Procedură : 2016/0284(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0378/2017

Texte depuse :

A8-0378/2017

Dezbateri :

PV 27/03/2019 - 26
CRE 27/03/2019 - 26

Voturi :

PV 12/12/2017 - 5.5
CRE 12/12/2017 - 5.5
PV 28/03/2019 - 8.4

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0322

RAPORT     ***I
PDF 1139kWORD 180k
27.11.2017
PE 604.674v02-00 A8-0378/2017

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune și radio

(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

Comisia pentru afaceri juridice

Raportor: Tiemo Wölken

Raportoare pentru aviz (*):

Petra Kammerevert, Comisia pentru cultură și educație

(*)  Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură

ERATE/ADDENDA
AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru cultură și educație
 AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie
 AVIZ al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune și radio

(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0594),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0384/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 25 ianuarie 2017(1),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizele Comisiei pentru cultură și educație, Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A8-0378/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)    În vederea bunei funcționări a pieței interne, este necesar să se asigure, în beneficiul utilizatorilor din întreaga Uniune, o difuzare pe scară mai largă a programelor de televiziune și radio din alte state membre, prin facilitarea acordării de licențe privind drepturile de autor și drepturile conexe pentru operele și alte conținuturi protejate incluse în astfel de programe. Programele de televiziune și radio reprezintă mijloace importante de promovare a diversității culturale și lingvistice, a coeziunii sociale și a accesului la informații.

(1)    În vederea bunei funcționări a pieței interne și în special în vederea sporirii accesului la informații, este necesar să se asigure, în beneficiul utilizatorilor din întreaga Uniune, o difuzare pe scară mai largă a programelor de știri și de actualități din alte state membre, prin facilitarea acordării de licențe privind drepturile de autor și drepturile conexe pentru operele și alte conținuturi protejate incluse în astfel de programe. Programele de știri și de actualități reprezintă mijloace importante de promovare a accesului la informații.

Amendamentul     2

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2а)  Furnizorii de servicii mass-media audiovizuale ar trebui să depună eforturi pentru a se asigura că serviciile lor tehnice devin treptat accesibile pentru persoanele cu dizabilități de vedere sau de auz.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)    Există o serie de obstacole în calea furnizării de servicii online auxiliare emisiunilor radiodifuzate și de servicii de retransmisie și, în consecință, în calea liberei circulații în Uniune a programelor de televiziune și radio. Organismele de radiodifuziune transmit zilnic multe ore de știri și de programe culturale, politice, documentare sau de divertisment. Programele respective includ o mare diversitate de conținuturi, cum ar fi opere audiovizuale, muzicale, literare sau grafice, protejate prin drepturi de autor și/sau drepturi conexe, în conformitate cu legislația Uniunii. Acest lucru are ca rezultat un proces complex de obținere a drepturilor de la o multitudine de titulari de drepturi, pentru diferite categorii de opere și de alte conținuturi protejate. Deseori, drepturile trebuie obținute într-un interval scurt de timp, în special atunci când se elaborează programe de știri sau de actualități. Pentru a-și presta serviciile online peste granițe, organismele de radiodifuziune trebuie să dețină, pentru opere și alte conținuturi protejate, drepturile necesare pentru toate teritoriile respective, fapt care mărește complexitatea procesului de obținere a drepturilor.

(3)    Organismele de radiodifuziune transmit zilnic multe ore de știri și de programe de actualități. Programele respective includ o mare diversitate de conținuturi care sunt protejate prin drepturi de autor și/sau drepturi conexe, în conformitate cu legislația Uniunii. Acest lucru are ca rezultat un proces complex de obținere a drepturilor de la o multitudine de titulari de drepturi, pentru diferite categorii de opere și de alte conținuturi protejate. În cazul programelor de știri și de actualități, respectivele drepturi trebuie obținute într-un interval scurt de timp. Pentru a-și presta serviciile online auxiliare peste granițe, organismele de radiodifuziune trebuie să dețină, pentru opere și alte conținuturi protejate, drepturile necesare pentru toate teritoriile respective.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)    Operatorii de servicii de retransmisie, care, în mod normal, oferă numeroase programe care utilizează o multitudine de opere și de alte conținuturi protejate incluse în programele de televiziune și radio retransmise, dispun de un interval foarte scurt de timp pentru a obține licențele necesare și, prin urmare, se confruntă, de asemenea, cu dificultăți semnificative în ceea ce privește obținerea drepturilor. Pentru titularii de drepturi există și riscul ca operele lor și celelalte conținuturi protejate să fie utilizate fără autorizație sau fără plata unei remunerații.

(4)    Operatorii de servicii de retransmisie a programelor de televiziune sau radio care includ opere sau alte conținuturi protejate efectuează un act de comunicare către public, indiferent dacă retransmisia programului de televiziune sau radio se face prin aceleași mijloace tehnice sau mijloace tehnice diferite de cele utilizate pentru actul inițial de radiodifuziune și indiferent dacă această retransmisie are sau nu loc în cadrul zonei de recepție efective sau specifice a radiodifuziunii inițiale. Întrucât serviciile de retransmisie oferă în mod normal numeroase programe care utilizează o multitudine de opere și de alte conținuturi protejate incluse în programele de televiziune și radio retransmise, operatorii de servicii de retransmisie dispun de un interval foarte scurt de timp pentru a obține licențele necesare și, prin urmare, se confruntă, de asemenea, cu dificultăți semnificative în ceea ce privește obținerea drepturilor. Pentru producători, autori, creatori și alți titulari de drepturi există și riscul ca operele lor și celelalte conținuturi protejate să fie utilizate fără autorizație sau fără plata unei remunerații adecvate și echitabile.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  În măsura în care serviciile de retransmisie, care, în mod normal, oferă numeroase programe, utilizează o multitudine de opere și de alte conținuturi protejate incluse în programele de televiziune și radio retransmise, ar trebui să existe posibilitatea ca, în conformitate cu principiul libertății contractuale, să se obțină licențele necesare și, prin urmare, să se asigure titularilor de drepturi o remunerație echitabilă pentru ca aceștia să poată continua să ofere o gamă largă de conținuturi. O astfel de posibilitate ar fi, de asemenea, în interesul consumatorului.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)    Drepturile asupra operelor și a altor conținuturi protejate sunt armonizate, printre altele, prin Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului1 și prin Directiva 2006/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului2.

(5)    Drepturile asupra operelor și a altor conținuturi protejate sunt armonizate, printre altele, prin Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului1 și prin Directiva 2006/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului2, care contribuie, în special, la asigurarea unui nivel ridicat de protecție pentru titularii de drepturi.

_________________

_________________

1 Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională, JO L 167, 22.6.2001, p. 10.

1 Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională, JO L 167, 22.6.2001, p. 10.

2 Directiva 2006/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind dreptul de închiriere și de împrumut și anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietății intelectuale, JO L 376, 27.12.2006, p. 28.

2 Directiva 2006/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind dreptul de închiriere și de împrumut și anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietății intelectuale, JO L 376, 27.12.2006, p. 28.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)    Prin urmare, furnizarea transfrontalieră de servicii online auxiliare emisiunilor radiodifuzate și retransmisia programelor de televiziune și radio din alte state membre ar trebui facilitate prin adaptarea cadrului juridic privind exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe relevante pentru aceste activități.

(7)    Prin urmare, furnizarea transfrontalieră de servicii online auxiliare radiodifuziunii de programe de știri și de actualități și retransmisiilor de programe de televiziune și radio din alte state membre ar trebui facilitată prin adaptarea cadrului juridic privind exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe relevante pentru aceste activități. Întrucât adaptarea cadrului juridic poate duce la limitări privind exercitarea drepturilor exclusive, aceasta ar trebui să se aplice numai în anumite cazuri speciale care nu intră în conflict cu exploatarea normală a operei sau a altor conținuturi protejate și care nu aduc atingere în mod nejustificat intereselor legitime ale titularului drepturilor. Prin urmare, având în vedere, de asemenea, importanța principiului teritorialității pentru finanțarea și producerea de conținut creativ și în special de opere audiovizuale, orice intervenție legislativă ar trebui să fie în mod necesar extrem de limitată și să fie în conformitate cu principiile Uniunii privind necesitatea și proporționalitatea.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)    Serviciile online auxiliare care intră sub incidența prezentului regulament sunt serviciile furnizate de organismele de radiodifuziune și care se află într-un raport clar de subordonare față de emisiunea radiodifuzată. Acestea includ serviciile care oferă acces la programele de televiziune și radio în mod linear, în același timp cu programul radiodifuzat, și serviciile care oferă acces, pe o anumită perioadă de timp după radiodifuzarea programului, la programele de televiziune și radio care au fost difuzate anterior de organismul de radiodifuziune (așa-numitele servicii „în reluare”). În plus, serviciile online auxiliare includ și serviciile care oferă acces la materiale ce îmbogățesc sau completează în alt mod programele de televiziune și radio difuzate de organismul de radiodifuziune, inclusiv prin previzualizarea, îmbogățirea, suplimentarea sau vizionarea din nou a conținutului relevant al programului. Furnizarea accesului la opere sau la alte conținuturi protejate individuale incluse într-un program de televiziune sau radio nu ar trebui considerată ca fiind serviciu online auxiliar. În mod similar, nu intră în definiția serviciului online auxiliar furnizarea, independent de emisiunea radiodifuzată, a accesului la opere sau la alte conținuturi protejate, cum ar fi serviciile care oferă acces la opere muzicale sau audiovizuale, la albume de muzică sau la clipuri video.

(8)    Serviciile online auxiliare care intră sub incidența prezentului regulament sunt serviciile furnizate de organismele de radiodifuziune și care se află într-un raport clar de subordonare față de emisiunea radiodifuzată. Acestea includ serviciile care oferă acces la programele de știri și de actualități în mod strict linear, în același timp cu programul radiodifuzat, și serviciile care oferă acces, pe o anumită perioadă de timp după radiodifuzarea programului, la programele de știri și de actualități care au fost difuzate anterior de organismul de radiodifuziune (așa-numitele servicii „în reluare”). Furnizarea accesului la opere sau la alte conținuturi protejate individuale incluse într-un program de televiziune sau radio nu ar trebui considerată ca fiind serviciu online auxiliar. În mod similar, nu intră în definiția serviciului online auxiliar furnizarea, independent de emisiunea radiodifuzată, a accesului la opere sau la alte conținuturi protejate, cum ar fi serviciile care oferă acces la opere muzicale sau audiovizuale, la albume de muzică sau la clipuri video.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 9

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)    Cu scopul de a facilita obținerea drepturilor pentru furnizarea peste granițe a serviciilor online auxiliare, este necesar să se prevadă introducerea principiului țării de origine în ceea ce privește exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe relevante pentru actele care au loc în cursul furnizării, al accesării sau al utilizării serviciului online auxiliar. Principiul țării de origine ar trebui să se aplice exclusiv relației dintre titularii de drepturi (sau entitățile care îi reprezintă pe titularii de drepturi, cum ar fi organismele de gestiune colectivă) și organismele de radiodifuziune și exclusiv în scopul furnizării, al accesării sau al utilizării serviciului online auxiliar. Principiul țării de origine nu ar trebui să se aplice niciunei comunicări ulterioare către public sau reproduceri a conținutului protejat prin drepturi de autor sau drepturi conexe și care se regăsește în serviciul online auxiliar.

(9)    Cu scopul de a facilita obținerea drepturilor pentru furnizarea peste granițe a serviciilor online auxiliare ale radiodifuzorilor legate exclusiv de programele de știri și de actualități, este necesar să se prevadă introducerea principiului țării de origine în ceea ce privește exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe relevante pentru actele care au loc în cursul furnizării, al accesării sau al utilizării respectivelor servicii online auxiliare. Principiul țării de origine ar trebui să se aplice exclusiv relației dintre titularii de drepturi (sau entitățile care îi reprezintă pe titularii de drepturi, cum ar fi organismele de gestiune colectivă) și organismele de radiodifuziune și exclusiv în scopul furnizării, al accesării sau al utilizării respectivelor servicii online auxiliare legate de programele de știri și de actualități. Principiul țării de origine nu ar trebui să se aplice niciunei comunicări ulterioare către public sau reproduceri a conținutului protejat prin drepturi de autor sau drepturi conexe și care se regăsește în serviciul online auxiliar.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Principiul țării de origine prevăzut în prezentul regulament nu ar trebui să se aplice serviciilor online auxiliare destinate, în principal sau exclusiv, unui alt stat membru decât cel în care organismul de radiodifuziune își are sediul principal. Un astfel de serviciu, destinat, în principal sau exclusiv, unui anumit stat membru, este un serviciu ale cărui programe sunt adresate în mod clar populației dintr-un anumit stat membru, altul decât cel în care organismul de radiodifuziune își are sediul principal, și a cărui audiență este limitată în mod clar la populația statului membru în cauză și pentru care este puțin probabil să existe ascultători sau telespectatori în afara statului membru specific căruia îi sunt adresate programele. Printre elementele care permit identificarea publicului-țintă se numără, în special, limba, inclusiv limba în care se realizează subtitrările, anunțurile publicitare, dublajul, publicul-țintă avut în vedere la promovarea serviciului de radiodifuziune și/sau caracterul local al programului.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 10

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)    Întrucât se consideră că furnizarea, accesarea sau utilizarea unui serviciu online auxiliar are loc numai în statul membru în care organismul de radiodifuziune își are sediul principal, deși, de fapt, serviciile online auxiliare pot fi furnizate, peste granițe, și în alte state membre, este necesar să se asigure faptul că, atunci când se stabilește suma de plată pentru drepturile în cauză, părțile iau în considerare toate aspectele serviciului online auxiliar, cum ar fi caracteristicile serviciului, audiența, inclusiv audiența din statul membru în care organismul de radiodifuziune își are sediul principal și audiența din alte state membre în care serviciul online auxiliar este accesat și utilizat, precum și versiunea lingvistică.

(10)    Întrucât se consideră că furnizarea, accesarea sau utilizarea unui serviciu online auxiliar programelor de știri și de actualități are loc numai în statul membru în care organismul de radiodifuziune își are sediul principal, deși, de fapt, serviciile online auxiliare pot fi furnizate, peste granițe, și în alte state membre, este necesar să se asigure faptul că, atunci când se stabilește suma de plată pentru drepturile în cauză, părțile utilizează criterii obiective și iau în considerare toate aspectele serviciului online auxiliar, cum ar fi caracteristicile serviciului, inclusiv durata disponibilității online, audiența, inclusiv audiența din statul membru în care organismul de radiodifuziune își are sediul principal și audiența din alte state membre în care serviciul online auxiliar este accesat și utilizat, precum și toate versiunile lingvistice disponibile.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 11

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)    Principiul libertății contractuale va permite limitarea în continuare a exploatării drepturilor supuse principiului țării de origine prevăzut în prezentul regulament, în special în măsura în care este vorba de anumite mijloace tehnice de transmisie sau de anumite versiuni lingvistice, cu condiția ca orice astfel de limitări ale exploatării drepturilor respective să respecte legislația Uniunii.

(11)    Trebuie reamintit faptul că, prin intermediul principiului libertății contractuale și pentru a sprijini modelele existente de acordare a licențelor, cum ar fi acordarea de licențe teritoriale exclusive care permit mecanismele de finanțare esențiale pentru producția audiovizuală, distribuția optimă și promovarea diversității culturale, este necesar să se limiteze în continuare exploatarea drepturilor supuse principiului țării de origine prevăzut în prezentul regulament, cu condiția ca orice astfel de limitări ale exploatării drepturilor respective să respecte legislația națională și cea a Uniunii.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)  Prezentul regulament nu urmărește să încurajeze practicile de căutare a instanței celei mai favorabile. Principiul „țării de origine” nu ar trebui să se aplice serviciilor online care sunt destinate în principal sau exclusiv altor audiențe decât cele din statul membru în care organismul de radiodifuziune își are sediul principal, în vederea limitării practicilor prin care un radiodifuzor încearcă să se stabilească în alte state membre pentru a evita obligații financiare nefavorabile sau pentru a profita de condiții mai favorabile de acordare a licențelor decât cele din statul membru în care își are sediul principal. Pentru a evalua dacă serviciul online se adresează unei audiențe din afara statului său membru, ar trebui să se țină seama de caracteristicile serviciului, precum și de versiunile lingvistice utilizate.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 11 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11b)   Pe baza principiului libertății contractuale și pentru a nu aduce atingere în mod nejustificat modelelor existente de acordare a licențelor, cum ar fi acordarea licențelor teritoriale exclusive, retransmisia transfrontalieră dintr-un stat membru într-un alt stat membru este limitată la retransmisia serviciilor de tip cablu sau de tip IPTV în medii gestionate.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 11 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11c)  Prezentul regulament, în conformitate cu principiul libertății contractuale, nu împiedică aplicarea modelelor existente de acordare a licențelor, cum ar fi acordarea licențelor teritoriale, și nu aduce atingere actualelor dispoziții ale dreptului contractual național privind drepturile de autor în ceea ce privește remunerarea adecvată, și nici soluțiilor de gestiune colectivă existente pentru retransmisia în interiorul unui stat membru.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 12

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)    Operatorii de servicii de retransmisie prin satelit, rețea digitală terestră, rețea pe suport IP în circuit închis, rețea mobilă sau rețele similare furnizează servicii echivalente cu cele furnizate de operatorii de servicii de retransmisie prin cablu, atunci când retransmit simultan, fără modificări și în formă integrală, în scopul recepționării de către public, o transmisie inițială dintr-un alt stat membru a unor programe de televiziune sau radio, dacă această transmisie inițială este efectuată prin cablu sau pe suport radio, inclusiv prin satelit, dar nu online, și este destinată recepționării de către public. Prin urmare, aceștia ar trebui să intre sub incidența prezentului regulament și să beneficieze de mecanismul care introduce gestiunea colectivă obligatorie a drepturilor. Serviciile de retransmisie prin internet deschis ar trebui excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament, deoarece acestea au caracteristici diferite. Serviciile respective nu sunt legate de o anumită infrastructură, iar capacitatea lor de a asigura un mediu controlat este limitată, de exemplu, în comparație cu cablul sau cu rețelele pe suport IP în circuit închis.

