Postopek : 2016/0284(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0378/2017

Predložena besedila :

A8-0378/2017

Razprave :

PV 27/03/2019 - 26
CRE 27/03/2019 - 26

Glasovanja :

PV 12/12/2017 - 5.5
CRE 12/12/2017 - 5.5
PV 28/03/2019 - 8.4

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0322

POROČILO     ***I
PDF 1078kWORD 167k
27.11.2017
PE 604.674v02-00 A8-0378/2017

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil glede uveljavljanja avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose radiodifuzijskih hiš in retransmisije televizijskih ter radijskih programov

(COM(2016)0594 – C8‑0384/2016 – 2016/0284(COD))

Odbor za pravne zadeve

Poročevalec: Tiemo Wölken

Pripravljavka mnenja (*):

Petra Kammerevert, Odbor za kulturo in izobraževanje

(*)  Pridruženi odbor – člen 54 Poslovnika

NAPAKE/DODATKI
PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za kulturo in izobraževanje
 MNENJE Odbora za industrijo, raziskave in energetiko
 MNENJE Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil glede uveljavljanja avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose radiodifuzijskih hiš in retransmisije televizijskih ter radijskih programov

(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0594),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0384/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 25. januarja 2017(1),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve ter mnenj Odbora za kulturo in izobraževanje, Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A8-0378/2017),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)    za delovanje notranjega trga je treba zagotoviti širše razširjanje televizijskih in radijskih programov, ki izvirajo iz drugih držav članic, v korist uporabnikov po vsej Uniji, tako da se olajša licenciranje avtorskih in sorodnih pravic v delih in drugih zaščitenih predmetih urejanja, ki jih vsebujejo oddajanja takih programov. Televizijski in radijski programi so dejansko pomembna sredstva za spodbujanje kulturne in jezikovne raznolikosti, socialne kohezije in dostopa do informacij.

(1)    za delovanje notranjega trga in zlasti za boljši dostop do informacij je treba zagotoviti širše razširjanje novic in aktualnih informativnih programov, ki izvirajo iz drugih držav članic, v korist uporabnikov po vsej Uniji, tako da se olajša licenciranje avtorskih in sorodnih pravic v teh delih in drugih zaščitenih predmetih urejanja, ki jih vsebujejo oddajanja takih programov. Novice in aktualni informativni programi so dejansko pomembna sredstva za spodbujanje dostopa do informacij.

Predlog spremembe   2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2а)  Ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev bi si morali prizadevati, da postanejo njihove tehnične storitve postopno dostopne osebam z motnjami vida ali sluha.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)    Številne ovire otežujejo opravljanje spletnih storitev, ki so glede na oddajanja pomožne, in opravljanje storitev retransmisije ter s tem prost promet s televizijskimi in radijskimi programi v Uniji. Radiodifuzijske hiše dnevno prenašajo veliko število ur informativnih, kulturnih, političnih, dokumentarnih ali razvedrilnih programov. Ti programi vključujejo različne vsebine, kot so avdiovizualna, glasbena, literarna ali grafična dela, zaščitena z avtorskimi pravicami in/ali sorodnimi pravicami na podlagi prava Unije. Rezultat tega je kompleksen postopek prenosa pravic od številnih imetnikov pravic in za različne kategorije del in drugih zaščitenih predmetov urejanja. Pogosto je treba pravice prenesti v kratkem časovnem okviru, zlasti pri pripravi programov, kot so poročila ali aktualno informativni programi. Da bi bile njihove spletne storitve na voljo čezmejno, morajo imeti radiodifuzijske hiše zahtevane pravice za dela in druge zaščitene predmete urejanja za vsa ustrezna ozemlja, kar dodatno povečuje kompleksnost prenosa pravic.

(3)    Radiodifuzijske hiše dnevno prenašajo veliko število ur novic in aktualnih informativnih programov. Ti programi vključujejo različne vsebine, ki so zaščitene z avtorskimi pravicami in/ali sorodnimi pravicami na podlagi prava Unije. Rezultat tega je kompleksen postopek prenosa pravic od številnih imetnikov pravic in za različne kategorije del in drugih zaščitenih predmetov urejanja. Za novice in aktualne informativne programe je treba navedene pravice prenesti v kratkem časovnem okviru. Da bi bile njihove pomožne spletne storitve na voljo čezmejno, morajo imeti radiodifuzijske hiše zahtevane pravice za dela in druge zaščitene predmete urejanja za vsa ustrezna ozemlja.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)    Operaterji storitev retransmisije, ki običajno ponujajo več programov, v katerih se uporablja več del in drugih zaščitenih predmetov urejanja, vključenih v ponovno prenašane televizijske in radijske programe, imajo zelo kratek časovni okvir za pridobitev potrebnih licenc in se zato soočajo z znatnim bremenom pri prenosu pravic. Obstaja tudi tveganje za imetnike pravic, da se njihova dela ali drugi zaščiteni predmeti urejanja izkoriščajo brez dovoljenja ali plačila ali nadomestila.

(4)    Operaterji storitev retransmisije televizijskih ali radijskih programov, tudi del ali drugih zaščitenih predmetov urejanja, izvedejo dejanje priobčitve javnosti ne glede na to, ali se retransmisija televizijskih ali radijskih programov opravi z enakimi ali z drugačnimi tehničnimi sredstvi, kot so bila sredstva, ki so se uporabila za prvotno dejanje prenosa, in ne glede na to, ali takšna retransmisija poteka na dejanskem ali predvidenem področju sprejema prvotnega prenosa. Ker storitve retransmisije običajno ponujajo več programov, v katerih se uporablja več del in drugih zaščitenih predmetov urejanja, vključenih v ponovno prenašane televizijske in radijske programe, imajo operaterji storitev retransmisije zelo kratek časovni okvir za pridobitev potrebnih licenc in se zato soočajo z znatnim bremenom pri prenosu pravic. Obstaja tudi tveganje za producente, avtorje, ustvarjalce in druge imetnike pravic, da se njihova dela ali drugi zaščiteni predmeti urejanja izkoriščajo brez dovoljenja ali plačila primernega in poštenega nadomestila.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  Ker storitve retransmisije, ki običajno ponujajo več programov, uporabljajo množico del in drugih zaščitenih predmetov urejanja, ki so vključeni v retransmisijo televizijskih in radijskih programov, bi morale imeti v skladu z načelom pogodbene svobode možnost, da pridobijo potrebne licence in s tem imetnikom pravic zagotovijo pravično nadomestilo, da bodo lahko še naprej ponujale široko paleto vsebin, kar bi bilo tudi v interesu potrošnika.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)    Pravice v delih in drugih zaščitenih predmetih urejanja so harmonizirane med drugim z Direktivo 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta1 ter Direktivo 2006/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta2.

(5)    Pravice v delih in drugih zaščitenih vsebinah urejanja so harmonizirane med drugim z Direktivo 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta1 ter Direktivo 2006/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta2, katerih namen je zlasti zagotoviti visoko raven zaščite imetnikov pravic.

_________________

_________________

1 Direktiva 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi, UL L 167, 22.6.2001, str. 10–19.

1 Direktiva 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi, UL L 167, 22.6.2001, str. 10–19.

2 Direktiva 2006/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o pravici dajanja v najem in pravici posojanja ter o določenih pravicah, sorodnih avtorski pravici, na področju intelektualne lastnine, UL L 376, 27.12.2006, str. 28–35.

2 Direktiva 2006/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o pravici dajanja v najem in pravici posojanja ter o določenih pravicah, sorodnih avtorski pravici, na področju intelektualne lastnine, UL L 376, 27.12.2006, str. 28–35.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)    Zato bi bilo treba čezmejno zagotavljanje spletnih storitev, ki so pomožne glede na oddajanje in retransmisije televizijskih ter radijskih programov, ki izvirajo iz drugih držav članic, olajšati tako, da se prilagodi pravni okvir glede uveljavljanja avtorskih in sorodnih pravic, relevantnih za navedene dejavnosti.

(7)    Zato bi bilo treba čezmejno zagotavljanje spletnih storitev, ki so pomožne glede na oddajanje novic in aktualnih informativnih programov in retransmisije televizijskih ter radijskih programov, ki izvirajo iz drugih držav članic, olajšati tako, da se prilagodi pravni okvir glede uveljavljanja avtorskih in sorodnih pravic, relevantnih za navedene dejavnosti. Ker bi se lahko s prilagoditvijo pravnega okvira pojavile omejitve za izvajanje izključnih pravic, bi moral ta veljati le v nekaterih posebnih primerih, ki niso v nasprotju z normalnim izkoriščanjem dela ali drugega zaščitenega predmeta urejanja in ne vplivajo pretirano na legitimne interese imetnika pravic. Zato bi moral biti vsak zakonodajni poseg, ob upoštevanju pomembnosti načela teritorialnosti za financiranje in proizvodnjo ustvarjalnih vsebin, zlasti avdiovizualnih del, nujno zelo omejen in ozek, moral pa bi biti tudi v skladu z načeli nujnosti in sorazmernosti.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)    Pomožne spletne storitve, ki jih zajema ta uredba, so tiste storitve, ki jih ponujajo radiodifuzijske hiše, ki so v jasnem in podrejenem razmerju glede na oddajanje. Vključujejo storitve, ki dajejo dostop do televizijskih in radijskih programov linearno, sočasno z oddajanjem, ter storitve, ki v opredeljenem časovnem obdobju po oddajanju dajejo dostop do televizijskih in radijskih programov, ki jih je predhodno razširjala radiodifuzijska hiša (t. i. časovno zamaknjene storitve). Poleg tega pomožne spletne storitve vključujejo storitve, ki dajejo dostop do gradiva, ki bogati ali kako drugače širi televizijske in radijske programe, ki jih oddaja radiodifuzijska hiša, vključno s predogledom, razširitvijo, dopolnjevanjem ali pregledom vsebine zadevnega programa. Zagotavljanje dostopa do posameznih del ali drugih zaščitenih predmetov urejanja, ki so bili vključeni v televizijski ali radijski program, se ne bi smelo obravnavati kot pomožna spletna storitev. Podobno zagotavljanje dostopa do del ali drugih zaščitenih predmetov urejanja neodvisno od oddajanja, kot so storitve, ki omogočajo dostop do posameznih glasbenih ali avdiovizualnih del, glasbenih albumov ali videospotov, ne spada v opredelitev pomožne spletne storitve.

(8)    Pomožne spletne storitve, ki jih zajema ta uredba, so tiste storitve, ki jih ponujajo radiodifuzijske hiše, ki so v jasnem in podrejenem razmerju glede na oddajanje. Vključujejo storitve, ki dajejo dostop do novic in aktualnih informativnih programov izključno linearno, sočasno z oddajanjem, ter storitve, ki v opredeljenem časovnem obdobju po oddajanju dajejo dostop do novic in aktualnih informativnih programov, ki jih je predhodno oddajala radiodifuzijska hiša (t. i. časovno zamaknjene storitve). Zagotavljanje dostopa do posameznih del ali drugih zaščitenih predmetov urejanja, ki so bili vključeni v televizijski ali radijski program, se ne bi smelo obravnavati kot pomožna spletna storitev. Podobno zagotavljanje dostopa do del ali drugih zaščitenih predmetov urejanja neodvisno od oddajanja, kot so storitve, ki omogočajo dostop do posameznih glasbenih ali avdiovizualnih del, glasbenih albumov ali videospotov, ne spada v opredelitev pomožne spletne storitve.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)    Da se olajša prenos pravic za čezmejno opravljanje pomožnih spletnih storitev, je treba zagotoviti načelo določitve države izvora, kar zadeva uveljavljanje avtorskih in sorodnih pravic, relevantnih za dejanja, ki nastanejo med zagotavljanjem pomožne spletne storitve, dostopa do nje ali njene uporabe. Načelo države izvora bi se moralo uporabljati izključno za razmerje med imetniki pravic (ali subjekti, ki zastopajo imetnike pravic, kot so organizacije za kolektivno upravljanje pravic) in radiodifuzijskimi hišami ter zgolj za namen zagotavljanja dostopa do pomožne spletne storitve ali njene uporabe. Načela države izvora se ne bi smelo uporabljati za naknadno priobčitev javnosti ali reprodukcijo vsebine, ki je zaščitena z avtorskimi ali sorodnimi pravicami in ki je vsebovana v pomožni spletni storitvi.

(9)    Da se olajša prenos pravic, ki radiodifuzijski hiši omogoči čezmejno opravljanje samo tistih pomožnih spletnih storitev, ki so povezane z novicami in aktualnimi informativnimi programi, je treba zagotoviti načelo določitve države izvora, kar zadeva uveljavljanje avtorskih in sorodnih pravic, relevantnih za dejanja, ki nastanejo med zagotavljanjem omenjenih pomožnih spletnih storitev, dostopom do njih ali njihovo uporabo. Načelo države izvora bi se moralo uporabljati izključno za razmerje med imetniki pravic (ali subjekti, ki zastopajo imetnike pravic, kot so organizacije za kolektivno upravljanje pravic) in radiodifuzijskimi hišami ter zgolj za namen zagotavljanja z novicami in aktualnimi informativnimi programi povezanih pomožnih spletnih storitev, dostopa do njih ali njihove uporabe. Načela države izvora se ne bi smelo uporabljati za naknadno priobčitev javnosti ali reprodukcijo vsebine, ki je zaščitena z avtorskimi ali sorodnimi pravicami in ki je vsebovana v pomožni spletni storitvi.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  Načelo države izvora, ki ga določa ta uredba, ne bi smelo veljati za pomožne spletne storitve, ki so predvsem ali izključno namenjene državi članici, ki ni tista, v kateri ima radiodifuzijska hiša svoj glavni sedež. Takšne storitve, predvsem ali izključno namenjene določeni državi članici, so storitve, katerih programi so jasno namenjeni prebivalcem točno določene države članice, ki ni tista, v kateri ima radiodifuzijska hiša svoj glavni sedež, in katerih občinstvo je jasno omejeno na prebivalstvo te določene države članice, in v zvezi s katerimi je malo verjetno, da so njihovi gledalci ali poslušalci zunaj točno določene države članice, kateri so ti programi namenjeni. Elementi, ki omogočajo opredelitev ciljnega občinstva, vključujejo zlasti jezik, vključno z jezikom podnapisov, oglaševanje, sinhronizacijo, občinstvo, ki mu je namenjena promocija storitev radiodifuzije, in/ali lokalni značaj programa.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)    Ker se šteje, da zagotavljanje dostopa do pomožne spletne storitve ali njene uporabe nastane zgolj v državi članici, v kateri ima radiodifuzijska hiša svoj glavni sedež, medtem ko se pomožna spletna storitev de facto lahko opravlja čezmejno v drugih državah članicah, je treba pri določanju zneska plačila za zadevne pravice zagotoviti, da bi pogodbenice upoštevale vse vidike pomožne spletne storitve, kot so značilnosti storitve, občinstvo, vključno z občinstvom v državi članici, v kateri ima radiodifuzijska hiša svoj glavni sedež, in v drugih državah članicah, v katerih se pomožna spletna storitev uporablja ali se do nje dostopa, ter jezikovna različica.

(10)    Ker se šteje, da zagotavljanje pomožne spletne storitve, povezane z novicami in aktualnimi informativnimi programi, dostop do nje ali njena uporaba nastane zgolj v državi članici, v kateri ima radiodifuzijska hiša svoj glavni sedež, medtem ko se pomožna spletna storitev de facto lahko opravlja čezmejno v drugih državah članicah, je treba pri določanju zneska plačila za zadevne pravice zagotoviti, da bi pogodbenice uporabile nepristranska merila in upoštevale vse vidike pomožne spletne storitve, kot so značilnosti storitve, vključno s trajanjem spletne razpoložljivosti, občinstvo, vključno z občinstvom v državi članici, v kateri ima radiodifuzijska hiša svoj glavni sedež, in v drugih državah članicah, v katerih se pomožna spletna storitev uporablja ali se do nje dostopa, ter vse dostopne jezikovne različice.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)    Z načelom pogodbene svobode bo omogočeno nadaljnje omejevanje izkoriščanja pravic, na katerega vpliva načelo države izvora iz te uredbe, še posebej v zvezi z določenimi tehničnimi sredstvi prenosa ali določenimi jezikovnimi različicami, pod pogojem da so vse take omejitve izkoriščanja navedenih pravic v skladu s pravom Unije.

(11)    Treba je opomniti, da je z načelom pogodbene svobode in v podporo obstoječim modelom izdajanja licenc, kot je izdaja izključnih ozemeljskih licenc, ki omogočajo ključne mehanizme financiranja avdiovizualne produkcije, optimalne distribucije in spodbujanja kulturne raznolikosti, potrebno nadaljnje omejevanje izkoriščanja pravic, na katerega vpliva načelo države izvora iz te uredbe, pod pogojem da so vse take omejitve izkoriščanja navedenih pravic v skladu z nacionalnim pravom in pravom Unije.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a)  Namen te uredbe ni spodbujati prakse izbiranja najugodnejšega sodišča. Načelo države izvora se ne bi smelo uporabljati za spletne storitve, ki so namenjene predvsem ali izključno občinstvu, ki ni občinstvo države članice, v kateri ima radiodifuzijska hiša svoj glavni sedež, da bi omejili prakse, ko radiodifuzijska hiša poskuša ustanoviti svoj sedež v drugi državi članici, da bi se izognila neugodnim finančnim obveznostim ali da bi imela koristi zaradi ureditev licenciranja, ki so tam ugodnejše kot v državi članici, v kateri ima glavni sedež. Za oceno, ali je spletna storitev namenjena občinstvu zunaj ustrezne države članice, bi bilo treba upoštevati značilnosti storitve in uporabljene jezikovne različice.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11b)   Na podlagi načela pogodbene svobode in da ne bi nerazumno posegali v obstoječe modele izdajanja licenc, kot je izdaja izključnih ozemeljskih licenc, je čezmejna retransmisija iz druge države članice ali v drugo državo članico omejena na prenašanje storitev, podobnih kabelskim ali IPTV, v upravljanih okoljih.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11c)  Ta uredba v skladu z načelom pogodbene svobode ne onemogoča obstoječih modelov izdajanja licenc, kot je izdaja ozemeljskih licenc, ter ne posega v veljavne določbe nacionalnega avtorskega pogodbenega prava v zvezi s primernim nadomestilom in obstoječe rešitve za kolektivno upravljanje na področju retransmisije v državi članici.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)    Operaterji storitev retransmisije, ponujanih na satelitskih, digitalnih prizemnih, mobilnih omrežjih in omrežjih zaprtega kroga na podlagi IP ter podobnih omrežjih, zagotavljajo storitve, ki so enakovredne tistim, ki jih opravljajo operaterji storitev kabelske retransmisije, kadar na nespremenjen in neskrajšan način za sprejem s strani občinstva ponovno prenašajo prvotni prenos televizijskih ali radijskih programov iz druge države članice, kadar ta prvotni prenos poteka po žici ali po zraku, tudi po satelitu, a ne prek spleta, ter je namenjen za sprejem s strani občinstva. Zato bi morali spadati na področje uporabe te uredbe in imeti korist od mehanizma, ki uvaja obvezno kolektivno upravljanje pravic. Storitve retransmisije, ki se ponujajo na odprtem internetu, bi morale biti izključene iz področja uporabe te uredbe, saj imajo navedene storitve drugačne značilnosti. Niso povezane z nobeno posebno infrastrukturo in njihova zmožnost zagotavljanja nadzorovanega okolja je v primerjavi z npr. kabelskimi omrežji ali omrežji zaprtega kroga na podlagi IP omejena.

(12)    Operaterji storitev retransmisije, ponujanih na satelitskih ali digitalnih prizemnih storitvah ali storitvah, podobnih kabelskim ali IPTV v upravljanih okoljih, zagotavljajo storitve, ki so enakovredne tistim, ki jih opravljajo operaterji storitev kabelske retransmisije, kadar na nespremenjen in neskrajšan način za sprejem s strani občinstva ponovno prenašajo prvotni prenos televizijskih ali radijskih programov iz druge države članice, kadar ta prvotni prenos poteka po žici ali po zraku, tudi po satelitu, a ne prek spleta, ter je namenjen za sprejem s strani občinstva. Zato bi morali spadati na področje uporabe te uredbe in imeti korist od mehanizma, ki uvaja obvezno kolektivno upravljanje pravic. Storitve retransmisije, ki se ponujajo na odprtem internetu, razen storitev, podobnih kabelskim ali IPTV v upravljanih okoljih, bi morale biti izključene iz področja uporabe te uredbe, saj imajo navedene storitve drugačne značilnosti. Niso povezane z nobeno posebno infrastrukturo in njihova zmožnost zagotavljanja nadzorovanega okolja je v primerjavi z npr. kabelskimi omrežji ali omrežji zaprtega kroga na podlagi IP omejena.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)    Da se zagotovi pravna varnost operaterjem storitev retransmisije, ponujanih na satelitskih, digitalnih prizemnih, mobilnih omrežjih, omrežjih zaprtega kroga na podlagi IP ali podobnih omrežjih, ter da se presežejo razhajanja v nacionalnem pravu v zvezi s takimi storitvami retransmisije, bi se morala uporabljati pravila, podobna tistim, ki se uporabljajo za kabelske retransmisije, kot so določene v Direktivi 93/83/EGS. Pravila iz navedene direktive vključujejo obveznost uveljavljanja pravice do odobritve ali zavrnitve dovoljenja operaterju storitve retransmisije prek organizacije za kolektivno upravljanje pravic. To ne posega v Direktivo 2014/26/EU in zlasti v njene določbe v zvezi s pravicami imetnikov glede izbire organizacije za kolektivno upravljanje pravic.

(13)    Da se zagotovi pravna varnost operaterjem storitev retransmisije, ponujanih na satelitskih ali digitalnih prizemnih storitvah ali storitvah, podobnih kabelskim ali IPTV v upravljanih okoljih, ter da se presežejo razhajanja v nacionalnem pravu v zvezi s takimi storitvami retransmisije, bi se morala uporabljati pravila, podobna tistim, ki se uporabljajo za kabelske retransmisije, kot so določene v Direktivi 93/83/EGS. Pravila iz navedene direktive vključujejo obveznost uveljavljanja pravice do odobritve ali zavrnitve dovoljenja operaterju storitve retransmisije prek organizacije za kolektivno upravljanje pravic. To ne posega v Direktivo 2014/26/EU in zlasti v njene določbe v zvezi s pravicami imetnikov glede izbire organizacije za kolektivno upravljanje pravic. Pravica do zavrnitve dovoljenja kot taka ostaja nespremenjena, le način uveljavljanja te pravice je do neke mere predpisan. To tudi pomeni, da se je vedno mogoče odločiti, ali se odobri pravica do retransmisije.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a) Organizacije za kolektivno upravljanje pravic bi morale imeti možnost, da uporabljajo določbe o uveljavljanju pravice do retransmisije iz te uredbe prek razširitve kolektivne pogodbe z operaterjem storitve retransmisije tudi na pravice imetnikov pravic, ki jih organizacija ne zastopa, če tak sistem določa nacionalna zakonodaja.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a)  Radiodifuzijske hiše, ki prek postopka direktnega vnosa prenašajo nosilne signale programa do distributerjev, ki so v skladu z Bernsko konvencijo tretja stran v odnosu do radiodifuzijske hiše, za sprejem s strani občinstva, bi morale biti skupaj s svojimi distributerji odgovorne za enotna in nedeljiva dejanja priobčitve javnosti in dajanja na voljo javnosti, kot je določeno v členu 3 Direktive 2001/29/ES, ki jih izvajajo skupaj. Te radiodifuzijske hiše in distributerji bi zato morali od ustreznih imetnikov pravic pridobiti dovoljenje za svojo udeležbo v takšnih dejanjih.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14b)  Izvzetje, ki ga določa ta uredba, za pravice do retransmisije, ki jih uveljavljajo radiodifuzijske hiše v zvezi z lastnimi prenosi, ne bi smelo omejevati izbire imetnikov pravic, da svoje pravice prenesejo na organizacijo za kolektivno upravljanje pravic in s tem pridobijo neposreden delež pri plačilu operaterja storitve retransmisije.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)    Da se prepreči izogibanje uporabi načela države izvora s podaljšanjem obstoječih sporazumov glede uveljavljanja avtorskih in sorodnih pravic, ki se nanašajo na zagotavljanje pomožne spletne storitve ter njene uporabe in dostopa do nje, je treba načelo države izvora uporabiti tudi za obstoječe sporazume, vendar s prehodnim obdobjem.

(15)  Da se prepreči izogibanje uporabi načela države izvora, ki velja za novice in aktualne informativne programe, s podaljšanjem obstoječih sporazumov glede uveljavljanja avtorskih in sorodnih pravic, ki se nanašajo na zagotavljanje pomožne spletne storitve ter njene uporabe in dostopa do nje, je treba omenjeno načelo uporabiti tudi za obstoječe sporazume, vendar s prehodnim obdobjem.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a)  Radiodifuzijske hiše, ki prek postopka direktnega vnosa prenašajo nosilne signale programa do distributerjev za sprejem s strani občinstva, bi morale biti skupaj s svojimi distributerji odgovorne za enotna in nedeljiva dejanja priobčitve javnosti in dajanja na voljo javnosti, kot so opredeljena v členu 3 Direktive 2001/29/ES, ki jih izvajajo skupaj. Te radiodifuzijske hiše in distributerji bi zato morali od ustreznih imetnikov pravic pridobiti ločeno dovoljenje za svojo udeležbo v takšnih dejanjih.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)    Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva priznana načela iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Čeprav lahko pride do navzkrižja z uveljavljanjem pravic imetnikov pravic, saj se v zvezi s storitvami retransmisije za uveljavljanje pravice priobčitve javnosti zahteva obvezno kolektivno upravljanje, je tak pogoj treba ciljno predpisati za posebne storitve ter olajšati prenos teh pravic, da se omogoči širše čezmejno razširjanje televizijskih in radijskih programov.

(16)    Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva priznana načela iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Čeprav prihaja do navzkrižja z uveljavljanjem pravic imetnikov pravic, saj se v zvezi s storitvami retransmisije za uveljavljanje pravice priobčitve javnosti izvaja obvezno kolektivno upravljanje, je tak pogoj treba ciljno predpisati ter ga omejiti na posebne storitve, ki so podobne kabelskim in satelitskim retransmisijam in se dogajajo v upravljanem okolju.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)    Pregled uredbe bi bilo treba opraviti po tem, ko bo uredba že nekaj časa v veljavi, da se med drugim oceni, v kolikšni meri se je povečalo čezmejno zagotavljanje pomožnih spletnih storitev v korist evropskih potrošnikov ter tudi v korist boljše kulturne raznolikosti v Uniji.

(18)    V skladu z načeli boljše priprave zakonodaje bi bilo treba pregled uredbe opraviti po tem, ko bo uredba že nekaj časa v veljavi, da se oceni njen učinek, tudi določb o direktnem vnosu, evropskem ustvarjalnem sektorju, financiranju evropskih avdiovizualnih del in imetnikih pravic. Pri pregledu bi bilo treba upoštevati tudi, v kolikšnem obsegu sta se čezmejno zagotavljanje pomožnih spletnih storitev in stopnja naložb v novo vsebino povečala v korist evropskih potrošnikov in podjetij ter tudi v korist boljše kulturne raznolikosti v Uniji.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)    Ker cilja te uredbe, tj. spodbujanja čezmejnega zagotavljanja pomožnih spletnih storitev in olajševanja retransmisij televizijskih in radijskih programov, ki izvirajo iz drugih držav članic, države članice ne morejo zadovoljivo doseči in ker se ti cilji zaradi njihovega obsega in učinkov lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega okvirov, ki so potrebni za doseganje navedenega cilja. Kar zadeva čezmejno opravljanje pomožnih spletnih storitev, ta uredba vzpostavlja omogočevalne mehanizme, ki olajšujejo prenos avtorskih in sorodnih pravic. Ta uredba radiodifuzijskih hiš ne zavezuje k čezmejnemu opravljanju takih storitev. Ta uredba tudi ne zavezuje operaterjev storitev retransmisije k vključitvi televizijskih ali radijskih programov, ki izvirajo iz drugih držav članic, v svoje storitve. Ta uredba zadeva zgolj uveljavljanje določenih pravic retransmisije v meri, ki je potrebna za poenostavitev licenciranja avtorskih in sorodnih pravic za take storitve, ter zgolj v zvezi s televizijskimi in radijskimi oddajami, ki izvirajo iz drugih držav članic Unije,

(19)    Ker cilja te uredbe, tj. spodbujanja čezmejnega zagotavljanja pomožnih spletnih storitev za novice in aktualne informativne programe in olajševanja retransmisij televizijskih in radijskih programov, ki izvirajo iz drugih držav članic, države članice ne morejo zadovoljivo doseči in ker se ti cilji zaradi njihovega obsega in učinkov v nekaterih primerih lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega okvirov, ki so potrebni za doseganje navedenega cilja. Kar zadeva čezmejno opravljanje nekaterih pomožnih spletnih storitev radiodifuzijskih hiš, ta uredba radiodifuzijskih hiš ne zavezuje k čezmejnemu opravljanju takih storitev. Ta uredba tudi ne zavezuje operaterjev storitev retransmisije k vključitvi televizijskih ali radijskih programov, ki izvirajo iz drugih držav članic, v svoje storitve. Ta uredba zadeva zgolj uveljavljanje določenih pravic retransmisije v meri, ki je potrebna za poenostavitev licenciranja avtorskih in sorodnih pravic za take storitve, ter zgolj v zvezi s televizijskimi in radijskimi oddajami, ki izvirajo iz drugih držav članic Unije,

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19a)  Retransmisija oddaj iz drugih držav članic je dejanje, zaobjeto z avtorsko pravico in v nekaterih primerih s sorodnimi pravicami. Spletne storitve bi zato morale pridobiti dovoljenje od vsakega imetnika pravic za vsak del programa, ki se ponovno prenaša. V skladu s to uredbo bi bilo treba dovoljenja dodeliti s pogodbo, razen če je predvidena začasna izjema v okviru obstoječih veljavnih sistemov licenciranja.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen -1

 

Predmet urejanja

 

1.   Ta uredba vzpostavlja pravne mehanizme za olajšanje prenosa avtorskih in sorodnih pravic, ki zadevajo čezmejno zagotavljanje pomožnih spletnih storitev, in za olajšanje digitalnih retransmisij v zaprtem okolju.

 

2.   Ti pravni mehanizmi vključujejo uvedbo načela države izvora v zvezi z uveljavljanjem teh pravic. Pravni mehanizmi vključujejo tudi določbe o obveznem kolektivnem upravljanju avtorskih in sorodnih pravic, ki zadevajo retransmisijo, o pravnih domnevah glede zastopanja s strani organizacije za kolektivno upravljanje pravic in o uveljavljanju pravic retransmisije s strani radiodifuzijskih hiš.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)   „retransmisija“ pomeni sočasno, nespremenjeno in neskrajšano retransmisijo, razen kabelske retransmisije, kakor je opredeljena v Direktivi 93/83/EGS, in razen retransmisije, ki se opravlja prek storitve dostopa do interneta, kakor je opredeljena v Uredbi (EU) 2015/2120 Evropskega parlamenta in Sveta, namenjene za sprejem s strani občinstva začetnega prenosa televizijskih ali radijskih programov iz druge države članice, razen spletnega, po žici ali po zraku, tudi po satelitu, pod pogojem, da tako retransmisijo opravi pogodbenica, ki ni radiodifuzijska hiša, ki je opravila začetni prenos ali pod nadzorom in odgovornostjo katere je bil tak prenos opravljen.

(b)   „retransmisija“ pomeni sočasno, nespremenjeno in neskrajšano retransmisijo, razen kabelske retransmisije, kakor je opredeljena v Direktivi 93/83/EGS, omejene na storitve, podobne kabelskim ali IPTV, ki so namenjene za sprejem s strani občinstva začetnega prenosa televizijskih ali radijskih programov iz druge države članice, razen spletnega, po žici ali po zraku, tudi po satelitu, pod pogojem, da tako retransmisijo opravi pogodbenica, ki ni radiodifuzijska hiša, ki je opravila začetni prenos ali pod nadzorom in odgovornostjo katere je bil tak prenos opravljen.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)   „direktni vnos“ pomeni dvo- ali večstopenjski postopek, pri katerem radiodifuzijske hiše od točke do točke prek zasebne povezave – po žici ali po zraku, tudi po satelitu – na način, ki širši javnosti ne omogoča sprejemati nosilnega signala programa med oddajanjem, posredujejo svoje nosilne signale programa do distributerjev, ki so organizacije, ki niso radiodifuzijske hiše v skladu z Bernsko konvencijo, za sprejem s strani občinstva; distributerji potem sočasno ponujajo takšne programe v nespremenjeni in neskrajšani obliki javnosti, da jih gleda ali posluša na kabelskih omrežjih, mikrovalovnih sistemih, digitalnih prizemnih omrežjih, omrežjih na podlagi IP, mobilnih omrežjih in podobnih omrežjih.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bb)   „upravljano okolje“ je opredeljeno izključno kot storitve, podobne kabelskim ali IPTV, z zavarovanim in omejenim dostopom, pri katerih operater storitev retransmisije zagotavlja od konca do konca šifrirano storitev retransmisije svojim pogodbeno pooblaščenim uporabnikom.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 2

Člen 2

Uporaba načela „države izvora“ za pomožne spletne storitve

Uporaba načela „države izvora“ za spletne storitve oddajanja novic in aktualnih informativnih programov

(1)   Za dejanja priobčitve javnosti in dajanja na voljo, ki nastanejo pri opravljanju pomožne spletne storitve s strani radiodifuzijske hiše ali so pod njenim nadzorom ali odgovornostjo, ter dejanja reproduciranja, ki so potrebna za opravljanje ali uporabo pomožne spletne storitve ali dostopa do nje, se šteje za namene izvajanja avtorske in sorodnih pravic, da so nastala zgolj v državi članici, v kateri ima radiodifuzijska hiša svoj glavni sedež.

(1)   Za dejanja priobčitve javnosti in dajanja na voljo, ki nastanejo pri opravljanju pomožne spletne storitve začetnega oddajanja zgolj novic in aktualnih informativnih programov s strani radiodifuzijske hiše ali so pod njenim nadzorom ali odgovornostjo, ter dejanja reproduciranja takih novic ali aktualnih informativnih programov, ki so potrebna za opravljanje ali uporabo take pomožne spletne storitve ali dostopa do nje, se šteje za namene pridobivanja in izvajanja pridobljene avtorske in sorodnih pravic, da so nastala zgolj v državi članici, v kateri ima radiodifuzijska hiša svoj glavni sedež.

(2)   Pri določitvi zneska plačila za pravice, ki so predmet načela države izvora iz odstavka 1, pogodbenice upoštevajo vse vidike pomožne spletne storitve, kot so značilnosti pomožne spletne storitve, občinstvo in jezikovno različico.

(2)   Pri določitvi zneska plačila za pravice, ki so predmet načela države izvora iz odstavka 1, pogodbenice upoštevajo vse vidike pomožne spletne storitve, kot so značilnosti pomožne spletne storitve, vključno s trajanjem spletne razpoložljivosti, občinstvom ter vsemi razpoložljivimi jezikovnimi različicami.

 

(2a)   Odstavek 2 ne omejuje svobode strank, da se dogovorijo o posebnih metodah ali merilih za izračun zneska plačila za pravice, ki so predmet načela države izvora, kot so tiste, ki temeljijo na prihodkih radiodifuzijske hiše, ustvarjenih s spletno storitvijo.

 

(2b)  Odstavka 1 in 2 ne posegata v načelo teritorialnosti in pogodbene svobode pri avtorski pravici in kateri koli pravici iz Direktive 2001/29/ES. Na podlagi tega so stranke upravičene do nadaljnjega dogovarjanja o uvedbi omejitev za izkoriščanje pravic iz odstavka 1, pod pogojem, da so take omejitve v skladu s pravom Unije in nacionalnim pravom.

 

(2c)  Retransmisija prvotnega prenosa televizijskega ali radijskega programa iz ene države članice v druge države članice s pomožno spletno storitvijo, kot je opredeljena v tej uredbi, poteka v skladu z veljavnimi avtorskimi pravicami, sorodnimi pravicami in pravicami do drugih vsebin ter na podlagi individualnih ali kolektivnih pogodbenih sporazumov med imetniki avtorske pravice, imetniki sorodnih pravic, imetniki pravic do drugih vsebin in operaterji storitev retransmisije.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 3

Člen 3

Pravice pri retransmisiji, ki jih uveljavljajo imetniki pravic, ki niso radiodifuzijske hiše

Pravice pri retransmisiji, razen kabelski, ki jih uveljavljajo imetniki pravic, ki niso radiodifuzijske hiše

 

(-1)   Pravica retransmisije je izključna pravica in jo morajo odobriti imetniki avtorske in drugih sorodnih pravic.

(1)   Imetniki avtorskih in sorodnih pravic, ki niso radiodifuzijske hiše, lahko svoje pravice, da odobrijo ali zavrnejo dovoljenje za retransmisijo, uveljavljajo le preko kolektivne organizacije za upravljanje pravic.

(1)   Imetniki avtorskih in sorodnih pravic, ki niso radiodifuzijske hiše, svoje pravice, da dovolijo dostop do storitev retransmisije v upravljanem okolju, uveljavljajo le preko organizacije za kolektivno upravljanje pravic.

(2)   Kadar imetnik pravic ni prenesel upravljanja pravice iz odstavka 1 na organizacijo za kolektivno upravljanje pravic, se šteje, da je organizacija za kolektivno upravljanje pravic, ki upravlja pravice iz iste kategorije za ozemlje države članice, za katero operater storitve retransmisije želi prenesti pravice za retransmisijo, pooblaščena za upravljanje pravice v imenu navedenega imetnika pravic.

 

(3)   Kadar več kot ena organizacija za kolektivno upravljanje pravic upravlja pravice iz navedene kategorije za ozemlje navedene države članice, se imetnik pravic prosto odloči, katera od navedenih organizacija za kolektivno upravljanje pravic se šteje za pooblaščeno, da upravlja njegovo pravico. Če v takem primeru imetnik pravice ne izbere organizacije za kolektivno upravljanje pravic, mora država članica, na ozemlju katere operater storitve retransmisije želi prenesti pravice za retransmisijo, navesti, katera od organizacij za kolektivno upravljanje pravic se šteje za pooblaščeno za upravljanje pravic navedenega imetnika pravic.

(3)   Kadar več kot ena organizacija za kolektivno upravljanje pravic upravlja pravice iz navedene kategorije za ozemlje navedene države članice, se imetnik pravic prosto odloči, katera od navedenih organizacij za kolektivno upravljanje pravic se šteje za pooblaščeno, da upravlja njegovo pravico. Če v takem primeru imetnik pravice ne izbere organizacije za kolektivno upravljanje pravic, mora država članica, na ozemlju katere operater storitve retransmisije želi prenesti pravice za retransmisijo, navesti, katera od organizacij za kolektivno upravljanje pravic se šteje za pooblaščeno za upravljanje pravic navedenega imetnika pravic.

(4)   Imetnik pravic ima enake pravice in obveznosti, ki izhajajo iz sporazuma med operaterjem storitve retransmisije in organizacijo za kolektivno upravljanje pravic, ki se šteje za pooblaščeno za uveljavljanje njegove ali njene pravice, kot imetniki pravic, ki so navedeno organizacijo za kolektivno upravljanje pravic pooblastili, in se lahko sklicuje na navedene pravice v obdobju, ki ga določi zadevna država članica in ki ni krajše od treh let od datuma retransmisije, v katero je vključeno njegovo oziroma njeno delo ali drug zaščiten predmet urejanja.

 

(5)   Država članica lahko določi, da se za imetnika pravic, ki dovoli prvotno prenašanje dela ali drugega zaščitenega predmeta urejanja na svojem ozemlju, šteje, da je imetnik pravic privolil, da ne bo uveljavljal svojih pravic retransmisije individualno, temveč da jih bo uveljavljal v skladu z določbami te direktive.

 

 

(5a) Organizacije za kolektivno upravljanje pravic vzdržujejo podatkovne zbirke z informacijami o upravljanju avtorske in sorodnih pravic, zajetih v tem členu, vključno s podatki o imetniku pravice, vrsti uporabe, ozemlju in časovnem obdobju.

 

(5b)   Možnosti zaprositi za mediacijo in preprečiti zlorabo pogajalskih izhodišč, kot sta določeni v členu 11 in členu 12(1) Direktive Sveta 93/83/EGS, sta na voljo tudi za namene te uredbe.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 3a

 

Izkoriščanje radiodifuznih programov prek retransmisije

 

Retransmisija del ali drugih zaščitenih vsebin, vključenih v televizijski ali radijski program, ki ga je prvotno priobčila javnosti radiodifuzijska hiša, je dejanje priobčitve javnosti tega programa, ne glede na to, ali operater storitev retransmisije uporablja enaka ali drugačna tehnična sredstva, kot so bila sredstva, ki so se uporabila za prvotno dejanje radiodifuzije, in ne glede na to, ali takšna retransmisija poteka na dejanskem ali predvidenem področju sprejema prvotne radiodifuzije.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 4a

 

Izkoriščanje radiodifuznih programov prek postopka direktnega vnosa Radiodifuzijske hiše, ki prek postopka direktnega vnosa prenašajo nosilne signale programa do distributerjev, ki so organizacije, ki niso radiodifuzijske hiše v skladu z Bernsko konvencijo, za sprejem s strani občinstva, so skupaj z distributerji odgovorne za enotna in nedeljiva dejanja priobčitve javnosti in dajanja na voljo javnosti, ki jih izvajajo skupaj, kot so opredeljena v členu 3 Direktive 2001/29/ES. Te radiodifuzijske hiše in distributerji bi zato morali od ustreznih imetnikov pravic pridobiti dovoljenje za svojo udeležbo v takšnih dejanjih.

 

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 5

črtano

Prehodne določbe

 

Za sporazume o uveljavljanju avtorskih in sorodnih pravic, relevantnih za dejanja priobčitve javnosti in dajanja na voljo, ki nastanejo med opravljanjem pomožne spletne storitve, ter dejanja reproduciranja, ki so potrebna za zagotavljanje dostopa do pomožne spletne storitve ali njene uporabe, ki veljajo dne [datum iz člena 7(2), vstavi Urad za Publikacije Evropske unije], velja člen 2 od [datum iz člena 7(2) + 2 leta, vstavi Urad za Publikacije Evropske unije], če se iztečejo po navedenem datumu.

 

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Komisija najpozneje [3 leta po datumu iz člena 7(2), ki ga vstavi Urad za publikacije Evropske unije] izvede pregled te uredbe in predloži poročilo o glavnih ugotovitvah Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru.

(1)  Komisija najpozneje [3 leta po datumu iz člena 7(2), ki ga vstavi Urad za publikacije Evropske unije] izvede pregled te uredbe in predloži poročilo o glavnih ugotovitvah Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru. Javnosti se zagotovi enostaven in učinkovit dostop do tega poročila.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Države članice Komisiji zagotovijo vse potrebne informacije za pripravo poročila iz odstavka 1.

(2)  Države članice Komisiji pravočasno in natančno zagotovijo vse potrebne informacije za pripravo poročila iz odstavka 1.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Uporablja se od [6 mesecev od dne objave, ki ga vstavi Urad za publikacije Evropske unije].

(2)  Uporablja se od [18 mesecev od dne objave, ki ga vstavi Urad za publikacije Evropske unije].

(1)

Še ni objavljeno v Uradnem listu.


OBRAZLOŽITEV

Poenostavljen dostop do radijskih in televizijskih programov prek interneta je ključnega pomena za vzpostavitev enotnega digitalnega trga. Nevidne nacionalne meje na digitalnem področju, ki še vedno obstajajo, bi morale postati prepustnejše, da bi zagotovili čezmejni dostop tudi za digitalno vsebino, ki je že na voljo prek spleta. Absurdno je, da so digitalne vsebine, za katere sta značilni hitra in enostavna prenosljivost in razpoložljivost, ujete v nacionalne meje, medtem ko lahko fizično blago skoznje že dolgo prehaja.

Na področju avtorskih pravic so ukrepi geografskega blokiranja posledica tako pravne razdrobljenosti kot tudi uporabe načela teritorialnosti.

Medtem ko uporaba načela teritorialnosti z uredbo ni omejena, je področje pravne razdrobljenosti obravnavano z uvedbo pravne fikcije v obliki načela države izvora. V tem smislu je uredba zelo uravnotežen kompromis med nasprotujočimi si interesi. Poročevalec zavrača nadaljnje omejitve, da ne bi zmanjšali področja uporabe te uredbe.

Zaradi pravne razdrobljenosti nastajajo čezmerni transakcijski stroški, ki radiodifuzijske hiše odvračajo od tega, da bi zagotavljale čezmejni dostop. Ker ustrezne zakonite možnosti dostopa niso na voljo, družbene vrednosti avtorskih del ni mogoče povsem izkoristiti. Radiodifuzne storitve se čedalje pogosteje ne spremljajo več prek tradicionalnih načinov razširjanja, t. j. prek kabla, satelita in antene, temveč prek interneta. Pri tem pa se ne spreminja le način dostopa do teh storitev, ampak tudi vedenje potrošnikov v celoti: ti se odmikajo od linearne televizije proti nelinearni, časovno zamaknjeni uporabi raznolike ponudbe prek terminalske opreme po izbiri. To spremembo je zlasti mogoče opaziti pri mlajši generaciji. Vendar predlog namenoma ne sledi zamisli o odpravi nacionalnih licenc v korist ene same vseevropske licence, temveč se sklicuje na znano in preizkušeno načelo iz člena 1(2)(b) Direktive 93/83/EGS, tj. načelo države izvora, ki se razširja na spletno področje. Dejansko se s tem upravljanje pravic poenostavlja, saj je določeno, katera nacionalna zakonodaja o avtorskih pravicah se uporablja. Tako se ovira, ki jo predstavljajo čezmerni transakcijski stroški, močno zmanjša. Nasprotno pa predlog ne uvaja obveznosti opravljanja storitev za radiodifuzijske hiše.

Poročevalec se zaveda pomena evropske filmske industrije; njeno ohranjanje in spodbujanje se mu zdita pomembna. Ta industrija zagotavlja 1 milijon delovnih mest, ki obsegajo različne poklice, od scenaristov, filmske snemalne ekipe ter igralcev, pa tudi zagotavljanje podpornih storitev. Poleg tega prispeva h kulturni raznolikosti, ki je bistvena tudi za delovanje informacijske družbe in demokracije.

Ta raznolikost je lahko v celoti učinkovita šele, če je na voljo posamezniku, le tako se namreč lahko spodbuja širok javni diskurz. Zadevna uredba spodbuja ta izraz kulturne raznolikosti, medtem ko na drugi strani raznolikost v kvantitativnem in kvalitativnem smislu ni postavljena pod vprašaj.

Poročevalec meni, da bodo z uredbo različnim skupinam prebivalstva v Evropski uniji zagotovljene ogromne prednosti v vsakdanjem življenju. Uredba o zagotavljanju čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin na notranjem trgu (v nadaljnjem besedilu: uredba o prenosljivosti) za plačljive storitve omogoča čezmejno uporabo že pridobljenih storitev, pri tem pa predpostavlja, da so uporabniki v drugi državi članici le začasno. V to so na primer vključena potovanja, dopust ali študij.

Nasprotno se ta uredba osredotoča na skupine oseb, ki so trajno v neki državi članici in imajo kljub temu legitimen interes za dostopanje do spletnih ponudb radiodifuzijskih hiš s sedežem v drugi državi članici.

To vključuje tudi približno 13,6 milijona državljanov, ki skupaj z družinami dejavno uveljavljajo pravico do svobode gibanja, ki jim je zagotovljena s pravom Unije. V tem kontekstu so toge nacionalne meje na enotnem digitalnem trgu, ki v nasprotju z mejami na enotnem analognem trgu še vedno obstajajo, posebno izrazite. Medtem ko sta na notranjem trgu zagotovljena prosto gibanje oseb in prosti pretok blaga, to ne velja za dostop do radiodifuznih storitev in s tem do programov iz matične države.

Poleg tega bodo z uredbo zagotovljene koristi za jezikovne manjšine v več državah članicah. Prav v obmejnih regijah je težko razumeti, zakaj je s starimi tehnologijami dostop do radijskih in televizijskih programov v maternem jeziku mogoč, medtem ko to ne velja za dostop prek interneta, ki je medtem že postal uveljavljena tehnologija.

Uredba bo ščitila tudi legitimni interes za spodbujanje učenja tujih jezikov, ki so osnova za razumevanje med evropskimi narodi, saj bodo prebivalci lahko poslušali radijske in televizijske programe v nematernem jeziku.

Poleg tega bo olajšan vseevropski dostop do oddaj iz drugih držav članic, s čimer bo zagotovljen pomemben prispevek k oblikovanju evropske javnosti.

Končno je v okviru storitev, ki jih zajema uredba o prenosljivosti, praviloma na voljo izključno ponudba zabavnih vsebin, dostop do novic in informativne ponudbe pa ni vključen. Ta dostop pa je zlasti v času t. i. lažnih novic (fake news) in vsaj delno izgubljenega zaupanja v tradicionalne medije nujno potreben ter ima poseben pomen za demokracijo. Poenostavljen dostop do programov iz drugih držav članic je pozitiven z vidika spodbujanja informacijske družbe.

Konkurenčno pravo omejuje svobodo sklepanja pogodb le v primeru sklepanja protikonkurenčnih sporazumov (člena 101 in 102 PDEU). Vendar zaščita pred morebitnimi kršitvami te primarne zakonodaje ni naloga zakonodaje o avtorskih pravicah. Poleg tega je Sodišče Evropske unije v t. i. zadevi Murphy(1) izrecno ugotovilo, da v skladu z njegovo sodno prakso v zvezi z licenčnimi pogodbami o pravicah intelektualne lastnine velja, da ekskluzivni dogovori v zvezi s posamezno izvorno državo članico kot taki ne vodijo samodejno v domnevo kršenja konkurenčnega prava, temveč so za utemeljitev te domneve potrebni dodatni dejavniki.

Z razširitvijo načela države izvora utemeljitveni razlog konkurenčnega prava glede pomanjkanja obveznih pravic za predvajanje postane odvečen. Vseeno si je mogoče zamisliti druge legitimne interese, ki še naprej upravičujejo ukrepe geografskega blokiranja, kot so na primer lokalni interesi in kulturne preference.

Nujnost ureditve dokazuje tudi to, da 82 % javnih in 62 % zasebnih radiodifuzijskih hiš uporablja neko obliko geografskega blokiranja, s čimer je dostop do informacijske ponudbe znatno otežen. Število ljudi, ki do vsebin dostopajo prek t. i. navideznih zasebnih omrežij (VPN), jasno kaže na potrebo po dostopih. Slednja se lahko v zakonodajnem smislu izpolni tako, da se omogoči zakonit dostop.

Poročevalec predlaga naslednje pomembne izboljšave besedila Komisije:

•  Določbe o nadomestilu. Poročevalec ponovno poudarja ogromen kulturni pomen evropskega filma. Da bi upoštevali pomisleke, ki so jih zlasti izrazili evropski filmski ustvarjalci, poročevalec predlaga podrobno opredelitev določbe o nadomestilu v členu 2(2) in uvedbo določbe o nadomestilu v členu 3. S predlagano podrobno opredelitvijo bo zagotovljeno, da bodo avtorji, zlasti avtorji nišnih del, prejeli ustrezno dodatno nadomestilo.

•  Področje uporabe le za pomožne spletne storitve se zdi preozko glede na tehnološki razvoj in hitro spreminjajoče se ponudbe. Da bi zagotovili ustrezno področje uporabe te uredbe, poročevalec meni, da bi morali črtati povezanost z oddajanjem programov. Radiodifuzijske hiše že zdaj ponujajo programe, ki so na voljo le prek spleta.

•  Prehodna določba o uporabi načela države izvora za kupljene igrane filme in kupljene dele televizijskih serij, ki niso naročena produkcija, da bi lahko poslovne modele prilagodili novim pravilom.

•  Poleg tega tudi tesnejša časovna povezanost ni ustrezna in poročevalec predlaga, da se ta omejitev črta. Časovne omejitve so že vključene v nacionalno zakonodajo. Po mnenju poročevalca bi bilo treba prepustiti pogodbenicama, da se sporazumeta o trajanju razpoložljivosti ter ustreznem in primernem nadomestilu.

•  Določi se odgovornost v zvezi z direktnim vnosom.

•  Ureditev kabelske retransmisije mora biti ob primerljivosti s kabelskimi operaterji zasnovana tehnološko nevtralno, da bi upoštevali tehnološki napredek tudi na tem področju.

(1)

Sodba Sodišča z dne 4.10.2011 v zadevah C-403/08 in C-429/08, točka 137 in nasl.


MNENJE Odbora za kulturo in izobraževanje (28.6.2017)

za Odbor za pravne zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil glede uveljavljanja avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose radiodifuzijskih hiš in retransmisije televizijskih ter radijskih programov

(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

Pripravljavka mnenja (*): Petra Kammerevert

(*) Postopek s pridruženim odborom – člen 54 Poslovnika

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Razvoj digitalnih tehnologij in interneta je preoblikoval distribucijo televizijskih in radijskih programov ter dostop do njih. Uporabniki vse bolj pričakujejo, da bodo imeli dostop do televizijskih in radijskih programov tako v živo kot na zahtevo, pri čemer uporabljajo klasične kanale, kot so satelitski ali kabelski, pa tudi spletne storitve. Radiodifuzijske hiše zato poleg lastnih oddajanj televizijskih in radijskih programov vedno bolj ponujajo spletne storitve, ki so pomožne glede na njihovo oddajanje, kot so storitve sočasnega oddajanja in storitve časovno zamaknjene televizije. Operaterji storitev retransmisije, ki združujejo oddajanja televizijskih in radijskih programov v pakete in jih nespremenjene ter neskrajšane zagotavljajo uporabnikom sočasno glede na začetni prenos oddajanja, uporabljajo različne tehnike retransmisije, kot so kabelska, satelitska, digitalna prizemna omrežja, omrežja zaprtega kroga na podlagi IP ali mobilna omrežja ter odprti internet. Uporabniki, vključno s člani jezikovnih manjšin Unije ter osebe, ki živijo v državi članici, ki ni njihova izvorna, vse bolj povprašujejo po dostopu do oddajanj televizijskih in radijskih programov, ki ne izvirajo le iz njihove države članice, ampak tudi iz drugih držav članic Unije.

(2)  Razvoj digitalnih tehnologij in interneta je preoblikoval in še naprej preoblikuje distribucijo televizijskih in radijskih programov ter dostop do njih. Uporabniki vse bolj pričakujejo, da bodo imeli dostop do televizijskih in radijskih programov tako v živo kot na zahtevo, pri čemer uporabljajo klasične kanale, kot so satelitski ali kabelski, pa tudi spletne storitve. Radiodifuzijske hiše zato poleg lastnih oddajanj televizijskih in radijskih programov vedno bolj ponujajo spletne storitve, kot so storitve sočasnega oddajanja, spletne oddaje in storitve časovno zamaknjene televizije, ki dopolnjujejo njihovo tradicionalno linearno oddajanje. Poleg tega radiodifuzijske hiše pripravljajo programe, ki so podobni televizijskim ter radijskim programom in ki so na voljo samo na spletu oziroma najprej na spletu. Take prakse so vse pogostejša realnost, ki jo je mogoče pojasniti s spreminjajočimi se tržnimi razmerami in zahtevami potrošnikov. Operaterji storitev retransmisije, ki združujejo oddajanja televizijskih in radijskih programov v pakete in jih nespremenjene ter neskrajšane zagotavljajo uporabnikom sočasno glede na začetni prenos oddajanja, uporabljajo različne tehnike retransmisije, kot so kabelska, satelitska, digitalna prizemna omrežja, omrežja zaprtega kroga na podlagi IP ali mobilna omrežja ter odprti internet. Distribucija in dostop do televizijskih in radijskih programov se vse bolj odvijata na več platformah in tehnološko nevtralni osnovi. Uporabniki, vključno s člani jezikovnih manjšin Unije ter osebe, ki živijo v državi članici, ki ni njihova izvorna, vse bolj povprašujejo po dostopu do televizijskih in radijskih programov na kateri koli platformi v okolju brez meja, ki torej ne izvirajo le iz njihove države članice, ampak tudi iz drugih držav članic Unije.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Številne ovire otežujejo opravljanje spletnih storitev, ki so glede na oddajanja pomožne, in opravljanje storitev retransmisije ter s tem prost promet s televizijskimi in radijskimi programi v Uniji. Radiodifuzijske hiše dnevno prenašajo veliko število ur informativnih, kulturnih, političnih, dokumentarnih ali razvedrilnih programov. Ti programi vključujejo različne vsebine, kot so avdiovizualna, glasbena, literarna ali grafična dela, zaščitena z avtorskimi pravicami in/ali sorodnimi pravicami na podlagi prava Unije. Rezultat tega je kompleksen postopek prenosa pravic od številnih imetnikov pravic in za različne kategorije del in drugih zaščitenih predmetov urejanja. Pogosto je treba pravice prenesti v kratkem časovnem okviru, zlasti pri pripravi programov, kot so poročila ali aktualno informativni programi. Da bi bile njihove spletne storitve na voljo čezmejno, morajo imeti radiodifuzijske hiše zahtevane pravice za dela in druge zaščitene predmete urejanja za vsa ustrezna ozemlja, kar dodatno povečuje kompleksnost prenosa pravic.

(3)  Radiodifuzijske hiše dnevno prenašajo veliko število ur poročil in aktualnih informativnih programov. Ti programi vključujejo različne vsebine, kot so avdiovizualna, glasbena, literarna ali grafična dela, zaščitena z avtorskimi pravicami in/ali sorodnimi pravicami na podlagi prava Unije. Rezultat tega je kompleksen postopek prenosa pravic od številnih imetnikov pravic in za različne kategorije del in drugih zaščitenih predmetov urejanja. Pogosto je treba pravice prenesti v kratkem časovnem okviru. Da bi bile njihove spletne storitve na voljo čezmejno, morajo imeti radiodifuzijske hiše zahtevane pravice za dela in druge zaščitene predmete urejanja za vsa ustrezna ozemlja, kar dodatno povečuje kompleksnost prenosa pravic.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Operaterji storitev retransmisije, ki običajno ponujajo več programov, v katerih se uporablja več del in drugih zaščitenih predmetov urejanja, vključenih v ponovno prenašane televizijske in radijske programe, imajo zelo kratek časovni okvir za pridobitev potrebnih licenc in se zato soočajo z znatnim bremenom pri prenosu pravic. Obstaja tudi tveganje za imetnike pravic, da se njihova dela ali drugi zaščiteni predmeti urejanja izkoriščajo brez dovoljenja ali plačila ali nadomestila.

(4)  Operaterji storitev retransmisije, ki običajno ponujajo več programov, v katerih se uporablja več del in drugih zaščitenih predmetov urejanja, vključenih v ponovno prenašane televizijske in radijske programe, imajo zelo kratek časovni okvir za pridobitev potrebnih licenc in se zato soočajo z znatnim bremenom pri prenosu pravic.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Pravice v delih in drugih zaščitenih predmetih urejanja so harmonizirane med drugim z Direktivo 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta15 ter Direktivo 2006/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta16.

(5)  Pravice v delih in drugih zaščitenih predmetih urejanja so harmonizirane med drugim z Direktivo 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta15 ter Direktivo 2006/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta16 Poglavitni cilj teh instrumentov je določiti visoko raven varstva za imetnike pravic.

_________________

_________________

15 Direktiva 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi, UL L 167, 22.6.2001, str. 10–19.

15 Direktiva 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi, UL L 167, 22.6.2001, str. 10.

16 Direktiva 2006/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o pravici dajanja v najem in pravici posojanja ter o določenih pravicah, sorodnih avtorski pravici, na področju intelektualne lastnine, UL L 376, 27.12.2006, str. 28–35.

16 Direktiva 2006/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o pravici dajanja v najem in pravici posojanja ter o določenih pravicah, sorodnih avtorski pravici, na področju intelektualne lastnine, UL L 376, 27.12.2006, str. 28.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Direktiva Sveta 93/83/EGS17 olajšuje čezmejno satelitsko radiodifuzno oddajanje in kabelsko retransmisijo televizijskih in radijskih programov iz drugih držav članic Unije. Vendar so določbe navedene direktive glede prenosov radiodifuzijskih hiš omejene na satelitske prenose in se zato ne uporabljajo za spletne storitve, ki so pomožne glede na oddajanje, medtem ko so določbe v zvezi z retransmisijami televizijskih in radijskih programov iz drugih držav članic omejene na sočasne, nespremenjene ter neskrajšane kabelske retransmisije ali retransmisije po mikrovalovnih sistemih ter ne vključujejo takih retransmisij z drugimi tehnološkimi sredstvi.

(6)  Direktiva Sveta 93/83/EGS17 olajšuje čezmejno satelitsko radiodifuzno oddajanje in kabelsko retransmisijo televizijskih in radijskih programov iz drugih držav članic Unije.

_________________

_________________

17 Direktiva Sveta 93/83/EGS z dne 27. septembra 1993 o uskladitvi določenih pravil o avtorski in sorodnih pravicah v zvezi s satelitskim radiodifuznim oddajanjem in kabelsko retransmisijo (UL L 248, 6.10.1993, str. 15–21).

17 Direktiva Sveta 93/83/EGS z dne 27. septembra 1993 o uskladitvi določenih pravil o avtorski in sorodnih pravicah v zvezi s satelitskim radiodifuznim oddajanjem in kabelsko retransmisijo (UL L 248, 6.10.1993, str. 15).

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Zato bi bilo treba čezmejno zagotavljanje spletnih storitev, ki so pomožne glede na oddajanje in retransmisije televizijskih ter radijskih programov, ki izvirajo iz drugih držav članic, olajšati tako, da se prilagodi pravni okvir glede uveljavljanja avtorskih in sorodnih pravic, relevantnih za navedene dejavnosti.

črtano

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Pomožne spletne storitve, ki jih zajema ta uredba, so tiste storitve, ki jih ponujajo radiodifuzijske hiše, ki so v jasnem in podrejenem razmerju glede na oddajanje. Vključujejo storitve, ki dajejo dostop do televizijskih in radijskih programov linearno, sočasno z oddajanjem, ter storitve, ki v opredeljenem časovnem obdobju po oddajanju dajejo dostop do televizijskih in radijskih programov, ki jih je predhodno razširjala radiodifuzijska hiša (t. i. časovno zamaknjene storitve). Poleg tega pomožne spletne storitve vključujejo storitve, ki dajejo dostop do gradiva, ki bogati ali kako drugače širi televizijske in radijske programe, ki jih oddaja radiodifuzijska hiša, vključno s predogledom, razširitvijo, dopolnjevanjem ali pregledom vsebine zadevnega programa. Zagotavljanje dostopa do posameznih del ali drugih zaščitenih predmetov urejanja, ki so bili vključeni v televizijski ali radijski program, se ne bi smelo obravnavati kot pomožna spletna storitev. Podobno zagotavljanje dostopa do del ali drugih zaščitenih predmetov urejanja neodvisno od oddajanja, kot so storitve, ki omogočajo dostop do posameznih glasbenih ali avdiovizualnih del, glasbenih albumov ali videospotov, ne spada v opredelitev pomožne spletne storitve.

črtano

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Z načelom pogodbene svobode bo omogočeno nadaljnje omejevanje izkoriščanja pravic, na katerega vpliva načelo države izvora iz te uredbe, še posebej v zvezi z določenimi tehničnimi sredstvi prenosa ali določenimi jezikovnimi različicami, pod pogojem da so vse take omejitve izkoriščanja navedenih pravic v skladu s pravom Unije.

(11)  Z načelom pogodbene svobode in v podporo obstoječim modelom izdajanja dovoljenj, kot je izdaja izključnih ozemeljskih licenc, ki omogočajo ključne mehanizme financiranja avdiovizualne produkcije, optimalne distribucije in spodbujanja kulturne raznolikosti bi moralo biti omogočeno nadaljnje omejevanje izkoriščanja pravic, na katerega vpliva načelo države izvora iz te uredbe, še posebej v zvezi z določenimi tehničnimi sredstvi prenosa, kot sta geografsko blokiranje in geografsko filtriranje, ali določenimi jezikovnimi različicami, pod pogojem, da so vse take omejitve izkoriščanja navedenih pravic v skladu s pravom Unije.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a)  Osnovna filozofija mnogih mednarodnih koprodukcijskih pogodb je ta, da pravice v koprodukciji vsak koproducent izvaja posamično in neodvisno z medsebojno delitvijo pravic do izkoriščanja po teritorialnem načelu. Pri uveljavljanju pravic vsakega koproducenta je treba upoštevati pravice drugega koproducenta, obenem pa spoštovati finančni delež strank. Kadar bi dovoljenje za priobčitev javnosti ali dajanje na voljo javnosti koprodukcijskih avdiovizualnih del s strani enega koproducenta resno vplivalo na vrednost pravic drugega koproducenta do izkoriščanja, bi lahko sporazumi med koproducenti vsebovali določbe za primere, v katerih mora drugi koproducent dati svoje soglasje k dovoljenju za nekdanjega koproducenta, na primer, kjer se jezikovna verzija ali verzije del, danih na voljo, tudi kadar je verzija sinhronizirana ali podnaslovljena, ujema z jezikom ali jeziki, ki se v splošnem razumejo na območju, ki je bilo dodeljeno drugemu koproducentu v skladu s sporazumom. Zato bi lahko sporazumi med koproducenti zahtevali, v kolikor je to združljivo s pravom Unije, uporabo tehničnih ukrepov, s katerimi bi stranki preprečili posege v dogovorjeno ozemeljsko izkoriščanje druge stranke.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11b)  Tehnologije direktnega vnosa omogočajo izključni prenos nosilnega signala programa radiodifuzijske hiše na operaterja storitev retransmisije. Operaterji pa signale svojim strankam ponudijo in dostavijo v kompletu, pogosto skupaj z drugimi sorodnimi storitvami dodane vrednosti, kot so storitve časovno zamaknjene televizije, lokalne prenosljivosti ali prenosa. Paketno programiranje, ki ga upravljajo radiodifuzijske hiše, predstavlja pomemben delež dohodkov operaterjev storitev kabelske retransmisije. Ti bi morali tudi v prihodnje plačevati nadomestila imetnikom pravic, ne glede ne uporabljeno tehnologijo.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Operaterji storitev retransmisije, ponujanih na satelitskih, digitalnih prizemnih, mobilnih omrežjih in omrežjih zaprtega kroga na podlagi IP ter podobnih omrežjih, zagotavljajo storitve, ki so enakovredne tistim, ki jih opravljajo operaterji storitev kabelske retransmisije, kadar na nespremenjen in neskrajšan način za sprejem s strani občinstva ponovno prenašajo prvotni prenos televizijskih ali radijskih programov iz druge države članice, kadar ta prvotni prenos poteka po žici ali po zraku, tudi po satelitu, a ne prek spleta, ter je namenjen za sprejem s strani občinstva. Zato bi morali spadati na področje uporabe te uredbe in imeti korist od mehanizma, ki uvaja obvezno kolektivno upravljanje pravic. Storitve retransmisije, ki se ponujajo na odprtem internetu, bi morale biti izključene iz področja uporabe te uredbe, saj imajo navedene storitve drugačne značilnosti. Niso povezane z nobeno posebno infrastrukturo in njihova zmožnost zagotavljanja nadzorovanega okolja je v primerjavi z npr. kabelskimi omrežji ali omrežji zaprtega kroga na podlagi IP omejena.

(12)  Operaterji storitev retransmisije, ponujanih na satelitskih, digitalnih prizemnih, mobilnih omrežjih in omrežjih zaprtega kroga na podlagi IP ter podobnih omrežjih ter prek storitev dostopa do interneta v skladu z Uredbo (EU) 2015/2120 Evropskega parlamenta in Sveta1a, zagotavljajo storitve, ki so enakovredne tistim, ki jih opravljajo operaterji storitev kabelske retransmisije, kadar na nespremenjen in neskrajšan način za sprejem s strani občinstva ponovno prenašajo prvotni prenos televizijskih ali radijskih programov iz druge države članice, kadar ta prvotni prenos poteka po žici ali po zraku, tudi po satelitu, kot tudi prek spleta, ter je namenjen za sprejem s strani občinstva. Zato bi morali spadati na področje uporabe te uredbe in imeti korist od mehanizma, ki uvaja obvezno kolektivno upravljanje pravic. Storitve retransmisije, ki se ponujajo na odprtem internetu, bi morale biti izključene s področja uporabe te uredbe le, če v primerjavi s kabelskimi omrežji ali omrežji zaprtega kroga na podlagi IP ne morejo zagotoviti zaprtega okolja.

 

_________________

 

1a Uredba (EU) 2015/2120 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta in spremembi Direktive 2002/22/ES o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami ter Uredbe (EU) št. 531/2012 o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (UL L 310, 26.11.2015, str. 1).

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Da se zagotovi pravna varnost operaterjem storitev retransmisije, ponujanih na satelitskih, digitalnih prizemnih, mobilnih omrežjih, omrežjih zaprtega kroga na podlagi IP ali podobnih omrežjih, ter da se presežejo razhajanja v nacionalnem pravu v zvezi s takimi storitvami retransmisije, bi se morala uporabljati pravila, podobna tistim, ki se uporabljajo za kabelske retransmisije, kot so določene v Direktivi 93/83/EGS. Pravila iz navedene direktive vključujejo obveznost uveljavljanja pravice do odobritve ali zavrnitve dovoljenja operaterju storitve retransmisije prek organizacije za kolektivno upravljanje pravic. To ne posega v Direktivo18 2014/26/EU in zlasti v njene določbe v zvezi s pravicami imetnikov glede izbire organizacije za kolektivno upravljanje pravic.

(13)  Da se zagotovi pravna varnost operaterjem storitev retransmisije, ponujanih na satelitskih, digitalnih prizemnih, mobilnih omrežjih, omrežjih na podlagi IP ali podobnih omrežjih, ter da se presežejo razhajanja v nacionalnem pravu v zvezi s takimi storitvami retransmisije, bi se morala uporabljati pravila, podobna tistim, ki se uporabljajo za kabelske retransmisije, kot so določene v Direktivi 93/83/EGS. Pravila iz navedene direktive vključujejo obveznost uveljavljanja pravice do odobritve ali zavrnitve dovoljenja operaterju storitve retransmisije prek organizacije za kolektivno upravljanje pravic. To ne posega v Direktivo 2014/26/EU18 in zlasti v njene določbe v zvezi s pravicami imetnikov glede izbire organizacije za kolektivno upravljanje pravic.

__________________

__________________

18 Direktiva 2014/26/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic ter izdajanju več ozemeljskih licenc za pravice za glasbena dela za spletno uporabo na notranjem trgu (UL L 84, 20.3.2014, str. 72–98).

18 Direktiva 2014/26/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic ter izdajanju več ozemeljskih licenc za pravice za glasbena dela za spletno uporabo na notranjem trgu (UL L 84, 20.3.2014, str. 72).

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a)  Da bi zadostili zahtevam potrošnikov, bi bilo treba izvajanje pravic retransmisije, kot je določeno v tej uredbi in Direktivi Sveta 93/83/EGS, uporabljati tudi za funkcije, ki so tesneje povezane z linearnim oddajanjem, za katerega se pridobijo pravice retransmisije. Te funkcije so storitve časovnega zamika, ki so glede na pogodbo med strankami na voljo za določen čas med retransmisijo ali po njej, kot sta osebni internetni videoposnetek (PVR) in ponovitev televizijskega programa. Funkcije, ki nadomešča spletne storitve radiodifuzijske hiše, ne bi smeli obravnavati kot funkcijo, ki je tesno povezana z linearnim oddajanjem, za katerega so pridobljene pravice retransmisije. Uveljavljanje pravic retransmisije se zato ne bi smelo uporabljati za takšne funkcije, ki jih ponuja operater storitev retransmisije.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Da se prepreči izogibanje uporabi načela države izvora s podaljšanjem obstoječih sporazumov glede uveljavljanja avtorskih in sorodnih pravic, ki se nanašajo na zagotavljanje pomožne spletne storitve ter njene uporabe in dostopa do nje, je treba načelo države izvora uporabiti tudi za obstoječe sporazume, vendar s prehodnim obdobjem.

črtano

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a)  Radiodifuzijske hiše, ki prek postopka direktnega vnosa prenašajo nosilne signale programa do distributerja za sprejem s strani občinstva, bi morale biti skupaj z distributerjem odgovorne za enotna in nedeljiva dejanja priobčitve javnosti in dajanja na voljo javnosti, kot je določeno v členu 3 Direktive 2001/29/ES, ki jih izvajajo skupaj. Te radiodifuzijske hiše in distributerji bi zato morali pridobiti dovoljenje ustreznih imetnikov pravic za svojo udeležbo v takšnih dejanjih.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  „aktualno informativni programi“ pomeni zvrst radijskega in televizijskega novinarstva, kjer je poudarek na podrobni analizi in razpravi o novicah o nedavnih dogodkih ali o dogodkih, ki se odvijajo v času oddajanja;

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ab)  „informativni program“ je zvrst programa, ki daje poudarek na poročanje o novicah za čimprejšnjo enostavno predstavitev, pogosto z minimalno analizo;

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  „retransmisija“ pomeni sočasno, nespremenjeno in neskrajšano retransmisijo, razen kabelske retransmisije, kakor je opredeljena v Direktivi 93/83/EGS, in razen retransmisije, ki se opravlja prek storitve dostopa do interneta, kakor je opredeljena v Uredbi (EU) 2015/2120 Evropskega parlamenta in Sveta, namenjene za sprejem s strani občinstva začetnega prenosa televizijskih ali radijskih programov iz druge države članice, razen spletnega, po žici ali po zraku, tudi po satelitu, pod pogojem, da tako retransmisijo opravi pogodbenica, ki ni radiodifuzijska hiša, ki je opravila začetni prenos ali pod nadzorom in odgovornostjo katere je bil tak prenos opravljen.

(b)  „retransmisija“ pomeni sočasno, nespremenjeno in neskrajšano retransmisijo, razen kabelske retransmisije, kakor je opredeljena v Direktivi 93/83/EGS, in razen retransmisije, ki se opravlja prek storitve dostopa do interneta, kakor je opredeljena v Uredbi (EU) 2015/2120 Evropskega parlamenta in Sveta, v končni fazi namenjene za sprejem s strani občinstva začetnega prenosa televizijskih ali radijskih programov iz druge države članice, razen spletnega, po žici ali po zraku, tudi po satelitu, pod pogojem, da tako retransmisijo opravi pogodbenica, ki ni radiodifuzijska hiša, ki je opravila začetni prenos ali pod nadzorom in odgovornostjo katere je bil tak prenos opravljen. Spletne retransmisije spadajo na področje te uredbe, če so povezane z določeno infrastrukturo ali če lahko zagotovijo kontrolirano okolje uporabniških skupin.

