transliacija, naudoja įvairius retransliavimo būdus, tokius kaip retransliavimas kabeliniu, palydoviniu, skaitmeniniu antžeminiu ryšiu, vidiniais IP grindžiamais tinklais ar judriojo ryšio tinklais ir atviru internetu. Kita vertus, naudotojai, įskaitant Sąjungos kalbinėms mažumoms priklausančius ar kitoje nei jų kilmės valstybė narė gyvenančius asmenis, vis labiau tikisi turėti prieigą ne tik prie jų valstybės narės televizijos ir radijo programų, įskaitant laidų įrašų paslaugas, bet ir prie kitų Sąjungos valstybių narių televizijos ir radijo programų. Ši auganti paklausa yra teigiamas pokytis, ir geografinis blokavimas neturėtų būti automatiškai visam Sąjungoje sukuriamam ir internetu transliuojamam audiovizualiniam turiniui taikomas sprendimas. Vis dėlto teritorinio finansavimo modelio taikymas Europos turiniui gyvybiškai svarbus norint, kad Europos audiovizualinės žiniasklaidos sektorius veiktų sėkmingai;

Pakeitimas     2

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  retransliavimo paslaugų teikėjai, paprastai siūlantys daugelį programų ir į retransliuojamas televizijos ir radijo programas įtraukiantys daugybę kūrinių ir kitų saugomų dalykų, turi labai mažai laiko įsigyti būtinas licencijas, todėl jiems taip pat tenka didelė teisių įsigijimo našta. Teisių subjektams taip pat kyla pavojus, kad jų kūriniai ir kiti saugomi dalykai bus panaudoti be leidimo ar nesumokėjus atlygio;

(4)  retransliavimo paslaugų teikėjai, paprastai siūlantys daugelį programų ir į retransliuojamas televizijos ir radijo programas įtraukiantys daugybę kūrinių ir kitų saugomų dalykų, turi labai mažai laiko įsigyti būtinas licencijas, todėl jiems taip pat tenka didelė teisių įsigijimo našta. Teisių subjektams taip pat kyla pavojus, kad jų kūriniai ir kiti saugomi dalykai bus panaudoti be leidimo ar nesumokėjus tinkamo atlygio;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  papildomos internetinės paslaugos, kurioms taikomas šis reglamentas, – tai tokios transliuojančiųjų organizacijų siūlomos paslaugos, kurios turi aiškų pavaldumo ryšį su transliavimo paslauga. Jos apima paslaugas, kuriomis linijinė prieiga prie televizijos ir radijo programų suteikiama tuo pačiu metu, kai vyksta transliacija, ir paslaugas, kuriomis per nustatytą laikotarpį po transliacijos suteikiama prieiga prie anksčiau transliuojančiosios organizacijos transliuotų televizijos ir radijo programų (vadinamosios laidų įrašų paslaugos). Be to, papildomos internetinės paslaugos apima paslaugas, kuriomis suteikiama prieiga prie medžiagos, kuria paįvairinamas ar kitaip papildomas transliuojančiosios organizacijos transliuojamų televizijos ir radijo programų turinys, be kita ko, suteikiant galimybę apžvelgti, paįvairinti, papildyti ar peržiūrėti atitinkamos programos turinį. Prieigos prie atskirų kūrinių ar kitų saugomų dalykų, įtrauktų į televizijos ar radijo programą, suteikimas neturėtų būti laikomas papildoma internetine paslauga. Panašiai papildomos internetinės paslaugos apibrėžtis neapima paslaugos, kuria suteikiama prieiga prie kūrinių ar kitų saugomų dalykų, nesusijusių su transliuojama programa, pvz., prieiga prie atskirų muzikos ar audiovizualinių kūrinių, muzikos albumų ar vaizdo įrašų;

(8)  papildomos internetinės paslaugos, kurioms taikomas šis reglamentas, – tai transliuojančiųjų organizacijų siūlomos paslaugos, apimančios paslaugas, kuriomis linijinė prieiga prie televizijos ir radijo programų suteikiama tuo pačiu metu, kai vyksta transliacija, ir nelijinines paslaugas, kuriomis anksčiausiai likus mėnesiui iki transliacijos, jos metu arba po jos suteikiama prieiga prie transliuojančiosios organizacijos transliuojamų televizijos ir radijo programų (vadinamosios transliacijos internetu ir laidų įrašų paslaugos). Be to, papildomos internetinės paslaugos apima paslaugas, kuriomis suteikiama prieiga prie medžiagos, kuria paįvairinamas ar kitaip papildomas transliuojančiosios organizacijos transliuojamų televizijos ir radijo programų turinys, be kita ko, suteikiant galimybę apžvelgti, paįvairinti, papildyti ar peržiūrėti atitinkamos programos turinį, taip pat prie medžiagos, sukurtos būtent interneto aplinkai. Prieigos prie atskirų kūrinių ar kitų saugomų dalykų, įtrauktų į televizijos ar radijo programą, suteikimas neturėtų būti laikomas papildoma internetine paslauga. Panašiai papildomos internetinės paslaugos apibrėžtis neapima paslaugos, kuria suteikiama prieiga prie muzikos albumų ar vaizdo įrašų;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  nors manoma, kad papildomos internetinės paslaugos teikiamos, prieiga prie jų turima ir jomis naudojamasi tik valstybėje narėje, kurioje yra pagrindinė transliuojančiosios organizacijos būstinė, iš tikrųjų jos gali būti tarpvalstybiniu mastu teikiamos į kitas valstybes nares, todėl būtina užtikrinti, kad, turėdamos nustatyti mokesčio už konkrečias teises sumą, šalys atsižvelgtų į visus papildomų internetinių paslaugų aspektus, tokius kaip paslaugų savybės, auditorija, įskaitant auditoriją valstybėje narėje, kurioje yra pagrindinė transliuojančiosios organizacijos būstinė, ir kitoje valstybėje narėje, kurioje suteikiama prieiga prie papildomų internetinių paslaugų ir jomis naudojamasi, taip pat kalbą;

(10)  nors manoma, kad papildomos internetinės paslaugos teikiamos, prieiga prie jų turima ir jomis naudojamasi tik valstybėje narėje, kurioje yra pagrindinė transliuojančiosios organizacijos būstinė, iš tikrųjų jos gali būti tarpvalstybiniu mastu teikiamos į kitas valstybes nares, todėl būtina užtikrinti, kad, nustatydamos tinkamo atlygio, kuris bus mokamas už konkrečias teises, sumą, šalys atsižvelgtų į visus papildomų internetinių paslaugų aspektus, tokius kaip paslaugų savybės, faktinė ir potenciali auditorija, įskaitant auditoriją valstybėje narėje, kurioje yra pagrindinė transliuojančiosios organizacijos būstinė, ir kitoje valstybėje narėje, kurioje suteikiama prieiga prie papildomų internetinių paslaugų ir jomis naudojamasi, taip pat visas prieinamas kalbų ir subtitrų versijas. Be to, šis atlygis turėtų būti priimtinas teikiamos paslaugos ekonominės vertės požiūriu;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  naudojimąsi teisėmis, kurioms taikomas šiame reglamente nustatytas kilmės šalies principas, bus galima toliau riboti taikant sutarties laisvės principą, visų pirma, kai tai susiję su techninėmis transliavimo priemonėmis ar tam tikromis kalbų versijomis, su sąlyga, kad visi naudojimosi tokiomis teisėmis apribojimai derėtų su Sąjungos teise;

(11)  svarbu priminti, kad, kaip paaiškėjo įgyvendinant Direktyvą 98/83/EB, naudojimąsi teisėmis, kurioms taikomas šiame reglamente nustatytas kilmės šalies principas, bus galima toliau riboti taikant sutarties laisvės principą, visų pirma, kai tai susiję su techninėmis transliavimo priemonėmis ar tam tikromis kalbų versijomis ir tam tikrų sutarčių pobūdžiu bei vykdymu, su sąlyga, kad visi naudojimosi tokiomis teisėmis apribojimai derėtų su nacionaline ir Sąjungos teise;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)  Teisingumo Teismas patvirtino, kad teisių subjektams įmanoma gauti tinkamą atlygį už naudojimąsi jų kūriniais ar kitais dalykais, kaip nustatyta SESV 101 straipsnyje;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11b)  vadovaujantis sutarties laisvės principu, šiuo reglamentu neužkertamas kelias taikyti esamų modelių, pvz., teritorinio licencijavimo, ir jis nedaro poveikio galiojančioms nacionalinės autorių sutarčių teisės nuostatoms dėl tinkamo atlygio bei esamiems retransliavimo kolektyvinio administravimo sprendimams valstybėje narėje;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  retransliavimo paslaugų, siūlomų palydoviniu, skaitmeniniu antžeminiu ryšiu, vidiniais IP grindžiamais, judriojo ryšio ir panašiais tinklais, teikėjai teikia paslaugas, tolygias paslaugoms, kurias teikia kabelinio retransliavimo paslaugų teikėjai, tuo pačiu metu visuomenei iš kitos valstybės narės retransliuojantys nepakeistą ir nesutrumpintą pirminę televizijos ar radijo programos transliaciją, vykdomą laidinio arba belaidžio ryšio priemonėmis, įskaitant palydovinį ryšį, bet išskyrus internetu, ir yra skirta visuomenei. Todėl šis reglamentas jiems turėtų būti taikomas ir jie turėtų galėti pasinaudoti priemone, kuria nustatomas privalomas kolektyvinis teisių administravimas. Šis reglamentas neturėtų būti taikomas atviru internetu siūlomoms retransliavimo paslaugoms, nes toms paslaugoms būdingos kitos savybės. Jos nėra susietos su jokia konkrečia infrastruktūra ir jas teikiant galimybė užtikrinti kontroliuojamąją aplinką yra ribota, palyginti su, pavyzdžiui, kabeliniais ar vidiniais IP grindžiamais tinklais teikiamomis paslaugomis;

(12)  retransliavimo paslaugų, siūlomų palydoviniu, skaitmeniniu antžeminiu ryšiu, tiek išoriniais, tiek vidiniais IP grindžiamais, judriojo ryšio ir panašiais tinklais, teikėjai teikia paslaugas, lygiavertes paslaugoms, kurias teikia kabelinio retransliavimo paslaugų teikėjai, tuo pačiu metu visuomenei iš kitos valstybės narės retransliuojantys nepakeistą ir nesutrumpintą pirminę televizijos ar radijo programos transliaciją, vykdomą laidinio arba belaidžio ryšio priemonėmis, įskaitant palydovinį ryšį, bet išskyrus internetu, ir yra skirta visuomenei. Todėl šis reglamentas jiems turėtų būti taikomas ir jie turėtų galėti pasinaudoti priemone, kuria nustatomas privalomas kolektyvinis teisių administravimas. Šis reglamentas turėtų būti taikomas ir vidiniais tinklais, ir atviru internetu siūlomoms IP grindžiamoms retransliavimo paslaugoms ir jų atžvilgiu turėtų būti taikomas mechanizmas, pagal kurį būtų numatytas privalomas kolektyvinis teisių administravimas, jei tik jas teikiant užtikrinama į vidinius tinklus panaši kontroliuojamoji aplinka ir galima įsitikinti, kad šios paslaugos teikiamos aiškiai apibrėžiamai abonentų ar registruotų naudotojų grupei. Tokių paslaugų įtraukimas nepaprastai svarbus, kad, atsižvelgiant į vartotojų lūkesčius, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/...1a nustatytą mechanizmą būtų įmanomas tokių paslaugų perkeliamumas gyvenamojoje valstybėje narėje ir už jos ribų;

 

__________________

 

1a Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinio perkeliamumo užtikrinimo vidaus rinkoje (2015/0284(COD)).

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  siekiant suteikti teisinį tikrumą retransliavimo paslaugų, siūlomų palydoviniu, skaitmeniniu antžeminiu ryšiu, vidiniais IP grindžiamais, judriojo ryšio ar panašiais tinklais, teikėjams ir panaikinti nacionalinės teisės skirtumus, susijusius su tokiomis retransliavimo paslaugomis, turėtų būti taikomos taisyklės, panašios į tas, kurios taikomos Direktyvoje 93/83/EEB apibrėžtam kabeliniam retransliavimui. Į toje direktyvoje nustatytas minėtas taisykles įtrauktas įpareigojimas naudojantis teise suteikti arba atsisakyti suteikti leidimą retransliavimo paslaugų teikėjui pasitelkti kolektyvinio administravimo organizaciją. Tai nedaro poveikio Direktyvos 2014/26/ES18 ir, visų pirma, jos nuostatų, susijusių su teisių subjektų teisėmis pasirinkti kolektyvinio administravimo organizaciją, taikymui;

(13)  siekiant suteikti teisinį tikrumą retransliavimo paslaugų, siūlomų palydoviniu, skaitmeniniu antžeminiu ryšiu, vidiniais IP grindžiamais, judriojo ryšio ar panašiais tinklais ir atviru internetu – jei gali būti užtikrinta kontroliuojama aplinka ir apibrėžta naudotojų grupė – teikėjams ir panaikinti nacionalinės teisės skirtumus, susijusius su tokiomis retransliavimo paslaugomis, turėtų būti taikomos taisyklės, panašios į tas, kurios taikomos Direktyvoje 93/83/EEB apibrėžtam kabeliniam retransliavimui. Į toje direktyvoje nustatytas minėtas taisykles įtrauktas įpareigojimas naudojantis teise suteikti arba atsisakyti suteikti leidimą retransliavimo paslaugų teikėjui pasitelkti kolektyvinio administravimo organizaciją. Tai nedaro poveikio Direktyvos 2014/26/ES18 ir, visų pirma, jos nuostatų, susijusių su teisių subjektų teisėmis pasirinkti kolektyvinio administravimo organizaciją, taikymui;

__________________

__________________

18 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/26/ES dėl kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimo vidaus rinkoje, OL L 84, 2014 3 20, p. 72–98.

18 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/26/ES dėl kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimo vidaus rinkoje, OL L 84, 2014 3 20, p. 72–98.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a)  platintojams, pvz., kabelinių tinklų ar platformų operatoriams, kurie visuomenei skirtus programos signalus priima taikant vadinamąją tiesioginio įvedimo techniką, turėtų būti taikomos šiame reglamente išdėstytos privalomo kolektyvinio administravimo nuostatos – net jei prieš platintojui perduodant signalą turinys nebuvo viešai paskelbtas. Todėl platintojai turėtų gauti atitinkamų teisių subjektų leidimą, susijusį su konkrečiu jų dalyvavimu vykdant tokią veiklą, vadovaudamiesi privalomo kolektyvinio administravimo principais. „Tiesioginis įvedimas“ – techninė sąvoka, kuria apibrėžiama konkreti situacija, kai kabelinių tinklų ar platformų operatoriai transliacijos signalą priima tiesiai iš transliuotojo būstinės arba per privatų vidinį tinklą, kad šis transliacijos signalas nebūtų perduotas visuomenei anksčiau negu jį perduoda signalą priimantis operatorius. Tokiu atveju, su kuriuo paprastai susiduriama valstybėje narėje, šis programos signalas viešai paskelbiamas tik vieną vienintelį kartą. Šis paaiškinimas svarbus siekiant išvengti dar sudėtingesnių viešo paskelbimo sampratos aiškinimų, nes tai paveiktų daugiau nei tik retransliacijos klausimą;

Pakeitimas     11

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a)  taikomos autorių teisės ir gretutinės teisės kai kada būna skirstomos į įvairias teritoriniu požiūriu apibrėžtas nacionalines teises, susijusias su skirtingais teisių subjektais, ir tam tikrais atvejais jomis naudojasi kitas subjektas. Todėl būtina duomenų bazė, kurią tvarkytų kolektyvinio administravimo organizacijos, kad būtų lengviau identifikuoti teisių subjektus, o transliuojančiosioms organizacijoms ir retransliavimo paslaugas teikiantiems subjektams – lengviau sudaryti licencijavimo sutartis;

Pakeitimas     12

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  kad nebūtų siekiama išvengti kilmės šalies principo taikymo pratęsiant esamų susitarimų dėl naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, susijusiomis su papildomos internetinės paslaugos teikimu, prieiga prie jos arba naudojimusi ja, galiojimo trukmę, kilmės šalies principą būtina taikyti ir galiojantiems susitarimams, tačiau turėtų būti nustatytas pereinamasis laikotarpis;

Išbraukta.

Pakeitimas     13

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  šiame reglamente laikomasi pagrindinių teisių ir principų, pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Nors teisių subjektų naudojimasis savo teisėmis gali būti apribotas, nes norint naudotis viešo paskelbimo teise, susijusia su retransliavimo paslaugomis, reikia taikyti privalomo kolektyvinio administravimo priemonę, būtina nustatyti, kad tokia sąlyga būtų tikslingai taikoma konkrečioms paslaugoms; taip sudarius palankesnes sąlygas įsigyti šias teises būtų galima kuo plačiau tarpvalstybiniu mastu skleisti televizijos ir radijo programas;

(16)  šiame reglamente laikomasi pagrindinių teisių ir principų, pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Nors teisių subjektų naudojimasis savo teisėmis gali būti apribotas, nes norint naudotis viešo paskelbimo teise, susijusia su retransliavimo paslaugomis, reikia taikyti privalomo kolektyvinio administravimo priemonę, būtina nustatyti, kad tokia sąlyga būtų tikslingai taikoma konkrečioms paslaugoms; taip sudarius palankesnes sąlygas įsigyti šias teises būtų galima kuo plačiau tarpvalstybiniu mastu skleisti televizijos ir radijo programas. Šis reglamentas neturėtų daryti poveikio jokiems esamiems ar būsimiems valstybių narių susitarimams dėl teisių valdymo, pvz., dėl išplėstinių kolektyvinių licencijų, teisinių atstovavimo ar perdavimo prezumpcijų, kolektyvinio administravimo ar panašiems susitarimams arba jų deriniui;

Pakeitimas     14

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  praėjus tam tikram reglamento galiojimo laikotarpiui turėtų būti atlikta reglamento peržiūra, siekiant, be kita ko, įvertinti, kokia pažanga padaryta plėtojant tarpvalstybinių papildomų internetinių paslaugų, kurios būtų naudingos Europos vartotojams ir padėtų didinti Sąjungos kultūrinę įvairovę, teikimą;

(18)  vadovaujantis geresnio reglamentavimo principais, praėjus tam tikram reglamento galiojimo laikotarpiui turėtų būti atlikta reglamento peržiūra, siekiant įvertinti reglamento poveikį, o pirmiausia – kokia pažanga padaryta plėtojant tarpvalstybinių papildomų internetinių paslaugų, kurios būtų naudingos Europos vartotojams ir padėtų didinti Sąjungos kultūrinę įvairovę, teikimą. Prireikus ši peržiūra turėtų būti koordinuojama atsižvelgiant į nuostatas, skirtas tarpvalstybiniam užsakomųjų vaizdo įrašų platformų turinio prieinamumui gerinti, kurios, kaip ginčų sprendimo mechanizmas, buvo įtrauktos į Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2017/... 10 straipsnį1a. Jeigu taikant šį mechanizmą gerokai nepadidėtų tarpvalstybinis užsakomųjų vaizdo įrašų platformų turinio prieinamumas, turėtų būti svarstoma galimybė tokias paslaugas įtraukti į šio reglamento taikymo sritį;

 

_________________

 

1a Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje (COM(2016) 0593).

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  papildoma internetinė paslauga – internetinė paslauga, kuri apima radijo ar televizijos programų teikimą visuomenei, vykdomą arba prižiūrimą transliuojančiosios organizacijos ir jos atsakomybe, tuo pačiu metu, kai vyksta transliuojančiosios organizacijos perduodama transliacija, arba nustatytą laiką po to, taip pat visos tokią transliaciją papildančios medžiagos, pagamintos pačios transliuojančiosios organizacijos arba jos vardu, teikimą visuomenei;

a)  papildoma internetinė paslauga – internetinė paslauga, kuri apima pačios transliuojančiosios organizacijos arba jos vardu kuriamų radijo ar televizijos programų, įskaitant kuriamas bendrai, teikimą visuomenei, vykdomą arba prižiūrimą transliuojančiosios organizacijos ir jos atsakomybe, anksčiausiai likus mėnesiui iki transliuojančiosios organizacijos perduodamos transliacijos, tuo pačiu metu, kai ji vyksta, jai vykstant arba nustatytą laiką po to, taip pat visos tokią transliaciją papildančios medžiagos, pagamintos arba bendrai pagamintos pačios transliuojančiosios organizacijos arba jos vardu, teikimą visuomenei;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  retransliacija – bet koks vienalaikis pirminės visuomenei skirtų nesutrumpintų ir nepakeistų televizijos ir radijo programų transliacijos laidinio ar belaidžio ryšio priemonėmis, įskaitant palydovinį ryšį, bet išskyrus transliavimą internetu, retransliavimas iš kitos valstybės narės, išskyrus Direktyvoje 93/83/EEB apibrėžtą kabelinę retransliaciją ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2015/21201 apibrėžtą retransliaciją teikiant interneto prieigos paslaugas, kai tokias retransliavimo paslaugas teikia ne transliuojančioji organizacija, kuri vykdė pirminę transliaciją, yra atsakinga už jos vykdymą ir kuriai prižiūrint ji buvo vykdyta, o kita šalis.

b)  retransliacija – bet koks pirminės visuomenei skirtų nesutrumpintų ir nepakeistų televizijos ir radijo programų transliacijos laidinio ar belaidžio ryšio priemonėmis, įskaitant palydovinį ryšį, retransliavimas kontroliuojamoje aplinkoje iš kitos valstybės narės, išskyrus Direktyvoje 93/83/EEB apibrėžtą kabelinę retransliaciją, kai tokias retransliavimo paslaugas teikia ne transliuojančioji organizacija, kuri vykdė pirminę transliaciją, yra atsakinga už jos vykdymą ir kuriai prižiūrint ji buvo vykdyta, o kita šalis.

__________________

 

1 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2120, kuriuo nustatomos priemonės, susijusios su atvira interneto prieiga, ir kuriuo iš dalies keičiami Direktyva 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis, ir Reglamentas (ES) Nr. 531/2012 dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus Sąjungoje, OL L 310, 2015 11 26, p. 1.

 

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  tiesioginis įvedimas – dviejų arba daugiau etapų sudaromas procesas, kai transliuojančiosios organizacijos savo programos signalus privačia linija iš taško į tašką perduoda platintojui taip, kad perdavimo metu visuomenė neturi galimybės gauti programos signalų, o platintojas šias nesutrumpintas ir nepakeistas programas tuomet siūlo visuomenei žiūrėti ar klausyti kabelinėse, mikrobangėse sistemose, palydoviniuose, skaitmeniniuose antžeminiuose, IP grindžiamuose ar panašiuose tinkluose.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Laikoma, kad viešo skelbimo ir viešos prieigos suteikimo veiksmai, kurie atliekami transliuojančiajai organizacijai teikiant papildomas internetines paslaugas arba jai prižiūrint ar atsakant už tų paslaugų teikimą, taip pat atgaminimo veiksmai, kurie būtini teikiant papildomas internetines paslaugas, turint prieigą prie jų arba jomis naudojantis, naudojimosi su tais veiksmais susijusiomis autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis tikslais atliekami tik valstybėje narėje, kurioje yra pagrindinė transliuojančiosios organizacijos būstinė.

1.  Nedarant poveikio galimybei perduoti išimtines teises, laikoma, kad viešo skelbimo ir viešos prieigos suteikimo visuomenei veiksmai, kurie atliekami transliuojančiajai organizacijai teikiant papildomas internetines paslaugas arba jai prižiūrint ar atsakant už tų paslaugų teikimą, taip pat atgaminimo veiksmai, kurie būtini teikiant papildomas internetines paslaugas, turint prieigą prie jų arba jomis naudojantis, naudojimosi su tais veiksmais susijusiomis autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis tikslais atliekami tik valstybėje narėje, kurioje yra pagrindinė transliuojančiosios organizacijos būstinė. Visi ginčai dėl naudojimosi šiomis autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis priklauso tos valstybės narės jurisdikcijai.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Nustatydamos mokesčio už teises, kurioms taikomas 1 dalyje nustatytas kilmės šalies principas, sumą šalys atsižvelgia į visus papildomų internetinių paslaugų aspektus, tokius kaip papildomų internetinių paslaugų savybės, auditorija ir kalbos versija.

2.  Nustatydamos tinkamą mokesčio už teises, kurioms taikomas 1 dalyje nustatytas kilmės šalies principas, sumą šalys atsižvelgia į visus papildomų internetinių paslaugų aspektus, tokius kaip papildomų internetinių paslaugų savybės, auditorija, potenciali auditorija valstybėje narėje, kurioje veikia pagrindinė transliuojančiosios organizacijos būstinė, ir bet kuriose kitose susijusiose valstybėse narėse, taip pat visų kalbų ir subtitrų versijos.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 5 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  1–5 dalys taikomos ir tiesioginio įvedimo atvejais, kaip apibrėžta 1 straipsnio ba punkte.

Pakeitimas     21

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5b.  Kolektyvinio administravimo organizacijos tvarko duomenų bazę, kurioje teikiama informacija, susijusi su autorių teisių ir gretutinių teisių taikymu, įskaitant informaciją apie teisės savininką, naudojimo pobūdį, teritoriją ir laikotarpį.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, taikytinomis tam tikroms transliuojančiųjų organizacijų internetu transliuojamoms programoms bei retransliuojamoms televizijos ir radijo programoms, taisyklės

Nuorodos

COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

6.10.2016

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

6.10.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Vicky Ford

11.10.2016

Pakeistas (-a) nuomonės referentas (-ė)

Julia Reda

Svarstymas komitete

9.2.2017

20.3.2017

 

 

Priėmimo data

11.5.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

30

6

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kaja Kallas, Arndt Kohn, Julia Reda, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Anne-Marie Mineur

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

30

+

ALDE

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Ulrike Trebesius

EFDD

Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

6

-

ECR

Anneleen Van Bossuyt

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong

Verts/ALE

Pascal Durand, Julia Reda

1

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, taikytinomis tam tikroms transliuojančiųjų organizacijų internetu transliuojamoms programoms bei retransliuojamoms televizijos ir radijo programoms, taisyklės

Nuorodos

COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

14.9.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

6.10.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

6.10.2016

ITRE

6.10.2016

IMCO

6.10.2016

CULT

6.10.2016

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

INTA

12.10.2016

 

 

 

Susiję komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CULT

16.3.2017

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Tiemo Wölken

12.10.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

23.3.2017

29.5.2017

7.9.2017

 

Priėmimo data

21.11.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

14

9

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Tiemo Wölken

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

John Flack, Emma McClarkin, Sabine Verheyen

Pateikimo data

27.11.2017

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

14

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

PPE

S&D

Jean-Marie Cavada

John Flack, Emma McClarkin

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Daniel Buda, Rosa Estaràs Ferragut, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Enrico Gasbarra

9

-

ALDE

GUE:NGL

S&D

VERTS/ALE

António Marinho e Pinto

Jiří Maštálka

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

Max Andersson, Julia Reda

1

0

EFDD

Isabella Adinolfi

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinis pranešimas