(12)    Operatorii de servicii de retransmisie prin satelit, rețea digitală terestră sau de servicii de tip cablu sau de tip IPTV în medii gestionate furnizează servicii echivalente cu cele furnizate de operatorii de servicii de retransmisie prin cablu, atunci când retransmit simultan, fără modificări și în formă integrală, în scopul recepționării de către public, o transmisie inițială dintr-un alt stat membru a unor programe de televiziune sau radio, dacă această transmisie inițială este efectuată prin cablu sau pe suport radio, inclusiv prin satelit, dar nu online, și este destinată recepționării de către public. Prin urmare, aceștia ar trebui să intre sub incidența prezentului regulament și să beneficieze de mecanismul care introduce gestiunea colectivă obligatorie a drepturilor. Serviciile de retransmisie prin internet deschis, altele decât serviciile de tip cablu sau de tip IPTV în medii gestionate, ar trebui excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament, deoarece acestea au caracteristici diferite. Serviciile respective nu sunt legate de o anumită infrastructură, iar capacitatea lor de a asigura un mediu controlat este limitată, de exemplu, în comparație cu cablul sau cu rețelele pe suport IP în circuit închis.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 13

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)    Pentru a asigura securitate juridică pentru operatorii de servicii de retransmisie prin satelit, rețea digitală terestră, rețea pe suport IP în circuit închis, rețea mobilă sau rețele similare și pentru a depăși disparitățile din legislația națională privind aceste servicii de retransmisie, ar trebui să se aplice norme similare cu cele care se aplică în cazul retransmisiei prin cablu, astfel cum este aceasta definită în Directiva 93/83/CEE. Normele stabilite în directiva respectivă includ obligația exercitării dreptului de a acorda sau de a refuza acordarea unei autorizații către un operator de servicii de retransmisie, prin intermediul unui organism de gestiune colectivă. Acest lucru nu aduce atingere Directivei 2014/26/UE și, în special, dispozițiilor sale privind drepturile titularilor de drepturi în ceea ce privește alegerea unui organism de gestiune colectivă.

(13)    Pentru a asigura securitate juridică pentru operatorii de servicii de retransmisie prin satelit, rețea digitală terestră, servicii de tip cablu sau de tip IPTV în medii gestionate și pentru a depăși disparitățile din legislația națională privind aceste servicii de retransmisie, ar trebui să se aplice norme similare cu cele care se aplică în cazul retransmisiei prin cablu, astfel cum este aceasta definită în Directiva 93/83/CEE. Normele stabilite în directiva respectivă includ obligația exercitării dreptului de a acorda sau de a refuza acordarea unei autorizații către un operator de servicii de retransmisie, prin intermediul unui organism de gestiune colectivă. Acest lucru nu aduce atingere Directivei 2014/26/UE și, în special, dispozițiilor sale privind drepturile titularilor de drepturi în ceea ce privește alegerea unui organism de gestiune colectivă. Dreptul de a refuza autorizarea ca atare rămâne intact și numai exercitarea acestuia este reglementată într-o anumită măsură. Acest lucru înseamnă, de asemenea, că se menține posibilitatea de a se decide în orice moment dacă se acordă sau nu dreptul de retransmisie.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 13 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a) Organismele de gestiune colectivă ar trebui să fie în măsură să aplice dispozițiile privind exercitarea dreptului de retransmisie stabilit în prezentul regulament prin extinderea unui acord colectiv cu un operator de serviciu de retransmisie inclusiv la drepturile titularilor de drepturi care nu sunt reprezentați de organism, în cazul în care un astfel de sistem este prevăzut în temeiul legislației naționale.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a)  Organismele de radiodifuziune care își transmit semnalele purtătoare de programe printr-un proces de introducere directă către distribuitori care, potrivit Convenției de la Berna, sunt părți terțe în raport cu organismul de radiodifuziune în vederea recepționării de către public ar trebui să fie răspunzătoare în solidar cu distribuitorii lor pentru actele unice și indivizibile de comunicare către public și de punere la dispoziția publicului, astfel cum sunt definite acestea la articolul 3 din Directiva 2001/29/CE, și pe care le efectuează împreună. Prin urmare, aceste organisme de radiodifuziune și acești distribuitori trebuie să obțină o autorizație din partea titularilor de drepturi în cauză în ceea ce privește participarea lor la astfel de acte.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 14 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14b)  Exceptarea prevăzută în prezentul regulament pentru drepturile de retransmisie exercitate de către organismele de radiodifuziune în ceea ce privește propriile transmisii nu ar trebui să limiteze posibilitatea titularilor de drepturi de a alege să-și transfere drepturile către un organism de gestiune colectivă și, prin urmare, de a avea o cotă directă în remunerația plătită de către operatorul unui serviciu de retransmisie.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 15

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)    Pentru a preveni eludarea aplicării principiului țării de origine prin prelungirea duratei acordurilor existente privind exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe relevante pentru furnizarea unui serviciu online auxiliar, precum și pentru accesarea sau utilizarea unui astfel de serviciu, este necesar ca principiul țării de origine să se aplice și la acordurile existente, dar după trecerea unei perioade de tranziție.

(15)    Pentru a preveni eludarea aplicării principiului țării de origine aplicabil programelor de știri și de actualități prin prelungirea duratei acordurilor existente privind exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe relevante pentru furnizarea unui serviciu online auxiliar, precum și pentru accesarea sau utilizarea unui astfel de serviciu, este necesar ca acest principiu să se aplice și acordurilor existente, dar după trecerea unei perioade de tranziție.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a)  Radiodifuzorii care își transmit semnalele purtătoare de programe printr-un proces de introducere directă către distribuitori în vederea recepționării de către public sunt răspunzători în solidar cu distribuitorii lor pentru actele unice și indivizibile de comunicare către public și de punere la dispoziția publicului, astfel cum sunt definite acestea la articolul 3 din Directiva 2001/29/CE, și pe care le realizează împreună. Prin urmare, aceste organisme de radiodifuziune și acești distribuitori ar trebui să obțină o autorizație separată din partea titularilor de drepturi în cauză pentru participarea lor respectivă la astfel de acte.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 16

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)    Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Deși gestiunea colectivă obligatorie, în măsura în care este impusă pentru exercitarea dreptului de comunicare către public în ceea ce privește serviciile de retransmisie, poate interfera cu exercitarea drepturilor titularilor de drepturi, este necesar să se introducă o astfel de condiție orientată către servicii specifice, pentru a permite, prin facilitarea obținerii acestor drepturi, o difuzare transfrontalieră pe scară mai largă a programelor de televiziune și radio.

(16)    Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Deși gestiunea colectivă obligatorie, în măsura în care este realizată pentru exercitarea dreptului de comunicare către public în ceea ce privește serviciile de retransmisie, interferează cu exercitarea drepturilor titularilor de drepturi, este necesar să se introducă o astfel de condiție orientată către servicii specifice și limitată la aceste servicii, care sunt similare retransmisiilor prin cablu și satelit și au loc într-un mediu gestionat.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 18

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)    Ar trebui efectuată o reexaminare a regulamentului după o perioadă de timp de la intrarea în vigoare a acestuia, pentru a evalua, printre altele, măsura în care a crescut furnizarea transfrontalieră de servicii online auxiliare în beneficiul consumatorilor europeni și, prin urmare, în beneficiul diversității culturale a Uniunii.

(18)    În conformitate cu principiile unei mai bune reglementări, ar trebui efectuată o reexaminare a regulamentului după o perioadă de timp de la intrarea în vigoare a acestuia, pentru a evalua impactul regulamentului, inclusiv al dispozițiilor privind introducerea directă, industriile creative europene, finanțarea operelor audio-vizuale europene și privind titularii de drepturi. Reexaminarea ar trebui să aibă în vedere și măsura în care au crescut furnizarea transfrontalieră de servicii online auxiliare și nivelul investițiilor în conținut nou în beneficiul consumatorilor europeni și al întreprinderilor europene și, prin urmare, în beneficiul diversității culturale a Uniunii.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 19

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)    Întrucât obiectivele prezentului regulament, și anume promovarea furnizării transfrontaliere de servicii online auxiliare și facilitarea retransmisiei programelor de televiziune și radio din alte state membre, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre și, prin urmare, ținând seama de amploare și efecte, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității prevăzut la același articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului său. În ceea ce privește furnizarea transfrontalieră de servicii online auxiliare, prezentul regulament instituie mecanisme de facilitare a obținerii drepturilor de autor și a drepturilor conexe. Prezentul regulament nu obligă organismele de radiodifuziune să furnizeze astfel de servicii la nivel transfrontalier. De asemenea, prezentul regulament nu obligă operatorii de servicii de retransmisie să includă în serviciile lor programe de televiziune sau radio din alte state membre. Prezentul regulament se referă numai la exercitarea anumitor drepturi de retransmisie în măsura necesară pentru a simplifica acordarea de licențe privind drepturile de autor și drepturile conexe pentru astfel de servicii și numai în ceea ce privește programele de televiziune și radio din alte state membre ale Uniunii,

(19)    Întrucât obiectivele prezentului regulament, și anume promovarea furnizării transfrontaliere de servicii online auxiliare pentru programele de știri și de actualități și facilitarea retransmisiei programelor de televiziune și radio din alte state membre, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre și, prin urmare, ținând seama de amploare și efecte, în unele cazuri, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității prevăzut la același articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului său. În ceea ce privește furnizarea transfrontalieră a anumitor servicii online auxiliare ale radiodifuzorilor, prezentul regulament nu obligă organismele de radiodifuziune să furnizeze astfel de servicii la nivel transfrontalier. De asemenea, prezentul regulament nu obligă operatorii de servicii de retransmisie să includă în serviciile lor programe de televiziune sau radio din alte state membre. Prezentul regulament se referă numai la exercitarea anumitor drepturi de retransmisie în măsura necesară pentru a simplifica acordarea de licențe privind drepturile de autor și drepturile conexe pentru astfel de servicii și numai în ceea ce privește programele de televiziune și radio din alte state membre ale Uniunii,

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19a)  Retransmisia programelor din alte state membre este un act care face obiectul drepturilor de autor și, în unele cazuri, al drepturilor conexe. Prin urmare, serviciile online ar trebui să obțină autorizația din partea fiecărui titular de drepturi pentru fiecare parte a programului retransmis. În conformitate cu prezentul regulament, autorizațiile trebuie acordate prin intermediul unui contract, cu excepția cazului în care este prevăzută o derogare temporară în temeiul sistemelor legale existente de acordare a licențelor.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul -1 (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul -1

 

Obiectul

 

1.   Prezentul regulament stabilește mecanisme juridice pentru facilitarea obținerii drepturilor de autor și a drepturilor conexe relevante pentru furnizarea transfrontalieră de servicii online auxiliare și pentru facilitarea retransmisiilor digitale într-un mediu închis.

 

2.   Aceste mecanisme juridice includ stabilirea principiului țării de origine în ceea ce privește exercitarea drepturilor în cauză. De asemenea, mecanismele juridice cuprind dispoziții privind gestiunea colectivă obligatorie a drepturilor de autor și a drepturilor conexe relevante pentru retransmisie, privind prezumția legală de reprezentare de către organismele de gestiune colectivă și privind exercitarea de către organismele de radiodifuziune a drepturilor de retransmisie.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)   „retransmisie” înseamnă orice retransmisie simultană, nemodificată și integrală, alta decât retransmisia prin cablu definită în Directiva 93/83/CEE și alta decât retransmisia printr-un serviciu de acces la internet definit în Regulamentul (UE) 2015/2120 al Parlamentului European și al Consiliului, al cărei scop este recepționarea de către public a unei transmisii inițiale din alt stat membru, prin cablu sau pe suport radio, inclusiv prin satelit, dar nu online, de programe de televiziune sau de radio destinate recepționării de către public, cu condiția ca o astfel de retransmisie să fie efectuată de o altă parte decât organismul de radiodifuziune care a efectuat transmisia inițială sau sub controlul și responsabilitatea căruia a fost efectuată transmisia inițială.

(b)   „retransmisie” înseamnă orice retransmisie simultană, nemodificată și integrală, alta decât retransmisia prin cablu definită în Directiva 93/83/CEE, limitată la serviciile de tip cablu sau de tip IPTV al căror scop este recepționarea de către public a unei transmisii inițiale din alt stat membru, prin cablu sau pe suport radio, inclusiv prin satelit, dar nu online, de programe de televiziune sau de radio destinate recepționării de către public, cu condiția ca o astfel de retransmisie să fie efectuată de o altă parte decât organismul de radiodifuziune care a efectuat transmisia inițială sau sub controlul și responsabilitatea căruia a fost efectuată transmisia inițială.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)   „introducere directă” înseamnă un proces cu două sau mai multe etape, prin care organismele de radiodifuziune transmit semnalele lor purtătoare de programe unor distribuitori, care sunt alte organisme decât organismele de radiodifuziune potrivit Convenției de la Berna, în vederea recepționării de către public, transmisia realizându-se printr-o conexiune privată punct-la-punct, prin cablu sau pe suport radio, inclusiv prin satelit, astfel încât semnalele purtătoare de programe să nu poată fi recepționate de către publicul larg pe parcursul acestei transmisiuni; simultan, distribuitorii oferă la rândul lor aceste programe publicului pentru a fi vizionate sau ascultate, într-o formă nemodificată și integrală, prin rețelele de cablu, sistemele cu microunde, rețelele digitale terestre, rețelele pe suport IP și prin rețelele mobile sau rețelele similare.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – litera bb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb)   „mediile gestionate” sunt definite exclusiv ca servicii de tip cablu sau servicii de tip IPTV cu acces securizat și restricționat, în cadrul cărora un operator de retransmisie furnizează utilizatorilor săi autorizați prin contract un serviciu criptat de retransmisie de la un capăt la altul.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 2

Articolul 2

Aplicarea principiului „țării de origine” la serviciile online auxiliare

Aplicarea principiului „țării de origine” la serviciile online pentru radiodifuzarea programelor de știri și de actualități

(1)   Se consideră că actele de comunicare către public și de punere la dispoziție, care au loc în cazul furnizării unui serviciu online auxiliar de către sau sub controlul și responsabilitatea unui organism de radiodifuziune, precum și actele de reproducere necesare pentru furnizarea, accesarea sau utilizarea serviciului online auxiliar au loc, din perspectiva exercitării drepturilor de autor și a drepturilor conexe relevante pentru aceste acte, numai în statul membru în care organismul de radiodifuziune își are sediul principal.

(1)   Se consideră că actele de comunicare către public și de punere la dispoziție, care au loc în cazul furnizării unui serviciu online auxiliar pentru o radiodifuzare inițială formată numai din programe de știri și de actualități de către sau sub controlul și responsabilitatea unui organism de radiodifuziune, precum și actele de reproducere a unor astfel de programe de știri și de actualități necesare pentru furnizarea, accesarea sau utilizarea unui astfel de serviciu online auxiliar au loc, din perspectiva dobândirii și a exercitării drepturilor de autor și a drepturilor conexe relevante dobândite pentru aceste acte, numai în statul membru în care organismul de radiodifuziune își are sediul principal.

(2)   Atunci când se stabilește suma de plată pentru drepturile supuse principiului țării de origine prevăzut la alineatul (1), părțile iau în considerare toate aspectele serviciului online auxiliar, cum ar fi caracteristicile serviciului online auxiliar, audiența și versiunea lingvistică.

(2)   Atunci când se stabilește suma de plată pentru drepturile supuse principiului țării de origine prevăzut la alineatul (1), părțile iau în considerare toate aspectele serviciului online auxiliar, cum ar fi caracteristicile serviciului online auxiliar, inclusiv durata disponibilității online, audiența și toate versiunile lingvistice disponibile.

 

(2a)   Alineatul 2 nu limitează libertatea părților de a conveni asupra metodelor sau criteriilor specifice de calculare a sumei de plată care trebuie efectuată pentru drepturile supuse principiului țării de origine, cum ar fi cele bazate pe veniturile organismului de radiodifuziune generate de serviciul online.

 

(2b)  Alineatele (1) și (2) nu aduc atingere principiilor teritorialității și libertății contractuale prevăzute în temeiul drepturilor de autor și tuturor drepturilor stabilite în Directiva 2001/29/CE. În acest temei, părțile au dreptul să convină în continuare cu privire la introducerea unor limite referitoare la exploatarea drepturilor menționate la alineatul (1), cu condiția ca orice astfel de limitare să fie în conformitate cu dreptul Uniunii și legislația națională.

 

(2c)  Retransmisia transmisiei inițiale a unui program de televiziune sau de radio dintr-un stat membru în alte state membre prin intermediul unui serviciu online auxiliar definit în prezentul regulament se realizează cu respectarea drepturilor de autor, a drepturilor conexe și a drepturilor asupra altor obiecte aplicabile și pe baza unor acorduri contractuale individuale sau colective între titularii de drepturi de autor, titularii de drepturi conexe, titularii de drepturi asupra altor obiecte și operatorii de servicii de retransmisie.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 3

Articolul 3

Exercitarea de către alți titulari de drepturi decât organismele de radiodifuziune a drepturilor asupra retransmisiei

Exercitarea de către alți titulari de drepturi decât organismele de radiodifuziune a drepturilor asupra retransmisiei, alta decât retransmisia prin cablu

 

(-1)   Dreptul de retransmisie este un drept exclusiv și trebuie să fie autorizat de către titularii drepturilor de autor și ai altor drepturi conexe.

(1)   Titularii de drepturi de autor și drepturi conexe, alții decât organismele de radiodifuziune, își pot exercita dreptul de a acorda sau de a refuza acordarea autorizației pentru o retransmisie numai prin intermediul unui organism de gestiune colectivă.

(1)   Titularii de drepturi de autor și drepturi conexe, alții decât organismele de radiodifuziune, își exercită dreptul de a permite accesul la servicii de retransmisie în cadrul unor medii gestionate numai prin intermediul unui organism de gestiune colectivă.

(2)   Dacă un titular de drepturi nu a transferat gestiunea dreptului menționat la alineatul (1) unui organism de gestiune colectivă, se consideră că organismul de gestiune colectivă care gestionează drepturi din aceeași categorie pentru teritoriul statului membru pentru care operatorul serviciului de retransmisie dorește să obțină drepturi de retransmisie este mandatat să gestioneze dreptul respectiv în numele titularului de drepturi.

 

(3)   Dacă mai multe organisme de gestiune colectivă gestionează drepturi din această categorie pentru teritoriul statului membru respectiv, titularul de drepturi este liber să aleagă organismul de gestiune colectivă care este considerat a fi mandatat să îi gestioneze dreptul. Dacă într-o astfel de situație titularul de drepturi nu alege un organism de gestiune colectivă, statul membru pentru teritoriul căruia operatorul serviciului de retransmisie dorește să obțină drepturi de retransmisie indică organismul de gestiune colectivă care este considerat a fi mandatat să gestioneze dreptul titularului respectiv.

(3)   Dacă mai multe organisme de gestiune colectivă gestionează drepturi din această categorie pentru teritoriul statului membru respectiv, titularul de drepturi este liber să aleagă organismul de gestiune colectivă care este considerat a fi mandatat să îi gestioneze dreptul. Dacă într-o astfel de situație titularul de drepturi nu alege un organism de gestiune colectivă, statul membru pentru teritoriul căruia operatorul serviciului de retransmisie dorește să obțină drepturi de retransmisie indică organismul de gestiune colectivă care este considerat a fi mandatat să gestioneze dreptul titularului respectiv.

(4)   Titularul de drepturi are aceleași drepturi și obligații, decurgând din acordul dintre operatorul serviciului de retransmisie și organismul de gestiune colectivă considerat a fi mandatat să îi gestioneze dreptul, ca și titularii de drepturi care au mandatat organismul respectiv de gestiune colectivă și își poate revendica drepturile într-o perioadă de timp care se stabilește de către statul membru în cauză și a cărei durată este de cel puțin 3 ani de la data retransmisiei care include opera sa sau alt element protejat.

 

(5)   Un stat membru poate să prevadă că, în cazul în care un titular de drepturi autorizează transmisia inițială pe teritoriul său a unei opere sau a altui element protejat, se consideră că acesta a acceptat să nu își exercite drepturile privind retransmisia în mod individual, ci în conformitate cu prezentul regulament.

 

 

(5a) Organismele de gestiune colectivă păstrează o bază de date cu informații referitoare la gestionarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe prevăzute la prezentul articol, inclusiv privind proprietarul drepturilor, tipul de utilizare, teritoriul și perioada.

 

(5b)   Posibilitatea de a recurge la mediere și prevenirea abuzurilor de poziție în negocieri, astfel cum sunt prevăzute la articolul 11 și la articolul 12 alineatul (1) din Directiva 93/83/CEE a Consiliului sunt, de asemenea, aplicabile în sensul prezentului regulament.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 3a

 

Exploatarea programelor de radiodifuziune prin retransmisie

 

Retransmisia operelor sau a altor obiecte protejate incluse într-un program de televiziune sau de radio, comunicate inițial publicului printr-un organism de radiodifuziune, reprezintă un act prin care se comunică publicului respectivul program, indiferent dacă operatorul serviciului de retransmisie utilizează aceleași mijloace tehnice sau mijloace tehnice diferite de cele utilizate pentru actul inițial de radiodifuziune, precum și indiferent dacă această retransmisie are sau nu loc în zona de recepție reală sau vizată a radiodifuziunii inițiale.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 4a

 

Exploatarea programelor de radiodifuziune printr-un proces de introducere directă Organismele de radiodifuziune care își transmit semnalele purtătoare de programe printr-un proces de introducere directă către distribuitori, care sunt alte organisme decât organismele de radiodifuziune potrivit Convenției de la Berna, în vederea recepționării de către public, sunt răspunzătoare în solidar cu distribuitorii lor pentru actele unice și indivizibile de comunicare către public și de punere la dispoziția publicului, astfel cum sunt definite acestea la articolul 3 din Directiva 2001/29/CE, și pe care le realizează împreună. Prin urmare, aceste organisme de radiodifuziune și acești distribuitori ar trebui să obțină o autorizație din partea titularilor de drepturi în cauză pentru participarea lor la astfel de acte.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 5

eliminat

Dispoziție tranzitorie

 

Acordurile privind exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe relevante pentru actele de comunicare către public și de punere la dispoziție care au loc în cursul furnizării unui serviciu online auxiliar, precum și pentru actele de reproducere necesare pentru furnizarea, accesarea sau utilizarea unui serviciu online auxiliar, care sunt în vigoare la [a se insera de către OP data menționată la articolul 7 alineatul (2)], fac obiectul articolului 2 începând cu [a se insera de către OP data menționată la articolul 7 alineatul (2) + 2 ani], dacă expiră după această dată.

 

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Până la [3 ani de la data menționată la articolul 7 alineatul (2), a se insera data corespunzătoare de către OP] cel târziu, Comisia va efectua o reexaminare a prezentului regulament și va prezenta Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport conținând principalele constatări.

(1)  Până la [3 ani de la data menționată la articolul 7 alineatul (2), a se insera data corespunzătoare de către OP] cel târziu, Comisia va efectua o reexaminare a prezentului regulament și va prezenta Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport conținând principalele constatări. Raportul este accesibil publicului în mod ușor și eficient.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Statele membre furnizează Comisiei informațiile necesare pentru elaborarea raportului menționat la alineatul (1).

(2)  Statele membre furnizează Comisiei informațiile necesare pentru elaborarea raportului menționat la alineatul (1), în timp util și în mod clar.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Prezentul regulament se aplică de la [6 luni de la data publicării, a se insera data corespunzătoare de către OP].

(2)  Prezentul regulament se aplică de la [18 luni de la data publicării, a se insera data corespunzătoare de către OP].

(1)

Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


EXPUNERE DE MOTIVE

Accesul simplificat la programele de televiziune și radio prin internet este un element central pentru realizarea pieței interne digitale. Frontierele naționale invizibile care încă mai există în domeniul digital trebuie să devină mai permeabile pentru a asigura accesul transfrontalier la conținutul care este deja disponibil online. Este absurd că conținutul digital care, prin natura sa, poate fi transferat și accesat rapid și simplu, este limitat la frontierele naționale, în timp ce bunurile fizice pot deja de mult să treacă peste acestea.

În domeniul drepturilor de autor, măsurile de geoblocare sunt consecința atât a fragmentării juridice, cât și a aplicării principiului teritorialității.

Cu toate că aplicarea principiului teritorialității nu este îngrădită prin prezentul regulament, aspectul fragmentării juridice este soluționat prin introducerea unei ficțiuni juridice sub forma principiului țării de origine. Din acest punct de vedere, regulamentul este un compromis foarte echilibrat între interesele conflictuale. Raportorul respinge alte restricții, pentru a nu marginaliza domeniul de aplicare al regulamentului.

Fragmentarea juridică determină costuri excesive ale tranzacțiilor, ceea ce împiedică radiodifuzorii să asigure un acces transfrontalier. În absența posibilităților de acces legal, operele nu își pot atinge întregul lor potențial social. În tot mai mare măsură, serviciile de radiodifuziune nu mai sunt consumate prin căile de transmisie tradiționale (cablu, satelit, antenă), ci prin internet. Însă acest lucru nu modifică doar calea de acces la serviciul de radiodifuziune, ci și comportamentul consumatorilor: se observă o trecere de la televiziunea lineară la utilizarea nelineară, decalată în timp a diverselor oferte prin intermediul unui dispozitiv final la alegere. Această schimbare se constată în special în rândul generației mai tinere. Însă propunerea tocmai că nu urmează ideea eliminării licențelor naționale în favoarea unei licențe unice paneuropene. Mai degrabă se preia principiul cunoscut și consacrat de la articolul 1 alineatul (2) litera (b) din Directiva 93/83/CEE sub denumirea de „principiul țării de origine” și acesta este extins la domeniul online. În termeni practici, prin aceasta se simplifică gestiunea drepturilor, stabilindu-se care legislație națională în domeniul drepturilor de autor se aplică. Astfel se minimizează problema costurilor excesive ale tranzacțiilor. Pe de altă parte, nu se introduce obligația radiodifuzorilor de a furniza acces.

Raportorul este conștient de semnificația sectorului european al cinematografiei și consideră importantă menținerea, respectiv promovarea acestuia. Acesta oferă aproximativ 1 milion de locuri de muncă, de la scenariști, echipe de filmare, actori și actrițe la furnizorii de servicii auxiliare. În plus, contribuie la diversitatea culturală, care la rândul său este esențială pentru funcționarea unei societăți informaționale și a democrației.

Însă această diversitate își poate atinge întregul potențial numai dacă este disponibilă fiecăruia în parte. Doar așa poate fi promovat un discurs public amplu. Regulamentul promovează această formă a diversității culturale, fără însă a pune sub semnul întrebării diversitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ.

Raportorul este de opinie că regulamentul va aduce beneficii enorme în viața de zi cu zi a diferitelor grupuri ale populației din Uniunea Europeană. În timp ce regulamentul privind asigurarea portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne (denumit în continuare „Regulamentul privind portabilitatea”) asigură pentru serviciile cu plată o utilizare transfrontalieră a serviciilor deja achiziționate, acesta pune condiția ca șederea într-un alt stat membru să fie doar una temporară. Aici intră șederile ocazionate, de exemplu, de călătorii, concedii sau studiu.

Prezentul regulament, însă, se concentrează asupra grupurilor de persoane care se află permanent într-un stat membru și cu toate acestea au un interes legitim să acceseze ofertele online ale unor radiodifuzori stabiliți într-un alt stat membru.

Din acest grup fac parte cei aproximativ 13,6 milioane de cetățeni care își exercită activ dreptul prevăzut în dreptul Uniunii la libertatea de circulație a persoanelor și a lucrătorilor, precum și familiile acestora. În acest context ies în evidență frontierele naționale rigide care încă mai există pe piața internă digitală, spre deosebire de piața internă fizică. În timp ce libera circulație a persoanelor și a mărfurilor pe piața internă sunt garantate, accesul la servicii de radiodifuziune și deci la programe din țara de origine nu este garantat.

În plus, minoritățile lingvistice care există în mai multe state membre vor profita de pe urma regulamentului. În special în regiunile de frontieră este greu să li se explice oamenilor de ce cu tehnologii vechi pot accesa programe de radiodifuziune în limba lor maternă, în timp ce prin internet, o tehnologie care s-a impus și ea între timp, acest lucru nu este posibil.

Totodată, se oferă posibilitatea de a proteja interesul legitim de promovare a limbilor străine, care reprezintă temelia înțelegerii reciproce, prin ascultarea de programe de radiodifuziune.

În plus, este facilitat accesul la nivel european la emisiuni din alte state membre, ceea ce reprezintă o contribuție importantă la formarea unui public european.

În final, serviciile care intră sub incidența Regulamentului privind portabilitatea pun la dispoziție, de regulă, numai oferte de divertisment, în timp ce accesul la știri și la servicii de informare este exclus din domeniul de aplicare al acestuia. Un astfel de acces este însă deosebit de important, mai ales în această perioadă a știrilor false („fake news”) și în contextul unei pierderi, cel puțin în parte, a încrederii în mijloacele mass-media tradiționale. Acesta are o semnificație aparte, relevantă pentru democrație. Accesul simplificat la programele din alte state membre trebuie salutat în interesul unei societăți informaționale care trebuie promovată.

Legislația în domeniul concurenței limitează libertatea contractuală doar în cazul acordurilor anticoncurențiale (articolele 101 și 102 din TFUE). Însă scopul drepturilor de autor nu este acela de a oferi protecție împotriva eventualei încălcări a acestui drept primar. Mai mult, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a afirmat explicit în așa-numita hotărâre Murphy(1) că jurisprudența sa privind contractele de licență de drepturi de proprietate intelectuală ar trebui interpretată în sensul că acordurile exclusive referitoare la un singur stat membru de difuzare nu duc automat la constatarea unei încălcări a legislației în domeniul concurenței. Mai degrabă alți factori trebuie să justifice o astfel de constatare.

Prin extinderea principiului țării de origine, justificarea invocată în temeiul legislației în domeniul concurenței, și anume lipsa drepturilor de difuzare necesare, încetează să se aplice. Pot exista însă alte interese legitime care justifică în continuare măsurile de geoblocare, cum ar fi interesele locale și preferințele culturale.

Necesitatea unei reglementări este scoasă în evidență și de faptul că 82% dintre radiodifuzorii publici și 62% dintre radiodifuzorii privați recurg la o formă sau alta de geoblocare, ceea ce îngreunează în mod semnificativ accesul la serviciile de informare. Numărul de persoane care folosesc așa-numitele căi de acces VPN pentru a accesa conținut arată clar că există nevoia unor mijloace de acces. Legiuitorul ar trebui să răspundă acestei nevoi în așa fel încât să se permită accesul legal.

Raportorul propune următoarele îmbunătățiri importante la textul Comisiei:

·Norme privind remunerarea. Raportorul subliniază încă o dată importanța culturală enormă a filmului european. Pentru a ține seama de preocupările exprimate în special de creatorii de film europeni, raportorul propune o clarificare a normelor privind remunerarea de la articolul 2 alineatul (2), precum și introducerea unei norme privind remunerarea la articolul 3. Clarificarea propusă va asigura faptul că autorii, în special autorii operelor artistice de nișă, vor beneficia de o remunerare suplimentară adecvată.

·Domeniul de aplicare, limitat doar la serviciile online auxiliare, pare mult prea restrâns în lumina evoluției tehnologice și a ofertei de servicii care se schimbă rapid. Pentru a asigura că domeniul de aplicare al regulamentului este adecvat, raportorul consideră că trebuie eliminată referirea la programe difuzate. Deja și astăzi există programe ale unor radiodifuzori care sunt disponibile exclusiv online.

·O dispoziție tranzitorie privind aplicarea principiului țării de origine în cazul filmelor achiziționate și al episoadelor achiziționate ale unor seriale televizate, care nu sunt producții realizate la comandă, pentru a putea adapta modelele comerciale la noile reglementări.

·În plus, o restricție strictă în timp nu este adecvată și raportorul propune eliminarea acestei restricții. Restricțiile în timp sunt deja prezente în dreptul național. În opinia raportorului, ar trebui să lase la latitudinea părților contractuale să convină durata disponibilității și să stabilească o remunerare corespunzătoare și echitabilă.

·Se stabilește răspunderea în cazul introducerilor directe.

·Regimul retransmisiilor prin cablu trebuie stabilit astfel încât să fie neutru din punctul de vedere al tehnologiei, atunci când este comparabil cu retransmisiile operatorilor de rețele prin cablu, pentru a ține seama de progresele tehnologice și în acest domeniu.

·

(1)

Hotărârea CJUE din 4.10.2011, C-403/08 și C-429/08, punctul 137 și următoarele.


AVIZ al Comisiei pentru cultură și educație (28.6.2017)

destinat Comisiei pentru afaceri juridice

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune și de radio

(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

Raportoare pentru aviz (*): Petra Kammerevert

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură

AMENDAMENTE

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Dezvoltarea tehnologiilor digitale și a internetului a transformat distribuția programelor de televiziune și radio și accesul la acestea. Utilizatorii se așteaptă într-o măsură din ce în ce mai mare să aibă acces la programele de televiziune și radio atât în direct, cât și la cerere, utilizând nu numai canalele tradiționale, cum ar fi transmisiile prin satelit sau cablu, dar și serviciile online. În consecință, organismele de radiodifuziune oferă din ce în ce mai des, pe lângă propriile programe de televiziune și radio, servicii online auxiliare propriilor emisiuni radiodifuzate, cum ar fi serviciile de transmisie simulcast și serviciile de video în reluare. Operatorii de servicii de retransmisie, care agregă programele de televiziune și radio în pachete și le furnizează utilizatorilor simultan cu transmisia radiodifuzată inițială a acestora, fără modificări și în formă integrală, utilizează diferite tehnici de retransmisie, cum ar fi retransmisia prin cablu, satelit, rețea digitală terestră, rețea pe suport IP în circuit închis sau rețea mobilă, precum și prin internet deschis. În rândul utilizatorilor există o cerere tot mai mare de acces și la programele de televiziune și radio din alte state membre ale Uniunii, nu numai din statul membru de reședință, venită din partea membrilor minorităților lingvistice ale Uniunii, dar și din partea persoanelor care trăiesc în alt stat membru decât statul membru de origine.

(2)  Dezvoltarea tehnologiilor digitale și a internetului a transformat și continuă să transforme distribuția programelor de televiziune și radio și accesul la acestea. Utilizatorii se așteaptă într-o măsură din ce în ce mai mare să aibă acces la programele de televiziune și radio atât în direct, cât și la cerere, utilizând nu numai canalele tradiționale, cum ar fi transmisiile prin satelit sau cablu, dar și serviciile online. În consecință, organismele de radiodifuziune oferă din ce în ce mai des, pe lângă propriile programe de televiziune și radio, servicii online, cum ar fi serviciile de transmisie simulcast, serviciile de difuzare prin internet și serviciile de video în reluare, care sunt complementare transmisiilor lor lineare tradiționale. În plus, organismele de radiodifuziune pun, de asemenea, la dispoziție programe de televiziune și radio doar online sau mai întâi online. Astfel de practici sunt o realitate din ce în ce mai răspândită care poate fi explicată prin schimbarea realităților pieței și a cererii din partea consumatorilor. Operatorii de servicii de retransmisie, care agregă programele de televiziune și radio în pachete și le furnizează utilizatorilor simultan cu transmisia radiodifuzată inițială a acestora, fără modificări și în formă integrală, utilizează diferite tehnici de retransmisie, cum ar fi retransmisia prin cablu, satelit, rețea digitală terestră, rețea pe suport IP în circuit închis sau rețea mobilă, precum și prin internet deschis. Distribuția programelor de televiziune și radio, precum și accesul la acestea se realizează, prin urmare, din ce în ce mai des pe baza unor platforme multiple și a neutralității tehnologice. În rândul utilizatorilor există o cerere tot mai mare de acces și la programele de televiziune și radio pe orice platformă, într-un mediu fără frontiere, prin urmare și din alte state membre ale Uniunii, nu numai din statul membru de reședință, venită din partea membrilor minorităților lingvistice ale Uniunii, dar și din partea persoanelor care trăiesc în alt stat membru decât statul membru de origine.

Amendamentul     2

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Există o serie de obstacole în calea furnizării de servicii online auxiliare emisiunilor radiodifuzate și de servicii de retransmisie și, în consecință, în calea liberei circulații în Uniune a programelor de televiziune și radio. Organismele de radiodifuziune transmit zilnic multe ore de știri și de programe culturale, politice, documentare sau de divertisment. Programele respective includ o mare diversitate de conținuturi, cum ar fi opere audiovizuale, muzicale, literare sau grafice, protejate prin drepturi de autor și/sau drepturi conexe, în conformitate cu legislația Uniunii. Acest lucru are ca rezultat un proces complex de obținere a drepturilor de la o multitudine de titulari de drepturi, pentru diferite categorii de opere și de alte conținuturi protejate. Deseori, drepturile trebuie obținute într-un interval scurt de timp, în special atunci când se elaborează programe de știri sau de actualități. Pentru a-și presta serviciile online peste granițe, organismele de radiodifuziune trebuie să dețină, pentru opere și alte conținuturi protejate, drepturile necesare pentru toate teritoriile respective, fapt care mărește complexitatea procesului de obținere a drepturilor.

(3)  Organismele de radiodifuziune transmit zilnic multe ore de știri și de programe de actualități. Programele respective includ o mare diversitate de conținuturi, cum ar fi opere audiovizuale, muzicale, literare sau grafice, protejate prin drepturi de autor și/sau drepturi conexe, în conformitate cu legislația Uniunii. Acest lucru are ca rezultat un proces complex de obținere a drepturilor de la o multitudine de titulari de drepturi, pentru diferite categorii de opere și de alte conținuturi protejate. Deseori, drepturile trebuie obținute într-un interval scurt de timp. Pentru a-și presta serviciile online peste granițe, organismele de radiodifuziune trebuie să dețină, pentru opere și alte conținuturi protejate, drepturile necesare pentru toate teritoriile respective, fapt care mărește complexitatea procesului de obținere a drepturilor.

Amendamentul     3

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Operatorii de servicii de retransmisie, care, în mod normal, oferă numeroase programe care utilizează o multitudine de opere și de alte conținuturi protejate incluse în programele de televiziune și radio retransmise, dispun de un interval foarte scurt de timp pentru a obține licențele necesare și, prin urmare, se confruntă, de asemenea, cu dificultăți semnificative în ceea ce privește obținerea drepturilor. Pentru titularii de drepturi există și riscul ca operele lor și celelalte conținuturi protejate să fie utilizate fără autorizație sau fără plata unei remunerații.

(4)  Operatorii de servicii de retransmisie, care, în mod normal, oferă numeroase programe care utilizează o multitudine de opere și de alte conținuturi protejate incluse în programele de televiziune și radio retransmise, dispun de un interval foarte scurt de timp pentru a obține licențele necesare și, prin urmare, se confruntă, de asemenea, cu dificultăți semnificative în ceea ce privește obținerea drepturilor.

Amendamentul     4

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Drepturile asupra operelor și a altor conținuturi protejate sunt armonizate, printre altele, prin Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului15 și prin Directiva 2006/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului16.

(5)  Drepturile asupra operelor și a altor conținuturi protejate sunt armonizate, printre altele, prin Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului15 și prin Directiva 2006/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului16. Obiectivul principal al acestor instrumente este de a institui un nivel ridicat de protecție a titularilor de drepturi.

_________________

_________________

15 Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională, JO L 167, 22.6.2001, p. 10.

15 Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională, JO L 167, 22.6.2001, p. 10.

16 Directiva 2006/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind dreptul de închiriere și de împrumut și anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietății intelectuale, JO L 376, 27.12.2006, p. 28.

16 Directiva 2006/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind dreptul de închiriere și de împrumut și anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietății intelectuale, JO L 376, 27.12.2006, p. 28.

Amendamentul     5

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Directiva 93/83/CEE a Consiliului17 facilitează transmisia transfrontalieră prin satelit și retransmisia prin cablu a programelor de televiziune și radio din alte state membre ale Uniunii. Dispozițiile acestei directive privind transmisiile organismelor de radiodifuziune sunt însă limitate la transmisiile prin satelit și, prin urmare, nu se aplică serviciilor online auxiliare emisiunilor radiodifuzate, iar dispozițiile privind retransmisia programelor de televiziune și radio din alte state membre sunt limitate la retransmisia simultană, nemodificată și integrală prin cablu sau sisteme cu microunde și nu se extind la astfel de retransmisii prin alte tehnologii.

(6)  Directiva 93/83/CEE a Consiliului17 facilitează transmisia transfrontalieră prin satelit și retransmisia prin cablu a programelor de televiziune și radio din alte state membre ale Uniunii.

_________________

_________________

17 Directiva 93/83/CEE a Consiliului din 27 septembrie 1993 privind coordonarea anumitor norme referitoare la dreptul de autor și drepturile conexe aplicabile difuzării de programe prin satelit și retransmisiei prin cablu, JO L 248, 6.10.1993, p. 15.

17 Directiva 93/83/CEE a Consiliului din 27 septembrie 1993 privind coordonarea anumitor norme referitoare la dreptul de autor și drepturile conexe aplicabile difuzării de programe prin satelit și retransmisiei prin cablu, JO L 248, 6.10.1993, p. 15.

Amendamentul     6

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Prin urmare, furnizarea transfrontalieră de servicii online auxiliare emisiunilor radiodifuzate și retransmisia programelor de televiziune și radio din alte state membre ar trebui facilitate prin adaptarea cadrului juridic privind exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe relevante pentru aceste activități.

eliminat

Amendamentul     7

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Serviciile online auxiliare care intră sub incidența prezentului regulament sunt serviciile furnizate de organismele de radiodifuziune și care se află într-un raport clar de subordonare față de emisiunea radiodifuzată. Acestea includ serviciile care oferă acces la programele de televiziune și radio în mod linear, în același timp cu programul radiodifuzat, și serviciile care oferă acces, pe o anumită perioadă de timp după radiodifuzarea programului, la programele de televiziune și radio care au fost difuzate anterior de organismul de radiodifuziune (așa-numitele servicii „în reluare”). În plus, serviciile online auxiliare includ și serviciile care oferă acces la materiale ce îmbogățesc sau completează în alt mod programele de televiziune și radio difuzate de organismul de radiodifuziune, inclusiv prin previzualizarea, îmbogățirea, suplimentarea sau vizionarea din nou a conținutului relevant al programului. Furnizarea accesului la opere sau la alte conținuturi protejate individuale incluse într-un program de televiziune sau radio nu ar trebui considerată ca fiind serviciu online auxiliar. În mod similar, nu intră în definiția serviciului online auxiliar furnizarea, independent de emisiunea radiodifuzată, a accesului la opere sau la alte conținuturi protejate, cum ar fi serviciile care oferă acces la opere muzicale sau audiovizuale, la albume de muzică sau la clipuri video.

eliminat

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Principiul libertății contractuale va permite limitarea în continuare a exploatării drepturilor supuse principiului țării de origine prevăzut în prezentul regulament, în special în măsura în care este vorba de anumite mijloace tehnice de transmisie sau de anumite versiuni lingvistice, cu condiția ca orice astfel de limitări ale exploatării drepturilor respective să respecte legislația Uniunii.

(11)  În virtutea principiului libertății contractuale și pentru a sprijini modelele existente de acordare a licențelor, cum ar fi acordarea de licențe teritoriale exclusive care permit mecanismele de finanțare esențiale pentru producția audiovizuală, precum și distribuția optimă și promovarea diversității culturale, ar trebui să fie posibilă limitarea în continuare a exploatării drepturilor supuse principiului țării de origine prevăzut în prezentul regulament, în special în măsura în care este vorba de anumite mijloace tehnice de transmisie, precum geoblocarea sau geofiltrarea, sau de anumite versiuni lingvistice, cu condiția ca orice astfel de limitări ale exploatării drepturilor respective să respecte legislația Uniunii.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)  Motivul care stă la baza multor contracte internaționale de coproducție este ca drepturile asupra coproducției să fie exercitate separat și independent de fiecare coproducător, prin repartizarea între ei a drepturilor de exploatare pe baze teritoriale. În cadrul exercitării drepturilor fiecărui coproducător trebuie să se țină seama de drepturile celuilalt coproducător, respectând totodată cota de finanțare a părților. În cazul în care autorizarea comunicării publice sau a punerii la dispoziția publicului a operelor audiovizuale în coproducție de către un coproducător ar aduce prejudicii grave valorii drepturilor de exploatare ale altui coproducător, contractele dintre coproducători ar putea conține dispoziții care să acopere situațiile în care acesta din urmă coproducător trebuie să își dea consimțământul la autorizarea de către primul coproducător, de exemplu dacă versiunea sau versiunile lingvistice ale operelor puse la dispoziție, inclusiv versiunile dublate sau subtitrate, coincid cu limba sau limbile înțelese pe scară largă pe teritoriul atribuit, prin contract, unui alt coproducător. Prin urmare, contractele dintre coproducători ar putea impune, într-o măsură compatibilă cu dreptul Uniunii, recurgerea la măsuri tehnice pentru a împiedica o parte să interfereze cu exploatarea teritorială convenită cu o altă parte.

Amendamentul     10

Propunere de regulament

Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11b)  Tehnologiile de introducere directă permit semnalului purtător de programe al unui organism de radiodifuziune să fie transmis în mod exclusiv operatorilor de servicii de retransmisie. La rândul lor, operatorii creează pachete din semnale și le livrează clienților lor, incluzând adesea alte servicii conexe cu valoare adăugată, cum ar fi serviciile în reluare, portabilitatea locală, servicii de streaming. Livrarea de programe grupate și gestionate de organismele de radiodifuziune reprezintă o parte semnificativă a veniturilor pentru operatorii de servicii de retransmisie prin cablu. Operatorii de servicii de retransmisie ar trebui să continue să remunereze titularii de drepturi, indiferent de tehnologia utilizată.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Operatorii de servicii de retransmisie prin satelit, rețea digitală terestră, rețea pe suport IP în circuit închis, rețea mobilă sau rețele similare furnizează servicii echivalente cu cele furnizate de operatorii de servicii de retransmisie prin cablu, atunci când retransmit simultan, fără modificări și în formă integrală, în scopul recepționării de către public, o transmisie inițială dintr-un alt stat membru a unor programe de televiziune sau radio, dacă această transmisie inițială este efectuată prin cablu sau pe suport radio, inclusiv prin satelit, dar nu online, și este destinată recepționării de către public. Prin urmare, aceștia ar trebui să intre sub incidența prezentului regulament și să beneficieze de mecanismul care introduce gestiunea colectivă obligatorie a drepturilor. Serviciile de retransmisie prin internet deschis ar trebui excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament, deoarece acestea au caracteristici diferite. Serviciile respective nu sunt legate de o anumită infrastructură, iar capacitatea lor de a asigura un mediu controlat este limitată, de exemplu, în comparație cu cablul sau cu rețelele pe suport IP în circuit închis.

(12)  Operatorii de servicii de retransmisie prin satelit, rețea digitală terestră, rețea pe suport IP în circuit închis, rețea mobilă sau rețele similare, precum și printr-un serviciu de acces la internet conform Regulamentului (UE) nr. 2015/2120 al Parlamentului European și al Consiliului1a furnizează servicii echivalente cu cele furnizate de operatorii de servicii de retransmisie prin cablu, atunci când retransmit simultan, fără modificări și în formă integrală, în scopul recepționării de către public, o transmisie inițială dintr-un alt stat membru a unor programe de televiziune sau radio, dacă această transmisie inițială este efectuată prin cablu sau pe suport radio, inclusiv prin satelit, precum și online, și este destinată recepționării de către public. Prin urmare, aceștia ar trebui să intre sub incidența prezentului regulament și să beneficieze de mecanismul care introduce gestiunea colectivă obligatorie a drepturilor. Serviciile de retransmisie prin internet deschis ar trebui excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament numai dacă nu pot asigura un mediu închis, de exemplu în comparație cu cablul sau cu rețelele pe suport IP în circuit închis.

 

_________________

 

1a Regulamentul (UE) 2015/2120 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 de stabilire a unor măsuri privind accesul la internetul deschis și de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații și a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii, JO L 310, 26.11.2015, p. 1.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Pentru a asigura securitate juridică pentru operatorii de servicii de retransmisie prin satelit, rețea digitală terestră, rețea pe suport IP în circuit închis, rețea mobilă sau rețele similare și pentru a depăși disparitățile din legislația națională privind aceste servicii de retransmisie, ar trebui să se aplice norme similare cu cele care se aplică în cazul retransmisiei prin cablu, astfel cum este aceasta definită în Directiva 93/83/CEE. Normele stabilite în directiva respectivă includ obligația exercitării dreptului de a acorda sau de a refuza acordarea unei autorizații către un operator de servicii de retransmisie, prin intermediul unui organism de gestiune colectivă. Acest lucru nu aduce atingere Directivei 2014/26/UE18 și, în special, dispozițiilor sale privind drepturile titularilor de drepturi în ceea ce privește alegerea unui organism de gestiune colectivă.

(13)  Pentru a asigura securitate juridică pentru operatorii de servicii de retransmisie prin satelit, rețea digitală terestră, rețea pe suport IP, rețea mobilă sau rețele similare și pentru a depăși disparitățile din legislația națională privind aceste servicii de retransmisie, ar trebui să se aplice norme similare cu cele care se aplică în cazul retransmisiei prin cablu, astfel cum este aceasta definită în Directiva 93/83/CEE. Normele stabilite în directiva respectivă includ obligația exercitării dreptului de a acorda sau de a refuza acordarea unei autorizații către un operator de servicii de retransmisie, prin intermediul unui organism de gestiune colectivă. Acest lucru nu aduce atingere Directivei 2014/26/UE18 și, în special, dispozițiilor sale privind drepturile titularilor de drepturi în ceea ce privește alegerea unui organism de gestiune colectivă.

__________________

__________________

18 Directiva 2014/26/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă (JO L 84, 20.3.2014, p. 72).

18 Directiva 2014/26/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă (JO L 84, 20.3.2014, p. 72).

Amendamentul     13

Propunere de regulament

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  Pentru a satisface cererea din partea consumatorilor, exercitarea drepturilor de retransmisie, astfel cum sunt definite în prezentul regulament și în Directiva 93/83/CEE a Consiliului, ar trebui să se aplice și funcționalităților care sunt strâns legate de transmisia lineară pentru care se obțin drepturile de retransmisie. Serviciile decalate, care sunt puse la dispoziție numai pentru o anumită perioadă de timp, convenită de părți prin contract, în timpul retransmisiei sau după aceasta, cum ar fi PVR bazată pe internet (înregistrare video personală) și repornirea-TV, ar trebui să fie considerate ca exemple de astfel de funcționalități. O funcționalitate care înlocuiește serviciile online ale unui organism de radiodifuziune nu ar trebui considerată o funcționalitate care este strâns legată de transmisia lineară pentru care se obțin drepturile de retransmisie. Exercitarea drepturilor de retransmisie nu ar trebui să se aplice, prin urmare, unei astfel de funcționalități oferite de un operator de retransmisie.

Amendamentul     14

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Pentru a preveni eludarea aplicării principiului țării de origine prin prelungirea duratei acordurilor existente privind exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe relevante pentru furnizarea unui serviciu online auxiliar, precum și pentru accesarea sau utilizarea unui astfel de serviciu, este necesar ca principiul țării de origine să se aplice și la acordurile existente, dar după trecerea unei perioade de tranziție.

eliminat

Amendamentul     15

Propunere de regulament

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a)  Radiodifuzorii care își transmit semnalele purtătoare de programe printr-un proces de introducere directă către distribuitori în vederea recepționării de către public ar trebui să fie răspunzători în solidar cu distribuitorii lor pentru actele unice și indivizibile de comunicare către public și pentru punerea la dispoziția publicului, astfel cum sunt definite la articolul 3 din Directiva 2001/29/CE, și pe care le efectuează împreună. Prin urmare, aceste organisme de radiodifuziune și distribuitorii ar trebui să obțină o autorizație din partea titularilor de drepturi în cauză în ceea ce privește participarea respectivă la astfel de acte.

Amendamentul     16

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  „programe de actualități” înseamnă un gen de jurnalism difuzat în care se pune accentul pe o analiză detaliată și discuții de știri care au avut loc recent sau sunt în curs de desfășurare la momentul difuzării;

Amendamentul     17

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab)  „programe de știri” înseamnă un gen de program care pune accentul pe transmiterea de știri bazate pe o prezentare simplă, cât mai curând posibil, adesea cu un minim de analiză;

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  „retransmisie” înseamnă orice retransmisie simultană, nemodificată și integrală, alta decât retransmisia prin cablu definită în Directiva 93/83/CEE și alta decât retransmisia printr-un serviciu de acces la internet definit în Regulamentul (UE) 2015/2120 al Parlamentului European și al Consiliului, al cărei scop este recepționarea de către public a unei transmisii inițiale din alt stat membru, prin cablu sau pe suport radio, inclusiv prin satelit, dar nu online, de programe de televiziune sau de radio destinate recepționării de către public, cu condiția ca o astfel de retransmisie să fie efectuată de o altă parte decât organismul de radiodifuziune care a efectuat transmisia inițială sau sub controlul și responsabilitatea căruia a fost efectuată transmisia inițială.

(b)  „retransmisie” înseamnă orice retransmisie simultană, nemodificată și integrală, alta decât retransmisia prin cablu definită în Directiva 93/83/CEE și alta decât retransmisia printr-un serviciu de acces la internet definit în Regulamentul (UE) 2015/2120 al Parlamentului European și al Consiliului, al cărei scop este recepționarea de către public a unei transmisii inițiale din alt stat membru, prin cablu sau pe suport radio, inclusiv prin satelit, dar nu online, de programe de televiziune sau de radio destinate în cele din urmă recepționării de către public, cu condiția ca o astfel de retransmisie să fie efectuată de o altă parte decât organismul de radiodifuziune care a efectuat transmisia inițială sau sub controlul și responsabilitatea căruia a fost efectuată transmisia inițială. Retransmisiile online intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament în măsura în care sunt legate de o anumită infrastructură sau au capacitatea de a asigura un mediu controlat pentru cercul de utilizatori.

__________________

__________________

19 Regulamentul (UE) 2015/2120 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 de stabilire a unor măsuri privind accesul la internetul deschis și de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații și a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii, JO L 310, 26.11.2015, p. 1.

19 Regulamentul (UE) 2015/2120 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 de stabilire a unor măsuri privind accesul la internetul deschis și de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații și a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii, JO L 310, 26.11.2015, p. 1.

Amendamentul     19

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  „mediu închis” înseamnă un mediu în care operatorul de retransmisie doar furnizează un serviciu de retransmisie unui grup definit de utilizatori;

Amendamentul     20

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb)  „introducere directă” înseamnă un proces cu două sau mai multe etape prin care organismele de radiodifuziune transmit „punct cu punct” - prin cablu sau pe suport radio, inclusiv prin satelit - în așa fel încât semnalele purtătoare de programe să nu poată fi recepționate de către publicul general în timpul unei astfel de transmisii, semnalele lor purtătoare de programe pentru recepționarea de către public pentru distribuitorii care oferă apoi aceste programe publicului, simultan, fără modificări și în formă integrală, pentru vizualizare sau ascultare prin cablu, prin sisteme cu microunde, prin satelit, prin rețele digitale terestre, rețele pe suport IP sau similare.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Alineatul (1) nu se aplică serviciilor online destinate, în ansamblul lor, în primul rând sau exclusiv unui public dintr-un stat membru care nu este țara în care se află sediul principal al organismului de radiodifuziune.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b)  Alineatul (1) nu aduce atingere libertății contractuale în domeniul legislației privind drepturile de autor și nici drepturilor prevăzute în Directiva 2001/29/CE. Titularii de drepturi și utilizatorii drepturilor pot, prin urmare, conveni să limiteze aria geografică a drepturilor afectate de principiul țării de origine, sub rezerva respectării normelor relevante.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1c)  Alineatul (1) nu se aplică actelor de comunicare publică, de punere la dispoziția publicului și de reproducere a următoarelor:

 

(i)  opere audiovizuale pentru care organismul de radiodifuziune a obținut o licență din partea unui terț, inclusiv din partea unui alt organism de radiodifuziune, cu excepția cazului în care respectivele opere audiovizuale au fost comandate și finanțate integral de organismul de radiodifuziune care furnizează serviciul online menționat la alineatul (1);

 

(ii)  opere audiovizuale în coproducție, cu excepția cazului în care sunt finanțate integral de organismul de radiodifuziune și 

 

(iii)  opere sau alte obiecte protejate incluse în transmisia de evenimente sportive.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Principiul libertății contractuale protejează capacitatea de a limita exploatarea drepturilor afectate de principiul țării de origine prevăzut la alineatul (1), inclusiv prin acceptarea unei exclusivități teritoriale absolute. În cazul în care deciziile legate de dreptul Uniunii împiedică clauzele contractuale care acordă și/sau aplică exclusivitatea teritorială absolută, dispoziția de la alineatul (1) nu se mai aplică.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  În cazul în care un autor a transferat dreptul său de retransmisie unui organism de radiodifuziune sau unui producător, autorul își păstrează dreptul de a obține o remunerație echitabilă pentru retransmisia operei sale. Administrarea unui astfel de drept poate fi încredințată unui organism de gestiune colectivă care reprezintă autorii.

 

Această dispoziție nu exclude acordurile de negociere colectivă, regimurile de funcționare și normele de remunerare comune ale organismelor de radiodifuziune, producătorilor și sindicatelor, cu condiția ca autorului să i se acorde o remunerație echitabilă pentru retransmisia operei sale.

Amendamentul     26

Propunere de regulament

Articolul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 5

eliminat

Dispoziție tranzitorie

 

Acordurile privind exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe relevante pentru actele de comunicare către public și de punere la dispoziție care au loc în cursul furnizării unui serviciu online auxiliar, precum și pentru actele de reproducere necesare pentru furnizarea, accesarea sau utilizarea unui serviciu online auxiliar, care sunt în vigoare la [a se insera de către OP data menționată la articolul 7 alineatul (2)], fac obiectul articolului 2 începând cu [a se insera de către OP data menționată la articolul 7 alineatul (2) + 2 ani], dacă expiră după această dată.

 

Amendamentul     27

Propunere de regulament

Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 5a

 

Exploatarea programelor de radiodifuziune printr-un proces de introducere directă

 

Organismele de radiodifuziune care transmit semnalele purtătoare ale programelor lor printr-un proces de introducere directă către distribuitori în vederea recepționării de către public sunt răspunzători în solidar cu astfel de distribuitori pentru actele unice și indivizibile de comunicare către public și de punere la dispoziția publicului, astfel cum sunt definite la articolul 3 din Directiva 2001/29/CE, pe care le efectuează împreună. Prin urmare, aceste organisme de radiodifuziune și distribuitorii obțin o autorizație din partea titularilor de drepturi în cauză în ceea ce privește participarea lor la astfel de acte.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Până la [3 ani de la data menționată la articolul 7 alineatul (2), a se insera data corespunzătoare de către OP] cel târziu, Comisia va efectua o reexaminare a prezentului regulament și va prezenta Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport conținând principalele constatări.

(1)  Până la [3 ani de la data menționată la articolul 7 alineatul (2), a se insera data corespunzătoare de către OP] cel târziu, Comisia va efectua o reexaminare a prezentului regulament și va prezenta Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport conținând principalele constatări. Raportul este accesibil publicului în mod ușor și eficient.

ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU A PERSOANELORDE LA CARE RAPORTOAREA PENTRU AVIZ A PRIMIT CONTRIBUȚII

Următoarea listă este elaborată în mod absolut voluntar, sub responsabilitatea exclusivă a raportoarei pentru aviz. Raportoarea a primit contribuții de la următoarele entități sau persoane în pregătirea proiectului de aviz, până la adoptarea acestuia în comisie.

Entitate și/sau persoană

Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (UER)

Alianța Compozitorilor și a Libretiștilor (ECSA)

Grupul European al Societăților Autorilor și Compozitorilor (GESAC)

Confederația Internațională a Editorilor de Muzică (ICMP)

ARD

ZDF

Vodafone

Asociația Europeană a Radiourilor (AER)

Asociația de Gestiune Colectivă Internațională a Operelor Audiovizuale (AGICOA)

Asociația GSM (GSMA)

Asociația directorilor agențiilor europene de cinematografie (EFAD)

Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Organizația Autorilor din Domeniul Audiovizual (SAA)

Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA)

Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V. (Bitkom)

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Norme privind exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune și radio

Referințe

COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

JURI

6.10.2016

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

CULT

6.10.2016

Comisii asociate - data anunțului în plen

16.3.2017

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Petra Kammerevert

25.10.2016

Examinare în comisie

28.2.2017

 

 

 

Data adoptării

21.6.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

9

1

Membri titulari prezenți la votul final

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Martin Sonneborn, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Membri supleanți prezenți la votul final

Emma McClarkin, Martina Michels

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

David Borrelli

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

19

+

ECR

Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Morten Messerschmidt, John Procter

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Momchil Nekov, Julie Ward, Krystyna Łybacka

Verts/ALE

Helga Trüpel

9

-

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

EFDD

David Borrelli

ENF

Dominique Bilde

GUE/NGL

Curzio Maltese, Martina Michels

NI

Martin Sonneborn

S&D

Petra Kammerevert

Verts/ALE

Jill Evans

1

0

S&D

Luigi Morgano

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (23.6.2017)

destinat Comisiei pentru afaceri juridice

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune și radio

(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

Raportor pentru aviz: Jerzy Buzek

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea de regulament are ca scop promovarea diseminării la scară mai largă a programelor de radio și televiziune, extinzând anumite principii din Directiva din 1993 privind difuzarea de programe prin satelit și retransmisia prin cablu la mediul online, inclusiv principiul țării de origine, serviciilor online „auxiliare” ale radiodifuzorilor, precum și extinderea gestiunii colective obligatorii a drepturilor pentru serviciile de retransmisie prin alte mijloace decât cablul, prin intermediul rețelelor închise.

Raportoarea sprijină abordarea generală a Comisiei care constă în extinderea principiului țării de origine la serviciile online „auxiliare” ale radiodifuzorilor, pentru a facilita acordarea de licențe pentru drepturile de autor și activitățile conexe. De asemenea, raportoarea salută dispozițiile referitoare la extinderea gestiunii colective obligatorii a drepturilor, însă consideră că ar trebui incluse și retransmisiile pe internetul deschis, cu condiția ca acestea să fie legate de un mediu controlat, cum ar fi un cerc de utilizatori bine definit, bazat pe înregistrarea sau verificarea utilizatorilor.

Ar trebui subliniat, de asemenea, că aceste norme sunt compatibile cu principiul libertății contractuale, care este esențial pentru viabilitatea pe termen lung a operelor audiovizuale europene. Raportoarea dorește să consolideze aceste dispoziții ținând seama, în cadrul revizuirii de către Comisie a regulamentului, de impactul prezentului regulament asupra finanțării operelor audiovizuale din Europa și a investițiilor în acestea.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul     1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  În vederea bunei funcționări a pieței interne, este necesar să se asigure, în beneficiul utilizatorilor din întreaga Uniune, o difuzare pe scară mai largă a programelor de televiziune și radio din alte state membre, prin facilitarea acordării de licențe privind drepturile de autor și drepturile conexe pentru operele și alte conținuturi protejate incluse în astfel de programe. Programele de televiziune și radio reprezintă mijloace importante de promovare a diversității culturale și lingvistice, a coeziunii sociale și a accesului la informații.

(1)  În vederea bunei funcționări a pieței interne și a promovării diversității culturale și lingvistice, coeziunii sociale și accesului la informații, este necesar să se asigure, în beneficiul utilizatorilor din întreaga Uniune, o difuzare pe scară mai largă a programelor de televiziune și radio din alte state membre, prin facilitarea acordării de licențe privind drepturile de autor și drepturile conexe pentru operele și alte conținuturi protejate incluse în astfel de programe.

Amendamentul     2

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1а)   Ar trebui încurajată crearea de legături de afaceri între operatorii de servicii mass-media și operatorii de servicii radio din statele membre ale UE, astfel încât, la cererea unui consumator rezident în orice stat membru, să se poată furniza pachete de servicii care să includă programe dintr-un alt stat membru.

Amendamentul     3

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Dezvoltarea tehnologiilor digitale și a internetului a transformat distribuția programelor de televiziune și radio și accesul la acestea. Utilizatorii se așteaptă într-o măsură din ce în ce mai mare să aibă acces la programele de televiziune și radio atât în direct, cât și la cerere, utilizând nu numai canalele tradiționale, cum ar fi transmisiile prin satelit sau cablu, dar și serviciile online. În consecință, organismele de radiodifuziune oferă din ce în ce mai des, pe lângă propriile programe de televiziune și radio, servicii online auxiliare propriilor emisiuni radiodifuzate, cum ar fi serviciile de transmisie simulcast și serviciile de video în reluare. Operatorii de servicii de retransmisie, care agregă programele de televiziune și radio în pachete și le furnizează utilizatorilor simultan cu transmisia radiodifuzată inițială a acestora, fără modificări și în formă integrală, utilizează diferite tehnici de retransmisie, cum ar fi retransmisia prin cablu, satelit, rețea digitală terestră, rețea pe suport IP în circuit închis sau rețea mobilă, precum și prin internet deschis. În rândul utilizatorilor există o cerere tot mai mare de acces și la programele de televiziune și radio din alte state membre ale Uniunii, nu numai din statul membru de reședință, venită din partea membrilor minorităților lingvistice ale Uniunii, dar și din partea persoanelor care trăiesc în alt stat membru decât statul membru de origine.

(2)  Dezvoltarea tehnologiilor digitale și a pieței online transformă distribuția programelor de televiziune și radio și accesul la acestea. Utilizatorii se așteaptă într-o măsură din ce în ce mai mare să aibă acces la programele de televiziune și radio atât în direct, cât și la cerere, utilizând nu numai canalele tradiționale, cum ar fi transmisiile prin satelit sau cablu, dar și serviciile online. În consecință, organismele de radiodifuziune oferă din ce în ce mai des, pe lângă propriile programe de televiziune și radio, servicii online auxiliare propriilor emisiuni radiodifuzate, cum ar fi serviciile de transmisie simulcast și serviciile de video în reluare, în vederea îmbogățirii grilei lor de programe obișnuite. Operatorii de servicii de retransmisie, care agregă programele de televiziune și radio în pachete și le furnizează utilizatorilor simultan cu transmisia radiodifuzată inițială a acestora, fără modificări și în formă integrală, utilizează diferite tehnici de retransmisie, cum ar fi retransmisia prin cablu, satelit, rețea digitală terestră, rețea pe suport IP în circuit închis sau rețea mobilă, precum și prin internet deschis. Distribuția programelor de televiziune și de radio, precum și accesul la acestea se realizează, prin urmare, din ce în ce mai des pe baza unor platforme multiple și pe baza neutralității tehnologice. În rândul utilizatorilor există o cerere tot mai mare de acces la programele de televiziune și radio pe orice platformă, într-un mediu fără frontiere, prin urmare, și din alte state membre ale Uniunii, nu numai din statul membru de reședință, venită din partea membrilor minorităților lingvistice ale Uniunii, dar și din partea persoanelor care trăiesc în alt stat membru decât statul membru de origine sau care călătoresc temporar acolo.

Amendamentul     4

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2а)  Furnizorii de servicii mass-media audiovizuale ar trebui să depună eforturi pentru a se asigura că serviciile lor tehnice devin treptat accesibile pentru persoanele cu dizabilități de vedere sau de auz.

Amendamentul     5

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Există o serie de obstacole în calea furnizării de servicii online auxiliare emisiunilor radiodifuzate și de servicii de retransmisie și, în consecință, în calea liberei circulații în Uniune a programelor de televiziune și radio. Organismele de radiodifuziune transmit zilnic multe ore de știri și de programe culturale, politice, documentare sau de divertisment. Programele respective includ o mare diversitate de conținuturi, cum ar fi opere audiovizuale, muzicale, literare sau grafice, protejate prin drepturi de autor și/sau drepturi conexe, în conformitate cu legislația Uniunii. Acest lucru are ca rezultat un proces complex de obținere a drepturilor de la o multitudine de titulari de drepturi, pentru diferite categorii de opere și de alte conținuturi protejate. Deseori, drepturile trebuie obținute într-un interval scurt de timp, în special atunci când se elaborează programe de știri sau de actualități. Pentru a-și presta serviciile online peste granițe, organismele de radiodifuziune trebuie să dețină, pentru opere și alte conținuturi protejate, drepturile necesare pentru toate teritoriile respective, fapt care mărește complexitatea procesului de obținere a drepturilor.

(3)  Organismele de radiodifuziune transmit zilnic multe ore de știri și de programe de actualități. Programele respective includ o mare diversitate de conținuturi, cum ar fi opere audiovizuale, muzicale, literare sau grafice, protejate prin drepturi de autor și/sau drepturi conexe, în conformitate cu legislația Uniunii. Acest lucru are ca rezultat un proces complex de obținere a drepturilor de la o multitudine de titulari de drepturi, pentru diferite categorii de opere și de alte conținuturi protejate. Deseori, drepturile trebuie obținute într-un interval scurt de timp, în special atunci când se elaborează programe de știri sau de actualități. Pentru a-și presta serviciile online peste granițe, organismele de radiodifuziune trebuie să dețină, pentru opere și alte conținuturi protejate, drepturile necesare pentru toate teritoriile respective, fapt care mărește complexitatea procesului de obținere a drepturilor.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Operatorii de servicii de retransmisie, care, în mod normal, oferă numeroase programe care utilizează o multitudine de opere și de alte conținuturi protejate incluse în programele de televiziune și radio retransmise, dispun de un interval foarte scurt de timp pentru a obține licențele necesare și, prin urmare, se confruntă, de asemenea, cu dificultăți semnificative în ceea ce privește obținerea drepturilor. Pentru titularii de drepturi există și riscul ca operele lor și celelalte conținuturi protejate să fie utilizate fără autorizație sau fără plata unei remunerații.

(4)  Operatorii de servicii de retransmisie, care, în mod normal, oferă numeroase programe care utilizează o multitudine de opere și de alte conținuturi protejate incluse în programele de televiziune și radio retransmise, dispun de un interval foarte scurt de timp pentru a obține licențele necesare și, prin urmare, se confruntă, de asemenea, cu dificultăți semnificative în ceea ce privește obținerea drepturilor. Pentru titularii de drepturi există și riscul ca operele lor și celelalte conținuturi protejate să fie utilizate fără autorizație sau fără plata unei remunerații echitabile, dacă accesul la serviciu nu este furnizat pe bază de abonamente individuale, în funcție de un grup de utilizatori care poate fi definit sau în schimbul unui preț. Un astfel de risc poate fi, totuși, eliminat prin intermediul acordurilor contractuale.

Amendamentul     7

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Drepturile asupra operelor și a altor conținuturi protejate sunt armonizate, printre altele, prin Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului15 și prin Directiva 2006/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului16.

(5)  Drepturile asupra operelor și a altor conținuturi protejate sunt armonizate, printre altele, prin Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului15 și prin Directiva 2006/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului16, ceea ce contribuie în special la asigurarea protecției titularilor de drepturi.

_________________

_________________

15 Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională, JO L 167, 22.6.2001, pp. 10–19.

15 Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională, JO L 167, 22.6.2001, pp. 10–19.

16 Directiva 2006/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind dreptul de închiriere și de împrumut și anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietății intelectuale, JO L 376, 27.12.2006, pp. 28–35.

16 Directiva 2006/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind dreptul de închiriere și de împrumut și anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietății intelectuale, JO L 376, 27.12.2006, pp. 28–35.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Directiva 93/83/CEE a Consiliului17 facilitează transmisia transfrontalieră prin satelit și retransmisia prin cablu a programelor de televiziune și radio din alte state membre ale Uniunii. Dispozițiile acestei directive privind transmisiile organismelor de radiodifuziune sunt însă limitate la transmisiile prin satelit și, prin urmare, nu se aplică serviciilor online auxiliare emisiunilor radiodifuzate, iar dispozițiile privind retransmisia programelor de televiziune și radio din alte state membre sunt limitate la retransmisia simultană, nemodificată și integrală prin cablu sau sisteme cu microunde și nu se extind la astfel de retransmisii prin alte tehnologii.

(6)  Directiva 93/83/CEE a Consiliului17 facilitează transmisia transfrontalieră prin satelit și retransmisia prin cablu a programelor de televiziune și radio din alte state membre ale Uniunii. Dispozițiile acestei directive privind transmisiile organismelor de radiodifuziune sunt însă limitate la transmisiile prin satelit și, prin urmare, nu se aplică serviciilor online auxiliare emisiunilor radiodifuzate, iar dispozițiile privind retransmisia programelor de televiziune și radio din alte state membre sunt limitate la retransmisia simultană, nemodificată și integrală prin cablu sau sisteme cu microunde.

__________________

__________________

17 Directiva 93/83/CEE a Consiliului din 27 septembrie 1993 privind coordonarea anumitor norme referitoare la dreptul de autor și drepturile conexe aplicabile difuzării de programe prin satelit și retransmisiei prin cablu, JO L 248, 6.10.1993, pp. 15–21.

17 Directiva 93/83/CEE a Consiliului din 27 septembrie 1993 privind coordonarea anumitor norme referitoare la dreptul de autor și drepturile conexe aplicabile difuzării de programe prin satelit și retransmisiei prin cablu, JO L 248, 6.10.1993, pp. 15–21.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Prin urmare, furnizarea transfrontalieră de servicii online auxiliare emisiunilor radiodifuzate și retransmisia programelor de televiziune și radio din alte state membre ar trebui facilitate prin adaptarea cadrului juridic privind exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe relevante pentru aceste activități.

(7)  Prin urmare, pentru a facilita furnizarea transfrontalieră de servicii online care sunt auxiliare emisiunilor radiodifuzate și retransmisia programelor de televiziune și radio din alte state membre, este necesară adaptarea cadrului juridic specific privind exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe relevante pentru aceste activități. Accesul transfrontalier online la conținut european va fi îmbunătățit și mai mult prin includerea în serviciile online auxiliare ale organismelor de radiodifuziune a serviciilor care constau, exclusiv, în furnizarea către public de opere care sunt produse sub responsabilitatea lor editorială și care sunt difuzate numai online.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Serviciile online auxiliare care intră sub incidența prezentului regulament sunt serviciile furnizate de organismele de radiodifuziune și care se află într-un raport clar de subordonare față de emisiunea radiodifuzată. Acestea includ serviciile care oferă acces la programele de televiziune și radio în mod linear, în același timp cu programul radiodifuzat, și serviciile care oferă acces, pe o anumită perioadă de timp după radiodifuzarea programului, la programele de televiziune și radio care au fost difuzate anterior de organismul de radiodifuziune (așa-numitele servicii „în reluare”). În plus, serviciile online auxiliare includ și serviciile care oferă acces la materiale ce îmbogățesc sau completează în alt mod programele de televiziune și radio difuzate de organismul de radiodifuziune, inclusiv prin previzualizarea, îmbogățirea, suplimentarea sau vizionarea din nou a conținutului relevant al programului. Furnizarea accesului la opere sau la alte conținuturi protejate individuale incluse într-un program de televiziune sau radio nu ar trebui considerată ca fiind serviciu online auxiliar. În mod similar, nu intră în definiția serviciului online auxiliar furnizarea, independent de emisiunea radiodifuzată, a accesului la opere sau la alte conținuturi protejate, cum ar fi serviciile care oferă acces la opere muzicale sau audiovizuale, la albume de muzică sau la clipuri video.

(8)  Serviciile online auxiliare care intră sub incidența prezentului regulament sunt serviciile furnizate de organismele de radiodifuziune și care se află într-un raport clar de subordonare față de emisiunea radiodifuzată. Acestea includ serviciile care oferă acces la programele de televiziune și radio în mod linear, în același timp cu programul radiodifuzat, și serviciile care oferă acces, pe o anumită perioadă de timp după difuzarea programului, la programele de televiziune și radio care au fost difuzate anterior sau, înainte de difuzare, la programele de televiziune și radio care vor fi difuzate de organismul de radiodifuziune (de exemplu serviciile „în reluare” sau avanpremierele). În plus, serviciile online auxiliare includ și serviciile care oferă acces la materiale ce îmbogățesc sau completează în alt mod programele de televiziune și radio difuzate de organismul de radiodifuziune, inclusiv prin previzualizarea, îmbogățirea, suplimentarea sau vizionarea din nou a conținutului relevant al programului sau orice serviciu prestat de un organism de radiodifuziune care constă, în mod exclusiv, în punerea la dispoziția publicului a unor opere produse de organismul de radiodifuziune. Nu intră în definiția serviciului online auxiliar furnizarea, independent și separat de programele organismului de radiodifuziune, a accesului la opere sau la alte conținuturi protejate, cum ar fi serviciile care oferă acces la opere muzicale sau audiovizuale, la albume de muzică sau la clipuri video.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Întrucât se consideră că furnizarea, accesarea sau utilizarea unui serviciu online auxiliar are loc numai în statul membru în care organismul de radiodifuziune își are sediul principal, deși, de fapt, serviciile online auxiliare pot fi furnizate, peste granițe, și în alte state membre, este necesar să se asigure faptul că, atunci când se stabilește suma de plată pentru drepturile în cauză, părțile iau în considerare toate aspectele serviciului online auxiliar, cum ar fi caracteristicile serviciului, audiența, inclusiv audiența din statul membru în care organismul de radiodifuziune își are sediul principal și audiența din alte state membre în care serviciul online auxiliar este accesat și utilizat, precum și versiunea lingvistică.

(10)  Întrucât se consideră că furnizarea unui serviciu online auxiliar are loc numai în statul membru în care organismul de radiodifuziune își are sediul principal, deși, de fapt, serviciile online auxiliare pot fi furnizate, peste granițe, și în alte state membre, este necesar să se asigure faptul că, atunci când se stabilește suma de plată pentru drepturile în cauză, părțile iau în considerare toate aspectele serviciului online auxiliar, cum ar fi caracteristicile serviciului, audiența potențială și cea efectivă, inclusiv audiența din statul membru în care organismul de radiodifuziune își are sediul principal și audiența din alte state membre în care serviciul online auxiliar este accesat și utilizat, precum și toate versiunile lingvistice. Ar trebui excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament serviciile online care, luate în ansamblu, vizează în primul rând și în principal un public din afara statului membru în care organismul de radiodifuziune își are sediul principal.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Principiul libertății contractuale va permite limitarea în continuare a exploatării drepturilor supuse principiului țării de origine prevăzut în prezentul regulament, în special în măsura în care este vorba de anumite mijloace tehnice de transmisie sau de anumite versiuni lingvistice, cu condiția ca orice astfel de limitări ale exploatării drepturilor respective să respecte legislația Uniunii.

(11)  Prezentul regulament nu afectează nici drepturile prevăzute în temeiul Directivei 2001/29/CE, nici dobândirea sau vânzarea drepturilor pe o bază contractuală pentru astfel de servicii online auxiliare. Prin urmare, principiile teritorialității și libertății contractuale vor permite limitarea în continuare a exploatării drepturilor supuse principiului țării de origine prevăzut în prezentul regulament, în special în măsura în care este vorba de anumite mijloace tehnice de transmisie sau de anumite versiuni lingvistice, cu condiția ca orice astfel de limitări ale exploatării drepturilor respective să respecte legislația națională și legislația Uniunii.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Operatorii de servicii de retransmisie prin satelit, rețea digitală terestră, rețea pe suport IP în circuit închis, rețea mobilă sau rețele similare furnizează servicii echivalente cu cele furnizate de operatorii de servicii de retransmisie prin cablu, atunci când retransmit simultan, fără modificări și în formă integrală, în scopul recepționării de către public, o transmisie inițială dintr-un alt stat membru a unor programe de televiziune sau radio, dacă această transmisie inițială este efectuată prin cablu sau pe suport radio, inclusiv prin satelit, dar nu online, și este destinată recepționării de către public. Prin urmare, aceștia ar trebui să intre sub incidența prezentului regulament și să beneficieze de mecanismul care introduce gestiunea colectivă obligatorie a drepturilor. Serviciile de retransmisie prin internet deschis ar trebui excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament, deoarece acestea au caracteristici diferite. Serviciile respective nu sunt legate de o anumită infrastructură, iar capacitatea lor de a asigura un mediu controlat este limitată, de exemplu, în comparație cu cablul sau cu rețelele pe suport IP în circuit închis.

(12)  Operatorii de servicii de retransmisie prin satelit, rețea digitală terestră, rețea pe suport IP, rețea mobilă sau rețele similare, precum și de anumite alte retransmisii furnizează servicii echivalente cu cele furnizate de operatorii de servicii de retransmisie prin cablu, atunci când retransmit simultan, fără modificări și în formă integrală, în scopul recepționării de către public, o transmisie inițială dintr-un alt stat membru a unor programe de televiziune sau radio, dacă această transmisie inițială este efectuată prin cablu sau pe suport radio, inclusiv prin satelit și online, și este destinată recepționării de către public. Prin urmare, aceștia ar trebui să intre sub incidența prezentului regulament și să beneficieze de mecanismul care introduce gestiunea colectivă obligatorie a drepturilor. Serviciile de retransmisie prin internet deschis ar trebui incluse în domeniul de aplicare al prezentului regulament, în măsura în care sunt furnizate într-un mediu controlat, cum ar fi un grup definit de abonați sau de utilizatori înregistrați și comparabil cu rețelele cu circuit închis.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Pentru a asigura securitate juridică pentru operatorii de servicii de retransmisie prin satelit, rețea digitală terestră, rețea pe suport IP în circuit închis, rețea mobilă sau rețele similare și pentru a depăși disparitățile din legislația națională privind aceste servicii de retransmisie, ar trebui să se aplice norme similare cu cele care se aplică în cazul retransmisiei prin cablu, astfel cum este aceasta definită în Directiva 93/83/CEE. Normele stabilite în directiva respectivă includ obligația exercitării dreptului de a acorda sau de a refuza acordarea unei autorizații către un operator de servicii de retransmisie, prin intermediul unui organism de gestiune colectivă. Acest lucru nu aduce atingere Directivei 2014/26/UE18 și, în special, dispozițiilor sale privind drepturile titularilor de drepturi în ceea ce privește alegerea unui organism de gestiune colectivă.

(13)  Pentru a asigura securitate juridică pentru operatorii de servicii de retransmisie prin satelit, rețea digitală terestră, rețea pe suport IP, rețea mobilă sau rețele similare și pentru a depăși disparitățile din legislația națională privind aceste servicii de retransmisie, ar trebui să se aplice norme similare cu cele care se aplică în cazul retransmisiei prin cablu, astfel cum este aceasta definită în Directiva 93/83/CEE. Normele stabilite în directiva respectivă includ obligația exercitării dreptului de a acorda sau de a refuza acordarea unei autorizații către un operator de servicii de retransmisie, prin intermediul unui organism de gestiune colectivă. Acest lucru nu aduce atingere Directivei 2014/26/UE18 și, în special, dispozițiilor sale privind drepturile titularilor de drepturi în ceea ce privește alegerea unui organism de gestiune colectivă.

__________________

__________________

18 Directiva 2014/26/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă (JO L 84, 20.3.2014, pp. 72–98).

18 Directiva 2014/26/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă (JO L 84, 20.3.2014, pp. 72–98).

Amendamentul     15

Propunere de regulament

Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a)  Radiodifuzorii care își transmit semnalele purtătoare de programe printr-un proces de introducere directă către distribuitori în vederea recepționării de către public ar trebui să fie răspunzători în solidar cu distribuitorii lor pentru actele unice și indivizibile de comunicare către public și de punere la dispoziția publicului, astfel cum sunt definite la articolul 3 din Directiva 2001/29/CE, pe care le efectuează împreună. Prin urmare, aceste organisme de radiodifuziune și acești distribuitori ar trebui să obțină o autorizație din partea titularilor de drepturi în cauză în ceea ce privește participarea lor la astfel de acte.

Amendamentul     16

Propunere de regulament

Considerentul 14 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14b)  Aplicarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe este, în unele cazuri, divizată în numeroase drepturi naționale definite la nivel teritorial, având titulari de drepturi diferiți și fiind exercitate, în unele cazuri, de către o entitate diferită. Prin urmare, este nevoie de o bază de date întreținută de către organismele de gestiune colectivă pentru a facilita identificarea titularilor de drepturi și capacitatea organismelor de radiodifuziune și a operatorilor de servicii de retransmisie de a încheia contracte de licență.

Amendamentul     17

Propunere de regulament

Considerentul 14 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14c)  Derogarea prevăzută la articolul 4 pentru drepturile exercitate de către organismele de radiodifuziune nu ar trebui să limiteze posibilitatea titularilor de drepturi de a alege să-și transfere drepturile către un organism de gestiune colectivă și, prin urmare, de a avea o cotă-parte directă din remunerația plătită de către operatorul unui serviciu de retransmisie.

Amendamentul     18

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Pentru a preveni eludarea aplicării principiului țării de origine prin prelungirea duratei acordurilor existente privind exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe relevante pentru furnizarea unui serviciu online auxiliar, precum și pentru accesarea sau utilizarea unui astfel de serviciu, este necesar ca principiul țării de origine să se aplice și la acordurile existente, dar după trecerea unei perioade de tranziție.

eliminat

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Deși gestiunea colectivă obligatorie, în măsura în care este impusă pentru exercitarea dreptului de comunicare către public în ceea ce privește serviciile de retransmisie, poate interfera cu exercitarea drepturilor titularilor de drepturi, este necesar să se introducă o astfel de condiție orientată către servicii specifice, pentru a permite, prin facilitarea obținerii acestor drepturi, o difuzare transfrontalieră pe scară mai largă a programelor de televiziune și radio.

(16)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Deși gestiunea colectivă obligatorie, în măsura în care este impusă pentru exercitarea dreptului de comunicare către public în ceea ce privește serviciile de retransmisie, poate interfera cu exercitarea drepturilor titularilor de drepturi, este necesar să se introducă o astfel de condiție orientată către servicii specifice, pentru a permite, prin facilitarea obținerii acestor drepturi, o difuzare transfrontalieră pe scară mai largă a programelor de televiziune și radio, precum și accesul la informații. În plus, dispozițiile prezentului regulament nu aduc atingere acordurilor din statele membre cu privire la gestionarea drepturilor, cum ar fi licențele colective extinse, prezumțiile legale de reprezentare sau de transfer, gestionarea colectivă sau înțelegerile similare ori o combinație a acestora.

Amendamentul     20

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Ar trebui efectuată o reexaminare a regulamentului după o perioadă de timp de la intrarea în vigoare a acestuia, pentru a evalua, printre altele, măsura în care a crescut furnizarea transfrontalieră de servicii online auxiliare în beneficiul consumatorilor europeni și, prin urmare, în beneficiul diversității culturale a Uniunii.

(18)  Ar trebui efectuată o reexaminare a regulamentului după o perioadă de timp de la intrarea în vigoare a acestuia, pentru a evalua, printre altele, și având în vedere intrarea în vigoare a Regulamentului* Parlamentului European și al Consiliului privind asigurarea portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne, măsura în care a crescut furnizarea transfrontalieră de servicii online auxiliare în beneficiul consumatorilor europeni și, prin urmare, în beneficiul diversității culturale a Uniunii, acordând o atenție deosebită impactului acesteia asupra investițiilor în conținut european.

 

__________________

 

* Regulamentul nu a fost încă adoptat.

Amendamentul     21

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Întrucât obiectivele prezentului regulament, și anume promovarea furnizării transfrontaliere de servicii online auxiliare și facilitarea retransmisiei programelor de televiziune și radio din alte state membre, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre și, prin urmare, ținând seama de amploare și efecte, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității prevăzut la același articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului său. În ceea ce privește furnizarea transfrontalieră de servicii online auxiliare, prezentul regulament instituie mecanisme de facilitare a obținerii drepturilor de autor și a drepturilor conexe. Prezentul regulament nu obligă organismele de radiodifuziune să furnizeze astfel de servicii la nivel transfrontalier. De asemenea, prezentul regulament nu obligă operatorii de servicii de retransmisie să includă în serviciile lor programe de televiziune sau radio din alte state membre. Prezentul regulament se referă numai la exercitarea anumitor drepturi de retransmisie în măsura necesară pentru a simplifica acordarea de licențe privind drepturile de autor și drepturile conexe pentru astfel de servicii și numai în ceea ce privește programele de televiziune și radio din alte state membre ale Uniunii,

(19)  Întrucât obiectivele prezentului regulament, și anume promovarea furnizării transfrontaliere de servicii online auxiliare ale radiodifuzorilor și facilitarea retransmisiei programelor de televiziune și radio din alte state membre, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre și, prin urmare, ținând seama de amploare și efecte, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității prevăzut la același articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului său. În ceea ce privește furnizarea transfrontalieră de servicii online auxiliare ale radiodifuzorilor, prezentul regulament instituie mecanisme de facilitare a obținerii drepturilor de autor și a drepturilor conexe. Prezentul regulament nu obligă organismele de radiodifuziune să furnizeze astfel de servicii la nivel transfrontalier. De asemenea, prezentul regulament nu obligă operatorii de servicii de retransmisie să includă în serviciile lor programe de televiziune sau radio din alte state membre. Prezentul regulament se referă numai la exercitarea anumitor drepturi de retransmisie în măsura necesară pentru a simplifica acordarea de licențe privind drepturile de autor și drepturile conexe pentru astfel de servicii și numai în ceea ce privește programele de televiziune și radio din alte state membre ale Uniunii,

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  „serviciu online auxiliar” înseamnă un serviciu online care constă în furnizarea către public, de către sau sub controlul și responsabilitatea unui organism de radiodifuziune, de programe de radio sau televiziune, simultan cu difuzarea lor de către organismul de radiodifuziune sau în cursul unei perioade definite de timp după această difuzare, precum și a oricărui material produs de către sau pentru organismul de radiodifuziune, care are un caracter auxiliar în raport cu această difuzare;

(a)  „serviciu online auxiliar” înseamnă un serviciu online care constă în furnizarea către public, de către sau sub controlul și responsabilitatea organism de radiodifuziune, a următoarelor servicii:

 

(i) „serviciu în reluare” înseamnă un serviciu care constă în furnizarea către public, pentru o perioadă limitată de timp, de programe de radio sau de televiziune care au fost difuzate anterior de către organismul de radiodifuziune;

 

(ii) „serviciu simulcast” înseamnă un serviciu care constă în furnizarea către public de programe de radio sau de televiziune în mod linear, în același timp cu programul radiodifuzat;

 

(iii) „servicii auxiliare extinse legate de materiale audiovizuale” înseamnă servicii care oferă acces la materiale ce îmbogățesc sau extind programele de televiziune și radio difuzate de un organism de radiodifuziune, inclusiv prin previzualizarea, îmbogățirea, suplimentarea sau vizionarea din nou a conținutului relevant al programului.

 

Aceste definiții includ serviciile online furnizate de un organism de radiodifuziune care constau în furnizarea către public a operelor produse de organismul de radiodifuziune și care sunt difuzate numai online;

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  „retransmisie” înseamnă orice retransmisie simultană, nemodificată și integrală, alta decât retransmisia prin cablu definită în Directiva 93/83/CEE și alta decât retransmisia printr-un serviciu de acces la internet definit în Regulamentul (UE) 2015/2120 al Parlamentului European și al Consiliului19, al cărei scop este recepționarea de către public a unei transmisii inițiale din alt stat membru, prin cablu sau pe suport radio, inclusiv prin satelit, dar nu online, de programe de televiziune sau de radio destinate recepționării de către public, cu condiția ca o astfel de retransmisie să fie efectuată de o altă parte decât organismul de radiodifuziune care a efectuat transmisia inițială sau sub controlul și responsabilitatea căruia a fost efectuată transmisia inițială.

(b)  „retransmisie” înseamnă orice retransmisie simultană, nemodificată și integrală, alta decât retransmisia prin cablu definită în Directiva 93/83/CEE, al cărei scop este recepționarea de către public a unei transmisii inițiale din alt stat membru prin cablu sau pe suport radio, inclusiv prin satelit sau online, de programe de televiziune sau de radio destinate recepționării de către public, cu condiția ca o astfel de retransmisie să fie echivalentă cu cele efectuate de operatorii de servicii de retransmisie prin cablu și să fie efectuată într-un mediu închis și de o altă parte decât organismul de radiodifuziune care a efectuat transmisia inițială sau sub controlul și responsabilitatea căruia a fost efectuată transmisia inițială și pentru care partea respectivă a dobândit drepturile relevante. Retransmisiile online intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament, cu condiția ca acestea să fie efectuate într-un mediu controlat, iar grupul de beneficiari ai acestor retransmisii să poată fi definit în mod clar.

__________________

 

19Regulamentul (UE) 2015/2120 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 de stabilire a unor măsuri privind accesul la internetul deschis și de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații și a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii, JO L 310, 26.11.2015, p. 1.

 

Amendamentul     24

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  „introducere directă” înseamnă un proces în două sau mai multe etape, în cadrul căruia organismele de radiodifuziune transmit semnalele purtătoare ale programelor lor de televiziune sau de radio destinate recepționării de către public unor prestatori de servicii, printr-o comunicație punct-la-punct, prin cablu sau pe suport radio, inclusiv prin satelit, astfel încât semnalele să nu poată fi accesate de către publicul larg pe parcursul unei astfel de transmisii. Furnizorii de servicii oferă aceste programe publicului pentru a fi vizionate sau ascultate, fără modificări și în formă integrală, prin diferite tehnici, cum ar fi cablul, sistemele pe bază de microunde, sistemele de satelit, rețelele digitale terestre, rețelele pe suport IP, rețelele mobile sau rețele similare.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Se consideră că actele de comunicare către public și de punere la dispoziție, care au loc în cazul furnizării unui serviciu online auxiliar de către sau sub controlul și responsabilitatea unui organism de radiodifuziune, precum și actele de reproducere necesare pentru furnizarea, accesarea sau utilizarea serviciului online auxiliar au loc, din perspectiva exercitării drepturilor de autor și a drepturilor conexe relevante pentru aceste acte, numai în statul membru în care organismul de radiodifuziune își are sediul principal.

(1)  Se consideră că actele de comunicare către public și de punere la dispoziție a programelor de știri și a programelor de actualități, care au loc în cazul furnizării unui serviciu online auxiliar de către sau sub controlul și responsabilitatea unui organism de radiodifuziune, precum și actele de reproducere a programelor de știri și a programelor de actualități necesare pentru furnizarea serviciului online auxiliar au loc, din perspectiva exercitării drepturilor de autor și a drepturilor conexe relevante pentru aceste acte, numai în statul membru în care organismul de radiodifuziune își are sediul principal.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Alineatul (1) nu aduce atingere principiilor teritorialității și libertății contractuale prevăzute în legislația privind drepturile de autor și niciunui drept prevăzut în Directiva 2001/29/CE. În acest temei, părțile au dreptul să convină în continuare cu privire la introducerea unor limite referitoare la exploatarea drepturilor menționate la alineatul (1), cu condiția ca orice astfel de limitare să fie în conformitate cu dreptul Uniunii și legislația națională.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Atunci când se stabilește suma de plată pentru drepturile supuse principiului țării de origine prevăzut la alineatul (1), părțile iau în considerare toate aspectele serviciului online auxiliar, cum ar fi caracteristicile serviciului online auxiliar, audiența și versiunea lingvistică.

(2)  Atunci când se stabilește suma de plată pentru drepturile supuse principiului țării de origine prevăzut la alineatul (1), părțile iau în considerare toate aspectele serviciului online auxiliar, cum ar fi caracteristicile serviciului online auxiliar, audiența în statul membru în care organismul de radiodifuziune își are sediul principal, precum și audiența în alte state membre și diferitele versiuni lingvistice.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Toate litigiile legate de exercitarea drepturilor care decurg din prezentul articol intră sub jurisdicția competentă a statului membru în care este stabilit organismul de radiodifuziune care furnizează serviciul online.

Amendamentul     29

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b)  Alineatul (1) nu se aplică serviciilor online auxiliare care sunt destinate, în primul rând și în principal, unui public din afara statului membru în care organismul de radiodifuziune își are sediul principal.

Amendamentul     30

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Atunci când autorii și-au transferat dreptul de retransmisie unui producător, ei păstrează un drept inalienabil de a obține o remunerație echitabilă pentru retransmisia operei, care poate fi exercitat numai prin intermediul unui organism de gestiune colectivă care îi reprezintă pe autori, cu excepția cazului în care alte acorduri de gestiune colectivă le garantează o astfel de remunerație autorilor de opere audiovizuale.

Amendamentul     31

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Statele membre se asigură că, în cazul reutilizării integrale a serviciilor online ale organismelor de radiodifuziune, contractul colectiv încheiat de către o asociație reprezentativă care reunește utilizatori sau asociații de utilizatori pentru o anumită categorie de opere poate fi extins pentru a include titularii de drepturi ai aceleiași categorii, nereprezentați de către asociația reprezentativă. Titularii de drepturi nereprezentați pot contesta oricând această extindere și își pot exercita drepturile în mod individual sau colectiv în cadrul altui grup.

Amendamentul     32

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b)  Organismele de gestiune colectivă mențin o bază de date care furnizează informații privind aplicarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, inclusiv titularul unui drept, tipul de utilizare, teritoriul, precum și perioada care se aplică operelor protejate.

Amendamentul     33

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 5 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5c)  Alineatele (1)-(5) se aplică furnizărilor de servicii care transmit publicului programe de radio și de televiziune ale organismelor de radiodifuziune, recepționate prin introducere directă.

Amendamentul     34

Propunere de regulament

Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 4a

 

Exploatarea programelor de radiodifuziune printr-un proces de introducere directă

 

Organismele de radiodifuziune care transmit semnalele purtătoare ale programelor lor printr-un proces de introducere directă către distribuitori în vederea recepționării de către public sunt răspunzători în solidar cu astfel de distribuitori pentru actele unice și indivizibile de comunicare către public și de punere la dispoziția publicului, astfel cum sunt definite la articolul 3 din Directiva 2001/29/CE, pe care le efectuează împreună. Într-o astfel de situație, atât organismul de radiodifuziune, cât și distribuitorii implicați în proces ar trebui să obțină o autorizație din partea titularilor de drepturi în cauză în ceea ce privește participarea lor la astfel de acte, precum și exploatarea acestora.

Amendamentul     35

Propunere de regulament

Articolul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 5

eliminat

Dispoziție tranzitorie

 

Acordurile privind exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe relevante pentru actele de comunicare către public și de punere la dispoziție care au loc în cursul furnizării unui serviciu online auxiliar, precum și pentru actele de reproducere necesare pentru furnizarea, accesarea sau utilizarea unui serviciu online auxiliar, care sunt în vigoare la [a se insera de către OP data menționată la articolul 7 alineatul (2)], fac obiectul articolului 2 începând cu [a se insera de către OP data menționată la articolul 7 alineatul (2) + 2 ani], dacă expiră după această dată.

 

Amendamentul     36

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Prezentul regulament se aplică de la [6 luni de la data publicării, a se insera data corespunzătoare de către OP].

(2)  Prezentul regulament se aplică de la [12 luni de la data publicării, a se insera data corespunzătoare de către OP].

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Norme privind exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune și radio

Referințe

COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

JURI

6.10.2016

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

ITRE

6.10.2016

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Angelika Mlinar

21.11.2016

Examinare în comisie

24.4.2017

25.4.2017

 

 

Data adoptării

21.6.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

40

15

0

Membri titulari prezenți la votul final

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Cristian-Silviu Bușoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Membri supleanți prezenți la votul final

Pilar Ayuso, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Constanze Krehl, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Florent Marcellesi, Anne Sander, Davor Škrlec

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

40

+

ECR

Edward Czesak, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Bușoi, Christian Ehler, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Herbert Reul, Paul Rübig, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen

S&D

José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

15

-

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck

EFDD

David Borrelli, Dario Tamburrano

GUE

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlícek, Paloma López Bermejo

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Davor Škrlec

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


AVIZ al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (6.6.2017)

destinat Comisiei pentru afaceri juridice

referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune și de radio

(COM(2016)0594 – C8‑0384/2016 – 2016/0284(COD))

Raportoare pentru aviz: Vicky Ford

AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul     1

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Dezvoltarea tehnologiilor digitale și a internetului a transformat distribuția programelor de televiziune și radio și accesul la acestea. Utilizatorii se așteaptă într-o măsură din ce în ce mai mare să aibă acces la programele de televiziune și radio atât în direct, cât și la cerere, utilizând nu numai canalele tradiționale, cum ar fi transmisiile prin satelit sau cablu, dar și serviciile online. În consecință, organismele de radiodifuziune oferă din ce în ce mai des, pe lângă propriile programe de televiziune și radio, servicii online auxiliare propriilor emisiuni radiodifuzate, cum ar fi serviciile de transmisie simulcast și serviciile de video în reluare. Operatorii de servicii de retransmisie, care agregă programele de televiziune și radio în pachete și le furnizează utilizatorilor simultan cu transmisia radiodifuzată inițială a acestora, fără modificări și în formă integrală, utilizează diferite tehnici de retransmisie, cum ar fi retransmisia prin cablu, satelit, rețea digitală terestră, rețea pe suport IP în circuit închis sau rețea mobilă, precum și prin internet deschis. În rândul utilizatorilor există o cerere tot mai mare de acces și la programele de televiziune și radio din alte state membre ale Uniunii, nu numai din statul membru de reședință, venită din partea membrilor minorităților lingvistice ale Uniunii, dar și din partea persoanelor care trăiesc în alt stat membru decât statul membru de origine.

(2)  Dezvoltarea tehnologiilor digitale și a internetului a transformat distribuția programelor de televiziune și radio și accesul la acestea. Utilizatorii se așteaptă într-o măsură din ce în ce mai mare să aibă acces la programele de televiziune și radio atât în direct, cât și la cerere, utilizând nu numai canalele tradiționale, cum ar fi transmisiile prin satelit sau cablu, dar și serviciile online. În consecință, organismele de radiodifuziune oferă din ce în ce mai des, pe lângă propriile programe de televiziune și radio, servicii online auxiliare propriilor emisiuni radiodifuzate, cum ar fi serviciile de transmisie simulcast și serviciile de video în reluare. Operatorii de servicii de retransmisie, care agregă programele de televiziune și radio în pachete și le furnizează utilizatorilor simultan cu transmisia radiodifuzată inițială a acestora, fără modificări și în formă integrală, utilizează diferite tehnici de retransmisie, cum ar fi retransmisia prin cablu, satelit, rețea digitală terestră, rețea pe suport IP în circuit închis sau rețea mobilă, precum și prin internet deschis. În rândul utilizatorilor există o cerere tot mai mare de acces și la programele de televiziune și radio, inclusiv la serviciile de video în reluare, din alte state membre ale Uniunii, nu numai din statul membru de reședință, venită din partea membrilor minorităților lingvistice ale Uniunii, dar și din partea persoanelor care trăiesc în alt stat membru decât statul membru de origine. Creșterea cererii este o evoluție pozitivă, iar geoblocarea nu ar trebui să fie o soluție automată pentru toate conținuturile audiovizuale produse în Uniune și transmise online. Cu toate acestea, modelul de finanțare teritorială pentru conținuturile europene este vital pentru succesul sectorului mass-media audiovizual european.

Amendamentul     2

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Operatorii de servicii de retransmisie, care, în mod normal, oferă numeroase programe care utilizează o multitudine de opere și de alte conținuturi protejate incluse în programele de televiziune și radio retransmise, dispun de un interval foarte scurt de timp pentru a obține licențele necesare și, prin urmare, se confruntă, de asemenea, cu dificultăți semnificative în ceea ce privește obținerea drepturilor. Pentru titularii de drepturi există și riscul ca operele lor și celelalte conținuturi protejate să fie utilizate fără autorizație sau fără plata unei remunerații.

(4)  Operatorii de servicii de retransmisie, care, în mod normal, oferă numeroase programe care utilizează o multitudine de opere și de alte conținuturi protejate incluse în programele de televiziune și radio retransmise, dispun de un interval foarte scurt de timp pentru a obține licențele necesare și, prin urmare, se confruntă, de asemenea, cu dificultăți semnificative în ceea ce privește obținerea drepturilor. Pentru titularii de drepturi există și riscul ca operele lor și celelalte conținuturi protejate să fie utilizate fără autorizație sau fără plata unei remunerații adecvate.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Serviciile online auxiliare care intră sub incidența prezentului regulament sunt serviciile furnizate de organismele de radiodifuziune și care se află într-un raport clar de subordonare față de emisiunea radiodifuzată. Acestea includ serviciile care oferă acces la programele de televiziune și radio în mod linear, în același timp cu programul radiodifuzat, și serviciile care oferă acces, pe o anumită perioadă de timp după radiodifuzarea programului, la programele de televiziune și radio care au fost difuzate anterior de organismul de radiodifuziune (așa-numitele servicii „în reluare”). În plus, serviciile online auxiliare includ și serviciile care oferă acces la materiale ce îmbogățesc sau completează în alt mod programele de televiziune și radio difuzate de organismul de radiodifuziune, inclusiv prin previzualizarea, îmbogățirea, suplimentarea sau vizionarea din nou a conținutului relevant al programului. Furnizarea accesului la opere sau la alte conținuturi protejate individuale incluse într-un program de televiziune sau radio nu ar trebui considerată ca fiind serviciu online auxiliar. În mod similar, nu intră în definiția serviciului online auxiliar furnizarea, independent de emisiunea radiodifuzată, a accesului la opere sau la alte conținuturi protejate, cum ar fi serviciile care oferă acces la opere muzicale sau audiovizuale, la albume de muzică sau la clipuri video.

(8)  Serviciile online auxiliare care intră sub incidența prezentului regulament sunt serviciile furnizate de organismele de radiodifuziune și care includ serviciile care oferă acces la programele de televiziune și radio în mod linear, în același timp cu programul radiodifuzat și serviciile neliniare care oferă acces cu cel mult o lună înaintea difuzării, în timpul difuzării și după aceasta, la programele de televiziune și radio care au fost difuzate anterior de organismul de radiodifuziune (așa-numitele servicii de streaming și „în reluare”). În plus, serviciile online auxiliare includ și serviciile care oferă acces la materiale ce îmbogățesc sau completează în alt mod programele de televiziune și radio difuzate de organismul de radiodifuziune, inclusiv prin previzualizarea, îmbogățirea, suplimentarea sau vizionarea din nou a conținutului relevant al programului, precum și la materiale produse efectiv pentru mediul digital. Furnizarea accesului la opere sau la alte conținuturi protejate individuale incluse într-un program de televiziune sau radio nu ar trebui considerată ca fiind serviciu online auxiliar. În mod similar, nu intră în definiția serviciului online auxiliar furnizarea de acces la albume de muzică sau la clipuri video.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 10

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Întrucât se consideră că furnizarea, accesarea sau utilizarea unui serviciu online auxiliar are loc numai în statul membru în care organismul de radiodifuziune își are sediul principal, deși, de fapt, serviciile online auxiliare pot fi furnizate, peste granițe, și în alte state membre, este necesar să se asigure faptul că, atunci când se stabilește suma de plată pentru drepturile în cauză, părțile iau în considerare toate aspectele serviciului online auxiliar, cum ar fi caracteristicile serviciului, audiența, inclusiv audiența din statul membru în care organismul de radiodifuziune își are sediul principal și audiența din alte state membre în care serviciul online auxiliar este accesat și utilizat, precum și versiunea lingvistică.

(10)  Întrucât se consideră că furnizarea, accesarea sau utilizarea unui serviciu online auxiliar are loc numai în statul membru în care organismul de radiodifuziune își are sediul principal, deși, de fapt, serviciile online auxiliare pot fi furnizate, peste granițe, și în alte state membre, este necesar să se asigure faptul că, atunci când se stabilește remunerația adecvată pentru drepturile în cauză, părțile iau în considerare toate aspectele serviciului online auxiliar, cum ar fi caracteristicile serviciului, audiența potențială și cea efectivă, inclusiv audiența din statul membru în care organismul de radiodifuziune își are sediul principal și audiența din alte state membre în care serviciul online auxiliar este accesat și utilizat, precum și toate versiunile lingvistice și versiunile subtitrate disponibile. În plus, remunerația trebuie să fie rezonabilă în raport cu valoarea economică a serviciului furnizat.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 11

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Principiul libertății contractuale va permite limitarea în continuare a exploatării drepturilor supuse principiului țării de origine prevăzut în prezentul regulament, în special în măsura în care este vorba de anumite mijloace tehnice de transmisie sau de anumite versiuni lingvistice, cu condiția ca orice astfel de limitări ale exploatării drepturilor respective să respecte legislația Uniunii.

(11)  Este important de remarcat că principiul libertății contractuale va permite limitarea în continuare a exploatării drepturilor supuse principiului țării de origine prevăzut în prezentul regulament, după cum a demonstrat aplicarea Directivei 93/83/CEE a Consiliului, în special în măsura în care este vorba de anumite mijloace tehnice de transmisie, de anumite versiuni lingvistice sau de natura și executarea anumitor contracte, cu condiția ca orice astfel de limitări ale exploatării drepturilor respective să respecte legislația Uniunii și cea națională.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 11 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)  Curtea de Justiție consideră că este posibil ca titularii de drepturi să obțină o remunerație adecvată pentru exploatarea operelor lor sau a altor obiecte protejate în conformitate cu articolul 101 din TFUE.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 11 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11b)  Prezentul regulament, în conformitate cu principiul libertății contractuale, nu împiedică aplicarea modelelor existente de acordare a licențelor, cum ar fi acordarea licențelor teritoriale, și nu aduce atingere actualelor dispoziții ale dreptului contractual național privind drepturile de autor în ceea ce privește remunerarea adecvată, și nici a soluțiilor de gestiune colectivă existente pentru retransmisia în interiorul unui stat membru.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 12

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Operatorii de servicii de retransmisie prin satelit, rețea digitală terestră, rețea pe suport IP în circuit închis, rețea mobilă sau rețele similare furnizează servicii echivalente cu cele furnizate de operatorii de servicii de retransmisie prin cablu, atunci când retransmit simultan, fără modificări și în formă integrală, în scopul recepționării de către public, o transmisie inițială dintr-un alt stat membru a unor programe de televiziune sau radio, dacă această transmisie inițială este efectuată prin cablu sau pe suport radio, inclusiv prin satelit, dar nu online, și este destinată recepționării de către public. Prin urmare, aceștia ar trebui să intre sub incidența prezentului regulament și să beneficieze de mecanismul care introduce gestiunea colectivă obligatorie a drepturilor. Serviciile de retransmisie prin internet deschis ar trebui excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament, deoarece acestea au caracteristici diferite. Serviciile respective nu sunt legate de o anumită infrastructură, iar capacitatea lor de a asigura un mediu controlat este limitată, de exemplu, în comparație cu cablul sau cu rețelele pe suport IP în circuit închis.

(12)  Operatorii de servicii de retransmisie prin satelit, rețea digitală terestră, deschisă sau pe suport IP în circuit închis, rețea mobilă sau rețele similare furnizează servicii echivalente cu cele furnizate de operatorii de servicii de retransmisie prin cablu, atunci când retransmit simultan, fără modificări și în formă integrală, în scopul recepționării de către public, o transmisie inițială dintr-un alt stat membru a unor programe de televiziune sau radio, dacă această transmisie inițială este efectuată prin cablu sau pe suport radio, inclusiv prin satelit, și este destinată recepționării de către public. Prin urmare, aceștia ar trebui să intre sub incidența prezentului regulament și să beneficieze de mecanismul care introduce gestiunea colectivă obligatorie a drepturilor. Serviciile de retransmisie bazate pe IP, oferite în rețele cu circuit închis sau prin internet deschis, ar trebui incluse în domeniul de aplicare al prezentului regulament și incluse în mecanismul care introduce gestiunea colectivă obligatorie a drepturilor, cu condiția ca acestea să ofere un mediu controlat comparabil cu rețelele cu circuit închis și să poată demonstra că serviciile lor sunt prestate unei categorii clar delimitate de abonați sau utilizatori înregistrați. Includerea acestor servicii este esențială pentru a permite, în conformitate cu așteptările consumatorului, portabilitatea acestor servicii în statul membru de reședință și în afara acestuia, prin intermediul mecanismului instituit prin Regulamentul nr. 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului1a.

 

__________________

 

1a Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind asigurarea portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne, (2015/0284(COD)).

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Pentru a asigura securitate juridică pentru operatorii de servicii de retransmisie prin satelit, rețea digitală terestră, rețea pe suport IP în circuit închis, rețea mobilă sau rețele similare și pentru a depăși disparitățile din legislația națională privind aceste servicii de retransmisie, ar trebui să se aplice norme similare cu cele care se aplică în cazul retransmisiei prin cablu, astfel cum este aceasta definită în Directiva 93/83/CEE. Normele stabilite în directiva respectivă includ obligația exercitării dreptului de a acorda sau de a refuza acordarea unei autorizații către un operator de servicii de retransmisie, prin intermediul unui organism de gestiune colectivă. Acest lucru nu aduce atingere Directivei 2014/26/UE18 și, în special, dispozițiilor sale privind drepturile titularilor de drepturi în ceea ce privește alegerea unui organism de gestiune colectivă.

(13)  Pentru a asigura securitate juridică pentru operatorii de servicii de retransmisie prin satelit, rețea digitală terestră, rețea pe suport IP în circuit închis, prin internet deschis, rețea mobilă sau rețele similare, dacă mediul este controlat și grupul de utilizatori definit, și pentru a depăși disparitățile din legislația națională privind aceste servicii de retransmisie, ar trebui să se aplice norme similare cu cele care se aplică în cazul retransmisiei prin cablu, astfel cum este aceasta definită în Directiva 93/83/CEE. Normele stabilite în directiva respectivă includ obligația exercitării dreptului de a acorda sau de a refuza acordarea unei autorizații către un operator de servicii de retransmisie, prin intermediul unui organism de gestiune colectivă. Acest lucru nu aduce atingere Directivei 2014/26/UE18 și, în special, dispozițiilor sale privind drepturile titularilor de drepturi în ceea ce privește alegerea unui organism de gestiune colectivă.

__________________

__________________

18 Directiva 2014/26/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă (JO L 84, 20.3.2014, p. 72-98).

18 Directiva 2014/26/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă (JO L 84, 20.3.2014, p. 72-98).

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 13 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  Distribuitorii, cum ar fi operatorii de cablu sau platforme, care primesc semnale de transmisie a programelor prin introducere directă pentru recepționarea de către public ar trebui să intre sub incidența dispozițiilor obligatorii privind organizațiile de gestiune colectivă din prezentul regulament, chiar și în cazul în care nu a avut loc comunicarea către public înainte de transmisia semnalului de către distribuitor. Distribuitorii ar trebui, prin urmare, să obțină o autorizație din partea titularilor de drepturi în cauză pentru participarea lor la aceste acțiuni, cu condiția obligativității gestiunii colective. Noțiunea de „introducere directă” este un termen tehnic pentru situația particulară în care operatorii de cablul sau alți operatori de platforme recepționează semnalul radio direct de la sediul organismului de radiodifuziune sau printr-o rețea privată închisă, astfel încât semnalul de radiodifuziune nu este transmis în vederea recepționării de către public înainte de a fi transmis de către operatorul care recepționează semnalul. În această situație, care are loc de obicei în interiorul unui stat membru, există numai o singură comunicarea către public a semnalului de transmisie a programului. Această clarificare este importantă pentru a evita creșterea complexității interpretării noțiunii de comunicare către public, care are consecințe și dincolo de aspectul retransmiterii.

Amendamentul     11

Propunere de regulament

Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a)  Aplicarea dreptului de autor și a drepturilor conexe este, în unele cazuri, divizată în numeroase drepturi naționale definite la nivel teritorial, având titulari de drepturi diferiți și fiind exercitate, în unele cazuri, de către o entitate diferită. Prin urmare, este nevoie de o bază de date întreținută de către organismele de gestiune colectivă pentru a facilita identificarea titularilor de drepturi și capacitatea organismelor de radiodifuziune și a operatorilor de servicii de retransmisie de a încheia acorduri de licență.

Amendamentul     12

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Pentru a preveni eludarea aplicării principiului țării de origine prin prelungirea duratei acordurilor existente privind exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe relevante pentru furnizarea unui serviciu online auxiliar, precum și pentru accesarea sau utilizarea unui astfel de serviciu, este necesar ca principiul țării de origine să se aplice și la acordurile existente, dar după trecerea unei perioade de tranziție.

eliminat

Amendamentul     13

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Deși gestiunea colectivă obligatorie, în măsura în care este impusă pentru exercitarea dreptului de comunicare către public în ceea ce privește serviciile de retransmisie, poate interfera cu exercitarea drepturilor titularilor de drepturi, este necesar să se introducă o astfel de condiție orientată către servicii specifice, pentru a permite, prin facilitarea obținerii acestor drepturi, o difuzare transfrontalieră pe scară mai largă a programelor de televiziune și radio.

(16)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Deși gestiunea colectivă obligatorie, în măsura în care este impusă pentru exercitarea dreptului de comunicare către public în ceea ce privește serviciile de retransmisie, poate interfera cu exercitarea drepturilor titularilor de drepturi, este necesar să se introducă o astfel de condiție orientată către servicii specifice, pentru a permite, prin facilitarea obținerii acestor drepturi, o difuzare transfrontalieră pe scară mai largă a programelor de televiziune și radio. Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere niciunuia dintre acordurile existente sau viitoare dintre statele membre cu privire la modalitățile de gestionare a drepturilor, cum ar fi licențele colective extinse, prezumțiile legale de reprezentare sau de transfer, gestionarea colectivă sau înțelegerile similare, sau o combinație între acestea.

Amendamentul     14

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Ar trebui efectuată o reexaminare a regulamentului după o perioadă de timp de la intrarea în vigoare a acestuia, pentru a evalua, printre altele, măsura în care a crescut furnizarea transfrontalieră de servicii online auxiliare în beneficiul consumatorilor europeni și, prin urmare, în beneficiul diversității culturale a Uniunii.

(18)  În conformitate cu principiile unei mai bune reglementări, ar trebui efectuată o reexaminare a regulamentului după o perioadă de la intrarea în vigoare a acestuia, pentru a evalua impactul regulamentului și, în primul rând, măsura în care a crescut furnizarea transfrontalieră de servicii online auxiliare în beneficiul consumatorilor europeni și, prin urmare, în beneficiul diversității culturale a Uniunii. Această reexaminare ar trebui coordonată, acolo unde este cazul, cu dispozițiile care vizează îmbunătățirea accesibilității transfrontaliere a conținuturilor pe platformele de video la cerere, care sunt incluse la articolul 10 din Directiva 2017/... a Parlamentului European și a Consiliului1a, sub forma unui mecanism de soluționare a litigiilor. În cazul în care acest mecanism nu conduce la o creștere semnificativă a disponibilității transfrontaliere a conținuturilor pe platformele de video la cerere, ar trebui luată în considerare includerea acestor servicii în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

 

_________________

 

1a Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind drepturile de autor pe piața unică digitală, COM(2016)0593.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  „serviciu online auxiliar” înseamnă un serviciu online care constă în furnizarea către public, de către sau sub controlul și responsabilitatea unui organism de radiodifuziune, de programe de radio sau televiziune, simultan cu difuzarea lor de către organismul de radiodifuziune sau în cursul unei perioade definite de timp după această difuzare, precum și a oricărui material produs de către sau pentru organismul de radiodifuziune, care are un caracter auxiliar în raport cu această difuzare;

(a)  „serviciu online auxiliar” înseamnă un serviciu online care constă în furnizarea către public, de către sau sub controlul și responsabilitatea unui organism de radiodifuziune, de programe de radio sau televiziune, efectuată de un organism de radiodifuziune, inclusiv coproducțiile, fie cu cel mult o lună înainte, fie simultan cu difuzarea lor de către organismul de radiodifuziune, fie în timpul acesteia sau în cursul unei perioade definite de timp după această difuzare, precum și a oricărui material produs sau coprodus de către sau pentru organismul de radiodifuziune, care are un caracter auxiliar în raport cu această difuzare;

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  „retransmisie” înseamnă orice retransmisie simultană, nemodificată și integrală, alta decât retransmisia prin cablu definită în Directiva 93/83/CEE și alta decât retransmisia printr-un serviciu de acces la internet definit în Regulamentul (UE) 2015/2120 al Parlamentului European și al Consiliului1, al cărei scop este recepționarea de către public a unei transmisii inițiale din alt stat membru, prin cablu sau pe suport radio, inclusiv prin satelit, dar nu online, de programe de televiziune sau de radio destinate recepționării de către public, cu condiția ca o astfel de retransmisie să fie efectuată de o altă parte decât organismul de radiodifuziune care a efectuat transmisia inițială sau sub controlul și responsabilitatea căruia a fost efectuată transmisia inițială.

(b)  „retransmisie” înseamnă orice retransmisie nemodificată și integrală, alta decât retransmisia prin cablu definită în Directiva 93/83/CEE, într-un mediu controlat, al cărei scop este recepționarea de către public a unei transmisii inițiale din alt stat membru, prin cablu sau pe suport radio, inclusiv prin satelit, de programe de televiziune sau de radio destinate recepționării de către public, cu condiția ca o astfel de retransmisie să fie efectuată de o altă parte decât organismul de radiodifuziune care a efectuat transmisia inițială sau sub controlul și responsabilitatea căruia a fost efectuată transmisia inițială.

__________________

 

1 Regulamentul (UE) 2015/2120 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 de stabilire a unor măsuri privind accesul la internetul deschis și de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații și a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii, JO L 310, 26.11.2015, p. 1.

 

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  „introducere directă” înseamnă un proces cu două sau mai multe etape, prin care organismele de radiodifuziune transmit semnalele purtătoare de programe printr-o conexiune privată punct-la-punct, astfel încât să nu poată fi recepționate de către publicul general în timpul transmisiei, către un distribuitor care oferă apoi aceste programe publicului fără modificări sau prescurtări, pentru vizualizare sau ascultare, prin cablu, sisteme de microunde, satelit, rețele digitale terestre sau rețele pe suport IP ori similare.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Se consideră că actele de comunicare către public și de punere la dispoziție, care au loc în cazul furnizării unui serviciu online auxiliar de către sau sub controlul și responsabilitatea unui organism de radiodifuziune, precum și actele de reproducere necesare pentru furnizarea, accesarea sau utilizarea serviciului online auxiliar au loc, din perspectiva exercitării drepturilor de autor și a drepturilor conexe relevante pentru aceste acte, numai în statul membru în care organismul de radiodifuziune își are sediul principal.

(1)  Fără a aduce atingere opțiunii de transfer al drepturilor exclusive, se consideră că actele de comunicare către public și de punere la dispoziția publicului, care au loc în cazul furnizării unui serviciu online auxiliar de către sau sub controlul și responsabilitatea unui organism de radiodifuziune, precum și actele de reproducere necesare pentru furnizarea, accesarea sau utilizarea serviciului online auxiliar au loc, din perspectiva exercitării drepturilor de autor și a drepturilor conexe relevante pentru aceste acte, numai în statul membru în care organismul de radiodifuziune își are sediul principal. Toate litigiile legate de astfel de drepturi de autor și drepturi conexe intră sub jurisdicția statului membru respectiv.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Atunci când se stabilește suma de plată pentru drepturile supuse principiului țării de origine prevăzut la alineatul (1), părțile iau în considerare toate aspectele serviciului online auxiliar, cum ar fi caracteristicile serviciului online auxiliar, audiența și versiunea lingvistică.

(2)  Atunci când se stabilește suma corespunzătoare de plată pentru drepturile supuse principiului țării de origine prevăzut la alineatul (1), părțile iau în considerare toate aspectele serviciului online auxiliar, cum ar fi caracteristicile serviciului online auxiliar, audiența potențială în statul membru în care organismul de radiodifuziune își are sediul principal și în orice alt stat membru în cauză, precum și toate versiunile lingvistice și versiunile subtitrate.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 5 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Alineatele 1-5 se aplică și în cazurile de introducere directă, definite la articolul 1 litera (ba).

Amendamentul     21

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b)  Organismele de gestiune colectivă păstrează o bază de date cu informații referitoare la aplicarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, inclusiv privind proprietarul unui drept, tipul de utilizare, teritoriul și perioada.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Norme privind exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune și radio

Referințe

COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

JURI

6.10.2016

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

IMCO

6.10.2016

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Vicky Ford

11.10.2016

Raportor/Raportoare pentru aviz substituit(ă)

Julia Reda

Examinare în comisie

9.2.2017

20.3.2017

 

 

Data adoptării

11.5.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

30

6

1

Membri titulari prezenți la votul final

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Membri supleanți prezenți la votul final

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kaja Kallas, Arndt Kohn, Julia Reda, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Anne-Marie Mineur

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

30

+

ALDE

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Ulrike Trebesius

EFDD

Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

6

-

ECR

Anneleen Van Bossuyt

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong

Verts/ALE

Pascal Durand, Julia Reda

1

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Norme privind exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune și radio

Referințe

COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)

Data prezentării la PE

14.9.2016

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

JURI

6.10.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

INTA

6.10.2016

ITRE

6.10.2016

IMCO

6.10.2016

CULT

6.10.2016

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

INTA

12.10.2016

 

 

 

Comisii asociate

Data anunțului în plen

CULT

16.3.2017

 

 

 

Raportori

Data numirii

Tiemo Wölken

12.10.2016

 

 

 

Examinare în comisie

23.3.2017

29.5.2017

7.9.2017

 

Data adoptării

21.11.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

14

9

1

Membri titulari prezenți la votul final

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Tiemo Wölken

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

John Flack, Emma McClarkin, Sabine Verheyen

Data depunerii

27.11.2017


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

14

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

PPE

S&D

Jean-Marie Cavada

John Flack, Emma McClarkin

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Daniel Buda, Rosa Estaràs Ferragut, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Enrico Gasbarra

9

-

ALDE

GUE:NGL

S&D

VERTS/ALE

António Marinho e Pinto

Jiří Maštálka

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

Max Andersson, Julia Reda

1

0

EFDD

Isabella Adinolfi

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Notă juridică