__________________

__________________

19 Uredba (EU) 2015/2120 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta in spremembi Direktive 2002/22/ES o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami ter Uredbe (EU) št. 531/2012 o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (UL L 310, 26.11.2015, str. 1).

19 Uredba (EU) 2015/2120 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta in spremembi Direktive 2002/22/ES o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami ter Uredbe (EU) št. 531/2012 o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (UL L 310, 26.11.2015, str. 1).

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  „zaprto okolje“ pomeni vsako okolje, v katerem operater storitev retransmisije ponuja storitev retransmisije le opredeljivi skupini potrošnikov;

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bb)  „direktni vnos“ pomeni dvo- ali večstopenjski postopek, pri katerem radiodifuzijske hiše od točke do točke po žici ali zraku, tudi po satelitu, na način, ki širši javnosti ne omogoča sprejema nosilnega signala programa med oddajanjem, posredujejo svoje nosilne signale programa, ki je namenjen javnosti, do distributerjev, ki nato ponudijo te programe v nespremenjeni in neskrajšani različici javnosti, da jih gleda ali posluša na kabelskih omrežjih, mikrovalovnih sistemih, satelitskih sistemih, digitalnih prizemnih omrežjih, omrežjih na podlagi IP in podobnih omrežjih.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Odstavek 1 se ne uporablja za spletne storitve, ki so na splošno namenjene predvsem ali izključno občinstvu v državi članici, ki ni država članica, v kateri ima radiodifuzijska hiša sedež.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1b)  Odstavek 1 ne ovira pogodbene svobode na področju avtorskega prava ter ne posega v pravice, določene v Direktivi 2001/29/ES. Imetniki pravic in uporabniki pravic zato lahko soglašajo, da omejijo geografski obseg pravic, na katere vpliva načelo države izvora, pod pogojem, da spoštujejo ustrezna pravila.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1c)  Odstavek 1 se ne uporablja za dejanja priobčitve javnosti, dajanja na voljo javnosti in reproduciranja:

 

(i)  avdiovizualnih del, za katere so tretje osebe, tudi druge radiodifuzijske hiše, radiodifuzijski hiši podelile licenco, razen če je takšna avdiovizualna dela naročila in v celoti financirala radiodifuzijska hiša, ki ponuja spletne storitve iz odstavka 1;

 

(ii)  koprodukcijskih avdiovizualnih del, razen če jih je v celoti financirala radiodifuzijska hiša; ter 

 

(iii)  del ali drugih zaščitenih predmetov urejanja, vključenih v prenose športnih dogodkov.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Z načelom pogodbene svobode se ščiti možnost omejitve izvajanja pravic, na katere vpliva načelo države izvora, določeno v odstavku 1, vključno z dogovorom o absolutni ozemeljski ekskluzivnosti. Če sklepi v zvezi s pravom Unije preprečujejo pogodbene klavzule, ki določajo in/ali uveljavljajo absolutno ozemeljsko ekskluzivnost, določba iz odstavka 1 preneha veljati.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Če je avtor prenesel svojo pravico do retransmisije na radiodifuzijsko hišo ali producenta, ohrani pravico, da dobi pravično nadomestilo za retransmisijo svojega dela. Upravljanje te pravice se lahko zaupa organizaciji za kolektivno upravljanje pravic, ki zastopa avtorje.

 

Ta določba ne izključuje kolektivnih pogodb, ureditev delovanja in skupnih pravil radiodifuzijskih hiš, producentov in sindikatov za nadomestila, če se avtorju dodeli pravično nadomestilo za retransmisijo njegovega dela.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 5

črtano

Prehodna določba

 

Za sporazume o uveljavljanju avtorskih in sorodnih pravic, relevantnih za dejanja priobčitve javnosti in dajanja na voljo, ki nastanejo med opravljanjem pomožne spletne storitve, ter dejanja reproduciranja, ki so potrebna za zagotavljanje dostopa do pomožne spletne storitve ali njene uporabe, ki veljajo dne [datum iz člena 7(2), vstavi Urad za Publikacije Evropske unije], velja člen 2 od [datum iz člena 7(2) + 2 leta, vstavi Urad za Publikacije Evropske unije], če se iztečejo po navedenem datumu.

 

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 5a

 

Izkoriščanje radiodifuznih programov prek postopka direktnega vnosa

 

Radiodifuzijske hiše, ki prek postopka direktnega vnosa prenašajo svoje nosilne signale programa do distributerjev za sprejem s strani javnosti, so skupaj z distributerjem odgovorne za enotna in nedeljiva dejanja priobčitve javnosti in dajanja na voljo javnosti, kot je opredeljeno v členu 3 Direktive 2001/29/ES, ki jih izvajajo skupaj. Te radiodifuzijske hiše in distributerji zato od ustreznih imetnikov pravic pridobijo dovoljenje za svojo udeležbo v takšnih dejanjih.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Komisija najpozneje [3 leta po datumu iz člena 7(2), ki ga vstavi Urad za publikacije Evropske unije] izvede pregled te uredbe in predloži poročilo o glavnih ugotovitvah Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru.

(1)  Komisija najpozneje [3 leta po datumu iz člena 7(2), ki ga vstavi Urad za publikacije Evropske unije] izvede pregled te uredbe in predloži poročilo o glavnih ugotovitvah Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru. Javnosti se zagotovi enostaven in učinkovit dostop do tega poročila.

PRILOGA: SEZNAM SUBJEKTOV ALI OSEB, OD KATERIH JE PRIPRAVLJAVKA MNENJA PREJELA PRISPEVEK

Priprava tega seznama je povsem prostovoljna in je v izključni pristojnosti pripravljavke mnenja. Pripravljavka mnenja je pri pripravi osnutka mnenja do njegovega sprejetja v odboru prejela prispevek od naslednjih subjektov ali oseb.

Subjekt in/ali oseba

Evropska zveza za radiodifuzijo (EBU)

Evropska zveza skladateljev in piscev pesmi (ECSA)

Evropsko združenje društev avtorjev in skladateljev (GESAC)

Mednarodna zveza glasbenih založnikov (ICMP)

ARD

ZDF

Vodafone

Združenje evropskih radio postaj (AER)

Združenje za mednarodno kolektivno upravljanje avdiovizualnih del (AGICOA)

Združenje GSM (GSMA)

Direktorji evropskih filmskih agencij (EFADs)

nemška zvezna organizacija za varstvo potrošnikov Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Družba avdiovizualnih avtorjev (SAA)

Združenje za pravice do predvajanja glasbe in do mehanskega razmnoževanja (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte - GEMA)

nemška zvezna organizacija za informacijsko gospodarstvo, telekomunikacije in nove medije (Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. - Bitkom)

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Pravila glede uveljavljanja avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose radiodifuzijskih hiš in retransmisije televizijskih ter radijskih programov

Referenčni dokumenti

COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

JURI

6.10.2016

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

CULT

6.10.2016

Pridruženi odbori - datum razglasitve na zasedanju

16.3.2017

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Petra Kammerevert

25.10.2016

Obravnava v odboru

28.2.2017

 

 

 

Datum sprejetja

21.6.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

9

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Jorgos Gramatikakis (Giorgos Grammatikakis), Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Momčil Nekov (Momchil Nekov), John Procter, Michaela Šojdrová, Martin Sonneborn, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Teodoros Zagorakis (Theodoros Zagorakis), Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Emma McClarkin, Martina Michels

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

David Borrelli

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

19

+

ECR

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Emma McClarkin, Morten Messerschmidt, John Procter

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Teodoros Zagorakis (Theodoros Zagorakis), Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

S&D

Silvia Costa, Jorgos Gramatikakis (Giorgos Grammatikakis), Momčil Nekov (Momchil Nekov), Julie Ward, Krystyna Łybacka

Verts/ALE

Helga Trüpel

9

-

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

EFDD

David Borrelli

ENF

Dominique Bilde

GUE/NGL

Curzio Maltese, Martina Michels

NI

Martin Sonneborn

S&D

Petra Kammerevert

Verts/ALE

Jill Evans

1

0

S&D

Luigi Morgano

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


MNENJE Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (23.6.2017)

za Odbor za pravne zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil glede uveljavljanja avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose radiodifuzijskih hiš in retransmisije televizijskih ter radijskih programov

(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

Pripravljavec mnenja: Jerzy Buzek

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Namen predloga uredbe je spodbuditi obsežnejše širjenje televizijskih in radijskih programov z razširitvijo nekaterih načel direktive o satelitskem radiodifuznem oddajanju in kabelski retransmisiji iz leta 1993 na spletno okolje, vključno z razširitvijo načela države izvora na „pomožne“ spletne storitve radiodifuzijskih hiš ter razširitvijo obveznega kolektivnega upravljanja pravic za storitve retransmisije, ki niso kabelske in se opravljajo v zaprtih omrežjih.

Pripravljavka mnenja podpira splošni pristop Komisije, s katerim želi razširiti načelo države izvora na „pomožne“ storitve radiodifuzijskih hiš, da bi se omogočilo lažje licenciranje avtorskih pravic in z njimi povezanih del. Poleg tega pozdravlja določbe o razširitvi obveznega kolektivnega upravljanja pravic, vendar meni, da bi morale zajemati tudi retransmisije prek odprtega interneta, če potekajo v nadzorovanem okolju, kot so opredeljive skupine uporabnikov, ki deluje na podlagi registracije ali preverjanja.

Poudariti je treba, da so ta nova pravila v skladu z načelom pogodbene svobode, kar je bistvenega pomena za dolgoročno uspešno delovanje evropskih avdiovizualnih del. Pripravljavka mnenja si prizadeva za okrepitev teh določb, tako da se pri pregledu uredbe upošteva njen vpliv na financiranje in naložbe v avdiovizualna dela v Evropi.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe     1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  za delovanje notranjega trga je treba zagotoviti širše razširjanje televizijskih in radijskih programov, ki izvirajo iz drugih držav članic, v korist uporabnikov po vsej Uniji, tako da se olajša licenciranje avtorskih in sorodnih pravic v delih in drugih zaščitenih predmetih urejanja, ki jih vsebujejo oddajanja takih programov. Televizijski in radijski programi so dejansko pomembna sredstva za spodbujanje kulturne in jezikovne raznolikosti, socialne kohezije in dostopa do informacij.

(1)  za delovanje notranjega trga ter spodbujanje kulturne in jezikovne raznolikosti, socialne kohezije in dostopa do informacij je treba zagotoviti širše razširjanje televizijskih in radijskih programov, ki izvirajo iz drugih držav članic, v korist uporabnikov po vsej Uniji, tako da se olajša licenciranje avtorskih in sorodnih pravic v delih in drugih zaščitenih predmetih urejanja, ki jih vsebujejo oddajanja takih programov.

Predlog spremembe     2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1а)  Spodbujati bi bilo treba poslovne vezi med mediji in operaterji radijskih storitev v državah članicah, tako da se lahko na zahtevo potrošnika s stalnim prebivališčem v posamezni državi članici zagotovijo paketne storitve, ki vključujejo programe iz druge države članice.

Predlog spremembe     3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Razvoj digitalnih tehnologij in interneta je preoblikoval distribucijo televizijskih in radijskih programov ter dostop do njih. Uporabniki vse bolj pričakujejo, da bodo imeli dostop do televizijskih in radijskih programov tako v živo kot na zahtevo, pri čemer uporabljajo klasične kanale, kot so satelitski ali kabelski, pa tudi spletne storitve. Radiodifuzijske hiše zato poleg lastnih oddajanj televizijskih in radijskih programov vedno bolj ponujajo spletne storitve, ki so pomožne glede na njihovo oddajanje, kot so storitve sočasnega oddajanja in storitve časovno zamaknjene televizije. Operaterji storitev retransmisije, ki združujejo oddajanja televizijskih in radijskih programov v pakete in jih nespremenjene ter neskrajšane zagotavljajo uporabnikom sočasno glede na začetni prenos oddajanja, uporabljajo različne tehnike retransmisije, kot so kabelska, satelitska, digitalna prizemna omrežja, omrežja zaprtega kroga na podlagi IP ali mobilna omrežja ter odprti internet. Uporabniki, ključno s člani jezikovnih manjšin Unije ter osebe, ki živijo v državi članici, ki ni njihova izvorna, vse bolj povprašujejo po dostopu do oddajanj televizijskih in radijskih programov, ki ne izvirajo le iz njihove države članice, ampak tudi iz drugih držav članic Unije.

(2)  Z razvojem digitalnih tehnologij spletnega trga se preoblikuje distribucija televizijskih in radijskih programov ter dostop do njih. Uporabniki vse bolj pričakujejo, da bodo imeli dostop do televizijskih in radijskih programov tako v živo kot na zahtevo, pri čemer uporabljajo klasične kanale, kot so satelitski ali kabelski, pa tudi spletne storitve. Radiodifuzijske hiše zato poleg lastnih oddajanj televizijskih in radijskih programov vedno bolj ponujajo spletne storitve, kot so storitve sočasnega oddajanja in storitve časovno zamaknjene televizije, da razširijo svoje standardno predvajanje. Operaterji storitev retransmisije, ki združujejo oddajanja televizijskih in radijskih programov v pakete in jih nespremenjene ter neskrajšane zagotavljajo uporabnikom sočasno glede na začetni prenos oddajanja, uporabljajo različne tehnike retransmisije, kot so kabelska, satelitska, digitalna prizemna omrežja, omrežja zaprtega kroga na podlagi IP ali mobilna omrežja ter odprti internet. Distribucija in dostop do televizijskih in radijskih programov vse bolj potekata na več platformah in na tehnološko nevtralni osnovi. Uporabniki, vključno s člani jezikovnih manjšin Unije ter osebe, ki živijo v državi članici, ki ni njihova izvorna, ali se tam nahajajo le začasno, vse bolj povprašujejo po dostopu do televizijskih in radijskih programov na kateri koli platformi v brezmejnem okolju, ki torej ne izvirajo le iz njihove države članice, ampak tudi iz drugih držav članic Unije.

Predlog spremembe     4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2а)  Ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev bi si morali prizadevati, da so njihove tehnične storitve postopno dostopne osebam z motnjami vida ali sluha.

Predlog spremembe     5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Številne ovire otežujejo opravljanje spletnih storitev, ki so glede na oddajanja pomožne, in opravljanje storitev retransmisije ter s tem prost promet s televizijskimi in radijskimi programi v Uniji. Radiodifuzijske hiše dnevno prenašajo veliko število ur informativnih, kulturnih, političnih, dokumentarnih ali razvedrilnih programov. Ti programi vključujejo različne vsebine, kot so avdiovizualna, glasbena, literarna ali grafična dela, zaščitena z avtorskimi pravicami in/ali sorodnimi pravicami na podlagi prava Unije. Rezultat tega je kompleksen postopek prenosa pravic od številnih imetnikov pravic in za različne kategorije del in drugih zaščitenih predmetov urejanja. Pogosto je treba pravice prenesti v kratkem časovnem okviru, zlasti pri pripravi programov, kot so poročila ali aktualno informativni programi. Da bi bile njihove spletne storitve na voljo čezmejno, morajo imeti radiodifuzijske hiše zahtevane pravice za dela in druge zaščitene predmete urejanja za vsa ustrezna ozemlja, kar dodatno povečuje kompleksnost prenosa pravic.

(3)  Radiodifuzijske hiše dnevno prenašajo veliko število ur poročil in aktualnih informativnih programov. Ti programi vključujejo različne vsebine, kot so avdiovizualna, glasbena, literarna ali grafična dela, zaščitena z avtorskimi pravicami in/ali sorodnimi pravicami na podlagi prava Unije. Rezultat tega je kompleksen postopek prenosa pravic od številnih imetnikov pravic in za različne kategorije del in drugih zaščitenih predmetov urejanja. Pogosto je treba pravice prenesti v kratkem časovnem okviru, zlasti pri pripravi programov, kot so poročila ali aktualno informativni programi. Da bi bile njihove spletne storitve na voljo čezmejno, morajo imeti radiodifuzijske hiše zahtevane pravice za dela in druge zaščitene predmete urejanja za vsa ustrezna ozemlja, kar dodatno povečuje kompleksnost prenosa pravic.

Predlog spremembe     6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Operaterji storitev retransmisije, ki običajno ponujajo več programov, v katerih se uporablja več del in drugih zaščitenih predmetov urejanja, vključenih v ponovno prenašane televizijske in radijske programe, imajo zelo kratek časovni okvir za pridobitev potrebnih licenc in se zato soočajo z znatnim bremenom pri prenosu pravic. Obstaja tudi tveganje za imetnike pravic, da se njihova dela ali drugi zaščiteni predmeti urejanja izkoriščajo brez dovoljenja ali plačila ali nadomestila.

(4)  Operaterji storitev retransmisije, ki običajno ponujajo več programov, v katerih se uporablja več del in drugih zaščitenih predmetov urejanja, vključenih v ponovno prenašane televizijske in radijske programe, imajo zelo kratek časovni okvir za pridobitev potrebnih licenc in se zato soočajo z znatnim bremenom pri prenosu pravic. Obstaja tudi tveganje, da se dela in druge zaščitene vsebine imetnikov pravice izkoriščajo brez dovoljenja ali poštenega plačila, če se dostop do storitve ne zagotovi na podlagi individualne naročnine, naročnine točno določene skupine uporabnikov ali v zameno za plačilo. Rešitev za takšno tveganje so lahko pogodbeni sporazumi.

Predlog spremembe     7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Pravice v delih in drugih zaščitenih predmetih urejanja so harmonizirane med drugim z Direktivo 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta15 ter Direktivo 2006/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta.16

(5)  Pravice v delih in drugih zaščitenih vsebinah so harmonizirane med drugim z Direktivo 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta15 ter Direktivo 2006/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta.16, katere namen je zlasti zagotoviti zaščito imetnikov pravic.

_________________

_________________

15 Direktiva 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi, UL L 167, 22.6.2001, str. 10–19.

15 Direktiva 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi, UL L 167, 22.6.2001, str. 10–19.

16 Direktiva 2006/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o pravici dajanja v najem in pravici posojanja ter o določenih pravicah, sorodnih avtorski pravici, na področju intelektualne lastnine, UL L 376, 27.12.2006, str. 28–35.

16 Direktiva 2006/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o pravici dajanja v najem in pravici posojanja ter o določenih pravicah, sorodnih avtorski pravici, na področju intelektualne lastnine, UL L 376, 27.12.2006, str. 28–35.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Direktiva Sveta 93/83/EGS17 olajšuje čezmejno satelitsko radiodifuzno oddajanje in kabelsko retransmisijo televizijskih in radijskih programov iz drugih držav članic Unije. Vendar so določbe navedene direktive glede prenosov radiodifuzijskih hiš omejene na satelitske prenose in se zato ne uporabljajo za spletne storitve, ki so pomožne glede na oddajanje, medtem ko so določbe v zvezi z retransmisijami televizijskih in radijskih programov iz drugih držav članic omejene na sočasne, nespremenjene ter neskrajšane kabelske retransmisije ali retransmisije po mikrovalovnih sistemih ter ne vključujejo takih retransmisij z drugimi tehnološkimi sredstvi.

(6)  Direktiva Sveta 93/83/EGS17 olajšuje čezmejno satelitsko radiodifuzno oddajanje in kabelsko retransmisijo televizijskih in radijskih programov iz drugih držav članic Unije. Vendar so določbe navedene direktive glede prenosov radiodifuzijskih hiš omejene na satelitske prenose in se zato ne uporabljajo za spletne storitve, ki so pomožne glede na oddajanje, medtem ko so določbe v zvezi z retransmisijami televizijskih in radijskih programov iz drugih držav članic omejene na sočasne, nespremenjene ter neskrajšane kabelske retransmisije ali retransmisije po mikrovalovnih sistemih.

__________________

__________________

17 Direktiva Sveta 93/83/EGS z dne 27. septembra 1993 o uskladitvi določenih pravil o avtorski in sorodnih pravicah v zvezi s satelitskim radiodifuznim oddajanjem in kabelsko retransmisijo (UL L 248, 6.10.1993, str. 15–21).

17 Direktiva Sveta 93/83/EGS z dne 27. septembra 1993 o uskladitvi določenih pravil o avtorski in sorodnih pravicah v zvezi s satelitskim radiodifuznim oddajanjem in kabelsko retransmisijo (UL L 248, 6.10.1993, str. 15–21).

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Zato bi bilo treba čezmejno zagotavljanje spletnih storitev, ki so pomožne glede na oddajanje in retransmisije televizijskih ter radijskih programov, ki izvirajo iz drugih držav članic, olajšati tako, da se prilagodi pravni okvir glede uveljavljanja avtorskih in sorodnih pravic, relevantnih za navedene dejavnosti.

(7)  Da se olajša čezmejno zagotavljanje spletnih storitev, ki so pomožne glede na oddajanje in retransmisije televizijskih ter radijskih programov, ki izvirajo iz drugih držav članic, je treba prilagoditi posebni pravni okvir glede uveljavljanja avtorske in sorodnih pravic, relevantnih za navedene dejavnosti. Čezmejni spletni dostop do evropskih vsebin se bo še izboljšal, ko bodo radiodifuzijske hiše vključile pomožne spletne storitve, ki so sestavljene izključno iz predvajanja javnosti del, nastalih pod njihovo uredniško odgovornostjo in ki se predvajajo le na spletu.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Pomožne spletne storitve, ki jih zajema ta uredba, so tiste storitve, ki jih ponujajo radiodifuzijske hiše, ki so v jasnem in podrejenem razmerju glede na oddajanje. Vključujejo storitve, ki dajejo dostop do televizijskih in radijskih programov linearno, sočasno z oddajanjem, ter storitve, ki v opredeljenem časovnem obdobju po oddajanju dajejo dostop do televizijskih in radijskih programov, ki jih je predhodno razširjala radiodifuzijska hiša (t. i. časovno zamaknjene storitve). Poleg tega pomožne spletne storitve vključujejo storitve, ki dajejo dostop do gradiva, ki bogati ali kako drugače širi televizijske in radijske programe, ki jih oddaja radiodifuzijska hiša, vključno s predogledom, razširitvijo, dopolnjevanjem ali pregledom vsebine zadevnega programa. Zagotavljanje dostopa do posameznih del ali drugih zaščitenih predmetov urejanja, ki so bili vključeni v televizijski ali radijski program, se ne bi smelo obravnavati kot pomožna spletna storitev. Podobno zagotavljanje dostopa do del ali drugih zaščitenih predmetov urejanja neodvisno od oddajanja, kot so storitve, ki omogočajo dostop do posameznih glasbenih ali avdiovizualnih del, glasbenih albumov ali videospotov, ne spada v opredelitev pomožne spletne storitve.

(8)  Pomožne spletne storitve, ki jih zajema ta uredba, so tiste storitve, ki jih ponujajo radiodifuzijske hiše, ki so v jasnem in podrejenem razmerju glede na oddajanje. Vključujejo storitve, ki dajejo dostop do televizijskih in radijskih programov linearno, sočasno z oddajanjem, ter storitve, ki v opredeljenem časovnem obdobju po oddajanju oziroma pred oddajanjem dajejo dostop do televizijskih in radijskih programov, ki jih je oziroma bo predvajala radiodifuzijska hiša (na primer časovno zamaknjene storitve ali predogledi). Poleg tega pomožne spletne storitve vključujejo storitve, ki dajejo dostop do gradiva, ki bogati ali kako drugače širi televizijske in radijske programe, ki jih oddaja radiodifuzijska hiša, vključno s predogledom, razširitvijo, dopolnjevanjem ali pregledom vsebine zadevnega programa, ali katero koli storitev radiodifuzijske hiše, ki javnosti predvaja izključno dela, ki jih je proizvedla radiodifuzijska hiša. Zagotavljanje dostopa do del ali drugih zaščitenih vsebin neodvisno ali ločeno od predvajanja radiodifuzijske hiše, kot so storitve, ki omogočajo dostop do posameznih glasbenih ali avdiovizualnih del, glasbenih albumov ali videospotov, ne spada v opredelitev pomožne spletne storitve.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Ker se šteje, da zagotavljanje dostopa do pomožne spletne storitve ali njene uporabe nastane zgolj v državi članici, v kateri ima radiodifuzijska hiša svoj glavni sedež, medtem ko se pomožna spletna storitev de facto lahko opravlja čezmejno v drugih državah članicah, je treba pri določanju zneska plačila za zadevne pravice zagotoviti, da bi pogodbenice upoštevale vse vidike pomožne spletne storitve, kot so značilnosti storitve, občinstvo, vključno z občinstvom v državi članici, v kateri ima radiodifuzijska hiša svoj glavni sedež, in v drugih državah članicah, v katerih se pomožna spletna storitev uporablja ali se do nje dostopa, ter jezikovna različica.

(10)  Ker se šteje, da pomožna spletna storitev nastane zgolj v državi članici, v kateri ima radiodifuzijska hiša svoj glavni sedež, medtem ko se pomožna spletna storitev de facto lahko opravlja čezmejno v drugih državah članicah, je treba pri določanju zneska plačila za zadevne pravice zagotoviti, da bi pogodbenice upoštevale vse vidike pomožne spletne storitve, kot so značilnosti storitve, potencialno in dejansko občinstvo, vključno z občinstvom v državi članici, v kateri ima radiodifuzijska hiša svoj glavni sedež, in v drugih državah članicah, v katerih se pomožna spletna storitev uporablja ali se do nje dostopa, ter vse jezikovne različice. Spletne storitve, ki so kot celota namenjene predvsem in večinoma občinstvu zunaj države članice, v kateri ima radiodifuzijska hiša svoj glavni sedež, bi bilo treba izključiti s področja uporabe te uredbe.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Z načelom pogodbene svobode bo omogočeno nadaljnje omejevanje izkoriščanja pravic, na katerega vpliva načelo države izvora iz te uredbe, še posebej v zvezi z določenimi tehničnimi sredstvi prenosa ali določenimi jezikovnimi različicami, pod pogojem da so vse take omejitve izkoriščanja navedenih pravic v skladu s pravom Unije.

(11)  Ta uredba ne posega v pravice, ki jih določa Direktiva 2001/29/ES, niti v pridobitev ali prodajo pravic na pogodbeni osnovi za pomožne spletne storitve. Zato bo z načeloma teritorialnosti in pogodbene svobode omogočeno nadaljnje omejevanje izkoriščanja pravic, na katerega vpliva načelo države izvora iz te uredbe, še posebej v zvezi z določenimi tehničnimi sredstvi prenosa ali določenimi jezikovnimi različicami, pod pogojem da so vse take omejitve izkoriščanja navedenih pravic v skladu z nacionalnim pravom in s pravom Unije.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Operaterji storitev retransmisije, ponujanih na satelitskih, digitalnih prizemnih, mobilnih omrežjih in omrežjih zaprtega kroga na podlagi IP ter podobnih omrežjih, zagotavljajo storitve, ki so enakovredne tistim, ki jih opravljajo operaterji storitev kabelske retransmisije, kadar na nespremenjen in neskrajšan način za sprejem s strani občinstva ponovno prenašajo prvotni prenos televizijskih ali radijskih programov iz druge države članice, kadar ta prvotni prenos poteka po žici ali po zraku, tudi po satelitu, a ne prek spleta, ter je namenjen za sprejem s strani občinstva. Zato bi morali spadati na področje uporabe te uredbe in imeti korist od mehanizma, ki uvaja obvezno kolektivno upravljanje pravic. Storitve retransmisije, ki se ponujajo na odprtem internetu, bi morale biti izključene iz področja uporabe te uredbe, saj imajo navedene storitve drugačne značilnosti. Niso povezane z nobeno posebno infrastrukturo in njihova zmožnost zagotavljanja nadzorovanega okolja je v primerjavi z npr. kabelskimi omrežji ali omrežji zaprtega kroga na podlagi IP omejena.

(12)  Operaterji storitev retransmisije, ponujanih na satelitskih, digitalnih prizemnih, mobilnih omrežjih in omrežjih na podlagi IP ter podobnih omrežjih, in nekaterih drugih retransmisij zagotavljajo storitve, ki so enakovredne tistim, ki jih opravljajo operaterji storitev kabelske retransmisije, kadar na nespremenjen in neskrajšan način za sprejem s strani občinstva ponovno prenašajo prvotni prenos televizijskih ali radijskih programov iz druge države članice, kadar ta prvotni prenos poteka po žici ali po zraku, tudi po satelitu in prek spleta, ter je namenjen za sprejem s strani občinstva. Zato bi morali spadati na področje uporabe te uredbe in imeti korist od mehanizma, ki uvaja obvezno kolektivno upravljanje pravic. Storitve retransmisije, ki se ponujajo na odprtem internetu, bi morale biti vključene v področje uporabe te uredbe, če se ponujajo v nadzorovanem okolju, kot je določena skupina naročnikov ali registriranih uporabnikov, in so primerljive z zaprtimi omrežji.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Da se zagotovi pravna varnost operaterjem storitev retransmisije, ponujanih na satelitskih, digitalnih prizemnih, mobilnih omrežjih, omrežjih zaprtega kroga na podlagi IP ali podobnih omrežjih, ter da se presežejo razhajanja v nacionalnem pravu v zvezi s takimi storitvami retransmisije, bi se morala uporabljati pravila, podobna tistim, ki se uporabljajo za kabelske retransmisije, kot so določene v Direktivi 93/83/EGS. Pravila iz navedene direktive vključujejo obveznost uveljavljanja pravice do odobritve ali zavrnitve dovoljenja operaterju storitve retransmisije prek organizacije za kolektivno upravljanje pravic. To ne posega v Direktivo 2014/26/EU18 in zlasti v njene določbe v zvezi s pravicami imetnikov glede izbire organizacije za kolektivno upravljanje pravic.

(13)  Da se zagotovi pravna varnost operaterjem storitev retransmisije, ponujanih na satelitskih, digitalnih prizemnih, mobilnih omrežjih, omrežjih na podlagi IP ali podobnih omrežjih, ter da se presežejo razhajanja v nacionalnem pravu v zvezi s takimi storitvami retransmisije, bi se morala uporabljati pravila, podobna tistim, ki se uporabljajo za kabelske retransmisije, kot so določene v Direktivi 93/83/EGS. Pravila iz navedene direktive vključujejo obveznost uveljavljanja pravice do odobritve ali zavrnitve dovoljenja operaterju storitve retransmisije prek organizacije za kolektivno upravljanje pravic. To ne posega v Direktivo 2014/26/EU in zlasti v njene določbe v zvezi s pravicami imetnikov glede izbire organizacije za kolektivno upravljanje pravic.

__________________

__________________

18 Direktiva 2014/26/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic ter izdajanju več ozemeljskih licenc za pravice za glasbena dela za spletno uporabo na notranjem trgu (UL L 84, 20.3.2014, str. 72–98).

18 Direktiva 2014/26/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic ter izdajanju več ozemeljskih licenc za pravice za glasbena dela za spletno uporabo na notranjem trgu (UL L 84, 20.3.2014, str. 72–98).

Predlog spremembe   15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a)  Radiodifuzijske hiše, ki prek postopka direktnega vnosa prenašajo nosilne signale programa do distributerja za sprejem s strani občinstva, bi morale biti skupaj z distributerjem odgovorne za enotna in nedeljiva dejanja priobčitve javnosti in dajanja na voljo javnosti, kot je določeno v členu 3 Direktive 2001/29/ES, ki jih izvajajo skupaj. Radiodifuzijske hiše in distributerji bi zato morali pridobiti dovoljenje ustreznih imetnikov pravic v zvezi z njihovo udeležbo v takšnih dejanjih.

Predlog spremembe   16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14b)  Uporaba avtorske in sorodnih pravic je v nekaterih primerih razdeljena na številne ozemeljsko določene nacionalne pravice, različne imetnike pravic in jih v nekaterih primerih uveljavljajo različni subjekti. Podatkovne zbirke, ki jih vodijo kolektivne organizacije za upravljanje pravic, so torej potrebne za lažjo določitev imetnikov pravic in ugotovitev zmožnosti radiodifuzijskih hiš in operaterjev storitev retransmisije za sklenitev licenčnih sporazumov.

Predlog spremembe   17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14c)  Izvzetje iz člena 4 za pravice, ki jih uveljavljajo radiodifuzijske hiše, ne bi smelo omejevati izbire imetnikov pravic, da svoje pravice prenesejo na kolektivno organizacijo za upravljanje pravic in s tem pridobijo neposreden delež pri plačilu operaterja storitve retransmisije.

Predlog spremembe   18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Da se prepreči izogibanje uporabi načela države izvora s podaljšanjem obstoječih sporazumov glede uveljavljanja avtorskih in sorodnih pravic, ki se nanašajo na zagotavljanje pomožne spletne storitve ter njene uporabe in dostopa do nje, je treba načelo države izvora uporabiti tudi za obstoječe sporazume, vendar s prehodnim obdobjem.

črtano

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva priznana načela iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Čeprav lahko pride do navzkrižja z uveljavljanjem pravic imetnikov pravic, saj se v zvezi s storitvami retransmisije za uveljavljanje pravice priobčitve javnosti zahteva obvezno kolektivno upravljanje, je tak pogoj treba ciljno predpisati za posebne storitve ter olajšati prenos teh pravic, da se omogoči širše čezmejno razširjanje televizijskih in radijskih programov.

(16)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva priznana načela iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Čeprav lahko pride do navzkrižja z uveljavljanjem pravic imetnikov pravic, saj se v zvezi s storitvami retransmisije za uveljavljanje pravice priobčitve javnosti zahteva obvezno kolektivno upravljanje, je tak pogoj treba ciljno predpisati za posebne storitve ter olajšati prenos teh pravic, da se omogoči širše čezmejno razširjanje televizijskih in radijskih programov ter dostop do informacij. Poleg tega uredba ne posega v ureditve držav članic v zvezi z upravljanjem pravic, kot so na primer razširjene kolektivne licence, pravne domneve zastopanja ali prenosa, kolektivno upravljanje ali podobne ureditve ali njihova kombinacija.

Predlog spremembe   20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Pregled uredbe bi bilo treba opraviti po tem, ko bo uredba že nekaj časa v veljavi, da se med drugim oceni, v kolikšni meri se je povečalo čezmejno zagotavljanje pomožnih spletnih storitev v korist evropskih potrošnikov ter tudi v korist boljše kulturne raznolikosti v Uniji.

(18)  Pregled uredbe bi bilo treba opraviti po tem, ko bo uredba že nekaj časa v veljavi, da se med drugim oceni (preden začne veljati Uredba* Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin na notranjem trgu), v kolikšni meri se je povečalo čezmejno zagotavljanje pomožnih spletnih storitev v korist evropskih potrošnikov ter tudi v korist boljše kulturne raznolikosti v Uniji, posebno pozornost pa bo treba nameniti njenemu vplivu na naložbe v evropske vsebine.

 

__________________

 

* Uredba še ni bila sprejeta.

Predlog spremembe   21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Ker cilja te uredbe, tj. spodbujanja čezmejnega zagotavljanja pomožnih spletnih storitev in olajševanja retransmisij televizijskih in radijskih programov, ki izvirajo iz drugih držav članic, države članice ne morejo zadovoljivo doseči in ker se ti cilji zaradi njihovega obsega in učinkov lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega okvirov, ki so potrebni za doseganje navedenega cilja. Kar zadeva čezmejno opravljanje pomožnih spletnih storitev, ta uredba vzpostavlja omogočevalne mehanizme, ki olajšujejo prenos avtorskih in sorodnih pravic. Ta uredba radiodifuzijskih hiš ne zavezuje k čezmejnemu opravljanju takih storitev. Ta uredba tudi ne zavezuje operaterjev storitev retransmisije k vključitvi televizijskih ali radijskih programov, ki izvirajo iz drugih držav članic, v svoje storitve. Ta uredba zadeva zgolj uveljavljanje določenih pravic retransmisije v meri, ki je potrebna za poenostavitev licenciranja avtorskih in sorodnih pravic za take storitve, ter zgolj v zvezi s televizijskimi in radijskimi oddajami, ki izvirajo iz drugih držav članic Unije,

(19)  Ker cilja te uredbe, tj. spodbujanja čezmejnega zagotavljanja pomožnih spletnih storitev radiodifuzijskih hiš in olajševanja retransmisij televizijskih in radijskih programov, ki izvirajo iz drugih držav članic, države članice ne morejo zadovoljivo doseči in ker se ti cilji zaradi njihovega obsega in učinkov lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega okvirov, ki so potrebni za doseganje navedenega cilja. Kar zadeva čezmejno opravljanje pomožnih spletnih storitev radiodifuzijskih hiš, ta uredba vzpostavlja omogočevalne mehanizme, ki olajšujejo prenos avtorskih in sorodnih pravic. Ta uredba radiodifuzijskih hiš ne zavezuje k čezmejnemu opravljanju takih storitev. Ta uredba tudi ne zavezuje operaterjev storitev retransmisije k vključitvi televizijskih ali radijskih programov, ki izvirajo iz drugih držav članic, v svoje storitve. Ta uredba zadeva zgolj uveljavljanje določenih pravic retransmisije v meri, ki je potrebna za poenostavitev licenciranja avtorskih in sorodnih pravic za take storitve, ter zgolj v zvezi s televizijskimi in radijskimi oddajami, ki izvirajo iz drugih držav članic Unije,

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  „pomožna spletna storitev“ pomeni spletno storitev, s katero radiodifuzijska hiša javnosti zagotavlja radijske ali televizijske programe ali se zagotavljajo pod njenim nadzorom in odgovornostjo, sočasno z njihovim oddajanjem ali v opredeljenem času po njihovem oddajanju s strani radiodifuzijske hiše, ter vsa gradiva, ki jih je proizvedla radiodifuzijska hiša ali so bila proizvedena zanjo, ter so pomožna glede na tako oddajanje;

(a)  „pomožna spletna storitev“ pomeni spletno storitev, s katero radiodifuzijska hiša javnosti zagotavlja naslednje storitve, ki so pod njenim nadzorom ali je zanje odgovorna:

 

(i) „časovno zamaknjena storitev“ pomeni storitev, s katero se javnosti za omejeno časovno obdobje zagotavljajo radijski ali televizijski programi, ki jih je predhodno oddajala radiodifuzijska hiša;

 

(ii) „storitev sočasnega oddajanja“ pomeni storitev, s katero se javnosti zagotavljajo radijski ali televizijski programi linearno, sočasno z oddajanjem;

 

(iii) „dodatno razširjene storitve avdiovizualnega materiala“ pomeni storitve, ki dajejo dostop do gradiva, ki bogati ali kako drugače širi televizijske in radijske programe, ki jih oddaja radiodifuzijska hiša, vključno s predogledom, razširitvijo, dopolnjevanjem ali pregledom vsebine zadevnega programa.

 

Te opredelitve vključujejo spletne storitve, ki jih zagotavlja radiodifuzijska hiša in ki se oddajajo le na spletu;

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  „retransmisija“ pomeni sočasno, nespremenjeno in neskrajšano retransmisijo, razen kabelske retransmisije, kakor je opredeljena v Direktivi 93/83/EGS, in razen retransmisije, ki se opravlja prek storitve dostopa do interneta, kakor je opredeljena v Uredbi (EU) 2015/2120 Evropskega parlamenta in Sveta19, namenjene za sprejem s strani občinstva začetnega prenosa televizijskih ali radijskih programov iz druge države članice, razen spletnega, po žici ali po zraku, tudi po satelitu, pod pogojem, da tako retransmisijo opravi pogodbenica, ki ni radiodifuzijska hiša, ki je opravila začetni prenos ali pod nadzorom in odgovornostjo katere je bil tak prenos opravljen.

(b)  „retransmisija“ pomeni sočasno, nespremenjeno in neskrajšano retransmisijo, razen kabelske retransmisije, kakor je opredeljena v Direktivi 93/83/EGS, namenjene za sprejem s strani občinstva začetnega prenosa televizijskih ali radijskih programov iz druge države članice po žici ali po zraku, tudi po satelitu ali po spletu, pod pogojem, da je takšna retransmisija enakovredna retransmisijam operaterjev storitev kabelske retransmisije in da jo opravi pogodbenica, ki ni radiodifuzijska hiša, ki je opravila začetni prenos ali pod nadzorom in odgovornostjo katere je bil tak prenos opravljen, ali za katero je pogodbenica zahtevala ustrezne pravice. Spletne retransmisije spadajo na področje uporabe te uredbe, pod pogojem, da potekajo v nadzorovanem okolju in da se lahko skupina prejemnikov teh retransmisij jasno opredeli.

__________________

 

19 Uredba (EU) 2015/2120 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta in spremembi Direktive 2002/22/ES o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami ter Uredbe (EU) št. 531/2012 o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (UL L 310, 26.11.2015, str. 1).

 

Predlog spremembe   24

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  „direktni vnos“ pomeni dvo- ali večstopenjski postopek, pri katerem radiodifuzijske hiše prenašajo signale svojih televizijskih ali radijskih programov, namenjenih javnosti, do ponudnikov storitev, s komunikacijo od točke do točke po žici ali zraku, tudi po satelitu, na način, ki širši javnosti ne omogoča sprejema signala med oddajanjem; Ponudniki storitev te programe sočasno, v nespremenjeni in neskrajšani različici ponujajo javnosti, da jih gleda ali posluša s pomočjo različnih tehnik, kot so kabelska omrežja, mikrovalovni sistemi, satelit, digitalna prizemna omrežja, omrežja na podlagi IP, mobilna ali podobna omrežja.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Za dejanja priobčitve javnosti in dajanja na voljo, ki nastanejo pri opravljanju pomožne spletne storitve s strani radiodifuzijske hiše ali so pod njenim nadzorom ali odgovornostjo, ter dejanja reproduciranja, ki so potrebna za opravljanje ali uporabo pomožne spletne storitve ali dostopa do nje, se šteje za namene izvajanja avtorske in sorodnih pravic, da so nastala zgolj v državi članici, v kateri ima radiodifuzijska hiša svoj glavni sedež.

(1)  Za dejanja priobčitve javnosti in dajanja na voljo poročil in aktualno informativnih programov, ki nastanejo pri opravljanju pomožne spletne storitve s strani radiodifuzijske hiše ali so pod njenim nadzorom ali odgovornostjo, ter dejanja reproduciranja poročil in aktualno informativnih programov, ki so potrebna za oddajanje pomožne spletne storitve, se za namene izvajanja avtorske in sorodnih pravic šteje, da so nastala zgolj v državi članici, v kateri ima radiodifuzijska hiša svoj glavni sedež.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Odstavek 1 ne posega v načelo teritorialnosti in pogodbene svobode pri avtorski pravici in kateri koli pravici iz Direktive 2001/29/ES. Na podlagi tega so stranke upravičene do nadaljnjega dogovarjanja o uvedbi omejitev za izkoriščanje pravic iz odstavka 1, pod pogojem, da so take omejitve v skladu s pravom Unije in nacionalnim pravom.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Pri določitvi zneska plačila za pravice, ki so predmet načela države izvora iz odstavka 1, pogodbenice upoštevajo vse vidike pomožne spletne storitve, kot so značilnosti pomožne spletne storitve, občinstvo in jezikovno različico.

(2)  Pri določitvi zneska za plačilo za pravice, ki spadajo pod načelo države izvora iz odstavka 1, pogodbenice upoštevajo vse vidike pomožne spletne storitve, kot so značilnosti pomožne spletne storitve, občinstvo v državi članici, v kateri ima radiodifuzijska hiša svoj glavni sedež, občinstvo v drugih državah članicah ter jezikovne različice.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Za vse spore glede uveljavljanja pravic iz tega člena je pristojno sodišče države članice, v kateri ima sedež radiodifuzijska hiša, ki ponuja spletno storitev.

Predlog spremembe   29

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2b)  Odstavek 1 ne velja za pomožne spletne storitve, ki so namenjene predvsem in večinoma občinstvu zunaj države članice, v kateri ima radiodifuzijska hiša svoj glavni sedež.

Predlog spremembe   30

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Če so avtorji prenesli svojo pravico do retransmisije na producenta, ohranijo neprenosljivo pravico do pravičnega nadomestila za retransmisijo dela, ki se lahko uveljavlja le prek organizacije za kolektivno upravljanje pravic, ki zastopa avtorje, razen če drugi sporazumi za kolektivno upravljanje pravic zagotavljajo takšno nadomestilo avtorjem avdiovizualnih del.

Predlog spremembe   31

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Države članice zagotovijo, da se lahko pri celostni ponovni uporabi spletnih ponudb radiodifuzijskih hiš kolektivna pogodba, ki jo je sklenilo združenje, ki zastopa uporabnike del, ali združenje uporabnikov določene skupine del, razširi na imetnike pravic iste skupine, ki jih še ne zastopa nobeno združenje. Imetniki pravic brez zastopstva lahko kadar koli nasprotujejo tej razširitvi in te pravice upravljajo individualno ali kolektivno v drugi skupini.

Predlog spremembe   32

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5b)  Kolektivne organizacije za upravljanje pravic vzdržujejo podatkovne zbirke z informacijami o uporabi avtorske in sorodnih pravic, tudi o lastniku pravice, vrsti uporabe, območju in časovnem obdobju, ki velja za zaščitena dela.

Predlog spremembe   33

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 5 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5c)  Odstavki 1 do 5 veljajo za ponudnike storitev, ki javnosti prenašajo televizijske in radijske programe radiodifuzijskih hiš, prejete prek direktnega vnosa.

Predlog spremembe   34

Predlog uredbe

Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 4 a

 

Izkoriščanje radiodifuznih programov prek postopka direktnega vnosa

 

Radiodifuzijske hiše, ki prek postopka direktnega vnosa prenašajo svoje nosilne signale programa do distributerjev za sprejem s strani javnosti, so skupaj z distributerjem odgovorne za enotna in nedeljiva dejanja priobčitve javnosti in dajanja na voljo javnosti, kot je opredeljeno v členu 3 Direktive 2001/29/ES, ki jih izvajajo skupaj. V takšnih okoliščinah bi morale radiodifuzijske hiše in distributerji pridobiti dovoljenje ustreznih imetnikov pravic v zvezi z njihovo udeležbo v takšnih dejanjih in njihovim izkoriščanjem.

Predlog spremembe   35

Predlog uredbe

Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 5

črtano

Prehodna določba

 

Za sporazume o uveljavljanju avtorskih in sorodnih pravic, relevantnih za dejanja priobčitve javnosti in dajanja na voljo, ki nastanejo med opravljanjem pomožne spletne storitve, ter dejanja reproduciranja, ki so potrebna za zagotavljanje dostopa do pomožne spletne storitve ali njene uporabe, ki veljajo dne [datum iz člena 7(2), vstavi Urad za Publikacije Evropske unije], velja člen 2 od [datum iz člena 7(2) + 2 leta, vstavi Urad za Publikacije Evropske unije], če se iztečejo po navedenem datumu.

 

Predlog spremembe   36

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Uporablja se od [6 mesecev od dne objave, ki ga vstavi Urad za publikacije Evropske unije].

(2)  Uporablja se od [12 mesecev od dneva objave, ki ga vstavi Urad za publikacije Evropske unije].

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Pravila glede uveljavljanja avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose radiodifuzijskih hiš in retransmisije televizijskih ter radijskih programov

Referenčni dokumenti

COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

6.10.2016

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

6.10.2016

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Angelika Mlinar

21.11.2016

Obravnava v odboru

24.4.2017

25.4.2017

 

 

Datum sprejetja

21.6.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

40

15

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Pilar Ayuso, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Constanze Krehl, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Florent Marcellesi, Anne Sander, Davor Škrlec

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

40

+

ECR

Edward Czesak, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Herbert Reul, Paul Rübig, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Henna Virkkunen

S&D

José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

15

-

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck

EFDD

David Borrelli, Dario Tamburrano

GUE

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlícek, Paloma López Bermejo

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Davor Škrlec

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


MNENJE Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (06.06.2017)

za Odbor za pravne zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil glede uveljavljanja avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose radiodifuzijskih hiš in retransmisije televizijskih ter radijskih programov

(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

Pripravljavka mnenja: Vicky Ford

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe   1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Razvoj digitalnih tehnologij in interneta je preoblikoval distribucijo televizijskih in radijskih programov ter dostop do njih. Uporabniki vse bolj pričakujejo, da bodo imeli dostop do televizijskih in radijskih programov tako v živo kot na zahtevo, pri čemer uporabljajo klasične kanale, kot so satelitski ali kabelski, pa tudi spletne storitve. Radiodifuzijske hiše zato poleg lastnih oddajanj televizijskih in radijskih programov vedno bolj ponujajo spletne storitve, ki so pomožne glede na njihovo oddajanje, kot so storitve sočasnega oddajanja in storitve časovno zamaknjene televizije. Operaterji storitev retransmisije, ki združujejo oddajanja televizijskih in radijskih programov v pakete in jih nespremenjene ter neskrajšane zagotavljajo uporabnikom sočasno glede na začetni prenos oddajanja, uporabljajo različne tehnike retransmisije, kot so kabelska, satelitska, digitalna prizemna omrežja, omrežja zaprtega kroga na podlagi IP ali mobilna omrežja ter odprti internet. Uporabniki, ključno s člani jezikovnih manjšin Unije ter osebe, ki živijo v državi članici, ki ni njihova izvorna, vse bolj povprašujejo po dostopu do oddajanj televizijskih in radijskih programov, ki ne izvirajo le iz njihove države članice, ampak tudi iz drugih držav članic Unije.

(2)  Razvoj digitalnih tehnologij in interneta je preoblikoval distribucijo televizijskih in radijskih programov ter dostop do njih. Uporabniki vse bolj pričakujejo, da bodo imeli dostop do televizijskih in radijskih programov tako v živo kot na zahtevo, pri čemer uporabljajo klasične kanale, kot so satelitski ali kabelski, pa tudi spletne storitve. Radiodifuzijske hiše zato poleg lastnih oddajanj televizijskih in radijskih programov vedno bolj ponujajo spletne storitve, ki so pomožne glede na njihovo oddajanje, kot so storitve sočasnega oddajanja in storitve časovno zamaknjene televizije. Operaterji storitev retransmisije, ki združujejo oddajanja televizijskih in radijskih programov v pakete in jih nespremenjene ter neskrajšane zagotavljajo uporabnikom sočasno glede na začetni prenos oddajanja, uporabljajo različne tehnike retransmisije, kot so kabelska, satelitska, digitalna prizemna omrežja, omrežja zaprtega kroga na podlagi IP ali mobilna omrežja ter odprti internet. Uporabniki, vključno s člani jezikovnih manjšin Unije ter osebe, ki živijo v državi članici, ki ni njihova izvorna, vse bolj povprašujejo po dostopu do televizijskih in radijskih programov, vključno s časovno zamaknjenimi storitvami, ki ne izvirajo le iz njihove države članice, ampak tudi iz drugih držav članic Unije. Takšno vse večje povpraševanje je pozitiven razvoj in geografsko blokiranje ne bi smelo biti privzeto za vse avdiovizualne vsebine, ki se ustvarjajo v Uniji in se prenašajo prek spleta, za uspeh evropskega avdiovizualnega medijskega sektorja pa je ključnega pomena ozemeljski model financiranja evropskih vsebin.

Predlog spremembe   2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Operaterji storitev retransmisije, ki običajno ponujajo več programov, v katerih se uporablja več del in drugih zaščitenih predmetov urejanja, vključenih v ponovno prenašane televizijske in radijske programe, imajo zelo kratek časovni okvir za pridobitev potrebnih licenc in se zato soočajo z znatnim bremenom pri prenosu pravic. Obstaja tudi tveganje za imetnike pravic, da se njihova dela ali drugi zaščiteni predmeti urejanja izkoriščajo brez dovoljenja ali plačila ali nadomestila.

(4)  Operaterji storitev retransmisije, ki običajno ponujajo več programov, v katerih se uporablja več del in drugih zaščitenih predmetov urejanja, vključenih v retransmisijo televizijskih in radijskih programov, imajo zelo kratek časovni okvir za pridobitev potrebnih licenc in se zato soočajo z znatnim bremenom pri prenosu pravic. Obstaja tudi tveganje za imetnike pravic, da se njihova dela ali drugi zaščiteni predmeti urejanja izkoriščajo brez dovoljenja ali primernega plačila ali nadomestila.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Pomožne spletne storitve, ki jih zajema ta uredba, so tiste storitve, ki jih ponujajo radiodifuzijske hiše, ki so v jasnem in podrejenem razmerju glede na oddajanje. Vključujejo storitve, ki dajejo dostop do televizijskih in radijskih programov linearno, sočasno z oddajanjem, ter storitve, ki v opredeljenem časovnem obdobju po oddajanju dajejo dostop do televizijskih in radijskih programov, ki jih je predhodno razširjala radiodifuzijska hiša (t. i. časovno zamaknjene storitve). Poleg tega pomožne spletne storitve vključujejo storitve, ki dajejo dostop do gradiva, ki bogati ali kako drugače širi televizijske in radijske programe, ki jih oddaja radiodifuzijska hiša, vključno s predogledom, razširitvijo, dopolnjevanjem ali pregledom vsebine zadevnega programa. Zagotavljanje dostopa do posameznih del ali drugih zaščitenih predmetov urejanja, ki so bili vključeni v televizijski ali radijski program, se ne bi smelo obravnavati kot pomožna spletna storitev. Podobno zagotavljanje dostopa do del ali drugih zaščitenih predmetov urejanja neodvisno od oddajanja, kot so storitve, ki omogočajo dostop do posameznih glasbenih ali avdiovizualnih del, glasbenih albumov ali videospotov, ne spada v opredelitev pomožne spletne storitve.

(8)  Pomožne spletne storitve, ki jih zajema ta uredba, so storitve, ki jih ponujajo radiodifuzijske hiše, dajejo pa dostop do televizijskih in radijskih programov linearno, sočasno z oddajanjem, ter nelinearne storitve, ki najmanj mesec pred začetkom oddajanja, med oddajanjem ali po njem dajejo dostop do televizijskih in radijskih programov, ki jih razširja radiodifuzijska hiša (t. i. storitve prenosa in časovno zamaknjene storitve). Pomožne spletne storitve vključujejo tudi storitve, ki dajejo dostop do gradiva, ki bogati ali kako drugače širi televizijske in radijske programe, ki jih oddaja radiodifuzijska hiša, vključno s predogledom, razširitvijo, dopolnjevanjem ali pregledom vsebine zadevnega programa, ter gradiva, ki je dejansko ustvarjeno za spletno okolje. Zagotavljanje dostopa do posameznih del ali drugih zaščitenih predmetov urejanja, ki so bili vključeni v televizijski ali radijski program, se ne bi smelo obravnavati kot pomožna spletna storitev. Podobno tudi zagotavljanje dostopa do glasbenih albumov ali videospotov ne spada v opredelitev pomožne spletne storitve.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Ker se šteje, da zagotavljanje dostopa do pomožne spletne storitve ali njene uporabe nastane zgolj v državi članici, v kateri ima radiodifuzijska hiša svoj glavni sedež, medtem ko se pomožna spletna storitev de facto lahko opravlja čezmejno v drugih državah članicah, je treba pri določanju zneska plačila za zadevne pravice zagotoviti, da bi pogodbenice upoštevale vse vidike pomožne spletne storitve, kot so značilnosti storitve, občinstvo, vključno z občinstvom v državi članici, v kateri ima radiodifuzijska hiša svoj glavni sedež, in v drugih državah članicah, v katerih se pomožna spletna storitev uporablja ali se do nje dostopa, ter jezikovna različica.

(10)  Ker se šteje, da zagotavljanje dostopa do pomožne spletne storitve ali njene uporabe nastane zgolj v državi članici, v kateri ima radiodifuzijska hiša svoj glavni sedež, medtem ko se pomožna spletna storitev de facto lahko opravlja čezmejno v drugih državah članicah, je treba pri določanju primernega zneska nadomestila za zadevne pravice zagotoviti, da bi pogodbenice upoštevale vse vidike pomožne spletne storitve, kot so značilnosti storitve, potencialno in dejansko občinstvo, vključno z občinstvom v državi članici, v kateri ima radiodifuzijska hiša svoj glavni sedež, in v drugih državah članicah, v katerih se pomožna spletna storitev uporablja ali se do nje dostopa, ter vse razpoložljive jezikovne različice in podnapise. Tako plačilo bi moralo biti razumno v skladu z ekonomsko vrednostjo zagotovljene storitve.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Z načelom pogodbene svobode bo omogočeno nadaljnje omejevanje izkoriščanja pravic, na katerega vpliva načelo države izvora iz te uredbe, še posebej v zvezi z določenimi tehničnimi sredstvi prenosa ali določenimi jezikovnimi različicami, pod pogojem da so vse take omejitve izkoriščanja navedenih pravic v skladu s pravom Unije.

(11)  Poudariti je treba, da bo z načelom pogodbene svobode omogočeno nadaljnje omejevanje izkoriščanja pravic, na katerega vpliva načelo države izvora iz te uredbe, kot se je pokazalo z izvajanjem Direktive 93/83/EGS, še posebej v zvezi z določenimi tehničnimi sredstvi prenosa ali določenimi jezikovnimi različicami ter naravo in izvajanjem nekaterih pogodb, pod pogojem da so vse take omejitve izkoriščanja navedenih pravic v skladu s nacionalno zakonodajo in pravom Unije.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a)  Kot je potrdilo Sodišče, lahko imetniki pravic v skladu s členom 101 PDEU za uporabo njihovih del ali drugih predmetov dobijo ustrezno nadomestilo.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11b)  Ta uredba v skladu z načelom pogodbene svobode ne onemogoča obstoječih modelov izdajanja dovoljenj, kot je izdaja ozemeljskih licenc, ter ne posega v veljavne določbe nacionalnega avtorskega pogodbenega prava v zvezi z primernim nadomestilom in obstoječe rešitve za kolektivno upravljanje na področju retransmisije v državi članici.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Operaterji storitev retransmisije, ponujanih na satelitskih, digitalnih prizemnih, mobilnih omrežjih in omrežjih zaprtega kroga na podlagi IP ter podobnih omrežjih, zagotavljajo storitve, ki so enakovredne tistim, ki jih opravljajo operaterji storitev kabelske retransmisije, kadar na nespremenjen in neskrajšan način za sprejem s strani občinstva ponovno prenašajo prvotni prenos televizijskih ali radijskih programov iz druge države članice, kadar ta prvotni prenos poteka po žici ali po zraku, tudi po satelitu, a ne prek spleta, ter je namenjen za sprejem s strani občinstva. Zato bi morali spadati na področje uporabe te uredbe in imeti korist od mehanizma, ki uvaja obvezno kolektivno upravljanje pravic. Storitve retransmisije, ki se ponujajo na odprtem internetu, bi morale biti izključene iz področja uporabe te uredbe, saj imajo navedene storitve drugačne značilnosti. Niso povezane z nobeno posebno infrastrukturo in njihova zmožnost zagotavljanja nadzorovanega okolja je v primerjavi z npr. kabelskimi omrežji ali omrežji zaprtega kroga na podlagi IP omejena.

(12)  Operaterji storitev retransmisije, ponujanih na satelitskih, digitalnih prizemnih, mobilnih omrežjih in omrežjih odprtega ali zaprtega kroga na podlagi IP ter podobnih omrežjih, zagotavljajo storitve, ki so enakovredne tistim, ki jih opravljajo operaterji storitev kabelske retransmisije, kadar na nespremenjen in neskrajšan način za sprejem s strani občinstva ponovno prenašajo prvotni prenos televizijskih ali radijskih programov iz druge države članice, kadar ta prvotni prenos poteka po žici ali po zraku, tudi po satelitu, ter je namenjen za sprejem s strani občinstva. Zato bi morali spadati na področje uporabe te uredbe in imeti korist od mehanizma, ki uvaja obvezno kolektivno upravljanje pravic. Storitve retransmisije na podlagi IP, ki se zagotavljajo tako v omrežjih zaprtega kroga kot na odprtem internetu, bi morale biti vključene v področje uporabe te uredbe in imeti korist od mehanizma, ki uvaja obvezno kolektivno upravljanje pravic, če se zagotavljajo v nadzorovanem okolju, ki je primerljivo z zaprtimi omrežji, in če lahko izvajalci dokažejo, da se njihove storitve zagotavljajo jasno opredeljeni skupini naročnikov ali registriranih uporabnikov. Vključitev teh storitev je ključnega pomena, saj v skladu s pričakovanji potrošnikov omogoča prenosljivost teh storitev v državi članici prebivališča in izven nje, prek mehanizma iz Uredbe (EU) .../2017 Evropskega parlamenta in Sveta1a.

 

__________________

 

1a Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin na notranjem trgu (2015/0284(COD)).

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Da se zagotovi pravna varnost operaterjem storitev retransmisije, ponujanih na satelitskih, digitalnih prizemnih, mobilnih omrežjih, omrežjih zaprtega kroga na podlagi IP ali podobnih omrežjih, ter da se presežejo razhajanja v nacionalnem pravu v zvezi s takimi storitvami retransmisije, bi se morala uporabljati pravila, podobna tistim, ki se uporabljajo za kabelske retransmisije, kot so določene v Direktivi 93/83/EGS. Pravila iz navedene direktive vključujejo obveznost uveljavljanja pravice do odobritve ali zavrnitve dovoljenja operaterju storitve retransmisije prek organizacije za kolektivno upravljanje pravic. To ne posega v Direktivo 2014/26/EU18 in zlasti v njene določbe v zvezi s pravicami imetnikov glede izbire organizacije za kolektivno upravljanje pravic.

(13)  Da se zagotovi pravna varnost operaterjem storitev retransmisije, ponujanih prek satelitov, na digitalnih prizemnih omrežjih, mobilnih omrežjih, omrežjih zaprtega kroga na podlagi IP ali podobnih omrežjih ter prek odprtega interneta, če se lahko zagotovita nadzorovano okolje in opredeljiva skupina uporabnikov, ter da se presežejo razhajanja v nacionalnem pravu v zvezi s takimi storitvami retransmisije, bi se morala uporabljati pravila, podobna tistim, ki se uporabljajo za kabelske retransmisije, kot so določene v Direktivi 93/83/EGS. Pravila iz navedene direktive vključujejo obveznost uveljavljanja pravice do odobritve ali zavrnitve dovoljenja operaterju storitve retransmisije prek organizacije za kolektivno upravljanje pravic. To ne posega v Direktivo 2014/26/EU18 in zlasti v njene določbe v zvezi s pravicami imetnikov glede izbire organizacije za kolektivno upravljanje pravic.

__________________

__________________

18 Direktiva 2014/26/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic ter izdajanju več ozemeljskih licenc za pravice za glasbena dela za spletno uporabo na notranjem trgu (UL L 84, 20.3.2014, str. 72–98).

18 Direktiva 2014/26/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic ter izdajanju več ozemeljskih licenc za pravice za glasbena dela za spletno uporabo na notranjem trgu (UL L 84, 20.3.2014, str. 72–98).

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a)  Za radiodifuzijske hiše, denimo kabelske operaterje ali operaterje platform, ki sprejemajo nosilne signale programa prek postopka direktnega vnosa za sprejem s strani občinstva, bi morale veljati določbe o obveznem kolektivnem upravljanju iz te uredbe, tudi če pred prenosom signala s strani radiodifuzijske hiše ne pride do priobčitve javnosti. Zato bi morale radiodifuzijske hiše pridobiti dovoljenje ustreznih imetnikov pravic v zvezi z njihovo udeležbo v takšnih dejanjih, za katere velja kolektivno upravljanje. Pojem „neposrednega vnosa“ je tehnični termin za posebne razmere, v katerih kabelski operaterji ali operaterji platform preneseni signal prejmejo neposredno iz prostorov distribucijskih hiš ali prek zasebnih omrežij zaprtega kroga, tako da se oddajni signal ne prenaša za sprejem s strani občinstva, preden ga ne odda operater, ki prejme signal. V tem primeru, ki je pogost v državah članicah, pride le do enega prenosa nosilnega signala programa javnosti. Ta pojasnitev je pomembna, da bi preprečili dodatno zapletanje razlage pojma priobčitve javnosti, saj bi to vplivalo na veliko več kot le na vprašanje retransmisije.

Predlog spremembe   11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a)  Uporaba avtorske in sorodnih pravic je v nekaterih primerih razdeljena na številne ozemeljsko opredeljene nacionalne pravice, različne imetnike pravic in jih v nekaterih primerih izvajajo različni subjekti. Podatkovne zbirke, ki jih vodijo kolektivne organizacije za upravljanje pravic, so torej potrebne za lažjo opredelitev imetnikov pravic in ugotovitev zmožnosti radiodifuzijskih hiš in operaterjev storitev retransmisije za sklenitev licenčnih sporazumov.

Predlog spremembe   12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Da se prepreči izogibanje uporabi načela države izvora s podaljšanjem obstoječih sporazumov glede uveljavljanja avtorskih in sorodnih pravic, ki se nanašajo na zagotavljanje pomožne spletne storitve ter njene uporabe in dostopa do nje, je treba načelo države izvora uporabiti tudi za obstoječe sporazume, vendar s prehodnim obdobjem.

črtano

Predlog spremembe   13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva priznana načela iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Čeprav lahko pride do navzkrižja z uveljavljanjem pravic imetnikov pravic, saj se v zvezi s storitvami retransmisije za uveljavljanje pravice priobčitve javnosti zahteva obvezno kolektivno upravljanje, je tak pogoj treba ciljno predpisati za posebne storitve ter olajšati prenos teh pravic, da se omogoči širše čezmejno razširjanje televizijskih in radijskih programov.

(16)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva priznana načela iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Čeprav lahko pride do navzkrižja z uveljavljanjem pravic imetnikov pravic, saj se v zvezi s storitvami retransmisije za uveljavljanje pravice priobčitve javnosti zahteva obvezno kolektivno upravljanje, je tak pogoj treba ciljno predpisati za posebne storitve ter olajšati prenos teh pravic, da se omogoči širše čezmejno razširjanje televizijskih in radijskih programov. Ta uredba ne bi smela posegati v veljavne ali prihodnje ureditve držav članic v zvezi z upravljanjem pravic, na primer v zvezi z razširjenimi kolektivnimi licencami, pravnimi domnevami glede zastopanja ali prenosa, kolektivnim upravljanjem ali podobno ureditvijo ali kombinacijo le-teh.

Predlog spremembe   14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Pregled uredbe bi bilo treba opraviti po tem, ko bo uredba že nekaj časa v veljavi, da se med drugim oceni, v kolikšni meri se je povečalo čezmejno zagotavljanje pomožnih spletnih storitev v korist evropskih potrošnikov ter tudi v korist boljše kulturne raznolikosti v Uniji.

(18)  V skladu z načeli boljše priprave zakonodaje bi bilo treba pregled uredbe opraviti po tem, ko bo uredba že nekaj časa v veljavi, da se oceni učinek uredbe, predvsem v kolikšni meri se je povečalo čezmejno zagotavljanje pomožnih spletnih storitev v korist evropskih potrošnikov ter tudi v korist boljše kulturne raznolikosti v Uniji. Ta pregled bi bilo treba po potrebi uskladiti z določbami, katerih namen je izboljšanje čezmejne dostopnosti vsebine na platformah za video na zahtevo , ki so bile vključene v členu 10 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta z dne .../20171a v obliki mehanizma za reševanje sporov. Če ta mehanizem ne bo povzročil bistvenega povečanja čezmejne dostopnosti vsebine na platformah za video na zahtevo, bi bilo treba preučiti možnost vključitve teh storitev v področje uporabe te uredbe.

 

_________________

 

1a Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu, COM(2016)0593.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  „pomožna spletna storitev“ pomeni spletno storitev, s katero radiodifuzijska hiša javnosti zagotavlja radijske ali televizijske programe ali se zagotavljajo pod njenim nadzorom in odgovornostjo, sočasno z njihovim oddajanjem ali v opredeljenem času po njihovem oddajanju s strani radiodifuzijske hiše, ter vsa gradiva, ki jih je proizvedla radiodifuzijska hiša ali so bila proizvedena zanjo, ter so pomožna glede na tako oddajanje;

(a)  „pomožna spletna storitev“ pomeni spletno storitev, s katero radiodifuzijska hiša javnosti zagotavlja radijske ali televizijske programe, ki so nastali v produkciji radiodifuzijske hiše ali so bili zanjo producirani, vključno s koprodukcijo, ali se zagotavljajo pod njenim nadzorom in odgovornostjo, in sicer vsaj mesec pred, sočasno z njihovim oddajanjem, med njihovim oddajanjem ali v opredeljenem času po njihovem oddajanju s strani radiodifuzijske hiše, ter vsa gradiva, ki so nastala v produkciji ali koprodukciji radiodifuzijske hiše ali so bila producirana oziroma koproducirana zanjo, ter so pomožna glede na tako oddajanje;

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  „retransmisija“ pomeni sočasno, nespremenjeno in neskrajšano retransmisijo, razen kabelske retransmisije, kakor je opredeljena v Direktivi 93/83/EGS, in razen retransmisije, ki se opravlja prek storitve dostopa do interneta, kakor je opredeljena v Uredbi (EU) 2015/2120 Evropskega parlamenta in Sveta1, namenjene za sprejem s strani občinstva začetnega prenosa televizijskih ali radijskih programov iz druge države članice, razen spletnega, po žici ali po zraku, tudi po satelitu, pod pogojem, da tako retransmisijo opravi pogodbenica, ki ni radiodifuzijska hiša, ki je opravila začetni prenos ali pod nadzorom in odgovornostjo katere je bil tak prenos opravljen.

(b)  „retransmisija“ pomeni nespremenjeno in neskrajšano retransmisijo, razen kabelske retransmisije, kakor je opredeljena v Direktivi 93/83/EGS, v nadzorovanem okolju, namenjene za sprejem s strani občinstva začetnega prenosa televizijskih ali radijskih programov iz druge države članice, po žici ali po zraku, tudi po satelitu, pod pogojem, da tako retransmisijo opravi pogodbenica, ki ni radiodifuzijska hiša, ki je opravila začetni prenos ali pod nadzorom in odgovornostjo katere je bil tak prenos opravljen.

__________________

 

1 Uredba (EU) 2015/2120 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta in spremembi Direktive 2002/22/ES o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami ter Uredbe (EU) št. 531/2012 o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (UL L 310, 26.11.2015, str. 1).

 

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  „direktni vnos“ pomeni dvo- ali večstopenjski postopek, pri katerem radiodifuzijske hiše od točke do točke prek zasebne linije prenašajo svoje nosilne signale programa, na način, ki širši javnosti onemogoča sprejemanje nosilnega signala programa med oddajanjem, posredujejo svoje nosilne signale programa do distributerjev, ki nato ponudijo te programe v nespremenjeni in neskrajšani različici javnosti, da jih gleda ali posluša na kabelskih omrežjih, mikrovalovnih sistemih, satelitskih sistemih, digitalnih prizemnih omrežjih, omrežjih na podlagi IP, mobilnih omrežjih ali podobnih omrežjih.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Za dejanja priobčitve javnosti in dajanja na voljo, ki nastanejo pri opravljanju pomožne spletne storitve s strani radiodifuzijske hiše ali so pod njenim nadzorom ali odgovornostjo, ter dejanja reproduciranja, ki so potrebna za opravljanje ali uporabo pomožne spletne storitve ali dostopa do nje, se šteje za namene izvajanja avtorske in sorodnih pravic, da so nastala zgolj v državi članici, v kateri ima radiodifuzijska hiša svoj glavni sedež.

(1)  Ne glede na možnost prenosa ekskluzivnih pravic se za dejanja priobčitve javnosti in dajanja na voljo javnosti, ki nastanejo pri opravljanju pomožne spletne storitve s strani radiodifuzijske hiše ali so pod njenim nadzorom ali odgovornostjo, ter dejanja reproduciranja, ki so potrebna za opravljanje ali uporabo pomožne spletne storitve ali dostopa do nje, se šteje za namene izvajanja avtorske in sorodnih pravic, da so nastala zgolj v državi članici, v kateri ima radiodifuzijska hiša svoj glavni sedež. Za vse spore glede izvajanja teh avtorskih pravic je pristojna ta država članica.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Pri določitvi zneska plačila za pravice, ki so predmet načela države izvora iz odstavka 1, pogodbenice upoštevajo vse vidike pomožne spletne storitve, kot so značilnosti pomožne spletne storitve, občinstvo in jezikovno različico.

(2)  Pri določitvi ustreznega zneska plačila za pravice, ki so predmet načela države izvora iz odstavka 1, pogodbenice upoštevajo vse vidike pomožne spletne storitve, kot so značilnosti pomožne spletne storitve, občinstvo, možno občinstvo v državi članici, v kateri ima radiodifuzijska hiša svoj glavni sedež, in vseh drugih državah članicah, ki jih to zadeva, ter vse jezikovne različice in različice s podnapisi.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Odstavki od 1 do 5 se uporabljajo tudi v primerih direktnega vnosa v skladu s točko (ba) člena 1.

Predlog spremembe   21

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5b)  Kolektivne organizacije za upravljanje pravic vzdržujejo podatkovne zbirke z informacijami o uporabi avtorske in sorodnih pravic, vključno o lastniku pravice, vrsti uporabe, območju in časovnem obdobju.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Pravila glede uveljavljanja avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose radiodifuzijskih hiš in retransmisije televizijskih ter radijskih programov

Referenčni dokumenti

COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

6.10.2016

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

6.10.2016

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Vicky Ford

11.10.2016

Nadomeščeni/-a pripravljavec/-ka mnenja

Julia Reda

Obravnava v odboru

9.2.2017

20.3.2017

 

 

Datum sprejetja

11.5.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

30

6

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kaja Kallas, Arndt Kohn, Julia Reda, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Anne-Marie Mineur

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

30

+

ALDE

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Ulrike Trebesius

EFDD

Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

6

-

ECR

Anneleen Van Bossuyt

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong

Verts/ALE

Pascal Durand, Julia Reda

1

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Pravila glede uveljavljanja avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose radiodifuzijskih hiš in retransmisije televizijskih ter radijskih programov

Referenčni dokumenti

COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)

Datum predložitve EP

14.9.2016

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

6.10.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

6.10.2016

ITRE

6.10.2016

IMCO

6.10.2016

CULT

6.10.2016

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

INTA

12.10.2016

 

 

 

Pridruženi odbori

       Datum razglasitve na zasedanju

CULT

16.3.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Tiemo Wölken

12.10.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

23.3.2017

29.5.2017

7.9.2017

 

Datum sprejetja

21.11.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

14

9

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Tiemo Wölken

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

John Flack, Emma McClarkin, Sabine Verheyen

Datum predložitve

27.11.2017


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

14

+

ALDE

ECR

EFDD

ENL

PPE

S&D

Jean-Marie Cavada

John Flack, Emma McClarkin

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Daniel Buda, Rosa Estaràs Ferragut, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Enrico Gasbarra

9

-

ALDE

GUE:NGL

S&D

VERTS/ALE

António Marinho e Pinto

Jiří Maštálka

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

Max Andersson, Julia Reda

1

0

EFDD

Isabella Adinolfi

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo