Procedure : 2017/2204(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0382/2017

Indgivne tekster :

A8-0382/2017

Forhandlinger :

PV 12/12/2017 - 18
CRE 12/12/2017 - 18

Afstemninger :

PV 13/12/2017 - 13.7
CRE 13/12/2017 - 13.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0495

BETÆNKNING     
PDF 379kWORD 57k
28.11.2017
PE 610.883v02-00 A8-0382/2017

om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Hongkong, 20 år efter overdragelsen

(2017/2204(INI))

Udenrigsudvalget

Ordfører: Alyn Smith

ÆNDRINGSFORSLAG
UDKAST TIL EUROPA-PARLAMENTETS HENSTILLING
 OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

UDKAST TIL EUROPA-PARLAMENTETS HENSTILLING

til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Hongkong, 20 år efter overdragelsen

(2017/2204(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til grundloven for Det Særlige Administrative Område (SAR) Hongkong, som blev vedtaget den 4. april 1990 og trådte i kraft den 1. juli 1997,

–  der henviser til den fælles erklæring fra Det Forenede Kongeriges regering og Folkerepublikken Kinas regering om spørgsmålet vedrørende Hongkong af 19. december 1984, også kaldet den kinesisk-britiske fælleserklæring,

–  der henviser til Kommissionens årsrapport for 2016 om Det Særlige Administrative Område Hongkong af 26. april 2017 (JOIN(2017)0016), Kommissionens årsrapport for 2015 om Det Særlige Administrative Område Hongkong af 25. april 2016 (JOIN(2016)0010) og Kommissionens årsrapport for 2014 om Det Særlige Administrative Område Hongkong af 24. april 2015 (JOIN(2015)0012),

–  der henviser til den fælles meddelelse af 22. juni 2016 fra Kommissionen og den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om byggesten til en ny EU-strategi for forbindelserne med Kina (JOIN(2016)0030), Kommissionens meddelelse af 15. oktober 2015 om handel for alle (COM(2015)0497) og Rådets konklusioner af 18. juli 2016 om EU's strategi over for Kina,

–  der henviser til EU's "ét Kina"-politik,

–  der henviser til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Hongkong, Kina, om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldspørgsmål fra 1999(1),

–  der henviser til den visumfri indrejse i Schengenområdet(2) og resten af Den Europæiske Union for indehavere af pas udstedt af Det Særlige Administrative Område Hongkong og omvendt,

–  der henviser til menneskerettighedsdialogen mellem EU og Kina, der blev indledt i 1995,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Hongkong, særlig beslutningerne af 24. november 2016 om sagen om Gui Minhai, den fængslede forlægger i Kina(3), af 4. februar 2016 om sagen om de forsvundne forlæggere i Hongkong(4), af 15. december 2005 om menneskerettighedssituationen i Tibet og i Hongkong(5), af 8. april 2003 om den tredje og fjerde årsrapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om Det Særlige Administrative Område Hongkong(6), af 19. december 2002 om Hongkong(7), af 26. oktober 2000 om den første og anden årsrapport fra Kommissionen og Rådet til Europa-Parlamentet om Det Særlige Administrative Område Hongkong(8), af 8. oktober 1998 om meddelelse fra Kommissionen til Rådet om Den Europæiske Union og Hongkong: På den anden side af 1997(9) og af 10. april 1997 om situationen i Hongkong(10),

–  der henviser til den fælles meddelelse af 22. juni 2016 fra Kommissionen og den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik "Byggesten til en ny EU-strategi for forbindelserne med Kina" (JOIN(2016)0030), Kommissionens meddelelse af 14. oktober 2015 "Handel for alle – En mere ansvarlig handels- og investeringspolitik" (COM(2015)0497) og Rådets konklusioner af 18. juli 2016 om EU's strategi over for Kina,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Kina, navnlig beslutningen af 16. december 2015(11) og af 14. marts 2013 om forbindelserne mellem EU og Kina(12),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 113,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A8-0382/2017),

A.  der henviser til, at suveræniteten over Hongkong blev overdraget fra Det Forenede Kongerige til Folkerepublikken Kina den 1. juli 1997;

B.  der henviser til, at den kinesisk-britiske fælleserklæring fra 1984 garanterede, og grundloven for Det Særlige Administrative Område Hongkong fra 1990 foreskriver, at Hongkong vil bevare den udøvende, lovgivende og dømmende magts autonomi og uafhængighed i 50 år efter suverænitetsoverdragelsen;

C.  der henviser til, at EU og Europa-Parlamentet fortsat er stærke fortalere for princippet om "ét land, to systemer" og for Hongkongs høje grad af autonomi under Kina,

D.  der henviser til, at EU og Hongkong holder et årligt møde på højt niveau, benævnt den strukturerede dialog, som blev indledt i 2005; der henviser til, at den tiende årlige strukturerede dialog fandt sted i Bruxelles den 17. november 2016;

E.  der henviser til, at de bilaterale forbindelser mellem EU og Hongkong hele tiden vokser sig stærkere; der henviser til, at EU er Hongkongs næststørste handelspartner efter det kinesiske fastland, og at Hongkong er EU's fjortendestørste handelspartner hvad angår varer og en vigtig partner inden for handel med tjenesteydelser; der henviser til, at de fremtidige bilaterale forbindelser bør drage fordel af Hongkongs behov for yderligere økonomisk diversificering, tætte forbindelser til den nye silkevej og øget integration med området omkring Perleflodens delta; der henviser til, at Hongkong ifølge De Forenede Nationers Konference for Handel og Udvikling (UNCTAD) er verdens næststørste målmarked for direkte udenlandske investeringer;

F.  der henviser til, at Hongkongs forsvar og udenrigsanliggender henhører under Folkerepublikken Kinas regerings kompetencer;

G.  der henviser til, at grundloven giver Det Særlige Administrative Område Hongkong ret til selvstændigt at skabe eksterne økonomiske forbindelser og være medlem af internationale organisationer;

H.  der henviser til, at tidligere allerede indførte konventioner om borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder samt internationale menneskerettighedskonventioner også har fundet anvendelse i Hongkong efter den 1. juli 1997; der henviser til, at Kina også har undertegnet og ratificeret internationale konventioner, som sikrer disse rettigheder, og således har anerkendt menneskerettighedernes betydning og universalitet; der henviser til, at Kina sammen med EU og andre internationale partnere har oprettet fora for dialog om emner, der vedrører retsstatsområdet;

I.  der henviser til, at Hongkong er medlem eller associeret medlem af over 20 internationale organisationer, herunder Verdenshandelsorganisationen (WTO), Den Internationale Valutafond (IMF), det økonomiske samarbejde i Asien-Stillehavsområdet (APEC), Interpol, Banken for Internationale Betalinger (BIS), Den Asiatiske Udviklingsbank (ADB), Den Asiatiske Infrastrukturinvesteringsbank (AIIB), Den Internationale Olympiske Komité, Det Internationale Handelskammer og Den Frie Faglige Internationale;

J.  der henviser til, at Hongkong er part i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder;

K.  der henviser til, at grundloven fastsætter bestemmelser om beskyttelse af menneskerettighederne og de individuelle frihedsrettigheder;

L.  der henviser til, at artikel 27 i grundloven garanterer ytrings-, presse-, trykke-, forenings- og forsamlingsfrihed samt frihed til at gå i optog og demonstrere;

M.  der henviser til, at artikel 45 og 68 i grundloven garanterer, at regeringslederen og alle medlemmer af Lovgivningsrådet i sidste ende bør vælges ved almindelige valg;

N.  der henviser til, at Kinas Statsråd den 10. juni 2014 udsendte en hvidbog om praksis med hensyn til "ét land, to systemer"-politikken i Hongkong og understregede, at Hongkongs selvstyre i sidste instans er underlagt den kinesiske regerings godkendelse;

O.  der henviser til, at Hongkongs traditionelt åbne samfund har banet vejen for udviklingen af et ægte og uafhængigt civilsamfund, der deltager aktivt og konstruktivt i det offentlige liv i Det Særlige Administrative Område Hongkong;

P.  der henviser til, at Hongkongs civilsamfund har skabt offentlig opmærksomhed om borgerlige og politiske rettigheder, religion, sundhedspleje, miljø, klimaforandringer, kvinders politiske deltagelse, husarbejderes rettigheder, LGBTI-personers rettigheder samt akademisk og kulturel frihed;

Q.  der henviser til, at Hongkong nyder godt af et livligt flerpartisystem; der henviser til, at Hongkongs befolkning i årenes løb har været vidne til massedemonstrationer til fordel for demokrati og en fuldstændig gennemførelse af grundloven, herunder den såkaldte Paraplybevægelses demonstrationer i 2014, og for mediefrihed og bl.a. imod, at Hongkongs boghandlere forsvinder;

R.  der henviser til, at nogle journalister og andre mediefolk, ofte tilhængere af demokrati og udtrykte kritiske synspunkter, i løbet af de sidste 20 år er blevet tvunget til at sige op, er blevet flyttet til dækningen af mindre følsomme områder og i visse tilfælde endda truet med vold;

S.  der henviser til, at fire indbyggere i Hongkong og en ikkehjemmehørende med tilknytning til forlaget Mighty Current og dets boghandel forsvandt i slutningen af 2015, og til, at der måneder senere dukkede oplysninger op om, at de blev tilbageholdt på hemmelige steder på det kinesiske fastland, samt til at en af de frigivne boghandlere meddelte, at hans tilståelse af ulovligheder var blevet fremtvunget;

T.  der henviser til, at der i løbet af de sidste par år er blevet observeret stigende selvcensur i Hongkongs medier om spørgsmål vedrørende det kinesiske fastland, hvilket også er bekræftet af undersøgelser og rapporter fra Hongkongs journalistforbund;

U.  der henviser til, at Hongkong tilbyder muligheder for at gennemføre uddannelse på højt niveau og opnå et højt akademisk stade, men at den akademiske frihed er truet af den kinesiske regerings gentagne indblanding, især i udnævnelserne til universitetsrådene;

V.  der henviser til, at en undersøgelse, der gennemføres med jævne mellemrum som led i Hongkongs universitets program om den offentlige opinion, viser at borgerne igennem længere tid i stadig mindre grad har identificeret sig med Kina;

W.  der henviser til, at Hong Kong Environment Bureau (Hongkongs miljøkontor) i januar 2017 offentliggjorde det tværsektorielle dokument "Hong Kong Climate Action Plan 2030+" (Hongkongs klimahandlingsplan for 2030+), der som opfølgning på Parisaftalen fastsætter nye mål for CO2-emissioner, nemlig en nedbringelse af kulstofintensiteten med to tredjedele og en nedbringelse af de absolutte CO2-emissioner med én tredjedel senest i 2030 sammenlignet med 2005-niveauet;

X.  der henviser til den store betydning, som Hongkongs havn har for Kina og den internationale handel;

1.  henstiller til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik:

a)  at understrege over for myndighederne i Det Særlige Administrative Område Hongkong og Kina, at EU's "ét Kina"-politik udgør hjørnestenen i EU's engagement, at en fuldstændig overholdelse af princippet om "ét land, to systemer" er af afgørende betydning for udviklingen, den yderligere styrkelse og udvidelsen af de nuværende og fremtidige forbindelser med EU, og at indblanding i Hongkongs indre anliggender potentielt kan undergrave dette princip og derfor bør undgås

b)  at fordømme Kinas konstante indblanding i Hongkongs indre anliggender, som kan bringe "ét land, to systemer"-modellens langsigtede levedygtighed i fare

c)  at styrke den bilaterale dialog med regeringen i Det Særlige Administrative Område Hongkong, ikke mindst som led i den årlige strukturerede dialog mellem EU og Hongkong, om en bred vifte af emner og politikområder, såsom demokrati, menneskerettighederne, retsstatsprincippet, handel, investeringer, finansielle tjenester, told, miljø, klimaforandringer, forskning og uddannelse, at støtte gennemførelsen af princippet om "ét land, to systemer" og sikre, at NF/HR og Kommissionen fortsat forelægger Parlamentet og Rådet en årlig rapport om udviklingen i Hongkong

d)  at anerkende, at Hongkong med tiden har udviklet sig til et åbent samfund, hvor borgerne nyder godt af menneskerettigheder, frihedsrettigheder, høje standarder for folkesundhed og sikkerhed og gennemsigtighed og har et retsvæsen, der nyder tillid, og hvor retsstatsprincippet og en lav grad af korruption er fremherskende, og at Hongkongs befolkning har en legitim ret til at forvente fortsat at kunne nyde deres levevis og disse rettigheder og værdier under en høj grad af autonomi

e)  at understrege, at respekt for Hongkongs autonomi er afgørende for dets yderligere positive udvikling og positive forbindelser med det kinesiske fastland og for genoptagelsen af dialoger mellem fastlandet og Taiwan

f)  at forpligte sig fuldt ud til at støtte Hongkongs autonomi, velstand og dets borgeres rettigheder og frihedsrettigheder og give udtryk for stærk støtte til, at der indledes en politisk reformproces i overensstemmelse med internationale standarder og den grundlov, der giver befolkningen i Det Særlige Administrative Område ret til at vælge og blive valgt i udvælgelsesprocessen til ledende stillinger, og som afspejler flertallets holdning i Hongkongs offentlige opinion

g)  i denne forbindelse at opfordre regeringerne i Hongkong og Kina til at fastholde deres engagement og på ny opbygge momentum til en hurtig overgang til almindelig valgret ved fremtidige valg af selvstyrets leder og medlemmer af Lovgivningsrådet i Hongkong med henblik på at opnå et demokratisk, retfærdigt, åbent og gennemsigtigt valgsystem

h)  at finde måder at støtte konsolideringen af Hongkongs demokrati og demokratiske flerpartisystem på og give udtryk for bekymring over den tiltagende chikane af politiske oppositionspartier og Selskabsregistrets afvisning af at registrere en række prodemokratiske grupper

i)  at hilse den rekordstore valgdeltagelse ved det seneste valg til Lovgivningsrådet i 2016 velkommen, men beklage, at Hongkongs myndigheder i 2016 nægtede at registrere et nyt politisk parti, der går ind for uafhængighed, ved valget til Lovgivningsrådet og diskvalificerede seks kandidater, der havde holdninger om fremme af større autonomi for Hongkong

j)  at fordømme trusler mod prodemokratiske politikeres personlige sikkerhed, herunder bortførelser og fysisk vold, som nogle lovgivere beretter om

k)   at glæde sig over løsladelsen mod kaution af de tre ledere af den prodemokratiske bevægelse, Joshua Wong, Nathan Law og Alex Chow, som for nylig blev idømt fængselsstraffe på mellem seks og otte måneder for "ulovlig forsamling" efter sidste år at være blevet idømt anden straf end frihedsstraf, herunder samfundstjeneste, for deres deltagelse i fredelige demonstrationer; indtrængende at opfordre Hongkongs højesteret til at behandle Wongs, Laws og Chows sager i overensstemmelse med landets forpligtelser i henhold til den internationale menneskerettighedslovgivning og indtrængende at opfordre Hongkongs regering til at ændre vedtægten om offentlig ro og orden, så den bringes i overensstemmelse med internationale menneskerettighedsstandarder

1)  at påpege over for Kina, at selv om grundloven, den kinesisk-britiske fælleserklæring og princippet om "ét land, to systemer" i det store hele overholdes, er der voksende og udbredt bekymring for, at den aftalte høje grad af autonomi for Hongkong, eller den retlige værdi heraf, eller ånden i den kinesisk-britiske fælleserklæring er blevet draget i tvivl

m)  at give udtryk for dyb bekymring over, at Den Nationale Folkekongres' Stående Udvalg udsteder fortolkninger – uopfordret eller på anden vis – af grundloven forud for domstolsafgørelser, og heri foreslår, at demokratisk valgte lovgivere bør diskvalificeres, og dermed undergraver tilliden til domstolenes fulde uafhængighed i de pågældende enkeltsager; at minde om, at Hongkongs retsvæsen og normale retsproces bør være det primære redskab til at bilægge tvister

n)  at understrege, at håndteringen af sagen om de fem forsvundne boghandlere har rejst beklagelig tvivl om Det Særlige Administrative Område Hongkongs autonomi, som fastsat i dets grundlov, og om den manglende klarhed om, hvilken rolle fastlandets retshåndhævende myndigheder spiller i Hongkong

o)  at give udtryk for bekymring over påstande om, at Kinas retshåndhævende organer opererer i Hongkong, hvilket ville udgøre en overtrædelse af grundloven og være i strid med princippet om "ét land, to systemer"

p)  at understrege, at informationsfriheden og ytringsfriheden generelt har været respekteret, men samtidig give udtryk for bekymring over den konstante forringelse af pressefriheden i Hongkong, med stigende pres på medierne, både de trykte og de elektroniske, tiltagende selvcensur, navnlig med hensyn til dækningen af følsomme spørgsmål på det kinesiske fastland eller vedrørende Hongkongs regering, og stramningen af kontrollen med salget af følsomme politiske bøger ved at monopolisere ejerskabet af næsten alle fysiske boghandlere

q)  at fortsætte den bilaterale dialog med regeringen i Det Særlige Administrative Område Hongkong om en lang række politikområder samt om gennemførelsen af princippet om "ét land, to systemer"

r)  at gentage, at ingen lov, der indføres i henhold til grundloven, herunder eventuelle lovforslag på grundlag af grundlovens artikel 23, såsom en eventuel lov om nationens sikkerhed, må have indvirkning på Hongkongs retsvæsens enekompetence og uafhængighed og ikke bør undergrave forpligtelser i henhold til den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, ligesom den ikke bør undergrave frihedsrettigheder, såsom ytringsfrihed, mediefrihed, forenings- og forsamlingsfrihed, friheden til at demonstrere, friheden til at danne fagforeninger og strejke samt friheden til akademisk forskning og kulturelle og kunstneriske udtryksformer, og ikke bør anvendes som våben mod menneskerettighedsaktivister og regeringskritikere

s)  at tilskynde til og støtte de regionalt koordinerede prodemokratiske bevægelser som et vigtigt redskab til at fremme det asiatiske samarbejde om demokrati- og menneskerettighedsspørgsmål

t)  at finde måder at støtte Hongkongs civilsamfund på, navnlig organisationer, der værner om universelle værdier, fremmer menneskerettighederne og støtter retsvæsenets uafhængighed og pressefriheden; at understrege, at kun ikkevoldelige protestformer og dialog kan være midler til at engagere sig i stridigheder

u)  at henstille til Lovgivningsrådet i Hongkong, at det nøje undersøger den kommende lovgivning om højhastighedsjernbanen i samråd med Hongkongs civilsamfundsorganisationer og borgere

v)  at tilskynde Hongkongs akademiske institutioner til at opretholde de høje standarder i deres læseplaner og forskning og fastholde den akademiske frihed, men i denne forbindelse at udtrykke bekymring over proceduren for udnævnelser til universitetsrådene og indblandingen udefra med henblik på at ændre skolernes læseplaner, som kan undergrave de højere læreanstalters uafhængighed; at fremme en styrkelse af båndene mellem EU's og Hongkongs akademiske institutioner

w)  at opfordre til, at der i tide vedtages en lov om bekæmpelse af forskelsbehandling

x)  at minde om, at Hongkongs samfund og befolkning i høj grad har været påvirket af indvandring, herunder af flygtninge, og opfordre Hongkongs regering til at bringe sin flygtninge- og indvandringspolitik i overensstemmelse med internationale standarder, navnlig for så vidt angår uledsagede mindreårige flygtninge

y)  at påpege, at selv om de seneste undersøgelser viser, at mange af Hongkongs indbyggere ønsker at udvandre, ville det være beklageligt, hvis Hongkong ikke kunne holde på sine klogeste og dygtigste hoveder, og bekymrende, hvis så mange – især unge – mistede deres tro på fremtiden

z)  bemærker med bekymring, at FN's ekspertpanel om Nordkorea i sine rapporter har fastslået, at Hongkong er en af de to handelsjurisdiktioner, hvor hovedparten af nordkoreansk-kontrollerede skuffeselskaber driver virksomhed; minder om, at deltagelse i internationale joint ventures med Nordkorea er i strid med den seneste resolution fra FN's Sikkerhedsråd (2388), og opfordrer indtrængende Hongkongs myndigheder til at tage hånd om de bekymringer, som FN's ekspertpanel har givet udtryk for

aa)  at gøre myndighederne i Hongkong opmærksom på, at det kommunale affald i Hongkong ifølge en undersøgelse er øget med 80 % i det seneste årti, hvilket er mere end dobbelt så meget som befolkningstilvæksten, og hjælpe dem med at udvikle en effektiv politik for reduktion af affald, fremme af genanvendelse og andre former for cirkulær økonomi, og at skabe øget bevidsthed om ansvarligt forbrug

ab)  at understrege over for de kinesiske myndigheder, at fuld respekt for Hongkongs selvstændighed kan tjene som model for en proces med dybtgående demokratiske politiske reformer i Kina og for en gradvis liberalisering og åbning af det kinesiske samfund

ac)  at understrege, at EU er fast besluttet på at styrke demokratiet, herunder retsstatsprincippet, retsvæsenets uafhængighed, de grundlæggende friheder og rettigheder, gennemsigtigheden og informations- og ytringsfriheden, i Hongkong;

2.  pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik samt til orientering til regeringen i Det Særlige Administrative Område Hongkong og Folkerepublikken Kinas regering.

(1)

EUT L 151 af 18.6.1999, s. 20.

(2)

EFT L 81 af 21.3.2001, s. 1.

(3)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0444.

(4)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0045.

(5)

EUT C 286 E af 23.11.2006, s. 523.

(6)

EUT C 064 E af 12.3.2004, s. 130.

(7)

EUT C 031 E af 5.2.2004, s. 261.

(8)

EFT C 197 af 12.7.2001, s. 387.

(9)

EFT C 328 af 26.10.1998, s. 186.

(10)

EFT C 132 af 28.04.1997, s. 222.

(11)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0458.

(12)

EUT C 36 af 29.1.2016, s. 126.


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

21.11.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

45

5

1

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Jean-Luc Schaffhauser, Alyn Smith, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Jo Leinen, Urmas Paet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Janusz Zemke

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Alex Mayer, Ivica Tolić


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

45

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

ECR

Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ivica Tolić, László Tőkés, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Jo Leinen, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé

5

-

EFDD

James Carver

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Javier Couso Permuy

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

1

0

ENF

Mario Borghezio

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse