Postupak : 2017/0193(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0386/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0386/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 12/12/2017 - 5.10

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0483

PREPORUKA     ***
PDF 455kWORD 55k
30.11.2017
PE 610.799v02-00 A8-0386/2017

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Švicarske Konfederacije o povezivanju njihovih sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova

(13076/2017 – C8-0415/2017 – 2017/0193(NLE))

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Izvjestitelj: Christofer Fjellner

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Švicarske Konfederacije o povezivanju njihovih sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova

(13076/2017 – C8-0415/2017 – 2017/0193(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (13076/2017),

–  uzimajući u obzir Sporazum između Europske unije i Švicarske Konfederacije o povezivanju njihovih sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova (13073/2017),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 192. stavkom 1. i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0415/2017),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. te članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0386/2017),

1.  daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Švicarskoj Konfederaciji.


OBRAZLOŽENJE

Sustav EU-a za trgovanje emisijama (ETS EU-a) temelj je ambiciozne europske klimatske politike. Postoji od 2005. i najveći je svjetski sustav određivanja gornjih granica emisija i trgovanja emisijskim dozvolama. Obuhvaća industrijske proizvođače, proizvođače električne energije i zračni promet te je najvažniji alat koji EU ima na raspolaganju za smanjenje emisija stakleničkih plinova u skladu s ciljem Europskog vijeća iz 2014. da se emisije stakleničkih plinova smanje za najmanje 40 % do 2030. u usporedbi s razinama iz 1990. godine.

Sektori obuhvaćeni sustavom ETS EU-a moraju smanjiti svoje emisije za 43 % u odnosu na 2005., dok se u sektorima izvan sustava ETS one moraju smanjiti za 30 %. Tržišni mehanizam u sustavu ETS EU-a omogućuje fleksibilnost te isplativo i učinkovito smanjenje emisija, uz istovremeno očuvanje međunarodne konkurentnosti energetski intenzivnih industrija EU-a s fiksnim dugoročnim pravilima.

Sada će se ETS EU-a povezati sa švicarskim sustavom trgovanja emisijama (švicarski ETS). Povezivanje tih dvaju sustava trgovanja emisijama omogućuje sudionicima jednog sustava da upotrebljavaju jedinice iz povezanog sustava za ispunjenje obveze. Tako se tržište širi i povećava se raspoloživost mogućnosti smanjenja, čime se pak poboljšava učinkovitost trgovanja emisijskim jedinicama i smanjuju troškovi.

Udio EU-a u globalnim emisijama stakleničkih plinova iznosi samo deset posto i stoga EU ne može sam zaustaviti globalno zatopljenje. Da bi se zaustavilo globalno zatopljenje, potrebna nam je klimatska politika koju će i drugi slijediti. A da bismo to postigli, naša klimatska politika mora biti isplativa te poticati rast, stvaranje radnih mjesta i tehnološki razvoj. Suradnja s regijama diljem svijeta i povezivanje drugih sustava za trgovanje emisijama sa sustavom ETS EU-a od neupitne je važnosti i jedan je od najučinkovitijih načina borbe protiv klimatskih promjena. Prema tome, povezivanje sustava ETS EU-a sa švicarskim ETS-om prvi je i važan korak k tome da i drugi onečišćivači preuzmu svoj dio odgovornosti i da se ostvari dugoročan cilj politike EU-a u pogledu povezivanja većeg broja sustava trgovanja emisijama s EU-om te da se učinkovito ostvare naši klimatski ciljevi.

Švicarski ETS ispunjava zahtjeve koji su postavljeni za povezivanje sa sustavom ETS EU-a, u skladu s člankom 25. Direktive o uspostavi sustava ETS EU-a. Švicarski ETS kompatibilan je sa sustavom ETS EU-a i sličan mu je. Obuhvaćeni su isti plinovi i industrijski sektori te se primjenjuju jednaki pragovi za uključivanje. U švicarskom ETS-u, koji je od 2013. postao obvezan za velike, energetski intenzivne industrije, također je utvrđena gornja granica emisija stakleničkih plinova.

Nadalje, godišnje smanjenje količine emisijskih jedinica u švicarskom ETS-u u skladu je s godišnjim smanjenjem u ETS-u EU-a. Metodologije dodjele u oba sustava također su kompatibilne. Standardna metoda je dražba, a referentne vrijednosti koriste se za dodjelu besplatnih emisijskih jedinica industrijama u prijelaznom razdoblju. Aktualno razdoblje trgovanja obuhvaća iste godine, od 2013. do 2020., a oba sustava predviđaju slične kazne za situacije kad se ne preda dovoljan broj emisijskih jedinica.

Jedina veća razlika jest činjenica da švicarski ETS za sada ne obuhvaća zrakoplovne aktivnosti. Međutim, Švicarska se priprema za uključivanje zrakoplovstva u svoj ETS, što odražava pravila sustava ETS EU-a. To je ključan dio sporazuma o povezivanju, baš kao i uvrštavanje odredbi kojima se osigurava kompatibilnost dvaju sustava do 2030., čak i nakon što 2021. završe trenutačna preispitivanja tih sustava.

Klimatske promjene prekogranični su problem koji se najbolje može rješavati na razini EU-a i na globalnoj razini. Kako bi utjecao na druge aktere diljem svijeta i potaknuo ih da ga slijede, EU mora poslužiti kao primjer i kombinirati smanjenje emisija stakleničkih plinova s očuvanjem konkurentnosti. To će se osigurati predloženim povezivanjem sustava ETS EU-a sa švicarskim ETS-om. Povezivanjem će se smanjiti emisije stakleničkih plinova, a istovremeno zaštititi međunarodna konkurentnost energetski intenzivnih industrija EU-a tijekom postupnog prijelaza na gospodarstvo s niskim emisijama ugljika te zadržati poticaji za dugoročno ulaganje u tehnologije s niskim emisijama ugljika.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Sporazum između Europske unije i Švicarske Konfederacije o povezivanju njihovih sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova

Referentni dokumenti

13076/2017 – C8-0415/2017 – COM(2017)04272017/0193(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

24.11.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

29.11.2017

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

29.11.2017

ITRE

29.11.2017

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

AFET

14.9.2017

ITRE

11.10.2017

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Christofer Fjellner

13.9.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

27.11.2017

 

 

 

Datum usvajanja

28.11.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

59

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Nicola Caputo, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Peter Jahr, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Younous Omarjee, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Tiemo Wölken

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Richard Ashworth, Pál Csáky, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Datum podnošenja

30.11.2017


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

59

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Richard Ashworth, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Julie Girling, Bolesław G. Piecha, John Procter

GUE/NGL

Stefan Eck, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Younous Omarjee, Anja Hazekamp

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Pál Csáky, Angélique Delahaye, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Peter Jahr, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Tomáš Zdechovský

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

3

-

EFDD

Julia Reid, Marco Valli

ENF

Sylvie Goddyn

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna napomena