Процедура : 2017/2065(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0384/2017

Внесени текстове :

A8-0384/2017

Разисквания :

PV 11/12/2017 - 21
CRE 11/12/2017 - 21

Гласувания :

PV 12/12/2017 - 5.15
CRE 12/12/2017 - 5.15
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0488

ДОКЛАД     
PDF 760kWORD 94k
29.11.2017
PE 609.638v03-00 A8-0384/2017

Към стратегия за електронна търговия

(2017/2065(INI))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Марите Схаке

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика
 СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
 СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Към стратегия за електронна търговия

(2017/2065(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 207, параграф 3 и член 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид Общото споразумение по търговията с услуги (ГАТС),

–  като взе предвид Споразумението на Световната търговска организация (СТО) за информационните технологии,

–  като взе предвид Работната програма на СТО за електронната търговия,

–  като взе предвид съвместната декларация на министрите, отговарящи за ИКТ в държавите от Г-7, направена на срещата в Такамацу, Кагава, на 29 и 30 април 2016 г.,

–  като взе предвид декларацията на министрите от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) по въпросите на цифровата икономика, приета в Канкун през 2016 г.,

–  като взе предвид динамичната коалиция относно търговията на Форума за управление на интернет,

–  като взе предвид текущите търговски преговори на ЕС с трети държави,

–  като взе предвид обявеното принципно съгласие относно Споразумението за икономическо партньорство ЕС – Япония от 6 юли 2017 г.,

–  като взе предвид Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия)(1),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)(2),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 14 октомври 2015 г., озаглавено „Търговията — за всички: Към една по-отговорна търговска и инвестиционна политика“ (COM(2015)0497),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 19 април 2016 г., озаглавено „Цифровизиране на европейската промишленост“ (COM(2016)0180),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 19 април 2016 г., озаглавено „Европейска инициатива за компютърни услуги в облак — изграждане на конкурентоспособна икономика в Европа, основана на данни и знания“ (COM(2016)0178),

–  като взе предвид доклада на Комисията от 23 юни 2017 г. относно пречките пред търговията и инвестициите (COM(2017)0338),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 10 януари 2017 г., озаглавено „Изграждане на основана на данни европейска икономика“ (COM(2017)0009),

–  като взе предвид предложението на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно зачитането на личния живот и защитата на личните данни в електронните съобщения и за отмяна на Директива 2002/58/ЕО (Регламент за неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения) (COM(2017)0010),

–  като взе предвид предложението на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета за рамка за свободното движение на нелични данни в Европейския съюз (COM(2017)0495 final) от 13 септември 2017 г.,

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 2 май 2017 г., озаглавен „Digital4Development: интегриране на цифровите технологии и услуги в политиката на ЕС за развитие“ (SWD(2017)0157),

–  като взе предвид своята резолюция от 5 юли 2016 г. относно нова далновидна и иновативна бъдеща стратегия за търговията и инвестициите(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 3 февруари 2016 г., съдържаща препоръките на Европейския парламент към Европейската комисия във връзка с преговорите относно Споразумението по търговията с услуги (TiSA)(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 8 юли 2015 г., съдържаща препоръките на Европейския парламент към Европейската комисия относно преговорите за Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ)(5),

–  като взе предвид срещата на високо равнище на ООН относно устойчивото развитие и заключителния документ, приет от Общото събрание на ООН на 25 септември 2015 г., озаглавен „Да преобразим света: програма до 2030 г. за устойчиво развитие“ и 17-те цели за устойчиво развитие (ЦУР),

–  като взе предвид предстоящата 11-та министерска конференция на СТО, която ще се проведе в Буенос Айрес, Аржентина, от 10 до 13 декември 2017 г., където вероятно ще бъде обсъдена електронната търговия,

–  като взе предвид инициативите на агенцията на ООН Международен съюз по далекосъобщения в подкрепа на развиващите се страни (ITU-D),

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 8, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз и член 16, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права,

–  като взе предвид докладите на специалния докладчик на ООН относно защитата на свободата на словото - доклада относно свободата на изразяване и частния сектор в ерата на цифровите технологии (A/HRC/32/38) и доклада относно ролята на доставчиците на цифров достъп (A/HRC/35/22),

–  като взе предвид насоките на ЕС в областта на правата на човека относно свободата на изразяване онлайн и офлайн, приети от Съвета по външни работи на 12 май 2014 г.,

–  като взе предвид Конвенцията за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни, Поредица от европейски договори, № 108, и допълнителния протокол към нея,

–  като взе предвид своята резолюция от 26 май 2016 г. относно трансатлантическите потоци от данни(6),

–  като взе предвид Доклада на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно изпълнението на стратегията за търговска политика „Търговията — за всички“ – Осигуряване на прогресивна търговска политика, която извлича ползи от глобализацията (COM(2017)0491),

–  като взе предвид член 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становищата на комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0384/2017),

A.  като има предвид, че технологичното развитие, достъпът до отворения интернет и цифровизацията на икономиката са двигател за растежа, защото дават възможност на дружествата, по-специално на стартиращите предприятия, микропредприятията и малките и средните предприятия да създадат нови възможности в разработването, поръчването, производството, продажбата или доставката на стоки и услуги, и да достигнат до клиенти в целия свят по-бързо и при по-ниски разходи от всякога; като има предвид, че нововъзникващите технологии, като например технологията на споделената счетоводна книга, имат потенциала да подобрят електронната търговия чрез подобряване на прозрачността на международните договори и ускоряване на трансфера на стойност; като има предвид, че търговията с материални стоки бива заменена от все по-голям обем трансгранични трансфери на цифрово съдържание, при което понякога се размива разграничението между стоки и услуги;

Б.  като има предвид, че събирането на данни, обобщаването на данни и възможността за прехвърляне на данни през граница има потенциала да бъде ключова движеща сила за иновациите, производителността и икономическата конкурентоспособност;

В.  като има предвид, че глобализацията и цифровизацията на нашите икономики и на международната търговия дадоха възможност на дружествата да се разрастват и предоставиха икономически възможности за гражданите; като има предвид, че цифровизацията на традиционните промишлени сектори засяга веригите на доставките и моделите на производство и услуги, което може да доведе до създаване на работни места в нови отрасли, но би могло също така да подкопае съществуващите работни места и да доведе до несигурни условия на труд, тъй като все повече задачи, традиционно изпълнявани от хора, биват автоматизирани или делокализирани, или и двете; в тази връзка подчертава, че трябва да бъдат въведени необходимите съпътстващи социални мерки, за да донесат полза за цялото общество, като например стабилни политики в областта на образованието и обучението, активни политики на пазара на труда и мерки за преодоляване на цифровото разделение;

Г.  като има предвид, че за цифровата икономика е необходима рамка, основана на правила, включително модерни търговски правила, които са в състояние да приведат бързите промени на пазара в унисон с правата на потребителите, като се предоставят политическо пространство и възможности за нови регулаторни инициативи, от които се нуждаят правителствата, за да отстояват и укрепват защитата на правата на човека;

Д.  като има предвид, че достъпът до свободен, отворен и сигурен интернет е предпоставка за основаващи се на правила търговия и развитие в цифровата икономика; като има предвид, че принципът на мрежовата неутралност следва да бъде основна част от европейската стратегия за електронна търговия, за да се даде възможност за лоялна конкуренция и иновации в цифровата икономика, като същевременно се гарантира свободата на словото в интернет;

Е.  като има предвид, че инвестициите в инфраструктура и достъпът до умения продължават да водят до ключови предизвикателства пред свързаността, а следователно и пред електронната търговия;

Ж.  като има предвид, че в ЦУР на ООН се подчертава, че осигуряването на всеобщ достъп до интернет на достъпни цени за населението в най-слабо развитите държави до 2020 г. ще бъде от решаващо значение за стимулиране на развитието, тъй като развитието на цифровата икономика може да бъде двигател за създаването на работни места и за растежа, като електронната търговия е една от възможностите за увеличаване на броя на малките износители, обема на износа и диверсификацията на износа;

З.  като има предвид, че жените могат да се възползват в качеството си на предприемачи и работници от по-добър достъп до световните пазари, а в качеството си на потребители - от по-ниски цени, но много предизвикателства и неравенства все още възпрепятстват участието на жените в световната икономика, тъй като много от жените в страни с ниски и средни доходи все още нямат достъп до интернет;

И.  като има предвид, че електронната търговия е във възход и в развиващите се страни;

Й.  като има предвид, че множество правителства по света приемат мерки за цифров протекционизъм, като издигат бариери, които възпрепятстват достъпа до пазара и преките инвестиции или създават несправедливи предимства за местните дружества; като има предвид, че редица общи мерки в трети държави, приети в името на националната (кибер)сигурност, оказват все по-отрицателно въздействие върху търговията с продукти в областта на ИКТ;

К.  като има предвид, че чуждестранните дружества понастоящем се ползват с много по-голям достъп до европейския пазар, отколкото европейските - до пазара на трети държави; като има предвид, че много от нашите търговски партньори все повече затварят своите вътрешни пазари и прибягват до цифров протекционизъм; като има предвид, че ЕС следва да постави в основата на своята стратегия за електронна търговия принципите на реципрочност, лоялна конкуренция, интелигентно регулиране и прозрачност, с цел да се възстанови доверието на потребителите и да се възстановят еднаквите условия на конкуренция за дружествата;

Л.  като има предвид, че блокирането на географски принцип следва да бъде прекратено и в бъдеще следва да бъдат премахнати всякакви форми на неоправдана дискриминация въз основа на националността на клиента, мястото на пребиваване или мястото на установяване в рамките на вътрешния пазар;

М.  като има предвид, че градивните елементи, чрез които отвореният интернет се запазва на цифровия единен пазар на ЕС, включително принципи като лоялната конкуренция, мрежовата неутралност и защитата във връзка с отговорността на посредниците, следва да бъдат насърчавани във всички търговски преговори; като има предвид, че глобалното измерение на електронната търговия превръща СТО в естественото място за договарянето на многостранна рамка, основана на правила; като има предвид, че 11-ата министерска конференция на СТО през декември 2017 г. осигурява платформа за започване на този процес;

Н.  като има предвид, че Хартата на основните права на Европейския съюз, включително член 8 от нея относно правото на защита на личните данни, член 16 от ДФЕС относно същото основно право, както и член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) са със задължителен характер за Европейския съюз; като има предвид, че правото на неприкосновеност на личния живот е всеобщо право на човека; като има предвид, че високите стандарти за защита на данните ще спомогнат за изграждането на доверие в цифровата икономика сред европейските граждани и по този начин ще благоприятстват развитието на електронната търговия; като има предвид, че насърчаването на високи стандарти за защита на данните, по-специално по отношение на чувствителните данни, и улесняването на международната търговия трябва да вървят паралелно в ерата на цифровите технологии, с цел подкрепа на свободата на изразяване и свободата на информация, подкрепа на електронната търговия, както и на криптирането, и да се отхвърли цифровият протекционизъм, масовото наблюдение, кибернетичният шпионаж и цензурата в интернет;

О.  като има предвид, че електронната търговия трябва да защитава застрашените видове от дивата флора и фауна, и като има предвид, че онлайн пазарите трябва да забранят продажбата на видове от дивата флора и фауна и на продукти от дивата флора и фауна на своите платформи;

П.  като има предвид, че частни дружества във все по-голяма степен определят правила и стандарти в цифровата икономика, което ще окаже пряко въздействие върху гражданите и потребителите, както и върху търговията на вътрешния пазар и международната търговия, и същевременно ще ускори разработването на технологични решения за предпазване на дружествата и потребителите;

Р.  като има предвид, че препоръките на ОИСР срещу свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби и плановете на ЕС за обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък подчертаха необходимостта от предприемане на мерки за решаване на свързаните с данъчното облагане предизвикателства, включително тези, които са обусловени от цифровата икономика; като има предвид, че данъците трябва да се плащат там, където се генерират печалбите; като има предвид, че една по-прозрачна, ефективна и справедлива система за определяне на данъчната основа на трансграничните дружества следва да предотврати прехвърлянето на печалби и избягването на данъци; като има предвид, че за постигане на справедливо и ефективно данъчно облагане на всички дружества и за създаване на еднакви условия на конкуренция е необходим съгласуван подход на ЕС за данъчно облагане в цифровата икономика; припомня, че търговските споразумения следва да включват клауза за добро управление в областта на данъчното облагане, която потвърждава ангажимента на страните за прилагането на договорените международни стандарти в борбата срещу отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци;

С.  като има предвид, че според ОИСР до 5% от стоките, внесени в ЕС, са фалшифицирани, като това води до съществени загуби на работни места и данъчни приходи;

Т.  като има предвид, че чувствителните сектори, като например аудио-визуалните услуги, и основните права, като например правото на защита на личните данни, не следва да бъдат предмет на търговски преговори;

У.  като има предвид, че електронната търговия трябва също така да има за цел насърчаването на растежа на МСП и стартиращите предприятия, а не само растежа на мултинационалните групи от предприятия;

Ф.  като има предвид, че Мексико отговаря на условията за присъединяване към Конвенция 108 на Съвета на Европа за защитата на личните данни;

Х.  като има предвид, че защитата на личните данни не подлежи на преговори в контекста на търговските споразумения и като има предвид, че защитата на данните винаги е била изключена от мандатите за търговски преговори на ЕС;

Ц.  като има предвид, че търговските споразумения могат да бъдат важен инструмент за подобряване на цифровите права; като има предвид, че включването в търговските споразумения на разпоредби относно мрежовата неутралност, забраната за принудителни необосновани изисквания за локализиране на данни, сигурността на данните, сигурността на обработването и съхраняването на данни, криптирането и отговорността на посредниците може да подобри по-конкретно защитата на свободата на словото;

1.  подчертава, че ЕС, в качеството си на общност на ценности и на най-големия световен износител на услуги, следва да определя стандартите в международните правила и споразумения относно потоците в електронната търговия въз основа на три елемента: гарантиране на достъп до пазара за цифрови стоки и услуги в трети държави, (2) гарантиране, че търговските правила носят осезаеми ползи за потребителите, и (3) гарантиране и насърчаване на зачитането на основните права;

2.  подчертава необходимостта от преодоляване на цифровото разделение с цел свеждане до минимум на потенциалните отрицателни социални последици и последици върху развитието; в тази връзка подчертава значението на насърчаването на участието на жените в областта на НТИМ (наука, технологии, инженерство и математика), на премахването на пречките пред ученето през целия живот и на преодоляването на неравнопоставеността между половете по отношение на достъпа до и използването на нови технологии; призовава Комисията да проучи допълнително по какъв начин настоящата търговска политика и равенството между половете са свързани, и как търговията може да насърчи икономическото овластяване на жените;

3.  отбелязва, че мрежовият ефект на цифровата икономика позволява на едно дружество или малък брой дружества да разполагат с голям пазарен дял, което би могло да доведе до прекомерна пазарна концентрация; подчертава, че е от значение в търговските споразумения да се насърчава справедлива и ефективна конкуренция, по-специално между доставчиците на цифрови услуги, като например онлайн платформите, и ползвателите, като например микропредприятията, МСП и стартиращите предприятия, и да се насърчава потребителският избор, да се намаляват трансакционните разходи, да се гарантира недискриминационно третиране на всички участници на пазара и да се избягва създаването на господстващо положение, което води до смущения във функционирането на пазарите; в този контекст подчертава, че е важно мрежовата неутралност да бъде включена като основна част от стратегията за електронна търговия; счита, че една стратегия за електронна търговия трябва да бъде допълнена от засилена и ефективна международна рамка за политиката в областта на конкуренцията, включително чрез по-голямо сътрудничество между органите за защита на конкуренцията и силни глави, отнасящи се до конкуренцията, в търговските споразумения; призовава Комисията да гарантира, че предприятията и дружествата спазват правилата в областта на конкуренцията и че не съществува дискриминация срещу конкурентите в ущърб на интересите на потребителите;

4.  подчертава, че достъпът до защитена широколентова интернет връзка и цифрови методи за плащане, ефективна защита на потребителите, по-специално механизми за правна защита за трансграничните онлайн продажби, и предвидими митнически процедури, са съществени елементи, за да се даде възможност за развитието на електронната търговия, за устойчивото развитие и приобщаващия растеж;

5.  счита, че търговските споразумения следва да осигуряват засилено сътрудничество между агенциите за защита на потребителите и приветства инициативите за насърчаване на мерки за повишаване на доверието на потребителите в търговските преговори, като например правила относно електронните подписи и договори и нежеланите съобщения; подчертава, че правата на потребителите трябва да бъдат защитени и в никакъв случай не трябва да бъдат отслабвани;

6.  подчертава, че МСП в развиващите се страни представляват по-голямата част от предприятията и осигуряват заетост на по-голямата част от работещите в сектора на производството и в сектора на услугите; припомня, че улесняването на трансграничната електронна търговия може да окаже пряко въздействие върху подобряването на препитанието, насърчаването на по-висок жизнен стандарт и засилването на икономическото развитие;

7.  припомня, че нищо в търговските споразумения не възпрепятства ЕС и неговите държави членки да поддържат, подобряват и прилагат своите правила за защита на данните; припомня, че лични данни могат да се предават на трети държави, без да се използват общи задължения в търговските споразумения, когато са изпълнени изискванията – както в настоящия момент, така и в бъдеще – заложени в глава IV от настоящата Директива за защита на данните и в глава V на бъдещия Регламент за защита на данните; признава, че решенията относно адекватността, включително частичните и специфичните решения за отделните сектори, представляват основен механизъм за защита на предаването на лични данни от ЕС към трета държава; отбелязва, че ЕС е приел решения относно адекватността само с четири от своите 20 най-големи търговски партньори; припомня колко е важно да се гарантира, по-специално чрез диалози относно адекватността, предаването на данни от трети държави към ЕС;

8.  призовава Комисията да даде приоритет и ускори приемането на решения относно адекватността, при условие че третите държави гарантират, по силата на вътрешното си законодателство или на международните си ангажименти, степен на защита, която „по същество е равностойна“ на гарантираната в ЕС; призовава Комисията да приеме и да публикува актуализирани и подробни задължителни процедури с определен срок за вземане на тези решения, като същевременно зачита изцяло правомощията на националните надзорни органи и становището на Парламента;

9.  припомня, че способността за достъп до данни и за тяхното събиране, обработка и предаване през граници става все по-важна за всеки вид дружество, което предоставя стоки и услуги в международен план; отбелязва, че това е от значение и за лични, и за нелични данни, и включва съобщенията между машини;

10.  призовава настоятелно Комисията възможно най-скоро да изготви правила за трансграничното предаване на данни, които напълно отговарят на съществуващите и бъдещите правила на ЕС за защитата на данните и неприкосновеността на личния живот; призовава Комисията освен това да включи в търговските споразумения на ЕС хоризонтална разпоредба, която запазва в пълна степен правото на дадена страна по споразумение да защитава личните данни и неприкосновеността на личния живот, при условие че това право не се използва по необоснован начин за заобикаляне на правилата за трансгранично предаване на данни по причини, различни от защитата на личните данни; счита, че такива правила и разпоредби следва да бъдат част от всички нови и неотдавна стартирани търговски преговори с трети държави; подчертава, че всички задължения в тази връзка следва да бъдат изключени от приложното поле на всички бъдещи глави относно защитата на инвестициите;

11.  призовава Комисията категорично да забрани необосновани изисквания за локализиране на данни в споразуменията за свободна търговия (ССТ); счита, че премахването на такива изисквания следва да бъде основен приоритет, и подчертава, че съответното законодателство в областта на защитата на данните следва да се спазва; изразява съжаление относно опитите за използване на такива изисквания като форма на нетарифни бариери пред търговията и като форма на цифров протекционизъм; счита, че подобен протекционизъм сериозно затруднява възможностите за европейските дружества на пазарите на трети държави и намалява ползите, свързани с ефективността на електронната търговия;

12.  призовава Комисията да представи възможно най-скоро своята позиция относно трансграничното предаване на данни, необоснованите изисквания за локализиране на данни и гаранциите за защита на данните в търговските преговори, в съответствие с позицията на Парламента, така че тя да бъде включена във всички нови и започнали неотдавна преговори и да се избегне ЕС да бъде пренебрегван при международни търговски преговори;

13.  призовава Комисията да се бори срещу мерки, налагани от трети държави, като например политики „Купувайте местни стоки“, изисквания за местно съдържание или принудителен трансфер на технологии, доколкото те не са обосновани от ръководени от ООН програми за преодоляване на цифровото разделение или изключения, свързани с търговските аспекти на правата върху интелектуалната собственост, за да се гарантира, че европейските дружества могат да осъществяват дейност при справедливи и предвидими условия;

14.  подчертава, че ЕС следва да продължи да полага усилия на двустранно, плурилатерално и многостранно равнище, за да гарантира, че третите държави са отворени за чуждестранни инвестиции в степен, която е равностойна на прилаганата в ЕС, и че те поддържат еднакви условия на конкуренция за операторите от ЕС; приветства предложението на ЕС за регламент за създаване на рамка за преглед на преките чуждестранни инвестиции в Съюза и подкрепя неговите цели за по-добро опазване на критичните инфраструктури и технологии;

15.  подчертава, че една стратегия за електронна търговия трябва да бъде в пълно съответствие с принципа на неутралност на мрежата и да гарантира еднаквото третиране на интернет трафика, без дискриминация, ограничение или намеса, независимо от подателя, получателя, вида, съдържанието, устройството, услугата или приложението; припомня освен това, че мерки за управление на трафика следва да бъдат разрешени единствено в изключителни случаи, когато те са абсолютно необходими, и само докато са необходими за спазване на правните изисквания, запазване на целостта и сигурността на мрежата или предотвратяване на предстоящо претоварване на мрежата;

16.  изразява силно съжаление във връзка с прилаганите от трети държави практики, според които достъпът до пазара зависи от разкриването и предаването на държавните органи на изходните кодове на софтуера, който дружествата възнамеряват да продават; счита, че такива мерки са непропорционални като общо изискване за достъп до пазара; призовава Комисията да забрани на правителствата, подписали ССТ, да участват в такива дейности; подчертава, че горепосоченото не следва да възпрепятства държавните органи да насърчават прозрачност на софтуера, да стимулират публично разкриване на изходния код чрез безплатен софтуер с отворен код, както и да обменят данни чрез лицензи за свободно достъпни данни;

17.  припомня, че в някои случаи са необходими изисквания за местно присъствие, за да се гарантира ефективен пруденциален надзор или регулаторен надзор и прилагане; поради това отново призовава Комисията да поема ограничени ангажименти по категория 1, така че да се избегне регулаторен арбитраж;

18.  отбелязва, че изискванията за трансфер на технологии в интерес на развитието не следва да се изключват от договореностите във връзка с електронната търговия;

19.  призовава Комисията да забрани на органите на трети държави да изискват оповестяването или прехвърлянето на детайли от (криптографската) технология, която се използва в продуктите, като условие за производството, продажбата или разпространението на тези продукти;

20.  отбелязва, че защитата на правата на интелектуална собственост (ИС) и инвестициите в НИРД са предпоставка за икономика на ЕС, основана на знанието, и че международното сътрудничество е от ключово значение за борбата с търговията с фалшифицирани стоки по цялата верига на стойността; поради това насърчава Комисията да настоява за прилагане в целия свят на международни стандарти, като например споразумението ТРИПС на СТО и договорите за интернет на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС); припомня, че за новите произведения е необходима правна защита в целия ЕС, както онлайн, така и офлайн, тъй като това ще насърчи инвестициите и ще доведе до по-нататъшни иновации; подчертава обаче, че търговските споразумения не са мястото за разширяване на степента на защита на носителите на права на интелектуална собственост чрез предоставяне на по-широки правомощия за прилагане на авторските права; подчертава, че достъпът до лекарства в трети държави не следва да бъде застрашаван въз основа на защитата на интелектуалната собственост; подчертава, че търговията с фалшифицирани стоки изисква коренно различен подход към нарушенията на правата на интелектуална собственост в цифровата икономика;

21.  призовава настоятелно Комисията да следи внимателно програмата „Домейн от първо ниво“ (gTLD) на Интернет корпорацията за присвоени имена и адреси (ICANN), която дава имена на домейни на хиляди генерични наименования, и да гарантира, в съответствие с ангажимента си за свободен и отворен интернет, защита на притежателите на права, и по-специално тези, свързани с географски указания;

22.  призовава Комисията да използва търговските споразумения, за да попречи на страните да налагат ограничения на чуждестранния собствен капитал, да въведе подкрепящи конкуренцията правила за достъп на едро до мрежите на заварените оператори, да предостави прозрачни и недискриминационни правила и такси за лицензирането и да осигури за доставчиците на телекомуникационни услуги от ЕС реален достъп на експортните пазари до инфраструктури за свързване към крайните абонати; припомня, че основаната на правила конкуренция в телекомуникационния сектор води до по-високо качество на услугите и по-ниски цени;

23.  призовава Комисията да продължи своите усилия за разработване на набор от задължителни многостранни правила относно електронната търговия в рамките на СТО и да продължи да поставя акцент върху конкретните и реалистични резултати;

24.  призовава Комисията спешно да поднови преговорите по Споразумението по търговията с услуги в съответствие с приетите препоръки на Парламента; изразява становището, че ЕС следва да се възползва от тази възможност, за да поеме водеща роля за определяне на авангардни цифрови стандарти в световен мащаб;

25.  припомня, че от 1998 г. насам членовете на СТО поддържат мораториум върху митата за предоставяните по електронен път услуги; подчертава, че тези мита биха довели до излишни допълнителни разходи както за дружествата, така и за потребителите; призовава Комисията да превърне мораториума в постоянно споразумение за забрана на митата за предоставяните по електронен път услуги, при внимателен анализ на последиците в областта на триизмерния печат;

26.  призовава Комисията да използва търговските споразумения за насърчаване на оперативна съвместимост на стандартите за ИКТ, които са в полза както на потребителите, така и на производителите, особено в контекста на сигурния интернет на нещата, 5G и киберсигурността, като едновременно с това не се заобикалят легитимните форуми за управление с участието на множество заинтересовани страни, които служат добре на отворения интернет;

27.   счита, че следва да се обърне специално внимание на нарастващия брой на потребителите и лицата, които продават и купуват стоки по интернет и са въвлечени в тромави митнически процедури за стоки, закупени онлайн; припомня необходимостта да се въведе опростена, необлагаема с данъци и безмитна обработка на стоки, продавани онлайн, и върнати неизползвани стоки; припомня, че Споразумението на СТО за улесняване на търговията има за цел да ускори митническите процедури и да подобри тяхната отчетност и прозрачност; подчертава необходимостта от цифровизация на митническата информация и митническото управление чрез онлайн регистрация и използване на информацията, което следва да улесни митническото оформяне на границата, сътрудничество в областта на разкриването на измами, усилията за борба с корупцията и прозрачността на цените, свързани с митниците; счита, че по-широкото използване на инструменти като уреждане на спорове онлайн би било от полза за потребителите;

28.  призовава Комисията да насърчи страните по търговските споразумения да включат, в главата относно телекомуникациите в своето ССТ, разпоредби, чрез които международните такси за роуминг и таксите, прилагани за международни разговори и съобщения, да станат прозрачни, справедливи, разумни и ориентирани към потребителите; призовава Комисията да подкрепи политики за насърчаване на разходоориентирани цени на дребно за роуминг услугите с цел намаляване на цените, насърчаване на прозрачността и предотвратяване на търговски практики, които са нелоялни или по някакъв начин имат отрицателно въздействие върху потребителите;

29.  признава, че принципите на Директивата за електронната търговия (Директива 2000/31/ЕО) допринесоха за развитието на цифровата икономика чрез създаване на благоприятни условия за иновации и чрез гарантиране на свободата на словото и свободата на стопанска дейност; припомня, че Комисията е задължена да спазва достиженията на правото на ЕС при водените от нея търговски преговори;

30.  призовава Комисията да интегрира в още по-голяма степен цифровите технологии и услуги в политиката на ЕС в областта на развитието, както е посочено, наред с другото, в програмата Digital4Development ; призовава Комисията да използва търговските споразумения с цел подобряване и насърчаване на цифровите права; признава, че само 53,6% от всички домакинства в света имат достъп до интернет; изразява съжаление относно факта, че все още съществува значително цифрово разделение; призовава Комисията да увеличи инвестициите в цифрова инфраструктура в южното полукълбо с цел преодоляване на това цифрово разделение, включително чрез стимулиране на публично-частни партньорства, но при зачитане на принципите за ефективност на развитието; в този контекст отбелязва приноса на агенцията на ООН Международен съюз по далекосъобщения в подкрепа на развиващите се страни (ITU-D) в създаването, разработването и подобряването на телекомуникациите и ИКТ оборудването и мрежите; настоятелно призовава Комисията да направи така, че инвестициите в широколентова инфраструктура в развиващите се страни да допринасят в пълна степен за и да бъдат в зависимост от зачитането на свободния, отворен и сигурен интернет, и да разработи подходящи решения за насърчаване на достъпа до мобилен интернет; подчертава, че такива инвестиции са от особено значение за местните микро-, малки и средни предприятия, по-специално в развиващите се страни, за да им се даде възможност да общуват по цифров път с многонационалните предприятия и да имат достъп до глобалните вериги за създаване на стойност; припомня, че улесняването на трансграничната електронна търговия може да окаже пряко въздействие върху подобряването на препитанието, насърчаването на по-висок жизнен стандарт и засилването на икономическото развитие; припомня приноса, който подобни усилия биха могли да имат за равенството между половете, тъй като голяма част от тези дружества се притежават и управляват от жени; отново заявява, че електронната търговия би могла също така да бъде ресурс за публичните администрации и по този начин да подкрепи развитието на електронното управление;

31.  подчертава, че е задължително всяка стратегия за електронна търговия да бъде изцяло в съответствие с принципа за съгласуваност на политиките за развитие, и по-специално да се стреми да насърчава и предоставя възможности за стартиращите предприятия и микро-, малките и средните предприятия да се включат в трансгранична електронна търговия, като припомня приноса, който това би могло да има за равенството между половете;

32.  счита, че въпросите на цифровизацията също така следва да заемат по-важно място в политиката на ЕС за помощ за търговията, за да се улесни растежът на електронната търговия чрез по-голяма подкрепа за иновациите и инфраструктурата и достъп до финансиране, по-специално чрез инициативи за микрофинансиране, както и съдействие за увеличаване на онлайн видимостта на дружествата за електронна търговия в развиващите се страни, като се улеснява достъпът до платформи и се насърчава наличието на решения за електронно разплащане и достъпът до ефективни от гледна точка на разходите логистични услуги и услуги за доставка;

33.  подчертава, че всяка стратегия за електронна търговия, включително съпътстващите я мерки, трябва да бъде изцяло в съответствие със и да допринася за изпълнението на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие; отбелязва, че ЦУР 4 за качествено образование: предоставяне на безплатно, справедливо и качествено основно и средно образование за всички момичета и момчета, ЦУР 5 за постигане на равенство между половете и овластяване на всички жени и момичета, ЦУР 8.10 за насърчаване на приобщаващ и устойчив икономически растеж, по-специално чрез укрепване на капацитета на местните финансови институции и разширяване на достъпа до финансови услуги, както и ЦУР 9.1 за разработване на надеждна и устойчива инфраструктура с акцент върху справедливия достъп за всички и ЦУР 9.3 за увеличаване на достъпа на малките предприятия, по-специално в развиващите се страни, до финансови услуги, включително достъпно кредитиране, както и тяхната интеграция във вериги за създаване на стойност и пазари, са от особено значение в това отношение;

34.  поема ангажимент да актуализира своята стратегия за електронна търговия на всеки 5 години;

35.  подчертава, че инсталирането и достъпът до инфраструктура, особено в селските, планинските и отдалечените райони, която е адекватна от гледна точка на обхвата, качеството и сигурността и подкрепя неутралността на мрежата, е от съществено значение за цифровизирането на европейската промишленост и разширяването на електронното управление;

36.  подкрепя съобщението на Комисията от 19 април 2016 г. относно приоритетите за стандартизацията в областта на ИКТ за цифровия единен пазар (COM(2016) 0176); подчертава, че докато стандартизацията в областта на ИКТ трябва да продължи да бъде по инициатива главно на промишлеността, да е доброволна и ориентирана към консенсус и да се основава на принципите на прозрачност, откритост, безпристрастност, консенсус, ефективност, значимост и съгласуваност, то един по-ясен набор от приоритети за стандартизация в областта на ИКТ, заедно с подкрепа на високо политическо равнище, ще повиши конкурентоспособността; отбелязва, че в този процес следва да се използват инструментите на европейската система за стандартизация и да бъдат включени широк кръг от заинтересовани лица както в рамките на ЕС, така и на международно равнище, за да се гарантира усъвършенстването на процесите за определяне на стандарти, в съответствие със Съвместната инициатива за стандартизация; призовава Комисията да насърчи определянето на световни отраслови стандарти под ръководството на ЕС за ключови 5G технологии и архитектури на 5G мрежите, по-специално чрез използване на резултатите от публично-частното партньорство в областта на 5G („5G ПЧП“) на равнището на ключови организации на ЕС и ключови международни организации, работещи в областта на стандартизацията;

37.  отбелязва усилията, положени от СТО, за да постигне напредък по работната си програма в областта на електронната търговия; призовава Комисията да работи за допълнително разширяване на приложното поле на Споразумението за информационните технологии на СТО, така че то да обхване повече продукти и повече членове на СТО, и отбелязва Министерската конференция на СТО в Буенос Айрес, насрочена за декември 2017 г.; изисква от Комисията да се консултира колкото е възможно по-скоро с европейските дружества и държавите членки във връзка с позицията си относно електронната търговия и други въпроси, свързани с електронната търговия, които предстои да бъдат договорени на конференцията, за да се гарантира единна европейска позиция;

38.  счита, че електронната търговия следва да бъде улеснена допълнително в рамките на политиките за възлагане на обществени поръчки, включително като се използват възможностите за предоставяне на услуги от разстояние и като се даде възможност на европейските предприятия, в частност на МСП, да получат достъп до възлагане на обществени и частни поръчки;

39.  подчертава значението на международните стандарти, отнасящи се до цифровото оборудване и цифровите услуги, по-специално в областта на киберсигурността; изисква от Комисията да положи усилия, за да гарантира въвеждането на основни мерки за киберсигурност в продуктите на интернет на нещата и в услугите, основани на технологии за компютърни услуги в облак;

40.  подчертава, че въпреки че стратегията за цифров единен пазар разглежда много от проблемите пред електронната търговия, дружествата от ЕС все още са изправени пред значителни глобални препятствия като например непрозрачни правила, държавна намеса и необосновано локализиране на данни или съхранение на данни; изтъква, че някои от ключовите действия по стратегията за цифров единен пазар – като например инициативата на ЕС за компютърни услуги в облак и реформата на авторското право – имат международно измерение, което би могло да бъде разгледано в рамките на европейска стратегия за електронна търговия;

41.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията и на ЕСВД.

(1)

OВ L 178, 17.7.2000 г, стр. 1.

(2)

ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1.

(3)

Приети текстове, P8_TA(2016)0299.

(4)

Приети текстове, P8_TA(2016)0041.

(5)

Приети текстове, P8_TA(2015)0252.

(6)

Приети текстове, P8_TA(2016)0233.


СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (8.11.2017)

на вниманието на комисията по международна търговия

относно „Към стратегия за електронна търговия“

(2017/2065(INI))

Докладчик по становище: Райнхард Бютикофер

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

–  като взе предвид Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия)(1),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 28 септември 2017 г., озаглавено „Борба с незаконното онлайн съдържание: Повишаване на отговорността на онлайн платформите“ (COM(2017)0555),

1.  отбелязва, че увеличаването на скоростта и удобството на цифровите инструменти предоставя възможности на дружествата и разширява обхвата на тяхната дейност; подчертава, че ЕС трябва да разработи стратегии, за да използва предимствата на цифровата технология в интерес на своите граждани, предприятия и потребители, да преодолее цифровото разделение между регионите и поколенията, да осигури справедлив, прозрачен и устойчив достъп до пазара и да защити основните права на всички граждани, в това число свободата на изразяване на мнение и защитата на личните данни;

2.  отбелязва, че информационните и комуникационните технологии (ИКТ) улесняват приобщаващата икономика и биха могли да действат като ключов двигател за иновациите, растежа и създаването на работни места, което може да има положителен верижен ефект върху цялата верига на стойността и във всички сектори и региони, включително върху потребителите и служителите; поради това призовава Комисията да се стреми към търговски споразумения от 21-ви век, в които се вземат предвид основното значение на напредъка в технологиите и интернет и техният потенциал за постигане на благоденствие; в тази връзка призовава Комисията да покаже, че е налице последователна връзка между стратегията за цифров вътрешен пазар и стратегията за електронна търговия и да изясни ползите от нея за гражданите на ЕС;

3.  отбелязва текущите преговори по законодателните досиета в областта на цифровия единен пазар и призовава Комисията да осигури съгласуваност между новия цифров единен пазар на ЕС и външните политики на ЕС, така че в търговските преговори да се прилага интегриран подход; подчертава, че следва споразуменията за свободна търговия (ССТ) да не бъдат единственият механизъм за сътрудничество с цел улесняване на електронната търговия;

4.  подчертава, че от решаващо значение за цифровизирането на европейската промишленост и развитието на електронното управление е инсталирането и пускането в действие на инфраструктура, особено в селските, планинските и отдалечените райони, която е адекватна от гледна точка на обхвата, качеството и сигурността и подкрепя неутралния характер на интернет, както и достъпът до такава инфраструктура;

5.  отбелязва, че се очаква за постигането на стратегическите цели на ЕС за свързаност за 2025 г. да са необходими 500 милиарда евро за инвестиции в инфраструктура с много висок капацитет през следващото десетилетие; подчертава, че Европейският кодекс за електронните съобщения ще играе основна роля за постигането на по-предвидима инвестиционна среда, по-специално чрез регулиране, адаптирано към рисковете и предизвикателствата, свързани с инсталирането и пускането в действие на предимно нови мрежи, със стимули за пионерите в тази област;

6.  подчертава необходимостта от опростяване и хармонизиране на правилата чрез прогресивен от технологична гледна точка и прозрачен модел на електронно управление за административните процедури; призовава държавите членки да постигат по-бърз напредък по отношение на своите политики, законодателство и практики в областта на електронното управление;

7.  изтъква глобалния характер на най-добрите ИКТ стандарти и технически спецификации за търговската инфраструктура както на местно, така и на международно равнище; изисква в тази връзка по-тясно сътрудничество в рамките на Г-7 и Г-20; подчертава, че онлайн средата служи като входна врата за прилагането на редица други стандарти, включително в областта на правата на потребителите, околната среда, здравеопазването, социалните и основните права;

8.  подкрепя съобщението на Комисията от 19 април 2016 г. относно приоритетите за стандартизацията в областта на ИКТ за цифровия единен пазар (COM(2016) 0176); подчертава, че докато стандартизацията в областта на ИКТ трябва да продължи да бъде по инициатива главно на промишлеността, да е доброволна и ориентирана към консенсус и да се основава на принципите на прозрачност, откритост, безпристрастност, консенсус, ефективност, значимост и съгласуваност, то един по-ясен набор от приоритети за стандартизация в областта на ИКТ, заедно с подкрепа на високо политическо равнище, ще повиши конкурентоспособността; отбелязва, че в този процес следва да се използват инструментите на европейската система за стандартизация и да бъдат включени широк кръг от заинтересовани страни както в рамките на ЕС, така и на международно равнище, за да се гарантира усъвършенстването на процесите за определяне на стандарти, в съответствие със Съвместната инициатива за стандартизация; призовава Комисията да насърчава определянето на световни отраслови стандарти под ръководството на ЕС за ключови 5G технологии и архитектури на 5G мрежите, по-специално чрез използването на резултатите от публично-частното партньорство в областта на 5G („5G ПЧП“) на равнището на ключови организации на ЕС и ключови международни организации, работещи в областта на стандартизацията;

9.  отбелязва, че цифровата свързаност увеличава обема на търговията, но че една ефективна система на доставки е необходимо условие за онлайн търговците; подчертава в това отношение, че ЕС подкрепя хармонизираните етикети, които могат да доведат до по-добри и по-ефективни услуги за трансгранично проследяване; приветства отворените ИТ стандарти, разработени в рамките на Европейския комитет за стандартизация (CEN), и предлага Комисията да подкрепя такива ефективни инструменти пред международните търговски партньори, за да се намалят разходите за трансгранични доставки и крайните ползватели и потребители в крайна сметка да извлекат полза от това;

10.  отбелязва, че при своите онлайн покупки потребителите от ЕС продължават да срещат пречки, когато пазаруват от търговци в други държави членки, като например отхвърлянето на тяхното плащане или невъзможността дадени продукти да бъдат доставени в тяхната страна;

11.  изтъква, че ЕС трябва да играе важна роля в разработването и насърчаването на тези стандарти в световен мащаб;

12.  подчертава, че ЕС следва да засили сътрудничеството в областта на електронната търговия със своите търговски партньори, които прилагат високи цифрови стандарти, като работи на многостранно, плурилатерално и двустранно равнище с цел намаляване на митата и на нетарифните бариери (чрез инструменти като например електронното етикетиране) и насърчаване на признати глобални стандарти; предупреждава, че търговските споразумения не трябва да се използват като инструмент за стандартизация;

13.  подчертава, че въпреки че търговските споразумения на ЕС все повече трябва да се занимават, наред с митата, с „бариерите зад граница“, те трябва да съхранят основната функция на нормативната уредба, а именно насърчаване на обществения интерес, и да се ограничават до улесняване на търговията и инвестициите чрез идентифициране на ненужните технически пречки пред търговията и дублираните или излишни административни тежести, които засягат МСП в несъразмерна степен, като в същото време споразуменията гарантират, че техническите процедури и стандарти в областта на здравеопазването, защитата на безопасността и на потребителите, закрилата на труда и социалната закрила и опазването на околната среда, както и културното многообразие не са компрометирани; припомня, че съответните механизми трябва да се основават на засилен обмен на информация и по-добро приемане на международни технически стандарти и да водят до все по-голямо сближаване, като при никакви обстоятелства не подкопават или забавят демократично легитимираните процедури на вземане на решения от страна на търговските партньори;

14.  подчертава, че продуктите на цифровия пазар трябва да бъдат ясно етикетирани, за да се гарантира, че гражданите и дружествата могат да проверяват произхода и безопасността на тези стоки;

15.  изтъква значителното обществено въздействие на електронната търговия върху заетостта, условията на труд, трудовите права, образованието и уменията; настоява чрез търговските споразумения конкуренцията да се поддържа лоялна, да се предотвратяват по-нататъшни премествания, да не се стига до занижаване на европейските стандарти, като се защитават правата на работниците и техните осигурителни плащания и се предотвратява цифровата експлоатация, и да не се използват по-ниските стандарти на партньорските държави като средство, чрез което да се избягва съответствието със социалните стандарти и стандартите за качество;

16.  подчертава, че справедливото и сходно третиране на заинтересованите страни трябва да бъде включено във всички търговски споразумения; счита, че европейските предприятия следва, с цел реципрочност, да се ползват със същите права като икономическите субекти от страните партньорки, така че напълно да се гарантира киберсигурността на техните операции и поверителността на техните съобщения; подчертава, че е необходимо да се гарантира защита срещу искания, които биха отслабили способността на дружествата и гражданите да гарантират киберсигурността и поверителността на своите съобщения;

17.  признава, че принципите на Директивата за електронната търговия бяха от решаващо значение за развитието на цифровата икономика и за гарантиране на свободата на словото и свободата на стопанска инициатива; подчертава, че онлайн посредниците не следва да имат общо задължение да контролират информацията, която пренасят или съхраняват, нито да търсят активно факти или обстоятелства, свидетелстващи за незаконна дейност; счита обаче, че те следва да сътрудничат за бързо откриване, отстраняване и предотвратяване на повторната поява на незаконно съдържание и да гарантират справедливо възнаграждение за авторите и притежателите на права, например като създадат механизъм за обжалване, който дава възможност на ползвателите и притежателите на авторски права да сигнализират за незаконно съдържание на трета страна, или като подобряват използването на филтри, и счита, че те следва да сътрудничат с цел предотвратяване на погрешното сваляне на законно съдържание, като въвеждат механизми за насрещно уведомяване;

18.  подчертава, че търговските споразумения следва да насърчават използването на модерни технологии, оперативната съвместимост на системите, предвидимите договорни отношения и върховенството на закона; подчертава необходимостта от цифровизация на митническата информация и управление чрез регистрацията и управлението на информацията онлайн в съответствие с международните стандарти, както и чрез електронното сертифициране и плащането на митата онлайн; призовава Комисията да обмисли създаването на нови механизми за сътрудничество между регулаторните органи, за да подкрепи сътрудничеството в областта на НИРД, да обменя най-добри практики с цел насърчаване на иновациите, да създаде нови екосистеми (например „интелигентни градове“) и да гарантира най-високите стандарти в областта на защитата на потребителите и на киберсигурността;

19.  подчертава значението на съвместимостта и оперативната съвместимост на цифровите и трансгранични платежни системи и на ясните и задължителни правила относно плащането на данъците и митата; подчертава, че данъците трябва да се плащат в държавата членка, в която се генерират печалбите; в този контекст насочва вниманието към измамите с ДДС; призовава Комисията да преразгледа освобождаването от данъци на малките пратки и да прилага ефективни процедури за ДДС;

20.  подчертава, че електронната търговия се улеснява оптимално посредством открит обмен на данни, при условие че в търговските споразумения като минимално изискване е включена първоначална разпоредба, чрез която да се гарантира, че трансграничното предаване на данни е в съответствие с действащата и бъдещата правна уредба за защита на данните в ЕС, и по-специално с решенията относно адекватността, и че в търговските споразумения на ЕС се включва хоризонтална разпоредба, която запазва в пълна степен правото на всяка от страните да защитава личните данни и неприкосновеността на личния живот, с ясното условие, че тази разпоредба не може да се използва с намерението за ограничаване на потоците от данни по причини, различни от защитата на личните данни, като тази разпоредба е придружена от втора разпоредба, която не позволява необосновани изисквания за локализиране на данни, тъй като принудителното локализиране на данни може да бъде използвано за протекционистки цели и да се превърне в пречка пред търговията, като постави по-специално МСП в неизгодно положение; отново подчертава, че защитата на личните данни е приоритет с оглед на укрепването на доверието на потребителите и основните права;

21.  подчертава, че в световен мащаб далекосъобщителните дружества не само доставят своите собствени продукти и услуги, но и обслужват други сектори, като осигуряват инфраструктурата за свързаност, която е от основно значение за функционирането и растежа в цифровата икономика, особено с оглед на иновативните бизнес модели, и във връзка с това настоятелно призовава Комисията да продължи да включва разпоредби в търговските споразумения с равнища на достъп, които са сходни на тези в ЕС; счита, че търговските партньори с далекосъобщителни мрежи, благоприятстващи конкуренцията, ще увеличат възможностите за търговия за ЕС и ще допринесат за цифровото разделение между развитите държави и по-слабо развитите страни, които са с ограничен достъп до интернет;

22.  призовава Комисията да насърчава основаната на правила конкуренция в телекомуникационния сектор, като гарантира независимостта на регулаторите и осигури справедлив и недискриминационен достъп до далекосъобщителни мрежи за европейските предприятия, което ще увеличи избора за потребителите; решително подкрепя принципа на недискриминационен достъп до интернет и насърчава Комисията да подкрепя активно този принцип на многостранно равнище и в споразуменията за свободна търговия;

23.  изтъква, че електронната търговия със стоки в световен мащаб се сблъсква с проблема на фалшифицирането и настоятелно призовава Комисията да насърчава инициативи като отворена система на онлайн знак за доверие с цел повишаване на доверието на потребителите в електронните търговци и гарантиране на равнопоставени условия на конкуренция; насърчава използването на инструменти като Меморандума за разбирателство относно продажбата на подправени стоки по интернет (COM/2013/0209).

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

6.11.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

36

2

6

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Bendt Bendtsen, Jonathan Bullock, Reinhard Bütikofer, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Eugen Freund, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Jude Kirton-Darling, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Dennis Radtke, Sofia Sakorafa, Pavel Telička

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Michael Gahler, György Hölvényi, Agnes Jongerius

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

36

+

ECR

Zdzisław Krasnodębski

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel

PPE

Bendt Bendtsen, Christian Ehler, Michael Gahler, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

Inés Ayala Sender, Eugen Freund, Adam Gierek, Theresa Griffin, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Vladimír Maňka, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Claude Turmes

2

-

EFDD

Jonathan Bullock

GUE/NGL

Sakorafa Sofia

6

0

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

ENF

Christelle Lechevalier

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

OВ L 178, 17.7.2000 г, стр. 1.


СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (12.10.2017)

на вниманието на комисията по международна търговия

Към стратегия за електронна търговия

(2017/2065(INI))

Докладчик по становище: Даниел Далтон

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  отново изразява подкрепата си за стратегията на Комисията „Търговията – за всички“; насърчава Комисията да продължи да отдава приоритет на нови подходи за улесняване на търговията с цифрови стоки и услуги и за премахване на цифровите нетарифни бариери; счита, че ЕС следва да играе водеща роля при насърчаването на електронната търговия на международно равнище и счита, че всички възможности за постигане на напредък в тази област следва да бъдат проучени;

2.  подчертава, че новите предизвикателства, свързани с електронната търговия, трябва да бъдат отразени също така в образованието и в насърчаването на компетентностите в областта на цифровите технологии, които са важни както за потребителите, така и за предприятията, и че трябва да бъдат положени усилия, особено в селските райони и в по-слабо развитите икономики; подчертава, че е от първостепенно значение да се повиши конкурентоспособността на европейските предприятия на световния пазар, за да се използва пълноценно икономическият потенциал на ЕС;

3.  подчертава, че мерките, предвидени за стратегията за цифров единен пазар, като например подобряването на режимите за защита на потребителите, премахването на блокирането на географски принцип, насърчаването на мрежовата неутралност и подобряването на киберсигурността, са от значение както от гледна точка на външнотърговската политика на ЕС, така и за укрепването на единния пазар, и допринасят също така за засилването на преговорната позиция на ЕС в това отношение в търговията с трети държави; призовава следователно за общо идентифициране на пречките на вътрешния пазар пред електронната търговия и за премахването им;

4.  отбелязва в тази връзка значението на достъпа, който имат далекосъобщителните предприятия от ЕС до пазара;

5.  отбелязва усилията, положени от СТО, за да постигне напредък по работната си програма в областта на електронната търговия; призовава Комисията да работи за допълнително разширяване на приложното поле на Споразумението за информационните технологии на СТО, така че то да обхване повече продукти и повече членове на СТО, и отбелязва Министерската конференция на СТО в Буенос Айрес, насрочена за декември 2017 г.; изисква от Комисията да се консултира колкото е възможно по-скоро с европейските предприятия и държавите членки във връзка с позицията си относно електронната търговия и други въпроси, свързани с електронната търговия, които предстои да бъдат договорени на конференцията, за да се гарантира единна европейска позиция;

6.  изразява съжаление, че положителният напредък в това отношение е бавен; призовава Комисията да бъде амбициозна, когато формулира въпросите, които трябва да бъдат разгледани в програмата; счита, че следва да се обърне специално внимание на увеличаващия се брой потребители, които се сблъскват с митническите процедури и с евентуални нарушения във връзка със стоки, закупени по интернет; счита, че по-широкото използване на инструменти като онлайн уреждането на спорове би било от полза за потребителите в това отношение; счита, че следва да се положат усилия за по-висока ставка de minimis в контекста на търговските преговори и че това също така допълнително ще опрости правилата в международната търговия;

7.  счита в този контекст, че нормативната уредба за електронната търговия следва, от една страна, да гарантира, че потребителите са защитени ефективно срещу всякакви нарушения и са информирани ефективно за характеристиките на продукта при закупуване на стоки по интернет, с цел укрепване на доверието в електронната търговия, и, от друга страна, да намали административната тежест за МСП, стартиращите и разрастващите се предприятия и микропредприятията, които могат да извлекат най-голяма полза от гарантираната видимост на онлайн търговията и могат да се възползват от укрепването на цифровизацията и електронната търговия;

8.  изтъква, че ефективните инструменти, като например сигурни и надеждни международни системи за онлайн плащания и новаторски механизми за уреждане на спорове, са от решаващо значение за намаляване на онлайн измамите, за справяне с нелоялните практики и за подобряване на достъпа до информация относно правата на потребителите, за да се улесни правната защита на потребителите; изисква от Комисията да насърчава такива подобрения и да работи за постигането им като част от ръста в международната търговия;

9.  изисква от Комисията да анализира митническите и данъчните спогодби, за да гарантира, че правила, които са изготвени само с оглед на физически стоки, не оказват отрицателно въздействие върху електронната търговия, и да се заеме с провеждането на реформи, където е необходимо;

10.  счита, че електронната търговия следва да бъде улеснена допълнително в рамките на политиките за възлагане на обществени поръчки, включително като се използват възможностите за предоставяне на услуги от разстояние и като се даде възможност на европейските предприятия, в частност на МСП, да получат достъп до възлагане на обществени и частни поръчки;

11.  подчертава, че електронната търговия се улеснява оптимално посредством открит обмен на данни, без географски ограничения; счита, че премахването на изискванията за локализиране на данни следва да бъде основен приоритет, като същевременно подчертава, че съответното законодателство в областта на защитата на данните следва да се спазва; изразява съжаление относно опитите за използване на такива изисквания като форма на нетарифни бариери пред търговията и като форма на цифров протекционизъм; счита, че първата стъпка към обща забрана на изискванията за локализиране на данни следва да бъде една обхващаща целия Съюз забрана в рамките на единния пазар, както и установяването на свободния поток от данни като „пета свобода“ в Европа, и подкрепя всички усилия на Комисията в това отношение;

12.  призовава Комисията да включи електронната търговия и потоците от данни във всички бъдещи мандати за водене на търговски преговори; освен това приканва Комисията да се стреми да въведе приложения относно електронната търговия и потоците от данни към действащите споразумения, когато това е възможно; призовава за създаването на международна конвенция относно потоците от данни, в допълнение към двустранните споразумения за свободното движение на данни, като подчертава, че е необходимо да се гарантира, че се спазват съществуващите изисквания за защита на интелектуалната собственост и че трансгранично предаване на лични данни е в съответствие с настоящата и бъдещата правна уредба на ЕС, по-специално чрез решения относно адекватността;

13.  подчертава, че обменът на свободно достъпни данни трябва да зачита принципите на защита на интелектуалната собственост;

14.  признава, че многостранните международни дискусии по въпросите на електронната търговия не са в толкова напреднала фаза, колкото сравнимите дебати относно цифровия единен пазар; препоръчва Комисията да разработи, поне на двустранно равнище, позиции относно очакваното развитие на електронната търговия, включително съответното адаптиране на защитата на потребителите, търговията с продукти, при които границите между стоки и услуги се размиват (напр. 3D печат) и стоките, при които цифровите компоненти са от съществено значение (напр. свързаните превозни средства);

15.  подкрепя превръщането на мораториума на СТО върху митата за предоставяните по електронен път услуги в постоянна мярка; призовава държавите членки да защитават европейските интереси срещу всякакви опити от страна на трети държави да генерират приходи от подобни мита;

16.  подчертава стойността на икономиката на споделянето както в рамките на единния пазар, така и между предприятията от ЕС и потребителите и предприятията от държави извън ЕС; счита, че глобалният ръст на този тип търговия следва да се разглежда като положително развитие за бъдещето на търговията;

17.  подчертава значението на международните стандарти, отнасящи се до цифровото оборудване и цифровите услуги, по-специално в областта на киберсигурността; изисква от Комисията да положи усилия, за да гарантира въвеждането на основни мерки за киберсигурност в продуктите на интернет на нещата и в услугите на база технологиите в облак.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

12.10.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

4

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Dennis de Jong, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Catherine Stihler, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Anna Hedh, Arndt Kohn, Roberta Metsola, Marc Tarabella

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Andrey Kovatchev

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

20

+

ALDE

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

PPE

Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Antonio López-Istúriz White, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

4

-

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong

Verts/ALE

Igor Šoltes

3

0

EFDD

Marco Zullo

PPE

Philippe Juvin, Andrey Kovatchev

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (24.10.2017)

на вниманието на комисията по международна търговия

Към стратегия за електронна търговия

(2017/2065(INI))

Докладчик по становище: Ангелика Млинар

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните),

–  като взе предвид Конвенцията за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни, Поредица от европейски договори, № 108, и допълнителния протокол към нея,

–  като взе предвид своята резолюция от 26 май 2016 г. относно трансатлантическите потоци от данни(1),

–  като взе предвид член 45 от Регламент (ЕС) 2016/679, който постановява, че дадена трета държава осигурява адекватно ниво на защита на личните данни по силата на вътрешното си законодателство или на международните ангажименти, които е поела, върховенството на закона, спазването на правата на човека, както и наличието и ефективното функциониране на независими надзорни органи,

–  като взе предвид решението на Съда по дело C-362/14 (Schrems), в което се пояснява, че за адекватна степен на защита на личните данни в трета държава трябва да се счита степен на защита, която „по същество е равностойна“ на гарантираната в Съюза по силата на Директива 95/46/ЕО, разглеждана във връзка с Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид Доклада на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно изпълнението на стратегията за търговска политика „Търговията — за всички“ – Осигуряване на прогресивна търговска политика, която извлича ползи от глобализацията (COM(2017)0491);

А.  като има предвид, че Хартата на основните права на Европейския съюз, включително член 8 от нея относно правото на защита на личните данни, член 16 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) относно същото основно право, както и член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) са със задължителен характер за Европейския съюз;

Б.  като има предвид, че защитата на личните данни не подлежи на преговори в контекста на търговските споразумения и че защитата на данните винаги е била изключена от мандатите за търговски преговори на ЕС;

В.  като има предвид, че свободното движение на данни е от съществено значение за съвременната икономика, дава възможност за предлагане на трансгранични услуги, като по този начин създава много осезаеми ползи за ползвателите, насърчава глобалното влияние на европейските дружества, в това число МСП, и се очаква да се увеличи още повече през следващите години;

Г.  като има предвид, че правната уредба на ЕС за защита на данните вече дава възможност за „свободно движение“ на данни в рамките на ЕС и към трети държави, при условие че са спазени нейните разпоредби, съгласно които нивото на защита на личните данни, гарантирано в Съюза, не се намалява в резултат на предаването;

Д.  като има предвид, че Общият регламент относно защитата на данните не само изяснява правилата за оценяване на нивото на защита в трети държави (решения относно адекватността), но също така кодифицира един от инструментите, които вече се използват за международното предаване на данни (задължителни фирмени правила) и предвижда два допълнителни варианта за улесняване на предаването на лични данни (механизми за сертифициране и кодекси на поведение);

Е.  като има предвид, че защитата на личните данни е основно право и високите стандарти в тази област спомагат за изграждането на доверие в цифровата икономика и по този начин благоприятстват развитието на електронната търговия; като има предвид, че в ерата на цифровите технологии насърчаването на високи стандарти за защита на данните трябва да върви паралелно с улесняването на международната търговия; като има предвид, че следователно не може да се счита, че Общият регламент относно защитата на данните възпрепятства потоците от данни;

Ж.  като има предвид, че търговските споразумения могат да бъдат важен инструмент за подобряване на цифровите права; като има предвид, че включването в търговските споразумения на разпоредби относно мрежовата неутралност, забраната за принудителни необосновани изисквания за локализиране на данни, сигурността на данните, сигурността на обработването и съхраняването на данни, криптирането и отговорността на посредниците може да подобри по-конкретно защитата на свободата на словото;

З.  като има предвид, че събирането, съхраняването, обработването и предаването на данни в съответствие с достиженията на правото на ЕС в областта на защитата на данните и цифровизацията на такива данни са станали неразделна част от модерните бизнес модели;

И.  като има предвид, че държавите членки трябва да могат да се възползват от електронната търговия и това изисква тясно сътрудничество между Комисията, държавите членки и промишлеността на ЕС;

1.  призовава Комисията да гарантира, че трансграничното предаване на данни е в съответствие с достиженията на правото на ЕС в областта на защита на данните и стандартите на ЕС в областта на основните права, по-специално на двустранно равнище чрез решения относно адекватността и на международно равнище чрез включването в търговските ни споразумения на хоризонтална разпоредба, която запазва в пълна степен правото на всяка страна да защитава личните данни и неприкосновеността на личния живот и която възпрепятства необосновани изисквания за локализиране на данни, при важното условие, че тази разпоредба не трябва да бъде използвана с цел ограничаване на потоците от данни по причини, различни от защитата на личните данни; призовава Комисията да иска официалното становище на Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) и на бъдещия Европейски комитет по защита на данните (ЕКЗД) относно всяко от тези правила още на етап изготвяне;

2.  препоръчва ефикасното използване на всички инструменти, предвидени в Общия регламент относно защитата на данните, с цел да се гарантира стабилна правна уредба, като същевременно признава факта, че правилата на ЕС относно предаването на лични данни може да забраняват обработването на такива данни в трети държави, ако тези държави не изпълняват стандарта на ЕС за адекватното ниво на защита;

3.  подчертава, че е необходимо като първостепенен приоритет да се предприемат действия във връзка с всички форми на цифров протекционизъм (включително необосновани изисквания за локализиране на данни) за цели, различни от защитата на данни, тъй като такива протекционистки мерки са в противоречие с целите на правилата на ЕС относно защитата на данни, сериозно затрудняват възможностите за европейските предприятия на пазарите на трети държави и намаляват ползите, свързани с ефективността на електронната търговия; подчертава, че всяко ограничаване на потоците от данни трябва да бъде обосновано;

4.  настоятелно призовава Комисията да действа като пример за определянето на високи стандарти за защита на данни относно потоците от данни на международно равнище, а преди и по време на процеса на преговори по международни или търговски споразумения, които евентуално могат да повлияят върху защитата на данни, да се консултира с подходящите институции и органи на ЕС, осъществяващи дейност в областта на защитата на данни; в тази връзка подчертава задължението на Комисията, произтичащо от член 218, параграф 10 от ДФЕС, който предвижда, че Парламентът получава незабавно изчерпателна информация на всички етапи на процедурата;

5.  подчертава, че търговската политика вече дава своя принос за борбата с корупцията, например като увеличава прозрачността на разпоредбите и процедурите за възлагане и като опростява митническите процедури; изтъква, че стратегията за електронна търговия може да продължи да бъде използвана за борба с корупцията и да гарантира прилагането на международните конвенции и принципи, лоялната конкуренция на вътрешния пазар, хармонизацията на стандартите и защитата и сигурността на потребителите;

6.  подчертава, че въпреки че стратегията за цифров единен пазар засяга много от проблемите пред електронната търговия, дружествата от ЕС все още са изправени пред значителни глобални препятствия като например непрозрачни правила, държавна намеса и необосновано локализиране на данни или съхранение на данни; изтъква, че някои от ключовите действия по стратегията за цифров единен пазар — като например инициативата на ЕС за компютърни услуги в облак и реформата на авторското право — имат международно измерение, което би могло да бъде засегнато в рамките на европейска стратегия за електронна търговия.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

19.10.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

52

3

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Raymond Finch, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in 't Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Lívia Járóka, Dennis de Jong, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Kati Piri, Jaromír Štětina, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Xabier Benito Ziluaga, Josu Juaristi Abaunz, Kaja Kallas, Martin Sonneborn, Janusz Zemke

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

52

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Kaja Kallas, Angelika Mlinar

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Kristina Winberg

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Josu Juaristi Abaunz

NI

Martin Sonneborn

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Kati Piri, Soraya Post, Birgit Sippel, Janusz Zemke

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

ENF

Auke Zijlstra

1

0

GUE/NGL

Dennis de Jong

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

Приети текстове, P8_TA(2016)0233.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.11.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

33

0

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Edouard Ferrand, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Jan Zahradil

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Klaus Buchner, Nicola Danti, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Merja Kyllönen, Marco Zullo


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

33

+

ALDE

Frédérique Ries, Marietje Schaake, Nadja Hirsch, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Bolesław G. Piecha, Emma McClarkin, Jan Zahradil, Joachim Starbatty

EFDD

Marco Zullo, William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Adam Szejnfeld, Artis Pabriks, Daniel Caspary, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Jarosław Wałęsa, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Tokia Saïfi, Viviane Reding

S&D

Alessia Maria Mosca, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Jude Kirton-Darling, Karoline Graswander-Hainz, Maria Arena, Nicola Danti

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Klaus Buchner

0

-

 

 

5

0

ENF

Edouard Ferrand, France Jamet

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Merja Kyllönen

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация