Процедура : 2017/2069(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0385/2017

Внесени текстове :

A8-0385/2017

Разисквания :

PV 11/12/2017 - 19
CRE 11/12/2017 - 19

Гласувания :

PV 12/12/2017 - 5.14
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0487

ДОКЛАД     
PDF 1081kWORD 133k
30.11.2017
PE 606.039v03-00 A8-0385/2017

относно Доклада относно гражданството на ЕС за 2017 г.: Укрепване на правата на гражданите в Съюз на демократична промяна

(2017/2069(INI))

Комисия по петиции

Докладчик: Беатрис Бесера Бастеречеа

Докладчик по становище (*):

Чаба Шогор, комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

(*) Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА СУБЕКТИТЕ ИЛИ ЛИЦАТА, ОТ КОИТО ДОКЛАДЧИКЪТ Е ПОЛУЧИЛ ИНФОРМАЦИЯ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование
 СТАНОВИЩЕ на комисията по конституционни въпроси
 СТАНОВИЩЕ на комисията по правата на жените и равенството между половете
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно Доклада относно гражданството на ЕС за 2017 г.: Укрепване на правата на гражданите в Съюз на демократична промяна

(2017/2069(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид доклада на Комисията от 24 януари 2017 г., озаглавен „Укрепване на правата на гражданите в Съюз на демократична промяна – Доклад за гражданството на ЕС, 2017 г.“ (COM(2017)0030),

–  като взе предвид доклада, изготвен в съответствие с член 25 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) относно напредъка към ефективно гражданство на ЕС за периода 2013 – 2016 г.,

–  като взе предвид резултатите от общественото допитване относно гражданството на ЕС през 2015 г., проведено от Комисията, и резултатите от проучванията Евробарометър от 2015 г. относно избирателните права и относно гражданството,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

–  като взе предвид членове 2, 6 и 9 – 12 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), членове 18 – 25 от ДФЕС и членове 11, 21 и 39 – 46 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид зачитането на правовата държава, както е заложено в член 2 от ДЕС,

–  като взе предвид член 3, параграф 2 от ДЕС, в който е заложено правото на свободно движение на хора,

–  като взе предвид правото на отправяне на петиция, заложено в член 44 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 165 от ДЕС,

–  като взе предвид правото на отправяне на петиции, заложено в член 227 от ДФЕС;

–  като взе предвид Протокол № 1 към ДФЕС относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз,

–  като взе предвид Протокол № 2 към ДФЕС относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 29 февруари 2016 г. относно стратегията за единния пазар(1), и по-специално документа относно резултатите от неформалната среща на центровете SOLVIT, проведена в Лисабон на 18 септември 2015 г.(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 12 март 2014 г. относно доклада за гражданството на ЕС за 2013 г. – Граждани на ЕС: вашите права, вашето бъдеще(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 2 февруари 2016 г. относно обучението за Европейския съюз в училище(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 6 октомври 2016 г. относно „Мониторинг върху прилагането на правото на Съюза — Годишен доклад за 2014 г.“(5),

–  като взе предвид своята резолюция от 2 февруари 2017 г., съдържаща препоръки към Комисията относно трансграничните аспекти на осиновяванията(6),

–  като взе предвид своята резолюция от 2 март 2017 г. относно изпълнението на програма „Европа за гражданите“(7),

–  като взе предвид предложението за регламент на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (преработен текст) (COM(2016)0411),

–  като взе предвид доклада на комисията PETI относно дейността на нейната работна група по въпросите, свързани с благосъстоянието на децата, и по-специално нейните заключения(8),

–  като взе предвид своята резолюция от 15 декември 2016 г. относно дейността на комисията по петиции през 2015 г.(9),

–  като взе предвид становището на комисията по петиции от 23 февруари 2017 г.(10) и становището на комисията по конституционни въпроси от 1 юни 2017 г.(11) относно доклада на Европейската комисия относно мониторинга на прилагането на правото на ЕС през 2015 г.,

–  като взе предвид изслушванията, организирани от комисията по петиции през 2016 и 2017 г., и по-специално: съвместното публично изслушване от 11 май 2017 г., организирано съвместно от комисиите LIBE, PETI и EMPL, озаглавено „Положението и правата на гражданите на ЕС в Обединеното кралство“; публичното изслушване от 11 октомври 2016 г., озаглавено „Пречките пред гражданите на ЕС за свободно движение и работа във вътрешния пазар“; публичното изслушване от 4 май 2017 г., озаглавено „Борба срещу дискриминацията и защита на малцинствата“; съвместното публично изслушване от 15 март 2016 г., организирано от Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Комисията и комисиите LIBE, PETI, AFCO и JURI на Европейския парламент, озаглавено „Гражданството на Съюза, приложено на практика“; и съвместното изслушване относно липсата на гражданство, организирано от комисиите LIBE и PETI на 29 юни 2017 г.,

–  като взе предвид изслушването в комисията PETI на 22 февруари 2016 г., озаглавено „Разширяване на обхвата на Хартата на основните права на ЕС (член 51)?“, изслушването от 21 юни 2016 г. относно „Прозрачност и свобода на информация в рамките на институциите на ЕС“ и изслушването от 22 юни 2017 г. относно „Възстановяване на доверието на гражданите в Европейския проект“, наред с предходните изслушвания, проведени през настоящия законодателен мандат относно „Правото на петиция“ (23 юни 2015 г.) и относно „Европейската гражданска инициатива“ (26 февруари 2015 г.),

–  като взе предвид проучванията, възложени през 2016 г. и 2017 г. от Тематичен отдел „В“ на Европейския парламент по искане на комисията по петиции, озаглавени „Пречки пред правото на свободно движение и пребиваване на граждани на ЕС и техните семейства“, „Случаи на дискриминация, видни от получените петиции“, „Въздействието на Брекзит във връзка с правото на петиция и върху компетентностите, отговорностите и дейностите на комисията по петиции“ и „Защитната роля на комисията по петиции в контекста на прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания“,

–  като взе предвид член 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по петиции и становищата на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, комисията по култура и образование, комисията по конституционни въпроси и комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0385/2017),

А.  като има предвид, че гражданството на ЕС и свързаните с него права бяха въведени първоначално през 1992 г. с Договора от Маастрихт и бяха допълнително укрепени с Договора от Лисабон, който влезе в сила през декември 2009 г., както и с Хартата на основните права на Европейския съюз;

Б.  като има предвид, че за упражняването на правата, свързани с гражданството, е необходимо преди това да се гарантират и ползват всички права на човека, по-специално икономическите, социалните и културните права;

В.  като има предвид, че цялостен подход, разработен с оглед постигането на залегналите в Договорите за ЕС цели, като пълна заетост и социален прогрес, е от съществено значение за реалното упражняване на правата и свободите, свързани с гражданството на ЕС;

Г.  като има предвид, че достъпът до гражданството на ЕС се придобива посредством гражданство на държава членка, което се регулира от националните закони; като има предвид, че в същото време от тази институция произлизат права и задължения, които са уредени в правото на ЕС и не зависят от държавите членки; като има предвид, че поради горепосочената причина също така е вярно, че тези права и задължения не могат да бъдат ограничавани необосновано от държавите членки, включително от техните поднационални органи; като има предвид, че в контекста на достъпа до национално гражданство държавите членки следва да се ръководят от принципите на правото на ЕС, като например принципите на пропорционалност и недискриминация, които са добре разработени в съдебната практика на Съда; като има предвид, че в съответствие с Договорите всеки гражданин на ЕС трябва да получава еднакво внимание от страна на институциите на ЕС;

Д.  като има предвид, че гражданите на ЕС очакват от държавите членки, включително от поднационалните органи, да прилагат както правото на Съюза, така и националното право на съответната държава членка, което е предпоставка за ефективното упражняване на правата, произтичащи от гражданството на ЕС, което притежават;

Е.  като има предвид, че усилията за укрепване на гражданството на ЕС са свързани с подобряването на качеството на демокрацията в рамките на Съюза, с конкретното упражняване на основните права и свободи и с правото на всеки гражданин да участва в демократичния живот на Съюза;

Ж.  като има предвид, че всяка едностранна промяна на границите на държава членка нарушава най-малко член 2, член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2 от Договора за Европейския съюз, като освен това застрашава упражняването на съвкупността от права, произтичащи от гражданството на ЕС;

З.  като има предвид, че Договорът от Лисабон консолидира неотменимите права и гаранции на гражданството на ЕС, включително, наред с другото, свободата на пътуване, работа и обучение в друга държава членка, на участие в европейския политически живот, утвърждаване на равенството и зачитане на многообразието, както и защита от дискриминация, особено упражнявана въз основа на националност; като има предвид, че тъй като упражняването на правото на свободно движение в рамките на ЕС постоянно нарастваше през последните десетилетия, възникнаха смесени семейства (често с деца) между партньори с различно гражданство; като има предвид, че независимо от факта, че тази тенденция се отразява добре върху консолидирането на гражданството на ЕС като институция сама по себе си, тя е свързана със специфични потребности и създава предизвикателства в различни области, включително с правни аспекти;

И.  като има предвид, че перспективата за оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС („Брексит“) изтъкна значението на правата, свързани с гражданството на ЕС, и тяхната решаваща роля в ежедневието на милиони граждани на ЕС и повиши осведомеността в ЕС относно потенциалната загуба на права, до която ще доведе Брексит и за двете страни, по-специално за онези 3 милиона граждани на ЕС, които живеят в Обединеното кралство, и за живеещите в ЕС 1,2 милиона граждани на Обединеното кралство;

Й.  като има предвид, че след последните събития в Обединеното кралство, хуманитарната криза с бежанците, опустошителното социално-икономическо въздействие на политиките на бюджетни ограничения, повишените равнища на безработица и бедност и увеличаването на ксенофобията и расизма в ЕС подкопаха доверието в системата и в европейския проект като цяло;

К.  като има предвид, че правото на свободно движение и упражняването му са от централно значение за гражданството на ЕС и допълват другите свободи на вътрешния пазар на ЕС; като има предвид, че младите европейци са особено привързани към свободата на движение, като сред гражданите на ЕС то е определено, от гледна точка на разпознаване и популярност, като най-положителното постижение на ЕС след гарантирането на мира;

Л.  като има предвид, че както се посочва в редица получени петиции, свободата на движение и упражняването на това право са нарушавани от някои държави членки, които са експулсирали от своята територия граждани на ЕС или са заплашвали да го направят;

М.  като има предвид, че, както показаха петициите и жалбите до Комисията и до СОЛВИТ, гражданите на ЕС са изправени пред съществени затруднения при упражняването на своите основни права и свободи поради сериозни проблеми от икономически характер и в областта на заетостта, които се влошават от приемането на мерки за строги икономии на равнището на ЕС и от държавите членки, поради административни тежести и бюрокрация в държавите членки, както и поради погрешна информация и/или липса на сътрудничество от страна на органите на държавите членки;

Н.  като има предвид, че принципът за недопускане на дискриминация, основана на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация, както е заложено в член 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз, е основният израз на гражданството на ЕС; като има предвид, че този принцип е от основно значение също така за успешното упражняване на свободата на движение, както е видно от подадени петиции;

О.  като има предвид, че зачитането на правата на лицата, принадлежащи към малцинства, е една от основополагащите ценности на ЕС, както е заложено в Договорите; като има предвид, че приблизително 8% от гражданите на ЕС принадлежат към национално малцинство и приблизително 10% говорят регионален или малцинствен език; като има предвид, че ефективната защита на малцинствата трябва да бъде засилена;

П.  като има предвид, че укрепването на правата на гражданите и демократичните институции включва – в съответствие с целите за устойчиво развитие – борба с дискриминацията и неравенството между половете;

Р.  като има предвид, че недостатъчното представителство на жените на свързани с вземането на решения позиции, особено в политическата област и на ниво съвет на дружество, възпрепятства развитието на способностите и намалява участието на жените в демократичния живот на ЕС;

С.  като има предвид факта, че въздействие върху участието и водещата роля на жените в процеса на вземане на политически решения все още оказват различни пречки, като продължаващото съществуване на основани на пола стереотипи и последиците от неотдавнашната икономическа криза, наред с нейното отрицателно въздействие върху въпросите, свързани с равенството между половете;

Т.  като има предвид, че в ЕС все още съществуват значителни различия по отношение на закрилата на жертвите на основано на пола насилие и на домашно насилие в случаите на трансгранични семейни спорове;

У.  като има предвид, че дискриминацията, с която се сблъскват жените в ЕС, е пречка пред постигането на равенство; като има предвид, че жените все още са представени в недостатъчна степен като гласоподаватели, както и на водещи позиции на изборни длъжности, в държавната администрация, академичната общност, медиите или частния сектор; като има предвид, че широко разпространената множествена дискриминация, с която се сблъскват жените, и непропорционално големият брой жени, изложени на бедност и социално изключване, са пречки пред пълноценното упражняване на правата на жените, свързани с гражданството;

Ф.  като има предвид, че правото на отправяне на петиция до Европейския парламент, както е предвидено в член 20 и член 227 от ДФЕС и в член 44 от Хартата на основните права на Европейския съюз, е един от стълбовете на гражданството на ЕС, представлява второто най-добре познато право, свързано с гражданството на ЕС, и трябва да създаде взаимодействие между гражданите и европейските институции посредством процес, който трябва да бъде открит, демократичен и прозрачен;

Х.  като има предвид, че основните права на гражданите на ЕС могат да бъдат гарантирани чрез нов подход по отношение на тълкуването на член 51 от Хартата на основните права;

Ц.  като има предвид, че европейските граждани се представляват пряко в Европейския парламент и имат демократичното право да бъдат избирани и да гласуват в избори за Европейски парламент, дори и когато пребивават в друга държава членка; като има предвид, че правото на европейските граждани, които са упражнили своето право на свободно движение, да гласуват в избори за Европейски парламент и в местни избори, не се улеснява и насърчава в еднаква степен във всички държави членки; като има предвид, че в множество петиции се посочва съществуването на бюрократични пречки и слабости от административно или друго естество при упражняването на правото на глас на национални или местни избори в държавата членка по произход на гражданите, които пребивават в друга държава членка; като има предвид, че някои граждани се сблъскват с пречки при упражняването на това демократично право, като например хората с увреждания в държави членки, които са ратифицирали Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, но не са изпълнили задължението си да променят своите изборни законодателства, за да дадат възможност на хората с увреждания да упражняват своето право на глас;

Ч.  като има предвид, че гражданите имат право да организират или да подкрепят, заедно с други граждани на ЕС от всички държави членки, европейска гражданска инициатива (ЕГИ), която следва да им даде възможност да помогнат при определянето на законодателната програма на ЕС; като има предвид, че ЕГИ е важен инструмент на пряката демокрация, който предоставя на гражданите възможността да участват активно в оформянето на политиките и законодателството на ЕС; като има предвид, че тя следва да бъде прозрачна и ефективна; като има предвид, че до момента това право не е упражнявано в задоволителна степен;

Ш.  като има предвид, че създаването на Шенгенското пространство и интегрирането на достиженията на правото от Шенген в нормативната уредба на ЕС значително увеличи свободата на движение на територията на ЕС и е едно от най-големите постижения на процеса на европейска интеграция; като има предвид, че в своите заключения № 9166/3/11 и № 9167/3/11 от 9 юни 2011 г. Съветът на Европейския съюз потвърди успешното приключване на процеса на оценка и техническата готовност на България и Румъния да се присъединят към Шенгенското пространство;

Щ.  като има предвид, че сигурността е една от областите, с които са свързани най-големите опасения на гражданите на ЕС; като има предвид, че ЕС следва да помогне на своите граждани да почувстват, че тяхната свобода е защитена и безопасността им е гарантирана на територията на Съюза, като същевременно гарантира, че техните свободи и права се зачитат и защитават в еднаква степен; като има предвид, че тероризмът е глобална заплаха, във връзка с която трябва да бъдат предприемани ефективни мерки на местно и национално равнище и на равнище ЕС, за да се гарантира сигурността на европейските граждани;

АА.  като има предвид, че според оценката на въздействието на Комисията, придружаваща Директива (ЕС) 2015/637 на Съвета от 20 април 2015 г. относно мерките за координация и сътрудничество за улесняване на консулската закрила на непредставени граждани на Съюза в трети държави(12), почти седем милиона граждани на ЕС пътуват до или живеят в места извън ЕС, в които тяхната собствена държава няма посолство или консулство; като има предвид, че броят на непредставените граждани на ЕС се очаква да нарасне до най-малко десет милиона души до 2020 г.; като има предвид, че гражданите на ЕС, живеещи на територията на трета държава, в която държавата членка, на която те са граждани, няма представителство, имат правото да се ползват от закрилата на дипломатическите и консулските органи на всяка от другите държави членки при същите условия като гражданите на тази държава;

1.  отбелязва доклада на Комисията „Доклад за гражданството на ЕС, 2017 г.“, който съдържа изброяване на нови приоритети по области на дейност за предстоящите години; припомня, че правилното прилагане на правото на ЕС е споделена отговорност на държавите членки и институциите на ЕС; подчертава в това отношение решаващата роля на Комисията като пазител на Договорите при прилагането на членове 258 – 260 от ДФЕС; изразява необходимостта приоритетите да дават ефективен отговор на тревогите на гражданите, както и необходимостта от ясно определени, конкретни ангажименти и действия за следващите три години; настоятелно призовава Комисията да активизира своята политика за прилагане на правото на ЕС, като използва всички налични инструменти и механизми;

2.  отбелязва, че правото на отправяне на петиция, правото да се сезира Европейският омбудсман и правото на достъп до документи и регистри са основни, осезаеми елементи на гражданството на ЕС и повишават прозрачността при вземането на решения; ето защо изразява желанието си тези права да бъдат насърчавани и изтъкнати като ключови елементи от доклада на Комисията за гражданството на ЕС и да бъдат отразени там по подобаващ начин;

3.  подчертава факта, че ефективното упражняване на правото на отправяне на петиция беше улеснено благодарение на подобреното обработване на петициите в Европейския парламент и на стартирането в края на 2014 г. на портала на комисията по петиции, който дава възможност петициите да бъдат внасяни по един несложен начин и да бъдат управлявани по-ефикасно, както се вижда от съответните годишни доклади на комисията по петиции; изисква бързо приключване на изпълнението на следващите етапи на проекта, както е предвидено, тъй като това ще даде възможност на вносителите на петиции и на подкрепящите петициите да следят процеса на подаване и разглеждане на петиции по един много по-интерактивен начин;

4.  подчертава, че успешното упражняване на гражданските права предполага, че всички права и свободи, заложени в Хартата на основните права на Европейския съюз, се спазват от държавите членки; изтъква факта, че възприемането на демократичното управление и управлението на участието, възможно най-голямата степен на прозрачност и прякото участие на всички граждани в процесите на вземане на решения в крайна сметка укрепват гражданството на ЕС; призовава държавите членки да информират по-добре гражданите на ЕС относно техните права и задължения и да улеснят равния достъп до тези права и зачитането в еднаква степен на тези права както в техните държави по произход, така и в други държави членки; изтъква съществуващите клаузи за неучастие на някои държави членки по отношение на части от Договорите на ЕС, които водят де факто до разлики по отношение на правата на гражданите;

5.  изразява дълбоко съжаление, че за почти едно десетилетие е постигнат малък напредък по отношение на приемането на директивата за борба с дискриминацията, която ще е приложима в целия ЕС; призовава всички институции на ЕС и държавите членки да подновят съответните преговори като въпрос с най-висок приоритет; отбелязва намерението на Комисията активно да подкрепи приключването на тези преговори;

6.  изразява съжаление във връзка с дългогодишната липса на напредък относно предложението от 2008 г. за директива за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация; отново отправя призива си към Съвета да приеме предложението възможно най-скоро;

7.  счита, че следва да се повиши ефективността на политиките на ЕС в областта на борбата с дискриминацията и съществуващите препятствия да бъдат премахнати; препоръчва на Комисията да актуализира първите две директиви за борба с дискриминацията, а именно Директива 2000/43/ЕО на Съвета и Директива 2000/78/ЕО на Съвета, с оглед привеждането им в съответствие с текущата версия на Договорите и Хартата на основните права на Европейския съюз;

8.  изисква приемането на ефективна законодателна уредба и мерки за координация на равнището на ЕС и на равнището на държавите членки, за да се гарантират висока степен на социална закрила и стабилни работни места с адекватно възнаграждение; счита, че този подход е определящ за укрепването на основните права и свободи, свързани с гражданството на ЕС;

9.  подчертава, че приетите на равнището на ЕС и на равнището на държавите членки мерки за строги икономии увеличиха икономическото и социалното неравенство, като сериозно ограничиха упражняването на практика на основните права и свободи, свързани с гражданството на ЕС;

10.  припомня своята резолюция и предложението на Комисията за всеобхватна директива относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност на продуктите и услугите, включително различните видове транспорт; препоръчва на законодателите да ускорят дейностите си по отношение на приемането на Европейски акт за достъпността; приветства междуинституционалното споразумение, постигнато с цел прилагане на Маракешкия договор в законодателството на ЕС в областта на авторското право, за което комисията по петиции настоява от 2011 г., и повтаря своя призив за бърза ратификация на Маракешкия договор от страна на ЕС и неговите държави членки; призовава всички държави членки да ратифицират Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и да подпишат Протокола към нея; подкрепя използването на взаимно признаваната карта за инвалидност на ЕС да бъде разширено, така че обхваща възможно най-голям брой държави членки; насърчава ги да улеснят мобилността на хората с увреждания и функционални ограничения в ЕС; подчертава необходимостта от подобряване на достъпността на уебсайтовете на ЕС за хората с увреждания;

11.  приканва Комисията да предприеме по-активни стъпки за борба с дискриминацията срещу ЛГБТИ и за борба с хомофобията, като определи конкретни действия, които да бъдат предприети на национално и европейско равнище; същевременно изисква от институциите на ЕС да наблюдават отблизо правата на ЛГБТИ и да насърчават признаването на трансгранични права за ЛГБТИ и техните семейства в ЕС;

12.  припомня, че принципът на равенство между жените и мъжете може да бъде приложен единствено чрез стратегическо интегриране на принципа на равенство между половете във всички политики на ЕС, включително чрез Стратегическия ангажимент за равенство между половете за периода 2016—2019 г.; призовава Комисията да улесни пълния достъп до сексуални и репродуктивни здравни услуги във всички държави членки; призовава Комисията да предприеме разумни мерки за премахване на дискриминацията и за борба с дискриминационните изявления, които са насочени срещу жените в ЕС и които насърчават основаните на пола стереотипи; отново подчертава необходимостта от инвестиции в образованието по въпросите на гражданството, гражданското образование и образованието относно равенството между половете в цяла Европа; обръща внимание на съществуващите в ЕС разлики в заплащането и пенсиите между жените и мъжете, което намалява възможността за истинска икономическа независимост на милиони жени; подчертава значението на политическото участие на младите хора, особено на жените и момичетата, и изисква повече действия от страна на Комисията и държавите членки за насърчаване на тяхното участие.

13.  приветства предложението на Комисията за подписване от страна на ЕС на Конвенцията от Истанбул и за приключване на присъединяването му към нея; изразява обаче съжаление, че ограничаването до две области – въпроси, свързани със съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, и въпроси, свързани с убежището и забраната за връщане, поражда правна несигурност по отношение на обхвата на присъединяването на ЕС; настоятелно призовава държавите членки да ускорят преговорите относно ратифицирането и прилагането на Конвенцията от Истанбул; призовава държавите членки, които все още не са ратифицирали тази конвенция, да го направят бързо и призовава Комисията да представи предложение за директива относно борбата с насилието над жени; приветства представянето от страна на Комисията на пакета относно равновесието между личния и професионалния живот и призовава всички институции да допринесат за тези мерки възможно най-скоро; призовава Комисията и държавите членки да насърчават навлизането и представителството на жените на ръководни позиции и да предприемат конкретни действия, за да се отговори на нуждите на уязвимите граждани, които са изправени пред комбинирана множествена дискриминация, за да могат тези граждани да упражняват своите права, свързани с европейското гражданство, например чрез подходящи стратегии; призовава Съвета да положи повече усилия за деблокиране на Директивата относно жените в управителните съвети; отново призовава Комисията да приеме като съобщение своя стратегически ангажимент за равенство между половете за периода 2016 – 2019 г.;

14.  припомня, че от векове в континентална Европа традиционните малцинства съществуват паралелно с културите на мнозинствата; подчертава, че е необходимо институциите на ЕС да играят по-активна роля в областта на защитата на малцинствата, например като насърчават провеждането на срещи, семинари и резолюции за повишаване на осведомеността, както и конкретни административни стъпки в рамките на институциите на ЕС; счита, че ЕС следва да определи високи стандарти за защита на малцинствата, като се започне със стандартите, кодифицирани в международни правни инструменти, като тези на Съвета на Европа, и че тези стандарти следва да бъдат интегрирани трайно в правна уредба, гарантираща демокрация, принципите на правовата държава и основните права в целия ЕС; насърчава всички държави членки да ратифицират незабавно и изцяло Рамковата конвенция за защита на националните малцинства и Европейската харта за регионалните или малцинствените езици и да изпълняват Договорите добросъвестно; припомня освен това необходимостта да се прилагат принципите, разработени в рамките на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ); изразява съжаление във връзка с всяка реторика, която подбужда към дискриминация въз основа на националност; насърчава националните правителства да намерят трайни решения и да насърчават култура на езиково многообразие във всички държави членки и в ЕС като цяло, която да надхвърля официалните езици на ЕС, тъй като както Договорите, така и Хартата на основните права на ЕС се позовават на защитата на националните малцинства и на дискриминация въз основа на езика;

15.  изразява своята дълбока загриженост във връзка с броя на ромите в Европа, които са жертви на дискриминационна регистрация при раждането и поради това нямат документи за самоличност и им се отказва достъп до съществени основни услуги в техните държави на пребиваване, вследствие на което им се отказва и достъп до всички права в ЕС; призовава държавите членки да предприемат незабавни коригиращи мерки в това отношение, за да гарантират упражняването на техните основни права на човека и на всички права, предоставени с гражданството на ЕС; призовава Комисията да извърши оценка и мониторинг на положението в държавите членки и да започне приемането на правно обвързващо законодателство относно идентифицирането и защитата на лицата, чието гражданство не е признато и които нямат достъп до документи за самоличност;

16.  призовава Комисията и държавите членки да предложат конкретни действия за премахване на пречките пред свободното движение в съответствие с резолюцията на Европейския парламент от 15 март 2017 г. относно пречките пред гражданите на ЕС за свободно движение и работа в рамките на вътрешния пазар(13) и резолюцията на Европейския парламент от 28 април 2016 г. относно защита на висшия интерес на детето в ЕС въз основа на петиции, отправени до Европейския парламент(14);

17.  призовава Комисията редовно да наблюдава прилагането на Директива 2004/38/ЕО в държавите членки и да предприеме подходящи мерки за премахване на потенциалните пречки пред свободата на движение; приветства инструмента за електронно обучение относно правото на свободно движение на гражданите на Съюза, който помага на местните администрации да разберат по-добре правата и задълженията, които съпровождат свободното движение;

18.  признава усилията на Комисията да осигури и да направи по-достъпни множество центрове за информация и съдействие относно ЕС и правата, които той предоставя на своите граждани, като например мрежата Europe Direct, портала „Вашата Европа“ и портала за електронно правосъдие, за да информира по-добре лицата, които упражняват правата си като граждани на ЕС; отчита предложението на Комисията за единен цифров портал, който да предоставя на гражданите лесен онлайн достъп до информация, помощ и услуги за решаване на проблемите, свързани с упражняването на техните права в рамките на единния пазар;

19.  призовава Комисията да укрепи мрежата СОЛВИТ чрез подобряване на взаимодействието между нейните услуги и националните центрове, за да се гарантира по-добро проследяване на нерешените и повтарящите се случаи, както и по-голямо съчетаване на различните инструменти за прилагане на правото на ЕС, като EU PILOT и CHAP; в същото време приканва държавите членки да популяризират сред гражданите на ЕС мрежата СОЛВИТ и нейните услуги, както и други механизми за търсене на защита и участие на гражданите както на равнището на ЕС (например комисията по петиции на Парламента, Европейския омбудсман или Европейската гражданска инициатива), така и на национално равнище (например чрез регионални или местни омбудсмани, комисиите по петиции или законодателни инициативи на народа);

20.  подкрепя ангажимента на Комисията, поет в доклада за гражданството на ЕС за 2017 г., да организира кампания в целия ЕС за информиране и повишаване на осведомеността за правата, произтичащи от гражданството на ЕС, за да се помогне на гражданите да разберат по-добре своите права; изтъква, че гражданите следва да имат достъп до цялата информация, която е необходима за укрепване на европейското гражданство, и че тази информация следва да бъде представена по ясен и разбираем начин, за да могат гражданите да вземат информирани решения относно упражняването на правата си по Договора и правата си, гарантирани от Хартата на основните права на ЕС; във връзка с това изразява съжаление поради неяснотата и липсата на прозрачност при преговорите по споразумения, които, подобно на Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) или Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС), засягат основни аспекти от упражняването на правата, свързани с гражданството; препоръчва насърчаването на прозрачността и проактивната консулска подкрепа като най-подходящите инструменти за тази цел, както и публикуване по подходящ начин на необходимата информация за улесняване на установяването на новодошлите;

21.  припомня, че достъпът до здравни услуги, координацията на системите за социална сигурност и признаването на професионалните квалификации в други държави членки са области, в които гражданите на ЕС често се сблъскват с трудности, и призовава за решително правоприлагане от страна на Комисията с цел справяне с подобни ситуации;

22.  изразява своята загриженост във връзка с увеличаването на политическото недоволство сред населението в резултат на политиките на финансови ограничения и ограничаването на правата и свободите; подчертава необходимостта от това да се даде приоритет на борбата с ксенофобията, расизма, дискриминацията и изказванията, подбуждащи към омраза, чието нарастване е следствие, наред с другото, именно на тези политики на финансови ограничения и ограничаването на правата и свободите;

23.  признава, че действията за увеличаване на избирателната активност в изборите за Европейски парламент е споделена отговорност на ЕС и държавите членки; насърчава последните да популяризират демократичното участие, като информират по-добре гражданите за правото им да бъдат избирани и да гласуват в местни избори и в избори за Европейски парламент чрез множество канали и на достъпен език, както и като отстранят всички пречки пред участието им, като например икономическа, социална или езикова дискриминация, нелоялни практики или корупция; настоятелно призовава държавите членки да премахнат пречките пред достъпността за гражданите с увреждания и да улеснят гласуването във всички избори на гражданите, които пребивават, работят или следват далеч от обичайното си място на гласуване, например чрез приемане на решения за електронна идентификация и електронно гласуване;

24.  счита, че реформирането на Акта за избирането на членове на ЕП би могъл да даде възможност Съюзът да стане по-демократичен; подчертава факта, че хиляди европейци споделя тази гледна точка; припомня необходимостта от насърчаване на участието в изборите за Европейски парламент, като се увеличи видимостта на политическите партии на европейско равнище, и че укрепването на европейския характер на изборите за Европейски парламент е споделена отговорност на ЕС и неговите държави членки; насърчава Съвета да включи в преразглеждането на горепосочения акт кандидатски листи с интегриран принцип на равенство между половете и с балансирано по пол участие; призовава Комисията да предприеме действие по отношение на жалбите във връзка с упражняването на правото на гласуване в избори за Европейски парламент и в общински избори, да разработи конкретен план за действие за въвеждането на електронно гласуване в изборите за Европейски парламент, считано от най-ранната възможна дата, и да направи тази система по-широко достъпна за всички граждани на ЕС; настоятелно призовава държавите членки да направят всичко възможно, за да насърчават лицата, които не притежават гражданство на нито една държава и пребивават постоянно в държавите – членки на ЕС, да приемат гражданството на приемащата държава членка, така че да могат да упражняват пълноценно правата, произтичащи от гражданството на ЕС; счита, че гражданите на ЕС, които се местят в друга държава членка и пребивават в нея, следва да имат възможност да упражняват правото си да гласуват в националните избори в своята държава на произход; призовава държавите членки, които лишават от избирателни права своите граждани, решили да живеят в друга държава членка за продължителен период от време, да облекчат условията за запазването на правото на тези граждани да гласуват в националните избори; настоятелно призовава Комисията да предприеме необходимите мерки, за да даде възможност на лицата с увреждания да упражняват правото си на глас без каквато и да е форма на дискриминация; подкрепя възможността за въвеждане на европейска лична карта в допълнение към националните лични документи;

25.  призовава европейските политически партии да се справят ефективно с проблема с намаляващата избирателна активност и нарастващата пропаст между гражданите и институциите на ЕС; допуска, че въвеждането на транснационални кандидатски листи за запълване на част от местата в Европейския парламент би било положителен принос за насърчаването на понятието за гражданство на ЕС; настоятелно призовава Комисията да разработи конкретен план за действие за въвеждането на електронно гласуване с оглед на изборите за Европейски парламент през 2019 г.; счита, че номинацията на кандидати за цяла Европа за длъжността председател на Комисията от страна на европейските политически партии е важна стъпка към изграждането на същинско европейско публично пространство, и изразява убеждението си, че целта за европеизация на предизборната кампания може да бъде постигната само чрез общоевропейски дейности и мрежи, свързващи местни и национални медии, особено обществените медии (радио, телевизия, интернет);

26.  отбелязва, че в последното съобщение на Комисията (COM(2017)0482) относно Европейската гражданска инициатива се съдържа предложение за преразглеждане на Регламент (ЕС) № 211/2011 от 16 февруари 2011 г. с оглед на подобряване на функционирането му; изразява надежда, че преразглеждането на Регламента ще доведе до по-голяма прозрачност и ефективност на инструмента за ЕГИ и по-голямо удобство за потребителите, като в същото време ще гарантира демократично и по-широко участие на гражданите в европейския дебат и в определяне на приоритетите; подчертава значителната законодателна роля, която Парламентът ще има, и значението на доброто сътрудничество с Комисията по време на преразглеждането на Регламента; призовава Комисията да включи разпоредби, целящи да се преразгледат условията за правна допустимост, изискванията за регистрация и процедурите за разглеждане на ЕГИ;

27.  счита, че в интерес на гражданството на Съюза е необходимо действие от страна на Комисията за укрепване на европейското културно измерение; насърчава програмата „Европа за гражданите“ да дава повече средства за новаторски проекти с потенциал за системно въздействие; предлага разработването на програма „Опознаване на Европа“ успоредно със и в допълнение към „Европа за гражданите“;

28.  предлага, с цел укрепване на гражданството на Съюза и упражняването на правата, свързани с гражданството, Комисията да насърчи местните органи да определят съветници, отговарящи за европейските въпроси, тъй като това е равнището, което е най-близко до гражданите;

29.  препоръчва на Комисията да създаде входящ регистър във всички свои седалища, включително в представителствата в държавите членки, така че гражданите да могат да се обръщат към всяка институция на ЕС в писмен вид или лично с надлежните гаранции;

30.  препоръчва на Комисията да въведе, в сътрудничество с доставчиците на универсална пощенска услуга, система за съобщения със сертифициране на съдържанието, датата и изпращача, така че гражданите да могат да се обръщат към европейските институции нелично в писмен вид с надлежните гаранции;

31.  изразява своето убеждение, че основното право на свобода на изразяване на мнение и на свобода на информация, заложено в член 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз, свободните медии и достъпът до различни гледни точки в обществото и в медиите са абсолютно необходими съставни части на една функционираща демокрация и поради това са конституционна основа на членството в ЕС, както е заложено в членове 2 и 6 от ДЕС; подчертава необходимостта от ясно определена политика на ЕС за справяне с антиевропейската пропаганда и невярната информация и за укрепване на независимостта на обществените медии от страна на правителствата; предлага в обществените радио- и телевизионни медии във всички държави членки да се отделя минимално време за съдържание, свързано с политиките на ЕС; предлага институциите на ЕС да пристъпят към създаването на европейски телевизионни канали, излъчващи във всички държави членки и на всички официални езици на ЕС, и към обучението на гражданите по медийна грамотност от ранна възраст; подкрепя разпространението на печатни и мултимедийни продукции на всички официални езици на ЕС; подчертава в това отношение необходимостта от по-нататъшно повишаване на информираността на европейските журналисти;

32.  поддържа становището, че езиковото многообразие и прозрачността са ключови инструменти за доближаване на гражданите до ЕС и за включването им в неговите дейности; отбелязва, че достъпът до документи представлява 30% от разследванията, приключени от Европейския омбудсман през 2016 г., и поради това препоръчва насърчаването на правото на достъп до документи и на превода на възможно най-голям брой документи на всички официални езици на ЕС; подкрепя засилването на диалога с гражданите и насърчава обществените дебати, за да се подобри разбирането на гражданите на ЕС относно влиянието на ЕС върху ежедневието им, както и да им се даде възможност да участват в обмен на мнения чрез слотове в телевизионни програми за целеви аудитории; призовава за създаването на хоризонтална директива относно подаването на сигнали за нередности, която да установява подходящи канали и процедури за докладване на случаите;

33.  подкрепя насърчаването на култура на публична служба сред институциите на ЕС и националните институции и счита, че ЕС следва да даде пример чрез най-високи административни стандарти и стандарти за прозрачност в съответствие с член 41 от Хартата на основните права на ЕС; предлага местните офиси на ЕС в държавите членки да бъдат преобразувани в единни звена за контакт, предлагащи всеобхватни услуги за гражданите на ЕС, за да се намалят бюрокрацията и пречките, които тя поражда за упражняването на правата, произтичащи от гражданството на ЕС; подчертава значението на проекта „принцип на еднократност“, който премахва ненужните тежести за европейските предприятия, от които се изисква многократно да представят едни и същи данни и документи при дейността си зад граница;

34.  подчертава, че достъпното образование има жизненоважна роля за информирането на бъдещите граждани на ЕС за правата им; подчертава значението на насърчаването на развитието на преносими умения, които засилват междукултурното разбирателство и активното участие в различни общества чрез програмата „Еразъм+“; насърчава държавите членки да отделят повече място в учебните си програми на гражданско обучение, фокусирано по-специално върху гражданството на ЕС и също така върху делата на ЕС, както и да адаптират съответно обучението на учителите; припомня необходимостта от оказване на подкрепа на учителите и на специалистите в областта на образованието да включат в процеса на преподаването информация за правата и гражданството на ЕС; подчертава в този контекст необходимостта от по-нататъшно насърчаване и развитие на онлайн платформите, за да могат специалистите в областта на образованието да имат достъп до новаторски многоезични учебни материали, които да им помогнат да вдъхновяват и мотивират учащите в процеса на учене за ЕС; настоятелно призовава Комисията да стартира стратегия за образование за европейско гражданство, която да включва предложени насоки за разработване на учебна програма, включваща училищни посещения в институциите на ЕС;

35.  припомня, че съгласно правото на ЕС в настоящия му вид оттеглянето на държава членка от Съюза се равнява на загуба на европейското гражданство за нейните граждани; изразява съжаление, че оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС ще бъде първият в историята случай на лишаване на гражданите от права, които са им предоставени с Договорите на ЕС; подчертава, че се очаква тази загуба на права да има сериозно отражение върху всекидневния им живот; подчертава, че всяко споразумение следва да се основава на принципите на равнопоставеност, симетрия, справедливо третиране, реципрочност и недопускане на дискриминация, както и върху пълното зачитане на целостта на правото на ЕС, включително на Хартата на основните права на ЕС и рамката за нейното прилагане; настоятелно призовава двете преговарящи страни да отдадат приоритет на всички засегнати граждани и да защитават техните права; призовава преговарящите страни да запазят всички производни социални, икономически и семейни права, и по-специално правата за здравеопазване, във възможно най-пълна степен след оттеглянето на Обединеното кралство;

36.  предлага създаването на европейски официален празник на 9 май с цел да се укрепи европейското чувство за принадлежност към европейското семейство;

37.  настоятелно призовава държавите членки да гарантират, че националното им законодателство е достатъчно ясно и подробно, за да се гарантира, че се спазва правото на свободно движение на гражданите и на техните семейства, да пристъпят към подходящо обучение на компетентните национални органи в това отношение и да разпространяват точна информация на заинтересованите страни по прецизен начин, както и да стимулират добро сътрудничество и бърз обмен на информация с други национални администрации, особено при трансграничните застраховки и пенсии за осигурителен стаж и възраст; призовава за по-добро сътрудничество между приемащите държави членки и съответните консулства, което ще осигури подходяща мрежа от помощ и справедливо третиране при трансгранични случаи, особено при упражняване на родителски права върху деца; настоятелно призовава Комисията да представи законодателно предложение относно трансграничното признаване на заповеди за осиновяване;

38.  призовава Съвета на Европейския съюз и Европейския съвет да предоставят възможност на всички държави, които изпълняват необходимите технически критерии, да станат членки на Шенгенското пространство, с което ще се създаде възможност за всички граждани на ЕС да се ползват от свободата на движение, без да бъдат затруднявани от гранични проверки;

39.  припомня, че законодателството на ЕС относно сигурността следва да бъде актуално, ефективно и ефикасно по отношение на предотвратяване, разкриване и реагиране на развиващите се заплахи за сигурността; призовава за неотложното прилагане на Европейската програма за сигурност, за по-добро прилагане на съществуващите правни инструменти на ЕС в тази област, както и за по-ефикасни обмен на информация и координация между държавите членки и с агенциите на ЕС; приветства инициативите на Комисията за засилване на сътрудничеството в областта на сигурността между държавите членки; подчертава значението на пълното зачитане на основните права в борбата срещу тероризма; подчертава, че хармонизацията на вътрешните и външните действия на ЕС в областта на сигурността е от съществено значение за ефективната защита на гражданите на ЕС;

40.  призовава институциите на ЕС и държавите членки да засилят усилията си за изграждане на ефективен и същински Съюз на сигурност, който да се занимава с всички измерения на терористичната заплаха;

41.  счита дерадикализацията и предотвратяването на радикализацията за абсолютен приоритет за ЕС и категорично подкрепя засилването на конкретни междусекторни програми, насочени към образователни, доброволни и културни дейности и работа с младежи, както и програми за дерадикализация в институциите, местните общности, гражданското общество, религиозните общности и регионалните администрации; счита, че една всеобхватна политика в тази област следва да бъде придружена от дългосрочни проактивни процеси на дерадикализация в съдебната сфера; подчертава необходимостта от разработване на стратегии за социално приобщаване и на политики за борба с дискриминацията; призовава държавите членки да разглеждат радикализацията холистично и да се възползват от експертния опит на Мрежата за осведоменост по въпросите на радикализацията, създадена по инициатива на Комисията; подчертава, че предотвратяването на радикализацията може да бъде подпомагано и чрез дейности, финансирани от програми на ЕС, като например европейските структурни и инвестиционни фондове, „Хоризонт 2020“ и „Европа за гражданите“;

42.  призовава за пълно и ефективно прилагане на Директива (ЕС) 2015/637, за да се осигури консулска закрила на гражданите на ЕС в трети държави, в които техните държави членки нямат представителство;

43.  призовава Комисията да представи предложение за нов, по-сигурен формат на временен документ за пътуване на ЕС за непредставените граждани на ЕС извън ЕС, чийто паспорт е бил откраднат, изгубен, унищожен или временно не е на разположение, за да се гарантира, че те могат да се върнат у дома безопасно;

44.  подчертава, че на жертвите на престъпления и тероризъм трябва да бъде гарантирано подходящо равнище на права без дискриминация в целия ЕС, както и че те следва да бъдат третирани с уважение и достойнство и да получават подходяща подкрепа в съответствие с индивидуалните си потребности и с потребностите на семействата им; подчертава, че все по-голям брой европейски граждани са жертва на терористични нападения в държава, различна от собствената им държава, и поради това настоятелно призовава за създаването на протоколи в държавите членки, за да се помогне на европейците, които не са граждани на съответната държава, в случай на терористично нападение в съответствие с Директива (ЕС) 2015/0281 относно борбата с тероризма; подчертава необходимостта от специална директива за защита на жертвите на тероризма;

45.  изразява съжаление относно наличието на трансгранични пречки по гражданскоправни или социални въпроси, като например в областта на семейното право или пенсиите, което пречи на много граждани да се ползват напълно от гражданството на ЕС;

46.  изразява съжаление, че родителите и децата не разполагат с едни и същи средства за правна защита в случаи на раздяла или развод във всяка държава членка, вследствие на което стотици родители в Европа осъществиха контакт с комисията по петиции, за да я призоват да бъде по-активна в тази област, въпреки че тя разполага с много ограничена компетентност в тази област;

47.  призовава за засилено сътрудничество между държавите членки с цел да се осигури защита на жертвите на насилие, основано на пола, както и да се отчита висшият интерес на детето в случаите на трансгранични семейни спорове;

48.  приветства стартирането на корпуса за солидарност на ЕС за младите европейски граждани и призовава тази инициатива да бъде надлежно финансирана, за да не бъдат заменени качествени работни места с неплатена доброволческа дейност;

49.  призовава държавите членки да въведат мерки за координиране и сътрудничество, за да се справят ефективно с въпросите на двойното данъчно облагане и данъчната дискриминация във всеки трансграничен контекст и да отчитат по-добре условията на трансграничната мобилност на работниците; счита, че досега не се предприети достатъчно действия по отношение на въпросите на двойното данъчно облагане, тъй като те се третират чрез съществуващи двустранни данъчни конвенции или едностранни действия на дадена държава членка, и че посочените въпроси изискват съгласувани и навременни действия на равнището на ЕС;

50.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на Европейския омбудсман и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1)

Документ на Съвета 6622/16.

(2)

Документ на Съвета 14268/15.

(3)

Приети текстове, P7_TA(2014)0233.

(4)

Приети текстове, P8_TA(2016)0106.

(5)

Приети текстове, P8_TA(2016)0385.

(6)

Приети текстове, P8_TA(2017)0013.

(7)

Приети текстове, P8_TA(2017)0063.

(8)

PE 601.177v04-00.

(9)

Приети текстове, P8_TA(2016)0512.

(10)

PE 597.698v03-00.

(11)

PE 603.107v02-00.

(12)

OВ L 106, 24.4.2015 г., стр. 1.

(13)

Приети текстове, P8_TA(2017)0083.

(14)

Приети текстове, P8_TA(2016)0142.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Публикуван със закъснение от няколко месеца, третият доклад на Комисията относно гражданството на ЕС излиза на 25-та годишнина от въвеждането на концепцията за гражданство на ЕС с Договора от Маастрихт за ЕС от 1992 г. Той излиза също така в момент на безпрецедентно предизвикателство: след референдума, проведен в Обединеното кралство на 23 юни 2016 г., последиците, които има оттеглянето на държава членка за правата, произтичащи от гражданството на ЕС. Тези две важни събития напомнят на ЕС, че е настъпил моментът за задълбочена оценка на ключовите постижения и настоящите предизвикателства. Време е да се определят областите, в които има да се свърши още работа, и да се постигне споразумение относно ежедневното, действителното и фактическото значение на гражданството на ЕС, за да могат гражданите да се ползват пълноценно от правата и привилегиите, които произтичат от него: такива, които са в допълнение към свързаните с тяхното национално гражданство и които понякога се припокриват с права, гарантирани от национални разпоредби.

Докладът за гражданството на ЕС за 2017 г.(1) е ориентиран към бъдещето документ, в който се определят приоритетите на Комисията за периода 2017 – 2019 г. и който следва докладите от 2010 г. и 2013 г., изготвени от комисията по петиции на Европейския парламент в отговор на съответните доклади на Комисията. При подготовката на настоящия доклад Комисията се допита до гражданското общество чрез организиране на целеви консултации и две проучвания относно гражданството на ЕС, както и няколко събития с участието на ключови заинтересовани лица, сред които съвместно публично изслушване с комисиите PETI, AFCO и JURI на Европейския парламент на 15 март 2016 г.

Крайната цел на политиките, отнасящи се до гражданството на ЕС, е всички граждани на ЕС да се чувстват като у дома си навсякъде в ЕС и да се ползват от статута си на европейски граждани дори когато пребивават в собствената си държава (според проучване на ECAS само около 20% от европейците осъществяват трансгранични пътувания в рамките на ЕС и упражняват такива права). Това означава да бъдат укрепени правата на гражданите на ЕС и да се гарантира, че гражданите на ЕС могат ефективно да ги оценяват в ежедневния си живот. Това означава също така насърчаване на общите ценности на ЕС: равенство и недопускане на дискриминация и участие на гражданите в демократичния живот на ЕС, както и наличието на европейско обществено пространство на сигурност, мир и траен просперитет, където те могат да изразяват своите притеснения и идеи във връзка с развитието на ЕС.

Настоящият проект на доклад разглежда подробно предложените от Европейската комисия действия от гледна точка на петициите, получени от комисията по петиции през разглеждания период 2014 – 2016 г. Петициите предоставят информация от първа ръка от гражданите относно прилагането на различните политики. Те са надежден барометър за измерване на степента на удовлетвореност от Европейския съюз и поради това се използват от Комисията в хода на мониторинга на прилагането на правото на ЕС в държавите членки.

Според констатациите на Комисията осведомеността на гражданите на ЕС за техните граждански права се е увеличила през последните години. Правото на петиция – право, заложено в Договора от Лисабон и в Хартата на основните права, е едно от тези права и от резултатите от проведените проучвания е видно, че е едно от най-добре познатите права, наред с правото на свободно движение на хора.

– Случаите на дискриминация от всякакъв вид е повтаряща се тема в петициите: дискриминация, основана на пола, националността, сексуалната ориентация, възрастта, езика, етническия произход. Тук трябва да се подчертае темата за равенството между половете и защитата на правата на малцинствата (загуба на гражданство, образование, език, упражняване на техните избирателни права). Друга тема са въпросите, повдигнати от ЛГБТИ двойките, когато пътуват между държавите членки, тъй като все още държавите членки са тези, които решават дали ще осигурят правно признаване на еднополовите връзки на територията си (и по-специално дали ще дадат достъп на еднополовите двойки до сключване на брак и/или до регистрирано партньорство), както и определят (финансовите и други) последици, които произтичат от такива отношения, особено когато става въпрос за родителство. Комисията по петиции е получила редица петиции, които се занимават с дискриминацията, свързана с трудностите, пред които са изправени хората с увреждания във всеки аспект от ежедневието си: на работното място, въпроси, свързани с мобилността (наред с другото, достъпността на транспортни средства и сгради, правата на пътниците), здравеопазването, достъпа до образование, деинституционализацията, признаването на статута, пенсиите, разрешителните за паркиране, картата на ЕС за хора с увреждания (която понастоящем е само в пилотна фаза), социалните придобивки, избирателните права, достъпа до заетост и накрая – въпроси, свързани с прилагането на Маракешкия договор в ЕС. Липсата на развитие по отношение на Хоризонталната директива за борба с дискриминацията отеква в целия ЕС. Аналогично, член 51 от Хартата на основните права трябва да бъде преразгледан, за да се гарантира правилното обработване в комисията по петиции на петициите, отнасящи се до основните права.

– Особено по отношение на малцинствата, ЕС трябва да направи много повече, за да гарантира ефективна защита на тези ценности в случая на малцинствата. Например, в конкретната област на автохтонните национални малцинства ЕС не успя да санкционира или да предотврати дискриминационните практики, оказващи отрицателно въздействие върху езика и културата на лицата, принадлежащи към тези групи. Въпреки че правата на тези малцинства следва на първо място да се гарантират от държавите членки, гражданите на ЕС очакват повече действия на европейско равнище – факт, който е виден, наред с другото, от няколко петиции, подадени до Европейския парламент в тази връзка.

– Като се има предвид, че съгласно действащото право на ЕС оттеглянето е равносилно на загубата на европейско гражданство и че части от Обединеното кралство не могат да преговарят отделно за своето оставане в ЕС, тъй като преговорите ще се отнасят до държава членка в нейната цялост, става още по-ясно, че Брексит е огромно предизвикателство за правата на гражданите. Институциите на ЕС ще трябва да се справят с това предизвикателство чрез преговорите относно Брексит по начин, който е от най-голяма полза за гражданите на ЕС. Комисията по петиции е получила голям брой петиции относно Брексит (147 петиции между януари 2016 г. и юни 2017 г.), които покриват различни варианти – граждани на ЕС в Обединеното кралство, граждани на Обединеното кралство в ЕС и граждани на Обединеното кралство в Обединеното кралство, които желаят да запазят правата по Договора. По-голямата част от тези петиции се отнася до гражданството на ЕС: изразява се съжаление във връзка с евентуална нежелана загуба на права, изразява се загриженост относно практическите последици от Брексит за семействата, пребиваващи в Обединеното кралство или в ЕС, и относно пенсионерите и дори се предлага гражданите на Обединеното кралство да запазят гражданството на ЕС и свързаните с него права след оттеглянето или да се установи специален режим в ЕС за тези граждани.

Участието в демократичния живот в ЕС и упражняването на избирателните права от страна на гражданите на ЕС, живеещи в чужбина, в друга държава членка, често е предмет на петиции, не на последно място, защото е област, в която са необходими съвместни усилия от страна на органите на ЕС и местните органи за налагане на спазването на тези права. В същото време проблемите, съобщавани чрез петиции, са случаи на дискриминация, основана на националност, затруднения, свързани с процедурата, която следват дадени държави членки, за да предоставят възможност на гражданите си да гласуват в чужбина, сложния характер на местното законодателство в приемащите държави членки, които налагат на гражданите на ЕС допълнителни формални изисквания или условия, за да гласуват на местни избори. Проблемът с лишаването на гражданите от избирателни права, което практикуват няколко държави членки, многократно е бил обсъждан по време на заседанията на комисията по петиции и повдиган пред други комисии, които полагат усилия, за да се преразгледа избирателният закон в държавите членки, когато става въпрос за избори за Европейски парламент. Европейската гражданска инициатива, ключов инструмент, възприет от ЕС, за да могат гражданите да участват активно в европейския институционален живот, многократно е била използвана по неподходящ начин и след поредица от решения на Съда понастоящем е подложена на преглед от страна на Европейската комисия.

Съдебната практика на Съда на Европейския съюз отдава все повече значение на европейското гражданство и поставя на преден план свободното движение в качеството му на основното право, което поражда редица други съществени права. Свободното движение е едно от най-ценените постижения на ЕС, едно от най-популярните и добре познати права, тъй като осигурява на гражданите на ЕС възможности да пътуват, учат, извършват стопанска дейност, работят и живеят в други държави от ЕС. През последните години нарасна броят на подадените петиции във връзка с проблеми, с които се сблъскват граждани на ЕС, упражняващи правото си на свободно движение. Статистическите данни сочат, че проблемите, отнасящи се до свободата на движение, представляват около 25% от общия брой получени петиции. Основните области на загриженост, изразени в петициите, включват социалните права и разширяването на отговорността на работниците и служителите в ЕС; правата на потребителите в цифровия вътрешен пазар, където европейските потребители все още срещат трудности при трансгранично пазаруване онлайн в ЕС, свързани с доставките, измамите, гаранциите; признаването на професионалните квалификации; преносимостта на осигурителни и социални права на работниците в рамките на ЕС – теория и практика; както и пречките пред достъпа до социални плащания като гражданин на ЕС (субсидии, натрупани обезщетения, право на трансгранично здравно обслужване). Европейците все още трудно се преместват или живеят в друга държава от ЕС, което се дължи най-вече на продължителните или неясни административни процедури, липсата на информация и трудностите при получаването на достъп до частни услуги. Гражданите също така се сблъскват с трудности при планирането на трансгранични пътувания, които съчетават повече от един вид транспорт (мултимодални пътувания), при контакта с публичните органи и при достъпа до трансгранично здравно обслужване.

– С оглед на гореизложеното трябва постоянно да се подчертава значението на намирането на решения на тези проблеми възможно най-бързо, тъй като това не е обикновено упражняване на правата, гарантирани в Договорите и в Хартата на основните права на ЕС, а има пряка връзка с образа на ЕС, неговата популярност и неговото приемане от страна на гражданите, тъй като това засяга същината на техния интерес и много често същината на ежедневието им. В крайна сметка това е начин за възстановяване на тяхното доверие и вяра в европейския проект, усещане, което изглеждаше, че изчезва през последните години, както беше отразено в изборните резултати на територията на целия континент.

В заключение, докладът съдържа дълъг списък с въпроси, разглеждани от Европейската комисия, но и значителна липса на реалистична диагноза и на конкретни и балансирани цели, които да бъдат постигнати с ясно определени ангажименти за следващите три години. Можем да сме благодарни за постиженията и да храним надежда относно предприемането на бъдещите стъпки, но също така трябва да отбележим, че текстът на доклада предава чувството, че е налице готовност да се действа независимо от волята на гражданите на ЕС чрез изброяването на минали, настоящи и бъдещи проекти и политически приоритети. За постигането на целевите резултати може да способства в по-голяма степен заменянето на това изброяване с ефикасни и ефективни конкретни действия.

(1)

„Доклад за гражданството на ЕС, 2017 г. – Укрепване на правата на гражданите в Съюз на демократична промяна“, COM(2017) 30 final/2.


ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА СУБЕКТИТЕ ИЛИ ЛИЦАТА, ОТ КОИТО ДОКЛАДЧИКЪТ Е ПОЛУЧИЛ ИНФОРМАЦИЯ

Субект и/или лице

Европейска служба за граждански действия (ECAS)

 

Служба на ЕП за парламентарни изследвания

 

 


СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (9.11.2017)

на вниманието на комисията по петиции

относно доклад относно гражданството на ЕС за 2017 г.: Укрепване на правата на гражданите в Съюз на демократична промяна

(2017/2069(INI))

Докладчик по становище: (*): Чаба Шогор

(*)  Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по петиции да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 31 януари 2017 г., озаглавено „Укрепване на правата на гражданите в Съюз на демократична промяна – Доклад за гражданството на ЕС, 2017 г.“ (COM(2017)0030),

–  като взе предвид Хартата за образование за демократично гражданство и образование по правата на човека,

–  като взе предвид резултатите от общественото допитване от 2015 г. относно гражданството на ЕС, проведено от Комисията, и резултатите от проучванията на Евробарометър от 2015 г. относно избирателните права и относно гражданството,

–  като взе предвид Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014 – 2020 година,

  като взе предвид критериите за присъединяване и съвкупността от правила на Съюза, които всяка държава кандидатка трябва да изпълни, ако желае да се присъедини към Съюза (достиженията на правото на ЕС),

–  като взе предвид изслушванията, организирани от комисията по петиции през 2016 и 2017 г., а именно съвместното публично изслушване, организирано съвместно с комисията LIBE и комисията EMPL на тема „Положението и правата на гражданите на ЕС в Обединеното кралство“, проведено на 11 май 2017 г., публичното изслушване на тема „Пречките пред гражданите на ЕС за свободно движение и работа в рамките на вътрешния пазар“, проведено на 11 октомври 2016 г., публичното изслушване на тема „Борба срещу дискриминацията и защита на малцинствата“, проведено на 4 май 2017 г., и съвместното публично изслушване, организирано съвместно с Комисията (ГД „Правосъдие и потребители“) и с комисиите LIBE, AFCO и JURI на тема „Гражданството на Съюза, приложено на практика: общите ни ценности, права и демократично участие“, проведено на 15 март 2016 г.,

–  като взе предвид Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки,

–  като взе предвид проучванията, възложени през 2016 г. и 2017 г. от Тематичен отдел „В“ на Европейския парламент по искане на комисиите LIBE и PETI, озаглавени „Пречки пред правото на свободно движение и пребиваване на граждани на Европейския съюз и техните семейства“ (Obstacles to the right of free movement and residence for European Union citizens and their families),

–  като взе предвид заключенията на Съвета на Европейския съюз № 9166/3/11 и № 9167/3/11 от 9 юни 2011 г. относно приключването на процеса на оценка и техническата готовност на България и Румъния да се присъединят към Шенгенското пространство,

–  като взе предвид нотификацията от страна на министър-председателя на Обединеното кралство до Европейския съвет от 29 март 2017 г. в съответствие с член 50, параграф 2 от ДЕС,

–  като взе предвид своята резолюция от 5 април 2017 г. относно преговорите с Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се оттегли от Европейския съюз(1),

–  като взе предвид Рамковата конвенция на Съвета на Европа за защита на националните малцинства и Европейската харта за регионалните или малцинствените езици,

–  като взе предвид проучването, възложено през 2016 г. от Тематичен отдел „В“ на Европейския парламент по искане на комисията LIBE, озаглавено „Към всеобхватна система на ЕС за защита на малцинствата“ (Towards a Comprehensive EU Protection System for Minorities),

–  като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Конвенция от Истанбул),

–  като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, приета в Ню Йорк на 13 декември 2006 г. и ратифицирана от ЕС на 23 декември 2010 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 15 ноември 2010 г., озаглавено „Европейска стратегия за хората с увреждания за периода 2010 – 2020 г.: Подновен ангажимент за Европа без бариери“ (COM(2010)0636),

–  като взе предвид съобщенията на Комисията относно интегрирането на ромите (COM(2010)0133, COM(2012)0226, COM(2013)0454, COM(2015)0299 и COM(2016)0424), включително съобщението, озаглавено „Рамка на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите до 2020 г.“ (COM(2011)0173),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 20 април 2016 г., озаглавено „Изпълнение на Европейската програма за сигурност с цел борба срещу тероризма и подготвяне на условията за ефективен и истински Съюз на сигурност“ (COM(2016) 0230),

–  като взе предвид Директива (ЕС) 2015/637 относно мерките за координация и сътрудничество за улесняване на консулската закрила на непредставени граждани на Съюза в трети държави и за отмяна на Решение 95/553/ЕО,

А.  като има предвид, че Договорът от Лисабон донесе големи ползи за гражданите на Съюза, като консолидира правата и гаранциите, свързани с гражданството на ЕС, като осигури правна стойност на Хартата на основните права и като въведе пространството на свобода, сигурност и правосъдие в законодателната област на ЕС;

Б.  като има предвид, че Договорът за Европейския съюз постановява, че Съюзът следва да предоставя на своите граждани пространство на свобода, сигурност и правосъдие;

В.  като има предвид, че съгласно член 21 от Хартата е забранена всяка форма на дискриминация, основана по-специално на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация;

Г.  като има предвид, че при определянето и осъществяването на своите политики и дейности Европейският съюз се стреми да се бори срещу дискриминацията, основана на пол, раса или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация; като има предвид, че принципът за недопускане на дискриминация е основният израз на гражданството на ЕС;

Д.  като има предвид, че правото на равно третиране е един от основополагащите принципи на Европейския съюз и е основно право на всички хора; като има предвид, че по отношение на определянето на гражданството на Съюза, в член 9 от ДЕС изрично се посочва, че Съюзът зачита принципа на равенство между неговите граждани, които се ползват с еднакво внимание от страна на неговите институции, органи, служби и агенции; като има предвид, че приблизително 8% от гражданите на Съюза принадлежат към национално малцинство и приблизително 10% говорят регионален или малцинствен език; като има предвид, че не съществува правна уредба на ЕС, която да гарантира правата им като членове на малцинство, и те могат да бъдат третирани по различен начин в зависимост от това в коя държава членка живеят; като има предвид, че съществува разлика между закрилата на малцинствата и политиките за борба с дискриминацията; като има предвид, че равното третиране е основно право на всички граждани, а не привилегия;

Е.  като има предвид, че съгласно доклада на Комисията за гражданството на ЕС за 2017 г., от 2012 г. насам все повече хора съобщават, че са преживели някаква форма на дискриминация;

Ж.  като има предвид, че органите за равно третиране са от ключово значение за борбата с дискриминацията и за гарантиране на ефективното прилагане на законодателството в областта на равното третиране; като има предвид, че липсват стандарти на ЕС за националните органи за равно третиране, които да гарантират, че тези органи разполагат с достатъчно широки правомощия и се ползват с финансова и организационна независимост, за да изпълняват възложените им задачи;

З.  като има предвид, че гражданството на Съюза се добавя към националното гражданство, а не го замества; като има предвид, че в член 20 от ДФЕС се предвижда, че всяко лице, което притежава гражданство на държава членка, е също така гражданин на Съюза, с правата и задълженията, предвидени от Договорите и Хартата;

И.  като има предвид, че свободното движение е една от четирите основни свободи на ЕС, залегнали в Договорите като ключов елемент на европейската интеграция, и е сред най-ценните права на гражданите на ЕС;

Й.  като има предвид, че правото на свободно движение и упражняването му е от централно значение за гражданството на ЕС; като има предвид, че гражданите на ЕС може все още да се сблъскват с редица съществуващи или нови пречки пред упражняването на правата им на свободно движение и пребиваване, като например прекомерни изисквания към документацията, тежки процедури за получаване на право на пребиваване, трудности при достъпа до здравни услуги или продължителни процедури за получаване на достъп до работа или признаване на професионалните квалификации; като има предвид, че някои европейски граждани са били обект на експулсиране или заповед за експулсиране в рамките на ЕС;

К.  като има предвид, че създаването на Шенгенското пространство и интегрирането на достиженията на правото от Шенген в рамката на ЕС значително повишава свободата на движение на територията на ЕС и е едно от най-големите постижения на процеса на европейска интеграция; като има предвид, че в своите заключения № 9166/3/11 и № 9167/3/11 от 9 юни 2011 г. Съветът на Европейския съюз потвърди успешното приключване на процеса на оценка и техническата готовност на България и Румъния да се присъединят към Шенгенското пространство;

Л.  като има предвид, че сигурността е една от областите, с които са свързани най-големите опасения на гражданите на ЕС; като има предвид, че ЕС следва да помогне на своите граждани да усетят, че тяхната свобода е защитена и че безопасността им е гарантирана на територията на Съюза, като същевременно гарантира, че техните свободи и права се зачитат и защитават в еднаква степен, като има предвид, че тероризмът представлява глобална заплаха, срещу която трябва да се предприемат ефективни мерки на местно и национално равнище и на равнището на ЕС, за да се гарантира безопасността на европейските граждани;

М.  като има предвид, че съгласно изготвената от Комисията оценка на въздействието, придружаваща Директива (ЕС) 2015/637, почти седем милиона граждани на ЕС пътуват или живеят извън ЕС на места, където собствената им държава няма посолство или консулство; като има предвид, че броят на непредставените граждани на ЕС се очаква да нарасне до най-малко десет милиона души до 2020 г.; като има предвид, че гражданите на ЕС, живеещи на територията на трета държава, в която държавата членка, на която те са граждани, няма представителство, имат правото да се ползват от закрилата на дипломатическите и консулските органи на всяка държава членка при същите условия като гражданите на тази държава;

Н.  като има предвид, че Договорът от Лисабон укрепи гражданството на ЕС, включително посредством въвеждането на европейската гражданска инициатива (ЕГИ), чрез която гражданите имат възможността да изискват действия от страна на ЕС; като има предвид, че използването на ЕГИ до момента, освен че постави практически и правни предизвикателства пред организаторите, не отговори на очакванията относно законодателното въздействие;

О.  като има предвид, че опитът показва, че държавите в процес на присъединяване имат желание да спазват критериите за присъединяване относно демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, както и да постигат напредък по отношение на положението на малцинствата; като има предвид, че в момента липсва адекватна рамка, която да гарантира изпълнението на тези критерии след присъединяването и по този начин да защити гражданите на ЕС от последиците от нарушения на критериите за присъединяване;

П.  като има предвид, че с изключение на производствата за установяване на нарушение, в момента ЕС разполага само с инструменти с ограничена ефикасност, за да реагира на системни и институционални прояви на дискриминация, расизъм и ксенофобия срещу малцинствата в държавите членки; като има предвид, че производствата за установяване на нарушение не обхващат заплахите, които попадат извън приложното поле на вторичното законодателство на ЕС;

Р.  като има предвид, че гражданите на ЕС от ромски произход съставляват най-голямата и най-уязвимата малцинствена група в ЕС; като има предвид, че ромите са подложени на многопластова дискриминация и социална изолация в Европа; като има предвид, че инструментите на актовете с незадължителен характер, като например рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите (НСИР), са допринесли само в ограничена степен да се гарантира, че държавите членки изпълняват своите задължения за спазване на стандартите за основните права на човека по отношение на защитата на малцинствата, и за предприемането на мерки във връзка с институционалните прояви на дискриминация;

С.  като има предвид, че европейските граждани с увреждания продължават да се сблъскват с много пречки при получаването на достъп до пазара на труда и до образование и обучение, изложени са на по-висок риск от бедност и социална изолация в сравнение с хората без увреждания и срещат затруднения да участват пълноценно в обществото и да упражняват правата си;

Т.  като има предвид, че насилието срещу жените продължава да е широко разпространено в рамките на ЕС; като има предвид, че ЕС и неговите държави членки трябва да предприемат всички необходими мерки за насърчаване и защита на правата на всички жени;

У.  като има предвид, че съгласно член 25 от Хартата „Съюзът признава и зачита правото на възрастните хора да водят достоен и независим живот и да участват в социалния и културния живот“;

Ф.  като има предвид, че рискът от лишаване от избирателни права на граждани, които се преместват от своите държави на произход в друга държава членка, може да попречи на гражданите на ЕС да упражняват правото си да се преместят в друга държава членка и да пребивават там;

Х.  като има предвид, че в рамките на ограниченията на международното право всяка държава има суверенното правомощие да решава кои са нейни граждани; като има предвид, че лицата без гражданство често са изложени на риск от задържане и нищета; като има предвид, че съществува силна връзка между гражданството на ЕС и липсата на гражданство поради възможността за достъп до гражданство на ЕС или неговата загуба от живеещи в държави членки лица без гражданство, на които е предоставено гражданство на държава членка или чието гражданство на държава членка е отнето;

Ц.  като има предвид, че някои от най-важните последици от очакваното оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз се отнасят до правния статут, правата и задълженията на гражданите на Обединеното кралство, живеещи в Европейския съюз, и на гражданите на ЕС, живеещи в Обединеното кралство, от момента, в който влезе в сила оттеглянето;

Ч.  като има предвид, че милиони граждани, които са се възползвали от правото да живеят, да създадат семейство, да работят, да учат и да се пенсионират в Обединеното кралство и в ЕС 27 и са направили решаващ житейски избор въз основа на тези права, сега са изправени пред значителна несигурност и безпокойство относно своето бъдеще;

1.  призовава Съвета на ЕС и Европейския съвет да осигурят възможност на всички държави, които изпълняват необходимите технически критерии, да станат членки на Шенгенското пространство, така че всички граждани на ЕС да могат да се ползват от свободата на движение, без да бъдат затруднявани от гранични проверки;

2.  призовава Комисията редовно да наблюдава прилагането на Директива 2004/38/ЕО в държавите членки и да предприеме подходящи мерки за премахване на потенциалните пречки пред свободата на движение; приветства инструмента за електронно обучение относно правото на свободно движение на гражданите на Съюза, който помага на местните администрации за по-доброто разбиране на правата и задълженията, които съпровождат свободното движение;

3.  припомня, че законодателството на ЕС по въпроса за сигурността следва да бъде актуално, ефективно и ефикасно по отношение на предотвратяване, откриване и реагиране на развиващите се заплахи за сигурността; призовава за неотложното прилагане на Европейската програма за сигурност, по-добро прилагане на съществуващите правни инструменти на ЕС в тази област, както и за по-ефикасен обмен на информация и координация между държавите членки и с агенциите на ЕС; приветства инициативите на Комисията за засилване на сътрудничеството в областта на сигурността между държавите членки и напълно подкрепя установяването на по-ефикасен обмен на информация между държавите членки и с агенциите на ЕС; подчертава значението на пълното зачитане на основните права в борбата срещу тероризма; подчертава, че хармонизацията на вътрешните и външните действия на ЕС в областта на сигурността е от съществено значение за ефикасната защита на гражданите на ЕС;

4.  призовава институциите на ЕС и държавите членки да засилят усилията за изграждане на ефективен и истински Съюз на сигурност, който се занимава с всички измерения на терористичната заплаха;

5.  счита дерадикализацията и предотвратяването на радикализацията за абсолютен приоритет за ЕС и категорично подкрепя засилването на конкретни междусекторни програми, насочени към образователни, доброволни и културни дейности, работа с младежи и програми за дерадикализация в институциите, местните общности, гражданското общество, религиозните общности и регионалните администрации; счита, че една всеобхватна политика в тази област следва да бъде придружена от дългосрочни проактивни процеси на дерадикализация в съдебната сфера; подчертава необходимостта от разработване на стратегии за социално приобщаване и политики за борба с дискриминацията; призовава държавите членки да разглеждат радикализацията чрез цялостен подход и да се възползват от експертния опит на Мрежата за осведоменост по въпросите на радикализацията, създадена по инициатива на Комисията; подчертава, че предотвратяването на радикализацията може да бъде подпомагано и чрез дейности, финансирани от програми на ЕС, като например европейските структурни и инвестиционни фондове, „Хоризонт 2020“ и „Европа за гражданите“;

6.  подчертава, че защитата на основните права е ключов фактор, с който се дава възможност на гражданите на ЕС да участват пълноценно в демократичния живот на Съюза; припомня своята резолюция от 25 октомври 2016 г., в която се препоръчва да се създаде всеобхватен механизъм на Съюза за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права(2) като допълнителен инструмент, способен да подобри защитата и насърчаването на правата на човека, в т.ч. Правата, свързани с гражданството, и да увеличи доверието на гражданите в институциите на ЕС;

7.  отбелязва, че гражданите на ЕС имат право да се обръщат към Европейския омбудсман, което е едно от основните права, предоставени от европейското гражданство;

8.  припомня, че през периода 1 януари 2013 – 30 юни 2016 г. по-голямата част от жалбите, получени от Европейския омбудсман, се отнасяха до твърдение за липса на прозрачност, както беше подчертано в съобщението на Комисията от 24 януари 2017 г., озаглавен „Относно напредъка към ефективно гражданство на ЕС за периода 2013 – 2016 г.“ (COM(2017)0032); изразява убеждението си, че прозрачността и почтеността на институциите на ЕС са съществено условие за изграждането на доверие и увереност в гражданите на ЕС, за доближаване на гражданите до ЕС и за привличането им към участие в неговите дейности, както и за осигуряването на възможност те да упражняват пълноценно правата си, свързани с гражданството; посочва, че гражданите следва да имат достъп до цялата необходима информация в това отношение и че тази информация следва да бъде представена по възможно най-ясен и разбираем начин; изисква от всички институции и органи на ЕС да предприемат мерки във връзка с все още съществуващите слабости в съответствие с разпоредбите, наред с другото, на член 9 и член 10, параграф 3 от ДЕС, член 15 от ДФЕС и членове 41 – 42 от Хартата;

9.  отбелязва, че гражданското образование и междукултурният диалог подобряват разбирането от страна на гражданите относно значението на участието в социалния и политическия живот, а образованието в областта на правата на човека повишава тяхната осведоменост относно правата им и ги възпитава в зачитане на правата на другите; насърчава държавите членки да включат образованието относно демократичното гражданство и относно правата на човека в учебните програми в училище, за да осигурят на учащите се познания, разбиране и умения, но и да ги подготвят да бъдат активни в обществото в посока защитаване и насърчаване на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава;

10.  призовава за пълно и ефективно прилагане на Директива (ЕС) 2015/637, за да осигурят консулска закрила на гражданите на ЕС в трети държави, в които техните държави членки нямат представителство;

11.  призовава Комисията да представи предложение за нов, по-сигурен формат на временния документ за пътуване на ЕС за непредставените граждани на ЕС извън ЕС, чийто паспорт е бил откраднат, изгубен, унищожен или временно не е на разположение, за да се гарантира, че те наистина могат да се върнат у дома;

12.  подчертава, че ЕГИ е иновативен инструмент за демокрация на участието в Европейския съюз, чрез който гражданите имат възможността да изразяват своите очаквания и да направляват развитието на политиките на ЕС; посочва обаче, че във функционирането на ЕГИ съществуват значителни пропуски, които следва да се разгледат, така че ЕГИ да стане по-ефективна; изразява загриженост относно последващите действия на Комисията във връзка с успешните инициативи;

13.  подчертава, че на жертвите на престъпления и тероризъм трябва да бъде гарантирано подходящо равнище на права без дискриминация в целия ЕС, както и че те следва да бъдат третирани с уважение и достойнство и да получават подходяща подкрепа в съответствие с индивидуалните им потребности и с потребностите на техните семейства; подчертава, че все по-голям брой европейски граждани са жертва на терористични нападения в държава, която не е тяхната собствена, и поради това настоятелно призовава за създаването на протоколи в държавите членки, за да се помогне на европейците, които не са граждани на съответната държава, в случай на терористично нападение, в съответствие с Директива (ЕС) 2015/0281 относно борбата с тероризма; подчертава необходимостта от специална директива за защита на жертвите на тероризма;

14.  счита, че за да се придаде съдържание на позоваванията на малцинствата и равенството между всички граждани на ЕС, направени съответно в членове 2 и 9 от ДЕС, и за да се постигне по-успешно потенциалът на гражданството на ЕС, ЕС трябва да увеличи усилията си, за да гарантира защитата на ценностите, на които се основава ЕС, както и на правата на малцинствата;

15.  изтъква факта, че националните, етническите, религиозните и езиковите малцинства в Европа от векове живеят заедно или успоредно с културите на мнозинствата; счита, че спазването от страна на ЕС на задължението съгласно ДЕС за зачитане, опазване и развитие на културното и езиковото многообразие на Европа в ЕС както между държавите членки, така и в самите тях, ще укрепи значително връзките между гражданите и европейския проект; счита, че ЕС следва да определи високи стандарти за защита на малцинствата, като се започне със стандартите, кодифицирани в международни правни инструменти като тези на Съвета на Европа, и че тези стандарти следва да бъдат интегрирани трайно в правна уредба, гарантираща демокрацията, принципите на правовата държава и основните права в ЕС; насърчава всички държави членки да ратифицират незабавно и изцяло Рамковата конвенция за защита на националните малцинства и Европейската харта за регионалните или малцинствените езици и да изпълняват договорите добросъвестно; припомня също така необходимостта от прилагане на принципите, разработени в рамките на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ);

16.  изразява съжаление във връзка с дългогодишната липса на напредък относно предложението от 2008 г. за директива за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация; отново отправя призива си към Съвета да приеме предложението възможно най-скоро;

17.  отбелязва, че в Регламента на ЕС за създаване на програма „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014 – 2020 година се посочва, че за постигането на целта, определена в член 3, параграф 3 от ДЕС, с програмата се утвърждават и защитават правата на детето;

18.  счита, че системната дискриминация на гражданите от ромски произход в техните родни държави, както и изселването и експулсирането, на които са подложени, когато упражняват правото си на свободно преместване и пребиваване в друга държава членка, са в противоречие с основното право на недопускане на дискриминация въз основа на етническия произход и с правото на преместване и пребиваване в друга държава членка, като по този начин подлагат на изпитание основите на правата, произтичащи от гражданството на ЕС; призовава държавите членки да извършват регистрация при раждането без дискриминация и да предприемат незабавни коригиращи мерки, за да гарантират удостоверяването на самоличността на всички техни граждани, за да се избегне отказът на достъп на членовете на ромската общност до всички съществени основни услуги; призовава държавите членки да предприемат активни стъпки, чрез своите местни органи, за да гарантират, че всяко дете е регистрирано; призовава Комисията да извърши оценка и наблюдение на положението в държавите членки, да споделя най-добри практики относно удостоверяването на самоличността и закрилата на хората, чието гражданство не е признато и които нямат достъп до документи за самоличност, и да започне кампании за повишаване на осведомеността относно значението на регистрацията при раждането;

19.  приветства факта, че в изготвения от Комисията Доклад за гражданството за 2017 г. се изтъква като приоритет необходимостта от засилване и подобряване на участието на гражданите; отбелязва обаче със съжаление, че в доклада не се споменава по никакъв начин правото на отправяне на петиция, правото да се сезира Европейският омбудсман, правото на достъп до документи или начина за укрепване на тези права;

20.  осъжда всички форми на дискриминация и насилие срещу лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица (ЛГБТИ); насърчава Комисията и държавите членки да приемат законодателство и политики за борба с хомофобията и трансфобията; насърчава Комисията да предложи програма, която да гарантира равни права и възможности, основани на сексуалната ориентация и половата идентичност, като същевременно се зачитат компетенциите на държавите членки;

21.  счита, че свободните медии и свободният достъп до отворен интернет са изключително важни компоненти на демокрацията;

22.  приветства подписването на 13 юни 2017 г. на присъединяването на ЕС към Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие; изразява обаче съжаление, че ограничаването до две области – въпроси, свързани със съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси и въпроси, свързани с убежището и забраната за връщане, поражда правна несигурност по отношение на обхвата на присъединяването на ЕС; настоятелно призовава държавите членки да ускорят преговорите относно ратифицирането и прилагането на Конвенцията от Истанбул; подчертава, че за да бъдат по-ефективни мерките за борба с насилието срещу жените, тези мерки следва да са придружени от действия за насърчаване на финансовата независимост на жените; призовава Комисията да предприеме допълнителни действия по въпроса за основаните на пола икономически неравенства и равновесието между професионалния и личния живот;

23.  потвърждава, че законодателството на ЕС в областта на равното третиране изисква създаването на национални органи по въпросите на равенството; призовава Комисията да предложи на държавите членки насоки относно начина на функциониране на тези органи и как да се гарантират независимостта, ефективността, правомощията и ресурсите (включително EQUINET), от които те се нуждаят, за да могат да предприемат мерки във връзка с дискриминацията и да насърчават равното третиране; призовава националните органи по въпросите на равенството, както и EQUINET, да изпълняват възложените им задачи и да засилят сътрудничеството си в областта на борбата с дискриминацията и насърчаване на равното третиране; припомня значението на програмата „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014 – 2020 година за по-нататъшното предоставяне на практическа подкрепа за борба с дискриминацията на местно равнище; призовава Комисията да приеме в съобщение своя стратегически ангажимент за равенство между половете за периода 2016 – 2019 г.; припомня, че ЕС се основава на принципа на равенство между жените и мъжете, както и че този принцип може да бъде осъществен единствено ако е интегриран във всички политики на ЕС; отбелязва непропорционалното въздействие на множествената дискриминация върху жените; насърчава държавите членки да работят с регионалните и местните органи, правоприлагащите органи, националните органи за равенство и организациите на гражданското общество за повишаване на мониторинга по отношение на взаимосвързаността между различните основания за дискриминация;

24.  призовава Комисията и държавите членки, като страни по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, да интегрират достъпността, участието, недопускането на дискриминация и равенството в законодателството на ЕС, така че европейските граждани с увреждания да упражняват своите основни права на равни начала с другите хора;

25.  призовава Комисията и държавите членки да използват всички налични финансови, законодателни и спомагателни инструменти за насърчаване на съобразено с нуждите на възрастните хора общество и остаряването в добро здраве за европейските граждани, наред с другото, чрез приобщаващи пазари на труда, иновативни и гъвкави схеми за работа, достъп до обучение, наличие на качествено здравеопазване и въвеждане на продукти и услуги на електронното здравеопазване;

26.  приветства инициативата за Европейски корпус за солидарност, която разкрива възможности за младите хора да участват в доброволческа дейност или да работят по проекти в собствената си държава или в чужбина, и приветства инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“, която дава възможност на европейците да участват в програми за хуманитарна помощ в целия свят;

27.  счита, че гражданите, които се местят и пребивават в друга държава членка, следва да имат възможност да упражняват правото си да гласуват на националните избори в своята държава на произход; призовава държавите членки, които лишават от избирателни права своите граждани, решили да живеят в друга държава членка за продължителен период от време, да облекчат условията за запазването на правото на тези граждани да гласуват в националните избори;

28.  отново изразява своята позиция, че защитата на правата и интересите на гражданите на ЕС-27, които живеят или са живели в Обединеното кралство, и на гражданите на Обединеното кралство, които живеят или са живели в ЕС-27, трябва да се разглежда като абсолютен приоритет в преговорите по споразумението за оттегляне; освен това счита, че задълженията за Обединеното кралство и ЕС в тази връзка следва да се основават на реципрочност, равнопоставеност, симетричност, недопускане на дискриминация, справедливо третиране, както и пълно зачитане на целостта на правото на ЕС, включително Хартата на основните права и рамката за нейното прилагане.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

6.11.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

44

6

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ahmedov Ademov, Gerard Batten, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Daniel Dalton, Rachida Dati, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Max Andersson, André Elissen, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Julia Reda, Sofia Ribeiro, Bart Staes, Julie Ward, Wim van de Camp

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

44

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström

ECR

Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Sofia Ribeiro, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Wim van de Camp, Axel Voss

S&D

Monika Beňová, Miriam Dalli, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Karin Kadenbach, Dietmar Köster, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Elly Schlein, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Max Andersson, Julia Reda, Judith Sargentini, Bart Staes

6

-

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

André Elissen, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

3

0

ECR

Daniel Dalton, Marek Jurek, Monica Macovei

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

Приети текстове, P8_TA(2017)0102.

(2)

Приети текстове, P8_TA(2016)0409.


СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование (23.10.2017  )

на вниманието на комисията по петиции

относно доклада относно гражданството на ЕС за 2017 г.: Укрепване на правата на гражданите в Съюз на демократична промяна

(2017/2069(INI))

Докладчик по становище: Кристина Либацка

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по петиции да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  подчертава ролята на образованието, обучението, културата и спорта за насърчаването на правата, свързани с гражданството на ЕС, активната гражданска позиция и солидарността, както и за укрепването на общите ни европейски ценностите, въз основа на член 20 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 9 от Договор за Европейския съюз; признава, че чрез транснационално и междукултурно сътрудничество и транснационален и междукултурен обмен програмите на ЕС като „Еразъм+“, „Права, равенство и гражданство“, „Европа за гражданите“ и „Творческа Европа“ допринасят за постигането на посочените по-горе цели;

2.  подчертава, че програма „Европа за гражданите“ насърчава по-доброто разбиране на гражданските права и задължения в ЕС; поради тази причина препоръчва следващото поколение на програмата да бъде прието с правно основание, даващо възможност на Парламента да участва равностойно със Съвета като съзаконодател и да разполага с повече човешки и финансови ресурси, за да се увеличи броят на подпомаганите проекти;

3.  подчертава значението на насърчаването на развитието на преносими умения чрез програмата „Еразъм +“, които засилват междукултурното разбирателство и активното участие в характеризиращите се с многообразие общества;

4.  припомня, че са необходими постоянни усилия, за да се увеличи осведомеността на гражданите на ЕС относно правата им, както и за да се гарантира, че тези права се прилагат по еднакъв начин в целия ЕС, като се изтъкват възможностите, които произтичат от членството в ЕС; подчертава ролята на учебните заведения в повишаването на осведомеността сред младите хора за техните права в ЕС и утвърждаването на активното гражданско участие; призовава Комисията във връзка с това да предостави обща рамка за получаването на знания относно ЕС в училище; насърчава държавите членки да предприемат подходящи мерки, за да гарантират, че подобна рамка е включена ефективно в учебните планове на училищата; споделя мнението на Комисията, че в допълнение към това, повишаването на осведомеността за правата, свързани с гражданството на ЕС, изисква сътрудничество на европейско, национално, регионално и местно равнище; подчертава, че за тази цел на всички равнища, и по-специално на регионално и местно равнище, следва да е налице подходящо и специфично обучение;

5.  счита, че с цел да се гарантира, че на всички граждани на ЕС са ефективно гарантирани равни права, образователните системи следва да бъдат финансово достъпни и приобщаващи, с особено внимание спрямо намиращите се в най-неблагоприятно положение и уязвими категории, както и следва да осигуряват висококачествено образование, което насърчава активното гражданско участие и ученето през целия живот, което отговаря на икономическите и социалните потребности;

6.  припомня необходимостта от оказване на подкрепа на учителите и образователните специалисти да включат в процеса на преподаването информация за правата и гражданството на ЕС; подчертава, в този контекст, необходимостта от допълнително насърчаване и развитие на онлайн платформите, като например портала за училищно образование (School Education Gateway), Академията за учители (Teacher Academy) и Отвореното образование Европа (Open Educational Europe), така че специалистите да могат да имат достъп до новаторски материали за многоезично образование, включително и такива, които са адаптирани за студентите със специални потребности, които да им помогнат да вдъхновяват и мотивират учещите се при обучението за ЕС;

7.  подчертава ролята на мобилността за личностното развитие на младите хора чрез засилване на обучението и културния обмен, като по този начин се подобри разбирането на активното гражданство и неговото практикуване; насърчава държавите членки да подкрепят програми на ЕС, които насърчават мобилността;

8.  оценява значението на културата, изкуството и науката като неделими аспекти на активното гражданство на ЕС; изтъква тяхната роля за укрепване на споделеното чувство на гражданите за принадлежност към нашия Съюз, насърчаване на взаимното разбирателство и поощряване на междукултурния диалог;

9.  насърчава повишаването на осведомеността по отношение на европейските ценности и правата на гражданите в ЕС сред учащите се на всички възрасти чрез формално, неформално и самостоятелно учене, с цел да се подобрят междукултурното разбирателство и солидарността в Европа;

10.  счита, че е важно да се насърчава постигането на разбиране за европейската култура и ценности сред мигрантите, с цел да се улесни тяхното интегриране, както и да се благоприятства междукултурният диалог, като се насърчава културата на произход на мигрантите и се укрепват техните основни граждански умения;

11.  приветства намерението на Комисията за засилване на участието на гражданите в демократичния живот на ЕС; подкрепя насърчаването на демократичното участие на гражданите чрез засилване на гражданския диалог, повишаване на разбирането от страна на гражданите на ролята на законодателството на ЕС в ежедневието им, и чрез изтъкване на активното и пасивното право да гласуват в местни и европейски избори, независимо къде пребивават в рамките на ЕС; приканва Комисията да използва в тази връзка социалните медии и цифровите инструменти, със специален акцент върху увеличаването на участието на младите хора и хората с увреждания; призовава за разработването и прилагането на инструменти за електронна демокрация, като например онлайн платформи, с оглед по-прякото участие на гражданите в демократичния живот на ЕС, което би благоприятствало тяхната ангажираност;

12.  припомня значението на разширяването и задълбочаването на структурирания диалог с гражданите относно техните права, като по този начин се идентифицират пречките, с които се сблъскват гражданите в упражняването на тези права и се подобряват наблюдението и ефективността на програмите и инициативите на ЕС в тази област;

13.  подчертава значението на ролята на медиите и услугите на информационното общество и следователно призовава Комисията и държавите членки да създадат правна рамка за насърчаване на плурализма и независимостта на медиите и достъпността на обективна информация за гражданите;

14.  призовава Комисията да разработи специфични критерии, особено по отношение на аспектите на образованието, за да направи оценка на изпълнението и постиженията на европейски програми за насърчаване на активното гражданство;

15.  подчертава необходимостта от това да се гарантира, че гражданите с увреждания и уязвимите граждани могат да се ползват пълноценно от правата и възможностите, предоставяни от гражданството на ЕС; насърчава всички държави — членки на ЕС, да прилагат карта на ЕС за хората с увреждания с цел да се улесни мобилността на лицата с увреждания в ЕС; подчертава необходимостта от подобряване на достъпността на уебсайтовете на ЕС за хората с увреждания;

16.  подкрепя преразглеждането на европейската гражданска инициатива с цел подобряване на достъпността и лесното ѝ използване; подчертава необходимостта да се подобри функционирането и обществената осведоменост относно европейската гражданска инициатива с цел максимално използване на нейния потенциал за насърчаване на участието на гражданите и за демократичен дебат;

17.  призовава държавите членки да изпълнят работния план на ЕС за младежта за 2016 – 2018 г., като акцентират върху насърчаването на активното гражданско участие, както и върху насърчаването на социалното приобщаване и на участието на младите хора в демократичния и обществения живот в ЕС;

18.  подчертава факта, че високата младежка безработица и несигурните възможности за бъдещето са източник на сериозна загриженост за европейската младеж; във връзка с това припомня целите, определени в Декларацията от Братислава и пътната карта за „създаване на обещаващи икономически перспективи за всички, съхраняване на нашия начин на живот и осигуряване на по-добри възможности за младите хора“; призовава Комисията да продължи своите усилия за подкрепа на младите хора, като им се предоставят нови възможности в областта на образованието, обучението и заетостта;

19.  подчертава ролята на стажовете и чиракуването, за да се помогне на студентите и дипломираните висшисти да придобият практически знания и професионален опит; подкрепя, във връзка с това, създаването на единна централизирана платформа за трансгранични стажове и професионална практика, както се предлага в обществените консултации;

20.  подчертава значението на доброволческата дейност като основен елемент на програмите, които насърчават активното гражданско участие; насърчава разработването на учебни програми, обхващащи образователно съдържание и гражданското участие, както и отчитането в попълването на кредитите за учебните програми на доброволческата дейност;

21.  подчертава, че доброволческата дейност не може да замести платената трудова заетост и изтъква основната идея, че платените работни места осигуряват чувство на принадлежност към една общност, ангажираност и участие в обществения живот, и в крайна сметка, гражданска ангажираност;

22.  подчертава ролята на спорта, особено на местно равнище, за да се допринесе за активното гражданство чрез насърчаване на взаимното разбирателство и уважение, като същевременно се насърчават ценностите и принципите на ЕС; насърчава Комисията да продължи да подкрепя спортни инициативи, които запазват практиката на активно гражданско участие и гражданските ценности, като така се развива чувство за обща принадлежност.

23.  насърчава Комисията да продължи да оказва подкрепа на действия и инициативи, които насърчават гражданските права и активното гражданство; подчертава факта, че новите инициативи в тази област следва да бъдат допълващи към съществуващите мерки и не следва да засягат бюджетите на текущите програми;

24.  приветства инициативата на Комисията за създаване на инструмент за онлайн обучение, който да се използва от местните и регионалните общности, за да се улесни по-доброто разбиране и подходящото прилагане на правилата за свободно движение, както и създаването на „единен цифров портал“, за да се предоставя онлайн информация за гражданите и предприятията на единния пазар на ЕС; отбелязва, че тези инструменти следва да предоставят последователна и лесна за ползване информация за правата на гражданите в ЕС и прилагането им на практика; посочва, че тези инструменти следва да бъдат свързани със съществуващите в тази област инструменти, като „Europe Direct" и портала „Вашата Европа“;

25.  подчертава значението на обмена и разпространяването на най-добри практики за стимулиране на познанието за правата на гражданите на ЕС и тяхното участие в гражданския и политическия живот в целия ЕС;

26.  подчертава, че е важно членовете на ЕП и други видни европейски фигури да повишават осведомеността по отношение на правата на гражданите на ЕС, особено сред младите хора,

27.  подкрепя изготвянето и разпространението на печатни продукти и мултимедийни продукции на всички официални езици на ЕС с акцент върху повишаването на осведомеността на гражданите на ЕС относно техните права и за укрепване на способността им да упражняват правата си ефективно;

28.  посочва, че понятието за гражданство на ЕС допринася за създаването на едно по-сплотено европейско общество, като по този начин се насърчават взаимното разбирателство, междукултурният диалог и транснационалното сътрудничество.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

10.10.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, María Teresa Giménez Barbat, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Rupert Matthews, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krystyna Łybacka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Michel Reimon, Remo Sernagiotto

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Miltiadis Kyrkos, Jarosław Wałęsa, Patricija Šulin

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

24

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat

ECR

Angel Dzhambazki, Remo Sernagiotto

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Curzio Maltese

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Patricija Šulin, Sabine Verheyen, Jarosław Wałęsa, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Miltiadis Kyrkos, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward

Verts/ALE

Michel Reimon, Helga Trüpel

2

-

ECR

Rupert Matthews

ENF

Dominique Bilde

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по конституционни въпроси (16.11.2017)

на вниманието на комисията по петиции

Доклад относно гражданството на ЕС за 2017 г.: Укрепване на правата на гражданите в Съюз на демократична промяна

(2017/2069(INI))

Докладчик по становище: Кристиан Дан Преда

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по петиции да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства непрекъснатите усилия на Комисията да гарантира, че правата на гражданите на ЕС се защитават, и насърчава по-нататъшната им защита чрез прилагане на разпоредбите на Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“) и съответните разпоредби на Договорите за ЕС; припомня, че съгласно член 9 от Договора за ЕС и член 20 от ДФЕС лице, което притежава гражданство на държава членка, е гражданин на ЕС; изразява убеденост, че гражданите на ЕС ще могат изцяло да упражняват своите права само ако държавите членки и институциите на ЕС поемат твърд ангажимент за тяхната защита; призовава Комисията да насърчава политики и да провежда кампании и дейности, насочени към повишаване на осведомеността относно правата на гражданите и наличните инструменти за упражняването на тези права;

2.  изразява ангажираност със засилването на демократичното измерение на европейските избори чрез реформиране на настоящото европейско законодателство за изборите с цел увеличаване на участието на гражданите и на доверието в демократичната система на ЕС; счита, че повишената прозрачност и информираност, ефективният и недискриминационен достъп до информация, както и подновяването на демократичните практики, новите системи за гласуване, включително инструментите за електронна демокрация, и намаляването на цифровото разделение между държавите членки по отношение на цифровата инфраструктура ще насърчат развитието на истинско европейско публично пространство; изразява убеждение, че по-добрата и по-целенасочена информация относно европейските политики и въздействието на законодателството на ЕС върху ежедневието на гражданите ще подобри избирателната активност на изборите за Европейски парламент; припомня необходимостта от насърчаване на участието в изборите за Европейски парламент, като увеличи видимостта на политическите партии на европейско равнище, и че укрепването на европейския характер на изборите за Европейски парламент е споделена отговорност на ЕС и неговите държави членки;

3.  предупреждава относно възможната правна несигурност по отношение на правата на гражданите на ЕС, живеещи в Обединеното кралство, и правата на гражданите на Обединеното кралство, живеещи в ЕС, произтичаща от оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС; счита, че всички неделими права следва да бъдат защитени в споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство и споразумението относно бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство, както и че бързо следва да бъде постигнато споразумение относно тези права и други въпроси, като например достъп до здравни грижи; подчертава, че всяко споразумение следва да се основава на принципа на реципрочност и недискриминация; припомня във връзка с това своята резолюция от 5 април 2017 г. относно преговорите с Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се оттегли от Европейския съюз;(1)

4.  припомня, че през периода от 1 януари 2013 г. – 30 юни 2016 г. по-голямата част от жалбите, получени чрез Европейския омбудсман, се отнасяха до твърдение за липса на прозрачност, както беше подчертано от Комисията в нейния доклад от 24 януари 2017 г., озаглавен „Относно напредъка към ефективно гражданство на ЕС за периода 2013 – 2016 г.(2); изразява убеденост, че пълната прозрачност и пълната почтеност от страна на институциите на ЕС представляват съществено условие за изграждането на доверие и сигурност за гражданите на ЕС и за възможността те да се възползват изцяло от и да упражняват гражданските си права; призовава всички институции и органи на ЕС да премахнат съществуващите недостатъци в съответствие с разпоредбите, наред с другото, на член 9 и член 10, параграф 3 от ДЕС, член 15 от ДФЕС и членове 41 и 42 от Хартата;

5.  отбелязва предложението на Комисията за преразглеждане на регламента относно Европейската гражданска инициатива, за да се подобри нейното функциониране; призовава Комисията, във връзка с това и освен необходимите технически изменения, да включи разпоредби, целящи да се преразгледат условията за правната допустимост и изискванията за регистриране на Европейска гражданска инициатива, както и процедурите за нейното разглеждане, като за отправна точка вземе предвид решенията на Общия съд по делата Minority SafePack (T-646/13) и Stop TTIP (T-754/14); силно подкрепя този регламента като важен инструмент за демокрацията на участието, който, ако се използва в пълния си потенциал, би могъл да увеличи доверието на гражданите в институциите на ЕС и да допринесе за изграждането на по-приобщаващ Европейски съюз;

6.  счита, че като има предвид нарастващото въздействие на онлайн сферата и на социалните медии върху живота на гражданите, европейските институции следва да продължат да разработват нови механизми и публични политики, които имат за цел да защитават основните права на физическите лица в цифровата среда, като се постави акцент върху тяхната свобода на изразяване, правото им на неприкосновеност на личния живот и на защита на техните лични данни, добро име и личен имидж, особено в случая на непълнолетните лица;

7.  счита, че сигурността на гражданите на ЕС и борбата срещу тероризма следва да представляват основен приоритет за ЕС; приветства стъпките, предприети от ЕС за укрепване на Съюза на сигурност; призовава за бързо въвеждане на оперативна съвместимост на информационните системи на ЕС в областта на сигурността, миграцията и управлението на границите, които следва да са в съответствие с принципите на ЕС за защита на данните; припомня, че е необходимо да се намери подходящ баланс между сигурността и защитата на основните права; подчертава, че координацията на вътрешните и външните действия на ЕС в областта на сигурността е от съществено значение за ефикасната защита на гражданите на ЕС и тяхното доверие в способността на ЕС да им гарантира сигурност; припомня, че консулската закрила е от ключово значение за осигуряването на тази защита в чужбина, и счита, че в съответствие с препоръките на Комисията следва да се предприемат по-нататъшни стъпки за хармонизиране и модернизиране на правилата за временните документи за пътуване;

8.  призовава отново Комисията да даде нов тласък на процеса на присъединяване на ЕС към Европейската конвенция за защита на правата на човека в съответствие със задълженията, произтичащи от член 6 от ДЕС, като проучи решения за преодоляване на възраженията, изразени в становището на Съда на Европейския съюз от 18 декември 2014 г.; счита, че присъединяването на ЕС към Конвенцията ще се подобри значително за защитата на основните права на гражданите на ЕС и ще спомогне за постигането на съгласувана система за защита на правата на човека в Европа.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

28.9.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

14

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Michał Boni, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Jérôme Lavrilleux, Cristian Dan Preda, Jasenko Selimovic, Rainer Wieland

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

14

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

PPE

Michał Boni, Elmar Brok, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Cristian Dan Preda, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Claudia Țapardel

5

-

ECR

Morten Messerschmidt

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Barbara Spinelli

NI

Diane James

VERTS/ALE

Pascal Durand

0

0

 

 

Забележка: Перванш Берес (S&D) заяви, че също е гласувала „за“ проекта на становище

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

Приети текстове, P8_TA(2017)0102.

(2)

COM(2017) 0032.


СТАНОВИЩЕ на комисията по правата на жените и равенството между половете (26.9.2017)

на вниманието на комисията по петиции

относно „Доклад относно гражданството на ЕС за 2017 г.: Укрепване на правата на гражданите в Съюз на демократична промяна“

(2017/2069(INI))

Докладчик по становище: Анхела Валина

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата комисия по петиции да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за резолюция

Позоваване 6 a (ново)

 

Предложение за резолюция

Изменение

 

- като взе предвид предложението за регламент на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (преработен текст) (COM(2016)0411),

Изменение    2

Предложение за резолюция

Съображение A a (ново)

 

Предложение за резолюция

Изменение

 

Аа. като има предвид, че укрепването на правата на гражданите и демократичните институции включва борба срещу дискриминацията и неравенството между половете в съответствие с целите за устойчиво развитие;

Изменение    3

Предложение за резолюция

Съображение З a (ново)

 

Предложение за резолюция

Изменение

 

За. като има предвид, че недостатъчното представителство на жените на ръководни позиции, особено в политиката и в стопанската сфера на равнище управителен съвет, възпрепятства развитието на способностите и отслабва участието на жените в демократичния живот на ЕС;

Изменение    4

Предложение за резолюция

Съображение З б (ново)

 

Предложение за резолюция

Изменение

 

Зб. като има предвид, че участието и водещата роля на жените в процеса на вземане на политически решения все още е засегнато от различни пречки, като например устойчивостта на стереотипите, основани на пола, и последиците от неотдавнашната икономическа криза, както и отрицателното ѝ отражение върху въпросите, свързани с равенството между половете;

Изменение    5

Предложение за резолюция

Съображение З г (ново)

 

Предложение за резолюция

Изменение

 

Зг. като има предвид, че продължават да съществуват значителни пропуски в защитата на жертвите на основано на пола насилие и на домашно насилие на територията на ЕС в случаи на трансгранични семейни спорове;

Изменение    6

Предложение за резолюция

Съображение Й a (ново)

 

Предложение за резолюция

Изменение

 

Йа. като има предвид, че дискриминацията, пред която са изправени жените на територията на ЕС, е пречка пред постигането на равенство; като има предвид, че жените все още не са достатъчно представени като гласоподаватели, както и на ръководни позиции, независимо дали това се отнася за изборните длъжности, публичната администрация, академичните среди, медиите или за частния сектор; като има предвид, че широко разпространената множествена дискриминация, пред която са изправени жените, както и непропорционалният брой на жените, които са засегнати от бедност и социално изключване, са пречка пред пълноценното упражняване на техните права, свързани с гражданството;

Изменение    7

Предложение за резолюция

Параграф 1

 

Предложение за резолюция

Изменение

1. отбелязва доклада на Комисията „Доклад за гражданството на ЕС, 2017 г.“, който съдържа изброяване на приоритети по области на дейност; изразява съмнение дали тези приоритети ще представляват ефективен отговор на притесненията на гражданите; изразява съжаление относно липсата на ясно определени, конкретни ангажименти за следващите три години;

1. отбелязва доклада на Комисията „Доклад за гражданството на ЕС, 2017 г.“, който съдържа изброяване на приоритети по области на дейност; изразява съмнение дали тези приоритети ще представляват ефективен отговор на притесненията на гражданите; изразява съжаление относно липсата на ясно определени, конкретни ангажименти за следващите три години; счита, че не е обърнато дължимото внимание на включването на равенството между половете като приоритет, тъй като то се появява само като второстепенна точка в рамките на последната тема „Засилване на сигурността и популяризиране на равенството“;

Изменение    8

Предложение за резолюция

Параграф 4

 

Предложение за резолюция

Изменение

4. изразява съжаление, че за почти едно десетилетие вече е постигнат малък напредък по отношение на приемането на директивата за борба с дискриминацията, която ще е приложима в целия ЕС; призовава всички институции на ЕС да приключат съответните преговори възможно най-скоро;

4. изразява съжаление, че за почти едно десетилетие вече е постигнат малък напредък по отношение на приемането на директивата за борба с дискриминацията, която ще е приложима в целия ЕС; призовава всички институции на ЕС да приключат съответните преговори възможно най-скоро, като обръщат дължимото внимание на включването на свързаното с равенството между половете измерение;

Изменение    9

Предложение за резолюция

Параграф 6 б (нов)

 

Предложение за резолюция

Изменение

 

6б. приветства предложението на Комисията за подписване и сключване на споразумението за присъединяване на ЕС към Конвенцията от Истанбул и отново потвърждава подкрепата си за присъединяването на ЕС към Конвенцията от Истанбул на широка основа и без резерви; призовава за подобряване на събирането на данни, разбити по форма на насилие, за всички форми на насилие, обхванати от Конвенцията, в сътрудничество с Европейския институт за равенство между половете (EIGE), с цел да се разработи обща методология за сравняване на базите данни и анализите; призовава всички държави членки, които все още не са направили това, да ратифицират своевременно Конвенцията от Истанбул; призовава Комисията да предложи директива относно насилието срещу жените;

Изменение    10

Предложение за резолюция

Параграф 6 в (нов)

 

Предложение за резолюция

Изменение

 

6в. призовава Съвета да положи повече усилия за постигане на напредък във връзка с директивата относно жените в управителните съвети;

Изменение    11

Предложение за резолюция

Параграф 6 г (нов)

 

Предложение за резолюция

Изменение

 

6г. призовава Комисията и държавите членки да предприемат конкретни мерки, за да отговорят на нуждите на уязвимите граждани, които са подложени на комбинирана множествена дискриминация, която им пречи да упражняват своите права или да участват пълноценно в обществото, например жените с увреждания, етническите малцинства, жените имигранти и жените бежанци, или тези, които са засегнати от бедност и социално изключване;

Изменение    12

Предложение за резолюция

Параграф 6 д (нов)

 

Предложение за резолюция

Изменение

 

6д. отново заявява, че гарантирането на способността на лицата, подложени на комбинирана множествена дискриминация, като например жени и момичета с увреждания, да упражняват своите права, свързани с гражданството, изисква цялостен подход, включващ целенасочени политики, от комбинирано събиране на данни до образователни програми и мерки за социално приобщаване; приканва Комисията и държавите членки да изготвят и публикуват стратегии за борба с комбинираната дискриминация;

Изменение    13

Предложение за резолюция

Параграф 6 e (нов)

 

Предложение за резолюция

Изменение

 

6е. подчертава необходимостта от борба с насилието, основано на пола, на което са подложени жените и момичетата и ЛГБТИ лицата в политиката и в публичната сфера, включително онлайн тормоз и сплашване;

Изменение    14

Предложение за резолюция

Параграф 6 ж (нов)

 

Предложение за резолюция

Изменение

 

6ж. отново отправя своя призив към Комисията да приеме своя Стратегически ангажимент за равенство между половете за периода 2016 – 2019 г. под формата на съобщение; припомня, че ЕС се гради на принципа на равенство между жените и мъжете, както и че този принцип може да бъде прилаган единствено чрез стратегическо интегриране във всички политики на ЕС;

Изменение    15

Предложение за резолюция

Параграф 6 з (нов)

 

Предложение за резолюция

Изменение

 

6з. приветства представянето от страна на Комисията на пакета за равновесие между професионалния и личния живот и призовава всички институции да приложат тези мерки във възможно най-кратки срокове;

Изменение    16

Предложение за резолюция

Параграф 6 й (нов)

 

Предложение за резолюция

Изменение

 

6й. призовава Комисията и държавите членки да насърчават по-нататъшно сътрудничество в ситуации, в които работниците получават обезщетения и плащат вноски в различни държави – членки на ЕС, чрез засилване на трансграничния обмен на информация между различните органи в областта на социалното осигуряване, така че всички вноски да могат да бъдат взети надлежно предвид при изчисляването на пенсионните права; насочва вниманието към разликата в заплащането и пенсиите между жените и мъжете в ЕС, която все още съществува и която, в съчетание с мерките за строги икономии и съкращенията в публичния сектор, намалява възможността за реална икономическа самостоятелност на милиони жени;

Изменение    17

Предложение за резолюция

Параграф 6 к (нов)

 

Предложение за резолюция

Изменение

 

6к. призовава Комисията и държавите членки да използват активно фондовете на ЕС като инструменти за засилване на равенството между половете; призовава по-специално за прилагане на интегрирането на принципа на равенство между половете в рамките на ОСП и политиките на сближаване в селските райони;

Изменение    18

Предложение за резолюция

Параграф 6 л (нов)

 

Предложение за резолюция

Изменение

 

6л. настоятелно призовава Комисията да продължава да интегрира принципа на равенство между половете във всички политики на ЕС, като обръща специално внимание на оценките на въздействието и последващите оценки на законодателството и политиките;

Изменение    19

Предложение за резолюция

Параграф 9 a (нов)

 

Предложение за резолюция

Изменение

 

9а. призовава Комисията и държавите членки непрекъснато да насърчават представителството на жените на ръководни позиции, особено в процеса на вземане на политически решения и на равнището на управителните съвети на предприятията, и да улесняват навлизането на жените на ръководни позиции чрез премахване на свързаните с пола стереотипи и чрез насърчаване на участието на жените в обучение на работното място, заедно с други инструменти на политиката, като например равновесие между професионалния и личния живот, за да им се даде възможност да упражняват в пълна степен своите права, произтичащи от гражданството на ЕС;

Изменение    20

Предложение за резолюция

Параграф 9 б (нов)

 

Предложение за резолюция

Изменение

 

9б. подчертава, че качественото образование за всички възрасти, независимо дали е формално, неформално или самостоятелно, е от решаващо значение за увереното упражняване на демократичните права на гражданите и за функционирането на демократичното общество, както и за преодоляване на дискриминацията и предразсъдъците и на неравенството между половете; отново подчертава необходимостта от инвестиции в гражданството и гражданското образование и в образованието в областта на равенството между половете в цяла Европа;

Изменение    21

Предложение за резолюция

Параграф 9 в (нов)

 

Предложение за резолюция

Изменение

 

9в. подчертава значението на политическото участие на децата и младите хора, особено на жените и момичетата; призовава за повече действия от страна на Комисията и държавите членки за гарантиране на правата на децата и за насърчаване на активното им участие;

Изменение    22

Предложение за резолюция

Параграф 10 a (нов)

 

Предложение за резолюция

Изменение

 

10a. призовава Комисията и държавите членки да насърчават допълнителни мерки, за да се гарантира справедлив и равен достъп на жените до всички политически, културни и социални сфери като необходимо условие за ефективното упражняване на правата на гражданите в ЕС;

Изменение    23

Предложение за резолюция

Параграф 11

 

Предложение за резолюция

Изменение

11. счита, че реформирането, въз основа на законодателна инициатива на Парламента, на Акта за избирането на членове на ЕП е възможност Съюзът да стане по-демократичен, която не трябва да се пропуска; изтъква факта, че хиляди европейци споделят тази гледна точка, както е видно от европейската гражданска инициатива „Let me vote“ („Позволете ми да гласувам“), която има за цел да даде възможност на гражданите да гласуват на мястото си на пребиваване; поздравява Комисията за това, че тя проучва възможностите гражданите на ЕС от други държави членки, които са упражнили правото си на свободно движение, да гласуват на национални избори в държавата, в която пребивават; настоятелно призовава Комисията да разработи конкретен план за действие за въвеждането на електронно гласуване с оглед на изборите за Европейски парламент през 2019 г.;

11. счита, че реформирането, въз основа на законодателна инициатива на Парламента, на Акта за избирането на членове на ЕП е възможност Съюзът да стане по-демократичен, която не трябва да се пропуска; изтъква факта, че хиляди европейци споделят тази гледна точка, както е видно от европейската гражданска инициатива „Let me vote“ („Позволете ми да гласувам“), която има за цел да даде възможност на гражданите да гласуват на мястото си на пребиваване; поздравява Комисията за това, че тя проучва възможностите гражданите на ЕС от други държави членки, които са упражнили правото си на свободно движение, да гласуват на национални избори в държавата, в която пребивават; призовава Съвета да включи кандидатски листи с балансирано по пол участие, в които да се редуват жени и мъже, в рамките на следващото преразглеждане на европейското избирателно право; настоятелно призовава Комисията да разработи конкретен план за действие за въвеждането на електронно гласуване с оглед на изборите за Европейски парламент през 2019 г.;

Изменение    24

Предложение за резолюция

Параграф 12

 

Предложение за резолюция

Изменение

12. изразява убеждението си, че свободните медии и достъпът до различни гледни точки, както в обществото, така и в медиите, са абсолютно необходими, за да има стабилна демокрация; подчертава необходимостта от определянето на политика на ЕС за справяне с антиевропейската пропаганда и невярната информация; предлага институциите на ЕС да създадат европейски телевизионен канал, който излъчва във всички държави членки;

12. изразява убеждението си, че свободните медии и достъпът до различни гледни точки, както в обществото, така и в медиите, са абсолютно необходими, за да има стабилна демокрация, и че медийната грамотност е от съществено значение и следва да се развива от ранна възраст; подчертава необходимостта от определянето на политика на ЕС за справяне с антиевропейската пропаганда и невярната информация; предлага институциите на ЕС да създадат европейски телевизионен канал, който излъчва във всички държави членки;

Изменение    25

Предложение за резолюция

Параграф 12 a (нов)

 

Предложение за резолюция

Изменение

 

12а.  призовава Комисията и държавите членки да поощряват мерки за борба с дискриминационните изказвания срещу жени, както и със стереотипите, свързани с пола;

Изменение    26

Предложение за резолюция

Параграф 15 а (нов)

 

Предложение за резолюция

Изменение

 

15a. призовава Комисията и държавите членки да разработят подходящи инструменти за интегриране на принципа на равенство между половете, да си сътрудничат тясно с местните органи и общности, за да се предотвратяват и разследват нарушенията, и да предоставят необходимите грижи и помощ на жени, които са станали жертви на сексуална експлоатация, дискриминация и маргинализация на пазара на труда;

Изменение    27

Предложение за резолюция

Параграф 15 б (нов)

 

Предложение за резолюция

Изменение

 

15б. призовава за засилено сътрудничество между държавите членки с цел да се осигури защита на жертвите на насилие, основано на пола, както и да се отчита висшият интерес на детето в случаите на трансгранични семейни спорове;

Изменение    28

Предложение за резолюция

Параграф 15 в (нов)

 

Предложение за резолюция

Изменение

 

15в. призовава Комисията и държавите членки да приемат ефективни мерки за увеличаване на възможностите за жените и момичетата да участват в програми на ЕС, които включват трансгранична мобилност като студенти, преподаватели и изследователи;

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

25.9.2017

 

 

 


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.11.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

2

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Eleonora Evi, Peter Jahr, Rikke Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Notis Marias, Marlene Mizzi, Cristian Dan Preda, Gabriele Preuß, Laurenţiu Rebega, Virginie Rozière, Yana Toom, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Michela Giuffrida, Demetris Papadakis, Julia Pitera, Sven Schulze, Igor Šoltes, Ángela Vallina

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Martina Anderson, Inés Ayala Sender


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

23

+

ALDE

ECR

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Beatriz Becerra Basterrechea, Yana Toom, Cecilia Wikström

Rikke Karlsson

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Peter Jahr, Svetoslav Hristov Malinov, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Sven Schulze, Jarosław Wałęsa

Inés Ayala Sender, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Demetris Papadakis, Gabriele Preuß, Virginie Rozière

Margrete Auken, Igor Šoltes, Tatjana Ždanoka

2

-

ECR

ENF

Notis Marias

Laurenţiu Rebega

4

0

EFDD

GUE/NGL

Eleonora Evi

Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Ángela Vallina

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация