Förfarande : 2016/0284(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0378/2017

Ingivna texter :

A8-0378/2017

Debatter :

PV 27/03/2019 - 26
CRE 27/03/2019 - 26

Omröstningar :

PV 12/12/2017 - 5.5
CRE 12/12/2017 - 5.5
PV 28/03/2019 - 8.4

Antagna texter :

P8_TA(2019)0322

BETÄNKANDE     ***I
PDF 917kWORD 140k
27.11.2017
PE 604.674v04-00 A8-0378/2017

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa av programföretagens onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram

(COM(2016)0594 – C8–0384/2016 – 2016/0284(COD))

Utskottet för rättsliga frågor

Föredragande: Tiemo Wölken

Föredragande för yttrande (*):

Petra Kammerevert, utskottet för kultur och utbildning

(*)  Förfarande med associerade utskott – artikel 54 i arbetsordningen

ERRATA/ADDENDA
ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för kultur och utbildning
 YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa av programföretagens onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram

(COM(2016)0594 – C8–0384/2016 – 2016/0284(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0594),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8–0384/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 25 januari 2017(1),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandena från utskottet för kultur och utbildning, utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A8–0378/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  För att bidra till att den inre marknaden fungerar är det nödvändigt att se till att användare runtom i unionen får större tillgång till tv- och radioprogram med ursprung i andra medlemsstater, genom att underlätta licensiering av upphovsrätt och närstående rättigheter för verk och andra skyddade alster som ingår i sändningar av sådana program. Tv- och radioprogram är viktiga medel för att främja kulturell och språklig mångfald, social sammanhållning samt tillgång till information.

(1)  För att bidra till den inre marknadens funktion, och särskilt att öka tillgången till information, är det nödvändigt att se till att användare runt om i unionen får större tillgång till nyhets- och aktualitetsprogram med ursprung i andra medlemsstater genom att underlätta licensiering av upphovsrätt och närstående rättigheter för sådana verk och annat skyddat material som ingår i sändningar av sådana program. Nyhets- och aktualitetsprogram är nämligen viktiga medel för att främja tillgång till information.

Ändringsförslag     2

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2а)  Leverantörer av audiovisuella medietjänster bör sträva efter att se till att deras tekniska tjänster gradvis görs tillgängliga för personer med syn- eller hörselnedsättning.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Ett antal hinder står i vägen för tillhandahållandet av onlinetjänster som är anknutna till sändningar och av vidaresändningstjänster, och därigenom den fria rörligheten för tv- och radioprogram inom unionen. Varje dag sänder programföretag många timmar nyhets-, kultur-, politik-, dokumentär- och underhållningsprogram. I dessa program ingår olika innehåll, som till exempel audiovisuella, musikaliska, litterära eller grafiska verk, som skyddas av upphovsrätt och/eller närstående rättigheter enligt unionslagstiftningen. Detta gör att det blir komplicerat att klarera rättigheter från många olika rättsinnehavare och för olika kategorier av verk och andra skyddade alster. Ofta måste rättigheterna klareras på mycket kort tid, speciellt när man gör nyhets- och aktualitetsprogram. För att kunna tillhandahålla onlinetjänster över gränserna måste programföretag ha de behövliga rättigheterna till verk och andra skyddade alster för alla de berörda territorierna och detta gör det ännu mer komplicerat att klarera rättigheter.

(3)  Varje dag sänder programföretag många timmar nyhets- och aktualitetsprogram. I dessa program ingår en mångfald av varierat innehåll som skyddas av upphovsrätt och/eller närstående rättigheter enligt unionslagstiftningen. Detta gör att det blir komplicerat att klarera rättigheter från många olika rättsinnehavare och för olika kategorier av verk och annat skyddat material. För nyhets- och aktualitetsprogram måste dessa rättigheter klareras på mycket kort tid. För att kunna tillhandahålla anknutna onlinetjänster över gränserna måste programföretagen ha de erforderliga rättigheterna till verk och annat skyddat material för alla de berörda territorierna.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Operatörer av vidaresändningstjänster, som vanligtvis erbjuder många program som använder otaliga verk och andra skyddade alster som ingår i de vidaresända tv- och radioprogrammen, har väldigt kort tid på sig att skaffa de licenser som behövs och klareringen av rättigheter blir därför en avsevärd börda. Det finns också en risk att rättsinnehavares verk och andra skyddade alster utnyttjas utan tillstånd eller ersättning.

(4)  Operatörer av vidaresändningar av tv- eller radioprogram, inklusive verk eller annat skyddat material, utför en överföring till allmänheten, oavsett om vidaresändningen av ett tv- eller radioprogram görs med samma tekniska medel som användes för den ursprungliga sändningen eller andra än dessa, och oavsett om en sådan vidaresändning äger rum inom det faktiska eller avsedda mottagningsområdet för den ursprungliga sändningen eller inte. Eftersom vidaresändningstjänster vanligtvis erbjuder många program som använder en mängd verk och annat skyddat material i de vidaresända tv- och radioprogrammen, har vidaresändningsoperatörer mycket kort tid på sig att skaffa de licenser som behövs, och klareringen av rättigheter blir därför också en avsevärd börda. Det finns också en risk att producenters, upphovsmäns, kreatörers och andra rättsinnehavares verk och annat skyddat material utnyttjas utan tillstånd eller lämplig och skälig ersättning.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  I den mån vidaresändningstjänster som vanligtvis erbjuder många program använder en mängd verk och annat skyddat material i de vidaresända tv- och radioprogrammen bör de i enlighet med principen om avtalsfrihet ha möjlighet att införskaffa de nödvändiga licenserna och därmed garantera rättsinnehavarna skälig ersättning, så att de kan fortsätta att erbjuda en stor mångfald av innehåll. En sådan möjlighet skulle också ligga i konsumentens intresse.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Rättigheterna för verk och andra skyddade alster har harmoniserats, bland annat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG15 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/115/EG16.

(5)  Rättigheterna för verk och annat skyddat material harmoniseras bland annat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG15 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/115/EG16, vilka i synnerhet syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för rättsinnehavare.

_________________

_________________

15 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (EGT L 167, 22.6.2001, s. 10).

15 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (EGT L 167, 22.6.2001, s. 10).

16 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/115/EG av den 12 december 2006 om uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter (EUT L 376, 27.12.2006, s. 28).

16 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/115/EG av den 12 december 2006 om uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter (EUT L 376, 27.12.2006, s. 28).

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Därför bör man underlätta det gränsöverskridande tillhandahållandet av onlinetjänster som är anknutna till sändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram med ursprung i andra medlemsstater genom att anpassa den rättsliga ramen för utövande av upphovsrätt och närstående rättigheter av relevans för sådan verksamhet.

(7)  Därför bör man underlätta det gränsöverskridande tillhandahållandet av onlinetjänster som är anknutna till sändningar av nyhets- och aktualitetsprogram och vidaresändningar av tv- och radioprogram med ursprung i andra medlemsstater genom att anpassa den rättsliga ramen för utövande av upphovsrätt och närstående rättigheter av relevans för sådan verksamhet. Eftersom anpassningen av de rättsliga ramarna kan leda till begränsningar i utövandet av exklusiva rättigheter bör den gälla endast i vissa särskilda fall som inte strider mot det normala utnyttjandet av verket eller det andra skyddade materialet och inte oskäligt inkräktar på rättsinnehavarnas legitima intressen. Med tanke på territorialitetsprincipens betydelse för finansiering och produktion av kreativt innehåll, i synnerhet audiovisuella verk, bör därför alla lagstiftningsingrepp med nödvändighet vara ytterst begränsade och överensstämma med unionens principer om nödvändighet och proportionalitet.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  De anknutna onlinetjänster som omfattas av den här förordningen är sådana tjänster som tillhandahålls av programföretagen själva och som har en tydlig och underordnad anknytning till sändningen. De omfattar tjänster som ger tillgång till tv- och radioprogram på ett linjärt sätt samtidigt som sändningen samt tjänster som inom en fastställd period efter sändningen ger tillgång till tv- och radioprogram som programföretaget har sänt tidigare (så kallade catch up-tjänster). Dessutom omfattar anknutna onlinetjänster sådana tjänster som ger tillgång till material som berikar eller på annat sätt utökar tv- och radioprogram som sänds av programföretaget, till exempel som förhandsvisning, utökning, komplettering eller recension av det berörda programmets innehåll. Tillhandahållande av tillgång till individuella verk eller andra skyddade alster som ingår i ett tv- eller radioprogram ska inte ses som en anknuten onlinetjänst. Definitionen av en anknuten onlinetjänst omfattar inte heller tillhandahållande av tillgång till verk eller andra skyddade alster utan anknytning till en sändning, såsom tjänster som ger tillgång till enskilda musikaliska eller audiovisuella verk, musikalbum eller videor.

(8)  De anknutna onlinetjänster som omfattas av denna förordning är sådana tjänster som erbjuds av programföretagen själva och som har en tydlig och underordnad anknytning till sändningen. De omfattar tjänster som ger tillgång till nyhets- och aktualitetsprogram på ett strikt linjärt sätt samtidigt som sändningen sker samt tjänster som inom en fastställd period efter sändningen ger tillgång till nyhets- och aktualitetsprogram som programföretaget har sänt tidigare (så kallade repristjänster). Tillhandahållande av tillgång till individuella verk eller annat skyddat material som ingår i ett tv- eller radioprogram bör inte ses som en anknuten onlinetjänst. Definitionen av en anknuten onlinetjänst omfattar inte heller tillhandahållande av tillgång till verk eller annat skyddat material utan anknytning till en sändning, såsom tjänster som ger tillgång till enskilda musikaliska eller audiovisuella verk, musikalbum eller videor.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  I syfte att göra det enklare att klarera rättigheter för tillhandahållande av anknutna onlinetjänster över gränserna är det nödvändigt att föreskriva att en ursprungslandsprincip ska inrättas i fråga om utövande av upphovsrätt och närstående rättigheter av relevans för handlingar som inträffar vid tillhandahållande av, tillgång till eller användning av en anknuten onlinetjänst. Denna ursprungslandsprincip bör endast tillämpas på förhållandet mellan rättsinnehavare (eller enheter som företräder rättsinnehavare, som kollektiva förvaltningsorganisationer) och programföretag, och endast för syftena tillhandahållande av, tillgång till eller användning av en anknuten onlinetjänst. Ursprungslandsprincipen bör inte tillämpas på eventuell påföljande överföring till allmänheten eller mångfaldigande av innehåll som är skyddat av upphovsrätt eller närstående rättigheter och ingår i den anknutna onlinetjänsten.

(9)  I syfte att göra det enklare att klarera rättigheter för att göra det möjligt för programföretaget att över gränserna tillhandahålla anknutna onlinetjänster som enbart rör nyhets- och aktualitetsprogram är det nödvändigt att föreskriva att ursprungslandsprincipen ska gälla i fråga om utövande av upphovsrätt och närstående rättigheter av relevans för handlingar som inträffar vid tillhandahållande av, tillgång till eller användning av dessa anknutna onlinetjänster. Denna ursprungslandsprincip bör tillämpas uteslutande på förhållandet mellan rättsinnehavare (eller enheter som företräder rättsinnehavare, såsom organisationer för kollektiv förvaltning) och programföretag, och endast för tillhandahållande av, tillgång till eller användning av dessa till nyhets- och aktualitetsprogram anknutna onlinetjänster. Ursprungslandsprincipen bör inte tillämpas på eventuell påföljande överföring till allmänheten eller mångfaldigande av innehåll som är skyddat av upphovsrätt eller närstående rättigheter och ingår i den anknutna onlinetjänsten.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  Ursprungslandsprincipen bör inte tillämpas på anknutna onlinetjänster som främst eller enbart riktar sig till en annan medlemsstat än den där programföretaget har sin huvudsakliga etableringsort. En sådan tjänst, som främst eller enbart riktar sig till en viss medlemsstat, är en tjänst vars program klart och tydligt riktar sig till befolkningen i en annan medlemsstat än den där programföretaget har sin huvudsakliga etableringsort, vars publik klart och tydligt inskränker sig till befolkningen i denna medlemsstat och för vilken det är osannolikt att det finns några tittare eller lyssnare utanför den medlemsstat som programmen riktar sig till. Bland de faktorer som gör det möjligt att fastställa målgruppen märks särskilt språket, däribland det språk som används i undertexter, reklam eller dubbning, den publik som marknadsföringen av sändningstjänsten riktar sig till och/eller programinnehållets lokala karaktär.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Eftersom tillhandahållandet av, tillgången till eller användningen av en anknuten onlinetjänst anses inträffa enbart i den medlemsstat där programföretaget har sin huvudsakliga etableringsort, även om den anknutna onlinetjänsten i själva verket kan tillhandahållas över gränserna till andra medlemsstater, är det nödvändigt att säkerställa att parterna vid fastställandet av den summa som ska betalas för de berörda rättigheterna beaktar den anknutna onlinetjänstens alla aspekter, såsom tjänstens egenskaper, publik – både publiken i den medlemsstat där programföretaget har sin huvudsakliga etableringsort och i andra medlemsstater där den anknutna onlinetjänsten är tillgänglig och används – och språkversionen.

(10)  Eftersom tillhandahållandet av, tillgången till eller användningen av en till nyhets- och aktualitetsprogram anknuten onlinetjänst anses inträffa enbart i den medlemsstat där programföretaget har sin huvudsakliga etableringsort, även om den anknutna onlinetjänsten i själva verket kan tillhandahållas över gränserna till andra medlemsstater, är det nödvändigt att säkerställa att parterna vid fastställandet av det belopp som ska betalas för de berörda rättigheterna använder objektiva kriterier och beaktar den anknutna onlinetjänstens alla aspekter, såsom tjänstens egenskaper, däribland hur länge den är tillgänglig online, publik – både publiken i den medlemsstat där programföretaget har sin huvudsakliga etableringsort och i andra medlemsstater där den anknutna onlinetjänsten tillgås och används – samt alla tillgängliga språkversioner.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Genom principen om avtalsfrihet kommer det att vara möjligt att fortsätta begränsa utnyttjandet av de rättigheter som berörs av den ursprungslandsprincip som fastställs i denna förordning, speciellt i den mån vissa tekniska sändningsmetoder eller vissa språkversioner berörs, förutsatt att begränsandet av utnyttjandet av de rättigheterna är förenligt med unionslagstiftningen.

(11)  Det är nödvändigt att påminna om att det är nödvändigt – genom principen om avtalsfrihet och för att stödja befintliga licensieringsmodeller, såsom exklusiv territoriell licensiering, som möjliggör den finansieringsmekanism som är avgörande för audiovisuell produktion, optimal distribution och främjande av kulturell mångfald – att fortsätta att begränsa utnyttjandet av de rättigheter som påverkas av den ursprungslandsprincip som fastställs i denna förordning, förutsatt att alla sådana begränsningar av utnyttjandet av de rättigheterna är förenliga med nationell lagstiftning och unionslagstiftningen.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a)  Syftet med denna förordning är inte att uppmuntra till forum shopping. Ursprungslandsprincipen bör inte tillämpas på onlinetjänster som huvudsakligen eller enbart riktar sig till en annan publik än publiken i den medlemsstat där programföretaget har sin huvudsakliga etableringsort; detta i syfte att begränsa den praxis där ett programföretag försöker etablera sig i andra medlemsstater för att undvika ofördelaktiga finansiella skyldigheter eller dra nytta av mer gynnsamma licensieringssystem än de som finns i den medlemsstat där programföretaget har sin huvudsakliga etableringsort. Vid bedömningen av huruvida onlinetjänsten riktar sig till en publik utanför programföretagets medlemsstat bör såväl tjänstens egenskaper som de språkversioner som används beaktas.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11b)  På grundval av principen om avtalsfrihet och för att inte oskäligt inkräkta på befintliga licensieringsmodeller, såsom exklusiv territoriell licensiering, begränsas gränsöverskridande vidaresändning från eller till en annan medlemsstat till vidaresändning av kabelliknande eller ip-tv-liknande tjänster inom förvaltade miljöer.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 11c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11c)  I linje med principen om avtalsfrihet förhindrar denna förordning inte befintliga licensieringsmodeller, såsom territoriell licensiering, och påverkar inte befintliga bestämmelser i nationell avtalsrätt på det upphovsrättsliga området när det gäller lämplig ersättning eller befintliga lösningar för kollektiv förvaltning i fråga om vidaresändning inom en medlemsstat.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Operatörer av vidaresändningstjänster som tillhandahålls via satellitnät eller digitala markbundna, slutna IP-baserade, mobila och liknande nätverk, tillhandahåller tjänster motsvarande dem som tillhandahålls av operatörer av vidaresändningstjänster via kabel, de i ett oförändrat och oavkortat skick samtidigt vidaresänder en ursprunglig tv- eller radiosändning från en annan medlemsstat till allmänheten, denna ursprungliga sändning sker trådbundet eller trådlöst, även via satellit men inte online, och är avsedd för mottagning av allmänheten. De bör därför omfattas av denna förordning och gynnas av den mekanism som inför obligatorisk kollektiv förvaltning. Vidaresändningstjänster som erbjuds på det öppna internet bör inte omfattas av denna förordning eftersom de tjänsterna har andra egenskaper. De är inte kopplade till någon viss infrastruktur och har begränsade möjligheter att säkerställa en kontrollerad miljö i jämförelse med till exempel kabelnätverk eller slutna IP-baserade nätverk.

