Procedura : 2016/0284(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0378/2017

Teksty złożone :

A8-0378/2017

Debaty :

PV 27/03/2019 - 26
CRE 27/03/2019 - 26

Głosowanie :

PV 12/12/2017 - 5.5
CRE 12/12/2017 - 5.5
PV 28/03/2019 - 8.4

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0322

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 1206kWORD 171k
27.11.2017
PE 604.674v02-00 A8-0378/2017

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz do retransmisji programów telewizyjnych i radiowych

(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

Komisja Prawna

Sprawozdawca: Tiemo Wölken

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej (*):

Petra Kammerevert, Komisja Kultury i Edukacji

(*)  Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu

ERRATY/ADDENDA
POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Kultury i Edukacji
 OPINIA Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz do retransmisji programów telewizyjnych i radiowych

(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0594),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0384/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 25 stycznia 2017 r.(1),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinie Komisji Kultury i Edukacji, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A8-0378/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)   Aby przyczynić się do funkcjonowania rynku wewnętrznego, należy umożliwić szersze upowszechnianie programów telewizyjnych i radiowych pochodzących z innych państw członkowskich z korzyścią dla użytkowników w całej Unii poprzez ułatwienie udzielania licencji na prawa autorskie i prawa pokrewne w odniesieniu do utworów i innych przedmiotów objętych ochroną, które występują podczas nadawania takich programów. Programy telewizyjne i radiowe są ważnym narzędziem promowania różnorodności kulturowej i językowej, spójności społecznej oraz dostępu do informacji.

(1)   Aby przyczynić się do funkcjonowania rynku wewnętrznego, a przede wszystkim aby zwiększyć dostęp do informacji, należy umożliwić szersze upowszechnianie programów informacyjnych i audycji poświęconych bieżącym wydarzeniom, pochodzących z innych państw członkowskich z korzyścią dla użytkowników w całej Unii poprzez ułatwienie udzielania licencji na prawa autorskie i prawa pokrewne w odniesieniu do tych utworów i innych przedmiotów objętych ochroną, które występują podczas nadawania takich programów. Programy informacyjne i audycje poświęcone bieżącym wydarzeniom są ważnym narzędziem promowania dostępu do informacji.

Poprawka     2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2а)  Dostawcy audiowizualnych usług medialnych powinni dążyć do zagwarantowania, aby świadczone przez nich usługi techniczne stawały się stopniowo dostępne dla osób z upośledzeniami wzroku lub słuchu.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)    Istnieje szereg barier, które przeszkadzają w świadczeniu usług online dodatkowych w stosunku do emisji oraz w świadczeniu usług retransmisji, zakłócając tym samym swobodny przepływ programów telewizyjnych i radiowych w Unii. Organizacje radiowe i telewizyjne transmitują każdego dnia przez wiele godzin programy informacyjne, kulturalne, polityczne, dokumentalne lub rozrywkowe. Programy te zawierają różnorodne treści, np. utwory audiowizualne, muzyczne, literackie czy graficzne, które na mocy prawa unijnego są chronione prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. Skutkuje to złożonym procesem weryfikacji praw należących do wielu podmiotów praw i dotyczących różnych kategorii utworów i innych przedmiotów objętych ochroną. Często zdarza się, że prawa należy zweryfikować w krótkim terminie, w szczególności w przypadku programów informacyjnych czy publicystycznych. Aby udostępniać swoje usługi online za granicą, organizacje radiowe i telewizyjne muszą posiadać prawa do utworów i innych przedmiotów objętych ochroną wymagane na wszystkich terytoriach, których to dotyczy, przez co kwestia weryfikacji praw staje się jeszcze bardziej skomplikowana.

(3)    Organizacje radiowe i telewizyjne transmitują każdego dnia przez wiele godzin programy informacyjne i audycje poświęcone bieżącym wydarzeniom. Programy te zawierają różnorodne treści, które na mocy prawa unijnego są chronione prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. Skutkuje to złożonym procesem weryfikacji praw należących do wielu podmiotów praw i dotyczących różnych kategorii utworów i innych przedmiotów objętych ochroną. Jeżeli chodzi o programy informacyjne i audycje poświęcone bieżącym wydarzeniom, konieczna jest weryfikacja tych praw w krótkim terminie. Aby udostępniać swoje dodatkowe usługi online za granicą, organizacje radiowe i telewizyjne muszą posiadać prawa do utworów i innych przedmiotów objętych ochroną wymagane na wszystkich terytoriach, których to dotyczy.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)    Operatorzy usług retransmisji zwykle oferują wiele programów telewizyjnych i radiowych, w których podczas retransmisji występuje wiele utworów i innych przedmiotów objętych ochroną; mają oni bardzo mało czasu na uzyskanie niezbędnych licencji, a więc obciążenie związane z weryfikacją praw jest dla nich bardzo duże. W przypadku podmiotów praw występuje również ryzyko, że ich utwory i inne przedmioty objęte ochroną będą eksploatowane bez zezwolenia lub bez wypłaty wynagrodzenia.

(4)    Operatorzy usług retransmisji programów telewizyjnych lub radiowych, w tym utworów lub innych przedmiotów objętych ochroną realizują czynność publicznego udostępniania bez względu na to, czy retransmisja programu telewizyjnego lub radiowego jest realizowana przy wykorzystaniu takich samych technicznych środków jak środki wykorzystane do pierwotnej emisji, czy też innych technicznych środków transmisji, oraz bez względu na to, czy retransmisja odbywa się na rzeczywistym lub zamierzonym obszarze odbioru pierwotnej emisji, czy też nie. Usługi retransmisji zwykle oferują wiele programów telewizyjnych i radiowych, w których podczas retransmisji występuje wiele utworów i innych przedmiotów objętych ochroną; operatorzy usług retransmisji mają bardzo mało czasu na uzyskanie niezbędnych licencji, a więc obciążenie związane z weryfikacją praw jest dla nich bardzo duże. W przypadku producentów, autorów, twórców i innych podmiotów praw występuje również ryzyko, że ich utwory i inne przedmioty objęte ochroną będą eksploatowane bez zezwolenia lub bez wypłaty stosownego i godziwego wynagrodzenia.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  Ponieważ w ramach usług retransmisji zwykle oferuje się wiele programów telewizyjnych i radiowych, w których podczas retransmisji wykorzystuje się wiele utworów i innych przedmiotów objętych ochroną, operatorzy tych usług powinni mieć możliwość – zgodnie z zasadą swobody umów – uzyskania niezbędnych licencji i zapewnienia w ten sposób podmiotom praw godziwego wynagrodzenia, tak aby podmioty te mogły nadal dostarczać bardzo różnorodne treści. Możliwość taka leżałaby również w interesie konsumentów.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)    Prawa dotyczące utworów i innych przedmiotów objętych ochroną zostały zharmonizowane między innymi w dyrektywie 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady1 oraz w dyrektywie 2006/115/WE Parlamentu Europejskiego i Rady2.

(5)    Prawa dotyczące utworów i innych przedmiotów objętych ochroną zostały zharmonizowane między innymi w dyrektywie 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady1 oraz w dyrektywie 2006/115/WE Parlamentu Europejskiego i Rady2, co służy w szczególności zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony podmiotów praw.

_________________

_________________

1 Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, Dz.U. L 167 z 22.6.2001, s. 10–19.

1 Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, Dz.U. L 167 z 22.6.2001, s. 10–19.

2 Dyrektywa 2006/115/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej, Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 28–35.

2 Dyrektywa 2006/115/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej, Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 28–35.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)    Należy zatem ułatwić transgraniczne świadczenie usług online dodatkowych w stosunku do emisji oraz usług retransmisji programów telewizyjnych i radiowych pochodzących z innych państw członkowskich poprzez dostosowanie ram prawnych w odniesieniu do wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych dotyczących tych działań.

(7)    Należy zatem ułatwić transgraniczne świadczenie usług online dodatkowych w stosunku do emisji programów informacyjnych i audycji poświęconych bieżącym wydarzeniom oraz retransmisji programów telewizyjnych i radiowych pochodzących z innych państw członkowskich poprzez dostosowanie ram prawnych w odniesieniu do wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych dotyczących tych działań. Mając na uwadze, że dostosowanie ram prawnych może prowadzić do ograniczeń wykonywania praw wyłącznych, powinno ono być stosowane tylko w niektórych szczególnych przypadkach, które nie naruszają normalnej eksploatacji utworu lub innego przedmiotu objętego ochroną ani nie powodują nieuzasadnionej szkody dla uzasadnionych interesów podmiotów praw autorskich. W związku z tym, a także mając na uwadze znaczenie zasady terytorialności dla finansowania i produkcji treści kreatywnych, w szczególności utworów audiowizualnych, wszelkie działania legislacyjne powinny koniecznie być jak najbardziej ograniczone i zawężone oraz powinny pozostawać w zgodzie z unijnymi zasadami konieczności i proporcjonalności.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)    Dodatkowe usługi online objęte niniejszym rozporządzeniem są usługami oferowanymi przez organizacje radiowe i telewizyjne mającymi wyraźny i zależny związek z nadawanym programem. Obejmują one usługi dające dostęp do programów telewizyjnych i radiowych w sposób liniowy równocześnie z emisją oraz usługi dające dostęp, w określonym czasie po emisji, do programów telewizyjnych i radiowych nadanych wcześniej przez organizację radiową lub telewizyjną (tzw. usługi catch-up). Dodatkowe usługi online obejmują ponadto usługi dostępu do materiałów, które wzbogacają lub w innych sposób poszerzają programy telewizyjne i radiowe nadawane przez organizację radiową lub telewizyjną, między innymi poprzez zapowiedzi, poszerzanie, uzupełnianie lub analizę treści danego programu. Zapewnianie dostępu do poszczególnych utworów lub innych przedmiotów objętych ochroną, które zostały włączone do programu telewizyjnego lub radiowego, nie powinno być uznawane za dodatkową usługę online. Podobnie zapewnianie dostępu do utworów lub innych przedmiotów objętych ochroną niezależnie od emisji, np. usługi zapewniające dostęp do poszczególnych utworów muzycznych lub audiowizualnych, albumów muzycznych lub nagrań wideo, nie jest objęte definicją usługi pomocniczej online.

(8)    Dodatkowe usługi online objęte niniejszym rozporządzeniem są usługami oferowanymi przez organizacje radiowe i telewizyjne mającymi wyraźny i zależny związek z nadawanym programem. Obejmują one usługi dające dostęp do programów informacyjnych i audycji poświęconych bieżącym wydarzeniom w sposób ściśle liniowy równocześnie z emisją oraz usługi dające dostęp, w określonym czasie po emisji, do programów informacyjnych i audycji poświęconych bieżącym wydarzeniom nadanych wcześniej przez organizację radiową lub telewizyjną (tzw. usługi catch-up). Zapewnianie dostępu do poszczególnych utworów lub innych przedmiotów objętych ochroną, które zostały włączone do programu telewizyjnego lub radiowego, nie powinno być uznawane za dodatkową usługę online. Podobnie zapewnianie dostępu do utworów lub innych przedmiotów objętych ochroną niezależnie od emisji, np. usługi zapewniające dostęp do poszczególnych utworów muzycznych lub audiowizualnych, albumów muzycznych lub nagrań wideo, nie jest objęte definicją usługi pomocniczej online.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)    Aby ułatwić weryfikację praw do celów świadczenia dodatkowych usług online za granicą, należy ustanowić zasadę państwa pochodzenia w odniesieniu do wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych dotyczących czynności mających miejsce w trakcie świadczenia dodatkowej usługi online, w trakcie dostępu do tej usługi lub korzystania z niej. Zasada państwa pochodzenia powinna mieć zastosowanie wyłącznie do relacji między podmiotami praw (lub jednostkami reprezentującymi podmioty praw takimi jak organizacje zbiorowego zarządzania) a organizacjami radiowymi i telewizyjnymi oraz wyłącznie do celów świadczenia dodatkowej usługi online, dostępu do niej lub korzystania z niej. Zasada państwa pochodzenia nie powinna mieć zastosowania do dalszego publicznego udostępniania ani zwielokrotniania treści chronionych prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi i zawartych w dodatkowej usłudze online.

(9)    Aby ułatwić weryfikację praw umożliwiającą świadczenie przez nadawcę dodatkowych usług online za granicą dotyczących wyłącznie programów informacyjnych i audycji poświęconych bieżącym wydarzeniom, należy ustanowić zasadę państwa pochodzenia w odniesieniu do wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych dotyczących czynności mających miejsce w trakcie świadczenia tych dodatkowych usług online, w trakcie dostępu do tych usług lub korzystania z nich. Zasada państwa pochodzenia powinna mieć zastosowanie wyłącznie do relacji między podmiotami praw (lub jednostkami reprezentującymi podmioty praw takimi jak organizacje zbiorowego zarządzania) a organizacjami radiowymi i telewizyjnymi oraz wyłącznie do celów świadczenia takich dodatkowych usług online związanych z programami informacyjnymi oraz audycjami poświęconymi bieżącym wydarzeniom, a także dostępu do nich lub korzystania z nich. Zasada państwa pochodzenia nie powinna mieć zastosowania do dalszego publicznego udostępniania ani zwielokrotniania treści chronionych prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi i zawartych w dodatkowej usłudze online.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a)  Zasada państwa pochodzenia określona w niniejszym rozporządzeniu nie powinna mieć zastosowania do dodatkowych usług online, które skierowane są głównie lub wyłącznie do państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie, w którym organizacja radiowa i telewizyjna posiada siedzibę główną. Taka usługa, głównie lub wyłącznie skierowana do konkretnego państwa członkowskiego, jest usługą, w ramach której programy są wyraźnie skierowane do mieszkańców danego państwa członkowskiego innego niż państwo, w którym organizacja radiowa i telewizyjna posiada swoją siedzibę główną, a której odbiorcy wyraźnie zaliczają się do mieszkańców tego konkretnego państwa członkowskiego, i w odniesieniu do której nie jest prawdopodobne, że słuchacze bądź widzowie znajdują się poza konkretnym państwem członkowskim, do którego programy są skierowane. Wśród elementów umożliwiających określenie docelowej grupy odbiorców można wymienić przede wszystkim język, w tym język napisów, reklamy, dubbing, odbiorców, do których skierowana jest promocja usługi nadawczej, lub lokalny charakter programowania.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)    Ponieważ uznaje się, że świadczenie dodatkowej usługi online, dostęp do niej lub korzystanie z niej następuje wyłącznie w państwie członkowskim, w którym organizacja radiowa lub telewizyjna posiada główne przedsiębiorstwo, podczas gdy faktycznie usługę tę można świadczyć za granicą w innych państwach członkowskich, należy zapewnić, by przy obliczaniu płatności za dane prawa strony uwzględniały wszystkie aspekty dodatkowej usługi online, takie jak cechy usługi, odbiorcy, w tym odbiorcy w państwie członkowskim, w którym organizacja radiowa lub telewizyjna posiada główne przedsiębiorstwo, oraz w innych państwach członkowskich, w których uzyskiwany jest dostęp do dodatkowej usługi online i korzysta się z tej usługi, oraz wersja językowa.

(10)    Ponieważ uznaje się, że świadczenie dodatkowej usługi online, dostęp do niej lub korzystanie z niej w odniesieniu do programów informacyjnych i audycji poświęconych bieżącym wydarzeniom następuje wyłącznie w państwie członkowskim, w którym organizacja radiowa lub telewizyjna posiada główne przedsiębiorstwo, podczas gdy faktycznie usługę tę można świadczyć za granicą w innych państwach członkowskich, należy zapewnić, by przy obliczaniu płatności za dane prawa strony stosowały obiektywne kryteria i uwzględniały wszystkie aspekty dodatkowej usługi online, takie jak cechy usługi, w tym okres dostępności w internecie, odbiorcy, w tym odbiorcy w państwie członkowskim, w którym organizacja radiowa lub telewizyjna posiada główne przedsiębiorstwo, oraz w innych państwach członkowskich, w których uzyskiwany jest dostęp do dodatkowej usługi online i korzysta się z tej usługi, oraz wszystkie dostępne wersje językowe.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)    Zasada swobody umów pozwoli na dalsze ograniczanie eksploatacji praw, których dotyczy zasada państwa pochodzenia określona w niniejszym rozporządzeniu, szczególnie w odniesieniu do niektórych technicznych środków transmisji lub niektórych wersji językowych, o ile wszelkie takie ograniczenia eksploatacji tych praw będą zgodne z prawem unijnym.

(11)    Należy przypomnieć, że za pośrednictwem zasady swobody umów, a także w celu wspierania istniejących modeli udzielania licencji, takich jak wyłączne licencje terytorialne, które pozwalają na stosowanie mechanizmów finansowania mających kluczowe znaczenie dla produkcji audiowizualnej, optymalnej dystrybucji i promowania różnorodności kulturowej należy w dalszym ciągu ograniczać eksploatację praw, których dotyczy zasada państwa pochodzenia określona w niniejszym rozporządzeniu, o ile wszelkie takie ograniczenia eksploatacji tych praw będą zgodne z prawem krajowym i unijnym.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a)  Niniejsze rozporządzenie nie ma na celu zachęcania do stosowania praktyk polegających na wyborze korzystniejszych rozwiązań. Zasada „państwa pochodzenia” nie powinna mieć zastosowania do usług online, które są głównie lub wyłącznie skierowane do odbiorców innych niż odbiorcy państwa członkowskiego, w którym organizacja telewizyjna i radiowa ma swoją siedzibę główną; ma to na celu ograniczenie praktyk, w ramach których nadawca próbuje zlokalizować swoją siedzibę w innych państwach członkowskich w celu uniknięcia niekorzystnych zobowiązań finansowych lub w celu czerpania zysków z korzystniejszych postanowień licencyjnych w porównaniu do państwa członkowskiego, w którym organizacja telewizyjna i radiowa ma swoją siedzibę główną. Aby ocenić, czy usługa internetowa jest skierowana do odbiorców spoza państwa członkowskiego, w którym jest świadczona, należy wziąć pod uwagę cechy charakterystyczne tej usługi, a także wersje językowe.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11b)   Na podstawie zasady swobody umów, a także aby nie powodować nieuzasadnionej szkody dla obowiązujących modeli udzielania licencji, takich jak wyłączne licencje terytorialne, transgraniczne retransmisje z innego państwa członkowskiego lub do innego państwa członkowskiego ograniczone są do retransmisji usług podobnych do usług kablowych lub usług podobnych do usług IPTV w ramach zarządzanego środowiska.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11c)  Niniejsze rozporządzenie, zgodnie z zasadą swobody umów, nie stanowi przeszkody dla istniejących modeli udzielania licencji, takich jak licencje o charakterze terytorialnym, i pozostaje bez uszczerbku dla istniejących krajowych przepisów prawa umów w obszarze prawa autorskiego dotyczących odpowiedniego wynagrodzenia, a także istniejących rozwiązań w zakresie zbiorowego zarządzania retransmisją na terytorium państwa członkowskiego.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)    Operatorzy usług retransmisji oferowanych za pośrednictwem przekazu satelitarnego, przekazu cyfrowego drogą naziemną, przekazu w systemach sieci zamkniętych opartych na protokole IP, sieci ruchomej i podobnych sieci świadczą usługi równoważne usługom świadczonym przez operatorów usług retransmisji kablowej, kiedy dokonują, do odbioru publicznego, równoczesnej, niezmienionej i pełnej retransmisji pierwotnej transmisji programów telewizyjnych i radiowych z innego państwa członkowskiego, w przypadku gdy ta pierwotna transmisja odbywała się przewodowo lub bezprzewodowo, w tym drogą przekazu satelitarnego, lecz z wyłączeniem transmisji online, i przeznaczona była do odbioru publicznego. Powinni oni zatem wchodzić w zakres niniejszego rozporządzenia i korzystać z mechanizmu wprowadzającego obowiązkowe zbiorowe zarządzanie prawami. Z zakresu niniejszego rozporządzenia należy wyłączyć usługi retransmisji oferowane w otwartym internecie, ponieważ mają one odmienne cechy. Nie są one związane z żadną konkretną infrastrukturą, a ich zdolność do zapewnienia kontrolowanego otoczenia jest ograniczona w porównaniu np. z siecią kablową lub z systemami sieci zamkniętych opartych na protokole IP.

(12)    Operatorzy usług retransmisji oferowanych za pośrednictwem przekazu satelitarnego, przekazu cyfrowego drogą naziemną lub usług podobnych do usług kablowych bądź usług podobnych do usług IPTV w ramach zarządzanego środowiska świadczą usługi równoważne usługom świadczonym przez operatorów usług retransmisji kablowej, kiedy dokonują, do odbioru publicznego, równoczesnej, niezmienionej i pełnej retransmisji pierwotnej transmisji programów telewizyjnych i radiowych z innego państwa członkowskiego, w przypadku gdy ta pierwotna transmisja odbywała się przewodowo lub bezprzewodowo, w tym drogą przekazu satelitarnego, lecz z wyłączeniem transmisji online, i przeznaczona była do odbioru publicznego. Powinni oni zatem wchodzić w zakres niniejszego rozporządzenia i korzystać z mechanizmu wprowadzającego obowiązkowe zbiorowe zarządzanie prawami. Z zakresu niniejszego rozporządzenia należy wyłączyć usługi retransmisji oferowane w otwartym internecie inne niż usługi podobne do usług kablowych lub usługi podobne do usług IPTV w ramach zarządzanego środowiska, ponieważ mają one odmienne cechy. Nie są one związane z żadną konkretną infrastrukturą, a ich zdolność do zapewnienia kontrolowanego otoczenia jest ograniczona w porównaniu np. z siecią kablową lub z systemami sieci zamkniętych opartych na protokole IP.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)    Aby zagwarantować pewność prawa operatorom usług retransmisji oferowanych za pośrednictwem przekazu satelitarnego, przekazu cyfrowego drogą naziemną, przekazu w systemach sieci zamkniętych opartych na protokole IP, sieci ruchomej i podobnych sieci oraz aby zniwelować różnice w prawie krajowym w odniesieniu do takich usług retransmisji, należy zastosować zasady podobne do zasad stosowanych wobec retransmisji drogą kablową, określonych w dyrektywie 93/83/EWG. Zasady określone w tej dyrektywie obejmują zobowiązanie do wykonania prawa do przyznania lub nieprzyznania zezwolenia operatorowi usługi retransmisji poprzez organizację zbiorowego zarządzania. Pozostaje to bez uszczerbku dla dyrektywy 2014/26/UE, a w szczególności do jej przepisów dotyczących praw podmiotów praw w odniesieniu do wyboru organizacji zbiorowego zarządzania.

(13)    Aby zagwarantować pewność prawa operatorom usług retransmisji oferowanych za pośrednictwem przekazu satelitarnego, przekazu cyfrowego drogą naziemną, usług podobnych do usług kablowych lub usług podobnych do usług IPTV w ramach zarządzanego środowiska oraz aby zniwelować różnice w prawie krajowym w odniesieniu do takich usług retransmisji, należy zastosować zasady podobne do zasad stosowanych wobec retransmisji drogą kablową, określonych w dyrektywie 93/83/EWG. Zasady określone w tej dyrektywie obejmują zobowiązanie do wykonania prawa do przyznania lub nieprzyznania zezwolenia operatorowi usługi retransmisji poprzez organizację zbiorowego zarządzania. Pozostaje to bez uszczerbku dla dyrektywy 2014/26/UE, a w szczególności do jej przepisów dotyczących praw podmiotów praw w odniesieniu do wyboru organizacji zbiorowego zarządzania. Prawo do nieprzyznania zezwolenia jako takie pozostaje w mocy, jedynie reguluje się w określonym zakresie sposób jego wykonywania. Oznacza to również, że nadal istnieje możliwość podjęcia, lub nie, decyzji o przeniesieniu prawa do retransmisji.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)   Organizacje zbiorowego zarządzania powinny mieć możliwość stosowania przepisów dotyczących wykonywania prawa do retransmisji ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu przez uwzględnienie w umowie zbiorowej z operatorem usługi retransmisji również praw podmiotów praw autorskich niereprezentowanych przez organizację, w przypadku gdy taki system obowiązuje na mocy prawa krajowego.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a)   Organizacje radiowe i telewizyjne, które przekazują dystrybutorom (zgodnie z konwencją berneńską chodzi o organizacje trzecie w stosunku do organizacji radiowej i telewizyjnej) sygnał będący nośnikiem programów do odbioru publicznego za pomocą przekazu niepublicznego, ponoszą wspólnie z nimi odpowiedzialność za pojedyncze i niepodzielne publiczne udostępnianie utworu i podawanie go do wiadomości publicznej zgodnie z art. 3 dyrektywy 2001/29/WE, którego dokonują wspólnie z nimi. Te organizacje radiowe i telewizyjne oraz ci dystrybutorzy muszą więc uzyskać zgodę zainteresowanych podmiotów praw, jeśli chodzi o ich uczestnictwo w takich czynnościach.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14b)   Wyjątek przewidziany w niniejszym rozporządzeniu, który dotyczy praw do retransmisji wykonywanych przez organizacje radiowe i telewizyjne w odniesieniu do ich własnych transmisji, nie powinien ograniczać możliwości przeniesienia praw przez ich posiadaczy na organizacje zbiorowego zarządzania i zapewnienia sobie w ten sposób bezpośredniego udziału w wynagrodzeniach wypłacanych przez operatora usługi retransmisji.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)    Aby zapobiec obchodzeniu zasady państwa pochodzenia poprzez przedłużanie obowiązujących już umów dotyczących wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych związanych ze świadczeniem dodatkowej usługi online, dostępem do niej lub korzystaniem z niej, należy zastosować zasadę państwa pochodzenia także do obowiązujących umów z zachowaniem okresu przejściowego.

(15)    Aby zapobiec obchodzeniu zasady państwa pochodzenia obowiązującej w odniesieniu do programów informacyjnych i programów dotyczących bieżących wydarzeń poprzez przedłużanie obowiązujących już umów dotyczących wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych związanych ze świadczeniem dodatkowej usługi online, dostępem do niej lub korzystaniem z niej, należy zastosować tę zasadę także do obowiązujących umów z zachowaniem okresu przejściowego.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a)   Nadawcy, którzy przekazują dystrybutorom sygnał będący nośnikiem programów do odbioru publicznego za pomocą przekazu niepublicznego, ponoszą wspólnie z nimi odpowiedzialność za pojedyncze i niepodzielne publiczne udostępnianie utworu i podawanie go do wiadomości publicznej zgodnie z art. 3 dyrektywy 2001/29/WE, którego dokonują wspólnie z nimi. Te organizacje radiowe i telewizyjne oraz ci dystrybutorzy powinni w związku z tym uzyskać osobną zgodę zainteresowanych podmiotów praw na ich uczestnictwo w takich czynnościach.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)    Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych ani zasad uznanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Mimo iż może dojść do zakłóceń w wykonywaniu praw podmiotów praw w zakresie, w jakim wymagane jest obowiązkowe zbiorowe zarządzanie do celów wykonywania prawa do publicznego udostępniania w odniesieniu do usług retransmisji, wprowadzenie tego warunku w ukierunkowany sposób w odniesieniu do konkretnych usług jest niezbędne, przy czym warunek ten umożliwia również szersze upowszechnianie programów telewizyjnych i radiowych za granicą poprzez ułatwienie weryfikacji tych praw.

(16)    Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych ani zasad uznanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Mimo iż dochodzi do zakłóceń w wykonywaniu praw podmiotów praw w zakresie, w jakim ma miejsce obowiązkowe zbiorowe zarządzanie do celów wykonywania prawa do publicznego udostępniania w odniesieniu do usług retransmisji, niezbędne jest wprowadzenie tego warunku w ukierunkowany sposób i ograniczenie go do konkretnych usług, które są podobne do retransmisji drogą kablową i satelitarną oraz są świadczone w zarządzanym środowisku.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)    W określonym terminie po wejściu w życie rozporządzenia należy przeprowadzić jego przegląd, aby ocenić między innymi zakres, w jakim zwiększyło się transgraniczne świadczenie dodatkowych usług online z korzyścią dla konsumentów europejskich, a zatem również z korzyścią dla zwiększonej różnorodności kulturowej w Unii.

(18)    Zgodnie z zasadami lepszego stanowienia prawa w określonym terminie po wejściu w życie rozporządzenia należy przeprowadzić jego przegląd, aby ocenić wpływ rozporządzenia, w tym przepisów dotyczących przekazu niepublicznego, na europejski sektor kreatywny, finansowanie europejskich utworów audiowizualnych oraz podmioty praw. Przegląd powinien też uwzględniać zakres, w jakim zwiększyło się transgraniczne świadczenie dodatkowych usług online, oraz poziom inwestycji w nowe treści z korzyścią dla konsumentów i przedsiębiorstw europejskich, a zatem również z korzyścią dla zwiększonej różnorodności kulturowej w Unii.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)   Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, a mianowicie wspieranie transgranicznego świadczenia dodatkowych usług online i ułatwianie retransmisji programów telewizyjnych i radiowych pochodzących z innych państw członkowskich, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na jego rozmiary i skutki możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia jego celu. Jeżeli chodzi o transgraniczne świadczenie dodatkowych usług online, w niniejszym rozporządzeniu ustanawia się mechanizmy wspomagające, aby ułatwić weryfikację praw autorskich i praw pokrewnych. Niniejsze rozporządzenie nie zobowiązuje organizacji radiowych i telewizyjnych do świadczenia takich usług za granicą. Nie zobowiązuje ono również operatorów usług retransmisji do włączania do swoich usług programów telewizyjnych i radiowych pochodzących z innych państw członkowskich. Niniejsze rozporządzenie dotyczy wyłącznie wykonywania niektórych praw do retransmisji w zakresie niezbędnym do uproszczenia udzielania licencji na prawa autorskie i prawa pokrewne w związku z takimi usługami i wyłącznie w odniesieniu do programów telewizyjnych i radiowych pochodzących z innych państw członkowskich Unii,

(19)   Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, a mianowicie wspieranie transgranicznego świadczenia dodatkowych usług online w przypadku programów informacyjnych i programów dotyczących bieżących wydarzeń oraz ułatwianie retransmisji programów telewizyjnych i radiowych pochodzących z innych państw członkowskich, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na jego rozmiary i skutki możliwe jest lepsze jego osiągnięcie w niektórych przypadkach na poziomie Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia jego celu. Jeżeli chodzi o transgraniczne świadczenie pewnych dodatkowych usług online nadawców radiowych i telewizyjnych, niniejsze rozporządzenie nie zobowiązuje organizacji radiowych i telewizyjnych do świadczenia takich usług za granicą. Nie zobowiązuje ono również operatorów usług retransmisji do włączania do swoich usług programów telewizyjnych i radiowych pochodzących z innych państw członkowskich. Niniejsze rozporządzenie dotyczy wyłącznie wykonywania niektórych praw do retransmisji w zakresie niezbędnym do uproszczenia udzielania licencji na prawa autorskie i prawa pokrewne w związku z takimi usługami i wyłącznie w odniesieniu do programów telewizyjnych i radiowych pochodzących z innych państw członkowskich Unii,

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19a)   Retransmisja programów do innych państw członkowskich stanowi działanie podlegające ochronie praw autorskich oraz, w niektórych przypadkach, praw pokrewnych. W związku z powyższym w ramach usługi świadczonej online od każdego podmiotu praw należy uzyskać zezwolenie dotyczące każdej części retransmitowanego programu. Zgodnie z niniejszym rozporządzeniem zezwolenia powinny być udzielane w drodze umów, chyba że przewidziano tymczasowe odstępstwo w ramach obowiązujących licencji prawnych.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł -1 (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł -1

 

Przedmiot

 

1.   Niniejsze rozporządzenie ustanawia mechanizmy prawne służące ułatwieniu weryfikacji praw autorskich i praw pokrewnych istotnych z punktu widzenia transgranicznego świadczenia dodatkowych usług online, a także usprawnienia cyfrowej retransmisji w sieciach zamkniętych.

 

2.   Te mechanizmy prawne obejmują ustanowienie zasady „państwa pochodzenia” w odniesieniu do wykonywania tych praw. Mechanizmy prawne obejmują także przepisy dotyczące obowiązkowego zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi istotnymi dla retransmisji, przepisy dotyczące prawnego domniemania reprezentacji przez organizacje zbiorowego zarządzania oraz przepisy dotyczące wykonywania praw do retransmisji przez organizacje telewizyjne i radiowe.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)   „retransmisja” oznacza równoczesną, niezmienioną i pełną retransmisję, inną niż retransmisja drogą kablową zdefiniowana w dyrektywie 93/83/EWG i inną niż retransmisja dokonywana w ramach usługi dostępu do internetu zdefiniowanej w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120, przeznaczona do publicznego odbioru pierwotnej transmisji z innego państwa członkowskiego programów telewizyjnych lub radiowych przeznaczonych do odbioru publicznego, dokonanej przewodowo lub bezprzewodowo, w tym drogą przekazu satelitarnego, lecz z wyłączeniem transmisji online, pod warunkiem że takiej retransmisji dokonuje strona inna niż organizacja radiowa lub telewizyjna, która przeprowadziła pierwotną transmisję lub pod której kontrolą i na której odpowiedzialność taka transmisja została przeprowadzona.

b)   „retransmisja” oznacza równoczesną, niezmienioną i pełną retransmisję, inną niż retransmisja drogą kablową zdefiniowana w dyrektywie 93/83/EWG ograniczoną do usług podobnych do usług kablowych lub IPTV, które są przeznaczone do publicznego odbioru pierwotnej transmisji z innego państwa członkowskiego programów telewizyjnych lub radiowych przeznaczonych do odbioru publicznego, dokonanej przewodowo lub bezprzewodowo, w tym drogą przekazu satelitarnego lub transmisji online, pod warunkiem że takiej retransmisji dokonuje strona inna niż organizacja radiowa lub telewizyjna, która przeprowadziła pierwotną transmisję lub pod której kontrolą i na której odpowiedzialność taka transmisja została przeprowadzona.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – litera b a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)   „przekaz niepubliczny” oznacza proces składający się z co najmniej dwóch etapów, w ramach którego organizacje radiowe i telewizyjne przekazują swój sygnał będący nośnikiem programów dystrybutorom będącym organizacjami innymi niż organizacje radiowe i telewizyjne w rozumieniu konwencji berneńskiej w celu ich transmisji publicznej, przy czym przekazanie sygnału odbywa się za pośrednictwem prywatnej linii punkt-punkt – przewodowo lub bezprzewodowo, w tym drogą przekazu satelitarnego – w taki sposób, aby sygnał będący nośnikiem programów nie mógł być odbierany przez ogół społeczeństwa podczas jego przekazywania. Dystrybutorzy oferują te programy odbiorcom, równocześnie, w całości i bez zmian, aby ci ostatni mogli je oglądać lub słuchać ich drogą przewodową lub bezprzewodową, w naziemnych sieciach cyfrowych, w systemach sieci opartych na protokole IP lub w sieci ruchomej bądź podobnych sieciach.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – litera b b (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb)   „zarządzane środowisko” jest określone na zasadzie wyłączności jako usługi podobne do usług kablowych lub usługi podobne do usług IPTV o zabezpieczonym i ograniczonym dostępie, gdzie operator retransmisji świadczy w pełni zaszyfrowaną usługę retransmisji na rzecz swoich użytkowników upoważnionych na podstawie umowy.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 2

Artykuł 2

Zastosowanie zasady państwa pochodzenia do dodatkowych usług online

Zastosowanie zasady państwa pochodzenia do usług online w zakresie nadawania programów informacyjnych i programów dotyczących bieżących wydarzeń

1)   Czynności publicznego udostępniania i podawania do wiadomości następujące podczas świadczenia dodatkowej usługi online przez organizację radiową lub telewizyjną lub pod jej kontrolą i na jej odpowiedzialność oraz czynności zwielokrotniania niezbędne w celu świadczenia dodatkowej usługi online, dostępu do niej lub korzystania z niej uznaje się, do celów wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych dotyczących tych czynności, za występujące wyłącznie w państwie członkowskim, w którym organizacja radiowa lub telewizyjna posiada główne przedsiębiorstwo.

1)   Czynności publicznego udostępniania i podawania do wiadomości programów wyłącznie informacyjnych i dotyczących bieżących wydarzeń następujące podczas świadczenia dodatkowej usługi online przez organizację radiową lub telewizyjną lub pod jej kontrolą i na jej odpowiedzialność oraz czynności zwielokrotniania takich programów informacyjnych i programów dotyczących bieżących wydarzeń niezbędne w celu świadczenia takiej dodatkowej usługi online, dostępu do niej lub korzystania z niej uznaje się, do celów nabycia i wykonywania nabytych praw autorskich i praw pokrewnych dotyczących tych czynności, za występujące wyłącznie w państwie członkowskim, w którym organizacja radiowa lub telewizyjna posiada główne przedsiębiorstwo.

2)   Przy ustalaniu kwoty opłaty za prawa podlegające zasadzie państwa pochodzenia określonej w ust. 1 strony uwzględniają wszystkie aspekty dodatkowej usługi online, takie jak cechy dodatkowej usługi online, odbiorcy i wersja językowa.

2)   Przy ustalaniu kwoty opłaty za prawa podlegające zasadzie państwa pochodzenia określonej w ust. 1 strony uwzględniają wszystkie aspekty dodatkowej usługi online, takie jak cechy dodatkowej usługi online, w tym okres jej dostępności online, odbiorcy oraz wszystkie wersje językowe.

 

2a)   Ustęp 2 nie ogranicza swobody stron w uzgodnieniu konkretnych metod lub kryteriów obliczania kwoty opłaty za prawa podlegające zasadzie państwa pochodzenia, takich jak te oparte na dochodach organizacji radiowej lub telewizyjnej z usługi online.

 

2b)  Ustępy 1 i 2 nie naruszają zasady terytorialności, zasady swobody umów na mocy prawa autorskiego ani praw przewidzianych w dyrektywie 2001/29/WE. Na tej podstawie strony są uprawnione, by nadal uzgadniać wprowadzanie ograniczeń dotyczących korzystania z praw, o których mowa w ust. 1, o ile ograniczenia takie są zgodne z prawem unijnym i krajowym.

 

2c)  Retransmisja pierwotnej transmisji programu telewizyjnego lub radiowego z jednego państwa członkowskiego do innych państw członkowskich za pośrednictwem dodatkowej usługi online w rozumieniu niniejszego rozporządzenia ma miejsce z poszanowaniem obowiązujących praw autorskich, praw pokrewnych i praw dotyczących innych przedmiotów oraz na podstawie umów indywidualnych lub zbiorowych między podmiotami praw autorskich, praw pokrewnych i praw dotyczących innych przedmiotów a operatorami usług retransmisji.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 3

Artykuł 3

Wykonywanie praw do retransmisji przez podmioty praw inne niż organizacje radiowe i telewizyjne

Wykonywanie praw do retransmisji przez podmioty praw inne niż organizacje radiowe i telewizyjne w sposób inny niż drogą kablową

 

-1)   Prawo do retransmisji jest prawem wyłącznym i wymaga zezwolenia podmiotów praw autorskich i praw pokrewnych

1)   Podmioty praw autorskich i pokrewnych inne niż organizacje radiowe i telewizyjne mogą wykonywać swoje prawa do udzielenia lub odmowy udzielenia zezwolenia na retransmisję wyłącznie poprzez organizację zbiorowego zarządzania.

1)   Podmioty praw autorskich i pokrewnych inne niż organizacje radiowe i telewizyjne wykonują swoje prawa do udzielenia dostępu do usług retransmisji w zarządzanym środowisku wyłącznie poprzez organizację zbiorowego zarządzania.

2)   Jeżeli podmiot praw nie przekazał zarządzania prawem, o którym mowa w ust. 1, organizacji zbiorowego zarządzania, uznaje się, że upoważnienie do zarządzania tym prawem w imieniu tego podmiotu praw posiada organizacja zbiorowego zarządzania prawami tej samej kategorii na terytorium państwa członkowskiego, dla którego operator usługi retransmisji stara się zweryfikować prawa do retransmisji.

 

3)   Jeżeli na terytorium tego państwa członkowskiego zarządzaniem prawami tej kategorii zajmuje się więcej niż jedna organizacja zbiorowego zarządzania, podmiot praw może wybrać, którą z tych organizacji zbiorowego zarządzania uznaje się za upoważnioną do zarządzania jego prawem. Jeżeli w takiej sytuacji podmiot praw nie wybierze organizacji zbiorowego zarządzania, to organizację zbiorowego zarządzania, którą uznaje się za upoważnioną do zarządzania prawem tego podmiotu praw, wskazuje państwo członkowskie, dla którego terytorium operator usługi retransmisji stara się zweryfikować prawa do retransmisji.

3)   Jeżeli na terytorium tego państwa członkowskiego zarządzaniem prawami tej kategorii zajmuje się więcej niż jedna organizacja zbiorowego zarządzania, podmiot praw może wybrać, którą z tych organizacji zbiorowego zarządzania uznaje się za upoważnioną do zarządzania jego prawem. Jeżeli w takiej sytuacji podmiot praw nie wybierze organizacji zbiorowego zarządzania, to organizację zbiorowego zarządzania, którą uznaje się za upoważnioną do zarządzania prawem tego podmiotu praw, wskazuje państwo członkowskie, dla którego terytorium operator usługi retransmisji stara się zweryfikować prawa do retransmisji.

4)   Podmiot praw ma te same prawa i obowiązki wynikające z umowy między operatorem usługi retransmisji a organizacją zbiorowego zarządzania, którą uznaje się za upoważnioną do zarządzania jego prawami, co podmioty praw, które upoważniły daną organizację zbiorowego zarządzania, oraz może wysuwać roszczenia do tych praw w terminie ustalonym przez dane państwo członkowskie, nie krótszym niż trzy lata od daty retransmisji, która zawierała jego utwór lub inne przedmioty objęte ochroną.

 

5)   Państwo członkowskie może postanowić, że jeżeli podmiot praw zezwoli na pierwotną transmisję utworu lub innego przedmiotu objętego ochroną na terytorium tego państwa, uznaje się, że wyraził on zgodę, aby jego prawa do retransmisji wykonywane były nie indywidualnie, lecz zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.

 

 

5a) Organizacje zbiorowego zarządzania prowadzą bazę danych zawierającą informacje odnoszące się do zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi objętymi niniejszym artykułem, w tym informacje o podmiocie praw, sposobie wykorzystania praw, terytorium, na którym mogą być wykorzystywane, oraz czasie korzystania z nich.

 

5b)   Do celów niniejszego rozporządzenia istnieje również możliwość skorzystania z pomocy mediatora oraz zapobieżenia nadużyciu pozycji negocjacyjnej, o czym mowa art. 11 i art. 12 ust. 1 dyrektywy Rady nr 93/83/EWG.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 3a

 

Wykorzystywanie nadawanych programów w drodze retransmisji

 

Retransmisja utworów lub innych przedmiotów objętych ochroną włączonych do programu telewizyjnego lub radiowego pierwotnie udostępnionych publicznie przez organizację radiową lub telewizyjną stanowi akt publicznego udostępnienia takiego programu, niezależnie od tego, czy operator usługi retransmisji używa tych samych środków technicznych czy innych środków technicznych niż te, które były wykorzystywane do początkowego aktu rozpowszechniania i niezależnie od tego, czy taka retransmisja odbywa się w rzeczywistym lub zamierzonym obszarze odbioru pierwotnego przekazu.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 4a

 

Wykorzystywanie nadawanych programów za pomocą przekazu niepublicznego Organizacje radiowe i telewizyjne, które przekazują dystrybutorom będącym organizacjami innymi niż organizacje radiowe i telewizyjne w rozumieniu konwencji berneńskiej sygnał będący nośnikiem programów do odbioru publicznego za pomocą przekazu niepublicznego, ponoszą wspólnie z tymi dystrybutorami odpowiedzialność za pojedyncze i niepodzielne publiczne udostępnianie utworu i podawanie go do wiadomości publicznej zgodnie z art. 3 dyrektywy 2001/29/WE, którego dokonują wspólnie z nimi. Te organizacje radiowe i telewizyjne oraz ci dystrybutorzy muszą więc uzyskać zgodę zainteresowanych podmiotów praw, jeśli chodzi o ich uczestnictwo w takich czynnościach.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 5

skreśla się

Przepis przejściowy

 

Umowy w sprawie wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych dotyczących czynności publicznego udostępniania i podawania do wiadomości następujących w trakcie świadczenia dodatkowej usługi online oraz czynności zwielokrotniania niezbędnych do celów świadczenia dodatkowej usługi online, dostępu do niej lub korzystania z niej obowiązujące w dniu [the date mentioned in Article 7(2), to be inserted by OPOCE ] r. podlegają przepisom art. 2 od dnia [the date mentioned in Article 7(2) + 2 years, to be inserted by OPOCE] r., jeżeli wygasają po tej dacie.

 

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1)  Nie później niż [3 years after the date mentioned in Article 7(2) to be inserted by OPOCE] r. Komisja dokona przeglądu niniejszego rozporządzenia i przedłoży Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie zawierające główne ustalenia.

1)  Nie później niż [3 years after the date mentioned in Article 7(2) to be inserted by OPOCE] r. Komisja dokona przeglądu niniejszego rozporządzenia i przedłoży Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie zawierające główne ustalenia. Zapewnia się opinii publicznej łatwy i skuteczny dostęp do tego sprawozdania.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2)  Państwa członkowskie przedkładają Komisji wszelkie informacje potrzebne do przygotowania sprawozdania, o którym mowa w ust. 1.

2)  Państwa członkowskie przedkładają Komisji, w sposób terminowy i dokładny, wszelkie informacje potrzebne do przygotowania sprawozdania, o którym mowa w ust. 1.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2)  Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia [6 months following the day of its publication, to be inserted by OPOCE] r.

2)  Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia [18 months following the day of its publication, to be inserted by OPOCE] r.

(1)

Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.


UZASADNIENIE

Ułatwiony dostęp do programów telewizyjnych i radiowych przez internet stanowi jeden z głównych elementów tworzenia rynku wewnętrznego. Istniejące jeszcze niewidoczne granice krajowe w obszarze cyfrowym muszą stać się jeszcze bardziej otwarte, aby zagwarantować dostęp do treści cyfrowych dostępnych już online także ponad granicami. Absurdem jest to, że treści cyfrowe, które z natury cechuje możliwość szybkiego i prostego transferu i udostępniania, napotykają na swojej drodze granice krajowe, podczas gdy towary fizyczne mogą je już od dawna przekraczać.

W dziedzinie praw autorskich środki związane z blokowaniem geograficznym są konsekwencją zarówno rozdrobnienia przepisów, jak i stosowania zasady terytorialności.

O ile rozporządzenie nie ogranicza stosowania zasady terytorialności, o tyle kwestia rozdrobnienia przepisów zostaje rozwiązana poprzez wprowadzenie fikcji prawnej w postaci zasady kraju pochodzenia. Pod tym względem rozporządzenie stanowi bardzo wyważony kompromis między sprzecznymi interesami. Sprawozdawca odrzuca dalsze ograniczenia, aby nie marginalizować zakresu stosowania przedmiotowego rozporządzenia.

Rozdrobnienie przepisów prowadzi do nadmiernych kosztów transakcji, które powstrzymują nadawców przed zagwarantowaniem transgranicznego dostępu. Brak legalnych możliwości dostępu uniemożliwia pełne wykorzystanie wartości społecznej utworów. Programy są odbierane w coraz większym stopniu nie poprzez tradycyjne kanały dystrybucji, takie jak kabel, satelita i antena, lecz przez internet. Zmienia się przy tym jednak nie tylko sposób dostępu do nadawanych programów, ale i ogólnie zachowanie konsumenta: następuje odejście od telewizji linearnej na rzecz nielinearnego, przesuniętego w czasie korzystania z różnych ofert za pomocą dowolnego urządzenia końcowego. Zmianę tę odnotowuje się w szczególności wśród młodszego pokolenia. We wniosku nie zakłada się jednak samej idei zniesienia licencji krajowych na rzecz jednej licencji paneuropejskiej. Uwagę poświęca się w nim raczej znanej i sprawdzonej zasadzie kraju pochodzenia, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. b) dyrektywy 93/83/EWG, oraz rozszerzeniu zakresu stosowania tej zasady na obszar online. Ułatwia to de facto zarządzanie prawami, gdyż zostaje określona kwestia tego, które krajowe prawo autorskie ma zastosowanie. To z kolei pozwala zminimalizować nadmierne koszty transakcji. Natomiast nie wprowadza się obowiązku udostępniania przez operatorów.

Sprawozdawca jest świadomy znaczenia europejskiej branży filmowej, a jej utrzymanie i wspieranie jest dla niego ważne. Sektor ten zapewnia ok. miliona miejsc pracy począwszy od scenarzystów, przez ekipy filmowe i aktorów, a skończywszy na powiązanych z sektorem usługach. Ponadto przyczynia się on do różnorodności kulturowej, która z kolei jest niezbędna dla funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego i demokracji.

Jednak pełne oddziaływanie tej różnorodności można osiągnąć dopiero wtedy, kiedy będzie ona dostępna dla każdego. Tylko tak można promować szeroką dyskusję publiczną. Przedmiotowe rozporządzenie służy promowaniu tego aspektu różnorodności, ale nie kwestionuje jej ilościowego i jakościowego wymiaru.

Sprawozdawca jest zdania, że rozporządzenie przyniesie różnym grupom obywateli w Unii Europejskiej wielkie korzyści odczuwalne w życiu codziennym. O ile rozporządzenie w sprawie zapewnienia możliwości transgranicznego przenoszenia usług online w zakresie treści (zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie przenoszenia”) na wewnętrznym rynku usług płatniczych zapewnia transgraniczne korzystanie z nabytych już usług, określa też warunek, że pobyt w innym państwie członkowskim musi mieć charakter krótkotrwały. Chodzi tu na przykład o pobyty związane z podróżą, urlopem czy studiami.

Natomiast przedmiotowe rozporządzenie skupia się na osobach, które przebywają na stałe w państwie członkowskim, a mimo to ich chęć korzystania z ofert online nadawców z siedzibą w innym państwie członkowskim jest uzasadniona.

Dotyczy to ok. 13,6 mln obywateli, którzy aktywnie korzystają z praw zagwarantowanych w prawie unijnym, takich jak prawo do swobodnego przepływu osób i pracowników, oraz ich rodzin. W tym kontekście szczególnie widoczne są istniejące nadal, w przeciwieństwie do analogowego rynku wewnętrznego, utrwalone granice krajowe na cyfrowym rynku wewnętrznym. Podczas gdy zapewniona jest swoboda poruszania się i swobodny przepływ towarów na rynku wewnętrznym, nie jest tak w przypadku dostępu do usług nadawczych, a tym samym do programów z kraju rodzinnego.

Ponadto na rozporządzeniu skorzystałyby mniejszości językowe obecne w niektórych państwach członkowskich. Trudno jest zrozumieć, dlaczego na przykład w regionach przygranicznych dostęp do programów radiowych w danym języku ojczystym jest możliwy za pośrednictwem starych technologii, podczas gdy za pośrednictwem nowej, lecz utrwalonej już technologii, jaką jest internet, nie jest on możliwy.

Rozporządzenie służy też uzasadnionemu zainteresowaniu rozwijaniem znajomości języków obcych, która stanowi podstawę porozumienia między narodami europejskimi, poprzez słuchanie programów radiowych.

Ułatwia też ogólnounijny dostęp do audycji z innych państw członkowskich, przez co wnosi ważny wkład w tworzenie europejskiej przestrzeni publicznej.

Ponadto usługi objęte rozporządzeniem w sprawie przenoszenia zapewniają z reguły wyłącznie treści rozrywkowe, podczas gdy nie obejmują dostępu do wiadomości i treści informacyjnych. Dostęp do nich jest jednak szczególnie konieczny w czasach tzw. nieprawdziwych wiadomości i przynajmniej częściowej utraty zaufania do mediów tradycyjnych. Ma on szczególne znaczenie z punktu widzenia demokracji. Ułatwiony dostęp do programów z innych państw członkowskich przyczynia się do promowania społeczeństwa informacyjnego.

Prawo konkurencji ogranicza swobodę zawierania porozumień wyłącznie wtedy, kiedy dochodzi do ustaleń sprzecznych z zasadami konkurencji (art. 101 i 102 TFUE). Jednak to nie prawo autorskie ma chronić przed ewentualnymi naruszeniami tego prawa pierwotnego. Ponadto Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyraźnie stwierdził w tzw. sprawie Murphy’ego(1), że jego orzecznictwo w sprawie umów licencyjnych dotyczących praw własności intelektualnej należy interpretować w taki sposób, że wyłączne ustalenia dotyczące indywidualnego państwa członkowskiego nadającego program nie prowadzą jako takie do stwierdzenia naruszenia prawa konkurencji. Do uzasadnienia jego stwierdzenia konieczne są dodatkowe czynniki.

Wraz z rozszerzeniem zasady kraju pochodzenia znika powód takiego uzasadnienia, na mocy prawa konkurencji, tj. brak niezbędnych praw do nadawania. Jednak można sobie wyobrazić inne uzasadnione interesy, które nadal uzasadniają środki związane z blokowaniem geograficznym, np. interesy lokalne lub preferencje kulturowe.

Na to, że regulacja jest konieczna, wskazuje też fakt, iż 82 % nadawców publicznych i 62 % nadawców prywatnych stosuje jakąś formę blokowania geograficznego, co znacznie utrudnia dostęp do oferty informacyjnej. Liczba osób, które pozyskują treści poprzez wirtualne sieci prywatne, pokazuje, że istnieje zapotrzebowanie na dostęp. Zapotrzebowanie to można zaspokoić na drodze ustawodawczej poprzez umożliwienie legalnego dostępu.

Sprawozdawca proponuje następujące ważne poprawki w tekście Komisji:

•  przepisy dotyczące wynagrodzeń. Sprawozdawca ponownie podkreśla wielkie znaczenie kulturalne europejskiego filmu. Aby uwzględnić obawy wyrażane głównie przez specjalistów z europejskiej branży filmowej, sprawozdawca proponuje doprecyzowanie przepisu o wynagrodzeniach w art. 2 ust. 2 i wprowadzenie przepisu o wynagrodzeniach w art. 3. Proponowane doprecyzowanie zapewni autorom odpowiednie dodatkowe wynagrodzenie, zwłaszcza autorom utworów niszowych.

•  Z punktu widzenia rozwoju technologii i szybkich zmian w zakresie ofert zakres stosowania obejmujący wyłącznie dodatkowe usługi online wydaje się zbyt wąski. Sprawozdawca jest zdania, że w celu zapewnienia odpowiedniego zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia należy wykreślić odniesienie do audycji. Już dziś istnieją programy nadawców, które są dostępne tylko online.

•  Przepis przejściowy dotyczący stosowania zasady kraju pochodzenia w odniesieniu do zakupionych filmów i odcinków seriali, które nie zostały wyprodukowane na zlecenie, w celu dostosowania modeli biznesowych do nowych uregulowań.

•  Ponadto nie jest właściwe ograniczenie czasowe i sprawozdawca proponuje jego skreślenie. Ograniczenia czasowe są już przewidziane w prawie krajowym. Według sprawozdawcy kwestię uzgodnienia okresu udostępniania i odpowiedniego wynagrodzenia za nie należy pozostawić stronom umowy.

•  Wprowadza się przepis dotyczący odpowiedzialności w przypadku przekazu bezpośredniego.

•  W porównaniu do operatorów sieci kablowych system retransmisji kablowej musi być neutralny pod względem technologicznym w celu uwzględnienia postępu technologicznego również w tej dziedzinie.

(1)

Wyrok TSUE z dn. 4.10.2011 r. w sprawach C-403/08 i C-429/08, pkt. 137 f.


OPINIA Komisji Kultury i Edukacji (28.6.2017)

dla Komisji Prawnej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz do retransmisji programów telewizyjnych i radiowych

(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej (*): Petra Kammerevert

(*) Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu

POPRAWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Prawnej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Rozwój technologii cyfrowych i internetu zmienił sposób rozpowszechniania programów telewizyjnych i radiowych oraz sposób dostępu do takich programów. Coraz więcej użytkowników chciałoby posiadać dostęp do programów telewizyjnych i radiowych, zarówno w czasie rzeczywistego nadawania jak i na żądanie, za pośrednictwem tradycyjnych kanałów takich jak przekaz satelitarny czy sieć kablowa, a także w ramach usług online. W związku z tym organizacje radiowe i telewizyjne oprócz nadawania własnych programów telewizyjnych i radiowych coraz częściej oferują dodatkowe usługi online związane z emisją, takie jak usługi typu simulcasting czy catch-up. Operatorzy usług retransmisji, którzy gromadzą nadawane programy telewizyjne i radiowe w pakiety i przekazują je użytkownikom równocześnie z pierwotną transmisją programu, bez zmian i w całości, wykorzystują różne techniki retransmisji, takie jak sieć kablowa, przekaz satelitarny, transmisja cyfrowa drogą naziemną, przekaz w systemach sieci zamkniętych opartych na protokole IP, sieć ruchoma czy otwarty internet. Jeżeli chodzi o użytkowników, widoczne jest rosnące zapotrzebowanie na dostęp do programów telewizyjnych i radiowych, które pochodzą nie tylko z ich państwa członkowskiego, lecz również z innych państw członkowskich Unii. Zapotrzebowanie to istnieje również wśród członków mniejszości językowych Unii oraz osób, które mieszkają w innym państwie członkowskim niż ich państwo pochodzenia.

(2)  Rozwój technologii cyfrowych i internetu zmienił i nadal zmienia sposób rozpowszechniania programów telewizyjnych i radiowych oraz sposób dostępu do takich programów. Coraz więcej użytkowników chciałoby posiadać dostęp do programów telewizyjnych i radiowych, zarówno w czasie rzeczywistego nadawania jak i na żądanie, za pośrednictwem tradycyjnych kanałów takich jak przekaz satelitarny czy sieć kablowa, a także w ramach usług online. W związku z tym organizacje radiowe i telewizyjne oprócz nadawania własnych programów telewizyjnych i radiowych coraz częściej oferują usługi online, takie jak usługi typu simulcasting, webcasting czy catch-up, które mają charakter uzupełniający w stosunku do ich tradycyjnych usług linearnych. Ponadto organizacje radiowe i telewizyjne udostępniają również programy telewizyjne i audycje typu radiowego wyłącznie w internecie lub najpierw w internecie. Taka praktyka jest coraz bardziej powszechna, co można wytłumaczyć zmieniającą się sytuacją na rynku, a także zmieniającymi się potrzebami konsumentów. Operatorzy usług retransmisji, którzy gromadzą nadawane programy telewizyjne i radiowe w pakiety i przekazują je użytkownikom równocześnie z pierwotną transmisją programu, bez zmian i w całości, wykorzystują różne techniki retransmisji, takie jak sieć kablowa, przekaz satelitarny, transmisja cyfrowa drogą naziemną, przekaz w systemach sieci zamkniętych opartych na protokole IP, sieć ruchoma czy otwarty internet. Dystrybucja programów telewizyjnych i radiowych oraz dostęp do nich odbywają się coraz częściej na wielu platformach i w sposób neutralny pod względem technologicznym. Jeżeli chodzi o użytkowników, widoczne jest rosnące zapotrzebowanie na dostęp do programów telewizyjnych i radiowych na dowolnej platformie w otoczeniu pozbawionym granic, a zatem niepochodzących tylko z ich państwa członkowskiego, lecz również z innych państw członkowskich Unii. Zapotrzebowanie to istnieje również wśród członków mniejszości językowych Unii oraz osób, które mieszkają w innym państwie członkowskim niż ich państwo pochodzenia.

Poprawka     2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Istnieje szereg barier, które przeszkadzają w świadczeniu usług online dodatkowych w stosunku do emisji oraz w świadczeniu usług retransmisji, zakłócając tym samym swobodny przepływ programów telewizyjnych i radiowych w Unii. Organizacje radiowe i telewizyjne transmitują każdego dnia przez wiele godzin programy informacyjne, kulturalne, polityczne, dokumentalne lub rozrywkowe. Programy te zawierają różnorodne treści, np. utwory audiowizualne, muzyczne, literackie czy graficzne, które na mocy prawa unijnego są chronione prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. Skutkuje to złożonym procesem weryfikacji praw należących do wielu podmiotów praw i dotyczących różnych kategorii utworów i innych przedmiotów objętych ochroną. Często zdarza się, że prawa należy zweryfikować w krótkim terminie, w szczególności w przypadku programów informacyjnych czy publicystycznych. Aby udostępniać swoje usługi online za granicą, organizacje radiowe i telewizyjne muszą posiadać prawa do utworów i innych przedmiotów objętych ochroną wymagane na wszystkich terytoriach, których to dotyczy, przez co kwestia weryfikacji praw staje się jeszcze bardziej skomplikowana.

(3)  Organizacje radiowe i telewizyjne transmitują każdego dnia przez wiele godzin programy informacyjne i programy publicystyczne. Programy te zawierają różnorodne treści, np. utwory audiowizualne, muzyczne, literackie czy graficzne, które na mocy prawa unijnego są chronione prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. Skutkuje to złożonym procesem weryfikacji praw należących do wielu podmiotów praw i dotyczących różnych kategorii utworów i innych przedmiotów objętych ochroną. Weryfikacja praw często musi się odbyć w krótkim terminie. Aby udostępniać swoje usługi online za granicą, organizacje radiowe i telewizyjne muszą posiadać prawa do utworów i innych przedmiotów objętych ochroną wymagane na wszystkich terytoriach, których to dotyczy, przez co kwestia weryfikacji praw staje się jeszcze bardziej skomplikowana.

Poprawka     3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Operatorzy usług retransmisji zwykle oferują wiele programów telewizyjnych i radiowych, w których podczas retransmisji występuje wiele utworów i innych przedmiotów objętych ochroną; mają oni bardzo mało czasu na uzyskanie niezbędnych licencji, a więc obciążenie związane z weryfikacją praw jest dla nich bardzo duże. W przypadku podmiotów praw występuje również ryzyko, że ich utwory i inne przedmioty objęte ochroną będą eksploatowane bez zezwolenia lub bez wypłaty wynagrodzenia.

(4)  Operatorzy usług retransmisji zwykle oferują wiele programów telewizyjnych i radiowych, w których podczas retransmisji występuje wiele utworów i innych przedmiotów objętych ochroną; mają oni bardzo mało czasu na uzyskanie niezbędnych licencji, a więc obciążenie związane z weryfikacją praw jest dla nich bardzo duże.

Poprawka     4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Prawa dotyczące utworów i innych przedmiotów objętych ochroną zostały zharmonizowane między innymi w dyrektywie 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady15 oraz w dyrektywie 2006/115/WE Parlamentu Europejskiego i Rady16.

(5)  Prawa dotyczące utworów i innych przedmiotów objętych ochroną zostały zharmonizowane między innymi w dyrektywie 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady15 oraz w dyrektywie 2006/115/WE Parlamentu Europejskiego i Rady16.Głównym celem tych instrumentów jest zagwarantowanie wysokiego poziomu ochrony podmiotów praw.

_________________

_________________

15 Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, Dz.U. L 167 z 22.6.2001, s. 10–19.

15 Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, Dz.U. L 167 z 22.6 2001, s. 10.

16 Dyrektywa 2006/115/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej, Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 28–35.

16 Dyrektywa 2006/115/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej, Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 28.

Poprawka     5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Dyrektywa Rady 93/83/EWG17 ułatwia przekaz satelitarny i retransmisję drogą kablową programów telewizyjnych i radiowych z innych państw członkowskich Unii. Przepisy tej dyrektywy dotyczące transmisji prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne są jednak ograniczone do transmisji satelitarnych, a zatem nie mają zastosowania do usług online dodatkowych w stosunku do emisji, natomiast przepisy dotyczące retransmisji programów telewizyjnych i radiowych z innych państw członkowskich są ograniczone do równoczesnej, niezmienionej i pełnej retransmisji drogą przewodową lub bezprzewodową i nie obejmują takiej retransmisji z wykorzystaniem innych technologii.

(6)  Dyrektywa Rady 93/83/EWG17 ułatwia przekaz satelitarny i retransmisję drogą kablową programów telewizyjnych i radiowych z innych państw członkowskich Unii.

_________________

_________________

17 Dyrektywa Rady 93/83/EWG z dnia 27 września 1993 r. w sprawie koordynacji niektórych zasad dotyczących prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową (Dz.U. L 248 z 6.10.1993, s. 15–21).

17 Dyrektywa Rady 93/83/EWG z dnia 27 września 1993 r. w sprawie koordynacji niektórych zasad dotyczących prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową (Dz.U. L 248 z 6.10.1993, s. 15).

Poprawka     6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Należy zatem ułatwić transgraniczne świadczenie usług online dodatkowych w stosunku do emisji oraz usług retransmisji programów telewizyjnych i radiowych pochodzących z innych państw członkowskich poprzez dostosowanie ram prawnych w odniesieniu do wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych dotyczących tych działań.

skreśla się

Poprawka     7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Dodatkowe usługi online objęte niniejszym rozporządzeniem są usługami oferowanymi przez organizacje radiowe i telewizyjne mającymi wyraźny i zależny związek z nadawanym programem. Obejmują one usługi dające dostęp do programów telewizyjnych i radiowych w sposób liniowy równocześnie z emisją oraz usługi dające dostęp, w określonym czasie po emisji, do programów telewizyjnych i radiowych nadanych wcześniej przez organizację radiową lub telewizyjną (tzw. usługi catch-up). Dodatkowe usługi online obejmują ponadto usługi dostępu do materiałów, które wzbogacają lub w innych sposób poszerzają programy telewizyjne i radiowe nadawane przez organizację radiową lub telewizyjną, między innymi poprzez zapowiedzi, poszerzanie, uzupełnianie lub analizę treści danego programu. Zapewnianie dostępu do poszczególnych utworów lub innych przedmiotów objętych ochroną, które zostały włączone do programu telewizyjnego lub radiowego, nie powinno być uznawane za dodatkową usługę online. Podobnie zapewnianie dostępu do utworów lub innych przedmiotów objętych ochroną niezależnie od emisji, np. usługi zapewniające dostęp do poszczególnych utworów muzycznych lub audiowizualnych, albumów muzycznych lub nagrań wideo, nie jest objęte definicją usługi pomocniczej online.

skreśla się

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Zasada swobody umów pozwoli na dalsze ograniczanie eksploatacji praw, których dotyczy zasada państwa pochodzenia określona w niniejszym rozporządzeniu, szczególnie w odniesieniu do niektórych technicznych środków transmisji lub niektórych wersji językowych, o ile wszelkie takie ograniczenia eksploatacji tych praw będą zgodne z prawem unijnym.

(11)  W celu wspierania obowiązujących modeli udzielania licencji, takich jak wyłączne licencje terytorialne, które umożliwiają stosowanie mechanizmów finansowania mających kluczowe znaczenie dla produkcji audiowizualnej, optymalnej dystrybucji i promowania różnorodności kulturowej, zasada swobody umów powinna pozwalać na dalsze ograniczanie eksploatacji praw, których dotyczy zasada państwa pochodzenia określona w niniejszym rozporządzeniu, szczególnie w odniesieniu do niektórych technicznych środków transmisji, jak blokowanie czy filtrowanie geograficzne, lub niektórych wersji językowych, o ile wszelkie takie ograniczenia eksploatacji tych praw będą zgodne z prawem unijnym.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a)  U podstaw wielu umów międzynarodowych w sprawie koprodukcji leży koncepcja, zgodnie z którą każdy koproducent wykonuje prawa do koprodukcji oddzielnie i niezależnie w oparciu o podział prawa do korzystania między koproducentów wzdłuż linii terytorialnych. Wykonując swe prawa, każdy koproducent musi wziąć pod uwagę prawa innego koproducenta, a także uwzględnić udział finansowy stron. W przypadkach gdy upoważnienie do publicznego udostępniania dzieł audiowizualnych w ramach koprodukcji przez jednego koproducenta mogłoby poważnie naruszyć wartość praw do korzystania innego koproducenta, umowy między koproducentami mogłyby zawierać postanowienia dotyczące sytuacji, w których drugi koproducent musi wyrazić swoją zgodę na upoważnienie pierwszego współproducenta, na przykład, jeżeli wersja lub wersje językowe udostępnianych utworów, łącznie z wersjami dubbingowymi lub z napisami, odpowiadają językowi albo językom powszechnie rozumianym na terytorium przydzielonym na mocy umowy innemu koproducentowi. W związku z tym w zakresie, w jakim jest zgodne z prawem Unii, umowy między koproducentami mogłyby zawierać wymóg stosowania środków technicznych w celu uniemożliwienia ingerencji jednej strony w uzgodnione wykorzystanie terytorialne innej strony.

Poprawka     10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11b)  Technologie przekazu niepublicznego (ang. direct injection) umożliwiają przekazywanie sygnału będącego nośnikiem programów organizacji radiowej lub telewizyjnej wyłącznie do operatorów usług retransmisji. Operatorzy ci z kolei grupują takie sygnały i przesyłają je do klientów, często w połączeniu z innymi usługami związanymi z wartością dodaną, takimi jak usługi typu catch-up, usługi przenoszenia lokalnego czy usługi przesyłania strumieniowego. Transmisja programów zgrupowanych i zarządzanych przez organizacje radiowe i telewizyjne stanowi istotną część dochodów operatorów usług retransmisji kablowej. Operatorzy usług retransmisji powinni nadal wypłacać wynagrodzenie podmiotom praw niezależnie od wykorzystywanej technologii.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Operatorzy usług retransmisji oferowanych za pośrednictwem przekazu satelitarnego, przekazu cyfrowego drogą naziemną, przekazu w systemach sieci zamkniętych opartych na protokole IP, sieci ruchomej i podobnych sieci świadczą usługi równoważne usługom świadczonym przez operatorów usług retransmisji kablowej, kiedy dokonują, do odbioru publicznego, równoczesnej, niezmienionej i pełnej retransmisji pierwotnej transmisji programów telewizyjnych i radiowych z innego państwa członkowskiego, w przypadku gdy ta pierwotna transmisja odbywała się przewodowo lub bezprzewodowo, w tym drogą przekazu satelitarnego, lecz z wyłączeniem transmisji online, i przeznaczona była do odbioru publicznego. Powinni oni zatem wchodzić w zakres niniejszego rozporządzenia i korzystać z mechanizmu wprowadzającego obowiązkowe zbiorowe zarządzanie prawami. Z zakresu niniejszego rozporządzenia należy wyłączyć usługi retransmisji oferowane w otwartym internecie, ponieważ mają one odmienne cechy. Nie są one związane z żadną konkretną infrastrukturą, a ich zdolność do zapewnienia kontrolowanego otoczenia jest ograniczona w porównaniu np. z siecią kablową lub z systemami sieci zamkniętych opartych na protokole IP.

(12)  Operatorzy usług retransmisji oferowanych za pośrednictwem przekazu satelitarnego, przekazu cyfrowego drogą naziemną, przekazu w systemach sieci zamkniętych opartych na protokole IP, sieci ruchomej i podobnych sieci, a także w ramach usługi dostępu do internetu w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/21201a świadczą usługi, które są równoważne usługom świadczonym przez operatorów usług retransmisji kablowej, kiedy dokonują, do odbioru publicznego, równoczesnej, niezmienionej i pełnej retransmisji pierwotnej transmisji programów telewizyjnych i radiowych z innego państwa członkowskiego, w przypadku gdy ta pierwotna transmisja odbywała się przewodowo lub bezprzewodowo, w tym drogą przekazu satelitarnego, a także online, i przeznaczona była do odbioru publicznego. Powinni oni zatem wchodzić w zakres niniejszego rozporządzenia i korzystać z mechanizmu wprowadzającego obowiązkowe zbiorowe zarządzanie prawami. Usługi retransmisji, które są oferowane w otwartym internecie, powinny być wyłączone z zakresu niniejszego rozporządzenia tylko wtedy, gdy nie można zapewnić zamkniętego otoczenia w porównaniu np. z siecią kablową lub z systemami sieci zamkniętych opartych na protokole IP.

 

_________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, Dz.U. L 310 z 26.11.2015, s. 1.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Aby zagwarantować pewność prawa operatorom usług retransmisji oferowanych za pośrednictwem przekazu satelitarnego, przekazu cyfrowego drogą naziemną, przekazu w systemach sieci zamkniętych opartych na protokole IP, sieci ruchomej i podobnych sieci oraz aby zniwelować różnice w prawie krajowym w odniesieniu do takich usług retransmisji, należy zastosować zasady podobne do zasad stosowanych wobec retransmisji drogą kablową, określonych w dyrektywie 93/83/EWG. Zasady określone w tej dyrektywie obejmują zobowiązanie do wykonania prawa do przyznania lub nieprzyznania zezwolenia operatorowi usługi retransmisji poprzez organizację zbiorowego zarządzania. Pozostaje to bez uszczerbku dla dyrektywy 2014/26/UE18, a w szczególności do jej przepisów dotyczących praw podmiotów praw w odniesieniu do wyboru organizacji zbiorowego zarządzania.

(13)  Aby zagwarantować pewność prawa operatorom usług retransmisji oferowanych za pośrednictwem przekazu satelitarnego, przekazu cyfrowego drogą naziemną, przekazu w systemach opartych na protokole IP, sieci ruchomej i podobnych sieci oraz aby zniwelować różnice w prawie krajowym w odniesieniu do takich usług retransmisji, należy zastosować zasady podobne do zasad stosowanych wobec retransmisji drogą kablową, określonych w dyrektywie 93/83/EWG. Zasady określone w tej dyrektywie obejmują zobowiązanie do wykonania prawa do przyznania lub nieprzyznania zezwolenia operatorowi usługi retransmisji poprzez organizację zbiorowego zarządzania. Pozostaje to bez uszczerbku dla dyrektywy 2014/26/UE18, a w szczególności do jej przepisów dotyczących praw podmiotów praw w odniesieniu do wyboru organizacji zbiorowego zarządzania.

__________________

__________________

18 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym, Dz.U. L 84 z 20.3.2014, s. 72–98.

18 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym, Dz.U. L 84 z 20.3.2014, s. 72–98.

Poprawka     13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)  Aby zaspokoić zapotrzebowanie ze strony konsumentów, korzystanie z praw do retransmisji w rozumieniu niniejszego rozporządzenia i dyrektywy Rady 93/83/EWG powinno dotyczyć również innych funkcji ściśle wiążących się z transmisją linearną, dla których uzyskano prawa do retransmisji. Usługi z przesunięciem w czasie udostępniane zgodnie z umową pomiędzy stronami jedynie przez określony czas w trakcie retransmisji lub po niej, takie jak internetowa nagrywarka PVR i Restart TV, powinny być uważane za przykład tego rodzaju funkcji. Funkcja, która zastępuje usługi internetowe organizacji radiowej i telewizyjnej nie powinna być uważana za funkcję ściśle powiązaną z transmisją linearną, dla której uzyskano prawo do retransmisji. Korzystanie z prawa do retransmisji nie powinno mieć zatem zastosowania do takiej funkcji oferowanej przez operatora retransmisji.

Poprawka     14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Aby zapobiec obchodzeniu zasady państwa pochodzenia poprzez przedłużanie obowiązujących już umów dotyczących wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych związanych ze świadczeniem dodatkowej usługi online, dostępem do niej lub korzystaniem z niej, należy zastosować zasadę państwa pochodzenia także do obowiązujących umów z zachowaniem okresu przejściowego.

skreśla się

Poprawka     15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a)  Nadawcy, którzy przekazują dystrybutorom w drodze przekazu niepublicznego sygnał będący nośnikiem programów do odbioru publicznego, powinni odpowiadać łącznie z dystrybutorami za wspólnie prowadzone pojedyncze i niepodzielne czynności publicznego udostępniania utworu i podawania go do wiadomości publicznej określone w art. 3 dyrektywy 2001/29/WE. Te organizacje radiowe i telewizyjne oraz ci dystrybutorzy powinni w związku z tym uzyskać zgodę zainteresowanych podmiotów praw odnośnie do ich uczestnictwa w takich czynnościach.

Poprawka     16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  „audycje publicystyczne” oznaczają rodzaj dziennikarstwa radiowego lub telewizyjnego, w którym kładzie się nacisk na szczegółową analizę i omówienie tematów informacyjnych, które pojawiły się niedawno lub trwają w momencie emisji;

Poprawka     17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ab)  „programy informacyjne” oznaczają rodzaj programów, w których kładzie się nacisk na relacje informacyjne opracowane w celu jak najszybszego przedstawienia, często z poddaniem ich minimalnej analizie;

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  „retransmisja” oznacza równoczesną, niezmienioną i pełną retransmisję, inną niż retransmisja drogą kablową zdefiniowana w dyrektywie 93/83/EWG i inną niż retransmisja dokonywana w ramach usługi dostępu do internetu zdefiniowanej w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120, przeznaczona do publicznego odbioru pierwotnej transmisji z innego państwa członkowskiego programów telewizyjnych lub radiowych przeznaczonych do odbioru publicznego, dokonanej przewodowo lub bezprzewodowo, w tym drogą przekazu satelitarnego, lecz z wyłączeniem transmisji online, pod warunkiem że takiej retransmisji dokonuje strona inna niż organizacja radiowa lub telewizyjna, która przeprowadziła pierwotną transmisję lub pod której kontrolą i na której odpowiedzialność taka transmisja została przeprowadzona.

b)  „retransmisja” oznacza równoczesną, niezmienioną i pełną retransmisję, inną niż retransmisja drogą kablową zdefiniowana w dyrektywie 93/83/EWG i inną niż retransmisja dokonywana w ramach usługi dostępu do internetu zdefiniowanej w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120, przeznaczona do publicznego odbioru pierwotnej transmisji z innego państwa członkowskiego programów telewizyjnych lub radiowych docelowo przeznaczonych do odbioru publicznego, dokonanej przewodowo lub bezprzewodowo, w tym drogą przekazu satelitarnego, lecz z wyłączeniem transmisji online, pod warunkiem że takiej retransmisji dokonuje strona inna niż organizacja radiowa lub telewizyjna, która przeprowadziła pierwotną transmisję lub pod której kontrolą i na której odpowiedzialność taka transmisja została przeprowadzona. Retransmisje online są objęte zakresem niniejszego rozporządzenia, jeśli są związane z konkretną infrastrukturą lub możliwe jest w odniesieniu do nich zapewnienie kontrolowanego środowiska grupy użytkowników.

__________________

__________________

19 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, Dz.U. L 310 z 26.11.2015, s. 1.

19 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, Dz.U. L 310 z 26.11.2015, s. 1.

Poprawka     19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  „środowisko zamknięte” oznacza środowisko, w którym operator retransmisji świadczy usługę retransmisji jedynie na rzecz określonej grupy konsumentów;

Poprawka     20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb)  „przekaz niepubliczny” (ang. direct injection) oznacza proces składający się z przynajmniej dwóch etapów, w ramach którego organizacje radiowe i telewizyjne przekazują na zasadzie punkt-punkt – przewodowo lub bezprzewodowo, w tym za pośrednictwem przekazu satelitarnego – sygnał będący nośnikiem programów (w taki sposób, aby nie mógł być on odbierany przez ogół społeczeństwa podczas przekazywania go) dostawcom w celu transmisji publicznej, którzy to dostawcy następnie oferują te programy odbiorcom równocześnie, w całości i bez zmian, aby ci ostatni mogli je oglądać lub słuchać ich drogą przewodową lub bezprzewodową, za pośrednictwem przekazu satelitarnego, przekazu cyfrowego drogą naziemną, przekazu w systemach sieci zamkniętych opartych na protokole IP lub w podobnych sieciach.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a)  Ustęp 1 nie ma zastosowania do usług online, które są w całości skierowane przeważnie i przede wszystkim do publiczności poza państwem członkowskim, w którym dana organizacja radiowa lub telewizyjna ma siedzibę.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b)  Ustęp 1 nie narusza zasady swobody zawierania umów w dziedzinie prawa autorskiego i obowiązuje z zastrzeżeniem praw określonych w dyrektywie 2001/29/WE. Podmioty praw autorskich i ich użytkownicy mogą zatem zgodzić się na ograniczenie zasięgu geograficznego praw, których dotyczy zasada kraju pochodzenia, pod warunkiem że są one zgodne z odpowiednimi przepisami.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1c)  Ustęp 1 nie ma zastosowania do czynności publicznego udostępniania, podawania do wiadomości publicznej i zwielokrotniania:

 

(i)  utworów audiowizualnych, na które licencji udzieliła organizacji radiowej i telewizyjnej strona trzecia, w tym inna organizacja radiowa i telewizyjna, z wyjątkiem przypadków, gdy takie utwory audiowizualne są zamówione i w pełni finansowane przez organizację radiową i telewizyjną świadczącą usługi online, o których mowa w ust. 1;

 

(ii)  powstałych w koprodukcji utworów audiowizualnych, o ile nie są one w pełni finansowane przez organizację radiową i telewizyjną oraz 

 

(iii)  utworów lub innych chronionych treści zawartych w transmisjach wydarzeń sportowych.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a)  Zasada swobody zawierania umów zapewnia możliwość ograniczenia korzystania z praw, których dotyczy ustanowiona w ust. 1 zasada państwa pochodzenia, w tym dzięki uzgodnieniu całkowitej wyłączności terytorialnej. W przypadku gdy decyzje związane z prawem Unii uniemożliwiają stosowanie klauzul umownych, za pomocą których gwarantuje się lub egzekwuje całkowitą wyłączność terytorialną, przepis ust. 1 nie ma zastosowania.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a)  W przypadku gdy autor przekazał swoje prawo do retransmisji organizacji radiowej lub telewizyjnej bądź producentowi, zachowuje on prawo do otrzymania godziwego wynagrodzenia za retransmisję swojego utworu. Zarządzanie tym prawem można powierzyć organizacji zbiorowego zarządzania reprezentującej autorów.

 

Niniejszy przepis nie wyklucza układów zbiorowych pracy, warunków operacyjnych i wspólnych zasad dotyczących wynagrodzeń ustalanych przez organizacje radiowe lub telewizyjne, producentów i związki zawodowe, pod warunkiem że autor otrzyma godziwe wynagrodzenie za retransmisję swego utworu.

Poprawka     26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 5

skreśla się

Przepis przejściowy

 

Umowy w sprawie wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych dotyczących czynności publicznego udostępniania i podawania do wiadomości następujących w trakcie świadczenia dodatkowej usługi online oraz czynności zwielokrotniania niezbędnych do celów świadczenia dodatkowej usługi online, dostępu do niej lub korzystania z niej obowiązujące w dniu [the date mentioned in Article 7(2), to be inserted by OPOCE ] r. podlegają przepisom art. 2 od dnia [the date mentioned in Article 7(2) + 2 years, to be inserted by OPOCE] r., jeżeli wygasają po tej dacie.

 

Poprawka     27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 5a

 

Wykorzystywanie transmisji programów za pośrednictwem przekazu niepublicznego (ang. direct injection)

 

Organizacje radiowe i telewizyjne, które przekazują dystrybutorom do odbioru publicznego sygnał będący nośnikiem programów w drodze przekazu niepublicznego, ponoszą wspólnie z nimi odpowiedzialność za wspólnie prowadzone pojedyncze i niepodzielne publiczne udostępnianie utworu i podawanie go do wiadomości publicznej, zgodnie z art. 3 dyrektywy 2001/29/WE. Te organizacje radiowe i telewizyjne oraz ci dystrybutorzy uzyskują w związku z tym zgodę zainteresowanych podmiotów praw odnośnie do ich uczestnictwa w takich czynnościach.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1)  Nie później niż [3 years after the date mentioned in Article 7(2) to be inserted by OPOCE] r. Komisja dokona przeglądu niniejszego rozporządzenia i przedłoży Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie zawierające główne ustalenia.

1)  Nie później niż [3 years after the date mentioned in Article 7(2) to be inserted by OPOCE] r. Komisja dokona przeglądu niniejszego rozporządzenia i przedłoży Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie zawierające główne ustalenia. Zapewnia się opinii publicznej łatwy i skuteczny dostęp do tego sprawozdania.

ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB,OD KTÓRYCH SPRAWOZDAWCZYNI KOMISJI OPINIODAWCZEJ OTRZYMAŁA INFORMACJE

Poniższy wykaz sporządzono na zasadzie całkowitej dobrowolności, na wyłączną odpowiedzialność sprawozdawczyni komisji opiniodawczej. Przy sporządzaniu projektu opinii, do czasu przyjęcia go w komisji, sprawozdawczyni otrzymała informacje od następujących podmiotów lub osób:

Podmiot lub osoba

Europejska Unia Nadawców (EBU)

Europejskie Zrzeszenie Kompozytorów i Twórców Piosenek (ECSA)

Europejskie Zrzeszenie Stowarzyszeń Autorów i Kompozytorów (GESAC)

Międzynarodowa Konfederacja Wydawców Muzycznych (ICMP)

ARD

ZDF

Vodafone

Stowarzyszenie Europejskich Rozgłośni Radiowych (AER)

Stowarzyszenie ds. międzynarodowego zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i utworami audiowizualnymi (AGICOA)

GSM Association (GSMA)

Europejska Agencja Reżyserów Filmowych (EFADs)

Federalny związek central i związków konsumenckich

Stowarzyszenie Autorów Audiowizualnych (SAA)

Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA)

Federalny związek branży informacyjnej, nowych mediów i telekomunikacji (Bitkom)

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz retransmisji programów telewizyjnych i radiowych

Odsyłacze

COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

6.10.2016

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CULT

6.10.2016

Zaangażowane komisje - data ogłoszenia na posiedzeniu

16.3.2017

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Petra Kammerevert

25.10.2016

Rozpatrzenie w komisji

28.2.2017

 

 

 

Data przyjęcia

21.6.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

9

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Martin Sonneborn, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Emma McClarkin, Martina Michels

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

David Borrelli

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI OPINIODAWCZEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

19

+

ECR

Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Morten Messerschmidt, John Procter

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Momchil Nekov, Julie Ward, Krystyna Łybacka

Verts/ALE

Helga Trüpel

9

-

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

EFDD

David Borrelli

ENF

Dominique Bilde

GUE/NGL

Curzio Maltese, Martina Michels

NI

Martin Sonneborn

S&D

Petra Kammerevert

Verts/ALE

Jill Evans

1

0

S&D

Luigi Morgano

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (23.6.2017)

dla Komisji Prawnej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz do retransmisji programów telewizyjnych i radiowych

(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jerzy Buzek

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Celem wniosku dotyczącego rozporządzenia jest promowanie szerszego rozpowszechniania programów telewizyjnych i radiowych przez rozszerzenie pewnych przepisów dyrektywy z 1993 r. w sprawie przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową na środowisko internetowe, przy czym uwzględniono w nim zasadę państwa pochodzenia dla „dodatkowych” usług online oferowanych przez nadawców i rozszerzenie obowiązkowego zbiorowego zarządzania prawami, aby objąć nim usługi retransmisji świadczone drogą inną niż kablowa, za pośrednictwem sieci zamkniętych.

Sprawozdawca popiera ogólne podejście przyjęte przez Komisję, które zakłada rozszerzenie zasady państwa pochodzenia na „dodatkowe” usługi online oferowane przez nadawców, aby ułatwić udzielanie licencji na utwory chronione prawem autorskim i prawami pokrewnymi. Ponadto sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje przepisy dotyczące rozszerzenia obowiązkowego zbiorowego zarządzania prawami, lecz uważa, że należy uwzględnić również retransmisje w otwartym internecie, pod warunkiem że są one połączone z kontrolowanym otoczeniem, jak możliwa do określenia grupa zarejestrowanych lub zweryfikowanych użytkowników.

Jednocześnie należy podkreślić, że nowe przepisy są zgodne z zasadą swobody umów, kluczową dla długoterminowej rentowności europejskich utworów audiowizualnych. Sprawozdawca dąży do wzmocnienia tych przepisów przez uwzględnienie wpływu tego rozporządzenia – w ramach jego przeglądu prowadzonego przez Komisję – na finansowanie utworów audiowizualnych oraz na inwestowanie w nie w Europie.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Prawnej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka     1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Aby przyczynić się do funkcjonowania rynku wewnętrznego, należy umożliwić szersze upowszechnianie programów telewizyjnych i radiowych pochodzących z innych państw członkowskich z korzyścią dla użytkowników w całej Unii poprzez ułatwienie udzielania licencji na prawa autorskie i prawa pokrewne w odniesieniu do utworów i innych przedmiotów objętych ochroną, które występują podczas nadawania takich programów. Programy telewizyjne i radiowe są ważnym narzędziem promowania różnorodności kulturowej i językowej, spójności społecznej oraz dostępu do informacji.

(1)  Aby przyczynić się do funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz wesprzeć różnorodność kulturową i językową, spójność społeczną i dostęp do informacji, należy umożliwić szersze upowszechnianie programów telewizyjnych i radiowych pochodzących z innych państw członkowskich z korzyścią dla użytkowników w całej Unii poprzez ułatwienie udzielania licencji na prawa autorskie i prawa pokrewne w odniesieniu do utworów i innych przedmiotów objętych ochroną, które występują podczas nadawania takich programów.

Poprawka     2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1а)   Należy zachęcać do nawiązywania kontaktów biznesowych między operatorami usług medialnych i radiowych w państwach członkowskich, aby na żądanie konsumenta mieszkającego w danym państwie członkowskim możliwe było udostępnianie usług pakietowych obejmujących programy z innego państwa członkowskiego.

Poprawka     3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Rozwój technologii cyfrowych i internetu zmienił sposób rozpowszechniania programów telewizyjnych i radiowych oraz sposób dostępu do takich programów. Coraz więcej użytkowników chciałoby posiadać dostęp do programów telewizyjnych i radiowych, zarówno w czasie rzeczywistego nadawania jak i na żądanie, za pośrednictwem tradycyjnych kanałów takich jak przekaz satelitarny czy sieć kablowa, a także w ramach usług online. W związku z tym organizacje radiowe i telewizyjne oprócz nadawania własnych programów telewizyjnych i radiowych coraz częściej oferują dodatkowe usługi online związane z emisją, takie jak usługi typu simulcasting czy catch-up. Operatorzy usług retransmisji, którzy gromadzą nadawane programy telewizyjne i radiowe w pakiety i przekazują je użytkownikom równocześnie z pierwotną transmisją programu, bez zmian i w całości, wykorzystują różne techniki retransmisji, takie jak sieć kablowa, przekaz satelitarny, transmisja cyfrowa drogą naziemną, przekaz w systemach sieci zamkniętych opartych na protokole IP, sieć ruchoma czy otwarty internet. Jeżeli chodzi o użytkowników, widoczne jest rosnące zapotrzebowanie na dostęp do programów telewizyjnych i radiowych, które pochodzą nie tylko z ich państwa członkowskiego, lecz również z innych państw członkowskich Unii. Zapotrzebowanie to istnieje również wśród członków mniejszości językowych Unii oraz osób, które mieszkają w innym państwie członkowskim niż ich państwo pochodzenia.

(2)  Rozwój technologii cyfrowych rynku internetowego zmienia sposób rozpowszechniania programów telewizyjnych i radiowych oraz sposób dostępu do takich programów. Coraz więcej użytkowników chciałoby posiadać dostęp do programów telewizyjnych i radiowych, zarówno w czasie rzeczywistego nadawania jak i na żądanie, za pośrednictwem tradycyjnych kanałów takich jak przekaz satelitarny czy sieć kablowa, a także w ramach usług online. W związku z tym organizacje radiowe i telewizyjne oprócz nadawania własnych programów telewizyjnych i radiowych coraz częściej oferują dodatkowe usługi online związane z emisją, takie jak usługi typu simulcasting czy catch-up, aby wzbogacić swój standardowy program. Operatorzy usług retransmisji, którzy gromadzą nadawane programy telewizyjne i radiowe w pakiety i przekazują je użytkownikom równocześnie z pierwotną transmisją programu, bez zmian i w całości, wykorzystują różne techniki retransmisji, takie jak sieć kablowa, przekaz satelitarny, transmisja cyfrowa drogą naziemną, przekaz w systemach sieci zamkniętych opartych na protokole IP, sieć ruchoma czy otwarty internet. Dystrybucja programów telewizyjnych i radiowych oraz dostęp do nich odbywają się coraz częściej na wielu platformach i w sposób neutralny pod względem technologicznym. Jeżeli chodzi o użytkowników, widoczne jest rosnące zapotrzebowanie na dostęp do programów telewizyjnych i radiowych na dowolnej platformie w nieograniczonym środowisku, a zatem pochodzących nie tylko z ich państwa członkowskiego, lecz również z innych państw członkowskich Unii. Zapotrzebowanie to istnieje również wśród członków mniejszości językowych Unii oraz osób, które mieszkają w państwie członkowskim innym niż ich państwo pochodzenia lub które przebywają tam czasowo.

Poprawka     4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2а)  Dostawcy audiowizualnych usług medialnych powinni dążyć do zagwarantowania, że świadczone przez nich usługi techniczne będą stawały się stopniowo dostępne dla osób z upośledzeniami wzroku lub słuchu.

Poprawka     5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Istnieje szereg barier, które przeszkadzają w świadczeniu usług online dodatkowych w stosunku do emisji oraz w świadczeniu usług retransmisji, zakłócając tym samym swobodny przepływ programów telewizyjnych i radiowych w Unii. Organizacje radiowe i telewizyjne transmitują każdego dnia przez wiele godzin programy informacyjne, kulturalne, polityczne, dokumentalne lub rozrywkowe. Programy te zawierają różnorodne treści, np. utwory audiowizualne, muzyczne, literackie czy graficzne, które na mocy prawa unijnego są chronione prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. Skutkuje to złożonym procesem weryfikacji praw należących do wielu podmiotów praw i dotyczących różnych kategorii utworów i innych przedmiotów objętych ochroną. Często zdarza się, że prawa należy zweryfikować w krótkim terminie, w szczególności w przypadku programów informacyjnych czy publicystycznych. Aby udostępniać swoje usługi online za granicą, organizacje radiowe i telewizyjne muszą posiadać prawa do utworów i innych przedmiotów objętych ochroną wymagane na wszystkich terytoriach, których to dotyczy, przez co kwestia weryfikacji praw staje się jeszcze bardziej skomplikowana.

(3)  Organizacje radiowe i telewizyjne transmitują każdego dnia przez wiele godzin programy informacyjne i publicystyczne. Programy te zawierają różnorodne treści, np. utwory audiowizualne, muzyczne, literackie czy graficzne, które na mocy prawa unijnego są chronione prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. Skutkuje to złożonym procesem weryfikacji praw należących do wielu podmiotów praw i dotyczących różnych kategorii utworów i innych przedmiotów objętych ochroną. Często zdarza się, że prawa należy zweryfikować w krótkim terminie, w szczególności w przypadku programów informacyjnych czy publicystycznych. Aby udostępniać swoje usługi online za granicą, organizacje radiowe i telewizyjne muszą posiadać prawa do utworów i innych przedmiotów objętych ochroną wymagane na wszystkich terytoriach, których to dotyczy, przez co kwestia weryfikacji praw staje się jeszcze bardziej skomplikowana.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Operatorzy usług retransmisji zwykle oferują wiele programów telewizyjnych i radiowych, w których podczas retransmisji występuje wiele utworów i innych przedmiotów objętych ochroną; mają oni bardzo mało czasu na uzyskanie niezbędnych licencji, a więc obciążenie związane z weryfikacją praw jest dla nich bardzo duże. W przypadku podmiotów praw występuje również ryzyko, że ich utwory i inne przedmioty objęte ochroną będą eksploatowane bez zezwolenia lub bez wypłaty wynagrodzenia.

(4)  Operatorzy usług retransmisji zwykle oferują wiele programów telewizyjnych i radiowych, w których podczas retransmisji występuje wiele utworów i innych przedmiotów objętych ochroną; mają oni bardzo mało czasu na uzyskanie niezbędnych licencji, a więc obciążenie związane z weryfikacją praw jest dla nich bardzo duże. W przypadku podmiotów praw występuje również ryzyko, że ich utwory i inne przedmioty objęte ochroną będą eksploatowane bez zezwolenia lub bez wypłaty uczciwego wynagrodzenia, jeżeli dostęp do usługi nie zostanie zapewniony na podstawie indywidualnego abonamentu, określonej grupie użytkowników lub za opłatą. Ryzyku takiemu można jednak zapobiec za pomocą ustaleń umownych.

Poprawka     7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Prawa dotyczące utworów i innych przedmiotów objętych ochroną zostały zharmonizowane między innymi w dyrektywie 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady15 oraz w dyrektywie 2006/115/WE Parlamentu Europejskiego i Rady16.

(5)  Prawa dotyczące utworów i innych przedmiotów objętych ochroną zostały zharmonizowane między innymi w dyrektywie 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady15 oraz w dyrektywie 2006/115/WE Parlamentu Europejskiego i Rady16, co służy w szczególności zapewnieniu ochrony podmiotów praw.

_________________

_________________

15 Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, Dz.U. L 167 z 22.6.2001, s. 10–19.

15 Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, Dz.U. L 167 z 22.6.2001, s. 10–19.

16 Dyrektywa 2006/115/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej, Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 28–35.

16 Dyrektywa 2006/115/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej, Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 28–35.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Dyrektywa Rady 93/83/EWG17 ułatwia przekaz satelitarny i retransmisję drogą kablową programów telewizyjnych i radiowych z innych państw członkowskich Unii. Przepisy tej dyrektywy dotyczące transmisji prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne są jednak ograniczone do transmisji satelitarnych, a zatem nie mają zastosowania do usług online dodatkowych w stosunku do emisji, natomiast przepisy dotyczące retransmisji programów telewizyjnych i radiowych z innych państw członkowskich są ograniczone do równoczesnej, niezmienionej i pełnej retransmisji drogą przewodową lub bezprzewodową i nie obejmują takiej retransmisji z wykorzystaniem innych technologii.

(6)  Dyrektywa Rady 93/83/EWG17 ułatwia przekaz satelitarny i retransmisję drogą kablową programów telewizyjnych i radiowych z innych państw członkowskich Unii. Przepisy tej dyrektywy dotyczące transmisji prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne są jednak ograniczone do transmisji satelitarnych, a zatem nie mają zastosowania do usług online dodatkowych w stosunku do emisji, natomiast przepisy dotyczące retransmisji programów telewizyjnych i radiowych z innych państw członkowskich są ograniczone do równoczesnej, niezmienionej i pełnej retransmisji drogą przewodową lub bezprzewodową.

__________________

__________________

17 Dyrektywa Rady 93/83/EWG z dnia 27 września 1993 r. w sprawie koordynacji niektórych zasad dotyczących prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową (Dz.U. L 248 z 6.10.1993, s. 15–21).

17 Dyrektywa Rady 93/83/EWG z dnia 27 września 1993 r. w sprawie koordynacji niektórych zasad dotyczących prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową (Dz.U. L 248 z 6.10.1993, s. 15–21).

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Należy zatem ułatwić transgraniczne świadczenie usług online dodatkowych w stosunku do emisji oraz usług retransmisji programów telewizyjnych i radiowych pochodzących z innych państw członkowskich poprzez dostosowanie ram prawnych w odniesieniu do wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych dotyczących tych działań.

(7)  Zatem aby ułatwić transgraniczne świadczenie usług online, które są dodatkowe w stosunku do emisji oraz usług retransmisji programów telewizyjnych i radiowych pochodzących z innych państw członkowskich, należy dostosować szczególne ramy prawne w odniesieniu do wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych dotyczących tych działań. Transgraniczny dostęp online do treści europejskich jeszcze się rozszerzy, gdy do dodatkowych usług online włączone zostaną usługi organizacji radiowych i telewizyjnych polegające wyłącznie na przekazywaniu do odbioru publicznego utworów, które zostały wyprodukowane w ramach ich odpowiedzialności redakcyjnej i są nadawane wyłącznie online.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Dodatkowe usługi online objęte niniejszym rozporządzeniem są usługami oferowanymi przez organizacje radiowe i telewizyjne mającymi wyraźny i zależny związek z nadawanym programem. Obejmują one usługi dające dostęp do programów telewizyjnych i radiowych w sposób liniowy równocześnie z emisją oraz usługi dające dostęp, w określonym czasie po emisji, do programów telewizyjnych i radiowych nadanych wcześniej przez organizację radiową lub telewizyjną (tzw. usługi catch-up). Dodatkowe usługi online obejmują ponadto usługi dostępu do materiałów, które wzbogacają lub w innych sposób poszerzają programy telewizyjne i radiowe nadawane przez organizację radiową lub telewizyjną, między innymi poprzez zapowiedzi, poszerzanie, uzupełnianie lub analizę treści danego programu. Zapewnianie dostępu do poszczególnych utworów lub innych przedmiotów objętych ochroną, które zostały włączone do programu telewizyjnego lub radiowego, nie powinno być uznawane za dodatkową usługę online. Podobnie zapewnianie dostępu do utworów lub innych przedmiotów objętych ochroną niezależnie od emisji, np. usługi zapewniające dostęp do poszczególnych utworów muzycznych lub audiowizualnych, albumów muzycznych lub nagrań wideo, nie jest objęte definicją usługi pomocniczej online.

(8)  Dodatkowe usługi online objęte niniejszym rozporządzeniem są usługami oferowanymi przez organizacje radiowe i telewizyjne mającymi wyraźny i zależny związek z nadawanym programem. Obejmują one usługi dające dostęp do programów telewizyjnych i radiowych w sposób liniowy równocześnie z emisją oraz usługi dające w określonym czasie po emisji dostęp do programów telewizyjnych i radiowych, które zostały nadane wcześniej, a przed emisją – do programów telewizyjnych i radiowych, które zostaną nadane przez organizację radiową lub telewizyjną (np. usługi catch-up lub zapowiedzi). Dodatkowe usługi online obejmują ponadto usługi dostępu do materiałów, które wzbogacają lub w inny sposób poszerzają programy telewizyjne i radiowe nadawane przez organizację radiową lub telewizyjną, między innymi poprzez zapowiedzi, poszerzanie, uzupełnianie lub analizę treści danego programu, lub wszelkie usługi świadczone przez organizacje radiowe i telewizyjne polegające wyłącznie na przekazywaniu do odbioru publicznego utworów przez nie wyprodukowanych. Zapewnianie dostępu do utworów lub innych przedmiotów objętych ochroną niezależnie i odrębnie od emisji programu danej organizacji radiowej lub telewizyjnej, np. usługi zapewniające dostęp do poszczególnych utworów muzycznych lub audiowizualnych, albumów muzycznych lub nagrań wideo, nie jest objęte definicją usługi pomocniczej online.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Ponieważ uznaje się, że świadczenie dodatkowej usługi online, dostęp do niej lub korzystanie z niej następuje wyłącznie w państwie członkowskim, w którym organizacja radiowa lub telewizyjna posiada główne przedsiębiorstwo, podczas gdy faktycznie usługę tę można świadczyć za granicą w innych państwach członkowskich, należy zapewnić, by przy obliczaniu płatności za dane prawa strony uwzględniały wszystkie aspekty dodatkowej usługi online, takie jak cechy usługi, odbiorcy, w tym odbiorcy w państwie członkowskim, w którym organizacja radiowa lub telewizyjna posiada główne przedsiębiorstwo, oraz w innych państwach członkowskich, w których uzyskiwany jest dostęp do dodatkowej usługi online i korzysta się z tej usługi, oraz wersja językowa.

(10)  Ponieważ uznaje się, że świadczenie dodatkowej usługi online następuje wyłącznie w państwie członkowskim, w którym organizacja radiowa lub telewizyjna posiada główne przedsiębiorstwo, podczas gdy faktycznie usługę tę można świadczyć za granicą w innych państwach członkowskich, należy zapewnić, by przy obliczaniu płatności za dane prawa strony uwzględniały wszystkie aspekty dodatkowej usługi online, takie jak cechy usługi, potencjalni i faktyczni odbiorcy, w tym odbiorcy w państwie członkowskim, w którym organizacja radiowa lub telewizyjna posiada główne przedsiębiorstwo, oraz w innych państwach członkowskich, w których uzyskiwany jest dostęp do dodatkowej usługi online i korzysta się z tej usługi, oraz wszystkie wersje językowe. Z zakresu niniejszego rozporządzenia należy wyłączyć usługi online – w ujęciu całościowym – skierowane głównie lub przede wszystkim do odbiorców poza państwem członkowskim, w którym znajduje się główne przedsiębiorstwo organizacji radiowej lub telewizyjnej.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Zasada swobody umów pozwoli na dalsze ograniczanie eksploatacji praw, których dotyczy zasada państwa pochodzenia określona w niniejszym rozporządzeniu, szczególnie w odniesieniu do niektórych technicznych środków transmisji lub niektórych wersji językowych, o ile wszelkie takie ograniczenia eksploatacji tych praw będą zgodne z prawem unijnym.

(11)  Niniejsze rozporządzenie nie wpływa ani na prawa określone w dyrektywie 2001/29/WE, ani na nabywanie lub zbywanie na warunkach umownych praw dotyczących takich dodatkowych usług online. Dlatego zasada terytorialności i zasada swobody umów pozwolą na dalsze ograniczanie eksploatacji praw, których dotyczy zasada państwa pochodzenia określona w niniejszym rozporządzeniu, szczególnie w odniesieniu do niektórych technicznych środków transmisji lub niektórych wersji językowych, o ile wszelkie takie ograniczenia eksploatacji tych praw będą zgodne z prawem krajowym i unijnym.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Operatorzy usług retransmisji oferowanych za pośrednictwem przekazu satelitarnego, przekazu cyfrowego drogą naziemną, przekazu w systemach sieci zamkniętych opartych na protokole IP, sieci ruchomej i podobnych sieci świadczą usługi równoważne usługom świadczonym przez operatorów usług retransmisji kablowej, kiedy dokonują, do odbioru publicznego, równoczesnej, niezmienionej i pełnej retransmisji pierwotnej transmisji programów telewizyjnych i radiowych z innego państwa członkowskiego, w przypadku gdy ta pierwotna transmisja odbywała się przewodowo lub bezprzewodowo, w tym drogą przekazu satelitarnego, lecz z wyłączeniem transmisji online, i przeznaczona była do odbioru publicznego. Powinni oni zatem wchodzić w zakres niniejszego rozporządzenia i korzystać z mechanizmu wprowadzającego obowiązkowe zbiorowe zarządzanie prawami. Z zakresu niniejszego rozporządzenia należy wyłączyć usługi retransmisji oferowane w otwartym internecie, ponieważ mają one odmienne cechy. Nie są one związane z żadną konkretną infrastrukturą, a ich zdolność do zapewnienia kontrolowanego otoczenia jest ograniczona w porównaniu np. z siecią kablową lub z systemami sieci zamkniętych opartych na protokole IP.

(12)  Operatorzy usług retransmisji oferowanych za pośrednictwem przekazu satelitarnego, przekazu cyfrowego drogą naziemną, przekazu w systemach sieci opartych na protokole IP, sieci ruchomej i podobnych sieci, jak również niektórych innych rodzajów retransmisji, świadczą usługi równoważne usługom świadczonym przez operatorów usług retransmisji kablowej, kiedy dokonują, do odbioru publicznego, równoczesnej, niezmienionej i pełnej retransmisji pierwotnej transmisji programów telewizyjnych i radiowych z innego państwa członkowskiego, jeżeli ta pierwotna transmisja odbywała się przewodowo lub bezprzewodowo, w tym drogą przekazu satelitarnego i transmisji online, i przeznaczona była do odbioru publicznego. Powinni oni zatem wchodzić w zakres niniejszego rozporządzenia i korzystać z mechanizmu wprowadzającego obowiązkowe zbiorowe zarządzanie prawami. Usługi retransmisji oferowane w otwartym internecie powinny być włączone w zakres niniejszego rozporządzenia, o ile są świadczone w kontrolowanym otoczeniu, takim jak określone grupy abonentów lub zarejestrowanych użytkowników, porównywalnym do sieci zamkniętych.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Aby zagwarantować pewność prawa operatorom usług retransmisji oferowanych za pośrednictwem przekazu satelitarnego, przekazu cyfrowego drogą naziemną, przekazu w systemach sieci zamkniętych opartych na protokole IP, sieci ruchomej i podobnych sieci oraz aby zniwelować różnice w prawie krajowym w odniesieniu do takich usług retransmisji, należy zastosować zasady podobne do zasad stosowanych wobec retransmisji drogą kablową, określonych w dyrektywie 93/83/EWG. Zasady określone w tej dyrektywie obejmują zobowiązanie do wykonania prawa do przyznania lub nieprzyznania zezwolenia operatorowi usługi retransmisji poprzez organizację zbiorowego zarządzania. Pozostaje to bez uszczerbku dla dyrektywy 2014/26/UE18, a w szczególności do jej przepisów dotyczących praw podmiotów praw w odniesieniu do wyboru organizacji zbiorowego zarządzania.

(13)  Aby zagwarantować pewność prawa operatorom usług retransmisji oferowanych za pośrednictwem przekazu satelitarnego, przekazu cyfrowego drogą naziemną, przekazu w systemach opartych na protokole IP, sieci ruchomej i podobnych sieci oraz aby zniwelować różnice w prawie krajowym w odniesieniu do takich usług retransmisji, należy zastosować zasady podobne do zasad stosowanych wobec retransmisji drogą kablową, określonych w dyrektywie 93/83/EWG. Zasady określone w tej dyrektywie obejmują zobowiązanie do wykonania prawa do przyznania lub nieprzyznania zezwolenia operatorowi usługi retransmisji poprzez organizację zbiorowego zarządzania. Pozostaje to bez uszczerbku dla dyrektywy 2014/26/UE, a w szczególności do jej przepisów dotyczących praw podmiotów praw w odniesieniu do wyboru organizacji zbiorowego zarządzania.

__________________

__________________

18 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym, Dz.U. L 84 z 20.3.2014, s. 72–98.

18 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym, Dz.U. L 84 z 20.3.2014, s. 72–98.

Poprawka     15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a)  Nadawcy, którzy przekazują dystrybutorom, w drodze przekazu niepublicznego, sygnał będący nośnikiem programów do odbioru publicznego, powinni odpowiadać łącznie z dystrybutorami za wspólnie prowadzone pojedyncze i niepodzielne czynności publicznego udostępniania utworu i podawania go do wiadomości publicznej, określone w art. 3 dyrektywy 2001/29/WE. Od takich organizacji radiowych i telewizyjnych oraz dystrybutorów należy zatem wymagać uzyskania zgody zainteresowanych podmiotów praw na ich uczestnictwo w takich czynnościach.

Poprawka     16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14b)  Stosowanie prawa autorskiego i praw pokrewnych jest w niektórych przypadkach podzielone na szereg określonych terytorialnie praw krajowych, które należą do różnych podmiotów praw i są w niektórych przypadkach wykonywane przez różne podmioty. Dlatego też potrzebna jest baza danych prowadzona przez organizacje zbiorowego zarządzania, aby ułatwić identyfikację podmiotów praw oraz umożliwić organizacjom radiowym i telewizyjnym zawieranie umów licencyjnych.

Poprawka     17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14c)  Wyjątek przewidziany w art. 4, dotyczący praw wykonywanych przez organizacje radiowe i telewizyjne, nie powinien ograniczać przysługującej posiadaczom praw możliwości, by przenieść prawa na organizacje zbiorowego zarządzania i mieć w ten sposób bezpośredni udział w wynagrodzeniach wypłacanych przez operatora usługi retransmisji.

Poprawka     18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Aby zapobiec obchodzeniu zasady państwa pochodzenia poprzez przedłużanie obowiązujących już umów dotyczących wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych związanych ze świadczeniem dodatkowej usługi online, dostępem do niej lub korzystaniem z niej, należy zastosować zasadę państwa pochodzenia także do obowiązujących umów z zachowaniem okresu przejściowego.

skreśla się

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych ani zasad uznanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Mimo iż może dojść do zakłóceń w wykonywaniu praw podmiotów praw w zakresie, w jakim wymagane jest obowiązkowe zbiorowe zarządzanie do celów wykonywania prawa do publicznego udostępniania w odniesieniu do usług retransmisji, wprowadzenie tego warunku w ukierunkowany sposób w odniesieniu do konkretnych usług jest niezbędne, przy czym warunek ten umożliwia również szersze upowszechnianie programów telewizyjnych i radiowych za granicą poprzez ułatwienie weryfikacji tych praw.

(16)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych ani zasad uznanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Mimo iż może dojść do zakłóceń w wykonywaniu praw podmiotów praw w zakresie, w jakim wymagane jest obowiązkowe zbiorowe zarządzanie do celów wykonywania prawa do publicznego udostępniania w odniesieniu do usług retransmisji, wprowadzenie tego warunku w ukierunkowany sposób w odniesieniu do konkretnych usług jest niezbędne, przy czym warunek ten umożliwia również szersze upowszechnianie programów telewizyjnych i radiowych za granicą, a także dostęp do informacji, poprzez ułatwienie weryfikacji tych praw. Ponadto niniejsze rozporządzenie nie narusza obowiązujących w państwach członkowskich ustaleń dotyczących sposobów zarządzania prawami, takich jak rozszerzone licencje zbiorowe, ustawowe domniemanie reprezentacji lub przeniesienia, zarządzanie zbiorowe lub podobne ustalenia bądź ich kombinacje.

Poprawka     20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  W określonym terminie po wejściu w życie rozporządzenia należy przeprowadzić jego przegląd, aby ocenić między innymi zakres, w jakim zwiększyło się transgraniczne świadczenie dodatkowych usług online z korzyścią dla konsumentów europejskich, a zatem również z korzyścią dla zwiększonej różnorodności kulturowej w Unii.

(18)  W określonym terminie po wejściu w życie rozporządzenia należy przeprowadzić jego przegląd, aby ocenić między innymi – oraz w świetle wejścia w życie rozporządzenia* Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapewnienia możliwości transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści – zakres, w jakim zwiększyło się transgraniczne świadczenie dodatkowych usług online z korzyścią dla konsumentów europejskich, a zatem również z korzyścią dla zwiększonej różnorodności kulturowej w Unii, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania tego rozporządzenia na inwestycje w treści europejskie.

 

__________________

 

* Rozporządzenie nie zostało dotychczas przyjęte.

Poprawka     21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, a mianowicie wspieranie transgranicznego świadczenia dodatkowych usług online i ułatwianie retransmisji programów telewizyjnych i radiowych pochodzących z innych państw członkowskich, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na jego rozmiary i skutki możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia jego celu. Jeżeli chodzi o transgraniczne świadczenie dodatkowych usług online, w niniejszym rozporządzeniu ustanawia się mechanizmy wspomagające, aby ułatwić weryfikację praw autorskich i praw pokrewnych. Niniejsze rozporządzenie nie zobowiązuje organizacji radiowych i telewizyjnych do świadczenia takich usług za granicą. Nie zobowiązuje ono również operatorów usług retransmisji do włączania do swoich usług programów telewizyjnych i radiowych pochodzących z innych państw członkowskich. Niniejsze rozporządzenie dotyczy wyłącznie wykonywania niektórych praw do retransmisji w zakresie niezbędnym do uproszczenia udzielania licencji na prawa autorskie i prawa pokrewne w związku z takimi usługami i wyłącznie w odniesieniu do programów telewizyjnych i radiowych pochodzących z innych państw członkowskich Unii,

(19)  Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, a mianowicie wspieranie transgranicznego świadczenia dodatkowych usług online nadawców radiowych i telewizyjnych oraz ułatwianie retransmisji programów telewizyjnych i radiowych pochodzących z innych państw członkowskich, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na jego rozmiary i skutki możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia jego celu. Jeżeli chodzi o transgraniczne świadczenie dodatkowych usług online nadawców radiowych i telewizyjnych, w niniejszym rozporządzeniu ustanawia się mechanizmy wspomagające, aby ułatwić weryfikację praw autorskich i praw pokrewnych. Niniejsze rozporządzenie nie zobowiązuje organizacji radiowych i telewizyjnych do świadczenia takich usług za granicą. Nie zobowiązuje ono również operatorów usług retransmisji do włączania do swoich usług programów telewizyjnych i radiowych pochodzących z innych państw członkowskich. Niniejsze rozporządzenie dotyczy wyłącznie wykonywania niektórych praw do retransmisji w zakresie niezbędnym do uproszczenia udzielania licencji na prawa autorskie i prawa pokrewne w związku z takimi usługami i wyłącznie w odniesieniu do programów telewizyjnych i radiowych pochodzących z innych państw członkowskich Unii,

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  „dodatkowa usługa online” oznacza usługę online polegającą na przekazywaniu do odbioru publicznego, przez organizację radiową lub telewizyjną lub pod jej kontrolą i na jej odpowiedzialność, programów radiowych lub telewizyjnych równocześnie z ich emisją przez organizację radiową lub telewizyjną lub w określonym czasie po ich nadaniu przez tę organizację oraz na przekazywaniu wszelkich materiałów dodatkowych w stosunku do emisji, wyprodukowanych przez tę organizację radiową lub telewizyjną lub dla tej organizacji;

a)  „dodatkowa usługa online” oznacza usługę online polegającą na przekazywaniu do odbioru publicznego, przez organizację radiową lub telewizyjną lub pod jej kontrolą i na jej odpowiedzialność, następujących usług:

 

(i) „usługa typu catch-up”, oznaczająca usługę polegającą na przekazywaniu do odbioru publicznego, przez ograniczony czas, programów radiowych lub telewizyjnych, które zostały uprzednio nadane przez organizację radiową lub telewizyjną;

 

(ii) „usługa typu simulcasting”, oznaczająca usługę polegającą na przekazywaniu do odbioru publicznego programów radiowych lub telewizyjnych w sposób liniowy w tym samym czasie, w którym są nadawane;

 

(iii) „dodatkowe rozszerzone usługi online dotyczące materiałów audiowizualnych”, oznaczające usługi zapewniające dostęp do materiałów, które wzbogacają lub poszerzają programy telewizyjne i radiowe nadawane przez organizację radiową lub telewizyjną, w tym przez zapowiedzi, poszerzanie, uzupełnianie lub analizę treści danego programu.

 

Definicje te obejmują usługi online świadczone przez organizację radiową lub telewizyjną, polegające na przekazywaniu do odbioru publicznego utworów, które zostały wyprodukowane przez tę organizację i są nadawane wyłącznie online;

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  „retransmisja” oznacza równoczesną, niezmienioną i pełną retransmisję, inną niż retransmisja drogą kablową zdefiniowana w dyrektywie 93/83/EWG i inną niż retransmisja dokonywana w ramach usługi dostępu do internetu zdefiniowanej w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/212019, przeznaczona do publicznego odbioru pierwotnej transmisji z innego państwa członkowskiego programów telewizyjnych lub radiowych przeznaczonych do odbioru publicznego, dokonanej przewodowo lub bezprzewodowo, w tym drogą przekazu satelitarnego, lecz z wyłączeniem transmisji online, pod warunkiem że takiej retransmisji dokonuje strona inna niż organizacja radiowa lub telewizyjna, która przeprowadziła pierwotną transmisję lub pod której kontrolą i na której odpowiedzialność taka transmisja została przeprowadzona.

b)  „retransmisja” oznacza równoczesną, niezmienioną i pełną retransmisję, inną niż retransmisja drogą kablową zdefiniowana w dyrektywie 93/83/EWG i przeznaczoną do publicznego odbioru pierwotnej transmisji z innego państwa członkowskiego programów telewizyjnych lub radiowych przeznaczonych do odbioru publicznego, dokonanej przewodowo lub bezprzewodowo, w tym drogą przekazu satelitarnego lub transmisji online, pod warunkiem że taka retransmisja jest równoważna z retransmisjami prowadzonymi przez operatorów usług retransmisji drogą kablową, odbywa się w środowisku zamkniętym oraz dokonuje jej strona inna niż organizacja radiowa lub telewizyjna, która przeprowadziła pierwotną transmisję lub pod której kontrolą i na której odpowiedzialność taka transmisja została przeprowadzona, przy czym strona ta nabyła do tego odpowiednie prawa. Retransmisje online wchodzą w zakres niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że odbywają się w kontrolowanym otoczeniu i że można wyraźnie określić grupę odbiorców takich retransmisji.

__________________

 

19 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, Dz.U. L 310 z 26.11.2015, s. 1.

 

Poprawka     24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  „przekaz niepubliczny” oznacza proces składający się z co najmniej dwóch etapów, w ramach którego organizacje radiowe i telewizyjne przekazują sygnały będące nośnikami ich programów telewizyjnych lub radiowych przeznaczonych do odbioru publicznego usługodawcom drogą połączeń między dwiema stacjami – przewodowo lub bezprzewodowo, w tym drogą satelitarną – w taki sposób, że sygnały te nie są dostępne publicznie w czasie takiego przekazywania. Usługodawcy oferują te programy odbiorcom – równocześnie, w niezmienionej i pełnej formie – do oglądania lub słuchania za pomocą różnych technologii, takich jak systemy przewodowe, systemy bezprzewodowe, przekaz satelitarny, przekaz cyfrowy drogą naziemną, przekaz w systemach opartych na protokole IP, sieci ruchome lub podobne.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1)  Czynności publicznego udostępniania i podawania do wiadomości następujące podczas świadczenia dodatkowej usługi online przez organizację radiową lub telewizyjną lub pod jej kontrolą i na jej odpowiedzialność oraz czynności zwielokrotniania niezbędne w celu świadczenia dodatkowej usługi online, dostępu do niej lub korzystania z niej uznaje się, do celów wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych dotyczących tych czynności, za występujące wyłącznie w państwie członkowskim, w którym organizacja radiowa lub telewizyjna posiada główne przedsiębiorstwo.

1)  Czynności publicznego udostępniania i podawania do wiadomości programów informacyjnych i publicystycznych następujące podczas świadczenia dodatkowej usługi online przez organizację radiową lub telewizyjną lub pod jej kontrolą i na jej odpowiedzialność oraz czynności zwielokrotniania programów informacyjnych i publicystycznych niezbędne w celu świadczenia dodatkowej usługi online, uznaje się, do celów wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych dotyczących tych czynności, za występujące wyłącznie w państwie członkowskim, w którym organizacja radiowa lub telewizyjna posiada główne przedsiębiorstwo.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a)  Ustęp 1 nie narusza zasady terytorialności, zasady swobody umów na mocy prawa autorskiego ani też praw przewidzianych w dyrektywie 2001/29/WE. Na tej podstawie strony są uprawnione, by nadal uzgadniać wprowadzanie ograniczeń dotyczących korzystania z praw, o których mowa w ust. 1, o ile ograniczenia takie są zgodne z prawem unijnym i krajowym.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2)  Przy ustalaniu kwoty opłaty za prawa podlegające zasadzie państwa pochodzenia określonej w ust. 1 strony uwzględniają wszystkie aspekty dodatkowej usługi online, takie jak cechy dodatkowej usługi online, odbiorcy i wersja językowa.

2)  Przy ustalaniu kwoty opłaty za prawa podlegające zasadzie państwa pochodzenia określonej w ust. 1 strony uwzględniają wszystkie aspekty dodatkowej usługi online, takie jak cechy dodatkowej usługi online, odbiorcy w państwie członkowskim, w którym organizacja radiowa lub telewizyjna posiada główne przedsiębiorstwo, a także odbiorcy w innych państwach członkowskich i poszczególne wersje językowe.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a)  Wszelkie spory dotyczące wykonywania praw wynikających z niniejszego artykułu podlegają właściwym sądom państwa członkowskiego, w którym organizacja radiowa lub telewizyjna świadcząca usługę online ma siedzibę.

Poprawka     29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b)  Ustęp 1 nie ma zastosowania do dodatkowych usług online, które skierowane są głównie i przede wszystkim do odbiorców poza państwem członkowskim, w którym organizacja radiowa lub telewizyjna posiada główne przedsiębiorstwo.

Poprawka     30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a)  Jeżeli autorzy przekazali swoje prawo do retransmisji producentowi, zachowują niezbywalne prawo do otrzymania godziwego wynagrodzenia za retransmisję danego utworu, które to prawo może zostać wykonane jedynie za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania reprezentującej autorów, chyba że inne umowy dotyczące zbiorowego zarządzania gwarantują autorom utworów audiowizualnych takie wynagrodzenie.

Poprawka     31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a)  Państwa członkowskie zapewniają, aby – w przypadku integralnego ponownego wykorzystania usług online świadczonych przez organizacje radiowe i telewizyjne – umowa zbiorowa podpisana przez stowarzyszenie przedstawicielskie, do którego należą użytkownicy utworów lub stowarzyszenia użytkowników określonej grupy utworów, mogła zostać rozszerzona na podmioty praw należące do tej samej grupy, które nie są jeszcze reprezentowane przez to stowarzyszenie przedstawicielskie. Niereprezentowany podmiot praw może w dowolnym momencie zgłosić sprzeciw wobec takiego rozszerzenia i zarządzać swoimi prawami indywidualnie lub zbiorowo w innym zgrupowaniu.

Poprawka     32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5b)  Organizacje zbiorowego zarządzania prowadzą bazę danych zawierającą informacje dotyczące stosowania prawa autorskiego i praw pokrewnych, w tym takie jak podmiot danego prawa, sposób wykorzystania, terytorium oraz okres mający zastosowanie do utworów chronionych.

Poprawka     33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 5 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5c)  Ustępy 1–5 mają zastosowanie do usługodawców, którzy przekazują odbiorcom programy telewizyjne i radiowe organizacji radiowych i telewizyjnych otrzymywane w drodze przekazu niepublicznego.

Poprawka     34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 4a

 

Wykorzystywanie transmisji programów za pośrednictwem przekazu niepublicznego

 

Organizacje radiowe i telewizyjne, które przekazują dystrybutorom, w drodze przekazu niepublicznego, sygnał będący nośnikiem programów do odbioru publicznego, odpowiadają łącznie z takimi dystrybutorami za wspólnie prowadzone pojedyncze i niepodzielne czynności publicznego udostępniania utworu i podawania go do wiadomości publicznej, określone w art. 3 dyrektywy 2001/29/WE. W takiej sytuacji zarówno od organizacji radiowej lub telewizyjnej, jak i od dystrybutorów zaangażowanych w ten proces wymaga się uzyskania zgody właściwych podmiotów praw na ich uczestnictwo w takich czynnościach i na korzystanie z ich praw podczas takich czynności.

Poprawka     35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 5

skreśla się

Przepis przejściowy

 

Umowy w sprawie wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych dotyczących czynności publicznego udostępniania i podawania do wiadomości następujących w trakcie świadczenia dodatkowej usługi online oraz czynności zwielokrotniania niezbędnych do celów świadczenia dodatkowej usługi online, dostępu do niej lub korzystania z niej obowiązujące w dniu [the date mentioned in Article 7(2), to be inserted by OPOCE ] r. podlegają przepisom art. 2 od dnia [the date mentioned in Article 7(2) + 2 years, to be inserted by OPOCE] r., jeżeli wygasają po tej dacie.

 

Poprawka     36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2)  Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia [6 months following the day of its publication, to be inserted by OPOCE] r.

2)  Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia [12 months following the day of its publication, to be inserted by OPOCE] r.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz retransmisji programów telewizyjnych i radiowych

Odsyłacze

COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

6.10.2016

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

6.10.2016

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Angelika Mlinar

21.11.2016

Rozpatrzenie w komisji

24.4.2017

25.4.2017

 

 

Data przyjęcia

21.6.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

40

15

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Pilar Ayuso, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Constanze Krehl, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Florent Marcellesi, Anne Sander, Davor Škrlec

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI OPINIODAWCZEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

40

+

ECR

Edward Czesak, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Herbert Reul, Paul Rübig, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen

S&D

José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

15

-

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck

EFDD

David Borrelli, Dario Tamburrano

GUE

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlícek, Paloma López Bermejo

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Davor Škrlec

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (6.6.2017)

dla Komisji Prawnej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz do retransmisji programów telewizyjnych i radiowych

(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Vicky Ford

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Prawnej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka     1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Rozwój technologii cyfrowych i internetu zmienił sposób rozpowszechniania programów telewizyjnych i radiowych oraz sposób dostępu do takich programów. Coraz więcej użytkowników chciałoby posiadać dostęp do programów telewizyjnych i radiowych, zarówno w czasie rzeczywistego nadawania jak i na żądanie, za pośrednictwem tradycyjnych kanałów takich jak przekaz satelitarny czy sieć kablowa, a także w ramach usług online. W związku z tym organizacje radiowe i telewizyjne oprócz nadawania własnych programów telewizyjnych i radiowych coraz częściej oferują dodatkowe usługi online związane z emisją, takie jak usługi typu simulcasting czy catch-up. Operatorzy usług retransmisji, którzy gromadzą nadawane programy telewizyjne i radiowe w pakiety i przekazują je użytkownikom równocześnie z pierwotną transmisją programu, bez zmian i w całości, wykorzystują różne techniki retransmisji, takie jak sieć kablowa, przekaz satelitarny, transmisja cyfrowa drogą naziemną, przekaz w systemach sieci zamkniętych opartych na protokole IP, sieć ruchoma czy otwarty internet. Jeżeli chodzi o użytkowników, widoczne jest rosnące zapotrzebowanie na dostęp do programów telewizyjnych i radiowych, które pochodzą nie tylko z ich państwa członkowskiego, lecz również z innych państw członkowskich Unii. Zapotrzebowanie to istnieje również wśród członków mniejszości językowych Unii oraz osób, które mieszkają w innym państwie członkowskim niż ich państwo pochodzenia.

(2)  Rozwój technologii cyfrowych i internetu zmienił sposób rozpowszechniania programów telewizyjnych i radiowych oraz sposób dostępu do takich programów. Coraz więcej użytkowników chciałoby posiadać dostęp do programów telewizyjnych i radiowych, zarówno w czasie rzeczywistego nadawania, jak i na żądanie, za pośrednictwem tradycyjnych kanałów takich jak przekaz satelitarny czy sieć kablowa, a także w ramach usług online. W związku z tym organizacje radiowe i telewizyjne oprócz nadawania własnych programów telewizyjnych i radiowych coraz częściej oferują dodatkowe usługi online związane z emisją, takie jak usługi typu simulcasting czy catch-up. Operatorzy usług retransmisji, którzy gromadzą nadawane programy telewizyjne i radiowe w pakiety i przekazują je użytkownikom równocześnie z pierwotną transmisją programu, bez zmian i w całości, wykorzystują różne techniki retransmisji, takie jak sieć kablowa, przekaz satelitarny, transmisja cyfrowa drogą naziemną, przekaz w systemach sieci zamkniętych opartych na protokole IP, sieć ruchoma czy otwarty internet. Jeżeli chodzi o użytkowników, widoczne jest rosnące zapotrzebowanie na dostęp do programów telewizyjnych i radiowych, w tym usług typu catch-up, które pochodzą nie tylko z ich państwa członkowskiego, lecz również z innych państw członkowskich Unii. Zapotrzebowanie to istnieje również wśród członków mniejszości językowych Unii oraz osób, które mieszkają w innym państwie członkowskim niż ich państwo pochodzenia. Taki rosnący popyt jest pozytywnym zjawiskiem, zatem blokowanie geograficzne nie powinno być domyślnym rozwiązaniem dla ogółu treści audiowizualnych produkowanych w Unii i transmitowanych w internecie. Jednakże model finansowania terytorialnego treści europejskich ma podstawowe znaczenie dla pomyślności europejskiego sektora mediów audiowizualnych.

Poprawka     2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Operatorzy usług retransmisji zwykle oferują wiele programów telewizyjnych i radiowych, w których podczas retransmisji występuje wiele utworów i innych przedmiotów objętych ochroną; mają oni bardzo mało czasu na uzyskanie niezbędnych licencji, a więc obciążenie związane z weryfikacją praw jest dla nich bardzo duże. W przypadku podmiotów praw występuje również ryzyko, że ich utwory i inne przedmioty objęte ochroną będą eksploatowane bez zezwolenia lub bez wypłaty wynagrodzenia.

(4)  Operatorzy usług retransmisji zwykle oferują wiele programów telewizyjnych i radiowych, w których podczas retransmisji występuje wiele utworów i innych przedmiotów objętych ochroną; mają oni bardzo mało czasu na uzyskanie niezbędnych licencji, a więc obciążenie związane z weryfikacją praw jest dla nich bardzo duże. W przypadku podmiotów praw występuje również ryzyko, że ich utwory i inne przedmioty objęte ochroną będą eksploatowane bez zezwolenia lub bez wypłaty odpowiedniego wynagrodzenia.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Dodatkowe usługi online objęte niniejszym rozporządzeniem są usługami oferowanymi przez organizacje radiowe i telewizyjne mającymi wyraźny i zależny związek z nadawanym programem. Obejmują one usługi dające dostęp do programów telewizyjnych i radiowych w sposób liniowy równocześnie z emisją oraz usługi dające dostęp, w określonym czasie po emisji, do programów telewizyjnych i radiowych nadanych wcześniej przez organizację radiową lub telewizyjną (tzw. usługi catch-up). Dodatkowe usługi online obejmują ponadto usługi dostępu do materiałów, które wzbogacają lub w innych sposób poszerzają programy telewizyjne i radiowe nadawane przez organizację radiową lub telewizyjną, między innymi poprzez zapowiedzi, poszerzanie, uzupełnianie lub analizę treści danego programu. Zapewnianie dostępu do poszczególnych utworów lub innych przedmiotów objętych ochroną, które zostały włączone do programu telewizyjnego lub radiowego, nie powinno być uznawane za dodatkową usługę online. Podobnie zapewnianie dostępu do utworów lub innych przedmiotów objętych ochroną niezależnie od emisji, np. usługi zapewniające dostęp do poszczególnych utworów muzycznych lub audiowizualnych, albumów muzycznych lub nagrań wideo, nie jest objęte definicją usługi pomocniczej online.

(8)  Dodatkowe usługi online objęte niniejszym rozporządzeniem to usługi oferowane przez organizacje radiowe i telewizyjne, które obejmują usługi dające dostęp do programów telewizyjnych i radiowych w sposób liniowy równocześnie z emisją oraz nieliniowe usługi dające dostęp – najwcześniej jeden miesiąc przed emisją, w jej trakcie lub po emisji do programów telewizyjnych i radiowych nadanych przez organizację radiową lub telewizyjną (tzw. usługi przesyłania strumieniowego oraz catch-up). Dodatkowe usługi online obejmują ponadto usługi dostępu do materiałów, które wzbogacają lub w innych sposób poszerzają programy telewizyjne i radiowe nadawane przez organizację radiową lub telewizyjną, między innymi poprzez zapowiedzi, poszerzanie, uzupełnianie lub analizę treści danego programu, a także materiał wyprodukowany pierwotnie dla środowiska internetowego. Zapewnianie dostępu do poszczególnych utworów lub innych przedmiotów objętych ochroną, które zostały włączone do programu telewizyjnego lub radiowego, nie powinno być uznawane za dodatkową usługę online. Podobnie zapewnianie dostępu do albumów muzycznych lub nagrań wideo nie jest objęte definicją usługi pomocniczej online.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Ponieważ uznaje się, że świadczenie dodatkowej usługi online, dostęp do niej lub korzystanie z niej następuje wyłącznie w państwie członkowskim, w którym organizacja radiowa lub telewizyjna posiada główne przedsiębiorstwo, podczas gdy faktycznie usługę tę można świadczyć za granicą w innych państwach członkowskich, należy zapewnić, by przy obliczaniu płatności za dane prawa strony uwzględniały wszystkie aspekty dodatkowej usługi online, takie jak cechy usługi, odbiorcy, w tym odbiorcy w państwie członkowskim, w którym organizacja radiowa lub telewizyjna posiada główne przedsiębiorstwo, oraz w innych państwach członkowskich, w których uzyskiwany jest dostęp do dodatkowej usługi online i korzysta się z tej usługi, oraz wersja językowa.

(10)  Ponieważ uznaje się, że świadczenie dodatkowej usługi online, dostęp do niej lub korzystanie z niej następuje wyłącznie w państwie członkowskim, w którym organizacja radiowa lub telewizyjna posiada główne przedsiębiorstwo, podczas gdy faktycznie usługę tę można świadczyć za granicą w innych państwach członkowskich, należy zadbać o to, by przy obliczaniu odpowiedniego wynagrodzenia wypłacanego za dane prawa strony uwzględniały wszystkie aspekty dodatkowej usługi online, takie jak cechy usługi, faktyczni i potencjalni odbiorcy, w tym odbiorcy w państwie członkowskim, w którym organizacja radiowa lub telewizyjna posiada główne przedsiębiorstwo, oraz w innych państwach członkowskich, w których uzyskiwany jest dostęp do dodatkowej usługi online i korzysta się z tej usługi, oraz wszystkie dostępne wersje językowe i wersje z napisami. Ponadto wynagrodzenie to powinno być racjonalne w stosunku do wartości ekonomicznej świadczonej usługi.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Zasada swobody umów pozwoli na dalsze ograniczanie eksploatacji praw, których dotyczy zasada państwa pochodzenia określona w niniejszym rozporządzeniu, szczególnie w odniesieniu do niektórych technicznych środków transmisji lub niektórych wersji językowych, o ile wszelkie takie ograniczenia eksploatacji tych praw będą zgodne z prawem unijnym.

(11)  Należy przypomnieć, że dzięki zasadzie swobody umów możliwe będzie dalsze ograniczanie eksploatacji praw, których dotyczy zasada państwa pochodzenia określona w niniejszym rozporządzeniu, czego dowiodło wdrażanie dyrektywy 93/83/EWG, szczególnie w odniesieniu do niektórych technicznych środków transmisji lub niektórych wersji językowych oraz charakteru niektórych umów i ich wykonywania, o ile wszelkie takie ograniczenia eksploatacji tych praw będą zgodne z prawem unijnym i krajowym.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a)  Jak potwierdził Trybunał Sprawiedliwości, podmioty praw autorskich mogą otrzymać stosowne wynagrodzenie za korzystanie z ich utworów lub innych przedmiotów objętych prawami zgodnie z art. 101 TFUE.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11b)  Niniejsze rozporządzenie, zgodnie z zasadą swobody umów, nie stanowi przeszkody dla istniejących modeli licencjonowania, takich jak licencje o charakterze terytorialnym, i pozostaje bez uszczerbku dla istniejących krajowych przepisów prawa autorskiego dotyczących odpowiedniego wynagrodzenia, a także istniejących rozwiązań w zakresie zbiorowego zarządzania retransmisją na terytorium państwa członkowskiego.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Operatorzy usług retransmisji oferowanych za pośrednictwem przekazu satelitarnego, przekazu cyfrowego drogą naziemną, przekazu w systemach sieci zamkniętych opartych na protokole IP, sieci ruchomej i podobnych sieci świadczą usługi równoważne usługom świadczonym przez operatorów usług retransmisji kablowej, kiedy dokonują, do odbioru publicznego, równoczesnej, niezmienionej i pełnej retransmisji pierwotnej transmisji programów telewizyjnych i radiowych z innego państwa członkowskiego, w przypadku gdy ta pierwotna transmisja odbywała się przewodowo lub bezprzewodowo, w tym drogą przekazu satelitarnego, lecz z wyłączeniem transmisji online, i przeznaczona była do odbioru publicznego. Powinni oni zatem wchodzić w zakres niniejszego rozporządzenia i korzystać z mechanizmu wprowadzającego obowiązkowe zbiorowe zarządzanie prawami. Z zakresu niniejszego rozporządzenia należy wyłączyć usługi retransmisji oferowane w otwartym internecie, ponieważ mają one odmienne cechy. Nie są one związane z żadną konkretną infrastrukturą, a ich zdolność do zapewnienia kontrolowanego otoczenia jest ograniczona w porównaniu np. z siecią kablową lub z systemami sieci zamkniętych opartych na protokole IP.

(12)  Operatorzy usług retransmisji oferowanych za pośrednictwem przekazu satelitarnego, przekazu cyfrowego drogą naziemną, przekazu w systemach sieci zarówno otwartych, jak i zamkniętych opartych na protokole IP, sieci ruchomej i podobnych sieci świadczą usługi równoważne usługom świadczonym przez operatorów usług retransmisji kablowej, kiedy dokonują, do odbioru publicznego, równoczesnej, niezmienionej i pełnej retransmisji pierwotnej transmisji programów telewizyjnych i radiowych z innego państwa członkowskiego, w przypadku gdy ta pierwotna transmisja odbywała się przewodowo lub bezprzewodowo, w tym drogą przekazu satelitarnego, lecz z wyłączeniem transmisji online, i przeznaczona była do odbioru publicznego. Powinni oni zatem wchodzić w zakres niniejszego rozporządzenia i korzystać z mechanizmu wprowadzającego obowiązkowe zbiorowe zarządzanie prawami. Do zakresu niniejszego rozporządzenia należy włączyć usługi retransmisji oparte na protokole IP, zarówno te oferowane w systemach sieci zamkniętych, jak i w otwartym internecie, powinny one także korzystać z mechanizmu wprowadzającego obowiązkowe zbiorowe zarządzanie prawami, o ile zapewniają one kontrolowane otoczenie porównywalne z systemami sieci zamkniętych i mogą wykazać, że ich usługi są świadczone na rzecz wyraźnie wyodrębnionej grupy abonentów lub zarejestrowanych użytkowników. Włączenie takich usług ma kluczowe znaczenie dla umożliwienia – zgodnie z oczekiwaniami konsumentów – przenoszenia takich usług w państwie członkowskim zamieszkania, jak i poza nim, za pomocą mechanizmu ustanowionego w rozporządzeniu (UE) nr 2017/... Parlamentu Europejskiego i Rady 1a.

 

__________________

 

1a Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapewnienia możliwości transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści (2015/0284(COD)).

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Aby zagwarantować pewność prawa operatorom usług retransmisji oferowanych za pośrednictwem przekazu satelitarnego, przekazu cyfrowego drogą naziemną, przekazu w systemach sieci zamkniętych opartych na protokole IP, sieci ruchomej i podobnych sieci oraz aby zniwelować różnice w prawie krajowym w odniesieniu do takich usług retransmisji, należy zastosować zasady podobne do zasad stosowanych wobec retransmisji drogą kablową, określonych w dyrektywie 93/83/EWG. Zasady określone w tej dyrektywie obejmują zobowiązanie do wykonania prawa do przyznania lub nieprzyznania zezwolenia operatorowi usługi retransmisji poprzez organizację zbiorowego zarządzania. Pozostaje to bez uszczerbku dla dyrektywy 2014/26/UE18, a w szczególności do jej przepisów dotyczących praw podmiotów praw w odniesieniu do wyboru organizacji zbiorowego zarządzania.

(13)  Aby zagwarantować pewność prawa operatorom usług retransmisji oferowanych za pośrednictwem przekazu satelitarnego, przekazu cyfrowego drogą naziemną, przekazu w systemach sieci zamkniętych opartych na protokole IP, sieci ruchomej i podobnych sieci oraz za pośrednictwem otwartego internetu w przypadku, gdy zapewnione są kontrolowane otoczenie i określony krąg odbiorców, oraz aby zniwelować różnice w prawie krajowym w odniesieniu do takich usług retransmisji, należy zastosować zasady podobne do zasad stosowanych wobec retransmisji drogą kablową, określonych w dyrektywie 93/83/EWG. Zasady określone w tej dyrektywie obejmują zobowiązanie do wykonania prawa do przyznania lub nieprzyznania zezwolenia operatorowi usługi retransmisji poprzez organizację zbiorowego zarządzania. Pozostaje to bez uszczerbku dla dyrektywy 2014/26/UE18, a w szczególności do jej przepisów dotyczących praw podmiotów praw w odniesieniu do wyboru organizacji zbiorowego zarządzania.

__________________

__________________

18 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym, Dz.U. L 84 z 20.3.2014, s. 72–98.

18 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym, Dz.U. L 84 z 20.3.2014, s. 72–98.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)  Dystrybutorzy tacy jak operatorzy kablowi lub operatorzy platform, którzy odbierają sygnały będące nośnikiem programów w drodze przekazu bezpośredniego w celu zapewnienia ich publicznego odbioru, powinni być objęci przepisami obowiązkowego zbiorowego zarządzania określonymi w niniejszym rozporządzeniu, nawet jeżeli publiczne udostępnianie nie nastąpiło przed transmisją sygnału przez dystrybutora. Dystrybutorzy powinni w związku z tym uzyskać od właściwych podmiotów praw autorskich zezwolenie dotyczące ich odpowiedniego udziału w takich działaniach, podlegającego obowiązkowemu zarządzaniu zbiorowemu. Pojęcie „przekazu bezpośredniego” to termin techniczny, używany dla opisania konkretnej sytuacji, w której operatorzy kablowi lub inni operatorzy platform odbierają sygnał nadawczy bezpośrednio z pomieszczeń nadawcy lub za pośrednictwem prywatnie zamkniętej sieci, w taki sposób, że sygnał nadawczy nie jest przekazywany do odbioru publicznego przed transmisją przez operatora odbierającego sygnał. W tej sytuacji, co ma zwykle miejsce w granicach danego państwa członkowskiego, istnieje tylko jedno publiczne udostępnienie takiego sygnału będącego nośnikiem programu. Wyjaśnienie to jest ważne w celu uniknięcia dalszych trudności w interpretacji pojęcia publicznego udostępniania, co miałoby konsekwencje wykraczające poza problematykę retransmisji.

Poprawka     11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a)  Stosowanie prawa autorskiego i praw pokrewnych jest w niektórych przypadkach podzielone na szereg określonych terytorialnie praw krajowych, które należą do różnych podmiotów praw i które są w niektórych przypadkach wykonywane przez różne podmioty. Dlatego też potrzebna jest baza danych, prowadzona przez organizacje zbiorowego zarządzania, aby ułatwić identyfikację podmiotów praw oraz umożliwić organizacjom radiowym i telewizyjnym zawieranie umów licencyjnych.

Poprawka     12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Aby zapobiec obchodzeniu zasady państwa pochodzenia poprzez przedłużanie obowiązujących już umów dotyczących wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych związanych ze świadczeniem dodatkowej usługi online, dostępem do niej lub korzystaniem z niej, należy zastosować zasadę państwa pochodzenia także do obowiązujących umów z zachowaniem okresu przejściowego.

skreśla się

Poprawka     13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych ani zasad uznanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Mimo iż może dojść do zakłóceń w wykonywaniu praw podmiotów praw w zakresie, w jakim wymagane jest obowiązkowe zbiorowe zarządzanie do celów wykonywania prawa do publicznego udostępniania w odniesieniu do usług retransmisji, wprowadzenie tego warunku w ukierunkowany sposób w odniesieniu do konkretnych usług jest niezbędne, przy czym warunek ten umożliwia również szersze upowszechnianie programów telewizyjnych i radiowych za granicą poprzez ułatwienie weryfikacji tych praw.

(16)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych ani zasad uznanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Mimo iż może dojść do zakłóceń w wykonywaniu praw podmiotów praw w zakresie, w jakim wymagane jest obowiązkowe zbiorowe zarządzanie do celów wykonywania prawa do publicznego udostępniania w odniesieniu do usług retransmisji, wprowadzenie tego warunku w ukierunkowany sposób w odniesieniu do konkretnych usług jest niezbędne, przy czym warunek ten umożliwia również szersze upowszechnianie programów telewizyjnych i radiowych za granicą poprzez ułatwienie weryfikacji tych praw. Niniejsze rozporządzenie obowiązuje z zastrzeżeniem wszelkich aktualnych lub przyszłych ustaleń w państwach członkowskich dotyczących metod zarządzania prawami, takich jak rozszerzone licencje zbiorowe, ustawowe domniemanie reprezentacji lub przeniesienia, zbiorowe zarządzanie lub podobne ustalenia bądź ich kombinacje.

Poprawka     14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  W określonym terminie po wejściu w życie rozporządzenia należy przeprowadzić jego przegląd, aby ocenić między innymi zakres, w jakim zwiększyło się transgraniczne świadczenie dodatkowych usług online z korzyścią dla konsumentów europejskich, a zatem również z korzyścią dla zwiększonej różnorodności kulturowej w Unii.

(18)  Zgodnie z zasadami lepszego stanowienia prawa w określonym terminie po wejściu w życie rozporządzenia należy przeprowadzić jego przegląd, aby ocenić jego wpływ, a przede wszystkim zakres, w jakim zwiększyło się transgraniczne świadczenie dodatkowych usług online z korzyścią dla konsumentów europejskich, a zatem również z korzyścią dla zwiększonej różnorodności kulturowej w Unii. Przegląd ten powinien być w stosownych przypadkach skoordynowany z przepisami mającymi na celu poprawę transgranicznej dostępności treści na platformach wideo na żądanie, które zostały zawarte w art. 10 dyrektywy 2017/... Parlamentu Europejskiego i Rady1a w postaci mechanizmu rozstrzygania sporów. Jeżeli mechanizm ten nie doprowadzi do znacznej poprawy transgranicznej dostępności treści w ramach platform wideo na żądanie, należy rozważyć włączenie tych usług w zakres niniejszego rozporządzenia.

 

_________________

 

1a Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, COM(2016)0593.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  „dodatkowa usługa online” oznacza usługę online polegającą na przekazywaniu do odbioru publicznego, przez organizację radiową lub telewizyjną lub pod jej kontrolą i na jej odpowiedzialność, programów radiowych lub telewizyjnych równocześnie z ich emisją przez organizację radiową lub telewizyjną lub w określonym czasie po ich nadaniu przez tę organizację oraz na przekazywaniu wszelkich materiałów dodatkowych w stosunku do emisji, wyprodukowanych przez tę organizację radiową lub telewizyjną lub dla tej organizacji;

a)  „dodatkowa usługa online” oznacza usługę online polegającą na przekazywaniu do odbioru publicznego, przez organizację radiową lub telewizyjną lub pod jej kontrolą i na jej odpowiedzialność, programów radiowych lub telewizyjnych wyprodukowanych przez tę organizację radiową lub telewizyjną lub dla tej organizacji, co obejmuje też koprodukcje, najwcześniej jeden miesiąc przed lub równocześnie z ich emisją przez organizację radiową lub telewizyjną, podczas ich nadawania lub w określonym czasie po ich nadaniu przez tę organizację, oraz na przekazywaniu wszelkich materiałów dodatkowych w stosunku do emisji, wyprodukowanych lub współwyprodukowanych przez tę organizację radiową lub telewizyjną lub dla tej organizacji;

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  „retransmisja” oznacza równoczesną, niezmienioną i pełną retransmisję, inną niż retransmisja drogą kablową zdefiniowana w dyrektywie 93/83/EWG i inną niż retransmisja dokonywana w ramach usługi dostępu do internetu zdefiniowanej w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/21201, przeznaczona do publicznego odbioru pierwotnej transmisji z innego państwa członkowskiego programów telewizyjnych lub radiowych przeznaczonych do odbioru publicznego, dokonanej przewodowo lub bezprzewodowo, w tym drogą przekazu satelitarnego, lecz z wyłączeniem transmisji online, pod warunkiem że takiej retransmisji dokonuje strona inna niż organizacja radiowa lub telewizyjna, która przeprowadziła pierwotną transmisję lub pod której kontrolą i na której odpowiedzialność taka transmisja została przeprowadzona.

b)  „retransmisja” oznacza niezmienioną i pełną retransmisję, inną niż retransmisja drogą kablową zdefiniowana w dyrektywie 93/83/EWG, prowadzoną w kontrolowanym otoczeniu i przeznaczoną do publicznego odbioru pierwotnej transmisji z innego państwa członkowskiego programów telewizyjnych lub radiowych przeznaczonych do odbioru publicznego, dokonanej przewodowo lub bezprzewodowo, w tym drogą przekazu satelitarnego, pod warunkiem, że takiej retransmisji dokonuje strona inna niż organizacja radiowa lub telewizyjna, która przeprowadziła pierwotną transmisję lub pod której kontrolą i na której odpowiedzialność taka transmisja została przeprowadzona.

__________________

 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, Dz.U. L 310 z 26.11.2015, s. 1.

 

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  „przekaz bezpośredni” oznacza proces składający się z przynajmniej dwóch etapów, w ramach którego organizacje radiowe i telewizyjne przekazują dystrybutorowi sygnał będący nośnikiem programów na zasadzie punkt-punkt za pośrednictwem prywatnej linii w taki sposób, aby sygnał będący nośnikiem programów nie mógł być odbierany przez ogół społeczeństwa podczas transmisji, a dystrybutor następnie oferuje te programy odbiorcom w całości i bez zmian, aby ci ostatni mogli je oglądać lub słuchać ich drogą przewodową lub bezprzewodową, za pośrednictwem przekazu satelitarnego, przekazu cyfrowego drogą naziemną, przekazu w systemach sieci zamkniętych opartych na protokole IP lub w podobnych sieciach.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1)  Czynności publicznego udostępniania i podawania do wiadomości następujące podczas świadczenia dodatkowej usługi online przez organizację radiową lub telewizyjną lub pod jej kontrolą i na jej odpowiedzialność oraz czynności zwielokrotniania niezbędne w celu świadczenia dodatkowej usługi online, dostępu do niej lub korzystania z niej uznaje się, do celów wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych dotyczących tych czynności, za występujące wyłącznie w państwie członkowskim, w którym organizacja radiowa lub telewizyjna posiada główne przedsiębiorstwo.

1)  Z zastrzeżeniem możliwości przyznania praw wyłącznych czynności publicznego udostępniania i podawania do wiadomości publicznej następujące podczas świadczenia dodatkowej usługi online przez organizację radiową lub telewizyjną lub pod jej kontrolą i na jej odpowiedzialność oraz czynności zwielokrotniania niezbędne w celu świadczenia dodatkowej usługi online, dostępu do niej lub korzystania z niej uznaje się, do celów wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych dotyczących tych czynności, za występujące wyłącznie w państwie członkowskim, w którym organizacja radiowa lub telewizyjna posiada główne przedsiębiorstwo. Wszelkie spory dotyczące wykonywania takich praw autorskich i praw pokrewnych podlegają właściwości sądów tego państwa członkowskiego.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2)  Przy ustalaniu kwoty opłaty za prawa podlegające zasadzie państwa pochodzenia określonej w ust. 1 strony uwzględniają wszystkie aspekty dodatkowej usługi online, takie jak cechy dodatkowej usługi online, odbiorcy i wersja językowa.

2)  Przy ustalaniu odpowiedniej kwoty opłaty za prawa podlegające zasadzie państwa pochodzenia określonej w ust. 1 strony uwzględniają wszystkie aspekty dodatkowej usługi online, takie jak cechy dodatkowej usługi online, odbiorcy, potencjalni odbiorcy w państwie członkowskim, w którym organizacja radiowa lub telewizyjna posiada główne przedsiębiorstwo, oraz w każdym innym zainteresowanym państwie członkowskim, a także wszystkie wersje językowe i wersje z napisami.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 5 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a)  Ustępy 1-5 stosuje się również do przypadków przekazu bezpośredniego, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 lit. ba).

Poprawka     21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5b)  Organizacje zbiorowego zarządzania prowadzą bazę danych zawierającą informacje odnoszące się do stosowania prawa autorskiego i praw pokrewnych, w tym do podmiotu praw, sposobu wykorzystania praw, terytorium, na którym mogą być wykorzystywane, oraz czasu korzystania z nich.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz retransmisji programów telewizyjnych i radiowych

Odsyłacze

COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

6.10.2016

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

6.10.2016

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Vicky Ford

11.10.2016

Poprzedni(a) sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Julia Reda

Rozpatrzenie w komisji

9.2.2017

20.3.2017

 

 

Data przyjęcia

11.5.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

30

6

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kaja Kallas, Arndt Kohn, Julia Reda, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Anne-Marie Mineur

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

30

+

ALDE

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Ulrike Trebesius

EFDD

Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

6

-

ECR

Anneleen Van Bossuyt

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong

Verts/ALE

Pascal Durand, Julia Reda

1

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz retransmisji programów telewizyjnych i radiowych

Odsyłacze

COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)

Data przedstawienia Parlamentowi

14.9.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

6.10.2016

 

 

 

Komisje opiniodawcze

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

6.10.2016

ITRE

6.10.2016

IMCO

6.10.2016

CULT

6.10.2016

Rezygnacja z wydania opinii

       Data decyzji

INTA

12.10.2016

 

 

 

Zaangażowane komisje

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CULT

16.3.2017

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Tiemo Wölken

12.10.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

23.3.2017

29.5.2017

7.9.2017

 

Data przyjęcia

21.11.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

14

9

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Tiemo Wölken

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

John Flack, Emma McClarkin, Sabine Verheyen

Data złożenia

27.11.2017


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

14

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

PPE

S&D

Jean-Marie Cavada

John Flack, Emma McClarkin

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Daniel Buda, Rosa Estaràs Ferragut, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Enrico Gasbarra

9

-

ALDE

GUE:NGL

S&D

VERTS/ALE

António Marinho e Pinto

Jiří Maštálka

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

Max Andersson, Julia Reda

1

0

EFDD

Isabella Adinolfi

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Informacja prawna