Процедура : 2016/0074(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0381/2017

Внесени текстове :

A8-0381/2017

Разисквания :

PV 15/01/2018 - 13
CRE 15/01/2018 - 13

Гласувания :

PV 16/01/2018 - 5.3
CRE 16/01/2018 - 5.3
Обяснение на вота
PV 16/04/2019 - 8.23
CRE 16/04/2019 - 8.23

Приети текстове :

P8_TA(2018)0003
P8_TA(2019)0381

ДОКЛАД     ***I
PDF 1760kWORD 368k
28.11.2017
PE 580.765v02-00 A8-0381/2017

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно опазването на рибните ресурси и защитата на морските екосистеми чрез технически мерки, за изменение на регламенти (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) № 1098/2007 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета, регламенти (ЕС) № 1343/2011 и (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 894/97, (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2549/2000, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 812/2004 и (ЕО) № 2187/2005 на Съвета

(COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))

Комисия по рибно стопанство

Докладчик: Габриел Мато

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНА СРЕДА, ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно опазването на рибните ресурси и защитата на морските екосистеми чрез технически мерки, за изменение на регламенти (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) № 1098/2007 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета, регламенти (ЕС) № 1343/2011 и (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 894/97, (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2549/2000, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 812/2004 и (ЕО) № 2187/2005 на Съвета

(COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0134),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0117/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 13 юли 2016 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 7 декември 2016 г.2,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0381/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно опазването на рибните ресурси и защитата на морските екосистеми чрез технически мерки, за изменение на регламенти (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) № 1098/2007 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета, регламенти (ЕС) № 1343/2011 и (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 894/97, (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2549/2000, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 812/2004 и (ЕО) № 2187/2005 на Съвета

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно опазването на рибните ресурси и защитата на морските екосистеми чрез технически мерки, за изменение на регламенти (ЕО) № 1967/2006, (EО) № 1098/2007 и (EО) № 1224/2009 на Съвета, Регламент (EС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (EО) № 894/97, (EО) № 850/98, (EО) № 2549/2000, (EО) № 254/2002, (EО) № 812/2004 и (EО) № 2187/2005 на Съвета и Регламент (ЕО) № 494/2002 на Комисията

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2а)  Необходимо е действащите правила да се опростят с цел по-добро разбиране и спазване от страна на операторите, националните органи и заинтересованите страни. Процесът на консултации с консултативните съвети следва да бъде спазен в съответствие с Регламент (ЕС) № 1380/2013, като следва да се обърне внимание да се гарантира, че всички цели за опазване и устойчивост са изцяло спазени.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2б)  Опростяването на настоящите правила относно техническите мерки не следва да води до отслабване на стандартите за опазване и устойчивост.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Необходимо е да се разработи рамка за регулирането на техническите мерки. Тази рамка следва да установи общи правила, които да се прилагат във всички води на Съюза, и да предвиди разработването на технически мерки, които вземат предвид регионалните особености на риболовната дейност посредством процеса на регионализация, въведен от ОПОР.

(3)  Необходимо е да се разработи рамка за регулирането на техническите мерки. Тази рамка следва да установи общи правила, които да се прилагат във всички води на Съюза, и да предвиди разработването на технически мерки, които вземат предвид регионалните особености на риболовната дейност посредством процеса на регионализация, въведен от ОПОР. Този процес следва да даде възможност за ефективно съчетаване на общите правила и местното положение и положението във всяка зона. При все това процесът не бива да доведе до един вид повторна национализация на ОПОР и е важно консултативните съвети да продължат да гарантират, че регионализацията се осъществява в рамките на подхода на Съюза в съответствие със съображение 14 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Рамката следва да обхваща улова и разтоварването на рибни ресурси, както и експлоатацията на риболовните уреди и взаимодействието между риболовните дейности и морските екосистеми.

(4)  Рамката следва да обхваща улова и разтоварването на рибни ресурси, както и експлоатацията на риболовните уреди и взаимодействието между риболовните дейности и морските екосистеми, а също и да взема предвид социално-икономическите динамики.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Където е уместно, техническите мерки следва да се прилагат за любителски риболов, което може да има значително въздействие върху запасите от риба и черупкови организми.

(6)  Любителският риболов може да има значително въздействие върху морската среда, запасите от риба и други организми и във връзка с това следва да подлежи на техническите мерки.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6а)  Риба, уловена от рибари любители (риболов с въдица и кукички), се освобождава с висока степен на оцеляване, до доказване на противното с научни доказателства.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6б)  За всеки улов на видове, за които се прилагат ограничения на улова, се прилага задължението за разтоварване съгласно Регламент (ЕС) № 1380/2013. Въпреки това, когато при любителски риболов екземпляри от тези видове се улавят и освобождават незабавно и научните доказателства сочат висок процент на оцеляване на въпросните видове, какъвто може да бъде случаят с риба, уловена при любителски риболов с въдица, следва да е възможно съответните риболовни практики да бъдат изключени от задължението за разтоварване чрез прилагане на процедурите, определени в посочения регламент, и по-специално чрез приемане на мерки с тази цел в рамките на многогодишните планове и/или планове за премахване на изхвърлянето на улов.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Техническите мерки следва да допринесат за постигане на целите на ОПОР за риболов на нивото на максимално устойчив улов, намаляване на нежелания улов и премахване на изхвърлянето на улов, както и за постигането на добро екологично състояние, както е посочено в Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета18.

(7)  Техническите мерки следва да допринесат за постигане на целите на ОПОР.

__________________

 

18 Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) (ОВ L 164, 25.06.2008 г., стp. 19)

 

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7а) Техническите мерки следва да бъдат пропорционални на преследваните цели. Преди да бъдат приети, следва да се вземе предвид тяхното евентуално икономическо и социално въздействие.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б)  Мерките за изпълнение и прилагане на технически мерки, оперативни програми и, когато е целесъобразно, издаването на лицензи, ограниченията на конструкцията и експлоатацията на плавателни съдове и на някои уреди, не следва да накърняват постигането на по-добри стандарти за здраве и безопасност за плавателни съдове, извършващи риболовни дейности.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 7 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7в)  Техническите мерки, приети съгласно настоящия регламент, следва да са съгласувани със стратегическия план за биологичното разнообразие за периода 2011 – 2020 г., приет съгласно Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие, и да подкрепят изпълнението на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г., по-специално целта за осигуряване на устойчиво използване на рибните ресурси, както и действията, свързани с нея.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Техническите мерки трябва изрично да предоставят защита на младите екземпляри и на струпванията на хвърляща хайвер риба чрез използване на селективни риболовни уреди и мерки за избягване. Технически мерки следва да сведат до минимум и при възможност да премахнат въздействието на риболовните уреди върху морската екосистема, и по-конкретно върху уязвимите видове и местообитания. Те следва също да допринесат за наличието на мерки за управление за целите на спазването на задължения съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета 19, Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 20 и Директива 2008/56/ЕО.

(8)  Техническите мерки следва да допринесат по-специално за защитата на младите екземпляри и на струпванията на хвърляща хайвер риба чрез използване на селективни риболовни уреди и мерки за избягване. Технически мерки следва също да спомогнат за свеждане до минимум и при възможност – за премахване на отрицателното въздействие на риболовните уреди върху морската екосистема, и по-конкретно върху уязвимите видове и местообитания. Следва да се предоставят стимули за насърчаване на използването на риболовни съоръжения и практики, които оказват слабо въздействие върху околната среда. Техническите мерки следва също да допринесат за наличието на мерки за управление за целите на спазването на задължения съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета 19, Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 20 и Директива 2008/56/ЕО.

__________________

__________________

19 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).

19 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).

20 Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр.).

20 Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр.).

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8а)  Във връзка със случайния улов на чувствителни видове следва да се предприемат всеобхватни мерки по отношение на всички видове риболов и риболовни уреди с оглед на строгото равнище на защита, от която се ползват тези видове по силата на Директиви 92/43/ЕИО, 2009/147/ЕО и 2008/56/ЕО, високата им степен на уязвимост и задължението за постигане на добро екологично състояние до 2020 г.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  За да се направи оценка на ефективността на техническите мерки, следва да се поставят цели във връзка с равнищата на нежелания улов; равнищата на прилов на уязвими видове и площта на местообитания на морското дъно, неблагоприятно засегнати от риболовните дейности, които да отразяват целите на ОПОР, на законодателството на Съюза в областта на околната среда (по-конкретно Директива 92/43/ЕИО на Съвета и Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета21) и най-добрите международни практики.

(9)  За да се направи оценка на техническите мерки, следва да се определят показатели за ефективност във връзка с намаляването на улова на риба под минималния референтен размер за опазване и случайния улов на уязвими видове, както и намаляването на отрицателните последици за морските местообитания в резултат на риболовни дейности, които да отразяват целите на ОПОР и на законодателството на Съюза в областта на околната среда (по-конкретно Директива 92/43/ЕИО, Директива 2009/147/ЕО и Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета21).

__________________

__________________

21 Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).

21 Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 9 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9а)  Държавите членки следва да използват във възможно най-голяма степен наличните мерки в Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета1a, за да подкрепят рибарите при прилагането на техническите мерки и да гарантират, че социално-икономическите цели на ОПОР са взети под внимание.

 

_______________

 

1a Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (OB L 149, 20.5.2014 г., стр. 1)

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Някои разрушителни риболовни уреди или методи, при които се използват взривни вещества, отрови, зашеметяващи субстанции, електрически ток, пневматични чукове или други ударни инструменти; теглени устройства и кошове за събиране на червени корали или друг вид корали и коралоподобни видове следва да бъдат забранени, освен в конкретния случай на електрически импулсен трал, който може да се използва при определени строги условия.

(11)  Някои разрушителни риболовни уреди или методи, при които се използват взривни вещества, отрови, зашеметяващи субстанции, електрически ток, пневматични чукове или други ударни инструменти; теглени устройства и кошове за събиране на червени корали или друг вид корали и коралоподобни видове следва да бъдат забранени, освен в конкретния случай на електрически импулсен трал, който може да се използва при определени строги условия. Във връзка с това е необходимо да се гарантира, че са налице подходящи знания относно въздействието на новаторските риболовни уреди, като например импулсните тралове, включително относно кумулативните последици от тях, преди използването на уреда да бъде широко прието. Освен това следва да бъде въведена система за мониторинг, контрол и оценка, която да служи за целите на правоприлагането и научните изследвания, а също и на оценката. На последно място, настоящите лицензи следва да бъдат подложени на научна преоценка, преди да получат трайно разрешение.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11а)  Необходими са подробни и количествено измерими знания относно въздействието на новаторските риболовни уреди, включително импулсните тралове, кумулативните последици върху морската околна среда и биологичните видове, преди тяхното използване да бъде широко прието в търговски мащаб. Следва да бъде създадена ефективна програма за наблюдение и оценка.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Въз основа на становището на НТИКР риболовът със статични мрежи в участъци IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj и VIIk на ICES и в подзони VIII, IX, X и XII на ICES източно от 27° з.д. във води с картографирана дълбочина повече от 600 метра следва да продължи да бъде забранен, за да се осигури защита на уязвимите дълбоководни видове.

(14)  Въз основа на становището на НТИКР риболовът със статични мрежи в участъци IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj и VIIk на ICES и в подзони VIII, IX, X и XII на ICES източно от 27° з.д. във води с картографирана дълбочина повече от 600 метра следва да продължи да бъде забранен, за да се осигури защита на уязвимите дълбоководни видове, освен ако държавите членки демонстрират – чрез научни изследвания при консултация с НТИКР или чрез прилагането на специфично управление с възползване от регионализацията, което би могло да включва, наред с другото, намаляване на плавателните съдове, извършващи дейност в района или намаляване на риболовните месеци, или чрез многогодишни планове – че тези риболовни дейности имат много ниски нива на прилов или изхвърляне на акули.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  При определени редки видове риба, например някои акули и скатоподобни, дори и ограничена риболовна дейност би могла да доведе до сериозна опасност за тяхното опазване. За защитата на тези видове следва да бъде въведена обща забрана на техния улов.

(15)  При определени видове риба, които са редки или които поради своите биологични характеристики са особено уязвими по отношение на свръхексплоатация, дори и ограничена риболовна дейност би могла да доведе до сериозна опасност за тяхното опазване. За защитата на тези видове следва да бъде въведена обща забрана на техния улов.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  С цел да се подпомогне риболовният сектор в изпълнението на задължението за разтоварване, държавите членки следва да въведат мерки с цел улесняването на съхранението и намирането на реализация на улова от морски видове, които са под минималния референтен размер за опазване. Тези мерки следва да включват подкрепа за инвестиции в изграждането и адаптирането на кейове за разтоварване и покрити лодкостоянки или подкрепа за инвестиции, които добавят стойност към рибните продукти.

(21)  С цел да се подпомогне риболовният сектор при изпълнението на задължението за разтоварване, и да се гарантира еднакво третиране чрез пълно спазване на това задължение, държавите членки следва да въведат мерки с цел улесняването на съхранението и намирането на реализация на улова от морски видове, които са под минималния референтен размер за опазване. Тези мерки следва да включват подкрепа за инвестиции в изграждането и адаптирането на кейове за разтоварване и покрити лодкостоянки или подкрепа за инвестиции, които добавят стойност към рибните продукти.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Когато научните становища показват, че е налице значителен нежелан улов от видове, които не подлежат на ограничения на улова и следователно не са обект на задължението за разтоварване, държавите членки следва да извършат пилотни проекти с цел проучване на начини за намаляване на такъв улов и с оглед на въвеждането на подходящи технически мерки за постигането на тази цел.

(23)  Когато научните становища показват, че е налице значителен нежелан улов, държавите членки следва да извършат пилотни проекти с цел проучване на начини за намаляване на такъв улов и с оглед на въвеждането на подходящи технически мерки за постигането на тази цел.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Когато не са налице технически мерки на регионално равнище, следва да се прилагат установените минимални стандарти. Тези минимални стандарти следва да произтичат от вече съществуващи технически мерки, като се вземат предвид становищата на НТИКР и мненията на заинтересованите страни. Те следва да включват минимални размери на отвора за теглени риболовни уреди и статични мрежи, минимални референтни размери за опазване, затворени зони или зони с ограничен достъп, природозащитни мерки за намаляване на прилова на морски бозайници и морски птици в някои зони, както и други, специфични за региона мерки, които вече съществуват и все още са необходими, за да се гарантира, че целите за опазване продължават да бъдат изпълнени до въвеждането на съответни временни мерки в рамките на регионализацията.

(24)  Когато не са налице технически мерки на регионално равнище, следва да се прилагат установените минимални стандарти. Тези минимални стандарти следва да произтичат от вече съществуващи технически мерки, като се вземат предвид становищата на НТИКР и мненията на заинтересованите страни. Те следва да включват минимални размери на отвора за теглени риболовни уреди и статични мрежи, минимални референтни размери за опазване, затворени зони или зони с ограничен достъп, природозащитни мерки за свеждане до минимум и при възможност премахване на случайния улов на морски бозайници и морски птици в някои зони, както и други, специфични за региона мерки, които вече съществуват и все още са необходими, за да се гарантира, че целите за опазване продължават да бъдат изпълнявани до въвеждането на съответни временни мерки в рамките на регионализацията.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  В сътрудничество със заинтересованите страни държавите членки ще могат да разработват съвместни препоръки за подходящи технически мерки, които се отклоняват от минималните стандарти в съответствие с процеса на регионализация, установен в рамките на ОПОР.

(25)  Държавите членки, в тясно сътрудничество със съответните консултативни съвети, следва да могат да разработват съвместни препоръки за подходящи технически мерки, основани на най-добрите налични научни становища, които се отклоняват от минималните стандарти, за да се адаптират техническите мерки към регионалните особености на риболовната дейност в съответствие с процеса на регионализация, установен в рамките на ОПОР, дори когато няма многогодишен план.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  Тези регионални технически мерки следва да бъдат най-малко равностойни на минималните стандарти по отношение на начините на експлоатация и защитата на уязвимите видове и местообитания.

(26)  Регионализацията следва да се използва за създаване на специални мерки, които да отчитат специфичните особености на всяка рибарска зона и да опазват нейните чувствителни видове и местообитания. Тези регионални технически мерки следва да бъдат най-малко устойчиви и да гарантират същите начини на експлоатация и същите равнища на защита като минималните стандарти. Приемането на всяка регионална техническа мярка следва да се основава на най-добрите налични научни становища.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 26 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(26а)  Решенията, вземани от регионалните групи на държавите членки в рамките на регионализацията, следва да отговарят на същите стандарти за демократичен контрол, както решенията в съответните държави членки.

Изменение     27

Предложение за регламент

Съображение 26 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(26б)  Регионализацията следва да се използва като средство за насърчаване на участието на всички съответни заинтересовани страни, включително неправителствените организации, и за овластяване на рибарите и стимулиране на участието им, така че да могат да работят в тясно сътрудничество с държавите членки, консултативните съвети и учените за създаване на специални мерки, които вземат предвид специфичните характеристики на всяка риболовна зона и опазват нейните екологични условия.

Изменение     28

Предложение за регламент

Съображение 27 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(27а)  При наличие на пряк управленски интерес относно една единствена държава членка могат да бъдат представяни предложения за индивидуални технически мерки с цел промяна на действащите мерки за опазване, като тези предложения подлежат на консултация със съответните консултативни съвети.

Изменение     29

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  При разработването на съвместни препоръки за въвеждането на селективни риболовни уреди, позволяващи алтернативни размери и видове, чиито размери на отвора се различават от предвидените в многогодишните планове, регионалните групи на държавите членки следва да гарантират, че тези уреди водят най-малкото до същите или до подобрени модели на селективност като основните съоръжения.

(28)  При разработването на съвместни препоръки за въвеждането на селективни риболовни уреди, позволяващи алтернативни размери и видове, чиито размери на отвора се различават от предвидените, регионалните групи на държавите членки следва да гарантират, че тези уреди водят най-малкото до същите или до подобрени модели на селективност като основните съоръжения.

Изменение     30

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  При разработването на съвместни препоръки за промяна в многогодишните планове на затворени зони или зони с ограничен достъп за защитата на младите екземпляри и струпванията на хвърлящи хайвер риби, или за създаването на нови такива зони, регионалните групи на държавите членки следва да определят в своите съвместни препоръки спецификациите, обхвата, продължителността, ограниченията за уредите и механизмите за контрол и мониторинг.

(29)  При разработването на съвместни препоръки за промяна на затворени зони или зони с ограничен достъп за защитата на младите екземпляри и струпванията на хвърлящи хайвер риби, или за създаването на нови такива зони, регионалните групи на държавите членки следва да определят в своите съвместни препоръки спецификациите, обхвата, продължителността, ограниченията за уредите и механизмите за контрол и мониторинг.

Изменение    31

Предложение за регламент

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  При разработването на съвместни препоръки за промяна или установяване на минимални референтни размери за опазване в многогодишните планове регионалните групи на държавите членки следва да гарантират, че целите на ОПОР не са застрашени, като гарантират опазването на младите екземпляри морски видове и същевременно гарантират, че няма нарушаване на пазарните принципи и че не се създава пазар за риба под минималния референтен размер за опазване.

(30)  При разработването на съвместни препоръки за промяна или установяване на минимални референтни размери за опазване регионалните групи на държавите членки следва да допринасят за постигането на целите на ОПОР, като гарантират, че опазването на младите екземпляри морски видове се спазва напълно и същевременно гарантират, че няма нарушаване на пазарните принципи и че не се създава пазар за риба под минималния референтен размер за опазване.

Изменение    32

Предложение за регламент

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  Създаването на затворени зони с незабавен ефект във връзка с разпоредби за смяна на района като допълнителна мярка за опазване на младите екземпляри или струпванията на хвърляща хайвер риба следва да се предостави като възможност, която да бъде разработена в рамките на съвместни препоръки. Условията за установяване и премахване на подобни зони, както и механизмите за контрол и мониторинг следва да бъдат определени в съответните съвместни препоръки.

(31)  Създаването на затворени зони с незабавен ефект във връзка с разпоредби за смяна на района като допълнителна мярка за опазване на младите екземпляри, струпванията на хвърляща хайвер риба или уязвимите видове следва да се предостави като възможност, която да бъде разработена в рамките на съвместни препоръки. Условията за установяване и премахване на подобни зони, включително, по целесъобразност, изключенията от тях, както и механизмите за контрол и мониторинг следва да бъдат определени в съответните съвместни препоръки.

Изменение    33

Предложение за регламент

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32)  Въз основа на научни оценки за въздействието на новаторските уреди, надлежно оценени от НТИКР, използването на такива уреди или разширяване на употребата на нови уреди, като например електрически импулсен трал, биха могли да бъдат включени като опция в съвместните препоръки на регионалните групи на държавите членки. Използването на новаторски риболовни уреди не следва да бъде позволено, ако научната оценка покаже, че тяхното използване ще доведе до отрицателни въздействия върху уязвимите местообитания и нецелеви видове.

(32)  Въз основа на научни оценки за въздействието на новаторските уреди, надлежно оценени от НТИКР, включително потенциалното отрицателно въздействие на някои уреди, използването или разширяването на употребата на новаторски уреди, като например електрически импулсен трал, биха могли да бъдат включени като опция в съвместните препоръки на регионалните групи на държавите членки. Използването на новаторски риболовни уреди не следва да бъде позволено, ако научната оценка покаже, че тяхното използване ще доведе до преки или кумулативни отрицателни последици върху морските местообитания, по-специално уязвимите местообитания или нецелеви видове, или ще застраши постигането на добър екологичен статус на морските води.

Изменение    34

Предложение за регламент

Съображение 33

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33)  С цел да се сведе до минимум приловът на уязвими видове и въздействието на риболовните уреди върху уязвимите местообитания, регионалните групи на държавите членки следва да разработят допълнителни мерки за намаляване на риска, за да се намали въздействието на риболова върху уязвимите видове и местообитания. Ако научните данни покажат, че е налице сериозна заплаха за опазването на такива видове и местообитания, държавите членки следва да въведат допълнителни ограничения относно конструкцията и експлоатацията на някои уреди или дори обща забрана за тяхното използване в дадения регион. По-специално тези разпоредби биха могли да се прилагат за използването на плаващи мрежи, което е довело в някои зони до значителен улов на китоподобни и морски птици.

(33)  С цел да се сведе до минимум и, по възможност, да се премахне случайният улов на уязвими видове и въздействието на риболовните уреди върху уязвимите местообитания, регионалните групи на държавите членки следва да разработят допълнителни мерки за намаляване на риска, за да се намали въздействието на риболова върху уязвимите видове и местообитания. Ако научните данни покажат, че е налице сериозна заплаха за опазването на такива видове и местообитания, държавите членки следва да въведат допълнителни ограничения относно конструкцията и експлоатацията на някои уреди или дори обща забрана за тяхното използване в дадения регион с цел опазване на морската среда, местните рибни запаси и засегнатите местни брегови общности. По-специално тези разпоредби биха могли да се прилагат за използването на плаващи мрежи, което е довело в някои зони до значителен улов на китоподобни и морски птици.

Изменение    35

Предложение за регламент

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35)  С цел да се запазят съществуващите подробни препоръки, приети от Комисията за риболова в североизточните части на Атлантическия океан (NEAFC), на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на списъците на уязвими морски екосистеми, а също и специфични технически мерки, свързани с определени мерки за защита на синята молва и морския костур. Комисията следва да бъде оправомощена също така да приема делегирани актове във връзка с включването в правото на Съюза на бъдещи изменения на тези мерки, приети от NEAFC, които са предмет на някои изрично определени несъществени елементи от настоящия регламент и които придобиват обвързващо действие за Съюза в съответствие с разпоредбите на Конвенцията. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище,

заличава се

Изменение    36

Предложение за регламент

Съображение 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(36)  За да не се възпрепятства научноизследователската дейност, изкуственото зарибяване и заселването, разпоредбите на настоящия регламент не следва да се прилагат за операциите, които може да се окажат необходими за провеждането на такива дейности.

(36)  За да не се възпрепятства научноизследователската дейност, прякото зарибяване и заселването, разпоредбите на настоящия регламент не следва да се прилагат за операциите, които може да се окажат необходими за провеждането на такива дейности.

Изменение    37

Предложение за регламент

Съображение 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37)  Когато налична научна информация сочи, че е необходимо незабавно действие за опазване на морските видове, Комисията следва да може в надлежно обосновани случаи да приема делегирани актове с незабавно приложение за определяне на технически мерки за смекчаване на тези заплахи, в допълнение към настоящия регламент или технически мерки, определени по друг начин в съответствие с правото на Съюза, или чрез дерогация от тях. Тези мерки следва да бъдат разработени по-конкретно така, че да се справят с неочаквани промени в структурите на запасите в резултат на високи или ниски нива на попълване на запас с млади екземпляри и да осигуряват защита на размножаващите се риба или черупкови организми, когато запасите са на много ниски равнища или в случай на други промени в природозащитния статус на рибните запаси, които могат да застрашат състоянието на запаса. Те могат да включват ограничения върху използването на теглени и статични риболовни уреди или по отношение на риболовните дейности в някои зони или през определени периоди.

(37)  Когато най-добрата налична научна информация сочи, че е необходимо незабавно действие за опазване на морските видове и местообитания, Комисията следва да може в надлежно обосновани случаи да приема делегирани актове с незабавно приложение за определяне на технически мерки за смекчаване на тези заплахи, в допълнение към настоящия регламент или технически мерки, определени по друг начин в съответствие с правото на Съюза, или чрез дерогация от тях. Тези мерки следва да бъдат разработени по-конкретно така, че да се справят с неочаквани промени в структурите на запасите в резултат на високи или ниски нива на попълване на запас с млади екземпляри или случаен улов на чувствителни видове, да осигуряват защита на размножаващите се риба или черупкови организми, когато запасите са на много ниски равнища или в случай на други промени в природозащитния статус на рибните запаси или чувствителните видове, които могат да застрашат състоянието на запаса, а също и да се справят с влошаването на популациите и местообитанията на видовете, причинено от влиянието на риболова, и да предоставят всякакви други необходими мерки за опазване. Тези мерки могат да включват ограничения върху използването на теглени и статични риболовни уреди или по отношение на риболовните дейности в някои зони или през определени периоди.

Изменение    38

Предложение за регламент

Съображение 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38)  Правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора следва да бъде делегирано на Комисията, за да се актуализира списъкът на риба и черупкови организми, за които целевият риболов е забранен; да се актуализира списъкът на уязвимите зони, в които риболовът следва да бъде ограничен; да се приемат технически мерки като част от многогодишни планове; както и да се приемат технически мерки като част от временни планове за премахване на изхвърлянето на улов. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(38)  Правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора следва да бъде делегирано на Комисията за да определи, за целите на установяване на показатели за ефективност на техническите мерки по отношение на улова на риба под минималния референтен размер за опазване, основните видове риболов и равнищата на улов, които се прилагат към тези основни видове риболов, за да се актуализира списъкът на риба и черупкови организми, за които целевият риболов е забранен; да се актуализира списъкът на уязвимите зони, в които риболовът следва да бъде ограничен; да се приемат технически мерки като част от многогодишни планове, или, когато е необходимо, извън рамките на многогодишните планове; както и да се приемат технически мерки като част от временни планове за премахване на изхвърлянето на улов. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище и въз основа на оценката на НТИКР. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение    39

Предложение за регламент

Съображение 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40)  До края на 2020 г. и след това на всеки три години Комисията следва да докладва на Европейския парламент и на Съвета относно изпълнението на настоящия регламент, въз основа на информацията, предоставена от държавите членки и съответните консултативни съвети, и след оценка от страна на НТИКР. Този доклад следва да оцени в каква степен техническите мерки, както на регионално равнище, така и на равнището на Съюза, са допринесли за постигането на общите цели и на целите на настоящия регламент. Ако въз основа на този доклад се установи, че на регионално равнище целите не са изпълнени, държавите членки от този регион следва да представят план с коригиращи действия, които да бъдат предприети, за да се гарантира постигането на тези цели. Комисията следва също така да предложи на Европейския парламент и на Съвета всякакви необходими изменения на настоящия регламент въз основа на този доклад.

(40)  Не по-късно от ... [три години след влизане в сила на настоящия регламент] и след това на всеки три години Комисията следва да докладва на Европейския парламент и на Съвета относно изпълнението на настоящия регламент, въз основа на информацията, предоставена от държавите членки и съответните консултативни съвети, и след оценка от страна на НТИКР. Този доклад следва да оцени в каква степен техническите мерки, както на регионално равнище, така и на равнището на Съюза, са допринесли за постигането на общите цели и на равнищата на показателите за ефективност на настоящия регламент. Ако въз основа на този доклад се установи, че на регионално равнище целите не са изпълнени или че показателите за ефективност остават на незадоволително равнище, държавите членки от този регион следва да представят план с коригиращи действия, които да бъдат предприети, за да се гарантира постигането на тези цели и да се подобри равнището на показателите за ефективност. Комисията следва също така да предложи на Европейския парламент и на Съвета всякакви необходими изменения на настоящия регламент въз основа на този доклад.

Изменение    40

Предложение за регламент

Съображение 42

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(42)  Регламенти (ЕО) № 1967/2006 29, (ЕО) № 1098/200730, (ЕО) № 1224/200931 на Съвета и регламенти (ЕС) № 1343/201132 и (ЕС) № 1380/201333 на Европейския парламент и на Съвета следва да бъдат съответно изменени.

(42)  Регламенти (ЕО) № 1967/200629, (ЕО) № 1098/200730, Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета31 и Регламент (ЕС) № 1380/201333 на Европейския парламент и на Съвета следва да бъдат съответно изменени.

__________________

__________________

29 Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета от 21 декември 2006 г. относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море, за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1626/94 (ОВ L 409, 30.12.2006 г., стр. 11).

29 Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета от 21 декември 2006 г. относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море, за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1626/94 (ОВ L 409, 30.12.2006 г., стр. 11).

30 Регламент (ЕО) № 1098/2007 на Съвета от 18 септември 2007 г. за създаване на многогодишен план за запасите от треска в Балтийско море и за риболовните предприятия, които експлоатират тези запаси, за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 779/97 (ОВ L 248, 22.9.2007 г., стр. 1).

30 Регламент (ЕО) № 1098/2007 на Съвета от 18 септември 2007 г. за създаване на многогодишен план за запасите от треска в Балтийско море и за риболовните предприятия, които експлоатират тези запаси, за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 779/97 (ОВ L 248, 22.9.2007 г., стр. 1).

31 Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).

31 Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).

32 Регламент (ЕС) № 1343/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море) и за изменение на Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море (ОВ L 347, 30.12.2011 г., стр. 44).

 

33 Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).

33 Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).

Изменение    41

Предложение за регламент

Съображение 43

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(43)  С цел допълване или изменение на съществуващите подробни правила, които транспонират препоръките, приети от Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM), в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове във връзка с техническите мерки в Регламент (ЕС) № 1343/2011. Комисията следва да бъде оправомощена също така да приема делегирани актове във връзка с включването в правото на Съюза на бъдещи изменения на тези мерки, приети от GFCM, които са предмет на някои изрично определени несъществени елементи от настоящия регламент и които придобиват обвързващо действие за Съюза в съответствие с разпоредбите на Споразумението за GFCM. Регламент (ЕС) № 1343/2011 следва да бъде съответно изменен. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище,

заличава се

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  експлоатацията на риболовни уреди и взаимодействието на риболовните дейности и морските екосистеми.

б)  експлоатацията на риболовни уреди.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква б a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  взаимодействието на тези уреди и морските екосистеми.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Настоящият регламент се прилага за дейности, осъществявани от риболовни кораби на Съюза или от граждани на държавите членки, без да се засяга основната отговорност на държавата на знамето, в риболовните зони, посочени в член 5, както и от риболовни кораби, плаващи под знамето на трети държави и регистрирани в тях, когато извършват риболов във води на Съюза.

1.  Без да се засяга член 29, настоящият регламент се прилага за всички риболовни дейности (както любителски, така и с търговска цел), осъществявани от риболовни кораби на Съюза или от граждани на държавите членки, без да се засяга основната отговорност на държавата на знамето, в риболовните зони, посочени в член 5, както и от риболовни кораби, плаващи под знамето на трети държави и регистрирани в тях, когато извършват риболов във води на Съюза.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Членове 7 и 14 и част А от приложения V — X се прилагат и по отношение на любителския риболов.

2.  Настоящият регламент се прилага и по отношение на любителския риболов.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Като инструменти в подкрепа на прилагането на общата политика в областта на рибарството (ОПОР), техническите мерки следва да допринасят за постигането на целите на ОПОР, определени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, и по-специално в точки 2, 3 и 5, букви а) и ѝ) от същия член.

1.  Техническите мерки следва да допринасят за постигането на целите на ОПОР, определени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В допълнение, техническите мерки по-специално:

2.  Техническите мерки допринасят по-специално за постигане на следните цели:

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  оптимизират начините на експлоатация, за да предоставят защита на младите екземпляри и на струпванията на хвърлящи хайвер морски видове;

a)  осигуряват устойчиви начини на експлоатация, за да предоставят защита на младите екземпляри и на струпванията на хвърлящи хайвер морски видове; и предоставят подходящи гаранции за това;

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  гарантират, че приловът на морски видове, изброени в директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО, и на други уязвими биологични видове в резултат на риболова се минимизира, а където е възможно се премахва, така че да няма заплаха за природозащитния статус на тези видове;

б)  гарантират, че случайният улов на чувствителни морски видове, по-специално на изброените в директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО, в резултат на риболова се свежда до минимум, а където е възможно се премахва;

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  гарантират, че екологичните въздействия на риболова върху морските местообитания се свеждат до минимум, а където е възможно се премахват, така че те не представляват заплаха за природозащитния статус на тези местообитания;

в)  гарантират, включително чрез използване на подходящи стимули, че отрицателните екологични въздействия на риболова върху морските местообитания се свеждат до минимум, а където е възможно се премахват;

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  допринасят за наличието на мерки за управление на рибарството за целите на спазване на задълженията съгласно директиви 92/43/ЕИО, 2009/147/ЕО, 2008/56/ЕО и 2000/60/ЕО.

г)  осъществяват мерки за управление на рибарството за целите на спазване на задълженията съгласно директиви 92/43/ЕИО, 2009/147/ЕО, 2008/56/ЕО и 2000/60/ЕО.

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Цели

Показатели за ефективност

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Техническите мерки са насочени към постигането на следните цели:

1.  С цел да се прецени дали техническите мерки допринасят за постигането на целите, посочени в член 3, се използват следните показатели за ефективност:

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  да се гарантира, че уловът на морски видове под минималния референтен размер за опазване не надхвърля 5 % от обема, в съответствие с член 2, параграф 2 и с член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

a)  степента, в която уловът на морски видове под минималния референтен размер за опазване, намалява постепенно до специфичните равнища за основните видове риболов;

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  да се гарантира, че приловът на морски бозайници, морски влечуги, морски птици и други видове, които не се експлоатират с търговска цел, не надвишава нивата, предвидени в законодателството на ЕС и в международните споразумения;

б)   степента, в която случайният улов на морски бозайници, морски влечуги, морски птици и други видове, които не се експлоатират с търговска цел, намалява постепенно и, по възможност, се премахва;

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  да се гарантира, че екологичното въздействие на риболовните дейности върху местообитанията на морското дъно не надвишава равнищата, необходими за постигане на добро екологично състояние за всеки тип местообитание, оценен в рамките на Директива 2008/56/ЕО за всеки морски регион или подрегион по отношение както на качеството на местообитанията, така и на пространствения обхват, в който изискваните равнища трябва да бъдат постигнати.

в)   степента, в която отрицателното екологично въздействие на риболовните дейности върху морските местообитания, включително чувствителните местообитания на морското дъно, се свежда до минимум и се поддържа под равнищата, необходими за постигане на добро екологично състояние, по-специално за всеки от видовете местообитания, оценени в рамките на Директива 2008/56/ЕО, във всеки морски регион или подрегион по отношение както на качеството на местообитанията, така и на пространствения обхват, в който изискваните равнища трябва да бъдат постигнати.

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 32 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 с оглед допълнение на настоящия регламент чрез определяне, за целите на параграф 1, буква а) от настоящия член, на:

 

a) основните риболовни дейности, посочени в тази буква;

 

б) равнищата на настоящия улов на морски видове под минималните референтни размери за опазване за всяка от тези основни риболовни дейности, въз основа на предоставените от държавите членки данни за референтните години 2013 – 2015 г.;

 

в) специфичните равнища за всяка от тези основни риболовни дейности, до които уловът на морски видове под минималния референтен размер за опазване трябва да се намали, за да се постигне целта за осигуряване на устойчиви начини на експлоатация и защита на младите екземпляри.

 

При определянето на специфичните равнища, посочени в буква в) от първата алинея, се вземат предвид най-добрите налични научни препоръки, включително от НТИКР, както и съществуващите и бъдещите технически възможности във връзка с избягването на улова на морски видове под минималния референтен размер за опазване.

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.  За целите на приемането на делегираните актове, посочени в параграф 1а, държавите членки могат да представят съвместна препоръка в съответствие с член 18, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 до ... [12 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент].

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 в (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1в.  При липса на съвместна препоръка, внесена в срока, посочен в параграф 1б от настоящия член, или ако се счита, че съвместната препоръка, представена от държавите членки, не е съвместима с целите на настоящия регламент, Комисията приема до... [18 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент] и чрез дерогация от член 18, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, делегирани актове, допълващи настоящия регламент чрез определяне на елементите, посочени в алинея първа на параграф 1а от настоящия член, в съответствие с член 32 от настоящия регламент.

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 г (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1г.  За да се постигне постепенно намаляване на улова на морски видове под минималния референтен размер за опазване до равнища, които гарантират устойчиви режими на експлоатация, специфичните равнища, посочени в буква в) от първа алинея от параграф 1а, се преразглеждат на всеки три години, като се използва процедурата, посочена в параграфи 1а, 1б и 1в, и те допълнително се намаляват, където е приложимо, в съответствие с най-добрите налични научни становища и с действащите и бъдещите технически възможности, свързани с избягването на такъв улов.

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Степента на постигане на тези цели се преразглежда като част от процеса на докладване, посочен в член 34.

2.  Посочената в параграф 1 оценка се извършва в контекста на процеса на докладване, посочен в член 34.

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  „Северно море“ означава участъци IІa, IIIa и IV на ICES 34;

a)  „Северно море“ означава водите на Съюза в участъци IІa, IIIa и IV на ICES34;

__________________

__________________

34 Участъците на ICES (International Council for the Exploration of the Sea — Международен съвет за изследване на морето) съответстват на определените в Регламент (ЕО) № 218/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно предоставянето на статистика за номиналния улов на държавите членки, които извършват риболов в североизточната част на Атлантическия океан (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 70).

34 Участъците на ICES (International Council for the Exploration of the Sea — Международен съвет за изследване на морето) съответстват на определените в Регламент (ЕО) № 218/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно предоставянето на статистика за номиналния улов на държавите членки, които извършват риболов в североизточната част на Атлантическия океан (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 70).

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  „северозападни води“ означава подзони V (с изключение на Vа и водите извън Съюза от Vб), VI и VII на ICES;

в)  „северозападни води“ означава водите на Съюза в подзони V, VI и VII на ICES;

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  „най-отдалечени региони“ означава водите около най-отдалечените региони на Съюза, посочени в член 349, първа алинея от Договора, разделени на три морски басейна: западна част на Атлантическия океан, източна част на Атлантическия океан и Индийския океан;

ж)  „води на Съюза в Индийския океан и западната част на Атлантическия океан“ означава водите около Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника, Майот, Реюнион и Сен Мартен под суверенитета или юрисдикцията на държава членка.

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  „схема на експлоатация“ е начинът, по който риболовният натиск се разпределя спрямо възрастовия профил на даден запас;

(1)  „схема на експлоатация“ е начинът, по който смъртността от риболов се разпределя спрямо възрастовия профил и размера на даден запас;

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  „селективност“ е количествен израз, представляващ вероятността от улавяне на риба с определен размер в мрежа с определен размер на отвора (или кука с определен размер);

(2)  „селективност“ е вероятността от улавяне на определен вид или риба с определен размер поради някои характерни особености на риболовните уреди;

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  „селективен риболов“ е капацитетът на даден риболовен метод по време на риболовната операция чрез него да се улавят риба или черупкови организми по размер и видове, с което се позволява да се избегнат нецелевите видове или те да бъдат освободени, без да им се навреди;

заличава се

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  „целеви риболов“ означава риболов на определен вид или комбинация от видове, при който общият улов на този/тези вид/ове представлява над 50 % от икономическата стойност на улова;

(4)  „целеви риболов“ означава риболовно усилие, насочено към конкретен вид или група от видове, при което точният състав варира при различните видове риболов и специалните правила относно минималните технически спецификации на размерите на окото и селективните съоръжения по вид риболов се установяват на регионално равнище;

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 5 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5а)  „природозащитен статус на вид“ означава състоянието на запазване на вид, както е определено в член 1, буква и) от Директива 92/43/ЕИО;

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 5 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5б)  „природозащитен статус на местообитание“ означава състоянието на запазване на естествено местообитание, както е определено в член 1, буква д) от Директива 92/43/ЕИО;

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  „уязвими видове“ са видовете, чийто природозащитен статус, в т.ч. техните местообитания, разпространение, размер на популацията и състояние на популацията, са неблагоприятно засегнати от натиск, произтичащ от човешки дейности, включително риболовни дейности. Уязвимите видове включват по-конкретно видовете, изброени в приложения II и IV към Директива 92/43/ЕИО, видовете, обхванати от Директива 2009/147/ЕО, и видовете, чието опазване е необходимо за постигане на добро екологично състояние съгласно Директива 2008/56/ЕО;

(7)  „уязвими видове“ са видовете, чийто природозащитен статус, в т.ч. техните местообитания, разпространение, размер на популацията или състояние на популацията, са неблагоприятно засегнати от натиск, произтичащ от човешки дейности, включително риболовни дейности. Уязвимите видове включват по-конкретно видовете, изброени в приложения II и IV към Директива 92/43/ЕИО, видовете, обхванати от Директива 2009/147/ЕО, и видовете, чието опазване е необходимо за постигане на добро екологично състояние съгласно Директива 2008/56/ЕО;

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  „малки пелагични видове“ обозначават скумрия, херинга, сафрид, хамсия, сардина, син меджид, атлантическа аргентина, цаца и капрова риба;

(8)  „малки пелагични видове“ обозначават , наред с другото, скумрия, херинга, сафрид, хамсия, сардина, син меджид, атлантическа аргентина, цаца, капрова риба, гопа, тропическа сардина (Sardinella aurita) и плоска сардинела (Sardinella maderensis);

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 9 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9а)  „традиционен риболов (с цел прехрана) с пасивни риболовни уреди“ означава риболовни дейности с нетърговска цел, които използват живи морски ресурси в ограничена степен на регионално равнище изключително за лични нужди и единствено чрез традиционни риболовни уреди и техники;

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  „консултативни съвети“ означава групи на заинтересованите страни, създадени в рамките на ОПОР, за да се насърчи балансираното представителство на всички заинтересовани страни и да се подпомогне постигането на целите на ОПОР;

(10)  „консултативни съвети“ означава групи на заинтересованите страни, създадени съгласно член 43 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, които извършват дейността си съгласно членове 44 и 45 от и приложение III към същия регламент;

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  „трал“ е подвижен риболовен уред, теглен от един или повече риболовни кораби и състоящ се от мрежа, която има конусовидна или пирамидална форма (тяло на трала), затворена откъм гърба с торба; „теглен уред“ означава подвижни тралове, датски грибове и подобни уреди с конусовидно или пирамидално тяло, затворени откъм гърба с торба или състоящи се от две дълги крила, тяло и торба, и придвижващи се във водата;

(11)  „трал“ е риболовен уред, състоящ се от мрежа, която се тегли от един или повече риболовни кораби, затворена откъм гърба с торба (трална торба);

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 11 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11а)  „теглен уред“ означава всякакви тралове, датски грибове и подобни уреди, които се придвижват активно във водата от един или повече риболовни кораби или от каквато и да е друга механизирана система;

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  „дънен трал“ е трал, проектиран и съоръжен за експлоатация по или в близост до морското дъно;

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  „дънен трал, теглен от два кораба“ е дънен трал, теглен едновременно от два кораба, като всеки от тях тегли от едната и другата страна на трала. Хоризонталният отвор на трала се поддържа от разстоянието между двата плавателни съда, докато те теглят уреда;

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  „бим трал“ означава риболовен уред с тралова мрежа, отворена хоризонтално посредством стоманена или дървена тръба, служеща като мачта (бим), и снабден с вериги, влачени по дъното, верижни покрития или верижни плъзгачи — цялото съоръжение се влачи по дъното;

(15)  „бим трал“ означава риболовен уред с тралова мрежа, отворена хоризонтално посредством бим, крила или други подобни уреди;

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  „електрически импулсен трал“ обозначава риболовен метод, който използва електрическо поле за улов на риба. Импулсните тралове се състоят от редица електроди, прикрепени към уредите в посоката на теглене, които излъчват кратки електрически импулси;

(16)  „електрически импулсен трал“ означава трал, който използва електрически импулси за улова на морски биологични ресурси;

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 17 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17а)  „брегови грибове“ означава заграждащи мрежи и теглени грибове, поставени от лодка и теглени от брега или от лодка, акостирала или закотвена на брега;

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  „статични мрежи“ означава всеки вид хрилни мрежи, оплитащи мрежи или тристенни мрежи, който или е закотвен на морското дъно (хрилни или комбинирани мрежи) или се движи в зависимост от приливите и отливите (плаващи мрежи) с цел рибите да се заплетат в мрежата, докато плуват;

(20)  „статични мрежи“ означава всеки вид хрилни мрежи, оплитащи мрежи или тристенни мрежи, закотвен на морското дъно (хрилни или комбинирани мрежи) с цел рибите да влязат и да се заплетат или да се впримчат в мрежата;

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  „плаваща мрежа“ означава мрежа, изработена от един или повече слоеве, провесени едновременно и успоредно на горното(ите) въже(та), която се държи на повърхността на водата или на известно разстояние под тази повърхност с помощта на плаващи механизми и се движи по течението свободно или с кораба, към който евентуално е прикрепена. Тя може да бъде снабдена с механизми за стабилизиране или за ограничаване на отклонението ѝ, като например морска котва или котва на дъното, прикрепена към единия край на мрежата.

(21)  „плаваща мрежа“ означава мрежа, която се държи на повърхността на водата или на известно разстояние под тази повърхност с помощта на плаващи механизми и се движи по течението свободно или с кораба, към който евентуално е прикрепена. Тя може да е снабдена с механизми за стабилизиране или за ограничаване на отклонението ѝ.

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  „закотвена хрилна мрежа“ е уред, изработен от единичен слой мрежа, който се държи вертикално във водата посредством поплавъци и тежести. Тя е прикрепена или може да бъде прикрепена по различни начини към морското дъно и в нея се оплитат живите водни ресурси;

(22)  „хрилна мрежа“ е неподвижен риболовен уред, изработен от единичен слой мрежа, който се държи вертикално във водата посредством поплавъци и тежести.

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  „закотвена заплитаща мрежа“ означава стена, съставена от единичен слой мрежа, прикрепена към въжетата по такъв начин, че да се получи по-голямо количество свободна мрежа, отколкото при хрилната мрежа. Заплитащите мрежи обикновено имат по-слаба плаваща способност при горното въже и по време на риболов не са така високи като обикновените закотвени хрилни мрежи; те са прикрепена или могат да бъдат прикрепени по различни начини към морското дъно;

(23)  „заплитаща мрежа“ означава статична мрежа, съставена от стена от мрежа, прикрепена към въжетата по такъв начин, че да се получи по-голямо количество свободна мрежа, отколкото при хрилната мрежа.

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  „закотвена тристенна мрежа“ означава мрежа, съставена от два или повече слоя, като два външни слоя имат голям размер на отвора, а вътрешният слой, разположен между двата други, има по-малък размер на отвора; тя е прикрепена или може да бъде прикрепена по различни начини към морското дъно;

(24)  „тристенна мрежа“ означава статична мрежа, съставена от два или повече слоя, като два външни слоя имат голям размер на отвора, а вътрешният слой, разположен между двата други, има по-малък размер на отвора;

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  „парагада“ означава риболовен уред, състоящ се от основна въдица, понякога много дълга, към която на редовни интервали са прикрепени въжета с куки със или без стръв. Основната въдица е закотвена или хоризонтално на дъното или в близост до него, или вертикално; може да е прикрепена по такъв начин, че да се движи свободно по водната повърхност;

(26)  „парагада“ означава риболовен уред, състоящ се от основна въдица с променлива дължина, към която на интервали в зависимост от целевия вид са прикрепени странични въжета с куки. Основната въдица е закотвена или хоризонтално на дъното или в близост до него, или вертикално; може да е прикрепена по такъв начин, че да се движи свободно по водната повърхност;

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  „винтери и кошове“ са капани във формата на клетки или кошници, направени от различни материали, предназначени за улов на ракообразни или риба, които се поставят на дъното на морето самостоятелно или в редици, свързани са с въжета (плаващи въжета) за шамандури на повърхността, които указват положението им, и имат един или повече отвори или входове;

(27)  „винтери и кошове“ са капани във формата на клетки или кошници, предназначени за улов на ракообразни, черупкови организми или риба, които се поставят на дъното на морето или висят над него, самостоятелно или в редици, свързани са с въжета (плаващи въжета) за шамандури на повърхността, които указват положението им, и имат един или повече отвори или входове;

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  „ръчна въдица“ е риболовен метод, при който въдицата, само една на брой, се държи в ръка. Към нея са прикрепени една или повече примамки или куки със стръв;

(28)  „ръчна въдица“ е единична риболовна въдица, която се държи в ръка и към която са прикрепени една или повече примамки или куки със стръв;

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  „кръстът на свети Андрей“ е кош, с който се извършва дейност, подобна на рязане с ножица, за събиране например на двучерупчести мекотели или червени корали от морското дъно;

(29)  „кръстът на свети Андрей“ е кош, с който може да се извършва дейност, подобна на рязане с ножица, за събиране например на двучерупчести мекотели или червени корали от морското дъно;

Изменение    91

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  трална торба" означава най-задната част на трала, която има или цилиндрична форма, тоест еднаква обиколка във всяка част, или заострена форма. Състои от една или няколко мрежи (слоя мрежа) с еднакви размери на отвора, свързани странично една към друга по оста на трала посредством шев, където могат да бъдат прикрепени странични въжета. За регулаторни цели се приема, че представлява последните 50 отвора на мрежата;

(30)  трална торба означава най-задната част на трала, която има или цилиндрична форма, тоест еднаква обиколка във всяка част, или заострена форма. Състои се от една или няколко мрежи (слоя мрежа), свързани странично една към друга. За регулаторни цели се приема, че представлява последните 50 отвора на мрежата;

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  „размер на отвора“ означава размерът на отвора на трална торба на теглен уред, измерен в съответствие с процедурата, предвидена в Регламент (ЕО) № 517/2008 на Комисията 40;

(31)  „размер на отвора“ означава:

 

a)   при мрежи на възли: най-дългото разстояние между два срещуположни възела на един и същ отвор, когато е напълно опънат;

 

б)   при мрежи без възли: най-дългото разстояние между два противоположни върха по най-дългата ос на един и същ отвор, когато е напълно опънат;

__________________

 

40 Регламент (ЕО) № 517/2008 на Комисията от 10 юни 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 850/98 по отношение определянето на размера на окото и оценяването на дебелината на влакното на рибарските мрежи (ОВ L 151, 11.6.2008 г., стр. 5).

 

Изменение    93

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32)  „квадратен отвор“ е форма на отвор, образувана от 45° отклонение от посока север така, че страните на очите да са разположени успоредно и на 90° спрямо оста на трала;

(32)  „квадратен отвор“ е четиристранен отвор, състоящ се от две двойки успоредни страни с еднаква номинална дължина, като едната двойка страни са успоредни, а другата двойка страни са перпендикулярни на надлъжната ос на мрежата;

Изменение    94

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33)  „ромбовиден отвор“ означава нормалната ромбовидна форма на отворите на мрежата;

(33)  „ромбовиден отвор“ означава отвор, който е съставен от четири страни с еднаква дължина, при които двата диагонала на отвора са перпендикулярни и единият диагонал е успореден на надлъжната ос на мрежата;

Изменение    95

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(36)  „мрежа сито“ означава устройство, прикрепено по цялата обиколка на трала за скариди в близост до бима и образуващ фуния на мястото, където е прикрепено към долната част на трала за скариди. Отвор за измъкване е изрязан на мястото, където мрежата сито и торбата са съединени, което позволява видовете или екземплярите, които са твърде големи, за да минат през ситото, да избягат, но пропускат скаридите да преминат през ситото в торбата;

заличава се

Изменение    96

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38)  „време на потапяне“ е периодът от първото спускане на мрежите във водата до момента, в който те са напълно прибрани на борда на риболовния кораб;

(38)  „време на потапяне“ е периодът от първото спускане на риболовния уред във водата до момента, в който риболовният уред е напълно прибран на борда на риболовния кораб;

Изменение    97

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 39

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(39)  „сензори за проследяване на риболовни уреди“ означава дистанционни електронни сензори, които могат да се поставят върху тралове или мрежи гъргър с цел проследяване на основните работни параметри, като например разстоянието между тралните дъски или размера на улова;

(39)  „сензори за проследяване на риболовни уреди“ означава дистанционни електронни сензори, които се поставят с цел проследяване на основните параметри, като например разстоянието между тралните дъски или обема на улова;

Изменение    98

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 39 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(39а)  „въдица с тежести“ означава въдица с куки със стръв с допълнителна тежест за увеличаване на скоростта на потъването ѝ, като по този начин се ограничава времето ѝ за излагане на морски птици;

Изменение    99

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40)  „акустично устройство за отблъскване“ означава дистанционно устройство, използвано за предупреждаване на някои видове, като например морски бозайници, за присъствието на риболовни уреди, чрез излъчване на звукови сигнали;

(40)  „акустично устройство за отблъскване“ означава дистанционно устройство, което излъчва звукови сигнали за отблъскване на някои видове, например морски бозайници, от риболовните уреди;

Изменение    100

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 42

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(42)  „селективно изхвърляне с цел повишаване на качеството“ е практика на изхвърляне на риби с ниски цени, които подлежат на ограничения на улова, макар че биха могла да бъдат разтоварени законно; прави се с цел максимално да се увеличи общата икономическа и парична стойност на рибата, откарана в пристанището.

(42)  „селективно изхвърляне с цел повишаване на качеството“ е практика на изхвърляне на риби с ниски цени, които подлежат на ограничения на улова, макар че те следва да бъдат разтоварени законно; прави се с цел максимално да се увеличи общата икономическа и парична стойност на рибата, откарана в пристанището;

Изменение    101

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 43 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(43а)  „значителни неблагоприятни въздействия“ означава значителните неблагоприятни въздействия, както са определени в член 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 734/2008;

Изменение    102

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 45 a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(45а)  „показатели за ефективност“ означава набор от параметри, с цел оценка на ефективността на техническите мерки.

Изменение    103

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  всички видове гранати;

ж)  всички видове гранати, с изключение на използваните за умъртвяване на риба тон, уловена в клетки или капани, или на ръчни копия и харпуни, използвани в любителския риболов без акваланг и по време на светлата част от деня;

Изменение    104

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Никаква част от теглен уред не може да бъде изработена от мрежа с размер на отвора, по-малък от размера на отвора на тралната торба. Тази разпоредба не се прилага за свързването на устройства, използвани за прикрепването на сензори за проследяване на уредите.

1.  Никаква част от теглен уред не може да бъде с мрежа с размер на отвора, по-малък от размера на отвора на тралната торба. Тази разпоредба не се прилага за свързването на устройства, използвани за прикрепването на сензори или за устройства за повишаване на селективността спрямо размера или морския вид.

Изменение    105

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Забранява се изграждането на торби или прикрепването на устройства, които препречват отвора или по друг начин намаляват размера на отвора на торбата или на която и да е част от тегления уред. Настоящата разпоредба не изключва употребата на определени устройства, използвани за намаляване на износването и за засилване или ограничаване на изплъзването на улова в предната част на теглени уреди.

3.  Забранява се използването или превоза на борда на риболовния кораб на устройства, които препречват отвора или по друг начин намаляват размера на отвора на торбата или на която и да е част от тегления уред. Настоящата разпоредба не изключва употребата на определени устройства, използвани за намаляване на износването и за засилване или ограничаване на изплъзването на улова в предната част на теглени уреди, нито монтирането на устройства за контрол на улова.

Изменение    106

Предложение за регламент

Член 10 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Общи ограничения за използването на статични мрежи

Общи ограничения за използването на статични мрежи и плаващи мрежи

Изменение    107

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 4 – тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  Бял тон (Thunnus alalunga),

(Не се отнася до българския текст.)

Изменение    108

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Забранява се използването на закотвени хрилни мрежи, заплитащи мрежи и тристенни мрежи там, където картографираната дълбочина е по-голяма от 600 метра.

5.  Забранява се използването на дънни хрилни мрежи, заплитащи мрежи и тристенни мрежи там, където картографираната дълбочина е по-голяма от 200 метра.

Изменение    109

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а.  Независимо от параграф 5:

 

a) специалните дерогации, посочени в приложение V, част В, точка 6, приложение VI, част В, точки 6 и 9 и приложение VII, част В, точка 4, се прилагат, когато картографираната дълбочина е между 200 и 600 метра;

 

б) използването на дънни хрилни мрежи, заплитащи мрежи и тристенни мрежи на места, където картографираната дълбочина е над 200 метра, се разрешава в риболовната зона, определена в член 5, буква д).

Изменение    110

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Забранява се умишленият улов, задържането на борда, трансбордирането или разтоварването на риба или черупкови организми, посочени в приложение IV към Директива 92/43/ЕИО, освен ако е предоставена дерогация в съответствие с член 16 от посочената директива.

заличава се

Изменение    111

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато са уловени като прилов, видовете по параграфи 1 и 2 не се нараняват и екземплярите незабавно се освобождават обратно в морето.

3.  Когато са уловени като случаен улов, видовете по параграф 2 не се нараняват и екземплярите незабавно се освобождават обратно в морето.

Изменение    112

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Параграф 3 не се прилага, когато държавата членка на знамето разполага с официална програма за събиране на научни данни и научни изследвания на екземпляри от видовете, изброени в приложение I.

Изменение    113

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Когато най-добрата налична научна информация сочи, че е необходимо изменение на списъка в приложение I чрез добавяне на нови видове, които трябва да бъдат защитени, на Комисията се предоставя правомощието да приема такива изменения чрез делегирани актове в съответствие с член 32.

4.  Когато най-добрата налична научна информация сочи, че е необходимо изменение на списъка в приложение I чрез добавяне на нови видове, които трябва да бъдат защитени, или заличаване на видове, за които вече не е необходимо да бъдат включени в списъка, на Комисията се предоставя правомощието да приема такива изменения чрез делегирани актове в съответствие с член 32.

Изменение    114

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Мерките, приети съгласно параграф 4 от настоящия член, са насочени към постигане на целта, определена в член 4, параграф 1, буква б).

5.  Мерките, приети съгласно параграф 4 от настоящия член, следва да се предшестват от оценка на показателите за ефективност, определени в член 4, параграф 1, буква б).

Изменение    115

Предложение за регламент

Член 12 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Прилов на морски бозайници, морски птици и морски влечуги

Улов на морски бозайници, морски птици и морски влечуги

Изменение    116

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато са уловени като прилов, видовете по параграф 1 не се нараняват и екземплярите незабавно се освобождават.

2.  Когато са уловени случайно, видовете по параграф 1 не се нараняват и екземплярите незабавно се освобождават. Операторите на риболовните кораби вписват и представят на съответните органи информация за такъв случаен улов, в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1004 на Европейския парламент и на Съвета1a.

 

_______________________

 

1a Регламент (ЕС) 2017/1004 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 година за установяване на рамка на Съюза за събиране, управление и използване на данни в сектора на рибарството и за подкрепа при изготвянето на научни становища във връзка с общата политика в областта на рибарството, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 199/2008 на Съвета (ОВ L 157, 20.6.2017 г., стр. 1).

Изменение    117

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Независимо от параграфи 1 и 2, задържането на борда, прехвърлянето или разтоварването на екземпляри от посочените в параграф 1 морски видове, които са уловени като прилов, се разрешава, доколкото тази дейност е необходима, за да се осигури съдействие при възстановяването на отделните животни и при условие че съответните компетентни национални органи са били обстойно информирани предварително.

3.  Независимо от параграфи 1 и 2 задържането на борда, прехвърлянето или разтоварването на екземпляри от посочените в параграф 1 морски видове, които са уловени случайно, се разрешава, доколкото тази дейност е необходима, за да се осигури съдействие при възстановяването на отделните животни. Съхраняването на борда, прехвърлянето или разтоварването на екземпляри от морски видове се разрешава, ако екземплярът е мъртъв и при условие, че той може да се използва за научни цели. Съответните компетентни национални органи са обстойно информирани предварително.

Изменение    118

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Параграфи 1 и 2 не се прилагат, когато държавата членка на знамето разполага с официална програма за събиране на научни данни и научни изследвания относно екземпляри морски птици, морски влечуги и морски бозайници.

Изменение    119

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Мерките, приети съгласно параграф 4 от настоящия член, са насочени към постигане на целта, определена в член 4, параграф 1, буква б).

5.  Мерките, приети съгласно параграф 4 от настоящия член, са насочени към постигане на целите на настоящия регламент по отношение на показателите за ефективност, определени в член 4, параграф 1, буква б).

Изменение    120

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а.  Държавите членки наблюдават ефективността на приетите съгласно настоящия член мерки за свеждането до минимум на случайния улов и докладват на Комисията за напредъка до ... [две години след влизането в сила на настоящия регламент] и на всеки три години след това.

Изменение    121

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Забранява се използването на риболовните уреди, посочени в приложение II, в съответните зони, определени в същото приложение.

1.  Забранява се използването на риболовните уреди, посочени в приложение II, в съответните зони, определени в същото приложение. Държавите членки извършват подходяща оценка, когато риболовните съоръжения са разположени в специалните защитени зони съгласно Директива 92/43/ЕИО и в специалните защитени зони по Директива 2009/147/ЕО.

Изменение    122

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Забранява се умишленото обезпокояване, повреждане или унищожаване на чувствителни местообитания и места за размножаване или почивка на чувствителни видове.

Изменение    123

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато въз основа на най-добрата налична научна информация се препоръчва изменение на списъка от приложение II, включително добавянето на нови зони, на Комисията се предоставя правомощието да приема такива изменения чрез делегирани актове съгласно процедурата, установена в член 11, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. При приемането на тези изменения Комисията обръща особено внимание на смекчаването на отрицателните ефекти от преместването на риболовната дейност към други уязвими зони.

2.  Когато въз основа на най-добрата налична научна информация се препоръчва неотложно изменение на списъка от приложение II, на Комисията се предоставя правомощието да приема такива изменения чрез делегирани актове съгласно процедурата, установена в член 11, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. При представяне на предложение за тези изменения Комисията прилага подробна карта на уязвимата зона и обръща особено внимание на смекчаването на отрицателните последици в социален, икономически и екологичен план от преместването на риболовната дейност към други зони.

Изменение    124

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато такива местообитания са налице във води под суверенитета или юрисдикцията на държава членка, тази държава членка е оправомощена да установява забранени зони или да предприема други мерки за опазване с цел защита на тези местообитания, в съответствие с процедурата, предвидена в член 11 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Тези мерки трябва да са съвместими с целите, определени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, и да са поне толкова строги, колкото и мерките съгласно правото на Съюза.

3.  Когато зоните от приложение II се намират във води под суверенитета или юрисдикцията на държава членка, тази държава членка е оправомощена да установява забранени зони или да предприема други мерки за опазване с цел защита на тези местообитания, в съответствие с процедурата, предвидена в член 11 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Тези мерки са съвместими с целите, определени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, и са поне толкова строги, колкото и мерките съгласно правото на Съюза.

Изменение    125

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  Държавите членки приемат мерки за защита на зони, в които се намират или е вероятно да се намират уязвими морски екосистеми съгласно определението в член 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 734/2008, във води под техния суверенитет или тяхната юрисдикция, и затварят тези зони за дейности по дънен риболов, освен ако най-добрите налични научни становища показват, че дейностите нямат значителни неблагоприятни последици за тези екосистеми. Подобни мерки са в съответствие с резолюциите, приети от Общото събрание на Организацията на обединените нации, по-специално резолюции 61/105 и 64/72, и най-малко са равностойни на равнището на защита, осигурено за уязвимите морски екосистеми съгласно Регламент (ЕО) № 734/2008.

Изменение    126

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  да се гарантира опазването на младите екземпляри морски видове в съответствие с член 15, параграфи 11 и 12 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

а)  да се гарантира опазването на младите екземпляри морски видове, така че по-голямата част от уловената риба да е достигнала репродуктивна възраст, преди да бъде уловена, и в съответствие с член 15, параграфи 11 и 12 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

Изменение    127

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа)  да се забрани, в съответствие с член 2, параграф 5, буква б) и член 15, параграф 11 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, пускането на пазара на млади екземпляри морски видове за консумация от човека;

Изменение    128

Предложение за регламент

Член 14 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 14a

 

Вносни рибни продукти, предназначени за консумация от човека

 

Вносните рибни продукти, предназначени за консумация от човека, които са били уловени извън води на Съюза в зоните, подзоните и участъците, посочени в член 5, са в съответствие с минималните референтни размери за опазване, определени в приложенията към настоящия регламент.

Изменение    129

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки въвеждат мерки за улесняване на съхранението или намиране на реализация за улов под минималните референтни размери за опазване, разтоварен в съответствие с член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Тези мерки може да включват подкрепа за инвестиции в изграждането и адаптирането на кейове за разтоварване и покрити лодкостоянки или подкрепа за инвестиции, които добавят стойност към рибните продукти.

Държавите членки въвеждат подходящи мерки за улесняване на съхранението или намиране на реализация за улов под минималните референтни размери за опазване, разтоварен в съответствие с член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Тези мерки включват подкрепа за инвестиции в изграждането и адаптирането на кейове за разтоварване и покрити лодкостоянки, както и подкрепа за инвестиции, които добавят стойност към рибните продукти.

Изменение    130

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Забраняват се практиките селективно изхвърляне с цел повишаване на качеството и изпускане.

1.  Забранява се практиката на селективно изхвърляне с цел повишаване на качеството.

Изменение    131

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Параграф 1 не се прилага за улов на видовете, за които не се отнася задължението за разтоварване в съответствие с член 15, параграф 4 от Регламент(ЕС) № 1380/2013.

2.  Параграф 1 не се прилага за риболовни дейности в Средиземно море или за улов на видовете, за които не се отнася задължението за разтоварване в съответствие с член 15, параграф 4 от Регламент(ЕС) № 1380/2013.

Изменение    132

Предложение за регламент

Член 17 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Видове, които не подлежат на ограничения на улова

Пилотни проекти за избягване на нежелан улов

Изменение    133

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки може да провеждат пилотни проекти с цел да се проучат методи за избягване, свеждане до минимум и премахване на нежелания улов на видове, които не подлежат на ограничения на улова. Тези пилотни проекти вземат под внимание становищата на съответните консултативни съвети и се основават на най-добрите налични научни становища.

1.  Държавите членки може да провеждат пилотни проекти с цел да се проучат методи за избягване, свеждане до минимум и премахване на нежелания улов. Тези пилотни проекти вземат под внимание становищата на съответните консултативни съвети и се основават на най-добрите налични научни становища.

Изменение    134

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Ако резултатите от тези пилотни проучвания или други научни становища покажат, че нежеланият улов на видове, които не са предмет на ограничения на улова, е значителен, държавите членки могат да въведат технически мерки за намаляване на нежелания улов в съответствие с процедурата, определена в член 19 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Тези технически мерки се прилагат единствено за риболовните кораби под флага на конкретната държава членка.

2.  Ако резултатите от тези пилотни проучвания или други научни становища покажат, че нежеланият улов на видове, които не са предмет на ограничения на улова, е значителен, държавите членки въвеждат технически мерки за избягване или намаляване във възможно най-голяма степен на нежелания улов в съответствие с процедурата, определена в член 19 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 или в член 18 от настоящия регламент.

Изменение    135

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  В случаите, когато други държави членки желаят да установят подобни технически мерки, може да бъде представена съвместна препоръка в съответствие с член 18.

Изменение    136

Предложение за регламент

Член 17 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 17а

 

Дерогация от задължението за разтоварване

 

1. Чрез дерогация от член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 риболовни кораби, които участват на доброволна основа в система за пълно документиране на улова и изхвърлянията, не са задължени да разтоварват непродаваемия улов, при условие че той се записва и се приспада от квотите, когато е приложимо.

 

2. Системите за пълно документиране, посочени в параграф 1, дават възможност за записване на всички данни относно риболовните дейности, включително улова и изхвърлянията.

 

3. Посочените в параграф 1 системи за пълно документиране могат да бъдат установени от държава членка с одобрението на Комисията или с акт на Съюза. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 32 относно:

 

а) установяването или одобряването на тези системи за пълно документиране;

 

б) данните, които да бъдат записвани, и спецификациите на тези системи, като надлежно се взема предвид параграф 2 от настоящия член.

Изменение    137

Предложение за регламент

Член 17 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 17б

 

Документация

 

В съответствие с член 49 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 държавите членки могат да въведат електронни механизми за наблюдение с цел документиране на улова, изхвърлянията и риболовната дейност.

Изменение    138

Предложение за регламент

Глава 2 – раздел 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

РАЗДЕЛ 5a

 

АДАПТИРАНЕ НА РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИ

 

Член 17в

 

Адаптиране на тонажа

 

За нови и съществуващи риболовни кораби увеличаването на тонажа на кораба, предназначено за подобряване на безопасността на борда, условията на работа и хигиената и качеството на продуктите, както и увеличаването на тонажа на кораба за складиране на нежелания улов, предмет на задължение за разтоварване в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, се разрешава, при условие че то не води до увеличаване на потенциала за улов на кораба. Съответните обеми не се вземат предвид за целите на оценяването на риболовния капацитет с оглед на таваните, наложени в приложение II към Регламент (ЕС) № 1380/2013, или в разпоредбите относно схемите за вписване/отписване, посочени в член 23 от същия регламент.

Изменение    139

Предложение за регламент

Член 18 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ръководни принципи

Регионални технически мерки

Изменение    140

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1 – буква ж

ж)  в приложение XI за най-отдалечените региони.

ж)  в приложение XI за водите на Европейския съюз в Индийския океан и западната част на Атлантическия океан.

Изменение    141

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

При все това разпоредбите относно размера на отвора на мрежите, определени в част Б от приложения V – XI, се прилагат само доколкото, до ... [18 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент] не бъде приет делегиран акт в съответствие с параграф 2 от настоящия член, обхващащ същия предмет за съответните видове риболов. В случай че част Б от приложението към настоящия регламент стане приложима, Комисията, независимо от член 6, параграф 1, точка 4, приема до същата дата делегиран акт в съответствие с член 32 за допълване на настоящия регламент за определение на „целеви риболов“ за целите на прилагането на част Б в съответните риболовни зони и за съответните видове риболов.

 

До датата на изтичане на срока, посочен във втората алинея от настоящия параграф, или до датата на приемане на делегирания акт, посочен в тази алинея, в зависимост от това коя от двете дати е по-рано, разпоредбите относно размера на отвора на мрежите на ... [деня преди датата на влизане в сила на настоящия регламент *] продължават да се прилагат по отношение на въпросните риболовни зони.

 

________________________

 

* Ако този подход бъде приет, членове 35 – 41 трябва да бъдат адаптирани в хода на преговорите със Съвета, след като бъдат набелязани мерките, които продължават да се прилагат до изтичането на крайния срок, посочен тук.

Изменение    142

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Когато това е целесъобразно за постигане на целите на общата политика в областта на рибарството и за да се отчетат особеностите на даден регион, могат да бъдат приети технически мерки, които се отклоняват от мерките, посочени в параграф 1 от настоящия член, в контекста на многогодишния план, посочен в членове 9 и 10 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Изменение    143

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В съответствие с процедурата, предвидена в член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, държавите членки могат да представят съвместни препоръки за определяне на подходящи технически мерки на регионално равнище, които се отклоняват от мерките, посочени в параграф 1.

2.  При липса на многогодишен план за въпросните риболовни дейности или когато съответният многогодишен план не определя технически мерки или процедура за приемането на такива технически мерки, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 32 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 за допълване на настоящия регламент чрез определяне на подходящи технически мерки на регионално равнище, които се отклоняват от мерките, посочени в параграф 1, по-специално чрез установяване на размери на отвора на мрежите, които да се прилагат на регионално равнище. За целите на приемането на такива делегирани актове държавите членки могат да представят съвместна препоръка в съответствие с член 18, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 до ... [12 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията оповестява тези съвместни препоръки веднага след представянето им от държавите членки и оповестява всяка научна оценка, извършена с цел да се осигури съответствие с член 18, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Изменение    144

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Мерките, приети съгласно параграфи 1а и 2:

 

а) целят постигането на целите, посочени в член 3 от настоящия регламент, като се обръща особено внимание на показателите за ефективност, посочени в член 4 от настоящия регламент;

 

б) се ръководят от принципите на доброто управление, определени в член 3 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

 

в) предоставят стимули на риболовните кораби, които използват селективни риболовни уреди или техники за риболов с намалено въздействие върху околната среда, включително чрез разпределение на възможностите за риболов; както и

 

г) са най-малко равностойни на мерките, посочени в параграф 1, или, що се отнася до правилата за размера на отвора на мрежите, на мерките, приложими на ... [деня преди датата на влизане в сила на настоящия регламент] по отношение на схемите на експлоатация и равнището на защита на уязвимите видове и местообитания.

Изменение    145

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Техническите мерки, препоръчани в съответствие с параграф 2, са най-малко равностойни на мерките, посочени в параграф 1, по отношение на схемите на експлоатация и нивото на защита на уязвимите видове и местообитания.

3.  В съответствие с член 18, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 държавите членки основават общите препоръки, посочени в параграф 2 от настоящия член, на най-добрите налични научни становища. Научните становища вземат предвид въздействието на тези мерки върху целевите видове и уязвимите видове и местообитания, като демонстрират ползите за опазването на морската екосистема.

Изменение    146

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Независимо от разпоредбите на член 18, параграфи 1, 3 и 6 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 Комисията може да приема такива делегирани актове също и при липса на съвместната препоръка, посочена в тези параграфи.

Изменение    147

Предложение за регламент

Член 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 19

заличава се

Регионални мерки в рамките на многогодишните планове

 

1.  Комисията се оправомощава да определя технически мерки на регионално равнище с цел постигане на целите на многогодишните планове, посочени в членове 9 и 10 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Тези мерки се установяват с делегирани актове, приети в съответствие с член 32 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

 

2.  Мерките, установени в съответствие с параграф 1, могат:

 

а)  да изменят или допълват мерките, посочени в приложения V — XI;

 

б)  да се отклонят от посочените в приложения V — XI мерки в определена зона или за определен период от време, при условие че може да се докаже, че тези мерки нямат ползи по отношение на опазването на природата в тази зона или през този период или че с алтернативните мерки се постигат същите цели.

 

3.  В многогодишния план може да се определи видът на техническите мерки, които могат да бъдат приети за съответния регион съгласно параграфи 1 и 2.

 

4.  Мерките, приети съгласно параграфи 1 и 2,

 

а)  целят постигането на общите и конкретните цели, посочени в членове 3 и 4 от настоящия регламент;

 

б)  се ръководят от принципите на доброто управление, определени в член 3 от Регламент (ЕС) № 1380/2013; както и

 

в)  предоставят стимули на риболовните кораби, които използват селективни риболовни уреди или техники за риболов с намалено въздействие върху околната среда, чрез разпределението на възможностите за риболов.

 

5.  Когато държавите членки представят съвместни препоръки за изготвяне на технически мерки, посочени в параграф 1, те предоставят научни доказателства в подкрепа на приемането на тези мерки.

 

6.  Комисията може да поиска от НТИКР да направи оценка на съвместните препоръки, посочени в параграф 5.

 

Изменение    148

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато държавите членки представят съвместни препоръки в съответствие с член 19 за определянето на селективни риболовни уреди по отношение на размера и видовете, те предоставят доказателства за това, че тези уреди отговарят на най-малко един от следните критерии:

1.  Когато държавите членки представят съвместни препоръки в съответствие с член 18 за определянето на селективни риболовни уреди по отношение на размера и видовете, те предоставят доказателства за това, че тези уреди отговарят на най-малко един от следните критерии:

Изменение    149

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато държавите членки представят съвместни препоръки в съответствие с член 19 за изменение на затворените зони или зоните с ограничен достъп, изброени в част В на приложения V VIII и X и част Б от приложение XI, или за създаване на нови затворени зони или зони с ограничен достъп, те включват в тези съвместни препоръки по отношение на такива затворени зони или зони с ограничен достъп следните елементи:

Когато държавите членки представят съвместни препоръки в съответствие с член 18 за изменение на затворените зони или зоните с ограничен достъп, изброени в част В на приложения V VIII и X и част Б от приложение XI, за създаване на нови затворени зони или зони с ограничен достъп или за заличаването им, те включват в тези съвместни препоръки по отношение на такива затворени зони или зони с ограничен достъп следните елементи:

Изменение    150

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Ако държавите членки не приемат съвместни препоръки, Комисията може да приеме делегирани актове в съответствие с член 32 за установяване на затворени зони или зони с ограничен достъп въз основа на най-добрите налични научни становища.

Изменение    151

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато държавите членки представят съвместни препоръки в съответствие с член 19 за изменение или установяване на минималните референтни размери за опазване, посочени в част А от приложения V —X, те спазват целта да се осигури защитата на младите екземпляри морски видове.

1.  Когато държавите членки представят съвместни препоръки в съответствие с член 18 за изменение или установяване на минималните референтни размери за опазване, посочени в част А от приложения V – X, те спазват целта да се осигури защитата на младите екземпляри морски видове. Съвместните препоръки се основават на най-добрите налични научни доказателства и вземат предвид биологичните съображения, по-специално размера на видовете при достигане на полова зрялост. Съвместните препоръки не накърняват разпоредбите за контрол и изпълнение, свързани с разтоварването на сушата и търговията с рибни продукти.

Изменение     152

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато държавите членки представят съвместни препоръки в съответствие с член 19, за да даде възможност за създаване на забрани за риболов с незабавен ефект и разпоредби за смяна на района с цел опазване на струпванията на млади екземпляри или на хвърляща хайвер риба или черупкови организми, те включват следните елементи:

Когато държавите членки представят съвместни препоръки в съответствие с член 18, за да даде възможност за създаване на забрани за риболов с незабавен ефект и разпоредби за смяна на района с цел опазване на струпванията на млади екземпляри, хвърляща хайвер рибаили черупкови организми или уязвими видове, те включват следните елементи:

Изменение    153

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.   Ако забраните за риболов с незабавен ефект или разпоредбите за смяна на района засягат корабите само на една държава членка, се приемат мерки за намаляване на въздействието на тези разпоредби върху засегнатите кораби въз основа на най-добрите налични научни становища.

Изменение    154

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато държавите членки представят съвместни препоръки в съответствие с член 19, за да се даде възможност за използване или разширяване на използването в рамките на даден морски басейн на новаторски риболовни уреди, включително импулсни тралове, описани в част Д от приложение V, те предоставят оценка на вероятните въздействия от използването на такива уреди върху целевите видове и върху уязвимите видове и местообитания.

1.  Когато държавите членки представят съвместни препоръки в съответствие с член 18, за да се даде възможност за използване или разширяване на използването в рамките на даден морски басейн на новаторски риболовни уреди, включително импулсни тралове, описани в част Д от приложение V, те предоставят оценка на вероятните въздействия от използването на такива уреди върху целевите видове и върху уязвимите видове и местообитания.

 

Тази оценка се основава на използването на новаторския уред за пробен период, който се ограничава до не повече от 5% от корабите, които в определен момент извършват съответната риболовна дейност, за период от най-малко две години.

Изменение    155

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Използването на новаторски риболовни уреди не се разрешава, ако научната оценка покаже, че тяхното използване ще доведе до отрицателни въздействия върху уязвимите местообитания и нецелевите видове.

3.  Използването на новаторски риболовни уреди се разрешава в търговски мащаб единствено ако оценката по параграф 1 покаже, че в сравнение със съществуващите регулирани риболовни уреди и техники тяхното използване няма да доведе до преки или кумулативни отрицателни въздействия върху морските местообитания, включително уязвимите местообитания или нецелевите видове.

Изменение    156

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 1 – тире 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-  предоставяне на информация за ефективността на съществуващите мерки за смекчаване и механизми за наблюдение;

Изменение    157

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  посочване на мерки за свеждане до минимум на въздействията на риболовните съоръжения върху местообитанията, посочени в член 13, или други уязвими местообитания извън защитените зони по „Натура 2000“;

-  посочване на мерки за свеждане до минимум на въздействията на риболовните съоръжения върху местообитанията, посочени в член 13;

Изменение    158

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки гарантират, че с рибарите, които са пряко засегнати от тези мерки, се провеждат подходящи консултации.

Изменение    159

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  дерогациите, одобрени съгласно член 15, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

Изменение    160

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Мерките, посочени в параграф 1, са насочени към постигането на целите, определени в член 3, и по-специално за опазване на струпванията от млади екземпляри или хвърляща хайвер риба или черупкови организми.

2.  Мерките, посочени в параграф 1, са насочени към постигането на целите, определени в член 3, и по-специално за опазване на струпванията от млади екземпляри или хвърляща хайвер риба или черупкови организми. Те са най-малко толкова строги, колкото техническите мерки, приложими съгласно правото на Съюза.

Изменение    161

Предложение за регламент

Член 26 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 26a

 

Пилотни проекти за пълно документиране на улова и изхвърлянията

 

1. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 32 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 за допълване на настоящия регламент чрез определяне на пилотни проекти за разработване на система за пълно документиране на улова и изхвърлянията въз основа на измерими цели и задачи, за целите на основано на резултатите управление на рибарството.

 

2. Пилотните проекти, посочени в параграф 1 от настоящия член, могат да се отклоняват от мерките, определени в част Б от приложения V – XI за конкретна зона и за максимален срок от една година, при условие че може да се докаже, че тези пилотни проекти са насочени към постигане на целите, определени в член 3, и са в съответствие с показателите за изпълнение, посочени в член 4, и по-специално, целят подобряване на селективността на съответните риболовни уреди или съответната риболовна практика или по друг начин намаляват тяхното въздействие върху околната среда. Този едногодишен срок може да бъде удължен с още една година при същите условия. Той е ограничен до не повече от 5% от корабите, които извършват съответната дейност във всяка държава членка.

 

3. В случаите, когато държавите членки представят съвместни препоръки за разработване на пилотните проекти, посочени в параграф 1, те предоставят научни доказателства, за да подкрепят тяхното приемане. НТИКР оценява тези съвместни препоръки и оповестява публично оценката. В срок от шест месеца след приключването на проекта държавите членки представят на Комисията доклад за резултатите, включително подробна оценка на промените в селективността и другите въздействия върху околната среда.

 

4. НТИКР оценява доклада, посочен в параграф 3. Когато НТИКР направи заключение, че новият уред или новата практика успешно постигат целите, определени в параграф 2, Комисията може да представи предложение в съответствие с ДФЕС, за да се даде възможност за широко използване на този уред или тази практика. Оценката на НТИКР се оповестява публично.

 

5. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 32 за допълнение на настоящия регламент чрез определяне на техническите спецификации на системата за пълно документиране на улова и изхвърлянията, посочена в параграф 1.

Изменение    162

Предложение за регламент

Член 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 28

заличава се

Организация за риболова в североизточните части на Атлантическия океан (NEAFC)

 

В съответствие с член 32 на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове относно:

 

а)   транспониране в правото на Съюза на някои технически мерки, приети от Комисията за риболова в североизточните части на Атлантическия океан (NEAFC), включително списъци на уязвими морски екосистеми и специфични технически мерки, свързани с риболов на синя молва и морски костур, определени в препоръки 05:2013, 19:2014, 01:2015 и 02:2015 от NEAFC; както и

 

б)   приемане на други технически мерки, които допълват или изменят определени несъществени елементи от законодателните актове, за транспониране на препоръките на NEAFC.

 

Изменение    163

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Техническите мерки, предвидени в настоящия регламент, не се прилагат за риболовните операции, извършвани единствено за целите на научни изследвания, при спазване на следните условия:

1.  Техническите мерки, предвидени в настоящия регламент, не се прилагат за риболовните операции, извършвани в рамките на научни изследвания, при спазване на следните условия:

Изменение    164

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  се продават за цели, различни от пряката консумация от човека.

б)  в случай на риба под минималния референтен размер за опазване, се продават за цели, различни от пряката консумация от човека.

Изменение    165

Предложение за регламент

Член 30 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Изкуствено зарибяване и заселване

Пряко зарибяване и заселване

Изменение    166

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Техническите мерки, предвидени в настоящия регламент, не се прилагат за риболовните операции, извършвани единствено с цел изкуствено зарибяване или заселване на морски видове, при условие че тези операции се извършват с разрешението и под управлението на държавата членка или държавите членки, които имат пряк управленски интерес.

1.  Техническите мерки, предвидени в настоящия регламент, не се прилагат за риболовните операции, извършвани единствено с цел пряко зарибяване или заселване на морски видове, при условие че тези операции се извършват с разрешението и под управлението на държавата членка или държавите членки, които имат пряк управленски интерес.

Изменение    167

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато изкуственото зарибяване на запасите или заселването на морски видове се извършват във водите на друга държава членка или държави членки, Комисията и всички засегнате държави членки се уведомяват най-малко един месец предварително за намерението да се извършват такива риболовни операции.

2.  Когато прякото зарибяване на запасите или заселването на морски видове се извършват във водите на друга държава членка или държави членки, Комисията и всички засегнати държави членки се уведомяват най-малко един месец предварително за намерението да се извършват такива риболовни операции.

Изменение    168

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато наличните научни становища указват, че са необходими незабавни действия за опазване на дадени морски видове, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 32 за смекчаване на тези заплахи. Тези мерки могат да включват по-конкретно ограничения върху използването на риболовни уреди или по отношение на риболовните дейности в определени зони или през определени периоди.

1.  Когато наличните научни становища указват, че са необходими незабавни действия за опазване на дадени морски видове или морски местообитания, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 32 за смекчаване на тези заплахи. Тези мерки могат да включват по-конкретно ограничения върху използването на риболовни уреди или по отношение на риболовните дейности в определени зони или през определени периоди, или други необходими мерки за опазване.

Изменение    169

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Делегираните актове, посочени в параграф 1, се прилагат за период от не повече от три години, без да се засягат разпоредбите на член 32, параграф 6.

3.  Делегираните актове, посочени в параграф 1, се прилагат за период от не повече от две години, без да се засягат разпоредбите на член 32, параграф 6.

Изменение    170

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  До края на 2020 г. и след това на всеки три години, и въз основа на информацията, предоставена от държавите членки и съответните консултативни съвети и вследствие на оценка от страна на НТИКР, Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета за изпълнението на настоящия регламент. Този доклад оценява в каква степен техническите мерки, както на регионално равнище, така и на равнището на Съюза, са допринесли за постигането на целите, посочени в членове 3 и 4.

1.  До ... [три години след датата на влизане в сила на настоящия регламент] и след това на всеки три години, и въз основа на информацията, предоставена от държавите членки и съответните консултативни съвети и вследствие на оценка от страна на НТИКР, Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета за изпълнението на настоящия регламент. Този доклад оценява в каква степен техническите мерки, както на регионално равнище, така и на равнището на Съюза, са допринесли за постигането на целите, посочени в член 3, въз основа на показателите за изпълнение, посочени в член 4.

Изменение    171

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Ако въз основа на този доклад се установи, че на регионално равнище целите не са изпълнени, в рамките на шест месеца от представянето на посочения в параграф 1 доклад държавите членки представят план с коригиращи действия, които да бъдат предприети, за да се гарантира постигането на тези цели.

2.  Ако въз основа на този доклад се установи, че на регионално равнище целите не са изпълнени, или че специфичните равнища на улов под минималния референтен размер за опазване за основните видове риболов, както е посочено в член 4, параграф 1, буква а), са били надхвърлени, в рамките на дванадесет месеца от представянето на посочения в параграф 1 доклад държавите членки от този регион представят план с коригиращи действия, които да бъдат предприети, за да се гарантира, че целите, посочени в член 3, могат да бъдат изпълнени и уловът на морски видове под минималния референтен размер за опазване може да бъде намален до равнищата, посочени в член 4, параграф 1, буква а).

Изменение    172

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 2 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Комисията подпомага държавите членки в изготвянето на национален план за действие за справяне с установените трудности при прилагането на нови технически мерки за постигане на изискванията, посочени в член 4. Държавите членки предприемат всички необходими мерки за изпълнение на този план за действие.

Изменение    173

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Когато докладът показва, че дадена държава членка не е спазила своите задължения по отношение на контрола и събирането на данни, Комисията може да прекъсне или временно да преустанови финансирането по ЕФМДР за тази държава членка в съответствие с членове 100 и 101 от Регламент (ЕС) № 508/2014.

Изменение    174

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  членове 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 25 се заличават;

а)  членове 3, 8, 9, 10, 11, 12, член 13, параграф 3, алинея втора, както и членове 14, 15, 16 и 25 се заличават;

Изменение    175

Предложение за регламент

Член 36

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 36

заличава се

Изменения на Регламент (ЕО) № 1098/2007

 

В Регламент (ЕО) № 1098/2007 се заличават членове 8 и 9.

 

Изменение    176

Предложение за регламент

Член 37 – параграф 1 – буква б

Регламент (ЕО) № 1224/2009

Член 54 – параграф 2 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  на един и същ риболовен кораб не се намират едновременно теглени мрежени уреди с размер на отвора на мрежата по-малък от 80 mm, или един или няколко мрежи гъргър или сходни риболовни уреди, или

а)  на един и същ риболовен кораб не се намират едновременно теглени мрежени уреди с размер на отвора на мрежата по-малък от 70 mm, или един или няколко мрежи гъргър или сходни риболовни уреди, или

Изменение    177

Предложение за регламент

Член 37 – параграф 1 – буква б

Регламент (ЕО) № 1224/2009

Член 54 - параграф 2 - буква б) - тире 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

сортираните риби са замразени непосредствено след сортирането им и нито една сортирана риба не се връща в морето; както и

сортираните риби са замразени след сортирането им и нито една сортирана риба не се връща в морето; както и

Изменение    178

Предложение за регламент

Член 37 – параграф 1 – буква б

Регламент (ЕО) № 1224/2009

Член 54 - параграф 2 - буква б) - тире 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

устройствата за автоматично сортиране са монтирани и установени на борда по такъв начин, че да се гарантира незабавното замразяване и да не се позволява връщането на морски видове в морето.

устройствата за автоматично сортиране са монтирани и установени на борда по такъв начин, че да се гарантира замразяване и да не се позволява връщането на морски видове в морето.

Изменение    179

Предложение за регламент

Член 37 – параграф 1 – буква б

Регламент (ЕО) № 1224/2009

Член 54 в – параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.   Компетентният орган на държавата на знамето заверява плановете на хладилните траулери, за да се гарантира, че съответстват на приложимите разпоредби.

Изменение    180

Предложение за регламент

Член 38

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 38

заличава се

Изменение на Регламент (ЕС) № 1343/2011

 

Член 26 от Регламент (ЕО) № 1343/2011 се изменя, както следва:

 

(1)  добавя се следната буква:

 

‘з)  технически мерки по членове 4, 10, 12, 15, 15а, 16, 16б, 16в, 16г, 16е, 16ж, 16з, 16и, 16й и 16к.“; ’

 

(2)  добавя се следният параграф:

 

На Комисията също така се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 27 с цел да се транспонират в правото на Съюза други технически мерки, приети от GFCM, които стават задължителни за Съюза, и да допълват или изменят определени несъществени елементи от законодателните актове, които транспонират препоръките на GFCM относно техническите мерки.“ ’

 

Изменение    181

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Регламенти (ЕО) № 894/97, (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2549/2000, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 812/2004 и (ЕО) № 2187/2005 се отменят.

Регламенти (ЕО) № 894/97, (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2549/2000, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 812/2004 и (ЕО) № 2187/2005, както и Регламент (ЕО) № 494/2002 на Комисията 1a се отменят.

 

____________________________

 

1aРегламент (ЕО) № 494/2002 на Комисията от 19 март 2002 г. за установяване на допълнителни технически мерки за възстановяване на ресурсите от мерлуза в подзони на ICES (Международен съвет за изследване на морето) III, IV, V, VI и VII и участъци на ICES VIIIa, b, d и e (ОВ L 77, 20.3.2002 г., стр. 8).

Изменение    182

Предложение за регламент

Приложение І – буква н а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

на) Coregonus oxyrinchus в подзона IVb на ICES (води на Съюза);

Изменение    183

Предложение за регламент

Приложение І – буква н б) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

нб) адриатическа есетра (Acipenser naccarii) и атлантическа есетра (Acipenser sturio) във води на Съюза;

Изменение    184

Предложение за регламент

Приложение I – буква о)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

о)  женски лангусти (Palinuridae spp.) и женски омари (Homarus gammarus) във всички води на Съюза, освен когато се използват за пряко зарибяване или заселване;

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    185

Предложение за регламент

Приложение 1 – буква п)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

п)  миди от вида Lithophaga lithophaga (Lithophaga lithophaga) и голям каменопробивач (Pholas dactylus) във водите на Съюза в Средиземно море.

п)  миди от вида Lithophaga lithophaga (Lithophaga lithophaga), лостура (Pinna nobilis) и голям каменопробивач (Pholas dactylus) във водите на Съюза в Средиземно море;

Изменение    186

Предложение за регламент

Приложение I – буква п а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

па) средиземноморски морски таралеж (Centrostephanus longispinus).

Изменение    187

Предложение за регламент

Приложение IV – точка 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а.  Размерът на морския паяк се измерва, както е показано на фигура 5а, като се мери надлъжно по средната линия на черупката – от ръба на черупката между хоботчетата до задния ръб на черупката.

Изменение    188

Предложение за регламент

Приложение IV – точка 5 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5б.  Размерът на морския рак се измерва, както е показано на фигура 5б, като се мери максималната широчина на черупката, перпендикулярно на средната предно-задна линия на черупката.

Изменение    189

Предложение за регламент

Приложение IV – точка 5 в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5в.  Размерът на морския охлюв се измерва, както е показано на фигура 5в, по дължина на черупката.

Изменение    190

Предложение за регламент

Приложение IV – точка 5 г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5г.  Размерът на рибата меч се измерва, както е показано на фигура 5г, като се мери по дължина от v-образното разклонение на опашната перка до върха на долната челюст.

Изменение    191

Предложение за регламент

Приложение IV – фигура 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Фигура 5а Морски паяк (Maia squinada)

 

 

Изменение    192

Предложение за регламент

Приложение IV – фигура 5 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Фигура 5б Морски рак (Cancer pagurus)

 

 

Изменение    193

Предложение за регламент

Приложение IV – фигура 5 в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Фигура 5в Морски охлюв (Buccinum spp)

 

 

Изменение    194

Предложение за регламент

Приложение IV – фигура 5 г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Фигура 5г Риба меч (Xiphias gladius)

 

 

Изменение    195

Предложение за регламент

Приложение V – част A – таблица 1 – ред 14

Скумрия (Scomber spp.)

20 cm

Изменение

 

Скумрия (Scomber spp.)

30 cm1a

 

__________________

 

  Минималните референтни размери за опазване на сардината, хамсията, херингата, сафрида и скумрията не се прилагат в рамките на 10% живо тегло от общия улов за всеки един от тези видове, задържани на борда.

 

Процентът маломерна сардина, хамсия, херинга, сафрид или скумрия се изчислява пропорционално на живото тегло на всичките морски организми, налични на борда след сортиране или при разтоварването им на сушата.

 

Този процент се изчислява на основата на една или няколко представителни проби. Границата от 10% не се превишава по време на трансбордирането, разтоварването на брега, превоза, складирането, излагането или продажбата.

Изменение    196

Предложение за регламент

Приложение V – част A – таблица 1 – ред 15

 

Текст, предложен от Комисията

Херинга (Clupea harengus)

20 cm

Изменение

 

Херинга (Clupea harengus)

20 cm

 

__________________

 

Минималните референтни размери за опазване на сардината, хамсията, херингата, сафрида и скумрията не се прилагат в рамките на 10% живо тегло от общия улов за всеки един от тези видове, задържани на борда.

 

Процентът маломерна сардина, хамсия, херинга, сафрид или скумрия се изчислява пропорционално на живото тегло на всичките морски организми, налични на борда след сортиране или при разтоварването им на сушата.

 

Този процент се изчислява на основата на една или няколко представителни проби. Границата от 10% не се превишава по време на трансбордирането, разтоварването на брега, превоза, складирането, излагането или продажбата.

Изменение    197

Предложение за регламент

Приложение V – част A – таблица 1 – ред 16

 

Текст, предложен от Комисията

Сафрид (Trachurus spp.)

15 cm

Изменение

Сафрид (Trachurus spp.)

15 cm

 

__________________

 

Минималните референтни размери за опазване на сардината, хамсията, херингата, сафрида и скумрията не се прилагат в рамките на 10% живо тегло от общия улов за всеки един от тези видове, задържани на борда.

 

Процентът маломерна сардина, хамсия, херинга, сафрид или скумрия се изчислява пропорционално на живото тегло на всичките морски организми, налични на борда след сортиране или при разтоварването им на сушата.

 

Този процент се изчислява на основата на една или няколко представителни проби. Границата от 10% не се превишава по време на трансбордирането, разтоварването на брега, превоза, складирането, излагането или продажбата.

Изменение    198

Предложение за регламент

Приложение V – част A – таблица 1 – ред 17

Хамсия (Engraulis encrasicolus)

12 cm или 90 екземпляра/kg

Изменение

Хамсия (Engraulis encrasicolus)

12 cm или 90 екземпляра/kg1a

 

__________________

 

Минималните референтни размери за опазване на сардината, хамсията, херингата, сафрида и скумрията не се прилагат в рамките на 10% живо тегло от общия улов за всеки един от тези видове, задържани на борда.

 

Процентът маломерна сардина, хамсия, херинга, сафрид или скумрия се изчислява пропорционално на живото тегло на всичките морски организми, налични на борда след сортиране или при разтоварването им на сушата.

 

Този процент се изчислява на основата на една или няколко представителни проби. Границата от 10% не се превишава по време на трансбордирането, разтоварването на брега, превоза, складирането, излагането или продажбата.

Изменение    199

Предложение за регламент

Приложение V – част A – таблица 1 – ред 19

Сардина (Sardina pilchardus)

11 cm

Изменение

Сардина (Sardina pilchardus)

11 cm

 

__________________

 

Минималните референтни размери за опазване на сардината, хамсията, херингата, сафрида и скумрията не се прилагат в рамките на 10% живо тегло от общия улов за всеки един от тези видове, задържани на борда.

 

Процентът маломерна сардина, хамсия, херинга, сафрид или скумрия се изчислява пропорционално на живото тегло на всичките морски организми, налични на борда след сортиране или при разтоварването им на сушата.

 

Този процент се изчислява на основата на една или няколко представителни проби. Границата от 10% не се превишава по време на трансбордирането, разтоварването на брега, превоза, складирането, излагането или продажбата.

Изменение    200

Предложение за регламент

Приложение V – част A – таблица 1 – ред 20

Омар (Homarus gammarus)

87 mm

Изменение

Омар (Homarus gammarus)

87 mm (дължина на черупката)

Изменение    201

Предложение за регламент

Приложение V – част A – таблица 1 – ред 34

Лангуста (Palinurus spp.)

95 mm

Изменение

Лангуста (Palinurus spp.)

95 mm (дължина на черупката)

Изменение    202

Предложение за регламент

Приложение V – част A – таблица 2 – ред 13

Норвежки омар (Nephrops norvegicus)

Обща дължина 105 mm,

 

дължина на черупката 32 mm

Изменение

Норвежки омар (Nephrops norvegicus)

Обща дължина 105 mm,

 

дължина на черупката 32 mm,

 

опашки на норвежки омар 59 mm

Изменение    203

Предложение за регламент

Приложение V – част A – таблица 2 – ред 14

Скумрия (Scomber spp.)

20 cm

Изменение

Скумрия (Scomber spp.)

20 cm

 

__________________

 

1aМинималните референтни размери за опазване на сардината, хамсията, херингата, сафрида и скумрията не се прилагат в рамките на 10% живо тегло от общия улов за всеки един от тези видове, задържани на борда.

 

Процентът маломерна сардина, хамсия, херинга, сафрид или скумрия се изчислява пропорционално на живото тегло на всичките морски организми, налични на борда след сортиране или при разтоварването им на сушата.

 

Този процент се изчислява на основата на една или няколко представителни проби. Границата от 10% не се превишава по време на трансбордирането, разтоварването на брега, превоза, складирането, излагането или продажбата.

Изменение    204

Предложение за регламент

Приложение V – част A – таблица 2 – ред 15

Херинга (Clupea harengus)

18 cm

Изменение

Херинга (Clupea harengus)

18 cm

 

__________________

 

1aМинималните референтни размери за опазване на сардината, хамсията, херингата, сафрида и скумрията не се прилагат в рамките на 10% живо тегло от общия улов за всеки един от тези видове, задържани на борда.

 

Процентът маломерна сардина, хамсия, херинга, сафрид или скумрия се изчислява пропорционално на живото тегло на всичките морски организми, налични на борда след сортиране или при разтоварването им на сушата.

 

Този процент се изчислява на основата на една или няколко представителни проби. Границата от 10% не се превишава по време на трансбордирането, разтоварването на брега, превоза, складирането, излагането или продажбата.

Изменение    205

Предложение за регламент

Приложение V – част A – таблица 2 – ред 16

Сафрид (Trachurus spp.)

15 cm

Изменение

Сафрид (Trachurus spp.)

15 cm

 

__________________

 

1aМинималните референтни размери за опазване на сардината, хамсията, херингата, сафрида и скумрията не се прилагат в рамките на 10% живо тегло от общия улов за всеки един от тези видове, задържани на борда.

 

Процентът маломерна сардина, хамсия, херинга, сафрид или скумрия се изчислява пропорционално на живото тегло на всичките морски организми, налични на борда след сортиране или при разтоварването им на сушата.

 

Този процент се изчислява на основата на една или няколко представителни проби. Границата от 10% не се превишава по време на трансбордирането, разтоварването на брега, превоза, складирането, излагането или продажбата.

Изменение    206

Предложение за регламент

Приложение V – част Б – параграф 1 – таблица – ред 2 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

 

 

 

Изменение

Най-малко 90 mm

Скагерак и Категат

Монтира се горна стена с размер на отвора на мрежата най-малко 270 mm (мрежа с ромбоиден отвор) или 140 mm (мрежа с квадратен отвор).

 

 

__________________

 

 

1a В подучастъка Категат се монтира стена с квадратен отвор на мрежата 120 mm (на тралове в периода от 1 октомври до 31 декември и на заграждащи мрежи в периода от 1 август до 31 октомври).

Изменение    207

Предложение за регламент

Приложение V – част Б – параграф 1 – таблица – ред 4

 

Текст, предложен от Комисията

Най-малко 80 mm

Участък IVb на ICES южно от 54° 30 ′ с. ш. и участък IVc на ICES

Целеви риболов на морски език с бим тралове или електрически импулсни тралове. Стена с размер на отвора на мрежата най-малко 180 mm се монтира в горната половина на предната част на мрежата.

Изменение

Най-малко 80 mm1a

Участък IVb на ICES и участък IVc на ICES

Целеви риболов на морски език (15% от улова) с бим тралове. Стена с размер на отвора на мрежата най-малко 180 mm се монтира в горната половина на предната част на мрежата.

 

 

Целеви риболов на меджид, скумрия или на видове, които не попадат в обхвата на ограниченията на улова (общо 55% от улова). Монтира се стена с квадратен отвор на мрежата най-малко 100 mm.

__________________

 

 

1a На риболовните кораби се забранява да използват всякакви бим тралове с размер на отвора между 32 и 99 mm на север от линията, образувана от следните точки: от точка на източния бряг на Обединеното кралство, разположена на 55° с.ш., след това на изток до 55° с.ш., 5° и.д., след това на север до 56° с.ш. и на изток до точка на западния бряг на Дания, разположена на 56° с.ш. Забранява се използването на всякакви бим тралове с размер на отвора между 32 и 119 mm в рамките на участък IIa на ICES и частта на подзона IV на ICES, разположена на север от 56° 00′ с.ш.

 

 

Изменение    208

Предложение за регламент

Приложение V – част Б – параграф 1 – таблица – ред 4 б (нов)

 

 

Изменение

Най-малко 40mm

Цялата зона

Целеви риболов на калмар (85% от улова) (Lolignidae, Ommastrephidae)

Изменение    209

Предложение за регламент

Приложение V – част Б – параграф 1 – таблица – ред 6

 

Текст, предложен от Комисията

Най-малко 16mm

Цялата зона

Целеви риболов на дребни пелагични видове.

 

 

Целеви риболов на норвежки паут. При улова на норвежки паут се монтира сортираща решетка с максимално разстояние между пръчките 22 mm.

 

 

Целеви риболов на Crangon.Монтира се сортираща решетка, мрежа сито или устройство с равностойна селективност.

Изменение

Най-малко 16mm

Цялата зона

Целеви риболов на дребни пелагични видове (80% от улова).

 

 

Целеви риболов на норвежки паут (50% от улова). При улова на норвежки паут се монтира сортираща решетка с максимално разстояние между пръчките 35 mm.

 

 

Целеви риболов на сиви скариди и на розови скариди (90% от улова). Монтира се сортираща мрежа или сортираща решетка в съответствие с установените на национално равнище правила.

Изменение    210

Предложение за регламент

Приложение V – част Б – параграф 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Минимални размери на отвора за статични мрежи

2.  Минимални размери на отвора за статични мрежи и плаващи мрежи

Изменение    211

Предложение за регламент

Приложение V – част Б – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В Северно море и Скагерак/Категат се използват статични мрежи със следните размери на отвора:

В Северно море и Скагерак/Категат се използват статични мрежи и плаващи мрежи със следните размери на отвора:

Изменение    212

Предложение за регламент

Приложение V – част В – параграф 1 – точка 1.1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.1  Уловът на пясъчна змиорка с помощта на теглени уреди с трална торба с размер на отвора, по-малък от 80 mm, или на статични мрежи с размер на отвора, по-малък от 100 mm, се забранява в географската зона, ограничена от източния бряг на Англия и Шотландия и от локсодроми, последователно съединяващи следните координати, които се измерват съгласно системата WGS84:

1.1  Уловът на пясъчна змиорка с помощта на теглени уреди с трална торба с размер на отвора, по-малък от 32 mm, се забранява в географската зона, ограничена от източния бряг на Англия и Шотландия и от локсодроми, последователно съединяващи следните координати, които се измерват съгласно системата WGS84:

Изменение    213

Предложение за регламент

Приложение V – част В – параграф 2 – точка 2.2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  кораби, чиято двигателна мощност не превишава 221 kW, които използват дънни тралове или датски грибове;

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    214

Предложение за регламент

Приложение V – част В – параграф 2 – точка 2.2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  кораби-двойки, извършващи риболов с дънни тралове, чиято комбинирана двигателна мощност не превишава в нито един момент 221 kW;

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    215

Предложение за регламент

Приложение V – част В – параграф 2 – точка 2.2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  на кораби, чиято двигателна мощност превишава 221 kW, е разрешено да използват дънни тралове или датски грибове, а на кораби-двойки, извършващи риболов с тралове, чиято комбинирана двигателна мощност превишава 221 kW, е разрешено да използват дънни тралове, при условие че не извършват целеви риболов на писия и морски език и спазват съответните правила за размера на отвора на мрежите, съдържащи се в част Б от настоящото приложение.

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    216

Предложение за регламент

Приложение V – част В – параграф 6 – точка 6.2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.2  Забранява се целевият риболов на видовете дълбоководни акули, изброени в приложение I от Регламент (ЕО) № 2347/2002 1 , във води с картографирана дълбочина под 600 метра. Когато са уловени случайно, дълбоководните акули се задържат на борда. Техният улов се разтоварва и се приспада от квотите. Когато случайният улов на дълбоководни акули от кораби на която и да е държава членка надхвърли 10 тона, тези кораби вече не могат да се ползват от дерогациите, предвидени в точка 6.1.

6.2  Забранява се целевият риболов на видовете дълбоководни акули, изброени в приложение I от Регламент (ЕС) 2016/2336 на Европейския парламент и на Съвета1, във води с картографирана дълбочина под 600 метра. Когато са уловени случайно, дълбоководните акули, чийто риболов е изрично забранен съгласно правото на Съюза, се връщат в морето възможно най-бързо. Уловът на видове дълбоководни акули, които са обхванати от ограничения на улова, се задържа на борда. Техният улов се разтоварва и се приспада от квотите. В случай че дадена държава членка не разполага с достатъчна квота, Комисията може да приложи член 105, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1224/2009. Когато случайният улов на дълбоководни акули от кораби на която и да е държава членка надхвърли 10 тона, тези кораби вече не могат да се ползват от дерогациите, предвидени в точка 6.1.

__________________

__________________

1 Регламент (EO) № 2347/2002 на Съвета от 16 декември 2002 г. за определяне на специалните условия за достъп до риболовните полета на дълбоководни запаси и за определяне на съответните изисквания (ОВ L 351, 28.12.2002 г., стр. 6).

1 Регламент (ЕС) 2016/2336 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. за определяне на специални условия за риболова на дълбоководни запаси в североизточната част на Атлантическия океан и на разпоредби за риболова в международни води от североизточната част на Атлантическия океан и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2347/2002 на Съвета (ОВ L 354, 23.12.2016 г., стр. 1).

Изменение    217

Предложение за регламент

Приложение V – част Д – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2. Риболов с електрически импулси се разрешава само когато:

 

– максималната електрическа мощност в kW за всеки бим трал не надвишава дължината в метри на бима, умножена по 1,25;

 

– действителното напрежение между електродите не надвишава 15 V;

 

– корабът е оборудван с компютърна автоматична система за управление, която записва максималната мощност, използвана за бима, и ефективното напрежение между електродите поне за последните 100 тегления, и не е възможно неупълномощени членове на персонала да изменят тази компютърна автоматична система за управление;

 

– не се използват допълнителни вериги пред футропа (долното въже).

Изменение    218

Предложение за регламент

Приложение VI – част A – таблица 2 – ред 15

Херинга (Clupea harengus)

20 cm

Изменение

Херинга (Clupea harengus)

20 cm

 

__________________

 

1aМинималните референтни размери за опазване на сардината, хамсията, херингата, сафрида и скумрията не се прилагат в рамките на 10% живо тегло от общия улов за всеки един от тези видове, задържани на борда.

 

Процентът маломерна сардина, хамсия, херинга, сафрид или скумрия се изчислява пропорционално на живото тегло на всичките морски организми, налични на борда след сортиране или при разтоварването им на сушата.

 

Този процент се изчислява на основата на една или няколко представителни проби. Границата от 10% не се превишава по време на трансбордирането, разтоварването на брега, превоза, складирането, излагането или продажбата.

Изменение    219

Предложение за регламент

Приложение VI – част A – таблица – ред 16

Сафрид (Trachurus spp.)

15 cm3

 

__________________

 

3Във водите на Съюза в подзони на ICES V, VI, южно от 56° с.ш., и VII, с изключение на участъци VIId, e и f, като минимален референтен размер за опазване се прилагат 130 mm.

Изменение

Сафрид (Trachurus spp.)

15 cm3, 3a

 

__________________

 

3Във водите на Съюза в подзони на ICES V, VI, южно от 56° с.ш., и VII, с изключение на участъци VIId, e и f, като минимален референтен размер за опазване се прилагат 130 mm.

 

3a Минималните референтни размери за опазване на сардината, хамсията, херингата, сафрида и скумрията не се прилагат в рамките на 10% живо тегло от общия улов за всеки един от тези видове, задържани на борда.

 

Процентът маломерна сардина, хамсия, херинга, сафрид или скумрия се изчислява пропорционално на живото тегло на всичките морски организми, налични на борда след сортиране или при разтоварването им на сушата.

 

Този процент се изчислява на основата на една или няколко представителни проби. Границата от 10% не се превишава по време на трансбордирането, разтоварването на брега, превоза, складирането, излагането или продажбата.

Изменение    220

Предложение за регламент

Приложение VI – част A – таблица – ред 17

Хамсия (Engraulis encrasicolus)

12 cm или 90 екземпляра/kg

Изменение

Хамсия (Engraulis encrasicolus)

12 cm или 90 екземпляра/kg1a

 

__________________

 

1aМинималните референтни размери за опазване на сардината, хамсията, херингата, сафрида и скумрията не се прилагат в рамките на 10% живо тегло от общия улов за всеки един от тези видове, задържани на борда.

 

Процентът маломерна сардина, хамсия, херинга, сафрид или скумрия се изчислява пропорционално на живото тегло на всичките морски организми, налични на борда след сортиране или при разтоварването им на сушата.

 

Този процент се изчислява на основата на една или няколко представителни проби. Границата от 10% не се превишава по време на трансбордирането, разтоварването на брега, превоза, складирането, излагането или продажбата.

Изменение    221

Предложение за регламент

Приложение VI – част Б – параграф 1 – таблица – ред 2

 

Текст, предложен от Комисията

Най-малко 120 mm

Цялата зона

Няма.

Изменение

Най-малко 100 mm

Цялата зона

Няма.

__________________

 

 

1a Да бъде въведено постепенно в продължение на две години от датата на влизане в сила на настоящия регламент. За участъци VIId и VIIe на ICES се прилага размер на отвора най-малко 100 mm.

 

 

Изменение    222

Предложение за регламент

Приложение VI – част Б – параграф 1 – таблица – ред 6 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

 

 

 

Изменение

Под 16 mm

Цялата зона

Целеви риболов на пясъчна змиорка (90% от улова)

Изменение    223

Предложение за регламент

Приложение VI – част Б – параграф 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Минимални размери на отвора за статични мрежи

2.  Минимални размери на отвора за статични мрежи и плаващи мрежи

Изменение    224

Предложение за регламент

Приложение VI – част Б – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В северозападните води се използват статични мрежи със следните размери на отвора:

В северозападните води се използват статични мрежи и плаващи мрежи със следните размери на отвора:

Изменение    225

Предложение за регламент

Приложение VI – част Б – параграф 2 – таблица – ред 2

 

Текст, предложен от Комисията

Най-малко 120 mm1

Цялата зона

Няма.

Изменение

Най-малко 120 mm1

Цялата зона

Няма.

__________________

 

 

1 При целеви риболов на морски дявол (30% от улова) се използва размер на отвора от най-малко 220 mm. При целеви риболов на сайда и мерлуза (50% от улова) в участъци VIId и VIIe на ICES се използва размер на отвора на мрежата най-малко 110 mm

 

 

Изменение    226

Предложение за регламент

Приложение VI – Част Б – таблица – ред 4

 

Текст, предложен от Комисията

Най-малко 50mm

Цялата зона

Целеви риболов на дребни пелагични видове

Изменение

Най-малко 50mm

Цялата зона

Целеви риболов на дребни пелагични видове (80% от улова).

 

 

Целеви риболов на барбуня (50% от улова)

Изменение    227

Предложение за регламент

Приложение VI – част В – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

От 1 януари до 31 март и от 1 октомври до 31 декември всяка година се забранява провеждането на каквито и да било риболовни дейности с използване на теглени риболовни уреди или статични мрежи в зоната, ограничена от локсодроми, последователно съединяващи следните координати, които се измерват съгласно координатната система WGS84:

От 1 януари до 31 март и от 1 октомври до 31 декември всяка година се забранява провеждането на каквито и да било риболовни дейности с използване на дънни теглени риболовни уреди или дънни статични мрежи в зоната, ограничена от локсодроми, последователно съединяващи следните координати, които се измерват съгласно координатната система WGS84:

Изменение    228

Предложение за регламент

Приложение VI – част В – параграф 3 – точка 3.2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.2  Чрез дерогация от точка 1 в зоната и периода, посочени в тази точка, използването на дънни тралове се разрешава, при условие че тези тралове са снабдени със селективни устройства, които са били оценени от Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР). Когато приловът на атлантическа треска, уловена от кораби на която и да било държава членка, извършващи дейност в зоните, посочени в точка 3.1, надвиши 10 тона, тези кораби вече не могат да извършват риболов в тази зона.

3.2  Чрез дерогация от точка 1 в зоната и периода, посочени в тази точка, използването на дънни тралове се разрешава, при условие че тези тралове са снабдени със селективни устройства, които са били оценени от Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР).

Изменение    229

Предложение за регламент

Приложение VI – част В – параграф 9 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.  Използване на статични мрежи в участъци Vb, VIa и VII b, c, j и k на ICES

9.  Използване на статични мрежи в участъци Vb, VIa, VIb, VIIb, c, h, j и k на ICES

Изменение    230

Предложение за регламент

Приложение VI – част В – параграф 9 – точка 9.2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.2.  Забранява се целевият риболов на видовете дълбоководни акули, изброени в приложение I от Регламент (ЕО) № 2347/2002, във води с картографирана дълбочина под 600 метра. Когато са уловени случайно, дълбоководните акули се задържат на борда. Техният улов се разтоварва и се приспада от квотите. Когато случайният улов на дълбоководни акули от кораби на която и да е държава членка надхвърли 10 тона, тези кораби вече не могат да се ползват от дерогациите, предвидени в точка 9,1.

9.2.  Забранява се целевият риболов на видовете дълбоководни акули, изброени в приложение I от Регламент () 2016/2336, във води с картографирана дълбочина под 600 метра. Когато са уловени случайно, дълбоководните акули, чийто риболов е изрично забранен съгласно правото на Съюза, се връщат в морето възможно най-бързо. Уловът на видове дълбоководни акули, които са обхванати от ограничения на улова, се задържа на борда. Техният улов се разтоварва и се приспада от квотите. В случай че дадена държава членка не разполага с достатъчна квота, Комисията може да приложи член 105, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1224/2009. Когато случайният улов на дълбоководни акули от кораби на която и да е държава членка надхвърли 10 тона, тези кораби вече не могат да се ползват от дерогациите, предвидени в точка 9.1.

Изменение    231

Предложение за регламент

Приложение VII – част A – таблица – ред 15

Херинга (Clupea harengus)

20 cm

Изменение

Херинга (Clupea harengus)

20 cm

 

__________________

 

Минималните референтни размери за опазване на сардината, хамсията, херингата, сафрида и скумрията не се прилагат в рамките на 10% живо тегло от общия улов за всеки един от тези видове, задържани на борда.

 

Процентът маломерна сардина, хамсия, херинга, сафрид или скумрия се изчислява пропорционално на живото тегло на всичките морски организми, налични на борда след сортиране или при разтоварването им на сушата.

 

Този процент се изчислява на основата на една или няколко представителни проби. Границата от 10% не се превишава по време на трансбордирането, разтоварването на брега, превоза, складирането, излагането или продажбата.

Изменение    232

Предложение за регламент

Приложение VII – част A – таблица – ред 18

Лаврак (Dicentrarchus labrax)

42 cm

Изменение

Лаврак (Dicentrarchus labrax)

36 cm

Изменение    233

Предложение за регламент

Приложение VII – част A – таблица – ред 23

Кралска мида (Сhlamys spp.)

40 mm

Изменение

Кралска мида (Chlamys spp., Mimachlamys spp.)

40 mm

Изменение    234

Предложение за регламент

Приложение VII – част A – таблица – ред 26

Японска мида (Venerupis philippinarum)

35 mm

Изменение

Японска мида (Ruditapes philippinarum)

35 mm

Изменение    235

Предложение за регламент

Приложение VII – част A – таблица – ред 34

Октопод (Octopus vulgaris)

750 грама

Изменение

Октопод (Octopus vulgaris)

1000 грама

Изменение    236

Предложение за регламент

Приложение VII – част Б – параграф 1 – таблица – ред 6

 

Текст, предложен от Комисията

Най-малко 55 mm

Участък IХa на ICES на изток от 7° 23′ 48″ з.д.

Целеви риболов на ракообразни

Изменение

Най-малко 55 mm

Участък IXa на ICES

Целеви риболов на ракообразни (30% от улова)

Изменение    237

Предложение за регламент

Приложение VII – част Б – параграф 1 – таблица – ред 7

 

Текст, предложен от Комисията

Най-малко 16mm

Цялата зона

Целеви риболов на дребни пелагични видове

Изменение

Най-малко 16mm

Цялата зона

Целеви риболов на дребни пелагични видове (90% от улова).

 

 

Целеви риболов на скариди (30% от улова) (Palaemon serratus, Crangron crangon) и на рак (Polybius henslowi)

Изменение    238

Предложение за регламент

Приложение VII – част Б – параграф 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Минимални размери на отвора за статични мрежи

2.  Минимални размери на отвора за статични мрежи и плаващи мрежи

Изменение    239

Предложение за регламент

Приложение VII – част Б – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В югозападните води се използват статични мрежи със следните размери на отвора:

В югозападните води се използват статични мрежи и плаващи мрежи със следните размери на отвора:

Изменение    240

Предложение за регламент

Приложение VII – част Б – параграф 2 – таблица – ред 2

 

Текст, предложен от Комисията

Най-малко 100 mm

Цялата зона

Няма.

Изменение

Най-малко 100 mm1a

Цялата зона

Няма.

__________________

 

 

При целеви риболов на мерлуза и морски език (50% от улова) в участъци VIIIc и IX на ICES се използва размер на отвора най-малко 80 mm. При целеви риболов на морски дявол (30% от улова) се използва размер на отвора най-малко 220 mm.

 

 

Изменение    241

Предложение за регламент

Приложение VII – част Б – параграф 2 – таблица – ред 4

 

Текст, предложен от Комисията

Най-малко 50 mm

Цялата зона

Целеви риболов на дребни пелагични видове

Изменение

Най-малко 50 mm

Цялата зона

Целеви риболов на дребни пелагични видове (80% от улова)

 

 

__________________

 

 

1а. За сардини може да се използва размер на отвора, по-малък от 40 mm.

Изменение    242

Предложение за регламент

Приложение VII – част В – параграф 4 – точка 4.2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.2.  Забранява се целевият риболов на видовете дълбоководни акули, изброени в приложение I от Регламент (ЕС) 2347/2002, в зони с картографирана дълбочина под 600 метра. Когато са уловени случайно, дълбоководните акули се задържат на борда. Техният улов се разтоварва и се приспада от квотите. Когато случайният улов на дълбоководни акули от кораби на която и да е държава членка надхвърли 10 тона, тези кораби вече не могат да се ползват от дерогациите, предвидени в точка 1.

4.2.  Забранява се целевият риболов на видовете дълбоководни акули, изброени в приложение I от Регламент (ЕС) 2016/2336, в зони с картографирана дълбочина под 600 метра. Когато са уловени случайно, дълбоководните акули, чийто риболов е изрично забранен съгласно правото на Съюза, се връщат в морето възможно най-бързо. Уловът на видове дълбоководни акули, които са обхванати от ограничения на улова, се задържа на борда. Техният улов се разтоварва и се приспада от квотите. В случай че дадена държава членка не разполага с достатъчна квота, Комисията може да приложи член 105, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1224/2009. Когато случайният улов на дълбоководни акули от кораби на която и да е държава членка надхвърли 10 тона, тези кораби вече не могат да се ползват от дерогациите, установени в точка 1.

Изменение    243

Предложение за регламент

Приложение VII – част В – параграф 4 – точка 4.2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4.2а.  Комисията може да реши, след консултация с НТИКР, да изключи определени видове риболов в зоните VIII, IX и X на ICES от приложното поле на параграф 4.1, ако е доказано – с информация, предоставена от държавите членки, или с изпълнението на специфично управленско използване на регионализацията, което би могло да включва намаляване на плавателните съдове, извършващи дейност в зоната, намаляване на месеците за риболов и т.н., или с многогодишните планове – че тези риболовни дейности имат много ниски равнища на прилов или изхвърляне на акули.

Изменение    244

Предложение за регламент

Приложение VIII – част Б – параграф 1 – таблица – ред 3

 

Текст, предложен от Комисията

Най-малко 105 mm

Цялата зона

Монтира се прозорец тип Bacoma с размер на отвора на мрежата най-малко 110 mm

Изменение

Най-малко 105 mm

Цялата зона

Монтира се прозорец тип Bacoma с размер на отвора на мрежата най-малко 120 mm1a

 

 

__________________

 

 

1а. Забранено е използването на бим тралове.

Изменение    245

Предложение за регламент

Приложение VIII – част Б – параграф 1 – таблица – ред 3 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

 

 

 

Изменение

Най-малко 32 mm

Подучастъци 22 – 27

Целеви риболов на херинга, скумрия, сафрид и син меджид (80% от улова).

Изменение    246

Предложение за регламент

Приложение VIII – част Б – параграф 1 – таблица – ред 4

 

Текст, предложен от Комисията

Най-малко 105 mm

Цялата зона

Целеви риболов на дребни пелагични видове

Изменение

Най-малко 16 mm

Подучастъци 28 – 32

Целеви риболов на дребни пелагични видове (80% от улова).

Изменение    247

Предложение за регламент

Приложение VIII – част Б – параграф 2 – таблица – ред 2

 

Текст, предложен от Комисията

Най-малко 157 mm

Цялата зона

Целеви риболов на сьомга

Изменение

заличава се

 

 

Изменение    248

Предложение за регламент

Приложение VIII – част Б – параграф 2 – таблица – ред 3

 

Текст, предложен от Комисията

Най-малко 110 mm

Цялата зона

Целеви риболов на атлантическа треска и калканоподобни

Изменение

Най-малко 110 mm

Цялата зона

Няма

 

 

__________________

 

 

1а. При целеви риболов на сьомга (30% от улова) се използва размер на отвора най-малко 157 mm.

Изменение    249

Предложение за регламент

Приложение VIII – част Б – параграф 2 – таблица – ред 4 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

 

 

 

Изменение

Под 90 mm

Цялата зона

Целеви риболов на дребни пелагични видове (80% от улова).

Изменение    250

Предложение за регламент

Приложение VIII – част Б – параграф 2 – таблица – ред 4 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

 

 

 

Изменение

Най-малко 16 mm

Цялата зона

Целеви риболов на видове, които не подлежат на ОДУ (с изключение на калкан) (60% от улова)

Изменение    251

Предложение за регламент

Приложение IX – част Б – параграф 1 – таблица – ред 2

 

Текст, предложен от Комисията

Торба с квадратен отвор с размер поне 40 mm2

Цялата зона

Торба с ромбовиден отвор от 50 mm може да се използва като алтернатива на торба с квадратен отвор от 44 mm при надлежно обосновано искане от страна на собственика на кораба

Изменение

Торба с квадратен отвор с размер поне 40 mm2

Цялата зона

Торба с ромбовиден отвор от 50 mm може да се използва като алтернатива на торба с квадратен отвор от 40 mm при надлежно обосновано искане от страна на собственика на кораба

Изменение    252

Предложение за регламент

Приложение IX – част Б – параграф 1 a (нов)

 

 

Изменение

1а.  Минимални размери на отвора за заграждащи риболовни уреди

Размери на отвора

Географски зони

Условия

Най-малко 14 mm

Цялата зона

Няма

Изменение    253

Предложение за регламент

Приложение IX – част Б – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В Средиземно море се използват статични мрежи със следните размери на отвора:

В Средиземно море се използват закотвени хрилни мрежи със следните размери на отвора:

Изменение    254

Предложение за регламент

Приложение IX – част Б – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Съществуващите дерогации от разпоредбите, установени с параграфи 1, 1а и 2 от настоящата част относно заграждащите риболовни уреди, засегнати от посочения в член 19 от Регламент (ЕО) №º 1967/2006 план за управление и приети в съответствие с член 9 от същия регламент, остават в сила, освен ако не е предвидено друго в член 18 от настоящия регламент.

Изменение    255

Предложение за регламент

Приложение IX – част В – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Забранява се съхраняването на борда или залагането на повече от 250 винтери или кошове на кораб за улов на дълбоководни ракообразни (включително Plesionika spp., Pasiphaea spp. или подобни видове).

Забранява се съхраняването на борда или залагането на повече от 250 винтера или коша на кораб за улов на дълбоководни ракообразни.

Изменение    256

Предложение за регламент

Приложение IX – част В – параграф 5 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

На силно локализирани флотове с уреди за непромишлен риболов се разрешава улов на дълбоководни ракообразни (включително Plesionika spp., Pasiphaea spp. или подобни видове).

Изменение    257

Предложение за регламент

Приложение IX – част Б – параграф 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6а. Ограничения за риболова с харпуни

 

Забранява се риболовът с харпуни при използване на акваланг или нощем, в периода от залез до изгрев.

Изменение    258

Предложение за регламент

Приложение X – част Б – параграф 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Минимални размери на отвора за теглени риболовни уреди

1.  Минимални размери на отвора за теглени риболовни уреди за запаси от дънни видове

Изменение    259

Предложение за регламент

Приложение X – част Б – параграф 1 – таблица – ред 2

 

Текст, предложен от Комисията

Най-малко 50 mm

Цялата зона

Торба с квадратен отвор от 40 mm може да се използват като алтернатива

Изменение

Най-малко 40 mm

Цялата зона

Торба с ромбовиден отвор от 50 mm може да се използват като алтернатива на торба с квадратен отвор от 40 mm при надлежно обосновано искане от страна на собственика на кораба.

 

 

__________________

 

 

. Разрешава се съхраняването на борда или използването на само един вид мрежа (с квадратен отвор от 40 mm или с ромбовиден отвор от 50 mm)

Изменение    260

Предложение за регламент

Приложение X – част Б – параграф 2 – таблица – ред 2

 

Текст, предложен от Комисията

Най-малко 400 mm

Цялата зона

Целеви риболов на калкан

Изменение

Най-малко 400 mm

Цялата зона

Риболов на калкан със закотвени хрилни мрежи

Изменение    261

Предложение за регламент

Приложение X – част В

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Част В

заличава се

Затворени зони или зони с ограничен достъп

 

Сезонна забрана за риболов за опазване на калкана

 

Забраняват се целевият риболов, трансбордирането, разтоварването и първата продажба на калкан в периода от 15 април до 15 юни всяка година във водите на Съюза в Черно море.

 

Изменение    262

Предложение за регламент

Приложение XI – част А – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Минимални размери на отвора за теглени риболовни уреди

1.   Минимални размери на отвора за теглени риболовни уреди

Изменение    263

Предложение за регламент

Приложение XI – част А – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В най-отдалечените региони се използват трални торби със следните размери на отвора:

Във водите на Европейския съюз в Индийския океан и западната част на Атлантическия океан се използват трални торби със следните размери на отвора:

Изменение    264

Предложение за регламент

Приложение XI – част A – таблица – ред 3

 

Текст, предложен от Комисията

Най-малко 45 mm

Всички води, разположени край бреговете на френския отвъдморски департамент Гвиана, които са под суверенитета или юрисдикцията на Франция

Целеви риболов на скариди (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri).

Изменение

Най-малко 45 mm

Всички води, разположени край бреговете на френския отвъдморски департамент Гвиана, които са под суверенитета или юрисдикцията на Франция

Целеви риболов на скариди (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri) (15% от улова)

Изменение    265

Предложение за регламент

Приложение XI – част A – таблица – ред 4

 

Текст, предложен от Комисията

Най-малко 14 mm

Цялата зона

Целеви риболов на дребни пелагични видове със заграждащи мрежи

Изменение

заличава се

 

 

Изменение    266

Предложение за регламент

Приложение XI – част А – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. Минимални размери на отвора за заграждащи мрежи

 

Във водите на Европейския съюз в Индийския океан и западната част на Атлантическия океан се използват заграждащи мрежи със следните размери на отвора:

Изменение    267

Предложение за регламент

Приложение XI – част А – параграф 1 a (нов) – таблица (нова)

 

 

Изменение

Размер на отвора

Географски зони

Условия

Най-малко 14 mm

Цялата зона

Целеви риболов на дребни пелагични видове със заграждащи мрежи

(1)

ОВ С 389, 21.10.2016 г., стр. 93.

2 ОВ С 185, 9.6.2017 г., стр. 82.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. Контекст на предложението на Комисията

Целта на техническите мерки е да се ограничи нежеланият улов, било на млади екземпляри или на видове, различни от целевия, и да се намали въздействието на риболова върху уязвимите видове и екосистеми. С оглед постигането на тези цели, техническите мерки уреждат въпросите какво може да се улавя, как, с какво, къде и кога може да се извършва риболов. С една дума, те уреждат различните методи на риболов, както и пространствените и времевите ограничения, забранените видове или средствата за защита на уязвимите екосистеми. Те установяват правила за проектирането и други технически характеристики на риболовните уреди и тяхното използване. Включват и разпоредби относно характеристиките на улова, като например минимален размер на рибата или състав на улова.

Техническите мерки са основополагащ елемент на общата политика в областта на рибарството (ОПОР). С течение на времето техническите мерки се увеличаваха, разпръснати в повече от тридесет регламента. Понастоящем представляват една сложна, разнородна и дезорганизирана система от разпоредби, които често са непоследователни и включително противоречиви. Това затруднява прилагането им от страна на рибарите и поражда недоверие сред тях. Въпреки безспорната необходимост от преработка и опростяване, предприетите до този момент два опита, през 2002 и 2004 година, завършиха с неуспех.

Реформата на ОПОР през 2013 г. внесе два елемента, които изменят съществено средата, в която се прилагат техническите мерки. От една страна, регионализацията следва да приближи процеса на вземане на решения до местното равнище, като позволи прякото участие на заинтересованите страни. От друга страна, задължението за разтоварване е стимул за рибарите да избягват нежелания улов, което е една от основните задачи на техническите мерки.

2. Съдържание на предложението

На 11 март 2016 г. Комисията представи своето предложение за преразглеждане на техническите мерки. Целта на предложението на Комисията е опростяване на действащите правила, оптимизиране на приноса на техническите мерки за постигането на целите на новата ОПОР, и по-специално, постигане на максимален устойчив улов и създаване на необходимата гъвкавост с оглед адаптиране на техническите мерки към особеностите на отделните видове риболов посредством регионализирана процедура за вземане на решения.

Предложението се основава на набор от мерки с общо приложение за всички морета и редица минимални мерки за всеки един от седемте морски басейна. В него също така се установява делегирането на правомощия за развитието на регионални мерки.

Ето защо опростяването, наред с регионализацията, е в центъра на предложението. Комисията избра вариант, при който от общата рамка ще отпаднат възможно най-голям брой минимални стандарти, предоставяйки широки възможности за регионализацията, което ще даде възможност за адаптиране на минималните стандарти към всеки вид риболов. От друга страна, регионализацията се явява средство за опростяване на регулирането. Допълнително се очаква регионализацията да подобри ефикасността на техническите мерки, като им осигури нужната гъвкавост.

3. Позиция на докладчика

Докладчикът приветства предложения от Комисията подход, основан на резултатите. Очаква се този подход да намали прилагането на микроуправление и да благоприятства по-засиленото участие на сектора. Предизвикателството на това досие се изразява в установяването на границите между, от една страна, опростяването и необходимостта от подробни правила в определени случаи и, от друга страна, регионализацията и правилата, които трябва да се запазят при прилагане на процедурата за съвместно вземане на решение от страна на Европейския парламент и на Съвета.

Първата трудност е в това, че както институциите, така и заинтересованите страни приветстват опростяването и регионализацията, но виждането на всяка една от тях за тези понятия се различава значително. Така например Комисията предлага опростяване, като се създаде обща база за всички басейни и като се премахнат многобройни съществуващи дерогации. Вследствие на това значителен брой риболовни дейности ще станат незаконни от днес за утре. Това е едно от ограниченията на опростяването. От друга страна, в някои среди се изразява опасението, че регионализацията е средство за национализиране на приемането на технически мерки. Между впрочем, както Договорът от Лисабон, така и общата политика в областта на рибарството установяват граници за евентуално подобно последствие.

Що се отнася до общите и конкретните цели на техническите мерки, докладчикът не е съгласен с подхода на Комисията. Макар и да подкрепя подхода на управление, основано на резултати, и да счита за необходимо да се извърши оценка на ефективността на техническите мерки, счита че е за предпочитане терминът „цели“ да бъде заменен с „показатели за ефективност“. Този термин е по-подходящ за целите на оценяването на ефективността.

Също изразява несъгласие с текст, който се опира изключително на техническите мерки за изпълнението на целите на ОПОР. Техническите мерки трябва да допринасят за изпълнението на целите на ОПОР, но те са само един от инструментите на политиката, така както и многогодишните планове, ОДУ, квотите и др. Поради това за предпочитане е да се използва терминът „допринасят“ пред „гарантират“.

Не изглежда разумно отклонението от 5% за улов под минималния размер да се използва като цел. Необходимо е да се припомни, че тези 5% са само едно изключение от инструмент като задължението за разтоварване. По тази причина изглежда прекалено да ги извисяваме до нивото на цел. Въпреки това изглежда разумно като показател за ефективност да се използва максималният устойчив улов, който представлява реална цел на ОПОР.

Комисията предлага още да се установят разнообразни цели в зависимост от различни директиви. Очевидно техническите мерки, както и цялата ОПОР, трябва да бъдат в съответствие с политиката на Съюза в областта на околната среда, но да се основават целите на един регламент на директиви поражда различни проблеми, които създават правна несигурност.

По дефиниция адресати на директивите са държавите членки, които трябва да ги транспонират в националното законодателство. В никакъв случай директивите не са насочени към регламентите на Съвета и на Европейския парламент. Освен това, в случая с Рамковата директива за водите не съществува никаква връзка с техническите мерки, тъй като те не оказват въздействие върху качеството на водите.

В случая с Рамковата директива за морска стратегия са налице сериозни проблеми, като това да се открият дескриптори и да се определи доброто екологично състояние. Само две държави членки представиха адекватни определения на доброто екологично състояние по отношение на доброто състояние на рибните ресурси, които са обект на търговски риболов. При девет държави определенията са квалифицирани като частично адекватни, а при други девет по преценка на Комисията определенията са неадекватни.

Рамковата директива за морска стратегия е посочена както като специфична цел (член 3), така и като цел на техническите мерки (член 4), което затруднява разбирането на предложението. Друг проблем произтича от факта, че в перспектива целите на техническите мерки ще бъдат определени с решение на Комисията. Би било нелогично целите на регламент на Съвета и на Европейския парламент да бъдат определени посредством решение на Комисията.

Определянето на цели, основани на международни споразумения, създава проблеми от различно естество. Комисията предлага целите на техническите мерки да се установяват чрез международни споразумения, независимо дали са подписани от ЕС или не.

До настоящия момент, когато ЕС подписва дадено международно споразумение, свързано с техническите мерки, то се транспонира в правото на ЕС. Например има регламенти за технически мерки, които отговарят на препоръките на Общото събрание на Организацията на обединените нации(1) или на международните конвенции в рамките на ООН, по които ЕС е договаряща страна(2).

Комисията предлага да се гарантира спазване на максимален прилов на видове, които не са обект на търговски улов, на нива под установените в международни споразумения. На първо място, не са посочени въпросните споразумения, поради което възниква въпрос от институционален характер, тъй като предложената разпоредба може да предполага автоматично транспониране в правото на ЕС на което и да било международно споразумение, включително сключените между трети държави. Освен това трябва да се има предвид, че международните споразумения, сключени от ЕС, са приети със съответната процедура на одобрение и Парламентът не участва в преговорите относно съдържанието, докато при регламента за технически мерки се прилага процедура за съвместно вземане на решение.

Опростяване и подробни правила

Докладчикът приветства опростяването, имайки предвид обемния и трудно неразбираем характер на действащото законодателство, което затруднява правилното му адаптиране. Въпреки това, в случая с предложените от Комисията приложения, въпросното опростяване отива доста далеч и установява мерки, които не са адаптирани към настоящата ситуация. Комисията също така не е взела предвид необходимостта от разрешаване на някои от проблемите, възникнали при прилагането на действащото законодателство.

В предложението на Комисията опростяването също така поражда разминаване между техническите мерки, включени в приложенията, които ще влязат в сила веднага, и мерките, които ще бъдат приети при регионализацията, които ще бъдат приети впоследствие, изменяйки въпросните приложения. Това времево разминаване може да породи объркване в практиката и да преустанови незабавно някои риболовни дейности.

Докладчикът счита, че опростяването не трябва да означава изработване наново на правилата, а превръщане на съществуващите правила в по-разбираеми и улесняване на тяхното прилагане от рибарите. С цел да се избегне възникването на проблеми, е необходимо да се запази статуквото, доколкото е възможно, в рамките на настоящия регламент.

Регионализация и минимални стандарти

Докладчикът счита, че приетите на местно равнище решения могат да допринесат за едно по-добро законодателство, като го адаптират към особеностите на съответната риболовна дейност или морски басейн. Регионализацията следва да спомогне за това решенията в областта на техническите мерки да бъдат адаптирани към реалността на риболовните дейности. Целта е да се преодолее липсата на гъвкавост в действащите регулаторни норми и да се благоприятства едно по-еволюционно и адаптирано към местните условия законодателство. Подходът на регионализация съответства на изразеното желание успехът на техническите мерки да се основава на резултатите. Обратната страна на монетата е загубата на правомощия на Европейския парламент.

Регионализацията не следва да води до краен сценарий, при който съдържанието на тези стандарти е сведено до минимум, а прилагането на основни аспекти може да бъде изменено посредством делегирани актове. Това би означавало, че решеното в регламента за техническите мерки ще има чисто преходен характер: Комисията, вследствие на съвместни препоръки от държавите членки, и без участието на Европейския парламент, би могла да изменя чрез делегирани актове основни елементи от настоящия регламент. Това би било неприемливо.

В никакъв случай регионализацията не трябва да води до ренационализация. Не трябва да се забравя, че политиката на ЕС в областта на рибарството е обща политика и това не е случайно: споделените и миграционните рибни запаси трябва да се управляват съвместно. Поради това за някои важни основни принципи следва да продължи да се прилага процедурата за съвместно вземане на решение на централните институции на ЕС. Това ще благоприятства равните условия сред операторите в целия ЕС и ще улесни прилагането и следването на техническите мерки.

Докладчикът счита, че многогодишните планове следва да играят основна роля в управлението на рибните ресурси и че те са най-подходящият инструмент за приемането и прилагането на конкретни технически мерки в процеса на регионализация.

Разбира се, регионализацията не следва да бъде възпрепятствана от липсата на многогодишни планове. В такъв случай не бива да се пречи на държавите членки да представят съвместни препоръки на регионално равнище, които ще доведат до делегирани актове от страна на Комисията, съгласно установената процедура в член 18 от основния регламент за ОПОР.

(1)

Регламент (ЕО) № 734/2008 (Опазване на уязвимите морски екосистеми в открито море от неблагоприятните въздействия при използване на дънни риболовни съоръжения),

(2)

Регламент (ЕО) № 520/2007 и Регламент (ЕО) № 302/2009 (Международна конвенция за опазване на рибата тон в Атлантическия океан) и Регламент (ЕО) № 601/2004 (Конвенция за опазване на живите морски ресурси на Антарктика).


СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНА СРЕДА, ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ (10.3.2017)

на вниманието на комисията по рибно стопанство

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно опазването на рибните ресурси и защитата на морските екосистеми чрез технически мерки, за изменение на регламенти (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) № 1098/2007 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета, регламенти (ЕС) № 1343/2011 и (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 894/97, (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2549/2000, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 812/2004 и (ЕО) № 2187/2005 на Съвета

(COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))

Докладчик по становище: Клаудиу Чиприан Тънъсеску

КРАТКА ОБОСНОВКА

Техническите мерки са правила, които уреждат въпросите как, къде и кога рибарите могат да извършват риболов, и те изпълняват важна роля при гарантирането на това, че риболовът се извършва по екологично устойчив начин. В европейските води обезпокоително голям брой рибни запаси продължават да са обект на прекомерен улов и равнищата на прилова на нецелеви видове в много случаи продължават да бъдат високи въпреки усилията за преодоляване на тези проблеми чрез регулаторни промени, от което става ясно, че настоящата нормативна уредба от технически мерки не е довела до оптимални резултати. Сега, особено след приемането на новия основен регламент относно общата политика в областта на рибарството (ОПОР), е от ключово значение рамката от технически мерки да се адаптира с оглед на постигането на целите, заложени в общата политика в областта на рибарството. Освен това, за да се гарантира устойчивата експлоатация на нашите рибни ресурси и за да се защитят уязвимите биологични видове и местообитания, новите технически мерки трябва да бъдат в съответствие със законодателството и ангажиментите на Съюза в областта на околната среда.

Предложението на Комисията представлява стъпка в правилната посока. За да се постигне по-голям успех в бъдеще, рибарството трябва да се управлява активно и в партньорство с рибарите и всички други заинтересовани страни. Регионализацията на техническите мерки в рамките на правилната уредба, при условие че процесът на регионализация следва общи цели с оглед на постигането на настоящото равнище или на по-високи равнища на ангажиментите на Съюза в областта на околната среда, предоставя възможност именно за по-добро управление. За да стане абсолютно ясно, че процесът на регионализация трябва да се извършва в рамките на съществуващите цели, разпоредбите, свързани по-специално с Директивата за птиците и Директивата за местообитанията (съответно Директива 92/43/ЕИО и Директива 2009/147/ЕО), следва да бъдат по-ясно въведени и интегрирани в целия текст.

Освен това е необходимо да се усъвършенства формулировката по отношение на някои аспекти от предложението на Комисията, за да се гарантира по по-ефективен начин, че новият подход води до желаните резултати, тъй като новите технически мерки трябва да спазват и други принципи на управлението на рибарството и околната среда в Съюза. На първо място, политиката в областта на рибарството трябва да бъде научно обоснована: решенията относно управлението на нашите общи природни ресурси трябва да се основават на възможно най-точни данни и на най-добрите налични научни становища, които да бъдат обществено достъпни и да подлежат на преразглеждане, а когато данните са ненадеждни или научните становища са неубедителни, трябва да се прилага подходът на предпазливост. На второ място, и по-специално след преминаването към основано на резултатите управление на рибарството, разпоредбите на предложението относно прилагането, мониторинга и налагането на изпълнението трябва да бъдат целесъобразни. Държавите членки следва също така да използват новата рамка, както и активен регулаторен подход, приобщаващ заинтересованите страни, с оглед на изграждането на „култура на спазване на правилата“.

От гледна точка на околната среда новата рамка от технически мерки следва най-вече да осигури въвеждането на правилните минимални параметри за техническите мерки и създаването на подходящите условия за осъществяването на регионализацията. Очевидно е, че рамката трябва също така да е в състояние да реагира бързо в случаите, в които данните и научните становища сочат, че тя не функционира по оптимален начин. Съответно новите технически мерки следва не само да се стремят към постигането на нови цели, но и да постигат вече набелязаните цели; ако целите не се постигат, то това означава, техническите мерки не са подходящи.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по рибно стопанство да вземе предвид следните изменения:

Изменение     1

Предложение за регламент

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  Необходимо е действащите правила да се опростят с цел по-добро разбиране и приемане от страна на операторите, националните органи и заинтересованите страни. Участието на сектора във вземането на решения следва да се насърчи. Следва да се обръща внимание на това да не бъдат отслабвани стандартите за опазване и устойчивост.

Изменение     2

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Където е уместно, техническите мерки следва да се прилагат за любителски риболов, което може да има значително въздействие върху запасите от риба и черупкови организми.

(6)  Където е уместно, техническите мерки следва да се прилагат за любителски риболов, което може да има значително въздействие върху морската среда, запасите от риба и други организми.

Изменение     3

Предложение за регламент

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)  Във връзка със случайния улов и случайното убиване на защитени видове следва да се предприемат всеобхватни мерки по отношение на всички видове риболов и риболовни уреди с оглед на строгото равнище на защита, от която защитените видове се ползват по силата на Директива 92/43/ЕИО на Съвета, високата им степен на уязвимост и задължението за постигане на добро екологично състояние в срок до 2020 г.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  За да се направи оценка на ефективността на техническите мерки, следва да се поставят цели във връзка с равнищата на нежелания улов; равнищата на прилов на уязвими видове и площта на местообитания на морското дъно, неблагоприятно засегнати от риболовните дейности, които да отразяват целите на ОПОР, на законодателството на Съюза в областта на околната среда (по-конкретно Директива 92/43/ЕИО на Съвета и Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета21) и най-добрите международни практики.

(9)  За да се направи оценка на ефективността на техническите мерки, следва да се поставят цели във връзка с равнищата на нежелания улов; равнищата на прилов на уязвими видове и площта на местообитания на морското дъно, неблагоприятно засегнати от риболовните дейности, които да отразяват целите на ОПОР, на законодателството на Съюза в областта на околната среда (по-конкретно Директива 92/43/ЕИО на Съвета, Директива 2009/147/ЕО и Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета21) и най-добрите международни практики.

__________________

__________________

21Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).

21Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  При определени редки видове риба, например някои акули и скатоподобни, дори и ограничена риболовна дейност би могла да доведе до сериозна опасност за тяхното опазване. За защитата на тези видове следва да бъде въведена обща забрана на техния улов.

(15)  При определени видове риба, които са редки или които поради своите биологични характеристики са особено уязвими, що се отнася до свръхексплоатацията, например някои акули и скатоподобни, дори и ограничена риболовна дейност би могла да доведе до сериозна опасност за тяхното опазване. За защитата на тези видове следва да бъде въведена обща забрана на техния улов.

Изменение     6

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  Практиките на изхвърляне на риба с цел да бъде заменена с по-ценна такава и на изпускане следва да бъдат забранени, освен в случаи, когато в рамките на задължението за разтоварване са въведени изключения.

(22)  Практиките на изхвърляне на риба с цел да бъде заменена с по-ценна такава и на изпускане следва да бъдат забранени. Изпускането може да бъде позволено само в случаи, когато в рамките на задължението за разтоварване са въведени изключения и само ако едновременно с изключенията са въведени изисквания за събиране на данни.

Justification

Slipping is a method to handle fish prior to hauling it on board, meaning that the sorting takes place already in the water. It is therefore in line with the intention of exemptions from the landing obligation in cases where high survivability rates have been proven. High-grading is an economic choice for discarding low priced fish already on board. This practice may have tremendous effects on the different species according to their survival capacities, e.g.nephrops with survival rates are above 90% vs other species such as sole. Therefore a different approach shall be taken concerning these 2 practices

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Когато не са налице технически мерки на регионално равнище, следва да се прилагат установените минимални стандарти. Тези минимални стандарти следва да произтичат от вече съществуващи технически мерки, като се вземат предвид становищата на НТИКР и мненията на заинтересованите страни. Те следва да включват минимални размери на отвора за теглени риболовни уреди и статични мрежи, минимални референтни размери за опазване, затворени зони или зони с ограничен достъп, природозащитни мерки за намаляване на прилова на морски бозайници и морски птици в някои зони, както и други, специфични за региона мерки, които вече съществуват и все още са необходими, за да се гарантира, че целите за опазване продължават да бъдат изпълнени до въвеждането на съответни временни мерки в рамките на регионализацията.

(24)  Когато не са налице технически мерки на регионално равнище, следва да се прилагат установените минимални стандарти. Тези минимални стандарти следва да произтичат от вече съществуващи технически мерки, като се вземат предвид становищата на НТИКР и мненията на заинтересованите страни. Те следва да включват минимални размери на отвора за теглени риболовни уреди и статични мрежи, минимални референтни размери за опазване, затворени зони или зони с ограничен достъп, природозащитни мерки за свеждане до минимум и при възможност премахване на прилова на морски бозайници и морски птици в някои зони, както и други, специфични за региона мерки, които вече съществуват и все още са необходими, за да се гарантира, че целите за опазване продължават да бъдат изпълнявани до въвеждането на съответни временни мерки в рамките на регионализацията.

Изменение     8

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  В сътрудничество със заинтересованите страни държавите членки ще могат да разработват съвместни препоръки за подходящи технически мерки, които се отклоняват от минималните стандарти в съответствие с процеса на регионализация, установен в рамките на ОПОР.

(25)  В сътрудничество със заинтересованите страни държавите членки следва да разработват съвместни препоръки за подходящи технически мерки в съответствие с процеса на регионализация, установен в рамките на ОПОР, дори когато няма многогодишен план.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  Тези регионални технически мерки следва да бъдат най-малко равностойни на минималните стандарти по отношение на начините на експлоатация и защитата на уязвимите видове и местообитания.

(26)  Тези регионални технически мерки следва да се стремят към висока устойчивост на околната среда и да бъдат най-малко равностойни на минималните стандарти по отношение на начините на експлоатация и защитата на уязвимите видове и местообитания. Приемането на регионалните технически мерки следва да се основава на най-добрите налични научни становища.

Изменение     10

Предложение за регламент

Съображение 26 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(26a)  Регионализацията следва да се използва като начин за насърчаване на участието на всички съответни заинтересовани страни, включително неправителствените организации, и за овластяване на рибарите и стимулиране на участието им, така че да могат да работят в тясно сътрудничество с държавите членки, консултативните съвети и учените за създаване на специални мерки, които вземат предвид специфичните характеристики на всички риболовни зони и опазват техните екологични условия.

Изменение     11

Предложение за регламент

Съображение 26 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(26б)  Решенията, вземани от регионалните групи на държавите членки в рамките на регионализацията, следва да отговарят на същите стандарти за демократичен контрол, както решенията в съответните държави членки.

Изменение     12

Предложение за регламент

Съображение 27 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(27a)  При наличие на пряк интерес във връзка с управлението по отношение на една-единствена държава членка могат да бъдат представени предложения за индивидуални технически мерки с цел промяна на действащите мерки за опазване, при условие че се проведе консултация със съответните консултативни съвети.

Изменение     13

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  При разработването на съвместни препоръки за въвеждането на селективни риболовни уреди, позволяващи алтернативни размери и видове, чиито размери на отвора се различават от предвидените в многогодишните планове, регионалните групи на държавите членки следва да гарантират, че тези уреди водят най-малкото до същите или до подобрени модели на селективност като основните съоръжения.

(28)  При разработването на съвместни препоръки за въвеждането на селективни риболовни уреди, предвидени за алтернативни размери и видове, чиито размери на отвора се различават от предвидените, регионалните групи на държавите членки следва да гарантират, че тези уреди водят най-малкото до същите или до подобрени модели на селективност като основните съоръжения.

Изменение     14

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  При разработването на съвместни препоръки за промяна в многогодишните планове на затворени зони или зони с ограничен достъп за защитата на младите екземпляри и струпванията на хвърлящи хайвер риби, или за създаването на нови такива зони, регионалните групи на държавите членки следва да определят в своите съвместни препоръки спецификациите, обхвата, продължителността, ограниченията за уредите и механизмите за контрол и мониторинг.

(29)  При разработването на съвместни препоръки за промяна на затворени зони или зони с ограничен достъп за защитата на младите екземпляри и струпванията на хвърлящи хайвер риби или за създаването на нови такива зони регионалните групи на държавите членки следва да определят в своите съвместни препоръки спецификациите, обхвата, продължителността, ограниченията за уредите и механизмите за контрол и мониторинг.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  При разработването на съвместни препоръки за промяна или установяване на минимални референтни размери за опазване в многогодишните планове регионалните групи на държавите членки следва да гарантират, че целите на ОПОР не са застрашени, като гарантират опазването на младите екземпляри морски видове и същевременно гарантират, че няма нарушаване на пазарните принципи и че не се създава пазар за риба под минималния референтен размер за опазване.

(30)  При разработването на съвместни препоръки за промяна или установяване на минимални референтни размери за опазване регионалните групи на държавите членки следва да гарантират постигането на целите на ОПОР, като гарантират опазването на младите екземпляри морски видове и същевременно гарантират, че няма нарушаване на пазарните принципи и че не се създава пазар за риба под минималния референтен размер за опазване.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  Създаването на затворени зони с незабавен ефект във връзка с разпоредби за смяна на района като допълнителна мярка за опазване на младите екземпляри или струпванията на хвърляща хайвер риба следва да се предостави като възможност, която да бъде разработена в рамките на съвместни препоръки. Условията за установяване и премахване на подобни зони, както и механизмите за контрол и мониторинг следва да бъдат определени в съответните съвместни препоръки.

(31)  Създаването на затворени зони с незабавен ефект във връзка с разпоредби за смяна на района като допълнителна мярка за опазване на младите екземпляри, струпванията на хвърляща хайвер риба или уязвимите видове следва да се предостави като възможност, която да бъде разработена в рамките на съвместни препоръки. Условията за установяване и премахване на подобни зони, както и механизмите за контрол и мониторинг следва да бъдат определени в съответните съвместни препоръки.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32)  Въз основа на научни оценки за въздействието на новаторските уреди, надлежно оценени от НТИКР, използването на такива уреди или разширяване на употребата на нови уреди, като например електрически импулсен трал, биха могли да бъдат включени като опция в съвместните препоръки на регионалните групи на държавите членки. Използването на новаторски риболовни уреди не следва да бъде позволено, ако научната оценка покаже, че тяхното използване ще доведе до отрицателни въздействия върху уязвимите местообитания и нецелеви видове.

(32)  Въз основа на научни оценки за въздействието на новаторските уреди, надлежно оценени от НТИКР, използването на такива уреди или разширяване на употребата на нови уреди, като например електрически импулсен трал, биха могли да бъдат включени като опция в съвместните препоръки на регионалните групи на държавите членки. Използването на новаторски риболовни уреди не следва да бъде позволено, ако научната оценка покаже, че тяхното използване ще доведе до преки или кумулативни отрицателни въздействия върху морските местообитания, по-специално уязвимите местообитания, или нецелеви видове.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33)  С цел да се сведе до минимум приловът на уязвими видове и въздействието на риболовните уреди върху уязвимите местообитания, регионалните групи на държавите членки следва да разработят допълнителни мерки за намаляване на риска, за да се намали въздействието на риболова върху уязвимите видове и местообитания. Ако научните данни покажат, че е налице сериозна заплаха за опазването на такива видове и местообитания, държавите членки следва да въведат допълнителни ограничения относно конструкцията и експлоатацията на някои уреди или дори обща забрана за тяхното използване в дадения регион. По-специално тези разпоредби биха могли да се прилагат за използването на плаващи мрежи, което е довело в някои зони до значителен улов на китоподобни и морски птици.

(33)  С цел да се сведат до минимум и по възможност да се премахнат приловът на уязвими видове и въздействието на риболовните уреди върху уязвимите местообитания, регионалните групи на държавите членки следва да разработят допълнителни мерки за намаляване на риска, за да се намали въздействието на риболова върху уязвимите видове и местообитания. Ако научните данни покажат, че е налице заплаха за опазването на такива видове и местообитания, държавите членки следва да въведат допълнителни ограничения относно конструкцията и експлоатацията на някои уреди или дори обща забрана за тяхното използване в дадения регион. По-специално тези разпоредби биха могли да се прилагат за използването на плаващи мрежи, което е довело в някои зони до значителен улов на китоподобни и морски птици.

Изменение     19

Предложение за регламент

Съображение 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38)  Правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора следва да бъде делегирано на Комисията, за да се актуализира списъкът на риба и черупкови организми, за които целевият риболов е забранен, да се актуализира списъкът на уязвимите зони, в които риболовът следва да бъде ограничен, да се приемат технически мерки като част от многогодишни планове, както и да се приемат технически мерки като част от временни планове за премахване на изхвърлянето на улов. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(38)  Правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора следва да бъде делегирано на Комисията, за да се актуализира списъкът на риба и черупкови организми, за които целевият риболов е забранен, да се актуализира списъкът на уязвимите зони, в които риболовът следва да бъде ограничен, да се приемат технически мерки като част от многогодишни планове, както и да се приемат технически мерки като част от временни планове за премахване на изхвърлянето на улов. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище и въз основа на оценката на НТИКР. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

Обосновка

Всички приети технически мерки следва да бъдат обвързани с положителната оценка на Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР). Съгласно ОПОР целта на този комитет е да предоставя надеждни научни становища. Следователно всички технически мерки следва да бъдат оценявани от НТИКР, тъй като въздействието на тези мерки върху зоните и нецелевите видове може да бъде неизвестно или все още неизследвано.

Изменение     20

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Като инструменти в подкрепа на прилагането на общата политика в областта на рибарството (ОПОР), техническите мерки следва да допринасят за постигането на целите на ОПОР, определени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, и по-специално в точки 2, 3 и 5, букви а) и ѝ) от същия член.

1.  Като инструменти в подкрепа на прилагането на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) техническите мерки следва да допринасят за постигането на целите на ОПОР, определени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, и по-специално в точки 1, 2, 3 и 5, букви а), и) и й) от същия член.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  оптимизират начините на експлоатация, за да предоставят защита на младите екземпляри и на струпванията на хвърлящи хайвер морски видове;

а)  осигуряват използването на устойчиви начини на експлоатация, които гарантират опазването на рибните ресурси и защитават уязвимите поради своя размер или възраст екземпляри, по-специално младите екземпляри и струпванията на хвърлящи хайвер морски видове;

Изменение     22

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  гарантират, че приловът на морски видове, изброени в директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО, и на други уязвими биологични видове в резултат на риболова се минимизира, а където е възможно се премахва, така че да няма заплаха за природозащитния статус на тези видове;

б)  гарантират, че приловът на морски видове, изброени в директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО, и на други уязвими биологични видове в резултат на риболова се свежда до минимум, а където е възможно се премахва;

Изменение     23

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  гарантират, че екологичните въздействия на риболова върху морските местообитания се свеждат до минимум, а където е възможно се премахват, така че те не представляват заплаха за природозащитния статус на тези местообитания;

в)  гарантират, че екологичните въздействия на риболова върху морските местообитания се свеждат до минимум, а където е възможно се премахват;

Изменение     24

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  гарантират, че са изпълнени критериите, предвидени в качествени показатели 1, 3, 4 и 6 от част Б на приложението към Решение 2010/477/ЕС на Комисията.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Техническите мерки са насочени към постигането на следните цели:

1.  Техническите мерки постигат следните цели:

Изменение     26

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  да се гарантира, че уловът на морски видове под минималния референтен размер за опазване не надхвърля 5 % от обема, в съответствие с член 2, параграф 2 и с член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

a)  да се гарантира, че уловът на морски видове под минималния референтен размер за опазване не надхвърля обема, определен в съвместните препоръки на регионалните групи на държавите членки, и е в съответствие с плановете за премахване на изхвърлянето на улов, като същевременно следва да бъде взета предвид променливостта сред рибните видове и в риболовните уреди.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  да се гарантира, че приловът на морски бозайници, морски влечуги, морски птици и други видове, които не се експлоатират с търговска цел, не надвишава нивата, предвидени в законодателството на ЕС и в международните споразумения;

б)  да се гарантира, че приловът на морски бозайници, морски влечуги, морски птици и други видове, които не се експлоатират с търговска цел, не надвишава нивата, предвидени в законодателството на ЕС и в международните споразумения, с цел постепенно да се премахне този прилов;

Изменение     28

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  да се гарантира, че екологичното въздействие на риболовните дейности върху местообитанията на морското дъно не надвишава равнищата, необходими за постигане на добро екологично състояние за всеки тип местообитание, оценен в рамките на Директива 2008/56/ЕО за всеки морски регион или подрегион по отношение както на качеството на местообитанията, така и на пространствения обхват, в който изискваните равнища трябва да бъдат постигнати.

в)  да се гарантира, че екологичното въздействие на риболовните дейности върху морските местообитания, включително чувствителните местообитания на морското дъно, се свежда до минимум и се поддържа под равнищата, необходими за постигане на добро екологично състояние, по-специално за всеки тип местообитание, оценен в рамките на Директива 2008/56/ЕО за всеки морски регион или подрегион по отношение както на качеството на местообитанията, така и на пространствения обхват, в който изискваните равнища трябва да бъдат постигнати, с цел да се гарантира, че са изпълнени критериите, предвидени в качествен показател 6 от част Б на приложението към Решение 2010/477/ЕС на Комисията.

Изменение     29

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  да се гарантира, че приловът на нежелана риба се премахва плавно и постепенно цел да се гарантира, че са спазени критериите, предвидени в качествени показатели 1, 3 и 4 от част Б на приложението към Решение 2010/477/ЕС на Комисията.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  „схема на експлоатация“ е начинът, по който риболовният натиск се разпределя спрямо възрастовия профил на даден запас;

(1)  „схема на експлоатация“ е начинът, по който риболовният натиск се разпределя спрямо възрастовия профил и размерите на даден запас;

Изменение     31

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  „селективен риболов“ е капацитетът на даден риболовен метод по време на риболовната операция чрез него да се улавят риба или черупкови организми по размер и видове, с което се позволява да се избегнат нецелевите видове или те да бъдат освободени, без да им се навреди;

(3)  „селективен риболов“ е капацитетът на даден риболовен метод по време на риболовната операция чрез него да се улавят риба или черупкови организми по размер и видове, с което се позволява да се избегнат нецелевите видове и младите екземпляри от регулираните видове или те да бъдат освободени, без да им се навреди;

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 6 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  „природозащитен статус на естествено местообитание“ означава състоянието на запазване на естествено местообитание, както е определено в член 1, буква д) от Директива 92/43/ЕИО;

Изменение     33

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  „любителски риболов“ означава риболовни дейности с нетърговска цел, използващи живи морски ресурси за отмора, туризъм или спорт;

(9)  „любителски риболов“ означава риболовни дейности с нетърговска цел, използващи живи биологични ресурси за отмора, туризъм или спорт;

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  „консултативни съвети“ означава групи на заинтересованите страни, създадени в рамките на ОПОР, за да се насърчи балансираното представителство на всички заинтересовани страни и да се подпомогне постигането на целите на ОПОР;

(10)  „консултативни съвети“ означава групи на заинтересованите страни, създадени в рамките на ОПОР в съответствие с членове 43 – 45, и представителството на заинтересованите страни в съответствие с приложение III към Регламент (ЕС) № 1380/2013 с оглед на постигането на целите на ОПОР;

Обосновка

Съставът на консултативните съвети следва да е съобразен с балансираното представителство, предвидено в общата политика в областта на рибарството.

Изменение     35

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – точка 42

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(42)  „селективно изхвърляне с цел повишаване на качеството“ е практика на изхвърляне на риби с ниски цени, които подлежат на ограничения на улова, макар че биха могла да бъдат разтоварени законно; прави се с цел максимално да се увеличи общата икономическа и парична стойност на рибата, откарана в пристанището.

(42)  „селективно изхвърляне с цел повишаване на качеството“ е практика на изхвърляне на риби с ниски цени, които подлежат на ограничения на улова, макар че е трябвало да бъдат разтоварени законно; прави се с цел максимално да се увеличи общата икономическа и парична стойност на рибата, откарана в пристанището.

Обосновка

Що се отнася до практиката на селективно изхвърляне с цел повишаване на качеството, изхвърлянето на улов се извършва по икономически съображения и той често оказва огромно въздействие върху някои видове, тъй като процентът на оцеляване варира в зависимост от видовете и времето, прекарано на борда. Ръководният принцип на тази практика е, че рибата следва да бъде разтоварвана, а не към нея да бъде прилаган гъвкав подход въз основа на икономически фактори.

Изменение     36

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.   Независимо от разпоредбите на член 2 настоящият член се прилага за води в открито море и води на трети държави.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Когато най-добрата налична научна информация сочи, че е необходимо изменение на списъка в приложение I чрез добавяне на нови видове, които трябва да бъдат защитени, на Комисията се предоставя правомощието да приема такива изменения чрез делегирани актове в съответствие с член 32.

4.  Когато най-добрата налична научна информация сочи, че е необходимо изменение на списъка в приложение I, на Комисията се предоставя правомощието да приема такива изменения чрез делегирани актове в съответствие с член 32.

Обосновка

Списъкът следва да подлежи на изменение не само когато е необходимо да се защитят нови видове, но също, например, ако даден вид се нуждае от защита в друга допълнителна зона или, напротив, ако даден вид вече не се нуждае от защита.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Мерките, приети съгласно параграф 4 от настоящия член, са насочени към постигане на целта, определена в член 4, параграф 1, буква б).

5.  Мерките, приети съгласно параграф 4 от настоящия член, са насочени към постигане на целта, определена в член 4, параграф 1, букви б) и ва).

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато са уловени като прилов, видовете по параграф 1 не се нараняват и екземплярите незабавно се освобождават.

2.  Когато са уловени като прилов, видовете по параграф 1 не се нараняват и екземплярите незабавно се освобождават. По отношение на видовете, посочени в параграф 1, операторите на риболовните кораби вписват и представят на съответните органи информация за екземплярите, уловени като прилов и пуснати обратно във водата съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1251 на Комисията.

 

__________________

 

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1701 на Комисията от 19 август 2016 г. за определяне на правила относно формата на представянето на работни планове за събиране на данни в секторите на рибарството и аквакултурите (нотифицирано под номер C(2016) 5304), ОВ L 260, 27.9.2016 г., стр. 153.

Обосновка

В Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1251 на Комисията относно събирането на данни се посочва, че приловът на уязвими видове може да се вписва в риболовните дневници. Освен това рибарите често сътрудничат с учените, като им предоставят мъртви екземпляри. Този принос на рибарите е важен с оглед на по-задълбоченото опознаване на тези видове.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Независимо от параграфи 1 и 2, задържането на борда, прехвърлянето или разтоварването на екземпляри от посочените в параграф 1 морски видове, които са уловени като прилов, се разрешава, доколкото тази дейност е необходима, за да се осигури съдействие при възстановяването на отделните животни и при условие че съответните компетентни национални органи са били обстойно информирани предварително.

3.  Независимо от параграфи 1 и 2 задържането на борда, прехвърлянето или разтоварването на екземпляри от посочените в параграф 1 морски видове, които са уловени като прилов, се разрешава, доколкото тази дейност е необходима, за да се осигури съдействие при възстановяването на отделните животни, или ако екземплярът е мъртъв и съответно може да се използва за научни цели. Съответните компетентни национални органи се информират надлежно.

Обосновка

В Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1251 на Комисията относно събирането на данни се посочва, че приловът на уязвими видове може да се вписва в риболовните дневници. Освен това рибарите често сътрудничат с учените, като им предоставят мъртви екземпляри. Този принос на рибарите е важен с оглед на по-задълбоченото опознаване на тези видове.

Изменение     41

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Въз основа на най-добрите налични научни становища дадена държава членка може да определи за корабите, плаващи под нейното знаме, смекчаващи мерки или ограничения за употребата на някои риболовни уреди в съответствие с процедурата, предвидена в член 19 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Тези мерки свеждат до минимум и по възможност премахват улова на видовете, посочени в параграф 1, съвместими са с целите, определени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, и са поне толкова строги, колкото и техническите мерки, приложими съгласно правото на Съюза.

4.  Въз основа на най-добрите налични научни становища дадена държава членка може да определи за корабите, плаващи под нейното знаме, смекчаващи мерки или ограничения за употребата на някои риболовни уреди в съответствие с процедурата, предвидена в член 19 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Тези мерки свеждат до минимум и по възможност премахват улова на видовете, посочени в параграф 1, или на други случайно уловени видове, съвместими са с целите, определени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, и са поне толкова строги, колкото и техническите мерки, приложими съгласно правото на Съюза.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Забранява се използването на риболовните уреди, посочени в приложение II, в съответните зони, определени в същото приложение.

1.  Забранява се използването на риболовните уреди, посочени в приложение II, в съответните зони, определени в същото приложение. В специалните защитени зони съгласно Директива 92/43/ЕИО и специалните защитени зони съгласно Директива 2009/147/ЕО риболовните уреди могат да се използват единствено в съответствие с член 6, параграфи 2 и 3 от Директива 92/43/ЕИО.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  да се гарантира опазването на младите екземпляри морски видове в съответствие с член 15, параграфи 11 и 12 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

a)  да се гарантира опазването на младите екземпляри морски видове, така че по-голямата част от уловената риба да е достигнала репродуктивна възраст, преди да бъде уловена, в съответствие с член 15, параграфи 11 и 12 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

Изменение     44

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Параграф 1 не се прилага за улов на видовете, за които не се отнася задължението за разтоварване в съответствие с член 15, параграф 4 от Регламент (ЕС)  1380/2013.

2.  Без да се засяга параграф 1, изпускането може да се прилага за улов на видовете, за които не се отнася задължението за разтоварване в съответствие с член 15, параграф 4 от Регламент (ЕС) 1380/2013.

Обосновка

При изпускането сортирането се извършва още във водата. Следователно то е в съответствие с намерението за допускане на изключения от задължението за разтоварване в случаи, в които е доказано, че процентът на оцеляване е висок. Селективното изхвърляне с цел повишаване на качеството е икономически избор за изхвърляне на риба с ниски цени, която вече е на борда. Тази практика може да има огромно въздействие върху различните видове в зависимост от възможностите им за оцеляване, следователно се прилага различен подход относно задълженията за разтоварване, свързани с тези две практики.

Изменение     45

Предложение за регламент

Член 17 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Видове, които не подлежат на ограничения на улова

Улов на нежелани видове, които не подлежат на ограничения на улова

Изменение     46

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В съответствие с процедурата, предвидена в член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, държавите членки могат да представят съвместни препоръки за определяне на подходящи технически мерки на регионално равнище, които се отклоняват от мерките, посочени в параграф 1.

2.  В съответствие с процедурата, предвидена в член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, държавите членки могат да представят съвместни препоръки за определяне на подходящи технически мерки на регионално равнище, които се отклоняват от мерките, посочени в параграф 1. В този контекст държавите членки следва да се стремят да приобщят във възможно най-голяма степен всички съответни заинтересовани страни.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Техническите мерки, препоръчани в съответствие с параграф 2, са най-малко равностойни на мерките, посочени в параграф 1, по отношение на схемите на експлоатация и нивото на защита на уязвимите видове и местообитания.

3.  Техническите мерки, препоръчани в съответствие с параграф 2, имат за цел да постигнат висока степен на устойчивост на околната среда и са най-малко равностойни на мерките, посочени в параграф 1, по отношение на схемите на експлоатация и нивото на защита на уязвимите видове и местообитания.

Изменение     48

Предложение за регламент

Член 19 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Регионални мерки в рамките на многогодишните планове

Технически мерки в контекста на регионализацията

Изменение     49

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията се оправомощава да определя технически мерки на регионално равнище с цел постигане на целите на многогодишните планове, посочени в членове 9 и 10 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Тези мерки се установяват с делегирани актове, приети в съответствие с член 32 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

1.  Комисията се оправомощава да определя технически мерки на регионално равнище с цел постигане на целите на многогодишните планове, посочени в членове 9 и 10 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Тези мерки се установяват с делегирани актове, приети в съответствие с член 32 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Независимо от разпоредбите на член 18, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 Комисията може да приема такива делегирани актове и при липса на съвместната препоръка, посочена в тези разпоредби.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Когато държавите членки представят съвместни препоръки за изготвяне на технически мерки, посочени в параграф 1, те предоставят научни доказателства в подкрепа на приемането на тези мерки.

5.  Когато държавите членки представят съвместни препоръки за изготвяне на технически мерки, посочени в параграф 1, те предоставят научни доказателства в подкрепа на приемането на тези мерки. Научните доказателства се правят публично достояние най-късно при предаването на съвместната препоръка на Комисията.

Изменение     51

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Комисията може да поиска от НТИКР да направи оценка на съвместните препоръки, посочени в параграф 5.

6.  Комисията изисква от НТИКР да направи оценка на съвместните препоръки, посочени в параграф 5.

Обосновка

Оценката на Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР) следва да бъде задължителна. Съгласно ОПОР целта на този комитет е да предоставя надеждни научни становища. Следователно съвместните препоръки за технически мерки следва винаги да бъдат оценявани от НТИКР, тъй като въздействието на тези мерки върху зоните и нецелевите видове не може да бъде всеобхватно изследвано.

Изменение     52

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a.  Приемането на техническите мерки съгласно параграфи 1 и 2 зависи от наличието на положителна оценка от страна на НТИКР.

Обосновка

Всички препоръки за изменяне, добавяне или дерогация от действащите мерки следва да бъдат научно оценени от НТИКР, тъй като въздействието на тези мерки върху зоните или нецелевите видове може все още да не е известно или всеобхватно изследвано. Тези мерки следва да бъдат приети само при наличието на положителна оценка.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато държавите членки представят съвместни препоръки в съответствие с член 19 за изменение или установяване на минималните референтни размери за опазване, посочени в част А от приложения V —X, те спазват целта да се осигури защитата на младите екземпляри морски видове.

1.  Когато държавите членки представят съвместни препоръки в съответствие с член 19 за изменение или установяване на минималните референтни размери за опазване, посочени в част А от приложения V – X, те спазват целта да се осигури защитата на младите екземпляри морски видове. Съвместните препоръки се основават на най-добрите налични научни доказателства и вземат предвид биологичните съображения, по-специално размера при достигане на полова зрялост на видовете. Съвместните препоръки не накърняват разпоредбите за контрол и изпълнение, свързани с разтоварването на сушата и търговията с рибни продукти.

Изменение     54

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато държавите членки представят съвместни препоръки в съответствие с член 19, за да даде възможност за създаване на забрани за риболов с незабавен ефект и разпоредби за смяна на района с цел опазване на струпванията на млади екземпляри или на хвърляща хайвер риба или черупкови организми, те включват следните елементи:

Когато държавите членки представят съвместни препоръки в съответствие с член 19, за да даде възможност за създаване на забрани за риболов с незабавен ефект и разпоредби за смяна на района с цел опазване на струпванията на млади екземпляри, хвърляща хайвер риба, черупкови организми или уязвими видове, те включват следните елементи:

Обосновка

Според определението в член 6, параграф 7 уязвимите видове са видове, чието опазване е необходимо за постигане на добро екологично състояние съгласно Директива 2008/56/EО. Затварянето на зони с незабавен ефект следва също да бъде възможност за опазване на тези видове.

Изменение     55

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато държавите членки представят съвместни препоръки в съответствие с член 19, за да се даде възможност за използване или разширяване на използването в рамките на даден морски басейн на новаторски риболовни уреди, включително импулсни тралове, описани в част Д от приложение V, те предоставят оценка на вероятните въздействия от използването на такива уреди върху целевите видове и върху уязвимите видове и местообитания.

1.  Когато държавите членки представят съвместни препоръки в съответствие с член 19, за да се даде възможност за използване или разширяване на използването в рамките на даден морски басейн на новаторски риболовни уреди, включително импулсни тралове, описани в част Д от приложение V, те предоставят оценка на вероятните въздействия от използването на такива уреди върху целевите видове или други видове в екосистемата и върху местообитанията. Тази оценка се основава на използването на новаторския уред за пробен период, който се ограничава до не повече от 5% от корабите, които в определен момент извършват съответната риболовна дейност, за период от най-малко две години.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Използването на новаторски риболовни уреди не се разрешава, ако научната оценка покаже, че тяхното използване ще доведе до отрицателни въздействия върху уязвимите местообитания и нецелевите видове.

3.  Използването на новаторски риболовни уреди не се разрешава, ако научната оценка покаже, че тяхното използване ще доведе до преки или кумулативни отрицателни въздействия върху морските местообитания, включително уязвимите местообитания или нецелевите видове

Изменение     57

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Мерките, посочени в параграф 1, са насочени към постигането на целите, определени в член 3, и по-специално за опазване на струпванията от млади екземпляри или хвърляща хайвер риба или черупкови организми.

2.  Мерките, посочени в параграф 1, са насочени към постигането на целите, определени в член 3, и по-специално за опазване на струпванията от млади екземпляри или хвърляща хайвер риба или черупкови организми. Те са не по-малко строги от техническите мерки, приложими съгласно правото на Съюза.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки

Позовавания

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

PECH

11.4.2016

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

11.4.2016

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Claudiu Ciprian Tănăsescu

27.4.2016

Разглеждане в комисия

30.1.2017

 

 

 

Дата на приемане

9.3.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

37

22

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Albert Deß, Eleonora Evi, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen, James Nicholson, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Bart Staes, Carlos Zorrinho

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Edouard Martin, Lieve Wierinck

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

37

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

ECR

Mark Demesmaeker, Julie Girling

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Edouard Martin, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Bart Staes

22

-

ECR

Ian Duncan, Arne Gericke, Urszula Krupa, James Nicholson, Boleslaw G. Piecha

EFDD

Julia Reid

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Albert Deß, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Peter Liese, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

3

0

ENF

Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки

Позовавания

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD)

Дата на представяне на ЕП

11.3.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

PECH

11.4.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

11.4.2016

ENVI

11.4.2016

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

DEVE

24.5.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Gabriel Mato

12.4.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

19.4.2016

12.7.2016

8.9.2016

10.10.2016

 

10.11.2016

25.4.2017

30.5.2017