(12)  Operatörer av vidaresändningar som erbjuds via satellitbaserade, digitala markbundna eller kabelliknande eller ip-tv-liknande tjänster inom förvaltade miljöer tillhandahåller tjänster motsvarande dem som tillhandahålls av vidaresändningsoperatörer via kabel, när de i ett oförändrat och oavkortat skick samtidigt vidaresänder en ursprunglig sändning av tv- eller radioprogram från en annan medlemsstat till allmänheten, när denna ursprungliga sändning sker trådbundet eller trådlöst, även via satellit, men inte online, och är avsedd för mottagning av allmänheten. De bör därför omfattas av denna förordning och gynnas av den mekanism som inför obligatorisk kollektiv rättighetsförvaltning. Andra vidaresändningstjänster som erbjuds på det öppna internet än kabelliknande eller ip-tv-liknande tjänster inom förvaltade miljöer bör inte omfattas av denna förordning, eftersom de tjänsterna har andra egenskaper. De är inte kopplade till någon viss infrastruktur och medför begränsade möjligheter att kontrollera miljön i jämförelse med till exempel kabelnätverk eller slutna ip-baserade nätverk.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)    För att ge rättslig säkerhet till operatörer av vidaresändningstjänster som tillhandahålls via satellitnät eller digitala markbundna, slutna IP-baserade, mobila eller liknande nätverk, och för att överbrygga nationella lagstiftningsskillnader i fråga om sådana vidaresändningstjänster bör man tillämpa bestämmelser liknande dem som gäller vidaresändning via kabel enligt direktiv 93/83/EEG. Enligt de bestämmelser som fastställs i det direktivet ska rätten att meddela eller vägra tillstånd för en vidaresändningsoperatör utövas genom en kollektiv förvaltningsorganisation. Detta påverkar inte direktiv 2014/26/EU och i synnerhet dess bestämmelser om rättsinnehavares rättigheter i fråga om valet av kollektiv förvaltningsorganisation.

(13)    För att ge operatörer av vidaresändningar som erbjuds via satellitbaserade, digitala markbundna, kabelliknande eller ip-tv-liknande tjänster inom förvaltade miljöer rättslig säkerhet, och för att överbrygga nationella lagstiftningsskillnader i fråga om sådana vidaresändningstjänster, bör bestämmelser liknande dem som gäller för vidaresändning via kabel enligt definitionen i direktiv 93/83/EEG gälla. Enligt de bestämmelser som fastställs i det direktivet ska rätten att bevilja eller vägra tillstånd för en vidaresändningsoperatör utövas genom en organisation för kollektiv förvaltning. Detta påverkar inte direktiv 2014/26/EU, i synnerhet inte dess bestämmelser om rättsinnehavares rättigheter i fråga om valet av organisation för kollektiv förvaltning. Rätten att vägra tillstånd som sådan förblir intakt, och endast utövandet av denna rätt regleras i viss utsträckning. Detta innebär också att det alltid är möjligt att besluta om rätten till vidaresändning ska beviljas eller inte.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a) Organisationer för kollektiv förvaltning bör kunna tillämpa bestämmelserna om utövande av rätten till vidaresändning enligt denna förordning genom att utvidga ett kollektivavtal med en vidaresändningsoperatör så att det omfattar även rättigheterna för rättsinnehavare som inte företräds av organisationen, om ett sådant system finns i den nationella lagstiftningen.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a)  Programföretag som överför sina programbärande signaler via direktinjicering till distributörer som i enlighet med Bernkonventionen utgör tredje parter i förhållande till programföretaget, för mottagning av allmänheten, bör tillsammans med sina distributörer vara solidariskt ansvariga för sådana enskilda och odelbara överföringar till allmänheten och tillgängliggöranden för allmänheten enligt definitionen i artikel 3 i direktiv 2001/29/EG som de utför tillsammans. Sådana programföretag och distributörer bör därför inhämta tillstånd från de berörda rättsinnehavarna för sitt respektive deltagande i sådana handlingar.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 14b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14b)  Det undantag som föreskrivs i denna förordning för de vidaresändningsrättigheter som utövas av programföretag med avseende på deras egen vidaresändning bör inte begränsa rättsinnehavares möjligheter att välja att överföra sina rättigheter till en organisation för kollektiv förvaltning och därmed få en direkt andel av ersättningen från operatören av en vidaresändning.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Det är nödvändigt att tillämpa ursprungslandsprincipen även på befintliga avtal, för att förhindra att tillämpningen av ursprungslandsprincipen kringgås genom förlängning av varaktigheten för befintliga avtal om utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter av relevans för tillhandahållande av, tillgång till eller användning av en anknuten onlinetjänst, men med en övergångsperiod.

(15)  Det är nödvändigt att tillämpa ursprungslandsprincipen även på befintliga avtal, för att förhindra att tillämpningen av denna princip, som är tillämplig på nyhets- och aktualitetsprogram, kringgås genom förlängning av varaktigheten för befintliga avtal om utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter av relevans för tillhandahållande av, tillgång till eller användning av en anknuten onlinetjänst, men med en övergångsperiod.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a)  Programföretag som överför sina programbärande signaler via direktinjicering till distributörer för mottagande av allmänheten bör tillsammans med sina distributörer vara solidariskt ansvariga för sådana enskilda och odelbara överföringar till allmänheten och tillgängliggöranden för allmänheten enligt definitionen i artikel 3 i direktiv 2001/29/EG som de utför tillsammans. Sådana programföretag och distributörer bör därför inhämta ett separat tillstånd från de berörda rättsinnehavarna för sitt respektive deltagande i sådana handlingar.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Denna förordning är förenlig med de grundläggande rättigheterna och de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Det kan finnas en konflikt med rättsinnehavarnas utövande av rättigheter i den mån obligatorisk kollektiv förvaltning krävs för utövandet av rätten till överföring till allmänheten i fråga om vidaresändningstjänster, men det är nödvändigt att föreskriva ett sådant villkor på ett riktat sätt för vissa tjänster och för att möjliggöra större gränsöverskridande spridning av tv- och radioprogram genom att underlätta klarering av dessa rättigheter.

(16)  Denna förordning är förenlig med de grundläggande rättigheterna och de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Det finns en konflikt med rättsinnehavarnas utövande av rättigheter i den mån obligatorisk kollektiv förvaltning sker för utövandet av rätten till överföring till allmänheten i fråga om vidaresändningstjänster, men det är nödvändigt att föreskriva ett sådant villkor på ett riktat sätt och att begränsa det till tjänster som liknar vidaresändningar via kabel och satellit och som utförs i en förvaltad miljö.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  En översyn av förordningen bör utföras efter att den har varit i kraft under en viss tid, för att bedöma bland annat i vilken utsträckning det gränsöverskridande tillhandahållandet av anknutna onlinetjänster har ökat till europeiska konsumenters förmån och därigenom också till förmån för ökad kulturell mångfald i unionen.

(18)  I enlighet med principerna om bättre lagstiftning bör en översyn av förordningen utföras efter att den har varit i kraft under en viss tid, för att bedöma hur förordningen, inklusive bestämmelserna om direktinjicering, har påverkat Europas kreativa näringar, finansieringen av europeiska audiovisuella verk och rättsinnehavarna. I samband med översynen bör man även beakta i vilken utsträckning det gränsöverskridande tillhandahållandet av anknutna onlinetjänster samt investeringarna i nytt innehåll har ökat, till förmån för de europeiska konsumenterna och företagen, och därigenom också till förmån för ökad kulturell mångfald i unionen.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Eftersom målen med denna förordning, nämligen att främja gränsöverskridande tillhandahållande av anknutna onlinetjänster och underlätta vidaresändning av tv- och radioprogram med ursprung i andra medlemsstater, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, och de därför, på grund av deras omfattning och effekter, bättre kan uppnås på unionsnivå kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dess mål. När det gäller gränsöverskridande tillhandahållande av anknutna onlinetjänster fastställer denna förordning mekanismer för att göra det möjligt att underlätta klarering av upphovsrätt och närstående rättigheter. Denna förordning förpliktigar inte programföretag att tillhandahålla sådana tjänster över gränserna. Denna förordning förpliktigar inte heller operatörer av vidaresändningstjänster att ta in tv- och radioprogram med ursprung i andra medlemsstater i sitt utbud. Denna förordning gäller endast utövandet av vissa vidaresändningsrättigheter i den mån det är nödvändigt för att förenkla licensiering av upphovsrätt och närstående rättigheter för sådana tjänster och endast i fråga om tv- och radioprogram med ursprung i andra EU-medlemsstater.

(19)  Eftersom målen för denna förordning, nämligen att främja gränsöverskridande tillhandahållande av till nyhets- och aktualitetsprogram anknutna onlinetjänster och att underlätta vidaresändning av tv- och radioprogram med ursprung i andra medlemsstater, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, utan snarare, på grund av omfattningen och verkningarna, i vissa fall kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dess mål. När det gäller gränsöverskridande tillhandahållande av vissa anknutna onlinetjänster från programföretag förpliktigar inte denna förordning programföretagen att tillhandahålla sådana tjänster över gränserna. Denna förordning förpliktigar inte heller vidaresändningsoperatörer att ta in tv- eller radioprogram med ursprung i andra medlemsstater i sitt utbud. Denna förordning gäller endast utövandet av vissa vidaresändningsrättigheter i den mån det är nödvändigt för att förenkla licensiering av upphovsrätt och närstående rättigheter för sådana tjänster och endast i fråga om tv- och radioprogram med ursprung i andra EU-medlemsstater.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19a)  Vidaresändning av program från andra medlemsstater är en handling som omfattas av upphovsrätt och i vissa fall närstående rättigheter. Därför bör onlinetjänster inhämta tillstånd från varje rättsinnehavare för det vidaresända programmets samtliga delar. I enlighet med denna förordning bör tillstånden beviljas genom avtal, såvida det inte föreskrivs ett tillfälligt undantag enligt befintliga rättsliga licensieringssystem.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel -1

 

Syfte

 

1.  Genom denna förordning inrättas rättsliga mekanismer för att underlätta klarering av upphovsrätt och närstående rättigheter av relevans för gränsöverskridande tillhandahållande av anknutna onlinetjänster och för att främja digitala vidaresändningar i en sluten miljö.

 

2.  Bland dessa rättsliga mekanismer ingår fastställandet av ursprungslandsprincipen för utövandet av dessa rättigheter. De rättsliga mekanismerna omfattar också bestämmelser om obligatorisk kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter av relevans för vidaresändning, om rättsliga presumtioner om representation av organisationer för kollektiv förvaltning samt om programföretags utövande av vidaresändningsrättigheter.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  vidaresändning: all samtidig, oförändrad och oavkortad vidaresändning, annan än vidaresändning via kabel enligt definitionen i direktiv 93/83/EEG och vidaresändning som tillhandahålls via en internetanslutningstjänst enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2120, vilken är avsedd för mottagning av allmänheten, av en ursprunglig sändning från en annan medlemsstat, trådbundet eller trådlöst, även via satellit men inte online, av tv- och radioprogram som är avsedda för mottagning av allmänheten, förutsatt att sådan vidaresändning görs av en annan part än det programföretag som gjorde den ursprungliga sändningen eller under vars kontroll och ansvar den sändningen gjordes.

(b)  vidaresändning: all samtidig, oförändrad och oavkortad vidaresändning, annan än vidaresändning via kabel enligt definitionen i direktiv 93/83/EEG, begränsad till kabelliknande eller ip-tv-liknande tjänster som är avsedda för mottagning av allmänheten, av en ursprunglig sändning från en annan medlemsstat, trådbunden eller trådlös, även via satellit men inte online, av tv- och radioprogram som är avsedda för mottagning av allmänheten, förutsatt att sådan vidaresändning görs av en annan part än det programföretag som gjorde den ursprungliga sändningen eller under vars kontroll och ansvar den sändningen gjordes.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  direktinjicering: en process i två eller fler steg genom vilken programföretag överför sina programbärande signaler för mottagande av allmänheten till distributörer som i enlighet med Bernkonventionen utgör tredje parter i förhållande till programföretagen, punkt till punkt via en privat förbindelse – trådbunden eller trådlös, även via satellit – på ett sådant sätt att de programbärande signalerna inte kan mottas av allmänheten under överföringen. Distributörerna erbjuder i sin tur samtidigt dessa program till allmänheten, i oförändrat och oavkortat skick, för tittande eller lyssnande via kabelnät, mikrovågssystem, digitala markbundna, ip-baserade och mobila nätverk eller liknande nätverk.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bb)  Förvaltade miljöer: kabelliknande eller ip-tv-liknande tjänster med säkrad och begränsad tillgång, där en vidaresändningsoperatör tillhandahåller en obruten krypterad vidaresändningstjänst till sina enligt avtal behöriga användare.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 2

Artikel 2

Tillämpning av ursprungslandsprincipen på anknutna onlinetjänster

Tillämpning av ursprungslandsprincipen på onlinetjänster till sändningar av nyhets- och aktualitetsprogram

(1)  Överföring till allmänheten och tillgängliggörande som inträffar ett programföretag själv tillhandahåller eller kontrollerar och ansvarar för tillhandahållandet av en anknuten onlinetjänst samt mångfaldigande som är nödvändigt för tillhandahållande av, tillgång till eller användning av den anknutna onlinetjänsten ska, för syften som rör utövande av upphovsrätt och närstående rättigheter av relevans för dessa handlingar, anses inträffa endast i den medlemsstat där programföretaget har sin huvudsakliga etableringsort.

(1)  Överföring till allmänheten och tillgängliggörande som inträffar när ett programföretag själv tillhandahåller, eller kontrollerar och ansvarar för tillhandahållandet av, en till en ursprunglig sändning av uteslutande nyhets- och aktualitetsprogram anknuten onlinetjänst, liksom mångfaldigande av sådana nyhets- och aktualitetsprogram som är nödvändigt för tillhandahållande av, tillgång till eller användning av en sådan anknuten onlinetjänst ska, i fråga om införskaffandet och utövandet av den införskaffade upphovsrätten och närstående rättigheter av relevans för dessa handlingar, anses inträffa endast i den medlemsstat där programföretaget har sin huvudsakliga etableringsort.

(2)  Vid fastställande av den summa som ska betalas för de rättigheter som är underställda ursprungslandsprincipen enligt punkt 1 ska parterna beakta alla aspekter av den anknutna onlinetjänsten såsom dess egenskaper, publik och språkversionen.

(2)  Vid fastställande av det belopp som ska betalas för de rättigheter som omfattas av ursprungslandsprincipen enligt punkt 1 ska parterna beakta alla aspekter av den anknutna onlinetjänsten, såsom dess egenskaper, däribland hur länge den finns tillgänglig online, publiken och alla tillgängliga språkversioner.

 

(2a)   Punkt 2 ska inte begränsa parternas frihet att avtala om specifika metoder eller kriterier för beräkning av det belopp som ska betalas för de rättigheter som omfattas av ursprungslandsprincipen, såsom de som bygger på programföretagets intäkter från onlinetjänsten.

 

(2b)  Punkterna 1 och 2 ska inte påverka territorialitetsprincipen och principen om avtalsfrihet enligt upphovsrätten eller någon av de rättigheter som fastställs i direktiv 2001/29/EG. På denna grundval ska parterna ha rätt att fortsätta att ingå överenskommelser om att införa begränsningar för utnyttjandet av de rättigheter som avses i punkt 1, förutsatt att sådana begränsningar överensstämmer med unionslagstiftningen och nationell lagstiftning.

 

(2c)  Vidaresändning av en ursprunglig sändning av ett tv- eller radioprogram från en medlemsstat till andra medlemsstater via en anknuten onlinetjänst enligt definitionen i denna förordning ska äga rum med respekt för tillämplig upphovsrätt, närstående rättigheter och rättigheter till annat material och på grundval av enskilda eller kollektiva avtal mellan innehavare av upphovsrätt, närstående rättigheter respektive rättigheter till annat material samt vidaresändningsoperatörer.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 3

Artikel 3

Utövande av rättigheter till vidaresändning för andra rättsinnehavare än programföretag

Utövande av rättigheter till vidaresändning på annat sätt än via kabel för andra rättsinnehavare än programföretag

 

(-1)  Rätten till vidaresändning är en exklusiv rättighet och måste godkännas av innehavarna av upphovsrätten och andra närstående rättigheter.

(1)  Andra innehavare av upphovsrätt och närstående rättigheter än programföretag får utöva sin rätt att meddela eller vägra tillstånd till vidaresändning endast genom en kollektiv förvaltningsorganisation.

(1)  Andra innehavare av upphovsrätt och närstående rättigheter än programföretag ska utöva sin rätt att tillåta tillgång till vidaresändningstjänster inom förvaltade miljöer endast genom en organisation för kollektiv förvaltning.

(2)  Om en rättsinnehavare inte har överfört förvaltningen av den rättighet som avses i punkt 1 till en kollektiv förvaltningsorganisation ska den kollektiva förvaltningsorganisation som förvaltar rättigheter i samma kategori för den medlemsstats territorium för vilken operatören av vidaresändningstjänsten försöker klarera rättigheter till vidaresändning anses vara bemyndigad att förvalta rättigheten på den rättsinnehavarens vägnar.

 

(3)  Om mer än en kollektiv förvaltningsorganisation förvaltar rättigheter inom samma kategori för den medlemsstatens territorium ska rättsinnehavaren fritt kunna välja vilken av dessa kollektiva förvaltningsorganisationer som ska anses vara bemyndigad att förvalta rättigheten. Om rättsinnehavaren i en sådan situation inte väljer en kollektiv förvaltningsorganisation ska det vara upp till medlemsstaten för vars territorium operatören av vidaresändningstjänsten försöker klarera rättigheter till vidaresändning att ange vilken av de kollektiva förvaltningsorganisationerna som anses behörig att förvalta rättigheten för den rättsinnehavaren.

(3)  Om mer än en organisation för kollektiv förvaltning förvaltar rättigheter inom samma kategori för den medlemsstatens territorium ska rättsinnehavaren fritt kunna välja vilken av dessa organisationer för kollektiv förvaltning som ska anses vara behörig att förvalta rättigheten. Om rättsinnehavaren i en sådan situation inte väljer en organisation för kollektiv förvaltning ska det vara upp till den medlemsstat för vars territorium vidaresändningsoperatören försöker klarera rättigheter till vidaresändning att ange vilken av organisationerna för kollektiv förvaltning som ska anses vara behörig att förvalta rättigheten för den rättsinnehavaren.

(4)  En rättsinnehavare ska ha samma rättigheter och skyldigheter som följer av avtalet mellan operatören av vidaresändningstjänsten och den kollektiva förvaltningsorganisation som anses bemyndigad att förvalta dennas rättigheter som den rättsinnehavare som har bemyndigat den kollektiva förvaltningsorganisationen och ska kunna göra anspråk på dessa rättigheter inom en period som bestäms av den berörda medlemsstaten och som ska vara minst tre år räknat från dagen för den vidaresändning som innefattar rättsinnehavarens verk eller andra skyddade alster.

 

(5)  En medlemsstat kan föreskriva att när en rättsinnehavare ger tillstånd till en ursprunglig sändning inom dess territorium av ett verk eller andra skyddade alster ska rättsinnehavaren anses ha samtyckt till att inte utöva sina rättigheter till vidaresändning på individuell grund utan att utöva dem enligt bestämmelserna i denna förordning.

 

 

(5a)  Organisationer för kollektiv förvaltning ska ha en databas med information som rör den hantering av upphovsrätt och närstående rättigheter som omfattas av denna artikel, däribland information om rättsinnehavaren, typen av användning, territoriet samt tidsperioden.

 

(5b)  Den möjlighet att begära medling och det förhindrande av missbruk av förhandlingspositioner som föreskrivs i artiklarna 11 och 12.1 i rådets direktiv 93/83/EEG ska gälla också vid tillämpningen av denna förordning.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 3a

 

Utnyttjande av tv- och radioprogram via vidaresändning

 

Vidaresändning av verk eller annat skyddat material som ingår i ett tv- eller radioprogram som ursprungligen överförts till allmänheten av ett programföretag utgör en överföring till allmänheten av detta program, oavsett om vidaresändningsoperatören använder samma tekniska medel som användes för den ursprungliga sändningen eller andra än dessa, och oavsett om en sådan vidaresändning äger rum inom det faktiska eller avsedda mottagningsområdet för den ursprungliga sändningen eller inte.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 4a

 

Utnyttjande av tv- och radioprogram via direktinjicering Programföretag som överför sina programbärande signaler via direktinjicering till distributörer som i enlighet med Bernkonventionen utgör tredje parter i förhållande till programföretaget, för mottagande av allmänheten, ska tillsammans med sina distributörer vara solidariskt ansvariga för sådana enskilda och odelbara överföringar till allmänheten och tillgängliggöranden för allmänheten, i enlighet med artikel 3 i direktiv 2001/29/EG, som de utför tillsammans. Sådana programföretag och distributörer bör därför inhämta tillstånd från de berörda rättsinnehavarna för sitt respektive deltagande i sådana handlingar.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 5

utgår

Övergångsbestämmelse

 

Avtal om utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter av relevans för överföring till allmänheten och tillgängliggörande som inträffar vid tillhandahållandet av en anknuten onlinetjänst samt för mångfaldigande som krävs för tillhandahållande av, tillgång till eller användning av en anknuten onlinetjänst vilka är i kraft den [det datum som nämns i artikel 7.2, datum fylls i av Publikationsbyrån] ska omfattas av artikel 2 från och med den [det datum som nämns i artikel 7.2 + 2 år, datum fylls i av Publikationsbyrån] om de löper ut efter det datumet.

 

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Senast den [3 år efter det datum som nämns i artikel 7.2, datum fylls i av Publikationsbyrån] ska kommissionen utföra en översyn av denna förordning och lägga fram en rapport om de huvudsakliga resultaten till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

(1)  Senast den [3 år efter det datum som nämns i artikel 7.2] ska kommissionen utföra en översyn av denna förordning och lägga fram en rapport om de huvudsakliga resultaten till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Denna rapport ska på ett enkelt och ändamålsenligt sätt göras tillgänglig för allmänheten.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Medlemsstaterna ska förse kommissionen med alla uppgifter som den behöver för att utarbeta den rapport som avses i punkt 1.

(2)  Medlemsstaterna ska i god tid och på ett korrekt sätt förse kommissionen med alla uppgifter som den behöver för att utarbeta den rapport som avses i punkt 1.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2)  Den ska tillämpas från och med den [6 månader efter offentliggörandet, datum ifylls av Publikationsbyrån].

2)  Den ska tillämpas från och med den [18 månader efter offentliggörandet].

(1)

Ännu ej offentliggjort i EUT.


MOTIVERING

Förenklad åtkomst till tv- och radioprogram via internet är ett centralt element i förverkligandet av den digitala inre marknaden. De osynliga nationella gränser som fortfarande finns på det digitala området måste suddas ut i syfte att säkerställa gränsöverskridande tillgång till det digitala innehåll som redan finns online. Det är absurt att digitalt innehåll, som till sin natur går snabbt och enkelt att överföra och tillgå, stoppas av nationella barriärer, medan fysiska varor sedan länge tillåts passera dem.

På upphovsrättsområdet är geoblockering en följd av såväl juridisk fragmentering som tillämpning av territorialitetsprincipen.

Medan tillämpningen av territorialitetsprincipen inte begränsas av förordningen upplöses den juridiska fragmenteringen genom att en rättslig fiktion i form av ursprungslandsprincipen införs. Såtillvida är förordningen en mycket väl avvägd kompromiss mellan de motstridiga intressena. Föredraganden avvisar ytterligare begränsningar för att inte marginalisera förordningens tillämpningsområde.

Den juridiska fragmenteringen leder till överdrivna transaktionskostnader som avhåller programföretag från att säkerställa en gränsöverskridande åtkomst. På grund av att lagliga åtkomstmöjligheter saknas kan verkens samhälleliga värde inte utnyttjas fullt ut. Tv- och radiosändningar konsumeras i allt större utsträckning inte via de traditionella distributionskanalerna kabel, satellit och antenn, utan via internet. Detta innebär inte bara att sättet att få tillgång till tv- och radioprogram ändras, utan hela konsumtionsbeteendet: från linjärt tv-tittande till ett icke-linjärt, tidsförskjutet nyttjande av diverse utbud via en fritt vald enhet. Särskilt i den yngre generationen kan den här förändringen observeras. Med förslaget eftersträvas dock inte idén om att avskaffa nationella licenser till förmån för en enda paneuropeisk licens. Snarare tar man fasta på den välkända och beprövade principen i artikel 1.2 b i direktiv 93/83/EEG, kallad ”ursprungslandsprincipen”, och utökar den till att omfatta onlineområdet. De facto förenklas därmed förvaltningen genom att det fastställs vilken nationell upphovsrätt som ska tillämpas. Härigenom minimeras hindret i form av överdrivna transaktionskostnader. Däremot införs inte någon skyldighet till tillhandahållande för programföretag.

Föredraganden är medveten om den europeiska filmbranschens vikt och anser det vara viktigt att bevara och främja den. Den tillhandahåller kring en miljon arbetsplatser, från manusförfattare, filmteam och skådespelare till relaterade tjänster. Den bidrar också till den kulturella mångfald som i sin tur är avgörande för att informationssamhället och demokratin ska fungera.

Dock får den här mångfalden full effekt först när den blir tillgänglig för individen. Endast på så sätt kan nämligen en bred, offentlig diskussion befrämjas. Detta uttryck för kulturell mångfald befrämjas genom denna förordning, medan å andra sidan mångfalden i kvantitativt och kvalitativt avseende inte ifrågasätts.

Föredraganden anser att förordningen kommer att medföra stora fördelar i vardagen för olika befolkningsgrupper i Europeiska unionen. Medan förordningen om säkerställande av gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden (nedan kallad ”portabilitetsförordningen”) säkerställer ett gränsöverskridande nyttjande av redan förvärvade tjänster för betaltjänster förutsätter den att det vid uppehåll i en annan medlemsstat endast rör sig om ett tillfälligt sådant. Här omfattas uppehåll i rese-, semester- eller studiesyfte.

Den här förordningen fokuserar däremot på persongrupper som permanent uppehåller sig i en medlemsstat och ändå har ett legitimt intresse av att ta del av onlineutbud från programföretag med säte i en annan medlemsstat.

Detta omfattar de cirka 13,6 miljoner medborgare som gör aktivt bruk av sina unionsrättsligt lagstadgade rättigheter i form av fri rörlighet för personer och arbetstagare, samt deras barn. I detta sammanhang blir de stelbenta nationella gränserna som, i motsats till den analoga inre marknaden, fortfarande finns på den digitala inre marknaden extra tydliga. Medan fri rörlighet och fri varuhandel garanteras på den inre marknaden gäller inte detsamma för tillgång till tv- och radiosändningar och därmed till program i hemlandet.

Vidare kommer de språkliga minoriteter som finns i många medlemsstater att dra nytta av förordningen. I synnerhet i gränsområden är det inte rimligt att tillgång till tv- och radiosändningar på respektive modersmål är tillgängligt via gamla tekniker, medan detta förvägras via den numera lika etablerade internettekniken.

Även det berättigade intresset av att befrämja främmande språk, det vill säga grunden för förståelse mellan Europas olika folk, genom tillgodogörande av tv- och radiosändningar möjliggörs.

Dessutom underlättas tillgång till sändningar från andra medlemsstater över hela Europa, vilket utgör ett viktigt bidrag till den europeiska offentlighetsprincipen.

Slutligen tillhandahåller de tjänster som omfattas av portabilitetsförordningen vanligtvis endast underhållning, medan tillgång till nyheter och information inte omfattas. Tillgång till detta är dock avgörande, i synnerhet i tider då falska nyheter sprids och då förtroendet för traditionella medier åtminstone delvis sviktar. Denna tillgång har en särskild betydelse för demokratin. Förenklad åtkomst till program från andra medlemsstater är något som ett främjande informationssamhälle bör välkomna.

Konkurrenslagstiftningen begränsar avtalsfriheten endast om överenskommelser som begränsar konkurrensen sluts (artiklarna 101–102 i EUF-fördraget). Dock är det inte upphovsrättens uppgift att skydda mot eventuella brott mot denna primärrätt. Vidare har Europeiska unionens domstol i Murphydomen(1) uttryckligen fastställt att dess rättspraxis avseende licensavtal ska hämtas från immaterialrätten och att exklusiva överenskommelser avseende en enskild sändarmedlemsstat i sig inte automatiskt leder till ett antagande om brott mot konkurrensrätten. Snarare måste ytterligare faktorer rättfärdiga ett sådant antagande.

Genom att ursprungslandsprincipen utökas bortfaller den konkurrensrättsliga motiveringen om avsaknad av nödvändiga sändningsrättigheter. Dock är det tänkbart att andra berättigade intressen fortsättningsvis rättfärdigar geoblockering, exempelvis lokala intressen och kulturell förkärlek.

Behovet av en förordning understryks av att 82 % av de offentliga och 62 % av de privata programföretagen använder någon typ av geoblockering, vilket avsevärt försvårar åtkomsten till informationsutbud. Antalet människor som använder så kallade VPN-tjänster för att komma åt innehåll tydliggör behovet av tillgång. Detta behov bör uppfyllas genom ett lagstiftningsinitiativ så att laglig åtkomst möjliggörs.

Föredraganden föreslår följande viktiga förbättringar av kommissionens text:

•  Bestämmelser om ersättning. Föredraganden betonar ännu en gång europeisk films enorma kulturella värde. I syfte att beakta de betänkligheter som i synnerhet har yttrats från europeiska filmskapare föreslår föredraganden en precisering av bestämmelserna om ersättning i artikel 2.2 samt införande av en bestämmelse om ersättning i artikel 3. Den föreslagna preciseringen ska säkerställa att upphovsmän, i synnerhet också de bakom nischade verk, får en rimlig ersättning.

•  Mot bakgrund av den tekniska utvecklingen och det snabbt förändrande utbudet tycks tillämpningsområdet anknutet onlineutbud vara för snävt utformat. För att säkerställa ett lämpligt tillämpningsområde för den här förordningen anser föredraganden att anknytningen till en sändning bör avskaffas. Redan i dag tillhandahåller programföretag program som endast är tillgängliga online.

•  En övergångsbestämmelse avseende tillämpning av ursprungslandsprincipen på inköpta spelfilmer och inköpta avsnitt av tv-serier, som inte har producerats på beställning, i syfte att anpassa affärsmodeller till de nya bestämmelserna.

•  Vidare är ett nära tidsmässigt samband inte ändamålsenligt och föredraganden föreslår att denna begränsning stryks. Tidsbegränsningar finns redan i den nationella lagstiftningen. Föredraganden anser att det är upp till avtalsparterna att enas om tillgänglighetens varaktighet och om lämplig ersättning för denna.

•  Ansvaret vid direktinjicering fastställs.

•  Vidaresändning via kabel måste vid jämförbarhet med kabeloperatörer utformas teknikneutralt för att de tekniska framstegen ska beaktas även inom detta område.

(1)

Domstolens dom, 4.10.2011, C-403/08 och C-429/08, domskäl 137 f.


YTTRANDE från utskottet för kultur och utbildning (28.6.2017)

till utskottet för rättsliga frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa av programföretagens onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram

(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

Föredragande av yttrande: Petra Kammerevert

(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Utvecklingen av digital teknik och internet har förvandlat distributionen av och tillgången till tv- och radioprogram. Användare väntar sig i allt större grad att ha tillgång till tv- och radioprogram både live och som beställtjänst, både genom traditionella kanaler, som satellit eller kabel, och genom onlinetjänster. Det blir därför allt vanligare att programföretag utöver sina egna sändningar av tv- och radioprogram erbjuder onlinetjänster i anknytning till sändningen, såsom samsändningar och catch up-tjänster. Leverantörer av vidaresändningstjänster, som paketerar sändningar av tv- och radioprogram och erbjuder dem till användare samtidigt som den ursprungliga sändningen i oförändrat och oavkortat skick, använder olika vidaresändningsteknik, som till exempel via kabel- eller satellitnät, digitala markbundna, slutna IP-baserade eller mobila nätverk samt det öppna internet. Från användarnas sida växer efterfrågan på tillgång till tv- och radiosändningar inte bara från den egna medlemsstaten utan även med ursprung i andra EU-medlemsstater, till exempel bland språkliga minoriteter i unionen och personer som bor i en annan medlemsstat än den medlemsstat de kommer ifrån.

(2)  Utvecklingen av digital teknik och internet har förvandlat och fortsätter att förvandla distributionen av och tillgången till tv- och radioprogram. Användare väntar sig i allt större grad att ha tillgång till tv- och radioprogram både live och som beställtjänst, både genom traditionella kanaler, som satellit eller kabel, och genom onlinetjänster. Det blir därför allt vanligare att programföretag utöver sina egna sändningar av tv- och radioprogram erbjuder onlinetjänster, såsom samsändningar, webbutsändningar och catch up-tjänster, som kompletterar deras traditionella linjära produktioner. Vidare gör programföretag även tv- och radioliknande program tillgängliga endast online eller online först. Sådana metoder representerar en framväxande verklighet som kan förklaras med förändrade marknadsvillkor och konsumentkrav. Leverantörer av vidaresändningstjänster, som paketerar sändningar av tv- och radioprogram och erbjuder dem till användare samtidigt som den ursprungliga sändningen i oförändrat och oavkortat skick, använder olika vidaresändningsteknik, som till exempel via kabel- eller satellitnät, digitala markbundna, slutna IP-baserade eller mobila nätverk samt det öppna internet. Distributionen av, och tillgången till, tv- och radioprogram är därmed alltmer plattforms- och teknikneutral. Från användarnas sida växer efterfrågan på tillgång till tv- och radiosändningar på alla typer av plattformar i ett gränslöst sammanhang och därför inte bara till sändningar från den egna medlemsstaten utan även med ursprung i andra EU-medlemsstater, till exempel bland språkliga minoriteter i unionen och personer som bor i en annan medlemsstat än den medlemsstat de kommer ifrån.

Ändringsförslag     2

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Ett antal hinder står i vägen för tillhandahållandet av onlinetjänster som är anknutna till sändningar och av vidaresändningstjänster, och därigenom den fria rörligheten för tv- och radioprogram inom unionen. Varje dag sänder programföretag många timmar nyhets-, kultur-, politik-, dokumentär- och underhållningsprogram. I dessa program ingår olika innehåll, som till exempel audiovisuella, musikaliska, litterära eller grafiska verk, som skyddas av upphovsrätt och/eller närstående rättigheter enligt unionslagstiftningen. Detta gör att det blir komplicerat att klarera rättigheter från många olika rättsinnehavare och för olika kategorier av verk och andra skyddade alster. Ofta måste rättigheterna klareras på mycket kort tid, speciellt när man gör nyhets- och aktualitetsprogram. För att kunna tillhandahålla onlinetjänster över gränserna måste programföretag ha de behövliga rättigheterna till verk och andra skyddade alster för alla de berörda territorierna och detta gör det ännu mer komplicerat att klarera rättigheter.

(3)  Varje dag sänder programföretag många timmar nyhets- och aktualitetsprogram. I dessa program ingår olika innehåll, som till exempel audiovisuella, musikaliska, litterära eller grafiska verk, som skyddas av upphovsrätt och/eller närstående rättigheter enligt unionslagstiftningen. Detta gör att det blir komplicerat att klarera rättigheter från många olika rättsinnehavare och för olika kategorier av verk och andra skyddade alster. Ofta måste rättigheterna klareras på mycket kort tid. För att kunna tillhandahålla onlinetjänster över gränserna måste programföretag ha de behövliga rättigheterna till verk och andra skyddade alster för alla de berörda territorierna och detta gör det ännu mer komplicerat att klarera rättigheter.

Ändringsförslag     3

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Operatörer av vidaresändningstjänster, som vanligtvis erbjuder många program som använder otaliga verk och andra skyddade alster som ingår i de vidaresända tv- och radioprogrammen, har väldigt kort tid på sig att skaffa de licenser som behövs och klareringen av rättigheter blir därför en avsevärd börda. Det finns också en risk att rättsinnehavares verk och andra skyddade alster utnyttjas utan tillstånd eller ersättning.

(4)  Operatörer av vidaresändningstjänster, som vanligtvis erbjuder många program som använder otaliga verk och andra skyddade alster som ingår i de vidaresända tv- och radioprogrammen, har väldigt kort tid på sig att skaffa de licenser som behövs och klareringen av rättigheter blir därför en avsevärd börda.

Ändringsförslag     4

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Rättigheterna för verk och andra skyddade alster har harmoniserats, bland annat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG15 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/115/EG.16

(5)  Rättigheterna för verk och andra skyddade alster har harmoniserats, bland annat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG15 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/115/EG.16 Det huvudsakliga syftet med dessa instrument är att åstadkomma en hög skyddsnivå för rättsinnehavarna.

_________________

_________________

15 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (EGT L 167, 22.6.2001, s. 10).

15 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (EGT L 167, 22.6.2001, s. 10).

16 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/115/EG av den 12 december 2006 om uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter (EUT L 376, 27.12.2006, s. 28).

16 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/115/EG av den 12 december 2006 om uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter (EUT L 376, 27.12.2006, s. 28).

Ändringsförslag     5

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Rådets direktiv 93/83/EEG17 underlättar gränsöverskridande satellitsändning och vidaresändning via kabel av tv- och radioprogram från andra EU-medlemsstater. Direktivets bestämmelser om programföretags sändningar är dock begränsade till satellitsändningar och gäller därför inte onlinetjänster i anknytning till sändningar, medan bestämmelserna om vidaresändning av tv- och radioprogram från andra medlemsstater är begränsade till samtidiga, oförändrade och oavkortade vidaresändningar via kabel eller mikrovågssystem och omfattar inte sådan vidaresändning med annan teknik.

(6)  Rådets direktiv 93/83/EEG17 underlättar gränsöverskridande satellitsändning och vidaresändning via kabel av tv- och radioprogram från andra EU-medlemsstater.

_________________

_________________

17 Rådets direktiv 93/83/EEG av den 27 september 1993 om samordning av vissa bestämmelser om upphovsrätt och närstående rättigheter avseende satellitsändningar och vidaresändning via kabel (EGT L 248, 6.10.1993, s. 15).

17 Rådets direktiv 93/83/EEG av den 27 september 1993 om samordning av vissa bestämmelser om upphovsrätt och närstående rättigheter avseende satellitsändningar och vidaresändning via kabel (EGT L 248, 6.10.1993, s. 15).

Ändringsförslag     6

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Därför bör man underlätta det gränsöverskridande tillhandahållandet av onlinetjänster som är anknutna till sändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram med ursprung i andra medlemsstater genom att anpassa den rättsliga ramen för utövande av upphovsrätt och närstående rättigheter av relevans för sådan verksamhet.

utgår

Ändringsförslag     7

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  De anknutna onlinetjänster som omfattas av den här förordningen är sådana tjänster som tillhandahålls av programföretagen själva och som har en tydlig och underordnad anknytning till sändningen. De omfattar tjänster som ger tillgång till tv- och radioprogram på ett linjärt sätt samtidigt som sändningen samt tjänster som inom en fastställd period efter sändningen ger tillgång till tv- och radioprogram som programföretaget har sänt tidigare (så kallade catch up-tjänster). Dessutom omfattar anknutna onlinetjänster sådana tjänster som ger tillgång till material som berikar eller på annat sätt utökar tv- och radioprogram som sänds av programföretaget, till exempel som förhandsvisning, utökning, komplettering eller recension av det berörda programmets innehåll. Tillhandahållande av tillgång till individuella verk eller andra skyddade alster som ingår i ett tv- eller radioprogram ska inte ses som en anknuten onlinetjänst. Definitionen av en anknuten onlinetjänst omfattar inte heller tillhandahållande av tillgång till verk eller andra skyddade alster utan anknytning till en sändning, såsom tjänster som ger tillgång till enskilda musikaliska eller audiovisuella verk, musikalbum eller videor.

utgår

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Genom principen om avtalsfrihet kommer det att vara möjligt att fortsätta begränsa utnyttjandet av de rättigheter som berörs av den ursprungslandsprincip som fastställs i denna förordning, speciellt i den mån vissa tekniska sändningsmetoder eller vissa språkversioner berörs, förutsatt att begränsandet av utnyttjandet av de rättigheterna är förenligt med unionslagstiftningen.

(11)  Genom principen om avtalsfrihet och i syfte att stödja befintliga licensieringsmodeller, såsom exklusiv territoriell licensiering, som möjliggör de finansieringsmekanismer som är avgörande för audiovisuell produktion, liksom den optimala distributionen och främjandet av kulturell mångfald, bör det vara möjligt att fortsätta begränsa utnyttjandet av de rättigheter som berörs av den ursprungslandsprincip som fastställs i denna förordning, speciellt i den mån vissa tekniska sändningsmetoder, såsom geoblockering eller geofiltrering, eller vissa språkversioner berörs, förutsatt att begränsandet av utnyttjandet av de rättigheterna är förenligt med unionslagstiftningen.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a)  Den bakomliggande logiken i många internationella samproduktionsavtal är att rättigheterna till samproduktionen ska utnyttjas separat och oberoende av var och en av medproducenterna genom att man delar upp nyttjanderättigheterna sinsemellan enligt territoriella gränser. Vid utövandet av varje medproducents rättigheter måste hänsyn tas till en annan medproducents rättigheter, med beaktande av parternas finansieringsandel. Där tillstånd för kommunikation till allmänheten eller tillgängliggörande av samproducerade audiovisuella verk av en medproducent skulle påverka värdet av en annan medproducents nyttjanderättigheter allvarligt, skulle avtal mellan medproducenterna kunna innehålla bestämmelser som omfattar situationer då den senare medproducenten måste ge sitt samtycke till tillstånd för den tidigare medproducenten, till exempel i fallet då språkversionen eller versionerna av de verk som tillgängliggörs, inklusive när versionen är dubbad eller försedd med undertexter, sammanfaller med språket eller språken som är allmänt förstådda inom det territorium som tilldelats genom avtalet till en annan medproducent. Därför skulle avtal mellan medproducenterna, i den utsträckning de är förenliga med unionsrätten, kunna kräva användning av tekniska åtgärder för att förhindra att parten lägger sig i den andra partens överenskomna territoriella utnyttjande.

Ändringsförslag     10

Förslag till förordning

Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11b)  Teknik för direktinjicering möjliggör att ett programföretags programbärande signaler uteslutande överförs till operatörer av vidaresändningstjänster. Operatörerna i sin tur paketerar signalerna och levererar dem till sina kunder, och ofta inkluderas andra närstående mervärdestjänster såsom catch up-tjänster, lokal portabilitet och streamningstjänster. Att leverera program som paketeras och hanteras av programföretag utgör en betydande del av intäkterna för operatörer av vidaresändningstjänster via kabel. Operatörer av vidaresändningstjänster bör fortsätta ersätta rättsinnehavare oavsett vilken teknik som används.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Operatörer av vidaresändningstjänster som tillhandahålls via satellitnät eller digitala markbundna, slutna IP-baserade, mobila och liknande nätverk, tillhandahåller tjänster motsvarande dem som tillhandahålls av operatörer av vidaresändningstjänster via kabel, då de i ett oförändrat och oavkortat skick samtidigt vidaresänder en ursprunglig tv- eller radiosändning från en annan medlemsstat till allmänheten, då denna ursprungliga sändning sker trådbundet eller trådlöst, även via satellit men inte online, och är avsedd för mottagning av allmänheten. De bör därför omfattas av denna förordning och gynnas av den mekanism som inför obligatorisk kollektiv förvaltning. Vidaresändningstjänster som erbjuds på det öppna internet bör inte omfattas av denna förordning eftersom de tjänsterna har andra egenskaper. De är inte kopplade till någon viss infrastruktur och har begränsade möjligheter att säkerställa en kontrollerad miljö i jämförelse med till exempel kabelnätverk eller slutna IP-baserade nätverk.

(12)  Operatörer av vidaresändningstjänster som tillhandahålls via satellitnät eller digitala markbundna, slutna IP-baserade, mobila och liknande nätverk samt via en internetanslutningstjänst enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/21201a, tillhandahåller tjänster motsvarande dem som tillhandahålls av operatörer av vidaresändningstjänster via kabel, då de i ett oförändrat och oavkortat skick samtidigt vidaresänder en ursprunglig tv- eller radiosändning från en annan medlemsstat till allmänheten, då denna ursprungliga sändning sker trådbundet eller trådlöst, även via satellit samt online, och är avsedd för mottagning av allmänheten. De bör därför omfattas av denna förordning och gynnas av den mekanism som inför obligatorisk kollektiv förvaltning. Vidaresändningstjänster som erbjuds på det öppna internet bör endast undantas från denna förordning om de inte kan säkerställa en sluten miljö i jämförelse med till exempel kabelnätverk eller slutna IP-baserade nätverk.

 

_________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2120 av den 25 november 2015 om åtgärder rörande en öppen internetanslutning och om ändring av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster och förordning (EU) nr 531/2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen (EUT L 310, 26.11.2015, s. 1).

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  För att ge rättslig säkerhet till operatörer av vidaresändningstjänster som tillhandahålls via satellitnät eller digitala markbundna, slutna IP-baserade, mobila eller liknande nätverk, och för att överbrygga nationella lagstiftningsskillnader i fråga om sådana vidaresändningstjänster bör man tillämpa bestämmelser liknande dem som gäller vidaresändning via kabel enligt direktiv 93/83/EEG. Enligt de bestämmelser som fastställs i det direktivet ska rätten att meddela eller vägra tillstånd för en vidaresändningsoperatör utövas genom en kollektiv förvaltningsorganisation. Detta påverkar inte direktiv 2014/26/EU18 och i synnerhet dess bestämmelser om rättsinnehavares rättigheter i fråga om valet av kollektiv förvaltningsorganisation.

(13)  För att ge rättslig säkerhet till operatörer av vidaresändningstjänster som tillhandahålls via satellitnät eller digitala markbundna, IP-baserade, mobila eller liknande nätverk, och för att överbrygga nationella lagstiftningsskillnader i fråga om sådana vidaresändningstjänster bör man tillämpa bestämmelser liknande dem som gäller vidaresändning via kabel enligt direktiv 93/83/EEG. Enligt de bestämmelser som fastställs i det direktivet ska rätten att meddela eller vägra tillstånd för en vidaresändningsoperatör utövas genom en kollektiv förvaltningsorganisation. Detta påverkar inte direktiv 2014/26/EU18 och i synnerhet dess bestämmelser om rättsinnehavares rättigheter i fråga om valet av kollektiv förvaltningsorganisation.

__________________

__________________

18 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU av den 26 februari 2014 om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden, EUT L 84, 20.3.2014, s. 72.

18 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU av den 26 februari 2014 om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden, EUT L 84, 20.3.2014, s. 72.

Ändringsförslag     13

Förslag till förordning

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a)  För att kunna tillgodose konsumenternas krav bör utövandet av vidaresändningsrättigheter enligt definitionen i denna förordning och i rådets direktiv 93/83/EEG även gälla funktioner som är nära kopplade till den linjära sändning för vilken vidaresändningsrättigheterna erhålls. Tidsförskjutna tjänster som endast görs tillgängliga under en viss tidsperiod, enligt överenskommelse mellan avtalsparterna, under eller efter vidaresändningen, såsom internetbaserad PVR (personlig videoinspelning) och omstart-tv, bör betraktas som sådana funktioner. En funktion som ersätter ett programföretags onlinetjänster bör inte betraktas som en funktion som är nära kopplad till den linjära sändning för vilken vidaresändningsrättigheterna erhålls. Utövandet av vidaresändningsrättigheter bör därför inte tillämpas på en sådan funktion som erbjuds av en vidaresändningsoperatör.

Ändringsförslag     14

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Det är nödvändigt att tillämpa ursprungslandsprincipen även på befintliga avtal, för att förhindra att tillämpningen av ursprungslandsprincipen kringgås genom förlängning av varaktigheten för befintliga avtal om utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter av relevans för tillhandahållande av, tillgång till eller användning av en anknuten onlinetjänst, men med en övergångsperiod.

utgår

Ändringsförslag     15

Förslag till förordning

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a)  Programföretag som sänder sina programbärande signaler till distributörer via direktinjicering för mottagning av allmänheten bör vara solidariskt ansvariga med dessa distributörer för sådana enskilda och odelbara överföringar till allmänheten och tillgängliggörande för allmänheten, enligt vad som fastställs i artikel 3 i direktiv 2001/29/EG, som de genomför tillsammans. Sådana programföretag och distributörer bör därför skaffa tillstånd från de berörda rättsinnehavarna vad gäller sitt respektive deltagande i sådana handlingar.

Ändringsförslag     16

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  aktualitetsprogram: en genre inom radio- och tv-journalistiken med tonvikt på detaljerad analys av och diskussion om nyhetshändelser som nyligen inträffat eller pågår vid tiden för sändningen.

Ändringsförslag     17

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ab)  nyhetsprogram: en programgenre med tonvikt på nyhetsreportage som produceras för så enkel och snabb rapportering som möjligt, ofta med minimal analys.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  vidaresändning: all samtidig, oförändrad och oavkortad vidaresändning, annan än vidaresändning via kabel enligt definitionen i direktiv 93/83/EEG och vidaresändning som tillhandahålls via en internetanslutningstjänst enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2120, vilken är avsedd för mottagning av allmänheten, av en ursprunglig sändning från en annan medlemsstat, trådbundet eller trådlöst, även via satellit men inte online, av tv- och radioprogram som är avsedda för mottagning av allmänheten, förutsatt att sådan vidaresändning görs av en annan part än det programföretag som gjorde den ursprungliga sändningen eller under vars kontroll och ansvar den sändningen gjordes.

(b)  vidaresändning: all samtidig, oförändrad och oavkortad vidaresändning, annan än vidaresändning via kabel enligt definitionen i direktiv 93/83/EEG och vidaresändning som tillhandahålls via en internetanslutningstjänst enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2120, vilken är avsedd för mottagning av allmänheten, av en ursprunglig sändning från en annan medlemsstat, trådbundet eller trådlöst, även via satellit men inte online, av tv- och radioprogram som slutligen är avsedda för mottagning av allmänheten, förutsatt att sådan vidaresändning görs av en annan part än det programföretag som gjorde den ursprungliga sändningen eller under vars kontroll och ansvar den sändningen gjordes. Vidaresändningar online ingår i tillämpningsområdet för denna förordning så länge de är koppade till en särskild infrastruktur eller kan säkerställa en kontrollerad användarmiljö.

__________________

__________________

19 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2120 av den 25 november 2015 om åtgärder rörande en öppen internetanslutning och om ändring av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster och förordning (EU) nr 531/2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen (EUT L 310, 26.11.2015, s. 1).

19 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2120 av den 25 november 2015 om åtgärder rörande en öppen internetanslutning och om ändring av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster och förordning (EU) nr 531/2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen (EUT L 310, 26.11.2015, s. 1).

Ändringsförslag     19

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  sluten miljö: en miljö där en vidaresändningsoperatör endast tillhandahåller en vidaresändningstjänst till en definierbar konsumentkrets.

Ändringsförslag     20

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bb)  direktinjicering: en två- eller flerstegsprocess genom vilken programföretag sänder ”punkt till punkt” – trådbundet eller trådlöst, bland annat via satellit – på ett sådant sätt att de programbärande signalerna inte kan tas emot av allmänheten under en sådan överföring, deras programbärande signaler för mottagning av allmänheten till distributörer som sedan erbjuder dessa program till allmänheten, samtidigt och på ett oförändrat och oavkortat sätt, för att titta eller lyssna via kabelnät, mikrovågssystem, satellit, digital marksändning, IP-baserade nätverk eller liknande nätverk.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Punkt 1 ska inte tillämpas på onlinetjänster som i sin helhet främst eller enbart riktar sig till en publik i en medlemsstat som inte är det land där programföretaget har sin huvudsakliga etableringsort.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b)  Punkt 1 ska inte inkräkta på principen om avtalsfrihet i samband med upphovsrätt och inte påverka de rättigheter som fastställs i direktiv 2001/29/EG. De som innehar och de som nyttjar rättigheter kan därför komma överens om en geografisk begränsning av tillämpningsområdet för de rättigheter som är underställda ursprungslandsprincipen, förutsatt att de respekterar relevanta bestämmelser.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1c)  Punkt 1 ska inte tillämpas på överföring till allmänheten, tillgängliggörande för allmänheten och mångfaldigande av

 

(i)  audiovisuella verk som licensierats till programföretag av en tredje part, inbegripet av ett annat programföretag, utom i de fall då sådana audiovisuella verk har beställts och helt finansierats av det programföretag som tillhandahåller den onlinetjänst som avses i punkt 1,

 

(ii)  samproducerade audiovisuella verk förutsatt att de inte finansierats helt av programföretaget, och 

 

(iii)  verk eller andra skyddade alster som ingår i sändningar av sportevenemang.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Principen om avtalsfrihet garanterar möjligheten att begränsa nyttjandet av de rättigheter som berörs av ursprungslandsprincipen enligt punkt 1, även genom avtal om absolut territoriell ensamrätt. I sådana fall där beslut som rör unionslagstiftningen förhindrar avtalsklausuler som beviljar och/eller verkställer absolut territoriell ensamrätt ska bestämmelsen i punkt 1 upphöra att gälla.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Om en upphovsman har överfört sin vidaresändningsrätt till ett programföretag eller en producent behåller upphovsmannen en rätt till skälig ersättning för vidaresändning av sitt verk. Förvaltningen av denna rättighet kan anförtros en kollektiv förvaltningsorganisation som företräder upphovsmän.

 

Denna bestämmelse utesluter inte kollektivavtal, driftsavtal och gemensamma ersättningsbestämmelser med programföretag, producenter och fackföreningar, förutsatt att upphovsmannen beviljas skälig ersättning för vidaresändning av sitt verk.

Ändringsförslag     26

Förslag till förordning

Artikel 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 5

utgår

Övergångsbestämmelse

 

Avtal om utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter av relevans för överföring till allmänheten och tillgängliggörande som inträffar vid tillhandahållandet av en anknuten onlinetjänst samt för mångfaldigande som krävs för tillhandahållande av, tillgång till eller användning av en anknuten onlinetjänst vilka är i kraft den [det datum som nämns i artikel 7.2, datum fylls i av Publikationsbyrån] ska omfattas av artikel 2 från och med den [det datum som nämns i artikel 7.2 + 2 år, datum fylls i av Publikationsbyrån] om de löper ut efter det datumet.

 

Ändringsförslag     27

Förslag till förordning

Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 5a

 

Utnyttjande av programsändningar via direktinjicering

 

Programföretag som sänder sina programbärande signaler via direktinjicering till distributörer för allmänhetens mottagande är solidariskt ansvariga tillsammans med sådana distributörer för sådana enskilda, odelbara överföringar till allmänheten och tillgängliggörande för allmänheten, enligt vad som fastställs i artikel 3 i direktiv 2001/29/EG, som de genomför tillsammans. Sådana programföretag och sådana distributörer ska därför skaffa tillstånd från de berörda rättsinnehavarna vad gäller sitt respektive deltagande i sådana handlingar.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Senast den [3 år efter det datum som nämns i artikel 7.2, datum fylls i av Publikationsbyrån] ska kommissionen utföra en översyn av denna förordning och lägga fram en rapport om de huvudsakliga resultaten till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

(1)  Senast den [3 år efter det datum som nämns i artikel 7.2, datum fylls i av Publikationsbyrån] ska kommissionen utföra en översyn av denna förordning och lägga fram en rapport om de huvudsakliga resultaten till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Denna rapport ska på ett enkelt och effektivt sätt göras tillgänglig för allmänheten.

BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM FÖREDRAGANDEN AV YTTRANDET HAR TAGIT EMOT SYNPUNKTER FRÅN

Denna förteckning har upprättats på helt frivillig grund och uteslutande på föredragandens ansvar. Föredraganden har mottagit synpunkter från följande enheter eller personer under det att förslaget till yttrande utarbetades, fram till dess antagande i utskottet.

Enhet och/eller person

European Broadcasting Union (EBU)

European Composer and Songwriter Alliance (ECSA)

European Grouping of Societies of Authors and Composers (GESAC)

International Confederation of Music Publishers (ICMP)

ARD

ZDF

Vodafone

Association of European Radios (AER)

Association for the International Collective Management of Audiovisual Works (AGICOA)

GSM-Association (GSMA)

European Film Agency Directors (EFADs)

Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Society of Audiovisual Authors (SAA)

Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA)

Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V. (Bitkom)

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Bestämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa av programföretagens onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram

Referensnummer

COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

6.10.2016

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

CULT

6.10.2016

Associerade utskott - tillkännagivande i kammaren

 

16.3.2017

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Petra Kammerevert

25.10.2016

Behandling i utskott

28.2.2017

 

 

 

Antagande

21.6.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

9

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Martin Sonneborn, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Emma McClarkin, Martina Michels

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

David Borrelli

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

19

+

ECR

Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Morten Messerschmidt, John Procter

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Momchil Nekov, Julie Ward, Krystyna Łybacka

Verts/ALE

Helga Trüpel

9

-

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

EFDD

David Borrelli

ENF

Dominique Bilde

GUE/NGL

Curzio Maltese, Martina Michels

NI

Martin Sonneborn

S&D

Petra Kammerevert

Verts/ALE

Jill Evans

1

0

S&D

Luigi Morgano

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (23.6.2017)

till utskottet för rättsliga frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa av programföretagens onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram

(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

Föredragande av yttrande: Jerzy Buzek

KORTFATTAD MOTIVERING

Förslaget till förordning syftar till att främja en bredare spridning av tv- och radioprogram genom att utöka vissa principer i 1993 års satellit- och kabeldirektiv till onlinemiljön, däribland ursprungslandsprincipen för programföretagens ”anknutna” onlinetjänster och utvidgning av obligatorisk kollektiv förvaltning av rättigheter för vidaresändningstjänster som tillhandahålls på andra sätt än via kabel, genom slutna nätverk.

Föredraganden stöder kommissionens allmänna strategi att utöka ursprungslandsprincipen till att även omfatta programföretagens ”anknutna” onlinetjänster, för att underlätta licensiering av upphovsrätt och anknutna verk. Vidare välkomnar föredraganden bestämmelserna om utökad obligatorisk kollektiv förvaltning av rättigheter, men anser att även vidaresändningar över det öppna internet bör omfattas, förutsatt att de är kopplade till en kontrollerad miljö, exempelvis en definierbar användargrupp på grundval av registrering eller verifiering av användarna.

Samtidigt bör det betonas att dessa nya bestämmelser är förenliga med principen om avtalsfrihet, som är avgörande för den långsiktiga livskraften för europeiska audiovisuella verk. Föredraganden vill stärka dessa bestämmelser genom att kommissionen i sin översyn av förordningen beaktar dess inverkan på finansiering av och investeringar i audiovisuella verk i Europa.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag     1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  För att bidra till att den inre marknaden fungerar är det nödvändigt att se till att användare runtom i unionen får större tillgång till tv- och radioprogram med ursprung i andra medlemsstater, genom att underlätta licensiering av upphovsrätt och närstående rättigheter för verk och andra skyddade alster som ingår i sändningar av sådana program. Tv- och radioprogram är viktiga medel för att främja kulturell och språklig mångfald, social sammanhållning samt tillgång till information.

(1)  För att bidra till att den inre marknaden fungerar, och för att främja kulturell och språklig mångfald, social sammanhållning och tillgång till information, är det nödvändigt att se till att användare runtom i unionen får större tillgång till tv- och radioprogram med ursprung i andra medlemsstater, genom att underlätta licensiering av upphovsrätt och närstående rättigheter för verk och andra skyddade alster som ingår i sändningar av sådana program.

Ändringsförslag     2

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1а)   Det bör uppmuntras att det skapas affärsförbindelser mellan medieoperatörer och operatörer av radiotjänster i medlemsstaterna så att man, på begäran av en konsument bosatt i någon av medlemsstaterna, kan tillhandahålla pakettjänster som inbegriper program från en annan medlemsstat.

Ändringsförslag     3

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Utvecklingen av digital teknik och internet har förvandlat distributionen av och tillgången till tv- och radioprogram. Användare väntar sig i allt större grad att ha tillgång till tv- och radioprogram både live och som beställtjänst, både genom traditionella kanaler, som satellit eller kabel, och genom onlinetjänster. Det blir därför allt vanligare att programföretag utöver sina egna sändningar av tv- och radioprogram erbjuder onlinetjänster i anknytning till sändningen, såsom samsändningar och catch up-tjänster. Leverantörer av vidaresändningstjänster, som paketerar sändningar av tv- och radioprogram och erbjuder dem till användare samtidigt som den ursprungliga sändningen i oförändrat och oavkortat skick, använder olika vidaresändningsteknik, som till exempel via kabel- eller satellitnät, digitala markbundna, slutna IP-baserade eller mobila nätverk samt det öppna internet. Från användarnas sida växer efterfrågan på tillgång till tv- och radiosändningar inte bara från den egna medlemsstaten utan även med ursprung i andra EU-medlemsstater, till exempel bland språkliga minoriteter i unionen och personer som bor i en annan medlemsstat än den medlemsstat de kommer ifrån.

(2)  Utvecklingen av digital teknik på marknadsplatserna på internet håller på att omforma distributionen av och tillgången till tv- och radioprogram. Användare väntar sig i allt större grad att ha tillgång till tv- och radioprogram både live och som beställtjänst, både genom traditionella kanaler, som satellit eller kabel, och genom onlinetjänster. Det blir därför allt vanligare att programföretag utöver sina egna sändningar av tv- och radioprogram erbjuder onlinetjänster i anknytning till sändningen, såsom samsändningar och catch up-tjänster, i syfte att bredda sitt standardutbud. Leverantörer av vidaresändningstjänster, som paketerar sändningar av tv- och radioprogram och erbjuder dem till användare samtidigt som den ursprungliga sändningen i oförändrat och oavkortat skick, använder olika vidaresändningsteknik, som till exempel via kabel- eller satellitnät, digitala markbundna, slutna IP-baserade eller mobila nätverk samt det öppna internet. Distributionen av, och tillgången till, tv- och radioprogram är därmed alltmer plattforms- och teknikneutral. Från användarnas sida växer efterfrågan på tillgång till tv- och radiosändningar på olika plattformar i en gränslös miljö, och därför inte bara från den egna medlemsstaten utan även med ursprung i andra EU-medlemsstater, till exempel bland språkliga minoriteter i unionen och personer som bor i en annan medlemsstat än den medlemsstat de kommer ifrån eller som reser dit tillfälligt.

Ändringsförslag     4

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2а)  Leverantörer av audiovisuella medietjänster bör sträva efter att säkerställa att deras tekniska tjänster gradvis görs tillgängliga för personer med syn- eller hörselnedsättning.

Ändringsförslag     5

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Ett antal hinder står i vägen för tillhandahållandet av onlinetjänster som är anknutna till sändningar och av vidaresändningstjänster, och därigenom den fria rörligheten för tv- och radioprogram inom unionen. Varje dag sänder programföretag många timmar nyhets-, kultur-, politik-, dokumentär- och underhållningsprogram. I dessa program ingår olika innehåll, som till exempel audiovisuella, musikaliska, litterära eller grafiska verk, som skyddas av upphovsrätt och/eller närstående rättigheter enligt unionslagstiftningen. Detta gör att det blir komplicerat att klarera rättigheter från många olika rättsinnehavare och för olika kategorier av verk och andra skyddade alster. Ofta måste rättigheterna klareras på mycket kort tid, speciellt när man gör nyhets- och aktualitetsprogram. För att kunna tillhandahålla onlinetjänster över gränserna måste programföretag ha de behövliga rättigheterna till verk och andra skyddade alster för alla de berörda territorierna och detta gör det ännu mer komplicerat att klarera rättigheter.

(3)  Varje dag sänder programföretag många timmar nyhets- och samhällsprogram. I dessa program ingår olika innehåll, som till exempel audiovisuella, musikaliska, litterära eller grafiska verk, som skyddas av upphovsrätt och/eller närstående rättigheter enligt unionslagstiftningen. Detta gör att det blir komplicerat att klarera rättigheter från många olika rättsinnehavare och för olika kategorier av verk och andra skyddade alster. Ofta måste rättigheterna klareras på mycket kort tid, speciellt när man gör nyhets- och aktualitetsprogram. För att kunna tillhandahålla onlinetjänster över gränserna måste programföretag ha de behövliga rättigheterna till verk och andra skyddade alster för alla de berörda territorierna och detta gör det ännu mer komplicerat att klarera rättigheter.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Operatörer av vidaresändningstjänster, som vanligtvis erbjuder många program som använder otaliga verk och andra skyddade alster som ingår i de vidaresända tv- och radioprogrammen, har väldigt kort tid på sig att skaffa de licenser som behövs och klareringen av rättigheter blir därför en avsevärd börda. Det finns också en risk att rättsinnehavares verk och andra skyddade alster utnyttjas utan tillstånd eller ersättning.

(4)  Operatörer av vidaresändningstjänster, som vanligtvis erbjuder många program som använder otaliga verk och andra skyddade alster som ingår i de vidaresända tv- och radioprogrammen, har väldigt kort tid på sig att skaffa de licenser som behövs och klareringen av rättigheter blir därför en avsevärd börda. Det finns också en risk att rättsinnehavares verk och andra skyddade alster utnyttjas utan tillstånd eller rättvis ersättning om inte tillgång till tjänsten erbjuds på grundval av personliga abonnemang eller en tydligt avgränsad användargrupp eller mot en avgift. Denna risk kan dock åtgärdas genom avtalsöverenskommelser.

Ändringsförslag     7

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Rättigheterna för verk och andra skyddade alster har harmoniserats, bland annat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG15 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/115/EG16.

(5)  Rättigheterna för verk och andra skyddade alster har harmoniserats, bland annat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG15 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/115/EG16, något som i synnerhet syftat till att säkerställa skyddet för rättsinnehavare.

_________________

_________________

15 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (EGT L 167, 22.6.2001, s. 10).

15 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (EGT L 167, 22.6.2001, s. 10).

16 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/115/EG av den 12 december 2006 om uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter (EUT L 376, 27.12.2006, s. 28).

16 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/115/EG av den 12 december 2006 om uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter (EUT L 376, 27.12.2006, s. 28).

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Rådets direktiv 93/83/EEG17 underlättar gränsöverskridande satellitsändning och vidaresändning via kabel av tv- och radioprogram från andra EU-medlemsstater. Direktivets bestämmelser om programföretags sändningar är dock begränsade till satellitsändningar och gäller därför inte onlinetjänster i anknytning till sändningar, medan bestämmelserna om vidaresändning av tv- och radioprogram från andra medlemsstater är begränsade till samtidiga, oförändrade och oavkortade vidaresändningar via kabel eller mikrovågssystem och omfattar inte sådan vidaresändning med annan teknik.

(6)  Rådets direktiv 93/83/EEG17 underlättar gränsöverskridande satellitsändning och vidaresändning via kabel av tv- och radioprogram från andra EU-medlemsstater. Direktivets bestämmelser om programföretags sändningar är dock begränsade till satellitsändningar och gäller därför inte sändningar av onlinetjänster, medan bestämmelserna om vidaresändning av tv- och radioprogram från andra medlemsstater är begränsade till samtidiga, oförändrade och oavkortade vidaresändningar via kabel eller mikrovågssystem.

__________________

__________________

17 Rådets direktiv 93/83/EEG av den 27 september 1993 om samordning av vissa bestämmelser om upphovsrätt och närstående rättigheter avseende satellitsändningar och vidaresändning via kabel (EGT L 248, 6.10.1993, s. 15).

17 Rådets direktiv 93/83/EEG av den 27 september 1993 om samordning av vissa bestämmelser om upphovsrätt och närstående rättigheter avseende satellitsändningar och vidaresändning via kabel (EGT L 248, 6.10.1993, s. 15).

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Därför bör man underlätta det gränsöverskridande tillhandahållandet av onlinetjänster som är anknutna till sändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram med ursprung i andra medlemsstater genom att anpassa den rättsliga ramen för utövande av upphovsrätt och närstående rättigheter av relevans för sådan verksamhet.

(7)  För att underlätta det gränsöverskridande tillhandahållandet av onlinetjänster som är anknutna till sändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram med ursprung i andra medlemsstater är det därför nödvändigt att anpassa den rättsliga ramen för utövande av upphovsrätt och närstående rättigheter av relevans för sådan verksamhet. Den gränsöverskridande onlinetillgången till europeiskt innehåll kommer att stärkas ytterligare genom att man i programföretagens anknutna onlinetjänster inkluderar tjänster som uteslutande består i tillhandahållande till allmänheten av verk som producerats under deras redaktionella ansvar och som sänds endast online.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  De anknutna onlinetjänster som omfattas av den här förordningen är sådana tjänster som tillhandahålls av programföretagen själva och som har en tydlig och underordnad anknytning till sändningen. De omfattar tjänster som ger tillgång till tv- och radioprogram på ett linjärt sätt samtidigt som sändningen samt tjänster som inom en fastställd period efter sändningen ger tillgång till tv- och radioprogram som programföretaget har sänt tidigare (så kallade catch up-tjänster). Dessutom omfattar anknutna onlinetjänster sådana tjänster som ger tillgång till material som berikar eller på annat sätt utökar tv- och radioprogram som sänds av programföretaget, till exempel som förhandsvisning, utökning, komplettering eller recension av det berörda programmets innehåll. Tillhandahållande av tillgång till individuella verk eller andra skyddade alster som ingår i ett tv- eller radioprogram ska inte ses som en anknuten onlinetjänst. Definitionen av en anknuten onlinetjänst omfattar inte heller tillhandahållande av tillgång till verk eller andra skyddade alster utan anknytning till en sändning, såsom tjänster som ger tillgång till enskilda musikaliska eller audiovisuella verk, musikalbum eller videor.

(8)  De anknutna onlinetjänster som omfattas av den här förordningen är sådana tjänster som tillhandahålls av programföretagen själva och som har en tydlig och underordnad anknytning till sändningen. De omfattar tjänster som ger tillgång till tv- och radioprogram på ett linjärt sätt samtidigt som sändningen samt tjänster som inom en fastställd period efter sändningen ger tillgång till tv- och radioprogram som programföretaget har sänt tidigare, eller tjänster som före sändningen ger tillgång till tv- och radioprogram som programföretaget kommer att sända (exempelvis catch up- eller preview-tjänster). Dessutom omfattar anknutna onlinetjänster sådana tjänster som ger tillgång till material som berikar eller på annat sätt utökar tv- och radioprogram som sänds av programföretaget, till exempel som förhandsvisning, utökning, komplettering eller recension av det berörda programmets innehåll, eller en tjänst från ett programföretag vilken uteslutande består i att för allmänheten tillhandahålla verk som producerats av programföretaget. Definitionen av en anknuten onlinetjänst omfattar inte tillhandahållande av tillgång till verk eller andra skyddade alster utan anknytning till och separat från programföretagets sändningar, såsom tjänster som ger tillgång till enskilda musikaliska eller audiovisuella verk, musikalbum eller videor.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Eftersom tillhandahållandet av, tillgången till eller användningen av en anknuten onlinetjänst anses inträffa enbart i den medlemsstat där programföretaget har sin huvudsakliga etableringsort, även om den anknutna onlinetjänsten i själva verket kan tillhandahållas över gränserna till andra medlemsstater, är det nödvändigt att säkerställa att parterna vid fastställandet av den summa som ska betalas för de berörda rättigheterna beaktar den anknutna onlinetjänstens alla aspekter, såsom tjänstens egenskaper, publik – både publiken i den medlemsstat där programföretaget har sin huvudsakliga etableringsort och i andra medlemsstater där den anknutna onlinetjänsten är tillgänglig och används – och språkversionen.

(10)  Eftersom tillhandahållandet av en anknuten onlinetjänst anses inträffa enbart i den medlemsstat där programföretaget har sin huvudsakliga etableringsort, även om den anknutna onlinetjänsten i själva verket kan tillhandahållas över gränserna till andra medlemsstater, är det nödvändigt att säkerställa att parterna vid fastställandet av den summa som ska betalas för de berörda rättigheterna beaktar den anknutna onlinetjänstens alla aspekter, såsom tjänstens egenskaper, potentiell och faktisk publik – både publiken i den medlemsstat där programföretaget har sin huvudsakliga etableringsort och i andra medlemsstater där den anknutna onlinetjänsten är tillgänglig och används – och alla språkversioner. Onlinetjänster som i sin helhet till största delen och huvudsakligen riktar sig till en publik utanför den medlemsstat i vilken programföretaget har sin huvudsakliga etableringsort bör undantas från denna förordnings tillämpningsområde.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Genom principen om avtalsfrihet kommer det att vara möjligt att fortsätta begränsa utnyttjandet av de rättigheter som berörs av den ursprungslandsprincip som fastställs i denna förordning, speciellt i den mån vissa tekniska sändningsmetoder eller vissa språkversioner berörs, förutsatt att begränsandet av utnyttjandet av de rättigheterna är förenligt med unionslagstiftningen.

(11)  Denna förordning berör varken de rättigheter som föreskrivs i direktiv 2001/29/EG eller förvärv eller försäljning av rättigheter på avtalsbasis för sådana anknutna onlinetjänster. Genom principerna om territorialitet och avtalsfrihet kommer det därför att vara möjligt att fortsätta begränsa utnyttjandet av de rättigheter som berörs av den ursprungslandsprincip som fastställs i denna förordning, speciellt i den mån vissa tekniska sändningsmetoder eller vissa språkversioner berörs, förutsatt att begränsandet av utnyttjandet av de rättigheterna är förenligt med nationell rätt och unionslagstiftningen.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Operatörer av vidaresändningstjänster som tillhandahålls via satellitnät eller digitala markbundna, slutna IP-baserade, mobila och liknande nätverk, tillhandahåller tjänster motsvarande dem som tillhandahålls av operatörer av vidaresändningstjänster via kabel, då de i ett oförändrat och oavkortat skick samtidigt vidaresänder en ursprunglig tv- eller radiosändning från en annan medlemsstat till allmänheten, då denna ursprungliga sändning sker trådbundet eller trådlöst, även via satellit men inte online, och är avsedd för mottagning av allmänheten. De bör därför omfattas av denna förordning och gynnas av den mekanism som inför obligatorisk kollektiv förvaltning. Vidaresändningstjänster som erbjuds på det öppna internet bör inte omfattas av denna förordning eftersom de tjänsterna har andra egenskaper. De är inte kopplade till någon viss infrastruktur och har begränsade möjligheter att säkerställa en kontrollerad miljö i jämförelse med till exempel kabelnätverk eller slutna IP-baserade nätverk.

(12)  Operatörer av vidaresändningstjänster som tillhandahålls via satellitnät eller digitala markbundna, IP-baserade, mobila och liknande nätverk, liksom vissa andra vidaresändningar, tillhandahåller tjänster motsvarande dem som tillhandahålls av operatörer av vidaresändningstjänster via kabel, då de i ett oförändrat och oavkortat skick samtidigt vidaresänder en ursprunglig tv- eller radiosändning från en annan medlemsstat till allmänheten, då denna ursprungliga sändning sker trådbundet eller trådlöst, även via satellit och online, och är avsedd för mottagning av allmänheten. De bör därför omfattas av denna förordning och gynnas av den mekanism som inför obligatorisk kollektiv förvaltning. Vidaresändningstjänster som erbjuds på det öppna internet bör omfattas av denna förordning så länge de tillhandahålls i en kontrollerad miljö, som en avgränsad grupp abonnenter eller registrerade användare, och är jämförbara med slutna nätverk.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  För att ge rättslig säkerhet till operatörer av vidaresändningstjänster som tillhandahålls via satellitnät eller digitala markbundna, slutna IP-baserade, mobila eller liknande nätverk, och för att överbrygga nationella lagstiftningsskillnader i fråga om sådana vidaresändningstjänster bör man tillämpa bestämmelser liknande dem som gäller vidaresändning via kabel enligt direktiv 93/83/EEG. Enligt de bestämmelser som fastställs i det direktivet ska rätten att meddela eller vägra tillstånd för en vidaresändningsoperatör utövas genom en kollektiv förvaltningsorganisation. Detta påverkar inte direktiv 2014/26/EU18 och i synnerhet dess bestämmelser om rättsinnehavares rättigheter i fråga om valet av kollektiv förvaltningsorganisation.

(13)  För att ge rättslig säkerhet till operatörer av vidaresändningstjänster som tillhandahålls via satellitnät eller digitala markbundna, IP-baserade, mobila eller liknande nätverk, och för att överbrygga nationella lagstiftningsskillnader i fråga om sådana vidaresändningstjänster bör man tillämpa bestämmelser liknande dem som gäller vidaresändning via kabel enligt direktiv 93/83/EEG. Enligt de bestämmelser som fastställs i det direktivet ska rätten att meddela eller vägra tillstånd för en vidaresändningsoperatör utövas genom en kollektiv förvaltningsorganisation. Detta påverkar inte direktiv 2014/26/EU och i synnerhet dess bestämmelser om rättsinnehavares rättigheter i fråga om valet av kollektiv förvaltningsorganisation.

__________________

__________________

18 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU av den 26 februari 2014 om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden, EUT L 84, 20.3.2014, s. 72.

18 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU av den 26 februari 2014 om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden, EUT L 84, 20.3.2014, s. 72.

Ändringsförslag     15

Förslag till förordning

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a)  Programföretag som sänder sina programbärande signaler till distributörer genom ett förfarande för direktinjicering, för mottagning av allmänheten, bör vara solidariskt ansvariga med sina distributörer för sådana enskilda och odelbara överföringar till allmänheten och tillgängliggöranden för allmänheten, enligt vad som fastställs i artikel 3 i direktiv 2001/29/EG, som de genomför tillsammans. Sådana programföretag och distributörer bör därför skaffa tillstånd från de berörda rättsinnehavarna vad gäller sitt respektive deltagande i sådana handlingar.

Ändringsförslag     16

Förslag till förordning

Skäl 14b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14b)  Tillämpningen av upphovsrätt och närstående rättigheter är i vissa fall uppdelad i flera nationella, territoriellt avgränsade rättigheter, som har olika rättsinnehavare och som i vissa fall utövas av en annan enhet. En databas som underhålls av de kollektiva förvaltningsorganisationerna behövs därför, för att göra det lättare att fastställa rättsinnehavarna och underlätta för programföretag och operatörer för vidaresändningar att sluta licensieringsavtal.

Ändringsförslag     17

Förslag till förordning

Skäl 14c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14c)  Det undantag som föreskrivs i artikel 4 för de rättigheter som utövas av programföretag bör inte begränsa rättsinnehavares möjligheter att välja att överföra sina rättigheter till en kollektiv förvaltningsorganisation och därmed få en direkt andel av ersättningen från operatören av en vidaresändningstjänst.

Ändringsförslag     18

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Det är nödvändigt att tillämpa ursprungslandsprincipen även på befintliga avtal, för att förhindra att tillämpningen av ursprungslandsprincipen kringgås genom förlängning av varaktigheten för befintliga avtal om utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter av relevans för tillhandahållande av, tillgång till eller användning av en anknuten onlinetjänst, men med en övergångsperiod.

utgår

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Denna förordning är förenlig med de grundläggande rättigheterna och de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Det kan finnas en konflikt med rättsinnehavarnas utövande av rättigheter i den mån obligatorisk kollektiv förvaltning krävs för utövandet av rätten till överföring till allmänheten i fråga om vidaresändningstjänster, men det är nödvändigt att föreskriva ett sådant villkor på ett riktat sätt för vissa tjänster och för att möjliggöra större gränsöverskridande spridning av tv- och radioprogram genom att underlätta klarering av dessa rättigheter.

(16)  Denna förordning är förenlig med de grundläggande rättigheterna och de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Det kan finnas en konflikt med rättsinnehavarnas utövande av rättigheter i den mån obligatorisk kollektiv förvaltning krävs för utövandet av rätten till överföring till allmänheten i fråga om vidaresändningstjänster, men det är nödvändigt att föreskriva ett sådant villkor på ett riktat sätt för vissa tjänster och för att möjliggöra större gränsöverskridande spridning av tv- och radioprogram, samt tillgång till information, genom att underlätta klarering av dessa rättigheter. Vidare påverkar denna förordning inte några bestämmelser i medlemsstaterna som gäller förvaltning av rättigheter, t.ex. utvidgade kollektiva licenser, legala presumtioner om representation eller överlåtelse, kollektiv förvaltning eller liknande bestämmelser eller en kombination av dessa.

Ändringsförslag     20

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  En översyn av förordningen bör utföras efter att den har varit i kraft under en viss tid, för att bedöma bland annat i vilken utsträckning det gränsöverskridande tillhandahållandet av anknutna onlinetjänster har ökat till europeiska konsumenters förmån och därigenom också till förmån för ökad kulturell mångfald i unionen.

(18)  En översyn av förordningen bör utföras efter att den har varit i kraft under en viss tid, för att – i ljuset av ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning om säkerställande av gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden* – bedöma bland annat i vilken utsträckning det gränsöverskridande tillhandahållandet av anknutna onlinetjänster har ökat till europeiska konsumenters förmån och därigenom också till förmån för ökad kulturell mångfald i unionen, med särskilt fokus på dess konsekvenser för investeringar i europeiskt innehåll.

 

__________________

 

* Förordningen har ännu inte antagits.

Ändringsförslag     21

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Eftersom målen med denna förordning, nämligen att främja gränsöverskridande tillhandahållande av anknutna onlinetjänster och underlätta vidaresändning av tv- och radioprogram med ursprung i andra medlemsstater, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, och de därför, på grund av deras omfattning och effekter, bättre kan uppnås på unionsnivå kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dess mål. När det gäller gränsöverskridande tillhandahållande av anknutna onlinetjänster fastställer denna förordning mekanismer för att göra det möjligt att underlätta klarering av upphovsrätt och närstående rättigheter. Denna förordning förpliktigar inte programföretag att tillhandahålla sådana tjänster över gränserna. Denna förordning förpliktigar inte heller operatörer av vidaresändningstjänster att ta in tv- och radioprogram med ursprung i andra medlemsstater i sitt utbud. Denna förordning gäller endast utövandet av vissa vidaresändningsrättigheter i den mån det är nödvändigt för att förenkla licensiering av upphovsrätt och närstående rättigheter för sådana tjänster och endast i fråga om tv- och radioprogram med ursprung i andra EU-medlemsstater.

(19)  Eftersom målen med denna förordning, nämligen att främja gränsöverskridande tillhandahållande av programföretags anknutna onlinetjänster och underlätta vidaresändning av tv- och radioprogram med ursprung i andra medlemsstater, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, och de därför, på grund av deras omfattning och effekter, bättre kan uppnås på unionsnivå kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dess mål. När det gäller gränsöverskridande tillhandahållande av programföretags anknutna onlinetjänster fastställer denna förordning mekanismer för att göra det möjligt att underlätta klarering av upphovsrätt och närstående rättigheter. Denna förordning förpliktigar inte programföretag att tillhandahålla sådana tjänster över gränserna. Denna förordning förpliktigar inte heller operatörer av vidaresändningstjänster att ta in tv- och radioprogram med ursprung i andra medlemsstater i sitt utbud. Denna förordning gäller endast utövandet av vissa vidaresändningsrättigheter i den mån det är nödvändigt för att förenkla licensiering av upphovsrätt och närstående rättigheter för sådana tjänster och endast i fråga om tv- och radioprogram med ursprung i andra EU-medlemsstater.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  anknuten onlinetjänst: en onlinetjänst som innebär att ett programföretag antingen själv tillhandahåller eller kontrollerar och ansvarar för tillhandahållandet till allmänheten av radio- eller tv-program samtidigt med programföretagets sändning eller under en fastställd tidsperiod efter den, samt eventuellt material som producerats av eller för programföretaget i anknytning till en sådan sändning.

a)  anknuten onlinetjänst: en onlinetjänst som innebär att ett programföretag antingen själv tillhandahåller eller kontrollerar och ansvarar för tillhandahållandet till allmänheten av följande tjänster:

 

i) catch-up tjänst: en tjänst som består av tillhandahållandet till allmänheten, under en begränsad tidsperiod, av radio- eller tv-program som tidigare sänts av programföretaget.

 

ii) samsändning: en tjänst som består av tillhandahållandet till allmänheten av radio- eller tv-program på ett linjärt sätt samtidigt som sändningen.

 

iii) tjänster för kompletterande utökat audiovisuellt material: sådana tjänster som ger tillgång till material som berikar eller utökar tv- och radioprogram som sänds av ett programföretag, till exempel förhandsvisning, utökning, komplettering eller recension av det berörda programmets innehåll.

 

Dessa definitioner omfattar onlinetjänster som tillhandhålls av ett programföretag och som uteslutande består i tillhandahållande till allmänheten av verk som producerats av programföretaget och sänds endast online.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  vidaresändning: all samtidig, oförändrad och oavkortad vidaresändning, annan än vidaresändning via kabel enligt definitionen i direktiv 93/83/EEG och vidaresändning som tillhandahålls via en internetanslutningstjänst enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/212019, vilken är avsedd för mottagning av allmänheten, av en ursprunglig sändning från en annan medlemsstat, trådbundet eller trådlöst, även via satellit men inte online, av tv- och radioprogram som är avsedda för mottagning av allmänheten, förutsatt att sådan vidaresändning görs av en annan part än det programföretag som gjorde den ursprungliga sändningen eller under vars kontroll och ansvar den sändningen gjordes.

(b)  vidaresändning: all samtidig, oförändrad och oavkortad vidaresändning, annan än vidaresändning via kabel enligt definitionen i direktiv 93/83/EEG, vilken är avsedd för mottagning av allmänheten, av en ursprunglig sändning från en annan medlemsstat, trådbundet eller trådlöst, även via satellit eller online, av tv- och radioprogram som är avsedda för mottagning av allmänheten, förutsatt att sådan vidaresändning motsvarar den vidaresändning som tillhandahålls av operatörer av vidaresändningstjänster via kabel, sker i en sluten miljö och görs av en annan part än det programföretag som gjorde den ursprungliga sändningen eller under vars kontroll och ansvar den sändningen gjordes och för vilken den parten har förvärvat vederbörliga rättigheter. Vidaresändningar online ska ingå i tillämpningsområdet för denna förordning, förutsatt att de sker i en kontrollerad miljö och att gruppen av mottagare av sådana vidaresändningar tydligt kan avgränsas.

__________________

 

19 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2120 av den 25 november 2015 om åtgärder rörande en öppen internetanslutning och om ändring av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster och förordning (EU) nr 531/2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen (EUT L 310, 26.11.2015, s. 1).

 

Ändringsförslag     24

Förslag till förordning

Artikel 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  direktinjicering: en process i två eller fler steg där programföretag sänder programbärande signaler för sina tv- eller radioprogram, avsedda för mottagning av allmänheten, till tjänsteleverantörer, varvid överföringen sker via en ”punkt till punkt”-förbindelse – trådbundet eller trådlöst, även via satellit – på ett sådant sätt att signalerna inte kan mottas av allmänheten under sändningen. Tjänsteleverantörerna erbjuder allmänheten dessa program samtidigt i oförändrat och oavkortat skick, för att allmänheten ska kunna se eller höra dem via olika typer av teknik, såsom kabel, mikrovågssändningssystem, satellit, digitala markbundna nätverk, IP-baserade nätverk, mobila nätverk eller liknande nätverk.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Överföring till allmänheten och tillgängliggörande som inträffar då ett programföretag själv tillhandahåller eller kontrollerar och ansvarar för tillhandahållandet av en anknuten onlinetjänst samt mångfaldigande som är nödvändigt för tillhandahållande av, tillgång till eller användning av den anknutna onlinetjänsten ska, för syften som rör utövande av upphovsrätt och närstående rättigheter av relevans för dessa handlingar, anses inträffa endast i den medlemsstat där programföretaget har sin huvudsakliga etableringsort.

(1)  Överföring till allmänheten och tillgängliggörande av nyhets- och samhällsprogram som inträffar då ett programföretag själv tillhandahåller eller kontrollerar och ansvarar för tillhandahållandet av en anknuten onlinetjänst samt mångfaldigande av nyhets- och samhällsprogram som är nödvändiga för tillhandahållande av den anknutna onlinetjänsten ska, för syften som rör utövande av upphovsrätt och närstående rättigheter av relevans för dessa handlingar, anses inträffa endast i den medlemsstat där programföretaget har sin huvudsakliga etableringsort.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Punkt 1 påverkar inte territorialitetsprincipen och principen om avtalsfrihet enligt upphovsrätten eller någon av de rättigheter som fastställs i direktiv 2001/29/EG. På denna grundval ska parterna ha rätt att fortsätta ingå överenskommelser om att införa begränsningar för utnyttjandet av de rättigheter som anges i punkt 1, förutsatt att sådana begränsningar följer bestämmelserna i unionens och nationell lagstiftning.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Vid fastställande av den summa som ska betalas för de rättigheter som är underställda ursprungslandsprincipen enligt punkt 1 ska parterna beakta alla aspekter av den anknutna onlinetjänsten såsom dess egenskaper, publik och språkversionen.

(2)  Vid fastställande av den summa som ska betalas för de rättigheter som är underställda ursprungslandsprincipen enligt punkt 1 ska parterna beakta alla aspekter av den anknutna onlinetjänsten såsom dess egenskaper, publiken i den medlemsstat där programföretaget har sin huvudsakliga etableringsort liksom publiken i andra medlemsstater och de olika språkversionerna.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Eventuella tvister när det gäller utövandet av de rättigheter som följer av denna artikel ska omfattas av den behöriga jurisdiktionen i den medlemsstat där det programföretag som tillhandahåller onlinetjänsten har sin etableringsort.

Ändringsförslag     29

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2b)  Punkt 1 tillämpas inte på anknutna onlinetjänster som till största delen och huvudsakligen riktar sig till en publik utanför den medlemsstat i vilken programföretaget har sin huvudsakliga etableringsort.

Ändringsförslag     30

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  När upphovsmän har överfört sin rätt till vidaresändning till en producent behåller de en oeftergivlig rätt till skälig ersättning för vidaresändning av verket, som kan utövas endast genom en kollektiv förvaltningsorganisation som företräder upphovsmän, om inte andra avtal om kollektiv förvaltning kan garantera denna ersättning till upphovsmän till audiovisuella verk.

Ändringsförslag     31

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  I samband med en integrerad återanvändning av programföretags onlinetjänster ska medlemsstaterna säkerställa att ett kollektivt kontrakt, undertecknat av en representativ sammanslutning som omfattar användare av verken eller organisationer för användarna av en viss grupp av verk, kan utökas till att omfatta rättsinnehavare för samma grupp som inte redan är företrädda av en representativ sammanslutning. En rättsinnehavare som inte är företrädd får när som helst motsätta sig denna utökning och förvalta sina rättigheter individuellt eller kollektivt på annat håll.

Ändringsförslag     32

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5b)  Kollektiva förvaltningsorganisationer ska upprätthålla en databas med information som rör tillämpningen av upphovsrätten och närstående rättigheter, inklusive rättighetsinnehavaren, typen av användning, territoriet samt tidsperioden för de skyddade verken.

Ändringsförslag     33

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 5c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5c)  Punkterna 1 till 5 ska gälla tjänsteleverantörer som sänder tv- och radioprogram från programföretag till allmänheten via direktinjicering.

Ändringsförslag     34

Förslag till förordning

Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 4a

 

Utnyttjande av programsändningar via direktinjicering

 

Programföretag som sänder sina programbärande signaler via direktinjicering till distributörer för allmänhetens mottagande är solidariskt ansvariga tillsammans med sådana distributörer för sådana enskilda, odelbara överföringar till allmänheten och tillgängliggöranden för allmänheten, enligt vad som fastställs i artikel 3 i direktiv 2001/29/EG, som de genomför tillsammans. I en sådan situation bör både programföretaget och de distributörer som deltar i processen få ett godkännande från de berörda rättsinnehavarna vad gäller deras respektive deltagande i sådana handlingar.

Ändringsförslag     35

Förslag till förordning

Artikel 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 5

utgår

Övergångsbestämmelse

 

Avtal om utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter av relevans för överföring till allmänheten och tillgängliggörande som inträffar vid tillhandahållandet av en anknuten onlinetjänst samt för mångfaldigande som krävs för tillhandahållande av, tillgång till eller användning av en anknuten onlinetjänst vilka är i kraft den [det datum som nämns i artikel 7.2, datum fylls i av Publikationsbyrån] ska omfattas av artikel 2 från och med den [det datum som nämns i artikel 7.2 + 2 år, datum fylls i av Publikationsbyrån] om de löper ut efter det datumet.

 

Ändringsförslag     36

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Den ska tillämpas från och med den [6 månader efter offentliggörandet, datum ifylls av Publikationsbyrån].

(2)  Den ska tillämpas från och med den [12 månader efter offentliggörandet, datum ifylls av Publikationsbyrån].

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Bestämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa av programföretagens onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram

Referensnummer

COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

6.10.2016

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

6.10.2016

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Angelika Mlinar

21.11.2016

Behandling i utskott

24.4.2017

25.4.2017

 

 

Antagande

21.6.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

40

15

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Pilar Ayuso, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Constanze Krehl, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Florent Marcellesi, Anne Sander, Davor Škrlec

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

40

+

ECR

Edward Czesak, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Herbert Reul, Paul Rübig, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen

S&D

José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

15

-

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck

EFDD

David Borrelli, Dario Tamburrano

GUE

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlícek, Paloma López Bermejo

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Davor Škrlec

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (6.6.2017)

till utskottet för rättsliga frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa av programföretagens onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram

(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

Föredragande av yttrande: Vicky Ford

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag     1

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Utvecklingen av digital teknik och internet har förvandlat distributionen av och tillgången till tv- och radioprogram. Användare väntar sig i allt större grad att ha tillgång till tv- och radioprogram både live och som beställtjänst, både genom traditionella kanaler, som satellit eller kabel, och genom onlinetjänster. Det blir därför allt vanligare att programföretag utöver sina egna sändningar av tv- och radioprogram erbjuder onlinetjänster i anknytning till sändningen, såsom samsändningar och catch up-tjänster. Leverantörer av vidaresändningstjänster, som paketerar sändningar av tv- och radioprogram och erbjuder dem till användare samtidigt som den ursprungliga sändningen i oförändrat och oavkortat skick, använder olika vidaresändningsteknik, som till exempel via kabel- eller satellitnät, digitala markbundna, slutna IP-baserade eller mobila nätverk samt det öppna internet. Från användarnas sida växer efterfrågan på tillgång till tv- och radiosändningar inte bara från den egna medlemsstaten utan även med ursprung i andra EU-medlemsstater, till exempel bland språkliga minoriteter i unionen och personer som bor i en annan medlemsstat än den medlemsstat de kommer ifrån.

(2)  Utvecklingen av digital teknik och internet har förvandlat distributionen av och tillgången till tv- och radioprogram. Användare väntar sig i allt större grad att ha tillgång till tv- och radioprogram både live och som beställtjänst, både genom traditionella kanaler, som satellit eller kabel, och genom onlinetjänster. Det blir därför allt vanligare att programföretag utöver sina egna sändningar av tv- och radioprogram erbjuder onlinetjänster i anknytning till sändningen, såsom samsändningar och catch up-tjänster. Leverantörer av vidaresändningstjänster, som paketerar sändningar av tv- och radioprogram och erbjuder dem till användare samtidigt som den ursprungliga sändningen i oförändrat och oavkortat skick, använder olika vidaresändningsteknik, som till exempel via kabel- eller satellitnät, digitala markbundna, slutna IP-baserade eller mobila nätverk samt det öppna internet. Från användarnas sida växer efterfrågan på tillgång till tv- och radioprogram, inklusive catch up-tjänster, inte bara från den egna medlemsstaten utan även med ursprung i andra EU-medlemsstater, till exempel bland språkliga minoriteter i unionen och personer som bor i en annan medlemsstat än den medlemsstat de kommer ifrån. En sådan ökande efterfrågan är en positiv utveckling, och geoblockering bör inte vara standardalternativet för allt audiovisuellt innehåll som framställs i unionen och sänds online. Modellen med territoriell finansiering av europeiskt framställt innehåll är dock avgörande för om den europeiska audiovisuella mediesektorn ska lyckas.

Ändringsförslag     2

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Operatörer av vidaresändningstjänster, som vanligtvis erbjuder många program som använder otaliga verk och andra skyddade alster som ingår i de vidaresända tv- och radioprogrammen, har väldigt kort tid på sig att skaffa de licenser som behövs och klareringen av rättigheter blir därför en avsevärd börda. Det finns också en risk att rättsinnehavares verk och andra skyddade alster utnyttjas utan tillstånd eller ersättning.

(4)  Operatörer av vidaresändningstjänster, som vanligtvis erbjuder många program som använder otaliga verk och andra skyddade alster som ingår i de vidaresända tv- och radioprogrammen, har väldigt kort tid på sig att skaffa de licenser som behövs och klareringen av rättigheter blir därför en avsevärd börda. Det finns också en risk att rättsinnehavares verk och andra skyddade alster utnyttjas utan tillstånd eller lämplig ersättning.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  De anknutna onlinetjänster som omfattas av den här förordningen är sådana tjänster som tillhandahålls av programföretagen själva och som har en tydlig och underordnad anknytning till sändningen. De omfattar tjänster som ger tillgång till tv- och radioprogram på ett linjärt sätt samtidigt som sändningen samt tjänster som inom en fastställd period efter sändningen ger tillgång till tv- och radioprogram som programföretaget har sänt tidigare (så kallade catch up-tjänster). Dessutom omfattar anknutna onlinetjänster sådana tjänster som ger tillgång till material som berikar eller på annat sätt utökar tv- och radioprogram som sänds av programföretaget, till exempel som förhandsvisning, utökning, komplettering eller recension av det berörda programmets innehåll. Tillhandahållande av tillgång till individuella verk eller andra skyddade alster som ingår i ett tv- eller radioprogram ska inte ses som en anknuten onlinetjänst. Definitionen av en anknuten onlinetjänst omfattar inte heller tillhandahållande av tillgång till verk eller andra skyddade alster utan anknytning till en sändning, såsom tjänster som ger tillgång till enskilda musikaliska eller audiovisuella verk, musikalbum eller videor.

(8)  De anknutna onlinetjänster som omfattas av den här förordningen är tjänster som tillhandahålls av programföretagen själva och som omfattar tjänster som ger tillgång till tv- och radioprogram på ett linjärt sätt samtidigt som sändningen samt icke-linjära tjänster som tidigast en månad före, under eller efter sändningen ger tillgång till tv- och radioprogram sända av programföretaget (så kallade streamnings- och catch up-tjänster). Dessutom omfattar anknutna onlinetjänster sådana tjänster som ger tillgång till material som berikar eller på annat sätt utökar tv- och radioprogram som sänds av programföretaget, till exempel som förhandsvisning, utökning, komplettering eller recension av det berörda programmets innehåll, samt material som producerats enbart för att sändas online. Tillhandahållande av tillgång till individuella verk eller andra skyddade alster som ingår i ett tv- eller radioprogram ska inte ses som en anknuten onlinetjänst. Definitionen av en anknuten onlinetjänst omfattar inte heller tillhandahållande av tillgång till musikalbum eller videor.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 10

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Eftersom tillhandahållandet av, tillgången till eller användningen av en anknuten onlinetjänst anses inträffa enbart i den medlemsstat där programföretaget har sin huvudsakliga etableringsort, även om den anknutna onlinetjänsten i själva verket kan tillhandahållas över gränserna till andra medlemsstater, är det nödvändigt att säkerställa att parterna vid fastställandet av den summa som ska betalas för de berörda rättigheterna beaktar den anknutna onlinetjänstens alla aspekter, såsom tjänstens egenskaper, publik – både publiken i den medlemsstat där programföretaget har sin huvudsakliga etableringsort och i andra medlemsstater där den anknutna onlinetjänsten är tillgänglig och används – och språkversionen.

(10)  Eftersom tillhandahållandet av, tillgången till eller användningen av en anknuten onlinetjänst anses inträffa enbart i den medlemsstat där programföretaget har sin huvudsakliga etableringsort, även om den anknutna onlinetjänsten i själva verket kan tillhandahållas över gränserna till andra medlemsstater, är det nödvändigt att säkerställa att parterna vid fastställandet av den lämpliga ersättning som ska betalas för de berörda rättigheterna beaktar den anknutna onlinetjänstens alla aspekter, såsom tjänstens egenskaper, faktisk och potentiell publik – både publiken i den medlemsstat där programföretaget har sin huvudsakliga etableringsort och i andra medlemsstater där den anknutna onlinetjänsten är tillgänglig och används – och alla tillgängliga språkversioner och textade versioner. Vidare bör en sådan ersättning stå i rimligt förhållande till den tillhandahållna tjänstens ekonomiska värde.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 11

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Genom principen om avtalsfrihet kommer det att vara möjligt att fortsätta begränsa utnyttjandet av de rättigheter som berörs av den ursprungslandsprincip som fastställs i denna förordning, speciellt i den mån vissa tekniska sändningsmetoder eller vissa språkversioner berörs, förutsatt att begränsandet av utnyttjandet av de rättigheterna är förenligt med unionslagstiftningen.

(11)  Det är viktigt att påminna om att genom principen om avtalsfrihet kommer det att vara möjligt att fortsätta begränsa utnyttjandet av de rättigheter som berörs av den ursprungslandsprincip som fastställs i denna förordning, vilket genomförandet av direktiv 93/83/EEG har visat, speciellt i den mån vissa tekniska sändningsmetoder eller vissa språkversioner samt karaktären hos och genomförandet av vissa kontrakt berörs, förutsatt att begränsandet av utnyttjandet av de rättigheterna är förenligt med nationell lagstiftning och unionslagstiftningen.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 11a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a)  Som domstolen har bekräftat är det möjligt för rättsinnehavare att få lämplig ersättning för användning av deras verk eller andra alster i överensstämmelse med artikel 101 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 11b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11b)  I linje med principen om avtalsfrihet förhindrar denna förordning inte befintliga licensieringsmodeller, såsom territoriell licensiering, och den påverkar inte befintliga bestämmelser i nationell lagstiftning om upphovsrättsliga avtal när det gäller lämplig ersättning, eller befintliga lösningar för kollektiv förvaltning för vidaresändning i en medlemsstat.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 12

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Operatörer av vidaresändningstjänster som tillhandahålls via satellitnät eller digitala markbundna, slutna IP-baserade, mobila och liknande nätverk, tillhandahåller tjänster motsvarande dem som tillhandahålls av operatörer av vidaresändningstjänster via kabel, då de i ett oförändrat och oavkortat skick samtidigt vidaresänder en ursprunglig tv- eller radiosändning från en annan medlemsstat till allmänheten, då denna ursprungliga sändning sker trådbundet eller trådlöst, även via satellit men inte online, och är avsedd för mottagning av allmänheten. De bör därför omfattas av denna förordning och gynnas av den mekanism som inför obligatorisk kollektiv förvaltning. Vidaresändningstjänster som erbjuds på det öppna internet bör inte omfattas av denna förordning eftersom de tjänsterna har andra egenskaper. De är inte kopplade till någon viss infrastruktur och har begränsade möjligheter att säkerställa en kontrollerad miljö i jämförelse med till exempel kabelnätverk eller slutna IP-baserade nätverk.

(12)  Operatörer av vidaresändningstjänster som tillhandahålls via satellitnät eller digitala markbundna, både öppna och slutna IP-baserade, mobila och liknande nätverk, tillhandahåller tjänster motsvarande dem som tillhandahålls av operatörer av vidaresändningstjänster via kabel, då de i ett oförändrat och oavkortat skick samtidigt vidaresänder en ursprunglig tv- eller radiosändning från en annan medlemsstat till allmänheten, då denna ursprungliga sändning sker trådbundet eller trådlöst, även via satellit men inte online, och är avsedd för mottagning av allmänheten. De bör därför omfattas av denna förordning och gynnas av den mekanism som inför obligatorisk kollektiv förvaltning. IP-baserade vidaresändningstjänster, både de som erbjuds inom slutna nätverk och på det öppna internet, bör omfattas av denna förordning och gynnas av den mekanism som inför obligatorisk kollektiv förvaltning av rättigheter, så länge de säkerställer en kontrollerad miljö som kan jämföras med slutna nätverk och det kan visas att deras tjänster tillhandahålls en tydligt definierbar grupp av abonnenter eller registrerade användare. Inkluderandet av sådana tjänster är avgörande för att man, i linje med konsumenternas förväntningar, ska kunna tillåta portabilitet för sådana tjänster inom bosättningsmedlemsstaten, liksom i andra länder, genom den mekanism som införs genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/...1a.

 

__________________

 

1a Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om säkerställande av gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden (2015/0284(COD)).

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  För att ge rättslig säkerhet till operatörer av vidaresändningstjänster som tillhandahålls via satellitnät eller digitala markbundna, slutna IP-baserade, mobila eller liknande nätverk, och för att överbrygga nationella lagstiftningsskillnader i fråga om sådana vidaresändningstjänster bör man tillämpa bestämmelser liknande dem som gäller vidaresändning via kabel enligt direktiv 93/83/EEG. Enligt de bestämmelser som fastställs i det direktivet ska rätten att meddela eller vägra tillstånd för en vidaresändningsoperatör utövas genom en kollektiv förvaltningsorganisation. Detta påverkar inte direktiv 2014/26/EU18 och i synnerhet dess bestämmelser om rättsinnehavares rättigheter i fråga om valet av kollektiv förvaltningsorganisation.

(13)  För att ge rättslig säkerhet till operatörer av vidaresändningstjänster som tillhandahålls via satellitnät eller digitala markbundna, slutna IP-baserade, mobila eller liknande nätverk samt via det öppna internet, om en kontrollerad miljö och en definierbar användargrupp kan säkerställas, och för att överbrygga nationella lagstiftningsskillnader i fråga om sådana vidaresändningstjänster, bör man tillämpa bestämmelser liknande dem som gäller vidaresändning via kabel enligt direktiv 93/83/EEG. Enligt de bestämmelser som fastställs i det direktivet ska rätten att meddela eller vägra tillstånd för en vidaresändningsoperatör utövas genom en kollektiv förvaltningsorganisation. Detta påverkar inte direktiv 2014/26/EU18 och i synnerhet dess bestämmelser om rättsinnehavares rättigheter i fråga om valet av kollektiv förvaltningsorganisation.

__________________

__________________

18 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU av den 26 februari 2014 om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden, EUT L 84, 20.3.2014, s. 72.

18 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU av den 26 februari 2014 om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden, EUT L 84, 20.3.2014, s. 72.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 13a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a)  Distributörer, såsom kabel- eller plattformsoperatörer, som tar emot programbärande signaler genom ett förfarande för direktinjicering för mottagning av allmänheten bör omfattas av de bestämmelser om obligatorisk kollektiv förvaltning som anges i denna förordning, även om ingen överföring till allmänheten gjorts innan signalen överförs av distributören. Distributörer bör därför skaffa tillstånd från de berörda rättsinnehavarna vad gäller sitt respektive deltagande i sådana handlingar, med förbehåll för obligatorisk kollektiv förvaltning. Begreppet ”direktinjicering” är en teknisk term för den speciella situation då kabel- eller andra plattsformsoperatörer tar emot en sändningssignal direkt från sändningsföretagets lokaler eller genom ett privat stängt nätverk, så att en sådan sändningssignal inte överförs för mottagning av allmänheten innan den överförs av den operatör som tar emot den. I denna situation, som i typfallet inträffar inom en medlemsstat, finns det bara en enda kommunikation till allmänheten med en sådan programbärande signal. Detta klargörande är viktigt för att undvika ytterligare komplexitet i tolkningen av begreppet överföring till allmänheten, något som skulle få följder utöver frågan om vidaresändning.

Ändringsförslag     11

Förslag till förordning

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a)  Tillämpningen av upphovsrätt och närstående rättigheter är i vissa fall uppdelad i flera nationella, territoriellt avgränsade rättigheter, som har olika rättsinnehavare och som i vissa fall utövas av en annan enhet. En databas som underhålls av de kollektiva förvaltningsorganisationerna behövs därför, för att göra det lättare att fastställa rättsinnehavarna och underlätta för programföretag och operatörer för vidaresändningar att sluta licensieringsavtal.

Ändringsförslag     12

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  För att förhindra att tillämpningen av ursprungslandsprincipen kringgås genom förlängning av varaktigheten för befintliga avtal om utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter av relevans för tillhandahållande av, tillgång till eller användning av en anknuten onlinetjänst, är det nödvändigt att tillämpa ursprungslandsprincipen även på befintliga avtal, men med en övergångsperiod.

utgår

Ändringsförslag     13

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Denna förordning är förenlig med de grundläggande rättigheterna och de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Det kan finnas en konflikt med rättsinnehavarnas utövande av rättigheter i den mån obligatorisk kollektiv förvaltning krävs för utövandet av rätten till överföring till allmänheten i fråga om vidaresändningstjänster, men det är nödvändigt att föreskriva ett sådant villkor på ett riktat sätt för vissa tjänster och för att möjliggöra större gränsöverskridande spridning av tv- och radioprogram genom att underlätta klarering av dessa rättigheter.

(16)  Denna förordning är förenlig med de grundläggande rättigheterna och de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Det kan finnas en konflikt med rättsinnehavarnas utövande av rättigheter i den mån obligatorisk kollektiv förvaltning krävs för utövandet av rätten till överföring till allmänheten i fråga om vidaresändningstjänster, men det är nödvändigt att föreskriva ett sådant villkor på ett riktat sätt för vissa tjänster och för att möjliggöra större gränsöverskridande spridning av tv- och radioprogram genom att underlätta klarering av dessa rättigheter. Denna förordning bör inte påverka några befintliga eller framtida bestämmelser i medlemsstaterna som gäller förvaltning av rättigheter, t.ex. utvidgade kollektiva licenser, legala presumtioner om representation eller överlåtelse, kollektiv förvaltning eller liknande bestämmelser eller en kombination av dessa.

Ändringsförslag     14

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  En översyn av förordningen bör utföras efter att den har varit i kraft under en viss tid, för att bedöma bland annat i vilken utsträckning det gränsöverskridande tillhandahållandet av anknutna onlinetjänster har ökat till europeiska konsumenters förmån och därigenom också till förmån för ökad kulturell mångfald i unionen.

(18)  I linje med principerna om bättre lagstiftning bör en översyn av förordningen utföras efter att den har varit i kraft under en viss tid, för att bedöma förordningens inverkan och framför allt i vilken utsträckning det gränsöverskridande tillhandahållandet av anknutna onlinetjänster har ökat till europeiska konsumenters förmån och därigenom också till förmån för ökad kulturell mångfald i unionen. Denna översyn bör, när så är lämpligt, samordnas med föreskrifter som syftar till att förbättra den gränsöverskridande tillgängligheten till innehåll på plattformar för beställvideo som infördes i artikel 10 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2017/...1a, i form av en tvistlösningsmekanism. Om denna mekanism inte leder till en avsevärt större gränsöverskridande tillgänglighet till innehåll på plattformar för beställvideo bör man överväga att utvidga denna förordnings tillämpningsområde till att omfatta även dessa tjänster.

 

_________________

 

1a Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden, COM(2016)0593.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  anknuten onlinetjänst: en onlinetjänst som innebär att ett programföretag antingen självt tillhandahåller eller kontrollerar och ansvarar för tillhandahållandet till allmänheten av radio- eller tv-program samtidigt med programföretagets sändning eller under en fastställd tidsperiod efter den, samt eventuellt material som producerats av eller för programföretaget i anknytning till en sådan sändning.

(a)  anknuten onlinetjänst: en onlinetjänst som innebär att ett programföretag antingen självt tillhandahåller eller kontrollerar och ansvarar för tillhandahållandet till allmänheten av radio- eller tv-program som producerats av eller för programföretaget, inklusive samproduktioner, tidigast en månad före, samtidigt med programföretagets sändning, under sändningen eller under en fastställd tidsperiod efter den, samt eventuellt material som producerats eller samproducerats av eller för programföretaget i anknytning till en sådan sändning.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  vidaresändning: all samtidig, oförändrad och oavkortad vidaresändning, annan än vidaresändning via kabel enligt definitionen i direktiv 93/83/EEG och vidaresändning som tillhandahålls via en internetanslutningstjänst enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/21201, vilken är avsedd för mottagning av allmänheten, av en ursprunglig sändning från en annan medlemsstat, trådbundet eller trådlöst, även via satellit men inte online, av tv- och radioprogram som är avsedda för mottagning av allmänheten, förutsatt att sådan vidaresändning görs av en annan part än det programföretag som gjorde den ursprungliga sändningen eller under vars kontroll och ansvar den sändningen gjordes.

(b)  vidaresändning: all oförändrad och oavkortad vidaresändning, annan än vidaresändning via kabel enligt definitionen i direktiv 93/83/EEG, som sker i kontrollerad miljö och är avsedd för mottagning av allmänheten, av en ursprunglig sändning från en annan medlemsstat, trådbundet eller trådlöst, även via satellit, av tv- och radioprogram som är avsedda för mottagning av allmänheten, förutsatt att sådan vidaresändning görs av en annan part än det programföretag som gjorde den ursprungliga sändningen eller under vars kontroll och ansvar den sändningen gjordes.

__________________

 

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2120 av den 25 november 2015 om åtgärder rörande en öppen internetanslutning och om ändring av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster och förordning (EU) nr 531/2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen (EUT L 310, 26.11.2015, s. 1).

 

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led ba (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  direktinjicering: en två- eller flerstegsprocess genom vilken programföretag sänder sina programbärande signaler ”från punkt till punkt” via en privat förbindelse – på sådant sätt att de programbärande signalerna inte kan tas emot av allmänheten under en sådan överföring – till distributörer som sedan, oförändrat och oavkortat skick, erbjuder dessa program till allmänheten för att titta eller lyssna via kabelnät, mikrovågssystem, satellit, digital marksändning, IP-baserade nätverk eller liknande nätverk.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Överföring till allmänheten och tillgängliggörande som inträffar då ett programföretag själv tillhandahåller eller kontrollerar och ansvarar för tillhandahållandet av en anknuten onlinetjänst samt mångfaldigande som är nödvändigt för tillhandahållande av, tillgång till eller användning av den anknutna onlinetjänsten ska, för syften som rör utövande av upphovsrätt och närstående rättigheter av relevans för dessa handlingar, anses inträffa endast i den medlemsstat där programföretaget har sin huvudsakliga etableringsort.

(1)  Utan att det påverkar möjligheten att överföra exklusiva rättigheter ska överföring till allmänheten och tillgängliggörande för allmänheten som inträffar då ett programföretag själv tillhandahåller eller kontrollerar och ansvarar för tillhandahållandet av en anknuten onlinetjänst samt mångfaldigande som är nödvändigt för tillhandahållande av, tillgång till eller användning av den anknutna onlinetjänsten, för syften som rör utövande av upphovsrätt och närstående rättigheter av relevans för dessa handlingar, anses inträffa endast i den medlemsstat där programföretaget har sin huvudsakliga etableringsort. Eventuella tvister om utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter ska falla inom den medlemsstatens jurisdiktion.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Vid fastställande av den summa som ska betalas för de rättigheter som är underställda ursprungslandsprincipen enligt punkt 1 ska parterna beakta alla aspekter av den anknutna onlinetjänsten såsom dess egenskaper, publik och språkversionen.

(2)  Vid fastställande av den lämpliga summa som ska betalas för de rättigheter som är underställda ursprungslandsprincipen enligt punkt 1 ska parterna beakta alla aspekter av den anknutna onlinetjänsten såsom dess egenskaper, publik, den potentiella publiken i den medlemsstat där programföretaget har sin huvudsakliga etableringsort och andra berörda medlemsstater, och alla språkversioner och textade versioner.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 5a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Punkterna 1–5 ska tillämpas även på fall av direktinjicering, såsom den definieras i artikel 1 ba.

Ändringsförslag     21

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5b)  Kollektiva förvaltningsorganisationer ska upprätthålla en databas med information som rör tillämpningen av upphovsrätt och närstående rättigheter, inklusive rättsinnehavare, typ av användning, territorium och tidsperiod.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Fastställande av bestämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa av programföretagens onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram

Referensnummer

COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

6.10.2016

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

6.10.2016

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Vicky Ford

11.10.2016

Tidigare föredragande av yttrande

Julia Reda

Behandling i utskott

9.2.2017

20.3.2017

 

 

Antagande

11.5.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

30

6

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kaja Kallas, Arndt Kohn, Julia Reda, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Anne-Marie Mineur

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

30

+

ALDE

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Ulrike Trebesius

EFDD

Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

6

-

ECR

Anneleen Van Bossuyt

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong

Verts/ALE

Pascal Durand, Julia Reda

1

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Bestämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa av programföretagens onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram

Referensnummer

COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)

Framläggande för parlamentet

14.9.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

6.10.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

6.10.2016

ITRE

6.10.2016

IMCO

6.10.2016

CULT

6.10.2016

Inget yttrande avges

       Beslut

INTA

12.10.2016

 

 

 

Associerade utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CULT

16.3.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Tiemo Wölken

12.10.2016

 

 

 

Behandling i utskott

23.3.2017

29.5.2017

7.9.2017

 

Antagande

21.11.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

14

9

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Tiemo Wölken

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

John Flack, Emma McClarkin, Sabine Verheyen

Ingivande

27.11.2017


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

14

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

PPE

S&D

Jean-Marie Cavada

John Flack, Emma McClarkin

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Daniel Buda, Rosa Estaràs Ferragut, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Enrico Gasbarra

9

-

ALDE

GUE:NGL

S&D

VERTS/ALE

António Marinho e Pinto

Jiří Maštálka

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

Max Andersson, Julia Reda

1

0

EFDD

Isabella Adinolfi

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande