Procedura : 2017/2065(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0384/2017

Teksty złożone :

A8-0384/2017

Debaty :

PV 11/12/2017 - 21
CRE 11/12/2017 - 21

Głosowanie :

PV 12/12/2017 - 5.15
CRE 12/12/2017 - 5.15
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0488

SPRAWOZDANIE     
PDF 777kWORD 88k
29.11.2017
PE 609.638v03-00 A8-0384/2017

W kierunku strategii w zakresie handlu elektronicznego

(2017/2065(INI))

Komisja Handlu Międzynarodowego

Sprawozdawczyni: Marietje Schaake

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 OPINIA Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

W kierunku strategii w zakresie handlu elektronicznego

(2017/2065(INI))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 207 ust. 3 i art. 218 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

–  uwzględniając Układ ogólny w sprawie handlu usługami (GATS),

–  uwzględniając Umowę Światowej Organizacji Handlu (WTO) o technologii informacyjnej (ITA),

–  uwzględniając program prac WTO w zakresie handlu elektronicznego,

–  uwzględniając wspólną deklarację ministrów G-7 ds. ICT, wydaną na posiedzeniu, które odbyło się w Takamatsu (Kagawa) w dniach 29 i 30 kwietnia 2016 r.,

–  uwzględniając deklarację ministerialną Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) na temat gospodarki cyfrowej, wydaną w Cancún w 2016 r.,

–  uwzględniając dynamiczną koalicję ds. handlu w ramach Forum Zarządzania Internetem,

–  uwzględniając trwające negocjacje handlowe UE z państwami trzecimi,

–  uwzględniając zapowiedziane porozumienie co do zasady dotyczące umowy o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią z dnia 6 lipca 2017 r.,

–  uwzględniając dyrektywę 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym)(1),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(2),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 14 października 2015 r. zatytułowany „Handel z korzyścią dla wszystkich: W kierunku bardziej odpowiedzialnej polityki handlowej i inwestycyjnej” (COM(2015)0497),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 19 kwietnia 2016 r. zatytułowany „Cyfryzacja europejskiego przemysłu” (COM(2016)0180),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 19 kwietnia 2016 r. zatytułowany „Europejska inicjatywa dotycząca przetwarzania w chmurze – budowanie w Europie konkurencyjnej gospodarki opartej na danych i wiedzy” (COM(2016)0178),

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie barier w handlu i inwestycjach (COM(2017)0338),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 10 stycznia 2017 r. zatytułowany „Budowa europejskiej gospodarki opartej na danych” (COM(2017)0009),

–  uwzględniając wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylającego dyrektywę 2002/58/WE (rozporządzenie w sprawie prywatności i łączności elektronicznej) (COM(2017)0010),

–  uwzględniając wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej (COM(2017)0495 final) z dnia 13 września 2017 r.,

–  uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 2 maja 2017 r. zatytułowany „Digital4Development: mainstreaming digital technologies and services into EU Development Policy” (Cyfryzacja na rzecz rozwoju: włączenie technologii i usług cyfrowych do głównego nurtu polityki rozwoju UE” (SWD(2017)0157),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie nowej, perspektywicznej i innowacyjnej przyszłej strategii w dziedzinie handlu i inwestycji(3),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 3 lutego 2016 r. zawierającą zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjacji porozumienia w sprawie handlu usługami (TiSA)(4),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 lipca 2015 r. zawierającą zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Komisji Europejskiej dotyczące negocjacji w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo‑inwestycyjnego (TTIP)(5),

–  uwzględniając Szczyt Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zrównoważonego Rozwoju oraz dokument końcowy przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 25 września 2015 r., zatytułowany „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”, a także 17 celów zrównoważonego rozwoju,

–  uwzględniając zbliżającą się 11. konferencję ministerialną WTO, która ma się odbyć w Buenos Aires (Argentyna) w dniach 10–13 grudnia 2017 r. i podczas której omawiany będzie prawdopodobnie handel elektroniczny,

–  uwzględniając inicjatywy działającego w ramach ONZ Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego wspierające kraje rozwijające się (ITU-D),

–  uwzględniając Kartę praw podstawowych UE,

–  uwzględniając art. 8 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz art. 16 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych,

–  uwzględniając sprawozdania specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. promocji i ochrony prawa do wolności opinii i wypowiedzi dotyczące wolności słowa i sektora prywatnego w erze cyfrowej (A/HRC/32/38) oraz roli dostawców dostępu do internetu (A/HRC/35/22),

–  uwzględniając Wytyczne UE w sprawie praw człowieka dotyczące wolności wypowiedzi w internecie i poza nim, przyjęte przez Radę (do Spraw Zagranicznych) w dniu 12 maja 2014 r.,

–  uwzględniając Konwencję o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych (Seria Traktatów Rady Europy nr 108) oraz protokół dodatkowy do tej konwencji,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 maja 2016 r. w sprawie transatlantyckich przepływów danych(6),

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z wdrażania strategii polityki handlowej „Handel z korzyścią dla wszystkich” – Kształtowanie nowoczesnej polityki handlowej w celu wykorzystania możliwości płynących z globalizacji (COM(2017)0491),

–  uwzględniając art. 52 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinie przedstawione przez Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0384/2017),

A.  mając na uwadze, że rozwój technologiczny, dostęp do otwartego internetu oraz cyfryzacja gospodarki są siłą napędową wzrostu gospodarczego, ponieważ umożliwiają przedsiębiorstwom, w szczególności przedsiębiorstwom typu start-up, mikroprzedsiębiorstwom i MŚP, tworzenie nowych możliwości w zakresie opracowywania, zamawiania, wytwarzania, wprowadzania do obrotu i dostarczania produktów i usług, a także szybsze i tańsze niż kiedykolwiek docieranie do klientów na całym świecie; mając na uwadze, że powstające technologie, takie jak technologia zdecentralizowanej księgi rachunkowej, mogą przyczynić się do wzmocnienia handlu elektronicznego przez zwiększenie przejrzystości umów międzynarodowych i przyspieszenie transferu wartości; mając na uwadze, że handel dobrami materialnymi został zastąpiony przez coraz liczniejsze transgraniczne transfery treści cyfrowych, w przypadku których zaciera się czasem granica między towarami a usługami;

B.  mając na uwadze, że gromadzenie danych, agregowanie danych i zdolność do ich przekazywania za granicę może być główną siłą napędową innowacji, wydajności i konkurencyjności gospodarczej;

C.  mając na uwadze, że globalizacja i cyfryzacja naszej gospodarki oraz handlu międzynarodowego umożliwiły przedsiębiorstwom wzrost i zapewniły obywatelom możliwości gospodarcze; mając na uwadze, że cyfryzacja tradycyjnego przemysłu ma wpływ na łańcuchy dostaw, produkcję i modele usług, co może prowadzić do tworzenia miejsc pracy w nowych sektorach przemysłu, lecz może także prowadzić do zakłóceń na obecnym rynku pracy i do niepewnych warunków pracy, ponieważ coraz więcej zadań tradycyjnie wykonywanych przez ludzi jest zautomatyzowanych lub zlecanych na zewnątrz bądź jedno i drugie; w związku z tym podkreśla, że należy wprowadzić niezbędne wspierające środki społeczne z korzyścią dla całego społeczeństwa, takie jak solidna polityka w zakresie kształcenia i szkoleń, aktywna polityka rynku pracy oraz środki na rzecz zlikwidowania przepaści cyfrowej;

D.  mając na uwadze, że gospodarka cyfrowa wymaga opartych na zasadach ram, w tym nowoczesnych zasad handlu będących w stanie zrównoważyć szybki rozwój rynku z prawami konsumentów, zapewniając swobodę kształtowania polityki i możliwość wprowadzania nowych inicjatyw regulacyjnych, których potrzebują rządy, by bronić ochrony praw człowieka i wzmacniać ją;

E.  mając na uwadze, że dostęp do wolnego, otwartego i bezpiecznego internetu jest niezbędny dla handlu i rozwoju opartych na zasadach w gospodarce cyfrowej; mając na uwadze, że zasada neutralności sieci powinna stanowić kluczowy element unijnej strategii w zakresie handlu elektronicznego, tak aby umożliwić uczciwą konkurencję i innowacje w gospodarce cyfrowej, a jednocześnie zagwarantować wolność słowa online;

F.  mając na uwadze, że inwestycje w infrastrukturę oraz dostęp do umiejętności pozostają kluczowymi wyzwaniami dla łączności, a tym samym dla handlu elektronicznego;

G.  mając na uwadze, że w celach zrównoważonego rozwoju ONZ podkreślono, iż zapewnienie mieszkańcom krajów najsłabiej rozwiniętych przystępnego cenowo i powszechnego dostępu do internetu do 2020 r. będzie miało zasadnicze znaczenie dla wspierania rozwoju, ponieważ rozwój gospodarki cyfrowej może pobudzać zatrudnienie i wzrost, a handel elektroniczny stanowi okazję do zwiększenia liczby drobnych eksporterów, wielkości eksportu i jego dywersyfikacji;

H.  mając na uwadze, że kobiety jako przedsiębiorcy i pracownicy mogą korzystać z lepszego dostępu do globalnych rynków, a jako konsumenci z niższych cen, choć wciąż wiele wyzwań i nierówności uniemożliwia kobietom uczestnictwo w globalnej gospodarce, ponieważ wiele kobiet w krajach o niskim i średnim dochodzie wciąż nie ma dostępu do internetu;

I.  mając na uwadze, że handel elektroniczny kwitnie również w krajach rozwijających się;

J.  mając na uwadze, że rządy na całym świecie decydują się na protekcjonizm cyfrowy, tworząc bariery utrudniające dostęp do rynku i bezpośrednie inwestycje, lub zapewniają nieuczciwą przewagę przedsiębiorstwom krajowym; mając na uwadze, że wiele kompleksowych środków podejmowanych w państwach trzecich z myślą o zapewnieniu krajowego (cyber)bezpieczeństwa ma coraz bardziej negatywny wpływ na handel produktami ICT;

K.  mając na uwadze, że zagraniczne przedsiębiorstwa korzystają obecnie z dużo większego dostępu do rynków europejskich niż europejskie przedsiębiorstwa do rynków w państwach trzecich; mając na uwadze, że coraz więcej naszych partnerów handlowych zamyka swoje rynki krajowe i stosuje cyfrowy protekcjonizm; mając na uwadze, że UE powinna oprzeć swoją strategię w zakresie handlu elektronicznego na zasadach wzajemności, uczciwej konkurencji, inteligentnej regulacji i przejrzystości z myślą o przywróceniu zaufania konsumentów i równych warunków działania dla przedsiębiorstw;

L.  mając na uwadze, że należy położyć kres blokowaniu geograficznemu, a w przyszłości nie powinny mieć miejsca żadne formy nieuzasadnionej dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym;

M.  mając na uwadze, że we wszystkich negocjacjach handlowych należy promować elementy składowe chroniące otwarty internet na jednolitym rynku cyfrowym UE, w tym zasady takie jak uczciwa konkurencja, neutralność sieci i zabezpieczenia odpowiedzialności pośredników; mając na uwadze, że wymiar globalny handlu elektronicznego sprawia, że WTO jest naturalnym miejscem negocjacji wielostronnych ram opartych na zasadach; mając na uwadze, że 11. konferencja ministerialna WTO w grudniu 2017 r. stanowi odpowiednią platformę do rozpoczęcia tego procesu;

N.  mając na uwadze, że Unia Europejska zobowiązana jest przestrzegać postanowień Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, w tym jej art. 8 dotyczącego prawa do ochrony danych osobowych, art. 16 TFUE dotyczącego tego samego prawa podstawowego i art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE); mając na uwadze, że prawo do prywatności jest uniwersalnym prawem człowieka; mając na uwadze, że wysokie normy ochrony danych przyczyniają się do budowania zaufania do gospodarki cyfrowej wśród obywateli europejskich i w związku z tym sprzyjają rozwojowi handlu elektronicznego; mając na uwadze, że propagowanie wysokich norm ochrony danych, w szczególności w odniesieniu do danych wrażliwych, i ułatwianie handlu międzynarodowego muszą iść ze sobą w parze w dobie cyfrowej, aby wspierać wolność wypowiedzi i informacji, handel elektroniczny i szyfrowanie oraz aby przeciwdziałać protekcjonizmowi cyfrowemu, masowej inwigilacji, cyberszpiegostwu i cenzurze w internecie;

O.  mając na uwadze, że handel elektroniczny musi chronić zagrożone gatunki dzikiej flory i fauny, a także mając na uwadze, że internetowe platformy handlowe muszą zakazywać sprzedaży gatunków dzikiej flory i fauny oraz produktów z dzikiej flory i fauny;

P.  mając na uwadze, że firmy prywatne ustanawiają coraz więcej norm i standardów w gospodarce cyfrowej, co będzie miało bezpośredni wpływ na obywateli i konsumentów, jak również na handel krajowy i międzynarodowy, a jednocześnie przyspieszy opracowywanie rozwiązań technologicznych w celu ochrony przedsiębiorstw i konsumentów;

Q.   mając na uwadze, że zalecenia OECD przeciw erozji bazy podatkowej i przenoszeniu zysków oraz plany UE w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych zwróciły uwagę na konieczność uwzględnienia szeregu wyzwań podatkowych, w tym wyzwań związanych z gospodarką cyfrową; mając na uwadze, że podatki powinny być płacone w miejscu wytworzenia dochodów; mając na uwadze, że bardziej przejrzysty, skuteczny i sprawiedliwy system obliczania podstawy opodatkowania przedsiębiorstw transgranicznych powinien zapobiegać przenoszeniu zysków i unikaniu opodatkowania; mając na uwadze, że spójne podejście UE do opodatkowania w gospodarce cyfrowej jest konieczne do zapewnienia sprawiedliwego i skutecznego opodatkowania wszystkich przedsiębiorstw i do stworzenia równych warunków działania; przypomina, że umowy handlowe powinny zawierać klauzulę dotyczącą dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych, która potwierdza zobowiązanie stron do wdrożenia uzgodnionych norm międzynarodowych w zakresie zwalczania uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania;

R.  mając na uwadze, że według danych OECD nawet 5 % towarów importowanych do UE jest podrabianych, co prowadzi do znacznych strat pod względem miejsc pracy i dochodów podatkowych;

S.  mając na uwadze, że newralgiczne sektory, takie jak usługi audiowizualne, oraz prawa podstawowe, takie jak ochrona danych osobowych, nie powinny być przedmiotem negocjacji handlowych;

T.  mając na uwadze, że handel elektroniczny musi również mieć na celu promowanie rozwoju MŚP i przedsiębiorstw typu start-up, a nie tylko przedsiębiorstw wielonarodowych;

U.  mając na uwadze, że Meksyk spełnia warunki przystąpienia do konwencji Rady Europy nr 108 o ochronie danych;

V.  mając na uwadze, że ochrona danych osobowych jest kwestią niepodlegającą negocjacjom w umowach handlowych i że była zawsze wyłączana z unijnych mandatów negocjacyjnych dotyczących kwestii handlowych;

W.  mając na uwadze, że umowy handlowe mogą przyczyniać się do udoskonalania praw cyfrowych; mając na uwadze, że włączenie do umów handlowych przepisów dotyczących neutralności sieci, zakazu nieuzasadnionych wymogów dotyczących lokalizacji danych, bezpieczeństwa danych, bezpieczeństwa przetwarzania i przechowywania danych, szyfrowania i odpowiedzialności pośredników może wzmocnić w szczególności ochronę wolności słowa;

1.  podkreśla, że UE, jako wspólnota wartości i największy na świecie eksporter usług, powinna określić normy w międzynarodowych zasadach i umowach dotyczących elektronicznych przepływów handlowych w oparciu o trzy elementy: (1) zapewnienie dostępu do rynku towarów i usług cyfrowych w państwach trzecich, (2) dopilnowanie, by zasady rządzące handlem przynosiły wymierne korzyści konsumentom oraz (3) zapewnienie i promowanie poszanowania praw podstawowych;

2.  podkreśla, że należy zlikwidować przepaść cyfrową, aby zminimalizować potencjalne negatywne skutki społeczne i dotyczące rozwoju; podkreśla w związku z tym, jak ważne jest wspieranie zainteresowania kobiet naukami przyrodniczymi, technologią, inżynierią i matematyką (STEM), usunięcie przeszkód w uczeniu się przez całe życie oraz zniwelowanie różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn pod względem dostępu do nowych technologii i korzystania z nich; wzywa Komisję do dokładniejszego zbadania, w jaki sposób obecna polityka handlowa wiąże się z kwestią równości płci oraz w jaki sposób handel może przyczynić się do wzmocnienia pozycji gospodarczej kobiet;

3.  zauważa, że efekt sieciowy gospodarki cyfrowej umożliwia jednemu przedsiębiorstwu lub niewielkiej liczbie przedsiębiorstw posiadanie znacznego udziału w rynku, co mogłoby doprowadzić do nadmiernej koncentracji na rynku; podkreśla, że ważne jest, aby w umowach handlowych promować uczciwą i efektywną konkurencję, w szczególności między dostawcami usług cyfrowych, takimi jak platformy internetowe, i użytkownikami, takimi jak mikroprzedsiębiorstwa, MŚP i przedsiębiorstwa typu start-up, a także aby wspierać wybór konsumencki, ograniczać koszty transakcji, zapewniać niedyskryminacyjne traktowanie wszystkich uczestników rynku oraz zapobiegać tworzeniu się pozycji dominujących, które powodują zakłócenia na rynkach; podkreśla w tym kontekście, jak ważne jest włączenie neutralności sieci jako kluczowej części strategii w zakresie handlu elektronicznego; uważa, że strategię w zakresie handlu elektronicznego trzeba uzupełnić wzmocnionymi i skutecznymi ramami międzynarodowymi regulującymi politykę konkurencji, w tym przez zacieśnienie współpracy między organami ds. konkurencji oraz przez solidne rozdziały dotyczące konkurencji w umowach handlowych; wzywa Komisję do dopilnowania, by przedsiębiorstwa i spółki przestrzegały przepisów dotyczących konkurencji oraz aby nie dochodziło do dyskryminowania konkurencji ze szkodą dla interesów konsumentów;

4.  podkreśla, że dostęp do bezpiecznej szerokopasmowej łączności internetowej i elektronicznych metod płatności, skuteczna ochrona konsumentów, w szczególności mechanizmy dochodzenia roszczeń w przypadku transgranicznej sprzedaży internetowej, a także przewidywalne procedury celne to istotne elementy wspierające handel elektroniczny, zrównoważony rozwój i wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu;

5.  uważa, że umowy handlowe powinny umożliwiać ściślejszą współpracę między agencjami zajmującymi się ochroną konsumentów, oraz z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy sprzyjające środkom podwyższającym zaufanie konsumentów do negocjacji handlowych, takie jak zasady odnoszące się do podpisu elektronicznego i umów elektronicznych oraz do niepożądanych powiadomień; podkreśla, że prawa konsumentów muszą być chronione i w żadnym razie nie mogą być osłabiane;

6.  podkreśla, że MŚP w państwach rozwijających się stanowią większość przedsiębiorstw i zatrudniają większość pracowników sektora wytwórczego i usługowego; przypomina, że ułatwianie transgranicznego handlu elektronicznego może mieć bezpośredni wpływ na poprawę warunków życia, sprzyjanie podwyższaniu się poziomu życia i pobudzanie rozwoju gospodarczego;

7.  przypomina, że żadne elementy umów handlowych nie powinny uniemożliwiać UE i jej państwom członkowskim utrzymywania, doskonalenia i stosowania własnych przepisów o ochronie danych; przypomina, że dane osobowe mogą być przekazywane do krajów trzecich, bez stosowania zasad ogólnych w umowach handlowych, jeżeli spełnione są obecne i przyszłe wymogi zapisane w rozdziale IV obowiązującej dyrektywy o ochronie danych i w rozdziale V oczekiwanego rozporządzenia o ochronie danych; uznaje, że decyzje stwierdzające odpowiedni stopień ochrony, w tym częściowe i dotyczące poszczególnych sektorów, są podstawowym mechanizmem zabezpieczania przekazywania danych osobowych z UE do państwa trzeciego; zauważa, że UE przyjęła decyzje stwierdzające odpowiedni stopień ochrony tylko w odniesieniu do czterech z jej 20 największych partnerów handlowych; przypomina o znaczeniu zagwarantowania, zwłaszcza za pośrednictwem dialogów dotyczących odpowiedniego stopnia ochrony, przekazywania danych z państw trzecich do UE;

8.  wzywa Komisję do uznania za priorytet oraz do przyspieszenia przyjmowania decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony, pod warunkiem że państwa trzecie zapewnią, na mocy prawa krajowego lub zobowiązań międzynarodowych, poziom ochrony „zasadniczo równoważny” poziomowi gwarantowanemu w UE; zwraca się do Komisji o przyjęcie i podanie do publicznej wiadomości zaktualizowanych i szczegółowych wiążących procedur podejmowania tych decyzji wraz z konkretnymi terminami, przy czym należy w pełni respektować uprawnienia krajowych organów nadzorczych i opinię Parlamentu Europejskiego;

9.  przypomina, że dla każdego rodzaju przedsiębiorstwa dostarczającego towary i usługi na rynku międzynarodowym coraz ważniejsza jest zdolność do transgranicznego uzyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych; zauważa, że kwestia ta ma znaczenie zarówno dla danych osobowych, jak i nieosobowych oraz obejmuje komunikację między maszynami;

10.  wzywa Komisję do jak najszybszego opracowania przepisów dotyczących transgranicznego przekazywania danych, które będą w pełni zgodne z obecnymi i przyszłymi unijnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i prywatności; apeluje ponadto do Komisji o włączanie do unijnych umów handlowych przepisu horyzontalnego gwarantującego utrzymanie w pełni prawa strony do ochrony danych osobowych i prywatności, pod warunkiem że prawo takie nie będzie bezpodstawnie stosowane do obchodzenia przepisów dotyczących transgranicznego przekazywania danych z powodów innych niż ochrona danych osobowych; uważa, że te zasady i przepisy powinny stanowić element wszystkich nowych i niedawno rozpoczętych negocjacji handlowych z państwami trzecimi; podkreśla, że wszelkie zasady w tym zakresie powinny zostać wyłączone z zakresu stosowania jakichkolwiek przyszłych rozdziałów dotyczący ochrony inwestycji;

11.  wzywa Komisję do rygorystycznego zakazania nieuzasadnionych wymogów dotyczących lokalizacji danych w umowach o wolnym handlu; uważa, że zniesienie takich wymogów powinno być najważniejszym priorytetem, i podkreśla przy tym, że należy przestrzegać właściwych przepisów dotyczących ochrony danych; ubolewa nad próbami wykorzystania takich wymogów jako formy barier pozataryfowych i protekcjonizmu cyfrowego; uważa, że taki protekcjonizm poważnie ogranicza możliwości przedsiębiorstw europejskich na rynkach państw trzecich i ogranicza korzyści związane z wydajnością, jakie przynosi handel elektroniczny;

12.  wzywa Komisję do jak najszybszego przedstawienia stanowiska w sprawie transgranicznego przekazywania danych, nieuzasadnionych wymogów dotyczących lokalizacji i zabezpieczeń w zakresie ochrony danych w negocjacjach handlowych, zgodnie ze stanowiskiem Parlamentu, tak by uwzględnić to stanowisko we wszystkich nowych i niedawno rozpoczętych negocjacjach i uniknąć odsuwania UE na bok podczas międzynarodowych negocjacji handlowych;

13.  wzywa Komisję do zwalczania środków wprowadzanych przez państwa trzecie, takich jak strategie zachęcające do kupowania produktów lokalnych, wymogi dotyczące treści o charakterze lokalnym lub przymusowy transfer technologii, jeżeli nie mają uzasadnienia w oenzetowskich programach na rzecz zmniejszania przepaści cyfrowej ani w wyjątkach związanych z TRIPS, aby zapewnić przedsiębiorstwom europejskim możliwość funkcjonowania w sprawiedliwych i przewidywalnych warunkach;

14.  podkreśla, że UE powinna kontynuować starania na szczeblu dwustronnym, kilkustronowym i wielostronnym w celu dopilnowania, by państwa trzecie zapewniały poziom otwartości na inwestycje zagraniczne odpowiadający poziomowi UE oraz oferowały równe warunki działania podmiotom gospodarczym z UE; z zadowoleniem przyjmuje wniosek UE dotyczący rozporządzenia ustanawiającego ramy kontroli bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii oraz popiera jego cele dotyczące lepszej ochrony infrastruktury krytycznej i technologii krytycznych;

15.  podkreśla, że strategia w zakresie handlu elektronicznego musi być w pełni zgodna z zasadą neutralności sieci i zapewnić równe traktowanie ruchu internetowego, bez dyskryminacji, ograniczeń ani ingerencji, niezależnie od nadawcy, odbiorcy, rodzaju, treści, urządzenia, usługi lub aplikacji; ponadto przypomina, że środki zarządzania ruchem powinny być dopuszczalne tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy są bezwzględnie konieczne i tylko dopóki są konieczne, aby spełnić wymagania prawne, chronić integralność i bezpieczeństwo sieci lub zapobiegać grożącym przeciążeniom sieci;

16.  wyraża głębokie ubolewanie z powodu stosowanych przez państwa trzecie praktyk polegających na uzależnianiu dostępu do rynku od ujawniania i przekazywania organom państwa kodów źródłowych oprogramowania, które przedsiębiorstwa zamierzają sprzedawać; uważa, że takie środki stanowiące ogólny wymóg umożliwiający dostęp do rynku są nieproporcjonalne; wzywa Komisję, by zakazała rządom będącym sygnatariuszami umów o wolnym handlu angażowania się w tego rodzaju działalność; podkreśla, że powyższe nie powinno uniemożliwiać władzom państwowym promowania przejrzystości oprogramowania, zachęcania do publicznego ujawniania kodów źródłowych za pomocą wolnego i otwartego oprogramowania, jak również wymiany danych za pośrednictwem otwartych licencji na dane;

17.  przypomina, że w niektórych przypadkach wymogi dotyczące obecności lokalnej są niezbędne do zapewnienia skutecznego nadzoru ostrożnościowego lub nadzoru regulacyjnego i egzekwowania przepisów; w związku z tym ponawia apel do Komisji, by podjęła ograniczone zobowiązania w ramach sposobu 1, aby uniknąć arbitrażu regulacyjnego;

18.  zauważa, że zasady dotyczące handlu elektronicznego nie powinny wykluczać wymogów dotyczących prorozwojowego transferu technologii;

19.  wzywa Komisję, aby zakazała władzom państw trzecich wymagania ujawniania lub przekazywania szczegółowych informacji dotyczących technologii (szyfrujących) wykorzystywanych w produktach jako warunku produkcji, sprzedaży lub dystrybucji tych produktów;

20.  zauważa, że ochrona praw własności intelektualnej i inwestycji w badania i rozwój stanowi podstawę unijnej gospodarki opartej na wiedzy oraz że współpraca międzynarodowa ma kluczowe znaczenie w zwalczaniu handlu towarami podrobionymi w całym łańcuchu wartości; zachęca zatem Komisję, aby dążyła do wdrożenia na całym świecie międzynarodowych norm, takich jak porozumienie WTO TRIPS oraz traktaty WIPO dotyczące internetu; przypomina, że w całej UE konieczna jest ochrona prawna nowych dzieł w internecie i poza nim, ponieważ pobudzi to inwestycje i będzie sprzyjało dalszym innowacjom; podkreśla jednak, że umowy handlowe nie są odpowiednim narzędziem do rozszerzania poziomu ochrony posiadaczy praw własności intelektualnej przez zapewnienie szerszych uprawnień w zakresie egzekwowania praw autorskich; podkreśla, że dostęp do leków w państwach trzecich nie powinien być kwestionowany w oparciu o ochronę własności intelektualnej; podkreśla, że handel towarami podrobionymi wymaga zdecydowanie innego podejścia do naruszeń praw własności intelektualnej w gospodarce cyfrowej;

21.  wzywa Komisję, aby uważnie śledziła program gTLD ICANN, który rozszerza nazwy domen do tysięcy nazw generycznych, a także by zagwarantowała, zgodnie z jej zobowiązaniem na rzecz wolnego i otwartego internetu, ochronę posiadaczy praw, szczególnie praw związanych z oznaczeniami geograficznymi;

22.  wzywa Komisję, by wykorzystywała umowy handlowe do uniemożliwienia stronom nakładania limitów udziału kapitału zagranicznego, by ustaliła sprzyjające konkurencji zasady dostępu hurtowego dla sieci operatorów zasiedziałych, by zapewniła przejrzyste i niedyskryminujące zasady oraz opłaty licencyjne, a także by zabezpieczyła rzeczywisty dostęp unijnych dostawców usług telekomunikacyjnych do infrastruktury lokalnej na rynkach eksportowych; przypomina, że oparta na zasadach konkurencja w sektorze telekomunikacji prowadzi do wyższej jakości usług i niższych cen;

23.  wzywa Komisję do kontynuowania wysiłków na rzecz opracowania zbioru wiążących zasad wielostronnych dotyczących handlu elektronicznego w ramach WTO oraz do dalszego koncentrowania się na konkretnych i realistycznych wynikach;

24.  zwraca się do Komisji o pilne wznowienie negocjacji w sprawie TiSA, zgodnie z zaleceniami przyjętymi przez Parlament; podziela pogląd, że UE powinna skorzystać z okazji i przejąć inicjatywę w określaniu najnowocześniejszych światowych norm cyfrowych;

25.  przypomina, że od 1998 r. członkowie WTO stosują moratorium dotyczące stawek opłat za transmisje elektroniczne; podkreśla, że takie stawki pociągnęłyby za sobą niepotrzebne dodatkowe koszty dla przedsiębiorstw i konsumentów; wzywa Komisję do przekształcenia moratorium w trwałe porozumienie w sprawie zakazu stosowania stawek opłat za transmisje elektroniczne po przeprowadzeniu wnikliwej analizy konsekwencji w obszarze drukowania 3D;

26.  wzywa Komisję do wykorzystywania umów handlowych do propagowania interoperacyjności norm ICT z korzyścią zarówno dla konsumentów, jak i producentów, zwłaszcza w kontekście bezpiecznego internetu rzeczy, sieci 5G i cyberbezpieczeństwa, a jednocześnie do niepomijania legalnych forów zarządzania wielostronnego, które również przyczyniły się do otwarcia internetu;

27.   uważa, że należy zwrócić szczególną uwagę na rosnącą liczbę konsumentów i osób dokonujących sprzedaży i zakupu towarów w internecie i uwikłanych w uciążliwe procedury celne dotyczące towarów zakupionych w internecie; przypomina o potrzebie wprowadzenia uproszczonego, bezpodatkowego i bezcłowego traktowania artykułów sprzedanych przez internet i zwróconych w stanie niezmienionym; przypomina, że umowa o ułatwieniach w handlu WTO ma na celu przyspieszenie procedur celnych oraz poprawę ich rozliczalności i przejrzystości; podkreśla potrzebę digitalizacji informacji celnych i zarządzania cłami za pośrednictwem internetowej rejestracji i przetwarzania informacji, co powinno ułatwić odprawy na granicach, współpracę w zakresie wykrywania nadużyć i prowadzenie działań antykorupcyjnych oraz zwiększyć przejrzystość cen związanych z cłami; uważa, że szersze stosowanie narzędzi takich jak internetowe rozstrzyganie sporów byłoby korzystne dla konsumentów;

28.  zwraca się do Komisji, by zachęcała sygnatariuszy umów handlowych do uwzględniania w rozdziałach umów o wolnym handlu poświęconych telekomunikacji przepisów zapewniających przejrzyste, sprawiedliwe, rozsądne i zorientowane na konsumentów opłaty za międzynarodowy roaming i opłaty pobierane za międzynarodowe rozmowy i wiadomości; wzywa Komisję do wspierania strategii politycznych propagujących odzwierciedlające koszty ceny detaliczne za usługi roamingu z myślą o redukcji cen, propagowaniu przejrzystości i unikaniu nieuczciwych bądź w jakikolwiek sposób niekorzystnych dla konsumentów praktyk handlowych;

29.  uznaje, że zasady dyrektywy o handlu elektronicznym (2000/31/WE) przyczyniły się do rozwoju gospodarki cyfrowej poprzez stworzenie warunków sprzyjających innowacjom i zagwarantowanie wolności słowa oraz wolności prowadzenia działalności gospodarczej; przypomina, że Komisja jest zobowiązana do poszanowania dorobku prawnego UE w negocjacjach handlowych;

30.  wzywa Komisję, by nadal upowszechniała technologie i usługi cyfrowe w unijnej polityce rozwoju, zgodnie między innymi z inicjatywą Digital4Development; wzywa Komisję do wykorzystywania umów handlowych do poprawy i wspierania praw cyfrowych; zauważa, że jedynie 53,6 % wszystkich gospodarstw domowych na całym świecie ma dostęp do internetu; ubolewa nad faktem, że nadal istnieje znaczna przepaść cyfrowa; wzywa Komisję do zwiększenia inwestycji w infrastrukturę cyfrową w krajach globalnego Południa w celu zniwelowania przepaści cyfrowej, między innymi przez zachęcanie do partnerstw publiczno-prywatnych, lecz przy jednoczesnym poszanowaniu zasad skuteczności rozwoju; przypomina w tym kontekście wkład ITU-D ONZ w tworzenie, rozwój i poprawę urządzeń i sieci telekomunikacyjnych i ICT; wzywa Komisję do dopilnowania, by inwestowanie w infrastrukturę szerokopasmową w krajach rozwijających się przyczyniało się w szerokim zakresie do poszanowania, wolnego, otwartego i bezpiecznego internetu oraz by było uzależnione od tego poszanowania, a także wzywa Komisję do opracowania odpowiednich rozwiązań w celu promowania mobilnego dostępu do internetu; podkreśla, że takie inwestycje są szczególnie ważne dla lokalnych mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza w krajach rozwijających się, gdyż dzięki nim mogą one kontaktować się drogą elektroniczną z przedsiębiorstwami wielonarodowymi i mieć dostęp do globalnych łańcuchów wartości; przypomina, że ułatwianie transgranicznego handlu elektronicznego może mieć bezpośredni wpływ na poprawę warunków życia, sprzyjanie podwyższaniu się poziomu życia i pobudzanie rozwoju gospodarczego; przypomina o wkładzie, jaki te dążenia mogą mieć w dziedzinie równouprawnienia płci, ponieważ wiele z tych przedsiębiorstw należy do kobiet lub jest przez nie prowadzonych; przypomina, że handel elektroniczny mógłby również być zasobem dla administracji publicznej i w ten sposób wspierać rozwój administracji elektronicznej;

31.  podkreśla, że konieczne jest, by wszelkie strategie w zakresie handlu elektronicznego były w pełni zgodne z zasadą spójności polityki na rzecz rozwoju, a w szczególności powinny dążyć do promowania przedsiębiorstw typu start-up, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw i umożliwiania im angażowania się w transgraniczny handel elektroniczny, a zarazem przypomina o wkładzie, jaki może to mieć w dziedzinie równouprawnienia płci;

32.  uważa, że należy w większym stopniu uwzględnić kwestie cyfrowe w unijnej polityce pomocy na rzecz wymiany handlowej, aby ułatwić rozwój handlu elektronicznego przez większe wsparcie innowacji i infrastruktury oraz dostępu do finansowania, zwłaszcza za pośrednictwem inicjatyw w zakresie mikrofinansowania, a także dzięki pomocy w zwiększeniu widoczności online przedsiębiorstw zajmujących się handlem elektronicznym w krajach rozwijających się, ułatwianiu dostępu do platform oraz promowaniu dostępności rozwiązań z zakresu płatności elektronicznych oraz dostępu do opłacalnej logistyki i usług dostawczych;

33.  podkreśla, że wszelkie strategie w zakresie handlu elektronicznego, wraz ze środkami wspierającymi, muszą być w pełni zgodne z agendą na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i przyczyniać się do jej realizacji; zauważa, że cel zrównoważonego rozwoju nr 4 dotyczący kształcenia wysokiej jakości, który zakłada zapewnienie nieodpłatnej, sprawiedliwej, dobrej jakości edukacji na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym dla wszystkich dziewcząt i chłopców, cel zrównoważonego rozwoju nr 5 zakładający osiągnięcie równości płci i wzmocnienie pozycji wszystkich kobiet i dziewcząt, cel zrównoważonego rozwoju nr 8.10 dotyczący propagowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, w szczególności przez wzmocnienie potencjału krajowych instytucji finansowych i rozszerzenie dostępu do usług finansowych, a także cel zrównoważonego rozwoju nr 9.1 dotyczący tworzenia solidnej i odpornej infrastruktury z naciskiem na równy dostęp dla wszystkich oraz cel zrównoważonego rozwoju nr 9.3, który dotyczy zwiększenia dostępu małych przedsiębiorstw, zwłaszcza w krajach rozwijających się, do usług finansowych, w tym do przystępnych kredytów, oraz ich włączenia w łańcuchy wartości i rynki, są szczególnie istotne w tym kontekście;

34.  zobowiązuje się do aktualizowania strategii w zakresie handlu elektronicznego co pięć lat;

35.  podkreśla, że budowa infrastruktury odpowiedniej pod względem zasięgu, jakości i bezpieczeństwa oraz umożliwiającej neutralność sieci, a także dostęp do niej, zwłaszcza na obszarach wiejskich, górskich i odległych, ma decydujące znaczenie z punktu widzenia cyfryzacji europejskiego przemysłu i upowszechniania e‑rządzenia;

36.  popiera komunikat Komisji z dnia 19 kwietnia 2016 r. pt. „Priorytety w normalizacji ICT na jednolitym rynku cyfrowym” (COM(2016)0176); podkreśla, że choć normalizacja ICT musi przebiegać głównie w oparciu o inicjatywy podejmowane przez samą branżę, na zasadzie dobrowolności i porozumienia, w oparciu o zasady takie jak przejrzystość, otwartość, bezstronność, konsensus, skuteczność, zasadność i spójność, wyraźniej określone priorytety w zakresie normalizacji ICT, mające poparcie polityczne wysokiego szczebla, będą mieć korzystny wpływ na konkurencyjność; zauważa, że w ramach tego procesu należy korzystać z instrumentów europejskiego systemu normalizacji i zaangażować wiele zainteresowanych stron, zarówno z UE, jak i na szczeblu międzynarodowym, aby usprawnić procedury ustalania norm, zgodnie ze wspólną inicjatywą dotyczącą normalizacji; apeluje do Komisji o dążenie do ustanowienia pod przewodnictwem UE globalnych norm branżowych w odniesieniu do kluczowych technologii 5G i architektury sieci, zwłaszcza poprzez wykorzystanie w tym celu – na szczeblu najważniejszych unijnych i międzynarodowych organów normalizacyjnych – rezultatów osiągniętych w ramach partnerstwa publiczno‑prywatnego na rzecz 5G;

37.  odnotowuje wysiłki podejmowane przez WTO w celu opracowania programu prac w zakresie handlu elektronicznego; apeluje do Komisji, aby dążyła do dalszego rozszerzenia Umowy WTO o technologii informacyjnej na większą liczbę produktów i członków WTO, a także zwraca uwagę na konferencję ministerialną WTO w Buenos Aires zaplanowaną na grudzień 2017 r.; apeluje do Komisji o jak najszybsze przeprowadzenie konsultacji z europejskimi przedsiębiorstwami i państwami członkowskimi na temat stanowiska Komisji w sprawie handlu elektronicznego i innych kwestii w zakresie handlu elektronicznego, które mają zostać uzgodnione na konferencji, tak aby zapewnić jednolite europejskie stanowisko;

38.  uważa, że należy jeszcze bardziej ułatwić handel elektroniczny w polityce dotyczącej zamówień publicznych, w tym poprzez wykorzystywanie możliwości świadczenia usług na odległość oraz umożliwianie przedsiębiorstwom europejskim, zwłaszcza MŚP, uzyskania dostępu do zamówień publicznych i prywatnych;

39.  podkreśla znaczenie międzynarodowych norm dotyczących sprzętu i usług cyfrowych, w szczególności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa; wzywa Komisję do podjęcia działań z myślą o wprowadzeniu podstawowych środków cyberbezpieczeństwa w produktach związanych z internetem rzeczy oraz usługach opartych na chmurach obliczeniowych;

40.  podkreśla, że wprawdzie strategia jednolitego rynku cyfrowego jest odpowiedzią na wiele problemów, które dotyczą handlu elektronicznego, lecz mimo to przedsiębiorstwa UE nadal napotykają znaczące przeszkody o charakterze globalnym, takie jak nieprzejrzyste przepisy, ingerencja państwa czy nieuzasadniona lokalizacja i nieuzasadnione przechowywanie danych; podkreśla, że niektóre z kluczowych działań w ramach strategii jednolitego rynku cyfrowego, takie jak inicjatywa UE dotycząca przetwarzania w chmurze czy reforma prawa autorskiego, mają wymiar międzynarodowy, który można uwzględnić w europejskiej strategii w zakresie handlu elektronicznego;

41.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz ESDZ.

(1)

Dz.U. L 178 z 17.7.2000, s. 1.

(2)

Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1.

(3)

Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0299.

(4)

Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0041.

(5)

Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0252.

(6)

Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0233.


OPINIA Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (8.11.2017)

dla Komisji Handlu Międzynarodowego

w sprawie strategii w zakresie handlu elektronicznego

(2017/2065(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Reinhard Bütikofer

WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

–  uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/31/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym)(1),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 28 września 2017 r. pt. „Zwalczanie nielegalnych treści w internecie – w kierunku większej odpowiedzialności platform internetowych” (COM(2017)0555),

1.  zauważa, że szybkość działania i praktyczność narzędzi cyfrowych wzmacniają pozycję przedsiębiorstw i rozszerzają zakres ich działalności; podkreśla, że UE musi opracowywać strategie z myślą o tym, aby obywatele, przedsiębiorstwa i konsumenci czerpali korzyści z technologii cyfrowej, aby niwelować różnice między regionami i pokoleniami, wynikające z rozłamu informatycznego, aby umożliwić uczciwy, przejrzysty i trwały dostęp do rynku oraz aby chronić podstawowe prawa wszystkich obywateli, w tym również wolność słowa i prywatność danych;

2.  zwraca uwagę, że technologia informacyjno-komunikacyjna sprzyja inkluzywnej gospodarce i może być najważniejszym czynnikiem pobudzającym innowacje, wzrost i tworzenie miejsc pracy, a to z kolei może wywołać pozytywny efekt domina w całym łańcuchu wartości oraz we wszystkich branżach i regionach, a także być korzystne dla konsumentów i pracowników; wobec tego apeluje do Komisji o kontynuowanie prac w zakresie umów handlowych na miarę XXI w., w których uznaje się fundamentalne postępy w dziedzinie technologii i internetu oraz dostrzega ich potencjał w dziedzinie generowania dobrobytu; w związku z tym wzywa Komisję do wykazania, że między strategią na rzecz jednolitego rynku cyfrowego a strategią w dziedzinie handlu elektronicznego istnieje wyraźne powiązanie, a także do uwypuklenia wynikających stąd korzyści dla obywateli UE;

3.  zwraca uwagę na toczące się negocjacje w sprawie procedur ustawodawczych dotyczących jednolitego rynku cyfrowego oraz apeluje do Komisji o zadbanie o spójność między nowym jednolitym rynkiem cyfrowym w UE a jej zewnętrznymi strategiami politycznymi, aby prowadzić negocjacje handlowe w oparciu o zintegrowane podejście; podkreśla, że umowy o wolnym handlu nie powinny stanowić jedynego mechanizmu współpracy, ułatwiającego handel elektroniczny;

4.  podkreśla, że budowa infrastruktury odpowiedniej pod względem zasięgu, jakości i bezpieczeństwa oraz umożliwiającej neutralność sieci, a także dostęp do niej, zwłaszcza na obszarach wiejskich, górskich i odległych, ma decydujące znaczenie z punktu widzenia cyfryzacji europejskiego przemysłu i upowszechniania e-rządzenia;

5.  zauważa, że zgodnie z szacunkami realizacja strategicznych celów UE w zakresie łączności, przewidziana na rok 2025, w ciągu najbliższych dziesięciu lat będzie wymagać inwestycji o wartości 500 mld EUR w infrastrukturę o bardzo dużej przepustowości; podkreśla, że Europejski kodeks łączności elektronicznej będzie odgrywał zasadniczą rolę w zapewnieniu bardziej przewidywalnych warunków inwestowania, zwłaszcza poprzez wprowadzenie regulacji dostosowanych do zagrożeń i wyzwań związanych z budową przeważnie nowych sieci oraz przewidujących korzyści dla prekursorów;

6.  podkreśla potrzebę uproszczenia i dostosowania przepisów w ramach technologicznie postępowego i przejrzystego modelu e-rządzenia na potrzeby procedur administracyjnych; apeluje do państw członkowskich o zdecydowane postępy w zakresie strategii politycznych, przepisów prawnych i praktycznych rozwiązań w odniesieniu do e-rządzenia;

7.  podkreśla globalny charakter najlepszych standardów ICT i specyfikacji technicznych w dziedzinie infrastruktury handlowej, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i międzynarodowym; w związku z tym domaga się ściślejszej współpracy na szczeblu G-7 i G-20; podkreśla, że środowisko internetowe umożliwia stosowanie szeregu innych standardów, np. w dziedzinie praw konsumenta, w sferze środowiska czy zdrowia, a także praw socjalnych i podstawowych;

8.  popiera komunikat Komisji z dnia 19 kwietnia 2016 r. pt. „Priorytety w normalizacji ICT na jednolitym rynku cyfrowym” (COM(2016)0176); podkreśla, że choć normalizacja ICT musi przebiegać głównie w oparciu o inicjatywy podejmowane przez samą branżę, na zasadzie dobrowolności i porozumienia, w oparciu o zasady takie jak przejrzystość, otwartość, bezstronność, konsensus, skuteczność, zasadność i spójność, wyraźniej określone priorytety w zakresie normalizacji ICT, mające poparcie polityczne wysokiego szczebla, będą mieć korzystny wpływ na konkurencyjność; zauważa, że w ramach tego procesu należy korzystać z instrumentów europejskiego systemu normalizacji i zaangażować wiele zainteresowanych stron, zarówno z UE, jak i na szczeblu międzynarodowym, aby usprawnić procedury ustalania norm, zgodnie ze wspólną inicjatywą na rzecz normalizacji; apeluje do Komisji o dążenie do ustanowienia pod przewodnictwem UE globalnych norm branżowych w odniesieniu do kluczowych technologii 5G i architektury sieci, zwłaszcza poprzez wykorzystanie w tym celu – na szczeblu najważniejszych unijnych i międzynarodowych organów normalizacyjnych – rezultatów osiągniętych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz 5G;

9.  zwraca uwagę, że łączność cyfrowa zwiększa wolumen obrotów handlowych, ale dla podmiotów prowadzących handel elektroniczny decydujące znaczenie ma wydajny system dostaw; w związku z tym podkreśla, że UE popiera zharmonizowane znakowanie, gdyż może ono poprawić i uczynić skuteczniejszymi transgraniczne usługi w zakresie śledzenia; z zadowoleniem przyjmuje otwarte standardy IT opracowane przez Europejski Komitet Normalizacyjny i proponuje, aby Komisja promowała tego rodzaju skuteczne narzędzia w kontaktach z międzynarodowymi partnerami handlowymi w celu obniżenia kosztów transgranicznej dostawy towarów, co ostatecznie będzie z korzyścią dla użytkowników końcowych i konsumentów;

10.  zauważa, że podczas dokonywania zakupów w internecie konsumenci nadal napotykają przeszkody w dokonywaniu zakupów u sprzedawców mających siedzibę w innym państwie członkowskim, takie jak odrzucenie płatności lub niemożność dostarczenia produktu do ich kraju;

11.  podkreśla, że Unia ma do odegrania ważną rolę przy opracowywaniu i propagowaniu tych standardów na szczeblu światowym;

12.  podkreśla, że UE powinna zacieśnić współpracę w zakresie handlu elektronicznego ze swoimi partnerami handlowymi, którzy stosują wysokie standardy cyfrowe, mianowicie na szczeblu wielostronnym, kilkustronnym i dwustronnym, aby obniżyć cła i bariery pozataryfowe dzięki narzędziom takim jak e-oznakowanie oraz promować uznane normy globalne; ostrzega przed wykorzystywaniem umów handlowych jako narzędzi standaryzacji;

13.  podkreśla, że choć umowy handlowe UE oprócz ceł w coraz większym stopniu muszą uwzględniać bariery występujące po drugiej stronie granicy, wciąż muszą utrzymać swoją podstawową funkcję środków regulacyjnych z myślą o interesie publicznym i ograniczać się do ułatwiania handlu i inwestycji poprzez identyfikację zbędnych barier technicznych utrudniających handel oraz podwójnych lub niepotrzebnych obciążeń administracyjnych, które niewspółmiernie dotyczą MŚP, a jednocześnie nie mogą stanowić zagrożenia dla procedur ani norm technicznych w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, a także ochrony konsumentów i pracowników, ochrony socjalnej, ochrony środowiska i ochrony różnorodności kulturowej; przypomina, że powiązane mechanizmy muszą opierać się na usprawnionej wymianie informacji oraz udoskonalonym przyjmowaniu międzynarodowych norm technicznych, a także prowadzić do większej zbieżności, przy czym w żadnym wypadku nie można podważać ani opóźniać procedur decyzyjnych partnerów handlowych, opartych na legitymacji demokratycznej;

14.  podkreśla, że produkty na rynku cyfrowym muszą być wyraźnie oznakowane, aby zapewnić obywatelom i przedsiębiorstwom możliwość kontroli pochodzenia i bezpieczeństwa towarów;

15.  podkreśla ważny społeczny wpływ handlu elektronicznego na zatrudnienie, warunki pracy, prawa pracownicze, edukację i umiejętności; obstaje przy opinii, że dzięki umowom handlowym utrzymuje się uczciwa konkurencja, nie dochodzi do dalszego przenoszenia produkcji ani obniżania europejskich standardów, chroni się prawa pracownicze i świadczenia z tytułu zabezpieczenia społecznego, zapobiega się wykorzystywaniu treści cyfrowych oraz nie stosuje się niższych standardów krajów partnerskich w celu obejścia standardów społecznych i jakościowych;

16.  podkreśla, że uczciwe i podobne traktowanie zainteresowanych stron musi być gwarantowane we wszystkich umowach handlowych; uważa, że z uwagi na zasadę wzajemności europejskie przedsiębiorstwa powinny mieć takie same prawa jak podmioty gospodarcze z krajów partnerskich, aby w pełni zagwarantować cyberbezpieczeństwo prowadzonych przez nie operacji i poufność ich komunikacji; podkreśla potrzebę zadbania o ochronę przed żądaniami, które mogłyby osłabić zdolność przedsiębiorstw lub obywateli do zagwarantowania cyberbezpieczeństwa i poufności w odniesieniu do własnej komunikacji;

17.  uznaje, że zasady dyrektywy o handlu elektronicznym mają kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarki cyfrowej i zagwarantowania wolności słowa oraz wolności prowadzenia działalności gospodarczej; podkreśla, że na pośredników internetowych nie należy nakładać ogólnego obowiązku monitorowania informacji, które przekazują lub przechowują, ani obowiązku aktywnego poszukiwania faktów lub okoliczności wskazujących na bezprawną działalność; uważa jednak, że powinni oni współpracować w celu szybkiego wykrywania i usuwania nielegalnych treści, zapobiegania ich ponownemu pojawieniu się oraz zagwarantowania uczciwego wynagrodzenia dla autorów i posiadaczy praw, np. poprzez udostępnienie mechanizmu odwoławczego umożliwiającego użytkownikom i posiadaczom praw autorskich zgłaszanie nielegalnych treści pochodzące od stron trzecich, jak i poprzez efektywniejsze stosowanie filtrów; pośrednicy internetowi powinni również zadbać o to, aby nie dochodziło do mylnego usuwania legalnych treści, np. poprzez wprowadzenie w tym celu mechanizmów umożliwiających zgłoszenie sprzeciwu;

18.  podkreśla, że umowy handlowe powinny zachęcać do korzystania z zaawansowanych technologii oraz sprzyjać interoperacyjności systemów, przewidywalności stosunków umownych i rządom prawa; podkreśla potrzebę digitalizacji informacji celnych i zarządzania cłami za pośrednictwem internetowej rejestracji i przetwarzania informacji przy jednoczesnym poszanowaniu międzynarodowych standardów, a także dzięki certyfikacji elektronicznej i możliwości uiszczania opłat celnych online; apeluje do Komisji o rozważenie możliwości ustanowienia nowych mechanizmów współpracy między organami regulacyjnymi z myślą o wspieraniu współdziałania w dziedzinie badań naukowych i rozwoju, wymianie najlepszych praktyk w celu wspierania innowacji, tworzeniu nowych ekosystemów (np. inteligentnych miast) oraz zagwarantowaniu najwyższych standardów w dziedzinie ochrony konsumentów i w zakresie cyberbezpieczeństwa;

19.  podkreśla znaczenie kompatybilności i interoperacyjności cyfrowych i transgranicznych systemów płatniczych oraz doniosłość jasnych i wiążących zasad dotyczących uiszczania podatków i ceł; podkreśla, że podatki należy płacić w państwie członkowskim, w którym wypracowano zysk; w tym kontekście zwraca uwagę na oszustwa związane z podatkiem VAT; wzywa Komisję do dokonania przeglądu zwolnień mających zastosowanie do małych przesyłek oraz do stosowania skutecznych procedur w zakresie podatku VAT;

20.  podkreśla, że handel elektroniczny najbardziej ułatwia otwarta wymiana danych, pod warunkiem że umowy handlowe zawierają co najmniej zapis gwarantujący, że transgraniczne transfery danych będą zgodne z obecnie obowiązującymi oraz przyszłymi ramami prawnymi UE w zakresie ochrony danych, w szczególności z decyzjami stwierdzającymi odpowiedni stopień ochrony, oraz pod warunkiem że umowy handlowe UE zawierają przepis horyzontalny w pełni podtrzymujący prawo umawiającej się strony do ochrony danych osobowych i prywatności, przy czym przepisu tego nie można wykorzystywać z zamiarem ograniczenia przepływów danych z powodów innych niż ochrona danych osobowych oraz musi mu towarzyszyć drugi przepis, uniemożliwiający wprowadzanie nieuzasadnionych wymogów dotyczących lokalizacji danych, gdyż wymuszona lokalizacja danych może stanowić narzędzie protekcjonistyczne i oznaczać barierę handlową, co jest niekorzystne przede wszystkim dla MŚP; ponownie podkreśla, że ochrona danych osobowych ma znaczenie priorytetowe, gdyż służy wzmocnieniu zaufania klientów i ochronie praw podstawowych;

21.  podkreśla, że przedsiębiorstwa telekomunikacyjne prowadzące działalność w skali globalnej nie są jedynie oferentami własnych produktów i usług, ale również podmiotami umożliwiającymi działalność w innych sektorach, gdyż udostępniają niezbędną infrastrukturę na potrzeby łączności, warunkującą funkcjonowanie i rozwój gospodarki cyfrowej, zwłaszcza w odniesieniu do innowacyjnych modeli biznesowych, wobec czego apeluje do Komisji o to, aby w dalszym ciągu włączała do umów handlowych zapisy dotyczące dostępu porównywalnego z dostępem w UE; uważa, że partnerzy handlowi posiadający sieci telekomunikacyjne sprzyjające konkurencji będą oferować UE większe możliwości w dziedzinie handlu, a także przyczynią się do pogłębienia przepaści cyfrowej między krajami rozwiniętym a krajami słabiej rozwiniętymi, w których dostęp do internetu jest ograniczony;

22.  wzywa Komisję do promowania opartej na przepisach konkurencji w sektorze telekomunikacji, zagwarantowania niezależności organów regulacyjnych oraz do zadbania o uczciwy i pozbawiony dyskryminacji dostęp do sieci telekomunikacyjnych dla przedsiębiorstw z UE, co zwiększy możliwości wyboru stojące przed konsumentami; zdecydowanie popiera zasadę pozbawionego dyskryminacji dostępu do internetu oraz zachęca Komisję do aktywnego promowania tej zasady na szczeblu wielostronnym i w umowach o wolnym handlu;

23.  podkreśla, że w skali globalnej elektroniczny handel towarami boryka się z problemem podrabiania produktów i wzywa Komisję do promowania inicjatyw takich jak otwarty internetowy znak zaufania w handlu elektronicznym, aby zwiększyć zaufanie konsumentów do podmiotów prowadzących handel elektroniczny i zagwarantować równe warunki prowadzenia działalności; zachęca do korzystania z instrumentów takich jak protokół ustaleń w sprawie internetowej sprzedaży towarów podrobionych (COM/2013/0209).

INFORMACJE O PRZYJĘCIU OPINII W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

6.11.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

36

2

6

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Bendt Bendtsen, Jonathan Bullock, Reinhard Bütikofer, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Eugen Freund, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Jude Kirton-Darling, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Dennis Radtke, Sofia Sakorafa, Pavel Telička

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Inés Ayala Sender, Michael Gahler, György Hölvényi, Agnes Jongerius

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

36

+

ECR

Zdzisław Krasnodębski

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel

PPE

Bendt Bendtsen, Christian Ehler, Michael Gahler, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

Inés Ayala Sender, Eugen Freund, Adam Gierek, Theresa Griffin, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Vladimír Maňka, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Claude Turmes

2

-

EFDD

Jonathan Bullock

GUE/NGL

Sakorafa Sofia

6

0

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

ENF

Christelle Lechevalier

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Dz.U. L 178 z 17.7.2000, s. 1.


OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (12.10.2017)

dla Komisji Handlu Międzynarodowego

W kierunku strategii w zakresie handlu elektronicznego

(2017/2065(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Daniel Dalton

WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  ponownie wyraża poparcie dla strategii Komisji „Handel z korzyścią dla wszystkich”; zachęca Komisję do dalszego priorytetowego traktowania nowych podejść, aby ułatwić handel produktami i usługami cyfrowymi oraz usunąć cyfrowe bariery pozataryfowe; jest zdania, że UE powinna odgrywać wiodącą rolę w promowaniu na poziomie międzynarodowym kwestii związanych z handlem elektronicznym, a także uważa, że należy zbadać wszystkie możliwości osiągnięcia postępów w tym obszarze;

2.  podkreśla, że nowe wyzwania związane z handlem elektronicznym muszą również znaleźć odzwierciedlenie w edukacji i promowaniu umiejętności cyfrowych – kwestiach istotnych zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorstw – oraz że należy dołożyć starań w tym celu, zwłaszcza na obszarach wiejskich i w mniej rozwiniętych gospodarkach; podkreśla, że niezmiernie ważne jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich na rynku globalnym w celu pełnego wykorzystania potencjału gospodarczego UE;

3.  podkreśla, że środki przewidziane dla strategii jednolitego rynku cyfrowego, takie jak poprawa systemów ochrony konsumentów, zniesienie blokowania geograficznego, wspieranie neutralności sieci oraz poprawa cyberbezpieczeństwa, mają znaczenie zarówno dla unijnej zewnętrznej polityki handlowej, jak i dla wzmocnienia rynku wewnętrznego, a także przyczyniają się do wzmocnienia pozycji negocjacyjnej UE w tym zakresie w handlu z państwami trzecimi; w związku z tym domaga się co do zasady identyfikowania i usuwania barier na rynku wewnętrznym, które utrudniają handel elektroniczny;

4.  w tym kontekście zwraca uwagę na znaczenie dostępu do rynku dla przedsiębiorstw telekomunikacyjnych z UE;

5.  odnotowuje wysiłki podejmowane przez WTO w celu opracowania programu prac w zakresie handlu elektronicznego; apeluje do Komisji, aby dążyła do dalszego rozszerzenia Umowy WTO o technologii informacyjnej na większą liczbę produktów i członków WTO, a także zwraca uwagę na konferencję ministerialną WTO w Buenos Aires zaplanowaną na grudzień 2017 r.; apeluje do Komisji o jak najszybsze przeprowadzenie konsultacji z europejskimi przedsiębiorstwami i państwami członkowskimi na temat stanowiska Komisji w sprawie handlu elektronicznego i innych kwestii w zakresie handlu elektronicznego, które mają zostać uzgodnione na konferencji, tak aby zapewnić jednolite europejskie stanowisko;

6.  ubolewa nad wolnym tempem pozytywnych postępów osiąganych w tym względzie; wzywa Komisję, aby ambitnie podeszła do wyznaczenia kwestii, jakie mają zostać uwzględnione w tym programie; uważa, że należy zwrócić szczególną uwagę na wzrastającą liczbę konsumentów, którzy są uwikłani w procedury celne i ewentualne naruszenia przepisów w odniesieniu do towarów zakupionych przez internet; uważa, że szersze stosowanie narzędzi takich jak internetowe rozstrzyganie sporów byłoby w tym kontekście korzystne dla konsumentów; uważa, że w kontekście negocjacji handlowych należy dążyć do większego zakresu klauzul de minimis, co doprowadziłoby także do dalszego uproszczenia międzynarodowych przepisów handlowych;

7.  w tym kontekście uważa, że ramy regulacyjne dotyczące handlu elektronicznego powinny z jednej strony zapewnić skuteczną ochronę konsumentów przed wszelkim naruszaniem ich praw przy zakupie towarów w internecie oraz dostateczne informowanie o właściwościach produktu, tak aby wzmocnić zaufanie do handlu elektronicznego, a z drugiej strony zmniejszać obciążenia biurokratyczne dla MŚP, przedsiębiorstw typu start-up i scale-up oraz mikroprzedsiębiorstw, które mogą uzyskać największe korzyści z gwarantowanej widoczności handlu elektronicznego i mogą skorzystać na intensywniejszej cyfryzacji i handlu elektronicznym;

8.  podkreśla, że skuteczne narzędzia, takie jak bezpieczne i niezawodne międzynarodowe systemy płatności online oraz innowacyjne mechanizmy rozstrzygania sporów, mają kluczowe znaczenie dla ograniczenia oszustw internetowych, położenia kresu nieuczciwym praktykom oraz dla poprawy dostępu do informacji o prawach konsumenta w celu ułatwienia dochodzenia roszczeń przez konsumentów; zwraca się do Komisji, aby w obliczu wzrostu handlu międzynarodowego wspierała takie usprawnienia i działała na rzecz ich wprowadzenia;

9.  wzywa Komisję do przeanalizowania umów celnych i podatkowych w celu zagwarantowania, że handel elektroniczny nie ucierpi wskutek przepisów, które zostały sporządzone jedynie z myślą o dobrach materialnych, a także do dążenia do reform tam, gdzie jest to potrzebne;

10.  uważa, że należy jeszcze bardziej ułatwić handel elektroniczny w polityce dotyczącej zamówień publicznych, w tym poprzez wykorzystywanie możliwości świadczenia usług na odległość oraz umożliwianie przedsiębiorstwom europejskim, zwłaszcza MŚP, uzyskania dostępu do zamówień publicznych i prywatnych;

11.  podkreśla, że handel elektroniczny najbardziej ułatwia otwarta wymiana danych, bez ograniczeń geograficznych; uważa, że zniesienie wymogów w zakresie lokalizacji danych powinno być najważniejszym priorytetem, i podkreśla przy tym, że należy przestrzegać właściwych przepisów dotyczących ochrony danych; ubolewa nad próbami wykorzystania takich wymogów jako formy barier pozataryfowych i protekcjonizmu cyfrowego; uważa, że pierwszym krokiem w kierunku światowego zakazu wymogów dotyczących lokalizacji danych powinien być zakaz w ramach jednolitego rynku w całej Unii i ustanowienie swobodnego przepływu danych jako „piątej swobody”, a także popiera wszelkie wysiłki Komisji w tym zakresie;

12.  wzywa Komisję do włączenia handlu elektronicznego i przepływów danych we wszystkie przyszłe mandaty negocjacyjne dotyczące kwestii handlowych; ponadto wzywa Komisję do podjęcia działań z myślą o wprowadzeniu do obecnych umów – tam gdzie jest to możliwe – załączników dotyczących handlu elektronicznego i przepływu danych; wzywa do utworzenia międzynarodowej konwencji w sprawie przepływów danych, w dopełnieniu umów dwustronnych w sprawie swobodnego przepływu danych, podkreślając konieczność dopilnowania, by obowiązujące wymogi dotyczące ochrony własności intelektualnej były przestrzegane, a transgraniczne transfery danych osobowych były zgodne z istniejącymi i przyszłymi ramami prawnymi UE, w szczególności w drodze decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony;

13.  podkreśla, że przy wymianie otwartych danych trzeba przestrzegać zasad ochrony własności intelektualnej;

14.  przyznaje, że wielostronne dyskusje międzynarodowe na temat handlu elektronicznego nie są tak zaawansowane jak porównywalne debaty na temat jednolitego rynku cyfrowego; zaleca, by przynajmniej na szczeblu dwustronnym Komisja opracowała stanowisko w sprawie przewidywanego rozwoju handlu elektronicznego, w tym w sprawie odpowiedniego dostosowania ochrony konsumentów i w sprawie handlu produktami, w przypadku których rozmywają się granice między towarami a usługami (np. druk 3D), oraz produktami zawierającymi istotne elementy cyfrowe (np. pojazdy podłączone do sieci);

15.  opowiada się za tym, by obecne moratorium WTO dotyczące stawek opłat za transmisje elektroniczne miało charakter stały; zwraca się do państw członkowskich o obronę interesów europejskich przed wszelkimi próbami generowania przychodów z takich opłat przez państwa trzecie;

16.  podkreśla wartość gospodarki dzielenia się, zarówno w ramach jednolitego rynku, jak i między unijnymi przedsiębiorstwami i konsumentami oraz przedsiębiorstwami spoza UE; jest zdania, że światowy wzrost tego rodzaju handlu powinien być postrzegany jako pozytywny czynnik dla przyszłości handlu;

17.  podkreśla znaczenie międzynarodowych norm dotyczących sprzętu i usług cyfrowych, w szczególności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa; wzywa Komisję do podjęcia działań z myślą o wprowadzeniu podstawowych środków cyberbezpieczeństwa w produktach związanych z internetem rzeczy oraz usługach opartych na chmurach obliczeniowych.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU OPINIIW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

12.10.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

4

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

John Stuart Agnew, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Dennis de Jong, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Catherine Stihler, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Anna Hedh, Arndt Kohn, Roberta Metsola, Marc Tarabella

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Andrey Kovatchev

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

20

+

ALDE

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

PPE

Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Antonio López-Istúriz White, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

4

-

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong

Verts/ALE

Igor Šoltes

3

0

EFDD

Marco Zullo

PPE

Philippe Juvin, Andrey Kovatchev

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (24.10.2017)

dla Komisji Handlu Międzynarodowego

W kierunku strategii w zakresie handlu elektronicznego

(2017/2065(INI))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Angelika Mlinar

WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

–  uwzględniając Konwencję o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych (Seria Traktatów Rady Europy nr 108) oraz protokół dodatkowy do tej konwencji,

–  uwzględniając swą rezolucję z dnia 26 maja 2016 r. w sprawie transatlantyckich przepływów danych(1),

–  uwzględniając art. 45 rozporządzenia (UE) 2016/679, który stanowi, że państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych poprzez przepisy prawa krajowego lub przystąpienie do międzynarodowych porozumień, praworządność, poszanowanie praw człowieka oraz istnienie i skuteczne działanie niezależnych organów nadzorczych,

–  uwzględniając wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-362/14 (Schrems), w którym wyjaśniono, że odpowiedni stopień ochrony w państwie trzecim należy rozumieć jako „merytorycznie równoważny” poziomowi gwarantowanemu w Unii na mocy dyrektywy 95/46/WE interpretowanej w świetle Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z wdrażania strategii polityki handlowej „Handel z korzyścią dla wszystkich” – Kształtowanie nowoczesnej polityki handlowej w celu wykorzystania możliwości płynących z globalizacji (COM(201)0491),

A.  mając na uwadze, że Unia Europejska związana jest Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej, w tym jej art. 8 dotyczącym prawa do ochrony danych osobowych, art. 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) dotyczącym tego samego prawa podstawowego i art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE);

B.  mając na uwadze, że ochrona danych osobowych jest kwestią niepodlegającą negocjacjom w umowach handlowych i była zawsze wyłączona z unijnych mandatów negocjacyjnych dotyczących kwestii handlowych;

C.  mając na uwadze, że swobodny przepływ danych stanowi integralną część nowoczesnej gospodarki, pozwala na oferowanie usług transgranicznych, co przynosi użytkownikom liczne wymierne korzyści, zwiększa globalny zasięg europejskich przedsiębiorstw, w tym MŚP, i może rozwinąć się jeszcze bardziej w najbliższych latach;

D.  mając na uwadze, że unijne ramy prawne w zakresie ochrony danych już pozwalają na swobodny przepływ danych w UE i między UE a państwami trzecimi, pod warunkiem, że przestrzegane są przepisy zapewniające, że poziom ochrony danych osobowych gwarantowany w Unii nie ulega obniżeniu w wyniku ich przekazywania;

E.  mając na uwadze, że ogólne rozporządzenie o ochronie danych nie tylko wyjaśnia zasady oceny poziomu ochrony danych w państwach trzecich (decyzje stwierdzające odpowiedni stopień ochrony), ale również kodyfikuje jedno z narzędzi, które już jest stosowane do celów międzynarodowego przekazywania danych (wiążące reguły korporacyjne), i przewiduje dwie dodatkowe możliwości ułatwienia przekazywania danych osobowych (certyfikacje i kodeksy postępowania);

F.  mając na uwadze, że ochrona danych osobowych jest prawem podstawowym i że wysokie standardy w tej dziedzinie pomagają w budowaniu zaufania w gospodarce cyfrowej i przyczyniają się w ten sposób do rozwoju handlu elektronicznego; mając na uwadze, że w epoce cyfrowej promowanie wysokich standardów ochrony danych i ułatwianie handlu międzynarodowego muszą iść w parze; mając na uwadze, że w związku z tym ogólne rozporządzenie o ochronie danych nie może być postrzegane jako przeszkoda dla przepływu danych;

G.  mając na uwadze, że umowy handlowe mogą przyczyniać się do udoskonalania praw cyfrowych; mając na uwadze, że włączenie do umów handlowych przepisów dotyczących neutralności sieci, zakazu nieuzasadnionych wymogów dotyczących lokalizacji danych, bezpieczeństwa danych, bezpieczeństwa przetwarzania i przechowywania danych, szyfrowania i odpowiedzialności pośredników może w szczególności wzmocnić ochronę wolności słowa;

H.  mając na uwadze, że gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i przekazywanie danych zgodnie z unijnym dorobkiem prawnym w dziedzinie ochrony danych oraz ich digitalizacja stały się integralnym elementem współczesnych modeli biznesowych;

I.  mając na uwadze, że państwa członkowskie muszą mieć możliwość odnoszenia korzyści dzięki handlowi elektronicznemu, co wymaga ścisłej współpracy między Komisją, państwami członkowskimi i przemysłem UE;

1.  wzywa Komisję, aby zapewniła zgodność transgranicznego przekazywania danych z unijnym dorobkiem prawnym w dziedzinie ochrony danych i unijnymi normami w dziedzinie praw podstawowych, w szczególności na poziomie dwustronnym, poprzez decyzje w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych, oraz na szczeblu międzynarodowym, poprzez włączenie do naszych umów handlowych przepisu horyzontalnego, który w pełni podtrzymywałby prawo umawiającej się strony do ochrony danych osobowych i prywatności i zapobiegałby nieuzasadnionym wymogom dotyczącym lokalizacji danych, pod warunkiem że na zapis taki nie będzie można się powołać z zamiarem ograniczenia przepływu danych z powodów innych niż ochrona danych osobowych; wzywa Komisję do zwracania się o oficjalną opinię do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD) i przyszłej Europejskiej Rady Ochrony Danych w sprawie każdego z takich przepisów już na etapie jego opracowywania;

2.  popiera skuteczne wykorzystanie wszystkich instrumentów przewidzianych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych w celu zapewnienia solidnych ram prawnych, przy jednoczesnym uznaniu faktu, że przepisy UE dotyczące przekazywania danych osobowych mogą zakazywać przetwarzania takich danych w państwach trzecich, jeśli państwa te nie spełniają unijnych norm adekwatności;

3.  podkreśla, że konieczność stawienia czoła wszelkim formom protekcjonizmu cyfrowego, w tym nieuzasadnionym wymogom w zakresie lokalizacji danych w celach innych niż ochrona danych osobowych, to najwyższy priorytet, ponieważ taki protekcjonizm jest niezgodny z celami przepisów UE dotyczących ochrony danych, poważnie ogranicza możliwości przedsiębiorstw europejskich na rynkach państw trzecich i ogranicza korzyści związane z wydajnością, jakie przynosi handel elektroniczny; podkreśla, że wszelkie ograniczenia przepływu danych muszą być usprawiedliwione;

4.  wzywa Komisję, aby działała jako punkt odniesienia przy określaniu wysokich standardów ochrony danych w zakresie przepływu danych na poziomie międzynarodowym, a także aby skonsultowała się z właściwymi instytucjami i organami UE zajmującymi się ochroną danych przed rozpoczęciem i podczas procesu negocjacji porozumień międzynarodowych lub umów handlowych, które mogą mieć wpływ na ochronę danych; w związku z tym zwraca uwagę na obowiązek Komisji wynikający z art. 218 ust. 10 TFUE, który stanowi, że Parlament jest natychmiast i w pełni informowany na wszystkich etapach procedury;

5.  podkreśla, że polityka handlowa przyczynia się już do walki z korupcją, np. przez zwiększenie przejrzystości przepisów i procedur wyboru oraz uproszczenie procedur celnych; podkreśla, że strategia w zakresie handlu elektronicznego może nadal być wykorzystywana do walki z korupcją i gwarantowania wdrażania międzynarodowych konwencji i zasad, uczciwej konkurencji na rynku wewnętrznym, harmonizacji norm oraz ochrony i bezpieczeństwa konsumentów;

6.  podkreśla, że wprawdzie strategia na rzecz jednolitego rynku cyfrowego jest odpowiedzią na wiele problemów, które dotyczą handlu elektronicznego, lecz mimo to przedsiębiorstwa UE nadal napotykają znaczące przeszkody o charakterze globalnym, takie jak nieprzejrzyste przepisy, ingerencja państwa czy nieuzasadniona lokalizacja i nieuzasadnione przechowywanie danych; podkreśla, że niektóre z kluczowych działań w ramach strategii na rzecz jednolitego rynku cyfrowego, takie jak inicjatywa UE dotycząca przetwarzania w chmurze czy reforma prawa autorskiego, mają wymiar międzynarodowy, który można uwzględnić w europejskiej strategii w zakresie handlu elektronicznego.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU OPINIIW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

19.10.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

52

3

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Raymond Finch, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in 't Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Lívia Járóka, Dennis de Jong, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Kati Piri, Jaromír Štětina, Axel Voss

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Xabier Benito Ziluaga, Josu Juaristi Abaunz, Kaja Kallas, Martin Sonneborn, Janusz Zemke

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

52

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Kaja Kallas, Angelika Mlinar

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Kristina Winberg

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Josu Juaristi Abaunz

NI

Martin Sonneborn

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Kati Piri, Soraya Post, Birgit Sippel, Janusz Zemke

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

ENF

Auke Zijlstra

1

0

GUE/NGL

Dennis de Jong

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0233.


INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

23.11.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

33

0

5

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Edouard Ferrand, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Jan Zahradil

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Klaus Buchner, Nicola Danti, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Merja Kyllönen, Marco Zullo


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

33

+

ALDE

Frédérique Ries, Marietje Schaake, Nadja Hirsch, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Bolesław G. Piecha, Emma McClarkin, Jan Zahradil, Joachim Starbatty

EFDD

Marco Zullo, William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Adam Szejnfeld, Artis Pabriks, Daniel Caspary, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Jarosław Wałęsa, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Tokia Saïfi, Viviane Reding

S&D

Alessia Maria Mosca, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Jude Kirton-Darling, Karoline Graswander-Hainz, Maria Arena, Nicola Danti

Verts/ALE

Heidi Hautala, Klaus Buchner

0

-

 

 

5

0

ENF

Edouard Ferrand, France Jamet

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Merja Kyllönen

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Informacja prawna