Förfarande : 2016/0074(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0381/2017

Ingivna texter :

A8-0381/2017

Debatter :

PV 15/01/2018 - 13
CRE 15/01/2018 - 13

Omröstningar :

PV 16/01/2018 - 5.3
CRE 16/01/2018 - 5.3
Röstförklaringar
PV 16/04/2019 - 8.23
CRE 16/04/2019 - 8.23

Antagna texter :

P8_TA(2018)0003
P8_TA(2019)0381

BETÄNKANDE     ***I
PDF 1463kWORD 296k
28.11.2017
PE 580.765v06-00 A8-0381/2017

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1967/2006, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1224/2009, och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1343/2011 och (EU) nr 1380/2013, och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 894/97, (EG) nr 850/98, (EG) nr 2549/2000, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 812/2004 och (EG) nr 2187/2005

(COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))

Fiskeriutskottet

Föredragande: Gabriel Mato

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1967/2006, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1224/2009, och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1343/2011 och (EU) nr 1380/2013, och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 894/97, (EG) nr 850/98, (EG) nr 2549/2000, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 812/2004 och (EG) nr 2187/2005

(COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0134),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0117/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 13 juli 2016(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 7 december 20162,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0381/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Titel

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1967/2006, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1224/2009, och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1343/2011 och (EU) nr 1380/2013, och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 894/97, (EG) nr 850/98, (EG) nr 2549/2000, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 812/2004 och (EG) nr 2187/2005

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1967/2006, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1224/2009, och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013, och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 894/97, (EG) nr 850/98, (EG) nr 2549/2000, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 812/2004 och (EG) nr 2187/2005 och kommissionens förordning (EG) nr 494/2002

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Nuvarande regler måste förenklas så att operatörer, nationella myndigheter och intressenter bättre kan förstå och efterleva dem. Den rådgivande nämndens samrådsprocess bör följas i enlighet med förordning (EU) nr 1380/2013, och det är viktigt att se till att alla bevarande- och hållbarhetsmål respekteras till fullo.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2b)  En förenkling av de nuvarande reglerna för tekniska åtgärder får inte leda till att bevarande- och hållbarhetsstandarderna försvagas.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Det behövs en ram som reglerar de tekniska åtgärderna. Denna ram bör innehålla allmänna regler som måste tillämpas i alla unionens vatten och den bör föreskriva inrättandet av tekniska åtgärder som tar hänsyn till de regionala särdragen hos fisket genom den regionaliseringsprocess som införts genom GFP.

(3)  Det behövs en ram som reglerar de tekniska åtgärderna. Denna ram bör innehålla allmänna regler som måste tillämpas i alla unionens vatten och den bör föreskriva inrättandet av tekniska åtgärder som tar hänsyn till de regionala särdragen hos fisket genom den regionaliseringsprocess som införts genom GFP. Genom den processen bör man på ett verkningsfullt sätt kunna kombinera gemensamma regler med lokala och områdesspecifika omständigheter. Man bör dock säkerställa att processen inte leder till en slags åternationalisering av GFP och det är viktigt att de rådgivande nämnderna fortsätter att se till att regionalisering äger rum inom ramen för unionsåtgärder i enlighet med skäl 14 i förordning (EU) nr 1380/2013.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Ramen bör omfatta fångst och landning av fiskeresurser samt användning av fiskeredskap och växelverkan mellan fiskeverksamheten och de marina ekosystemen.

(4)  Ramen bör omfatta fångst och landning av fiskeresurser samt användning av fiskeredskap och växelverkan mellan fiskeverksamheten och de marina ekosystemen och även beakta socioekonomisk dynamik.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Tekniska åtgärder bör när så är relevant tillämpas på fritidsfiske som kan ha en betydande effekt på fiskbestånd och skaldjursarter.

(6)  Fritidsfiske kan ha en betydande effekt på den marina miljön, fiskbestånd och andra arter och bör därför omfattas av tekniska åtgärder.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  Fisk som fångas av fritidsfiskare (fiske med krokar och linor) släpps med en hög överlevnadsgrad, om inte vetenskapliga belägg visar annat.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6b)  Landningsskyldigheten gäller, enligt förordning (EU) nr 1380/2013, alla fångster av arter som omfattas av fångstbegränsningar. Om exemplar av dessa arter fångas och omedelbart släpps i samband med fritidsfiske och om hög överlevnadsgrad vetenskapligt påvisas för dessa arter, vilket kan vara fallet för fisk som fångas av fritidsfiskare med utrustning för fritidsfiske, bör det vara möjligt att undanta den berörda fisketypen från landningsskyldigheten genom tillämpning av förfaranden som fastställs i den förordningen, särskilt genom antagande av åtgärder i detta syfte inom ramen för fleråriga planer och/eller utkastplaner.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Tekniska åtgärder bör bidra till att uppnå den gemensamma fiskeripolitikens mål att fiska på nivåer som ger maximalt hållbart uttag, minska oönskade fångster och stoppa utkasten samt bidra till uppnåendet av god miljöstatus i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG18.

(7)  Tekniska åtgärder bör bidra till att uppnå den gemensamma fiskeripolitikens mål.

__________________

 

18 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (EUT L 164, 25.6.2008, s. 19).

 

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a) Tekniska åtgärder bör stå i proportion till de mål som eftersträvas. Innan de antas bör man bedöma deras eventuella ekonomiska och sociala inverkan.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7b)  Genomdrivande och genomförande av tekniska åtgärder, operativa program och i tillämpliga fall utfärdande av tillstånd samt begränsningar av byggande och användning av fartyg och vissa redskap får inte inverka negativt på målet att uppnå bättre hälso- och säkerhetsstandarder för fartyg som bedriver fiske och fiskeverksamhet.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 7c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7c)  Tekniska åtgärder som antas enligt denna förordning bör överensstämma med den strategiska planen för biologisk mångfald 2011–2020, antagen inom ramen för FN:s konvention om biologisk mångfald, och bör stödja genomförandet av EU:s strategi för biologisk mångfald fram till 2020, särskilt målet för hållbar användning av fiskeresurser samt relaterade åtgärder.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Tekniska åtgärder bör särskilt skydda ungfisk och lekansamlingar genom användning av selektiva fiskeredskap och fångstundvikande åtgärder. Tekniska åtgärder bör också minimera och om möjligt eliminera fiskeredskapens inverkan på det marina ekosystemet och särskilt på känsliga arter och livsmiljöer. De bör också bidra till att det finns förvaltningsåtgärder införda i syfte att uppfylla skyldigheterna enligt rådets direktiv 92/43/EEG19, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG20 och direktiv 2008/56/EG.

(8)  Tekniska åtgärder bör särskilt bidra till att skydda ungfisk och lekansamlingar genom användning av selektiva fiskeredskap och fångstundvikande åtgärder. Tekniska åtgärder bör också bidra till att minimera och om möjligt eliminera fiskeredskapens negativa inverkan på det marina ekosystemet och särskilt på känsliga arter och livsmiljöer. Incitament bör ges för att uppmuntra till användning av redskap och metoder med låg miljöpåverkan. Tekniska åtgärder bör också bidra till att det finns förvaltningsåtgärder införda i syfte att uppfylla skyldigheterna enligt rådets direktiv 92/43/EEG19, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG20 och direktiv 2008/56/EG.

__________________

__________________

19 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 22.7.1992, s. 7).

19 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 22.7.1992, s. 7).

20 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 26.1.2010, s…).

20 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 26.1.2010, s…).

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  Oavsiktlig fångst av känsliga arter är ett problem som bör angripas på ett heltäckande sätt för alla fiskeverksamheter och alla typer av fiskeredskap med hänvisning till det stränga skydd de omfattas av enligt direktiven 92/43/EEG, 2009/147/EG och 2008/56/EG, deras stora sårbarhet och kravet på att uppnå en god miljöstatus till 2020.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  För att utvärdera de tekniska åtgärdernas effektivitet, bör det fastställas mål vad gäller nivåer för oönskade fångster, nivåer för bifångster av känsliga arter och vad gäller den utsträckning i vilken livsmiljöer på havsbotten får påverkas negativt av fisket. Dessa mål bör reflektera den gemensamma fiskeripolitikens mål, unionens lagstiftning (särskilt rådets direktiv 92/43/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG21) och bästa internationella praxis.

(9)  För att utvärdera de tekniska åtgärdernas effektivitet, bör det fastställas resultatindikatorer vad gäller minskning av fångster av fisk under minsta referensstorlek för bevarande och oavsiktliga fångster av känsliga arter samt minskning av negativ miljöpåverkan på marina livsmiljöer till följd av fiske. Dessa mål bör reflektera den gemensamma fiskeripolitikens mål och unionens miljölagstiftning (särskilt direktiv 92/43/EEG, direktiv 2009/147/EG och Europaparlamentets och rådet direktiv 2000/60/EG21).

__________________

__________________

21 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1).

21 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1).

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  Medlemsstaterna bör i så stor utsträckning som möjligt använda de tillgängliga åtgärderna enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/20141a för att hjälpa yrkesfiskarna att genomföra tekniska åtgärder och säkerställa att den gemensamma fiskeripolitikens socioekonomiska mål beaktas.

 

_______________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (EUT L 149, 20.5.2014, s. 1).

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Vissa destruktiva fiskeredskap eller metoder som innebär användning av sprängämnen, giftiga ämnen, bedövande ämnen, elektrisk ström, tryckluftshammare eller andra slagredskap, släpredskap och gripklor för att skörda röda koraller, andra typer av koraller eller koralliknande arter samt vissa harpungevär bör förbjudas utom i det särskilda fall som utgörs av trålar med elektrisk ström som får användas under vissa stränga villkor.

(11)  Vissa destruktiva fiskeredskap eller metoder som innebär användning av sprängämnen, giftiga ämnen, bedövande ämnen, elektrisk ström, tryckluftshammare eller andra slagredskap, släpredskap och gripklor för att skörda röda koraller, andra typer av koraller eller koralliknande arter samt vissa harpungevär bör förbjudas utom i det särskilda fall som utgörs av trålar med elektrisk ström som får användas under vissa stränga villkor. I detta sammanhang är det nödvändigt att säkerställa att det finns tillräcklig kunskap om effekterna av innovativa fiskeredskap, däribland trålar med elektrisk ström, och deras kumulativa effekter innan sådana redskap används i större skala. Dessutom bör det finnas ett system för övervakning, kontroll och utvärdering, till stöd för såväl genomförande och forskning som utvärdering. Befintliga tillstånd bör genomgå vetenskapliga omprövningar innan de ges permanent status som ”ej förbjudna”.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a)  Det krävs detaljerad och kvantifierad kunskap om effekterna av innovativa fiskeredskap, däribland trålar med elektrisk ström, och deras kumulativa effekter på den marina miljön och arterna innan de börjar användas allmänt i kommersiell skala. Ett effektivt övervaknings- och utvärderingsprogram måste införas.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Mot bakgrund av utlåtanden från STECF bör fiske med passiva nätredskap i Ices-sektionerna IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj och VIIk samt Ices-delområdena VIII, IX, X och XII öster om 27°W i vatten med ett karterat djup på mer än 600 meter även i fortsättningen vara förbjudet i syfte att skydda känsliga djuphavsarter.

(14)  Mot bakgrund av utlåtanden från STECF bör fiske med passiva nätredskap i Ices-sektionerna IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj och VIIk samt Ices-delområdena VIII, IX, X och XII öster om 27°W i vatten med ett karterat djup på mer än 600 meter även i fortsättningen vara förbjudet i syfte att skydda känsliga djuphavsarter, med undantag för om medlemsstaterna påvisar – antingen genom vetenskapliga studier i samråd med STECF, genom tillämpning av specifik förvaltning genom regionalisering, vilket bl.a. kan innebära minskning av antalet verksamma fartyg i området eller minskning av antalet verksamma månader, eller genom fleråriga planer – att detta fiske har mycket små bifångster av haj eller utkast.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  För vissa sällsynta arter, t.ex. vissa arter av haj och rocka, kan även en begränsad fiskeverksamhet innebära en allvarlig risk för bevarandet. För att skydda dem bör det införas ett allmänt förbud mot att fiska efter dessa arter.

(15)  För vissa arter som är sällsynta eller vars biologiska egenskaper gör dem särskilt sårbara för överutnyttjande kan även en begränsad fiskeverksamhet innebära en allvarlig risk för bevarandet. För att skydda dem bör det införas ett allmänt förbud mot att fiska efter dessa arter.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  För att hjälpa fångstsektorn att genomföra landningsskyldigheten bör medlemsstaterna införa åtgärder som gör det lättare att lagra eller hitta avsättningsmöjligheter för marina arter som inte når upp till minsta referensstorlek för bevarande. Dessa åtgärder bör innefatta stöd till investeringar i konstruktion och anpassning av landningsplatser och skyddshamnar eller stöd till investeringar för att höja värdet på fiskeriprodukter.

(21)  För att hjälpa fångstsektorn att genomföra landningsskyldigheten, och säkerställa lika villkor genom fullständig efterlevnad av den, bör medlemsstaterna införa åtgärder som gör det lättare att lagra eller hitta avsättningsmöjligheter för marina arter som inte når upp till minsta referensstorlek för bevarande. Dessa åtgärder bör innefatta stöd till investeringar i konstruktion och anpassning av landningsplatser och skyddshamnar eller stöd till investeringar för att höja värdet på fiskeriprodukter.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  I fall där vetenskapliga utlåtanden visar att det förekommer betydande oönskade fångster av arter som inte är föremål för fångstbegränsningar och därför inte omfattas av landningsskyldigheten bör medlemsstaterna genomföra pilotprojekt i syfte att undersöka hur man kan minska sådana fångster och införa lämpliga tekniska åtgärder för att uppnå detta mål.

(23)  I fall där vetenskapliga utlåtanden visar att det förekommer betydande oönskade fångster av arter bör medlemsstaterna genomföra pilotprojekt i syfte att undersöka hur man kan minska sådana fångster och införa lämpliga tekniska åtgärder för att uppnå detta mål.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Om inga tekniska åtgärder har införts på regional nivå bör de fastställda referensstandarderna gälla. Dessa referensstandarder bör hämtas från befintliga tekniska åtgärder, med beaktande av utlåtanden från STECF och yttranden från de berörda parterna. De bör bestå av referensmaskstorlekar för släpredskap och passiva nätredskap, minsta referensstorlekar för bevarande, stängda områden eller områden med begränsat tillträde, naturskyddsåtgärder för att begränsa bifångsterna av havsdäggdjur och havsfåglar i vissa områden och andra regionspecifika åtgärder som för närvarande är tillämpliga och som fortfarande behövs för att säkerställa att bevarandemålen fortsätter att uppfyllas tills dess att åtgärder vidtas inom ramen för regionaliseringen.

(24)  Om inga tekniska åtgärder har införts på regional nivå bör de fastställda referensstandarderna gälla. Dessa referensstandarder bör hämtas från befintliga tekniska åtgärder, med beaktande av utlåtanden från STECF och yttranden från de berörda parterna. De bör bestå av referensmaskstorlekar för släpredskap och passiva nätredskap, minsta referensstorlekar för bevarande, stängda områden eller områden med begränsat tillträde, naturskyddsåtgärder för att minimera och om möjligt eliminera oavsiktlig fångst av havsdäggdjur och havsfåglar i vissa områden och andra regionspecifika åtgärder som för närvarande är tillämpliga och som fortfarande behövs för att säkerställa att bevarandemålen fortsätter att uppfyllas tills dess att åtgärder vidtas inom ramen för regionaliseringen.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Medlemsstaterna kan i samarbete med berörda parter utarbeta gemensamma rekommendationer om lämpliga tekniska åtgärder som avviker från referensåtgärderna i enlighet med den gemensamma fiskeripolitikens regionaliseringsprocess.

(25)  Medlemsstaterna, i nära samarbete med berörd rådgivande nämnd, bör kunna utarbeta gemensamma rekommendationer om lämpliga tekniska åtgärder, på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga råd, som avviker från referensåtgärderna för att anpassa de tekniska åtgärderna till fiskets regionala särdrag i enlighet med den gemensamma fiskeripolitikens regionaliseringsprocess, även om det saknas en flerårig förvaltningsplan.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  Sådana regionala tekniska åtgärder bör minst vara likvärdiga med referensstandarderna vad gäller fiskemönster och skydd för känsliga arter och livsmiljöer.

(26)  Regionalisering bör användas för att utforma skräddarsydda åtgärder som beaktar varje fiskeområdes särdrag och skyddar deras känsliga arter och livsmiljöer. Sådana regionala tekniska åtgärder bör vara hållbara och minst säkerställa samma fiskemönster och skyddsnivå som referensstandarderna. Antagandet av eventuella regionala tekniska åtgärder bör bygga på bästa tillgängliga vetenskapliga råd.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(26a)  Beslut som fattas av regionala grupper av medlemsstater inom ramen för regionaliseringen bör uppfylla samma krav på demokratisk översyn som besluten i de berörda medlemsstaterna.

Ändringsförslag     27

Förslag till förordning

Skäl 26b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(26b)  Regionalisering bör användas som ett verktyg för att uppmuntra till deltagande av alla relevanta intressenter, inbegripet icke-statliga organisationer, och att ge tyngd åt yrkesfiskare och deras engagemang så att de i nära samarbete med medlemsstater, rådgivande nämnder och forskare kan arbeta för att ta fram skräddarsydda åtgärder som tar hänsyn till särdragen i varje enskilt fiskeområde och skyddar miljöförhållandena där.

Ändringsförslag     28

Förslag till förordning

Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(27a)  Om det föreligger intresse för direktförvaltning från en enskild medlemsstat kan förslag på enskilda tekniska åtgärder, för att ändra gällande bevarandeåtgärder, läggas fram efter samråd med relevanta rådgivande nämnder.

Ändringsförslag     29

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  Vid utarbetandet av gemensamma rekommendationer för att i de fleråriga planerna anta artspecifika selektiva redskap eller redskap med andra maskstorlekar som alternativ till gällande referensmaskstorlekar, bör regionala grupper av medlemsstater säkerställa att dessa alternativa redskap ger minst lika hög selektivitet som eller bättre selektivitet än referensredskapen.

(28)  Vid utarbetandet av gemensamma rekommendationer för att anta artspecifika selektiva redskap eller redskap med andra maskstorlekar som alternativ till gällande referensmaskstorlekar, bör regionala grupper av medlemsstater säkerställa att dessa alternativa redskap ger minst lika hög selektivitet som eller bättre selektivitet än referensredskapen.

Ändringsförslag     30

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  Vid utarbetandet av gemensamma rekommendationer för att i de fleråriga planerna ändra eller fastställa nya stängda områden eller områden med begränsat tillträde i syfte att skydda ungfisk eller lekansamlingar, bör regionala grupper av medlemsstater fastställa specifikationer, omfattning, varaktighet, redskapsrestriktioner och kontroll- och övervakningssystem i sina gemensamma rekommendationer.

(29)  Vid utarbetandet av gemensamma rekommendationer för att ändra eller fastställa nya stängda områden eller områden med begränsat tillträde i syfte att skydda ungfisk eller lekansamlingar, bör regionala grupper av medlemsstater fastställa specifikationer, omfattning, varaktighet, redskapsrestriktioner och kontroll- och övervakningssystem i sina gemensamma rekommendationer.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  Vid utarbetandet av gemensamma rekommendationer för att i de fleråriga planerna ändra eller fastställa minsta referensstorlekar för bevarande, bör regionala grupper av medlemsstater säkerställa att målen för den gemensamma fiskeripolitiken inte äventyras genom att säkerställa att skyddet av unga exemplar av marina arter respekteras och samtidigt säkerställa att det inte införs någon snedvridning på marknaden och att det inte skapas någon marknad för fisk som inte når upp till minsta referensstorlekar för bevarande.

(30)  Vid utarbetandet av gemensamma rekommendationer för att ändra eller fastställa minsta referensstorlekar för bevarande, bör regionala grupper av medlemsstater bidra till att målen för den gemensamma fiskeripolitiken uppnås genom att säkerställa att skyddet av unga exemplar av marina arter helt och fullt respekteras och samtidigt säkerställa att det inte införs någon snedvridning på marknaden och att det inte skapas någon marknad för fisk som inte når upp till minsta referensstorlekar för bevarande.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  Inrättandet av realtidsstängningar i förening med bestämmelser om förflyttning som en ytterligare åtgärd för att skydda ungfisk eller lekansamlingar bör tillåtas som ett alternativ som kommer att utvecklas ytterligare inom ramen för gemensamma rekommendationer. Villkoren för införande och upphävande av sådana områden samt kontroll- och övervakningsförfaranden bör fastställas i de relevanta gemensamma rekommendationerna.

(31)  Inrättandet av realtidsstängningar i förening med bestämmelser om förflyttning som en ytterligare åtgärd för att skydda ungfisk eller lekansamlingar eller känsliga arter bör tillåtas som ett alternativ som kommer att utvecklas ytterligare inom ramen för gemensamma rekommendationer. Villkoren för införande och upphävande av sådana områden, inbegripet undantag där så är lämpligt, samt kontroll- och övervakningsförfaranden bör fastställas i de relevanta gemensamma rekommendationerna.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32)  På grundval av en vetenskaplig bedömning av effekterna av innovativa redskap, vederbörligen utvärderad av STECF, kan användningen av sådana redskap eller en utvidgning till användningen av nya redskap, t.ex. trålar med elektrisk ström, ingå som ett alternativ i gemensamma rekommendationer från regionala grupper av medlemsstater. Användningen av innovativa fiskeredskap bör inte tillåtas när den vetenskapliga bedömningen visar att användningen kommer att leda till negativ påverkan på känsliga livsmiljöer och icke-målarter.

(32)  På grundval av en vetenskaplig bedömning av effekterna av innovativa redskap, vederbörligen utvärderad av STECF, inbegripet potentiella negativa effekter av vissa redskap, kan användningen eller en utvidgning till användningen av innovativa redskap, t.ex. trålar med elektrisk ström, ingå som ett alternativ i gemensamma rekommendationer från regionala grupper av medlemsstater. Användningen av innovativa fiskeredskap bör inte tillåtas när den vetenskapliga bedömningen visar att användningen kommer att leda till negativ direkt eller kumulativ påverkan på marina livsmiljöer, särskilt känsliga livsmiljöer eller icke-målarter, eller att den kommer att äventyra uppnåendet av god miljöstatus för marina vatten.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Skäl 33

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33)  I syfte att minimera bifångsterna av känsliga arter och fiskeredskapens påverkan på känsliga livsmiljöer, bör regionala grupper av medlemsstater utarbeta ytterligare åtgärder för att minska fiskets påverkan på känsliga arter och livsmiljöer. Om det finns vetenskapliga belägg för att det föreligger ett allvarligt hot mot bevarandet av sådana arter och livsmiljöer bör medlemsstaterna införa ytterligare restriktioner avseende utformningen och användningen av vissa fiskeredskap eller till och med införa ett totalt förbud mot att använda dem i den aktuella regionen. Mer specifikt kan sådana bestämmelser tillämpas på användningen av drivgarn som i vissa områden lett till betydande fångster av valar och havsfåglar.

(33)  I syfte att minimera och om möjligt eliminera de oavsiktliga fångsterna av känsliga arter och fiskeredskapens påverkan på känsliga livsmiljöer, bör regionala grupper av medlemsstater utarbeta ytterligare åtgärder för att minska fiskets påverkan på känsliga arter och livsmiljöer. Om det finns vetenskapliga belägg för att det föreligger ett allvarligt hot mot bevarandet av sådana arter och livsmiljöer bör medlemsstaterna införa ytterligare restriktioner avseende utformningen och användningen av vissa fiskeredskap eller till och med införa ett totalt förbud mot att använda dem i den aktuella regionen i syfte att skydda den marina miljön, lokala fiskbestånd och berörda kustsamhällen. Mer specifikt kan sådana bestämmelser tillämpas på användningen av drivgarn som i vissa områden lett till betydande fångster av valar och havsfåglar.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35)  I syfte att behålla de befintliga detaljerade rekommendationer som antagits av Nordostatlantiska fiskerikommissionen (NEAFC) bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på förteckningarna över känsliga marina ekosystem samt med avseende på specifika tekniska åtgärder relaterade till definierade åtgärder för att skydda birkelånga och kungsfiskar. Kommissionen bör även ges befogenhet att anta delegerade akter med avseende på inkorporering i unionsrätten av framtida ändringar av de åtgärder som antagits av NEAFC, som ingår i vissa uttryckligen definierade icke-väsentliga delar av denna förordning och som blir bindande för unionen enligt villkoren i konventionen. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå.

utgår

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Skäl 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36)  För att inte hindra vetenskaplig forskning eller utsättning och flyttning av fisk bör bestämmelserna i denna förordning inte vara tillämpliga på förfaranden som kan vara nödvändiga för sådan verksamhet.

(36)  För att inte hindra vetenskaplig forskning eller direkt utsättning och flyttning av fisk bör bestämmelserna i denna förordning inte vara tillämpliga på förfaranden som kan vara nödvändiga för sådan verksamhet.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Skäl 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37)  När tillgängliga vetenskapliga utlåtanden visar att det krävs omedelbara åtgärder för att skydda marina arter bör kommissionen ges befogenhet att i vederbörligen motiverade fall skyndsamt anta tillämpliga delegerade akter om fastställande av tekniska åtgärder för att begränsa sådana hot, vilka kompletterar eller avviker från denna förordning, eller tekniska åtgärder som fastställts på annat sätt i enlighet med unionslagstiftningen. Dessa åtgärder bör i synnerhet utformas för att hantera oväntade förändringar i beståndsmönstren till följd av hög eller låg rekrytering av ungfisk till ett bestånd, för att skydda lekande fisk eller skaldjur när bestånden befinner sig på mycket låga nivåer eller för att hantera andra förändringar i bevarandestatusen för fiskbestånd, som skulle kunna hota beståndets tillstånd. De kan innehålla restriktioner i fråga om användningen av släpredskap eller passiva redskap eller i fråga om fisket i vissa områden eller under vissa perioder.

(37)  När bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden visar att det krävs omedelbara åtgärder för att skydda marina arter och livsmiljöer bör kommissionen ges befogenhet att i vederbörligen motiverade fall skyndsamt anta tillämpliga delegerade akter om fastställande av tekniska åtgärder för att begränsa sådana hot, vilka kompletterar eller avviker från denna förordning, eller tekniska åtgärder som fastställts på annat sätt i enlighet med unionslagstiftningen. Dessa åtgärder bör i synnerhet utformas för att hantera oväntade förändringar i beståndsmönstren till följd av hög eller låg rekrytering av ungfisk till ett bestånd eller oavsiktlig fångst av känsliga arter, för att skydda lekande fisk eller skaldjur när bestånden befinner sig på mycket låga nivåer eller för att hantera andra förändringar i bevarandestatusen för fiskbestånd eller känsliga arter, som skulle kunna hota beståndets tillstånd och för att åtgärda försämringar av artpopulationer och livsmiljöer till följd av fiskets påverkan samt andra nödvändiga bevarandeåtgärder. Sådana åtgärder kan innehålla restriktioner i fråga om användningen av släpredskap eller passiva redskap eller i fråga om fisket i vissa områden eller under vissa perioder.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Skäl 38

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(38)  Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget bör delegeras till kommissionen så att den kan uppdatera förteckningen över fisk och skaldjur för vilka det råder förbud mot riktat fiske, uppdatera förteckningen över känsliga områden där fisket bör begränsas, anta tekniska åtgärder som en del av fleråriga planer, och anta tekniska åtgärder som en del av tillfälliga utkastplaner. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

(38)  Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget bör delegeras till kommissionen så att den, i syfte att fastställa resultatindikatorer för tekniska åtgärder i samband med fångster av fisk som är mindre än minsta referensstorlek för bevarande, kan fastställa de centrala fiskeriverksamheterna och nivåerna för sådana fångster som gäller för dessa centrala fiskeriverksamheter, uppdatera förteckningen över fisk och skaldjur för vilka det råder förbud mot riktat fiske, uppdatera förteckningen över känsliga områden där fisket bör begränsas, anta tekniska åtgärder som en del av fleråriga planer eller om så är nödvändigt utanför fleråriga planer, och anta tekniska åtgärder som en del av tillfälliga utkastplaner. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå och på grundval av STECF‑bedömningar. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Skäl 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40)  Senast vid utgången av 2020 och därefter vart tredje år bör kommissionen rapportera till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av denna förordning, på grundval av den information som överlämnats av medlemsstaterna och de berörda rådgivande nämnderna, efter att ha bedömts av STECF. Denna rapport bör bedöma i vilken omfattning tekniska åtgärder, både regionalt och på unionsnivå, har bidragit till att uppnå målen och nå det syfte som anges i denna förordning. På grundval av denna rapport, och när det på regional nivå finns belägg för att mål och syften inte har uppfyllts, bör medlemsstaterna i den aktuella regionen lägga fram en plan som anger vilka korrigerande åtgärder som kommer att vidtas för att säkerställa att dessa mål och syften kan uppfyllas. Kommissionen bör också föreslå Europaparlamentet och rådet nödvändiga ändringar av denna förordning, på grundval av rapporten.

(40)  Senast den ... [tre år efter denna förordnings ikraftträdande] och därefter vart tredje år bör kommissionen rapportera till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av denna förordning, på grundval av den information som överlämnats av medlemsstaterna och de berörda rådgivande nämnderna, efter att ha bedömts av STECF. Denna rapport bör bedöma i vilken omfattning tekniska åtgärder, både regionalt och på unionsnivå, har bidragit till att uppnå målen och nå nivån för de resultatindikatorer som anges i denna förordning. På grundval av denna rapport, och när det på regional nivå finns belägg för att mål inte har uppfyllts eller för att resultatindikatorerna ligger på en otillfredsställande nivå, bör medlemsstaterna i den aktuella regionen lägga fram en plan som anger vilka korrigerande åtgärder som kommer att vidtas för att säkerställa att dessa mål kan uppfyllas och resultatindikatorernas nivå kan förbättras. Kommissionen bör också föreslå Europaparlamentet och rådet nödvändiga ändringar av denna förordning, på grundval av rapporten.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Skäl 42

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(42)  Rådets förordningar (EG) nr 1967/200629, (EG) nr 1098/200730, (EG) nr 1224/200931 och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1343/201132 och (EU) nr 1380/201333 bör ändras i enlighet med detta.

(42)  Rådets förordningar (EG) nr 1967/200629, (EG) nr 1098/200730, (EG) nr 1224/200931 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/201333 bör ändras i enlighet med detta.

__________________

__________________

29 Rådets förordning (EG) nr 1967/2006 av den 21 december 2006 om förvaltningsåtgärder för hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Medelhavet, om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 och om upphävande av förordning (EG) nr 1626/94 (EUT L 409, 30.12.2006, s. 11).

29 Rådets förordning (EG) nr 1967/2006 av den 21 december 2006 om förvaltningsåtgärder för hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Medelhavet, om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 och om upphävande av förordning (EG) nr 1626/94 (EUT L 409, 30.12.2006, s. 11).

30 Rådets förordning (EG) nr 1098/2007 av den 18 september 2007 om upprättande av en flerårig plan för torskbestånden i Östersjön och det fiske som utnyttjar de bestånden, om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 och upphävande av förordning (EG) nr 779/97 (EUT L 248, 22.9.2007, s. 1).

30 Rådets förordning (EG) nr 1098/2007 av den 18 september 2007 om upprättande av en flerårig plan för torskbestånden i Östersjön och det fiske som utnyttjar de bestånden, om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 och upphävande av förordning (EG) nr 779/97 (EUT L 248, 22.9.2007, s. 1).

31 Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i unionen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009. s. 1).

31 Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i unionen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009. s. 1).

32 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1343/2011 av den 13 december 2011 om vissa bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) och om ändring av rådets förordning (EG) nr 1967/2006 om förvaltningsåtgärder för hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Medelhavet (EUT L 347, 30.12.2011, s. 44).

 

33 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).

33 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Skäl 43

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(43)  I syfte att komplettera eller ändra befintliga närmare bestämmelser som införlivar rekommendationer som antagits av Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet (AKFM) bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på tekniska åtgärder i förordning (EU) nr 1343/2011. Kommissionen bör även ges befogenhet att anta delegerade akter med avseende på inkorporering i unionsrätten av framtida ändringar av de åtgärder som antagits av AKFM, som ingår i vissa uttryckligen definierade icke-väsentliga delar av denna förordning och som blir bindande för unionen enligt villkoren i AKFM-avtalet. Förordning (EU) nr 1343/2011 bör ändras i enlighet med detta. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå.

utgår

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  användning av fiskeredskap och växelverkan mellan fiskeverksamheten och de marina ekosystemen.

(b)  användning av fiskeredskap.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 1 – led ba (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  växelverkan mellan dessa redskap och de marina ekosystemen.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Denna förordning ska tillämpas på verksamhet som bedrivs av unionsfiskefiskefartyg och av medborgare i medlemsstater, utan att detta påverkar flaggstatens primära ansvar, i de fiskezoner som avses i artikel 5 samt av fiskefartyg som för tredjelands flagg och som är registrerade i tredjeländer, när de fiskar i unionens vatten.

1.  Utan att det påverkar artikel 29 ska denna förordning tillämpas på all fiskeverksamhet (fritidsfiske och kommersiellt fiske) som bedrivs av unionsfiskefartyg och av medborgare i medlemsstater, utan att detta påverkar flaggstatens primära ansvar, i de fiskezoner som avses i artikel 5 samt av fiskefartyg som för tredjelands flagg och som är registrerade i tredjeländer, när de fiskar i unionens vatten.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Artiklarna 7 och 14 samt del A i bilagorna V–X ska även tillämpas på fritidsfiske.

2.  Denna förordning ska även tillämpas på fritidsfiske.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Som verktyg för att stödja genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken (GJP) ska de tekniska åtgärderna bidra till den gemensamma fiskeripolitikens mål enligt artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013, särskilt artikel 2.2, 2.3 och 2.5 a och j.

1.  De tekniska åtgärderna ska bidra till den gemensamma fiskeripolitikens mål enligt artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Utöver detta ska de tekniska åtgärderna i synnerhet

2.  De tekniska åtgärderna ska i synnerhet bidra till att man kan uppnå följande mål:

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  skapa optimala fiskemönster till skydd för ungfisk och lekansamlingar av marina arter,

(a)  säkerställa hållbara fiskemönster till skydd för ungfisk och lekansamlingar av marina arter, och ge lämpligt skydd.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  säkerställa att de bifångster av de marina arter som förtecknas i direktiven 92/43/EEG och 2009/147/EG och av andra känsliga arter som sker inom fisket minimeras och om möjligt elimineras så att de inte utgör ett hot mot bevarandestatusen för dessa arter,

(b)  säkerställa att oavsiktliga fångster av känsliga marina arter, i synnerhet de som förtecknas i direktiven 92/43/EEG och 2009/147/EG, som sker inom fisket minimeras och om möjligt elimineras,

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  säkerställa att fiskets miljöpåverkan på marina livsmiljöer minimeras och om möjligt elimineras så att de inte utgör ett hot mot bevarandestatusen för dessa livsmiljöer,

(c)  säkerställa, t.ex. genom lämpliga incitament, att fiskets negativa miljöpåverkan på marina livsmiljöer minimeras och om möjligt elimineras,

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  bidra till att det finns förvaltningsåtgärder införda i syfte att uppfylla skyldigheterna enligt direktiven 92/43/EEG, 2009/147/EG, 2008/56/EG och 2000/60/EG.

(d)  ha förvaltningsåtgärder i syfte att uppfylla skyldigheterna enligt direktiven 92/43/EEG, 2009/147/EG, 2008/56/EG och 2000/60/EG.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 4 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Mål

Resultatindikatorer

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Tekniska åtgärder ska ha till syfte att uppnå följande mål:

1.  För att bedöma huruvida tekniska åtgärder bidrar till uppnående av målen i artikel 3 ska följande resultatindikatorer användas:

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Säkerställa att fångsterna av marina arter som inte når upp till minsta referensstorlek för bevarande inte överstiger 5 volymprocent i enlighet med artikel 2.2 och artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013.

(a)  I vilken mån fångsterna av marina arter som inte når upp till minsta referensstorlek för bevarande gradvis minskas ner till de specifika nivåerna för centrala fiskeriverksamheter.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Säkerställa att bifångsterna av havsdäggdjur, marina reptiler, havsfåglar och andra icke kommersiellt nyttjade arter inte överstiger de nivåer som föreskrivs i unionslagstiftningen och i internationella avtal.

(b)   I vilken mån oavsiktliga fångster av havsdäggdjur, marina reptiler, havsfåglar och andra icke kommersiellt nyttjade arter gradvis minskas och om möjligt elimineras.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Säkerställa att fiskeverksamhetens miljöpåverkan på livsmiljöer på havsbotten inte överstiger de nivåer som krävs för att uppnå god miljöstatus för varje livsmiljötyp som bedöms inom ramen för direktiv 2008/56/EG i varje marin region eller delregion, med avseende på både livsmiljöernas kvalitet och det fysiska utbredningsområde inom vilket de föreskrivna nivåerna måste uppnås.

(c)  I vilken mån fiskeverksamhetens negativa miljöpåverkan på marina livsmiljöer, inklusive känsliga livsmiljöer på havsbotten, minimeras och hålls under de nivåer som krävs för att uppnå god miljöstatus, särskilt för var och en av de livsmiljötyper som bedöms inom ramen för direktiv 2008/56/EG, i varje marin region eller delregion med avseende på både livsmiljöernas kvalitet och det fysiska utbredningsområde inom vilket de föreskrivna nivåerna måste uppnås.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 32 i den här förordningen och artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013, som kompletterar den här förordningen, genom att, i det syfte som avses i punkt 1 a i den här artikeln, fastställa

 

(a) de centrala fiskeriverksamheter som avses i punkt 1,

 

(b) nivåerna på nuvarande fångster av marina arter som inte når upp till minsta referensstorlek för bevarande för var och en av de centrala fiskeriverksamheterna, på grundval av data från medlemsstaterna för referensåren 2013–2015,

 

(c) de specifika målnivåerna för minskningen av fångster av marina arter som inte når upp till minsta referensstorlek för bevarande, för var och en av de centrala fiskeriverksamheterna, i syfte att uppnå målet att säkerställa hållbara fiskemönster och skydd för ungfisk.

 

När de specifika målnivåerna i led c i första stycket fastställs ska hänsyn tas till bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, inbegripet från STECF, och till befintliga och framtida tekniska möjligheter att undvika fångst av marina arter som inte når upp till minsta referensstorlek för bevarande.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  För de delegerade akter som avses i punkt 1a får medlemsstaterna lämna in en gemensam rekommendation i enlighet med artikel 18.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 senast den ... [12 månader efter datum för den här förordningens ikraftträdande].

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1c (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1c.  Om inga sådana gemensamma rekommendationer har lämnats in före den tidsfrist som avses i punkt 1b, eller om en gemensam rekommendation som har lämnats in av medlemsstater inte anses vara förenlig med målen för den här förordningen, ska kommissionen senast den ... [18 månader efter datum för den här förordningens ikraftträdande], och som ett undantag från artikel 18.6 i förordning (EU) nr 1380/2013, anta delegerade akter som kompletterar den här förordningen genom att definiera de element som avses i punkt 1 a första stycket i den här artikeln, i enlighet med artikel 32 i den här förordningen.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1d (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1d.  För att uppnå en gradvis minskning av fångst av marina arter som inte når upp till minsta referensstorlek för bevarande, ner till nivåer som säkerställer hållbara fiskemönster, ska de specifika nivåer som avses i led c i första stycket i punkt 1a se över vart tredje år genom det förfarande som anges i punkterna 1a, 1b och 1c, och de ska minskas ytterligare, om så är lämpligt, i enlighet med bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden och befintliga och framtida tekniska möjligheter att undvika sådan fångst.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Bedömningen av i vilken mån dessa mål har uppnåtts ska ingå i den rapportering som föreskrivs i artikel 34.

2.  Den bedömning som avses i punkt 1 ska utföras i samband med den rapportering som föreskrivs i artikel 34.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 5 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Nordsjön: Ices-sektionerna34 IIa, IIIa och IV.

(a)  Nordsjön: unionsvatten i Ices‑sektionerna34 IIa, IIIa och IV.

__________________

__________________

34 Ices-sektioner (Internationella havsforskningsrådet) enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 218/2009 av den 11 mars 2009 om avlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst från medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens östra del (EUT L 87, 31.3.2009, s. 70).

34 Ices-sektioner (Internationella havsforskningsrådet) enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 218/2009 av den 11 mars 2009 om avlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst från medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens östra del (EUT L 87, 31.3.2009, s. 70).

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 5 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  nordvästliga vatten: Ices-delområdena V (med undantag av Va och andra vatten än unionsvatten i Vb), VI och VII.

(c)  nordvästliga vatten: unionsvatten i Ices-delområdena V, VI och VII.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 5 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  Yttersta randområden: vattnen runt de yttersta randområdena enligt artikel 349 första stycket i fördraget, som ska vara uppdelade i tre områden: västra Atlanten, östra Atlanten och Indiska oceanen.

(g)  Unionsvatten i Indiska oceanen och västra Atlanten: de vatten runt Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique, Mayotte, Réunion och Saint‑Martin som lyder under en medlemsstats överhöghet eller jurisdiktion.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  fiskemönster: hur fisketrycket är fördelat över åldersprofilen hos ett bestånd.

(1)  fiskemönster: hur fiskedödligheten är fördelad över ålders- och storleksprofilen hos ett bestånd.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  selektivitet: ett kvantitativt uttryck angivet som sannolikheten av att fånga fisk av en viss storlek med en viss maskstorlek (eller krokstorlek).

(2)  selektivitet: sannolikheten av att fånga fisk av en viss art eller storlek med en viss typ av redskap.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  selektivt fiske: en fiskemetods kapacitet att inrikta sig på och fånga fisk eller skaldjur av en viss storlek eller av en viss arttyp vid fiskeverksamhet, så att arter utanför målgruppen kan undvikas eller släppas oskadda.

utgår

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  riktat fiske: fiske efter en definierad art eller kombination av arter där den totala fångsten av denna art/dessa arter utgör mer än 50 % av det ekonomiska värdet av fångsten.

(4)  riktat fiske: fiskeansträngning riktad mot en specifik art eller grupp av arter där den exakta sammansättningen varierar mellan olika fiskeverksamheter och där de specifika reglerna för tekniska minimispecifikationer för maskstorlek och selektiva redskap per fiskeverksamhet fastställs på regional nivå.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  en arts bevarandestatus: en arts bevarandestatus i enlighet med definitionen i artikel 1 led i) i direktiv 92/43/EEG.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led 5b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5b)  en livsmiljös bevarandestatus: en livsmiljös bevarandestatus i enlighet med definitionen artikel 1 led e i direktiv 92/43/EEG.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  känslig art: en art vars bevarandestatus, inbegripet livsmiljö, utbredning, populationsstorlek och populationstillstånd, påverkas negativt av belastningar från mänsklig verksamhet, inbegripet fiskeverksamhet. I känsliga arter ingår, i synnerhet, de arter som förtecknas i bilagorna II och IV till direktiv 92/43/EEG, arter som omfattas av direktiv 2009/147/EG och arter som måste skyddas för att god miljöstatus enligt direktiv 2008/56/EG ska kunna uppnås.

(7)  känslig art: en art vars bevarandestatus, inbegripet livsmiljö, utbredning, populationsstorlek eller populationstillstånd, påverkas negativt av belastningar från mänsklig verksamhet, inbegripet fiskeverksamhet. I känsliga arter ingår, i synnerhet, de arter som förtecknas i bilagorna II och IV till direktiv 92/43/EEG, arter som omfattas av direktiv 2009/147/EG och arter som måste skyddas för att god miljöstatus enligt direktiv 2008/56/EG ska kunna uppnås.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  små pelagiska arter: makrill, sill/strömming, taggmakrill, ansjovis, sardin, blåvitling, silverfisk, skarpsill, trynfisk.

(8)  små pelagiska arter: bland annat makrill, sill/strömming, taggmakrill, ansjovis, sardin, blåvitling, silverfisk, skarpsill, trynfisk, oxögonfisk, rund sardinell och afrikansk sardinell.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  traditionellt (husbehovs)fiske med passiva fiskeredskap: icke-kommersiell fiskeverksamhet som utnyttjar marina levande akvatiska resurser i begränsad omfattning på lokal nivå, endast för personligt behov och endast med traditionella fiskeredskap och fiskemetoder.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  rådgivande nämnder: grupper av berörda parter som inrättats inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken för att främja att alla berörda parter företräds på ett väl avvägt sätt och bidra till att den gemensamma fiskeripolitikens mål uppnås.

(10)  rådgivande nämnder: grupper av berörda parter som inrättats enligt artikel 43 i förordning (EU) nr 1380/2013 och som bedriver sin verksamhet enligt artiklarna 44 och 45 i och bilaga III till den förordningen.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  trål: fiskeredskap som aktivt bogseras av ett eller flera fiskefartyg och som består av nät som har en kon- eller pyramidformad kropp (trålkropp) som är sluten baktill med en kasse (strut). släpredskap: alla trålar, snurrevadar och liknande redskap med en kon- eller pyramidformad trålkropp som längst bak är tillsluten med en kasse (strut) eller som består två långa vingar, en kropp och en kasse (strut) och som flyttas aktivt i vattnet.

(11)  trål: ett fiskeredskap som omfattar ett nät som aktivt bogseras av ett eller flera fiskefartyg och som längst bak är tillsluten med en kasse (strut).

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a)  släpredskap: alla trålar, snurrevadar och liknande redskap som aktivt flyttas i vattnet av ett eller flera fiskefartyg eller av något annat mekaniserat system.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  bottentrål: en trål konstruerad och riggad för att släpas på eller nära havsbotten.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  bottenpartrål: en bottentrål som släpas av två fartyg samtidigt, ett på var sida av trålen. Trålen hålls öppen horisontellt genom avståndet mellan de två fartygen när de släpar redskapet.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  bomtrål: ett redskap med ett trålnät som hålls öppet horisontellt med hjälp av ett trä- eller stålrör, dvs. bommen, och ett nätstycke försett med kätting, en så kallad kättingmatta, eller skrapkättingar och som aktivt släpas på havsbotten.

(15)  bomtrål: ett redskap med ett trålnät som hålls öppet horisontellt med hjälp av en bom, vingar eller andra liknande anordningar.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  trål med elektrisk ström: en fisketeknik (elfiske) som använder ett elektriskt fält för att fånga fisk. Trålredskapet består av ett antal elektroder fästa på redskapet i släpriktningen, vilka avger korta elektriska pulser.

(16)  trål med elektrisk ström: en trål som använder elektrisk ström för att fånga marina biologiska resurser.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led 17a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a)  landvad: instängningsnät och släpvad som läggs i från en båt och dras från land eller från en båt som är angjord eller ankrad vid land.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  passiva nätredskap: varje typ av nät/garn, insnärjningsnät eller grimgarn som antingen är förankrat och bottenstående (nät/garn eller förankrat redskap) eller som får driva med strömmen (drivgarn) och som fisken simmar in i för att sedan snärjas in eller fastna i nätstycket.

(20)  passiva nätredskap: varje typ av nät/garn, insnärjningsnät eller grimgarn som är förankrat och bottenstående (nät/garn eller förankrat redskap) och som fisken simmar in i för att sedan snärjas in eller fastna i nätstycket.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  drivgarn: ett nätredskap som består av ett eller flera nätstycken som alla hänger parallellt på en eller flera ledarmar och som flyter på vattenytan eller på en viss nivå under vattenytan med hjälp av flytanordningar och som driver med strömmen, antingen fritt eller med det fartyg vid vilket det är fäst. Det kan vara utrustat med anordningar för att stabilisera garnet eller begränsa dess drivförmåga, till exempel ett drivankare eller ett ankare vid botten fäst vid nätredskapets ena ände.

(21)  drivgarn: ett nätredskap som flyter på vattenytan eller på en viss nivå under vattenytan med hjälp av flytanordningar och som driver med strömmen, antingen fritt eller med det fartyg vid vilket det är fäst. Det kan vara utrustat med anordningar för att stabilisera garnet eller begränsa dess drivförmåga.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  bottenstående nät/garn: ett nätredskap som består av ett enda nätstycke som står vertikalt i vattnet med flöten och vikter. Det fångar levande akvatiska resurser i maskorna och förankras, eller kan förankras på något sätt i havsbotten.

(22)  stående nät/garn: ett passivt redskap som består av ett enda nätstycke som står vertikalt i vattnet med flöten och vikter.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  bottenstående insnärjningsnät: ett redskap som består av ett enda nätstycke som riggats så att nätstycket hänger från teln för att få en större mängd löst hängande nät än i ett bottenstående nät/garn. Insnärjningsnäten har oftast mindre flythjälp på huvudteln och står inte så högt vid fiske som det genomsnittliga bottenstående nätet/garnet och är förankrat, eller kan förankras på något sätt i havsbotten.

(23)  insnärjningsnät: passivt nät bestående av ett nätstycke som riggats så att nätstycket hänger från teln för att få en större mängd löst hängande nät än i ett vanligt nät/garn.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  bottenstående grimgarn: ett nätredskap som består av två eller tre nätväggar där de två yttre väggarna har stor maskstorlek och mellanlagret, som är infogat mellan dem, har små fina maskor, och som är förankrat, eller kan förankras på något sätt i havsbotten.

(24)  grimgarn: ett passivt nätredskap som består av två eller flera nätväggar där de två yttre väggarna har stor maskstorlek och mellanlagret, som är infogat mellan dem, har små maskor.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  långrev: fiskeredskap som består av en huvudlina, ibland av betydande längd, vid vilken tafsar med krokar, agnade eller utan bete, är fästade på regelbundet avstånd från varandra. Huvudlinan förankras antingen horisontellt i eller nära havsbotten, vertikalt eller kan få driva vid havsytan.

(26)  långrev: fiskeredskap som består av en huvudlina, av varierande längd, vid vilken kortare linor (tafsar) är fästade på målartsspecifikt avstånd från varandra. Huvudlinan förankras antingen horisontellt i eller nära havsbotten, vertikalt eller kan få driva vid havsytan.

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  burar, tinor och mjärdar: fällor i form av burar eller korgar gjorda i olika material med en eller flera öppningar eller ingångar; fällorna som utformats för att fånga kräftdjur eller fisk sätts ut på havsbotten antingen enskilt eller i rader, och är länkade med linor (vakarelinor) till vakare på havsytan som visar deras position.

(27)  burar, tinor och mjärdar: fällor i form av burar eller korgar med en eller flera öppningar eller ingångar; fällorna som utformats för att fånga kräftdjur, blötdjur eller fisk sätts ut på havsbotten, eller hängs upp ovanför den, antingen enskilt eller i rader, och är länkade med linor (vakarelinor) till vakare på havsytan som visar deras position.

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  handlina: fisketeknik med en fiskelina som hålls i händerna. Ett eller flera drag eller agnade krokar är fästa på linan.

(28)  handlina: en handhållen fiskelina med ett eller flera drag eller agnade krokar fästa på linan.

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  St Andrews cross: gripredskap som används för att med en saxlik rörelse skörda antingen musslor eller röda koraller på havsbotten.

(29)  St Andrews cross: gripredskap som kan användas med en saxlik rörelse för att skörda antingen musslor eller röda koraller på havsbotten.

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  strut: den bakre delen av trålen och som antingen har cylindrisk form, dvs. samma omkrets hela vägen, eller konisk form. Struten består av en eller flera paneler (nätstycken) med samma maskstorlek som är fastgjorda vid varandra längs sidorna utmed trålens axel med hjälp av en söm varpå en sidolina kan fastgöras. Av regleringsskäl rör det sig om de sista 50 maskorna i nätet.

(30)  strut: den bakre delen av trålen och som antingen har cylindrisk form, dvs. samma omkrets hela vägen, eller konisk form. Struten består av en eller flera paneler (nätstycken) som är fastgjorda vid varandra längs sidorna. Av regleringsskäl rör det sig om de sista 50 maskorna i nätet.

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  maskstorlek: maskstorleken i ett släpredskaps strut, mätt enligt det förfarande som anges i kommissionens förordning (EG) nr 517/200840.

(31)  maskstorlek:

 

(a)  I nät med knutor: det största avståndet mellan två motsatta knutar i samma maska när denna är helt utsträckt.

 

(b)  I knutlösa nät: det största avståndet mellan två motsatta spetsar på den längsta axeln i samma maska när denna är helt utsträckt.

__________________

 

40 Kommissionens förordning (EG) nr 517/2008 av den 10 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 850/98 när det gäller fastställande av maskstorlek och garntjocklek på nätredskap (EUT L 151, 11.6.2008, s. 5).

 

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32)  fyrkantsmaska: den form på maskan som uppstår när nätstycket monteras med 45° avvikelse från N-riktningen så att maskstolparna löper parallellt med och i 90° vinkel mot trålnätets längdaxel.

(32)  fyrkantsmaska: en fyrsidig maska bestående av två uppsättningar lika långa parallella stolpar, varav den ena uppsättningen är parallell med och den andra uppsättningen är vinkelrät mot nätets längdaxel.

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33)  diagonalmaska: vanliga rombformade maskor i ett nätstycke.

(33)  diagonalmaska: fyra maskstolpar av samma längd, där maskans två diagonaler är vinkelräta och en diagonal är parallell med nätstyckets längdaxel.

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36)  selektionspanel: ett nät som fästs längs räktrålens hela omkrets, nära bommen, och smalnar till en spets där det fästs vid räktrålens bottenpanel. Ett flykthål har skurits ut där selektionspanelen och struten möts, så att arter eller enskilda exemplar som är för stora för att passera genom selektionspanelen kan slippa ut, medan räkorna passerar genom selektionspanelen och in i struten.

utgår

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led 38

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(38)  nedsänkningstid: tiden från den tidpunkt då näten först läggs i vattnet till den tidpunkt då näten helt och hållet halats ombord på fiskefartyget.

(38)  nedsänkningstid: tiden från den tidpunkt då ett redskap först läggs i vattnet till den tidpunkt då det helt och hållet halats ombord på fiskefartyget.

Ändringsförslag    97

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led 39

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(39)  redskapsövervakningssensorer: elektroniska fjärrsensorer som kan placeras på trålar eller snörpvadar/ringnotar för att övervaka viktiga prestandaparametrar som avståndet mellan trålbord och fångststorlek.

(39)  redskapsövervakningssensorer: elektroniska fjärrsensorer som är fastsatta för att övervaka viktiga prestandaparametrar som avståndet mellan trålbord eller fångstvolym.

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led 39a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(39a)  rev med sänke: rev med agnade krokar med tillagda vikter för att öka revets sjunkhastighet och därmed minska tiden då det är exponerat för sjöfåglar.

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40)  ljudskrämmare: fjärrstyrda anordningar som avger akustiska signaler för att göra marina havsdäggdjur medvetna om och varna dem för att det finns fiskeredskap i närheten.

(40)  ljudskrämmare: fjärrstyrda anordningar som avger akustiska signaler för att skrämma bort arter som havsdäggdjur från fiskeredskap.

Ändringsförslag    100

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led 42

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(42)  utsortering: bruket att kasta överbord fisk med lågt värde och som omfattas av fångstbegränsningar, även om den skulle ha kunnat landas legalt, i syfte att maximera det ekonomiska värdet eller penningvärdet av den fisk som tas i hamn.

(42)  utsortering: bruket att kasta överbord fisk med lågt värde och som omfattas av fångstbegränsningar, även om den borde ha landats legalt, i syfte att maximera det ekonomiska värdet eller penningvärdet av den fisk som tas i hamn.

Ändringsförslag    101

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led 43a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(43a)  betydande negativa verkningar: betydande negativa verkningar enligt definitionen i artikel 2 c i rådets förordning (EG) nr 734/2008.

Ändringsförslag    102

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led 45a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(45a)  resultatindikatorer: en uppsättning parametrar som syftar till att bedöma hur väl de tekniska åtgärderna fungerar.

Ändringsförslag    103

Förslag till förordning

Artikel 7 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  Alla typer av projektiler.

(g)  Alla typer av projektiler, med undantag av sådana som används för att slakta tonfisk i burar eller fällor och handhållna harpuner och harpungevär som används i samband med fritidsfiske utan andningsapparat, från soluppgång till solnedgång.

Ändringsförslag    104

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Ingen del av ett släpredskap av något slag får vara konstruerad med en maskstorlek som är mindre än maskstorleken i struten. Denna bestämmelse ska inte tillämpas på nätanordningar som används för att fästa redskapsövervakningssensorer.

1.  Ingen del av ett släpredskap av något slag får ha en maskstorlek som är mindre än maskstorleken i struten. Denna bestämmelse ska inte tillämpas på nätanordningar som används för att fästa redskapsövervakningssensorer eller på selektivitetsanordningar för att förbättra storleks- eller artselektiviteten för marina arter.

Ändringsförslag    105

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Det är förbjudet att konstruera en strut eller fästa någon anordning som blockerar eller på annat sätt faktiskt gör maskorna i struten eller i någon annan del av släpredskapet mindre. Denna bestämmelse utesluter inte användningen av specificerade anordningar som används för att minska slitage, för att förstärka eller för att begränsa utsläpp av fångster i den främre delen av släpredskap.

3.  Det är förbjudet att använda eller transportera ombord på fiskefartyg någon anordning som blockerar eller på annat sätt faktiskt gör maskorna i struten eller i någon annan del av släpredskapet mindre. Denna bestämmelse utesluter inte användningen av specificerade anordningar som används för att minska slitage, för att förstärka eller för att begränsa utsläpp av fångster i den främre delen av släpredskap eller installation av anordningar för fångstkontroll.

Ändringsförslag    106

Förslag till förordning

Artikel 10 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Allmänna restriktioner vad gäller användningen av passiva nätredskap.

Allmänna restriktioner vad gäller användningen av passiva nätredskap och drivgarn

Ändringsförslag    107

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 4 – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Långfenad tonfisk (Thunnus alalunga),

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    108

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Det är förbjudet att sätta ut bottenstående nät/garn, insnärjningsnät och grimgarn vid någon position där det karterade djupet är större än 600 meter.

5.  Det är förbjudet att sätta ut bottenstående nät/garn, insnärjningsnät och grimgarn vid någon position där det karterade djupet är större än 200 meter.

Ändringsförslag    109

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 5 ska

 

(a) särskilda undantag som fastställs i bilaga V del C punkt 6, bilaga VI del C punkterna 6 och 9 samt bilaga VIII del C punkt 4 gälla där det karterade djupet är mellan 200 och 600 meter, och

 

(b) utsättning av bottenstående nät/garn, insnärjningsnät och grimgarn vid någon position där det karterade djupet är större än 200 meter vara tillåten i de fiskeområden som anges i artikel 5 e.

Ändringsförslag    110

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Det är förbjudet att med avsikt fånga, behålla ombord, omlasta eller landa de arter av fisk och skaldjur som anges i bilaga IV till direktiv 92/43/EEG utom när ett undantag har beviljats i enlighet med artikel 16 i det direktivet.

utgår

Ändringsförslag    111

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  När de fångas som bifångster, får de arter som avses i punkterna 1 och 2 inte skadas och exemplar av dessa ska omedelbart släppas tillbaka i havet.

3.  När de fångas som oavsiktliga fångster, får de arter som avses i punkt 2 inte skadas och exemplar av dessa ska omedelbart släppas tillbaka i havet.

Ändringsförslag    112

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Punkt 3 ska inte tillämpas när flaggmedlemsstaten har ett officiellt program för insamling och vetenskaplig undersökning av exemplar av de arter som förtecknas i bilaga I.

Ändringsförslag    113

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  När bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden visar att det är nödvändigt att ändra förteckningen i bilaga I genom tillägg av nya arter som måste skyddas, ska kommissionen ges befogenhet att anta sådana ändringar genom delegerade akter i enlighet med artikel 32.

4.  När bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden visar att det är nödvändigt att ändra förteckningen i bilaga I genom tillägg av nya arter som måste skyddas, eller strykning av arter som inte längre behöver vara kvar på förteckningen, ska kommissionen ges befogenhet att anta sådana ändringar genom delegerade akter i enlighet med artikel 32.

Ändringsförslag    114

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Åtgärder som antas enligt artikel 4 i denna artikel ska syfta till att uppnå det mål som anges i artikel 4.1 b.

5.  Åtgärder som antas enligt punkt 4 i denna artikel bör föregås av en bedömning av de resultatindikatorer som fastställs i artikel 4.1 b.

Ändringsförslag    115

Förslag till förordning

Artikel 12 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Bifångster av havsdäggdjur, havsfåglar och marina reptiler

Oavsiktliga fångster av havsdäggdjur, havsfåglar och marina reptiler

Ändringsförslag    116

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  När de fångas som bifångster, får de arter som avses i punkt 1 inte skadas och exemplar av dessa ska omedelbart släppas tillbaka i havet.

2.  När de fångas oavsiktligt, får de arter som avses i punkt 1 inte skadas och exemplar av dessa ska omedelbart släppas tillbaka i havet. Fiskefartygets operatörer ska registrera och till behöriga myndigheter överföra information om dessa oavsiktliga fångster, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/10041a.

 

_______________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1004 av den 17 maj 2017 om upprättande av en unionsram för insamling, förvaltning och användning av data inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskapliga utlåtanden rörande den gemensamma fiskeripolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 199/2008 (EUT L 157, 20.6.2017, s. 1).

Ändringsförslag    117

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 1 och 2 ska det vara tillåtet att behålla ombord, omlasta eller landa exemplar av marina arter som avses i punkt 1 och som fångats som bifångst, om denna verksamhet är nödvändig för att främja de enskilda djurens återhämtning och under förutsättning att de berörda behöriga myndigheterna har fått full information i förväg.

3.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 1 och 2 ska det vara tillåtet att behålla ombord, omlasta eller landa exemplar av marina arter som avses i punkt 1 och som fångats oavsiktligt, om denna verksamhet är nödvändig för att främja de enskilda djurens återhämtning. Det ska vara tillåtet att behålla ombord, omlasta eller landa exemplar av marina arter om exemplaret är dött och om det kan användas för vetenskapliga ändamål. De nationella behöriga myndigheterna ska ges full information i förväg.

Ändringsförslag    118

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas när flaggmedlemsstaten har ett officiellt program för insamling och vetenskaplig undersökning av exemplar av havsfåglar, reptiler eller havsdäggdjur.

Ändringsförslag    119

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Åtgärder som antas enligt artikel 4 i denna artikel ska syfta till att uppnå det mål som anges i artikel 4.1 b.

5.  Åtgärder som antas enligt punkt 4 i denna artikel ska syfta till att uppnå de mål som anges i denna förordning vad gäller resultatindikatorerna i artikel 4.1 b.

Ändringsförslag    120

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Medlemsstaterna ska övervaka resultaten av de åtgärder som antas enligt denna artikel när det gäller att minimera oavsiktliga fångster och ska rapportera till kommissionen om framstegen senast den ... [2 år efter datum för denna förordnings ikraftträdande] och därefter vart tredje år.

Ändringsförslag    121

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Det är förbjudet att använda de fiskeredskap som specificeras i bilaga II inom de relevanta områden som anges i den bilagan.

1.  Det är förbjudet att använda de fiskeredskap som specificeras i bilaga II inom de relevanta områden som anges i den bilagan. Medlemsstaterna ska göra lämpliga bedömningar när fiskeredskap sätts ut i särskilda bevarandeområden enligt direktiv 92/43/EEG och i särskilda skyddade områden enligt direktiv 2009/147/EG.

Ändringsförslag    122

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Att medvetet störa, försämra eller förstöra känsliga livsmiljöer och fortplantnings- eller viloplatser för känsliga arter ska vara förbjudet.

Ändringsförslag    123

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  När bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden rekommenderar en ändring av förteckningen över områden i bilaga II, inbegripet tillägg av nya områden, ska kommissionen ges befogenhet att anta sådana ändringar genom delegerade akter, enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 11.2 och 11.3 i förordning (EU) nr 1380/2013. När den antar sådana ändringar ska kommissionen ge särskild akt på att begränsa negativa effekter av att fiskeverksamheten flyttas till andra känsliga områden.

2.  När bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden rekommenderar en brådskande ändring av förteckningen över områden i bilaga II, ska kommissionen ges befogenhet att anta sådana ändringar genom delegerade akter, enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 11.2 och 11.3 i förordning (EU) nr 1380/2013. När den lägger fram ett förslag med sådana ändringar ska kommissionen låta förslaget åtföljas av en komplett karta över det känsliga området och ge särskild akt på att begränsa negativa sociala, ekonomiska och miljömässiga effekter av att fiskeverksamheten flyttas till andra områden.

Ändringsförslag    124

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  När sådana livmiljöer förekommer i vatten som står under en medlemsstats överhöghet eller jurisdiktion ska den medlemsstaten ha befogenhet att upprätta stängda områden eller vidta andra bevarandeåtgärder för att skydda sådana livsmiljöer, enligt det förfarande som fastställs i artikel 11 i förordning (EU) nr 1380/2013. Sådana åtgärder ska vara förenliga med målen i artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013 och vara minst lika stränga som åtgärder som är tillämpliga enligt unionslagstiftningen.

3.  När områdena i bilaga II finns i vatten som står under en medlemsstats överhöghet eller jurisdiktion ska den medlemsstaten ha befogenhet att upprätta stängda områden eller vidta andra bevarandeåtgärder för att skydda sådana livsmiljöer, enligt det förfarande som fastställs i artikel 11 i förordning (EU) nr 1380/2013. Sådana åtgärder ska vara förenliga med målen i artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013 och vara minst lika stränga som åtgärder som är tillämpliga enligt unionslagstiftningen.

Ändringsförslag    125

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Medlemsstaterna ska införa åtgärder för att skydda områden där känsliga marina ekosystem enligt definitionen i artikel 2 b i rådets förordning (EG) nr 734/2008 förekommer eller sannolikt kan förekomma i vatten som omfattas av deras suveränitet eller jurisdiktion och stänga dessa områden för fiske med bottenredskap, om inte bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden visar att sådana verksamheter inte har betydande negativa verkningar på dessa ekosystem. Sådana åtgärder ska vara förenliga med de resolutioner som antagits av FN:s generalförsamling, i synnerhet resolutionerna 61/105 och 64/72, och ska åtminstone motsvara den skyddsnivå som föreskrivs för känsliga marina ekosystem enligt förordning (EG) nr 734/2008.

Ändringsförslag    126

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  garantera skydd av unga exemplar av marina arter i enlighet med artikel 15.11 och 15.12 i förordning (EU) nr 1380/2013,

(a)  garantera skydd av unga exemplar av marina arter så att majoriteten av fisken har uppnått lekålder innan den fångas, i enlighet med artikel 15.11 och 15.12 i förordning (EU) nr 1380/2013,

Ändringsförslag    127

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  förbjuda saluföring för användning som livsmedel av unga exemplar av marina arter i enlighet med artiklarna 2.5 b och 15.11 i förordning (EU) nr 1380/2013,

Ändringsförslag    128

Förslag till förordning

Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 14a

 

Importerade fiskeriprodukter avsedda som livsmedel

 

Importerade fiskeriprodukter som är avsedda som livsmedel och som har fångats utanför unionens vatten i de områden, delområden och sektioner som avses i artikel 5 ska uppfylla de krav på minsta referensstorlek för bevarande som fastställs i bilagorna till denna förordning.

Ändringsförslag    129

Förslag till förordning

Artikel 15 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska ha infört åtgärder för att underlätta lagring av eller för att finna avsättning för fångster som inte når upp till minsta referensstorlekar för bevarande och som landas i enlighet med artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013. Dessa åtgärder får innefatta stöd till investeringar i konstruktion och anpassning av landningsplatser och skyddshamnar eller stöd till investeringar för att höja värdet på fiskeriprodukter.

Medlemsstaterna ska ha infört adekvata åtgärder för att underlätta lagring av eller för att finna avsättning för fångster som inte når upp till minsta referensstorlekar för bevarande och som landas i enlighet med artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013. Dessa åtgärder ska innefatta stöd till investeringar i konstruktion och anpassning av landningsplatser och skyddshamnar samt stöd till investeringar för att höja värdet på fiskeriprodukter.

Ändringsförslag    130

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Det är förbjudet att utsortera fisk och att släppa tillbaka fisk i havet (slipping).

1.  Det är förbjudet att utsortera fisk.

Ändringsförslag    131

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Punkt 1 ska inte tillämpas på fångster av arter som är undantagna från tillämpningen av landningsskyldigheten i enlighet med artikel 15.4 i förordning (EU) nr 1380/2013.

2.  Punkt 1 ska inte tillämpas på fiskeverksamhet som bedrivs i Medelhavet eller på fångster av arter som är undantagna från tillämpningen av landningsskyldigheten i enlighet med artikel 15.4 i förordning (EU) nr 1380/2013.

Ändringsförslag    132

Förslag till förordning

Artikel 17 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Arter som inte omfattas av fångstbegränsningar

Pilotprojekt för undvikande av oönskade fångster

Ändringsförslag    133

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna får utföra pilotprojekt i syfte att utforska metoder för att undvika, minimera och eliminera oönskade fångster av arter som inte omfattas av fångstbegränsningar. Sådana pilotprojekt ska beakta bästa tillgängliga vetenskapliga yttranden från relevanta rådgivande nämnder och grunda sig på bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden.

1.  Medlemsstaterna får utföra pilotprojekt i syfte att utforska metoder för att undvika, minimera och eliminera oönskade fångster. Sådana pilotprojekt ska beakta bästa tillgängliga vetenskapliga yttranden från relevanta rådgivande nämnder och grunda sig på bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden.

Ändringsförslag    134

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  När resultaten av pilotstudierna eller andra vetenskapliga utlåtanden visar att de oönskade fångsterna av arter som inte omfattas av fångstbegränsningar är betydande, får medlemsstaterna fastställa tekniska åtgärder för att minska de oönskade fångsterna i enlighet med förfarandet i artikel 19 i förordning (EU) nr 1380/2013. Dessa tekniska åtgärder ska endast vara tillämpliga på fiskefartyg som för den aktuella medlemsstatens flagg.

2.  När resultaten av pilotstudierna eller andra vetenskapliga utlåtanden visar att de oönskade fångsterna av arter som inte omfattas av fångstbegränsningar är betydande, ska medlemsstaterna fastställa tekniska åtgärder för att undvika eller så långt som möjligt minska de oönskade fångsterna i enlighet med förfarandet i artikel 19 i förordning (EU) nr 1380/2013 eller i artikel 18 i den här förordningen.

Ändringsförslag    135

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Om andra medlemsstater vill införa liknande tekniska åtgärder kan en gemensam rekommendation läggas fram i enlighet med artikel 18.

Ändringsförslag    136

Förslag till förordning

Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 17a

 

Undantag från landningsskyldigheten

 

1. Genom undantag från artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska de fiskefartyg som frivilligt deltar i ett system med fullständig dokumentation av fångster och utkast inte vara skyldiga att landa fångster som inte kan utnyttjas kommersiellt, förutsatt att fångsterna registreras och räknas av från kvoter, när så är relevant.

 

2. De system med fullständig dokumentation som avses i punkt 1 ska möjliggöra registrering av samtliga uppgifter om fiskeverksamhet, inbegripet fångster och utkast.

 

3. De system med fullständig dokumentation som avses i punkt 1 kan inrättas av en medlemsstat med kommissionens godkännande eller genom en unionsrättsakt. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 32 med avseende på

 

(a) inrättande eller godkännande av sådana system med fullständig dokumentation,

 

(b) de uppgifter som ska registreras och systemens särdrag, med beaktande av punkt 2 i den här artikeln.

Ändringsförslag    137

Förslag till förordning

Artikel 17b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 17b

 

Dokumentation

 

I enlighet med artikel 49 i förordning (EG) nr 1224/2009 kan medlemsstaterna införa system för elektronisk övervakning i syfte att dokumentera fångster, utkast och fiskeverksamhet.

Ändringsförslag    138

Förslag till förordning

Kapitel II – avsnitt 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

AVSNITT 5a

 

ANPASSNING AV FISKEFARTYG

 

Artikel 17c

 

Anpassning av tonnage

 

På nya och befintliga fiskefartyg är det tillåtet att öka fartygets tonnage för att förbättra säkerheten ombord, arbetsvillkoren, hygienen och produktkvaliteten samt att öka fartygets tonnage för att lagra oönskad fångst som omfattas av landningsskyldigheten i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013, förutsatt att detta inte innebär att fartyget får ökad fångstkapacitet. De motsvarande volymerna ska inte beaktas när fiskekapaciteten bedöms i förhållande till de tak som fastställs i bilaga II till förordning (EU) nr 1380/2013, och inte heller vid de kontroller av inträden i och utträden ur flottor som avses i artikel 23 i den förordningen.

Ändringsförslag    139

Förslag till förordning

Artikel 18 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vägledande principer

Regionala tekniska åtgärder

Ändringsförslag    140

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1 – led g

(g)  I bilaga XI för de yttersta randområdena.

(g)  I bilaga XI för unionens vatten i Indiska oceanen och västra Atlanten.

Ändringsförslag    141

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Bestämmelserna om maskstorlek i del B i bilagorna V till XI ska endast tillämpas i den mån det inte har antagits någon delegerad akt om denna fråga för de berörda fiskerierna i enlighet med punkt 2 i den här artikeln senast den ... [18 månader efter datum för denna förordnings ikraftträdande]. Om del B i en bilaga till den här förordningen blir tillämplig ska kommissionen, oberoende av artikel 6.1 led 4, senast samma dag anta en delegerad akt i enlighet med artikel 32 som kompletterar den här förordningen med en definition av ”riktat fiske” för tillämpningen av del B i det aktuella fiskeområdet och på den berörda fiskeriverksamheten.

 

Fram till det datum som infaller först av det datum som avses i andra stycket i den här punkten eller datum för antagande av den delegerade akt som avses i det stycket, ska de bestämmelser om maskstorlek som är gällande den ... [dagen före datum för denna förordnings ikraftträdande*] fortsätta att tillämpas i det berörda fiskeområdet.

 

________________________

 

* Om denna lösning godtas ska artiklarna 35–41 anpassas vid förhandlingarna med rådet, efter fastställande av vilka åtgärder som ska fortsätta att gälla fram till den tidsfrist som anges här.

Ändringsförslag    142

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Där så är lämpligt för att uppnå målen för den gemensamma fiskeripolitiken och ta hänsyn till regionala särdrag kan tekniska åtgärder som avviker från de åtgärder som avses i punkt 1 i den här artikeln antas i samband med en flerårig plan i enlighet med artiklarna 9 och 10 i förordning (EU) nr 1380/2013.

Ändringsförslag    143

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  I enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013 får medlemsstaterna lämna in gemensamma rekommendationer som definierar lämpliga tekniska åtgärder på regional nivå som avviker från de åtgärder som avses i punkt 1.

2.  Om det inte finns någon flerårig plan för de berörda fiskeriverksamheterna eller om den relevanta fleråriga planen inte innehåller några tekniska åtgärder eller något förfarande för antagande av sådana tekniska åtgärder ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 32 i den här förordningen och artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013 som kompletterar den här förordningen genom att definiera lämpliga tekniska åtgärder på regional nivå som avviker från de åtgärder som avses i punkt 1, i synnerhet genom att fastställa maskstorlekar som ska tillämpas på regional nivå. För antagande av sådana delegerade akter får medlemsstaterna lämna in en gemensam rekommendation i enlighet med artikel 18.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 senast den ... [12 månader efter datum för denna förordnings ikraftträdande]. Kommissionen ska offentliggöra dessa gemensamma rekommendationer omedelbart efter det att de har lämnats in av medlemsstaterna och ska även offentliggöra eventuella vetenskapliga bedömningar som har gjorts för att säkerställa att de är förenliga med artikel 18.5 i förordning (EU) nr 1380/2013.

Ändringsförslag    144

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  De åtgärder som antas i enlighet med punkterna 1a och 2 ska

 

(a) syfta till att uppnå de mål som anges i artikel 3 i den här förordningen, med särskild hänsyn till de resultatindikatorer som anges i artikel 4,

 

(b) ledas av principen om god förvaltning som anges i artikel 3 i förordning (EU) nr 1380/2013,

 

(c) ge incitament till fiskefartyg som använder selektiva fiskeredskap eller miljövänligare fiskemetoder, inbegripet genom tilldelning av fiskemöjligheter och

 

(d) åtminstone vara likvärdiga med åtgärderna i punkt 1 eller, vad gäller bestämmelser om maskstorlek, med de åtgärder som är tillämpliga från och med den ... [dagen före datum för denna förordnings ikraftträdande] vad gäller fiskemönster och skyddsnivå för känsliga arter och livsmiljöer.

Ändringsförslag    145

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Tekniska åtgärder som rekommenderas i enlighet med punkt 2 ska, med avseende på fiskemönster och skydd för känsliga arter och livsmiljöer, minst vara likvärdiga med de åtgärder som avses i punkt 1.

3.  I enlighet med artikel 18.5 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska medlemsstaterna basera de gemensamma rekommendationer som avses i punkt 2 i den här artikeln på bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden. Dessa vetenskapliga utlåtanden ska beakta sådana åtgärders påverkan på målarter och känsliga arter och livsmiljöer och visa hur åtgärderna främjar bevarandet av det marina ekosystemet.

Ändringsförslag    146

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 18.1, 18.3 och 18.6 i förordning (EU) nr 1380/2013 får kommissionen anta sådana delegerade akter även i avsaknad av en sådan gemensam rekommendation som avses i de punkterna.

Ändringsförslag    147

Förslag till förordning

Artikel 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 19

utgår

Regionala åtgärder inom ramen för fleråriga planer

 

1.  Kommissionen ska ges befogenhet att fastställa tekniska åtgärder på regional nivå i syfte att uppnå målen i fleråriga planer enligt artiklarna 9 och 10 i förordning (EU) nr 1380/2013. Sådana åtgärder ska fastställas genom delegerade akter som ska antas i enlighet med artikel 32 i denna förordning och artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013.

 

2.  Åtgärder som fastställs i enlighet med punkt 1 kan

 

(a)  ändra eller komplettera de åtgärder som anges i bilagorna V–XI,

 

(b)  avvika från de åtgärder som anges i bilagorna V–XI för ett visst område eller en viss tidsperiod, under förutsättning att det kan visas att dessa åtgärder inte innebär några bevarandemässiga fördelar i det området eller under den perioden eller att den alternativa åtgärden uppnår samma mål.

 

3.  En flerårig plan kan definiera vilken typ av tekniska åtgärder som får antas enligt punkterna 1 och 2 för den aktuella regionen.

 

4.  De åtgärder som antas i enlighet med punkterna 1 och 2 ska

 

(a)  syfta till att uppnå de mål som anges i artiklarna 3 och 4 i denna förordning,

 

(b)  ledas av principen om god förvaltning som anges i artikel 3 i förordning (EU) nr 1380/2013 och

 

(c)  ge incitament till fiskefartyg som använder selektiva fiskeredskap eller miljövänligare fiskemetoder genom tilldelning av fiskemöjligheter.

 

5.  När medlemsstaterna lämnar in gemensamma rekommendationer om upprättande av tekniska åtgärder så som avses i punkt 1, ska de tillhandahålla vetenskapliga utlåtanden som stöder antagandet av åtgärderna.

 

6.  Kommissionen får begära att STECF gör en bedömning av de gemensamma rekommendationer som avses i punkt 5.

 

Ändringsförslag    148

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När medlemsstaterna lämnar in gemensamma rekommendationer i enlighet med artikel 19 för att definiera storleksselektiva och artselektiva redskap ska de tillhandahålla bevis för att dessa redskap minst uppfyller ett av följande kriterier:

1.  När medlemsstaterna lämnar in gemensamma rekommendationer i enlighet med artikel 18 för att definiera storleksselektiva och artselektiva redskap ska de tillhandahålla bevis för att dessa redskap minst uppfyller ett av följande kriterier:

Ändringsförslag    149

Förslag till förordning

Artikel 21 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När medlemsstater lämnar in gemensamma rekommendationer i enlighet med artikel 19 i syfte att ändra de stängda områden eller områden med begränsat tillträde som förtecknas i del C i bilagorna V–VIII och X samt del B i bilaga XI eller fastställa nya stängda områden eller områden med begränsat tillträde, ska de, med avseende på sådana stängda områden eller områden med begränsat tillträde, i rekommendationerna ange följande:

När medlemsstater lämnar in gemensamma rekommendationer i enlighet med artikel 18 i syfte att ändra de stängda områden eller områden med begränsat tillträde som förtecknas i del C i bilagorna V–VIII och X samt del B i bilaga XI, fastställa nya stängda områden eller områden med begränsat tillträde, eller stryka dem, ska de, med avseende på sådana stängda områden eller områden med begränsat tillträde, i rekommendationerna ange följande:

Ändringsförslag    150

Förslag till förordning

Artikel 21 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Om medlemsstaterna inte antar gemensamma rekommendationer får kommissionen anta delegerade akter i enlighet med artikel 32 för att fastställa stängda områden eller områden med begränsat tillträde på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden.

Ändringsförslag    151

Förslag till förordning

Artikel 22 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När medlemsstater lämnar in gemensamma rekommendationer i enlighet med artikel 19 i syfte att ändra eller fastställa minsta referensstorlekar för bevarande i förteckningen i del A i bilagorna V–X ska de respektera målet att säkerställa skydd för ungfisk och lekansamlingar av marina arter.

1.  När medlemsstater lämnar in gemensamma rekommendationer i enlighet med artikel 18 i syfte att ändra eller fastställa minsta referensstorlekar för bevarande i förteckningen i del A i bilagorna V–X ska de respektera målet att säkerställa skydd för ungfisk och lekansamlingar av marina arter. Gemensamma rekommendationer ska bygga på bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden och beakta biologiska grunder, i synnerhet arternas mognadsgrad. Gemensamma rekommendationer ska inte äventyra kontrollen och efterlevnadsbestämmelserna när det gäller att landa och saluföra fiskeriprodukter.

Ändringsförslag     152

Förslag till förordning

Artikel 23 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När medlemsstater lämnar in gemensamma rekommendationer i enlighet med artikel 19 i syfte att införa realtidsstängningar eller bestämmelser om förflyttning som har till syfte att säkerställa skydd av ansamlingar av ungfisk eller lekande fisk eller skaldjursarter ska de i rekommendationerna ange följande:

När medlemsstater lämnar in gemensamma rekommendationer i enlighet med artikel 18 i syfte att införa realtidsstängningar eller bestämmelser om förflyttning som har till syfte att säkerställa skydd av ansamlingar av ungfisk eller lekande fisk eller skaldjursarter eller känsliga arter ska de i rekommendationerna ange följande:

Ändringsförslag    153

Förslag till förordning

Artikel 23 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Om det bara är fartyg från en enda medlemsstat som påverkas av stängningarna i realtid eller av förflyttningarna ska det på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden antas åtgärder för att minska inverkan på de berörda fartygen.

Ändringsförslag    154

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När medlemsstaterna lämnar in gemensamma rekommendationer i enlighet med artikel 19 för att möjliggöra användning av eller utöka användningen av innovativa fiskeredskap inbegripet trål med elektrisk ström enligt beskrivningen i del E i bilaga V inom ett visst havsområde, ska de tillhandhålla en bedömning av de sannolika effekter som användningen av sådana redskap kommer att få på målarterna och på känsliga arter och livsmiljöer.

1.  När medlemsstaterna lämnar in gemensamma rekommendationer i enlighet med artikel 18 för att möjliggöra användning av eller utöka användningen av innovativa fiskeredskap inbegripet trål med elektrisk ström enligt beskrivningen i del E i bilaga V inom ett visst havsområde, ska de tillhandhålla en bedömning av de sannolika effekter som användningen av sådana redskap kommer att få på målarterna och på känsliga arter och livsmiljöer.

 

En sådan bedömning ska baseras på användning av det innovativa redskapet under en provperiod som ska begränsas till högst 5 procent av de fartyg som för ögonblicket befinner sig i den verksamhetsgrenen på minst fyra år.

Ändringsförslag    155

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Användning av innovativa fiskeredskap ska inte tillåtas när bedömningarna visar att sådan användning kommer att leda till negativ påverkan på känsliga livsmiljöer och icke-målarter.

3.  Användning av innovativa fiskeredskap ska bara tillåtas i kommersiell skala när bedömningarna enligt punkt 1 visar att sådan användning, jämfört med befintliga reglerade redskap och metoder, inte kommer att leda till direkt eller kumulativ negativ påverkan på marina livsmiljöer, däribland känsliga livsmiljöer eller icke-målarter.

Ändringsförslag    156

Förslag till förordning

Artikel 25 – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  framlägga information om hur väl åtgärderna för att minska påverkan och övervakningssystemen fungerar,

Ändringsförslag    157

Förslag till förordning

Artikel 25 – strecksats 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

  ange åtgärder i syfte att minska fiskeredskapens påverkan på de livsmiljöer som avses i artikel 13 eller andra känsliga livsmiljöer utanför Natura 2000-områden,

  ange åtgärder i syfte att minimera fiskeredskapens påverkan på de livsmiljöer som avses i artikel 13,

Ändringsförslag    158

Förslag till förordning

Artikel 25 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna ska säkerställa lämpligt samråd med de fiskare som direkt berörs av dessa åtgärder.

Ändringsförslag    159

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  Undantag som antagits i enlighet med artikel 15.4 i förordning (EG) nr 1380/2013.

Ändringsförslag    160

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Syftet med de åtgärder som avses i punkt 1 ska vara att uppnå det mål som fastställs i artikel 3 och i synnerhet att skydda ansamlingar av ungfisk eller lekande fisk eller skaldjursarter.

2.  Syftet med de åtgärder som avses i punkt 1 ska vara att uppnå det mål som fastställs i artikel 3 och i synnerhet att skydda ansamlingar av ungfisk eller lekande fisk eller skaldjursarter. Åtgärderna ska vara minst lika strikta som tekniska åtgärder som antas på unionsnivå.

Ändringsförslag    161

Förslag till förordning

Artikel 26a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 26a

 

Pilotprojekt om fullständig dokumentation av fångster och utkast

 

1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 32 i den här förordningen och artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013 som kompletterar den här förordningen genom att fastställa pilotprojekt för utformning av ett system med fullständig dokumentation av fångster och utkast baserat på mätbara mål, i syfte att inrätta en resultatbaserad fiskeriförvaltning.

 

2. De pilotprojekt som avses i punkt 1 i den här artikeln kan avvika från de åtgärder som fastställs i del B i bilagorna V–XI för ett specifikt område och under en period av högst ett år, under förutsättning att det kan påvisas att sådana pilotprojekt syftar till att uppnå de mål som anges i artikel 3 och skapa förenlighet med resultatindikatorerna i artikel 4 och i synnerhet förbättra selektiviteten för berörda fiskeredskap eller fiskemetoder eller på annat sätt minska miljöpåverkan. Denna ettårsperiod kan förlängas med ett år på samma villkor. Projektet ska begränsas till högst 5 procent av fartygen i den verksamhetsgrenen per medlemsstat.

 

3. När medlemsstaterna lämnar in gemensamma rekommendationer om upprättande av de pilotprojekt som avses i punkt 1 ska de tillhandahålla vetenskapliga utlåtanden som stöder antagandet av sådana pilotprojekt. STECF ska göra en bedömning av dessa gemensamma rekommendationer och ska offentliggöra denna bedömning. Inom sex månader efter projektets slutförande ska medlemsstaterna lämna in en rapport till kommissionen om resultatet, inbegripet en detaljerad bedömning av ändrad selektivitet och annan miljöpåverkan.

 

4. STECF ska göra en bedömning av rapporten i punkt 3. Om STECF bedömer att de nya redskapen eller metoderna lyckas uppnå målen i punkt 2 kan kommissionen lägga fram ett förslag i enlighet med EUF-fördraget i syfte att sprida användningen av dessa redskap eller metoder. STECF:s bedömning ska offentliggöras.

 

5. Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 32 för att som komplement till den här förordningen fastställa tekniska specifikationer för ett sådant system för fullständig dokumentation av fångster och utkast som avses i punkt 1.

Ändringsförslag    162

Förslag till förordning

Artikel 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 28

utgår

Nordostatlantiska fiskerikommissionen (NEAFC)

 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 32 med avseende på

 

(a)  att i unionslagstiftningen införliva vissa tekniska åtgärder som antagits av Nordostatlantiska fiskerikommissionen (NEAFC), inbegripet förteckningar över känsliga marina ekosystem och särskilda tekniska åtgärder för fisket efter blåvitling och kungsfiskar som anges i NEAFC:s rekommendationer 05:2013, 19:2014, 01:2015, 02:2015, och

 

(b)  att anta andra tekniska åtgärder som kompletterar eller ändrar vissa icke väsentliga delar av de lagstiftningsakter som införlivar NEAFC:s rekommendationer.

 

Ändringsförslag    163

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  De tekniska åtgärder som anges i denna förordning ska inte gälla för fiskeverksamhet som bedrivs enbart för vetenskapliga undersökningar med förbehåll för följande villkor:

1.  De tekniska åtgärder som anges i denna förordning ska inte gälla för fiskeverksamhet som bedrivs i samband med vetenskapliga undersökningar med förbehåll för följande villkor:

Ändringsförslag    164

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  säljs för andra ändamål än för direkt användning som livsmedel.

(b)  när det rör sig om exemplar som underskrider den minsta referensstorleken för bevarande, säljs för andra ändamål än för direkt användning som livsmedel.

Ändringsförslag    165

Förslag till förordning

Artikel 30 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utsättning och flyttning

Direkt utsättning och flyttning

Ändringsförslag    166

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  De tekniska åtgärder som förskrivs i denna förordning ska inte gälla för fiskeinsatser vars enda syfte är utsättning eller flyttning av marina arter, under förutsättning att dessa insatser utförs med tillstånd från och under överinseende av den eller de medlemsstater som har ett direkt förvaltningsintresse.

1.  De tekniska åtgärder som förskrivs i denna förordning ska inte gälla för fiskeinsatser vars enda syfte är direkt utsättning eller flyttning av marina arter, under förutsättning att dessa insatser utförs med tillstånd från och under överinseende av den eller de medlemsstater som har ett direkt förvaltningsintresse.

Ändringsförslag    167

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om utsättningen eller flyttningen utförs i en annan medlemsstats eller andra medlemsstaters vatten ska kommissionen och alla dessa medlemsstater informeras minst en månad i förväg om planerna på att utföra sådana fiskeinsatser.

2.  Om den direkta utsättningen eller flyttningen utförs i en annan medlemsstats eller andra medlemsstaters vatten ska kommissionen och alla dessa medlemsstater informeras minst en månad i förväg om planerna på att utföra sådana fiskeinsatser.

Ändringsförslag    168

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När tillgängliga vetenskapliga utlåtanden visar att det krävs omedelbara åtgärder för att skydda marina arter ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 32 med avseende på att begränsa sådana hot. Dessa akter kan, i synnerhet, innehålla restriktioner i fråga om användningen av fiskeredskap eller i fråga om fisket i vissa områden eller under vissa perioder.

1.  När tillgängliga vetenskapliga utlåtanden visar att det krävs omedelbara åtgärder för att skydda marina arter eller marina livsmiljöer ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 32 med avseende på att begränsa sådana hot. Dessa akter kan, i synnerhet, innehålla restriktioner i fråga om användningen av fiskeredskap eller i fråga om fisket i vissa områden eller under vissa perioder eller eventuella andra nödvändiga bevarandeåtgärder.

Ändringsförslag    169

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Delegerade akter enligt punkt 1 ska gälla under en period av högst tre år utan att det påverkar tillämpningen av artikel 32.6.

3.  Delegerade akter enligt punkt 1 ska gälla under en period av högst två år utan att det påverkar tillämpningen av artikel 32.6.

Ändringsförslag    170

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Senast vid utgången av 2020 och därefter vart tredje år ska kommissionen lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av denna förordning, på grundval av den information som överlämnats av medlemsstaterna och de berörda rådgivande nämnderna, efter att ha bedömts av STECF. Denna rapport ska bedöma i vilken omfattning tekniska åtgärder, både regionalt och på unionsnivå, har bidragit till att uppnå målen enligt artiklarna 3 och 4.

1.  Senast den ... [tre år efter denna förordnings ikraftträdande] och därefter vart tredje år ska kommissionen lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av denna förordning, på grundval av den information som överlämnats av medlemsstaterna och de berörda rådgivande nämnderna, efter att ha bedömts av STECF. Denna rapport ska bedöma i vilken omfattning tekniska åtgärder, både regionalt och på unionsnivå, har bidragit till att uppnå målen enligt artikel 3 och på grundval av resultatindikatorerna i artikel 4.

Ändringsförslag    171

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  På grundval av denna rapport, och när det på regional nivå finns belägg för att målen inte har uppfyllts, bör medlemsstaterna i den aktuella regionen, inom sex månader efter det att den rapport som avses i punkt 1 lämnats in, lägga fram en plan som anger vilka korrigerande åtgärder som kommer att vidtas för att säkerställa att dessa mål kan uppfyllas.

2.  På grundval av denna rapport, och när det på regional nivå finns belägg för att målen inte har uppfyllts, eller att de specifika fångstnivåerna för fisk under minsta referensstorlek för bevarande för centrala fiskeriverksamheter i enlighet med artikel 4.1 a har överskridits, ska medlemsstaterna i den aktuella regionen, inom tolv månader efter det att den rapport som avses i punkt 1 lämnats in, lägga fram en plan som anger vilka korrigerande åtgärder som kommer att vidtas för att säkerställa att målen i artikel 3 kan uppfyllas och att fångster av marina arter under minsta referensstorlek för bevarande kan minskas till de nivåer som avses i artikel 4.1 a.

Ändringsförslag    172

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Kommissionen ska bistå medlemsstaterna med att utforma en nationell handlingsplan för att åtgärda identifierade svårigheter med genomförandet av nya tekniska åtgärder för att uppfylla kraven i artikel 4. Medlemsstaterna ska vidta alla åtgärder som krävs för att genomföra den handlingsplanen.

Ändringsförslag    173

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Om rapporten visar att en medlemsstat har underlåtit att uppfylla sin skyldighet i fråga om kontroll och uppgiftsinsamling får kommissionen avbryta eller dra in EHFF-finansieringen för den medlemsstaten, i enlighet med artiklarna 100 och 101 i förordning (EU) nr 508/2014.

Ändringsförslag    174

Förslag till förordning

Artikel 35 – led 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Artiklarna 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 och 25 ska utgå.

(a)  Artiklarna 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13.3 stycke 2, och artiklarna 14, 15, 16 och 25 ska utgå.

Ändringsförslag    175

Förslag till förordning

Artikel 36

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 36

utgår

Ändringar av förordning (EG) nr 1098/2007

 

I förordning (EG) nr 1098/2007 ska artiklarna 8 och 9 utgå.

 

Ändringsförslag    176

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 1 – led b

Förordning (EG) nr 1224/2009

Artikel 54c – punkt 2 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  fartyget inte samtidigt ombord medför eller använder antingen släpredskap med en maskstorlek som är mindre än 80 millimeter eller en eller flera ringnotar/snurrevadar eller liknande fiskeredskap, eller

(a)  fartyget inte samtidigt ombord medför eller använder antingen släpredskap med en maskstorlek som är mindre än 70 millimeter eller en eller flera ringnotar/snurrevadar eller liknande fiskeredskap, eller

Ändringsförslag    177

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 1 – led b

Förordning (EG) nr 1224/2009

Artikel 54c – punkt 2 – led b – strecksats 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

den sorterade fisken omedelbart fryses efter sorteringen och ingen sorterad fisk kastas överbord och

den sorterade fisken fryses efter sorteringen och ingen sorterad fisk kastas överbord och

Ändringsförslag    178

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 1 – led b

Förordning (EG) nr 1224/2009

Artikel 54c – punkt 2 – led b – strecksats 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

utrustningen är installerad och placerad på fartyget så att det säkerställs att de marina arterna omedelbart fryses och inte kastas överbord.

utrustningen är installerad och placerad på fartyget så att det säkerställs att de marina arterna fryses och inte kastas överbord.

Ändringsförslag    179

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 1 – led b

Förordning (EG) nr 1224/2009

Artikel 54c – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Den behöriga myndigheten i flaggstaten ska bestyrka ritningarna för trålare med frysutrustning för att säkerställa att de uppfyller gällande bestämmelser.

Ändringsförslag    180

Förslag till förordning

Artikel 38

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 38

utgår

Ändring av förordning (EU) nr 1343/2011

 

Artikel 26 i förordning (EG) nr 1343/2011 ska ändras på följande sätt:

 

Följande punkt ska läggas till:

 

”h  tekniska åtgärder i artiklarna 4, 10, 12, 15, 15a, 16, 16b, 16c, 16d, 16f, 16g, 16h, 16i, 16j and 16k. ”

 

2)  Följande stycke ska läggas till:

 

”Kommissionens ska även ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 27 med avseende på att i unionslagstiftningen införliva andra tekniska åtgärder som fastställs av AKFM och som blir obligatoriska för unionen och med avseende på att komplettera eller ändra vissa icke väsentliga delar av lagstiftningsakter som införlivar AKFM:s rekommendationer om tekniska åtgärder.”

 

Ändringsförslag    181

Förslag till förordning

Artikel 40 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förordningarna (EG) nr 894/97, (EG) nr 850/98, (EG) nr 2549/2000, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 812/2004 och (EG) nr 2187/2005 ska upphöra att gälla.

Förordningarna (EG) nr 894/97, (EG) nr 850/98, (EG) nr 2549/2000, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 812/2004 och (EG) nr 2187/2005 samt kommissionens förordning (EG) nr 494/20021a ska upphöra att gälla.

 

____________________________

 

1a Kommissionens förordning (EG) nr 494/2002 av den 19 mars 2002 om fastställande av ytterligare tekniska åtgärder för kummelbeståndets återhämtning i ICES-delområden III, IV, V, VI och VII samt i ICES-områden VIII a, b, d och e (EGT L 77, 20.3.2002, s. 8).

Ändringsförslag    182

Förslag till förordning

Bilaga I – led na (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(na) Nordsjösik (Coregonus oxyrinchus) i Ices-delområde IVb (unionens vatten).

Ändringsförslag    183

Förslag till förordning

Bilaga I – led nb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(nb) Adriatisk stör (Acipenser naccarii) och europeisk stör (Acipenser sturio) i unionens vatten.

Ändringsförslag    184

Förslag till förordning

Bilaga I – led o

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(o)  Rombärande langusthonor (Palinuridae spp.) och rombärande hummerhonor (Homarus gammarus) i alla unionens vatten utom för direkt utsättning eller flyttning.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    185

Förslag till förordning

Bilaga I – led p

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(p)  Stendadlar (Lithophaga lithophaga) och självlysande borrmusslor (Pholas dactylus) i unionens vatten i Medelhavet.

(p)  Stendadlar (Lithophaga lithophaga), Pinna nobilis-musslor och självlysande borrmusslor (Pholas dactylus) i unionens vatten i Medelhavet.

Ändringsförslag    186

Förslag till förordning

Bilaga I – led pa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(pa) Sjöborre (Centrostephanus longispinus).

Ändringsförslag    187

Förslag till förordning

Bilaga IV – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Storleken på en spindelkrabba ska mätas på det sätt som visas i figur 5a, som ryggsköldslängden mätt längs med mittlinjen, från kanten av ryggskölden mellan pannhornen till ryggsköldens bakre kant.

Ändringsförslag    188

Förslag till förordning

Bilaga IV – led 5b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5b.  Storleken på en krabbtaska ska mätas på det sätt som visas i figur 5b, som ryggsköldens största bredd mätt vinkelrätt mot ryggsköldens mittlinje framifrån och bakåt.

Ändringsförslag    189

Förslag till förordning

Bilaga IV – led 5c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5c.  Storleken på en valthornssnäcka ska mätas på det sätt som visas i figur 5c, som skalets längd.

Ändringsförslag    190

Förslag till förordning

Bilaga IV – led 5d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5d.  Storleken på en svärdfisk ska mätas på det sätt som visas i figur 5d, som längden från den punkt där stjärtfenan delar sig till underkäkens spets.

Ändringsförslag    191

Förslag till förordning

Bilaga IV – figur 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Figur 5a

Spindelkrabba (Maia squinada)

 

 

Ändringsförslag    192

Förslag till förordning

Bilaga IV – figur 5b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Figur 5b

Krabbtaska (Cancer pagarus)

 

 

Ändringsförslag    193

Förslag till förordning

Bilaga IV – figur 5c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Figur 5c

Valhornssnäcka (Buccinum spp.)

 

 

Ändringsförslag    194

Förslag till förordning

Bilaga IV – figur 5d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Figur 5d

Svärdfisk (Xiphias gladius)

 

 

Ändringsförslag    195

Förslag till förordning

Bilaga V – del A – tabell 1 – rad 14

Makrillar (Scomber spp.)

20 cm

Ändringsförslag

 

Makrillar (Scomber spp.)

30 cm1a

 

__________________

 

1a De minsta referensstorlekarna för bevarande av sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrillar gäller inte inom gränsen på 10 % färskvikt av de totala fångster som finns ombord av var och en dessa arter.

 

Procentsatsen undermålig sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrill ska beräknas som procentandelen i hel färskvikt av samtliga marina organismer som finns ombord efter sortering eller vid landning.

 

Denna andel ska beräknas på grundval av ett eller flera representativa prover. Gränsen på 10 % får inte överskridas vid omlastning, landning, transport, lagring, utställning eller försäljning.

Ändringsförslag    196

Förslag till förordning

Bilaga V – del A – tabell 1 – rad 15

 

Kommissionens förslag

Sill (Clupea harengus)

20 cm

Ändringsförslag

 

Sill (Clupea harengus)

20 cm1a

 

__________________

 

1a De minsta referensstorlekarna för bevarande av sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrillar gäller inte inom gränsen på 10 % färskvikt av de totala fångster som finns ombord av var och en dessa arter.

 

Procentsatsen undermålig sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrill ska beräknas som procentandelen i hel färskvikt av samtliga marina organismer som finns ombord efter sortering eller vid landning.

 

Denna andel ska beräknas på grundval av ett eller flera representativa prover. Gränsen på 10 % får inte överskridas vid omlastning, landning, transport, lagring, utställning eller försäljning.

Ändringsförslag    197

Förslag till förordning

Bilaga V – del A – tabell 1 – rad 16

 

Kommissionens förslag

Taggmakrillar (Trachurus spp.)

15 cm

Ändringsförslag

Taggmakrillar (Trachurus spp.)

15 cm1a

 

__________________

 

1a De minsta referensstorlekarna för bevarande av sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrillar gäller inte inom gränsen på 10 % färskvikt av de totala fångster som finns ombord av var och en dessa arter.

 

Procentsatsen undermålig sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrill ska beräknas som procentandelen i hel färskvikt av samtliga marina organismer som finns ombord efter sortering eller vid landning.

 

Denna andel ska beräknas på grundval av ett eller flera representativa prover. Gränsen på 10 % får inte överskridas vid omlastning, landning, transport, lagring, utställning eller försäljning.

Ändringsförslag    198

Förslag till förordning

Bilaga V – del A – tabell 1 – rad 17

Ansjovis (Engraulis encrasicolus)

12 cm eller 90 individer per kg

Ändringsförslag

Ansjovis (Engraulis encrasicolus)

12 cm eller 90 individer per kg1a

 

__________________

 

1a De minsta referensstorlekarna för bevarande av sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrillar gäller inte inom gränsen på 10 % färskvikt av de totala fångster som finns ombord av var och en dessa arter.

 

Procentsatsen undermålig sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrill ska beräknas som procentandelen i hel färskvikt av samtliga marina organismer som finns ombord efter sortering eller vid landning.

 

Denna andel ska beräknas på grundval av ett eller flera representativa prover. Gränsen på 10 % får inte överskridas vid omlastning, landning, transport, lagring, utställning eller försäljning.

Ändringsförslag    199

Förslag till förordning

Bilaga V – del A – tabell 1 – rad 19

Sardin (Sardina pilchardus)

11 cm

Ändringsförslag

Sardin (Sardina pilchardus)

11 cm1a

 

__________________

 

1a De minsta referensstorlekarna för bevarande av sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrillar gäller inte inom gränsen på 10 % färskvikt av de totala fångster som finns ombord av var och en dessa arter.

 

Procentsatsen undermålig sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrill ska beräknas som procentandelen i hel färskvikt av samtliga marina organismer som finns ombord efter sortering eller vid landning.

 

Denna andel ska beräknas på grundval av ett eller flera representativa prover. Gränsen på 10 % får inte överskridas vid omlastning, landning, transport, lagring, utställning eller försäljning.

Ändringsförslag    200

Förslag till förordning

Bilaga V – del A – tabell 1 – rad 20

Hummer (Homarus gammarus)

87 mm

Ändringsförslag

Hummer (Homarus gammarus)

87 mm (ryggsköldslängd)

Ändringsförslag    201

Förslag till förordning

Bilaga V – del A – tabell 1 – rad 34

Languster (Palinurus spp.)

95 mm

Ändringsförslag

Languster (Palinurus spp.)

95 mm (ryggsköldslängd)

Ändringsförslag    202

Förslag till förordning

Bilaga V – del A – tabell 2 – rad 13

Havskräfta (Nephrops norvegicus)

Total längd: 105 mm

 

Ryggsköldslängd: 32 mm

Ändringsförslag

Havskräfta (Nephrops norvegicus)

Total längd: 105 mm

 

Ryggsköldslängd: 32 mm

 

Havskräftstjärtar: 59 mm

Ändringsförslag    203

Förslag till förordning

Bilaga V – del A – tabell 2 – rad 14

Makrillar (Scomber spp.)

20 cm

Ändringsförslag

Makrillar (Scomber spp.)

20 cm 1a

 

__________________

 

1a De minsta referensstorlekarna för bevarande av sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrillar gäller inte inom gränsen på 10 % färskvikt av de totala fångster som finns ombord av var och en dessa arter.

 

Procentsatsen undermålig sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrill ska beräknas som procentandelen i hel färskvikt av samtliga marina organismer som finns ombord efter sortering eller vid landning.

 

Denna andel ska beräknas på grundval av ett eller flera representativa prover. Gränsen på 10 % får inte överskridas vid omlastning, landning, transport, lagring, utställning eller försäljning.

Ändringsförslag    204

Förslag till förordning

Bilaga V – del A – tabell 2 – rad 15

Sill (Clupea harengus)

18 cm

Ändringsförslag

Sill (Clupea harengus)

18 cm1a

 

__________________

 

1a De minsta referensstorlekarna för bevarande av sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrillar gäller inte inom gränsen på 10 % färskvikt av de totala fångster som finns ombord av var och en dessa arter.

 

Procentsatsen undermålig sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrill ska beräknas som procentandelen i hel färskvikt av samtliga marina organismer som finns ombord efter sortering eller vid landning.

 

Denna andel ska beräknas på grundval av ett eller flera representativa prover. Gränsen på 10 % får inte överskridas vid omlastning, landning, transport, lagring, utställning eller försäljning.

Ändringsförslag    205

Förslag till förordning

Bilaga V – del A – tabell 2 – rad 16

Taggmakrillar (Trachurus spp.)

15 cm

Ändringsförslag

Taggmakrillar (Trachurus spp.)

15 cm1a

 

__________________

 

1a De minsta referensstorlekarna för bevarande av sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrillar gäller inte inom gränsen på 10 % färskvikt av de totala fångster som finns ombord av var och en dessa arter.

 

Procentsatsen undermålig sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrill ska beräknas som procentandelen i hel färskvikt av samtliga marina organismer som finns ombord efter sortering eller vid landning.

 

Denna andel ska beräknas på grundval av ett eller flera representativa prover. Gränsen på 10 % får inte överskridas vid omlastning, landning, transport, lagring, utställning eller försäljning.

Ändringsförslag    206

Förslag till förordning

Bilaga V – del B – punkt 1 – tabell – rad 2b (ny)

 

Kommissionens förslag

 

 

 

Ändringsförslag

Minst 90 mm

Skagerrak och Kattegatt

En panel med en maskstorlek om minst 270 mm (diagonalmaska) eller 140 mm1a (fyrkantsmaska) ska monteras.

 

 

__________________

 

 

1a I delområdet Kattegatt ska en panel bestående av fyrkantsmaska om 120 mm (i trålen under perioden mellan den 1 oktober och den 31 december och i instängningsnätet under perioden mellan den 1 augusti och den 31 oktober) monteras.

Ändringsförslag    207

Förslag till förordning

Bilaga V – del B – punkt 1 – tabell – rad 4

 

Kommissionens förslag

Minst 80 mm

Ices-sektion IVb söder om 54° 30'N och Ices-sektion IVc

Riktat fiske efter tunga med bomtrålar eller trålar med elektrisk ström. En panel med en maskstorlek på minst 180 mm monterad i den övre halvan av nätets främre del.

Ändringsförslag

Minst 80 mm1a.

Ices-sektionerna IVb och IVc

Riktat fiske efter tunga (15 % av fångsterna) med bomtrålar. En panel med en maskstorlek på minst 180 mm monterad i den övre halvan av nätets främre del ska monteras.

 

 

Riktat fiske efter vitling, makrill och arter som inte omfattas av fångstbegränsningar (kombinerat 55 % av fångsten). En panel bestående av fyrkantsmaska om minst 100 mm ska monteras.

__________________

 

 

1a Det är förbjudet för fartyg att använda någon typ av bomtrål med en maskstorlek på mellan 32 och 99 mm norr om en linje som förbinder följande koordinater: en punkt på Förenade kungarikets ostkust vid latitud 55° N, därefter österut till latitud 55°, longitud 5° E, därefter norrut till latitud 56° N och österut till en punkt på Danmarks västkust vid latitud 56° N. Det är förbjudet att använda någon typ av bomtrål med en maskstorlek på 32–119 mm inom Ices sektion IIa och den del av Ices-delområde IV som ligger norr om 56°00′ N.

 

 

Ändringsförslag    208

Förslag till förordning

Bilaga V – del B – punkt 1 – tabell – rad 4b (ny)

 

 

Ändringsförslag

Minst 40mm

Hela området

Riktat fiske efter bläckfisk (85 % av fångsterna) (Lolignidae, Ommastrephidae).

Ändringsförslag    209

Förslag till förordning

Bilaga V – del B – punkt 1 – tabell – rad 6

 

Kommissionens förslag

Minst 16mm

Hela området

Riktat fiske efter små pelagiska arter.

 

 

Riktat fiske efter vitlinglyra. En sorteringsrist med 22 mm spaltavstånd ska monteras för fiske efter vitlinglyra.

 

 

Riktat fiske efter Crangon crangon. En sorteringsrist, selektionspanel eller likvärdig selektivitetsanordning ska monteras.

Ändringsförslag

Minst 16mm

Hela området

Riktat fiske efter små pelagiska arter (80 % av fångsterna).

 

 

Riktat fiske efter vitlinglyra (50 % av fångsterna). En sorteringsrist med högst 35 mm spaltavstånd ska monteras för fiske efter vitlinglyra.

 

 

Riktat fiske efter tångräka och karamellräka (90 % av fångsterna). Ett sorteringsnät eller en sorteringsrist ska monteras i enlighet med nationella bestämmelser.

Ändringsförslag    210

Förslag till förordning

Bilaga V – del B – punkt 2 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Referensmaskstorlekar för passiva nätredskap

2.  Referensmaskstorlekar för passiva nätredskap och drivgarn

Ändringsförslag    211

Förslag till förordning

Bilaga V – del B – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Följande maskstorlekar för passiva nätredskap ska tillämpas i Nordsjön och Skagerrak/Kattegatt.

Följande maskstorlekar för passiva nätredskap och drivgarn ska tillämpas i Nordsjön och Skagerrak/Kattegatt.

Ändringsförslag    212

Förslag till förordning

Bilaga V – del C – punkt 1 – led 1.1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.1  Fiske efter tobisfiskar med något släpredskap med mindre än 88 mm maskstorlek i struten samt fiske med något passivt nätredskap med mindre än 100 mm maskstorlek är förbjudet inom det geografiska område som avgränsas av Englands och Skottlands ostkuster och av linjer (loxodromer) som i angiven ordning förbinder följande koordinater enligt WGS84-systemet:

1.1  Fiske efter tobisfiskar med något släpredskap med mindre än 32 mm maskstorlek i struten är förbjudet inom det geografiska område som avgränsas av Englands och Skottlands ostkuster och av linjer (loxodromer) som i angiven ordning förbinder följande koordinater enligt WGS84-systemet:

Ändringsförslag    213

Förslag till förordning

Bilaga V – del C – punkt 2 – led 2.2 – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Fartyg vars maskineffekt inte överstiger 221 kW och som använder bottentrålar eller snurrevadar.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    214

Förslag till förordning

Bilaga V – del C – punkt 2 – led 2.2 – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Pargående fartyg vars sammanlagda maskinstyrka inte vid något tillfälle överstiger 221 kW, som använder bottenpartrålar.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    215

Förslag till förordning

Bilaga V – del C – punkt 2 – led 2.2 – strecksats 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Fartyg vars maskinstyrka överstiger 221 kW ska tillåtas använda bottentrålar eller snurrevadar, och pargående fartyg vars sammanlagda maskinstyrka överstiger 221 kW ska tillåtas använda bottenpartrålar, förutsatt att sådana fartyg inte bedriver riktat fiske efter rödspätta och tunga och iakttar de relevanta regler för maskstorlek som anges i del B i denna bilaga.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    216

Förslag till förordning

Bilaga V – del C – punkt 6 – led 6.2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.2  Riktat fiske efter djuphavshajar som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 2347/20021 i karterade vattendjup på mindre än 600 meter är förbjudet. Vid oavsiktlig fångst ska djuphavshajar behållas ombord. Sådana fångster ska landas och dras av från kvoter. När de oavsiktliga fångsterna av djuphavshajar som tas av fartyg från en medlemsstat överstiger 10 ton får dessa fartyg inte längre utnyttja de undantag som anges i punkt 6.1.

6.2  Riktat fiske efter djuphavshajar som förtecknas i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/23361 i karterade vattendjup på mindre än 600 meter är förbjudet. Vid oavsiktlig fångst ska djuphavshajar som det är uttryckligen förbjudet att fiska enligt unionsrätten släppas tillbaka i havet så snart som möjligt. Fångst av djuphavshajar som omfattas av fångstbegränsningar ska behållas ombord. Sådana fångster ska landas och dras av från kvoter. Om en medlemsstat inte förfogar över en tillräcklig kvot kan kommissionen tillämpa bestämmelserna i artikel 105.5 i förordning (EU) nr 1224/2009. När de oavsiktliga fångsterna av djuphavshajar som tas av fartyg från en medlemsstat överstiger 10 ton får dessa fartyg inte längre utnyttja de undantag som anges i punkt 6.1.

__________________

__________________

1 Rådets förordning (EG) nr 2347/2002 av den 16 december 2002 om särskilda tillträdeskrav och därmed förbundna villkor vid fiske efter djuphavsbestånd (EGT L 351, 28.12.2002, s. 6).

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/2336 av den 14 december 2016 om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan för det område som omfattas av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2347/2002 (EUT L 354, 23.12.2016, s. 1).

Ändringsförslag    217

Förslag till förordning

Bilaga V – del E – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2. Elfiske är endast tillåtet om följande krav uppfylls:

 

– Den högsta strömstyrkan i kW för varje bomtrål överstiger inte bommens längd i meter multiplicerad med 1,25.

 

Den effektiva spänningen mellan elektroderna är högst 15 V.

 

– Fartyget är utrustat med ett automatiskt datoriserat förvaltningssystem som registrerar den högsta strömstyrka som används per bom och den effektiva spänningen mellan elektroderna under minst de 100 senaste dragen, och det är inte möjligt för icke auktoriserad personal att ändra det automatiska datoriserade förvaltningssystemet.

 

– Skrapkätting(ar) framför underteln används inte.

Ändringsförslag    218

Förslag till förordning

Bilaga VI – del A – tabell – rad 15

Sill (Clupea harengus)

20 cm

Ändringsförslag

Sill (Clupea harengus)

20 cm1a

 

__________________

 

1a De minsta referensstorlekarna för bevarande av sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrillar gäller inte inom gränsen på 10 % färskvikt av de totala fångster som finns ombord av var och en dessa arter.

 

Procentsatsen undermålig sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrill ska beräknas som procentandelen i hel färskvikt av samtliga marina organismer som finns ombord efter sortering eller vid landning.

 

Denna andel ska beräknas på grundval av ett eller flera representativa prover. Gränsen på 10 % får inte överskridas vid omlastning, landning, transport, lagring, utställning eller försäljning.

Ändringsförslag    219

Förslag till förordning

Bilaga VI – del A – tabell – rad 16

Taggmakrillar (Trachurus spp.)

15 cm3

 

__________________

 

3I unionens vatten i Ices-delområdena V, VI söder om 56° N och VII, utom Ices‑sektionerna VIId, e, f, ska en minsta referensstorlek för bevarande på 130 mm tillämpas.

Ändringsförslag

Taggmakrillar (Trachurus spp.)

15 cm3, 3a

 

__________________

 

3I unionens vatten i Ices-delområdena V, VI söder om 56° N och VII, utom Ices‑sektionerna VIId, e, f, ska en minsta referensstorlek för bevarande på 130 mm tillämpas.

 

3a De minsta referensstorlekarna för bevarande av sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrillar gäller inte inom gränsen på 10 % färskvikt av de totala fångster som finns ombord av var och en dessa arter.

 

Procentsatsen undermålig sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrill ska beräknas som procentandelen i hel färskvikt av samtliga marina organismer som finns ombord efter sortering eller vid landning.

 

Denna andel ska beräknas på grundval av ett eller flera representativa prover. Gränsen på 10 % får inte överskridas vid omlastning, landning, transport, lagring, utställning eller försäljning.

Ändringsförslag    220

Förslag till förordning

Bilaga VI – del A – tabell – rad 17

Ansjovis (Engraulis encrasicolus)

12 cm eller 90 individer per kg

Ändringsförslag

Ansjovis (Engraulis encrasicolus)

12 cm eller 90 individer per kg1a

 

__________________

 

1a De minsta referensstorlekarna för bevarande av sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrillar gäller inte inom gränsen på 10 % färskvikt av de totala fångster som finns ombord av var och en dessa arter.

 

Procentsatsen undermålig sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrill ska beräknas som procentandelen i hel färskvikt av samtliga marina organismer som finns ombord efter sortering eller vid landning.

 

Denna andel ska beräknas på grundval av ett eller flera representativa prover. Gränsen på 10 % får inte överskridas vid omlastning, landning, transport, lagring, utställning eller försäljning.

Ändringsförslag    221

Förslag till förordning

Bilaga VI – del B – punkt 1 – tabell – rad 2

 

Kommissionens förslag

Minst 120 mm

Hela området

Inga

Ändringsförslag

Minst 100 mm1a

Hela området

Inga

__________________

 

 

1a Ska fasas in över en tvåårsperiod från det datum då denna förordning träder i kraft. För Ices-sektionerna VIId och VIIe ska en maskstorlek på minst 100 mm tillämpas.

 

 

Ändringsförslag    222

Förslag till förordning

Bilaga VI – del B – punkt 1 – tabell – rad 6a (ny)

 

Kommissionens förslag

 

 

 

Ändringsförslag

Mindre än 16 mm

Hela området

Riktat fiske efter tobisfiskar (90 % av fångsterna).

Ändringsförslag    223

Förslag till förordning

Bilaga VI – del B – punkt 2 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Referensmaskstorlekar för passiva nätredskap

2.  Referensmaskstorlekar för passiva nätredskap och drivgarn

Ändringsförslag    224

Förslag till förordning

Bilaga VI – del B – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Följande maskstorlekar för passiva nätredskap ska tillämpas i nordvästliga vatten.

Följande maskstorlekar för passiva nätredskap och drivgarn ska tillämpas i nordvästliga vatten.

Ändringsförslag    225

Förslag till förordning

Bilaga VI – del B – punkt 2 – tabell – rad 2

 

Kommissionens förslag

Minst 120 mm1

Hela området

Inga

Ändringsförslag

Minst 120 mm1

Hela området

Inga

__________________

 

 

1 För riktat fiske efter marulk (30 % av fångsterna) ska en maskstorlek om minst 220 mm användas. En maskstorlek om minst 110 mm ska användas vid riktat fiske efter sej och kummel (50 % av fångsterna) i Ices-sektionerna VIId och VIIe.

 

 

Ändringsförslag    226

Förslag till förordning

Bilaga VI – del B – punkt 2 – tabell – rad 4

 

Kommissionens förslag

Minst 50mm

Hela området

Riktat fiske efter små pelagiska arter.

Ändringsförslag

Minst 50mm

Hela området

Riktat fiske efter små pelagiska arter (80 % av fångsterna)

 

 

Riktat fiske efter mullusfiskar (50 % av fångsterna)

Ändringsförslag    227

Förslag till förordning

Bilaga VI – del C – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Under perioderna 1–31 mars och 1 oktober–31 december varje år är det förbjudet att bedriva någon form av fiske med släpredskap eller passiva nätredskap i det område som avgränsas av linjer (loxodromer) som i angiven ordning förbinder följande koordinater enligt WGS84-systemet:

Under perioderna 1–31 mars och 1 oktober–31 december varje år är det förbjudet att bedriva någon form av fiske med bottentrål eller bottenstående passiva nätredskap i det område som avgränsas av linjer (loxodromer) som i angiven ordning förbinder följande koordinater enligt WGS84-systemet:

Ändringsförslag    228

Förslag till förordning

Bilaga VI – del C – punkt 3 – led 3.2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.2  Genom undantag från punkt 1, och inom det område och den tidsperiod som där anges ska användning av bottentrålar vara tillåten förutsatt att sådana trålar är försedda med selektionsanordningar som bedömts av vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF). När de bifångster av torsk som tagits av fartyg från en medlemsstat, vilka är verksamma inom områden som avses i punkt 3.1, överstiger 10 ton får dessa fartyg inte längre fiska i det området.

3.2  Genom undantag från punkt 1, och inom det område och den tidsperiod som där anges ska användning av bottentrålar vara tillåten förutsatt att sådana trålar är försedda med selektionsanordningar som bedömts av vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF).

Ändringsförslag    229

Förslag till förordning

Bilaga VI – del C – punkt 9 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  Användning av passiva nätredskap i Ices-sektionerna Vb, VIa, VII b, c, j, k

9.  Användning av passiva nätredskap i Ices-sektionerna Vb, VIa, VIb, VII b, c, h, j, k

Ändringsförslag    230

Förslag till förordning

Bilaga VI – del C – punkt 9 – led 9.2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.2  Riktat fiske efter djuphavshajar som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 2347/2002 i karterade vattendjup på mindre än 600 meter är förbjudet. Vid oavsiktlig fångst ska djuphavshajar behållas ombord. Sådana fångster ska landas och dras av från kvoter. När de oavsiktliga fångsterna av djuphavshajar som tas av fartyg från en medlemsstat överstiger 10 ton får dessa fartyg inte längre utnyttja de undantag som anges i punkt 9.1.

9.2  Riktat fiske efter djuphavshajar som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) 2016/2336 i karterade vattendjup på mindre än 600 meter är förbjudet. Vid oavsiktlig fångst ska djuphavshajar som det är uttryckligen förbjudet att fiska enligt unionsrätten släppas tillbaka i havet så snart som möjligt. Fångst av djuphavshajar som omfattas av fångstbegränsningar ska behållas ombord. Sådana fångster ska landas och dras av från kvoter. Om en medlemsstat inte förfogar över en tillräcklig kvot kan kommissionen tillämpa bestämmelserna i artikel 105.5 i förordning (EU) nr 1224/2009. När de oavsiktliga fångsterna av djuphavshajar som tas av fartyg från en medlemsstat överstiger 10 ton får dessa fartyg inte längre utnyttja de undantag som anges i punkt 9.1.

Ändringsförslag    231

Förslag till förordning

Bilaga VII – del A – tabell – rad 15

Sill (Clupea harengus)

20 cm

Ändringsförslag

Sill (Clupea harengus)

20 cm1a

 

__________________

 

1a  De minsta referensstorlekarna för bevarande av sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrillar gäller inte inom gränsen på 10 % färskvikt av de totala fångster som finns ombord av var och en dessa arter.

 

Procentsatsen undermålig sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrill ska beräknas som procentandelen i hel färskvikt av samtliga marina organismer som finns ombord efter sortering eller vid landning.

 

Denna andel ska beräknas på grundval av ett eller flera representativa prover. Gränsen på 10 % får inte överskridas vid omlastning, landning, transport, lagring, utställning eller försäljning.

Ändringsförslag    232

Förslag till förordning

Bilaga VII – del A – tabell – rad 18

Havsabborre (Dicentrarchus labrax)

42 cm

Ändringsförslag

Havsabborre (Dicentrarchus labrax)

36 cm

Ändringsförslag    233

Förslag till förordning

Bilaga VII – del A – tabell – rad 23

Kammusslor (Chlamys spp.)

40 mm

Ändringsförslag

Kammusslor (Chlamys spp., Mimachlamys spp)

40 mm

Ändringsförslag    234

Förslag till förordning

Bilaga VII – del A – tabell – rad 26

Japansk venusmussla (Venerupis philippinarum)

35 mm

Ändringsförslag

Japansk venusmussla (Ruditapes philippinarum)

35 mm

Ändringsförslag    235

Förslag till förordning

Bilaga VII – del A – tabell – rad 34

Vanlig åttarmad bläckfisk (Octopus vulgaris)

750 gram

Ändringsförslag

Vanlig åttarmad bläckfisk (Octopus vulgaris)

1000 gram

Ändringsförslag    236

Förslag till förordning

Bilaga VII – del B – punkt 1 – tabell – rad 6

 

Kommissionens förslag

Minst 55 mm

Ices-sektion IXa öster om longitud 7°23´48”W

Riktat fiske efter kräftdjur

Ändringsförslag

Minst 55 mm

Ices-sektion IXa

Riktat fiske efter kräftdjur (30 % av fångsterna)

Ändringsförslag    237

Förslag till förordning

Bilaga VII – del B – punkt 1 – tabell – rad 7

 

Kommissionens förslag

Minst 16mm

Hela området

Riktat fiske efter små pelagiska arter.

Ändringsförslag

Minst 16mm

Hela området

Riktat fiske efter små pelagiska arter (90 % av fångsterna)

 

 

Riktat fiske efter räka (30 % av fångsterna) (Palaemon serratus, Crangron crangon) och krabba (Polybius henslowi)

Ändringsförslag    238

Förslag till förordning

Bilaga VII – del B – punkt 2 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Referensmaskstorlekar för passiva nätredskap

2.  Referensmaskstorlekar för passiva nätredskap och drivgarn

Ändringsförslag    239

Förslag till förordning

Bilaga VII – del B – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Följande maskstorlekar för passiva nätredskap ska tillämpas i sydvästliga vatten.

Följande maskstorlekar för passiva nätredskap och drivgarn ska tillämpas i sydvästliga vatten.

Ändringsförslag    240

Förslag till förordning

Bilaga VII – del B – punkt 2 – tabell – rad 2

 

Kommissionens förslag

Minst 100 mm

Hela området

Inga

Ändringsförslag

Minst 100 mm1a

Hela området

Inga

__________________

 

 

För riktat fiske efter kummel och tunga (50 % av fångsterna) i Ices-områdena VIIIc och IX ska maskstorleken vara minst 80 mm. För riktat fiske efter marulk (30 % av fångsterna) ska en maskstorlek om minst 220 mm användas.

 

 

Ändringsförslag    241

Förslag till förordning

Bilaga VII – del B – punkt 2 – tabell – rad 4

 

Kommissionens förslag

Minst 50 mm

Hela området

Riktat fiske efter små pelagiska arter.

Ändringsförslag

Minst 50 mm

Hela området

Riktat fiske efter små pelagiska arter (80 % av fångsterna)1a

 

 

__________________

 

 

1a. För sardiner kan man använda en maskstorlek som understiger 40 mm.

Ändringsförslag    242

Förslag till förordning

Bilaga VII – del C – punkt 4 – led 4.2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.2  Riktat fiske efter djuphavshajar som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 2347/2002 i karterade vattendjup på mindre än 600 meter är förbjudet. Vid oavsiktlig fångst ska djuphavshajar behållas ombord. Sådana fångster ska landas och dras av från kvoter. När de oavsiktliga fångsterna av djuphavshajar som tas av fartyg från en medlemsstat överstiger 10 ton får dessa fartyg inte längre utnyttja de undantag som beskrivs i punkt 1.

4.2  Riktat fiske efter djuphavshajar som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 2016/2336 i karterade vattendjup på mindre än 600 meter är förbjudet. Vid oavsiktlig fångst ska djuphavshajar som det är uttryckligen förbjudet att fiska enligt unionsrätten släppas tillbaka i havet så snart som möjligt. Fångst av djuphavshajar som omfattas av fångstbegränsningar ska behållas ombord. Sådana fångster ska landas och dras av från kvoter. Om en medlemsstat inte förfogar över en tillräcklig kvot kan kommissionen tillämpa bestämmelserna i artikel 105.5 i förordning (EU) nr 1224/2009. När de oavsiktliga fångsterna av djuphavshajar som tas av fartyg från en medlemsstat överstiger 10 ton får dessa fartyg inte längre utnyttja de undantag som anges i punkt 1.

Ändringsförslag    243

Förslag till förordning

Bilaga VII – del C – punkt 4 – led 4.2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4.2a  Kommissionen får efter samråd med STECF besluta att visst fiske i Ices-områdena VIII, IX och X ska undantas från tillämpningen av punkt 4.1 när det, antingen genom den information som lämnats av medlemsstaterna eller genom tillämpning av specifik förvaltning inom ramen för regionalisering (vilket kan innebära att färre fartyg är verksamma i området, att antalet verksamma månader minskas osv) eller genom fleråriga planer, påvisas att detta fiske orsakar en mycket låg nivå av bifångster av haj eller utkast.

Ändringsförslag    244

Förslag till förordning

Bilaga VIII – del B – punkt 1 – tabell – rad 3

 

Kommissionens förslag

Minst 105 mm

Hela området

Ett Bacoma-fönster med minst 110 mm maskstorlek ska monteras

Ändringsförslag

Minst 105 mm

Hela området

Ett Bacoma-fönster med minst 120 mm maskstorlek ska monteras 1a

 

 

__________________

 

 

1a. Det är förbjudet att använda bomtrålar.

Ändringsförslag    245

Förslag till förordning

Bilaga VIII – del B – punkt 1 – tabell – rad 3b (ny)

 

Kommissionens förslag

 

 

 

Ändringsförslag

Minst 32 mm

Delområdena 22–27

Riktat fiske efter sill, makrill, taggmakrill och trynfisk (80 % av fångsterna)

Ändringsförslag    246

Förslag till förordning

Bilaga VIII – del B – punkt 1 – tabell – rad 4

 

Kommissionens förslag

Minst 105 mm

Hela området

Riktat fiske efter små pelagiska arter.

Ändringsförslag

Minst 16 mm

Delområdena 28-32

Riktat fiske efter små pelagiska arter (80 % av fångsterna)

Ändringsförslag    247

Förslag till förordning

Bilaga VIII – del B – punkt 2 – tabell – rad 2

 

Kommissionens förslag

Minst 157 mm

Hela området

Riktat fiske efter lax

Ändringsförslag

utgår

 

 

Ändringsförslag    248

Förslag till förordning

Bilaga VIII – del B – punkt 2 – tabell – rad 3

 

Kommissionens förslag

Minst 110 mm

Hela området

Riktat fiske efter torsk och arter av plattfisk

Ändringsförslag

Minst 110 mm

Hela området

Inga1a

 

 

__________________

 

 

1a. För riktat fiske efter lax (30 % av fångsterna) ska en maskstorlek som understiger 157 mm användas.

Ändringsförslag    249

Förslag till förordning

Bilaga VIII – del B – punkt 2 – tabell – rad 4a (ny)

 

Kommissionens förslag

 

 

 

Ändringsförslag

Mindre än 90 mm

Hela området

Riktat fiske efter små pelagiska arter (80 % av fångsterna)

Ändringsförslag    250

Förslag till förordning

Bilaga VIII – del B – punkt 2 – tabell – rad 4b (ny)

 

Kommissionens förslag

 

 

 

Ändringsförslag

Minst 16 mm

Hela området

Riktat fiske efter arter som inte omfattas av totala tillåtna fångstmängder (med undantag av skrubbskädda) (60 % av fångsterna)

Ändringsförslag    251

Förslag till förordning

Bilaga IX – del B – punkt 1 –tabell – rad 2

 

Kommissionens förslag

Minst 40 mm fyrkantsmaska i struten

Hela området

En strut med 50 mm diagonalmaska får användas som ett alternativ till en strut med 44 mm fyrkantsmaska på motiverad begäran av fartygsägaren

Ändringsförslag

Minst 40 mm fyrkantsmaska i struten

Hela området

En strut med 50 mm diagonalmaska får användas som ett alternativ till en strut med 40 mm fyrkantsmaska på motiverad begäran av fartygsägaren

Ändringsförslag    252

Förslag till förordning

Bilaga IX – del B – punkt 1a (ny)

 

 

Ändringsförslag

1a.  Referensmaskstorlekar för instängningsredskap

Maskstorlek

Geografiskt område

Villkor

Minst 14 mm

Hela området

Inga

Ändringsförslag    253

Förslag till förordning

Bilaga IX – del B – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Följande maskstorlekar för passiva nätredskap ska tillämpas i Medelhavet:

Följande maskstorlekar för bottenstående nät/garn ska tillämpas i Medelhavet:

Ändringsförslag    254

Förslag till förordning

Bilaga IX – del B – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  De undantag som anges i bestämmelserna i punkterna 1, 1a och 2 i denna del för de instängningsredskap som omfattas av en förvaltningsplan, som avses i artikel 19 i förordning (EG) nr 1967/2006, och som antagits i enlighet med artikel 9 i den förordningen ska fortsätta att gälla såvida man inte bestämmer något annat i enlighet med artikel 18 i den här förordningen.

Ändringsförslag    255

Förslag till förordning

Bilaga IX – del C – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Det är förbjudet att ha ombord eller sätta ut mer än 250 burar, tinor eller mjärdar per fartyg vid djuphavsfiske efter kräftdjur (inklusive Plesionika spp. Pasiphaea spp., eller liknande arter).

Det är förbjudet att ha ombord eller sätta ut mer än 250 burar, tinor eller mjärdar per fartyg vid djuphavsfiske efter kräftdjur.

Ändringsförslag    256

Förslag till förordning

Bilaga IX – del C – punkt 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Mycket lokaliserade flottor som använder småskaliga fiskeredskap ska beviljas tillstånd för fångst av skaldjur på djupt vatten (inklusive Plesionika spp., Pasiphaea spp. eller liknande arter).

Ändringsförslag    257

Förslag till förordning

Bilaga IX – del C – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a. Begränsning av fiske med undervattensharpun

 

Det är förbjudet att fiska med undervattensharpun med hjälp av andningsapparat under natten, från solnedgång till soluppgång.

Ändringsförslag    258

Förslag till förordning

Bilaga X – del B – punkt 1 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Referensmaskstorlekar för släpredskap

1.  Referensmaskstorlekar för släpredskap för demersala bestånd

Ändringsförslag    259

Förslag till förordning

Bilaga X – del B – punkt 1 – tabell – rad 2

 

Kommissionens förslag

Minst 50 mm

Hela området

40 mm fyrkantsmaska i struten får användas som alternativ

Ändringsförslag

Minst 40 mm

Hela området

50 mm diagonalmaska i struten1a får användas som alternativ till en strut med 40 mm fyrkantsmaska på motiverad begäran av fartygsägaren.

 

 

__________________

 

 

1a. Endast en typ av nät (antingen 40 mm fyrkantsmaska eller 50 mm diagonalmaska) får medföras ombord eller läggas ut.

Ändringsförslag    260

Förslag till förordning

Bilaga X – del B – punkt 2 – tabell – rad 2

 

Kommissionens förslag

Minst 400 mm

Hela området

Riktat fiske efter piggvar

Ändringsförslag

Minst 400 mm

Hela området

Fiske efter piggvar med bottenstående nät/garn

Ändringsförslag    261

Förslag till förordning

Bilaga X – del C

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Del C

utgår

Stängda områden eller områden med begränsat tillträde

 

Säsongsstängning för att skydda piggvar

 

Riktat fiske efter samt omlastning, landning och första försäljning av piggvar ska tillåtas årligen under perioden 15 april –15 juni i unionens vatten i Svarta havet.

 

Ändringsförslag    262

Förslag till förordning

Bilaga XI – del A – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Referensmaskstorlekar för släpredskap

1.  Referensmaskstorlekar för släpredskap

Ändringsförslag    263

Förslag till förordning

Bilaga XI – del A – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Följande maskstorlekar i struten ska tillämpas i de yttersta randområdena:

Följande maskstorlekar i struten ska tillämpas i unionens vatten i Indiska oceanen och västra Atlanten:

Ändringsförslag    264

Förslag till förordning

Bilaga XI – del A – tabell – rad 3

 

Kommissionens förslag

Minst 45 mm

Alla vatten längs det franska departementet Guyanas kust som lyder under Frankrikes överhöghet eller jurisdiktion.

Riktat fiske efter räka (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri)

Ändringsförslag

Minst 45 mm

Alla vatten längs det franska departementet Guyanas kust som lyder under Frankrikes överhöghet eller jurisdiktion.

Riktat fiske efter räka (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri) (15 % av fångsterna)

Ändringsförslag    265

Förslag till förordning

Bilaga XI – del A – tabell – rad 4

 

Kommissionens förslag

Minst 14 mm

Hela området

Riktat fiske efter små pelagiska arter med instängningsnät

Ändringsförslag

utgår

 

 

Ändringsförslag    266

Förslag till förordning

Bilaga XI – del A – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Referensmaskstorlekar för instängningsnät

 

Följande maskstorlekar för instängningsnät ska tillämpas i unionens vatten i Indiska oceanen och i västra Atlanten

Ändringsförslag    267

Förslag till förordning

Bilaga I – del A – t 1a (ny) – tabell (ny)

 

 

Ändringsförslag

Maskstorlek

Geografiskt område

Villkor

Minst 14 mm

Hela området

Riktat fiske efter små pelagiska arter med instängningsnät

(1)

EUT C 389, 21.10.2016, s. 93.

2 EUT C 185, 9.6.2017, s. 82.


MOTIVERING

1. Bakgrund till kommissionens förslag

Syftet med de tekniska åtgärderna är att begränsa de oavsiktliga fångsterna, såväl av ungfiskar som av andra arter än målarten, och att minska fiskets inverkan på känsliga arter och ekosystem. För att uppnå dessa mål reglerar de tekniska åtgärderna vad man får fiska, hur, med vad, när och var. De tekniska åtgärderna reglerar alltså olika fiskemetoder, liksom områdesbegränsningar och tidsmässiga begränsningar, vilka arter som är förbjudna och andra åtgärder för att skydda känsliga ekosystem. De fastställer regler gällande utformning och andra tekniska egenskaper för fiskeredskap och för användningen av dessa. De innehåller även bestämmelser om fångsternas egenskaper, såsom minimistorlekar för fiskar och fångstsammansättning.

De tekniska åtgärderna är ett grundläggande inslag i den gemensamma fiskeripolitiken. Med tiden har de tekniska åtgärderna ökat och samlats i mer än trettio olika förordningar. I nuläget utgör de ett komplext, heterogent och oorganiserat system av bestämmelser, som ofta saknar samstämmighet och även kan vara motsägelsefulla. Bestämmelserna har blivit svårare att tillämpa för yrkesfiskarna och har skapat misstroende för dem. Trots det uppenbara behovet av översyn och förenkling misslyckades de två försök som man hittills tagit sig för, under 2002 och 2004.

Reformen av den gemensamma fiskeripolitiken under 2013 medförde två inslag som på ett betydande sätt ändrade sammanhanget för tekniska åtgärder. Å ena sidan bör regionalisering flytta beslutsfattandet till lokal nivå genom och göra det möjligt för de berörda parterna att delta direkt. Å andra sidan är landningsskyldigheten ett incitament för att yrkesfiskarna ska undvika oönskade fångster, som är ett av de främsta syftena med tekniska åtgärder.

2. Förslagets innehåll

Den 11 mars 2016 lade kommissionen fram sitt förslag till reform av de tekniska åtgärderna. Kommissionens förslag har som syfte att förenkla de gällande reglerna, optimera de tekniska åtgärdernas bidrag till uppnåendet av den nya gemensamma fiskeripolitikens mål och framför allt att uppnå maximalt hållbart uttag och skapa den flexibilitet som är nödvändig för att anpassa de tekniska åtgärderna efter särdragen hos de olika fiskemetoderna genom ett förfarande med regionaliserat beslutsfattande.

Förslaget baseras på en uppsättning allmänt tillämpliga åtgärder för samtliga hav och olika uppsättningar referensåtgärder för var och en av de sju havsområdena. Befogenheterna för utvecklingen av regionala åtgärder delegeras också.

Förenkling, tillsammans med regionalisering, är alltså förslagets kärna. Kommissionen valde ett alternativ som i så hög grad som möjligt skulle eliminera den allmänna ramens referensstandarder genom att skapa ett stort utrymme för regionalisering, vilket gör det möjligt att anpassa referensstandarderna efter varje typ av fiske. Regionalisering är också ett sätt att förenkla bestämmelserna. Dessutom förväntar man sig att regionaliseringen förbättrar resultaten av de tekniska åtgärderna genom att ge dem den flexibilitet som behövs.

3. Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden välkomnar den resultatbaserade strategi som kommissionen föreslår. Man kan vänta sig att denna strategi minskar mikroförvaltningen och gör sektorn mer delaktig. Utmaningen för detta arbete består av att fastställa gränserna mellan dels förenklingen och behovet av utförliga regler i vissa fall, dels regionaliseringen och de regler som bör behållas genom medbestämmande mellan parlamentet och rådet.

Den första svårigheten är att såväl institutioner som berörda parter ställer sig mycket positiva till förenkling och regionalisering, men deras uppfattningar av dessa koncept är mycket olika. Till exempel föreslår kommissionen en förenkling genom att fastställa en gemensam grund för alla havsområden och genom att undanröja många av de undantag som finns. Följaktligen skulle många typer av fiske bli olagliga från en dag till en annan. Detta är en av förenklingens begränsningar. Å andra sidan räds man på vissa håll över att regionalisering blir ett sätt att nationalisera antagandet av tekniska åtgärder. Emellertid fastställer både Lissabonfördraget och den gemensamma fiskeripolitiken gränser för denna möjliga utveckling.

När det gäller de tekniska åtgärdernas mål och syften delar föredraganden inte kommissionens synsätt. Även om föredraganden stöder den resultatbaserade strategin och anser det nödvändigt att utvärdera de tekniska åtgärdernas resultat anser han att det vore bättre att ersätta termen ”mål” med ”resultatindikatorer”. Denna term passar bättre ihop med bedömningsfunktionen.

Föredraganden stöder inte heller en lydelse som utgår från att det enbart är de tekniska åtgärderna som ska uppfylla den gemensamma fiskeripolitikens mål. De tekniska åtgärderna bör bidra till att uppnå den gemensamma fiskeripolitikens mål, men det finns fler instrument, t.ex. fleråriga planer, totala tillåtna fångstmängder och kvoter. Det är därför att föredra att man talar om ”bidra” i stället för ”säkerställa”.

Det verkar inte rimligt att avsätta 5 % av toleransmarginalen till fångster som understiger minimistorleken. Man bör komma ihåg att dessa 5 % bara är ett undantag till ett instrument som landningsskyldigheten. Det tycks därför överdrivet att betrakta det som ett mål. Det verkar dock rimligt att använda maximalt hållbart uttag, som är ett verkligt mål för den gemensamma fiskeripolitiken, som resultatindikator.

Kommissionen föreslår också att man ska fastställa flera mål på grundval av olika direktiv. Uppenbarligen bör de tekniska åtgärderna, på samma sätt som hela den gemensamma fiskeripolitiken, vara i linje med unionens miljöpolitik, men att basera regleringsmål på direktiv skapar olika problem som leder till rättsosäkerhet.

Av definition riktar sig direktiven till medlemsstaterna, som ska införliva dem i nationell lagstiftning. Rådets och Europaparlamentets förordningar är aldrig underställda direktiv. Dessutom, som i fallet med ramdirektivet om vatten, saknar de koppling till de tekniska åtgärderna, eftersom dessa inte påverkar vattenkvaliteten.

När det rör sig om ramdirektivet om en marin strategi finns det allvarliga problem, vilket har stått klart i samband med fastställandet av deskriptorer och god miljöstatus. Bara två medlemsstater lade fram lämpliga definitioner av god miljöstatus gällande god status för de fiskeresurser som nyttjas kommersiellt. Definitionerna i nio av medlemsstaterna bedömdes vara delvis ändamålsenliga, och de andra nio medlemsstaternas definitioner ansågs inte vara ändamålsenliga av kommissionen.

Ramdirektivet om en marin strategi anges både som ett särskilt mål (artikel 3) och som ett mål (artikel 4), vilket gör det svårare att förstå förslaget. Ett annat problem följer av att i sista hand ska de tekniska åtgärdernas mål fastställas genom ett kommissionsbeslut. Det vore underligt om målen för en förordning från Europaparlamentet och rådet skulle fastställas genom ett beslut från kommissionen.

Fastställandet av mål på grundval av internationella avtal skapar problem av ett annat slag. Kommissionen föreslår att målen för de tekniska åtgärderna ska fastställas genom internationella avtal, oavsett om de har undertecknats av EU eller inte.

Hittills har EU, när man har undertecknat ett internationellt avtal om tekniska åtgärder, införlivat detta i EU-lagstiftningen. Det finns till exempel bestämmelser om tekniska åtgärder som bygger på rekommendationer från FN:s generalförsamling(1) eller internationella överenskommelser som också de är inom FN:s sfär och till vilka EU är fördragsslutande part(2).

Kommissionen vill säkerställa att maximala bifångster av arter som inte nyttjas kommersiellt inte överskrider de nivåer som föreskrivs i internationella överenskommelser. För det första nämns inte vilka överenskommelser som avses, vilket ger upphov till ett institutionellt spörsmål, eftersom den föreslagna bestämmelsen skulle kunna medföra att vilka internationella överenskommelser som helst, inklusive de som ingås mellan tredjeländer, automatiskt införlivas i unionslagstiftningen. Dessutom måste man beakta att de internationella överenskommelser som EU har ingått är antagna genom samtyckesförfarandet, och att parlamentet inte deltar i förhandlingarna om innehållet, medan förordningen om tekniska åtgärder omfattas av medbeslutandeförfarandet.

Förenkling och närmare regler

Föredraganden välkomnar förenklingen med tanke på att den gällande lagstiftningen är utspridd och svår att förstå, vilket försvårar en korrekt tillämpning av denna. När det rör sig om de bilagor som kommissionen föreslår går denna förenkling emellertid för långt, och kommissionen fastställer åtgärder som inte är anpassade efter den nuvarande situationen. Kommissionen har inte heller tagit hänsyn till behovet av att lösa vissa av de problem som har uppstått vid tillämpningen av den nuvarande lagstiftningen.

I kommissionens förslag uppstår genom förenklingen även ett glapp mellan de tekniska åtgärderna i bilagorna, som kommer att träda i kraft omedelbart, och de åtgärder som kommer att antas inom ramen för regionaliseringen, som kommer att antas senare och ändra dessa bilagor. Denna tidsförskjutning kan skapa förvirring i samband med tillämpningen och omedelbart stoppa vissa typer av fiske.

Föredraganden anser att förenklingen inte bör återuppfinna regler, utan att de befintliga reglerna bör göras mer förståeliga och att fiskarnas tillämpning av dessa bör underlättas. För att undvika problem skulle det vara nödvändigt att upprätthålla status quo i största möjliga mån inom ramen för denna förordning.

Regionalisering och referensstandarder

Föredraganden anser att beslut som antas på lokal nivå kan leda till bättre lagstiftning genom att den anpassas efter särdragen hos en typ av fiske eller ett havsområde. Regionaliseringen bör tillåta att man anpassar besluten om tekniska åtgärder efter fiskets verklighet. Målet är att bli av med den gällande lagstiftningens stelhet och gynna en mer utvecklad lagstiftning som är anpassad efter sammanhanget. Regionaliseringsstrategin överensstämmer med viljan att basera de tekniska åtgärdernas framgång på resultat. Å andra sidan förlorar parlamentet makt.

Regionaliseringen bör inte leda till ett extremt scenario där referensstandarder kan minskas till ett minimum och tillämpningen av grundläggande aspekter kan ändras genom delegerade akter. Detta skulle betyda att det som bestäms i förordningen om tekniska åtgärder skulle ha en rent tillfällig karaktär: Kommissionen skulle, på gemensam rekommendation från medlemsstaterna och utan parlamentets deltagande, kunna ändra grundläggande delar av denna förordning genom delegerade akter. Detta kan inte godtas.

Regionaliseringen får inte i något fall leda till en åternationalisering. Man måste komma ihåg att EU:s fiskepolitik är en gemensam politik, som inte uppstått av en tillfällighet: delade och migrerande bestånd bör förvaltas gemensamt. Därför bör vissa grundläggande, viktiga principer fortsätta att omfattas av medbestämmande vid EU:s centrala institutioner. Detta skulle leda till lika villkor mellan operatörer över hela EU och underlätta tillämpningen och uppföljningen av de tekniska åtgärderna.

Föredraganden anser att de fleråriga planerna bör spela en viktig roll i förvaltningen av fiskeresurserna och att det är dessa som är det bäst lämpade verktyget för antagande och tillämpning av specifika tekniska åtgärder inom ramen för regionaliseringsprocessen.

Självklart bör inte regionaliseringen hindras av en brist på fleråriga planer. I detta fall bör man inte hindra medlemsstater som lägger fram gemensamma rekommendationerna på regional nivå som skulle ge upphov till delegerade akter från kommissionen, enligt det förfarande som beskrivs i artikel 18 i den gemensamma fiskeripolitikens grundförordning.

(1)

Förordning (EG) nr 734/2008 (om skydd av känsliga marina ekosystem mot de negativa verkningarna av fiske med bottenredskap på öppet hav).

(2)

Förordning (EG) nr 520/2007 och förordning (EG) nr 302/2009 (internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten) och förordning (EG) nr 601/2004 (konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis).


YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (10.3.2017)

till fiskeriutskottet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1967/2006, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1224/2009, och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1343/2011 och (EU) nr 1380/2013, och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 894/97, (EG) nr 850/98, (EG) nr 2549/2000, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 812/2004 och (EG) nr 2187/2005

(COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))

Föredragande av yttrande: Claudiu Ciprian Tănăsescu

KORTFATTAD MOTIVERING

Tekniska åtgärder är regler som fastställer hur, var och när fiskare får fiska, och spelar en viktig roll för att se till att fisket bedrivs på ett miljömässigt hållbart sätt. Då ett alarmerande antal fiskebestånd i europeiska vatten fortsätter att överfiskas och nivåerna på bifångsterna av icke-målarter är fortsatt höga, trots stora insatser för att lösa dessa problem genom regleringar, är det tydligt att den nuvarande regleringsramen för tekniska åtgärder inte har varit lyckad. I synnerhet nu när den nya grundförordningen för den gemensamma fiskeripolitiken har antagits är det mycket viktigt att de tekniska åtgärderna anpassas för att uppfylla målen i denna politik. För att säkerställa ett hållbart utnyttjande av fiskeresurserna samt skydda känsliga arter och livsmiljöer, måste de tekniska åtgärderna vara i linje med unionens miljölagstiftning och åtaganden på miljöområdet.

Kommissionens förslag är ett steg i rätt riktning. För att lyckas bättre i framtiden måste fisket styras proaktivt, tillsammans med fiskare och alla andra intressenter. Regionalisering av tekniska åtgärder, inom rätt ram och under förutsättning att regionaliseringsprocessen följer gemensamma mål och syftar till att uppfylla nuvarande eller högre nivåer på unionens miljöåtaganden, erbjuder en möjlighet för ett sådant förbättrat styre. För att göra det helt klart att en regionaliseringsprocess måste genomföras inom ramen för befintliga mål, bör bestämmelser som framför allt hör samman med fågel- och habitatdirektiven (direktiv 92/43/EEG och 2009/147/EG) införas och integreras på ett tydligare sätt genom hela texten.

Dessutom behöver ordalydelsen förbättras i vissa delar av kommissionens förslag för att på ett bättre sätt säkerställa att den nya metoden ger resultat, då nya tekniska åtgärder även måste respektera andra principer i unionens fiskeri- och miljöförvaltning. För det första måste fiskeripolitiken vara vetenskapligt baserad; förvaltningsbeslut rörande våra gemensamma naturresurser måste utgå från så exakt statistik som möjligt, bygga på bästa möjliga offentliga och kontrollerbara vetenskapliga råd samt fattas under försiktighetsprincipen då uppgifterna är otillförlitliga eller inte vetenskapligt entydigt bevisade. För det andra, i synnerhet efter övergången till en resultatbaserad förvaltning av fisket, måste genomförande-, kontroll- och efterlevnadsbestämmelserna i förslaget vara ändamålsenliga. Medlemsstaterna bör även använda den nya ramen och ett proaktivt, intressentinkluderande synsätt på regleringar för att bygga upp en ”efterlevnadskultur”.

Ur miljösynpunkt bör nyckelrollen för de nya tekniska åtgärderna vara att säkerställa en korrekt bas för tekniska åtgärder samt rätt förhållanden för regionaliseringen. Det är tydligt att ramen även måste ge möjlighet att agera snabbt när statistik och vetenskapliga råd visar att den inte fungerar optimalt. De nya tekniska åtgärderna bör inte bara syfta till att upprätta nya mål, utan de ska även användas för att nå de uppsatta målen. Om inte målen uppnås så har man inte vidtagit rätt tekniska åtgärder.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag     1

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Nuvarande regler måste förenklas så att operatörer, nationella myndigheter och intressenter bättre kan förstå och acceptera dem. Branschföreträdares deltagande i beslutsprocesserna bör uppmuntras. Man bör vara vaksam för att undvika att standarder för bevarande och hållbarhet försvagas.

Ändringsförslag     2

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Tekniska åtgärder bör när så är relevant tillämpas på fritidsfiske som kan ha en betydande effekt på fiskbestånd och skaldjursarter.

(6)  Tekniska åtgärder bör tillämpas på fritidsfiske som kan ha en betydande effekt på den marina miljön, fiskbestånd och bestånd av andra arter.

Ändringsförslag     3

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  Oavsiktlig fångst och oavsiktligt dödande av skyddade arter är ett problem som bör angripas på ett heltäckande sätt för alla fiskeverksamheter och alla typer av fiskeredskap med hänvisning till det stränga skydd de omfattas av enligt rådets direktiv 92/43/EEG, deras stora sårbarhet och kravet på att uppnå en god miljöstatus till 2020.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  För att utvärdera de tekniska åtgärdernas effektivitet, bör det fastställas mål vad gäller nivåer för oönskade fångster, nivåer för bifångster av känsliga arter och vad gäller den utsträckning i vilken livsmiljöer på havsbotten får påverkas negativt av fisket. Dessa mål bör reflektera den gemensamma fiskeripolitikens mål, unionens lagstiftning (särskilt rådets direktiv 92/43/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG21) och bästa internationella praxis.

(9)  För att utvärdera de tekniska åtgärdernas effektivitet, bör det fastställas mål vad gäller nivåer för oönskade fångster, nivåer för bifångster av känsliga arter och vad gäller den utsträckning i vilken livsmiljöer på havsbotten får påverkas negativt av fisket. Dessa mål bör reflektera den gemensamma fiskeripolitikens mål, unionens lagstiftning (särskilt rådets direktiv 92/43/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG och 2000/60/EG21) och bästa internationella praxis.

__________________

__________________

21 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1).

21 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1).

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  För vissa sällsynta arter, t.ex. vissa arter av haj och rocka, kan även en begränsad fiskeverksamhet innebära en allvarlig risk för bevarandet. För att skydda dem bör det införas ett allmänt förbud mot att fiska efter dessa arter.

(15)  För vissa arter som är sällsynta eller vars biologiska egenskaper gör dem särskilt utsatta för överutnyttjande, t.ex. vissa arter av haj och rocka, kan även en begränsad fiskeverksamhet innebära en allvarlig risk för bevarandet. För att skydda dem bör det införas ett allmänt förbud mot att fiska efter dessa arter.

Ändringsförslag     6

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  Alla metoder för utsortering och slipping, dvs. att släppa tillbaka fisk, bör förbjudas utom när undantag införts inom ramen för landningsskyldigheten.

(22)  Alla metoder för utsortering och slipping, dvs. att släppa tillbaka fisk, bör förbjudas. Slipping får bara tillåtas när undantag införts inom ramen för landningsskyldigheten och bara om datainsamlingskrav införs tillsammans med undantagen.

Justification

Slipping is a method to handle fish prior to hauling it on board, meaning that the sorting takes place already in the water. It is therefore in line with the intention of exemptions from the landing obligation in cases where high survivability rates have been proven. High-grading is an economic choice for discarding low priced fish already on board. This practice may have tremendous effects on the different species according to their survival capacities, e.g.nephrops with survival rates are above 90% vs other species such as sole. Therefore a different approach shall be taken concerning these 2 practices

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Om inga tekniska åtgärder har införts på regional nivå bör de fastställda referensstandarderna gälla. Dessa referensstandarder bör hämtas från befintliga tekniska åtgärder, med beaktande av utlåtanden från STECF och yttranden från de berörda parterna. De bör bestå av referensmaskstorlekar för släpredskap och passiva nätredskap, minsta referensstorlekar för bevarande, stängda områden eller områden med begränsat tillträde, naturskyddsåtgärder för att begränsa bifångsterna av havsdäggdjur och havsfåglar i vissa områden och andra regionspecifika åtgärder som för närvarande är tillämpliga och som fortfarande behövs för att säkerställa att bevarandemålen fortsätter att uppfyllas tills dess att åtgärder vidtas inom ramen för regionaliseringen.

(24)  Om inga tekniska åtgärder har införts på regional nivå bör de fastställda referensstandarderna gälla. Dessa referensstandarder bör hämtas från befintliga tekniska åtgärder, med beaktande av utlåtanden från STECF och yttranden från de berörda parterna. De bör bestå av referensmaskstorlekar för släpredskap och passiva nätredskap, minsta referensstorlekar för bevarande, stängda områden eller områden med begränsat tillträde, naturskyddsåtgärder för att minska och om möjligt helt undvika bifångsterna av havsdäggdjur och havsfåglar i vissa områden och andra regionspecifika åtgärder som för närvarande är tillämpliga och som fortfarande behövs för att säkerställa att bevarandemålen fortsätter att uppfyllas tills dess att åtgärder vidtas inom ramen för regionaliseringen.

Ändringsförslag     8

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Medlemsstaterna kan i samarbete med berörda parter utarbeta gemensamma rekommendationer om lämpliga tekniska åtgärder som avviker från referensåtgärderna i enlighet med den gemensamma fiskeripolitikens regionaliseringsprocess.

(25)  Medlemsstaterna bör i samarbete med berörda parter utarbeta gemensamma rekommendationer om lämpliga tekniska åtgärder i enlighet med den gemensamma fiskeripolitikens regionaliseringsprocess, även om det saknas en flerårig förvaltningsplan.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  Sådana regionala tekniska åtgärder bör minst vara likvärdiga med referensstandarderna vad gäller fiskemönster och skydd för känsliga arter och livsmiljöer.

(26)  Sådana regionala tekniska åtgärder bör syfta till en hög miljömässig hållbarhet och minst vara likvärdiga med referensstandarderna vad gäller fiskemönster och skydd för känsliga arter och livsmiljöer. Antagandet av regionala tekniska åtgärder bör bygga på bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning.

Ändringsförslag     10

Förslag till förordning

Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(26a)  Regionalisering bör användas som ett verktyg för att uppmuntra till deltagande av alla relevanta intressenter, inbegripet icke-statliga organisationer, och att ge tyngd åt yrkesfiskare och deras engagemang så att de i nära samarbete med medlemsstater, rådgivande nämnder och forskare kan arbeta för att ta fram skräddarsydda åtgärder som tar hänsyn till särdragen i varje enskilt fiskeområde och skyddar miljöförhållandena där.

Ändringsförslag     11

Förslag till förordning

Skäl 26b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(26b)  Beslut som fattas av regionala grupper av medlemsstater inom ramen för regionaliseringen bör uppfylla samma krav på demokratisk översyn som besluten i de berörda medlemsstaterna.

Ändringsförslag     12

Förslag till förordning

Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(27a)  Om det föreligger intresse för direktförvaltning från en enskild medlemsstat kan förslag på enskilda tekniska åtgärder, för att ändra gällande bevarandeåtgärder, läggas fram efter samråd med relevanta rådgivande nämnder.

Ändringsförslag     13

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  Vid utarbetandet av gemensamma rekommendationer för att i de fleråriga planerna anta artspecifika selektiva redskap eller redskap med andra maskstorlekar som alternativ till gällande referensmaskstorlekar, bör regionala grupper av medlemsstater säkerställa att dessa alternativa redskap ger minst lika hög selektivitet som eller bättre selektivitet än referensredskapen.

(28)  Vid utarbetandet av gemensamma rekommendationer för att anta artspecifika selektiva redskap eller redskap med andra maskstorlekar som alternativ till gällande referensmaskstorlekar, bör regionala grupper av medlemsstater säkerställa att dessa alternativa redskap ger minst lika hög selektivitet som eller bättre selektivitet än referensredskapen.

Ändringsförslag     14

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  Vid utarbetandet av gemensamma rekommendationer för att i de fleråriga planerna ändra eller fastställa nya stängda områden eller områden med begränsat tillträde i syfte att skydda ungfisk eller lekansamlingar, bör regionala grupper av medlemsstater fastställa specifikationer, omfattning, varaktighet, redskapsrestriktioner och kontroll- och övervakningssystem i sina gemensamma rekommendationer.

(29)  Vid utarbetandet av gemensamma rekommendationer för att ändra eller fastställa nya stängda områden eller områden med begränsat tillträde i syfte att skydda ungfisk eller lekansamlingar, bör regionala grupper av medlemsstater fastställa specifikationer, omfattning, varaktighet, redskapsrestriktioner och kontroll- och övervakningssystem i sina gemensamma rekommendationer.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  Vid utarbetandet av gemensamma rekommendationer för att i de fleråriga planerna ändra eller fastställa minsta referensstorlekar för bevarande, bör regionala grupper av medlemsstater säkerställa att målen för den gemensamma fiskeripolitiken inte äventyras genom att säkerställa att skyddet av unga exemplar av marina arter respekteras och samtidigt säkerställa att det inte införs någon snedvridning på marknaden och att det inte skapas någon marknad för fisk som inte når upp till minsta referensstorlekar för bevarande.

(30)  Vid utarbetandet av gemensamma rekommendationer för att ändra eller fastställa minsta referensstorlekar för bevarande, bör regionala grupper av medlemsstater säkerställa att målen för den gemensamma fiskeripolitiken uppnås genom att säkerställa att skyddet av unga exemplar av marina arter respekteras och samtidigt säkerställa att det inte införs någon snedvridning på marknaden och att det inte skapas någon marknad för fisk som inte når upp till minsta referensstorlekar för bevarande.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  Inrättandet av realtidsstängningar i förening med bestämmelser om förflyttning som en ytterligare åtgärd för att skydda ungfisk eller lekansamlingar bör tillåtas som ett alternativ som kommer att utvecklas ytterligare inom ramen för gemensamma rekommendationer. Villkoren för införande och upphävande av sådana områden samt kontroll- och övervakningsförfaranden bör fastställas i de relevanta gemensamma rekommendationerna.

(31)  Inrättandet av realtidsstängningar i förening med bestämmelser om förflyttning som en ytterligare åtgärd för att skydda ungfisk, lekansamlingar eller känsliga arter bör tillåtas som ett alternativ som kommer att utvecklas ytterligare inom ramen för gemensamma rekommendationer. Villkoren för införande och upphävande av sådana områden samt kontroll- och övervakningsförfaranden bör fastställas i de relevanta gemensamma rekommendationerna.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32)  På grundval av en vetenskaplig bedömning av effekterna av innovativa redskap, vederbörligen utvärderad av STECF, kan användningen av sådana redskap eller en utvidgning till användningen av nya redskap, t.ex. trålar med elektrisk ström, ingå som ett alternativ i gemensamma rekommendationer från regionala grupper av medlemsstater. Användningen av innovativa fiskeredskap bör inte tillåtas när den vetenskapliga bedömningen visar att användningen kommer att leda till negativ påverkan på känsliga livsmiljöer och icke-målarter.

(32)  På grundval av en vetenskaplig bedömning av effekterna av innovativa redskap, vederbörligen utvärderad av STECF, kan användningen av sådana redskap eller en utvidgning till användningen av nya redskap, t.ex. trålar med elektrisk ström, ingå som ett alternativ i gemensamma rekommendationer från regionala grupper av medlemsstater. Användningen av innovativa fiskeredskap bör inte tillåtas när den vetenskapliga bedömningen visar att användningen kommer att leda till negativ direkt eller kumulativ påverkan på marina livsmiljöer, i synnerhet känsliga livsmiljöer och icke-målarter.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33)  I syfte att minimera bifångsterna av känsliga arter och fiskeredskapens påverkan på känsliga livsmiljöer, bör regionala grupper av medlemsstater utarbeta ytterligare åtgärder för att minska fiskets påverkan på känsliga arter och livsmiljöer. Om det finns vetenskapliga belägg för att det föreligger ett allvarligt hot mot bevarandet av sådana arter och livsmiljöer bör medlemsstaterna införa ytterligare restriktioner avseende utformningen och användningen av vissa fiskeredskap eller till och med införa ett totalt förbud mot att använda dem i den aktuella regionen. Mer specifikt kan sådana bestämmelser tillämpas på användningen av drivgarn som i vissa områden lett till betydande fångster av valar och havsfåglar.

(33)  I syfte att minimera och om möjligt helt undvika bifångsterna av känsliga arter och fiskeredskapens påverkan på känsliga livsmiljöer, bör regionala grupper av medlemsstater utarbeta ytterligare åtgärder för att minska fiskets påverkan på känsliga arter och livsmiljöer. Om det finns vetenskapliga belägg för att det föreligger ett hot mot bevarandet av sådana arter och livsmiljöer bör medlemsstaterna införa ytterligare restriktioner avseende utformningen och användningen av vissa fiskeredskap eller till och med införa ett totalt förbud mot att använda dem i den aktuella regionen. Mer specifikt kan sådana bestämmelser tillämpas på användningen av drivgarn som i vissa områden lett till betydande fångster av valar och havsfåglar.

Ändringsförslag     19

Förslag till förordning

Skäl 38

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(38)  Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget bör delegeras till kommissionen så att den kan uppdatera förteckningen över fisk och skaldjur för vilka det råder förbud mot riktat fiske, uppdatera förteckningen över känsliga områden där fisket bör begränsas, anta tekniska åtgärder som en del av fleråriga planer, och anta tekniska åtgärder som en del av tillfälliga utkastplaner. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

(38)  Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget bör delegeras till kommissionen så att den kan uppdatera förteckningen över fisk och skaldjur för vilka det råder förbud mot riktat fiske, uppdatera förteckningen över känsliga områden där fisket bör begränsas, anta tekniska åtgärder som en del av fleråriga planer, och anta tekniska åtgärder som en del av tillfälliga utkastplaner. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå och på grundval av STECF-bedömningar. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

Motivering

Tekniska åtgärder bör bara antas om STECF (vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerisektorn) avgett en positiv bedömning. Enligt den gemensamma fiskeripolitiken är syftet med denna kommitté att ge vetenskapliga utlåtanden. Därför bör alla tekniska åtgärder bedömas av STECF, eftersom åtgärdernas återverkningar på områden eller icke-målarter kan vara obekanta eller ännu icke utredda.

Ändringsförslag     20

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Som verktyg för att stödja genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken (GJP) ska de tekniska åtgärderna bidra till den gemensamma fiskeripolitikens mål enligt artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013, särskilt artikel 2.2, 2.3 och 2.5 a och j.

1.  Som verktyg för att stödja genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken (GJP) ska de tekniska åtgärderna bidra till den gemensamma fiskeripolitikens mål enligt artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013, särskilt artikel 2.1, 2.2, 2.3 och 2.5 a, i och j.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  skapa optimala fiskemönster till skydd för ungfisk och lekansamlingar av marina arter,

(a)  säkerställa hållbara fiskemönster som garanterar bevarandet av fiskeresurserna och skyddar känsliga storlekar och åldrar, i synnerhet ungfisk och lekansamlingar av marina arter,

Ändringsförslag     22

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  säkerställa att de bifångster av de marina arter som förtecknas i direktiven 92/43/EEG och 2009/147/EG och av andra känsliga arter som sker inom fisket minimeras och om möjligt elimineras så att de inte utgör ett hot mot bevarandestatusen för dessa arter,

(b)  säkerställa att de bifångster av de marina arter som förtecknas i direktiven 92/43/EEG och 2009/147/EG och av andra känsliga arter som sker inom fisket minimeras och om möjligt elimineras,

Ändringsförslag     23

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  säkerställa att fiskets miljöpåverkan på marina livsmiljöer minimeras och om möjligt elimineras så att de inte utgör ett hot mot bevarandestatusen för dessa livsmiljöer,

(c)  säkerställa att fiskets miljöpåverkan på marina livsmiljöer minimeras och om möjligt elimineras,

Ändringsförslag     24

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  säkerställa att kriterierna för deskriptorerna 1, 3, 4 och 6 i del B i bilagan till kommissionens beslut 2010/477/EU uppfylls.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Tekniska åtgärder ska ha till syfte att uppnå följande mål:

1.  Tekniska åtgärder ska uppnå följande mål:

Ändringsförslag     26

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Säkerställa att fångsterna av marina arter som inte når upp till minsta referensstorlek för bevarande inte överstiger 5 volymprocent i enlighet med artikel 2.2 och artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013.

(a)  Säkerställa att fångsterna av marina arter som inte når upp till minsta referensstorlek för bevarande inte överstiger den volym som fastställs i de gemensamma rekommendationerna från regionala grupper av medlemsstater och som är förenliga med utkastplanerna, och samtidigt ta hänsyn till variationen mellan fiskarter och fiskeredskap.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Säkerställa att bifångsterna av havsdäggdjur, marina reptiler, havsfåglar och andra icke kommersiellt nyttjade arter inte överstiger de nivåer som föreskrivs i unionslagstiftningen och i internationella avtal.

(b)  Säkerställa att bifångsterna av havsdäggdjur, marina reptiler, havsfåglar och andra icke kommersiellt nyttjade arter inte överstiger de nivåer som föreskrivs i unionslagstiftningen och i internationella avtal, i syfte att progressivt utrota sådana bifångster.

Ändringsförslag     28

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Säkerställa att fiskeverksamhetens miljöpåverkan på livsmiljöer på havsbotten inte överstiger de nivåer som krävs för att uppnå god miljöstatus för varje livsmiljötyp som bedöms inom ramen för direktiv 2008/56/EG i varje marin region eller delregion, med avseende på både livsmiljöernas kvalitet och det fysiska utbredningsområde inom vilket de föreskrivna nivåerna måste uppnås.

(c)  Säkerställa att fiskeverksamhetens miljöpåverkan på marina livsmiljöer, inklusive känsliga livsmiljöer på havsbotten, minimeras och hålls under de nivåer som krävs för att uppnå god miljöstatus, i synnerhet för varje livsmiljötyp som bedöms inom ramen för direktiv 2008/56/EG i varje marin region eller delregion, med avseende på både livsmiljöernas kvalitet och det fysiska utbredningsområde inom vilket de föreskrivna nivåerna måste uppnås med målsättningen att säkerställa att kriterierna för deskriptor 6 i del B i bilagan till kommissionens beslut 2010/477/EU uppfylls.

Ändringsförslag     29

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Säkerställa att bifångster av oönskad fisk efter hand gradvis undanröjs med målsättningen att säkerställa att kriterierna för deskriptorerna 1, 3 och 4 i del B i bilagan till kommissionens beslut 2010/477/EU uppfylls.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  fiskemönster: hur fisketrycket är fördelat över åldersprofilen hos ett bestånd.

(1)  fiskemönster: hur fisketrycket är fördelat över ålders- och storleksprofilen hos ett bestånd.

Ändringsförslag     31

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  selektivt fiske: en fiskemetods kapacitet att inrikta sig på och fånga fisk eller skaldjur av en viss storlek eller av en viss arttyp vid fiskeverksamhet, så att arter utanför målgruppen kan undvikas eller släppas oskadda.

(3)  selektivt fiske: en fiskemetods kapacitet att inrikta sig på och fånga fisk eller skaldjur av en viss storlek eller av en viss arttyp vid fiskeverksamhet, så att icke-målarter och ungfisk av reglerade arter kan undvikas eller släppas oskadda.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  en livsmiljös bevarandestatus: en livsmiljös bevarandestatus i enlighet med definitionen i direktiv 92/43/EEG, artikel 1 led e.

Ändringsförslag     33

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  fritidsfiske: icke-kommersiellt fiske efter levande akvatiska resurser för rekreation, turism eller sport.

(9)  fritidsfiske: icke-kommersiellt fiske efter levande biologiska resurser för rekreation, turism eller sport.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  rådgivande nämnder: grupper av berörda parter som inrättats inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken för att främja att alla berörda parter företräds på ett väl avvägt sätt och bidra till att den gemensamma fiskeripolitikens mål uppnås.

(10)  rådgivande nämnder: grupper av berörda parter som inrättats inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken i enlighet med artiklarna 43 och 45 och företrädare för berörda parter i enlighet med bilaga III i förordning (EU) nr 1380/2013 för att bidra till att den gemensamma fiskeripolitikens mål uppnås.

Motivering

Sammansättningen av de rådgivande nämnderna bör respektera den representativa balans som upprättas i den gemensamma fiskeripolitiken.

Ändringsförslag     35

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led 42

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(42)  utsortering: bruket att kasta överbord fisk med lågt värde och som omfattas av fångstbegränsningar, även om den skulle ha kunnat landas legalt, i syfte att maximera det ekonomiska värdet eller penningvärdet av den fisk som tas i hamn.

(42)  utsortering: bruket att kasta överbord fisk med lågt värde och som omfattas av fångstbegränsningar, även om den borde landas legalt, i syfte att maximera det ekonomiska värdet eller penningvärdet av den fisk som tas i hamn.

Motivering

Utsortering är ett ekonomiskt val som ofta har enorma återverkningar på vissa arter eftersom överlevnadstalen varierar beroende på art och tid ombord. Principen för denna metod bör vara att fisken ska landas, inte att man flexibelt kan välja metod enligt ekonomiska kriterier.

Ändringsförslag     36

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Oaktat bestämmelserna i artikel 2 ska den här artikeln tillämpas på vatten på öppet hav och tredje länders vatten.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  När bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden visar att det är nödvändigt att ändra förteckningen i bilaga I genom tillägg av nya arter som måste skyddas, ska kommissionen ges befogenhet att anta sådana ändringar genom delegerade akter i enlighet med artikel 32.

4.  När bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden visar att det är nödvändigt att ändra förteckningen i bilaga I ska kommissionen ges befogenhet att anta sådana ändringar genom delegerade akter i enlighet med artikel 32.

Motivering

Denna förteckning bör inte bara ändras när en ny art behöver skydd, utan även när till exempel en art behöver skydd inom ett annat, utvidgat område, eller om arter inte längre skulle behöva skydd.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Åtgärder som antas enligt artikel 4 i denna artikel ska syfta till att uppnå det mål som anges i artikel 4.1 b.

5.  Åtgärder som antas enligt artikel 4 i denna artikel ska syfta till att uppnå det mål som anges i artikel 4.1 b och ca.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  När de fångas som bifångster, får de arter som avses i punkt 1 inte skadas och exemplar av dessa ska omedelbart släppas tillbaka i havet.

2.  När de fångas som bifångster, får de arter som avses i punkt 1 inte skadas och exemplar av dessa ska omedelbart släppas tillbaka i havet. För de arter som avses i punkt 1 ska fiskefartygets operatörer registrera och till behöriga myndigheter överföra information om arter som har fångats som bifångster och sedan släppts i enlighet med kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/12511a.

 

__________________

 

1a Genomförandebeslut (EU) 2016/1701 av den 19 augusti 2016 om fastställande av regler för formatet för inlämning av arbetsplaner för insamling av data inom sektorerna för fiske och vattenbruk (förkunnad genom dokument C(2016) 5304, EUT L 260, 27.9.2016, s. 153).

Motivering

I kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1251 om insamling av data anges att bifångster av känsliga arter kan registreras i fiskeloggböckerna. Dessutom arbetar fiskare ofta tillsammans med forskare för att ge dem tillgång till döda exemplar. Detta är ett viktigt bidrag som fiskare ger för att förbättra kunskaperna om dessa arter.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 1 och 2 ska det vara tillåtet att behålla ombord, omlasta eller landa exemplar av marina arter som avses i punkt 1 och som fångats som bifångst, om denna verksamhet är nödvändig för att främja de enskilda djurens återhämtning och under förutsättning att de berörda behöriga myndigheterna har fått full information i förväg.

3.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 1 och 2 ska det vara tillåtet att behålla ombord, omlasta eller landa exemplar av marina arter som avses i punkt 1 och som fångats som bifångst, om denna verksamhet är nödvändig för att främja de enskilda djurens återhämtning eller om exemplaret är dött och därmed kan användas för vetenskapliga ändamål. De berörda behöriga myndigheterna ska ges full information.

Motivering

I kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1251 om insamling av data anges att bifångster av känsliga arter kan registreras i fiskeloggböckerna. Dessutom arbetar fiskare ofta tillsammans med forskare för att ge dem tillgång till döda exemplar. Detta är ett viktigt bidrag som fiskare ger för att förbättra kunskaperna om dessa arter.

Ändringsförslag     41

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  En medlemsstat får, på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, införa begränsande åtgärder eller restriktioner för fartyg som för deras flagg vad gäller användningen av vissa redskap enligt det förfarande som förskrivs i artikel 19 i förordning (EU) nr 1308/2013. Sådana åtgärder ska minimera och när så är möjligt eliminera fångsterna av de arter som avses i punkt 1, och ska vara förenliga med de mål som anges i artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013 och vara minst lika stränga som de tekniska åtgärder som är tillämpliga enligt unionslagstiftningen.

4.  En medlemsstat får, på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, införa begränsande åtgärder eller restriktioner för fartyg som för deras flagg vad gäller användningen av vissa redskap enligt det förfarande som förskrivs i artikel 19 i förordning (EU) nr 1308/2013. Sådana åtgärder ska minimera och när så är möjligt eliminera fångsterna av de arter som avses i punkt 1 eller andra arter som fångas oavsiktligt, och ska vara förenliga med de mål som anges i artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013 och vara minst lika stränga som de tekniska åtgärder som är tillämpliga enligt unionslagstiftningen.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Det är förbjudet att använda de fiskeredskap som specificeras i bilaga II inom de relevanta områden som anges i den bilagan.

1.  Det är förbjudet att använda de fiskeredskap som specificeras i bilaga II inom de relevanta områden som anges i den bilagan. För särskilda bevarandeområden enligt direktiv 92/43/EEG och särskilda skyddsområden enligt direktiv 2009/147/EG kan användandet av fiskeverktyg endast äga rum i enlighet med artikel 6.2 och 6.3 i direktiv 92/43/EEG.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  garantera skydd av unga exemplar av marina arter i enlighet med artikel 15.11 och 15.12 i förordning (EU) nr 1380/2013,

(a)  garantera skydd av unga exemplar av marina arter så att majoriteten av fisken har uppnått lekålder innan den fångas, i enlighet med artikel 15.11 och 15.12 i förordning (EU) nr 1380/2013,

Ändringsförslag     44

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Punkt 1 ska inte tillämpas på fångster av arter som är undantagna från tillämpningen av landningsskyldigheten i enlighet med artikel 15.4 i förordning (EU) nr 1380/2013.

2.  Oaktat bestämmelserna i punkt 1 får slipping användas på fångster av arter som är undantagna från tillämpningen av landningsskyldigheten i enlighet med artikel 15.4 i förordning (EU) nr 1380/2013.

Motivering

Slipping innebär att sorteringen sker redan i vattnet. Det är därför förenligt med syftet med undantagen från landningsskyldigheten när höga överlevnadstal har fastställts. Utsortering är ett ekonomiskt val att ta bort mindre värdefull fisk som redan tagits ombord. Denna metod kan ha enorma återverkningar på de olika arterna beroende på deras överlevnadsförmåga. Därför bör dessa två metoder inte omfattas av samma bestämmelser vad gäller landningsskyldighet.

Ändringsförslag     45

Förslag till förordning

Artikel 17 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Arter som inte omfattas av fångstbegränsningar

Fångst av oönskade arter som inte omfattas av fångstbegränsningar

Ändringsförslag     46

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  I enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013 får medlemsstaterna lämna in gemensamma rekommendationer som definierar lämpliga tekniska åtgärder på regional nivå som avviker från de åtgärder som avses i punkt 1.

2.  I enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013 får medlemsstaterna lämna in gemensamma rekommendationer som definierar lämpliga tekniska åtgärder på regional nivå som avviker från de åtgärder som avses i punkt 1. Om medlemsstaterna gör detta bör de sträva efter att i största möjliga utsträckning involvera alla relevanta parter.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Tekniska åtgärder som rekommenderas i enlighet med punkt 2 ska, med avseende på fiskemönster och skydd för känsliga arter och livsmiljöer, minst vara likvärdiga med de åtgärder som avses i punkt 1.

3.  Tekniska åtgärder som rekommenderas i enlighet med punkt 2 ska syfta till en hög miljömässig hållbarhet och, med avseende på fiskemönster och skydd för känsliga arter och livsmiljöer, minst vara likvärdiga med de åtgärder som avses i punkt 1.

Ändringsförslag     48

Förslag till förordning

Artikel 19 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Regionala åtgärder inom ramen för fleråriga planer

Tekniska åtgärder inom ramen för regionalisering

Ändringsförslag     49

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska ges befogenhet att fastställa tekniska åtgärder på regional nivå i syfte att uppnå målen i fleråriga planer enligt artiklarna 9 och 10 i förordning (EU) nr 1380/2013. Sådana åtgärder ska fastställas genom delegerade akter som ska antas i enlighet med artikel 32 i denna förordning och artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013.

1.  Kommissionen ska ges befogenhet att fastställa tekniska åtgärder på regional nivå i syfte att uppnå målen i fleråriga planer enligt artiklarna 9 och 10 i förordning (EU) nr 1380/2013. Sådana åtgärder ska fastställas genom delegerade akter som ska antas i enlighet med artikel 32 i denna förordning och artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013. Oaktat bestämmelserna i artikel 18.1 och 18.3 i förordning (EU) nr 1380/2013 får kommissionen anta sådana delegerade akter även i avsaknad av en sådan gemensam rekommendation som avses i de punkterna.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  När medlemsstaterna lämnar in gemensamma rekommendationer om upprättande av tekniska åtgärder så som avses i punkt 1, ska de tillhandahålla vetenskapliga utlåtanden som stöder antagandet av åtgärderna.

5.  När medlemsstaterna lämnar in gemensamma rekommendationer om upprättande av tekniska åtgärder så som avses i punkt 1, ska de tillhandahålla vetenskapliga utlåtanden som stöder antagandet av åtgärderna. Vetenskapliga bevis ska göras offentligt tillgängliga senast när den gemensamma rekommendationen översänds till kommissionen.

Ändringsförslag     51

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Kommissionen får begära att STECF gör en bedömning av de gemensamma rekommendationer som avses i punkt 5.

6.  Kommissionen ska begära att STECF gör en bedömning av de gemensamma rekommendationer som avses i punkt 5.

Motivering

En bedömning från STECF (vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerisektorn) bör vara obligatorisk. Enligt den gemensamma fiskeripolitiken är syftet med denna kommitté att ge vetenskapliga utlåtanden. Därför bör gemensamma rekommendationer för tekniska åtgärder alltid bedömas av STECF, eftersom åtgärdernas återverkningar på områden eller icke-målarter kanske inte alltid är fullständigt utredda.

Ändringsförslag     52

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  Tekniska åtgärder i enlighet med punkterna 1 och 2 ska bara antas om STECF avgett en positiv bedömning.

Motivering

Alla rekommendationer om att ändra, komplettera eller avvika från existerande åtgärder bör bli föremål för vetenskaplig bedömning av STECF, eftersom åtgärdernas återverkningar på områden eller icke-målarter kanske inte alltid är fullständigt utredda. Endast om bedömningen är positiv bör åtgärderna antas.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När medlemsstater lämnar in gemensamma rekommendationer i enlighet med artikel 19 i syfte att ändra eller fastställa minsta referensstorlekar för bevarande i förteckningen i del A i bilagorna V–X ska de respektera målet att säkerställa skydd för ungfisk och lekansamlingar av marina arter.

1.  När medlemsstater lämnar in gemensamma rekommendationer i enlighet med artikel 19 i syfte att ändra eller fastställa minsta referensstorlekar för bevarande i förteckningen i del A i bilagorna V–X ska de respektera målet att säkerställa skydd för ungfisk och lekansamlingar av marina arter. Gemensamma rekommendationer ska bygga på bästa tillgängliga vetenskapliga bevis och beakta biologiska grunder, i synnerhet arternas mognadsgrad. Gemensamma rekommendationer ska inte äventyra kontrollen och efterlevnadsbestämmelserna när det gäller att landa och marknadsföra fiskprodukter.

Ändringsförslag     54

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När medlemsstater lämnar in gemensamma rekommendationer i enlighet med artikel 19 i syfte att införa realtidsstängningar eller bestämmelser om förflyttning som har till syfte att säkerställa skydd av ansamlingar av ungfisk eller lekande fisk eller skaldjursarter ska de i rekommendationerna ange följande:

När medlemsstater lämnar in gemensamma rekommendationer i enlighet med artikel 19 i syfte att införa realtidsstängningar eller bestämmelser om förflyttning som har till syfte att säkerställa skydd av ansamlingar av ungfisk eller lekande fisk eller skaldjursarter eller känsliga arter ska de i rekommendationerna ange följande:

Motivering

Känsliga arter i enlighet med definitionen i artikel 6.7 är arter som måste skyddas om god miljöstatus ska uppnås i enlighet med direktiv 2008/56/EG. Realtidsstängningar bör också vara ett alternativ för skydd av dessa arter.

Ändringsförslag     55

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När medlemsstaterna lämnar in gemensamma rekommendationer i enlighet med artikel 19 för att möjliggöra användning av eller utöka användningen av innovativa fiskeredskap inbegripet trål med elektrisk ström enligt beskrivningen i del E i bilaga V inom ett visst havsområde, ska de tillhandhålla en bedömning av de sannolika effekter som användningen av sådana redskap kommer att få på målarterna ochkänsliga arter och livsmiljöer.

1.  När medlemsstaterna lämnar in gemensamma rekommendationer i enlighet med artikel 19 för att möjliggöra användning av eller utöka användningen av innovativa fiskeredskap inbegripet trål med elektrisk ström enligt beskrivningen i del E i bilaga V inom ett visst havsområde, ska de tillhandahålla en bedömning av de sannolika effekter som användningen av sådana redskap kommer att få på målarterna,andra arter i ekosystemet och livsmiljöer. En sådan bedömning ska baseras på användning av innovativa redskap under en provperiod, som ska begränsas till högst 5 procent av de fartyg som för ögonblicket befinner sig i den verksamhetsgrenen, på minst två år.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Användning av innovativa fiskeredskap ska inte tillåtas när bedömningarna visar att sådan användning kommer att leda till negativ påverkan på känsliga livsmiljöer och icke-målarter.

3.  Användning av innovativa fiskeredskap ska inte tillåtas när bedömningarna visar att sådan användning kommer att leda till direkt eller kumulativ negativ påverkan på marina livsmiljöer, däribland känsliga livsmiljöer och icke-målarter.

Ändringsförslag     57

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Syftet med de åtgärder som avses i punkt 1 ska vara att uppnå det mål som fastställs i artikel 3 och i synnerhet att skydda ansamlingar av ungfisk eller lekande fisk eller skaldjursarter.

2.  Syftet med de åtgärder som avses i punkt 1 ska vara att uppnå det mål som fastställs i artikel 3 och i synnerhet att skydda ansamlingar av ungfisk eller lekande fisk eller skaldjursarter. Åtgärderna ska vara minst lika strikta som tekniska åtgärder som antas i enlighet med unionsrätten.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder

Referensnummer

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD)

Ansvarigt utskott

Tillkännagivande i kammaren

PECH

11.4.2016

 

 

 

Yttrande från

Tillkännagivande i kammaren

ENVI

11.4.2016

Föredragande av yttrande

Utnämning

Claudiu Ciprian Tănăsescu

27.4.2016

Behandling i utskott

30.1.2017

 

 

 

Antagande

9.3.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

37

22

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin‑Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Jean‑François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Albert Deß, Eleonora Evi, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen, James Nicholson, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Bart Staes, Carlos Zorrinho

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Edouard Martin, Lieve Wierinck

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

37

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

ECR

Mark Demesmaeker, Julie Girling

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Edouard Martin, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Bart Staes

22

-

ECR

Ian Duncan, Arne Gericke, Urszula Krupa, James Nicholson, Boleslaw G. Piecha

EFDD

Julia Reid

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Albert Deß, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Peter Liese, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

3

0

ENF

Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder

Referensnummer

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD)

Framläggande för parlamentet

11.3.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

PECH

11.4.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

DEVE

11.4.2016

ENVI

11.4.2016

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

DEVE

24.5.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Gabriel Mato

12.4.2016

 

 

 

Behandling i utskott

19.4.2016

12.7.2016

8.9.2016

10.10.2016

 

10.11.2016

25.4.2017

30.5.2017

 

Antagande

21.11.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

5

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Barbara Matera, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Anja Hazekamp, Yannick Jadot, France Jamet, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez

Ingivande

28.11.2017


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

20

+

ALDE Group

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR Group

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

GUE/NGL Group

Liadh Ní Riada

NI

Diane Dodds

PPE Group

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D Group

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

5

-

EFDD Group

David Coburn, Mike Hookem

Verts/ALE Group

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

2

0

ENF Group

France Jamet

GUE/NGL Group

Maria Lidia Senra Rodríguez

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande