Postopek : 2016/0074(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0381/2017

Predložena besedila :

A8-0381/2017

Razprave :

PV 15/01/2018 - 13
CRE 15/01/2018 - 13

Glasovanja :

PV 16/01/2018 - 5.3
CRE 16/01/2018 - 5.3
Obrazložitev glasovanja
PV 16/04/2019 - 8.23
CRE 16/04/2019 - 8.23

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0003
P8_TA(2019)0381

POROČILO     ***I
PDF 1639kWORD 334k
28.11.2017
PE 580.765v02-00 A8-0831/2017

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ohranjanju ribolovnih virov in varstvu morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi, spremembi uredb Sveta (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1343/2011 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 894/97, (ES) št. 850/98, (ES) št. 2549/2000, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 812/2004 in (ES) št. 2187/2005

(COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))

Odbor za ribištvo

Poročevalec: Gabriel Mato

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ohranjanju ribolovnih virov in varstvu morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi, spremembi uredb Sveta (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1343/2011 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 894/97, (ES) št. 850/98, (ES) št. 2549/2000, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 812/2004 in (ES) št. 2187/2005

(COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0134),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0117/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 13. julija 2016(1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 7. decembra 20162,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0381/2017),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če nadomesti, bistveno spremeni ali namerava bistveno spremeniti svoj predlog;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Predlog uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta o ohranjanju ribolovnih virov in varstvu morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi, spremembi uredb Sveta (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1343/2011 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 894/97, (ES) št. 850/98, (ES) št. 2549/2000, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 812/2004 in (ES) št. 2187/2005 Zaradi številnih pomembnih sprememb, ki jih je treba uvesti, bi bilo treba uredbe Sveta (ES) št. 894/97, 850/98, (ES) št. 2549/2000, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 812/2004 in (ES) št. 2187/2005 razveljaviti.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o ohranjanju ribolovnih virov in varstvu morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi, spremembi uredb Sveta (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1224/2009 in Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 894/97, (ES) št. 850/98, (ES) št. 2549/2000, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 812/2004 in (ES) št. 2187/2005 ter Uredbe Komisije (ES) št. 494/2002

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Obstoječa pravila je treba nujno poenostaviti, da bi jih gospodarski subjekti, nacionalni organi in zainteresirane strani bolje razumeli in sprejeli. Posvetovalni postopek svetovalnih svetov je treba spoštovati v skladu z Uredbo (EU) št. 1380/2013, pozornost pa je treba posvetiti tudi zagotavljanju izpolnjevanja vseh ciljev ohranjanja in trajnosti.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2b)  Poenostavitev sedanjih pravil o tehničnih ukrepih ne bi smela oslabiti standardov za ohranjanje in trajnost.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Treba bi bilo oblikovati okvir za ureditev tehničnih ukrepov. Ta okvir bi moral določiti splošna pravila, ki bi se uporabljala v vseh vodah Unije, in oblikovanje tehničnih ukrepov, ki skozi postopek regionalizacije, uveden s SRP, upoštevajo regionalne posebnosti ribolova.

(3)  Treba bi bilo oblikovati okvir za ureditev tehničnih ukrepov. Ta okvir bi moral določiti splošna pravila, ki bi se uporabljala v vseh vodah Unije, in oblikovanje tehničnih ukrepov, ki skozi postopek regionalizacije, uveden s SRP, upoštevajo regionalne posebnosti ribolova. S pomočjo tega procesa bi bilo mogoče učinkovito združiti skupna pravila, lokalne razmere in razmere po območjih. Vendar se pri tem skupna ribiška politika ne sme ponovno nacionalizirati, pomembno pa je tudi, da svetovalni sveti še naprej zagotavljajo, da se nadaljuje regionalizacija, ki poteka v okviru pristopa Unije v skladu z uvodno izjavo 14 Uredbe (EU) št. 1380/2013.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Okvir bi moral zajemati ulov in iztovarjanje ribolovnih virov ter način uporabe ribolovnega orodja in interakcijo ribolovnih dejavnosti z morskimi ekosistemi.

(4)  Okvir bi moral zajemati ulov in iztovarjanje ribolovnih virov ter način uporabe ribolovnega orodja in interakcijo ribolovnih dejavnosti z morskimi ekosistemi, ob tem pa upoštevati socialno-ekonomsko dinamiko.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Po potrebi bi bilo treba uporabljati tehnične ukrepe za rekreacijski ribolov, ki lahko znatno vpliva na staleže rib in lupinarjev.

(6)  Tehnični ukrepi bi morali veljati za rekreacijski ribolov, ki lahko znatno vpliva na staleže rib in drugih vrst v morskem okolju.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Ribe, ki jih ulovijo rekreacijski ribiči (s trnki in ribiškimi vrvicami), večinoma preživijo, ko so ponovno na prostosti, razen če se dokaže nasprotno z znanstvenimi dokazi.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6b)  V skladu z Uredbo (EU) št. 1380/2013 velja obveznost iztovarjanja za ulov vseh vrst, za katere veljajo omejitve ulova. Ko pa so primerki teh vrst ulovljeni in nemudoma izpuščeni v rekreacijskem ribolovu, znanstveni dokazi pa potrjujejo visoko stopnjo preživetja zanje, kot bi lahko veljalo na primer za ribe, ki jih rekreacijski ribiči ulovijo s svojo opremo, bi moralo biti mogoče zadevni ribolov oprostiti obveznosti iztovarjanja prek postopkov iz te uredbe, zlasti s sprejetjem zadevnih ukrepov v okviru večletnih načrtov in/ali načrtov za zavržke.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Tehnični ukrepi bi morali prispevati k doseganju ciljev SRP za ribolov na ravni največjega trajnostnega donosa, zmanjšanje neželenega ulova in odpravo zavržkov ter k doseganju dobrega okoljskega stanja, kot je določeno v Direktivi 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta.

(7)  Tehnični ukrepi bi morali prispevati k doseganju ciljev SRP.

__________________

 

18 Direktiva 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (UL L 164, 25.6.2008, str. 19).

 

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a) Tehnični ukrepi bi morali biti sorazmerni z zastavljenimi cilji. Pred njihovim sprejetjem bi bilo treba upoštevati možne ekonomske in socialne učinke.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7b)  Uveljavljanje in izvajanje tehničnih ukrepov, operativnih programov in po potrebi izdajanja dovoljenj, omejitev pri izgradnji in delovanju plovil ter pri določeni opremi ne bi smeli posegati v doseganje boljših zdravstvenih in varnostnih standardov za plovila za ribolovne operacije in dejavnosti.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7c)  Tehnični ukrepi, sprejeti v okviru uredbe, morajo biti skladni s Strateškim načrtom za biološko raznovrstnost za obdobje 2011–2020, ki je bil sprejet v okviru Konvencije OZN o biološki raznovrstnosti, in podpirati izvajanje strategije o biotski raznovrstnosti EU 2020, zlasti cilj zagotoviti trajnostno uporabo ribolovnih virov in z njimi povezanih ukrepov.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Tehnični ukrepi bi morali zlasti zagotoviti zaščito koncentracij nedoraslih organizmov ali drstečih se rib z uporabo selektivnega ribolovnega orodja in preprečevalnih ukrepov. Tehnični ukrepi bi morali prav tako zmanjšati, in kjer je mogoče, odpraviti vpliv ribolovnega orodja na morski ekosistem, zlasti na občutljive vrste in habitate. Prispevati bi morali tudi k vzpostavitvi ukrepov za upravljanje za namene izpolnjevanja obveznosti iz Direktive Sveta 92/43/EGS19, Direktive 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta20 in Direktive 2008/56/ES.

(8)  Tehnični ukrepi bi morali zlasti prispevati k zaščiti koncentracij nedoraslih organizmov ali drstečih se rib z uporabo selektivnega ribolovnega orodja in preprečevalnih ukrepov. Tehnični ukrepi bi morali prav tako prispevati k zmanjšanju, in kjer je mogoče, odpravi negativnega vpliva ribolovnega orodja na morski ekosistem, zlasti na občutljive vrste in habitate. Zagotoviti je treba spodbude za uporabo ribolovne opreme in za prakse, ki nimajo velikega vpliva na okolje. Tehnični ukrepi bi morali prispevati tudi k vzpostavitvi ukrepov za upravljanje za namene izpolnjevanja obveznosti iz Direktive Sveta 92/43/EGS19, Direktive 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta20 in Direktive 2008/56/ES.

__________________

__________________

19 Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, str. 7).

19 Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, str. 7).

20 Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (UL L 20, 26.1.2010, str.).

20 Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (UL L 20, 26.1.2010, str.).

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Naključni ulov občutljivih vrst bi bilo treba celovito obravnavati, in sicer ob upoštevanju vseh vrst ribištva in ribolovnega orodja glede na strogo raven varstva zaščitenih vrst v skladu z Direktivami 92/43/EGS, 2009/147/ES in 2008/56/EGS, njihovo visoko stopnjo ranljivosti ter obveznost do leta 2020 doseči dobro okoljsko stanje.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Za oceno učinkovitosti tehničnih ukrepov bi bilo treba določiti cilje v zvezi z ravnmi neželenega ulova; ravnmi prilova občutljivih vrst in obsegom habitatov morskega dna, na katerega znatno vpliva ribolov; ti cilji bi morali odražati cilje skupne ribiške politike, okoljske zakonodaje Unije (zlasti Direktive Sveta 92/43/EGS in Direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta) in najboljše mednarodne prakse.

(9)  Za oceno učinkovitosti tehničnih ukrepov bi bilo treba vzpostaviti kazalnike učinkovitosti v zvezi z zmanjšanjem ulova rib pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja in naključnim ulovom občutljivih vrst, kot tudi za zmanjšanje negativnih okoljskih učinkov na morske habitate, nastale zaradi ribolova, ki bi odražali cilje skupne ribiške politike in okoljske zakonodaje Unije (zlasti Direktive Sveta 92/43/EGS, Direktive 2009/147/ES in Direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta21);

__________________

__________________

21 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L 327, 22.12.2000, str. 1).

21 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L 327, 22.12.2000, str. 1).

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  Države članice bi morale v največji meri uporabiti ukrepe iz Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta1a, da bi pomagali ribičem pri izvajanju tehničnih ukrepov in zagotovili, da se upoštevajo socialno-ekonomski cilji skupne ribiške politike.

 

_______________

 

1a Uredba (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 149, 20.5.2014, str. 1).

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Prepovedati bi bilo treba nekatera škodljiva ribolovna orodja ali metode, ki uporabljajo eksplozive, strupene snovi, snovi za omamljanje, električni tok, pnevmatska kladiva ali druge perkusijske naprave; vlečno opremo in grabilce za nabiranje rdečih koral ali drugih vrst koral ali koralam podobnih organizmov in nekatere podvodne puške, razen v posebnem primeru vlečne mreže z električnim tokom, ki se lahko uporablja pod nekaterimi strogo določenimi pogoji.

(11)  Prepovedati bi bilo treba nekatera škodljiva ribolovna orodja ali metode, ki uporabljajo eksplozive, strupene snovi, snovi za omamljanje, električni tok, pnevmatska kladiva ali druge perkusijske naprave; vlečno opremo in grabilce za nabiranje rdečih koral ali drugih vrst koral ali koralam podobnih organizmov in nekatere podvodne puške, razen v posebnem primeru vlečne mreže z električnim tokom, ki se lahko uporablja pod nekaterimi strogo določenimi pogoji. V zvezi s tem je treba zagotoviti ustrezno znanje o učinkih inovativnega ribolovnega orodja, kot so vlečne mreže, pa tudi kumulativnih učinkih, preden oprema preide v širšo uporabo. Poleg tega je treba vzpostaviti sistem za spremljanje, nadzor in ocenjevanje, ki bo služil za izvajanje in raziskave, pa tudi za ocenjevanje. Nazadnje je treba obstoječa dovoljenja ponovno znanstveno oceniti, preden se jim dodeli stalen status neprepovedanosti.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a)  Potrebno je podrobno in obsežno znanje o vplivu inovativnih ribolovnih orodij, tudi vlečnih mrež, pa tudi njihovih kumulativnih učinkov na morsko okolje in vrste, preden oprema preide v širšo komercialno uporabo. Vzpostaviti je treba učinkovit program spremljanja in ocenjevanja.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Glede na mnenje STECF bi moral biti ribolov z mirujočimi mrežami v razdelkih ICES IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj in VIIk ter podobmočjih ICES VIII, IX, X in XII vzhodno od 27° Z v vodah z zaznamovano globino več kot 600 metrov še naprej prepovedan, da se zagotovi zaščita občutljivih globokomorskih vrst.

(14)  Glede na mnenje STECF bi moral biti ribolov z mirujočimi mrežami v razdelkih ICES IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj in VIIk ter podobmočjih ICES VIII, IX, X in XII vzhodno od 27° Z v vodah z zaznamovano globino več kot 600 metrov še naprej prepovedan, da se zagotovi zaščita občutljivih globokomorskih vrst, razen če države članice z znanstvenimi študijami in po posvetovanju s STECF , ali z izvajanjem posebnega, na regionalizaciji temelječega upravljanja, kar med drugim lahko zajema zmanjšanje števila plovil v določenem območju ali skrajšanja obdobja ribolova, ali z večletnimi načrti dokažejo, da ima ta ribolov zalo nizko raven prilova morskega psa ali zavržkov.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Pri nekaterih redkih vrstah rib, kot so vrste morskih psov in raž, bi lahko celo omejene ribolovne dejavnosti resno ogrozile njihovo ohranitev. Za zaščito takšnih vrst bi bilo treba določiti splošno prepoved ribolova navedenih vrst.

(15)  Pri nekaterih vrstah rib, ki so redke ali so zaradi bioloških značilnosti posebej ranljive za čezmerno izkoriščanje, bi lahko celo omejene ribolovne dejavnosti resno ogrozile njihovo ohranitev. Za zaščito takšnih vrst bi bilo treba določiti splošno prepoved ribolova navedenih vrst.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Za pomoč ribolovnemu sektorju pri izvajanju obveznosti iztovarjanja bi morale države članice sprejeti ukrepe, s katerimi bi olajšale shranjevanje in iskanje trgov za morske vrste, ki ne dosegajo najmanjše referenčne velikosti ohranjanja. Ti ukrepi bi morali vključevati podporo za naložbe v izgradnjo in urejanje mest iztovarjanja in zavetij ali podporo za naložbe za povečanje vrednosti ribiških proizvodov.

(21)  Za pomoč ribolovnemu sektorju pri izvajanju in zagotavljanju enakih konkurenčnih pogojev s spoštovanjem obveznosti iztovarjanja bi morale države članice sprejeti ukrepe, s katerimi bi olajšale shranjevanje in iskanje trgov za morske vrste, ki ne dosegajo najmanjše referenčne velikosti ohranjanja. Ti ukrepi bi morali vključevati podporo za naložbe v izgradnjo in urejanje mest iztovarjanja in zavetij ali podporo za naložbe za povečanje vrednosti ribiških proizvodov.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Kadar je v znanstvenih mnenjih navedeno, da obstajajo znatni neželeni ulovi vrst, za katere ne veljajo omejitve ulova in zanje torej ne velja obveznost iztovarjanja, bi morale države članice s pilotnimi projekti preučiti, kako se lahko tak ulov zmanjša, da bi lahko nato uvedle ustrezne tehnične ukrepe za dosego tega cilja.

(23)  Kadar je v znanstvenih mnenjih navedeno, da obstajajo znatni neželeni ulovi vrst, bi morale države članice s pilotnimi projekti preučiti, kako se lahko tak ulov zmanjša, da bi lahko nato uvedle ustrezne tehnične ukrepe za dosego tega cilja.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Če tehnični ukrepi na regionalni ravni ne obstajajo, bi bilo treba uporabiti opredeljene osnovne standarde. Ti osnovni standardi bi morali izhajati iz obstoječih tehničnih ukrepov in upoštevati mnenje STECF in zainteresiranih strani. Vključevati bi morali osnovne velikosti mrežnega očesa za vlečno orodje in mirujoče mreže, najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, zaprta ali omejena območja, ukrepe ohranjanja narave za ublažitev prilova morskih sesalcev in morskih ptic na nekaterih območjih in vse druge regionalno specifične ukrepe, ki trenutno obstajajo in so še vedno potrebni, da se do sprejetja ukrepov v okviru regionalizacije zagotovi izpolnjevanje ohranitvenih ciljev.

(24)  Če tehnični ukrepi na regionalni ravni ne obstajajo, bi bilo treba uporabiti opredeljene osnovne standarde. Ti osnovni standardi bi morali izhajati iz obstoječih tehničnih ukrepov in upoštevati mnenje STECF in zainteresiranih strani. Vključevati bi morali osnovne velikosti mrežnega očesa za vlečno orodje in mirujoče mreže, najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, zaprta ali omejena območja, ukrepe ohranjanja narave za zmanjšanje in po možnosti odpravo naključnega ulova morskih sesalcev in morskih ptic na nekaterih območjih in vse druge regionalno specifične ukrepe, ki trenutno obstajajo in so še vedno potrebni, da se do sprejetja ukrepov v okviru regionalizacije zagotovi izpolnjevanje ohranitvenih ciljev.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  Države članice lahko v sodelovanju z zainteresiranimi stranmi razvijejo skupna priporočila za ustrezne tehnične ukrepe, ki odstopajo od osnovnih standardov v skladu s postopkom regionalizacije, določenim v skupni ribiški politiki.

(25)  Države članice bi lahko v tesnem sodelovanju z ustreznimi svetovalnimi sveti razvile skupna priporočila za ustrezne tehnične ukrepe, ki temeljijo na najboljših razpoložljivih znanstvenih priporočilih, ki odstopajo od osnovnih standardov, da bi tehnične ukrepe prilagodile regionalnim posebnostim ribolova v skladu s postopkom regionalizacije, določenim v skupni ribiški politiki, tudi če večletni načrt ni na voljo.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26)  Takšni regionalni tehnični ukrepi bi morali biti glede vzorcev izkoriščanja in zaščite občutljivih vrst in habitatov najmanj enakovredni osnovnim standardom.

(26)  Regionalizacijo bi morali uporabiti za oblikovanje prilagojenih ukrepov, s katerimi bi upoštevali posebnosti vsakega ribiškega območja ter ohranili njihove občutljive vrste in habitate. Ti regionalni tehnični ukrepi bi morali biti trajnostni in zagotoviti najmanj enake vzorce izkoriščanja in raven zaščite, enakovredno osnovnim standardom. Sprejetje regionalnih tehničnih ukrepov bi moralo temeljiti na najboljšem razpoložljivem znanstvenem priporočilu.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(26a)  Odločitve, ki jih sprejmejo regionalne skupine držav članic v okviru regionalizacije, bi morale ustrezati istim standardom demokratičnega nadzora kot odločitve, sprejete v zadevnih državah članicah.

Predlog spremembe   27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(26b)  Regionalizacija bi morala predstavljati orodje za spodbujanje sodelovanja vseh ustreznih zainteresiranih strani, vključno z nevladnimi organizacijami, ter krepitev vloge ribičev in njihovega prispevka, da bi lahko tesno sodelovali z državami članicami, svetovalnimi sveti in znanstveniki pri oblikovanju prilagojenih ukrepov, ki bi upoštevali specifične značilnosti vsakega ribolovnega območja in ščitili njihove okoljske pogoje.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(27a)  V primeru neposrednega upravljalnega interesa ene same države članice se lahko po posvetu z ustreznimi svetovalnimi sveti predstavijo individualni predlogi za tehnične ukrepe in za spremembo obstoječih ukrepov za ohranjanje okolja.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28)  Pri pripravi skupnih priporočil, na podlagi katerih se v večletnih načrtih določi orodje za selektivno lovljenje organizmov določenih velikosti in vrst, pri katerem je velikost mrežnega očesa različna od osnovnega standarda, bi morale regionalne skupine držav članic zagotoviti, da ta orodja zagotavljajo najmanj podobno ali boljšo selektivnost od osnovnih orodij.

(28)  Pri pripravi skupnih priporočil, na podlagi katerih se določi orodje za selektivno lovljenje organizmov določenih velikosti in vrst, pri katerem je velikost mrežnega očesa različna od osnovnega standarda, bi morale regionalne skupine držav članic zagotoviti, da ta orodja zagotavljajo najmanj podobno ali boljšo selektivnost od osnovnih orodij.

Predlog spremembe   30

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29)  Pri pripravi skupnih priporočil za spremembo ali določitev novih zaprtih ali omejenih območij v večletnih načrtih, da se zaščitijo koncentracije nedoraslih ali drstečih se organizmov, bi morale regionalne skupine držav članic v skupnih priporočilih opredeliti specifikacije, obseg, trajanje, omejitve glede orodja ter ureditev nadzora in spremljanja.

(29)  Pri pripravi skupnih priporočil za spremembo ali določitev novih zaprtih ali omejenih območij, da se zaščitijo koncentracije nedoraslih ali drstečih se organizmov, bi morale regionalne skupine držav članic v skupnih priporočilih opredeliti specifikacije, obseg, trajanje, omejitve glede orodja ter ureditev nadzora in spremljanja.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(30)  Pri pripravi skupnih priporočil za spremembo ali določitev najmanjših referenčnih velikosti ohranjanja v večletnih načrtih bi morale regionalne skupine držav članic zagotoviti, da cilji skupne ribiške politike ne bi bili ogroženi, in sicer bi morale zagotoviti zaščito nedoraslih morskih organizmov ter hkrati preprečiti izkrivljanje konkurence na trgu in zagotoviti, da rib pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja ne bi bilo mogoče tržiti.

(30)  Pri pripravi skupnih priporočil za spremembo ali določitev najmanjših referenčnih velikosti ohranjanja bi morale regionalne skupine držav članic prispevati k izpolnitvi ciljev skupne ribiške politike, in sicer bi morale zagotoviti celostno zaščito nedoraslih morskih organizmov ter hkrati preprečiti izkrivljanje konkurence na trgu in zagotoviti, da rib pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja ne bi bilo mogoče tržiti.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31)  V skupnih priporočilih bi bilo treba dovoliti možnost, da se kot dodatni ukrep za zaščito koncentracij nedoraslih ali drstečih se organizmov uporabi zapora v realnem času v povezavi z določbami o spremembi ribolovnega območja. Pogoji za uvedbo in odpravo takšnih območij ter ureditev nadzora in spremljanja bi morali biti določeni v ustreznih skupnih priporočilih.

(31)  V skupnih priporočilih bi bilo treba dovoliti možnost, da se kot dodatni ukrep za zaščito koncentracij nedoraslih ali drstečih se organizmov ali občutljivih vrst uporabi zapora v realnem času v povezavi z določbami o spremembi ribolovnega območja. Pogoji za uvedbo in odpravo takšnih območij, vključno z ustreznimi izjemami, ter ureditev nadzora in spremljanja bi morali biti določeni v ustreznih skupnih priporočilih.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(32)  Na podlagi znanstvene ocene učinkov inovativnih orodij, ki jih oceni STECF, bi se lahko v skupna priporočila regionalnih skupin držav članic vključila možnost uporabe takih orodij ali razširitev na uporabo novih orodij, kot je vlečna mreža z električnim tokom. Uporaba inovativnih ribolovnih orodij ne bi smela biti dovoljena, če znanstvena ocena pokaže, da bo njihova uporaba negativno vplivala na občutljive habitate in neciljne vrste.

(32)  Na podlagi znanstvene ocene učinkov inovativnih orodij, ki jih oceni STECF, vključno z morebitnimi negativnimi učinki nekaterih orodij, bi se lahko v skupna priporočila regionalnih skupin držav članic vključila možnost uporabe takih orodij ali razširitev na uporabo inovativnih orodij, kot je vlečna mreža z električnim tokom. Uporaba inovativnih ribolovnih orodij ne bi smela biti dovoljena, če znanstvena ocena pokaže, da bo njihova uporaba neposredno ali kumulativno negativno vplivala na morske habitate, zlasti občutljive habitate, ali neciljne vrste, ali če zaradi nje ne bi dosegli dobrega okoljskega stanja v morskih vodah.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33)  Da bi čim bolj zmanjšali prilov občutljivih vrst in vplive ribolovnega orodja na občutljive habitate, bi morale regionalne skupine držav članic razviti dodatne ukrepe za ublažitev za zmanjšanje vplivov ribolova na občutljive vrste in habitate. Kadar je iz znanstvenih dokazov razvidno, da je stanje ohranjenosti takšnih vrst in habitatov resno ogroženo, bi morale države članice uvesti dodatne omejitve glede konstrukcije in načina uporabe nekaterih vrst ribolovnega orodja ali celo uvesti popolno prepoved njihove uporabe v tej regiji. Zlasti bi se take določbe lahko uporabile v zvezi z uporabo visečih mrež, s katerimi je na nekaterih območjih že prišlo do precejšnega ulova kitov, delfinov in morskih ptic.

(33)  Da bi čim bolj zmanjšali in po možnosti odpravili naključni ulov občutljivih vrst in vplive ribolovnega orodja na občutljive habitate, bi morale regionalne skupine držav članic razviti dodatne ukrepe za ublažitev za zmanjšanje vplivov ribolova na občutljive vrste in habitate. Kadar je iz znanstvenih dokazov razvidno, da je stanje ohranjenosti takšnih vrst in habitatov resno ogroženo, bi morale države članice uvesti dodatne omejitve glede konstrukcije in načina uporabe nekaterih vrst ribolovnega orodja ali celo uvesti popolno prepoved njihove uporabe v tej regiji, da bi zavarovale morsko okolje, lokalne staleže rib in zadevne lokalne obalne skupnosti. Zlasti bi se take določbe lahko uporabile v zvezi z uporabo visečih mrež, s katerimi je na nekaterih območjih že prišlo do precejšnega ulova kitov, delfinov in morskih ptic.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(35)  Za ohranitev obstoječih podrobnih priporočil v dogovoru s Komisijo za ribištvo severovzhodnega Atlantika (NEAFC) bi bilo treba pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije podeliti Komisiji v zvezi s seznami občutljivih morskih ekosistemov in posebnimi tehničnimi ukrepi v zvezi z opredeljenimi ukrepi za zaščito modrega lenga in rdečega okuna. Komisijo bi bilo treba pooblastiti tudi za sprejetje delegiranih aktov v zvezi z vključitvijo prihodnjih sprememb tistih ukrepov, ki jih sprejme NEAFC in so predmet nekaterih izrecno opredeljenih nebistvenih elementov te uredbe in ki postanejo zavezujoči za Unijo v skladu s pogoji Konvencije NEAFC, v pravo Unije. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu izvede ustrezna posvetovanja, tudi s strokovnjaki –

črtano

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(36)  Da ne bi ovirala znanstvenega raziskovanja ter umetnega obnavljanja in prenašanja staležev, se določbe te uredbe ne bi smele uporabljati za operacije, ki bodo morda potrebne za izvajanje takšnih dejavnosti.

(36)  Da ne bi ovirala znanstvenega raziskovanja ter neposrednega obnavljanja in prenašanja staležev, se določbe te uredbe ne bi smele uporabljati za operacije, ki bodo morda potrebne za izvajanje takšnih dejavnosti.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(37)  Če razpoložljivo znanstveno mnenje kaže, da je za zaščito morskih vrst potrebno takojšnje ukrepanje, bi morala imeti Komisija v ustrezno utemeljenih primerih možnost, da poleg te uredbe ali z odstopanjem od nje sprejme delegirane akte o vzpostavitvi tehničnih ukrepov za omilitev teh nevarnosti, ki se začnejo uporabljati takoj, ali tehničnih ukrepov, ki so drugače določeni v skladu s pravom Unije. Ti ukrepi bi morali biti zasnovani tako, da bi bili zlasti usmerjeni na nepričakovane spremembe v vzorcih staležev zaradi visoke ali nizke stopnje obnove staležev z nedoraslimi organizmi, na zagotavljanje zaščite drstečih se rib ali lupinarjev, kadar so staleži na zelo nizki ravni, ali na druge spremembe stanja ohranjenosti staležev rib, ki bi lahko ogrozile stanje staleža. Vključevali bi lahko omejitve uporabe vlečnih ali mirujočih orodij ali ribolovnih dejavnosti na nekaterih območjih ali v nekaterih obdobjih.

(37)  Če najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje kaže, da je za zaščito morskih vrst in habitatov potrebno takojšnje ukrepanje, bi morala imeti Komisija v ustrezno utemeljenih primerih možnost, da poleg te uredbe ali z odstopanjem od nje sprejme delegirane akte o vzpostavitvi tehničnih ukrepov za omilitev teh nevarnosti, ki se začnejo uporabljati takoj, ali tehničnih ukrepov, ki so drugače določeni v skladu s pravom Unije. Ti ukrepi bi morali biti zasnovani tako, da bi bili zlasti usmerjeni na nepričakovane spremembe v vzorcih staležev zaradi visoke ali nizke stopnje obnove staležev z nedoraslimi organizmi, ali naključnega ulova občutljivih vrst, na zagotavljanje zaščite drstečih se rib ali lupinarjev, kadar so staleži na zelo nizki ravni, ali na druge spremembe stanja ohranjenosti staležev rib ali občutljivih vrst, ki bi lahko ogrozile stanje staleža, pa tudi za reševanje uničevanja vrst in habitatov zaradi posledic ribolova in za zagotavljanje potrebnih ukrepov za njihovo ohranjanje. Ti ukrepi bi lahko vključevali omejitve uporabe vlečnih ali mirujočih orodij ali ribolovnih dejavnosti na nekaterih območjih ali v nekaterih obdobjih.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(38)  Komisiji bi bilo treba podeliti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe, da se posodobi seznam rib in lupinarjev, za katere je prepovedan usmerjeni ribolov; posodobi seznam občutljivih območij, na katerih bi bilo treba omejiti ribolov; da se tehnični ukrepi sprejmejo v okviru večletnih načrtov; in da se tehnični ukrepi sprejmejo v okviru začasnih načrtov o zavržkih. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu izvede ustrezna posvetovanja, tudi s strokovnjaki Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da se zadevni dokumenti sočasno, pravočasno in ustrezno posredujejo Evropskemu parlamentu in Svetu.

(38)  Komisiji bi bilo treba podeliti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe, da vzpostavi kazalnike učinkovitosti tehničnih ukrepov v zvezi z ulovom rib, ki ne dosegajo najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, opredeli ključna ribolovna območja in ravni ulovov omenjenih rib za ta območja ter da posodobi seznam rib in lupinarjev, za katere je prepovedan usmerjeni ribolov; posodobi seznam občutljivih območij, na katerih bi bilo treba omejiti ribolov; sprejme tehnične ukrepe v okviru večletnih načrtov in po potrebi tehnične ukrepe zunaj okvira začasnih načrtov o zavržkih; in da se tehnični ukrepi sprejmejo v okviru začasnih načrtov o zavržkih. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu izvede ustrezna posvetovanja, tudi s strokovnjaki in na podlagi ocene odbora STECF. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da se zadevni dokumenti sočasno, pravočasno in ustrezno posredujejo Evropskemu parlamentu in Svetu.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(40)  Do konca leta 2020 in nato vsako tretje leto bi morala Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu poročati o izvajanju te uredbe na podlagi informacij, ki jih predložijo države članice in zadevni svetovalni sveti, in glede na oceno, ki jo izvede STECF. To poročilo bi moralo oceniti, v kolikšni meri so tehnični ukrepi tako na regionalni ravni kot na ravni Unije prispevali k doseganju ciljev te uredbe. Če to poročilo vsebuje dokaze, da na regionalni ravni cilji niso bili doseženi, bi morale države članice v tej regiji predložiti načrt s korektivnimi ukrepi, ki bi jih bilo treba sprejeti za dosego teh ciljev. Komisija bi morala na podlagi tega poročila Evropskemu parlamentu in Svetu tudi predlagati potrebne spremembe te uredbe.

(40)  Komisija bi do ... [tri leta po datumu začetka veljavnosti te uredbe] in nato vsako tretje leto morala Evropskemu parlamentu in Svetu poročati o izvajanju te uredbe na podlagi informacij, ki jih predložijo države članice in zadevni svetovalni sveti, in glede na oceno, ki jo izvede STECF. To poročilo bi moralo oceniti, v kolikšni meri so tehnični ukrepi tako na regionalni ravni kot na ravni Unije prispevali k doseganju ciljev in ravni kazalnikov učinkovitosti te uredbe. Če to poročilo vsebuje dokaze, da na regionalni ravni cilji niso bili doseženi ali da kazalniki učinkovitosti ostajajo na nezadovoljivi ravni, bi morale države članice v tej regiji predložiti načrt s korektivnimi ukrepi, ki bi jih bilo treba sprejeti za dosego teh ciljev, da bi se raven kazalnikov učinkovitosti izboljšala. Komisija bi morala na podlagi tega poročila Evropskemu parlamentu in Svetu tudi predlagati potrebne spremembe te uredbe.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(42)  Uredbe Sveta (ES) št. 1967/200629 , (ES) št. 1098/200730 , (ES) št. 1224/200931 in uredbi (EU) št. 1343/201132 in (EU) št. 1380/201333 Evropskega parlamenta in Sveta bi bilo treba ustrezno spremeniti.

(42)  Uredbe Sveta (ES) št. 1967/200629 , (ES) št. 1098/200730, (ES) št. 1224/200931 in Uredbo (EU) št. 1380/201333 Evropskega parlamenta in Sveta bi bilo treba ustrezno spremeniti.

__________________

__________________

29 Uredba Sveta (ES) št. 1967/2006 z dne 21. decembra 2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju, spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1626/94 (UL L 409, 30.12.2006, str. 11).

29 Uredba Sveta (ES) št. 1967/2006 z dne 21. decembra 2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju, spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1626/94 (UL L 409, 30.12.2006, str. 11).

30 Uredba Sveta (ES) št. 1098/2007 z dne 18. septembra 2007 o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže trske v Baltskem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže, o spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 779/97 (UL L 248, 22.9.2007, str. 1).

30 Uredba Sveta (ES) št. 1098/2007 z dne 18. septembra 2007 o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže trske v Baltskem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže, o spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 779/97 (UL L 248, 22.9.2007, str. 1).

31 Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L 343, 22.12.2009, str. 1).

31 Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L 343, 22.12.2009, str. 1).

32 Uredba (EU) št. 1343/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o nekaterih določbah za ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju) in spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju (UL L 347, 30.12.2011, str. 44).

 

33 Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).

33 Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(43)  Za dopolnitev ali spremembo obstoječih podrobnih pravil za prenos priporočil v dogovoru z Generalno komisijo za ribištvo v Sredozemlju bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije Komisiji podeliti pooblastilo za sprejemanje aktov v zvezi s tehničnimi ukrepi iz Uredbe (EU) št. 1343/2011. Komisijo bi bilo treba pooblastiti tudi za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi z vključitvijo prihodnjih sprememb tistih ukrepov, ki jih sprejme GFCM in so predmet nekaterih izrecno opredeljenih nebistvenih elementov te uredbe in ki postanejo zavezujoči za Unijo v skladu pogoji Sporazuma GFCM, v pravo Unije. Uredbo (EU) št. 1343/2011 bi bilo treba ustrezno spremeniti. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu izvede ustrezna posvetovanja, tudi s strokovnjaki –

črtano

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  načinom uporabe ribolovnih orodij in interakcijo ribolovnih dejavnosti z morskimi ekosistemi.

(b)  načinom uporabe ribolovnih orodij

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  vzajemnim delovanjem med temi orodji in morskimi ekosistemi.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ta uredba se uporablja za vse dejavnosti, ki jih izvajajo ribiška plovila Unije in državljani držav članic, brez poseganja v primarno odgovornost države zastave, v ribolovnih območjih iz člena 5 in ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo tretjih držav in so v njih registrirana, v vodah Unije.

1.  Brez poseganja v člen 29 se ta uredba uporablja za vse ribolovne dejavnosti, tako tržne kot rekreacijske, ki jih izvajajo ribiška plovila Unije in državljani držav članic, brez poseganja v primarno odgovornost države zastave, v ribolovnih območjih iz člena 5 in ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo tretjih držav in so v njih registrirana, v vodah Unije.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Člena 7 in14 ter del A prilog od V do X se uporabljajo tudi za rekreacijski ribolov.

2.  Ta uredba se uporablja tudi za rekreacijski ribolov.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Tehnični ukrepi kot orodje za podporo izvajanju skupne ribiške politike prispevajo k ciljem skupne ribiške politike iz člena 2 Uredbe (EU) št. 1380/2013, zlasti iz odstavkov 2, 3 ter 5(a) in (j) navedenega člena.

1.  Tehnični ukrepi prispevajo k ciljem skupne ribiške politike iz člena 2 Uredbe (EU) št. 1380/2013.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Poleg tega tehnični ukrepi zlasti:

2.  Tehnični ukrepi bi morali zlasti prispevati k doseganju naslednjih ciljev:

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  optimizirajo vzorce izkoriščanja, da se zagotovi zaščita koncentracij nedoraslih ali drstečih se morskih vrst;

(a)  zagotovijo trajnostne vzorce izkoriščanja, da se zagotovi zaščita koncentracij nedoraslih ali drstečih se morskih vrst; in ponudijo ustrezna jamstva;

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  zagotovijo, da se prilov morskih vrst, navedenih v direktivah 92/43/EGS in 2009/147/ES, in drugih občutljivih vrst, ki je posledica ribolova, zmanjša, in kjer je možno, odpravi, tako da ne ogroža stanja ohranjenosti teh vrst;

(b)  zagotovijo, da se naključni ulov občutljivih morskih vrst, zlasti tistih, navedenih v direktivah 92/43/EGS in 2009/147/ES, ki je posledica ribolova, zmanjša, in kjer je možno, odpravi;

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  zagotovijo, da se okoljski vpliv ribolova na morske habitate čim bolj zmanjša in po možnosti odpravi, tako da ne ogroža stanja ohranjenosti teh habitatov;

(c)  zagotovijo, vključno z ustreznimi spodbudami, da se negativni okoljski vpliv ribolova na morske habitate čim bolj zmanjša in po možnosti odpravi;

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  prispevajo k vzpostavitvi ukrepov za upravljanje ribištva, da se izpolnijo obveznosti iz direktiv 92/43/EGS, 2009/147/ES, 2008/56/ES in 2000/60/ES.

(d)  vzpostavijo ukrepe za upravljanje ribištva, da se izpolnijo obveznosti iz direktiv 92/43/EGS, 2009/147/ES, 2008/56/ES in 2000/60/ES.

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 4 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Cilji

Kazalniki učinkovitosti

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Tehnični ukrepi si prizadevajo doseči naslednje cilje:

1.  Da bi ocenili, ali tehnični ukrepi prispevajo k doseganju ciljev iz člena 3, se uporabljajo naslednji kazalniki učinkovitosti:

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  zagotoviti, da obseg ulova morskih vrst pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja v skladu s členom 2(2) in členom 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013 ne presega 5 %,

(a)  določitev mere, do katere se obseg ulova morskih vrst pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja v ključnih ribolovnih območjih postopno zmanjša na določeno raven;

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  zagotoviti, da prilov morskih sesalcev, morskih plazilcev in morskih ptic ter drugih nekomercialno izkoriščanih vrst ne presega ravni, ki jih določa zakonodaja Unije in mednarodni sporazumi,

(b)   določitev ravni, do se naključni ulov morskih sesalcev, morskih plazilcev in morskih ptic ter drugih nekomercialno izkoriščanih vrst postopoma zmanjša in po možnosti odpravi;

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  zagotoviti, da okoljski vplivi ribolovnih dejavnosti na habitate morskega dna ne presegajo ravni, potrebnih za dosego dobrega okoljskega stanja za vsak tip habitata in ocenjenih v okviru Direktive 2008/56/ES v vsaki morski regiji ali podregiji tako v zvezi s kakovostjo habitata kot s prostorskim obsegom zahtevanih ravni, ki jih je treba doseči.

(c)   določitev meje, do katere se okoljski vplivi ribolovnih dejavnosti na morske habitate, vključno z občutljivimi habitati morskega dna, zmanjšajo in ohranijo pod ravnmi, potrebnimi za dosego dobrega okoljskega stanja zlasti za vsak tip habitata, ocenjen v okviru Direktive 2008/56/ES, v vsaki morski regiji ali podregiji tako v zvezi s kakovostjo habitata kot s prostorskim obsegom zahtevanih ravni, ki jih je treba doseči;

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 32 te uredbe in členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013, ki bodo to uredbo za namene iz točke (a) odstavka 1 tega člena dopolnili z opredelitvijo :

 

(a) ključnih ribolovnih območij, na katera se nanaša ta točka;

 

(b) ravni trenutnega ulova morskih vrst pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja za vsako od teh ključnih ribolovnih območij, ki temelji na podatkih iz držav članic za referenčno obdobje 2013–2015;

 

(c) posebne ravni, do katerih se obseg ulova morskih vrst pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja za vsako od teh ključnih ribolovnih območij zmanjša, da bi se dosegel cilj zagotavljanja trajnostnih vzorcev izkoriščanja in zaščite nedoraslih organizmov.

 

Pri določanju posameznih ravni iz točke (c) prvega pododstavka je treba upoštevati najboljša razpoložljiva znanstvena priporočila, tudi STECF, kot tudi obstoječe in prihodnje tehnične možnosti v zvezi z izogibanjem ulovu morskih vrst, ki ne dosegajo najmanjše referenčne velikosti ohranjanja.

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b.  Za namene sprejemanja delegiranih aktov iz odstavka 1a lahko države članice predložijo skupno priporočilo v skladu s členom 18(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 do... [12 mesecev od datuma začetka veljavnosti te uredbe].

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1c.  V primeru, da skupno priporočilo ni bilo vloženo v roku, določenem v odstavku 1b tega člena, ali če skupno priporočilo držav članic ni skladno s cilji te uredbe, Komisija do... [18 mesecev od datuma začetka veljavnosti te uredbe] in z odstopanjem od člena 18(6) Uredbe (EU) št. 1380/2013 sprejme delegirane akte, ki dopolnjujejo to uredbo z določitvijo elementov iz prvega pododstavka odstavka 1a tega člena in v skladu s členom 32 te uredbe.

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1d.  Za postopno zmanjšanje ulova morskih vrst pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja do ravni, ki zagotavlja trajnostne vzorce izkoriščanja, se raven iz točke (c) prvega pododstavka odstavka 1a pregleda vsaka tri leta s postopkom iz odstavkov 1a, 1b in 1c in se, kjer je to primerno, dodatno zniža v skladu z najboljšimi razpoložljivimi znanstvenimi priporočili ter obstoječimi in prihodnjimi tehničnimi možnostmi v zvezi z izogibanjem temu ulovu.

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Obseg izpolnjevanja teh ciljev se pregleda v okviru postopka poročanja iz člena 34.

2.  Ocena iz odstavka 1 se opravi v okviru postopka poročanja iz člena 34.

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  „Severno morje“ pomeni razdelke ICES34 IIa, IIIa in IV;

(a)  „Severno morje“ pomeni vode Unije v razdelkih ICES34 IIa, IIIa in IV;

__________________

__________________

34 Razdelki ICES (Mednarodni sveta za raziskovanje morja) so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 218/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o predložitvi statističnih podatkov o nominalnem ulovu držav članic, ki ribarijo v severovzhodnem Atlantiku (UL L 87, 31.3.2009, str. 70).

34 Razdelki ICES (Mednarodni sveta za raziskovanje morja) so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 218/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o predložitvi statističnih podatkov o nominalnem ulovu držav članic, ki ribarijo v severovzhodnem Atlantiku (UL L 87, 31.3.2009, str. 70).

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  „severozahodne vode“ pomenijo podobmočja ICES V (razen Va in voda območja Vb zunaj Unije ), VI in VII;

(c)  „severozahodne vode“ pomenijo vode Unije v podobmočjih ICES V, VI in VII;

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  „najbolj oddaljene regije“ pomenijo vode okoli najbolj oddaljenih regij iz prvega odstavka člena 349 Pogodbe, razdeljene na tri morske bazene: zahodni Atlantik, vzhodni Atlantik, Indijski ocean;

(g)  Vode Unije v Indijskem oceanu in zahodnem Atlantiku pomeni vode okrog Guadeloupa, Francoske Gvajane, Martinika ter otokov Mayotte, Reunion in Saint-Martin pod suverenostjo ali v pristojnosti držav članic.

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  „vzorec izkoriščanja“ pomeni, kako je ribolovni pritisk porazdeljen glede na starostni profil staleža;

(1)  „vzorec izkoriščanja“ pomeni, kako je ribolovna umrljivost porazdeljena glede na starostni in velikostni profil staleža;

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  „selektivnost“ pomeni količinsko izraženo verjetnost ulova rib določene velikosti z določeno velikostjo mrežnega očesa (ali trnka);

(2)  „selektivnost“ pomeni verjetnost ulova rib določenih vrst ali velikosti z ribolovnim orodjem z določenimi značilnostmi;

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  „selektivni ribolov“ pomeni zmožnost ribolovne metode, da je med ribolovno operacijo ciljno usmerjena na ulov rib ali lupinarjev določene velikosti in vrste ter da neciljnim organizmom omogoči, da se ulovu izognejo ali se izpustijo nepoškodovani;

črtano

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  „usmerjeni ribolov“ pomeni ribolov določene vrste ali kombinacije vrst, pri katerem skupni ulov navedenih vrst predstavlja več kot 50 % gospodarske vrednosti ulova;

(4)  „usmerjeni ribolov“ pomeni ribolovni napor, usmerjen v določene vrste ali skupine vrst, katerih točna sestava se razlikuje med ribolovnimi dejavnostmi, in kjer so posebna pravila, ki urejajo minimalne tehnične specifikacije o velikosti mrežnega očesa in selektivnih ribolovnih pripomočkih za posamezno ribolovno dejavnost, določena na regionalni ravni;

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  „stanje ohranjenosti vrste“ pomeni stanje ohranjenosti vrste, kot je opredeljeno v členu (1)(i) Direktive 92/43/EGS;

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5b)  „stanje ohranjenosti habitata“ pomeni stanje ohranjenosti naravnega habitata, kot je opredeljeno v členu (1)(e) Direktive 92/43/EGS;

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  „občutljive vrste“ pomenijo vrste, katerih stanje ohranjenosti, vključno s habitatom, porazdelitvijo, velikostjo in stanjem populacije, je močno pod vplivom pritiskov, ki so posledica človeških dejavnosti, vključno z ribolovnimi dejavnostmi. Občutljive vrste vključujejo zlasti vrste iz prilog II in IV k Direktivi 92/43/EGS, vrste, ki jih zajema Direktiva 2009/147/ES, in vrste, katerih zaščita je potrebna za doseganje dobrega okoljskega stanja na podlagi Direktive 2008/56/ES;

(7)  „občutljive vrste“ pomenijo vrste, katerih stanje ohranjenosti, vključno s habitatom, porazdelitvijo, velikostjo ali stanjem populacije, je močno pod vplivom pritiskov, ki so posledica človeških dejavnosti, vključno z ribolovnimi dejavnostmi. Občutljive vrste vključujejo zlasti vrste iz prilog II in IV k Direktivi 92/43/EGS, vrste, ki jih zajema Direktiva 2009/147/ES, in vrste, katerih zaščita je potrebna za doseganje dobrega okoljskega stanja na podlagi Direktive 2008/56/ES;

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  „male pelagične vrste“ so skuša, sled, šur, sardon, sardela, sinji mol, srebrenka, papalina, merjaščevka;

(8)  „male pelagične vrste“ so med drugim skuša, sled, šur, sardon, sardela, sinji mol, srebrenka, papalina, merjaščevka, bukva, velika sardela (Sardinella aurita in Sardinella maderensis);

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  „tradicionalni ribolov (za preživljanje) s pasivnim ribolovnim orodjem“ pomeni nekomercialne ribolovne dejavnosti, ki izkoriščajo žive vodne vire v omejenem obsegu na lokalni ravni, izključno za osebne potrebe ter z uporabo zgolj tradicionalnega ribolovnega orodja in tehnik;

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  „svetovalni sveti“ pomenijo skupine zainteresiranih strani, ustanovljene v okviru SRP, da se spodbuja uravnotežena zastopanost vseh zainteresiranih strani in prispeva k doseganju ciljev SRP;

(10)  „svetovalni sveti“ pomenijo skupine zainteresiranih strani, ustanovljene na podlagi člena 43 Uredbe (EU) št. 1380/2013, ki opravljajo svojo dejavnost v skladu s členoma 44 in 45 ter Prilogo III navedene uredbe;

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  „vlečna mreža“ pomeni ribolovno orodje, ki se aktivno vleče z enim ali več ribiškimi plovili in je sestavljeno iz mreže s telesom stožčaste ali piramidne oblike (vlečno telo), zadaj zaključenim z vrečo; „vlečno orodje“ pomeni vlečne mreže, danske potegalke in podobna orodja, ki se aktivno potopijo v vodo, s telesom stožčaste ali piramidne oblike, ki so zadaj zaključena z vrečo, ali z dvema dolgima kriloma, telesom in vrečo;

(11)  „vlečna mreža“ pomeni ribolovno orodje, ki vsebuje mrežo, ki se aktivno vleče z enim ali več ribiškimi plovili in je zadaj zaključena z vrečo;

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a)  „vlečno orodje“ pomeni vlečne mreže, danske potegalke in podobna orodja, ki jih eno ali več ribiških plovil ali kateri koli drugi mehanski sistem aktivno potopi v vodo;

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  „pridnena vlečna mreža“ pomeni vlečno mrežo, zasnovano in opremljeno za uporabo na morskem dnu ali blizu njega;

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  „pridnena vlečna mreža za vleko v paru“ pomeni pridneno vlečno mrežo, ki jo vlečeta dve plovili hkrati, vsako po eno stran vlečne mreže; vodoravna odprtina vlečne mreže se vzdržuje z razdaljo med ploviloma, ki vlečeta ribolovno orodje;

(13)  „pridnena vlečna mreža za vleko v paru“ pomeni pridneno vlečno mrežo, ki jo po dnu vlečeta dve plovili hkrati, vsako po eno stran vlečne mreže; vodoravna odprtina vlečne mreže se vzdržuje z razdaljo med ploviloma, ki vlečeta ribolovno orodje;

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  „vlečna mreža z gredjo“ pomeni orodje z vlečno mrežo, ki je odprta vodoravno z jekleno ali leseno cevjo (gredjo), in mrežnim materialom s spodnjimi verigami, plašilnimi verigami ali prepletenimi plašilnimi verigami, ki se aktivno vlečejo po dnu;

(15)  „vlečna mreža z gredjo“ pomeni orodje z vlečno mrežo, ki je odprta vodoravno z gredjo, krili ali drugimi podobnimi pripomočki;

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  „vlečna mreža z električnim tokom“ pomeni ribolovno tehniko, ki za ribolov uporablja električno polje. Vlečna mreža z električnim tokom ima več elektrod, pritrjenih na orodje v smeri vleke, ki oddajajo kratke električne impulze;

(16)  „vlečna mreža z električnim tokom“ pomeni vlečno mrežo, ki za ribolov morskih bioloških virov uporablja električni tok;

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17a)  „obalne potegalke“ pomenijo obkroževalne mreže in vlečne potegalke, ki se nastavijo s plovila in vlečejo z obale ali s plovila, ki je privezano ali zasidrano na obali;

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  „mirujoče mreže“ pomenijo vse vrste zabodnih, zapletnih ali trislojnih mrež, ki so bodisi pritrjene na morsko dno (zabodne mreže ali stoječe mreže) bodisi se lahko gibljejo s plimo (viseče mreže), v katere ribe priplavajo in se zapletejo ali omrežijo v mrežni material;

(20)  „mirujoče mreže“ pomenijo vse vrste zabodnih, zapletnih ali trislojnih mrež, ki so pritrjene na morsko dno (zabodne mreže ali stoječe mreže), v katere ribe priplavajo in se zapletejo ali omrežijo v mrežni material;

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  „viseča mreža“ pomeni mrežo, sestavljeno iz ene ali več mrežnih sten, skupaj vzporedno obešenih na glavno vrv, ki jo na vodni gladini ali na določeni globini pod njo držijo plovci in ki jo prosto žene tok ali jo vleče plovilo, na katero je pripeta. Lahko je opremljena z napravami za stabilno nastavitev mreže ali za omejevanje njenega premikanja, kot je plavajoče sidro ali sidro na dnu, pritrjeno na en konec mreže;

(21)  „viseča mreža“ pomeni mrežo, ki jo na vodni gladini ali na določeni globini pod njo držijo plovci in ki jo prosto žene tok ali jo vleče plovilo, na katero je pripeta. Lahko je opremljena z napravami za stabilno nastavitev mreže ali za omejevanje njenega premikanja;

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  „stoječa zabodna mreža“ pomeni mrežo iz enega samega kosa mreže, ki v vodi stoji navpično s pomočjo plovcev in obtežilnikov. Žive vodne vire lovi z omreženjem in je pritrjena ali se lahko kakor koli pritrdi na morsko dno;

(22)  „zabodna mreža“ je mirujoče orodje iz enega samega kosa mreže, ki v vodi stoji navpično s pomočjo plovcev in obtežilnikov;

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  „stoječa zapletna mreža“ pomeni enoplastno mrežno steno, opremljeno tako, da je mrežni material obešen na vrvi, zaradi česar je ohlapnejši kot pri zabodni mreži. Zapletne mreže imajo običajno manj plovcev na glavni vrvi in pri ribolovu ne stojijo tako visoko kot povprečne stoječe zabodne mreže ter so pritrjene ali se lahko kakor koli pritrdijo na morsko dno;

(23)  „zapletna mreža“ pomeni mirujočo mrežo, ki jo sestavlja stena iz mrežnega materiala, obešenega na vrvi, zaradi česar je ohlapnejši kot pri zabodni mreži;

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  „stoječa trislojna mreža“ pomeni mrežo iz dveh ali več slojev mrežnega materiala z dvema zunanjima slojema z velikimi mrežnimi očesi, med katerima je tanek sloj z majhnimi mrežnimi očesi, ki je pritrjena ali se lahko kakor koli pritrdi na morsko dno;

(24)  „trislojna mreža“ pomeni mirujočo mrežo iz dveh ali več slojev mrežnega materiala z dvema zunanjima slojema z velikimi mrežnimi očesi, med katerima je sloj z majhnimi mrežnimi očesi;

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26)  „parangal“ pomeni ribolovno orodje, sestavljeno iz glavne vrvi, ki je lahko precej dolga, na katero so v rednih presledkih pritrjene predvrvice s trnki z vabami ali brez. Glavna vrv je s sidrom pritrjena bodisi vodoravno na dno ali blizu dna bodisi navpično ali pa lahko plava na površini;

(26)  „parangal“ pomeni ribolovno orodje, sestavljeno iz glavne vrvi različne dolžine, na katero so v presledkih, prilagojenih ciljni vrsti, pritrjene stranske vrvi (predvrvice) s trnki. Glavna vrv je s sidrom pritrjena bodisi vodoravno na dno ali blizu dna bodisi navpično ali pa lahko plava na površini;

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27)  „vrše in košare“ pomenijo pasti v obliki kletk ali košar iz različnih materialov, ki so namenjene lovu rakov ali rib; imajo eno ali več odprtin ali vhodov in se nastavijo na morsko dno posamično ali v vrstah ter so z vrvmi povezane z bojami na gladini, ki kažejo na njihov položaj;

(27)  „vrše in košare“ pomenijo pasti v obliki kletk ali košar, ki so namenjene lovu rakov, mehkužcev ali rib; imajo eno ali več odprtin ali vhodov in se nastavijo na morsko dno ali plavajo nad njim posamično ali v vrstah ter so z vrvmi povezane z bojami na gladini, ki kažejo na njihov položaj;

Predlog spremembe    89

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28)  „ročna ribiška vrvica“ pomeni ribolovno tehniko, pri kateri se posamična ribiška vrvica drži v rokah. Na vrvico je pritrjena ena ali več vab ali trnkov z vabami;

(28)  „ročna ribiška vrvica“ pomeni posamično ribiško vrvico, ki se drži v rokah in na katero je pritrjena ena ali več vab ali trnkov z vabami;

Predlog spremembe    90

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29)  „andrejev križ“ pomeni grabilec, ki s škarjam podobnimi gibi z morskega dna nabira na primer školjke ali rdeče korale;

(29)  „andrejev križ“ pomeni grabilec, ki lahko s škarjam podobnimi gibi z morskega dna nabira na primer školjke ali rdeče korale;

Predlog spremembe    91

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(30)  „vreča“ pomeni zadnji del vlečne mreže, ki je valjaste (tj. obseg je vsepovsod enak) ali zožene oblike. Sestavljena iz ene ali več ploskev (kosov mrežnega materiala) z enako velikimi očesi, ki so pritrjene ena na drugo vzdolž svojih stranic v osi vlečne mreže s šivom, na katerega se lahko pritrdi stranska vrv. Za regulativne namene je to zadnjih 50 mrežnih očes mreže;

(30)  „vreča“ pomeni zadnji del vlečne mreže, ki je valjaste (tj. obseg je vsepovsod enak) ali zožene oblike. Sestavljena iz ene ali več ploskev (kosov mrežnega materiala), ki so pritrjene ena na drugo vzdolž svojih stranic. Za regulativne namene je to zadnjih 50 mrežnih očes mreže;

Predlog spremembe    92

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31)  „velikost mrežnega očesa“ pomeni velikost mrežnega očesa katere koli vreče vlečnega orodja, kot je izmerjena v skladu s postopkom iz Uredbe Komisije (ES) št. 517/200840;

(31)  „velikost mrežnega očesa“ pomeni:

 

(a)   pri mrežah z vozli: največjo razdaljo med dvema nasprotnima vozloma v istem mrežnem očesu, ko je mreža povsem raztegnjena;

 

(b)   pri brezvozelnih mrežah: razdaljo med dvema nasprotnima vogaloma po najdaljši osi v istem mrežnem očesu, ko je mreža povsem raztegnjena;

__________________

 

40 Uredba Komisije (ES) št. 517/2008 z dne 10. junija 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 850/98 v zvezi z določanjem velikosti mrežnega očesa in ocenjevanjem debeline vrvice ribiških mrež (UL L 151, 11.6.2008, str. 5).

 

Predlog spremembe    93

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(32)  „kvadratasto mrežno oko“ pomeni obliko mrežnega očesa, ki izvira iz postavitve mrežnega materiala s 45-stopinjskim odklonom od smeri N, tako da tečejo prečke vzporedno in pod kotom 90° glede na os vlečne mreže;

(32)  „kvadratasto mrežno oko“ pomeni štirikotno mrežo, sestavljeno iz dveh sklopov vzporednih stranic iste nominalne dolžine, pri čemer je en sklop vzporeden vzdolžni osi mreže, medtem ko je drugi nanjo pravokoten;

Predlog spremembe    94

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33)  „rombasto mrežno oko“ pomeni običajno romboidno obliko mrežnih očes v mrežni plasti;

(33)  „rombasto mrežno oko“ pomeni štiri enako dolge prečke, pri katerih se diagonali mrežnega očesa sekata pod pravim kotom, ena od njiju pa je vzporedna z vzdolžno osjo mreže;

Predlog spremembe    95

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(36)  „sejalna mreža“ pomeni napravo, pritrjeno na celoten obseg vlečne mreže za kozice pri gredi, ki se zoži v konico, kjer je pritrjena na spodnjo plast vlečne mreže za kozice. Kjer se sejalna mreža in vreča združita, se zareže izstopna odprtina, ki omogoča pobeg vrstam ali osebkom, ki so preveliki, da bi šli skozi sito, kozice pa lahko skozi sito prehajajo v vrečo;

črtano

Predlog spremembe    96

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(38)  „čas ribolova“ pomeni obdobje od prvega potopa mrež v vodo do popolnega dviga mrež na krov ribiškega plovila;

(38)  „čas ribolova“ pomeni obdobje od prvega potopa orodja v vodo do popolnega dviga orodja na krov ribiškega plovila;

Predlog spremembe    97

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(39)  „senzorji za spremljanje orodja“ pomenijo daljinske elektronske senzorje, ki se lahko namestijo na vlečne mreže ali zaporne plavarice za spremljanje ključnih parametrov uspešnosti, kot sta razdalja med širilkami ali velikost ulova;

(39)  „senzorji za spremljanje orodja“ pomenijo daljinske elektronske senzorje, ki se pritrdijo za spremljanje ključnih parametrov, kot sta razdalja med širilkami ali količina ulova;

Predlog spremembe    98

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 39 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(39a)  „vrv z utežmi“ pomeni vrv s trnki z vabami in dodanimi utežmi, da hitreje potone in se tako skrajša čas izpostavljenosti morskim pticam;

Predlog spremembe    99

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(40)  „zvočne odvračalne naprave“ pomenijo daljinske naprave, ki vrste, kot so morski sesalci, z oddajanjem zvočnih signalov opozarjajo na prisotnost ribolovnega orodja;

(40)  „zvočne odvračalne naprave“ pomenijo daljinske naprave, ki oddajajo zvočne signale, ki vrste, kot so morski sesalci, odvrnejo od ribolovnega orodja;

Predlog spremembe    100

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(42)  „višanje vrednosti ulova“ pomeni prakso, da se ribe z nizko ceno, za katere veljajo omejitve ulova, zavržejo, čeprav bi bile lahko zakonito iztovorjene; namen take prakse je povečanje skupne gospodarske in denarne vrednosti rib, pripeljanih v pristanišče;

(42)  „višanje vrednosti ulova“ pomeni prakso, da se ribe z nizko ceno, za katere veljajo omejitve ulova, zavržejo, čeprav bi jih bilo treba zakonito iztovoriti; namen take prakse je povečanje skupne gospodarske in denarne vrednosti rib, pripeljanih v pristanišče;

Predlog spremembe    101

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 43 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(43a)  „pomembni škodljivi vplivi“ pomenijo pomembne škodljive vplive, kot so opredeljeni v členu 2(c) Uredbe (ES) št. 734/2008;

Predlog spremembe    102

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 45 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(45a)  „kazalniki učinkovitosti“ pomenijo sklop parametrov, namenjenih ocenjevanju učinkovitosti tehničnih ukrepov.

Predlog spremembe    103

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  vse vrste projektilov;

(g)  vse vrste projektilov, z izjemo tistih, ki se uporabljajo za usmrtitev tunov, ujetih v kletke ali pasti, ročnih sulic in podvodnih pušk, ki se uporabljajo za rekreativni ribolov brez akvalunge, od zore do mraka;

Predlog spremembe    104

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Noben del vlečnega orodja nima velikosti mrežnega očesa, ki je manjša od velikosti mrežnega očesa vreče. Ta določba se ne uporablja za naprave iz mrežnega materiala, ki se uporabljajo za pritrditev senzorjev za spremljanje orodja.

1.  Noben del vlečnega orodja nima velikosti mrežnega očesa, ki je manjša od velikosti mrežnega očesa vreče. Ta določba se ne uporablja za naprave iz mrežnega materiala, ki se uporabljajo za pritrditev senzorjev za spremljanje orodja, ali za selektivne naprave za morske vrste, da se izboljša selektivnost glede na njihovo velikost ali vrsto.

Predlog spremembe    105

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Prepovedano je zasnovati vreče ali pritrditi naprave, ki zamašijo ali kako drugače dejansko zmanjšajo velikost mrežnega očesa vreče ali katerega koli dela vlečnega orodja. Ta določba ne izključuje uporabe posebnih naprav, ki se uporabljajo za zmanjšanje obrabe in trganja ter okrepitev ali omejitev pobega ulova v sprednjem delu vlečnega orodja.

3.  Uporaba in prevoz na krovu ribiških plovil za naprave, ki zamašijo ali kako drugače dejansko zmanjšajo velikost mrežnega očesa vreče ali katerega koli dela vlečnega orodja, je prepovedana. Ta določba ne izključuje uporabe posebnih naprav, ki se uporabljajo za zmanjšanje obrabe in trganja ter okrepitev ali omejitev pobega ulova v sprednjem delu vlečnega orodja ali namestitve naprav za nadzor ulova.

Predlog spremembe    106

Predlog uredbe

Člen 10 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Splošne omejitve uporabe mirujočih mrež

Splošne omejitve uporabe mirujočih in visečih mrež

Predlog spremembe    107

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 4 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

-  belega tuna (Thunnus alalunga),

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    108

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Prepovedano je uporabljati vse stoječe zabodne mreže, zapletne mreže ali trislojne mreže na katerem koli mestu z zaznamovano globino nad 600 metrov.

5.  Prepovedano je uporabljati vse stoječe zabodne mreže, zapletne mreže in trislojne mreže na katerem koli mestu z zaznamovano globino nad 200 metrov.

Predlog spremembe    109

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Ne glede na odstavek 5:

 

(a) se uporabijo posebna odstopanja iz točke 5 Dela C Priloge V, , točk 6 in 9 Dela C Priloge VI in točke 4 Dela C Priloge VII, ko je zaznamovana globina med 200 in 600 metrov;

 

(b) se na ribolovnem območju, opredeljenem v členu 5(e), dovoli uporaba stoječe zabodne mreže, zapletne mreže in trislojne mreže na katerem koli mestu z zaznamovano globino nad 200 metrov.

Predlog spremembe    110

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Prepovedano je namerno loviti, obdržati na krovu, pretovarjati in iztovarjati ribe ali lupinarje iz Priloge IV k Direktivi 92/43/EGS, razen v primerih, ko je bilo odobreno odstopanje v skladu s členom 16 navedene direktive.

črtano

Predlog spremembe    111

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Če so ujete kot prilov, se vrste iz odstavkov 1 in 2 ne poškodujejo in osebki se takoj izpustijo nazaj v morje.

3.  Če so ujete nenamerno, se vrste iz odstavka 2 ne poškodujejo in osebki se takoj izpustijo nazaj v morje.

Predlog spremembe    112

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Odstavek 3 se ne uporablja, če ima država članica zastave uraden program za nabiranje primerkov vrst, naštetih v Prilogi I, in znanstvene raziskave o njih.

Predlog spremembe    113

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Kadar najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje navaja, da je treba seznam iz Priloge I spremeniti in nanj dodati nove vrste, ki potrebujejo zaščito, se Komisija pooblasti, da te spremembe sprejeme z delegiranimi akti v skladu s členom 32.

4.  Kadar najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje navaja, da je treba seznam iz Priloge I spremeniti in nanj dodati nove vrste, ki potrebujejo zaščito, ali z njega izbrisati vrste, ki jih ni treba več voditi na seznamu, se Komisija pooblasti, da te spremembe sprejme z delegiranimi akti v skladu s členom 32.

Predlog spremembe    114

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Ukrepi, sprejeti v skladu z odstavkom 4 tega člena, so namenjeni uresničevanju cilja iz člena 4(1)(b).

5.  Pred ukrepi, sprejetimi v skladu z odstavkom 4 tega člena, je treba opraviti oceno kazalnikov učinkovitosti, ki so določeni v členu 4(1)(b).

Predlog spremembe    115

Predlog uredbe

Člen 12 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prilov morskih ptic, morskih sesalcev in morskih plazilcev

Ulov morskih sesalcev, morskih ptic in morskih plazilcev

Predlog spremembe    116

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Če so ujete kot prilov, se vrste iz odstavka 1 ne poškodujejo in osebki se takoj izpustijo.

2.  Če so ujete nenamerno, se vrste iz odstavka 1 ne poškodujejo in osebki se takoj izpustijo. Upravljavci ribiških plovil evidentirajo podatke o teh naključnih ulovih ter o njih poročajo ustreznim organom v skladu z Uredbo (EU) št. 2017/1004 Evropskega parlamenta in Sveta1a.

 

_______________________

 

1a Uredba (EU) 2017/1004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o vzpostavitvi okvira Unije za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v ribiškem sektorju in podporo znanstvenemu svetovanju v zvezi s skupno ribiško politiko ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 199/2008 (UL L 157, 20.6.2017, str. 1).

Predlog spremembe    117

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Ne glede na odstavka 1 in 2 se dovoli obdržati na krovu, pretovarjati in iztovarjati osebke morskih vrst iz odstavka 1, ki so bili ujeti kot prilov, vse dokler je ta dejavnost potrebna za zagotovitev pomoči pri regeneraciji posameznih živali in če so bili zadevni pristojni nacionalni organi o tem vnaprej v celoti obveščeni.

3.  Ne glede na odstavka 1 in 2 se dovoli obdržati na krovu, pretovarjati in iztovarjati osebke morskih vrst iz odstavka 1, ki so bili ujeti kot naključni ulov, vse dokler je ta dejavnost potrebna za zagotovitev pomoči pri regeneraciji posameznih živali . Obdržanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje primerkov morskih vrst se dovoli, če je osebek mrtev in se lahko uporabi za znanstvene namene. Zadevni pristojni nacionalni organi se o tem v celoti obvestijo.

Predlog spremembe    118

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata, če ima država članica zastave uraden program za nabiranje primerkov morskih ptic, plazilcev ali sesalcev in znanstvene raziskave o njih.

Predlog spremembe    119

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Ukrepi, sprejeti v skladu z odstavkom 4 tega člena, so namenjeni uresničevanju cilja iz člena 4(1)(b).

5.  Ukrepi, sprejeti v skladu z odstavkom 4 tega člena, so namenjeni uresničevanju ciljev te uredbe v zvezi s kazalniki učinkovitosti iz člena 4(1)(b).

Predlog spremembe    120

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Države članice spremljajo učinkovitost ukrepov o zmanjšanju naključnega ulova, sprejetih v skladu s tem členom, ter o tem poročajo Komisiji do... [dve leti od datuma začetka veljavnosti te uredbe] in vsaka tri leta po tem.

Predlog spremembe    121

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Znotraj zadevnih območij iz Priloge II je prepovedano uporabljati ribolovno orodje iz navedene priloge.

1.  Znotraj zadevnih območij iz Priloge II je prepovedano uporabljati ribolovno orodje iz navedene priloge. Države članice opravijo ustrezno ocenjevanje, ko se ribolovno orodje uporablja v posebnih ohranitvenih območjih iz Direktive 92/43/EGS in posebnih varstvenih območjih iz Direktive 2009/147/ES.

Predlog spremembe    122

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Namerno poseganje v občutljive habitate, razmnoževališča in počivališča občutljivih vrst, njihovo okrnjenje in uničevanje je prepovedano.

Predlog spremembe    123

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Kadar najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje priporoča spremembo seznama območij iz Priloge II, vključno z dodajo novih območij, se Komisija pooblasti, da te spremembe sprejeme z delegiranimi akti v skladu s postopkom iz člena 11(2) in (3) Uredbe (EU) št. 1380/2013. Pri sprejemanju takšnih sprememb Komisija posebno pozornost nameni ublažitvi negativnih posledic premika ribolovnih dejavnosti na druga občutljiva območja.

2.  Kadar najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje priporoča nujno spremembo seznama območij iz Priloge II, se Komisija pooblasti, da te spremembe sprejeme z delegiranimi akti v skladu s postopkom iz člena 11(2) in (3) Uredbe (EU) št. 1380/2013. Pri predlaganju teh sprememb Komisija predlogu delegiranega akta priloži popoln zemljevid ranljivega območja in posebno pozornost nameni ublažitvi negativnih socialnih, gospodarskih in okoljskih posledic premika ribolovnih dejavnosti na druga območja.

Predlog spremembe    124

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Če so taki habitati v vodah pod suverenostjo ali jurisdikcijo države članice, je navedena država članica pooblaščena, da v skladu s postopkom iz člena 11 Uredbe (EU) št. 1380/2013 vzpostavi zaprta območja ali druge ohranitvene ukrepe za zaščito takšnih habitatov. Takšni ukrepi so skladni s cilji iz člena 2 Uredbe (EU) št. 1380/2013 ter so vsaj enako strogi kot ukrepi iz prava Unije.

3.  Če so območja iz Priloge II v vodah pod suverenostjo ali jurisdikcijo države članice, je navedena država članica pooblaščena, da v skladu s postopkom iz člena 11 Uredbe (EU) št. 1380/2013 vzpostavi zaprta območja ali druge ohranitvene ukrepe za zaščito takšnih habitatov. Takšni ukrepi so skladni s cilji iz člena 2 Uredbe (EU) št. 1380/2013 ter so vsaj enako strogi kot ukrepi iz prava Unije.

Predlog spremembe    125

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Države članice sprejmejo ukrepe za zaščito področij ranljivih morskih ekosistemov, opredeljenih v členu 2(b) Uredbe (ES) št. 734/2008, ki se nahajajo ali obstaja možnost, da se nahajajo pod njihovo suverenostjo ali pristojnostjo in so blizu območij, kjer se izvaja pridneni ribolov, razen če najboljša razpoložljiva znanstvena priporočila dokazujejo, da te dejavnosti nimajo občutnega negativnega učinka na omenjene ekosisteme. Ti ukrepi so v skladu z resolucijami, sprejetimi na generalni skupščini Organizacije združenih narodov, zlasti resolucijama št. 61/105 in 64/72, ter ranljivim morskim ekosistemom zagotavljajo najmanj enako raven varstva kot Uredba (ES) št. 734/2008.

Predlog spremembe    126

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  zagotavljanje zaščite nedoraslih morskih organizmov v skladu s členom 15(11) in (12) Uredbe (EU) št. 1380/2013;

(a)  zagotavljanje zaščite nedoraslih morskih organizmov tako, da večina ulovljenih rib drstitveno starost doseže že pred ulovom, in v skladu s členom 15(11) in (12) Uredbe (EU) št. 1380/2013;

Predlog spremembe    127

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  prepoved dajanja na trg nedoraslih morskih organizmov za prehrano ljudi v skladu s členoma 2(5)(b) in 15(11) Uredbe (EU) št. 1380/2013;

Predlog spremembe    128

Predlog uredbe

Člen 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 14a

 

Uvoženi ribiški proizvodi, namenjeni za prehrano ljudi

 

Uvoženi ribiški proizvodi za prehrano ljudi, ki so bili ulovljeni zunaj voda Unije v območjih, podobmočjih in razdelkih iz člena 5, morajo izpolnjevati zahteve za najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, navedene v prilogah te uredbe.

Predlog spremembe    129

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice imajo vzpostavljene ukrepe za lažje skladiščenje ali iskanje trgov za ulove rib pod najmanjšimi referenčnimi velikostmi ohranjanja, iztovorjene v skladu s členom 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013. Ti ukrepi lahko vključujejo podporo za naložbe v izgradnjo in urejanje mest iztovarjanja in zavetij ali podporo za naložbe za povečanje vrednosti ribiških proizvodov.

Države članice imajo vzpostavljene ustrezne ukrepe za lažje skladiščenje ali iskanje trgov za ulove rib pod najmanjšimi referenčnimi velikostmi ohranjanja, iztovorjene v skladu s členom 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013. Ti ukrepi vključujejo podporo za naložbe v izgradnjo in urejanje mest iztovarjanja in zavetij ter podporo za naložbe za povečanje vrednosti ribiških proizvodov.

Predlog spremembe    130

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Prakse višanja vrednosti ulova in izpustov so prepovedane.

1.  Praksa višanja vrednosti ulova je prepovedana.

Predlog spremembe    131

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Odstavek 1 se ne uporablja za ulove vrst, ki so izvzete iz uporabe obveznosti iztovarjanja v skladu s členom 15(4) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

2.  Odstavek 1 se ne uporablja za ribolovne dejavnosti v Sredozemskem morju ali za ulove vrst, ki so izvzete iz uporabe obveznosti iztovarjanja v skladu s členom 15(4) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

Predlog spremembe    132

Predlog uredbe

Člen 17 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vrste, za katere ne veljajo omejitve ulova

Pilotni projekti za preprečevanje neželenega ulova

Predlog spremembe    133

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice lahko izvajajo pilotne projekte, s katerimi raziščejo metode za preprečevanje, zmanjšanje in odpravo neželenega ulova vrst, za katere ne veljajo omejitve ulova. Ti pilotni projekti upoštevajo mnenja ustreznih svetovalnih svetov in temeljijo na najboljših razpoložljivih znanstvenih mnenjih.

1.  Države članice lahko izvajajo pilotne projekte, s katerimi raziščejo metode za preprečevanje, zmanjšanje in odpravo neželenega ulova. Ti pilotni projekti upoštevajo mnenja ustreznih svetovalnih svetov in temeljijo na najboljših razpoložljivih znanstvenih mnenjih.

Predlog spremembe    134

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Če rezultati teh pilotnih študij ali drugih znanstvenih mnenj kažejo na znaten neželen ulov vrst, za katere ne veljajo omejitve ulova, lahko države članice določijo tehnične ukrepe za zmanjšanje takih neželenih ulovov v skladu s postopkom, določenim v členu 19 Uredbe (EU) št. 1380/2013. Ti tehnični ukrepi se uporabljajo le za ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo navedene države članice.

2.  Če rezultati teh pilotnih študij ali drugih znanstvenih mnenj kažejo na znaten neželen ulov vrst, za katere ne veljajo omejitve ulova, države članice določijo tehnične ukrepe za čim večje izogibanje takim neželenim ulovom ali za njihovo zmanjšanje v skladu s postopkom, določenim v členu 19 Uredbe (EU) št. 1380/2013 ali v členu 18 te uredbe.

Predlog spremembe    135

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  V primerih, ko države članice želijo vzpostaviti podobne tehnične ukrepe, se lahko vloži skupno priporočilo v skladu s členom 18.

Predlog spremembe    136

Predlog uredbe

Člen 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 17a

 

Odstopanje od obveznosti iztovarjanja

 

1. Z odstopanjem od člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013 se od ribiških plovil, ki prostovoljno sodelujejo v sistemu popolnega dokumentiranja ulova in zavržkov, ne zahteva, da netržljiv ulov iztovorijo pod pogojem, da je ta ulov evidentiran in vštet v kvote, kjer je to mogoče.

 

2. Sistem popolnega dokumentiranja iz odstavka 1 omogoča evidentiranje vseh podatkov o ribolovnih dejavnostih, vključno z ulovom in zavržki.

 

3. Država članica lahko ob privolitvi Komisije ali z aktom Unije vzpostavi sistem popolnega dokumentiranja iz odstavka 1. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 32 v zvezi z:

 

(a) vzpostavitvijo ali odobritvijo teh sistemov popolnega dokumentiranja;

 

(b) podatkov, ki jih je treba evidentirati, in specifikacij za navedene sisteme ob ustreznem upoštevanju odstavka 2 tega člena.

Predlog spremembe    137

Predlog uredbe

Člen 17 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 17b

 

Dokumentacija

 

Države članice lahko v skladu s členom 49 Uredbe (ES) št. 1224/2009 uvedejo elektronsko spremljanje, da bi evidentirale ulov, zavržke in ribolovno dejavnost.

Predlog spremembe    138

Predlog uredbe

Poglavje 2 – oddelek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

ODDELEK 5a

 

PRILAGODITEV RIBIŠKIH PLOVIL

 

Člen 17c

 

Prilagoditev tonaže

 

Povečanje tonaže plovila, namenjeno izboljšanju njegove varnosti, delovnih razmer na njem ter higiene in kakovosti proizvodov, pa tudi povečanje tonaže plovila, namenjeno shranjevanju neželenega ulova, za katerega velja obveznost iztovarjanja v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013, se dovoli pri novih in obstoječih ribiških plovilih pod pogojem, da se pri tem ne poveča zmogljivost ulova plovila. Te količine se ne bodo upoštevale pri ocenjevanju ribolovne zmogljivosti v luči zgornjih vrednosti iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 1380/2013 ali pri sistemih vstopa/izstopa, določenih v členu 23 omenjene uredbe.

Predlog spremembe    139

Predlog uredbe

Člen 18 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vodilna načela

Regionalni tehnični ukrepi

Predlog spremembe    140

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1 – točka g

(g)  v Prilogi XI za najbolj oddaljene regije.

(g)  v Prilogi XI za vode Evropske unije v Indijskem oceanu in zahodnem Atlantiku.

Predlog spremembe    141

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Določbe o velikosti mrežnega očesa v Delu B prilog V–XI pa se bodo uporabljale, če se do... [18 mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe] ne sprejme delegirani akt v skladu z odstavkom 2 tega člena, ki obravnava isti predmet urejanja za zadevne ribolovne dejavnosti. V primeru, da začne veljati Del B katere od prilog k tej uredbi, Komisija do istega datuma sprejme delegirani akt v skladu s členom 32, ki dopolnjuje to uredbo z opredelitvijo „usmerjenega ribolova“ za namene izvajanja Dela B v ustreznem ribolovnem območju in za zadevne ribolovne dejavnosti, ne glede na točko 4 člena 6(1).

 

Do dneva izteka veljavnosti, določenega v drugem pododstavku tega odstavka ali do datuma sprejetja delegiranega akta, omenjenega v tem pododstavku, kar koli nastopi prej, se določbe glede velikosti mrežnih očes, ki veljajo... [dan pred začetkom veljavnosti te uredbe*] še naprej uporabljajo v zvezi z zadevnimi ribolovnimi območji.

 

________________________

 

*Če bo ta pristop sprejet, bodo členi 35–41 spremenjeni med pogajanji s Svetom po opredelitvi ukrepov, ki bodo še naprej veljali do zgoraj navedenega datuma.

Predlog spremembe    142

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Da bi dosegli cilje skupne ribiške politike in upoštevali posebnosti posameznih regij, se lahko, kjer je to primerno, sprejmejo tehnični ukrepi v večletnem načrtu iz členov 9 in 10 Uredbe (EU) št. 1380/2013, ki niso skladni z ukrepi iz odstavka 1 tega člena.

Predlog spremembe    143

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  V skladu s postopkom iz člena 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013 lahko države članice predložijo skupna priporočila, ki opredelijo ustrezne tehnične ukrepe na regionalni ravni in ki odstopajo od ukrepov iz odstavka 1.

2.  Kjer ni večletnih načrtov za obravnavana ribištva ali kjer v ustreznem večletnem načrtu niso določeni tehnični ukrepi ali postopek za sprejetje takih ukrepov, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 32 te uredbe in členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013, ki dopolnjuje to uredbo z opredelitvijo ustreznih tehničnih ukrepov na regionalni ravni, ki odstopajo od ukrepov iz odstavka 1, zlasti z določitvijo velikosti mrežnih očes, ki se izvaja na regionalni ravni. Za namene sprejemanja takih delegiranih aktov lahko države članice predložijo skupno priporočilo v skladu s členom 18(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 do... [12 mesecev od datuma začetka veljavnosti te uredbe]. Komisija ta skupna priporočila objavi, takoj ko jih države članice predložijo, poleg tega pa objavi tudi znanstveno oceno, pripravljeno za zagotavljanje skladnosti s členom 18(5) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

Predlog spremembe    144

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Ukrepi, sprejeti na podlagi odstavkov 1 in 2:

 

(a) so namenjeni doseganju ciljev iz člena 3 te uredbe, pri čemer se zlasti upoštevajo kazalniki učinkovitosti iz njenega člena 4;

 

(b) so v skladu z načeli dobrega upravljanja, določenimi v členu 3 Uredbe (EU) št. 1380/2013;

 

(c) tudi z dodelitvijo ribolovnih možnosti zagotavljajo spodbude za ribiška plovila, ki uporabljajo selektivno ribolovno orodje ali ribolovne tehnike z manjšim vplivom na okolje; in

 

(d) so najmanj enakovredni ukrepom iz odstavka 1, v primeru pravil za velikost očes pa ukrepom, ki veljajo .... [dan pred datumom začetka veljavnosti te uredbe], glede vzorcev izkoriščanja in ravni zaščite, ki je zagotovljena za občutljive vrste in habitate.

Predlog spremembe    145

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Tehnični ukrepi, priporočeni v skladu z odstavkom 2, so glede na vzorce izkoriščanja in raven zaščite, ki je zagotovljena za občutljive vrste in habitate, najmanj enakovredni ukrepom iz odstavka 1.

3.  V skladu s členom 18(5) Uredbe (EU) št. 1380/2013 države članice skupna priporočila iz odstavka 2 tega člena pripravijo na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja. Pri znanstvenem mnenju se upošteva učinek takih ukrepov na ciljne vrste ter občutljive vrste in habitate, pri čemer se prikažejo prednosti za ohranjanje morskega ekosistema.

Predlog spremembe    146

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Ne glede na določbe člena 18(1), (3) in (6) Uredbe (EU) št. 1380/2013 lahko Komisija te delegirane akte sprejme tudi, če ni skupnega priporočila iz navedenih odstavkov.

Predlog spremembe    147

Predlog uredbe

Člen 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 19

črtano

Regionalni ukrepi v okviru večletnih načrtov

 

1.  Komisija se pooblasti za vzpostavitev tehničnih ukrepov na regionalni ravni za doseganje ciljev večletnih načrtov iz členov 9 in 10 Uredbe (EU) št. 1380/2013. Ti ukrepi se vzpostavijo z delegiranimi akti, sprejetimi v skladu s členom 32 te uredbe in členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013.

 

2.  Ukrepi, določeni v skladu z odstavkom 1, lahko:

 

(a)  spreminjajo ali dopolnijo ukrepe, določene v prilogah od V do XI;

 

(b)  odstopajo od ukrepov, določenih v prilogah od V do XI za posamezno območje ali časovno obdobje, če se lahko dokaže, da ti ukrepi ne prispevajo k ohranjanju na tem območju ali v tem obdobju ali da alternativni ukrepi dosegajo iste cilje.

 

3.  Večletni načrt lahko opredeli vrsto tehničnih ukrepov, ki se lahko sprejmejo na podlagi odstavkov 1 in 2 za zadevno regijo.

 

4.  Ukrepi, sprejeti na podlagi odstavkov 1 in 2:

 

(a)  so namenjeni doseganju ciljev iz členov 3 in 4 te uredbe;

 

(b)  so v skladu z načeli dobrega upravljanja, določenimi v členu 3 Uredbe (EU) št. 1380/2013; in

 

(c)  z dodelitvijo ribolovnih možnosti zagotavljajo spodbude za ribiška plovila, ki uporabljajo selektivno ribolovno orodje ali ribolovne tehnike z manjšim vplivom na okolje.

 

5.  Kadar države članice predložijo skupna priporočila za vzpostavitev tehničnih ukrepov iz odstavka 1, zagotovijo znanstvene dokaze, ki podpirajo sprejetje teh ukrepov.

 

6.  Komisija lahko od STECF zahteva, da oceni skupna priporočila iz odstavka 5.

 

Predlog spremembe    148

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ko države članice v skladu s členom 19 predložijo skupna priporočila za določitev orodij za selektivno lovljenje organizmov določenih velikosti in vrst, zagotovijo dokaze, da to orodje izpolnjuje vsaj eno izmed naslednjih meril:

1.  Ko države članice v skladu s členom 18 predložijo skupna priporočila za določitev orodij za selektivno lovljenje organizmov določenih velikosti in vrst, zagotovijo dokaze, da to orodje izpolnjuje vsaj eno izmed naslednjih meril:

Predlog spremembe    149

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ko države članice predložijo skupna priporočila v skladu s členom 19 za spremembo zaprtih ali omejenih območij iz dela C prilog od V do VIII in X ter dela B Priloge XI ali za uvedbo novih zaprtih ali omejenih območij, v navedena skupna priporočila vključijo naslednje elemente v zvezi s takšnimi zaprtimi ali omejenimi območji:

Ko države članice predložijo skupna priporočila v skladu s členom 18 za spremembo zaprtih ali omejenih območij iz dela C prilog od V do VIII in X ter dela B Priloge XI, za uvedbo novih zaprtih ali omejenih območij ali njihovo odpravo, v navedena skupna priporočila vključijo naslednje elemente v zvezi s takšnimi zaprtimi ali omejenimi območji:

Predlog spremembe    150

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Če države članice ne sprejmejo skupnih priporočil, lahko Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 32 v zvezi z uvedbo zaprtih ali omejenih območij na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja.

Predlog spremembe    151

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ko države članice predložijo skupna priporočila v skladu s členom 19 za spremembo ali določitev najmanjših referenčnih velikosti ohranjanja iz dela A prilog od V do X, spoštujejo cilj zaščite nedoraslih morskih organizmov.

1.  Ko države članice predložijo skupna priporočila v skladu s členom 18 za spremembo ali določitev najmanjših referenčnih velikosti ohranjanja iz dela A prilog od V do X, spoštujejo cilj zaščite nedoraslih morskih organizmov. Skupna priporočila temeljijo na najboljših razpoložljivih znanstvenih dokazih in upoštevajo biološke razloge, zlasti zrelostno velikost vrst. Skupna priporočila ne ogrožajo določb o nadzoru in izvrševanju, ki se nanašajo na iztovarjanje in trženje ribiških proizvodov.

Predlog spremembe   152

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ko države članice predložijo skupna priporočila v skladu s členom 19, da se omogoči vzpostavitev zapor v realnem času in določb o spremembi ribolovnega območja, katerih cilj je zagotoviti zaščito koncentracij drstečih se rib ali lupinarjev, vključijo naslednje elemente:

Ko države članice predložijo skupna priporočila v skladu s členom 18, da se omogoči vzpostavitev zapor v realnem času in določb o spremembi ribolovnega območja, katerih cilj je zagotoviti zaščito koncentracij drstečih se rib ali lupinarjev ali občutljivih vrst, vključijo naslednje elemente:

Predlog spremembe    153

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.   Če zapore v realnem času ali spremembe ribolovnega območja vplivajo samo na plovila ene države članice, se na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja sprejmejo ukrepi za zmanjšanje njihovega vpliva.

Predlog spremembe    154

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ko države članice predložijo skupna priporočila v skladu s členom 19, da se v določenem morskem bazenu omogoči ali razširi uporaba inovativnih ribolovnih orodij, vključno z vlečnimi mrežami z električnim tokom, kot je opisano v delu E Priloge V, predložijo oceno verjetnega vpliva uporabe teh orodij na ciljne vrste ter na občutljive vrste in habitate.

1.  Ko države članice predložijo skupna priporočila v skladu s členom 18, da se v določenem morskem bazenu omogoči ali razširi uporaba inovativnih ribolovnih orodij, vključno z vlečnimi mrežami z električnim tokom, kot je opisano v delu E Priloge V, predložijo oceno verjetnega vpliva uporabe teh orodij na ciljne vrste ter na občutljive vrste in habitate.

 

Ocena temelji na uporabi inovativnega orodja med preizkusnim obdobjem; taka uporaba je omejena na največ 5 % plovil, ki so trenutno namenjena tej ribolovni dejavnosti, in mora trajati najmanj štiri leta.

Predlog spremembe    155

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Uporaba inovativnih ribolovnih orodij ni dovoljena, če navedena ocena pokaže, da bo njihova uporaba negativno vplivala na občutljive habitate in neciljne vrste.

3.  Uporaba inovativnih ribolovnih orodij je dovoljena le za komercialne namene , če ocena iz odstavka 1 pokaže, da njihova uporaba v primerjavi s sedanjim reguliranim ribolovnim orodjem in tehnikami ne bo neposredno ali kumulativno negativno vplivala na morske habitate, vključno z občutljivimi habitati, ali neciljne vrste.

Predlog spremembe    156

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 1 – alinea 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  zagotavljajo informacijo o učinkovitosti obstoječih ukrepov za ublažitev in ureditve spremljanja;

Predlog spremembe    157

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 1 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  opredelijo ukrepe za zmanjšanje vpliva ribolovnih orodij na habitate iz člena 13 ali druge občutljive habitate zunaj območij Natura 2000;

–  opredelijo ukrepe za zmanjšanje vpliva ribolovnih orodij na habitate iz člena 13;

Predlog spremembe    158

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice zagotovijo ustrezno posvetovanje z ribiči, ki jih ti ukrepi neposredno zadevajo.

Predlog spremembe    159

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  odstopanja, sprejeta na podlagi člena 15(4) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

Predlog spremembe    160

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ukrepi iz odstavka 1 so namenjeni uresničevanju ciljev iz člena 3, zlasti zaščiti koncentracij nedoraslih ali drstečih se vrst rib ali lupinarjev.

2.  Ukrepi iz odstavka 1 so namenjeni uresničevanju ciljev iz člena 3, zlasti zaščiti koncentracij nedoraslih ali drstečih se vrst rib ali lupinarjev. Ti ukrepi so vsaj tako strogi kot tehnični ukrepi, ki veljajo v skladu s pravom Unije.

Predlog spremembe    161

Predlog uredbe

Člen 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 26a

 

Pilotni projekti za popolno dokumentiranje ulova in zavržkov

 

1. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 32 te uredbe in členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013, tako da to uredbo dopolni z določitvijo pilotnih projektov za razvoj sistema popolnega dokumentiranja ulova in zavržkov na podlagi merljivih ciljev za namene upravljanja ribištev, ki temelji na rezultatih.

 

 

 

2. Pilotni projekti iz odstavka 1 tega člena lahko odstopajo od ukrepov iz Dela B Prilog od V do XI za določeno področje in za največ eno leto, če je mogoče dokazati, da je namen teh pilotnih projektov doseči cilje iz člena 3 in izpolniti kazalnike učinkovitosti iz člena 4, zlasti pa izboljšati selektivnost ustreznega ribolovnega orodja ali prakse ali drugače zmanjšati njegov vpliv na okolje. To enoletno obdobje se lahko pod enakimi pogoji podaljša za eno leto. Omejeno je na največ 5 % plovil, namenjenih tej ribolovni dejavnosti, na državo članico.

 

3. Kadar države članice predložijo skupna priporočila za vzpostavitev pilotnih projektov iz odstavka 1, zagotovijo znanstvene dokaze, ki podpirajo sprejetje teh ukrepov. Ta skupna priporočila oceni Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STEFC) ter oceno objavi. Države članice v šestih mesecih po zaključku projekta Komisiji predložijo poročilo z rezultati in podrobno oceno sprememb selektivnosti in drugih okoljskih vplivov.

 

4. Odbor STECF oceni poročilo iz odstavka 3. Če odbor STECF ugotovi, da se z novim orodjem ali prakso uspešno dosegajo cilji iz odstavka 2, lahko Komisija predloži predlog v skladu s PDEU, s katerim bo dovoljena splošna uporaba tega orodja ali prakse. Ocena odbora STECF se objavi.

 

5. Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 32 za dopolnitev te uredbe z določitvijo tehničnih specifikacij sistema za popolno dokumentiranje ulova in zavržkov iz odstavka 1.

Predlog spremembe    162

Predlog uredbe

Člen 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 28

črtano

Komisija za ribištvo severovzhodnega Atlantika (NEAFC)

 

Komisija se pooblasti za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 32 za:

 

(a)   prenos nekaterih tehničnih ukrepov, ki jih je sprejela Komisija za ribištvo severovzhodnega Atlantika (NEAFC), v pravo Unije, vključno s seznami ranljivih morskih ekosistemov in posebnimi tehničnimi ukrepi, vezanimi na ribolov modrega lenga in rdečega okuna, določenimi v priporočilih 05:2013, 19:2014, 01:2015 in 02:2015; in

 

(b)   sprejetje drugih tehničnih ukrepov, ki dopolnjujejo ali spreminjajo nekatere nebistvene elemente zakonodajnih aktov, ki prenašajo priporočila NEAFC.

 

Predlog spremembe    163

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Tehnični ukrepi iz te uredbe se ne uporabljajo za ribolovne operacije, ki se opravljajo zgolj za znanstvene preiskave ob upoštevanju naslednjih pogojev:

1.  Tehnični ukrepi iz te uredbe se ne uporabljajo za ribolovne operacije, ki se opravljajo v okviru znanstvenih raziskav ob upoštevanju naslednjih pogojev:

Predlog spremembe    164

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  se prodajo za namene, ki niso neposredna prehrana ljudi.

(b)  v primeru rib, manjših od najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, se prodajo za namene, ki niso neposredna prehrana ljudi.

Predlog spremembe    165

Predlog uredbe

Člen 30 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Umetno obnavljanje in prenašanje staležev

Neposredno obnavljanje in prenašanje staležev

Predlog spremembe    166

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Tehnični ukrepi iz te uredbe se ne uporabljajo za ribolovne operacije, ki se izvajajo samo za namene umetnega obnavljanja ali prenašanja morskih organizmov, če se navedene operacije izvajajo z dovoljenjem in pooblastilom države članice ali držav članic, ki imajo neposredni interes za upravljanje.

1.  Tehnični ukrepi iz te uredbe se ne uporabljajo za ribolovne operacije, ki se izvajajo samo za namene neposrednega obnavljanja ali prenašanja morskih organizmov, če se navedene operacije izvajajo z dovoljenjem in pooblastilom države članice ali držav članic, ki imajo neposredni interes za upravljanje.

Predlog spremembe    167

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Če se umetno obnavljanje ali prenašanje izvaja v vodah druge države članice ali držav članic, se Komisija in vse zadevne države članice vsaj en mesec vnaprej obvestijo o nameravanem izvajanju takšnih ribolovnih operacij.

2.  Če se neposredno obnavljanje ali prenašanje izvaja v vodah druge države članice ali držav članic, se Komisija in vse zadevne države članice vsaj en mesec vnaprej obvestijo o nameravanem izvajanju takšnih ribolovnih operacij.

Predlog spremembe    168

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Če razpoložljivo znanstveno mnenje kaže, da je za zaščito morskih vrst potrebno takojšnje ukrepanje, se Komisija pooblasti za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 32 za omilitev teh nevarnosti. Ti akti lahko zlasti zadevajo omejitve uporabe ribolovnih orodij ali ribolovnih dejavnosti na nekaterih območjih ali med nekaterimi obdobji.

1.  Če razpoložljivo znanstveno mnenje kaže, da je za zaščito morskih vrst ali morskih habitatov potrebno takojšnje ukrepanje, se Komisija pooblasti za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 32 za omilitev teh nevarnosti. Ti akti lahko zlasti zadevajo omejitve uporabe ribolovnih orodij ali ribolovnih dejavnosti na nekaterih območjih ali med nekaterimi obdobji, ali druge potrebne ohranitvene ukrepe.

Predlog spremembe    169

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Delegirani akti iz odstavka 1 se uporabljajo največ tri leta brez poseganja v člen 32(6).

3.  Delegirani akti iz odstavka 1 se uporabljajo največ dve leti brez poseganja v člen 32(6).

Predlog spremembe    170

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Do konca leta 2020 in nato vsako tretje leto predloži Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o izvajanju te uredbe na podlagi informacij, ki jih predložijo države članice in zadevni svetovalni sveti, in glede na oceno, ki jo izvede STECF. V poročilu je ocena, v kolikšni meri tehnični ukrepi tako na regionalni ravni kot na ravni Unije prispevajo k doseganju ciljev iz člena 3 in ciljev iz člena 4.

1.  Do … [tri leta po začetku veljavnosti te uredbe] in nato vsako tretje leto predloži Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o izvajanju te uredbe na podlagi informacij, ki jih predložijo države članice in zadevni svetovalni sveti, in glede na oceno, ki jo izvede STECF. V poročilu je ocena, v kolikšni meri tehnični ukrepi tako na regionalni ravni kot na ravni Unije prispevajo k doseganju ciljev iz člena 3 na podlagi kazalnikov učinkovitosti iz člena 4.

Predlog spremembe    171

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Če to poročilo vsebuje dokaze, da na regionalni ravni cilji niso bili doseženi, države članice v tej regiji v šestih mesecih po predložitvi poročila iz odstavka 1 predložijo načrt s korektivnimi ukrepi, ki bi jih bilo treba sprejeti za dosego teh ciljev.

2.  Če to poročilo vsebuje dokaze, da na regionalni ravni cilji niso bili doseženi ali da so bile določene ravni ulova pod najmanjšo velikostjo ohranjanja v ključnih ribolovnih dejavnostih, kot je določeno v členu 4(1)(a), presežene, države članice v tej regiji v dvanajstih mesecih po predložitvi poročila iz odstavka 1 predložijo načrt s korektivnimi ukrepi, ki bi jih bilo treba sprejeti za dosego ciljev iz člena 3 in za zmanjšanje ulova morskih vrst pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja do ravni, določene v členu 4(1)(a).

Predlog spremembe    172

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Komisija državam članicam pomaga pri oblikovanju nacionalnega akcijskega načrta za odpravo ugotovljenih težav pri izvajanju novih tehničnih ukrepov za izpolnitev zahtev iz člena 4, države članice pa sprejmejo vse potrebne ukrepe za izvedbo tega akcijskega načrta.

Predlog spremembe    173

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Če je iz poročila razvidno, da država članica ne izpolnjuje svojih obveznosti glede nadzora in zbiranja podatkov, Komisija lahko prekine ali začasno ustavi izplačevanje finančnih sredstev Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo za zadevno državo v skladu s členoma 100 in 101 Uredbe (EU) št. 508/2014.

Predlog spremembe    174

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  Členi 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 in 25 se črtajo.

(a)  Členi 3, 8, 9, 10, 11, 12, drugi pododstavek člena 13(3) ter členi 14, 15, 16 in 25 se črtajo.

Predlog spremembe    175

Predlog uredbe

Člen 36

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 36

črtano

Spremembe Uredbe (ES) št. 1098/2007

 

V Uredbi (ES) št. 1098/2007 se črtata člena 8 in 9.

 

Predlog spremembe    176

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 1 – točka b

Uredba (ES) št. 1224/2009

Člen 54 c – odstavek 2 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  plovilo na krovu sočasno ne prevaža ali uporablja bodisi vlečnega orodja z velikostjo mrežnega očesa, ki je manjša od 80 milimetrov, bodisi ene ali več zapornih plavaric ali podobnega ribolovnega orodja; ali

(a)  plovilo na krovu sočasno ne prevaža ali uporablja bodisi vlečnega orodja z velikostjo mrežnega očesa, ki je manjša od 70 milimetrov, bodisi ene ali več zapornih plavaric ali podobnega ribolovnega orodja; ali

Predlog spremembe    177

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 1 – točka b

Uredba (ES) št. 1224/2009

Člen 54 c – odstavek 2 – točka b – alinea 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

so presortirane ribe zamrznjene takoj po sortiranju in se nobena presortirana riba ne vrne v morje ter

so presortirane ribe zamrznjene po sortiranju in se nobena presortirana riba ne vrne v morje ter

Predlog spremembe    178

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 1 – točka b

Uredba (ES) št. 1224/2009

Člen 54 c – odstavek 2 – točka b – alinea 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

je oprema vgrajena in nameščena na plovilo tako, da zagotavlja takojšnjo zamrznitev in ne omogoča vračanja morskih vrst v morje.

je oprema vgrajena in nameščena na plovilo tako, da zagotavlja zamrznitev in ne omogoča vračanja morskih vrst v morje.

Predlog spremembe    179

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 1 – točka b

Uredba (ES) št. 1224/2009

Člen 54 c – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.   Pristojni organ države zastave potrdi načrte zamrzovalnih plovil z vlečno mrežo, da se zagotovi njihova skladnost z veljavnimi predpisi.

Predlog spremembe    180

Predlog uredbe

Člen 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 38

črtano

Sprememba Uredbe (EU) št. 1343/2011

 

Člen 26 Uredbe (ES) št. 1343/2011 se spremeni:

 

(1)  Doda se naslednja točka:

 

„(h)  tehničnih ukrepov iz členov 4, 10, 12, 15, 15a, 16, 16b, 16c, 16d, 16f, 16g, 16h, 16i, 16j in 16k.“

 

(2)  Doda se naslednji odstavek:

 

„Komisija se tudi pooblasti, da sprejema delegirane akte v skladu s členom 27, da se v pravo Unije prenesejo drugi tehnični ukrepi, ki jih sprejme GFCM in postanejo za Unijo zavezujoči, ter da se dopolnijo ali spremenijo nekateri nebistveni elementi zakonodajnih aktov, ki prenašajo priporočila GFCM o tehničnih ukrepih.“

 

Predlog spremembe    181

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Uredbe (ES) št. 894/97, (ES) št. 850/98, (ES) št. 2549/2000, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 812/2004 in (ES) št. 2187/2005 se razveljavijo.

Uredbe (ES) št. 894/97, (ES) št. 850/98, (ES) št. 2549/2000, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 812/2004 in (ES) št. 2187/2005 ter Uredba Komisije (ES) št. 494/20021a se razveljavijo.

 

____________________________

 

1a Uredba Komisije (ES) št. 494/2002 z dne 19. marca 2002 o vzpostavljanju dodatnih tehničnih ukrepov za obnovitev staleža osliča v podobmočjih III, IV, V, VI in VII ICES in razdelkih VIII a, b, d, e ICES (UL L 77, 20.3.2002, str. 8).

Predlog spremembe    182

Predlog uredbe

Priloga I – točka n a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(na) nosata ozimica (Coregonus oxyrhynchus) v podobmočju ICES IVb (vode Unije);

Predlog spremembe    183

Predlog uredbe

Priloga I – točka n b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(nb) jadranski jeseter (Acipenser naccarii) in atlantski jeseter (Acipenser sturio) v vodah Unije;

Predlog spremembe    184

Predlog uredbe

Priloga I – točka o

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(o)  samice raroga (Palinuridae spp.) in samice jastoga (Homarus gammarus) v vseh vodah Unije, razen kadar se uporabljajo za namene neposrednega obnavljanja ali prenašanja staležev;

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe    185

Predlog uredbe

Priloga I – točka p

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(p)  morska datlja (Lithophaga lithophaga) in zavrtača (Pholas dactylus) v vodah Unije v Sredozemlju.

(p)  morska datlja (Lithophaga lithophaga), leščur (Pinna nobilis) in zavrtača (Pholas dactylus) v vodah Unije v Sredozemlju;

Predlog spremembe    186

Predlog uredbe

Priloga I – točka p a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(pa) sredozemska diadema (Centrostephanus longispinus).

Predlog spremembe    187

Predlog uredbe

Priloga IV – točka 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Velikost velikega morskega pajka se meri, kakor je prikazano na sliki 5a, kot dolžina koša, vzdolž središčne črte od sprednjega roba koša med čelnima ostema (rostrumoma) do zadnjega roba koša.

Predlog spremembe    188

Predlog uredbe

Priloga IV – točka 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5b.  Velikost velike rakovice se meri, kakor je prikazano na sliki 5b, kot največjo širino koša, merjeno pravokotno na vzdolžno os koša.

Predlog spremembe    189

Predlog uredbe

Priloga IV – točka 5 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5c.  Velikost blatarke se meri, kakor je prikazano na sliki 5c, kot dolžino lupine.

Predlog spremembe    190

Predlog uredbe

Priloga IV – točka 5 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5d.  Velikost mečarice se meri, kakor je prikazano na sliki 5d, po dolžini od razcepa repne plavuti do vrha spodnje čeljusti.

Predlog spremembe    191

Predlog uredbe

Priloga IV – slika 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Slika 5a veliki morski pajek (Maja squinado)

 

 

Predlog spremembe    192

Predlog uredbe

Priloga IV – slika 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Slika 5b velika rakovica (Cancer pagurus)

 

 

Predlog spremembe    193

Predlog uredbe

Priloga IV – slika 5 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Slika 5c blatarka (Buccinum spp)

 

 

Predlog spremembe    194

Predlog uredbe

Priloga IV – slika 5 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Slika 5d mečarica (Xiphias gladius)

 

 

Predlog spremembe    195

Predlog uredbe

Priloga V - del A - tabela 1 – vrstica 14

Skuša (Scomber spp.)

20 cm

Predlog spremembe

 

Skuša (Scomber spp.)

30 cm1a

 

__________________

 

1aNajmanjše referenčne velikosti ohranjanja za sardele, sardone, slede, šure in skuše se ne uporabljajo v okviru 10 % žive teže skupnega ulova vsake od naštetih vrst, ki se hrani na krovu.

 

Odstotek podmernih sardel, sardonov, sledov, šurov ali skuš se izračuna kot delež žive teže vseh morskih organizmov na krovu po sortiranju ali ob iztovoru.

 

Ta odstotek se izračuna na podlagi enega ali več reprezentativnih vzorcev. Med pretovarjanjem, iztovarjanjem, prevozom, shranjevanjem, razstavljanjem ali prodajo se meje 10 % ne sme preseči.

Predlog spremembe    196

Predlog uredbe

Priloga V - del A - tabela 1 – vrstica 15

Atlantski sled (Clupea harengus)

20 cm

Predlog spremembe

 

Atlantski sled (Clupea harengus)

20 cm1a

 

__________________

 

1aNajmanjše referenčne velikosti ohranjanja za sardele, sardone, slede, šure in skuše se ne uporabljajo v okviru 10 % žive teže skupnega ulova vsake od naštetih vrst, ki se hrani na krovu.

 

Odstotek podmernih sardel, sardonov, sledov, šurov ali skuš se izračuna kot delež žive teže vseh morskih organizmov na krovu po sortiranju ali ob iztovoru.

 

Ta odstotek se izračuna na podlagi enega ali več reprezentativnih vzorcev. Med pretovarjanjem, iztovarjanjem, prevozom, shranjevanjem, razstavljanjem ali prodajo se meje 10 % ne sme preseči.

Predlog spremembe    197

Predlog uredbe

Priloga V - del A - tabela 1 – vrstica 16

Šur (Trachurus spp.)

15 cm

Predlog spremembe

Šur (Trachurus spp.)

15 cm1a

 

__________________

 

1aNajmanjše referenčne velikosti ohranjanja za sardele, sardone, slede, šure in skuše se ne uporabljajo v okviru 10 % žive teže skupnega ulova vsake od naštetih vrst, ki se hrani na krovu.

 

Odstotek podmernih sardel, sardonov, sledov, šurov ali skuš se izračuna kot delež žive teže vseh morskih organizmov na krovu po sortiranju ali ob iztovoru.

 

Ta odstotek se izračuna na podlagi enega ali več reprezentativnih vzorcev. Med pretovarjanjem, iztovarjanjem, prevozom, shranjevanjem, razstavljanjem ali prodajo se meje 10 % ne sme preseči.

Predlog spremembe    198

Predlog uredbe

Priloga V – del A – tabela 1 – vrstica 17

Sardon (Engraulis encrasicolus)

12 cm ali 90 kosov na kilogram

Predlog spremembe

Sardon (Engraulis encrasicolus)

12 cm ali 90 kosov na kilogram1a

 

__________________

 

1aNajmanjše referenčne velikosti ohranjanja za sardele, sardone, slede, šure in skuše se ne uporabljajo v okviru 10 % žive teže skupnega ulova vsake od naštetih vrst, ki se hrani na krovu.

 

Odstotek podmernih sardel, sardonov, sledov, šurov ali skuš se izračuna kot delež žive teže vseh morskih organizmov na krovu po sortiranju ali ob iztovoru.

 

Ta odstotek se izračuna na podlagi enega ali več reprezentativnih vzorcev. Med pretovarjanjem, iztovarjanjem, prevozom, shranjevanjem, razstavljanjem ali prodajo se meje 10 % ne sme preseči.

Predlog spremembe    199

Predlog uredbe

Priloga V – del A – tabela 1 – vrstica 19

Sardela (Sardina pilchardus)

11 cm

Predlog spremembe

Sardela (Sardina pilchardus)

11 cm1a

 

__________________

 

1a  Najmanjše referenčne velikosti ohranjanja za sardele, sardone, slede, šure in skuše se ne uporabljajo v okviru 10 % žive teže skupnega ulova vsake od naštetih vrst, ki se hrani na krovu.

 

Odstotek podmernih sardel, sardonov, sledov, šurov ali skuš se izračuna kot delež žive teže vseh morskih organizmov na krovu po sortiranju ali ob iztovoru.

 

Ta odstotek se izračuna na podlagi enega ali več reprezentativnih vzorcev. Med pretovarjanjem, iztovarjanjem, prevozom, shranjevanjem, razstavljanjem ali prodajo se meje 10 % ne sme preseči.

Predlog spremembe    200

Predlog uredbe

Priloga V – del A – tabela 1 – vrstica 20

Jastog (Homarus Gammarus)

87 mm

Predlog spremembe

Jastog (Homarus Gammarus)

87 mm (dolžina koša)

Predlog spremembe    201

Predlog uredbe

Priloga V – del A – tabela 1 – vrstica 34

Rarog (Palinurus spp.)

95 mm

Predlog spremembe

Rarog (Palinurus spp.)

95 mm (dolžina koša)

Predlog spremembe    202

Predlog uredbe

Priloga V – del A – tabela 2 – vrstica 13

Škamp (Nephrops norvegicus)

skupna dolžina 105 mm,

 

dolžina koša 32 mm

Predlog spremembe

Škamp (Nephrops norvegicus)

skupna dolžina 105 mm,

 

dolžina koša 32 mm

 

repi škampa 59 mm

Predlog spremembe    203

Predlog uredbe

Priloga V – del A – tabela 2 – vrstica 14

Skuša (Scomber spp.)

20 cm

Predlog spremembe

Skuša (Scomber spp.)

20 cm1a

 

__________________

 

1a Najmanjše referenčne velikosti ohranjanja za sardele, sardone, slede, šure in skuše se ne uporabljajo v okviru 10 % žive teže skupnega ulova vsake od naštetih vrst, ki se hrani na krovu.

 

Odstotek podmernih sardel, sardonov, sledov, šurov ali skuš se izračuna kot delež žive teže vseh morskih organizmov na krovu po sortiranju ali ob iztovoru.

 

Ta odstotek se izračuna na podlagi enega ali več reprezentativnih vzorcev. Med pretovarjanjem, iztovarjanjem, prevozom, shranjevanjem, razstavljanjem ali prodajo se meje 10 % ne sme preseči.

Predlog spremembe    204

Predlog uredbe

Priloga V – del A – tabela 2 – vrstica 15

Atlantski sled (Clupea harengus)

18 cm

Predlog spremembe

Atlantski sled (Clupea harengus)

18 cm1a

 

__________________

 

1a Najmanjše referenčne velikosti ohranjanja za sardele, sardone, slede, šure in skuše se ne uporabljajo v okviru 10 % žive teže skupnega ulova vsake od naštetih vrst, ki se hrani na krovu.

 

Odstotek podmernih sardel, sardonov, sledov, šurov ali skuš se izračuna kot delež žive teže vseh morskih organizmov na krovu po sortiranju ali ob iztovoru.

 

Ta odstotek se izračuna na podlagi enega ali več reprezentativnih vzorcev. Med pretovarjanjem, iztovarjanjem, prevozom, shranjevanjem, razstavljanjem ali prodajo se meje 10 % ne sme preseči.

Predlog spremembe    205

Predlog uredbe

Priloga V – del A – tabela 2 – vrstica 16

Šur (Trachurus spp.)

15 cm

Predlog spremembe

Šur (Trachurus spp.)

15 cm1a

 

__________________

 

1a Najmanjše referenčne velikosti ohranjanja za sardele, sardone, slede, šure in skuše se ne uporabljajo v okviru 10 % žive teže skupnega ulova vsake od naštetih vrst, ki se hrani na krovu.

 

Odstotek podmernih sardel, sardonov, sledov, šurov ali skuš se izračuna kot delež žive teže vseh morskih organizmov na krovu po sortiranju ali ob iztovoru.

 

Ta odstotek se izračuna na podlagi enega ali več reprezentativnih vzorcev. Med pretovarjanjem, iztovarjanjem, prevozom, shranjevanjem, razstavljanjem ali prodajo se meje 10 % ne sme preseči.

Predlog spremembe    206

Predlog uredbe

Priloga V – del B – odstavek 1 – tabela – vrstica 2 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

 

 

 

Predlog spremembe

Vsaj 90 mm

Skagerrak in Kattegat

Zgoraj mora biti pritrjena ploskev z velikostjo mrežnega očesa najmanj 270 mm (rombasta mrežna očesa) ali 140 mm1a (kvadratasta mrežna očesa).

 

 

__________________

 

 

1a V podrazdelku Kattegat se pritrdi ploskev s kvadrastimi mrežnimi očesi velikosti 120 mm (pri ribolovu z vlečno mrežo v obdobju od 1. oktobra do 31. decembra in pri ribolovu z zapornimi plavaricami v obdobju od 1. avgusta do 31. oktobra).

Predlog spremembe    207

Predlog uredbe

Priloga V – del B – odstavek 1 – tabela – vrstica 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Vsaj 80 mm

Razdelek ICES IVb južno od 54°30′S in razdelek ICES IVc

Usmerjeni ribolov morskega lista z vlečnimi mrežami z gredjo ali [vlečnimi mrežami z električnim tokom]. V zgornji polovici sprednjega dela mreže mora biti pritrjena ploskev z velikostjo mrežnega očesa najmanj 180 mm.

Predlog spremembe

Vsaj 80 mm 1a

Razdelek ICES IVb in razdelek ICES IVc

Usmerjeni ribolov morskega lista (15 % ulova) z vlečnimi mrežami z gredjo. V zgornji polovici sprednjega dela mreže mora biti pritrjena ploskev z velikostjo mrežnega očesa najmanj 180 mm.

 

 

Usmerjeni ribolov mola, skuše in vrst, za katere ne veljajo omejitve ulova (skupaj 55 % ulova). Pritrjena mora biti ploskev s kvadratastimi mrežnimi očesi v velikosti najmanj 100 mm.

__________________

 

 

1a Plovilom je prepovedana uporaba kakršnih koli vlečnih mrež z gredjo z velikostjo mrežnih očes med 32 in 99 mm severno od črte, ki povezuje naslednje točke: točko na zemljepisni širini 55oS na vzhodni obali Združenega kraljestva, nato vzhodno do zemljepisne širine 55o, zemljepisne dolžine 5oV, nato severno do zemljepisne širine 56oS in vzhodno do točke na zemljepisni širini 56°S na zahodni obali Danske. Prepovedana je uporaba kakršnih koli vlečnih mrež z gredjo z velikostjo mrežnih očes med 32 in 119 mm v razdelku ICES IIa in v delu podobmočja ICES IV severno od 56° 00′ S.

 

 

Predlog spremembe    208

Predlog uredbe

Priloga V – del B – odstavek 1 – preglednica – vrstica 4 b (novo)

 

 

Predlog spremembe

Vsaj 40 mm

Celotno območje

Usmerjeni ribolov lignjev (85 % ulova) (Lolignidae, Ommastrephidae).

Predlog spremembe    209

Predlog uredbe

Priloga V – del B – odstavek 1 – preglednica – vrstica 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Vsaj 16 mm

Celotno območje

Usmerjeni ribolov malih pelagičnih vrst.

 

 

Usmerjeni ribolov norveškega moliča. Za ribolov norveškega moliča mora biti pritrjena izločevalna rešetka z 22 mm razdalje med prečkami.

 

 

Usmerjeni ribolov Crangon crangon. Pritrjena mora biti izločevalna rešetka, sejalna mreža ali enakovredna selektivna naprava.

Predlog spremembe

Vsaj 16 mm

Celotno območje

Usmerjeni ribolov malih pelagičnih vrst (80 % ulova).

 

 

Usmerjeni ribolov norveškega moliča (50 % ulova). Za ribolov norveškega moliča mora biti pritrjena izločevalna rešetka s 35 mm razdalje med prečkami.

 

 

Usmerjeni ribolov navadnih peščenih kozic in Ezopovih kozic (90 % ulova). Pritrjena mora biti izločevalna mreža ali izločevalna rešetka v skladu z nacionalnimi predpisi.

Predlog spremembe    210

Predlog uredbe

Priloga V – del B – odstavek 2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Osnovna velikost mrežnega očesa za mirujoče mreže

2.  Osnovna velikost mrežnega očesa za mirujoče mreže in viseče mreže

Predlog spremembe    211

Predlog uredbe

Priloga V – del B – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za Severno morje in Skagerrak/Kattegat veljajo naslednje velikosti mrežnega očesa za mirujoče mreže:

Za Severno morje in Skagerrak/Kattegat veljajo naslednje velikosti mrežnega očesa za mirujoče mreže in viseče mreže:

Predlog spremembe    212

Predlog uredbe

Priloga V – del C – odstavek 1 – točka 1.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.1  Ribolov prave peščenke s katerim koli vlečnim orodjem z velikostjo mrežnega očesa vreče manj kot 80 mm ali katero koli mirujočo mrežo z velikostjo mrežnega očesa manj kot 100 mm se prepove na geografskem območju, ki je omejeno z vzhodno obalo Anglije in Škotske ter z loksodromami, ki zaporedno povezujejo naslednje koordinate, pri čemer se za njihovo določitev uporablja sistem WGS84:

1.1  Ribolov prave peščenke s katerim koli vlečnim orodjem z velikostjo mrežnega očesa vreče manj kot 32 mm se prepove na geografskem območju, ki je omejeno z vzhodno obalo Anglije in Škotske ter z loksodromami, ki zaporedno povezujejo naslednje koordinate, pri čemer se za njihovo določitev uporablja sistem WGS84:

Predlog spremembe    213

Predlog uredbe

Priloga V – del C – odstavek 2 – točka 2.2 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  plovila, katerih moč motorja ne presega 221 kW, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže ali danske potegalke;

–  (Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    214

Predlog uredbe

Priloga V – del C – odstavek 2 – točka 2.2 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  plovila v paru, katerih skupna moč motorjev nikoli ne presega 221 kW, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže za vleko v paru;

–  (Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    215

Predlog uredbe

Priloga V – del C – odstavek 2 – točka 2.2 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  plovilom, katerih moč motorja presega 221 kW, se dovoli uporaba pridnenih vlečnih mrež ali danskih potegalk, in plovilom v paru, katerih skupna moč motorja presega 221 kW, se dovoli uporaba pridnenih vlečnih mrež za vleko v paru, pod pogojem, da taka plovila ne izvajajo usmerjenega ribolova morske plošče in morskega lista ter spoštujejo ustrezna pravila glede velikosti mrežnega očesa iz dela B te priloge.

–  (Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    216

Predlog uredbe

Priloga V – del C – odstavek 6 – točka 6.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.2  Prepove se usmerjeni ribolov globokomorskih morskih psov iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 2347/20021 na območjih z zaznamovano globino manj kot 600 metrov. Ob nenamernem ulovu se globokomorski morski psi obdržijo na krovu. Takšen ulov se iztovori in všteje v kvote. Če naključni ulov globokomorskih morskih psov s plovili katere koli države članice presega 10 ton, ta plovila ne morejo več izkoristiti odstopanj, določenih v točki 6.1.

6.2  Prepove se usmerjeni ribolov globokomorskih morskih psov iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 2016/2336 Evropskega parlamenta in Sveta1 na območjih z zaznamovano globino manj kot 600 metrov. Ob nenamernem ulovu se globokomorski morski psi, katerih ribolov pravo Unije izrecno prepoveduje, čim prej vrnejo v morje. Ulov vrst globokomorskih morskih psov, za katere veljajo omejitve ulova, se obdrži na krovu. Takšen ulov se iztovori in všteje v kvote. Če država članica nima na voljo zadostne kvote, lahko Komisija uporabi člen 105(5) Uredbe (EU) št. 1224/2009. Če naključni ulov globokomorskih morskih psov s plovili katere koli države članice presega 10 ton, ta plovila ne morejo več izkoristiti odstopanj, določenih v točki 6.1.

__________________

__________________

1 Uredba Sveta (ES) št. 2347/2002 z dne 16. decembra 2002 o določitvi posebnih pogojev dostopa in z njimi povezanih pravil za ribolov globokomorskih staležev (UL L 351, 28.12.2002, str. 6).

1 Uredba (EU) 2016/2336 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016 o določitvi posebnih pogojev za ribolov globokomorskih staležev v severovzhodnem Atlantiku in določb o ribolovu v mednarodnih vodah severovzhodnega Atlantika ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2347/2002 (UL L 354, 23.12.2016, str. 1).

Predlog spremembe    217

Predlog uredbe

Priloga V – točka E – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Ribolov z uporabo električnega toka je dovoljen le, če:

 

– največja električna moč v kW za vsako vlečno mrežo z gredjo ne presega dolžine gredi v metrih, pomnožene z 1,25;

 

– je efektivna napetost med elektrodami največ 15 V;

 

– je plovilo opremljeno s samodejnim računalniškim sistemom upravljanja, ki beleži največjo moč, ki jo uporablja posamezna gred, in efektivno napetost med elektrodami za najmanj zadnjih 100 izvlečenj mreže, nepooblaščenim osebam pa ni mogoče spremeniti tega samodejnega računalniškega sistema upravljanja;

 

–se ne uporabljajo prepletene plašilne verige na vzpenjalni vrvi.

Predlog spremembe    218

Predlog uredbe

Priloga VI – del A 2 – preglednica – vrstica 15

Atlantski sled (Clupea harengus)

20 cm

Predlog spremembe

Atlantski sled (Clupea harengus)

20 cm1a

 

__________________

 

1a Najmanjše referenčne velikosti ohranjanja za sardele, sardone, slede, šure in skuše se ne uporabljajo v okviru 10 % žive teže skupnega ulova vsake od naštetih vrst, ki se hrani na krovu.

 

Odstotek podmernih sardel, sardonov, sledov, šurov ali skuš se izračuna kot delež žive teže vseh morskih organizmov na krovu po sortiranju ali ob iztovoru.

 

Ta odstotek se izračuna na podlagi enega ali več reprezentativnih vzorcev. Med pretovarjanjem, iztovarjanjem, prevozom, shranjevanjem, razstavljanjem ali prodajo se meje 10 % ne sme preseči.

Predlog spremembe    219

Predlog uredbe

Priloga VI – del A – preglednica – vrstica 16

Šur (Trachurus spp.)

15 cm3

 

__________________

 

3 V vodah Unije v podobmočjih ICES V, VI južno od 56° S in VII, razen v razdelkih ICES VIId, e, f, se uporablja najmanjša referenčna velikost ohranjanja 130 mm.

Predlog spremembe

Šur (Trachurus spp.)

15 cm3, 3a

 

__________________

 

3 V vodah Unije v podobmočjih ICES V, VI južno od 56° S in VII, razen v razdelkih ICES VIId, e, f, se uporablja najmanjša referenčna velikost ohranjanja 130 mm.

 

3a Najmanjše referenčne velikosti ohranjanja za sardele, sardone, slede, šure in skuše se ne uporabljajo v okviru 10 % žive teže skupnega ulova vsake od naštetih vrst, ki se hrani na krovu.

 

Odstotek podmernih sardel, sardonov, sledov, šurov ali skuš se izračuna kot delež žive teže vseh morskih organizmov na krovu po sortiranju ali ob iztovoru.

 

Ta odstotek se izračuna na podlagi enega ali več reprezentativnih vzorcev. Med pretovarjanjem, iztovarjanjem, prevozom, shranjevanjem, razstavljanjem ali prodajo se meje 10 % ne sme preseči.

Predlog spremembe    220

Predlog uredbe

Priloga VI – del A – preglednica – vrstica 17

Sardon (Engraulis encrasicolus)

12 cm ali 90 kosov na kilogram

Predlog spremembe

Sardon (Engraulis encrasicolus)

12 cm ali 90 kosov na kilogram1a

 

__________________

 

1a Najmanjše referenčne velikosti ohranjanja za sardele, sardone, slede, šure in skuše se ne uporabljajo v okviru 10 % žive teže skupnega ulova vsake od naštetih vrst, ki se hrani na krovu.

 

Odstotek podmernih sardel, sardonov, sledov, šurov ali skuš se izračuna kot delež žive teže vseh morskih organizmov na krovu po sortiranju ali ob iztovoru.

 

Ta odstotek se izračuna na podlagi enega ali več reprezentativnih vzorcev. Med pretovarjanjem, iztovarjanjem, prevozom, shranjevanjem, razstavljanjem ali prodajo se meje 10 % ne sme preseči.

Predlog spremembe    221

Predlog uredbe

Priloga VI – del B – odstavek 1 – preglednica – vrstica 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Vsaj 120 mm

Celotno območje

Ni pogojev

Predlog spremembe

Vsaj 100 mm1a

Celotno območje

Ni pogojev

__________________

 

 

1a Se postopno uvede v dveh letih po začetku veljave te uredbe. Za razdelka ICES VIId in VIIe se uporablja velikost mrežnega očesa najmanj 100 mm.

 

 

Predlog spremembe    222

Predlog uredbe

Priloga VI – del B – odstavek 1 – preglednica – vrstica 6 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

 

 

 

Predlog spremembe

Manj kot 16 mm

Celotno območje

Usmerjeni ribolov prave peščenke (90 % ulova)

Predlog spremembe    223

Predlog uredbe

Priloga VI – del B – odstavek 2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Osnovna velikost mrežnega očesa za mirujoče mreže

2.  Osnovna velikost mrežnega očesa za mirujoče mreže in viseče mreže

Predlog spremembe    224

Predlog uredbe

Priloga VI – del B – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za severozahodne vode veljajo naslednje velikosti mrežnega očesa za mirujoče mreže:

Za severozahodne vode veljajo naslednje velikosti mrežnega očesa za mirujoče mreže in viseče mreže:

Predlog spremembe    225

Predlog uredbe

Priloga VI – del B – odstavek 2 – preglednica – vrstica 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Vsaj 120 mm1

Celotno območje

Ni pogojev

Predlog spremembe

Vsaj 120 mm1

Celotno območje

Ni pogojev

__________________

 

 

1 Za usmerjeni ribolov morske spake (30 % ulova) se uporablja velikost mrežnega očesa vsaj 220 mm. Za usmerjeni ribolov polaka in osliča (50 % ulova) v razdelkih ICES VIId in VIIe se uporablja velikost mrežnega očesa vsaj 110 mm.

 

 

Predlog spremembe    226

Predlog uredbe

Priloga VI – del B – preglednica – vrstica 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Vsaj 50 mm

Celotno območje

Usmerjeni ribolov malih pelagičnih vrst

Predlog spremembe

Vsaj 50 mm

Celotno območje

Usmerjeni ribolov malih pelagičnih vrst (80 % ulova).

 

 

Usmerjeni ribolov bradača (50 % ulova)

Predlog spremembe    227

Predlog uredbe

Priloga VI – del C – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsako leto od 1. januarja do 31. marca ter od 1. oktobra do 31. decembra je prepovedano izvajati kakršno koli ribolovno dejavnost s kakršnim koli vlečnim orodjem ali mirujočimi mrežami v območju, omejenem z loksodromami, ki zaporedno povezujejo naslednje koordinate, pri čemer se za njihovo določitev uporablja sistem WGS84:

Vsako leto od 1. januarja do 31. marca ter od 1. oktobra do 31. decembra je prepovedano izvajati kakršno koli ribolovno dejavnost s kakršnim koli pridnenim vlečnim orodjem ali pridnenimi mirujočimi mrežami v območju, omejenem z loksodromami, ki zaporedno povezujejo naslednje koordinate, pri čemer se za njihovo določitev uporablja sistem WGS84:

Predlog spremembe    228

Predlog uredbe

Priloga V – del C – odstavek 3 – točka 3.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.2  Z odstopanjem od točke 1 se v območju in v časovnem obdobju iz navedene točke dovoli uporaba pridnenih vlečnih mrež, če so na te vlečne mreže pritrjene selektivne naprave, ki jih je ocenil Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF). Če prilov trske, ulovljene s plovili katere koli države članice, ki deluje v območju, navedenem v točki 3.1, preseže 10 ton, ta plovila ne smejo več loviti v navedenem območju.

3.2  Z odstopanjem od točke 1 se v območju in v časovnem obdobju iz navedene točke dovoli uporaba pridnenih vlečnih mrež, če so na te vlečne mreže pritrjene selektivne naprave, ki jih je ocenil Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF).

Predlog spremembe    229

Predlog uredbe

Priloga VI – del C – odstavek 9 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9.  Uporaba mirujočih mrež v razdelkih ICES Vb, VIa, VII b, c, j, k

9.  Uporaba mirujočih mrež v razdelkih ICES Vb, VIa, VIb, VII b, c, h, j, k

Predlog spremembe    230

Predlog uredbe

Priloga VI – del C – odstavek 9 – točka 9.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9.2.  Prepove se usmerjeni ribolov globokomorskih morskih psov iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 2347/2002 na območjih z zaznamovano globino manj kot 600 metrov. Ob nenamernem ulovu se globokomorski morski psi obdržijo na krovu. Takšen ulov se iztovori in všteje v kvote. Če naključni ulov globokomorskih morskih psov s plovili katere koli države članice presega 10 ton, ta plovila ne morejo več izkoristiti odstopanj, določenih v točki 9.1.

9.2.  Prepove se usmerjeni ribolov globokomorskih morskih psov iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 2016/2336 na območjih z zaznamovano globino manj kot 600 metrov. Ob nenamernem ulovu se globokomorski morski psi, katerih ribolov pravo Unije izrecno prepoveduje, čim prej vrnejo v morje. Ulov vrst globokomorskih morskih psov, za katere veljajo omejitve ulova, se obdrži na krovu. Takšen ulov se iztovori in všteje v kvote. Če država članica nima na voljo zadostne kvote, lahko Komisija uporabi člen 105(5) Uredbe (EU) št. 1224/2009. Če naključni ulov globokomorskih morskih psov s plovili katere koli države članice presega 10 ton, ta plovila ne morejo več izkoristiti odstopanj, določenih v točki 9.1.

Predlog spremembe    231

Predlog uredbe

Priloga VII – del A – preglednica – vrstica 15

Atlantski sled (Clupea harengus)

20 cm

Predlog spremembe

Atlantski sled (Clupea harengus)

20 cm1a

 

__________________

 

1a  Najmanjše referenčne velikosti ohranjanja za sardele, sardone, slede, šure in skuše se ne uporabljajo v okviru 10 % žive teže skupnega ulova vsake od naštetih vrst, ki se hrani na krovu.

 

Odstotek podmernih sardel, sardonov, sledov, šurov ali skuš se izračuna kot delež žive teže vseh morskih organizmov na krovu po sortiranju ali ob iztovoru.

 

Ta odstotek se izračuna na podlagi enega ali več reprezentativnih vzorcev. Med pretovarjanjem, iztovarjanjem, prevozom, shranjevanjem, razstavljanjem ali prodajo se meje 10 % ne sme preseči.

Predlog spremembe    232

Predlog uredbe

Priloga VII – del A – preglednica – vrstica 18

Brancin (Dicentrarchus labrax)

42 cm

Predlog spremembe

Brancin (Dicentrarchus labrax)

36 cm

Predlog spremembe    233

Predlog uredbe

Priloga VII – del A – preglednica – vrstica 23

Kraljevska pokrovača (Chlamys spp.)

40 mm

Predlog spremembe

Kraljevska pokrovača (Chlamys spp., Mimachlamys spp.)

40 mm

Predlog spremembe    234

Predlog uredbe

Priloga VII – del A – preglednica – vrstica 26

Japonska ladinka (Venerupis philippinarum)

35 mm

Predlog spremembe

Manilska ladinka (Ruditapes philippinarum)

35 mm

Predlog spremembe    235

Predlog uredbe

Priloga VII – del A – preglednica – vrstica 34

Hobotnica (Octopus vulgaris)

750 gramov

Predlog spremembe

Hobotnica (Octopus vulgaris)

1000 gramov

Predlog spremembe    236

Predlog uredbe

Priloga VII – del B – odstavek 1 – preglednica – vrstica 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Vsaj 55 mm

Razdelek ICES IXa vzhodno od zemljepisne dolžine 7°23´48” Z

Usmerjeni ribolov rakov

Predlog spremembe

Vsaj 55 mm

Razdelek ICES IXa

Usmerjeni ribolov rakov (30 % ulova)

Predlog spremembe    237

Predlog uredbe

Priloga VII – del B – odstavek 1 – preglednica – vrstica 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Vsaj 16 mm

Celotno območje

Usmerjeni ribolov malih pelagičnih vrst

Predlog spremembe

Vsaj 16 mm

Celotno območje

Usmerjeni ribolov malih pelagičnih vrst (90 % ulova).

 

 

Usmerjeni ribolov kozic (30 % ulova) (Palaemon serratus, Crangron crangon) in rakovice (Polybius henslowi)

Predlog spremembe    238

Predlog uredbe

Priloga VII – del B – odstavek 2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Osnovna velikost mrežnega očesa za mirujoče mreže

2.  Osnovna velikost mrežnega očesa za mirujoče mreže in viseče mreže

Predlog spremembe    239

Predlog uredbe

Priloga VII – del B – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za jugozahodne vode veljajo naslednje velikosti mrežnega očesa za mirujoče mreže:

Za jugozahodne vode veljajo naslednje velikosti mrežnega očesa za mirujoče mreže in viseče mreže:

Predlog spremembe    240

Predlog uredbe

Priloga VI – del B – odstavek 2 – preglednica – vrstica 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Vsaj 100 mm

Celotno območje

Ni pogojev

Predlog spremembe

Vsaj 100 mm1a

Celotno območje

Ni pogojev

__________________

 

 

1a Za usmerjeni ribolov osliča in morskega lista (50 % ulova) v razdelkih ICES VIIIc in IX se uporablja velikost mrežnega očesa vsaj 80 mm. Za usmerjeni ribolov morske spake (30 % ulova) se uporablja velikost mrežnega očesa najmanj 220 mm.

 

 

Predlog spremembe    241

Predlog uredbe

Priloga VII – del B – odstavek 2 – preglednica – vrstica 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Vsaj 50 mm

Celotno območje

Usmerjeni ribolov malih pelagičnih vrst

Predlog spremembe

Vsaj 50 mm

Celotno območje

Usmerjeni ribolov malih pelagičnih vrst (80 % ulova)1a

 

 

__________________

 

 

1a. Za sardele se lahko uporablja velikost mrežnega očesa, manjša od 40 mm.

Predlog spremembe    242

Predlog uredbe

Priloga VII – del C – odstavek 4 – točka 4.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.2.  Prepove se usmerjeni ribolov globokomorskih morskih psov iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 2347/2002 na območjih z zaznamovano globino manj kot 600 metrov. Ob nenamernem ulovu se globokomorski morski psi obdržijo na krovu. Takšen ulov se iztovori in všteje v kvote. Če naključni ulov globokomorskih morskih psov s plovili katere koli države članice presega 10 ton, ta plovila ne morejo več izkoristiti odstopanj, določenih v točki 1.

4.2.  Prepove se usmerjeni ribolov globokomorskih morskih psov iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 2016/2336 na območjih z zaznamovano globino manj kot 600 metrov. Ob nenamernem ulovu se globokomorski morski psi, katerih ribolov pravo Unije izrecno prepoveduje, čim prej vrnejo v morje. Ulov vrst globokomorskih morskih psov, za katere veljajo omejitve ulova, se obdrži na krovu. Takšen ulov se iztovori in všteje v kvote. Če država članica nima na voljo zadostne kvote, lahko Komisija uporabi člen 105(5) Uredbe (EU) št. 1224/2009. Če naključni ulov globokomorskih morskih psov s plovili katere koli države članice presega 10 ton, ta plovila ne morejo več izkoristiti odstopanj, določenih v točki 1.

Predlog spremembe    243

Predlog uredbe

Priloga VII – del C – odstavek 4 – točka 4.2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4.2a.  Komisija lahko po posvetovanju s STECF sklene, da izključi nekatere ribolovne dejavnosti v območjih ICES VIII, IX in X iz področja uporabe odstavka 4.1, če se dokaže z informacijami, ki jih predložijo države članice, ali z izvajanjem konkretnih ukrepov upravljanja z uporabo regionalizacije, kar med drugim lahko zajema zmanjšanje števila plovil v tem območju ali skrajšanje obdobja ribolova itd., ali z večletnimi načrti, da imajo te vrste ribolova zelo nizko raven prilova ali zavržkov morskega psa.

Predlog spremembe    244

Predlog uredbe

Priloga VIII – del B – odstavek 1 – preglednica – vrstica 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Vsaj 105 mm

Celotno območje

Pritrjeno mora biti izhodno okno Bacoma z velikostjo mrežnega očesa najmanj 110 mm.

Predlog spremembe

Vsaj 105 mm

Celotno območje

Pritrjeno mora biti izhodno okno Bacoma z velikostjo mrežnega očesa najmanj 120 mm1a.

 

 

__________________

 

 

1a. Uporaba vlečnih mrež z gredjo ni dovoljena.

Predlog spremembe    245

Predlog uredbe

Priloga VIII – del B – odstavek 1 – preglednica – vrstica 3 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

 

 

 

Predlog spremembe

Vsaj 32 mm

Podrazdelki od 22 do 27

Usmerjeni ribolov sleda, šura in sinjega mola (80 % ulova)

Predlog spremembe    246

Predlog uredbe

Priloga VIII – del B – odstavek 1 – preglednica – vrstica 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Vsaj 105 mm

Celotno območje

Usmerjeni ribolov malih pelagičnih vrst

Predlog spremembe

Vsaj 16 mm

Podrazdelki od 28 do 32

Usmerjeni ribolov malih pelagičnih vrst (80 % ulova).

Predlog spremembe    247

Predlog uredbe

Priloga VIII – del B – odstavek 2 – preglednica – vrstica 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Vsaj 157 mm

Celotno območje

Usmerjeni ribolov lososa

Predlog spremembe

črtano

 

 

Predlog spremembe    248

Predlog uredbe

Priloga VIII – del B – odstavek 2 – preglednica – vrstica 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Vsaj 110 mm

Celotno območje

Usmerjeni ribolov trske in vrst bokoplut

Predlog spremembe

Vsaj 110 mm

Celotno območje

Ni pogojev1a

 

 

__________________

 

 

1a. Za usmerjeni ribolov lososa (30 % ulova) se uporablja velikost mrežnega očesa, manjša od 157 mm.

Predlog spremembe    249

Predlog uredbe

Priloga VIII – del B – odstavek 2 – preglednica – vrstica 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

 

 

 

Predlog spremembe

Manj kot 90 mm

Celotno območje

Usmerjeni ribolov malih pelagičnih vrst (80 % ulova).

Predlog spremembe    250

Predlog uredbe

Priloga VIII – del B – odstavek 2 – preglednica – vrstica 4 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

 

 

 

Predlog spremembe

Vsaj 16 mm

Celotno območje

Usmerjeni ribolov vrst, za katere celotni dovoljeni ulov ne velja (z izjemo romba) (60 % ulova)

Predlog spremembe    251

Predlog uredbe

Priloga IX – del B – odstavek 1 – preglednica – vrstica 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Kvadratasta mrežna očesa vreče vsaj 40 mm2

Celotno območje

Na podlagi ustrezno utemeljene zahteve lastnika plovila se kot alternativa kvadratastemu mrežnemu očesu vreče 44 mm lahko uporabljajo rombasta mrežna očesa vreče 50 mm2.

Predlog spremembe

Kvadratasta mrežna očesa vreče vsaj 40 mm2

Celotno območje

Na podlagi ustrezno utemeljene zahteve lastnika plovila se kot alternativa kvadratastemu mrežnemu očesu vreče 40 mm lahko uporabljajo rombasta mrežna očesa vreče 50 mm2

Predlog spremembe    252

Predlog uredbe

Priloga IX – del B – odstavek 1 a (novo)

 

 

Predlog spremembe

1a.  Osnovna velikost mrežnega očesa za obkroževalna orodja

Velikost mrežnega očesa

Geografska območja

Pogoji

Vsaj 14 mm

Celotno območje

Ni pogojev

Predlog spremembe    253

Predlog uredbe

Priloga IX – del B – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za Sredozemsko morje veljajo naslednje velikosti mrežnega očesa za mirujoče mreže:

Za Sredozemsko morje veljajo naslednje velikosti mrežnega očesa za pridnene zabodne mreže:

Predlog spremembe    254

Predlog uredbe

Priloga IX – del B – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Obstoječa odstopanja od določb iz odstavkov 1, 1a in 2 tega dela za obkroževalna orodja, ki se urejajo z načrtom upravljanja iz člena 19 Uredbe (ES) št. 1967/2006 in so sprejeta v skladu s členom 9 navedene uredbe, ostanejo veljavna, če se v skladu s členom 18 te uredbe ne določi drugače.

Predlog spremembe    255

Predlog uredbe

Priloga IX – del C – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prepovedano je imeti na krovu ali nastaviti več kot 250 vrš ali košar na plovilo za ribolov globokomorskih rakov (vključno z Plesionika spp., Pasiphaea spp. ali podobnimi vrstami).

Prepovedano je imeti na krovu ali nastaviti več kot 250 vrš ali košar na plovilo za ribolov globokomorskih rakov.

Predlog spremembe    256

Predlog uredbe

Priloga IX – del C – odstavek 5 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Ladjevja z zelo omejenim območjem delovanja, ki uporabljajo orodje za priobalni ribolov, imajo dovoljenje za ribolov globokomorskih rakov (vključno z Plesionika spp., Pasiphaea spp. ali podobnimi vrstami).

Predlog spremembe    257

Predlog uredbe

Priloga IX – del C – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a. Omejitev ribolova s puško za podvodni ribolov

 

Prepove se ribolov s puško za podvodni ribolov ob uporabi akvalunge ali ponoči od sončnega zahoda do sončnega vzhoda.

Predlog spremembe    258

Predlog uredbe

Priloga X – del B – odstavek 1 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Osnovna velikost mrežnega očesa za vlečno orodje

1.  Osnovna velikost mrežnega očesa za vlečno orodje za pridnene staleže

Predlog spremembe    259

Predlog uredbe

Priloga X – del B – odstavek 1 – preglednica – vrstica 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Vsaj 50 mm

Celotno območje

Kot alternativa se lahko uporabljajo kvadratasta mrežna očesa vreče velikosti 40 mm

Predlog spremembe

Vsaj 40 mm

Celotno območje

Na podlagi ustrezno utemeljene zahteve lastnika plovila se lahko kot alternativa kvadratastemu mrežnemu očesu vreče velikosti 40 mm uporabljajo rombasta mrežna očesa vreče velikosti 50 mm1a.

 

 

__________________

 

 

1a. Na krovu je dovoljeno imeti ali uporabljati samo eno vrsto mreže (bodisi s kvadratastimi mrežnimi očesi velikosti 40 mm bodisi z rombastimi mrežnimi očesi velikosti 50 mm).

Predlog spremembe    260

Predlog uredbe

Priloga X – del B – odstavek 2 – preglednica – vrstica 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Vsaj 400 mm

Celotno območje

Usmerjeni ribolov romba

Predlog spremembe

Vsaj 400 mm

Celotno območje

Ribolov romba s pridnenimi zabodnimi mrežami

Predlog spremembe    261

Predlog uredbe

Priloga X – del C

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Del C

črtano

Zaprta ali omejena območja

 

Sezonska zapora za zaščito romba

 

Usmerjeni ribolov, pretovarjanje, iztovarjanje in prva prodaja romba se dovolijo od 15. aprila do 15. junija vsako leto v vodah Unije v Črnem morju.

 

Predlog spremembe    262

Predlog uredbe

Priloga XI – del A – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Osnovna velikost mrežnega očesa za vlečno orodje

1.   Osnovna velikost mrežnega očesa za vlečno orodje

Predlog spremembe    263

Predlog uredbe

Priloga XI – del A – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za najbolj oddaljene regije veljajo naslednje velikosti mrežnega očesa vreče:

Za vode Unije v Indijskem oceanu in zahodnem Atlantiku veljajo naslednje velikosti mrežnega očesa vreče:

Predlog spremembe    264

Predlog uredbe

Priloga XI – del A – preglednica – vrstica 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Vsaj 45 mm

Vse vode ob obali francoskega departmaja Gvajana, ki spadajo pod suverenost ali jurisdikcijo Francije

Usmerjeni ribolov kozic (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri)

Predlog spremembe

Vsaj 45 mm

Vse vode ob obali francoskega departmaja Gvajana, ki spadajo pod suverenost ali jurisdikcijo Francije

Usmerjeni ribolov kozic (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri) (15 % ulova)

Predlog spremembe    265

Predlog uredbe

Priloga XI – del A – preglednica – vrstica 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Vsaj 14 mm

Celotno območje

Usmerjeni ribolov malih pelagičnih vrst z zapornimi plavaricami

Predlog spremembe

črtano

 

 

Predlog spremembe    266

Predlog uredbe

Priloga XI – del A – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Osnovna velikost mrežnega očesa za zaporne plavarice

 

Za vode Unije v Indijskem oceanu in zahodnem Atlantiku veljajo naslednje velikosti mrežnega očesa za zaporne plavarice:

Predlog spremembe    267

Predlog uredbe

Priloga XI – del A – odstavek 1 a – preglednica (novo)

 

 

Predlog spremembe

Velikost mrežnega očesa

Geografska območja

Pogoji

Vsaj 14 mm

Celotno območje

Usmerjeni ribolov malih pelagičnih vrst z zapornimi plavaricami

(1)

UL C 389, 21.10.2016, str. 93.

2 UL C 185, 9.6.2017, str. 82.


OBRAZLOŽITEV

1. Ozadje predloga Komisije

Tehnični ukrepi so namenjeni omejitvi neželenega ulova nedoraslih rib ali neciljnih vrst ter zmanjšanju vplivov ribištva na ranljive vrste in ekosisteme. Da bi dosegli te cilje, tehnični ukrepi urejajo, kaj, s čim, kdaj in kje je dovoljeno loviti. Urejajo torej različne ribolovne metode, prostorske in časovne omejitve, prepovedane vrste ter ukrepe za zaščito ranljivih ekosistemov. Z njimi so vzpostavljena pravila o obliki in drugih tehničnih značilnostih ribolovnih orodij ter njihovi uporabi. Vključujejo tudi določbe o značilnostih ulova, kot so najmanjše velikosti rib ali sestava ulova.

Tehnični ukrepi so temeljni element skupne ribiške politike (SRP). Sčasoma so se tehnični ukrepi namnožili in so razpršeni v več kot 30 uredbah. Trenutno sestavljajo zapleten, heterogen in slabo organiziran sistem določb, ki pogosto niso usklajene in si ponekod celo nasprotujejo. Zato je izvajanje tehničnih ukrepov za ribiče oteženo in so ti ukrepi med njimi povzročili nezaupanje. Kljub očitni potrebi po reviziji in poenostavitvi sta oba dosedanja poskusa iz leta 2002 in 2004 propadla.

Reforma SRP iz leta 2013 je uvedla dva elementa, ki sta bistveno spremenila okolje, v katerem se izvajajo tehnični ukrepi. Na eni strani bi se moralo sprejemanje odločitev z regionalizacijo približati lokalni ravni in omogočiti neposredno sodelovanje zainteresiranih strani. Na drugi strani je obveznost iztovarjanja spodbuda za ribiče, da preprečijo neželen ulov, kar je ena glavnih nalog tehničnih ukrepov.

2. Vsebina predloga

Komisija je 11. marca 2016 predstavila svoj predlog reforme tehničnih ukrepov. Namen predloga Komisije je poenostaviti veljavne predpise, izboljšati prispevek tehničnih ukrepov k doseganju ciljev nove SRP in zlasti doseči največji trajnostni donos in prožnost, potrebno za prilagoditev tehničnih ukrepov posebnostim različnih vrst ribolova, z regionaliziranim postopkom odločanja.

Predlog temelji na skupku ukrepov, ki veljajo na splošno za vsa morja, in več vrstah osnovnih ukrepov za vsakega od sedmih morskih bazenov. Določa tudi prenos pooblastil za razvoj regionalnih ukrepov.

Jedro predloga torej tvorita poenostavitev in regionalizacija. Komisija je izbrala možnost, ki bi v čim večji meri odpravila splošne osnovne standarde in dodelila visoko stopnjo diskrecije regijam, s čimer bi lahko osnovne standarde prilagodili posamezni vrsti ribolova. Na drugi strani se regionalizacija predstavlja kot sredstvo za poenostavitev ureditve. Poleg tega se pričakuje, da se bo učinkovitost tehničnih ukrepov z regionalizacijo povečala, saj bodo ti dobili potrebno prožnost.

3. Stališče poročevalca

Poročevalec pozdravlja pristop, ki temelji na rezultatih in ki ga je predlagala Komisija. Pričakuje se, da se bo z njim zmanjšala uporaba mikroupravljanja in povečala vključenost ribiškega sektorja. Izziv tega dokumenta je določiti meje med poenostavitvijo in potrebo po podrobnih pravilih v nekaterih primerih na eni strani ter regionalizacijo in pravili, ki morajo ostati predmet soodločanja Evropskega parlamenta in Sveta, na drugi strani.

Prva težava je, da institucije in zainteresirane strani z veliko naklonjenostjo sprejemajo poenostavitev in regionalizacijo, vendar se njihovi pogledi na ta dva pojma znatno razlikujejo. Komisija na primer predlaga poenostavitev, s katero se za vse morske bazene določi skupna osnova in se odpravijo številna veljavna odstopanja. Posledica tega bi bila, da bi znatno število vrst ribištva čez noč postalo nezakonito. To je ena od omejitev poenostavljanja. Na drugi strani se na nekaterih forumih izraža strah, da bo regionalizacija sredstvo za nacionalizacijo sprejemanja tehničnih ukrepov. Tako Lizbonska pogodba kot skupna ribiška politika določata omejitve za ta morebitni odklon.

Glede ciljev tehničnih ukrepov se poročevalec ne strinja s poudarki Komisije. Čeprav podpira pristop upravljanja, ki temelji na rezultatih, in meni, da je treba oceniti učinkovitost tehničnih ukrepov, je po njegovem mnenju izraz „cilji“ iz člena 4 bolje nadomestiti z izrazom „kazalniki učinkovitosti“. Ta izraz bolj ustreza nalogi ocenjevanja učinkovitosti.

Prav tako se ne strinja z besedilom, ki doseganje ciljev SRP v celoti prepušča tehničnim ukrepom. Ti morajo prispevati k doseganju ciljev SRP, vendar so samo eno od njenih orodij, tako kot večletni načrti, celotni dovoljeni ulov in kvote, zato je bolje uporabljati izraz „prispevati“ in ne „zagotavljati“.

Petodstotnega dopustnega odstopanja ulova pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja ni smiselno uporabiti kot cilj. Opozoriti je treba, da gre pri teh 5 % samo za odstopanje od instrumenta, kot je obveznost iztovarjanja, zato je pretirano, da bi jih povzdignili na raven cilja. Pač pa se zdi smiselno uporabiti največji trajnostni donos, ki je eden od ciljev SRP, kot kazalnik učinkovitosti.

Komisija predlaga tudi, da se določijo različni cilji v skladu z različnimi direktivami. Tehnični ukrepi in celotna SRP morajo biti seveda skladni z okoljsko politiko Unije, toda utemeljitev ciljev uredbe z direktivami pomeni različne težave, ki povzročajo pravno negotovost.

Direktive so po definiciji namenjene državam članicam, ki jih morajo prenesti v nacionalno zakonodajo. Njihov predmet v nobenem primeru niso uredbe Evropskega parlamenta in Sveta. Poleg tega primer okvirne direktive o vodah sploh ni povezan s tehničnimi ukrepi, saj ti ne vplivajo na kakovost voda.

V primeru okvirne direktive o morski strategiji se dokazano pojavljajo resne težave celo z iskanjem ustreznih izrazov in določanjem dobrega okoljskega stanja. Samo dve državi članici sta ustrezno opredelili dobro okoljsko stanje na podlagi dobrega stanja ribolovnih virov, ki se izkoriščajo v komercialne namene. V devetih primerih je bila opredelitev ocenjena kot delno ustrezna, v nadaljnjih devetih pa je Komisija presodila, da je neustrezna.

Okvirna direktiva o morski strategiji je navedena med posebnimi cilji iz člena 3 in cilji iz člena 4, zato je predlog še težje razumljiv. Druga težava izvira iz tega, da bi se cilji tehničnih ukrepov iz člena 4 nazadnje določili s sklepom Komisije. Nepravilno bi bilo, da se cilji uredbe Evropskega parlamenta in Sveta določijo s sklepom Komisije.

Različne težave povzroča tudi določanje ciljev na podlagi mednarodnih sporazumov. Komisija predlaga, da se cilji tehničnih ukrepov določijo s pomočjo mednarodnih sporazumov, ne glede na to, ali jih je EU podpisala ali ne.

Doslej je EU vsak mednarodni sporazum v zvezi s tehničnimi ukrepi, ki ga je podpisala, prenesla v pravo EU. Obstajajo na primer uredbe o tehničnih ukrepih, ki ustrezajo priporočilom Generalne skupščine OZN(1) ali mednarodnim konvencijam v okviru OZN, katerih pogodbenica je EU(2).

Komisija predlaga, da se zagotovi spoštovanje zgornje meje prilova vrst, ki se ne izkoriščajo v komercialne namene, pod ravnmi, določenimi v mednarodnih sporazumih. Prvič, teh sporazumov ne našteje, zato se postavlja institucionalno vprašanje, saj bi lahko predlagana določba pomenila samodejni prenos vsakega mednarodnega sporazuma v pravo Unije, tudi sporazumov med tretjimi državami. Poleg tega je treba upoštevati, da se mednarodni sporazumi, ki jih sklene EU, sprejemajo po postopku privolitve in Parlament ni vključen v pogajanja o vsebini, medtem ko se uredba o tehničnih ukrepih sprejema po postopku soodločanja.

Poenostavitev in podrobna pravila

Poročevalec pozdravlja poenostavitev, pri čemer upošteva, da je veljavna zakonodaja obširna in neberljiva, zato jo je težko pravilno izvajati. Kljub temu pa gre poenostavitev v primeru prilog, ki jih predlaga Komisija, predaleč, saj določa ukrepe, ki niso prilagojeni sedanjim razmeram. Komisija prav tako ni upoštevala potrebe po rešitvi nekaterih problemov, ki so nastali pri uporabi veljavne zakonodaje.

V predlogu Komisije poenostavitev povzroča tudi časovno neusklajenost med tehničnimi ukrepi, določenimi v prilogah, ki začnejo veljati takoj, in ukrepi, ki naj bi bili sprejeti pozneje v okviru regionalizacije, potem ko bi priloge spremenili. Ta časovna neusklajenost lahko v praksi povzroči zmedo in takoj ustavi nekatere vrste ribolova.

Poročevalec meni, da poenostavitev ne sme pomeniti ponovnega oblikovanja pravil, temveč je treba obstoječa pravila narediti bolj razumljiva in ribičem olajšati njihovo uporabo. Da bi preprečili nastanek težav, bi bilo treba v okviru te uredbe v čim večji meri ohraniti sedanje stanje.

Regionalizacija in osnovni standardi

Poročevalec meni, da lahko odločitve, sprejete na lokalni ravni, pripeljejo do boljše zakonodaje, prilagojene posebnostim posamezne vrste ribolova ali morskega bazena. Regionalizacija bi morala omogočiti, da se odločitve na področju tehničnih ukrepov prilagajajo dejanskim razmeram v ribištvu. Njen namen je odpraviti togost sedanje zakonodaje in spodbuditi bolj razvijajočo se in terenu prilagojeno zakonodajo. Pristop regionalizacije je skladen z voljo, ki se kaže v utemeljevanju uspešnosti tehničnih ukrepov z rezultati. Druga plat te medalje je zmanjšanje pristojnosti Evropskega parlamenta.

Regionalizacija ne sme pripeljati do skrajnega scenarija, po katerem bodo osnovni standardi okleščeni na najmanjšo možno mero in bo mogoče izvajanje ključnih vidikov spreminjati z delegiranimi akti, saj bi to pomenilo, da bi bile določbe iz uredbe o tehničnih ukrepih zgolj začasne: Komisija bi lahko na podlagi skupnih priporočil držav članic in brez sodelovanja Evropskega parlamenta z delegiranimi akti spreminjala osnovne elemente te uredbe, to pa bi bilo nesprejemljivo.

Regionalizacija v nobenem primeru ne sme voditi v ponovno nacionalizacijo. Opozoriti je treba, da je ribiška politika EU skupna politika, in to ne po naključju: skupne in selivske staleže je treba upravljati skupaj, zato morajo nekatera pomembna osnovna načela ostati predmet soodločanja osrednjih institucij EU. Tako bodo imeli nosilci ribiške dejavnosti v vsej EU enake pogoje, izvajanje in spremljanje tehničnih ukrepov pa bosta lažja.

Poročevalec meni, da morajo imeti večletni načrti temeljno vlogo pri upravljanju ribolovnih virov in da so najprimernejše sredstvo za sprejetje in uporabo posebnih tehničnih ukrepov v procesu regionalizacije.

Regionalizacije seveda ne sme ovirati odsotnost večletnih načrtov. V tem primeru se državam članicam ne sme preprečiti, da predložijo skupna priporočila na regionalni ravni, na podlagi katerih Komisija sprejme delegirane akte po postopku iz člena 18 osnovne uredbe o SRP.

(1)

Uredba (ES) št. 734/2008 o varstvu občutljivih morskih ekosistemov na odprtem morju pred škodljivimi vplivi orodja za pridneni ribolov.

(2)

Uredba (ES) št. 520/2007 in Uredba (ES) št. 302/2009 (Mednarodna konvencija za ohranitev tunov v Atlantiku) ter Uredba (ES) št. 601/2004 (Konvencija o ohranjanju živih morskih virov na Antarktiki).


MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (10.3.2017)

za Odbor za ribištvo

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ohranjanju ribolovnih virov in varstvu morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi, spremembi uredb Sveta (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1343/2011 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 894/97, (ES) št. 850/98, (ES) št. 2549/2000, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 812/2004 in (ES) št. 2187/2005

(COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))

Pripravljavec mnenja: Claudiu Ciprian Tănăsescu

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Tehnični ukrepi so pravila, ki urejajo, kako, kje in kdaj lahko ribiči lovijo ribe, in so pomembni, saj zagotavljajo, da se ribolov izvaja na okoljsko trajnosten način. Ker se zaskrbljujoče število staležev rib v evropskih vodah še vedno prekomerno lovi, stopnja prilova neciljnih vrst pa je kljub najboljšim prizadevanjem za rešitev tega problema z regulativnimi spremembami pogosto še vedno visoka, je jasno, da veljavna regulativna struktura za tehnične ukrepe ne deluje optimalno. Zlasti sedaj, po sprejetju nove osnovne uredbe o skupni ribiški politiki, je nadvse pomembno, da se okvir tehničnih ukrepov prilagodi, tako da bo izpolnjeval cilje skupne ribiške politike. Poleg tega morajo biti ti ukrepi skladni z okoljsko zakonodajo in obveznostmi Unije, da se zagotovi trajnostno izkoriščanje naših ribolovnih virov in se zaščitijo občutljive vrste in habitati.

Predlog Komisije je korak v pravo smer. Za večji uspeh v prihodnje je treba ribištvo urejati proaktivno v partnerstvu z ribiči in vsemi drugimi deležniki. Regionalizacija tehničnih ukrepov v pravem okviru je priložnost, da se to urejanje izboljša, če se seveda v procesu regionalizacije sledi skupnim ciljem in skuša izpolniti veljavne ali višje okoljske zaveze Unije. Da bi bilo popolnoma jasno, da je treba regionalizacijo izvesti v okviru veljavnih ciljev, bi bilo treba v besedilo jasneje vključiti določbe, ki se zlasti nanašajo na direktivi o pticah in habitatih (direktivi 92/43/EGS in 2009/147/ES), in jih povezati s celotnim besedilom.

Poleg tega je treba nekatere vidike predloga Komisije bolje ubesediti, da se zagotovi, da bo novi pristop uspešen, saj morajo novi tehnični ukrepi spoštovati tudi druga načela upravljanja ribištva in okoljskega upravljanja na ravni Unije. Kot prvo mora ribiška politika temeljiti na znanstveni podlagi: odločitve o upravljanju naših skupnih naravnih virov morajo temeljiti na čim bolj točnih podatkih in na najboljšem razpoložljivem znanstvenem mnenju, ki je javno in ga je mogoče pregledati, v primeru, da podatki niso zanesljivi ali da znanstveno mnenje ni prepričljivo, pa je treba uporabiti previdnostni pristop. Kot drugo morajo izvajanje, spremljanje in izvrševanje določb predloga ustrezati namenu, zlasti po prehodu na upravljanje ribištva, ki temelji na rezultatih. Države članice bi morale novi okvir in proaktivni regulativni pristop, vključujoč za deležnike, uporabiti tudi za to, da bi uveljavile kulturo spoštovanja pravil.

Z vidika okolja je poglavitno, da novi okvir tehničnih ukrepov zagotavlja primerno izhodišče za tehnične ukrepe in ustrezne pogoje za regionalizacijo. Seveda mora biti okvir takšen, da se lahko hitro odzove v primerih, ko je iz podatkov in znanstvenega mnenja razvidno, da ne deluje optimalno. Z novimi tehničnimi ukrepi ne bi smeli poskušati le določiti novih ciljev, temveč bi si morali prizadevati tudi za to, da se zastavljeni cilji dosežejo. Če se cilji ne dosežejo, tehnični ukrepi niso ustrezni.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe   1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Poenostavitev obstoječih pravil je nujna za boljše razumevanje in sprejemanje s strani gospodarskih subjektov, nacionalnih organov in zainteresiranih strani; spodbujati bi bilo treba sodelovanje sektorja pri odločanju; posebno pozornost bi bilo treba posvetiti temu, da se standardi glede ohranjanja in trajnosti ne znižajo;

Predlog spremembe   2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Po potrebi bi bilo treba uporabljati tehnične ukrepe za rekreacijski ribolov, ki lahko znatno vpliva na staleže rib in lupinarjev.

(6)  Uporabljati bi bilo treba tehnične ukrepe za rekreacijski ribolov, ki lahko znatno vpliva na morsko okolje ter na staleže rib in drugih vrst.

Predlog spremembe   3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Naključni ulov in ubijanje zaščitenih vrst bi bilo treba celovito obravnavati, in sicer ob upoštevanju vseh vrst ribištva in ribolovnega orodja glede na strogo raven varstva zaščitenih vrst v skladu z Direktivo Sveta 92/43/EGS in njihovo visoko stopnjo ranljivosti ter glede na obveznost, v skladu s katero je treba do leta 2020 doseči dobro okoljsko stanje.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Za oceno učinkovitosti tehničnih ukrepov bi bilo treba določiti cilje v zvezi z ravnmi neželenega ulova; ravnmi prilova občutljivih vrst in obsegom habitatov morskega dna, na katerega znatno vpliva ribolov; ti cilji bi morali odražati cilje skupne ribiške politike, okoljske zakonodaje Unije (zlasti Direktive Sveta 92/43/EGS in Direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta21) in najboljše mednarodne prakse.

(9)  Za oceno učinkovitosti tehničnih ukrepov bi bilo treba določiti cilje v zvezi z ravnmi neželenega ulova; ravnmi prilova občutljivih vrst in obsegom habitatov morskega dna, na katerega znatno vpliva ribolov; ti cilji bi morali odražati cilje skupne ribiške politike, okoljske zakonodaje Unije (zlasti Direktive Sveta 92/43/EGS, Direktive 2009/147/ES in Direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta21) in najboljše mednarodne prakse.

__________________

__________________

21Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L 327, 22.12.2000, str. 1.)

21 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L 327, 22.12.2000, str. 1).

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Pri nekaterih redkih vrstah rib, kot so vrste morskih psov in raž, bi lahko celo omejene ribolovne dejavnosti resno ogrozile njihovo ohranitev. Za zaščito takšnih vrst bi bilo treba določiti splošno prepoved ribolova navedenih vrst.

(15)  Pri nekaterih vrstah rib, ki so redke ali so zaradi bioloških značilnosti posebej ranljive za čezmerno izkoriščanje, kot so vrste morskih psov in raž, bi lahko celo omejene ribolovne dejavnosti resno ogrozile njihovo ohranitev. Za zaščito takšnih vrst bi bilo treba določiti splošno prepoved ribolova navedenih vrst.

Predlog spremembe   6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Prakse višanja vrednosti ulova in izpusta bi bilo treba prepovedati, razen v primerih, kjer se izjeme vključijo na podlagi obveznosti iztovarjanja.

(22)  Prakse višanja vrednosti ulova in izpustov bi morale biti prepovedane. Izpust je dovoljen samo v primerih, kjer se izjeme vključijo na podlagi obveznosti iztovarjanja, in samo takrat, ko so ob izjemah uvedene zahteve za zbiranje podatkov.

Obrazložitev

Slipping is a method to handle fish prior to hauling it on board, meaning that the sorting takes place already in the water. It is therefore in line with the intention of exemptions from the landing obligation in cases where high survivability rates have been proven. High-grading is an economic choice for discarding low priced fish already on board. This practice may have tremendous effects on the different species according to their survival capacities, e.g.nephrops with survival rates are above 90% vs other species such as sole. Therefore a different approach shall be taken concerning these 2 practices

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Če tehnični ukrepi na regionalni ravni ne obstajajo, bi bilo treba uporabiti opredeljene osnovne standarde. Ti osnovni standardi bi morali izhajati iz obstoječih tehničnih ukrepov in upoštevati mnenje STECF in zainteresiranih strani. Vključevati bi morali osnovne velikosti mrežnega očesa za vlečno orodje in mirujoče mreže, najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, zaprta ali omejena območja, ukrepe ohranjanja narave za ublažitev prilova morskih sesalcev in morskih ptic na nekaterih območjih in vse druge regionalno specifične ukrepe, ki trenutno obstajajo in so še vedno potrebni, da se do sprejetja ukrepov v okviru regionalizacije zagotovi izpolnjevanje ohranitvenih ciljev.

(24)  Če tehnični ukrepi na regionalni ravni ne obstajajo, bi bilo treba uporabiti opredeljene osnovne standarde. Ti osnovni standardi bi morali izhajati iz obstoječih tehničnih ukrepov in upoštevati mnenje STECF in zainteresiranih strani. Vključevati bi morali osnovne velikosti mrežnega očesa za vlečno orodje in mirujoče mreže, najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, zaprta ali omejena območja, ukrepe ohranjanja narave za zmanjšanje in po možnosti odpravo prilova morskih sesalcev in morskih ptic na nekaterih območjih in vse druge regionalno specifične ukrepe, ki trenutno obstajajo in so še vedno potrebni, da se do sprejetja ukrepov v okviru regionalizacije zagotovi izpolnjevanje ohranitvenih ciljev.

Predlog spremembe   8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  Države članice lahko v sodelovanju z zainteresiranimi stranmi razvijejo skupna priporočila za ustrezne tehnične ukrepe, ki odstopajo od osnovnih standardov v skladu s postopkom regionalizacije, določenim v skupni ribiški politiki.

(25)  Države članice bi morale v sodelovanju z zainteresiranimi stranmi razviti skupna priporočila za ustrezne tehnične ukrepe, v skladu s postopkom regionalizacije, določenim v skupni ribiški politiki, tudi če ni večletnega načrta.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26)  Takšni regionalni tehnični ukrepi bi morali biti glede vzorcev izkoriščanja in zaščite občutljivih vrst in habitatov najmanj enakovredni osnovnim standardom.

(26)  Cilj teh regionalnih tehničnih ukrepov bi morala biti visoka okoljska trajnost, poleg tega bi morali biti ti ukrepi glede vzorcev izkoriščanja in zaščite občutljivih vrst in habitatov najmanj enakovredni osnovnim standardom. Sprejetje regionalnih tehničnih ukrepov bi moralo temeljiti na najboljšem razpoložljivem znanstvenem mnenju.

Predlog spremembe   10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(26a)  Regionalizacija bi morala predstavljati orodje za spodbujanje sodelovanja vseh deležnikov, vključno z nevladnimi organizacijami, in krepitev vloge ribičev in njihovega prispevka, da bi lahko tesno sodelovali z državami članicami, svetovalnimi sveti in znanstveniki pri oblikovanju prilagojenih ukrepov, ki bi upoštevali specifične značilnosti vsakega ribolovnega območja in ščitili njihove okoljske pogoje.

Predlog spremembe   11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(26b)  Odločitve, ki jih sprejmejo regionalne skupine držav članic v okviru regionalizacije, bi morale ustrezati istim standardom demokratičnega nadzora kot odločitve, sprejete v zadevnih državah članicah.

Predlog spremembe   12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(27a)  V primeru neposrednega upravljalnega interesa ene same države članice se lahko po posvetu z ustreznimi svetovalnimi odbori predstavijo individualni predlogi za tehnične ukrepe in za spremembo obstoječih ukrepov za ohranjanje okolja.

Predlog spremembe   13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28)  Pri pripravi skupnih priporočil, na podlagi katerih se v večletnih načrtih določi orodje za selektivno lovljenje organizmov določenih velikosti in vrst, pri katerem je velikost mrežnega očesa različna od osnovnega standarda, bi morale regionalne skupine držav članic zagotoviti, da ta orodja zagotavljajo najmanj podobno ali boljšo selektivnost od osnovnih orodij.

(28)  Pri pripravi skupnih priporočil, na podlagi katerih se določi orodje za selektivno lovljenje organizmov določenih velikosti in vrst, pri katerem je velikost mrežnega očesa različna od osnovnega standarda, bi morale regionalne skupine držav članic zagotoviti, da ta orodja zagotavljajo najmanj podobno ali boljšo selektivnost od osnovnih orodij.

Predlog spremembe   14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29)  Pri pripravi skupnih priporočil za spremembo ali določitev novih zaprtih ali omejenih območij v večletnih načrtih, da se zaščitijo koncentracije nedoraslih ali drstečih se organizmov, bi morale regionalne skupine držav članic v skupnih priporočilih opredeliti specifikacije, obseg, trajanje, omejitve glede orodja ter ureditev nadzora in spremljanja.

(29)  Pri pripravi skupnih priporočil za spremembo ali določitev novih zaprtih ali omejenih območij, da se zaščitijo koncentracije nedoraslih ali drstečih se organizmov, bi morale regionalne skupine držav članic v skupnih priporočilih opredeliti specifikacije, obseg, trajanje, omejitve glede orodja ter ureditev nadzora in spremljanja.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(30)  Pri pripravi skupnih priporočil za spremembo ali določitev najmanjših referenčnih velikosti ohranjanja v večletnih načrtih bi morale regionalne skupine držav članic zagotoviti, da cilji skupne ribiške politike ne bi bili ogroženi, in sicer bi morale zagotoviti zaščito nedoraslih morskih organizmov ter hkrati preprečiti izkrivljanje konkurence na trgu in zagotoviti, da rib pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja ne bi bilo mogoče tržiti.

(30)  Pri pripravi skupnih priporočil za spremembo ali določitev najmanjših referenčnih velikosti ohranjanja bi morale regionalne skupine držav članic zagotoviti, da se dosežejo cilji skupne ribiške politike, in sicer bi morale zagotoviti zaščito nedoraslih morskih organizmov ter hkrati preprečiti izkrivljanje konkurence na trgu in zagotoviti, da rib pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja ne bi bilo mogoče tržiti.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31)  V skupnih priporočilih bi bilo treba dovoliti možnost, da se kot dodatni ukrep za zaščito koncentracij nedoraslih ali drstečih se organizmov uporabi zapora v realnem času v povezavi z določbami o spremembi ribolovnega območja. Pogoji za uvedbo in odpravo takšnih območij ter ureditev nadzora in spremljanja bi morali biti določeni v ustreznih skupnih priporočilih.

(31)  V skupnih priporočilih bi bilo treba dovoliti možnost, da se kot dodatni ukrep za zaščito koncentracij nedoraslih ali drstečih se organizmov ali občutljivih vrst uporabi zapora v realnem času v povezavi z določbami o spremembi ribolovnega območja. Pogoji za uvedbo in odpravo takšnih območij ter ureditev nadzora in spremljanja bi morali biti določeni v ustreznih skupnih priporočilih.

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(32)  Na podlagi znanstvene ocene učinkov inovativnih orodij, ki jih oceni STECF, bi se lahko v skupna priporočila regionalnih skupin držav članic vključila možnost uporabe takih orodij ali razširitev na uporabo novih orodij, kot je vlečna mreža z električnim tokom. Uporaba inovativnih ribolovnih orodij ne bi smela biti dovoljena, če znanstvena ocena pokaže, da bo njihova uporaba negativno vplivala na občutljive habitate in neciljne vrste.

(32)  Na podlagi znanstvene ocene učinkov inovativnih orodij, ki jih oceni STECF, bi se lahko v skupna priporočila regionalnih skupin držav članic vključila možnost uporabe takih orodij ali razširitev na uporabo novih orodij, kot je vlečna mreža z električnim tokom. Uporaba inovativnih ribolovnih orodij ne bi smela biti dovoljena, če znanstvena ocena pokaže, da bo njihova uporaba neposredno ali kumulativno negativno vplivala na morske habitate, zlasti občutljive habitate, ali neciljne vrste.

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33)  Da bi čim bolj zmanjšali prilov občutljivih vrst in vplive ribolovnega orodja na občutljive habitate, bi morale regionalne skupine držav članic razviti dodatne ukrepe za ublažitev za zmanjšanje vplivov ribolova na občutljive vrste in habitate. Kadar je iz znanstvenih dokazov razvidno, da je stanje ohranjenosti takšnih vrst in habitatov resno ogroženo, bi morale države članice uvesti dodatne omejitve glede konstrukcije in načina uporabe nekaterih vrst ribolovnega orodja ali celo uvesti popolno prepoved njihove uporabe v tej regiji. Zlasti bi se take določbe lahko uporabile v zvezi z uporabo visečih mrež, s katerimi je na nekaterih območjih že prišlo do precejšnega ulova kitov, delfinov in morskih ptic.

(33)  Da bi čim bolj zmanjšali in po možnosti odpravili prilov občutljivih vrst in vplive ribolovnega orodja na občutljive habitate, bi morale regionalne skupine držav članic razviti dodatne ukrepe za ublažitev za zmanjšanje vplivov ribolova na občutljive vrste in habitate. Kadar je iz znanstvenih dokazov razvidno, da je stanje ohranjenosti takšnih vrst in habitatov ogroženo, bi morale države članice uvesti dodatne omejitve glede konstrukcije in načina uporabe nekaterih vrst ribolovnega orodja ali celo uvesti popolno prepoved njihove uporabe v tej regiji. Zlasti bi se take določbe lahko uporabile v zvezi z uporabo visečih mrež, s katerimi je na nekaterih območjih že prišlo do precejšnega ulova kitov, delfinov in morskih ptic.

Predlog spremembe   19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(38)  Komisiji bi bilo treba podeliti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe, da se posodobi seznam rib in lupinarjev, za katere je prepovedan usmerjeni ribolov; posodobi seznam občutljivih območij, na katerih bi bilo treba omejiti ribolov; da se tehnični ukrepi sprejmejo v okviru večletnih načrtov; in da se tehnični ukrepi sprejmejo v okviru začasnih načrtov o zavržkih. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu izvede ustrezna posvetovanja, tudi s strokovnjaki Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da se zadevni dokumenti sočasno, pravočasno in ustrezno posredujejo Evropskemu parlamentu in Svetu.

(38)  Komisiji bi bilo treba podeliti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe, da se posodobi seznam rib in lupinarjev, za katere je prepovedan usmerjeni ribolov; posodobi seznam občutljivih območij, na katerih bi bilo treba omejiti ribolov; da se tehnični ukrepi sprejmejo v okviru večletnih načrtov; in da se tehnični ukrepi sprejmejo v okviru začasnih načrtov o zavržkih. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu izvede ustrezna posvetovanja, tudi s strokovnjaki in na podlagi ocene odbora STECF. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da se zadevni dokumenti sočasno, pravočasno in ustrezno posredujejo Evropskemu parlamentu in Svetu.

Obrazložitev

Vsi sprejeti tehnični ukrepi bi morali biti pogojeni s pozitivno oceno Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega odbora za ribištvo (STECF). V skladu s skupno ribiško politiko je odbor ustanovljen za to, da podaja tehtna znanstvena mnenja. Zato bi moral odbor STECF oceniti vse tehnične ukrepe, saj so lahko vplivi teh tehničnih ukrepov na območja ali na neciljne vrste še neznani ali neraziskani.

Predlog spremembe   20

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Tehnični ukrepi kot orodje za podporo izvajanju skupne ribiške politike prispevajo k ciljem skupne ribiške politike iz člena 2 Uredbe (EU) št. 1380/2013, zlasti iz odstavkov 2, 3 ter 5(a) in (j) navedenega člena.

1.  Tehnični ukrepi kot orodje za podporo izvajanju skupne ribiške politike prispevajo k ciljem skupne ribiške politike iz člena 2 Uredbe (EU) št. 1380/2013, zlasti iz odstavkov1, 2, 3 ter 5(a), (i) in (j) navedenega člena.

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  optimizirajo vzorce izkoriščanja, da se zagotovi zaščita koncentracij nedoraslih ali drstečih se morskih vrst;

(a)  zagotavljajo trajnostne vzorce izkoriščanja, ki omogočajo ohranjanje ribolovnih virov in zaščito vrst občutljive velikosti in starosti, zlasti koncentracij nedoraslih ali drstečih se morskih vrst;

Predlog spremembe   22

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  zagotovijo, da se prilov morskih vrst, navedenih v direktivah 92/43/EGS in 2009/147/ES, in drugih občutljivih vrst, ki je posledica ribolova, zmanjša, in kjer je možno, odpravi, tako da ne ogroža stanja ohranjenosti teh vrst;

(b)  zagotovijo, da se prilov morskih vrst, navedenih v direktivah 92/43/EGS in 2009/147/ES, in drugih občutljivih vrst, ki je posledica ribolova, zmanjša, in kjer je možno, odpravi;

Predlog spremembe   23

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  zagotovijo, da se okoljski vpliv ribolova na morske habitate čim bolj zmanjša in po možnosti odpravi, tako da ne ogroža stanja ohranjenosti teh habitatov;

(c)  zagotovijo, da se okoljski vpliv ribolova na morske habitate čim bolj zmanjša in po možnosti odpravi;

Predlog spremembe   24

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  zagotovijo, da so merila za deskriptorje 1, 3, 4 in 6, ki so določena v delu B Priloge k Sklepu Komisije 2010/477/EU, izpolnjena.

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Tehnični ukrepi si prizadevajo doseči naslednje cilje:

1.  Tehnični ukrepi morajo doseči naslednje cilje:

Predlog spremembe   26

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  zagotoviti, da obseg ulova morskih vrst pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja v skladu s členom 2(2) in členom 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013 ne presega 5 %,

(a)  zagotoviti, da obseg ulova morskih vrst pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja ne presega količine, ki je določena v skupnih priporočilih regionalnih držav članic, in je skladen z načrti o zavržkih, obenem pa upoštevati spremenljivost ribjih vrst in ribolovnega orodja,

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  zagotoviti, da prilov morskih sesalcev, morskih plazilcev in morskih ptic ter drugih nekomercialno izkoriščanih vrst ne presega ravni, ki jih določa zakonodaja Unije in mednarodni sporazumi,

(b)  zagotoviti, da prilov morskih sesalcev, morskih plazilcev in morskih ptic ter drugih nekomercialno izkoriščanih vrst ne presega ravni, ki jih določa zakonodaja Unije in mednarodni sporazumi, s ciljem, da se prilov teh vrst postopoma odpravi;

Predlog spremembe   28

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  zagotoviti, da okoljski vplivi ribolovnih dejavnosti na habitate morskega dna ne presegajo ravni, potrebnih za dosego dobrega okoljskega stanja za vsak tip habitata in ocenjenih v okviru Direktive 2008/56/ES v vsaki morski regiji ali podregiji tako v zvezi s kakovostjo habitata kot s prostorskim obsegom zahtevanih ravni, ki jih je treba doseči.

(c)  zagotoviti, da se okoljski vplivi ribolovnih dejavnosti na morske habitate, vključno z občutljivimi habitati morskega dna, zmanjšajo in ohranijo pod ravnmi, potrebnimi za dosego dobrega okoljskega stanja, zlasti za vsak tip habitata, ocenjen v okviru Direktive 2008/56/ES, v vsaki morski regiji ali podregiji tako v zvezi s kakovostjo habitata kot s prostorskim obsegom zahtevanih ravni, ki jih je treba doseči z namenom zagotavljanja izpolnjevanja meril za deskriptor 6, ki so določena v delu B priloge k Sklepu Komisije 2010/477/EU.

Predlog spremembe   29

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  zagotoviti, da se prilov neželenih rib postopoma odpravi, z namenom, da se merila za deskriptorje 1, 3 in 4, ki so določena v delu B Priloge k Sklepu Komisije 2010/477/EU, izpolnijo.

Predlog spremembe  30

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  „vzorec izkoriščanja“ pomeni, kako je ribolovni pritisk porazdeljen glede na starostni profil staleža;

(1)  „vzorec izkoriščanja“ pomeni, kako je ribolovni pritisk porazdeljen glede na starostni in velikostni profil staleža;

Predlog spremembe   31

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  „selektivni ribolov“ pomeni zmožnost ribolovne metode, da je med ribolovno operacijo ciljno usmerjena na ulov rib ali lupinarjev določene velikosti in vrste ter da neciljnim organizmom omogoči, da se ulovu izognejo ali se izpustijo nepoškodovani;

(3)  „selektivni ribolov“ pomeni zmožnost ribolovne metode, da je med ribolovno operacijo ciljno usmerjena na ulov rib ali lupinarjev določene velikosti in vrste ter da neciljnim vrstam in nedoraslim organizmom reguliranih vrst omogoči, da se ulovu izognejo ali se izpustijo nepoškodovani;

Predlog spremembe  32

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  „stanje ohranjenosti naravnega habitata“ pomeni stanje ohranjenosti habitatov, kot je opredeljeno v točki (e) člena (1) Direktive 92/43/EGS;

Predlog spremembe   33

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  „rekreacijski ribolov“ pomeni negospodarske ribolovne dejavnosti, ki morske žive vodne vire izkoriščajo za rekreacijo, turizem ali šport;

(9)  „rekreacijski ribolov“ pomeni negospodarske ribolovne dejavnosti, ki morske žive biološke vire izkoriščajo za rekreacijo, turizem ali šport;

Predlog spremembe  34

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  „svetovalni sveti“ pomenijo skupine zainteresiranih strani, ustanovljene v okviru SRP, da se spodbuja uravnotežena zastopanost vseh zainteresiranih strani in prispeva k doseganju ciljev SRP;

(10)  „svetovalni sveti“ pomenijo skupine zainteresiranih strani, ustanovljene v okviru SRP v skladu s členi 43 do 45, in predstavnike deležnikov v skladu s Prilogo III k Uredbi (EU) št. 1380/2013, da se prispeva k doseganju ciljev SRP;

Obrazložitev

Sestava svetovalnih svetov bi morala biti skladna z uravnoteženo zastopanostjo, določeno v okviru skupne ribiške politike.

Predlog spremembe   35

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(42)  „višanje vrednosti ulova“ pomeni prakso, da se ribe z nizko ceno, za katere veljajo omejitve ulova, zavržejo, čeprav bi bile lahko zakonito iztovorjene; namen take prakse je povečanje skupne gospodarske in denarne vrednosti rib, pripeljanih v pristanišče;

(42)  „višanje vrednosti ulova“ pomeni prakso, da se ribe z nizko ceno, za katere veljajo omejitve ulova, zavržejo, čeprav bi morale biti zakonito iztovorjene; namen take prakse je povečanje skupne gospodarske in denarne vrednosti rib, pripeljanih v pristanišče;

Obrazložitev

Pri višanju vrednosti ulova je zavržek gospodarska praksa, ki ima pogosto hude posledice za določene vrste, saj je stopnja preživetja organizma odvisna od vrste in od časa, ki ga preživi na krovu. Praksa bi morala slediti načelu, da se te ribe iztovorijo, in ne prožnejšim pristopom na podlagi gospodarskih dejavnikov.

Predlog spremembe   36

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.   Ne glede na določbe člena 2 se ta člen uporablja za vode na odprtem morju in vode tretjih držav.

Predlog spremembe  37

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Kadar najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje navaja, da je treba seznam iz Priloge I spremeniti in nanj dodati nove vrste, ki potrebujejo zaščito, se Komisija pooblasti, da te spremembe sprejeme z delegiranimi akti v skladu s členom 32.

4.  Kadar najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje navaja, da je treba seznam iz Priloge I spremeniti, se Komisija pooblasti, da te spremembe sprejeme z delegiranimi akti v skladu s členom 32.

Obrazložitev

Seznam bi bilo treba spremeniti ne le, ko je treba zaščititi nove vrste, temveč na primer tudi, ko je treba vrsto zaščititi še na drugem območju, ali v primeru, ko zaščita vrste ni več potrebna.

Predlog spremembe  38

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Ukrepi, sprejeti v skladu z odstavkom 4 tega člena, so namenjeni uresničevanju cilja iz člena 4(1)(b).

5.  Ukrepi, sprejeti v skladu z odstavkom 4 tega člena, so namenjeni uresničevanju cilja iz točk (b) in (ca) člena 4(1).

Predlog spremembe  39

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Če so ujete kot prilov, se vrste iz odstavka 1 ne poškodujejo in osebki se takoj izpustijo.

2.  Če so ujete kot prilov, se vrste iz odstavka 1 ne poškodujejo in osebki se takoj izpustijo. Upravljavci ribiških plovil za vrste iz odstavka 1 evidentirajo podatke o vrstah, ulovljenih kot prilov in izpuščenih, in jih posredujejo ustreznim organom, in sicer v skladu z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2016/12511a.

 

__________________

 

1a Sklep Komisije (EU) 2016/1701 z dne 19. avgusta 2016 o določitvi pravil o obliki za predložitev delovnih načrtov za zbiranje podatkov v sektorjih ribištva in akvakulture (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 5304) UL L 260, 27.9.2016, str. 153.

Obrazložitev

V Izvedbenem sklepu Komisije (EU) 2016/1251 o zbiranju podatkov je navedeno, da je mogoče prilov občutljivih vrst evidentirati v ladijskem dnevniku. Poleg tega ribiči pogosto sodelujejo z znanstveniki in jih oskrbujejo z mrtvimi osebki. To je pomembno, saj se tako pridobi več znanja o teh vrstah.

Predlog spremembe  40

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Ne glede na odstavka 1 in 2 se dovoli obdržati na krovu, pretovarjati in iztovarjati osebke morskih vrst iz odstavka 1, ki so bili ujeti kot prilov, vse dokler je ta dejavnost potrebna za zagotovitev pomoči pri regeneraciji posameznih živali in če so bili zadevni pristojni nacionalni organi o tem vnaprej v celoti obveščeni.

3.  Ne glede na odstavka 1 in 2 se dovoli obdržati na krovu, pretovarjati in iztovarjati osebke morskih vrst iz odstavka 1, ki so bili ujeti kot prilov, vse dokler je ta dejavnost potrebna za zagotovitev pomoči pri regeneraciji posameznih živali ali če je osebek mrtev in ga je zato mogoče uporabiti v znanstvene namene. Zadevni pristojni nacionalni organi so o tem v celoti obveščeni.

Obrazložitev

V Izvedbenem sklepu Komisije (EU) 2016/1251 o zbiranju podatkov je navedeno, da je mogoče prilov občutljivih vrst evidentirati v ladijskem dnevniku. Poleg tega ribiči pogosto sodelujejo z znanstveniki in jih oskrbujejo z mrtvimi osebki. To je pomembno, saj se tako pridobi več znanja o teh vrstah.

Predlog spremembe   41

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Država članica lahko na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja za plovila, ki plujejo pod njeno zastavo, sprejme ukrepe za ublažitev ali omejitve uporabe nekaterega orodja na podlagi postopka iz člena 19 Uredbe (EU) št. 1380/2013. Takšni ukrepi čim bolj zmanjšajo in po možnosti odpravijo ulov vrst iz odstavka 1, so skladni s cilji iz člena 2 Uredbe (EU) št. 1380/2013 in so vsaj enako strogi kot tehnični ukrepi, ki se uporabljajo na podlagi prava Unije.

4.  Država članica lahko na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja za plovila, ki plujejo pod njeno zastavo, sprejme ukrepe za ublažitev ali omejitve uporabe nekaterega orodja na podlagi postopka iz člena 19 Uredbe (EU) št. 1380/2013. Takšni ukrepi čim bolj zmanjšajo in po možnosti odpravijo ulov vrst iz odstavka 1 in drugih slučajno ulovljenih vrst, so skladni s cilji iz člena 2 Uredbe (EU) št. 1380/2013 in so vsaj enako strogi kot tehnični ukrepi, ki se uporabljajo na podlagi prava Unije.

Predlog spremembe  42

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Znotraj zadevnih območij iz Priloge II je prepovedano uporabljati ribolovno orodje iz navedene priloge.

1.  Znotraj zadevnih območij iz Priloge II je prepovedano uporabljati ribolovno orodje iz navedene priloge. Za posebna ohranitvena območja v skladu z Direktivo 92/43/EGS in posebna območja varstva v skladu z Direktivo 2009/147/ES je uporaba ribolovne opreme mogoča le v skladu s členom 6(2) in 6(3) Direktive 92/43/EGS.

Predlog spremembe  43

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  zagotavljanje zaščite nedoraslih morskih organizmov v skladu s členom 15(11) in (12) Uredbe (EU) št. 1380/2013;

(a)  zagotavljanje zaščite nedoraslih morskih organizmov tako, da večina ulovljenih rib drstitveno starost doseže že pred ulovom, in v skladu s členom 15(11) in (12) Uredbe (EU) št. 1380/2013;

Predlog spremembe   44

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Odstavek 1 se ne uporablja za ulove vrst, ki so izvzete iz uporabe obveznosti iztovarjanja v skladu s členom 15(4) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

2.  Brez poseganja v odstavek 1 se prakse izpustov lahko uporabljajo za ulove vrst, ki so izvzete iz uporabe obveznosti iztovarjanja v skladu s členom 15(4) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

Obrazložitev

Pri izpustu sortiranje poteka že v vodi. Zato je v skladu z namenom izjem od obveznosti iztovarjanja v primerih, ko je bila dokazana visoka stopnja preživetja. Višanje vrednosti ulova je gospodarska praksa, v skladu s katero se zavržejo ribe z nizko ceno, ki so že na krovu. Ta praksa ima lahko hude posledice za določene vrste glede na njihovo zmožnost preživetja, zato se za obveznosti iztovarjanja za ti dve praksi določi različen pristop.

Predlog spremembe   45

Predlog uredbe

Člen 17 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vrste, za katere ne veljajo omejitve ulova

Ulov neželenih vrst, za katere ne veljajo omejitve ulova

Predlog spremembe   46

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  V skladu s postopkom iz člena 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013 lahko države članice predložijo skupna priporočila, ki opredelijo ustrezne tehnične ukrepe na regionalni ravni in ki odstopajo od ukrepov iz odstavka 1.

2.  V skladu s postopkom iz člena 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013 lahko države članice predložijo skupna priporočila, ki opredelijo ustrezne tehnične ukrepe na regionalni ravni in ki odstopajo od ukrepov iz odstavka 1. Pri tem bi si države članice morale prizadevati za vključitev vseh deležnikov v čim večjem obsegu.

Predlog spremembe  47

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Tehnični ukrepi, priporočeni v skladu z odstavkom 2, so glede na vzorce izkoriščanja in raven zaščite, ki je zagotovljena za občutljive vrste in habitate, najmanj enakovredni ukrepom iz odstavka 1.

3.  Tehnični ukrepi, priporočeni v skladu z odstavkom 2, so namenjeni doseganju visoke okoljske trajnosti in so glede na vzorce izkoriščanja in raven zaščite, ki je zagotovljena za občutljive vrste in habitate, najmanj enakovredni ukrepom iz odstavka 1.

Predlog spremembe   48

Predlog uredbe

Člen 19 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Regionalni ukrepi v okviru večletnih načrtov

Tehnični ukrepi v okviru regionalizacije

Predlog spremembe   49

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija se pooblasti za vzpostavitev tehničnih ukrepov na regionalni ravni za doseganje ciljev večletnih načrtov iz členov 9 in 10 Uredbe (EU) št. 1380/2013. Ti ukrepi se vzpostavijo z delegiranimi akti, sprejetimi v skladu s členom 32 te uredbe in členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013.

1.  Komisija se pooblasti za vzpostavitev tehničnih ukrepov na regionalni ravni za doseganje ciljev večletnih načrtov iz členov 9 in 10 Uredbe (EU) št. 1380/2013. Ti ukrepi se vzpostavijo z delegiranimi akti, sprejetimi v skladu s členom 32 te uredbe in členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013. Ne glede na določbe člena 18(1) in (3) Uredbe (EU) št. 1380/2013 lahko Komisija te delegirane akte sprejme tudi, če ni skupnega priporočila iz navedenih odstavkov.

Predlog spremembe  50

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Kadar države članice predložijo skupna priporočila za vzpostavitev tehničnih ukrepov iz odstavka 1, zagotovijo znanstvene dokaze, ki podpirajo sprejetje teh ukrepov.

5.  Kadar države članice predložijo skupna priporočila za vzpostavitev tehničnih ukrepov iz odstavka 1, zagotovijo znanstvene dokaze, ki podpirajo sprejetje teh ukrepov. Znanstveno mnenje se objavi najpozneje takrat, ko se Komisiji posreduje skupno priporočilo.

Predlog spremembe   51

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Komisija lahko od STECF zahteva, da oceni skupna priporočila iz odstavka 5.

6.  Komisija od STECF zahteva, da oceni skupna priporočila iz odstavka 5.

Obrazložitev

Ocena Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega odbora za ribištvo (STECF) ne bi smela biti izbirna. V skladu s skupno ribiško politiko je odbor ustanovljen za to, da podaja tehtna znanstvena mnenja. Zato bi moral odbor STECF vedno oceniti skupna priporočila za vzpostavitev tehničnih ukrepov, saj vplivi teh tehničnih ukrepov na območja ali na neciljne vrste morda še niso bili celostno proučeni.

Predlog spremembe   52

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a.  Sprejetje tehničnih ukrepov, v skladu z odstavkoma 1 in 2, je pogojeno s pozitivno oceno odbora STECF.

Obrazložitev

STECF bi moral podati znanstveno oceno vseh priporočil za spremembe, dopolnitve ali odstopanja od obstoječih tehničnih ukrepov, saj so lahko vplivi teh tehničnih ukrepov na območja ali na neciljne vrste še neznani ali še ne celostno proučeni. Tehnični ukrepi bi morali biti sprejeti šele, ko je podana pozitivna ocena.

Predlog spremembe  53

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ko države članice predložijo skupna priporočila v skladu s členom 19 za spremembo ali določitev najmanjših referenčnih velikosti ohranjanja iz dela A prilog od V do X, spoštujejo cilj zaščite nedoraslih morskih organizmov.

1.  Ko države članice predložijo skupna priporočila v skladu s členom 19 za spremembo ali določitev najmanjših referenčnih velikosti ohranjanja iz dela A prilog od V do X, spoštujejo cilj zaščite nedoraslih morskih organizmov. Skupno priporočilo temelji na najboljših razpoložljivih znanstvenih dokazih in upošteva biološke razloge, zlasti zrelostno velikost vrst. Skupno priporočilo ne ogroža določb o nadzoru in izvrševanju, ki se nanašajo na iztovarjanje in trženje ribjih proizvodov.

Predlog spremembe   54

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ko države članice predložijo skupna priporočila v skladu s členom 19, da se omogoči vzpostavitev zapor v realnem času in določb o spremembi ribolovnega območja, katerih cilj je zagotoviti zaščito koncentracij drstečih se rib ali lupinarjev, vključijo naslednje elemente:

Ko države članice predložijo skupna priporočila v skladu s členom 19, da se omogoči vzpostavitev zapor v realnem času in določb o spremembi ribolovnega območja, katerih cilj je zagotoviti zaščito koncentracij drstečih se rib ali lupinarjev ali občutljivih vrst, vključijo naslednje elemente:

Obrazložitev

Občutljive vrste, kot so opredeljene v členu 6 (7), so vrste, ki jih je treba zaščititi, da bi dosegli dobro okoljsko stanje v skladu z Direktivo 2008/56(ES). Zapore v realnem času bi morale biti ena od možnosti za zaščito teh vrst.

Predlog spremembe   55

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ko države članice predložijo skupna priporočila v skladu s členom 19, da se v določenem morskem bazenu omogoči ali razširi uporaba inovativnih ribolovnih orodij, vključno z vlečnimi mrežami z električnim tokom, kot je opisano v delu E Priloge V, predložijo oceno verjetnega vpliva uporabe teh orodij na ciljne vrste ter na občutljive vrste in habitate.

1.  Ko države članice predložijo skupna priporočila v skladu s členom 19, da se v določenem morskem bazenu omogoči ali razširi uporaba inovativnih ribolovnih orodij, vključno z vlečnimi mrežami z električnim tokom, kot je opisano v delu E Priloge V, predložijo oceno verjetnega vpliva uporabe teh orodij na ciljne vrste, na druge vrste v ekosistemu ter na habitate. Ocena temelji na uporabi inovativnega orodja med preizkusnim obdobjem; taka uporaba je omejena na 5% plovil, ki so trenutno namenjena tej ribolovni dejavnosti, in mora trajati najmanj dve leti.

Predlog spremembe  56

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Uporaba inovativnih ribolovnih orodij ni dovoljena, če navedena ocena pokaže, da bo njihova uporaba negativno vplivala na občutljive habitate in neciljne vrste.

3.  Uporaba inovativnih ribolovnih orodij ni dovoljena, če navedena ocena pokaže, da bo njihova uporaba neposredno ali kumulativno negativno vplivala na morske habitate, vključno z občutljivimi habitati, ali neciljne vrste.

Predlog spremembe   57

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ukrepi iz odstavka 1 so namenjeni uresničevanju ciljev iz člena 3, zlasti zaščiti koncentracij nedoraslih ali drstečih se vrst rib ali lupinarjev.

2.  Ukrepi iz odstavka 1 so namenjeni uresničevanju ciljev iz člena 3, zlasti zaščiti koncentracij nedoraslih ali drstečih se vrst rib ali lupinarjev. Ti ukrepi so vsaj tako strogi kot tehnični ukrepi, ki veljajo v skladu s pravom Unije.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Ohranjanje ribolovnih virov in varstvo morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi

Referenčni dokumenti

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

PECH

11.4.2016

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

11.4.2016

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Claudiu Ciprian Tănăsescu

27.4.2016

Obravnava v odboru

30.1.2017

 

 

 

Datum sprejetja

9.3.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

37

22

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Albert Deß, Eleonora Evi, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen, James Nicholson, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Bart Staes, Carlos Zorrinho

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Edouard Martin, Lieve Wierinck

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

37

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

ECR

Mark Demesmaeker, Julie Girling

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Edouard Martin, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Bart Staes

22

-

ECR

Ian Duncan, Arne Gericke, Urszula Krupa, James Nicholson, Boleslaw G. Piecha

EFDD

Julia Reid

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Albert Deß, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Peter Liese, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

3

0

ENL

Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Ohranjanje ribolovnih virov in varstvo morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi

Referenčni dokumenti

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD)

Datum predložitve EP

11.3.2016

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

PECH

11.4.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

11.4.2016

ENVI

11.4.2016

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

DEVE

24.5.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Gabriel Mato

12.4.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

19.4.2016

12.7.2016

8.9.2016

10.10.2016

 

10.11.2016

25.4.2017

30.5.2017

 

Datum sprejetja

21.11.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

5

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Barbara Matera, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Anja Hazekamp, Yannick Jadot, France Jamet, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez

Datum predložitve

28.11.2017


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

20

+

skupina ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

skupina ECR

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

skupina GUE/NGL

Liadh Ní Riada

NI

Diane Dodds

skupina PPE

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

skupina S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

5

-

skupina EFDD

David Coburn, Mike Hookem

skupina Verts/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

2

0

skupina ENF

France Jamet

skupina GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo