Procedură : 2016/0382(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0392/2017

Texte depuse :

A8-0392/2017

Dezbateri :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Voturi :

PV 17/01/2018 - 10.4
CRE 17/01/2018 - 10.4
Explicaţii privind voturile
PV 13/11/2018 - 4.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0009
P8_TA(2018)0444

RAPORT     ***I
PDF 3238kWORD 622k
6.12.2017
PE 597.755v02-00 A8-0392/2017

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare)

(COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Raportor: José Blanco López

(Reformare - articolul 104 din Regulamentul de procedură)

ERATE/ADDENDA
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU A PERSOANELOR DE LA CARE RAPORTORUL A PRIMIT CONTRIBUȚII
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE
 ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI
 AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare
 AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 AVIZ al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală
 AVIZ al Comisiei pentru petiții
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare)

(COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))

(Procedura legislativă ordinară – reformare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0767),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 194 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0500/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 26 aprilie 2017(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative(2),

–  având în vedere scrisoarea din ... 2017 a Comisiei pentru afaceri juridice, adresată Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, în conformitate cu articolul 104 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere articolele 104 și 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei pentru dezvoltare, cel al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, cel al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, precum și cel al Comisiei pentru petiții (A8-0392/2017),

A.  întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea Comisiei nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare, modificată pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Referirea 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 194 alineatul (2),

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 194 și articolul 191 alineatul (1),

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Promovarea formelor regenerabile de energie este unul dintre obiectivele politicii privind uniunea energetică. Intensificarea utilizării energiei din surse regenerabile, împreună cu economiile de energie și creșterea eficienței energetice, constituie o componentă importante ale pachetului de măsuri necesare pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru respectarea Acordului de la Paris din 2015 privind schimbările climatice și a cadrului privind energia și clima al Uniunii pentru 2030, inclusiv a obiectivului obligatoriu de reducere a emisiilor în Uniune, până în 2030, cu cel puțin 40 % sub nivelurile din 1990 . De asemenea, aceasta joacă un rol important în promovarea siguranței alimentării cu energie, a dezvoltării tehnologice și a inovației și în oferirea unor oportunități de ocupare a forței de muncă și de dezvoltare regională, în special în zonele rurale și în cele izolate sau în regiunile cu o densitate scăzută a populației.

(2)  Promovarea formelor regenerabile de energie este unul dintre obiectivele politicii privind uniunea energetică în conformitate cu articolul 194 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Intensificarea utilizării energiei din surse regenerabile, împreună cu economiile de energie și creșterea eficienței energetice, constituie o componentă esențială a pachetului de măsuri necesare pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru respectarea angajamentului asumat de Uniune în temeiul Acordului de la Paris din 2015 privind schimbările climatice și pentru satisfacerea necesității de a realiza neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon pe plan intern până cel târziu în 2050. De asemenea, aceasta joacă un rol fundamental în promovarea securității aprovizionării cu energie, a energiei sustenabile la prețuri accesibile, a dezvoltării tehnologice și a inovației, precum și a rolului de lider în domeniul tehnologic și industrial, asigurând beneficii sociale, de mediu și de sănătate și oportunități majore de ocupare a forței de muncă și de dezvoltare regională, în special în zonele rurale și în cele izolate, în regiunile cu o densitate scăzută a populației și în zonele care trec printr-un proces de dezindustrializare parțială.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Acordul de la Paris a stabilit obiective mult mai ambițioase la nivel mondial în ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice, iar semnatarii săi s-au angajat să mențină creșterea temperaturii medii globale cu mult sub 2°C peste nivelurile preindustriale și să continue eforturile pentru limitarea acestei creșteri a temperaturii la 1,5°C peste nivelurile preindustriale. Uniunea trebuie să se pregătească pentru reduceri mult mai drastice și mai rapide ale emisiilor decât se prevăzuse anterior, pentru a trece la un sistem energetic foarte eficient și bazat pe surse regenerabile cel târziu până în 2050. În același timp, aceste reduceri sunt fezabile la costuri mai mici decât fusese estimat anterior, având în vedere ritmul de dezvoltare și implementare a tehnologiilor din domeniul energiei din surse regenerabile, precum energia eoliană și solară.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  În special, creșterea numărului îmbunătățirilor tehnologice, a stimulentelor pentru utilizarea și extinderea transportului public, a utilizării tehnologiilor eficiente din punct de vedere energetic și a promovării utilizării energiei din surse regenerabile în sectorul energiei electrice și în cel al încălzirii și răcirii, precum și în sectorul transportului constituie instrumente foarte eficace , împreună cu măsurile de eficiență energetică, pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în Uniune și a gradului de dependență al Uniunii față de gazul și de țițeiul importat.

(3)  În special, reducerea consumului de energie, creșterea numărului îmbunătățirilor tehnologice, extinderea transportului public, utilizarea tehnologiilor eficiente din punct de vedere energetic și promovarea utilizării energiei din surse regenerabile în sectorul energiei electrice și în cel al încălzirii și răcirii, precum și în sectorul transportului constituie instrumente foarte eficace, împreună cu măsurile de eficiență energetică, pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în Uniune și a dependenței energetice a Uniunii.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Directiva 2009/28/CE stabilea un cadru de reglementare pentru promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, care stabilea obiective naționale obligatorii privind ponderea surselor regenerabile de energie în consumul de energie și în transporturi, obiective ce trebuiau îndeplinite până în 2020. Comunicarea Comisiei din 22 ianuarie 201412 stabilea un cadru pentru viitoare politici privind energia și clima ale Uniunii și promova o înțelegere comună a modului de dezvoltare a politicilor respective după 2020. Comisia propunea ca obiectivul Uniunii pentru 2030 privind ponderea energiei din surse regenerabile consumate în Uniune să fie de cel puțin 27 %.

(4)  Directiva 2009/28/CE a instituit un cadru de reglementare pentru promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, stabilind obiective naționale obligatorii privind ponderea surselor regenerabile de energie în consumul de energie și în transporturi, obiective ce trebuie îndeplinite până în 2020.

__________________

 

12 „Un cadru pentru politica privind clima și energia în perioada 2020-2030” (COM/2014/015 final).

 

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Consiliul European din octombrie 2014 a sprijinit acest obiectiv, indicând faptul că statele membre își pot stabili propriile obiective naționale mai ambițioase.

eliminat

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  În rezoluțiile sale privind „Un cadru pentru politica privind clima și energia în perioada 2020-2030” și „Raportul intermediar privind progresele înregistrate în domeniul energiei din surse regenerabile”, Parlamentul European s-a exprimat în favoarea unui obiectiv obligatoriu al Uniunii pentru 2030 privind o pondere de cel puțin 30 % a surselor regenerabile de energie în consumul final de energie total, subliniind faptul că obiectivul ar trebui implementat prin intermediul unor obiective naționale individuale care să țină seama de situația și de potențialul specific al fiecărui stat membru.

(6)  În rezoluția sa din 5 februarie 2014 referitoare la un cadru pentru 2030 pentru politici în domeniul climei și al energiei, Parlamentul European s-a exprimat în favoarea unui obiectiv obligatoriu al Uniunii pentru 2030 privind o pondere de cel puțin 30 % a surselor regenerabile de energie în consumul final de energie total, subliniind faptul că obiectivul ar trebui implementat prin intermediul unor obiective naționale individuale care să țină seama de situația și de potențialul specific al fiecărui stat membru. În rezoluția sa din 23 iunie 2016 referitoare la raportul intermediar privind progresele înregistrate în domeniul energiei din surse regenerabile, Parlamentul European a mers și mai departe, subliniind poziția sa anterioară privind un obiectiv al Uniunii de cel puțin 30 % și accentuând că, având în vedere Acordul de la Paris și reducerile recente ale costurilor tehnologiilor legate de energia din surse regenerabile, este de dorit ca obiectivele să fie mult mai ambițioase.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  În consecință, ar trebui să se țină seama de obiectivele ambițioase stabilite în Acordul de la Paris și de dezvoltarea tehnologică, inclusiv de reducerea costurilor investițiilor în energia din surse regenerabile.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Prin urmare este oportună instituirea unui obiectiv obligatoriu al Uniunii privind o pondere de cel puțin 27 % a energiei din surse regenerabile. Statele membre ar trebui să își definească propriile contribuții la realizarea acestui obiectiv în cadrul planurilor lor energetice și climatice naționale integrate, prin procesul de guvernanță stabilit în Regulamentul [privind guvernanța].

(7)  Prin urmare este oportună instituirea unui obiectiv obligatoriu al Uniunii privind o pondere de cel puțin 35 % a energiei din surse regenerabile, carefie însoțit de obiective naționale.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  Obiectivele privind energia din surse regenerabile ale statelor membre ar trebui să fie stabilite ținând cont de obligațiile asumate în temeiul Acordului de la Paris privind schimbările climatice, de potențialul enorm care încă există pentru energia din surse regenerabile și de investițiile necesare pentru a realiza tranziția energetică.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7b)  Obiectivului Uniunii de 35 % ar trebui transpus în obiective individuale pentru fiecare stat membru, avându-se în vedere o alocare echitabilă și adecvată, care să ia în considerare PIB-ul statelor membre și diferențele privind punctele de plecare și potențialele lor, inclusiv nivelul energiei din surse regenerabile care trebuie atins până în 2020.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Instituirea unui obiectiv obligatoriu al Uniunii privind energia din surse regenerabile pentru 2030 ar încuraja în continuare dezvoltarea de tehnologii de producție a energiei din surse regenerabile și ar oferi certitudine pentru investitori. Un obiectiv definit la nivelul Uniunii ar lăsa o mai mare flexibilitate statelor membre, pentru ca acestea să își poată îndeplini obiectivele de reducere a gazelor cu efect de seră în modul cel mai rentabil și în conformitate cu circumstanțele, mixurile energetice și capacitățile lor specifice de producere a energiei din surse regenerabile.

(8)  Instituirea unui obiectiv obligatoriu al Uniunii privind energia din surse regenerabile pentru 2030 ar încuraja în continuare dezvoltarea de tehnologii de producție a energiei din surse regenerabile și ar oferi certitudine pentru investitori.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Statele membre ar trebui să analizeze măsura în care utilizarea diferitelor tipuri de surse de energie este compatibilă cu obiectivul de limitare a încălzirii globale la 1,5°C peste nivelurile preindustriale și cu obiectivul unei economii fără combustibili fosili și totodată al unei economii cu emisii scăzute de carbon. Competența de a adopta acte în acest sens ar trebui să îi fie delegată Comisiei pentru a evalua contribuția la aceste obiective a diferitelor tipuri de surse regenerabile de energie, pe baza perioadei de amortizare și a rezultatelor în comparație cu combustibilii fosili, și pentru a analiza posibilitatea de a propune o perioadă de amortizare maximă admisibilă drept criteriu de sustenabilitate, în special pentru biomasa lignocelulozică.

Justificare

Amendamentul face trimitere la criteriul de sustenabilitate de la articolul 26, care este unul dintre elementele cruciale ale reformării Directivei privind energia din surse regenerabile.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Statele membre ar trebui să ia măsuri suplimentare în eventualitatea în care ponderea energiei din surse regenerabile la nivelul Uniunii nu respectă traiectoria Uniunii către obiectivul privind o pondere de cel puțin 27 % a energiei din surse regenerabile. După cum s-a stabilit în Regulamentul [privind guvernanța], în cazul în care Comisia identifică un decalaj în materie de ambiție în decursul evaluării planurilor energetice și climatice naționale integrate, ea poate lua măsuri la nivelul Uniunii pentru a asigura îndeplinirea obiectivului. În cazul în care Comisia identifică un decalaj în materie de finalizare în decursul evaluării planurilor energetice și climatice naționale integrate, statele membre ar trebui să aplice măsurile prevăzute în Regulamentul [privind guvernanța], care le oferă o suficientă flexibilitate de alegere.

eliminat

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Schemele de sprijin pentru energia electrică produsă din surse regenerabile s-au dovedit a fi o modalitate eficace de încurajare a implementării energiei din surse regenerabile. Dacă și când statele membre hotărăsc să implementeze scheme de sprijin, sprijinul respectiv ar trebui acordat într-o formă care, pe cât posibil, să nu denatureze funcționarea piețelor energiei electrice. În acest scop, un număr din ce în ce mai mare de state membre alocă sprijin într-o formă în care sprijinul este acordat în plus față de veniturile de pe piață.

(15)  Schemele de sprijin pentru energia electrică produsă din surse regenerabile s-au dovedit a fi o modalitate eficace de încurajare a implementării energiei din surse regenerabile. Dacă și când statele membre hotărăsc să implementeze scheme de sprijin, sprijinul respectiv ar trebui acordat într-o formă care, pe cât posibil, să nu denatureze funcționarea piețelor energiei electrice. În acest scop, un număr din ce în ce mai mare de state membre alocă sprijin într-o formă în care sprijinul este acordat în plus față de veniturile de pe piață, ținându-se seama totodată de caracteristicile specifice ale diferitelor tehnologii și de capacitățile diferite ale micilor și marilor producători de a răspunde semnalelor pieței.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Producerea de energie electrică din surse regenerabile ar trebui implementată la costul cel mai mic posibil pentru consumatori și pentru contribuabili. Atunci când concep scheme de sprijin și când alocă sprijin, statele membre ar trebui să urmărească reducerea la minimum a costului general de implementare al sistemului, ținând pe deplin seama de necesitățile de dezvoltare a rețelei și a sistemului, de mixul energetic rezultat și de potențialul pe termen lung al tehnologiilor.

(16)  Producerea de energie electrică din surse regenerabile, inclusiv stocarea energiei, ar trebui implementată astfel încât să reducă la minimum costul pe termen lung al tranziției energetice pentru consumatori și pentru contribuabili. Atunci când concep scheme de sprijin și când alocă sprijin, statele membre ar trebui să urmărească reducerea la minimum a costului general de implementare al sistemului, ținând pe deplin seama de necesitățile de dezvoltare a rețelei și a sistemului, de mixul energetic rezultat și de potențialul pe termen lung al tehnologiilor. Statele membre ar trebui, de asemenea, să acorde sprijin instalațiilor utilizând proceduri de ofertare care pot fi specifice sau neutre din punct de vedere tehnologic.

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a)  În concluziile sale privind „Cadrul pentru politica privind clima și energia 2030” din octombrie 2014, Consiliul European a subliniat importanța unui grad mai ridicat de interconectare a pieței interne a energiei și necesitatea unui sprijin suficient pentru a integra niveluri tot mai mari de energie din surse regenerabile variabile, permițând astfel Uniunii să își îndeplinească obiectivele ambițioase de lider în tranziția energetică. Prin urmare, este important și urgent ca nivelul de interconectare să crească și să se realizeze progrese pentru a îndeplini obiectivele convenite de Consiliul European cu scopul de a exploata la maximum potențialul uniunii energetice.

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Considerentul 16 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16b)  Atunci când concep scheme de sprijin pentru sursele regenerabile de energie, statele membre ar trebui să țină seama de principiile economiei circulare și de ierarhia deșeurilor stabilită de UE. Prevenirea generării de deșeuri și reciclarea deșeurilor ar trebui să fie opțiunea prioritară. Statele membre ar trebui să evite crearea unor scheme de sprijin care ar fi contrare obiectivelor privind tratarea deșeurilor și ar putea duce la o utilizare ineficientă a deșeurilor reciclabile. Statele membre ar trebui, de asemenea, să se asigure că măsurile introduse în temeiul prezentului regulament nu vor fi contrare obiectivelor Directivei 2008/98/UE.

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Considerentul 16 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16c)  În ceea ce privește utilizarea surselor biotice de energie, statele membre ar trebui să introducă garanții pentru protejarea biodiversității și prevenirea epuizării sau a pierderii ecosistemelor și pentru prevenirea oricărei devieri de la utilizările existente care ar avea un impact negativ direct sau indirect asupra biodiversității, a solului sau a echilibrului global al gazelor cu efect de seră.

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Considerentul 16 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16d)  Statele membre ar trebui să promoveze și să prefere utilizarea surselor regenerabile autohtone, în măsura în care acest lucru este posibil, și să evite situațiile de denaturare care au ca efect importuri extensive de resurse din țările terțe. În acest sens, ar trebui să fie avută în vedere și promovată o abordare bazată pe ciclul de viață.

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Considerentul 16 e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16e)  Comunitățile de energie din surse regenerabile, orașele și autoritățile locale ar trebui să aibă dreptul de a participa la scheme de sprijin disponibile pe picior de egalitate cu alți mari participanți. În acest scop, statele membre ar trebui să fie autorizate să adopte măsuri, inclusiv să furnizeze informații, sprijin tehnic și financiar, prin punctele de contact administrative unice menționate la articolul 16 din prezenta directivă, să reducă cerințele administrative, să prevadă criterii de ofertare axate pe comunitate, să creeze ferestre de licitație adaptate pentru comunitățile de energie din surse regenerabile sau să le permită acestora să fie remunerate prin intermediul sprijinului direct.

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Considerentul 16 f (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16f)  Planificarea infrastructurilor necesare pentru generarea de energie electrică din surse regenerabile ar trebui să ia în considerare în mod adecvat politicile legate de participarea la proiecte a persoanelor afectate, inclusiv a populațiilor indigene, respectând pe deplin drepturile funciare ale acestora.

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Considerentul 16 g (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16g)  Consumatorilor ar trebui să li se furnizeze informații complete, inclusiv informații privind economiile datorate eficienței energetice a sistemelor de încălzire și răcire și privind costurile de funcționare mai scăzute ale vehiculelor electrice, care să le permită consumatorilor să facă alegeri individuale în ceea ce privește energiile regenerabile și să evite stagnarea tehnologică.

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Considerentul 16 h (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16h)  Atunci când se stimulează dezvoltarea pieței surselor regenerabile de energie, este necesar să se țină cont de impactul negativ asupra celorlalți participanți de pe piață. Prin urmare, schemele de sprijin ar trebui să reducă riscul de denaturări ale pieței și denaturările concurenței.

Justificare

Biomasa, în special biomasa din sectorul forestier, reprezintă o materie primă valoroasă pentru industria lemnului care impulsionează economia zonelor rurale din Europa. În consecință, cererea crescută de biomasă din sectorul forestier nu ar trebuie să provoace denaturări majore ale pieței în sectorul respectiv.

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a)  Statele membre ar trebui să aibă obligația de a deschide treptat și parțial schemele de sprijin către proiecte situate în alte state membre la un nivel care să reflecte fluxurile fizice dintre statele membre, însă, în afară de această cotă obligatorie, deschiderea schemelor de sprijin ar trebui să rămână voluntară. Statele membre au potențiale diferite de energie regenerabilă și gestionează diferite scheme de sprijin la nivel național pentru energia din surse regenerabile. Majoritatea statelor membre aplică scheme de sprijin care oferă avantaje doar pentru energia din surse regenerabile produsă pe teritoriul lor. În vederea unei funcționări corespunzătoare a schemelor naționale de sprijin, este vital ca statele membre să poată controla efectul și costurile schemelor naționale de sprijin proprii în conformitate cu potențialele diferite pe care le dețin. O modalitate importantă de atingere a obiectivului prezentei directive este garantarea funcționării adecvate a schemelor naționale de sprijin, în temeiul Directivei 2001/77/CE și al Directivei 2009/28/CE, pentru a păstra încrederea investitorilor și pentru a permite statelor membre să conceapă măsuri naționale eficiente pentru respectarea obiectivelor. Prezenta directivă are drept scop facilitarea sprijinirii transfrontaliere a energiei din surse regenerabile fără a se afecta schemele naționale de sprijin în mod disproporționat. Astfel, aceasta introduce, pe lângă obligația de a deschide parțial schemele de sprijin, mecanisme opționale de cooperare între statele membre, care le permit să convină cu privire la nivelul până la care un stat membru sprijină producția de energie dintr-un alt stat membru și cu privire la nivelul până la care producția de energie din surse regenerabile ar trebui să conteze pentru obiectivele naționale globale ale unuia sau altuia dintre ele. În vederea asigurării eficienței ambelor măsuri pentru respectarea obiectivelor, și anume schemele naționale de sprijin și mecanismele de cooperare, este esențial ca statele membre să poată hotărî, pe lângă cota obligatorie privind deschiderea schemelor de sprijin, în ce măsură schemele lor naționale de sprijin se aplică energiei din surse regenerabile produse în alte state membre și să poată conveni asupra acestui aspect prin aplicarea mecanismelor de cooperare prevăzute de prezenta directivă.

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Fără a aduce atingere adaptărilor pe care trebuie să le sufere schemele de sprijin pentru a fi aliniate la normele privind ajutoarele de stat, politicile de sprijin în domeniul surselor regenerabile de energie ar trebui să fie stabile și să evite schimbări frecvente. Aceste schimbări au un impact direct asupra costurilor de finanțare a capitalului, asupra costurilor de dezvoltare a proiectelor și, prin urmare, asupra costului general al implementării surselor regenerabile de energie în Uniune. Statele membre ar trebui să împiedice ca revizuirea oricărui sprijin acordat proiectelor privind energia din surse regenerabile să aibă un impact negativ asupra viabilității economice a acestora. În acest context, statele membre ar trebui să promoveze politici de sprijin rentabile și să asigure sustenabilitatea financiară a acestora.

(18)  În temeiul articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, politicile de sprijin în domeniul surselor regenerabile de energie ar trebui să fie previzibile, stabile și să evite schimbări frecvente sau retroactive. Imprevizibilitatea și instabilitatea politicilor au un impact direct asupra costurilor de finanțare a capitalului, asupra costurilor de dezvoltare a proiectelor și, prin urmare, asupra costului general al implementării surselor regenerabile de energie în Uniune. Statele membre ar trebui să anunțe cu suficient timp înainte orice modificare în ceea ce privește sprijinul și să consulte în mod adecvat părțile interesate. În orice caz, statele membre ar trebui să împiedice ca revizuirea oricărui sprijin acordat proiectelor privind energia din surse regenerabile să aibă un impact negativ asupra viabilității economice a acestora. În acest context, statele membre ar trebui să promoveze politici de sprijin rentabile și să asigure sustenabilitatea financiară a acestora.

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Obligațiile statelor membre de a întocmi planuri de acțiune și rapoarte intermediare privind energia din surse regenerabile, precum și obligația Comisiei de a raporta cu privire la progresele statelor membre sunt esențiale pentru a spori transparența, pentru a oferi claritate investitorilor și consumatorilor și pentru a permite o monitorizare eficace. Regulamentul [privind guvernanța] integrează aceste obligații în sistemul de guvernanță al uniunii energetice, în cadrul căruia obligațiile de planificare, de raportare și de monitorizare în domeniul energiei și în cel al climei sunt raționalizate. Platforma de transparență privind energia din surse regenerabile este de asemenea integrată în platforma electronică mai largă instituită prin Regulamentul [privind guvernanța].

(19)  Obligațiile statelor membre de a întocmi planuri de acțiune și rapoarte intermediare privind energia din surse regenerabile, precum și obligația Comisiei de a raporta cu privire la progresele statelor membre sunt esențiale pentru a spori transparența, pentru a oferi claritate investitorilor și consumatorilor și pentru a permite o monitorizare eficace. Pentru a se asigura că cetățenii sunt în centrul tranziției energetice, statele membre ar trebui să elaboreze, în cadrul planurilor lor de acțiune privind energia din surse regenerabile, strategii pe termen lung, care să faciliteze producția de energie din surse regenerabile de către orașe, comunități și prosumatori de energie din surse regenerabile. Regulamentul [privind guvernanța] integrează aceste obligații în sistemul de guvernanță al uniunii energetice, în cadrul căruia strategiile pe termen lung și obligațiile de planificare, de raportare și de monitorizare în domeniul energiei și în cel al climei sunt raționalizate. Platforma de transparență privind energia din surse regenerabile este de asemenea integrată în platforma electronică mai largă instituită prin Regulamentul [privind guvernanța].

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a)  Sursele de energie marine regenerabile reprezintă o oportunitate unică pentru ca Uniunea Europeană să își reducă dependența de combustibilii fosili, să contribuie la realizarea obiectivelor sale de reducere a emisiilor de CO2 și să creeze un nou sector industrial care să genereze locuri de muncă într-o parte semnificativă a teritoriului, inclusiv în regiunile ultraperiferice. Prin urmare, Uniunea Europeană trebuie să depună eforturi pentru a crea condiții economice și de reglementare favorabile utilizării lor.

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(24a)  Comunicarea Comisiei din 20 iulie 2016 intitulată „O strategie europeană pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon” a subliniat importanța deosebită, pe termen mediu, a biocombustibililor avansați pentru aviație. Aviația comercială este dependentă în totalitate de combustibilii lichizi, deoarece nu există alternative sigure sau certificate pentru industria aeronautică civilă.

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Pentru a asigura faptul că anexa IX ține seama de principiile ierarhiei deșeurilor stabilite în Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului17, de criteriile de durabilitate ale Uniunii și de necesitatea de a asigura faptul că anexa nu creează o cerere suplimentară de terenuri, promovând în același timp utilizarea deșeurilor și a reziduurilor, Comisia ar trebui ca, atunci când evaluează periodic anexa, să aibă în vedere includerea unor materii prime suplimentare care nu generează efecte semnificative de denaturare a piețelor produselor (secundare), deșeurilor sau reziduurilor.

(25)  Pentru a garanta că anexa IX ține seama de principiile economiei circulare și de ierarhia deșeurilor stabilite în Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului17, de criteriile de durabilitate ale Uniunii, de evaluarea emisiilor pe durata întregului ciclu de viață și de necesitatea de a asigura faptul că anexa nu creează o cerere suplimentară de terenuri, promovând în același timp utilizarea deșeurilor și a reziduurilor, Comisia ar trebui să evalueze periodic anexa și, să aibă în vedere efectele asupra piețelor produselor (secundare), deșeurilor sau reziduurilor în toate modificările pe care le propune.

__________________

__________________

17 Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).

17 Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(25a)  În Rezoluția Parlamentului European din 4 aprilie 2017 referitoare la uleiul de palmier și defrișarea pădurilor tropicale, Comisiei i s-a cerut să ia măsuri pentru a elimina din componența biocombustibililor uleiurile vegetale care cauzează defrișări, inclusiv uleiul de palmier, de preferință până în 2020.

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Ar trebui să fie posibil ca energia electrică provenită din importuri, produsă din surse regenerabile de energie în afara Uniunii , să poată contribui la ponderile de energie din surse regenerabile ale statelor membre. În scopul garantării unui efect adecvat al înlocuirii energiei convenționale cu energie din surse regenerabile în Uniune și în țările terțe, este necesar să se asigure faptul că astfel de importuri pot fi urmărite și justificate într-un mod fiabil. Vor fi luate în considerare acordurile cu țări terțe privind organizarea acestui tip de comerț cu energie electrică provenind din surse regenerabile de energie. Dacă, în temeiul unei decizii luate în acest scop în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunității Energiei18, părțile contractante la acest tratat sunt obligate să respecte dispozițiile pertinente ale prezentei directive, acestora ar trebui să li se aplice măsurile de cooperare între statele membre prevăzute în prezenta directivă.

(28)  Ar trebui să fie posibil ca energia electrică provenită din importuri, produsă din surse regenerabile de energie în afara Uniunii, să poată contribui la ponderile de energie din surse regenerabile ale statelor membre. În scopul garantării unui efect adecvat al înlocuirii energiei convenționale cu energie din surse regenerabile în Uniune și în țările terțe, este necesar să se asigure faptul că astfel de importuri pot fi urmărite și justificate într-un mod fiabil și că sunt în deplină conformitate cu dreptul internațional. Vor fi luate în considerare acordurile cu țări terțe privind organizarea acestui tip de comerț cu energie electrică provenind din surse regenerabile de energie. Dacă, în temeiul unei decizii luate în acest scop în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunității Energiei18, părțile contractante la acest tratat sunt obligate să respecte dispozițiile pertinente ale prezentei directive, acestora ar trebui să li se aplice măsurile de cooperare între statele membre prevăzute în prezenta directivă.

__________________

__________________

18 JO L 198, 20.7.2006, p. 18.

18 JO L 198, 20.7.2006, p. 18.

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Considerentul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28a)  În cazul în care statele membre întreprind proiecte comune cu una sau mai multe țări terțe privind producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie, este necesar ca aceste proiecte comune să vizeze numai instalațiile nou construite sau instalațiile care au cunoscut o creștere de capacitate recentă. Prin aceasta, se va asigura că ponderea energiei din surse regenerabile în consumul total de energie al țării terțe nu este redusă ca urmare a importului de energie din surse regenerabile în Uniune. În plus, statele membre vizate ar trebui să faciliteze utilizarea pentru consumul intern al țării terțe în cauză a unei părți a producției de energie electrică provenite de la instalațiile vizate de proiectul comun. Mai mult, țările terțe în cauză ar trebui încurajate de Comisie și de statele membre să elaboreze o politică privind energia din surse regenerabile care să cuprindă obiective ambițioase.

Amendamentul    34

Propunere de directivă

Considerentul 28 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28b)  Pe lângă faptul că instituie un cadru al Uniunii pentru promovarea energiei din surse regenerabile, prezenta directivă contribuie, de asemenea, la potențialul impact pozitiv pe care Uniunea și statele membre îl pot avea asupra stimulării dezvoltării sectorului energiei din surse regenerabile în țările terțe. Uniunea și statele membre ar trebui să promoveze cercetarea, dezvoltarea și investițiile în producția de energie din surse regenerabile în țările în curs de dezvoltare și în alte țări partenere, consolidând astfel sustenabilitatea ecologică și economică a acestora și capacitatea lor de export al energiei din surse regenerabile. În plus, importul de energie regenerabilă din țările partenere poate ajuta Uniunea și statele membre să își atingă obiectivele ambițioase în materie de reducere a emisiilor de dioxid de carbon.

Amendamentul    35

Propunere de directivă

Considerentul 28 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28c)  Țările în curs de dezvoltare au adoptat, la nivel național, tot mai multe politici în domeniul energiei din surse regenerabile, având drept obiectiv să producă energie din surse regenerabile pentru a satisface cererea tot mai mare de energie. Peste 173 de țări, inclusiv 117 economii în curs de dezvoltare sau emergente, și-au stabilit obiective în materie de energie din surse regenerabile până la sfârșitul anului 2015.

Amendamentul    36

Propunere de directivă

Considerentul 28 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28d)  Consumul de energie din țările în curs de dezvoltare este strâns legat de o gamă de aspecte sociale: atenuarea sărăciei, educația, sănătatea, creșterea demografică, ocuparea forței de muncă, spiritul întreprinzător, comunicarea, urbanizarea și lipsa oportunităților pentru femei. Energiile din surse regenerabile au potențialul important de a permite abordarea în comun a provocărilor legate de dezvoltare și de mediu. În ultimii ani, s-a înregistrat o dezvoltare semnificativă a tehnologiilor energetice alternative atât în termeni de performanță, cât și din punctul de vedere al reducerii costurilor. În plus, multe țări în curs de dezvoltare sunt deosebit de bine poziționate în ceea ce privește dezvoltarea unei noi generații de tehnologii energetice. Pe lângă beneficiile în domeniul dezvoltării și al mediului, energiile din surse regenerabile au potențialul de a asigura o mai mare securitate și stabilitate economică. Utilizarea într-o mai mare măsură a surselor de energie regenerabile ar reduce dependența de importurile de combustibili fosili la prețuri ridicate și ar ajuta multe țări să își îmbunătățească balanța de plăți.

Amendamentul    37

Propunere de directivă

Considerentul 31 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(31a)  În funcție de caracteristicile geologice ale unei zone, producția de energie geotermică poate elibera gaze cu efect de seră și alte substanțe din fluidele subterane și din alte formațiuni geologice din subsol. Investițiile ar trebui să fie direcționate numai către producția de energie geotermică cu un impact redus asupra mediului, care contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în comparație cu sursele convenționale. Prin urmare, până în decembrie 2018, Comisia ar trebui să evalueze în ce măsură este necesară o propunere legislativă care vizează reglementarea emisiilor de substanțe generate de centralele geotermale, inclusiv emisiile de CO2, care sunt dăunătoare pentru sănătate și mediu, în timpul etapelor de explorare și de funcționare.

Amendamentul    38

Propunere de directivă

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33)  La nivel național și regional, normele și obligațiile pentru cerințele minime referitoare la utilizarea energiei din surse regenerabile în clădirile noi și renovate au condus la o creștere semnificativă a utilizării de energie din surse regenerabile. Aceste măsuri ar trebui încurajate într-un context mai larg al Uniunii , promovând în același timp utilizarea unor aplicații mai eficiente din punct de vedere energetic ale energiei din surse regenerabile prin regulamentele și codurile din domeniul construcțiilor.

(33)  La nivel național, regional și local, normele și obligațiile pentru cerințele minime referitoare la utilizarea energiei din surse regenerabile în clădirile noi și renovate au condus la o creștere semnificativă a utilizării de energie din surse regenerabile. Aceste măsuri ar trebui încurajate într-un context mai larg al Uniunii, promovând în același timp utilizarea unor aplicații mai eficiente din punct de vedere energetic ale energiei din surse regenerabile, în combinație cu măsuri de conservare a energiei și de eficiență energetică, prin regulamentele și codurile din domeniul construcțiilor.

Justificare

Unul dintre obiectivele uniunii energetice este aplicarea principiului „eficiența energetică pe primul loc”, care, în consecință, trebuie integrat în toată legislația UE din domeniul energiei și, prin urmare, ar trebui aplicat și în ceea ce privește politicile în materie de energie din surse regenerabile în contextul clădirilor. Acest amendament este necesar din motive de logică internă a textului, fiind corelat indisolubil cu alte amendamente.

Amendamentul    39

Propunere de directivă

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35)  Pentru a asigura faptul că măsurile de obținere a căldurii și răcirii din surse regenerabile sunt bazate pe o cartografiere și o analiză cuprinzătoare ale potențialului național privind energia din surse regenerabile și din deșeuri și pentru a permite o integrare mai mare a surselor regenerabile de energie și de căldură și răcoare reziduală, este oportun să se impună statelor membre să realizeze o evaluare a propriului potențial național de surse regenerabile de energie și de utilizare a căldurii și răcorii reziduale pentru încălzire și răcire, în special pentru a facilita adoptarea pe scară largă a utilizării energiei din surse regenerabile în instalațiile de încălzire și de răcire, precum și pentru a promova un sistem eficient și competitiv de termoficare și răcire centralizată, conform definiției de la articolul 2 punctul 41 din Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului21. Pentru a asigura consecvența cu cerințele privind eficiența energetică a încălzirii și răcirii și pentru a reduce sarcina administrativă, această evaluare ar trebui să fie inclusă în evaluările cuprinzătoare realizate și notificate în conformitate cu articolul 14 din Directiva 2012/27/UE.

(35)  Pentru a asigura faptul că măsurile naționale de obținere a căldurii și răcirii din surse regenerabile sunt bazate pe o cartografiere și o analiză cuprinzătoare ale potențialului național privind energia din surse regenerabile și din deșeuri și pentru a permite o integrare mai mare a energiei din surse regenerabile, în special prin sprijinirea tehnologiilor inovatoare precum pompele de căldură, tehnologiile geotermale și tehnologiile termice solare, precum și a surselor de căldură și răcoare reziduală, este oportun să se impună statelor membre să realizeze o evaluare a propriului potențial național de surse regenerabile de energie și de utilizare a căldurii și răcorii reziduale pentru încălzire și răcire, în special pentru a facilita adoptarea pe scară largă a utilizării energiei din surse regenerabile în instalațiile de încălzire și de răcire, precum și pentru a promova un sistem eficient și competitiv de termoficare și răcire centralizată, conform definiției de la articolul 2 punctul 41 din Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului21. Pentru a asigura consecvența cu cerințele privind eficiența energetică a încălzirii și răcirii și pentru a reduce sarcina administrativă, această evaluare ar trebui să fie inclusă în evaluările cuprinzătoare realizate și notificate în conformitate cu articolul 14 din directiva respectivă.

__________________

__________________

21 Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE (JO L 315, 14.11.2012, p. 1).

21 Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE (JO L 315, 14.11.2012, p. 1).

Amendamentul    40

Propunere de directivă

Considerentul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36)  S-a dovedit că lipsa unor norme transparente și a coordonării între diferitele organisme de autorizare împiedică utilizarea energiei din surse regenerabile. Instituirea unui punct de contact administrativ unic care să încorporeze sau să coordoneze toate procedurile de acordare a autorizațiilor ar trebui să ducă la scăderea complexității și la creșterea eficienței și a transparenței. Procedurile de autorizare administrativă ar trebui raționalizate cu calendare transparente pentru instalațiile care utilizează energie din surse regenerabile. Normele și orientările de planificare ar trebui adaptate pentru a lua în considerare instalațiile de încălzire și răcire și de energie electrică pe bază de energie regenerabilă care sunt rentabile și ecologice. Prezenta directivă, în special dispozițiile privind organizarea și durata procedurilor de acordare a autorizațiilor, ar trebui să se aplice fără a aduce atingere legislației internaționale și a Uniunii, inclusiv dispozițiilor care vizează protecția mediului și a sănătății umane.

(36)  S-a dovedit că lipsa unor norme transparente și a coordonării între diferitele organisme de autorizare împiedică utilizarea energiei din surse regenerabile. Instituirea unui punct de contact administrativ unic care să încorporeze sau să coordoneze toate procedurile de acordare a autorizațiilor ar trebui să ducă la scăderea complexității și la creșterea eficienței și a transparenței, inclusiv pentru prosumatorii și comunitățile de energie din surse regenerabile. Procedurile de autorizare administrativă ar trebui raționalizate cu calendare transparente pentru instalațiile care utilizează energie din surse regenerabile. Normele și orientările de planificare ar trebui adaptate pentru a lua în considerare instalațiile de încălzire și răcire și de energie electrică pe bază de energie regenerabilă care sunt rentabile și ecologice. Prezenta directivă, în special dispozițiile privind organizarea și durata procedurilor de acordare a autorizațiilor, ar trebui să se aplice fără a aduce atingere legislației internaționale și a Uniunii, inclusiv dispozițiilor care vizează protecția mediului și a sănătății umane.

Amendamentul    41

Propunere de directivă

Considerentul 43

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(43)  Garanțiile de origine emise în sensul prezentei directive au funcția unică de a arăta consumatorului final că o anumită pondere sau cantitate de energie a fost produsă din surse regenerabile. O garanție de origine poate fi transferată, în mod independent de tipul de energie la care face referire, de la un deținător la altul. Cu toate acestea, pentru a garanta faptul că o unitate de energie din surse regenerabile este pusă la dispoziție o singură dată unui client, ar trebui evitate dubla înregistrare și dubla punere la dispoziție a garanțiilor de origine. Energia din surse regenerabile pentru care producătorul a vândut separat garanția de origine aferentă nu ar trebui pusă la dispoziție sau vândută consumatorului final ca energie din surse regenerabile.

(43)  Garanțiile de origine emise în sensul prezentei directive au funcția unică de a arăta consumatorului final că o anumită pondere sau cantitate de energie a fost produsă din surse regenerabile. O garanție de origine poate fi transferată, în mod independent de tipul de energie la care face referire, de la un deținător la altul. Cu toate acestea, pentru a garanta faptul că o unitate de energie din surse regenerabile este pusă la dispoziție o singură dată unui client, ar trebui evitate dubla înregistrare și dubla punere la dispoziție a garanțiilor de origine. Energia din surse regenerabile pentru care producătorul a vândut separat garanția de origine aferentă nu ar trebui pusă la dispoziție sau vândută consumatorului final ca energie din surse regenerabile. Este important să se facă o distincție între certificatele verzi folosite pentru schemele de sprijin și garanțiile de origine.

Amendamentul    42

Propunere de directivă

Considerentul 45

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(45)  Este important să se ofere informații privind modul în care energia electrică ce beneficiază de sprijin este alocată clienților finali. Pentru îmbunătățirea calității respectivelor informații pentru consumatori, statele membre ar trebui să asigure faptul că se emit garanții de origine pentru toate unitățile de energie din surse regenerabile produse. În plus, pentru a se evita dubla compensare, producătorii de energie din surse regenerabile care beneficiază deja de sprijin financiar nu ar trebui să primească garanții de origine. Cu toate acestea, garanțiile de origine respective ar trebui folosite pentru punerea la dispoziție, astfel încât consumatorii finali să poată primi dovezi clare, fiabile și adecvate cu privire la originea regenerabilă a unităților relevante de energie. Mai mult, în cazul energiei electrice care a beneficiat de sprijin, garanțiile de origine ar trebui să fie scoase la licitație pe piață, iar veniturile aferente ar trebui utilizate în scopul reducerii subvențiilor publice pentru energia din surse regenerabile.

(45)  Este important să se ofere informații privind modul în care energia electrică ce beneficiază de sprijin este alocată clienților finali . Pentru îmbunătățirea calității respectivelor informații pentru consumatori, statele membre ar trebui să asigure faptul că se emit garanții de origine pentru toate unitățile de energie din surse regenerabile produse.

Amendamentul    43

Propunere de directivă

Considerentul 49

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(49)  S-au recunoscut oportunitățile de obținere a unei creșteri economice prin inovație și printr-o politică competitivă și durabilă în domeniul energiei. Producția de energie din surse regenerabile depinde deseori de IMM-urile. Oportunitățile în materie de creștere și de creare de locuri de muncă aduse în statele membre și în regiunile acestora de investițiile în producția de energie din surse regenerabile la nivel regional și local sunt considerabile. Prin urmare, Comisia și statele membre ar trebui să sprijine măsurile de dezvoltare naționale și regionale în aceste domenii, să încurajeze schimbul de bune practici, în domeniul producției de energie din surse regenerabile, între inițiativele de dezvoltare locale și regionale și să promoveze utilizarea fondurilor politicii de coeziune în acest domeniu.

(49)  S-au recunoscut oportunitățile de obținere a unei creșteri economice prin inovație și printr-o politică competitivă și durabilă în domeniul energiei. Producția de energie din surse regenerabile depinde deseori de IMM-urile. Oportunitățile de dezvoltare pentru întreprinderile locale, de creștere sustenabilă și de creare de locuri de muncă de înaltă calitate aduse în statele membre și în regiunile acestora de investițiile în producția de energie din surse regenerabile la nivel regional și local sunt considerabile. Prin urmare, Comisia și statele membre ar trebui să stimuleze și să sprijine măsurile de dezvoltare luate la nivel național și regional în aceste domenii, să încurajeze schimbul de bune practici între inițiativele de dezvoltare locale și regionale în domeniul producției de energie din surse regenerabile și să îmbunătățească furnizarea de asistență tehnică și de programe de formare profesională, cu scopul de a consolida cunoștințele financiare, tehnice și de reglementare de pe teren și de a informa cu privire la posibilitățile de finanțare disponibile, inclusiv utilizarea cu obiective mai clare a fondurilor UE, cum ar fi utilizarea fondurilor politicii de coeziune în acest domeniu.

Justificare

Prezentul considerent este legat în mod intrinsec de alte modificări efectuate în text, ținând cont de necesitatea de a îmbunătăți cunoștințele financiare și tehnice la nivel local, pentru a se asigura punerea în aplicare a obiectivului directivei de a crește ponderea surselor regenerabile de energie în statele membre Acest amendament este necesar din motive de logică internă a textului, fiind corelat indisolubil cu alte amendamente.

Amendamentul    44

Propunere de directivă

Considerentul 49 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(49a)  Autoritățile locale și regionale au stabilit adesea, în materie de energie din surse regenerabile, obiective mai ambițioase decât obiectivele naționale. Angajamentele luate la nivel local și regional pentru a stimula dezvoltarea energiei din surse regenerabile și eficiența energetică sunt finanțate în prezent prin intermediul unor rețele cum ar fi Convenția primarilor, inițiativele Orașe inteligente și Comunități inteligente, precum și prin dezvoltarea de planuri de acțiune pentru energia durabilă. Astfel de rețele sunt indispensabile și ar trebui extinse, deoarece contribuie la sensibilizarea opiniei publice, facilitează schimbul de bune practici și sprijinul financiar disponibil. În acest context, Comisia ar trebui, de asemenea, să sprijine autoritățile locale și regionale pioniere interesate să acționeze dincolo de frontiere prin acordarea de asistență pentru stabilirea de mecanisme de cooperare, cum ar fi Gruparea europeană de cooperare teritorială, care permite autorităților publice din diferite state membre să conlucreze se să ofere servicii și proiecte comune, fără a fi necesară semnarea și ratificarea unui acord internațional de către parlamentele naționale.

Amendamentul    45

Propunere de directivă

Considerentul 49 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(49b)  Autoritățile locale și orașele se află în prima linie a cursei către tranziția energetică și creșterea nivelului de utilizare a energiei din surse regenerabile. Autoritățile locale reprezintă nivelul de guvernanță cel mai apropiat de cetățeni, și, ca atare, joacă un rol esențial în consolidarea sprijinului public pentru obiectivele UE privind clima și energia, implementând sisteme energetice mai descentralizate și mai integrate. Este important să se asigure un acces mai bun la finanțare pentru orașe, localități și regiuni, pentru a stimula investițiile în energia din surse regenerabile la nivel local.

Amendamentul    46

Propunere de directivă

Considerentul 49 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(49c)  Alte măsuri inovatoare pentru a atrage mai multe investiții în noile tehnologii, cum ar fi contractele de performanță energetică și procesele de standardizare în finanțarea publică ar trebui, de asemenea, să fie luate în considerare.

Amendamentul    47

Propunere de directivă

Considerentul 50

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(50)  Atunci când se favorizează dezvoltarea pieței pentru surse regenerabile de energie, este necesar să se țină cont de impactul pozitiv asupra posibilităților de dezvoltare regionale și locale, asupra posibilităților de export, asupra coeziunii sociale și încadrării în muncă, în special în privința întreprinderilor mici și mijlocii, precum și a producătorilor de energie independenți.

(50)  Atunci când se favorizează dezvoltarea pieței pentru surse regenerabile de energie, este necesar să se țină cont de impactul pozitiv asupra posibilităților de dezvoltare regionale și locale, asupra posibilităților de export, asupra coeziunii sociale și încadrării în muncă, în special în privința întreprinderilor mici și mijlocii, precum și a producătorilor de energie independenți, cum ar fi prosumatorii de energie din surse regenerabile și comunitățile de energie din surse regenerabile.

Justificare

Prezentul amendament este legat în mod indisolubil de alte amendamente privind dispoziții care fac obiectul modificărilor de către Comisie în propunerea sa. Acest amendament este necesar din motive de logică internă a textului, fiind corelat indisolubil cu alte amendamente.

Amendamentul    48

Propunere de directivă

Considerentul 51

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(51)  Situația specifică a regiunilor ultraperiferice este recunoscută la articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Sectorul energetic din regiunile ultraperiferice este deseori caracterizat de izolare, de o ofertă limitată și de dependența de combustibilii fosili, în timp ce aceste regiuni beneficiază de importante surse regenerabile de energie locale. Prin urmare, regiunile ultraperiferice ar putea servi drept exemple de aplicare a tehnologiilor energetice inovatoare pentru Uniune. Este necesar, așadar, să se promoveze utilizarea energiei din surse regenerabile pentru ca regiunile respective să atingă un grad mai mare de autonomie energetică și pentru a li se recunoaște situația specifică în ceea ce privește potențialul de energie din surse regenerabile și necesitățile de sprijin public.

(51)  Situația specifică a regiunilor ultraperiferice este recunoscută la articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Sectorul energetic din regiunile ultraperiferice este deseori caracterizat de izolare, de o ofertă limitată și mai costisitoare și de dependența de combustibilii fosili, în timp ce aceste regiuni beneficiază de importante surse regenerabile de energie locale, în special de biomasă și de energie marină. Prin urmare, regiunile ultraperiferice ar putea servi drept exemple de aplicare a tehnologiilor energetice inovatoare pentru Uniune și ar putea deveni teritorii care utilizează energie din surse regenerabile în proporție de 100 %. Este necesar, așadar, să se adapteze strategia în materie de energie din surse regenerabile pentru ca regiunile respective să atingă un grad mai mare de autonomie energetică, pentru ca siguranța alimentării cu energie să crească și pentru a li se recunoaște situația specifică în ceea ce privește potențialul de energie din surse regenerabile și necesitățile de sprijin public. De asemenea, regiunile ultraperiferice ar trebui să poată să exploateze pe deplin resursele de care dispun, conform unor criterii stricte de sustenabilitate și în concordanță cu nevoile și condițiile de la nivel local, pentru a-și mări producția de energie din surse regenerabile și pentru a-și consolida independența energetică.

Justificare

Alimentarea cu energie din surse fosile în regiunile ultraperiferice (80 % sau mai mult în anumite zone) generează costuri suplimentare care afectează economia locală și puterea de cumpărare a locuitorilor. În același timp, aceste regiuni dispun de resurse semnificative de biomasă pe care ar trebui să le poată exploata.

Amendamentul    49

Propunere de directivă

Considerentul 52

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(52)  Este adecvat să se permită dezvoltarea tehnologiilor descentralizate în domeniul energiei din surse regenerabile în condiții nediscriminatorii și fără a împiedica finanțarea investițiilor în infrastructură. Trecerea la o producție descentralizată de energie are multe avantaje, inclusiv utilizarea surselor de energie locale, creșterea siguranței alimentării cu energie pe plan local, diminuarea distanțelor de transport și reducerea pierderilor ocazionate de transportul energiei. De asemenea, o astfel de descentralizare stimulează dezvoltarea comunităților și coeziunea, prin crearea unor locuri de muncă și a unor surse de venit la nivel local.

(52)  Este adecvat să se permită dezvoltarea tehnologiilor descentralizate în domeniul energiei din surse regenerabile și stocarea în condiții nediscriminatorii și fără a împiedica finanțarea investițiilor în infrastructură . Trecerea la o producție descentralizată de energie are multe avantaje, inclusiv utilizarea surselor de energie locale, creșterea siguranței alimentării cu energie pe plan local, diminuarea distanțelor de transport și reducerea pierderilor ocazionate de transportul energiei. De asemenea, o astfel de descentralizare stimulează dezvoltarea comunităților și coeziunea, prin crearea unor locuri de muncă și a unor surse de venit la nivel local.

Amendamentul    50

Propunere de directivă

Considerentul 53

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(53)  Dată fiind importanța din ce în ce mai mare a autoconsumului de energie din surse regenerabile, se simte nevoia de a avea o definiție a consumatorilor autonomi de energie din surse regenerabile și un cadru de reglementare care ar abilita consumatorii autonomi să producă, să stocheze, să consume și să vândă energie electrică fără a se confrunta cu sarcini disproporționate. În anumite cazuri ar trebui permis autoconsumul colectiv, astfel încât cetățenii care locuiesc în apartamente, de exemplu, să poată beneficia de abilitarea acordată consumatorilor în aceeași măsură ca și gospodăriile din locuințele unifamiliale.

(53)  Dată fiind importanța din ce în ce mai mare a autoconsumului de energie din surse regenerabile, se simte nevoia de a avea o definiție a consumatorilor autonomi de energie din surse regenerabile și un cadru de reglementare care ar abilita consumatorii autonomi să producă, să stocheze, să consume și să vândă energie electrică fără a se confrunta cu sarcini disproporționate. Tarifele și remunerația pentru consumul propriu ar trebui să stimuleze tehnologiile mai inteligente de integrare a energiei din surse regenerabile și să îi motiveze pe consumatorii autonomi de energie din surse regenerabile să ia decizii de investiții reciproc avantajoase pentru consumator și rețea. Pentru a permite un astfel de echilibru, este necesar să se asigure faptul că consumatorii autonomi de energie din surse regenerabile și comunitățile de energie din surse regenerabile au dreptul să primească o remunerație pentru energia electrică din surse regenerabile pe care o generează și cu care alimentează rețeaua, care reflectă valoarea de piață a acestei energii, precum și valoarea sa pe termen lung pentru rețea, mediu și societate. Trebuie să existe atât costuri, cât și beneficii pe termen lung ale autoconsumului în ceea ce privește costurile evitate pentru rețea, societate și mediu, în special dacă autoconsumul este combinat cu alte surse de energie distribuite, cum ar fi eficiența energetică, stocarea energiei, răspunsul din partea cererii și rețelele comunitare. Această remunerare ar trebui stabilită în funcție de o analiză a costurilor și beneficiilor surselor de energie distribuite în temeiul articolului 59 din [Directiva 2009/72/CE reformată, astfel cum s-a propus în COM(2016)0864].

Amendamentul    51

Propunere de directivă

Considerentul 53 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(53a)  În anumite cazuri ar trebui permis autoconsumul colectiv, astfel încât cetățenii care locuiesc în apartamente, de exemplu, să poată beneficia de abilitarea acordată consumatorilor în aceeași măsură ca și gospodăriile din locuințele unifamiliale. Prin permiterea autoconsumului colectiv se oferă, de asemenea, oportunități pentru comunitățile de energie din surse regenerabile de a promova eficiența energetică la nivelul gospodăriilor și de a combate sărăcia energetică prin reducerea consumului și scăderea tarifelor de furnizare. Statele membre ar trebui să profite de această ocazie pentru a evalua în special posibilitatea de care dispun comunitățile de energie din surse regenerabile de a contribui la reducerea sărăciei energetice și de a facilita participarea gospodăriilor, care altfel nu ar fi în măsură să participe, inclusiv a consumatorilor vulnerabili și a locatarilor.

Amendamentul    52

Propunere de directivă

Considerentul 53 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(53b)  Statele membre trebuie să asigure respectarea normelor referitoare la consum și la implementarea sau consolidarea măsurilor de combatere a vânzării forțate, a vânzării la domiciliu abuzive, a argumentațiilor înșelătoare privind instalarea de echipamente pentru producerea de energie din surse regenerabile, care afectează cu precădere grupurile cele mai vulnerabile (de exemplu, persoanele în vârstă, zonele rurale etc.).

Amendamentul    53

Propunere de directivă

Considerentul 54

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(54)  Participarea pe plan local a cetățenilor la proiectele de energie din surse regenerabile, prin intermediul comunităților de energie din surse regenerabile, a dus la obținerea unei valori adăugate substanțiale în ceea ce privește acceptarea pe plan local a energiei din surse regenerabile și accesul la capital privat suplimentar. Această implicare pe plan local va fi cu atât mai crucială în contextul creșterii capacității de producție a energiei din surse regenerabile în viitor.

(54)  Participarea pe plan local a cetățenilor și a autorităților la proiectele de energie din surse regenerabile prin intermediul comunităților de energie din surse regenerabile a dus la obținerea unei valori adăugate substanțiale în ceea ce privește acceptarea pe plan local a energiei din surse regenerabile și accesul la capital privat suplimentar, ceea ce se traduce în investiții locale, mai multe posibilități de alegere pentru consumatori, încurajarea participării cetățenilor la tranziția energetică, prin încurajarea participării gospodăriilor care, în alte condiții, nu ar putea participa, promovarea eficienței energetice la nivel de gospodărie și contribuie la combaterea sărăciei energetice prin reducerea consumului și scăderea tarifelor de aprovizionare. Această implicare pe plan local va fi cu atât mai crucială în contextul creșterii capacității de producție a energiei din surse regenerabile în viitor.

Amendamentul    54

Propunere de directivă

Considerentul 55 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(55a)  Este important ca statele membre să asigure o repartizare echitabilă și nedistorsionată a costurilor de rețea și a taxelor aferente între toți utilizatorii sistemului de energie electrică. Toate tarifele de rețea ar trebui să reflecte costurile reale.

Amendamentul    55

Propunere de directivă

Considerentul 57

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(57)  Mai multe state membre au implementat măsuri în sectorul încălzirii și răcirii pentru a își atinge obiectivul pentru 2020 privind energia din surse regenerabile. Cu toate acestea, în lipsa unor obiective naționale obligatorii după 2020, este posibil ca stimulentele naționale rămase să nu fie suficiente pentru atingerea obiectivelor privind decarbonizarea pe termen lung, pentru 2030 și pentru 2050. Pentru a se alinia la aceste obiective, a consolida certitudinea pentru investitori și a promova dezvoltarea unei piețe a încălzirii și a răcirii din surse regenerabile la nivelul întregii Uniuni, respectând în același timp principiul eficienței energetice înainte de toate, este oportun să se încurajeze efortul statelor membre în ceea ce privește furnizarea de încălzire și răcire din surse regenerabile în vederea contribuirii la sporirea treptată a ponderii energiei din surse regenerabile. Dat fiind caracterul fragmentat al unora dintre piețele încălzirii și răcirii, este de o importanță crucială să se asigure flexibilitate în concepția unui astfel de efort. De asemenea, este important să se asigure faptul că o posibilă utilizare a încălzirii și răcirii din surse regenerabile nu are efecte secundare adverse asupra mediului.

(57)  Mai multe state membre au implementat măsuri în sectorul încălzirii și răcirii pentru a își atinge obiectivul pentru 2020 privind energia din surse regenerabile. Pentru a se alinia la aceste obiective, a consolida certitudinea pentru investitori și a promova dezvoltarea unei piețe a încălzirii și a răcirii din surse regenerabile la nivelul întregii Uniuni, respectând în același timp principiul eficienței energetice înainte de toate, este oportun să se încurajeze efortul statelor membre în ceea ce privește furnizarea de încălzire și răcire din surse regenerabile în vederea contribuirii la sporirea treptată a ponderii energiei din surse regenerabile. Dat fiind caracterul fragmentat al unora dintre piețele încălzirii și răcirii, este de o importanță crucială să se asigure flexibilitate în concepția unui astfel de efort. De asemenea, este important să se asigure faptul că o posibilă utilizare a încălzirii și răcirii din surse regenerabile nu are efecte secundare adverse asupra mediului și a sănătății umane.

Amendamentul    56

Propunere de directivă

Considerentul 59 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(59a)  Consumatorii casnici și comunitățile care se implică în tranzacționarea flexibilității, a consumului propriu sau în vânzarea de energie electrică autogenerată își păstrează drepturile în calitate de consumatori, inclusiv dreptul de a avea un contract cu un furnizor la alegerea lor și dreptul de a schimba furnizorul.

Amendamentul    57

Propunere de directivă

Considerentul 60

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(60)  Potențialele sinergii dintre un efort de sporire a gradului de utilizare a încălzirii și răcirii din surse regenerabile și schemele existente în temeiul Directivelor 2010/31/UE și 2012/27/UE ar trebui scoase în evidență. În măsura posibilului, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a utiliza structuri administrative existente pentru implementarea unui astfel de efort, în vederea reducerii sarcinii administrative.

(60)  Utilizarea unor sisteme de încălzire sau de răcire eficiente bazate pe energia din surse regenerabile ar trebui să meargă mână în mână cu o renovare în profunzime a clădirilor, reducând astfel cererea de energie și costurile pentru consumatori și contribuind la reducerea sărăciei energetice, precum și la crearea de locuri de muncă calificate la nivel local. În acest scop, potențialele sinergii dintre necesitatea de creștere a gradului de utilizare a încălzirii și răcirii din surse regenerabile și schemele existente în temeiul Directivelor 2010/31/UE și 2012/27/UE ar trebui scoase în evidență. În măsura posibilului, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a utiliza structuri administrative existente pentru implementarea unui astfel de efort, în vederea reducerii sarcinii administrative.

Amendamentul    58

Propunere de directivă

Considerentul 61 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(61a)  În domeniul transportului inteligent este important să se intensifice dezvoltarea și implementarea mobilității electrice în transportul rutier, precum și să se accelereze integrarea tehnologiilor avansate în transportul feroviar inovator consolidând inițiativa Shift to Rail, care aduce beneficii transportului public curat;

Amendamentul    59

Propunere de directivă

Considerentul 62

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(62)  Strategia europeană pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon din iulie 2016 a evidențiat rolul limitat al biocombustibililor de origine alimentară în decarbonizarea sectorului transporturilor și a recomandat ca aceștia să fie eliminați treptat și înlocuiți cu biocombustibili avansați. Pentru a pregăti tranziția către biocombustibilii avansați și pentru a reduce la minimum impactul general în ceea ce privește schimbarea indirectă a destinației terenurilor, este oportun să se limiteze cantitățile de biocombustibili și de biolichide produse din culturi alimentare și furajere care pot fi luate în calcul pentru îndeplinirea obiectivului Uniunii stabilit în prezenta directivă.

(62)  În cazul în care pășunile sau terenurile agricole destinate anterior producției de alimente și furaje sunt convertite pentru a fi utilizate în producția de biocarburanți, cererea de produse altele decât combustibilii va trebui satisfăcută în continuare prin intensificarea producției curente sau prin transformarea terenurilor neagricole în terenuri cultivabile, în altă parte. Acest din urmă caz reprezintă o schimbare indirectă a utilizării terenurilor și, atunci când implică convertirea terenurilor cu stocuri mari de carbon, poate antrena importante emisii de gaze cu efect de seră. Strategia europeană pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon din iulie 2016 a evidențiat rolul limitat al biocombustibililor de origine alimentară în decarbonizarea sectorului transporturilor și a recomandat ca aceștia să fie eliminați treptat și înlocuiți cu biocombustibili avansați. Pentru a pregăti tranziția către biocombustibilii avansați și pentru a reduce la minimum impactul general în ceea ce privește schimbarea indirectă a destinației terenurilor, este oportun să se limiteze cantitățile de biocombustibili și de biolichide produse din culturi alimentare și furajere care pot fi luate în calcul pentru îndeplinirea obiectivului Uniunii stabilit în prezenta directivă tratând separat biocombustibilii din culturi agricole cu eficiență mare în reducerea efectului de seră și risc scăzut de schimbare indirectă a destinației terenurilor. Introducerea biocombustibililor avansați și a mobilității electrice ar trebui să aibă loc într-un ritm mai accelerat.

Amendamentul    60

Propunere de directivă

Considerentul 63 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(63a)  Uniunea și statele membre ar trebui să urmărească diversificarea mixului de energie din surse regenerabile, să reducă consumul total de energie din transporturi și să crească eficiența energetică în toate sectoarele transporturilor. În acest scop, ar putea fi promovate măsuri atât în planificarea transporturilor, cât și în producția de automobile cu un randament energetic mai ridicat.

Justificare

Restabilirea formulării din considerentele 28 și 29 ale Directivei 2009/28/CE. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră necesită măsuri la nivelul întregului sector al transporturilor, atât în cadrul lanțurilor de producție, cât și de distribuție.

Amendamentul    61

Propunere de directivă

Considerentul 63 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(63b)  Standardele de eficiență a carburanților pentru transportul rutier ar constitui un mijloc eficace de promovare a utilizării alternativelor regenerabile în sectorul transporturilor și de realizare a unor noi reduceri ale emisiilor de gaze cu efect de seră și de reducere a emisiilor de dioxid de carbon din sectorul transporturilor pe termen lung. Standardele de eficiență a carburanților ar trebui să avanseze în pas cu progresele tehnologice și obiectivele în materie de climă și energie.

Justificare

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră necesită măsuri la nivelul întregului sector al transporturilor. Standardele de eficiență a carburanților pentru transportul rutier pot fi o modalitate eficace de a stimula utilizarea alternativelor regenerabile.

Amendamentul    62

Propunere de directivă

Considerentul 64

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(64)  Biocombustibilii avansați, precum și alți biocombustibili și biogaze produse din materiile prime enumerate în anexa IX, combustibilii gazoși și lichizi de origine nebiologică obținuți din surse regenerabile și utilizați în transporturi și energia electrică din surse regenerabile utilizată în transporturi pot contribui la scăderea emisiilor de dioxid de carbon, stimulând decarbonizarea în mod rentabil a sectorului transporturilor din Uniune și îmbunătățind, printre altele, diversificarea energetică din sectorul transporturilor, concomitent cu promovarea inovării, a creșterii economice și a creării de locuri de muncă în cadrul economiei Uniunii și cu reducerea dependenței de importurile de energie. Obligația de încorporare impusă furnizorilor de combustibili ar trebui să încurajeze dezvoltarea în permanență de combustibili avansați, inclusiv de biocombustibili, și este important să se asigure faptul că obligația de încorporare stimulează, de asemenea, îmbunătățirea performanței în materie de gaze cu efect de seră a combustibililor furnizați pentru îndeplinirea sa. Comisia ar trebui să evalueze performanța în materie de gaze cu efect de seră, inovația tehnologică și durabilitatea acestor combustibili.

(64)  Biocombustibilii avansați, precum și alți biocombustibili și biogaze produse din materiile prime enumerate în anexa IX, combustibilii gazoși și lichizi de origine nebiologică obținuți din surse regenerabile și utilizați în transporturi și energia electrică din surse regenerabile utilizată în transporturi pot contribui la scăderea emisiilor de dioxid de carbon, stimulând decarbonizarea în mod rentabil a sectorului transporturilor din Uniune și îmbunătățind, printre altele, diversificarea energetică din sectorul transporturilor, concomitent cu promovarea inovării, a creșterii economice și a creării de locuri de muncă în cadrul economiei Uniunii și cu reducerea dependenței de importurile de energie. Principiul utilizării în cascadă ar trebui luat în considerare pentru a garanta că utilizarea materiilor prime pentru producția de biocombustibili avansați nu intră în concurență cu alte utilizări în care materiile prime ar trebui înlocuite cu materii prime cu o intensitate mai mare a emisiilor. Obligația de încorporare impusă furnizorilor de combustibili ar trebui să încurajeze dezvoltarea în permanență de combustibili avansați, inclusiv de biocombustibili, și este important să se asigure faptul că obligația de încorporare stimulează, de asemenea, îmbunătățirea performanței în materie de gaze cu efect de seră a combustibililor furnizați pentru îndeplinirea sa. Comisia ar trebui să evalueze performanța în materie de gaze cu efect de seră, inovația tehnologică și durabilitatea acestor combustibili.

Amendamentul    63

Propunere de directivă

Considerentul 65 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(65a)  Pentru a cunoaște mai bine proporția reprezentată de energia electrică regenerabilă în cadrul transporturilor, ar trebui dezvoltată o metodologie adecvată și, în acest scop, ar trebui analizate diferite soluții tehnice și tehnologice.

Amendamentul    64

Propunere de directivă

Considerentul 66

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(66)  Materiile prime care au un impact scăzut de schimbare indirectă a destinației terenurilor atunci când sunt folosite pentru a produce biocombustibili ar trebui să fie promovate pentru contribuția lor la decarbonizarea economiei. În special materiile prime pentru biocombustibilii avansați, în cazul cărora tehnologia este mai inovatoare și mai puțin matură și, prin urmare, necesită un sprijin mai mare, ar trebui incluse într-o anexă la prezenta directivă. Pentru a se asigura faptul că această anexă este actualizată în funcție de cele mai recente evoluții tehnologice, evitându-se în același timp efectele negative neprevăzute, după adoptarea directivei ar trebui să aibă loc o evaluare prin care să se analizeze posibilitatea de extindere a anexei la noi materii prime.

(66)  Materiile prime care au un impact scăzut de schimbare indirectă a destinației terenurilor atunci când sunt folosite pentru a produce biocombustibili ar trebui să fie promovate pentru contribuția lor la decarbonizarea economiei. În special materiile prime pentru biocombustibilii avansați, în cazul cărora tehnologia este mai inovatoare și mai puțin matură și, prin urmare, necesită un sprijin mai mare, ar trebui incluse într-o anexă la prezenta directivă. Pentru a se asigura faptul că această anexă este actualizată în funcție de cele mai recente evoluții tehnologice, evitându-se în același timp efectele negative neprevăzute, ar trebui să fie evaluată în mod periodic.

Amendamentul    65

Propunere de directivă

Considerentul 68

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(68)  Pentru a exploata întregul potențial al biomasei de a contribui la decarbonizarea economiei prin utilizările pe care le dă materiilor și energiei , Uniunea și statele membre ar trebui să promoveze o mai mare mobilizare durabilă a resurselor agricole și de lemn existente și dezvoltarea unor noi sisteme de producție agricolă și forestieră.

(68)  Pentru a exploata întregul potențial al biomasei de a contribui la decarbonizarea economiei prin utilizările pe care le dă materiilor și energiei, Uniunea și statele membre ar trebui să promoveze numai utilizări energetice provenite dintr-o mobilizare mai durabilă a resurselor agricole și de lemn existente și dezvoltarea unor noi sisteme de producție agricolă și forestieră, doar dacă sunt respectate criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzute la articolul 26 din prezenta directivă.

Amendamentul    66

Propunere de directivă

Considerentul 69

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(69)  Biocombustibilii, biolichidele și combustibilii din biomasă ar trebui să fie întotdeauna produși în mod durabil. Biocombustibilii, biolichidele și combustibilii din biomasă utilizați în vederea realizării obiectivului Uniunii prevăzut de prezenta directivă și cei care beneficiază de scheme de sprijin ar trebui, prin urmare, să îndeplinească criterii de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.

(69)  Energia din surse regenerabile ar trebui să fie întotdeauna produsă în mod durabil. Biocombustibilii, biolichidele și combustibilii din biomasă utilizați în vederea realizării obiectivelor prevăzute de prezenta directivă și acele forme de energie din surse regenerabile care beneficiază de scheme de sprijin ar trebui, prin urmare, să îndeplinească criterii de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Amendamentul    67

Propunere de directivă

Considerentul 71

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(71)  Producția de materii prime agricole pentru biocarburanți, biolichide și combustibilii din biomasă, precum și stimulentele pentru utilizarea acestora prevăzute în prezenta directivă nu ar trebui să aibă ca efect încurajarea distrugerii terenurilor biodiverse. Aceste resurse epuizabile, a căror valoare pentru întreaga omenire este recunoscută prin diferite instrumente internaționale, ar trebui conservate. Prin urmare, este necesar să se stabilească criterii de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră care să asigure că biocombustibilii , biolichidele și combustibilii din biomasă sunt eligibili pentru stimulente numai atunci când se garantează că materiile prime agricole nu provin din zone biodiverse sau, în cazul zonelor desemnate în scopul protecției naturii sau pentru protejarea ecosistemelor sau speciilor rare, amenințate sau pe cale de dispariție, atunci când autoritățile competente relevante demonstrează că producția de materie primă agricolă respectivă nu aduce atingere acestor scopuri. Pădurile ar trebui considerate biodiverse, în conformitate cu criteriile de durabilitate, atunci când sunt păduri primare în conformitate cu definiția utilizată de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) în cadrul evaluării sale globale privind resursele forestiere sau atunci când sunt protejate prin legislația națională de protecție a naturii. Zonele în care are loc colectarea de produse forestiere nelemnoase ar trebui considerate păduri biodiverse , cu condiția ca impactul uman să fie redus. Alte tipuri de păduri astfel cum sunt definite de FAO, precum pădurile naturale transformate, pădurile și plantațiile seminaturale, nu ar trebui să fie considerate păduri primare. Mai mult, având în vedere gradul ridicat de biodiversitate a anumitor pășuni, atât temperate, cât și tropicale, inclusiv savane, stepe, lăstărișuri și preerii bogate în biodiversitate, biocombustibilii , biolichidele și combustibilii din biomasă proveniți din materii prime agricole cultivate pe astfel de terenuri nu ar trebui să fie luați în considerare pentru stimulentele prevăzute de prezenta directivă. Comisia ar trebui să stabilească criterii adecvate în scopul definirii unor astfel de pășuni bogate în biodiversitate, în conformitate cu cele mai bune dovezi științifice disponibile și cu standardele internaționale relevante.

(71)  Producția de materii prime agricole pentru biocarburanți, biolichide și combustibilii din biomasă, precum și stimulentele pentru utilizarea acestora prevăzute în prezenta directivă nu ar trebui să aibă sau să încurajeze un efect negativ asupra biodiversității în interiorul sau în afara Uniunii. Aceste resurse epuizabile, a căror valoare pentru întreaga omenire este recunoscută prin diferite instrumente internaționale, ar trebui conservate. Prin urmare, este necesar să se stabilească criterii de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră care să asigure că biocombustibilii , biolichidele și combustibilii din biomasă sunt eligibili pentru stimulente numai atunci când se garantează că materiile prime agricole nu provin din zone biodiverse sau, în cazul zonelor desemnate în scopul protecției naturii sau pentru protejarea ecosistemelor sau speciilor rare, amenințate sau pe cale de dispariție, atunci când autoritățile competente relevante demonstrează că producția de materie primă agricolă respectivă nu aduce atingere acestor scopuri. Pădurile ar trebui considerate biodiverse, în conformitate cu criteriile de durabilitate, atunci când sunt păduri primare în conformitate cu definiția utilizată de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) în cadrul evaluării sale globale privind resursele forestiere sau atunci când sunt protejate prin legislația națională de protecție a naturii. Zonele în care are loc colectarea de produse forestiere nelemnoase ar trebui considerate păduri biodiverse , cu condiția ca impactul uman să fie redus. Alte tipuri de păduri astfel cum sunt definite de FAO, precum pădurile naturale transformate, pădurile și plantațiile seminaturale, nu ar trebui să fie considerate păduri primare. Cu toate acestea, biodiversitatea, precum și calitatea, sănătatea, vitalitatea și viabilitatea acestor păduri ar trebui garantate. Mai mult, având în vedere gradul ridicat de biodiversitate a anumitor pășuni, atât temperate, cât și tropicale, inclusiv savane, stepe, lăstărișuri și preerii bogate în biodiversitate, biocombustibilii , biolichidele și combustibilii din biomasă proveniți din materii prime agricole cultivate pe astfel de terenuri nu ar trebui să fie luați în considerare pentru stimulentele prevăzute de prezenta directivă. Comisia ar trebui să stabilească criterii adecvate în scopul definirii unor astfel de pășuni bogate în biodiversitate, în conformitate cu cele mai bune dovezi științifice disponibile și cu standardele internaționale relevante.

Amendamentul    68

Propunere de directivă

Considerentul 72 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(72a)  Criteriile de durabilitate ale Uniunii pentru biocombustibili, biolichide și combustibilii proveniți din biomasă trebuie să garanteze că tranziția la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon susține obiectivele planului de acțiune privind economia circulară și respectă cu strictețe ierarhia deșeurilor stabilită de Uniune.

Justificare

Pentru a garanta că Directiva privind energia din surse regenerabile este în conformitate cu planul de acțiune privind economia circulară și ierarhia deșeurilor stabilită la nivelul UE, este necesar să se introducă un nou criteriu de durabilitate.

Amendamentul    69

Propunere de directivă

Considerentul 73

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(73)  Materiile prime agricole pentru producția de biocombustibili, de biolichide și de combustibili din biomasă nu ar trebui să fie produse în turbării, deoarece cultivarea de materii prime în turbării ar duce la pierderi semnificative din stocul de carbon dacă terenul ar fi drenat și mai mult în acest scop, absența acestei drenări neputând fi verificată cu ușurință.

(73)  Materiile prime agricole pentru producția de biocombustibili, de biolichide și de combustibili din biomasă nu ar trebui să fie produse în turbării sau în zone umede dacă acest lucru ar implica drenarea solului, deoarece cultivarea de materii prime în turbării sau în zone umede ar duce la pierderi semnificative în privința stocării carbonului dacă terenul ar fi drenat și mai mult în acest scop.

Justificare

Turbăriile drenate nu pot stoca carbonul în mod sigur. Prin urmare, nu pare rezonabil să se excludă utilizarea lor pentru producția de biocombustibili, biolichide și combustibili din biomasă.

Amendamentul    70

Propunere de directivă

Considerentul 74 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(74a)  Materiile prime agricole pentru producția de biocombustibili, de biolichide și de combustibili din biomasă ar trebui să fie produse utilizând practici care sunt în conformitate cu normele de protecție a calității solului și a carbonului organic din sol.

Justificare

Potrivit evaluării impactului efectuate de Comisie, producția de biomasă agricolă poate duce la efecte negative asupra solurilor (de exemplu, pierderi de nutrienți și de materii organice din sol, eroziune, drenarea turbăriilor), a disponibilității apei și a biodiversității. Cerințele de ecocondiționalitate din cadrul PAC nu sunt suficiente pentru a asigura protecția calității solului și menținerea carbonului organic în sol.

Amendamentul    71

Propunere de directivă

Considerentul 75

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(75)  Este oportun să se introducă criterii de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul Uniunii pentru combustibilii din biomasă utilizați în producția de energie electrică și de încălzire și răcire, pentru a asigura în continuare un nivel ridicat al reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră în comparație cu alternativele de combustibili fosili, pentru a evita impacturi nedorite în ceea ce privește durabilitatea și pentru a promova piața internă.

(75)  Este oportun să se introducă criterii de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul Uniunii pentru combustibilii din biomasă utilizați în producția de energie electrică și de încălzire și răcire, pentru a asigura în continuare un nivel ridicat al reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră în comparație cu alternativele de combustibili fosili, pentru a evita impacturi nedorite în ceea ce privește durabilitatea și pentru a promova piața internă. Fără a aduce atingere respectării stricte a resurselor primare cu o valoare ecologică ridicată, regiunile ultraperiferice ar trebui să își poată exploata resursele pentru a-și crește producția de energie din surse regenerabile și independența energetică.

Justificare

Prezenta directivă nu ar trebui să interzică exploatarea biomasei în regiunile ultraperiferice, de exemplu, a pădurilor primare, care constituie una dintre resursele principale ale acestor teritorii. Exploatarea acestor resurse este deja reglementată de criterii stricte de durabilitate, care garantează integritatea de mediu a unei astfel de activități.

Amendamentul    72

Propunere de directivă

Considerentul 75 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(75a)  Pentru a asigura transparența deplină în toate sectoarele de producție a energiei, Comisia ar trebui să stabilească, până la 31 decembrie 2018, criterii privind producția de combustibili fosili și de energii fosile, prin intermediul unor acte delegate.

Justificare

Pentru a garanta condiții de concurență echitabile între biocombustibili și combustibilii fosili, este absolut necesar să existe criterii de producție.

Amendamentul    73

Propunere de directivă

Considerentul 76

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(76)  Pentru a se asigura faptul că, în pofida cererii din ce în ce mai mari de biomasă forestieră, recoltarea se realizează într-un mod durabil în pădurile în care se asigură regenerarea, că se acordă o atenție deosebită zonelor desemnate explicit pentru protecția biodiversității, a peisajelor și a elementelor naturale specifice, că resursele de biodiversitate sunt conservate și că stocurile de carbon sunt monitorizate, materia primă lemnoasă ar trebui să provină numai din păduri în care recoltarea se realizează în conformitate cu principiile gestionării durabile a pădurilor elaborate în cadrul unor procese internaționale privind pădurile, precum Forest Europe, și implementate prin acte legislative naționale sau prin bune practici de gestionare la nivel de exploatație forestieră. Operatorii ar trebui să ia măsurile adecvate pentru a reduce la minimum riscul de a utiliza biomasă forestieră nedurabilă în producția de bioenergie. În acest scop, operatorii ar trebui să instituie o abordare bazată pe riscuri. Este oportun, în acest context, ca Comisia să elaboreze orientări operaționale privind verificarea respectării abordării bazate pe riscuri, în urma consultării Comitetului de guvernanță al uniunii energetice și a Comitetului forestier permanent instituit prin Decizia 89/367/CEE a Consiliului24.

(76)  Pentru a se asigura faptul că, în pofida cererii din ce în ce mai mari de biomasă forestieră, recoltarea se realizează într-un mod durabil în pădurile în care se asigură regenerarea, că se acordă o atenție deosebită zonelor desemnate explicit pentru protecția biodiversității, a peisajelor și a elementelor naturale specifice, că resursele de biodiversitate sunt conservate și că stocurile de carbon sunt monitorizate, materia primă lemnoasă ar trebui să provină numai din păduri în care recoltarea se realizează în conformitate cu principiile gestionării durabile a pădurilor elaborate în cadrul unor procese internaționale privind pădurile, precum Forest Europe, și implementate prin acte legislative naționale sau prin bune practici de gestionare la nivel de bază de aprovizionare. Operatorii ar trebui să garanteze că sunt luate măsuri pentru a evita și a limita consecințele negative ale recoltării asupra mediului. În acest scop, operatorii ar trebui să instituie o abordare bazată pe riscuri. Este oportun, în acest context, ca Comisia să elaboreze acorduri pentru punerea în aplicare a cerințelor pe baza celor mai bune practici din statele membre, precum și orientări operaționale privind verificarea respectării abordării bazate pe riscuri, în urma consultării Comitetului de guvernanță al uniunii energetice și a Comitetului forestier permanent instituit prin Decizia 89/367/CEE a Consiliului24.

Amendamentul    74

Propunere de directivă

Considerentul 76 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(76a)  În cazul în care un singur criteriu privind durabilitatea biomasei forestiere nu este respectat de legislația națională și/sau subnațională sau de sistemele de monitorizare ale unui stat membru, ar trebui furnizate mai multe informații aferente acestui criteriu la nivelul bazei de aprovizionare, nefiind necesar să se furnizeze informații suplimentare privind criteriile care sunt deja îndeplinite la nivelul statului membru.

Justificare

Abordarea bazată pe riscuri este efectuată criteriu după criteriu. Practica propusă ar urma să mențină scopul abordării bazate pe riscuri, reducând, în același timp, riscul de utilizare a unei biomasei nedurabile din cauza neajunsurilor aferente unui singur criteriu.

Amendamentul    75

Propunere de directivă

Considerentul 76 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(76b)  O „abordare bazată pe riscuri” ar trebui pusă în practică începând la nivel de țară. Dacă cerințele unui singur criteriu nu pot fi îndeplinite prin legislația sau monitorizarea la nivel național și/sau subnațional, informațiile referitoare la această parte ar trebui furnizate la nivelul bazei de aprovizionare pentru a reduce riscul producției de biomasă forestieră nedurabilă.

Amendamentul    76

Propunere de directivă

Considerentul 76 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(76c)  Recoltarea în scopuri energetice a crescut și se estimează că va continua să crească, ceea ce implică o creștere a importurilor de materii prime din țări terțe, precum și o creștere a producției acestor materiale pe teritoriul Uniunii. Operatorii ar trebui să se asigure că recoltarea se face în conformitate cu criteriile de durabilitate.

Amendamentul    77

Propunere de directivă

Considerentul 78

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(78)  Combustibilii din biomasă ar trebui transformați în energie electrică și căldură într-un mod eficient, pentru a maximiza securitatea energetică și reducerile de gaze cu efect de seră, precum și pentru a limita emisiile de poluanți atmosferici și pentru a reduce la minimum presiunea exercitată asupra resurselor limitate de biomasă. Din acest motiv, sprijinul public pentru instalațiile cu o capacitate de combustibil mai mare sau egală cu 20 MW, dacă este necesar, ar trebui acordat numai instalațiilor de cogenerare de energie electrică și energie termică de înaltă eficiență, conform definiției de la articolul 2 punctul 34 din Directiva 2012/27/UE. Schemele de sprijin existente pentru energia electrică pe bază de biomasă ar trebui să fie însă permise până la data lor de expirare pentru toate instalațiile pe bază de biomasă. În plus, energia electrică produsă din biomasă în instalații noi cu o capacitate de combustibil mai mare sau egală cu 20 MW ar trebui luată în calcul pentru îndeplinirea obiectivelor și obligațiilor privind energia din surse regenerabile numai în cazul instalațiilor de cogenerare de energie electrică și energie termică de înaltă eficiență. Cu toate acestea, în conformitate cu normele privind ajutoarele de stat, statelor membre ar trebui să li se permită să acorde sprijin public instalațiilor pentru producția de energie din surse regenerabile și să ia în calcul energia electrică pe care o produc în vederea îndeplinirii obiectivelor și obligațiilor privind energia din surse regenerabile, pentru a se evita creșterea dependenței de combustibilii fosili cu un impact mai mare asupra schimbărilor climatice și a mediului în cazul în care, după ce au epuizat toate posibilitățile tehnice și economice de instalare a unor instalații de cogenerare de energie electrică și energie termică de înaltă eficiență pe bază de biomasă, statele membre s-ar confrunta cu un risc justificat la adresa siguranței alimentării cu energie electrică.

(78)  Combustibilii din biomasă ar trebui transformați în energie electrică și căldură într-un mod eficient, pentru a maximiza securitatea energetică și reducerile de gaze cu efect de seră, precum și pentru a limita emisiile de poluanți atmosferici și pentru a reduce la minimum presiunea exercitată asupra resurselor limitate de biomasă. Din acest motiv, sprijinul public pentru instalațiile cu o capacitate de combustibil mai mare sau egală cu 20 MW, dacă este necesar, ar trebui acordat numai instalațiilor de cogenerare de energie electrică și energie termică de înaltă eficiență, conform definiției de la articolul 2 punctul 34 din Directiva 2012/27/UE. Schemele de sprijin existente pentru energia electrică pe bază de biomasă ar trebui să fie însă permise până la data lor de expirare pentru toate instalațiile pe bază de biomasă. În plus, energia electrică produsă din biomasă în instalații noi cu o capacitate de combustibil mai mare sau egală cu 20 MW ar trebui luată în calcul pentru îndeplinirea obiectivelor și obligațiilor privind energia din surse regenerabile numai în cazul instalațiilor de cogenerare de energie electrică și energie termică de înaltă eficiență. Cu toate acestea, în conformitate cu normele privind ajutoarele de stat, statelor membre ar trebui să li se permită să acorde sprijin public instalațiilor pentru producția de energie din surse regenerabile și să ia în calcul energia electrică pe care o produc în vederea îndeplinirii obiectivelor și obligațiilor privind energia din surse regenerabile, pentru a se evita creșterea dependenței de combustibilii fosili cu un impact mai mare asupra schimbărilor climatice și a mediului în cazul în care, după ce au epuizat toate posibilitățile tehnice și economice de instalare a unor instalații de cogenerare de energie electrică și energie termică de înaltă eficiență pe bază de biomasă, statele membre s-ar confrunta cu un risc justificat la adresa siguranței alimentării cu energie electrică. În special, ar trebui să fie suplimentat sprijinul pentru instalațiile care produc energie din surse regenerabile pe bază de biomasă în regiunile ultraperiferice, extrem de dependente de importurile de energie, cu condiția să se respecte criteriile de durabilitate pentru producția de energie din astfel de surse regenerabile, adaptate la caracteristicile specifice ale acestor regiuni.

Amendamentul    78

Propunere de directivă

Considerentul 80

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(80)  Pe baza experienței acumulate în aplicarea în practică a criteriilor de durabilitate ale Uniunii, este oportun să se consolideze rolul sistemelor de certificare voluntare de la nivel internațional și național în ceea ce privește verificarea conformității cu criteriile de durabilitate într-un mod armonizat.

(80)  Pe baza experienței acumulate în aplicarea în practică a criteriilor de durabilitate ale Uniunii, este oportun să se ia în considerare rolul sistemelor de certificare voluntare de la nivel internațional și național în ceea ce privește verificarea conformității cu criteriile de durabilitate într-un mod armonizat.

Amendamentul    79

Propunere de directivă

Considerentul 82

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(82)  Schemele voluntare joacă un rol din ce în ce mai mare în furnizarea de dovezi ale respectării criteriilor de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru biocombustibili, biolichide și combustibili din biomasă. Prin urmare, este oportun ca Comisia să impună schemelor voluntare, inclusiv celor care sunt deja recunoscute de Comisie, să raporteze în mod regulat cu privire la activitatea lor. Aceste rapoarte ar trebui făcute publice, pentru a spori transparența și pentru a îmbunătăți supravegherea de către Comisie. Mai mult, această raportare ar furniza Comisiei informațiile necesare pentru a raporta cu privire la funcționarea schemelor voluntare în vederea identificării bunelor practici și a prezentării, dacă este cazul, a unei propuneri privind promovarea în continuare a unor astfel de bune practici.

(82)  Schemele voluntare pot juca un rol important în furnizarea de dovezi ale respectării criteriilor minime de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru biocombustibili, biolichide și combustibili din biomasă. Prin urmare, este oportun ca Comisia să impună schemelor voluntare, inclusiv celor care sunt deja recunoscute de Comisie, să raporteze în mod regulat cu privire la activitatea lor. Aceste rapoarte ar trebui făcute publice, pentru a spori transparența și pentru a îmbunătăți supravegherea de către Comisie. Mai mult, această raportare ar furniza Comisiei informațiile necesare pentru a raporta cu privire la funcționarea schemelor voluntare în vederea identificării bunelor practici și a prezentării, dacă este cazul, a unei propuneri privind promovarea în continuare a unor astfel de bune practici.

Justificare

Garanțiile de origine ar trebui să ofere consumatorului informații cu privire la respectarea criteriilor de durabilitate și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Amendamentul    80

Propunere de directivă

Considerentul 84

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(84)  Pentru a evita sarcinile administrative disproporționate, ar trebui stabilită o listă a valorilor implicite pentru filierele comune de producție a biocombustibililor, a biolichidelor și a combustibililor din biomasă și respectiva listă ar trebui actualizată și extinsă atunci când sunt disponibile date suplimentare fiabile. Operatorii economici ar trebui să aibă întotdeauna dreptul de solicita nivelul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru biocombustibili , biolichide și combustibili din biomasă care se stabilește prin această listă. În cazul în care valoarea implicită pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră dintr-o filieră de producție se situează sub nivelul minim necesar al reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, producătorii care doresc să demonstreze respectarea acestui nivel minim ar trebui să aibă obligația de a demonstra că emisiile efective din procesul lor de producție sunt mai mici decât cele presupuse la calcularea valorilor implicite.

(84)  Pentru a evita sarcinile administrative disproporționate, ar trebui stabilită o listă a valorilor implicite pentru filierele comune de producție a biocombustibililor, a biolichidelor și a combustibililor din biomasă și respectiva listă ar trebui actualizată și extinsă atunci când sunt disponibile date suplimentare fiabile. Operatorii economici ar trebui să aibă întotdeauna dreptul de solicita nivelul de reducere a emisiilor directe de gaze cu efect de seră pentru biocombustibili, biolichide și combustibili din biomasă care se stabilește prin această listă. În cazul în care valoarea implicită pentru reducerea emisiilor directe de gaze cu efect de seră dintr-o filieră de producție se situează sub nivelul minim necesar al reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, producătorii care doresc să demonstreze respectarea acestui nivel minim ar trebui să aibă obligația de a demonstra că emisiile efective din procesul lor de producție sunt mai mici decât cele presupuse la calcularea valorilor implicite.

Justificare

Prezentul amendament este indisolubil legat de amendamentul la articolul 25 alineatul (1).

Amendamentul    81

Propunere de directivă

Considerentul 85

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(85)  Este necesar să se stabilească norme clare pentru calcularea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite de la biocombustibili, biolichide și combustibilii din biomasă, precum și de la omologii combustibili fosili.

(85)  Este necesar să se stabilească norme clare, bazate pe criterii obiective și nediscriminatorii, pentru calcularea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite de la biocombustibili, biolichide și combustibilii din biomasă, precum și de la omologii combustibili fosili.

Amendamentul    82

Propunere de directivă

Considerentul 95

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(95)  Cererea la nivel mondial de produse agricole este în creștere. O parte din respectiva cerere în creștere va fi satisfăcută printr-o sporire a suprafețelor de teren destinate agriculturii. Reabilitarea terenurilor care au fost grav degradate și care, în consecință, nu pot fi utilizate, în starea actuală, în scopuri agricole reprezintă o modalitate de sporire a suprafețelor de teren disponibile pentru cultivare. Sistemul de durabilitate ar trebui să promoveze utilizarea terenului degradat reabilitat, deoarece promovarea biocombustibililor, a biolichidelor și a combustibililor din biomasă va contribui la creșterea cererii de produse agricole.

(95)  Cererea la nivel mondial de produse agricole este în creștere. O parte din respectiva cerere în creștere va fi satisfăcută printr-o sporire a suprafețelor de teren destinate agriculturii. Reabilitarea terenurilor care au fost grav degradate și care, în consecință, nu pot fi utilizate, în starea actuală, în scopuri agricole reprezintă o modalitate de sporire a suprafețelor de teren disponibile pentru cultivare. Sistemul de durabilitate ar trebui să promoveze utilizarea terenului degradat reabilitat, deoarece promovarea biocombustibililor, a biolichidelor și a combustibililor din biomasă va contribui la creșterea cererii de produse agricole, ceea ce poate conduce la emisii asociate cu schimbarea indirectă a destinației terenurilor.

Justificare

Prezentul amendament este indisolubil legat de amendamentul la articolul 7 alineatul (1).

Amendamentul    83

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezenta directivă stabilește un cadru comun pentru promovarea energiei din surse regenerabile. Ea stabilește un obiectiv al Uniunii obligatoriu privind ponderea globală a energiei din surse regenerabile în cadrul consumului final brut de energie în 2030. De asemenea, directiva definește norme referitoare la sprijinul financiar pentru energia electrică produsă din surse regenerabile, autoconsumul de energie electrică din surse regenerabile și utilizarea energiei din surse regenerabile în sectorul încălzirii și răcirii și în cel al transporturilor, la cooperarea regională între statele membre și cu țări terțe, la garanțiile de origine, la procedurile administrative și la informare și formare. Prezenta directivă stabilește criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru biocombustibili, biolichide și combustibilii din biomasă.

Prezenta directivă stabilește un cadru comun pentru promovarea energiei din surse regenerabile. Ea stabilește obiective obligatorii minime ale Uniunii privind ponderea globală a energiei din surse regenerabile în cadrul consumului final brut de energie și ponderea energiei din surse regenerabile utilizată în transporturi în 2030.Aceste obiective ale Uniunii trebuie să fie atinse în mod colectiv de către statele membre prin intermediul unor obiective naționale obligatorii. De asemenea, directiva definește norme referitoare la sprijinul financiar pentru energia electrică produsă din surse regenerabile, autoconsumul de energie electrică din surse regenerabile și utilizarea energiei din surse regenerabile în sectorul încălzirii și răcirii și în cel al transporturilor, la cooperarea regională între statele membre și cu țări terțe, la garanțiile de origine, la procedurile administrative și la informare și formare. Prezenta directivă stabilește criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru biocombustibili, biolichide și combustibilii din biomasă.

Amendamentul    84

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  „energie din surse regenerabile” înseamnă energie din surse regenerabile nefosile, respectiv energie eoliană, solară (solară termică și solară fotovoltaică) și geotermală, căldură ambiantă, energia mareelor, a valurilor și alte tipuri de energie a oceanelor, energie hidroelectrică, biomasă, gaz de depozit , gaz provenit din instalațiile de epurare a apelor uzate și biogaze;

(a)  „energie din surse regenerabile” înseamnă energie din surse regenerabile nefosile, respectiv energie eoliană, solară (solară termică și solară fotovoltaică) și geotermală, energie ambiantă, energia mareelor, a valurilor și alte tipuri de energie a oceanelor, energie hidroelectrică, biomasă, gaz de depozit , gaz provenit din instalațiile de epurare a apelor uzate și biogaze;

Amendamentul    85

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  „căldură ambiantă” înseamnă energie termică la un nivel util de temperatură, care este extrasă sau captată prin intermediul unor pompe de căldură ce necesită energie electrică sau alt tip de energie auxiliară pentru a funcționa și care poate fi stocată în aerul înconjurător, sub stratul solid al suprafeței terestre sau în apele de suprafață. Valorile raportate se stabilesc pe baza aceleiași metodologii care este utilizată pentru raportarea energiei termice extrase sau captate de pompele de căldură;

(b)  „energie ambiantă” înseamnă energie termică la un nivel util de temperatură care poate fi stocată în aerul înconjurător, cu excepția aerului uzat, în apele de suprafață sau în apele reziduale. Valorile raportate se stabilesc pe baza aceleiași metodologii care este utilizată pentru raportarea energiei termice extrase sau captate de pompele de căldură;

Amendamentul    86

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  „energie geotermală” înseamnă energia stocată sub formă de căldură sub stratul solid al suprafeței terestre;

Amendamentul    87

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  „biomasă” înseamnă fracțiunea biodegradabilă a produselor, deșeurilor și reziduurilor de origine biologică din agricultură, inclusiv substanțe vegetale și animale, din silvicultură și din industriile conexe, inclusiv pescuitul și acvacultura, precum și fracțiunea biodegradabilă a deșeurilor , inclusiv deșeuri industriale și municipale de origine biologică;

(c)  „biomasă” înseamnă fracțiunea biodegradabilă a produselor, deșeurilor și reziduurilor de origine biologică din agricultură, inclusiv bacterii, substanțe vegetale și animale, din silvicultură și din industriile conexe, inclusiv pescuitul și acvacultura, precum și fracțiunea biodegradabilă a deșeurilor, inclusiv deșeuri industriale și municipale de origine biologică;

Amendamentul    88

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  „consum final brut de energie” înseamnă produsele energetice furnizate în scopuri energetice industriei, transporturilor, gospodăriilor , serviciilor, inclusiv serviciilor publice, agriculturii, silviculturii și pescuitului, inclusiv consumul de energie electrică și termică din sectorul de producere a energiei electrice și termice, precum și pierderile de energie electrică și termică din distribuție și transport;

(d)  „consum final brut de energie” înseamnă produsele energetice furnizate în scopuri energetice industriei, transporturilor, gospodăriilor, serviciilor, inclusiv serviciilor publice, agriculturii, silviculturii și pescuitului, inclusiv consumul de energie electrică și termică din sectorul de producere a combustibililor pentru energie electrică, încălzire și transport, precum și pierderile de energie electrică și termică din distribuție și transport;

Justificare

Pierderile de eficiență în producția combustibililor pentru încălzire și transporturi pot fi semnificative și trebuie să fie calculate în consumul final brut de energie. Acest amendament este necesar din motive legate de logica internă a textului și este legat în mod indisolubil de alte amendamente.

Amendamentul    89

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  „încălzire centralizată sau răcire centralizată” înseamnă distribuția de energie termică sub formă de abur, apă fierbinte sau lichide răcite, de la o sursă centrală de producție, printr-o rețea, către mai multe clădiri sau amplasamente , în scopul utilizării pentru încălzirea sau răcirea spațiilor sau în procese de încălzire sau de răcire;

(e)  „încălzire centralizată sau răcire centralizată” înseamnă distribuția de energie termică sub formă de abur, apă fierbinte sau lichide răcite, de la surse centrale sau descentralizate de producție, printr-o rețea, către mai multe clădiri sau amplasamente , în scopul utilizării pentru încălzirea sau răcirea spațiilor sau în procese de încălzire sau de răcire;

Amendamentul    90

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  „biolichide” înseamnă combustibil lichid produs din biomasă, utilizat în alte scopuri energetice decât pentru transport, inclusiv pentru energie electrică și pentru încălzire și răcire;

(f)  „biolichide” înseamnă combustibil lichid produs din biomasă sau prin biomasă, utilizat în alte scopuri energetice decât pentru transport, inclusiv pentru energie electrică și pentru încălzire și răcire;

Amendamentul    91

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  „schemă de sprijin” înseamnă orice instrument, schemă sau mecanism aplicat(ă) de un stat membru sau de un grup de state membre, care promovează utilizarea energiei din surse regenerabile prin reducerea costurilor acestei energii, prin creșterea prețului la care poate fi vândută sau prin mărirea, prin intermediul unor obligații referitoare la energia din surse regenerabile sau în alt mod, a volumului achiziționat de acest tip de energie. Aceasta include, dar nu se limitează la: ajutoare pentru investiții, scutiri sau reduceri de impozite, rambursări de impozite , scheme de sprijin privind obligația referitoare la energia din surse regenerabile, inclusiv cele care utilizează certificate verzi, și scheme de sprijinire directă a prețurilor, inclusiv tarife fixe și prime;

(i)  „schemă de sprijin” înseamnă orice instrument, schemă sau mecanism aplicat(ă) de un stat membru sau de un grup de state membre, care promovează utilizarea energiei din surse regenerabile prin reducerea costurilor acestei energii, prin creșterea prețului la care poate fi vândută sau prin mărirea, prin intermediul unor obligații referitoare la energia din surse regenerabile sau în alt mod, a volumului achiziționat de acest tip de energie. Aceasta include, dar nu se limitează la: ajutoare pentru cercetare și investiții, scutiri sau reduceri de impozite, rambursări de impozite, scheme de sprijin privind obligația referitoare la energia din surse regenerabile, inclusiv cele care utilizează certificate verzi, și scheme de sprijinire directă a prețurilor, inclusiv tarife fixe și prime;

Justificare

Unele state membre subvenționează indirect exploatarea surselor regenerabile de energie prin ajutoarele pentru cercetare.

Amendamentul    92

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera na (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(na)  «deșeuri reziduale» înseamnă deșeuri rezultate dintr-o operațiune de tratare sau de valorificare, inclusiv reciclare, care nu pot fi valorificate ulterior și, prin urmare, trebuie să fie eliminate;

Justificare

Această definiție trebuie să fie inclusă pentru a defini utilizarea deșeurilor, precum biocombustibilii avansați, ca fiind doar deșeuri ce nu mai pot fi reciclate, nici valorificate.

Amendamentul    93

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera q

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(q)  „materiale celulozice de origine nealimentară” înseamnă materii prime compuse mai ales din celuloză și hemiceluloză, care au un conținut de lignină mai scăzut decât materialele ligno-celulozice; acestea includ reziduurile de culturi alimentare și furajere (precum paiele, tulpinile de porumb, pleava și cojile), culturile ierboase energetice cu conținut scăzut de amidon (precum raigras, Panicum virgatum, Miscanthus, trestia de zahăr gigant și culturile de protecție anterioare și ulterioare culturilor principale), reziduuri industriale (inclusiv cele provenite din culturi alimentare și furajere după ce s-au extras uleiuri vegetale, zaharuri, amidonuri și proteine) și materiale provenite din biodeșeuri;

(q)  „materiale celulozice de origine nealimentară” înseamnă materii prime compuse mai ales din celuloză și hemiceluloză, care au un conținut de lignină mai scăzut decât materialele ligno-celulozice; acestea includ reziduurile de culturi alimentare și furajere (precum paiele, tulpinile de porumb, pleava și cojile), culturile ierboase energetice cu conținut scăzut de amidon (precum raigras, Panicum virgatum, Miscanthus, trestia de zahăr gigant și culturile de protecție anterioare și ulterioare culturilor principale, precum și culturile alternative, precum iarba, trifoiul, lucerna), reziduuri industriale (inclusiv cele provenite din culturi alimentare și furajere după ce s-au extras uleiuri vegetale, zaharuri, amidonuri și proteine) și materiale provenite din biodeșeuri;

Justificare

Culturile alternative pot fi utilizate pentru producerea de biogaz.

Amendamentul    94

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera u

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(u)  „ biocombustibili și biolichide care prezintă riscuri reduse din perspectiva schimbării indirecte a destinației terenurilor” înseamnă biocombustibili și biolichide ale căror materii prime au fost produse în cadrul unor sisteme care reduc dislocarea producției ce vizează alte scopuri decât fabricarea de biocombustibili sau de biolichide și au fost produse în conformitate cu criteriile de durabilitate pentru biocombustibili și biolichide prevăzute la articolul 26;

(u)  „biocombustibili și biolichide care prezintă riscuri reduse din perspectiva schimbării indirecte a destinației terenurilor” înseamnă biocombustibili și biolichide ale căror materii prime au fost produse pe terenuri neutilizate, mărginașe, cărora li s-au îmbunătățit performanțele de captare a carbonului în cadrul unor sisteme care reduc dislocarea producției ce vizează alte scopuri decât fabricarea de biocombustibili sau de biolichide, inclusiv producerea de furaje cu o concentrație mare de proteine, și au fost produse în conformitate cu criteriile de durabilitate pentru biocombustibili și biolichide prevăzute la articolul 26;

Justificare

Prezentul amendament este indisolubil legat de un amendament la articolul 7 alineatul (1).

Amendamentul    95

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera z

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(z)  „repowering” înseamnă reînnoirea centralelor electrice care produc energie din surse regenerabile, inclusiv înlocuirea integrală sau parțială a instalațiilor sau a echipamentelor și sistemelor de operare, pentru înlocuirea de capacitate sau sporirea eficienței;

(z)  „repowering” înseamnă reînnoirea centralelor electrice care produc energie din surse regenerabile, inclusiv înlocuirea integrală sau parțială a instalațiilor, a echipamentelor și sistemelor de operare, pentru creșterea sau înlocuirea de capacitate și/sau sporirea eficienței;

Amendamentul    96

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera y

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(y)  „căldură sau răcoare reziduală” înseamnă căldura sau răcoarea care este generată ca produs secundar în instalații industriale sau de producere a energiei electrice și care, în lipsa accesului la un sistem de încălzire sau de răcire centralizată, s-ar disipa în aer sau în apă fără a fi utilizată;

(y)  „căldură sau răcoare reziduală” înseamnă căldura sau răcoarea inevitabilă care este generată ca produs secundar în instalații industriale sau instalații de producere a energiei electrice (după utilizarea cogenerării de înaltă eficiență sau în cazul în care cogenerarea nu e fezabilă) sau în sectorul serviciilor și care, în lipsa accesului la un sistem de încălzire sau de răcire centralizată, s-ar disipa în aer sau în apă fără a fi utilizată;

Amendamentul    97

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera aa

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(aa)  „consumator autonom de energie din surse regenerabile” înseamnă un client activ, conform definiției din Directiva [Directiva MDI], care consumă și care poate stoca și vinde energie electrică din surse regenerabile produsă în propriile clădiri, inclusiv un bloc de apartamente, un amplasament de servicii partajat ori comercial sau un sistem de distribuție închis, cu condiția ca, în cazul consumatorilor autonomi necasnici de energie din surse regenerabile, aceste activități să nu constituie activitatea lor comercială sau profesională primară;

(aa)  „consumator autonom de energie din surse regenerabile” înseamnă un client activ sau un grup de clienți care acționează împreună, conform definiției din Directiva [Directiva MDI], care consumă și care pot stoca și vinde energie electrică din surse regenerabile produsă în clădirilor lor, inclusiv un bloc de apartamente, o zonă rezidențială, un amplasament de servicii partajat, comercial sau industrial sau în același sistem de distribuție închis, cu condiția ca, în cazul consumatorilor autonomi necasnici de energie din surse regenerabile, aceste activități să nu constituie activitatea lor comercială sau profesională primară;

Amendamentul    98

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aaa)  „o comunitate de energie din surse regenerabile” înseamnă o comunitate locală de energie, astfel cum este definită la articolul 2 din Directiva ... a Parlamentului European și a Consiliului [privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice (reformare), 2016/0380(COD)], care respectă dispozițiile stabilite la articolul 22 alineatul (1) din prezenta directivă;

Amendamentul    99

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera bb

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(bb)  „autoconsum de energie din surse regenerabile” înseamnă producerea și consumul și, acolo unde este aplicabil, stocarea de energie din surse regenerabile de către consumatorii autonomi de energie din surse regenerabile.

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    100

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera cc

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(cc)  „contract de achiziție de energie electrică” înseamnă un contract prin care o persoană juridică convine să achiziționeze energie electrică din surse regenerabile direct de la un producător de energie;

(cc)  „contract de achiziție de energie electrică din surse regenerabile” înseamnă un contract prin care o persoană juridică sau fizică convine să achiziționeze energie electrică din surse regenerabile direct de la un producător de energie;

Amendamentul    101

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera dd

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(dd)  „culturi alimentare și furajere” înseamnă culturi de plante bogate în amidon, de plante zaharoase și de plante oleaginoase produse pe terenuri agricole ca o cultură principală, cu excepția reziduurilor, a deșeurilor sau a materialelor ligno-celulozice;

(dd)  „culturi alimentare și furajere” înseamnă culturi de plante bogate în amidon, de plante zaharoase și de plante oleaginoase, precum și alte culturi cultivate în primul rând în scopuri energetice pe terenuri agricole ca o cultură principală, cu excepția reziduurilor și a deșeurilor;

Amendamentul    102

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera ee

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ee)  „biocombustibili avansați” înseamnă biocombustibili care sunt produși din materii prime enumerate în anexa IX partea A;

(ee)  „biocombustibili avansați” înseamnă biocombustibili, precum cei care sunt produși din materii prime enumerate în anexa IX partea A și biomasă, alta decât culturile alimentare/furajere atunci când respectă regimul de durabilitate al UE;

Justificare

Utilizarea inovatoare a biomasei ar trebui încurajată atunci când sunt îndeplinite criteriile de durabilitate.

Amendamentul    103

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera ff

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ff)  „combustibili fosili pe bază de deșeuri” înseamnă combustibili lichizi și gazoși produși din fluxuri de deșeuri de origine neregenerabilă, inclusiv gaze de proces și gaze de evacuare reziduale;

eliminat

Amendamentul    104

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera ffa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ffa)  „combustibili pe bază de carbon reciclat” înseamnă combustibili lichizi și gazoși produși din fluxuri inevitabile de deșeuri de origine neregenerabilă, inclusiv gaze de proces și gaze de evacuare reziduale, cu reducerea semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră de-a lungul întregului lor ciclu de viață; dacă sunt produși din fluxuri de deșeuri solide, se utilizează numai deșeuri care nu sunt reutilizabile și nu sunt reciclabile mecanic, cu respectarea deplină a ierarhiei de gestionare a deșeurilor; dacă sunt produși din emisii de gaze de proces, acestea trebuie emise ca o consecință inevitabilă și neintenționată a procesului de fabricație; proporția de deșeuri gazoase utilizate pentru producerea acestor combustibili pe bază de carbon reciclat nu poate fi avută în vedere în cadrul altor scheme de reducere a emisiilor, cum ar fi schema UE de comercializare a certificatelor de emisii;

Amendamentul    105

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera jj

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(jj)  „permis de recoltare” înseamnă un document oficial care dă dreptul la recoltarea de biomasă forestieră;

(jj)  „permis de recoltare” înseamnă un permis legal sau un drept similar de recoltare a biomasei forestiere în conformitate cu legislația națională și/sau regională;

Amendamentul    106

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera mm

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(mm)  „exploatație forestieră” înseamnă una sau mai multe parcele de pădure și alte terenuri împădurite care constituie un tot unitar din punctul de vedere al gestionării sau al utilizării;

(mm)   „bază de aprovizionare” înseamnă regiunea geografică din care provine materia primă pentru biomasă;

Amendamentul    107

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera nn

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(nn)  „biodeșeuri” înseamnă deșeuri biodegradabile provenite din grădini și din parcuri, deșeuri alimentare și de bucătărie provenite din gospodării, din restaurante, din unități de alimentație și din magazine de vânzare cu amănuntul, precum și deșeuri comparabile provenite din industria de prelucrare a alimentelor;

(nn)  „biodeșeuri” înseamnă biodeșeuri, astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 4 din Directiva 2008/98/CE;

Amendamentul    108

Propunere de directivă

Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obiectivul general obligatoriu al Uniunii pentru 2030

Obiectivul general obligatoriu al Uniunii și obiectivele naționale pentru 2030

Amendamentul    109

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre asigură în mod colectiv faptul că ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie al Uniunii în 2030 este de cel puțin 27 %.

1.  Statele membre asigură în mod colectiv faptul că ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie al Uniunii în 2030 este de cel puțin 35 %.

Amendamentul    110

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Fiecare stat membru se asigură că ponderea energiei din surse regenerabile utilizată în toate modurile de transport în 2030 reprezintă cel puțin 12% din consumul final de energie în sectorul transporturilor în statul membru respectiv.

 

Pentru a fi luată în considerare pentru îndeplinirea acestui obiectiv, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea biocombustibililor și biogazelor este în conformitate cu criteriile stabilite la articolul 26 alineatul (7), dacă sunt comparați cu combustibilii fosili, în conformitate cu metodologia menționată la articolul 28 alineatul (1).

Amendamentul    111

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Contribuțiile respective ale statelor membre la acest obiectiv general pentru 2030 se stabilesc și se notifică Comisiei în cadrul planurilor energetice și climatice naționale integrate ale statelor membre, în conformitate cu articolele 3-5 și cu articolele 9-11 din Regulamentul [privind guvernanța].

2.  Statele membre stabilesc obiective pentru îndeplinirea obiectivului general pentru 2030 în cadrul planurilor energetice și climatice naționale integrate ale statelor membre, în conformitate cu articolele 3-5 și cu articolele 9-13 din Regulamentul [privind guvernanța]. Dacă, pe baza evaluării planurilor energetice și climatice naționale integrate finale, prezentate în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul [privind guvernanța], Comisia concluzionează că obiectivele statelor membre nu sunt suficiente pentru realizarea colectivă a obiectivului general obligatoriu al Uniunii, statele membre cu un obiectiv mai puțin ambițios decât cel care rezultă din aplicarea formulei prevăzute în anexa Ia trebuie să își îmbunătățească obiectivul în consecință.

 

În cazul în care un stat membru nu este pe cale să își îndeplinească obiectivul prevăzut din cauza unor circumstanțe excepționale și justificate în mod corespunzător, acesta se poate abate de la nivelul prevăzut de obiectivul său cu maximum 10 %. În acest caz, statul membru informează Comisia până în 2025. Dacă aceasta periclitează îndeplinirea obiectivului general obligatoriu al Uniunii, Comisia și statele membre iau măsuri corective, precum cele prevăzute la articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul [privind guvernanța] pentru a elimina decalajul.

Amendamentul    112

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Statele membre își concep politicile naționale astfel încât să respecte ierarhia deșeurilor, în conformitate cu dispozițiile articolului 4 din Directiva 2008/98/CE. În acest scop, statele membre își revizuiesc în mod regulat politicile naționale și justifică orice abatere în rapoartele prevăzute la articolul 18 litera (c) din Regulamentul ...[privind guvernanța].

Justificare

Statele membre trebuie să evalueze dacă politicile lor în sprijinul energiei din surse regenerabile sunt în conformitate cu legislația privind deșeurile, în special în ceea ce privește aplicarea ierarhiei deșeurilor.

Amendamentul    113

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Comisia sprijină nivelul ridicat de ambiție al statelor membre prin intermediul unui cadru favorabil care cuprinde o utilizare sporită a fondurilor Uniunii, mai ales a instrumentelor financiare, în special în vederea reducerii costului de capital pentru proiectele privind energia din surse regenerabile.

4.  Comisia sprijină nivelul ridicat de ambiție al statelor membre prin intermediul unui cadru favorabil care cuprinde o utilizare sporită a fondurilor Uniunii, mai ales a instrumentelor financiare, în special în vederea reducerii costului de capital pentru proiectele privind energia din surse regenerabile și a sprijinirii proiectelor pentru producerea de energie din surse regenerabile cu dimensiune transfrontalieră.

Amendamentul    114

Propunere de directivă

Articolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Sprijin financiar pentru energia electrică din surse regenerabile

Sprijin pentru energia din surse regenerabile

Amendamentul    115

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Sub rezerva normelor privind ajutoarele de stat, pentru a atinge obiectivul Uniunii stabilit la articolul 3 alineatul (1), statele membre pot aplica scheme de sprijin. Schemele de sprijin pentru energia electrică din surse regenerabile sunt concepute astfel încât să se evite denaturarea inutilă a piețelor energiei electrice și să se asigure faptul că producătorii țin seama de oferta și de cererea de energie electrică, precum și de posibilele constrângeri la nivelul rețelei.

1.  În temeiul articolului 194 din TFUE și sub rezerva dispozițiilor de la articolele 107 și 108 din TFUE, pentru a atinge sau a depăși obiectivele naționale și ale Uniunii prevăzute la articolul 3, statele membre pot aplica scheme de sprijin. Schemele de sprijin pentru energia electrică din surse regenerabile sunt bazate pe piață, astfel încât să se evite denaturarea piețelor energiei electrice și asigură faptul că producătorii țin seama de oferta și de cererea de energie electrică, precum și de posibilele costuri de integrare în sistem sau constrângeri la nivelul rețelei.

Amendamentul    116

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Statele membre pot aplica scheme de sprijin neutre din punct de vedere tehnologic sau specifice tehnologiei. Schemele de sprijin specifice tehnologiei pot fi aplicate, în special, pe baza unuia sau a mai multora dintre următoarele motive:

 

(a)  potențialul pe termen lung al unei anumite tehnologii;

 

(b)  necesitatea de a realiza diversificarea tehnologică sau regională a mixului energetic;

 

(c)  planificarea eficientă a sistemului și integrarea eficientă în rețea;

 

(d)  constrângerile de rețea și stabilitatea rețelei;

 

(e)constrângerile de mediu.

Amendamentul    117

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Sprijinul pentru energia electrică din surse regenerabile este conceput astfel încât să integreze energia electrică din surse regenerabile pe piața energiei electrice și să asigure faptul că producătorii de energie din surse regenerabile răspund la semnalele de preț ale pieței și își maximizează veniturile de pe piață.

2.  Sprijinul pentru energia electrică din surse regenerabile este conceput astfel încât să maximizeze integrarea energiei electrice din surse regenerabile pe piața energiei electrice și să asigure faptul că producătorii de energie din surse regenerabile răspund la semnalele de preț ale pieței și își maximizează veniturile de pe piață, oferind totodată surselor de energie regenerabile compensații pentru distorsiunile de pe piață.

 

Statele membre pot aplica derogări în favoarea instalațiilor de dimensiuni mici cu o capacitate mai mică de 500 kW și a proiectelor demonstrative. Cu toate acestea, producerea de energie electrică din energie eoliană face obiectul unui prag de 3 MW în privința capacității instalate de producere de energie electrică sau de 3 unități de producție.

 

Fără a aduce atingere pragurilor menționate mai sus în prezentul alineat, statele membre pot sprijini comunitățile de energie din surse regenerabile prin alte mecanisme și proceduri.

Amendamentul    118

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În cazul în care sprijinul pentru energia din surse regenerabile este acordat prin intermediul unei proceduri de licitație, se aplică cerințele prevăzute la alineatul (3a). Totuși aceste cerințe nu se aplică instalațiilor de mici dimensiuni cu o capacitate mai mică de 1 MW, proiectelor de energie eoliană de cel mult 6 unități de generare sau cel mult 6 MW sau proiectelor demonstrative.

Amendamentul    119

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Atunci când se acordă sprijin pentru energia din surse regenerabile printr-o licitație, pentru a asigura o rată ridicată de realizare a proiectelor, statele membre:

 

(a)  stabilesc și publică criterii nediscriminatorii și transparente de precalificare și norme privind termenul de livrare a proiectului;

 

(b)  se consultă cu părțile interesate pentru a examina proiectul de caiet de sarcini;

 

(c)  publică informații despre licitațiile anterioare, inclusiv despre ratele de realizare a proiectelor.

Amendamentul    120

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b.  Statele membre publică un calendar pe termen lung în ceea ce privește alocarea estimată a sprijinului, care să acopere cel puțin următorii 5 ani și care să includă calendarul orientativ, inclusiv, după caz, frecvența licitațiilor, capacitatea, bugetul sau sprijinul unitar maxim care se preconizează a fi alocat și tehnologiile eligibile.

Amendamentul    121

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3c.  Statele membre țin seama de particularitățile comunităților de energie din surse regenerabile și ale consumatorilor autonomi atunci când concep scheme de sprijin pentru a le permite să concureze în condiții de egalitate.

Amendamentul    122

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 3 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3d.  Pentru a crește producția de energie din surse regenerabile în regiunile ultraperiferice și insulele mici, statele membre pot adapta sprijinul financiar pentru proiectele situate în regiunile respective pentru a ține seama de costurile de producție asociate condițiilor lor specifice de izolare și dependență externă.

Amendamentul    123

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre evaluează eficacitatea sprijinului lor pentru energia electrică din surse regenerabile cel puțin o dată la patru ani. Deciziile privind continuarea sau prelungirea sprijinului și conceperea de noi tipuri de sprijin se bazează pe rezultatele evaluărilor.

4.  Statele membre evaluează eficacitatea sprijinului lor pentru energia electrică din surse regenerabile și efectele sale distributive asupra diferitelor grupuri de consumatori, inclusiv asupra competitivității industriale, cel puțin o dată la patru ani.

 

Evaluarea ia în considerare efectul pe care posibilele modificări aduse schemelor de sprijin l-ar putea avea asupra investițiilor. Statele membre includ această evaluare în planurile lor energetice și climatice naționale și în actualizările acestor planuri în conformitate cu Regulamentul [...] al Parlamentului European și al Consiliului [privind guvernanța uniunii energetice].

 

Planificarea pe termen lung care stă la baza deciziilor privind sprijinul și conceperea de noi tipuri de sprijin se bazează pe rezultatele evaluărilor, având în vedere eficacitatea lor globală în atingerea obiectivelor privind energia din surse regenerabile și a altor obiective, cum ar fi accesibilitatea financiară și dezvoltarea comunităților energetice, precum și efectele lor distributive asupra diferitelor grupuri de consumatori, inclusiv asupra competitivității industriale.

Amendamentul    124

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Până la ... [2021] și, ulterior, o dată la trei ani, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind performanțele licitațiilor în Uniune, analizând îndeosebi capacitatea licitațiilor de:

 

(a)  a obține reducerea costurilor;

 

(b)  a obține îmbunătățiri tehnologice;

 

(c)  a atinge rate ridicate de realizare;

 

(d)  a asigura participarea nediscriminatorie a micilor actori și a autorităților locale.

Amendamentul    125

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4b.  Până la ... [șase luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive], Comisia revizuiește orientările privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului și energie pentru perioada 2014-2020 (2014/C 200/01) în scopul de a integra pe deplin principiile generale prevăzute la articolul 4.

Amendamentul    126

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 4 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4c.  Prin derogare de la alineatul (1) de la prezentul articol, statele membre se asigură că nu se prevede nicio schemă de sprijin pentru energie din surse regenerabile pentru deșeurile municipale care nu respectă obligația de colectare separată prevăzută de Directiva 2008/98/CE.

Justificare

Schemele de sprijin pentru energia din surse regenerabile nu ar trebui să promoveze deșeurile care nu respectă ierarhia deșeurilor; în special, nu trebuie oferit sprijin pentru deșeurile mixte. Singurele scheme de sprijin ar trebui să se refere la deșeurile reziduale municipale, adică deșeurile municipale colectate separat și care nu mai pot fi reciclate sau valorificate și care sunt destinate exclusiv eliminării.

Amendamentul    127

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre deschid sprijinul pentru energia electrică produsă din surse regenerabile către producătorii situați în alte state membre, în condițiile stabilite în prezentul articol.

1.  Statele membre deschid sprijinul pentru energia electrică produsă din surse regenerabile către producătorii situați în alte state membre, în condițiile stabilite în prezentul articol. Statele membre își pot limita sprijinul pentru instalațiile din statele membre către care există o conexiune directă prin interconexiuni.

Amendamentul    128

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre se asigură că un sprijin pentru cel puțin 10 % din noua capacitate suportată în fiecare an al perioadei 2021-2025 și pentru cel puțin 15 % din noua capacitate suportată în fiecare an al perioadei 2026-2030 este deschis către instalații situate în alte state membre.

2.  Statele membre se asigură că un sprijin pentru cel puțin 8 % din noua capacitate suportată în fiecare an al perioadei 2021-2025 și pentru cel puțin 13 % din noua capacitate suportată în fiecare an al perioadei 2026-2030 este deschis către instalații situate în alte state membre. Dincolo de aceste niveluri minime, statele membre au dreptul de a decide în conformitate cu articolele 7-13 din prezenta directivă până la ce nivel sprijină energia provenită din surse regenerabile care este produsă într-un alt stat membru.

Amendamentul    129

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Statele membre pot solicita Comisiei să le scutească de obligația prevăzută la prezentul articol, inclusiv decizia de a nu permite instalațiilor situate pe teritoriul lor să participe la scheme de sprijin organizate în alte state membre în temeiul unuia sau mai multora dintre următoarele motive:

 

(a)  capacitate de interconectare insuficientă;

 

(b)  resurse naturale insuficiente;

 

(c)  efect negativ asupra securității energetice sau asupra bunei funcționări a pieței energiei din statul membru care solicită derogarea.

 

Orice derogare acordată în temeiul prezentului alineat se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și ar trebui revizuită până la sfârșitul anului 2025.

Amendamentul    130

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Schemele de sprijin pot fi deschise participării transfrontaliere, între altele prin licitații deschise, licitații comune, sisteme de certificare deschise sau scheme de sprijin comune. Alocarea către contribuțiile respective ale statelor membre a energiei electrice din surse regenerabile care beneficiază de sprijin în urma unor licitații deschise, licitații comune sau sisteme de certificare deschise face obiectul unui acord de cooperare care stabilește normele pentru plata transfrontalieră a fondurilor, pe baza principiului că energia ar trebui contabilizată pentru statul membru care finanțează instalația.

3.  Schemele de sprijin pot fi deschise participării transfrontaliere, printre altele prin licitații deschise, licitații comune, sisteme de certificare deschise sau scheme de sprijin comune. Alocarea către contribuțiile respective ale statelor membre a energiei electrice din surse regenerabile care beneficiază de sprijin în urma unor licitații deschise, licitații comune, sisteme de certificare deschise face obiectul unui acord de cooperare care stabilește normele pentru schema transfrontalieră, inclusiv condițiile de participare și de plată a fondurilor, având în vedere diferitele taxe și comisioane, pe baza principiului că energia ar trebui contabilizată pentru statul membru care finanțează instalația. Acordul de cooperare vizează armonizarea condițiilor-cadru administrative în țările de cooperare pentru a asigura condiții de concurență echitabile.

Amendamentul    131

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Până în 2025, Comisia evaluează beneficiile dispozițiilor stabilite în prezentul articol asupra utilizării rentabile a energiei electrice din surse regenerabile în Uniune. Pe baza acestei evaluări, Comisia poate propune mărirea procentelor stabilite la alineatul (2).

4.  Comisia sprijină statele membre pe întreg parcursul procesului de negociere și de stabilire a modalităților de cooperare, prin furnizarea de informații și analize, inclusiv date cantitative și calitative privind costurile și beneficiile directe și indirecte ale cooperării, precum și prin îndrumare și expertiză tehnică pe tot parcursul procesului. În acest scop, Comisia încurajează schimbul de bune practici și elaborează modele de acorduri de cooperare, facilitând procesul.

 

Până în 2025, Comisia evaluează beneficiile dispozițiilor stabilite în prezentul articol asupra utilizării rentabile a energiei electrice din surse regenerabile în Uniune. Pe baza acestei evaluări, Comisia poate propune modificarea procentelor stabilite la alineatul (2).

Amendamentul    132

Propunere de directivă

Articolul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a aduce atingere adaptărilor necesare pentru respectarea normelor privind ajutoarele de stat, statele membre se asigură că nivelul și condițiile aferente sprijinului acordat proiectelor privind energia din surse regenerabile nu sunt revizuite într-un mod care să afecteze negativ drepturile acordate în temeiul acestui sprijin și datele economice ale proiectelor sprijinite.

Statele membre se asigură că nivelul și condițiile aferente sprijinului acordat proiectelor noi sau existente din domeniul energiei din surse regenerabile nu sunt revizuite într-un mod care să afecteze negativ drepturile acordate în temeiul acestui sprijin și datele economice ale proiectelor sprijinite.

 

Atunci când alte instrumente de reglementare sunt schimbate și aceste modificări afectează proiectele sprijinite privind energia din surse regenerabile, statele membre se asigură că modificarea reglementărilor nu afectează negativ datele economice ale proiectelor sprijinite.

Amendamentul    133

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre se asigură că orice modificare a schemelor de sprijin este efectuată pe baza planificării pe termen lung în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) și este anunțată public cu cel puțin nouă luni înainte de intrarea sa în vigoare și că o astfel de modificare este supusă unui proces de consultare publică transparent și favorabil incluziunii. Orice modificare substanțială a schemei existente de sprijin include o perioadă de tranziție adecvată înainte de intrarea în vigoare a noii scheme de sprijin.

 

În cazul în care modificările de reglementare sau de exploatare a rețelelor au un impact negativ semnificativ sau discriminatoriu asupra datelor economice ale proiectelor sprijinite, statele membre se asigură că aceste proiecte sprijinite primesc compensații.

Amendamentul    134

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru calcularea consumului final brut de energie din surse regenerabile de energie al unui stat membru, contribuția biocombustibililor și a biolichidelor, precum și a combustibililor din biomasă consumați în sectorul transporturilor, dacă sunt produși din culturi alimentare sau furajere, trebuie să nu fie mai mult de 7 % din consumul final de energie în transportul rutier și feroviar din statul membru respectiv. Această limită se reduce la 3,8 % în 2030, pe baza traiectoriei stabilite în anexa X partea A. Statele membre pot stabili o limită inferioară și pot face distincție între diferite tipuri de biocombustibili, biolichide și combustibili din biomasă produși din culturi alimentare și furajere, de exemplu prin stabilirea unei limite inferioare pentru contribuția biocombustibililor bazați pe culturi alimentare sau furajere produși din culturi de plante oleaginoase, ținând seama de schimbarea indirectă a destinației terenurilor.

Pentru calcularea consumului final brut de energie din surse regenerabile de energie al unui stat membru, contribuția biocombustibililor și a biolichidelor, precum și a combustibililor din biomasă consumați în sectorul transporturilor, dacă sunt produși din culturi alimentare sau furajere, trebuie să nu fie mai mult de 7 % din consumul final de energie în transportul rutier și feroviar din statul membru respectiv, cu excepția cazului în care astfel de combustibili respectă pragul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră stabilit la articolul 26 alineatul (7), ținând seama de media estimată a emisiilor asociate cu schimbarea indirectă a utilizării terenurilor, generate de materiile prime pentru biocombustibili și biolichide din anexa VIII partea A, sau cu excepția cazului în care este vorba de biocombustibili și biolichide certificate ca prezentând un risc indirect scăzut de schimbare a destinației terenurilor, pe baza unei metodologii elaborate de către Comisie. Această limită se reduce la 0 % în 2030, pe baza traiectoriei stabilite în anexa X partea A. Contribuția biocombustibililor și a biolichidelor produse din ulei de palmier este 0% începând din 2021. Până la 31 decembrie 2019, Comisia elaborează o metodologie pentru a certifica biocombustibilii și biolichidele cu risc indirect scăzut de schimbare a destinației terenurilor potrivit definiției de la articolul 2 alineatul (2) litera (u). Statele membre pot stabili o limită inferioară și pot face distincție între diferite tipuri de biocombustibili, biolichide și combustibili din biomasă produși din culturi alimentare și furajere, de exemplu prin stabilirea unei limite inferioare pentru contribuția biocombustibililor bazați pe culturi alimentare sau furajere produși din culturi de plante oleaginoase, ținând seama de schimbarea indirectă a destinației terenurilor și de alte impacturi nedorite în ceea ce privește durabilitatea.

Amendamentul    135

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 32 pentru a modifica media estimată a emisiilor asociate cu schimbarea indirectă a utilizării terenurilor, generate de materiile prime pentru biocombustibili și biolichide în partea A din anexa VIII pe baza celor mai recente descoperiri științifice. Comisia revizuiește media estimată a emisiilor asociate cu schimbarea indirectă a utilizării terenurilor, generate de materiile prime pentru biocombustibili și biolichide până la 31 decembrie 2019 luând în considerare orice reduceri ale emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din produse secundare ale furajelor proteice și introduce, dacă este cazul, valori separate pentru uleiul de palmier, uleiul de soia și alte culturi de plante oleaginoase.

Justificare

Acest amendament este indisolubil legat de amendamentele la paragrafele anterioare și este necesar pentru a garanta că valorile din anexa VIII partea A sunt actualizate în funcție de cele mai recente date științifice.

Amendamentul    136

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În sensul alineatului (1) litera (a), consumul final brut de energie electrică din surse regenerabile de energie se calculează ca fiind cantitatea de energie electrică produsă într-un stat membru din surse regenerabile de energie, incluzând producția de energie electrică de la consumatorii autonomi de energie din surse regenerabile și de la comunitățile energetice și excluzând producția de energie electrică în centralele cu acumulare prin pompare din apă pompată anterior în sens ascendent .

În sensul alineatului (1) litera (a), consumul final brut de energie electrică din surse regenerabile de energie se calculează ca fiind cantitatea de energie electrică produsă într-un stat membru din surse regenerabile de energie, incluzând producția de energie electrică de la consumatorii autonomi de energie din surse regenerabile și de la comunitățile de energie din surse regenerabile și excluzând producția de energie electrică în centralele cu acumulare prin pompare din apă pompată anterior în sens ascendent.

Amendamentul    137

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Energia termică ambientală captată de pompele de căldură este luată în considerare în sensul alineatului (1) litera (b) cu condiția ca energia finală generată să depășească semnificativ intrarea de energie primară necesară funcționării pompelor de căldură. Cantitatea de căldură considerată drept energie din surse regenerabile în sensul prezentei directive se calculează în conformitate cu metodologia prevăzută în anexa VII.

Energia ambientală și energia geotermală transferată de pompele de căldură pentru producerea de încălzire sau răcire este luată în considerare în sensul alineatului (1) litera (b) cu condiția ca energia finală generată să depășească semnificativ intrarea de energie primară necesară funcționării pompelor de căldură. Cantitatea de căldură considerată drept energie din surse regenerabile în sensul prezentei directive se calculează în conformitate cu metodologia prevăzută în anexa VII.

Amendamentul    138

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 32 pentru a stabili o metodologie de calculare a cantității de energie din surse regenerabile utilizată pentru încălzire și răcire și încălzire și răcire centralizată și pentru a revizui anexa VII privind contabilizarea energiei din pompele de căldură.

Amendamentul    139

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 4 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  Pentru a respecta obiectivul stabilit la articolul 3 alineatul (1) litera (a), contribuția carburanților utilizați în sectorul aviației și în sectorul maritim se consideră a fi de 2 ori mai mare și, respectiv, de 1,2 ori mai mare decât conținutul lor energetic și contribuția surselor regenerabile de energie electrică furnizată pentru vehicule rutiere se consideră a fi de 2,5 ori mai mare decât conținutul lor energetic.

Amendamentul    140

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 32 pentru a modifica lista materiilor prime din anexa IX părțile A și B, însă numai în vederea adăugării de materii prime, nu și în vederea eliminării acestora. Fiecare act delegat se bazează pe analiza celor mai recente progrese științifice și tehnice, ținând în mod corespunzător seama de principiile ierarhiei deșeurilor stabilite în Directiva 2008/98/CE, în conformitate cu criteriile de durabilitate ale Uniunii, care sprijină concluzia că materia primă respectivă nu creează o cerere suplimentară de teren și promovează utilizarea deșeurilor și reziduurilor, evitând în același timp apariția unor efecte semnificative de denaturare a piețelor produselor (secundare), deșeurilor sau reziduurilor, generând reduceri substanțiale ale emisiilor de gaze cu efect de seră în comparație cu combustibilii fosili și necreând riscul unui impact negativ asupra mediului și a biodiversității.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 32 pentru a modifica lista materiilor prime din anexa IX părțile A și B. Fiecare act delegat se bazează pe analiza celor mai recente progrese științifice și tehnice, ținând în mod corespunzător seama de principiile economiei circulare și ale ierarhiei deșeurilor stabilite în Directiva 2008/98/CE, în conformitate cu criteriile de durabilitate ale Uniunii, care sprijină concluzia că materia primă respectivă nu creează o cerere suplimentară de teren și promovează utilizarea deșeurilor și reziduurilor, evitând în același timp apariția unor efecte semnificative de denaturare a piețelor produselor (secundare), deșeurilor sau reziduurilor, generând reduceri substanțiale ale emisiilor de gaze cu efect de seră în comparație cu combustibilii fosili pe baza unei evaluări a ciclului de viață al emisiilor și necreând riscul unui impact negativ asupra mediului și a biodiversității.

Amendamentul    141

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La fiecare doi ani, Comisia realizează o evaluare a listei materiilor prime din anexa IX părțile A și B pentru a adăuga materii prime, în conformitate cu principiile stabilite în prezentul alineat. Prima evaluare se realizează cel târziu la 6 luni de la [data de intrare în vigoare a prezentei directive]. Dacă este cazul, Comisia adoptă acte delegate pentru a modifica lista materiilor prime din anexa IX părțile A și B, însă numai în vederea adăugării de materii prime, nu și în vederea eliminării acestora.

La fiecare doi ani, Comisia realizează o evaluare a listei materiilor prime din anexa IX părțile A și B pentru a adăuga sau elimina materii prime, în conformitate cu principiile stabilite în prezentul alineat. Prima evaluare se realizează cel târziu la șase luni de la [data de intrare în vigoare a prezentei directive]. Dacă este cazul, Comisia adoptă acte delegate pentru a modifica lista materiilor prime din anexa IX părțile A și B, în vederea adăugării de materii prime sau în vederea eliminării acestora.

Amendamentul    142

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 5 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Atunci când o materie primă este eliminată de pe lista din anexa IX, instalațiile care produc biocombustibili avansați din materia primă respectivă sunt autorizate să o utilizeze timp de cinci ani după intrarea în vigoare a actului delegat care elimină materia primă din anexa IX, cu condiția ca acesta să fie un biocombustibil avansat în conformitate cu articolul 2 din prezenta directivă.

Justificare

Deși ar trebui să i se permită Comisiei să propună eliminarea unei materii prime din anexa IX, operatorii ar trebui să aibă posibilitatea de a-și adapta procesul de producție într-o perioadă de tranziție pentru a proteja într-o anumită măsură investițiile.

Amendamentul    143

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  La stabilirea politicilor pentru promovarea producției de combustibili din materiile prime enumerate în anexa IX la prezenta directivă, statele membre se asigură că este respectată ierarhia deșeurilor astfel cum este stabilită la articolul 4 din Directiva 2008/98/CE, inclusiv dispozițiile acestui articol privind abordarea axată pe ciclul de viață în privința efectelor globale ale producției și gestionării diverselor fluxuri de deșeuri.

Justificare

Reintroducerea formulării de la articolul 2 din Directiva (UE) 2015/1513.

Amendamentul    144

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Comisia facilitează stabilirea de proiecte comune între statele membre, în special prin asistență tehnică specifică și asistență pentru dezvoltarea de proiecte.

Justificare

Acest amendament este necesar din motive legate de logica internă a textului și este legat în mod indisolubil de alte amendamente.

Amendamentul    145

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Unul sau mai multe state membre pot coopera cu una sau mai multe țări terțe în cadrul tuturor tipurilor de proiecte comune referitoare la producția de energie electrică din surse regenerabile de energie. Această cooperare poate implica operatori privați.

1.  Unul sau mai multe state membre pot coopera cu una sau mai multe țări terțe în cadrul tuturor tipurilor de proiecte comune referitoare la producția de energie electrică din surse regenerabile de energie. Această cooperare poate implica operatori privați și trebuie să aibă loc cu respectarea pe deplin a dreptului internațional.

Justificare

Pentru a asigura securitatea juridică a operațiunilor din țările terțe, proiectele autorizate ar trebui să respecte pe deplin dispozițiile relevante ale dreptului internațional, și anume dreptul la autodeterminare pentru teritoriile aflate sub ocupație.

Amendamentul    146

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  energia electrică a fost produsă în conformitate cu dreptul internațional, inclusiv cu dreptul internațional al drepturilor omului.

Justificare

Dispozițiile prezentei directive nu ar trebui să recompenseze în mod neintenționat producția de energie electrică în condiții care contravin dreptului internațional.

Amendamentul    147

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  cererea se referă la un proiect comun care îndeplinește criteriile de la alineatul (2) literele (b) și (c) și care va utiliza linia de interconexiune după ce aceasta intră în funcțiune, respectiv la o cantitate de energie electrică care nu depășește cantitatea ce va fi exportată către Uniune după intrarea în funcțiune a liniei de interconexiune.

(e)  cererea se referă la un proiect comun care îndeplinește criteriile de la alineatul (2) literele (b), (c) și (ca) și care va utiliza linia de interconexiune după ce aceasta intră în funcțiune, respectiv la o cantitate de energie electrică care nu depășește cantitatea ce va fi exportată către Uniune după intrarea în funcțiune a liniei de interconexiune.

Justificare

Necesar pentru a asigura consecvența cu alineatul precedent litera (ca), adăugată prin amendamentul 25.

Amendamentul    148

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 5 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  cuprinde o confirmare scrisă a literelor (b) și (c) de către țara terță pe teritoriul căreia urmează să devină operațională instalația, precum și proporția sau cantitatea de energie electrică produsă de instalație care va fi folosită la nivel intern de către țara terță respectivă.

(d)  cuprinde o confirmare scrisă a alineatului (2) literele (b), (c) și (ca) de către țara terță pe teritoriul căreia urmează să devină operațională instalația, precum și proporția sau cantitatea de energie electrică produsă de instalație care va fi folosită la nivel intern de către țara terță respectivă.

Justificare

Necesar pentru a asigura consecvența cu alineatul (2) precedent litera (ca), adăugat prin amendamentul 25.

Amendamentul    149

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Comisia facilitează instituirea, de către statele membre, a unor scheme comune de sprijin, în special prin difuzarea de orientări și bune practici.

Justificare

Acest amendament este necesar din motive legate de logica internă a textului și este legat în mod indisolubil de alte amendamente.

Amendamentul    150

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că orice norme naționale referitoare la procedurile de autorizare, de certificare și de acordare de licențe care se aplică centralelor și infrastructurilor conexe ale rețelei de transport și de distribuție pentru producția de energie electrică, încălzire sau răcire din surse regenerabile de energie, precum și procesului de transformare a biomasei în biocombustibili sau în alte produse energetice, sunt proporționale și necesare.

Statele membre se asigură că orice norme naționale referitoare la procedurile de autorizare, de certificare și de acordare de licențe care se aplică centralelor și rețelelor conexe de transport și de distribuție pentru producția de energie electrică, încălzire sau răcire din surse regenerabile de energie, precum și procesului de transformare a biomasei în biocombustibili, biolichide și combustibili din biomasă sau în alte produse energetice și combustibililor gazoși și lichizi de origine nebiologică obținuți din surse regenerabile și utilizați în transporturi sunt proporționale și necesare și respectă principiul eficienței energetice înainte de toate.

Justificare

Acest amendament este necesar din motive legate de logica internă a textului și este legat în mod indisolubil de alte amendamente.

Amendamentul    151

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  procedurile administrative sunt raționalizate și accelerate la un nivel administrativ corespunzător;

(a)  procedurile administrative sunt raționalizate și accelerate la un nivel administrativ corespunzător și prevăd intervale de timp previzibile pentru eliberarea autorizațiilor și licențelor necesare;

Amendamentul    152

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  pentru instalațiile descentralizate de producere a energiei din surse regenerabile se stabilesc proceduri simplificate și mai puțin împovărătoare, inclusiv prin notificare simplă, dacă acest lucru este permis de cadrul de reglementare aplicabil.

(d)  pentru proiectele mici și instalațiile descentralizate de producere și stocare a energiei din surse regenerabile, inclusiv consumatorii autonomi de energie din surse regenerabile și comunitățile de energie din surse regenerabile se stabilesc proceduri de autorizare simplificate și mai puțin împovărătoare, inclusiv prin notificare simplă.

Amendamentul    153

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre se asigură că investitorii dispun de suficientă previzibilitate în legătură cu sprijinul planificat pentru energia din surse regenerabile. În acest scop, statele membre definesc și publică o programare pe termen lung privind alocarea preconizată a sprijinului, care acoperă cel puțin următorii trei ani și include, pentru fiecare schemă, calendarul orientativ, capacitatea, bugetul care se preconizează că va fi alocat, precum și o consultare a părților interesate cu privire la concepția sprijinului.

eliminat

Amendamentul    154

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre se asigură că, la planificarea, proiectarea, construirea și renovarea infrastructurii urbane, a zonelor industriale sau rezidențiale și a infrastructurii energetice, inclusiv rețele de energie electrică, de încălzire și răcire centralizată, de gaze naturale și de combustibili alternativi, autoritățile lor competente de la nivel național, regional și local includ dispoziții privind integrarea și utilizarea energiei din surse regenerabile, precum și utilizarea căldurii sau a răcorii reziduale inevitabile.

4.  Statele membre se asigură că, la planificarea, proiectarea, construirea și renovarea infrastructurii urbane, a zonelor industriale, comerciale sau rezidențiale și a infrastructurii energetice, inclusiv rețele de energie electrică, de încălzire și răcire centralizată, de gaze naturale și de combustibili alternativi, autoritățile lor competente de la nivel național, regional și local includ dispoziții privind integrarea și utilizarea energiei din surse regenerabile, - inclusiv amenajarea timpurie a teritoriului, evaluările privind necesitățile și caracterul adecvat, ținând seama de eficiența energetică și de consumul dispecerizabil, precum și dispoziții specifice privind autoconsumul de energie din surse regenerabile și comunitățile de energie din surse regenerabile -, precum și privind utilizarea căldurii sau a răcorii reziduale inevitabile. Statele membre încurajează îndeosebi organismele administrative locale și regionale să includă încălzirea și răcirea din surse regenerabile de energie în planificarea infrastructurii orașelor, după caz.

Amendamentul    155

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La stabilirea acestor măsuri sau în cadrul schemelor lor de sprijin , statele membre pot lua în considerare măsurile naționale cu privire la creșterea semnificativă a eficienței energetice și cu privire la cogenerare și la clădirile pasive, cu consum de energie scăzut sau zero.

La stabilirea acestor măsuri sau în cadrul schemelor lor de sprijin, statele membre pot lua în considerare măsurile naționale cu privire la creșterea semnificativă a autoconsumului de energie din surse regenerabile, a stocării locale a energiei, a eficienței energetice și cu privire la cogenerare și la clădirile pasive, cu consum de energie scăzut sau zero.

Justificare

Acest amendament este necesar din motive legate de logica internă a textului și este legat în mod indisolubil de alte amendamente.

Amendamentul    156

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre solicită, în reglementările și codurile lor privind construcțiile sau prin alte măsuri cu efect similar, utilizarea unor niveluri minime de energie din surse regenerabile în cazul clădirilor noi și al celor existente care fac obiectul unei renovări majore, reflectând rezultatele calculării nivelurilor optime din punctul de vedere al costurilor, realizată în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Directiva 2010/31/UE . Statele membre permit ca îndeplinirea respectivelor niveluri minime să fie realizată, printre altele, prin utilizarea unei proporții semnificative de surse regenerabile de energie.

Statele membre solicită, în reglementările și codurile lor privind construcțiile sau prin alte măsuri cu efect similar, utilizarea unor niveluri minime de energie din surse regenerabile sau a instalațiilor de producere a energiei din surse regenerabile în cazul clădirilor noi și al celor existente care fac obiectul unei renovări majore, reflectând rezultatele calculării nivelurilor optime din punctul de vedere al costurilor, realizată în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Directiva 2010/31/UE. Statele membre permit ca îndeplinirea respectivelor niveluri minime să fie realizată, printre altele, prin sisteme de termoficare și răcire care folosesc o proporție semnificativă de surse regenerabile de energie printr-un consum autonom individual sau colectiv de energie regenerabilă, potrivit definiției de la articolul 21, sau prin cogenerare bazată pe surse regenerabile de energie și căldură sau răcoare reziduală.

Amendamentul    157

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Statele membre se asigură de îndeplinirea de către clădirile publice noi și clădirile publice existente care fac obiectul unei renovări majore, la nivel național, regional și local, a unui rol exemplar în contextul prezentei directive începând de la 1 ianuarie 2012. Statele membre pot permite, printre altele, ca această obligație să fie îndeplinită prin prevederea posibilității ca acoperișurile clădirilor publice sau cu caracter mixt public-privat să fie folosite de părți terțe pentru instalații care produc energie din surse regenerabile.

6.  Statele membre se asigură de îndeplinirea de către clădirile publice noi și clădirile publice existente care fac obiectul unei renovări majore, la nivel național, regional și local, a unui rol exemplar în contextul prezentei directive începând de la 1 ianuarie 2012. Statele membre pot permite, printre altele, ca această obligație să fie îndeplinită prin respectarea standardelor referitoare la clădirile cu consum de energie aproape de zero, potrivit cerințelor Directivei privind performanța energetică a clădirilor (EPBD), sau prevăzând ca acoperișurile clădirilor publice sau cu caracter mixt public-privat să fie folosite de părți terțe pentru instalații care produc energie din surse regenerabile.

Amendamentul    158

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Prin reglementările și codurile lor privind construcțiile, statele membre promovează utilizarea sistemelor și a echipamentelor de încălzire și răcire pe bază de energie din surse regenerabile care realizează o reducere semnificativă a consumului de energie. Statele membre utilizează etichete energetice sau ecologice sau alte certificate sau standarde relevante elaborate la nivel național sau la nivelul Uniunii, în cazul în care acestea există, pentru a încuraja dezvoltarea acestor sisteme și echipamente.

7.  Prin reglementările și codurile lor privind construcțiile, statele membre promovează utilizarea sistemelor și a echipamentelor de încălzire și răcire pe bază de energie din surse regenerabile care realizează o reducere semnificativă a consumului de energie. În acest scop, statele membre utilizează etichete energetice sau ecologice sau alte certificate sau standarde relevante elaborate la nivel național sau la nivelul Uniunii, în cazul în care acestea există, și asigură în continuare informații și consiliere adecvate privind alternativele din surse regenerabile, foarte eficiente din punct de vedere energetic, precum și eventualele instrumente și stimulente financiare disponibile în caz de înlocuire, pentru a promova creșterea ratei de înlocuire a sistemelor vechi de încălzire și trecerea într-o proporție mai mare la soluții bazate pe energie din surse regenerabile, astfel cum este prevăzut în Directiva [EPBD].

Amendamentul    159

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  Statele membre realizează o evaluare a potențialului lor în materie de surse regenerabile de energie și a utilizării căldurii și răcorii reziduale pentru încălzire și răcire. Această evaluare face parte din a doua evaluare cuprinzătoare care trebuie realizată în temeiul articolului 14 alineatul (1) din Directiva 2012/27/UE, pentru prima dată până la 31 decembrie 2020 și ulterior în actualizările evaluărilor cuprinzătoare.

8.  Statele membre realizează o evaluare a potențialului lor în materie de surse regenerabile de energie și a utilizării căldurii și răcorii reziduale pentru încălzire și răcire. Această evaluare ar trebui să aibă în vedere în mod specific o analiză spațială a zonelor adecvate pentru utilizarea cu un risc ecologic redus, precum și a potențialului proiectelor la scară mică aplicabile în gospodării. Această evaluare face parte din a doua evaluare cuprinzătoare care trebuie realizată în temeiul articolului 14 alineatul (1) din Directiva 2012/27/UE, pentru prima dată până la 31 decembrie 2020 și ulterior în actualizările evaluărilor cuprinzătoare.

Amendamentul    160

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8a.  Statele membre se asigură că autoritățile lor competente la nivel național, regional și local includ în planurile lor referitoare la mobilitate și transport dispoziții privind integrarea și utilizarea mijloacelor de transport care utilizează surse de energie regenerabile.

Amendamentul    161

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9.  Statele membre elimină obstacolele administrative din calea contractelor de achiziție de energie electrică pe termen lung încheiate de întreprinderi pentru a finanța sursele regenerabile de energie și a facilita utilizarea acestora.

9.  Statele membre efectuează o evaluare a barierelor normative și administrative și a potențialului de achiziționare a energiei din surse regenerabile de către clienții corporativi de pe teritoriul lor și stabilesc un cadru normativ și administrativ care să permită proliferarea contractelor de achiziție de energie electrică din surse regenerabile (RPPA) pe termen lung încheiate de întreprinderi pentru a finanța producția de energie din surse regenerabile și a facilita consumul ei având grijă ca RPPA să nu fie supuse unor proceduri și taxe disproporționate care să nu reflecte costurile. Odată cu încheierea unui astfel de contract, o cantitate echivalentă de garanții de origine emise în conformitate cu articolul 19 se anulează în numele clientului corporativ. Cadrul propice face parte din planurile energetice și climatice integrate la nivel național, în conformitate cu [Regulamentul privind guvernanța uniunii energetice].

Amendamentul    162

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Punctul de contact administrativ unic îndrumă solicitanții de-a lungul procesului de depunere a cererilor în mod transparent, furnizează solicitanților toate informațiile necesare, coordonează și, atunci când este cazul, implică și alte autorități și, la sfârșitul procesului, emite o decizie obligatorie din punct de vedere juridic.

2.  Punctul de contact administrativ unic îndrumă solicitanții de-a lungul procesului de depunere a cererilor în mod transparent, furnizează solicitanților toate informațiile necesare, coordonează și, atunci când este cazul, implică și alte autorități și, la sfârșitul procesului, emite o decizie obligatorie din punct de vedere juridic. Solicitanții ar trebui să poată depune toate documentele relevante în format digital.

Amendamentul    163

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Punctul de contact administrativ unic, în colaborare cu operatorii de sisteme de transport și de distribuție, publică un manual de proceduri pentru dezvoltatorii de proiecte privind energia din surse regenerabile, inclusiv pentru proiecte de mici dimensiuni și pentru proiectele consumatorilor autonomi de energie din surse regenerabile.

3.  Pentru a facilita accesul la informațiile relevante, punctul de contact administrativ unic sau statul membru, în colaborare cu operatorii de sisteme de transport și de distribuție, creează o platformă unică de informare online care explică procedurile pentru dezvoltatorii de proiecte privind energia din surse regenerabile, inclusiv proiecte de mici dimensiuni, proiecte ale consumatorilor autonomi de energie din surse regenerabile și proiecte ale unor comunități de producători/consumatori de energie din surse regenerabile. În cazul în care statul membru decide să aibă mai mult de un punct de contact administrativ unic, platforma de informare îl ghidează pe solicitant la punctul de contact relevant pentru cererea acestuia.

Amendamentul    164

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Procesul de acordare a autorizațiilor menționat la alineatul (1) nu depășește o perioadă de trei ani, cu excepția cazurilor stabilite la articolul 16 alineatul (5) și la articolul 17.

4.  Procesul de acordare a autorizațiilor menționat la alineatul (1) nu depășește o perioadă de trei ani, cu excepția cazurilor stabilite la articolul 16 alineatele (4a) și (5) și la articolul 17.

Amendamentul    165

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Pentru instalațiile cu o capacitate de producție de energie electrică cuprinsă între 50kW și 1MW, procesul de acordare a autorizațiilor nu depășește un an. În circumstanțe extraordinare, care ar trebui să fie bine justificate, acest termen poate fi prelungit cu încă 3 luni.

 

Perioadele menționate la alineatele 4 și 4a nu aduc atingere căilor de atac și soluțiilor judiciare și pot fi prelungite cel mult cu durata procedurilor de recurs și soluțiilor judiciare.

 

Statele membre se asigură că solicitanții au acces la mecanisme extrajudiciare de soluționare a litigiilor sau la proceduri judiciare simple și accesibile pentru soluționarea litigiilor privind procesele de acordare a autorizației și de emitere a autorizațiilor de construcție și exploatare a centralelor electrice pe bază de surse regenerabile.

Amendamentul    166

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Statele membre facilitează repowering-iav centralelor existente de energie din surse regenerabile, printre altele prin asigurarea unui proces simplificat și rapid de acordare a autorizațiilor, care nu depășește un an de la data depunerii cererii de repowering la punctul de contact administrativ unic.

5.  Statele membre facilitează repowering-ul centralelor existente de energie din surse regenerabile, printre altele prin asigurarea unui proces simplificat și rapid de acordare a autorizațiilor, care nu depășește un an de la data depunerii cererii de repowering la punctul de contact administrativ unic. Fără a aduce atingere articolului 11 alineatul (4) din [Regulamentul privind energia electrică], statele membre se asigură că drepturile de acces și de racordare la rețea sunt menținute pentru proiectele de repowering cel puțin în cazurile în care nu există nicio modificare a capacității.

Amendamentul    167

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Proiectele demonstrative și instalațiile cu o capacitate de energie electrică de sub 50 kW se pot conecta la rețea în urma unei notificări adresate operatorului sistemului de distribuție.

1.  Proiectele demonstrative și instalațiile cu o capacitate de energie electrică de sub 50 kW se pot conecta la rețea în urma unei notificări adresate operatorului sistemului de distribuție.

 

Prin derogare de la primul paragraf, pentru proiectele demonstrative și instalațiile cu o capacitate cuprinsă între 10,8 kW și 50kW, operatorul sistemului de distribuție poate decide să refuze notificarea simplă din motive justificate sau propune o soluție alternativă. În acest caz, trebuie să facă acest lucru în două săptămâni de la notificare, apoi solicitantul poate solicita racordarea prin proceduri standard. În absența unei decizii negative din partea operatorului sistemului de distribuție în acest termen, instalația poate fi racordată.

Amendamentul    168

Propunere de directivă

Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că informațiile cu privire la măsurile de sprijin sunt puse la dispoziția tuturor factorilor relevanți, respectiv consumatorilor, constructorilor, instalatorilor, arhitecților și furnizorilor de echipamente și de sisteme de încălzire, răcire și energie electrică și de vehicule compatibile cu utilizarea de energie din surse regenerabile.

1.  Statele membre se asigură că informațiile cu privire la măsurile de sprijin sunt puse la dispoziția tuturor factorilor relevanți, respectiv consumatorilor, în special consumatorilor vulnerabili, cu venituri mici, consumatorilor autonomi de energie din sure regenerabile, comunităților de energie din surse regenerabile, instalatorilor, arhitecților și furnizorilor de echipamente și de sisteme de încălzire, răcire și energie electrică și de vehicule compatibile cu utilizarea de energie din surse regenerabile.

Justificare

Propunerea Comisiei a introdus o nouă categorie de consumatori. Consumatorii vulnerabili, cu venituri scăzute, precum și consumatorii autonomi de energie din surse regenerabile și comunitățile de energie regenerabilă sunt grupuri sensibile de consumatori, care trebuie luate în considerare în special deoarece întâmpină numeroase dificultăți în obținerea de informații adecvate și accesibile privind utilizarea energiei din surse regenerabile și beneficiile acesteia.

Amendamentul    169

Propunere de directivă

Articolul 18 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Statele membre asigură transmiterea de informații cu privire la sistemele de transport inteligente și vehiculele conectate și la avantajele acestora legate de siguranța rutieră, reducerea congestionării traficului și eficiența consumului de combustibil.

Justificare

Acest amendament este necesar din motive de logică internă a textului, fiind corelat indisolubil cu alte amendamente.

Amendamentul    170

Propunere de directivă

Articolul 18 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Statele membre, cu participarea autorităților locale și regionale, organizează programe de informare, de sensibilizare , de orientare sau de formare adecvate în scopul informării cetățenilor cu privire la avantajele și la aspectele practice ale dezvoltării și utilizării energiei din surse regenerabile.

6.  Statele membre, cu participarea autorităților locale și regionale, organizează programe de informare, de sensibilizare, de orientare sau de formare adecvate în scopul informării cetățenilor cu privire la modul de a-și exercita drepturile de clienți activi, și la avantajele și la aspectele practice, inclusiv tehnice și financiare, ale dezvoltării și utilizării energiei din surse regenerabile, inclusiv prin consum autonom de energie sau în cadrul comunităților de energie din surse regenerabile, precum și cu privire la beneficiile mecanismelor de cooperare între statele membre și diferitele tipuri de cooperare transfrontalieră.

Justificare

Acest amendament este necesar din motive de logică internă a textului, fiind corelat indisolubil cu alte amendamente.

Amendamentul    171

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că nu se emite nicio garanție de origine unui producător care primește sprijin financiar din partea unei scheme de sprijin pentru aceeași producție de energie din surse regenerabile. Statele membre emit astfel de garanții de origine și le transferă către piață prin licitație. Veniturile obținute în urma licitației se utilizează pentru a compensa costurile sprijinului acordat surselor regenerabile de energie.

Statele membre se asigură că, în cazul instalațiilor de energie din surse regenerabile, comandate după... [data intrării în vigoare a prezentei directive], nu se emite nicio garanție de origine unui producător care primește sprijin financiar din partea unei scheme de sprijin pentru aceeași producție de energie din surse regenerabile, exceptând cazul când nu se acordă dublă compensare. Se presupune că nu există o dublă compensare în cazul în care:

 

(a)  sprijinul financiar este acordat printr-o procedură de licitație sau printr-un sistem de certificate verzi tranzacționabile;

 

(b)  valoarea de piață a garanțiilor de origine este luată în considerare din punct de vedere administrativ la stabilirea nivelului sprijinului financiar; sau

 

(c)  garanțiile de origine nu sunt emise direct către producător, ci către un furnizor sau consumator care reachiziționează energia din surse regenerabile ori în condiții competitive, ori în cadrul unui contract pe termen lung de achiziționare de energie electrică din surse regenerabile (RPPA).

 

În alte cazuri decât cele de mai sus, statele membre eliberează garanția de origine din motive statistice și o anulează imediat.

Amendamentul    172

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 7 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  dacă sursa de energie din care a fost produsă energia a respectat criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră menționate la articolul 26.

Amendamentul    173

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 7 – paragraful 1 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii)  gaz; sau

(ii)  gaz, inclusiv hidrogen, sau

Amendamentul    174

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  În cazul în care un furnizor de energie electrică trebuie să dovedească ponderea sau cantitatea de energie din surse regenerabile utilizată în cadrul mixului său energetic în sensul articolului 3 din Directiva 2009/72/CE , el face acest lucru prin utilizarea garanțiilor de origine . În mod similar, garanțiile de origine create în temeiul articolului 14 alineatul (10) din Directiva 2012/27/CE se utilizează pentru justificarea oricărei cerințe de dovedire a cantității de energie electrică produse prin cogenerarea de înaltă eficiență. Statele membre se asigură că pierderile ocazionate de transport sunt luate pe deplin în considerare atunci când se folosesc garanții de origine pentru a demonstra consumul de energie electrică sau energie din surse regenerabile produsă prin cogenerare de înaltă eficiență.

8.  În cazul în care un furnizor de energie electrică trebuie să dovedească ponderea sau cantitatea de energie din surse regenerabile utilizată în cadrul mixului său energetic în sensul articolului 3 din Directiva 2009/72/CE , el face acest lucru prin utilizarea garanțiilor de origine . În mod similar, garanțiile de origine create în temeiul articolului 14 alineatul (10) din Directiva 2012/27/CE se utilizează pentru justificarea oricărei cerințe de dovedire a cantității de energie electrică produse prin cogenerarea de înaltă eficiență. În ceea ce privește alineatul (2), în cazul în care energia electrică este produsă prin cogenerare utilizând surse regenerabile de energie, se emite o singură garanție de origine, care indică ambele caracteristici. Statele membre se asigură că pierderile ocazionate de transport sunt luate pe deplin în considerare atunci când se folosesc garanții de origine pentru a demonstra consumul de energie electrică sau energie din surse regenerabile produsă prin cogenerare de înaltă eficiență.

Amendamentul    175

Propunere de directivă

Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  După caz, statele membre evaluează necesitatea extinderii infrastructurii rețelei existente de gaze pentru a facilita integrarea gazelor provenite din surse regenerabile de energie.

1.  După caz, statele membre evaluează necesitatea extinderii infrastructurii rețelei existente de gaze pentru a facilita integrarea gazelor provenite din surse regenerabile de energie. Operatorii de sisteme de transport și de sistem și operatorii de sisteme de distribuție răspund de garantarea bunei funcționări a infrastructurii rețelei de gaze, inclusiv de întreținerea și curățarea periodică a acesteia.

Justificare

Acest amendament este necesar din motive de logică internă a textului, fiind corelat indisolubil cu alte amendamente.

Amendamentul    176

Propunere de directivă

Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În funcție de evaluarea lor inclusă în planurile energetice și climatice naționale integrate în conformitate cu anexa I din Regulamentul [privind guvernanța], cu privire la necesitatea de a construi o nouă infrastructură pentru încălzirea și răcirea centralizată produsă din surse regenerabile de energie în vederea realizării obiectivului Uniunii menționat la articolul 3 alineatul (1) din prezenta directivă, statele membre adoptă, după caz, măsuri în vederea dezvoltării unei infrastructuri de încălzire centralizată care să fie adaptată la încălzirea și răcirea produse de instalații mari ce funcționează pe bază de biomasă, de energie solară și de energie geotermală.

3.  În funcție de evaluarea lor inclusă în planurile energetice și climatice naționale integrate în conformitate cu anexa I din Regulamentul [privind guvernanța], cu privire la necesitatea de a construi o nouă infrastructură pentru încălzirea și răcirea centralizată produsă din surse regenerabile de energie în vederea realizării obiectivului Uniunii menționat la articolul 3 alineatul (1) din prezenta directivă, statele membre adoptă, după caz, măsuri în vederea dezvoltării unei infrastructuri de încălzire centralizată care să fie adaptată la încălzirea și răcirea produse de instalații mari ce funcționează pe bază de biomasă durabilă, de energie aerotermală în pompe mari de căldură, de energie solară și de energie geotermală, precum și la surplusul de căldură, provenit din industrie și din alte surse.

Justificare

Prezentul amendament adaugă surse durabile de energie care nu au fost menționate în textul original.

Amendamentul    177

Propunere de directivă

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că, în mod individual sau prin intermediari, consumatorii autonomi:

Statele membre le garantează consumatorilor dreptul să devină consumatori autonomi de energie din surse regenerabile. În acest scop, statele membre se asigură că, în mod individual sau prin intermediari, consumatorii autonomi:

Amendamentul    178

Propunere de directivă

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  sunt îndreptățiți să autoconsume și să vândă, inclusiv prin contracte de achiziție de energie electrică, producția lor excedentară de energie electrică din surse regenerabile, fără a face obiectul unor proceduri disproporționate și al unor taxe care nu reflectă costurile;

(a)  sunt îndreptățiți să își consume și să își vândă, inclusiv prin contracte de achiziție de energie electrică și acorduri inter pares, producția excedentară de energie electrică din surse regenerabile, fără a face obiectul unor proceduri discriminatorii sau disproporționate și al unor taxe care nu reflectă costurile;

Amendamentul    179

Propunere de directivă

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  au dreptul să își consume energia electrică din surse regenerabile produsă în regie proprie în incinta propriului sediu, fără a face obiectul vreunei taxe, speze sau comision;

Amendamentul    180

Propunere de directivă

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab)  au dreptul să instaleze și să opereze sisteme de stocare a energiei electrice combinate cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru consum propriu fără a trebui să plătească vreo taxă, nici impozite, nici taxe de rețea duble pentru energia electrică stocată care rămâne în incinta sediului lor;

Amendamentul    181

Propunere de directivă

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  nu sunt considerați furnizori de energie, în temeiul legislației naționale sau a Uniunii, în legătură cu energia electrică din surse regenerabile pe care o introduc în rețea în limita a 10 MWh pentru gospodării și 500 MWh pentru persoanele juridice pe an; și

(c)  nu sunt considerați furnizori de energie, în temeiul legislației naționale sau a Uniunii, raportat la energia electrică din surse regenerabile pe care o introduc în rețea în limita a 10 MWh pentru gospodării și 500 MWh pentru persoanele juridice pe an, fără a aduce atingere procedurilor prevăzute pentru supravegherea și aprobarea racordărilor capacității de producție la rețea de către operatorii de sisteme de distribuție (OSD) în temeiul articolelor 15-18;

Amendamentul    182

Propunere de directivă

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  primesc, pentru energia electrică din surse regenerabile autoprodusă pe care o introduc în rețea, o remunerație ce reflectă valoarea pe piață a energiei electrice introduse.

(d)  primesc, pentru energia electrică din surse regenerabile autoprodusă pe care o introduc în rețea, o remunerație ce reprezintă cel puțin echivalentul valorii de piață și poate ține cont de valoarea pe termen lung pentru rețea, mediu și societate, în conformitate cu analiza costuri-beneficii a resurselor de energie distribuite în temeiul articolului 59 din Directiva Parlamentului European și a Consiliului [privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice].

Amendamentul    183

Propunere de directivă

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre se asigură că distribuția costurilor pentru administrarea și dezvoltarea rețelei este echitabilă și proporțională și reflectă beneficiile la nivelul sistemului ale producției proprii, inclusiv valoarea pe termen lung atât pentru rețea, cât și pentru mediu și societate.

Amendamentul    184

Propunere de directivă

Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre se asigură că li se permite consumatorilor autonomi de energie din surse regenerabile care locuiesc în același bloc de apartamente ori sunt situați în același amplasament de servicii partajat ori comercial sau în același sistem de distribuție închis să autoconsume la comun ca și cum ar fi un consumator autonom de energie din surse regenerabile individual. În acest caz, pragul stabilit la alineatul (1) litera (c) se aplică fiecărui consumator autonom de energie din surse regenerabile în cauză.

2.  Statele membre se asigură că li se permite consumatorilor autonomi de energie din surse regenerabile care locuiesc în același bloc de apartamente sau în aceeași zonă rezidențială ori sunt situați în aceeași zonă comercială, industrială sau de servicii comune sau în același sistem de distribuție închis să participe împreună la autoconsum, ca și când ar fi un consumator autonom de energie din surse regenerabile individual. În acest caz, pragul stabilit la alineatul (1) litera (c) se aplică fiecărui consumator autonom de energie din surse regenerabile în cauză.

Amendamentul    185

Propunere de directivă

Articolul 21 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Statele membre efectuează o evaluare a barierelor existente și a potențialului de dezvoltare al autoconsumului pe teritoriul lor, cu scopul de a stabili un cadru favorabil pentru a promova și a facilita dezvoltarea autoconsumului de energie din surse regenerabile. Acest cadru cuprinde, printre altele:

 

(a)  măsuri specifice pentru a se asigura că autoconsumul este accesibil pentru toți consumatorii, inclusiv pentru cei cu venituri mici sau gospodării vulnerabile sau cei care trăiesc în locuințe sociale sau închiriate;

 

(b)  instrumente pentru facilitarea accesului la finanțare;

 

(c)  stimulente pentru proprietarii de clădiri, pentru a crea posibilități de autoconsum pentru chiriași;

 

(d)  eliminarea barierelor de reglementare nejustificate din calea autoconsumului de energie din surse regenerabile, inclusiv pentru chiriași.

 

Acest cadru propice face parte din planurile energetice și climatice integrate la nivel național, în conformitate cu Regulamentul... Parlamentului European și al Consiliului [privind guvernanța uniunii energetice].

Amendamentul    186

Propunere de directivă

Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Instalația consumatorului autonom de energie din surse regenerabile poate fi gestionată de o terță parte în ceea ce privește instalarea, exploatarea, inclusiv contorizarea, și întreținerea.

3.  Cu consimțământul acestuia, instalația consumatorului autonom de energie din surse regenerabile poate fi deținută de o terță parte sau poate fi gestionată de o terță parte în ceea ce privește instalarea, exploatarea, inclusiv contorizarea, și întreținerea. Terța parte nu este considerată ea însăși un consumator autonom.

Amendamentul    187

Propunere de directivă

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre se asigură că consumatorii finali, în special consumatorii casnici, au dreptul să participe la o comunitate de energie din surse regenerabile fără a-și pierde drepturile de clienți finali și fără a fi supuși unor condiții sau proceduri nejustificate care ar putea să îi împiedice sau să îi descurajeze să participe la o comunitate de energie din surse regenerabile, cu condiția ca pentru întreprinderile private, participarea lor să nu constituie principala lor activitate comercială sau profesională.

Amendamentul    188

Propunere de directivă

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că comunitățile de energie din surse regenerabile sunt îndreptățite să producă, să consume, să stocheze și să vândă energie din surse regenerabile, inclusiv prin contracte de achiziție de energie electrică, fără a face obiectul unor proceduri disproporționate și al unor taxe care nu reflectă costurile.

Statele membre se asigură că comunitățile de energie din surse regenerabile sunt îndreptățite să producă, să consume, să stocheze și să vândă energie din surse regenerabile, inclusiv prin contracte de achiziție de energie electrică, fără a face obiectul unor proceduri discriminatorii sau disproporționate și al unor taxe care nu reflectă costurile.

Amendamentul    189

Propunere de directivă

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În scopul prezentei directive, o comunitate de energie din surse regenerabile este un IMM sau o organizație non-profit ai cărei acționari sau membri cooperează pentru producerea, distribuirea, stocarea sau furnizarea de energie din surse regenerabile și care îndeplinește cel puțin patru dintre următoarele criterii:

În scopul prezentei directive, o comunitate de energie din surse regenerabile este un IMM sau o organizație non-profit ai cărei acționari sau membri cooperează pentru producerea, distribuirea, stocarea sau furnizarea de energie din surse regenerabile.

 

Pentru a fi tratate drept comunități de energie din surse regenerabile, cel puțin 51 % din pozițiile din consiliul de administrație sau organismele de conducere ale entității trebuie rezervate membrilor locali, și anume unor reprezentanți ai intereselor socioeconomice publice și private de la nivel local sau cetățenilor persoane fizice.

 

În plus, o comunitate de energie din surse regenerabile îndeplinește cel puțin trei dintre următoarele criterii:

Amendamentul    190

Propunere de directivă

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  acționarii sau membrii sunt persoane fizice, autorități locale, inclusiv municipalități, sau IMM-uri care își desfășoară activitatea în domeniul energiei din surse regenerabile;

(a)  acționarii sau membrii sunt persoane fizice, autorități locale, inclusiv municipalități, sau IMM-uri;

Amendamentul    191

Propunere de directivă

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  cel puțin 51 % din acționarii sau membrii cu drept de vot ai entității sunt persoane fizice;

(b)  cel puțin 51 % din acționarii sau membrii cu drept de vot ai entității sunt persoane fizice sau organisme publice;

Amendamentul    192

Propunere de directivă

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  cel puțin 51 % din acțiunile sau drepturile de participare ale entității sunt deținute de membri locali, și anume reprezentanți ai intereselor socioeconomice publice și private de la nivel local sau cetățeni care au un interes direct în activitatea comunității și în efectele acesteia;

(c)  cel puțin 51 % din acțiunile sau drepturile de participare ale entității sunt deținute de membri locali, și anume reprezentanți ai intereselor socioeconomice publice și private de la nivel local sau cetățeni (persoane fizice);

Amendamentul    193

Propunere de directivă

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  cel puțin 51 % din pozițiile din cadrul consiliului de administrație sau al organismelor de conducere ale entității sunt rezervate membrilor locali, și anume reprezentanți ai intereselor socioeconomice publice și private de la nivel local sau cetățeni care au un interes direct în activitatea comunității și în efectele acesteia;

eliminat

Amendamentul    194

Propunere de directivă

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre monitorizează aplicarea acestor criterii și iau măsuri pentru a evita orice abuzuri sau efecte negative asupra concurenței.

Amendamentul    195

Propunere de directivă

Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Fără a aduce atingere normelor privind ajutoarele de stat, atunci când concep scheme de sprijin statele membre țin seama de particularitățile comunităților de energie din surse regenerabile.

2.  Atunci când concep scheme de sprijin statele membre țin seama de particularitățile comunităților de energie din surse regenerabile, asigurând, în același timp, condiții de concurență echitabile între producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie.

Amendamentul    196

Propunere de directivă

Articolul 22 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Statele membre efectuează o evaluare a obstacolelor existente și a potențialului de dezvoltare a comunităților de energie din surse regenerabile pe teritoriile lor, cu scopul de a pune în aplicare un cadru favorabil pentru promovarea și facilitarea participării comunităților de energie din surse regenerabile la producția, consumul, stocarea și vânzarea energiei din surse regenerabile.

 

Cadrul cuprinde:

 

(a)  obiective și măsuri specifice pentru a ajuta autoritățile publice să favorizeze dezvoltarea comunităților de energie din surse regenerabile și pentru participarea directă;

 

(b)  măsuri specifice pentru a asigura accesul la comunități de energie din surse regenerabile pentru toți consumatorii, inclusiv pentru persoanele cu venituri mici sau gospodăriile vulnerabile sau cei care trăiesc în locuințe sociale sau închiriate;

 

(c)  instrumente pentru facilitarea accesului la finanțare și la informații;

 

(d)  sprijin pentru reglementare și constituirea capacităților acordat autorităților publice la înființarea comunităților de energie din surse regenerabile.

 

(e)  eliminarea barierelor de reglementare și administrative nejustificate în calea comunităților de energie din surse regenerabile.

 

(f)  reguli pentru a asigura un tratament egal și nediscriminatoriu pentru toți consumatorii care participă la comunitatea de energie, asigurând un nivel de protecție a consumatorilor echivalent cu cel de care beneficiază cei conectați la rețelele de distribuție;

 

Acest cadru favorabil face parte integrantă din planurile energetice și climatice la nivel național, în conformitate cu [Regulamentul privind guvernanța uniunii energetice].

Amendamentul    197

Propunere de directivă

Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pentru a facilita pătrunderea energiei din surse regenerabile în sectorul încălzirii și răcirii, fiecare stat membru depune eforturi pentru a spori ponderea energiei din surse regenerabile furnizate pentru încălzire și răcire cu cel puțin 1 punct procentual (pp) în fiecare an, exprimată ca pondere națională în consumul final de energie și calculată în conformitate cu metodologia stabilită la articolul 7.

1.  Pentru a facilita pătrunderea energiei din surse regenerabile în sectorul încălzirii și răcirii, fiecare stat membru depune eforturi pentru a spori ponderea energiei din surse regenerabile furnizate pentru încălzire și răcire cu cel puțin 2 puncte procentuale (pp) în fiecare an, exprimată ca pondere națională în consumul final de energie și calculată în conformitate cu metodologia stabilită la articolul 7. În cazul în care un stat membru nu este în măsură să atingă acest procentaj, el publică și transmite Comisiei o justificare a neîndeplinirii obiectivului. Statele membre acordă prioritate celor mai bune tehnologii disponibile.

Amendamentul    198

Propunere de directivă

Articolul 23 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Atunci când calculează ponderea energiei din surse regenerabile furnizate pentru încălzire și răcire în sensul alineatului (1), statele membre:

 

(a)  pot lua în calcul orice creștere obținută într-un anumit an ca și cum ar fi fost de fapt parțial sau integral obținut în oricare dintre ultimii sau următorii doi ani, în cursul perioadei cuprinse între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2030;

 

(b)  pot calcula căldura și răcoarea reziduale în contul creșterii anuale de la alineatul 1, sub rezerva unei limite de 50 % din creșterea anuală;

 

(c)  în cazul în care au o pondere a energiei din surse regenerabile și a căldurii și răcorii reziduale în sectorul încălzirii și răcirii între 50 % și 80 %, își reduc creșterea la un punct procentual pe an;

 

(d)  își pot defini propriul nivel de creștere anuală, inclusiv dacă aplică plafonul pentru căldura sau răcoarea reziduală de la litera b), începând cu anul în care vor atinge o pondere a energiei din surse regenerabile și a căldurii și răcorii reziduale în sectorul încălzirii și răcirii de peste 80 %.

Amendamentul    199

Propunere de directivă

Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre pot desemna și publica, pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii, o listă a măsurilor și a entităților de punere în aplicare, precum furnizorii de combustibili, care contribuie la sporirea prevăzută la alineatul (1).

2.  Statele membre desemnează și publică, pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii, o listă a măsurilor și a entităților de punere în aplicare, precum furnizorii de combustibili, care contribuie la sporirea prevăzută la alineatul (1).

Amendamentul    200

Propunere de directivă

Articolul 23 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Sporirea prevăzută la alineatul (1) poate fi implementată prin una sau mai multe din opțiunile următoare:

3.  Sporirea prevăzută la alineatul (1) poate fi implementată printre altele prin una sau mai multe din opțiunile următoare:

Amendamentul    201

Propunere de directivă

Articolul 23 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  încorporarea fizică de energie din surse regenerabile în energia și în combustibilii energetici furnizați pentru încălzire și răcire.

(a)  încorporarea fizică de energie din surse regenerabile și/sau a răcorii și căldurii reziduale în energia și în combustibilii energetici furnizați pentru încălzire și răcire.

Amendamentul    202

Propunere de directivă

Articolul 23 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  măsuri de atenuare directe, precum instalarea de sisteme de încălzire și răcire din surse regenerabile de înaltă eficiență în clădiri sau utilizarea energiei din surse regenerabile pentru procesele industriale de încălzire și de răcire;

(b)  măsuri de atenuare directe, precum instalarea de sisteme de încălzire și răcire din surse regenerabile de înaltă eficiență în clădiri sau utilizarea energiei din surse regenerabile sau utilizarea răcorii și căldurii reziduale pentru procesele industriale de încălzire și de răcire;

Amendamentul    203

Propunere de directivă

Articolul 23 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  alte măsuri politice cu un efect echivalent pentru a realiza creșterea anuală prevăzută la alineatul (1) sau (1a).

Amendamentul    204

Propunere de directivă

Articolul 23 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  atunci când pun în aplicare măsurile menționate la literele (a) - (d) de mai sus, statele membre impun ca măsurile să fie concepute astfel încât să fie accesibile tuturor consumatorilor, în special celor cu venituri mici sau gospodăriilor vulnerabile, care altfel nu dispun de suficient capital de pornire pentru a beneficia de ele.

Amendamentul    205

Propunere de directivă

Articolul 23 – alineatul 5 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  cantitatea de căldură sau răcoare reziduală furnizată pentru încălzire și răcire;

Amendamentul    206

Propunere de directivă

Articolul 23 – alineatul 5 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  ponderea energiei din surse regenerabile în cantitatea totală de energie furnizată pentru încălzire și răcire; și

(c)  ponderea energiei din surse regenerabile și a căldurii sau răcorii reziduale în cantitatea totală de energie furnizată pentru încălzire și răcire; și

Amendamentul    207

Propunere de directivă

Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că furnizorii de încălzire și răcire centralizată pun la dispoziția consumatorilor finali informații cu privire la performanța lor energetică și la ponderea energiei din surse regenerabile în sistemele lor. Aceste informații trebuie să respecte standardele utilizate în temeiul Directivei 2010/31/UE.

1.  Statele membre se asigură că furnizorii de încălzire și răcire centralizată pun la dispoziția consumatorilor finali informații cu privire la performanța lor energetică și la ponderea energiei din surse regenerabile în sistemele lor. Aceste informații trebuie să fie furnizate anual sau la cerere, în conformitate cu standardele utilizate în temeiul Directivei 2010/31/UE.

Amendamentul    208

Propunere de directivă

Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre stabilesc măsurile necesare pentru a permite clienților sistemelor de încălzire sau răcire centralizată care nu sunt un „sistem eficient de termoficare și răcire centralizată” în sensul articolului 2 punctul 41 din Directiva 2012/27/UE să se debranșeze de la sistem pentru a produce ei înșiși încălzire sau răcire din surse regenerabile de energie sau să treacă la alt furnizor de încălzire sau răcire care are acces la sistemul menționat la alineatul (4).

2.  Statele membre stabilesc măsurile necesare pentru a permite clienților sistemelor de încălzire sau răcire centralizată care nu sunt un „sistem eficient de termoficare și răcire centralizată” și nu se vor transforma într-un sistem de acest tip în următorii 5 ani potrivit planurilor lor de investiții, în sensul articolului 2 punctul 41 din Directiva 2012/27/UE să se debranșeze de la sistem pentru a produce ei înșiși încălzire sau răcire din surse regenerabile de energie.

Amendamentul    209

Propunere de directivă

Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre pot restricționa dreptul de a se debranșa sau de a schimba furnizorul la clienții care pot dovedi că soluția alternativă planificată de aprovizionare pentru încălzire și răcire duce la o performanță energetică semnificativ mai mare. Evaluarea performanței soluției alternative de aprovizionare poate fi bazată pe certificatul de performanță energetică definit în Directiva 2010/31/UE.

3.  Statele membre pot restricționa dreptul de a se debranșa la clienții care pot dovedi că soluția alternativă planificată de aprovizionare pentru încălzire și răcire duce la o performanță energetică semnificativ mai mare. Evaluarea performanței soluției alternative de aprovizionare poate fi bazată pe certificatul de performanță energetică definit în Directiva 2010/31/UE.

Amendamentul    210

Propunere de directivă

Articolul 24 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre stabilesc măsurile necesare pentru a asigura accesul nediscriminatoriu la sistemele de încălzire sau răcire centralizată pentru căldura sau răcoarea produse din surse regenerabile de energie și pentru căldura sau răcoarea reziduală. Acest acces nediscriminatoriu permite furnizarea directă de încălzire sau răcire din astfel de surse, către clienții care sunt racordați la sistemul de încălzire sau răcire centralizată, din partea altor furnizori decât operatorul sistemului de încălzire sau răcire centralizată.

4.  Statele membre stabilesc măsurile necesare pentru a asigura accesul nediscriminatoriu la sistemele de încălzire sau răcire centralizată pentru căldura sau răcoarea produse din surse regenerabile de energie și pentru căldura sau răcoarea reziduală, pe baza unor criterii nediscriminatorii stabilite de o autoritate competentă din statul membru. Printre aceste criterii se numără fezabilitatea tehnică și economică pentru operatorii sistemului de încălzire sau răcire centralizată și pentru clienți racordați.

Amendamentul    211

Propunere de directivă

Articolul 24 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Un operator de sistem de încălzire sau răcire centralizată poate refuza accesul furnizorilor în cazul în care sistemul nu dispune de capacitatea necesară din cauza altor furnizări de căldură sau răcoare reziduală, de căldură sau răcoare din surse regenerabile de energie sau de căldură sau răcoare produsă prin cogenerarea de înaltă eficiență. Statele membre se asigură că, în cazul în care se produce un astfel de refuz, operatorul sistemului de încălzire sau răcire centralizată pune la dispoziția autorității competente, conform alineatului (9), informații relevante cu privire la măsurile care ar fi necesare pentru a consolida sistemul.

5.  Un operator de sistem de încălzire sau răcire centralizată poate refuza accesul furnizorilor în cazul în care sunt îndeplinite una sau mai multe dintre condițiile următoare:

 

(a)  sistemul nu dispune de capacitatea necesară din cauza altor furnizări de căldură sau răcoare reziduală, de căldură sau răcoare din surse regenerabile de energie sau de căldură sau răcoare produsă prin cogenerarea de înaltă eficiență sau acest acces ar pune în pericol funcționarea sigură a sistemului de încălzire centralizată;

 

(b)  sistemul constituie un „sistem eficient de termoficare și răcire centralizată” în sensul articolului 2 alineatul (41) din Directiva 2012/27/UE;

 

(c)  furnizarea accesului ar duce la o creștere excesivă a prețului la căldură sau răcire pentru consumatorii finali în comparație cu prețul aferent utilizării principalului furnizor local de căldură cu care ar concura furnizorul de energie regenerabilă sau căldură sau răcoare reziduală.

 

Statele membre se asigură că, în cazul în care se produce un astfel de refuz, operatorul sistemului de încălzire sau răcire centralizată pune la dispoziția autorității competente, conform alineatului (9), informații relevante cu privire la măsurile care ar fi necesare pentru a consolida sistemul, inclusiv consecințele economice ale măsurilor.

Amendamentul    212

Propunere de directivă

Articolul 24 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  La cerere, noile sisteme de încălzire sau răcire centralizată pot fi derogate de la aplicarea alineatului (4) pe o perioadă de timp determinată. Autoritatea competentă decide cu privire la astfel de cereri de derogare de la caz la caz. O derogare se acordă numai dacă noul sistem de încălzire sau răcire centralizată constituie un „sistem eficient de termoficare și răcire centralizată” în sensul articolului 2 punctul 41 din Directiva 2012/27/UE și dacă exploatează potențialul de utilizare a surselor regenerabile de energie și a căldurii sau răcorii reziduale identificat în evaluarea cuprinzătoare realizată în conformitate cu articolul 14 din Directiva 2012/27/UE.

6.  La cerere, noile sisteme de încălzire sau răcire centralizată pot fi derogate de la aplicarea alineatului (4) pe o perioadă de timp determinată. Autoritatea competentă decide cu privire la astfel de cereri de derogare de la caz la caz. O derogare se acordă numai dacă noul sistem de încălzire sau răcire centralizată constituie un „sistem eficient de termoficare și răcire centralizată” în sensul articolului 2 punctul 41 din Directiva 2012/27/UE și dacă exploatează potențialul de utilizare a surselor regenerabile de energie, a cogenerării cu randament ridicat în sensul articolului 2 alineatul (34) din Directiva 2012/27/UE și potențialul căldurii sau răcorii reziduale identificat în evaluarea cuprinzătoare realizată în conformitate cu articolul 14 din Directiva 2012/27/UE.

Amendamentul    213

Propunere de directivă

Articolul 24 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Dreptul de a se debranșa sau de a schimba furnizorul poate fi exercitat de clienții persoane fizice, de întreprinderile comune formate de clienți sau de părțile care acționează în numele clienților. În cazul blocurilor de apartamente, acest drept de a se debranșa poate fi exercitat numai la nivelul întregii clădiri.

7.  Dreptul de a se debranșa poate fi exercitat de clienții persoane fizice, de întreprinderile comune formate de clienți sau de părțile care acționează în numele clienților. În cazul blocurilor de apartamente, acest drept de a se debranșa poate fi exercitat numai la nivelul întregii clădiri.

Amendamentul    214

Propunere de directivă

Articolul 24 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  Statele membre impun operatorilor de sisteme de distribuție de energie electrică să evalueze, cel puțin o dată la doi ani, în cooperare cu operatorii sistemelor de încălzire sau răcire centralizată din zona lor respectivă, potențialul sistemelor de încălzire sau răcire centralizată de a furniza servicii de echilibrare și alte servicii de sistem, inclusiv consumul dispecerizabil și stocarea energiei electrice excedentare produse din surse regenerabile și, de asemenea, să evalueze dacă utilizarea potențialului identificat ar fi mai eficient din punctul de vedere al costurilor și al utilizării resurselor decât soluțiile alternative.

8.  Statele membre impun operatorilor de sisteme de distribuție de energie electrică să evalueze, cel puțin o dată la patru ani, în cooperare cu operatorii sistemelor de încălzire sau răcire centralizată din zona lor respectivă, potențialul sistemelor de încălzire sau răcire centralizată de a furniza servicii de echilibrare și alte servicii de sistem, inclusiv consumul dispecerizabil și stocarea energiei electrice excedentare produse din surse regenerabile și, de asemenea, să evalueze dacă utilizarea potențialului identificat ar fi mai eficient din punctul de vedere al costurilor și al utilizării resurselor decât soluțiile alternative.

Amendamentul    215

Propunere de directivă

Articolul 24 – alineatul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9.  Statele membre desemnează una sau mai multe autorități independente care să asigure faptul că drepturile consumatorilor și normele de exploatare a sistemelor de încălzire și răcire centralizată în conformitate cu prezentul articol sunt clar definite și puse în aplicare.

9.  Statele membre desemnează una sau mai multe autorități competente care să asigure faptul că drepturile consumatorilor și normele de exploatare a sistemelor de încălzire și răcire centralizată în conformitate cu prezentul articol sunt clar definite și puse în aplicare.

Amendamentul    216

Propunere de directivă

Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Începând de la 1 ianuarie 2021, statele membre impun furnizorilor de combustibili să includă, în cantitatea totală de combustibili destinați transporturilor pe care o furnizează pentru consum sau pentru utilizare pe piață în decursul unui an calendaristic, o pondere minimă de energie din biocombustibili avansați și din alți biocombustibili și biogaze produse din materiile prime enumerate în anexa IX, din combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică destinați transporturilor, din combustibili fosili pe bază de deșeuri și din energie electrică din surse regenerabile.

În vederea atingerii obiectivului de 12 % din consumul final de energie provenită din surse regenerabile prevăzut la articolul 3, începând de la 1 ianuarie 2021, statele membre impun furnizorilor de combustibili să includă, în cantitatea totală de combustibili destinați transporturilor pe care o furnizează pentru consum sau pentru utilizare pe piață în decursul unui an calendaristic, o pondere minimă de energie din biocombustibili avansați și din alți biocombustibili și biogaze produse din materiile prime enumerate în anexa IX, din combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică destinați transporturilor, din combustibili fosili pe bază de deșeuri și din energie electrică din surse regenerabile.

Amendamentul    217

Propunere de directivă

Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Ponderea minimă este cel puțin egală cu 1,5 % în 2021, crescând până la cel puțin 6,8 % în 2030, pe baza traiectoriei stabilite în anexa X partea B. În cadrul acestei ponderi totale, contribuția biocombustibililor avansați și a biogazelor produse din materiile prime enumerate în anexa IX partea A este de cel puțin 0,5 % din combustibilii destinați transporturilor furnizați pentru consum sau pentru utilizare pe piață la 1 ianuarie 2021, crescând la cel puțin 3,6 % până în 2030, pe baza traiectoriei stabilite în anexa X partea C.

Ponderea minimă este cel puțin egală cu 1,5 % în 2021, crescând până la cel puțin 10% în 2030, pe baza traiectoriei stabilite în anexa X partea B. În cadrul acestei ponderi totale, contribuția biocombustibililor avansați și a biogazelor produse din materiile prime enumerate în anexa IX partea A este de cel puțin 0,5 % din combustibilii destinați transporturilor furnizați pentru consum sau pentru utilizare pe piață la 1 ianuarie 2021, crescând la cel puțin 3,6 % până în 2030, pe baza traiectoriei stabilite în anexa X partea C.

 

Furnizorii de combustibili care furnizează numai combustibili sub formă de energie electrică și de combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile și destinați transporturilor nu trebuie să respecte ponderea minimă a biocombustibililor avansați, a altor biocombustibili și a biogazelor produse din materiile prime enumerate în anexa IX.

Amendamentul    218

Propunere de directivă

Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 4 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

a)  pentru calcularea numitorului, și anume conținutul energetic al combustibililor destinați transportului rutier și celui feroviar furnizați pentru consum sau pentru utilizare pe piață, se iau în considerare benzina, motorina, gazul natural, biocombustibilii, biogazele, combustibilii lichizi și gazoși de origine nebiologică destinați transporturilor, energia electrică și combustibilii fosili pe bază de deșeuri;

a)  pentru calcularea numitorului, și anume conținutul energetic al combustibililor destinați transportului rutier și celui feroviar furnizați pentru consum sau pentru utilizare pe piață, se iau în considerare benzina, motorina, gazul natural, biocombustibilii, biogazele, combustibilii lichizi și gazoși de origine nebiologică destinați transporturilor, energia electrică și combustibilii pe bază de carbon reciclat;

Amendamentul    219

Propunere de directivă

Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 4 – litera b – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

pentru calcularea numărătorului, se ia în considerare conținutul energetic al biocombustibililor avansați și al altor biocombustibili și biogaze produse din materiile prime enumerate în anexa IX, al combustibililor lichizi și gazoși de origine nebiologică destinați transporturilor, al combustibililor fosili pe bază de deșeuri furnizați pentru toate sectoarele de transport și al energiei electrice din surse regenerabile furnizate pentru vehiculele rutiere.

pentru calcularea numărătorului, se ia în considerare conținutul energetic al biocombustibililor avansați și al altor biocombustibili și biogaze produse din materiile prime enumerate în anexa IX, al combustibililor lichizi și gazoși de origine nebiologică destinați transporturilor, al combustibililor pe bază de carbon reciclat furnizați tuturor sectoarelor de transport și al energiei electrice din surse regenerabile furnizate pentru vehiculele rutiere.

Amendamentul    220

Propunere de directivă

Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 4 – litera b – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru calcularea numărătorului, contribuția biocombustibililor și a biogazelor produse din materiile prime enumerate în anexa IX partea B este limitată la 1,7 % din conținutul energetic al combustibililor destinați transporturilor furnizați pentru consum sau pentru utilizare pe piață, iar contribuția combustibililor furnizați sectorului aviației și celui maritim este considerată a fi de 1,2 ori conținutul lor energetic.

Pentru calcularea numărătorului, contribuția biocombustibililor și a biogazelor produse din materiile prime enumerate în anexa IX partea B este limitată la 1,7 % din conținutul energetic al combustibililor destinați transporturilor furnizați pentru consum sau pentru utilizare pe piață.

 

Statele membre pot modifica limita stabilită la materii prime inclusă în partea B din anexa IX, dacă se justifică în funcție de disponibilitatea materiilor prime. Această modificare face obiectul aprobării prealabile din partea Comisiei.

 

Contribuția combustibililor furnizați sectorului aviației și celui maritim se consideră a fi de 2, respectiv 1,2 ori conținutul lor energetic și contribuția energiei electrice din surse regenerabile furnizate pentru vehicule rutiere se consideră a fi de 2,5 ori conținutul ei energetic..

Amendamentul    221

Propunere de directivă

Articolul 25 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Statele membre își pot concepe politicile naționale de conformitate cu obligațiile în temeiul prezentului articol ca o obligație de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și pot aplica respectivele politici și combustibililor fosili pe bază de deșeuri, cu condiția ca aceasta să nu contravină obiectivelor economiei circulare și ca ponderea energiei din surse regenerabile în conformitate cu alineatul (1) să fie atinsă.

Justificare

O obligație de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră ar fi mai utilă din perspectiva schimbărilor climatice, dar a fost considerată de Comisie ca fiind mai împovărătoare din punct de vedere administrativ. Statele membre ar trebui totuși să aibă posibilitatea de a-și elabora politicile punând în aplicare obligația de încorporare a energiei din surse regenerabile ca un obiectiv de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, luând în considerare și potențialul de economisire al combustibililor fosili pe bază de deșeuri, cu condiția ca ponderea minimă a energiei din surse regenerabile să fie atinsă.

Amendamentul    222

Propunere de directivă

Articolul 25 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Începând de la 1 ianuarie 2021, statele membre le impun furnizorilor de combustibili să reducă emisiile de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață pe unitate de energie de către combustibilii și energia furnizate cu până la 20 % până la 31 decembrie 2030, raportat la normele minime pentru combustibili menționate în Directiva (UE) 2015/652 a Consiliului1a.

 

____________________

 

1a Directiva (UE) 2015/652 a Consiliului din 20 aprilie 2015 de stabilire a metodelor de calcul și a cerințelor de raportare în temeiul Directivei 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea benzinei și a motorinei (JO L 107, 25.4.2015, p. 26).

Justificare

Obiectivul ambițios de reducere a intensității GES a combustibililor cu până la 20 % până în 2030 este justificat prin reducerile mari de GES provenite de la biocombustibilii pe bază de culturi deja utilizați, precum și printr-o penetrare mai puternică pe piață a biocombustibililor avansați și a energiilor din surse regenerabile alternative în sectorul transporturilor. Obligația de reducere a emisiilor de GES provenite de la furnizorii de combustibili s-a dovedit a fi un instrument eficace pentru îmbunătățirea eficienței climatice.

Amendamentul    223

Propunere de directivă

Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru a stabili ponderea de energie electrică din surse regenerabile în scopul alineatului (1), se poate folosi fie ponderea medie a energiei electrice din surse regenerabile de energie din Uniune, fie ponderea energiei electrice din surse regenerabile de energie din statul membru în care este furnizată energia electrică, măsurată cu doi ani înainte de anul vizat. În ambele cazuri, se anulează o cantitate echivalentă de garanții de origine emise în conformitate cu articolul 19.

Pentru a stabili ponderea de energie electrică din surse regenerabile în scopul alineatului (1), se folosește ponderea energiei electrice din surse regenerabile de energie din statul membru în care este furnizată energia electrică, măsurată cu doi ani înainte de anul vizat, cu condiția să existe suficiente dovezi că energia electrică din surse regenerabile este suplimentară. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 32 pentru a stabili o metodologie, inclusiv o metodologie care să ajute statele membre să își fixeze un nivel de referință, față de care să dovedească adiționalitatea.

Amendamentul    224

Propunere de directivă

Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Prin derogare de la primul paragraf, pentru a determina ponderea de energie electrică în sensul alineatului 1 în cazul energiei electrice obținute printr-o conexiune directă la o instalație de producere a energiei electrice din surse regenerabile și furnizate vehiculelor rutiere, energia electrică respectivă se consideră a fi în totalitate din surse regenerabile. În mod similar, energia electrică obținută prin contracte de achiziție de energie electrică pe termen lung pentru energia electrică din surse regenerabile se consideră a fi în totalitate din surse regenerabile. În orice caz, se anulează o cantitate echivalentă de garanții de origine emise în conformitate cu articolul 19.

Amendamentul    225

Propunere de directivă

Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 3 – litera a – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

atunci când energia electrică este folosită la producția de combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică destinați transporturilor, fie direct, fie prin producția de produse intermediare, pentru a stabili ponderea energiei din surse regenerabile se poate utiliza fie ponderea medie a energiei electrice din surse regenerabile de energie din Uniune, fie ponderea energiei electrice din surse regenerabile de energie din țara de producție, măsurată cu doi ani înainte de anul vizat. În ambele cazuri, se anulează o cantitate echivalentă de garanții de origine emise în conformitate cu articolul 19.

atunci când energia electrică este folosită la producția de combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică destinați transporturilor, fie direct, fie prin producția de produse intermediare, pentru a stabili ponderea energiei din surse regenerabile se poate utiliza ponderea medie a energiei electrice din surse regenerabile de energie din țara de producție, măsurată cu doi ani înainte de anul vizat. Se anulează o cantitate echivalentă de garanții de origine emise în conformitate cu articolul 19.

Amendamentul    226

Propunere de directivă

Articolul 25 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre instituie o bază de date care permite urmărirea combustibililor destinați transporturilor ce sunt eligibili pentru a fi luați în considerare la calculul numărătorului stabilit la alineatul (1) litera (b) și impun operatorilor economici relevanți să introducă informații privind tranzacțiile realizate și caracteristicile de durabilitate ale combustibililor eligibili, inclusiv emisiile de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață, începând de la punctul lor de producție și până la furnizorul de combustibili care introduce combustibilul pe piață.

Comisia creează o bază de date a UE care permite urmărirea combustibililor destinați transporturilor, inclusiv energia electrică, ce sunt eligibili pentru a fi luați în considerare la calculul numărătorului stabilit la alineatul (1) litera (b). Statele membre impun operatorilor economici relevanți să introducă informații privind tranzacțiile realizate și caracteristicile de durabilitate ale combustibililor eligibili, inclusiv emisiile de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață, începând de la punctul lor de producție și până la furnizorul de combustibili care introduce combustibilul pe piață.

Amendamentul    227

Propunere de directivă

Articolul 25 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Bazele de date naționale sunt interconectate, pentru a permite urmărirea tranzacțiilor cu combustibili dintre statele membre. Pentru a asigura compatibilitatea bazelor de date naționale, Comisia stabilește specificații tehnice privind conținutul și utilizarea lor, prin acte de punere în aplicare în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 31.

Comisia stabilește specificații tehnice privind conținutul și utilizarea lor, prin acte de punere în aplicare în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 31.

Amendamentul    228

Propunere de directivă

Articolul 25 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Statele membre raportează cu privire la informațiile agregate din bazele de date naționale, inclusiv cu privire la emisiile de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață al combustibililor, în conformitate cu anexa VII la Regulamentul [privind guvernanța].

5.  Statele membre raportează cu privire la informațiile agregate, inclusiv cu privire la emisiile de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață al combustibililor, în conformitate cu anexa VII la Regulamentul [privind guvernanța]. Comisia publică anual informații agregate din baza de date.

Amendamentul    229

Propunere de directivă

Articolul 25 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 32 pentru a specifica mai în detaliu metodologia menționată la alineatul (3) litera (b) din prezentul articol, de stabilire a ponderii de biocombustibil rezultate din prelucrarea biomasei împreună cu combustibili fosili în cadrul unui proces comun, pentru a specifica metodologia de evaluare a reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră ale combustibililor lichizi și gazoși de origine nebiologică destinați transporturilor și ale combustibililor fosili pe bază de deșeuri și pentru a stabili reducerile minime de emisii de gaze cu efect de seră necesare pentru acești combustibili în scopul alineatului (1).

6.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 32 pentru a specifica mai în detaliu metodologia menționată la alineatul (3) litera (b) din prezentul articol, de stabilire a ponderii de biocombustibil rezultate din prelucrarea biomasei împreună cu combustibili fosili în cadrul unui proces comun, pentru a specifica metodologia de evaluare a reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră ale combustibililor lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile și destinați transporturilor și ale combustibililor fosili cu emisii reduse de dioxid de carbon, care sunt generați din efluenții gazoși produși ca o consecință inevitabilă și neintenționată a fabricării sau producției de produse al căror scop este utilizarea comercială și/sau vânzarea, și pentru a stabili reducerile minime de emisii de gaze cu efect de seră necesare pentru acești combustibili în scopul alineatului (1) din prezentul articol.

Justificare

Directiva privind energia din surse regenerabile ar trebui să garanteze că Comisia are competențele necesare pentru a promova utilizarea combustibililor cu emisii reduse de dioxid de carbon, întrucât aceștia joacă un rol important în reducerea cantității de carbon fosil extras în mixul energetic al UE, precum și în promovarea indirectă a producerii de energie electrică din surse regenerabile.

Amendamentul    230

Propunere de directivă

Articolul 25 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Până la 31 decembrie 2025, în contextul evaluării bienale a progreselor realizate în conformitate cu Regulamentul [privind guvernanța], Comisia evaluează dacă obligația stabilită la alineatul (1) stimulează efectiv inovarea și promovează reducerile de gaze cu efect de seră în sectorul transporturilor și dacă cerințele privind reducerile de gaze cu efect de seră aplicabile biocombustibililor și biogazelor sunt adecvate. Dacă este cazul, Comisia prezintă o propunere de modificare a obligației stabilite la alineatul (1).

7.  Până la 31 decembrie 2025, în contextul evaluării bienale a progreselor realizate în conformitate cu Regulamentul [privind guvernanța], Comisia evaluează dacă obligația stabilită la alineatul (1) stimulează efectiv inovarea și asigură reduceri de gaze cu efect de seră în sectorul transporturilor și dacă cerințele privind reducerile de gaze cu efect de seră aplicabile biocombustibililor și biogazelor sunt adecvate. Evaluarea analizează, de asemenea, dacă dispozițiile prezentului articol previn cu succes dubla contabilizare a energiei din surse regenerabile. Dacă este cazul, Comisia prezintă o propunere de modificare a obligației stabilite la alineatul (1). Obligațiile modificate păstrează cel puțin nivelurile care corespund capacității instalate sau aflate în curs de construcție în 2025 de producție a biocombustibililor avansați.

Amendamentul    231

Propunere de directivă

Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Energia produsă din biocombustibili , biolichide și combustibili din biomasă este luată în considerare pentru scopurile menționate la literele (a), (b) și (c) de la prezentul alineat numai în cazul în care sunt îndeplinite criteriile de durabilitate stabilite la alineatele (2)-(6) și criteriile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră stabilite la alineatul (7):

1.  Indiferent dacă materiile prime au fost cultivate pe teritoriul Uniunii sau în afara acestuia, energia produsă din biocombustibili, biolichide și combustibili din biomasă este luată în considerare pentru scopurile menționate la literele (a), (b) și (c) de la prezentul alineat numai în cazul în care sunt îndeplinite criteriile de durabilitate stabilite la alineatele (2)-(6) și criteriile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră stabilite la alineatul (7) :

Justificare

Propunerea conține elemente noi importante pentru criteriile de durabilitate și combustibilii pentru transport. Prin urmare, este necesar să se clarifice sfera de aplicare a termenului de sprijin financiar pentru a include stimulentele fiscale.

Amendamentul    232

Propunere de directivă

Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  eligibilitatea privind sprijinul financiar pentru consumul de biocombustibili , biolichide și combustibili din biomasă .

(c)   eligibilitatea privind sprijinul financiar, inclusiv stimulentele fiscale, pentru consumul de biocombustibili , biolichide și combustibili din biomasă .

Justificare

The recast Renewable Energy Directive makes major changes to the coverage of the provisions on bioenergy sustainability, notably by extending many of the provisions, for the first time, to biomass fuels such as wood. It also proposes significant changes to the targets relating to biofuels and bioliquids. On this basis, changes are also required to clarify the coverage of the term 'financial support', which in some Member States either does not currently address or may not in future sufficiently address the multiple ways, in addition to direct subsidies, in which the production or use of biomass fuels and other types of bioenergy are promoted or encouraged. For example mechanisms such as tax breaks for the use of biomass fuels based on their supposed carbon neutrality, or blending mandates imposed on providers of biomass or other biofuels, are either already in operation or may be applied in future, and themselves have cost impacts. The terms of the provision on eligibility for financial support should therefore be broadened to ensure it is comprehensive and in line with the spirit of the original Directive.

Amendamentul    233

Propunere de directivă

Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cu toate acestea, biocombustibilii, biolichidele și combustibilii din biomasă produși din deșeuri și din reziduuri, altele decât reziduurile din agricultură, acvacultură, pescării și silvicultură, trebuie să îndeplinească numai criteriile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră stabilite la alineatul (7) pentru a fi luate în considerare în scopurile menționate la literele (a), (b) și (c) de la prezentul alineat. Această dispoziție se aplică, de asemenea, deșeurilor și reziduurilor care sunt prelucrate întâi într-un produs înainte de a fi prelucrate în biocombustibili, biolichide și combustibili din biomasă.

Biocombustibilii , biolichidele și combustibilii din biomasă produși din deșeuri și din reziduuri, altele decât reziduurile din agricultură, acvacultură, pescării și silvicultură, trebuie să îndeplinească numai criteriile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră stabilite la alineatul (7) pentru a fi luate în considerare în scopurile menționate la literele (a), (b) și (c) de la prezentul alineat . Cu toate acestea, producerea lor respectă principiul ierarhiei deșeurilor prevăzut în Directiva 2008/98/CE și evită efectele semnificative de denaturare a piețelor de produse (secundare), deșeuri sau reziduuri. Această dispoziție se aplică, de asemenea, deșeurilor și reziduurilor care sunt prelucrate întâi într-un produs înainte de a fi prelucrate în biocombustibili, biolichide și combustibili din biomasă. 

Justificare

Producția de biocarburanți, biolichide și carburanți poate devia reziduurile de la utilizările existente către exploatarea în scopuri energetice, tot așa cum poate devia deșeurile de la reciclare la producția de energie, în contradicție cu ierarhia deșeurilor și obiectivele economiei circulare. Pentru a garanta că decarbonizarea transportului susține planul de acțiune privind economia circulară și este în conformitate cu ierarhia deșeurilor stabilită la nivelul UE, este necesar să se introducă un nou criteriu de durabilitate.

Amendamentul    234

Propunere de directivă

Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Biocombustibilii, biolichidele și combustibilii din biomasă produși din deșeuri și din reziduuri de pe terenurile agricole sunt luați în considerare în scopurile menționate la prezentul alineat literele (a), (b) și (c) numai dacă operatorii au luat măsuri pentru a evita impactul negativ asupra calității solului și a carbonului conținut în sol. Informațiile cu privire la aceste măsuri sunt raportate în temeiul articolului 27 alineatul (3).

Justificare

Acest amendament este legat în mod indisolubil de noua obligație privind combustibilii pentru transporturi de la articolul 25.

Amendamentul    235

Propunere de directivă

Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Combustibilii din biomasă vor trebui să îndeplinească criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră stabilite la alineatele (2)-(7) doar dacă sunt folosiți în instalații care produc energie electrică, încălzire și răcire sau combustibili, cu o capacitate de combustibil mai mare sau egală cu 20 MW în cazul combustibililor din biomasă solizi și cu o capacitate de energie electrică mai mare sau egală cu 0,5 MW în cazul combustibililor din biomasă gazoși. Statele membre pot aplica criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în cazul instalațiilor cu o capacitate de combustibil mai mică.

Combustibilii din biomasă vor trebui să îndeplinească criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră stabilite la alineatele (2)-(7) doar dacă sunt folosiți în instalații care produc energie electrică, încălzire și răcire sau combustibili, cu o putere termică nominală totală mai mare sau egală cu 20 MW în cazul combustibililor din biomasă solizi și cu o capacitate termică nominală totală mai mare sau egală cu 2 MW în cazul combustibililor din biomasă gazoși. Statele membre pot aplica criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în cazul instalațiilor cu o capacitate de combustibil mai mică.

Amendamentul    236

Propunere de directivă

Articolul 26 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  păduri cu o biodiversitate foarte bogată și alte terenuri împădurite care conțin o mare diversitate de specii și sunt nedegradate sau care au fost identificate ca fiind bogate în biodiversitate de autoritatea competentă relevantă, exceptând cazul în care se furnizează dovezi că recoltarea materiilor prime în cauză nu contravine obiectivelor de ocrotire a naturii;

Justificare

Pădurile care nu sunt păduri primare pot găzdui și ele o biodiversitate însemnată.

Amendamentul    237

Propunere de directivă

Articolul 26 – alineatul 2 – litera c – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  pășuni bogate în biodiversitate cu suprafața mai mare de un hectar care sunt:

(c)   pășuni bogate în biodiversitate, inclusiv fânețe și pășuni împădurite, care sunt :

Amendamentul    238

Propunere de directivă

Articolul 26 – alineatul 2 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii)  pășuni care nu sunt naturale, cu alte cuvinte pășuni care ar înceta să fie pășuni în lipsa intervenției omului și care conțin o mare diversitate de specii și sunt nedegradate și care, de asemenea, au fost identificate ca fiind bogate în biodiversitate de autoritatea competentă relevantă , exceptând cazul în care se furnizează dovezi că recoltarea materiilor prime este necesară pentru menținerea statutului lor de pășuni bogate în biodiversitate.

(ii)   pășuni care nu sunt naturale, cu alte cuvinte pășuni care ar înceta să fie pășuni în lipsa intervenției omului și care conțin o mare diversitate de specii și sunt nedegradate sau care, de asemenea, au fost identificate ca fiind bogate în biodiversitate de autoritatea competentă relevantă, exceptând cazul în care se furnizează dovezi că recoltarea materiilor prime este necesară pentru menținerea statutului lor de pășuni bogate în biodiversitate.

Amendamentul    239

Propunere de directivă

Articolul 26 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Biocombustibilii, biolichidele și combustibilii din biomasă produși pe bază de biomasă agricolă care sunt luați în considerare în scopurile menționate la alineatul (1) literele (a), (b) și (c) nu se obțin din materii prime ce provin de pe terenuri care în ianuarie 2008 erau turbării.

4.  Biocombustibilii, biolichidele și combustibilii din biomasă produși pe bază de biomasă agricolă care sunt luați în considerare în scopurile menționate la alineatul (1) literele (a), (b) și (c) nu se obțin din materii prime ce provin de pe terenuri care în ianuarie 2008 erau turbării, cu excepția cazului în care se aduc dovezi verificabile că recoltarea și cultivarea acelor materii prime nu implică asanarea unor porțiuni de sol neasanate anterior.

Amendamentul    240

Propunere de directivă

Articolul 26 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Biocombustibilii, biolichidele și combustibilii din biomasă produși pe bază de biomasă forestieră care sunt luați în considerare în scopurile menționate la alineatul (1) literele (a), (b) și (c) îndeplinesc următoarele cerințe pentru a reduce la minimum riscul de a utiliza o producție de biomasă forestieră nedurabilă:

5.  Biocombustibilii, biolichidele și combustibilii din biomasă produși pe bază de biomasă forestieră care sunt luați în considerare în scopurile menționate la alineatul (1) literele (a), (b) și (c) îndeplinesc următoarele cerințe pentru a reduce la minimum riscul de a utiliza o producție de biomasă forestieră nedurabilă:

(a)  țara în care a fost recoltată biomasa forestieră are legislație națională și/sau subnațională care este aplicabilă în domeniul recoltării, precum și sisteme de monitorizare și de executare instituite pentru a asigura faptul că:

(a)  țara în care a fost recoltată biomasa forestieră are legislație națională și/sau subnațională care este aplicabilă în domeniul recoltării, precum și sisteme de monitorizare și de executare instituite pentru a asigura faptul că:

i)  recoltarea este realizată în conformitate cu condițiile permisului de recoltare, în interiorul limitelor legale făcute publice;

i)  recoltarea este realizată în conformitate cu condițiile permisului de recoltare sau ale unei dovezi echivalente a dreptului legal de a recolta, în interiorul limitelor legale naționale sau regionale făcute publice;

ii)  are loc regenerarea forestieră a suprafețelor recoltate;

ii)  are loc regenerarea forestieră a suprafețelor recoltate;

iii)  zonele cu o valoare de conservare ridicată, inclusiv zonele umede și turbăriile, sunt protejate;

iii)  zonele desemnate de dreptul internațional sau național sau de autoritatea competentă relevantă pentru a promova menținerea biodiversității sau în scopul conservării naturii, inclusiv în zonele umede și turbării, sunt protejate;

iv)  impactul recoltării resurselor forestiere asupra calității solurilor și a biodiversității este redus la minimum; și

iv)  recoltarea se desfășoară ținându-se seama de menținerea calității solului și a biodiversității în scopul reducerii la minimum a efectelor negative; și

v)  recoltarea nu depășește capacitatea de producție pe termen lung a pădurii;

v)  recoltarea menține sau îmbunătățește capacitatea de producție pe termen lung a pădurilor la nivel național sau regional;

(b)  atunci când dovezile menționate la primul paragraf nu sunt disponibile, biocombustibilii, biolichidele și combustibilii din biomasă produși pe bază de biomasă forestieră sunt luați în considerare în scopurile menționate la alineatul (1) literele (a), (b) și (c) dacă la nivel de exploatație forestieră sunt instituite sisteme de management care să asigure faptul că:

b)  atunci când dovezile menționate la primul paragraf nu sunt disponibile, biocombustibilii, biolichidele și combustibilii din biomasă produși pe bază de biomasă forestieră sunt luați în considerare în scopurile menționate la alineatul (1) literele (a), (b) și (c) dacă, la nivelul bazei de aprovizionare, sunt furnizate informații suplimentare privind legalitatea și practicile de management al pădurilor care să asigure faptul că:

i)  biomasa forestieră a fost recoltată în conformitate cu un permis legal;

i)  recoltarea este realizată în conformitate cu condițiile aferente procedurii de acordare a permisului de recoltare sau ale unei dovezi echivalente la nivel național sau regional a dreptului legal de a recolta;

ii)  are loc regenerarea forestieră a suprafețelor recoltate;

ii)  are loc regenerarea forestieră a suprafețelor recoltate;

iii)  zonele cu o valoare de conservare ridicată, inclusiv turbăriile și zonele umede, sunt identificate și protejate;

iii)  zonele desemnate de dreptul internațional sau național sau de autoritatea competentă relevantă pentru a promova menținerea biodiversității sau în scopul conservării naturii, inclusiv în zonele umede și turbării, sunt protejate;

iv)  impactul recoltării resurselor forestiere asupra calității solurilor și a biodiversității este redus la minimum;

iv)  recoltarea este realizată ținând seama de menținerea calității solurilor și a biodiversității, inclusiv în zonele înconjurătoare, cu condiția ca acestea să fie afectate de activitățile de recoltare;

v)  recoltarea nu depășește capacitatea de producție pe termen lung a pădurii.

v)  recoltarea menține sau îmbunătățește capacitatea de producție pe termen lung a pădurilor la nivel național sau regional; și

 

vi)  se pun în aplicare măsuri sau reglementări privind mediul și natura, care sunt în conformitate cu standardele relevante ale Uniunii referitoare la mediu și natură.

Amendamentul    241

Propunere de directivă

Articolul 26 – alineatul 6 – paragraful 1 – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii)  a transmis o contribuție stabilită la nivel național (CSN) către Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC), care acoperă emisiile și absorbțiile din agricultură, din silvicultură și din exploatarea terenurilor și asigură fie faptul că modificările stocului de carbon asociate cu recoltarea biomasei sunt contabilizate pentru angajamentul țării de a reduce sau de a limita emisiile de gaze cu efect de seră specificat în CSN, fie faptul că sunt instituite legi naționale sau subnaționale, în conformitate cu articolul 5 din Acordul de la Paris, care sunt aplicabile în domeniul recoltării, pentru a conserva și a consolida stocurile și absorbanții de carbon;

(ii)  a transmis o contribuție stabilită la nivel național (CSN) către Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC), care acoperă emisiile și absorbțiile din agricultură, din silvicultură și din exploatarea terenurilor și asigură fie faptul că modificările stocului de carbon asociate cu recoltarea biomasei sunt contabilizate în contul angajamentului țării de a reduce sau de a limita emisiile de gaze cu efect de seră specificat în CSN, fie faptul că sunt instituite legi naționale sau subnaționale, în conformitate cu articolul 5 din Acordul de la Paris, și că emisiile din sectorul exploatării terenurilor nu depășesc absorbțiile care sunt aplicabile în domeniul recoltării, pentru a conserva și a consolida stocurile și absorbanții de carbon;

Amendamentul    242

Propunere de directivă

Articolul 26 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când dovezile menționate la primul paragraf nu sunt disponibile, biocombustibilii, biolichidele și combustibilii din biomasă produși pe bază de biomasă forestieră sunt luați în considerare în scopurile menționate la alineatul (1) literele (a), (b) și (c) dacă la nivel de exploatație forestieră sunt instituite sisteme de management care să asigure faptul că nivelurile stocurilor și absorbanților de carbon din pădure sunt menținute.

Atunci când dovezile menționate la primul paragraf nu sunt disponibile, biocombustibilii, biolichidele și combustibilii din biomasă produși pe bază de biomasă forestieră sunt luați în considerare în scopurile menționate la alineatul (1) literele (a), (b) și (c) dacă la nivelul bazei de aprovizionare sunt instituite sisteme de management care să asigure faptul că nivelurile stocurilor și absorbanților de carbon din pădure sunt menținute sau mărite.

Amendamentul    243

Propunere de directivă

Articolul 26 – alineatul 6 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia poate stabili dovezile operaționale pentru demonstrarea respectării cerințelor stabilite la alineatele (5) și (6), prin acte de punere în aplicare adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 31 alineatul (2).

Până la 1 ianuarie 2021, Comisia stabilește dovezile operaționale pentru demonstrarea respectării cerințelor stabilite la alineatele (5) și (6), prin acte de punere în aplicare adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 31 alineatul (2).

Amendamentul    244

Propunere de directivă

Articolul 26 – alineatul 6 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Până la 31 decembrie 2023, Comisia evaluează, pe baza datelor disponibile, dacă criteriile stabilite la alineatele (5) și (6) reduc efectiv riscul de utilizare a biomasei forestiere nedurabile și abordează cerințele LULUCF. Dacă este cazul, Comisia prezintă o propunere de modificare a cerințelor stabilite la alineatele (5) și (6).

Până la 31 decembrie 2023, Comisia evaluează, în strânsă colaborare cu statele membre și pe baza datelor disponibile, dacă criteriile stabilite la alineatele (5) și (6) reduc efectiv riscul de utilizare a biomasei forestiere nedurabile și abordează cerințele LULUCF. Dacă este cazul, Comisia prezintă o propunere de modificare a cerințelor stabilite la alineatele (5) și (6) pentru perioada de după 2030.

Amendamentul    245

Propunere de directivă

Articolul 26 – alineatul 7 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  de cel puțin 50 % pentru biocombustibilii și biolichidele produse în instalații care sunt în funcțiune la 5 octombrie 2015 sau înainte de această dată;

(a)   de cel puțin 50 % pentru biocombustibilii, combustibilii proveniți din biometan pentru transport și biolichidele produse în instalații care sunt în funcțiune la 5 octombrie 2015 sau înainte de această dată;

Amendamentul    246

Propunere de directivă

Articolul 26 – alineatul 7 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  de cel puțin 60 % pentru biocombustibilii și biolichidele produse în instalații care intră în funcțiune începând de la 5 octombrie 2015;

(b)   de cel puțin 60 % pentru biocombustibilii, combustibilii proveniți din biometan pentru transport și biolichidele produse în instalații care intră în funcțiune începând de la 5 octombrie 2015;

Amendamentul    247

Propunere de directivă

Articolul 26 – alineatul 7 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  de cel puțin 70 % pentru biocombustibilii și biolichidele produse în instalații care intră în funcțiune după 1 ianuarie 2021;

(c)  de cel puțin 65 % pentru biocombustibilii, combustibilii proveniți din biometan pentru transport și biolichidele produse în instalații care intră în funcțiune după 1 ianuarie 2021;

Amendamentul    248

Propunere de directivă

Articolul 26 – alineatul 7 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  de cel puțin 80 % pentru producția de energie electrică și de încălzire și răcire pe bază de combustibili din biomasă utilizați în instalații care intră în funcțiune după 1 ianuarie 2021 și 85 % în cazul instalațiilor care intră în funcțiune după 1 ianuarie 2026.

(d)  de cel puțin 70 % pentru producția de energie electrică și de încălzire și răcire pe bază de combustibili din biomasă utilizați în instalații care intră în funcțiune după 1 ianuarie 2021 și 80% în cazul instalațiilor care intră în funcțiune după 1 ianuarie 2026.

Amendamentul    249

Propunere de directivă

Articolul 26 – alineatul 7 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre pot stabili reduceri ale emisiilor de gaze cu efect de seră mai mari decât cele prevăzute la prezentul alineat.

Amendamentul    250

Propunere de directivă

Articolul 26 – alineatul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Energia electrică pe bază de combustibili din biomasă produsă în instalații cu o capacitate de combustibil mai mare sau egală cu 20 MW este luată în considerare în scopurile menționate la alineatul (1) literele (a), (b) și (c) doar dacă este produsă prin aplicarea tehnologiei de cogenerare de înaltă eficiență definite la articolul 2 punctul 34 din Directiva 2012/27/UE. În scopul alineatului (1) literele (a) și (b), prezenta dispoziție se aplică numai instalațiilor care intră în funcțiune după [3 ani de la data adoptării prezentei directive]. În scopul alineatului (1) litera (c), prezenta dispoziție nu aduce atingere sprijinului public acordat în temeiul schemelor aprobate până la [3 ani de la data adoptării prezentei directive].

Energia electrică pe bază de combustibili din biomasă produsă în instalații cu o capacitate electrică instalată mai mare sau egală cu 20 MW este luată în considerare în scopurile menționate la prezentul articol alineatul (1) literele (a), (b) și (c) doar dacă este produsă prin aplicarea tehnologiei de cogenerare de înaltă eficiență definite la articolul 2 punctul 34 din Directiva 2012/27/UE sau dacă este produsă în instalații reconvertite care funcționau înainte pe bază de combustibili fosili solizi. În scopul prezentului articol alineatul (1) literele (a) și (b), prezenta dispoziție se aplică numai instalațiilor care intră în funcțiune după [3 ani de la data adoptării prezentei directive]. În scopul prezentului articol alineatul (1) litera (c), prezenta dispoziție nu aduce atingere sprijinului public acordat în temeiul schemelor aprobate până la [3 ani de la data adoptării prezentei directive].

Amendamentul    251

Propunere de directivă

Articolul 26 – alineatul 8 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Primul paragraf nu se aplică energiei electrice din instalații care nu sunt obligate să aplice tehnologia de cogenerare de înaltă eficiență în temeiul articolului 14 din Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului1a, cu condiția ca respectivele instalații să utilizeze în mod exclusiv combustibili produși din biomasă din reziduuri din agricultură, acvacultură, pescuit și silvicultură în condiții normale de funcționare.

 

____________________

 

1a Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE (JO L 315, 14.11.2012, p. 1).

Justificare

Cu toate că o valoare înaltă a eficienței de conversie este o componentă-cheie a durabilității bioenergetice care ar trebui asigurată, există împrejurări precum condițiile climatice care determină o cerere insuficientă de încălzire pentru a face investiții în producția combinată de energie electrică și termică. Aceste împrejurări sunt deja abordate în articolul 14 din Directiva privind eficiența energetică (2012/27/UE) care se referă la promovarea eficienței încălzirii și răcirii. Cu toate acestea, ar trebui să se asigure faptul că instalațiile care produc doar energie electrică utilizează exclusiv reziduuri, deoarece acestea nu sunt în concurență cu alte utilizări ale materialelor.

Amendamentul    252

Propunere de directivă

Articolul 26 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8a.  Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, din doi în doi ani, un raport privind impactul și beneficiile biocombustibililor consumați în Uniune, inclusiv asupra producției de alimente, de furaje și de alte materiale, asupra durabilității economice, sociale și a mediului în Uniune și în țările terțe.

Justificare

Reintroducerea dispozițiilor cu privire la raportare [articolul 17 alineatul (7) din directiva în vigoare), care au fost eliminate din propunerea Comisiei.

Amendamentul    253

Propunere de directivă

Articolul 26 – alineatul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8b.  Prin derogare de la prezentul articol alineatele (1) - (8a), luând în considerare trăsăturile speciale ale regiunilor ultraperiferice, astfel cum sunt prevăzute la articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, articolul 26 din prezenta directivă nu se aplică acestor regiuni. Până la ... [șase luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive], Comisia prezintă Parlamentului și Consiliului o propunere legislativă de stabilire a criteriilor pentru regiunile ultraperiferice legate de sustenabilitatea emisiilor de gaze cu efect de seră și de reducerea lor. Aceste criterii iau în considerare caracteristicile locale specifice. În special, regiunile ultraperiferice ar trebui să poată utiliza întregul potențial al resurselor lor, cu respectarea unor criterii stricte de durabilitate, pentru a crește producția de energie din surse regenerabile și pentru a-și spori independența energetică.

Justificare

Aprovizionarea cu combustibili fosili în regiunile ultraperiferice (în proporție de 80 % sau mai mult în unele regiuni) implică costuri suplimentare, care afectează negativ economia locală și puterea de cumpărare a locuitorilor. În același timp, o parte din aceste regiuni au resurse considerabile de biomasă, pe care ar trebui să le poată exploata.

Amendamentul    254

Propunere de directivă

Articolul 26 – alineatul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

10.  În scopurile menționate la alineatul (1) literele (a), (b) și (c), statele membre pot institui cerințe de durabilitate suplimentare pentru combustibilii din biomasă.

10.  În scopurile menționate la alineatul (1) literele (a), (b) și (c), statele membre pot institui cerințe de durabilitate suplimentare pentru biocombustibilii, biolichidele și combustibilii din biomasă.

Amendamentul    255

Propunere de directivă

Articolul 27 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)   permite ca loturile de materii prime sau de biocombustibili, biolichide sau combustibili din biomasă cu caracteristici diferite de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră să fie amestecate , de exemplu într-un recipient, într-o instalație de prelucrare sau logistică, într-o infrastructură de transport și de distribuție sau într-un amplasament de acest gen;

(a)   permite ca loturile de materii prime sau de biocombustibili, biolichide sau combustibili din biomasă cu caracteristici diferite de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră să fie amestecate , de exemplu într-un recipient, într-o instalație de prelucrare sau logistică, într-o infrastructură de transport și de distribuție sau într-un amplasament de acest gen, cu condiția ca fiecare lot să îndeplinească la nivel individual cerințele stabilite la articolul 26 și cu condiția să se creeze sisteme adecvate de monitorizare și măsurare a conformității loturilor individuale;

Amendamentul    256

Propunere de directivă

Articolul 27 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Pentru a facilita comerțul transfrontalier și furnizarea de informații consumatorilor, garanțiile de origine pentru energia din surse regenerabile introdusă în rețea conțin informații referitoare la criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, așa cum sunt definite la articolul 26 alineatele (2)-(7) și pot face obiectul unui transfer separat.

Justificare

Garanțiile de origine ar trebui să ofere consumatorului informații cu privire la respectarea criteriilor de durabilitate și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Amendamentul    257

Propunere de directivă

Articolul 27 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)   atunci când prelucrarea unui lot de materii prime duce la obținerea unui singur rezultat al producției care este destinat producerii de biocombustibili, de biolichide sau de combustibili din biomasă, dimensiunea lotului și cantitățile aferente ale caracteristicilor de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră sunt ajustate prin aplicarea unui factor de conversie care reprezintă raportul dintre masa rezultatului producției care este destinat producerii de biocombustibili, de biolichide sau de combustibili din biomasă și masa de materii prime care intră în proces;

(a)   atunci când prelucrarea unui lot de materii prime duce la obținerea unui singur rezultat al producției care este destinat producerii de biocombustibili, de biolichide sau de combustibili din biomasă, dimensiunea lotului și cantitățile aferente ale caracteristicilor de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră sunt ajustate prin aplicarea unui factor de conversie care reprezintă raportul dintre masa rezultatului producției care este destinat producerii de biocombustibili, de biolichide sau de combustibili din biomasă și masa de materii prime care intră în proces, cu condiția ca fiecare lot care intră în componența amestecului să îndeplinească cerințele stabilite la articolul 26;

Amendamentul    258

Propunere de directivă

Articolul 27 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre iau măsuri pentru a se asigura că operatorii economici prezintă informații fiabile cu privire la respectarea criteriilor de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră stabilite la articolul 26 alineatele (2)-(7) și că pun la dispoziția statelor membre, la cerere, datele care au fost utilizate pentru elaborarea informațiilor. Statele membre impun operatorilor economici să ia măsuri pentru elaborarea unui standard corespunzător de audit independent al informațiilor prezentate și să prezinte dovezi că au făcut acest lucru . Auditul verifică dacă sistemele utilizate de operatorii economici sunt precise, fiabile și protejate împotriva fraudelor . Auditul evaluează frecvența și metodologia prelevării de probe și soliditatea datelor.

Statele membre iau măsuri pentru a se asigura că operatorii economici prezintă informații fiabile cu privire la respectarea criteriilor de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră stabilite la articolul 26 alineatele (2)-(7) și că pun la dispoziția statelor membre, la cerere, datele care au fost utilizate pentru elaborarea informațiilor. Statele membre impun operatorilor economici să ia măsuri pentru elaborarea unui standard corespunzător de audit independent al informațiilor prezentate și să prezinte dovezi că au făcut acest lucru. Auditul verifică dacă sistemele utilizate de operatorii economici sunt precise, fiabile și protejate împotriva fraudelor, inclusiv verificarea pentru a garanta că materialele nu sunt modificate sau eliminate în mod intenționat astfel încât lotul sau o parte a acestuia să poată deveni deșeu sau reziduu în conformitate cu articolul 26 alineatele (2) - (7). Auditul evaluează frecvența și metodologia prelevării de probe și soliditatea datelor.

Justificare

Acest amendament este legat de asigurarea respectării valorilor-limită privind contribuția biocombustibililor și biogazelor produse din materiile prime incluse în anexa IX partea B și în articolul 25 alineatul (1).

Amendamentul    259

Propunere de directivă

Articolul 27 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obligațiile prevăzute la prezentul alineat se aplică indiferent dacă biocombustibilii , biolichidele și combustibilii din biomasă sunt produși în interiorul Uniunii sau importați.

Obligațiile prevăzute la prezentul alineat se aplică indiferent dacă biocombustibilii, biolichidele și combustibilii din biomasă sunt produși în interiorul Uniunii sau importați. Se pun la dispoziția consumatorilor informațiile referitoare la originea geografică a biocombustibililor, biolichidelor și combustibililor din biomasă.

Justificare

Acest amendament este legat de obligația privind combustibilii pentru transporturi de la articolul 25.

Amendamentul    260

Propunere de directivă

Articolul 27 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.   Comisia poate decide ca sistemele internaționale sau naționale voluntare de stabilire a standardelor de producție a produselor obținute din biomasă să conțină date exacte în sensul articolului 26 alineatul (7) și/sau să demonstreze că loturile de biocombustibili , de biolichide sau de combustibili din biomasă respectă criteriile de durabilitate prevăzute la articolul 26 alineatele (2), (3), (4), (5) și (6) și/sau ca nicio materie să nu fie modificată sau eliminată în mod intenționat astfel încât lotul sau o parte a acestuia să fie acoperită de anexa IX. Atunci când demonstrează că cerințele stabilite la articolul 26 alineatele (5) și (6) pentru biomasa forestieră sunt îndeplinite, operatorii pot decide să furnizeze direct dovezile necesare la nivel de exploatație forestieră. Comisia poate recunoaște, de asemenea, zonele de protecție a ecosistemelor sau a speciilor rare, amenințate sau pe cale de dispariție, protejate și recunoscute prin acorduri internaționale sau incluse pe listele elaborate de organizații interguvernamentale sau de Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii, în sensul articolului 26 alineatul (2) litera (b) punctul (ii).

4.   Comisia poate decide ca sistemele internaționale sau naționale voluntare de stabilire a standardelor de producție a produselor obținute din biomasă să conțină date exacte în sensul articolului 26 alineatul (7) și/sau să demonstreze că loturile de biocombustibili , de biolichide sau de combustibili din biomasă respectă criteriile de durabilitate prevăzute la articolul 26 alineatele (2), (3), (4), (5) și (6) și/sau ca nicio materie să nu fie modificată sau eliminată în mod intenționat astfel încât lotul sau o parte a acestuia să fie acoperită de anexa IX. Atunci când demonstrează că cerințele stabilite la articolul 26 alineatele (5) și (6) pentru biomasa forestieră sunt îndeplinite, operatorii pot decide să furnizeze direct dovezile necesare la nivelul bazei de aprovizionare. Comisia poate recunoaște, de asemenea, zonele de protecție a ecosistemelor sau a speciilor rare, amenințate sau pe cale de dispariție, protejate și recunoscute prin acorduri internaționale sau incluse pe listele elaborate de organizații interguvernamentale sau de Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii, în sensul articolului 26 alineatul (2) litera (b) punctul (ii).

Amendamentul    261

Propunere de directivă

Articolul 27 – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru a se asigura faptul că respectarea criteriilor de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră este verificată într-un mod eficient și armonizat și în special pentru prevenirea fraudelor, Comisia poate să specifice norme de punere în aplicare detaliate, inclusiv standarde adecvate de fiabilitate, de transparență și de audit independent și să impună ca toate sistemele voluntare să aplice standardele respective. Atunci când specifică aceste standarde, Comisia acordă o atenție deosebită necesității de a reduce la minimum sarcina administrativă. Aceasta se realizează prin intermediul actelor de punere în aplicare adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 31 alineatul (3). Actele respective stabilesc un calendar în limitele căruia sistemele voluntare trebuie să pună în aplicare standardele. Comisia poate abroga deciziile de recunoaștere a unor sisteme voluntare în cazul în care sistemele respective nu pun în aplicare standardele respective în termenul prevăzut.

Pentru a se asigura faptul că respectarea criteriilor de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră este verificată într-un mod eficient și armonizat și în special pentru prevenirea fraudelor, Comisia poate să specifice norme de punere în aplicare detaliate, inclusiv standarde adecvate de fiabilitate, de transparență și de audit independent și să impună ca toate sistemele voluntare să aplice standardele respective. Atunci când specifică aceste standarde, Comisia acordă o atenție deosebită necesității de a reduce la minimum sarcina administrativă. Aceasta se realizează prin intermediul actelor de punere în aplicare adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 31 alineatul (3). Actele respective stabilesc un calendar în limitele căruia sistemele voluntare trebuie să pună în aplicare standardele. Comisia poate abroga deciziile de recunoaștere a unor sisteme voluntare în cazul în care sistemele respective nu pun în aplicare standardele respective în termenul prevăzut. În cazul în care un stat membru invocă un motiv de îngrijorare în ceea ce privește funcționarea unui sistem voluntar, Comisia investighează chestiunea și ia măsurile corespunzătoare.

Justificare

Acest amendament este legat de implementarea obligației privind combustibilii pentru transporturi de la articolul 25.

Amendamentul    262

Propunere de directivă

Articolul 27 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7a.  Comisia poate verifica, în orice moment, fiabilitatea informațiilor legate de respectarea criteriilor de durabilitate sau de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prezentate de operatorii economici care își desfășoară activitatea pe piața Uniunii sau la cererea unui stat membru.

Justificare

Acest amendament este legat de implementarea obligației privind combustibilii pentru transporturi de la articolul 25.

Amendamentul    263

Propunere de directivă

Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Materiile prime a căror producție a condus la schimbarea directă a utilizării terenurilor, cum ar fi o schimbare de la una dintre următoarele categorii utilizate de IPCC: terenuri forestiere, pășuni, zone umede, așezări sau alte tipuri de terenuri, la terenuri cultivate sau terenuri cu culturi perene și unde valoarea emisiilor în legătură cu schimbarea directă a utilizării terenurilor (el) este calculată în conformitate cu anexa V partea C punctul 7, sunt considerate ca având emisii estimate în legătură cu schimbarea indirectă a utilizării terenurilor egale cu zero.

Justificare

Prezentul amendament este indisolubil legat de amendamentul la articolul 7 alineatul (1).

Amendamentul    264

Propunere de directivă

Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.   Statele membre pot prezenta Comisiei rapoarte care includ informații privind emisiile tipice de gaze cu efect de seră în urma cultivării de materii prime agricole aferente zonelor de pe teritoriul lor care sunt clasificate ca nivel 2 în nomenclatorul unităților teritoriale de statistică ( „NUTS”) sau la un nivel NUTS de detaliere superior în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului. Rapoartele sunt însoțite de o descriere a metodei și a surselor de date folosite pentru a calcula nivelul emisiilor. Metoda respectivă ia în considerare caracteristicile solului, clima și randamentul preconizat de materii prime .

2.   Statele membre pot prezenta Comisiei rapoarte care includ informații privind emisiile tipice de gaze cu efect de seră în urma cultivării de materii prime agricole sau forestiere aferente zonelor de pe teritoriul lor care sunt clasificate ca nivel 2 în nomenclatorul unităților teritoriale de statistică ( „NUTS”) sau la un nivel NUTS de detaliere superior în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului. Rapoartele sunt însoțite de o descriere a metodei și a surselor de date folosite pentru a calcula nivelul emisiilor. Metoda respectivă ia în considerare caracteristicile solului, clima și randamentul preconizat de materii prime.

Amendamentul    265

Propunere de directivă

Articolul 28 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.   Comisia poate decide, prin intermediul unui act de punere în aplicare adoptat în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 31 alineatul (2), ca rapoartele menționate la alineatele (2) și (3) din prezentul articol să conțină date exacte în scopul măsurării emisiilor de gaze cu efect de seră asociate cu cultivarea de materii prime de biomasă agricolă produse în mod tradițional în zonele incluse în aceste rapoarte în sensul articolului 26 alineatul (7). Prin urmare, aceste date pot fi folosite în locul valorilor implicite detaliate pentru cultivare stabilite în anexa V partea D sau E pentru biocombustibili și biolichide și în anexa VI partea C pentru combustibilii din biomasă.

4.   Comisia poate decide, prin intermediul unui act de punere în aplicare adoptat în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 31 alineatul (2), ca rapoartele menționate la alineatele (2) și (3) din prezentul articol să conțină date exacte în scopul măsurării emisiilor de gaze cu efect de seră asociate cu cultivarea de materii prime de biomasă agricolă și forestieră produse în mod tradițional în zonele incluse în aceste rapoarte în sensul articolului 26 alineatul (7). Prin urmare, aceste date pot fi folosite în locul valorilor implicite detaliate pentru cultivare stabilite în anexa V partea D sau E pentru biocombustibili și biolichide și în anexa VI partea C pentru combustibilii din biomasă.

Amendamentul    266

Propunere de directivă

Articolul 28 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia revizuiește în permanență anexa V și anexa VI în vederea adăugării sau a revizuirii , atunci când se justifică, a unor valori pentru filierele de producție a biocombustibililor , biolichidelor și combustibililor din biomasă . În cadrul acestei revizuiri se analizează, de asemenea, oportunitatea modificării metodologiei prezentate în anexa V partea C și în anexa VI partea B.

Comisia revizuiește în permanență anexa V și anexa VI în vederea adăugării sau a revizuirii, atunci când se justifică, a unor valori pentru filierele de producție a biocombustibililor, biolichidelor și combustibililor din biomasă pe baza celor mai recente evoluții tehnologice și dovezi științifice. În cadrul acestei revizuiri se analizează, de asemenea, oportunitatea modificării metodologiei prezentate în anexa V partea C și în anexa VI partea B.

Justificare

Acest amendament este legat de obligația privind combustibilii pentru transporturi de la articolul 25.

Amendamentul    267

Propunere de directivă

Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia monitorizează originea biocombustibililor , a biolichidelor și a combustibililor din biomasă consumați în Uniune , precum și impactul pe care producția acestora o are asupra destinației terenurilor, inclusiv impactul deplasării, în Uniune și în principalele țări terțe furnizoare. Monitorizarea se bazează pe planurile energetice și climatice naționale integrate și pe rapoartele intermediare aferente ale statelor membre, impuse de articolele 3, 15 și 18 din Regulamentul [privind guvernanța] , precum și pe cele ale țărilor terțe relevante, ale organizațiilor interguvernamentale, pe studiile științifice din domeniu și pe orice alte informații pertinente. De asemenea, Comisia monitorizează modificările prețurilor materiilor prime asociate cu utilizarea biomasei pentru energie, precum și eventualele efecte pozitive și negative asociate asupra securității alimentare.

1.  Comisia monitorizează originea biocombustibililor, a biolichidelor și a combustibililor din biomasă consumați în Uniune, precum și impactul pe care producția de energie regenerabilă din aceștia și din alte surse o are asupra destinației terenurilor, inclusiv impactul deplasării, în Uniune și în țările terțe furnizoare. Monitorizarea se bazează pe planurile energetice și climatice naționale integrate și pe rapoartele intermediare aferente ale statelor membre, impuse de articolele 3, 15 și 18 din Regulamentul [privind guvernanța], precum și pe cele ale țărilor terțe relevante, ale organizațiilor interguvernamentale, pe studiile științifice din domeniu, pe datele provenite de la sateliți și pe orice alte informații pertinente. De asemenea, Comisia monitorizează modificările prețurilor materiilor prime asociate cu utilizarea biomasei pentru energie, precum și eventualele efecte pozitive și negative asociate asupra securității alimentare și asupra utilizărilor concurente ale materialelor.

Justificare

Ar trebui adoptată o abordare cuprinzătoare care să permită comparațiile.

Amendamentul    268

Propunere de directivă

Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 7 alineatele (5) și (6), la articolul 19 alineatele (11) și (14), la articolul 25 alineatul (6) și la articolul 28 alineatul (5) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la 1 ianuarie 2021 .

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 7 alineatele (3), (5) și (6), la articolul 19 alineatele (11) și (14), la articolul 25 alineatul (6) și la articolul 28 alineatul (5) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la 1 ianuarie 2021.

Justificare

Acest amendament este necesar din motive legate de logica internă a textului și este legat în mod indisolubil de alte amendamente.

Amendamentul    269

Propunere de directivă

Articolul 32 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Delegarea de competențe menționată la articolul 7 alineatele (5) și (6), la articolul 19 alineatele (11) și (14), la articolul 25 alineatul (6) și la articolul 28 alineatul (5)

Delegarea de competențe menționată la articolul 7 alineatele (3), (5) și (6), la articolul 19 alineatele (11) și (14), la articolul 25 alineatul (6) și la articolul 28 alineatul (5)

Justificare

Acest amendament este necesar din motive legate de logica internă a textului și este legat în mod indisolubil de alte amendamente.

Amendamentul    270

Propunere de directivă

Anexa I a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Anexa Ia

 

1.  Obiectivele statelor membre pentru 2030 reprezintă suma elementelor următoare, exprimate fiecare în parte ca puncte procentuale:

 

(a)  obiectivul național obligatoriu al statului membru pentru 2020 astfel cum este prevăzut în anexa I la prezenta directivă;

 

(b)  o contribuție forfetară („Cforfetar”);

 

(c)  o contribuție bazată pe PIB pe cap de locuitor („CPIB”);

 

(d)  o contribuție bazată pe potențial („Cpotențial”);

 

(e)  o contribuție care reflectă nivelul de interconectare al statului membru („Cinterco”).

 

2.  Cforfetar este același pentru fiecare stat membru în parte. Cforfetar al tuturor statelor membre împreună contribuie în proporție de 30% la diferența dintre obiectivele UE pentru 2030 și 2020.

 

3.  CPIB se alocă între statele membre pe baza unui indice al PIB-ului pe cap de locuitor raportat la media UE, unde indicele pentru fiecare stat membru în parte este limitat la 150% din media UE. CPIB al tuturor statelor membre împreună contribuie în proporție de 30% la diferența dintre obiectivele UE pentru 2030 și 2020.

 

4.  Cpotențial se alocă între statele membre pe baza diferenței dintre cota RES a unui stat membru în 2030 astfel cum este indicată în scenariul PRIMES EUCO3535 și obiectivul său obligatoriu pentru 2020. Cpotențial al tuturor statelor membre împreună contribuie în proporție de 30% la diferența dintre obiectivele UE pentru 2030 și 2020.

Amendamentul    271

Propunere de directivă

Anexa V – Partea C – punctul 3 – litera a – formulă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

REDUCERE = (E F(t) – E B /E F(t))

REDUCERE = (E F(t) – E B) /E F(t)

Justificare

Formula propusă nu este corectă din punct de vedere matematic. Formula care s-a aplicat până în prezent era corectă din punct de vedere matematic: rezultatul acesteia este o valoare proporțională adimensională, care, raportată la 100%, rezultă într-un procentaj al reducerii de GES.

Amendamentul    272

Propunere de directivă

Anexa V – Partea C – punctul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

15.  Reducerea emisiilor prin captarea și înlocuirea carbonului, eccr, este direct legată de producția de biocombustibili sau de biolichide cărora li se datorează și se limitează la emisiile evitate prin captarea de CO2 al cărui carbon provine din biomasă și care se utilizează în sectorul energiei sau al transporturilor.

15.  Reducerea emisiilor prin captarea și înlocuirea carbonului, eccr, se limitează la emisiile evitate prin captarea de CO2 al cărui carbon provine din biomasă și care se utilizează la înlocuirea CO2 de origine fosilă, utilizat în produse și servicii comerciale.

Justificare

Ar trebui să se mențină situația juridică actuală. Nu trebuie să se neglijeze reducerile de emisii din alte sectoare decât sectorul transporturilor.

Amendamentul    273

Propunere de directivă

Anexa VII – punctul 1 – paragraful 2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  Qutilizabil = totalul estimat a căldurii utilizabile generate de pompele de căldură care îndeplinesc criteriile menționate la articolul 7 alineatul (4), pus în aplicare după cum urmează: doar pompele de căldură pentru care SPF > 1,15 * 1/η sunt luate în considerare.

-  Qutilizabil = totalul estimat a căldurii utilizabile generate de pompele de căldură pentru producerea de încălzire și răcire care îndeplinesc criteriile menționate la articolul 7 alineatul (4), pus în aplicare după cum urmează: doar pompele de căldură pentru care SPF > 1,15 * 1/η sunt luate în considerare.

Amendamentul    274

Propunere de directivă

Anexa IX – Partea A – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  Fracțiunea de biomasă din deșeurile municipale mixte, însă nu din deșeurile menajere triate vizate de obiectivele în materie de reciclare prevăzute la articolul 11 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2008/98/CE.

eliminat

Justificare

Aceasta contribuie la coerența obiectivelor pentru reducerea emisiilor.

Amendamentul    275

Propunere de directivă

Anexa IX – Partea A – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)   Biodeșeuri, astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 4 din Directiva 2008/98/CE, provenite din gospodării private care fac obiectul colectării separate, astfel cum este definită la articolul 3 punctul 11 din directiva respectivă.

(c)   Biodeșeuri, astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 4 din Directiva 2008/98/CE, care fac obiectul colectării separate astfel cum este definită la articolul 3 punctul 11 din directiva respectivă.

Amendamentul    276

Propunere de directivă

Anexa IX – Partea A – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  Fracția de biomasă din deșeurile industriale care nu poate fi folosită în lanțul alimentar sau furajer, inclusiv materiale provenite din industria cu amănuntul și cu ridicata și din industria agroalimentară, precum și a pescuitului și acvaculturii și excluzând materiile prime enumerate în partea B din prezenta anexă.

(d)  Reziduurile de biomasă rezultate din altă producție industrială regenerabilă care nu pot fi folosite în lanțul alimentar, în lanțul furajer sau pentru reprocesare în materiale nealimentare. Aici sunt incluse materialele rezultate din industria cu amănuntul și cu ridicata și producția biochimică, industria agroalimentară, precum și a pescuitului și acvaculturii, excluzând materiile prime enumerate în partea B din prezenta anexă.

Justificare

Doar reziduurile din producție pentru care nu poate fi găsită nicio altă utilizare într-un aliment, furaj sau produs nealimentar pot fi considerate biocarburanți avansați, în conformitate cu principiile unei economii circulare și ale utilizării eficiente a resurselor.

Amendamentul    277

Propunere de directivă

Anexa IX – Partea A – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  Efluenți proveniți de la fabricile de ulei de palmier și grămezile de fructe de palmier goale.

eliminat

Justificare

Reziduurile generate din producția de uleiuri vegetale cu un efect ILUC ridicat nu ar trebui considerate materii prime adecvate pentru biocombustibilii avansați.

Amendamentul    278

Propunere de directivă

Anexa IX – Partea A – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  Ulei de tal și smoală de ulei de tal.

eliminat

Justificare

Uleiul de tal are numeroase utilizări industriale. Fără o evaluare a impactului nu putem evalua efectul înlocuirii utilizării acestuia.

Amendamentul    279

Propunere de directivă

Anexa IX – Partea A – litera j

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j)  Deșeuri rezultate din prelucrarea trestiei de zahăr (bagasă).

eliminat

Justificare

Materiile prime destinate utilizărilor industriale existente și care au o disponibilitate limitată nu ar trebui să fie promovate ca biocombustibili avansați, deoarece pot apărea efecte negative asupra climei și economiei, întrucât ele trebuie înlocuite cu alte materii în aplicațiile existente.

Amendamentul    280

Propunere de directivă

Anexa IX – Partea A – litera o

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(o)  Fracțiunea de biomasă din deșeurile și reziduurile din silvicultură și din industriile forestiere, cum ar fi scoarța, ramurile, reziduurile anterioare comercializării, frunzele, acele, coroanele arborilor, rumegușul, așchiile, leșia neagră, leșia cu sulfit, fibra de nămol, lignina .

(o)  Fracțiunea de biomasă din deșeurile reziduale și reziduurile din industriile forestiere care nu provoacă înlocuirea utilizării materiale actuale a reziduurilor, cum ar fi scoarța, ramurile, reziduurile anterioare comercializării, frunzele, acele, coroanele arborilor, rumegușul, așchiile, leșia neagră, leșia cu sulfit, fibra de nămol, lignina.

Justificare

Acest lucru asigură coerența, consolidează punerea în aplicare și asigură respectarea amendamentului la articolul 26 pentru o ierarhizare a utilizării produselor din lemn.

Amendamentul    281

Propunere de directivă

Anexa IX – Partea A – litera p

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(p)  Alte materiale celulozice de origine nealimentară, astfel cum sunt definite la articolul 2 al doilea paragraf litera (s).

(p)  alte materiale celulozice de origine nealimentară, astfel cum sunt definite la articolul 2 al doilea paragraf litera (s), cu excepția culturilor energetice cultivate pe terenuri agricole productive;

Justificare

Culturile energetice cultivate pe terenuri agricole productive trebuie să fie excluse, dat fiind că acestea determină schimbarea comparabilă a utilizării terenurilor agricole ca și producția de alimente și furaje destinate producției de biocombustibili.

Amendamentul    282

Propunere de directivă

Anexa IX – Partea A – litera q

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(q)  Alte materiale ligno-celulozice, astfel cum sunt definite la articolul 2 al doilea paragraf litera (r), cu excepția buștenilor de gater și a buștenilor de furnir.

(q)  Biomasă ligno-celulozică din specii forestiere cu ciclu de producție scurt aflate pe terenuri agricole marginale și deșeuri și reziduuri din sisteme agrosilvice pe suprafețe agricole utilizate.

Justificare

Definiția a fost prea amplă, deoarece toate materialele lemnoase din silvicultură, sub formă de deșeuri și reziduuri, sunt deja acoperite la litera (o). Amendamentul propune doar un domeniu de aplicare limitat la litera (q), care acoperă suprafețele agricole utilizate, terenurile marginale pentru utilizarea principală și reziduurile și deșeurile din sistemele agrosilvice, ramurile, scoarța, frunzele etc.

Amendamentul    283

Propunere de directivă

Anexa IX – Partea A – litera qa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(qa)  Captarea și utilizarea dioxidului de carbon pentru transport dacă sursa de energie este regenerabilă în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) litera (a).

Justificare

Menținerea normei actuale. Ar trebui păstrate dispozițiile juridice existente. Înlocuirea carbonului fosil și utilizarea sa în cascadă sunt relevante și reprezintă contribuții din ce în ce mai importante la protecția climei.

Amendamentul    284

Propunere de directivă

Anexa IX – Partea B – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  Melase care sunt produse ca subprodus rezultat din procesul de rafinare a trestiei de zahăr sau a sfeclei de zahăr, cu condiția să fi fost respectate cele mai bune standarde industriale pentru extragerea zahărului.

eliminat

Justificare

Melasa este un subprodus rezultat din trestie de zahăr care este utilizat în industria alimentară în special pentru producția de drojdie. Înscrierea în anexa IX ar duce la o penurie de materii prime, având în vedere că utilizările neenergetice ale melasei au o valoare mai mare în conformitate cu ierarhia deșeurilor.

Amendamentul    285

Propunere de directivă

Anexa X – Partea A

An calendaristic

Ponderea minimă

2021

7,0 %

2022

6,7 %

2023

6,4 %

2024

6,1 %

2025

5,8 %

2026

5,4 %

2027

5,0 %

2028

4,6 %

2029

4,2 %

2030

3,8 %

 

Amendamentul

Partea A: Contribuția maximă a biocombustibililor lichizi produși din culturi alimentare sau furajere la obiectivul UE privind energia din surse regenerabile, astfel cum este menționată la articolul 7 alineatul (1)

An calendaristic

Ponderea minimă

2021

7,0 %

2022

6,3 %

2023

5,6 %

2024

4,9 %

2025

4,2 %

2026

3,5 %

2027

2,8 %

2028

2,1 %

2029

1,4 %

2030

0 %

(1)

Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

(2)

JO C 77, 28.3.2002, p. 1.


EXPUNERE DE MOTIVE

Provocarea: decarbonizarea economiei până în 2050

Parlamentul European s-a angajat în favoarea cetățenilor europeni, a calității vieții lor și a dezvoltării economice și sociale.

Aceasta reprezintă oportunitatea de a construi un cadru juridic clar și eficient care să fie în concordanță cu obiectivul decarbonizării economiei definit de Acordul istoric de la Paris, semnat în 2015 și care a intrat în vigoare în noiembrie 2016.

Este necesar, mai mult ca oricând, să dăm dovadă de ambiție în noua Directivă privind energia din surse regenerabile, să depunem eforturi pentru o energie curată, sigură, accesibilă pentru toți cetățenii și generatoare de locuri de muncă.

Europa: un lider în domeniul energiei din surse regenerabile?

Importanta dezvoltare actuală și preconizată a pieței energiei din surse regenerabile la nivel mondial reprezintă o oportunitate semnificativă pentru întreprinderile noastre și pentru crearea de locuri de muncă de calitate în Uniune. Trebuie exploatate și consolidate baza de cunoștințe tehnologice, structura industrială și profesioniștii calificați, datorită cărora am putut juca un rol esențial ca lideri în dezvoltarea acestor tehnologii la nivel mondial.

Utilizarea energiei din surse regenerabile contribuie, de asemenea, la creșterea independenței energetice a Uniunii, îmbunătățind securitatea energetică și reducând nivelul de vulnerabilitate față de furnizorii externi de energie.

În ultimii ani, au apărut semne care arată o reducere a investițiilor necesare pentru decarbonizarea economiei în UE. Un exemplu în acest sens este încetinirea investițiilor în energia din surse regenerabile în Europa, ceea ce contrastează cu nivelurile ridicate de investiții în alte regiuni ale lumii.

Spre un nou cadru de reglementare pentru promovarea energiei din surse regenerabile

Obiectiv în concordanță cu decarbonizarea totală în 2050: 35 % de energie din surse regenerabile

Deși raportorul salută multe dintre noile prevederi prezentate în propunerea Comisiei Europene, regretă absența ambiției privind obiectivul stabilit de a ajunge la o cotă de 27 % de energie din surse regenerabile în Uniune.

Trebuie remarcat faptul că reuniunea Consiliului European din octombrie 2014, care a sprijinit un obiectiv pentru energia regenerabilă de cel puțin 27 %, a avut loc înainte de semnarea Acordului de la Paris.

În plus, obiectivul global de 27 % nu diferă substanțial de scenariul de bază, conform căruia cifra ar ajunge la 24,3 % în 2030 (fără a lua în considerare costurile probabil mai scăzute ale tehnologiilor mai mature în domeniul energiei din surse regenerabile).

Trebuie, de asemenea, menționat faptul că, în 2016, Parlamentul European a adoptat o rezoluție în care solicita stabilirea unui obiectiv de cel puțin 30 % de energie din surse regenerabile, indicând că obiectivele ar trebui să vizeze un nivel mult mai ridicat.

În prezent, chiar și obiectivul propus de Parlamentul European este modest în comparație cu exigențele decarbonizării economiei convenite la COP21, ceea ce pune în pericol nu numai realizarea obiectivelor de la Paris, ci și poziția de lider al Uniunii Europene în sectorul energiei curate.

În realitate, o serie de state membre stabilesc obiective clar superioare celor prevăzute pentru 2030.

IRENA (2016), de exemplu, indică faptul că obiectivul de 36 % de energie din surse regenerabile la nivel mondial până în 2030 nu este numai posibil, ci și necesar pentru a limita creșterea temperaturii medii globale la 2 °C.

Prin urmare, raportorul propune stabilirea unui obiectiv obligatoriu de 35 % de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie până în 2030. Acest obiectiv minim trebuie îndeplinit cu efortul tuturor statelor membre prin stabilirea unor noi obiective naționale obligatorii, inclusiv în sectorul transporturilor.

Angajamentele naționale în domeniul energiei curate

Succesul actualei Directive 2009/28/CE în realizarea de progrese concrete către o creștere a utilizării energiei din surse regenerabile este determinat în mare măsură de claritatea și certitudinea obiectivelor obligatorii stabilite la nivel național.

Obiectivele obligatorii creează certitudine pentru investitori, reducând nevoia de asistență financiară. În plus, ele stabilesc o distribuție clară a responsabilităților, care permite implementarea unor măsuri corective în caz de neconformitate.

Având în vedere că însăși Comisia Europeană a definit stabilirea de obiective naționale cu caracter obligatoriu drept instrumentul cel mai eficient pentru realizarea obiectivelor de energie din surse regenerabile până în 2020, este dificil să se accepte ideea dispariției lor. Un sistem de contribuții naționale voluntare nu oferă neapărat un semnal clar de ambiție.

Un cadru de sprijin financiar flexibil, previzibil și cu vocație europeană

Criteriile pentru stabilirea sistemelor de sprijin bazate pe piață favorizează un nivel mai ridicat de concurență și reduc costurile de promovare a surselor regenerabile de energie (SRE).

În același timp, este necesar să se garanteze că statele membre pot decide cu privire la diversificarea tehnologică, luând în considerare factorii sociali, de mediu, geografici și climatici. Această flexibilitate contribuie, de asemenea, la reducerea costurilor legate de integrarea în sistemul energetic a surselor regenerabile de energie. Din acest motiv, raportorul propune să se stabilească principii generale comune pentru schemele de sprijin în favoarea surselor regenerabile de energie.

Stabilirea deschiderii schemelor de sprijin pentru producătorii de SRE situați în alte state membre este o modalitate de a armoniza și reduce costurile schemelor de sprijin în vederea creșterii competitivității.

Mecanismele de cooperare între statele membre prezintă beneficii potențiale în ceea ce privește eficacitatea din punctul de vedere al costurilor pentru promovarea energiei din surse regenerabile. Pentru ca aceste beneficii să se concretizeze, oferind în același timp și flexibilitate pentru statele membre, raportorul propune ca obligația de a deschide scheme de sprijin să poată fi înlocuită prin realizarea de proiecte comune.

Cooperarea regională trebuie să fie în conformitate cu nivelurile de interconectare, vitale pentru a gestiona în mod corect sursele regenerabile de energie variabile și a reduce costurile integrării lor în sistemul energetic. Prin urmare, statele membre cu niveluri foarte scăzute de interconectare nu trebuie să fie obligate să participe la acest cadru de deschidere.

Consolidarea securității juridice

Schimbările bruște în politicile de sprijinire a surselor regenerabile de energie au creat un climat de incertitudine pentru investitori. Mai multe țări au luat măsuri retroactive, ceea ce a dus la pierderea încrederii și a securității în sectorul energiei din surse regenerabile și la absența accesului la finanțare pentru noile instalații. Acest lucru a compromis realizarea obiectivelor stabilite pentru 2020 și a șubrezit industria de vârf autohtonă în multe regiuni. Este esențial să se asigure o imagine a Uniunii Europene ca teritoriu atractiv pentru investițiile în sursele regenerabile de energie datorită, printre altele, securității juridice a cadrului său de reglementare. Prin urmare, se consolidează articolul 6 pentru a se elimina ambiguitățile și a se preciza faptul că se aplică atât investițiilor actuale cât și celor viitoare. Este în favoarea unui sistem de reglementare mai amplu, stabilind perioade de tranziție în cazul schimbărilor în materie de reglementare, și definind compensațiile necesare în cazul unor schimbări de natură externă discriminatorii față de sursele regenerabile de energie care afectează în mod considerabil viabilitatea economică a proiectelor sprijinite.

Eliminarea obstacolelor administrative

Un alt factor care stă în calea dezvoltării surselor regenerabile de energie în Uniunea Europeană sunt procedurile administrative complexe, cu perioade lungi de așteptare. Ghișeele unice propuse reprezintă un instrument solicitat în mod repetat de către actorii din domeniu.

Deși o durată de maximum trei ani pentru acordarea unei autorizații poate să fie realistă pentru unitățile de dimensiuni mari, aceasta pare excesivă pentru instalațiile mici. Sunt necesare termene mai scurte pentru proiecte mai mici, a căror punere în aplicare nu necesită același proces amplu de consultare și de evaluare ca în cazul instalațiilor mai mari.

Participarea consumatorilor la tranziția energetică

De la adoptarea actualei directive, noile progrese tehnologice și costurile mai scăzute ale anumitor tehnologii au condus la apariția unor noi forme de gestionare a energiei care permit plasarea consumatorilor în centrul politicii energetice. Este important ca aceste noi forme de participare la sistemul energetic să fie integrate și promovate. În acest sens, noua directivă ar trebui nu numai să permită dezvoltarea autoconsumului și a comunităților de energie din surse regenerabile, dar și să le promoveze în mod activ și să împiedice ca acestea să fie discriminate sau confruntate cu proceduri sau dificultăți disproporționate. Consumul de energie regenerabilă autogenerată care rămâne în afara rețelei nu trebuie să facă obiectul unor taxe sau impozite de orice natură.

Adesea, cetățenii cu venituri medii sau ridicate au un acces mai bun la capitalul de pornire necesar pentru a investi în dispozitive de autogenerare a energiei din surse regenerabile.

Cu toate acestea, în Europa, unde 50 de milioane de persoane se află într-o situație de sărăcie energetică, utilizarea energiilor din surse regenerabile joacă un rol-cheie în dezvoltarea unui nou sistem energetic care să fie în interesul întregii societăți.

Prin urmare, schemele de sprijin care promovează producția proprie ar trebui să fie concepute astfel încât să parvină tuturor consumatorilor și, în special, celor cu mai puține resurse.

Importanța obiectivelor sectoriale

Este absolut necesar să se introducă obiective specifice pentru sectoarele încălzirii și răcirii și pentru sectorul transporturilor, având în vedere potențialul de penetrare care poate fi realizat de energia din surse regenerabile și ținând seama de faptul că aceste sectoare reprezintă aproximativ 75 %(1) din consumul final de energie al UE. Nu vom atinge obiectivele în materie de decarbonizare dacă nu se fac eforturi suplimentare în aceste sectoare.

În cazul sectorului încălzirii și răcirii, pe lângă obiectivele mai ambițioase cu caracter obligatoriu, este necesar să se ofere flexibilitate statelor membre care prezintă deja un nivel foarte ridicat de penetrare a energiei din surse regenerabile.

De asemenea, se introduc dispoziții pentru ca măsurile adoptate în acest sector să acorde o atenție deosebită gospodăriilor vulnerabile expuse riscului de sărăcie energetică.

Sectorul transporturilor reprezintă aproximativ o treime din consumul final de energie în UE însă carburanții derivați din petrol continuă să fie predominanți în proporție de 94 %. Actuala directivă stabilește un obiectiv de 10 % de energie din surse regenerabile în sectorul transporturilor până în 2020. Pentru a realiza progrese în acest sector, care reprezintă 35 % din totalul emisiilor de CO2 din Uniunea Europeană, este necesar ca obiectivul sectorial să fie păstrat și actualizat pentru 2030. În acest scop, este important să se încurajeze mobilitatea cu combustibili alternativi, de exemplu electromobilitatea.

Raportorul consideră că este necesar să se confere mai multă ambiție prezentei directive pentru ca Europa să își poată respecta angajamentul de a lupta împotriva schimbărilor climatice. Absența ambiției în domeniul energiei din surse regenerabile nu pune la îndoială doar credibilitatea noastră, ci, mai ales, dezvoltarea noastră viitoare.

(1)

Sursă: Eurostat (2014).


ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU A PERSOANELOR DE LA CARE RAPORTORUL A PRIMIT CONTRIBUȚII

1.  Red Eléctrica Española (REE)

2.  Repsol

3.  Unión Fotovoltaica Española (UNEF)

4.  Dupont Industrial Biosciences

5.  Gas Natural Fenosa (GNF)

6.  Comisia Europeană

7.  Guvernul Danemarcei

8.  Guvernul Regatului Unit

9.  Guvernul Germaniei

10.  Statoil

11.  European Renewable Energies Federation (EREF)

12.  Asociația Daneză pentru Energie DONG Energy

13.  Eurelectric

14.  Pachetul „Energie curată pentru toți europenii”: (dineu-dezbatere cu Orgalime, Electrolux, Bosch, Diehl și European Forum for Manufacturing – EFM)

15.  Asociación Española de Operadores de Gases Licuados de Petróleo (AOGLP)

16.  European Union of Independent Tanker Owners (UPI)

17.  Falck Renewables

18.  Austrian Biomass Association

19.  Camera de Agricultură din Austria

20.  Endesa

21.  Metsä Group

22.  Arizona Chemical

23.  Gas Distributors for Sustainability: GRDF, GNF, Italgas, Galp și Athenora

24.  „SolarPower Summit”: Comisia Europeană, Eurelectric, Greenpeace, SolarPower Europe, Energy Post și alții

25.  Acciona

26.  Abengoa

27.  EPURE

28.  Asociația Europeană a Biomasei

29.  Association of Public Enterprises and Public Services Austria

30.  Guvernul Suediei

31.  COGEN Europe

32.  Siemens

33.  Seminarul „Tranziția către un nou model energetic în Europa”: Comisia Europeană, PSOE, UNEF, Asociación Eólica Española, REE, Asociación de Comercializadores de Energía Independiente (ACIE), Asociación General de Consumidores (ASGECO), Iberdrola, Plataforma para un Nuevo Modelo Energético

34.  ANPIER

35.  Fundación Renovables

36.  Rețeaua de Acțiune pentru Climă (CAN)

37.  Ocean Energy Europe

38.  Wind Europe

39.  Greenpeace

40.  North Carolina Office of the Southern Environmental Law Center

41.  Drax Power Station

42.  IDA Group

43.  APPA și APPA Biocarburantes

44.  Hydrogen Europe

45.  Asociația Internațională de Transport Aerian (IATA)

46.  Transport & Environment

47.  Birdlife Europe

48.  Iberdrola

49.  Euroheat & Power

50.  EDF

51.  Consiliul European pentru Energia Geotermală

52.  European Solar Thermal Industry Federation

53.  European Hydrogen Association

54.  Greenpeace

55.  European Copper Institute

56.  ENGIE

57.  „Al 3-lea summit energetic al UE”: Comisia Europeană, Guvernul Belgiei, Iberdrola, ENEL, 50 Hertz, Wind Europe și alții

58.  Guvernul Insulelor Canare

59.  Confederația Întreprinderilor din Suedia

60.  Scania AB

61.  Eurochambres

62.  Center for European Policy (CEP)

63.  Confederația Europeană a Industriei Hârtiei (CEPI)

64.  Innogy

65.  Arcelormittal

66.  Shell

67.  REScoop

68.  Oxfam

69.  EDSO

70.  Tesla

71.  „Biofuels Round Table”: Comisia Europeană, Leaders of Sustainable Biofuels (LSB), European Waste-to-Advanced Biofuels Association (EWABA), FEDIOL, ePURE, European Biodiesel Board (EBB), Transport & Environment și alții

72.  European Federation of Local Energy Companies (CEDEC)

73.  Austrian Federal Economic Chamber

74.  ENCE

75.  EDP Renovables

76.  Camera de Comerț a Spaniei în Belgia și Luxemburg (mic-dejun-dezbatere cu Comisia Europeană, Acciona și alte întreprinderi spaniole)

77.  Guvernul Spaniei

78.  Paikallisvoima ry

79.  Rune Henriksen, deputat în Parlamentul Norvegiei

80.  EREF (mic-dejun-dezbatere cu Comisia Europeană și reprezentanți ai mediului academic: Fraunhofer Institute Munich, IG Windkraft și alții)

81.  True North Venture Partners

82.  Eurobat

83.  Consiliul Nordic (deputați din Danemarca, Islanda, Finlanda, Norvegia și Suedia)

84.  Federația Europeană a Serviciilor Inteligente de Eficiență Energetică

85.  European Biogas Association

86.  Seminar pe tema „Tranziția spre energie curată și Directiva revizuită privind energia din surse regenerabile”: Comisia Europeană, PSOE, ANPIER, Fundación Renovables și alții

87.  Consiliul autorităților europene de reglementare din domeniul energiei (CEER) /

Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC)

88.  Snam S.p.A.

89.  Platforma pentru electromobilitate

90.  Asociația companiilor de electricitate din Austria

91.  European Ventilation Industry Association (EVIA)

92.  FERN

93.  Total, ENI și Neste

94.  Consiliul Municipalităților și Regiunilor Europene

95.  Airbus

96.  ABB - Wind Sector Initiative

97.  Guvernul Portugaliei

98.  Asociația electricității din Polonia (PKEE)

99.  Guvernul Țărilor de Jos

100.  Seminar privind „Uniunea energetică – Parlamentul European decide”


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE

D(2017)45796

Jerzy Buzek

Președinte al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

PHS 08B046

Bruxelles

Subiect:  Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare)

  (COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))

Stimate domnule Președinte,

Comisia pentru afaceri juridice a examinat propunerea menționată anterior, în conformitate cu articolul 104 privind reformarea, introdus în Regulamentul de procedură al Parlamentului.

La alineatul (3) al articolului respectiv se prevăd următoarele:

„În cazul în care comisia competentă pentru chestiuni juridice consideră că propunerea nu implică nicio modificare de fond în afara celor identificate ca atare, aceasta informează comisia competentă pentru subiectul în cauză cu privire la acest lucru.

În acest caz, în afara condițiilor stabilite la articolele 169 și 170, în cadrul comisiei competente pentru subiectul în cauză sunt admisibile doar amendamentele referitoare la acele părți din propunere care conțin modificări.

Cu toate acestea, amendamentele la părțile care rămân neschimbate în propunere pot fi acceptate cu titlu excepțional și de la caz la caz de către președintele comisiei competente pentru chestiunea în cauză, în cazul în care consideră că acest lucru este necesar din motive urgente legate de logica internă a textului sau pentru că amendamentele sunt indisolubil legate de alte amendamente admisibile. Aceste motive trebuie specificate într-o justificare scrisă a amendamentelor.”

În urma avizului grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului, Consiliului și Comisiei, care a examinat propunerea de reformare și ținând cont de recomandările raportorului, Comisia pentru afaceri juridice consideră că propunerea în cauză nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și de către grupul consultativ de lucru și că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora.

În concluzie, la reuniunea sa din 21 noiembrie 2017, Comisia pentru afaceri juridice a recomandat în unanimitate(1) începerea examinării de către Comisia pentru industrie, cercetare și energie, care este comisie competentă, a propunerii de mai sus, în conformitate cu articolul 104.

Cu deosebită considerație,

Pavel Svoboda

Anexă: Avizul Grupului de lucru consultativ

(1)

Au fost prezenți următorii deputați: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, John Flack, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emma McClarkin, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech.


ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI

 

 

 

 

GRUPUL CONSULTATIV

AL SERVICIILOR JURIDICE

 

    Bruxelles, 28.9.2017

AVIZ

ÎN ATENȚIA      PARLAMENTULUI EUROPEAN

          CONSILIULUI

          COMISIEI

Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare)

COM(2016)0767 din 23.2.2017 – 2016/0382(COD)

Având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative, în special punctul 9, grupul de lucru consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, al Consiliului și al Comisiei, s-a întrunit la 29 iunie 2017 în vederea examinării, printre altele, a propunerii menționate anterior prezentate de Comisie.

În cursul examinării(1) Propunerii de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de reformare a Directivei 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE, grupul de lucru consultativ, de comun acord, a constatat că:

1. Următoarele elemente ar fi trebuit să fie marcate prin utilizarea fondului gri, folosit în general pentru identificarea modificărilor de fond:

- la considerentul 2, eliminarea cuvintelor „Controlul consumului de energie în Europa”;

- la considerentul 3, eliminarea următoarelor cuvinte din final: „în sectorul transporturilor, unde problema siguranței în aprovizionarea cu energie se resimte cel mai acut, și să influențeze piața combustibililor pentru transport”;

- la considerentul 20, eliminarea celei de-a doua fraze din considerentul 11 din Directiva 2009/28/CE cu următorul text: „În acest context, ar trebui inclusă energia prezentă în oceane și în alte întinderi de apă sub formă de valuri, curenți marini, maree, gradienți de energie termică sau gradienți de salinitate ai oceanelor.”;

- la considerentul 26, eliminarea cuvintelor „obiective naționale”, „măsuri de flexibilitate” și „dar acestea rămân sub controlul statelor membre pentru a nu afecta capacitatea acestora de a-și atinge obiectivele naționale”;

- la considerentul 27, eliminarea cuvintelor „platforma în materie de transparență”;

- la considerentul 28, eliminarea cuvântului final „obiective” din prima frază, iar în considerentul 37 din Directiva 2009/28/CE eliminarea celei de a doua fraze cu următorul text: „Cu toate acestea, pentru a evita o creștere netă a emisiilor de gaze cu efect de seră prin redirecționarea surselor regenerabile existente și înlocuirea lor completă sau parțială cu surse de energie convenționale, doar energia electrică produsă de instalațiile care utilizează energie regenerabilă care au devenit operaționale după intrarea în vigoare a prezentei directive sau prin capacitatea crescută a unei instalații care a fost retehnologizată după data respectivă ar trebui considerate ca fiind eligibile pentru a fi luate în considerare.

- la considerentul 34, eliminarea cuvintelor „să se asigure că astfel de niveluri sunt obținute prin incorporarea unui factor de energie din surse regenerabile pentru respectarea cerințelor minime de performanță energetică în conformitate cu Directiva 2002/91/CE, privind reducerea emisiilor de carbon pe clădiri, optimă din punctul de vedere al costurilor.”;

- la considerentul 39, eliminarea expresiei finale „pentru producerea energiei din surse regenerabile”;

- la considerentul 43, eliminarea ultimei fraze a considerentului 52 din Directiva 2009/28/CE, care are următorul text: „Este important să se facă o distincție între certificatele verzi folosite pentru schemele de sprijin și garanțiile de origine”;

- la considerentul 44, eliminarea cuvintelor „procent minim”;

- la considerentul 45, eliminarea cuvintelor „în special în ceea ce privește cantitatea de energie din surse regenerabile produse de instalațiile noi, Comisia ar trebui să evalueze eficiența măsurilor luate de statele membre.”;

- eliminarea întregului text al considerentului 56 din Directiva 2009/28/CE;

- la considerentul 48, eliminarea cuvântului „intermitentă”;

- la considerentul 52, eliminarea cuvintelor „sprijinite etapele de demonstrație și de comercializare”;

- în considerentul 70, eliminarea următoarelor cuvinte din final: „și dezvoltarea biocarburanților de a doua și a treia generație în Comunitate și în lume, precum și să consolideze cercetarea în domeniul agricol și crearea de cunoștințe în respectivele domenii”;

- la considerentul 72, eliminarea ultimelor două teze ale considerentului 73 din Directiva 2009/28/CE, cu textul: „Zonele împădurite cu un coronament între 10 % și 30 % ar trebui de asemenea incluse, cu excepția situației în care se prezintă dovezi că stocul de carbon al acestora este suficient de redus pentru a justifica transformarea lor în conformitate cu normele prevăzute în prezenta directivă. Trimiterea la zonele umede ar trebui să țină seama de definiția stabilită în Convenția asupra zonelor umede de importanță internațională, în special ca habitat al păsărilor acvatice, adoptată la 2 februarie 1971 la Ramsar.”;

- la considerentul 81, eliminarea cuvintelor „acorduri multilaterale și bilaterale” și „asemenea acorduri”;

- la considerentul 95, eliminarea cuvintelor „sau grav contaminat”, precum și ultimele șase fraze ale considerentului 85 din Directiva 2009/28/CE, cu textul „Chiar dacă biocarburanții în sine sunt produși din materii prime provenite de pe terenuri deja utilizate ca teren arabil, creșterea netă a cererii de recolte provocată de promovarea biocarburanților ar putea duce la o creștere netă a suprafeței cultivate. Aceasta ar putea afecta terenurile care stochează cantități ridicate de carbon, situație în care s-ar înregistra pierderi considerabile ale stocurilor de carbon. Pentru a reduce acest risc, este necesar să se introducă măsuri de însoțire pentru încurajarea unui nivel ridicat de creștere a productivității pe terenurile deja utilizate pentru culturi; utilizarea terenurilor degradate și adoptarea de cerințe durabile, comparabile cu cele stabilite de prezenta directivă pentru consumul de biocarburanți al Comunității, în alte țări consumatoare de biocarburanți. Comisia ar trebui să elaboreze o metodologie concretă pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră cauzate de schimbările indirecte de utilizare a terenurilor. În acest sens, Comisia ar trebui să analizeze, pe baza celor mai bune dovezi științifice disponibile, în special, includerea unui factor aferent schimbărilor indirecte de utilizare a terenurilor în calculul emisiilor de gaze cu efect de seră și nevoia de a stimula biocarburanți durabili care reduc impactul schimbărilor de utilizare a terenurilor și îmbunătățesc durabilitatea biocarburanților în ceea ce privește schimbările de utilizare a terenurilor. În dezvoltarea acestei metodologii, Comisia ar trebui să abordeze, printre altele, și potențialele schimbări indirecte de utilizare a terenurilor ca urmare a biocarburanților obținuți din material celulozic de origine nealimentară și din material ligno-celulozic.”;

- la considerentul 100 eliminarea actualei trimiteri la Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei;

- la considerentul 101, eliminarea indicației „20%”;

- la articolul 1 și articolul (2) litera (j) eliminarea cuvintelor „naționale” și „națională”;

- la articolul 2 litera (g), eliminarea cuvintelor „sau gazos”;

- la articolul 7 alineatul (1), înlocuirea actualei trimiteri la „articolul 17 alineatele (2)-(6)” cu o trimitere la „articolul 26 alineatele (2)-(7)”;

- eliminarea întregului text de la articolul 5 alineatul (2) din Directiva 2009/28/CE;

- la articolul 7 alineatul (3), eliminarea cuvintelor „aerotermală, geotermală și hidrotermală”;

- la articolul 8 alineatul (1), eliminarea cuvintelor „conveni asupra unor dispoziții”, „respectării de către”, „a cerințelor de la articolul 3 alineatele (1) și (2) și (4)” și „respectării de un alt”;

- la articolul 8 alineatul (2) și la articolul 12 alineatul (1), eliminarea cuvântului „trei”;

la articolul 9 alineatele (2) și (3) și la articolul 10 alineatul (1), eliminarea cuvintelor „obiectivul”;

- la articolul 9 alineatul (4), eliminarea primei fraze, care prevede că „Perioada specificată la alineatul (3) litera (d) nu este prelungită dincolo de anul 2020.”, precum și a mențiunii „2020” din a doua frază;

- la articolul 10 alineatul (3), eliminarea textului „măsurării conformității obiectivului cu cerințele” și „cu privire la obiectivele naționale globale”;

- la articolul 13 alineatul (1), înlocuirea actualei trimiteri la „articolul 3” cu o trimitere la „articolul 5”;

- eliminarea întregului text de la articolul 13 alineatul (1) literele (a) și (b) din Directiva 2009/28/CE;

- la articolul 19 alineatul (13), înlocuirea cuvântului „consumatorilor” cu „clienților” și eliminarea cuvintelor finale „care provine de la instalațiile sau din capacitatea crescută care au devenit operaționale după 25 iunie 2009.”;

- la articolul 26 alineatul (1), eliminarea cuvintelor „durabilitate”;

- la articolul 27 alineatul (4) , înlocuirea actualei trimiteri la „articolul 17 alineatul (2)” cu o trimitere la „articolul 26 alineatul (7)” și a actualei trimiteri la „articolul 17 alineatele (3), (4) și (5)” cu o trimitere la „articolul 26 alineatele (2), (3), (4), (5) și (6)”;

- la articolul 27 alineatul (6) al treilea paragraf, eliminarea cuvintelor „în materie de transparență”;

- la articolul 27 alineatul (6) al cincilea paragraf și alineatul (7), înlocuirea actualei trimiteri la „articolul 17 alineatele (2)-(5)” cu o trimitere la „articolul 26 alineatele (2)-(7)”;

- la articolul 28 alineatele (1) și (4), înlocuirea actualei trimiteri la „articolul 17 alineatul (2)” cu o trimitere la „articolul 26 alineatul (7)”;

- la articolul 28 alineatul (5), eliminarea cuvintelor „mai ales în ceea ce privește” și a cuvântului „adăugării”;

- la articolul 30 alineatul (3), înlocuirea actualei mențiuni „2018” cu mențiunea „2026”;

- la articolul 30 alineatul (4), înlocuirea actualei mențiuni „2021” cu mențiunea „2032”;

- la articolul 32 alineatul (2), înlocuirea actualei mențiuni „5 octombrie 2015” cu mențiunea „1 ianuarie 2021”;

- la articolul 32 alineatele (2), (3) și (6), înlocuirea actualei trimiteri la articolul 3 alineatul (5) cu o trimitere la articolul 7 alineatul (5) și adăugarea unor noi trimiteri la articolul 19 alineatele (11) și (14) și la articolul 25 alineatul (6);

- la anexa V partea A, eliminarea indicației „52 %” în raport cu elementul „etanol din sfeclă de zahăr”;

- la anexa V partea B, eliminarea indicației „92 %” în raport cu elementul „dimetileter (DME) din deșeuri lemnoase”;

- la anexa V partea C punctul (3), eliminarea formulei „(EF — EB)/EF” în raport cu elementul „dimetileter (DME) din deșeuri lemnoase”;

- eliminarea întregului text de la anexa V partea C punctul (8) litera (b) subpunctul (ii) la Directiva 2009/28/CE;

- la anexa V partea C punctul (8) al doilea paragraf, eliminarea numărului „10”;

- eliminarea întregului text de la anexa V partea C punctul (9) litera (b) la Directiva 2009/28/CE;

- eliminarea întregului text de la anexa V partea C al doilea paragraf la Directiva 2009/28/CE;

- la anexa V partea C punctul (10), eliminarea indicației „2009”;

- la anexa V partea C punctul (12), eliminarea cuvintelor „și stocarea”;

- la anexa V partea C punctul (14), eliminarea cuvântului „reținerea”;

- la anexa V partea C punctul (15) din anexa V, eliminarea următoarelor cuvinte din final: „la înlocuirea CO2 de origine fosilă, utilizat în produse și servicii comerciale.”;

- la anexa V partea C punctul (18), eliminarea textului „eec + el, + acele fracții ale ep, etd și eee”;

- eliminarea întregului text de la anexa V partea C punctul (19) al patrulea paragraf la Directiva 2009/28/CE.

2. La articolul 27 alineatul (5) al doilea paragraf și alineatul (6) primul și al cincilea paragraf, trimiterea la „articolul 31 alineatul (3)” ar trebui să fie adaptată astfel încât să devină o trimitere la „articolul 31 alineatul (2)”.

În urma examinării propunerii, grupul de lucru consultativ a ajuns, de comun acord, la concluzia că propunerea nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare. Grupul de lucru consultativ a constatat, de asemenea, că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Jurisconsult      Jurisconsult      Director general

(1)

  Grupul de lucru consultativ a lucrat pe baza versiunii în limba engleză a propunerii, aceasta fiind versiunea lingvistică originală a textului examinat.


AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare (24.10.2017)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare)

(COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))

Raportor pentru aviz: Florent Marcellesi

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Politicile europene privind clima și energia ar trebui să fie conforme cu obiectivele de coerență a politicilor în favoarea dezvoltării consacrate în articolul 208 din Tratatul de la Lisabona și cu obiectivele de dezvoltare durabilă. Tranziția către energia din surse regenerabile este de o importanță esențială pentru îndeplinirea acestor obiective. Prin urmare, având în vedere că bioenergia poate juca doar un rol limitat în satisfacerea cererilor de energie din UE și dat fiind că politica UE privind bioenergia va fi cu siguranță folosită ca model în cadrul negocierilor internaționale, raportorul consideră că este esențial să se asigure că propunerea de directivă îndeplinește o serie de criterii de sustenabilitate socială și ecologică stricte.

În acest scop, propunerea de directivă ar trebui consolidată în mai multe moduri:

Prezentarea unei propuneri mai ambițioase în ceea ce privește clima prin majorarea ponderii de surse regenerabile de energie până la 45 % în 2030, cu ținte naționale obligatorii pentru îndeplinirea obiectivelor Acordului de la Paris;

Eliminarea treptată până în 2030 a biocombustibililor de primă generație, pentru a reduce la minimum impactul negativ al bioenergiei asupra drepturilor funciare, dreptului la alimentație, biodiversității și solului, precum și impactul global al schimbării indirecte a utilizării terenurilor. Prin urmare, ponderea culturilor de biocombustibili de primă generație și de biolichide care pot contribui la atingerea țintei privind combustibilul utilizat în transporturi în temeiul directivei ar trebui redusă treptat până în 2030, când această pondere va fi egală cu zero;

Eliminarea treptată a tuturor stimulentelor de politică pentru biocombustibilii, biolichidele și combustibilii din biomasă de primă generație obținuți din culturi alimentare și furajere sau alte culturi cultivate pe terenuri agricole productive;

Consolidarea normelor privind schimbarea indirectă a utilizării terenurilor (ILUC), ținând cont de faptul că culturile energetice nealimentare pot contribui la ILUC dacă sunt produse pe terenuri care au fost utilizate pentru producția de alimente;

Asigurarea conformității directivei de reformare cu principiile ierarhiei deșeurilor și utilizării în cascadă;

Consolidarea garanțiilor pentru biocarburanții avansați, care ar trebui să reducă efectiv emisiile de gaze cu efect de seră și să îndeplinească criterii stricte de durabilitatea mediului în cazul în care utilizarea deșeurilor și a reziduurilor pentru energie este stimulată;

Introducerea unor criterii de sustenabilitate socială, ținând cont de faptul că conflictele legate de terenuri cauzate, de pildă, de investițiile agricole pe scară largă destinate producției de materii prime sunt în creștere. În consecință, directiva ar trebui să fie conformă cu standardele internaționale privind drepturile de proprietate funciară, care sunt cu atât mai importante în țările în care drepturile cutumiare nu sunt recunoscute în mod clar în dreptul statutar și în care populațiile băștinașe din mediul rural au fost strămutate și în trecut de proiectele de conservare.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Instituirea unui obiectiv obligatoriu al Uniunii privind energia din surse regenerabile pentru 2030 ar încuraja în continuare dezvoltarea de tehnologii de producție a energiei din surse regenerabile și ar oferi certitudine pentru investitori. Un obiectiv definit la nivelul Uniunii ar lăsa o mai mare flexibilitate statelor membre, pentru ca acestea să își poată îndeplini obiectivele de reducere a gazelor cu efect de seră în modul cel mai rentabil și în conformitate cu circumstanțele, mixurile energetice și capacitățile lor specifice de producere a energiei din surse regenerabile.

(8)  Instituirea unor obiective obligatorii la nivelul Uniunii și la nivel național privind energia din surse regenerabile pentru 2030 ar încuraja în continuare dezvoltarea de tehnologii de producție a energiei din surse regenerabile și ar oferi certitudine pentru investitori.

Justificare

Îndeplinirea obiectivelor Acordului de la Paris implică majorarea ponderii energiei din surse regenerabile atât la nivelul UE, cât și la nivelul statelor membre. Coerența obiectivelor statelor membre cu cele ale UE va contribui la asigurarea îndeplinirii efective a obiectivului global al UE.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a)  Utilizarea biomasei pentru energie implică costuri de oportunitate semnificative legate de epuizarea sau pierderea ecosistemelor. Statele membre ar trebui să se abțină de la a subvenționa sau cesiona consumul energetic al materiilor prime atunci când acest consum ar avea un impact negativ asupra drepturilor în materie de terenuri, a drepturilor la alimentație, a biodiversității, a solului sau asupra echilibrului global al gazelor cu efect de seră.

Justificare

Agenda 2030 este un cadru politic transformator care vizează eradicarea sărăciei și realizarea unei dezvoltări durabile la nivel mondial. Prin urmare, acțiunile UE întreprinse pentru transpunerea în practică a Acordului de la Paris privind schimbările climatice trebuie să fie coerente cu îndeplinirea celor 17 ODD și să abordeze interconexiunile esențiale dintre obiectivele și țintele sale.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 15 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15b)  Promovarea surselor de energie regenerabile ar trebui să se bazeze pe principiul utilizării în cascadă, îndeosebi în ceea ce privește biomasa forestieră și agricolă, și pe economia circulară. Schemele de sprijin care promovează utilizarea energiei din surse regenerabile nu ar trebui să submineze principiile economiei circulare sau ierarhia deșeurilor, care clasifică opțiunile de gestionare a deșeurilor în funcție de sustenabilitatea acestora, acordând cea mai înaltă prioritate prevenirii și reciclării deșeurilor.

Justificare

UE și statele sale membre trebuie să pună în aplicare Agenda 2030 la nivelul tuturor politicilor interne și externe într-o abordare cuprinzătoare și strategică, integrând într-un mod echilibrat și coerent cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile și abordând interconexiunile dintre diferitele ODD, precum și impactul mai larg pe care acțiunile lor interne îl au la nivel internațional și mondial.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 15 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15c)  În ceea ce privește utilizarea resurselor biotice de energie, statele membre ar trebui să introducă garanții pentru protejarea biodiversității și prevenirea epuizării sau a pierderii ecosistemelor și pentru prevenirea oricărei devieri de la utilizările existente care ar avea un impact negativ direct sau indirect asupra biodiversității, a solului sau a echilibrului global al gazelor cu efect de seră.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Deschiderea schemelor de sprijin către participarea transfrontalieră limitează impacturile negative asupra pieței interne a energiei și, în anumite condiții, poate ajuta statele membre să îndeplinească în mod mai rentabil obiectivul Uniunii. Participarea transfrontalieră este, de asemenea, corolarul natural la dezvoltarea politicii Uniunii privind sursele regenerabile de energie, obiectivele naționale obligatorii fiind înlocuite de un obiectiv obligatoriu la nivelul Uniunii. Prin urmare, este oportun să se impună statelor membre să își deschidă treptat și parțial schemele de sprijin către proiecte situate în alte state membre și să definească mai multe modalități prin care poate fi implementată o astfel de deschidere treptată, asigurând respectarea dispozițiilor Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, inclusiv a articolelor 30, 34 și 110.

(17)  Deschiderea schemelor de sprijin către participarea transfrontalieră limitează impacturile negative asupra pieței interne a energiei și, în anumite condiții, poate ajuta statele membre să îndeplinească în mod mai rentabil obiectivul Uniunii. Participarea transfrontalieră este, de asemenea, corolarul natural la dezvoltarea politicii Uniunii privind sursele regenerabile de energie, obiectivele naționale obligatorii fiind însoțite de un obiectiv obligatoriu la nivelul Uniunii. Prin urmare, este oportun să se impună statelor membre să își deschidă treptat și parțial schemele de sprijin către proiecte situate în alte state membre și să definească mai multe modalități prin care poate fi implementată o astfel de deschidere treptată, asigurând respectarea dispozițiilor Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, inclusiv a articolelor 30, 34 și 110.

Justificare

Îndeplinirea obiectivelor Acordului de la Paris implică majorarea ponderii energiei din surse regenerabile atât la nivelul UE, cât și la nivelul statelor membre. Coerența obiectivelor statelor membre cu cele ale UE va contribui la asigurarea îndeplinirii efective a obiectivului global al UE.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Pentru a asigura faptul că anexa IX ține seama de principiile ierarhiei deșeurilor stabilite în Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului25, de criteriile de durabilitate ale Uniunii și de necesitatea de a asigura faptul că anexa nu creează o cerere suplimentară de terenuri, promovând în același timp utilizarea deșeurilor și a reziduurilor, Comisia ar trebui ca, atunci când evaluează periodic anexa, să aibă în vedere includerea unor materii prime suplimentare care nu generează efecte semnificative de denaturare a piețelor produselor (secundare), deșeurilor sau reziduurilor.

(25)  Pentru a asigura faptul că anexa IX ține seama de principiile ierarhiei deșeurilor stabilite în Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului25, de criteriile de durabilitate ale Uniunii, de principiul utilizării în cascadă și de necesitatea de a asigura faptul că anexa menționată nu creează o cerere suplimentară de terenuri, promovând în același timp utilizarea deșeurilor și a reziduurilor, Comisia ar trebui ca, atunci când evaluează periodic anexa menționată, să aibă în vedere includerea unor materii prime suplimentare capabile să asigure reduceri substanțiale ale emisiilor de gaze cu efect de seră pe baza unei evaluări a ciclului de viață, luând în considerare emisiile indirecte legate de efectele de deplasare și care nu generează efecte semnificative de denaturare a piețelor produselor (secundare), deșeurilor sau reziduurilor.

__________________

__________________

25 Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).

25 Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).

Justificare

Puține materii prime sunt cu adevărat disponibile fără a se genera emisii. Dacă utilizările actuale ale materialelor sunt deviate în vederea producerii de biocombustibili, ceilalți utilizatori vor fi afectați. O analiză de deplasare care identifică materialele care ar putea fi utilizate pentru a înlocui materiile prime, precum și emisiile asociate cu aceasta, este necesară pentru a înțelege impactul asupra climei al utilizării materialului respectiv pentru combustibili alternativi. În conformitate cu strategiile UE privind economia circulară și, respectiv, pădurile, principiul utilizării în cascadă a biomasei ar trebui luat în considerare.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 50 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(50a)  Pe lângă faptul că instituie un cadru al Uniunii pentru promovarea energiei din surse regenerabile, prezenta directivă contribuie, de asemenea, la potențialul impact pozitiv pe care Uniunea și statele membre îl pot avea asupra stimulării dezvoltării sectorului energiei din surse regenerabile în țările terțe. Uniunea și statele membre ar trebui să promoveze cercetarea, dezvoltarea și investițiile în producția de energie din surse regenerabile în țările în curs de dezvoltare și în alte țări partenere, consolidând astfel sustenabilitatea ecologică și economică a acestora și capacitatea lor de export al energiei din surse regenerabile. În plus, importul de energie regenerabilă din țările partenere poate ajuta Uniunea și statele membre să își atingă obiectivele ambițioase în materie de reducere a emisiilor de dioxid de carbon.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 62

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(62)  Strategia europeană pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon din iulie 2016 a evidențiat rolul limitat al biocombustibililor de origine alimentară în decarbonizarea sectorului transporturilor și a recomandat ca aceștia să fie eliminați treptat și înlocuiți cu biocombustibili avansați. Pentru a pregăti tranziția către biocombustibilii avansați și pentru a reduce la minimum impactul general în ceea ce privește schimbarea indirectă a destinației terenurilor, este oportun să se limiteze cantitățile de biocombustibili și de biolichide produse din culturi alimentare și furajere care pot fi luate în calcul pentru îndeplinirea obiectivului Uniunii stabilit în prezenta directivă.

(62)  În cazul în care pășunile sau terenurile agricole destinate anterior producției de alimente și furaje sunt convertite pentru a fi utilizate în producția de biocarburanți, cererea de produse altele decât combustibilii va trebui satisfăcută în continuare prin intensificarea producției curente sau prin introducerea terenurilor neagricole în producție, în altă parte. Utilizarea terenurilor neagricole pentru agricultură reprezintă o schimbare indirectă a utilizării terenurilor și poate duce la emisii semnificative de gaze cu efect de seră atunci când implică convertirea unor terenuri cu stocuri mari de carbon. Strategia europeană pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon din iulie 2016 a evidențiat rolul limitat al biocombustibililor de origine alimentară în decarbonizarea sectorului transporturilor și a recomandat ca aceștia să fie eliminați treptat și înlocuiți cu biocombustibili avansați. Pentru a pregăti tranziția către biocombustibilii avansați și pentru a reduce la minimum impactul general în ceea ce privește schimbarea indirectă a destinației terenurilor, este oportun să se limiteze cantitățile de biocombustibili și de biolichide produse din culturi alimentare și furajere care pot fi luate în calcul pentru îndeplinirea obiectivului Uniunii stabilit în prezenta directivă și să se includă o estimare a schimbărilor indirecte a utilizării terenurilor pentru calculul emisiilor de gaze cu efect de seră.

Justificare

Fenomenul schimbării indirecte a utilizării terenurilor ar trebui recunoscut în mod clar și luat în considerare în dispozițiile prezentei directive.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 64

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(64)  Biocombustibilii avansați, precum și alți biocombustibili și biogaze produse din materiile prime enumerate în anexa IX, combustibilii gazoși și lichizi de origine nebiologică obținuți din surse regenerabile și utilizați în transporturi și energia electrică din surse regenerabile utilizată în transporturi pot contribui la scăderea emisiilor de dioxid de carbon, stimulând decarbonizarea în mod rentabil a sectorului transporturilor din Uniune și îmbunătățind, printre altele, diversificarea energetică din sectorul transporturilor, concomitent cu promovarea inovării, a creșterii economice și a creării de locuri de muncă în cadrul economiei Uniunii și cu reducerea dependenței de importurile de energie. Obligația de încorporare impusă furnizorilor de combustibili ar trebui să încurajeze dezvoltarea în permanență de combustibili avansați, inclusiv de biocombustibili, și este important să se asigure faptul că obligația de încorporare stimulează, de asemenea, îmbunătățirea performanței în materie de gaze cu efect de seră a combustibililor furnizați pentru îndeplinirea sa. Comisia ar trebui să evalueze performanța în materie de gaze cu efect de seră, inovația tehnologică și durabilitatea acestor combustibili.

(64)  Biocombustibilii avansați, precum și alți biocombustibili și biogaze produse din materiile prime enumerate în anexa IX, combustibilii gazoși și lichizi de origine nebiologică obținuți din surse regenerabile și utilizați în transporturi și energia electrică din surse regenerabile utilizată în transporturi pot contribui la scăderea emisiilor de dioxid de carbon, stimulând decarbonizarea în mod rentabil a sectorului transporturilor din Uniune și îmbunătățind, printre altele, diversificarea energetică din sectorul transporturilor, concomitent cu promovarea inovării, a creșterii economice și a creării de locuri de muncă în cadrul economiei Uniunii și cu reducerea dependenței de importurile de energie. Cu toate acestea, materiile prime nealimentare pot produce emisii asociate cu schimbările destinației terenurilor sau alte emisii indirecte. Pentru a ține seama de emisiile indirecte legate de deplasarea utilizărilor actuale pentru anumite materii prime, ar trebui incluse estimări în calculul emisiilor de gaze cu efect de seră. Este posibil ca aceste estimări să se schimbe pe măsură ce devin disponibile date suplimentare sau pe măsură ce piețele pentru respectivele materii prime nealimentare se schimbă în timp. De aceea, acestea ar trebui să fie supuse unei examinări regulate. Obligația de încorporare impusă furnizorilor de combustibili ar trebui să încurajeze dezvoltarea în permanență de combustibili avansați, inclusiv de biocombustibili, și este important să se asigure faptul că obligația de încorporare stimulează, de asemenea, îmbunătățirea performanței în materie de gaze cu efect de seră a combustibililor furnizați pentru îndeplinirea sa. Comisia ar trebui să evalueze performanța în materie de gaze cu efect de seră, inovația tehnologică și durabilitatea acestor combustibili.

Justificare

O analiză de deplasare care identifică materialele care ar putea fi utilizate pentru a înlocui materiile prime, precum și emisiile asociate cu aceasta, este necesară pentru a înțelege impactul asupra climei al utilizării materialului respectiv pentru combustibili alternativi.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 69 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(69a)  Producția de biocombustibili și, prin urmare, obiectivele și calendarele aferente nu ar trebui să determine schimbări ale utilizării terenurilor și nici să afecteze sub nicio formă lanțul alimentar.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 69 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(69b)  Politica Uniunii în domeniul biocombustibililor ar putea avea un impact negativ implicit nu numai asupra mediului, ci și asupra vieții comunităților locale, a drepturilor în materie de terenuri și a securității alimentare în cazul în care nu se pun în aplicare garanții de sustenabilitate și de respectare a drepturilor omului.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 73

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(73)  Materiile prime agricole pentru producția de biocombustibili, de biolichide și de combustibili din biomasă nu ar trebui să fie produse în turbării, deoarece cultivarea de materii prime în turbării ar duce la pierderi semnificative din stocul de carbon dacă terenul ar fi drenat și mai mult în acest scop, absența acestei drenări neputând fi verificată cu ușurință.

(73)  Materiile prime agricole pentru producția de biocombustibili, de biolichide și de combustibili din biomasă nu ar trebui să fie produse în turbării sau în zone umede, deoarece cultivarea de materii prime în turbării sau în zone umede ar duce la pierderi semnificative din stocul de carbon dacă terenul ar fi drenat și mai mult în acest scop, absența acestei drenări neputând fi verificată cu ușurință.

Justificare

Turbăriile și zonele umede reprezintă habitate cu o înaltă valoare de conservare unde se află unele dintre cele mai importante depozite de carbon din UE și de pe Pământ. Dacă însă acestea sunt degradate, ele emit cantități enorme de gaze cu efect de seră.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 73 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(73a)  Materiile prime agricole și forestiere pentru producția de biocombustibili, de biolichide și de combustibili din biomasă ar trebui să fie produse utilizând practici care sunt în conformitate cu normele de protecție a calității solului și a carbonului organic din sol.

Justificare

Politica agricolă a UE trebuie să fie consecventă cu angajamentele UE privind schimbările climatice și eradicarea sărăciei. Provocările legate de mediu cu care se confruntă în mod normal agricultura din întreaga lume sunt exacerbate de schimbările climatice. Mai mult ca niciodată, fermierii trebuie să contribuie la combaterea efectelor schimbărilor climatice prin utilizarea unor practici agricole sustenabile.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Considerentul 95 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(95a)  Politicile Uniunii și ale statelor membre privind clima și energia ar trebui să fie conforme cu obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU și cu principiul coerenței politicilor pentru dezvoltare consacrat de Tratatul de la Lisabona. În special, Uniunea și statele membre ar trebui să se asigure că politicile lor privind biocombustibilii nu au un impact negativ asupra țărilor în curs de dezvoltare și respectă drepturile funciare ale populației locale, astfel cum se prevede în Convenția Organizației Internațională a Muncii referitoare la populațiile indigene și tribale în țările independente (Convenția nr. 169), precum și în Orientările voluntare ale ONU privind gestionarea responsabilă a proprietății funciare, a resurselor piscicole și a pădurilor în contextul securității alimentare naționale, în Principiile privind investițiile responsabile în agricultură și sisteme alimentare și în Orientările FAO-OCDE pentru lanțurile responsabile de aprovizionarea cu produse agricole.

Justificare

În Acordul de la Paris li se solicită părților ca, în decursul acțiunilor legate de schimbările climatice, să respecte obligațiile internaționale în materie de drepturile omului și drepturile populațiilor indigene. De asemenea, acesta prevede că acțiunile în domeniul climei trebuie realizate pe bază de echitate și în contextul dezvoltării sustenabile și al eforturilor de eradicare a sărăciei. Având în vedere că politica UE în domeniul biocombustibililor poate pune presiune asupra unor terenuri din străinătate, este important să se asigure că acest lucru nu aduce atingere drepturilor funciare existente ale locuitorilor din zonă.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Considerentul 99

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(99)  Pentru a modifica sau a completa elemente neesențiale ale dispozițiilor prezentei directive, ar trebui să i se acorde Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în ceea ce privește lista materiilor prime pentru producerea de biocombustibili avansați, a căror contribuție în direcția îndeplinirii obligației furnizorilor de combustibili pentru transporturi este limitată; adaptarea conținutului energetic al combustibililor pentru transporturi la progresul științific și tehnic; metodologia de determinare a ponderii de biocombustibil obținut din biomasă care este prelucrat împreună cu combustibili fosili într-un proces comun; implementarea unor acorduri privind recunoașterea reciprocă a garanțiilor de origine; stabilirea de norme pentru monitorizarea funcționării sistemului de garanții de origine și stabilirea normelor pentru calcularea impactului din punctul de vedere al gazelor cu efect de seră al biocombustibililor, al biolichidelor și al omologilor lor combustibili fosili. Este deosebit de important ca, în decursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În mod concret, pentru a asigura participarea egală la elaborarea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au sistematic acces la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu elaborarea actelor delegate.

(99)  Pentru a modifica sau a completa elemente neesențiale ale dispozițiilor prezentei directive, ar trebui să i se acorde Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în ceea ce privește lista materiilor prime pentru producerea de biocombustibili avansați, inclusiv emisiile indirecte estimate asociate; adaptarea conținutului energetic al combustibililor pentru transporturi la progresul științific și tehnic; metodologia de determinare a ponderii de biocombustibil obținut din biomasă care este prelucrat împreună cu combustibili fosili într-un proces comun; implementarea unor acorduri privind recunoașterea reciprocă a garanțiilor de origine; stabilirea de norme pentru monitorizarea funcționării sistemului de garanții de origine și stabilirea normelor pentru calcularea impactului din punctul de vedere al gazelor cu efect de seră al biocombustibililor, al biolichidelor și al omologilor lor combustibili fosili. Este deosebit de important ca, în decursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În mod concret, pentru a asigura participarea egală la elaborarea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au sistematic acces la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu elaborarea actelor delegate.

Justificare

Se clarifică faptul că emisiile indirecte sunt luate pe deplin în considerare la evaluarea diverselor materii prime.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Considerentul 101 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(101a)  1.4 miliarde de oameni din întreaga lume nu au acces la electricitate. În jur de trei miliarde de persoane depind de combustibilii tradiționali, precum cărbunele și lemnul, pentru gătit, iar locuințele lor sunt deseori prost ventilate. Aproape două de milioane de oameni mor anual din cauza pneumoniei și a afecțiunilor pulmonare cronice cauzate de utilizarea unor astfel de combustibili.

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Considerentul 101 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(101b)  Țările în curs de dezvoltare au adoptat, la nivel național, tot mai multe politici în domeniul energiei din surse regenerabile, având drept obiectiv să producă energie din surse regenerabile pentru a satisface cererea tot mai mare de energie. Peste 173 de țări, inclusiv 117 economii în curs de dezvoltare sau emergente, și-au stabilit obiective în materie de energie din surse regenerabile până la sfârșitul anului 2015.

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Considerentul 101 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(101c)  Consumul de energie din țările în curs de dezvoltare este strâns legat de o gamă de aspecte sociale: atenuarea sărăciei, educația, sănătatea, creșterea demografică, ocuparea forței de muncă, spiritul întreprinzător, comunicarea, urbanizarea și lipsa oportunităților pentru femei. Energiile din surse regenerabile au potențialul important de a permite abordarea în comun a provocărilor legate de dezvoltare și de mediu. În ultimii ani, s-a înregistrat o dezvoltare semnificativă a tehnologiilor energetice alternative, atât în termeni de performanță, cât și din punctul de vedere al reducerii costurilor. În plus, multe țări în curs de dezvoltare sunt deosebit de bine poziționate în ceea ce privește dezvoltarea unei noi generații de tehnologii energetice. Pe lângă beneficiile în domeniul dezvoltării și al mediului, energiile din surse regenerabile au potențialul de a asigura o mai mare securitate și stabilitate economică. Utilizarea într-o mai mare măsură a surselor de energie regenerabile ar reduce dependența de importurile de combustibili fosili la prețuri ridicate și ar ajuta multe țări să își îmbunătățească balanța de plăți.

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezenta directivă stabilește un cadru comun pentru promovarea energiei din surse regenerabile. Ea stabilește un obiectiv al Uniunii obligatoriu privind ponderea globală a energiei din surse regenerabile în cadrul consumului final brut de energie în 2030. De asemenea, directiva definește norme referitoare la sprijinul financiar pentru energia electrică produsă din surse regenerabile, autoconsumul de energie electrică din surse regenerabile și utilizarea energiei din surse regenerabile în sectorul încălzirii și răcirii și în cel al transporturilor, la cooperarea regională între statele membre și cu țări terțe, la garanțiile de origine, la procedurile administrative și la informare și formare. Prezenta directivă stabilește criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru biocombustibili, biolichide și combustibilii din biomasă .

Prezenta directivă stabilește un cadru comun pentru promovarea energiei din surse regenerabile. Ea stabilește obiective ale Uniunii și naționale obligatorii privind ponderea globală a energiei din surse regenerabile în cadrul consumului final brut de energie în 2030. De asemenea, directiva definește norme referitoare la sprijinul financiar pentru energia electrică produsă din surse regenerabile, autoconsumul de energie electrică din surse regenerabile și utilizarea energiei din surse regenerabile în sectorul încălzirii și răcirii și în cel al transporturilor, la cooperarea regională între statele membre și cu țări terțe, la garanțiile de origine, la procedurile administrative și la informare și formare. Prezenta directivă stabilește criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru biocombustibili, biolichide și combustibilii din biomasă .

Justificare

Îndeplinirea obiectivelor Acordului de la Paris implică majorarea ponderii energiei din surse regenerabile atât la nivelul UE, cât și la nivelul statelor membre. Coerența obiectivelor statelor membre cu cele ale UE va contribui la asigurarea îndeplinirii efective a obiectivului global al UE.

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Articolul 2 –paragraful 2 – litera na (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(na)  „culturi energetice” înseamnă culturi produse pe un teren agricol drept culturi principale, cu excepția reziduurilor și a deșeurilor, care sunt cultivate în principal pentru energie;

Justificare

Clarificarea definiției.

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obiectivul general obligatoriu al Uniunii pentru 2030

Obiectivele generale obligatorii naționale și ale Uniunii pentru 2030

Justificare

Necesar pentru consecvența cu articolul 1 primul paragraf.

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Statele membre asigură că, atunci când îndeplinesc obiectivele stabilite la alineatul (3), țintele lor naționale sunt concepute astfel încât să fie conforme cu ierarhia deșeurilor prevăzută în Directiva 2008/98/CE, în special în ceea ce privește consumul de biomasă forestieră și agricolă în scopuri energetice, și să respecte principiile economiei circulare și utilizării în cascadă. În acest scop, statele membre își reexaminează periodic țintele naționale pentru a asigura conformitatea cu principiile enunțate anterior.

Justificare

UE și statele sale membre trebuie să pună în aplicare Agenda 2030 la nivelul tuturor politicilor interne și să abordeze interconexiunile dintre diferitele ODD, precum și impactul mai larg pe care acțiunile lor interne îl au la nivel internațional și mondial. În consecință, acolo unde prezintă interes, inclusiv în prezenta directivă, ar trebui aplicate aceste principii ale economiei circulare și utilizării în cascadă, pentru a servi drept model țărilor terțe.

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  energia electrică a fost produsă în conformitate cu legislația internațională, inclusiv cu dreptul internațional al drepturilor omului.

Justificare

Dispozițiile prezentei directive nu ar trebui să recompenseze în mod neintenționat producția de energie electrică în condiții care contravin legislației internaționale.

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  cererea se referă la un proiect comun care îndeplinește criteriile de la alineatul (2) literele (b) și (c) și care va utiliza linia de interconexiune după ce aceasta intră în funcțiune, respectiv la o cantitate de energie electrică care nu depășește cantitatea ce va fi exportată către Uniune după intrarea în funcțiune a liniei de interconexiune.

(e)  cererea se referă la un proiect comun care îndeplinește criteriile de la alineatul (2) literele (b), (c) și (ca) care va utiliza linia de interconexiune după ce aceasta intră în funcțiune, respectiv la o cantitate de energie electrică care nu depășește cantitatea ce va fi exportată către Uniune după intrarea în funcțiune a liniei de interconexiune.

Justificare

Necesar pentru a asigura consecvența cu alineatul precedent litera (ca), adăugat prin amendamentul 25.

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 5 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  cuprinde o confirmare scrisă a literelor (b) și (c) de către țara terță pe teritoriul căreia urmează să devină operațională instalația, precum și proporția sau cantitatea de energie electrică produsă de instalație care va fi folosită la nivel intern de către țara terță respectivă.

(d)  cuprinde o confirmare scrisă a alineatului (2) literele (b), (c)și (ca)dată de țara terță pe teritoriul căreia urmează să devină operațională instalația, precum și proporția sau cantitatea de energie electrică produsă de instalație care va fi folosită la nivel intern de către țara terță respectivă.

Justificare

Necesar pentru a asigura consecvența cu alineatul (2) precedent litera (ca), adăugat prin amendamentul 25.

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

11.  Statele membre nu recunosc garanțiile de origine emise de o țară terță, cu excepția cazului în care Comisia a semnat un acord cu țara terță respectivă privind recunoașterea reciprocă a garanțiilor de origine emise în Uniune și a sistemelor de garanții de origine compatibile instituite în țara respectivă, în cazurile în care există importuri sau exporturi directe de energie. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 32 pentru punerea în aplicare a acestor acorduri.

11.  Statele membre nu recunosc garanțiile de origine emise de o țară terță, cu excepția cazului în care Comisia a semnat un acord cu țara terță respectivă privind recunoașterea reciprocă a garanțiilor de origine emise în Uniune și a sistemelor de garanții de origine compatibile instituite în țara respectivă, în cazurile în care există importuri sau exporturi directe de energie. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 32 pentru punerea în aplicare a acestor acorduri. Acordurile în cauză respectă legislația internațională, inclusiv legislația drepturilor omului, precum și toate deciziile aplicabile ale Comisiei și jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Justificare

Posibilitatea de a include energia electrică din surse regenerabile importată în calculul ponderii energiei din surse regenerabile ar trebui să respecte legislația internațională și pe cea a UE. Aceasta nu ar trebui să ducă la nicio reducere a standardelor privind drepturile omului sau să genereze concurență neloială.

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 4 – litera b – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

b)  pentru calcularea numărătorului, se ia în considerare conținutul energetic al biocombustibililor avansați și al altor biocombustibili și biogaze produse din materiile prime enumerate în anexa IX, al combustibililor lichizi și gazoși de origine nebiologică destinați transporturilor, al combustibililor fosili pe bază de deșeuri furnizați pentru toate sectoarele de transport și al energiei electrice din surse regenerabile furnizate pentru vehiculele rutiere.

b)  pentru calcularea numărătorului, se ia în considerare conținutul energetic al biocombustibililor avansați și al altor biocombustibili și biogaze produse din materiile prime enumerate în anexa IX, al combustibililor lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile și destinați transporturilor și al energiei electrice din surse regenerabile furnizate pentru toate sectoarele de transport.

Justificare

Agenda 2030 și cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) ale sale sunt universale și se aplică tuturor țărilor în toate stadiile de dezvoltare, pe baza participării la nivel național și a partajării responsabilității. Includerea mandatelor privind combustibilii fosili – chiar și cei pe bază de deșeuri – în Directiva privind energia din surse regenerabile nu este adecvată, îndeosebi într-un context în care politica energetică a UE ar putea fi utilizată ca model în negocierile internaționale.

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 4 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

ca)  pentru a calcula atât numărătorul, cât și numitorul, se iau în considerare doar biocombustibilii și biolichidele produse din materii prime derivate sau produse în UE.

Justificare

În scopuri de durabilitate și pentru a ține cont de efectele LUC și ILUC, ar trebui să se considere ca având caracter durabil numai biocombustibilii/biolichidele care sunt produși/produse din materii prime (inclusiv deșeuri) provenind din UE.

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Articolul 26 – alineatul 5 – litera a – punctul v

Textul propus de Comisie

Amendamentul

v)  recoltarea nu depășește capacitatea de producție pe termen lung a pădurii;

v)  recoltarea menține sau îmbunătățește capacitatea de producție pe termen lung a pădurii;

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Articolul 26 – alineatul 5 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

i)  biomasa forestieră a fost recoltată în conformitate cu un permis legal;

i)  biomasa forestieră a fost recoltată legal;

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Articolul 26 – alineatul 5 – litera b – punctul v

Textul propus de Comisie

Amendamentul

v)  recoltarea nu depășește capacitatea de producție pe termen lung a pădurii.

v)  recoltarea menține sau îmbunătățește capacitatea de producție pe termen lung a pădurii;

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Articolul 26 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a.  Biocombustibilii, biolichidele și combustibilii din biomasă produși pe bază de biomasă agricolă și forestieră luați în considerare în scopurile menționate la alineatul (1) primul paragraf literele (a), (b) și (c) îndeplinesc următoarele cerințe:

 

(a)  materia primă este obținută din terenuri sau păduri pentru care drepturile terților privind utilizarea și proprietatea terenului sau a pădurii sunt respectate prin obținerea consimțământului liber, prealabil și în cunoștință de cauză al acestor terți, cu participarea instituțiilor și organizațiilor reprezentative;

 

(b)  drepturile omului și drepturile lucrătorilor sunt respectate în cazul terților, precum și

 

(c)  disponibilitatea alimentelor și furajelor pentru terți nu este pusă în pericol.

 

În acest context, se respectă integral și de manieră prioritară drepturile de proprietate ale localnicilor, în conformitate cu Convenția OIM nr. 169, precum și cu Orientările voluntare ale ONU privind gestionarea responsabilă a proprietății funciare, a resurselor piscicole și a pădurilor în contextul securității alimentare naționale, cu Principiile privind investițiile responsabile în agricultură și sisteme alimentare și cu Orientările FAO-OCDE pentru lanțurile responsabile de aprovizionarea cu produse agricole.

 

În sensul prezentului alineat, terți se referă la comunități locale și indigene sau orice alte persoane implicate în producerea sau recoltarea de materii prime sau afectate de operațiunile de producere sau extragere de materii prime.

Justificare

Cultivarea și recoltarea biomasei ar trebui să protejeze drepturile terților, să respecte legislația muncii și să protejeze împotriva efectelor adverse asupra securității alimentare.

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Articolul 26 – alineatul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

10.  În scopurile menționate la alineatul (1) literele (a), (b) și (c), statele membre pot institui cerințe de durabilitate suplimentare pentru combustibilii din biomasă.

10.  În scopurile menționate la alineatul (1) literele (a), (b) și (c), statele membre pot institui cerințe de durabilitate suplimentare pentru biocombustibilii, biolichidele și combustibilii din biomasă.

Justificare

Dreptul statelor membre de a stabili cerințe suplimentare în materie de sustenabilitate nu ar trebui limitat la combustibilii din biomasă.

Amendamentul    34

Propunere de directivă

Articolul 27 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Statele membre iau măsuri pentru a stabili garanții de sustenabilitate adecvate, cuprinzătoare și bazate pe drepturile omului în ceea ce privește utilizarea biocombustibililor, pentru soluționarea problemelor legate de drepturile de proprietate asupra terenurilor și a altor chestiuni juridice legate de producția și importul de biocombustibili.

Amendamentul    35

Propunere de directivă

Articolul 28 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  atunci când este stabilită, în anexa V partea A sau partea B, o valoare implicită pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru filiera de producție și , în anexa VI partea A, pentru combustibilii din biomasă și atunci când valoarea el pentru biocombustibilii sau biolichidele în cauză, calculată în conformitate cu anexa V partea C punctul 7, și pentru combustibilii din biomasă în cauză, calculată în conformitate cu anexa VI partea B punctul 7, este egală cu sau mai mică decât zero, prin utilizarea acestei valori implicite;

(a)  atunci când este stabilită, în anexa V partea A sau partea B, o valoare implicită pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru filiera de producție și , în anexa VI partea A, pentru combustibilii din biomasă și atunci când valoarea el pentru biocombustibilii sau biolichidele în cauză, calculată în conformitate cu anexa V partea C punctul 7, și pentru combustibilii din biomasă în cauză, calculată în conformitate cu anexa VI partea B punctul 7, este egală cu sau mai mică decât zero, prin utilizarea acestei valori implicite și deducerea din reducerea implicită de emisii de gaze cu efect de seră provenite din schimbarea indirectă a utilizării terenurilor conform anexei VIII partea A sau din emisiile indirecte conform anexei VIII partea Ba;

Justificare

Puține materii prime sunt cu adevărat disponibile fără a se genera emisii. Dacă utilizările actuale ale materialelor sunt deviate în vederea producerii de biocombustibili, ceilalți utilizatori vor fi afectați. La calcularea reducerii de emisii de gaze cu efect de seră ar trebui utilizate estimări indirecte ale emisiilor de dioxid de carbon bazate pe o analiză a procesului de înlocuire care identifică materialele care ar putea fi folosite pentru a înlocui materiile prime, precum și emisiile asociate, pentru a reflecta impactul asupra climei a utilizării materialului respectiv ca combustibil alternativ.

Amendamentul    36

Propunere de directivă

Articolul 28 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  prin utilizarea valorii efective, calculate în conformitate cu metodologia stabilită în anexa V partea C pentru biocombustibili și biolichide și în anexa VI partea B pentru combustibilii din biomasă ;

(b)  prin utilizarea valorii efective, calculate în conformitate cu metodologia stabilită în anexa V partea C pentru biocombustibili și biolichide și în anexa VI partea B pentru combustibilii din biomasă și deducerea din reducerea implicită de emisii de gaze cu efect de seră provenite din schimbarea indirectă a utilizării terenurilor conform anexei VIII partea A sau din emisiile indirecte de carbon conform anexei VIII partea Ba;

Justificare

Puține materii prime sunt cu adevărat disponibile fără a se genera emisii. Dacă utilizările actuale ale materialelor sunt deviate în vederea producerii de biocombustibili, ceilalți utilizatori vor fi afectați. Estimări indirecte ale emisiilor de dioxid de carbon bazate pe o analiză de deplasare care identifică materialele care ar putea fi folosite pentru a înlocui materiile prime, precum și emisiile asociate cu aceasta, ar trebui să fie utilizate la calcularea reducerii de emisii de gaze cu efect de seră pentru a reflecta impactul asupra climei a utilizării materialului respectiv pentru combustibili alternativi. Prezentul amendament este indisolubil legat de amendamentul la articolul 25 alineatul (1).

Amendamentul    37

Propunere de directivă

Articolul 28 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  prin utilizarea unei valori calculate ca suma factorilor formulelor menționate în anexa V partea C punctul 1, caz în care valorile implicite detaliate din anexa V partea D sau partea E pot fi folosite pentru unii factori, iar valorile efective, calculate în conformitate cu metodologia stabilită în anexa V partea C, pot fi folosite pentru toți ceilalți factori; sau

(c)  prin utilizarea unei valori calculate ca suma factorilor formulelor menționate în anexa V partea C punctul 1, caz în care valorile implicite detaliate din anexa V partea D sau partea E pot fi folosite pentru unii factori, iar valorile efective, calculate în conformitate cu metodologia stabilită în anexa V partea C, pot fi folosite pentru toți ceilalți factori și deducerea din reducerea implicită de emisii de gaze cu efect de seră provenite din schimbarea indirectă a utilizării terenurilor conform anexei VIII partea A sau din emisiile indirecte conform anexei VIII partea Ba; sau

Justificare

Puține materii prime sunt cu adevărat disponibile fără a se genera emisii. Dacă utilizările actuale ale materialelor sunt deviate în vederea producerii de biocombustibili, ceilalți utilizatori vor fi afectați. Estimări indirecte ale emisiilor de dioxid de carbon bazate pe o analiză de deplasare care identifică materialele care ar putea fi folosite pentru a înlocui materiile prime, precum și emisiile asociate cu aceasta, ar trebui să fie utilizate la calcularea reducerii de emisii de gaze cu efect de seră pentru a reflecta impactul asupra climei a utilizării materialului respectiv pentru combustibili alternativi.

Amendamentul    38

Propunere de directivă

Articolul 28 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  prin utilizarea unei valori calculate ca suma factorilor formulelor menționate în anexa VI partea B punctul 1, caz în care valorile implicite detaliate din anexa VI partea C pot fi folosite pentru unii factori, iar valorile efective, calculate în conformitate cu metodologia stabilită în anexa VI partea B, pot fi folosite pentru toți ceilalți factori.

(d)  prin utilizarea unei valori calculate ca suma factorilor formulelor menționate în anexa VI partea B punctul 1, caz în care valorile implicite detaliate din anexa VI partea C pot fi folosite pentru unii factori, iar valorile efective, calculate în conformitate cu metodologia stabilită în anexa VI partea B, pot fi folosite pentru toți ceilalți factori și deducerea din valoarea calculată implicită pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din schimbarea indirectă a utilizării terenurilor, conform anexei VIII partea A.

Justificare

Puține materii prime sunt cu adevărat disponibile fără a se genera emisii. Dacă utilizările actuale ale materialelor sunt deviate în vederea producerii de biocombustibili, ceilalți utilizatori vor fi afectați. Estimări indirecte ale emisiilor de dioxid de carbon bazate pe o analiză de deplasare care identifică materialele care ar putea fi folosite pentru a înlocui materiile prime, precum și emisiile asociate cu aceasta, ar trebui să fie utilizate la calcularea reducerii de emisii de gaze cu efect de seră pentru a reflecta impactul asupra climei a utilizării materialului respectiv pentru combustibili alternativi.

Amendamentul    39

Propunere de directivă

Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia monitorizează originea biocombustibililor , a biolichidelor și a combustibililor din biomasă consumați în Uniune , precum și impactul pe care producția acestora o are asupra destinației terenurilor, inclusiv impactul deplasării, în Uniune și în principalele țări terțe furnizoare. Monitorizarea se bazează pe planurile energetice și climatice naționale integrate și pe rapoartele intermediare aferente ale statelor membre, impuse de articolele 3, 15 și 18 din Regulamentul [privind guvernanța] , precum și pe cele ale țărilor terțe relevante, ale organizațiilor interguvernamentale, pe studiile științifice din domeniu și pe orice alte informații pertinente. De asemenea, Comisia monitorizează modificările prețurilor materiilor prime asociate cu utilizarea biomasei pentru energie, precum și eventualele efecte pozitive și negative asociate asupra securității alimentare.

1.  Comisia monitorizează originea biocombustibililor, a biolichidelor și a combustibililor din biomasă consumați în Uniune , precum și impactul pe care producția de energie regenerabilă din aceștia și din alte surse o are asupra destinației terenurilor, inclusiv impactul deplasării, în Uniune și în țările terțe furnizoare. Monitorizarea se bazează pe planurile energetice și climatice naționale integrate și pe rapoartele intermediare aferente ale statelor membre, impuse de articolele 3, 15 și 18 din Regulamentul [privind guvernanța] , precum și pe cele ale țărilor terțe relevante, ale organizațiilor interguvernamentale, pe studiile științifice din domeniu și pe orice alte informații pertinente. De asemenea, Comisia monitorizează modificările prețurilor materiilor prime asociate cu utilizarea biomasei pentru energie, precum și eventualele efecte pozitive și negative asociate asupra securității alimentare.

Justificare

Ar trebui adoptată o abordare cuprinzătoare care să permită comparațiile.

Amendamentul    40

Propunere de directivă

Articolul 30 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Până la 31 decembrie 2023, Comisia evaluează dacă criteriile prevăzute la articolul 26 împiedică în mod efectiv utilizarea biomasei forestiere și agricole nesustenabile, sprijină utilizarea în cascadă a biomasei și combat emisiile sale de carbon directe și indirecte, inclusiv emisiile din sectorul silvicol și, dacă este cazul, prezintă o propunere legislativă de modificare a cerințelor relevante.

Justificare

Prezentul amendament este indisolubil legat de introducerea noilor criterii de durabilitate pentru bioenergia forestieră și agricolă și de amendamentele la articolul 26.

Amendamentul    41

Propunere de directivă

Anexa IX – Partea A – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  Efluenți proveniți de la fabricile de ulei de palmier și grămezile de fructe de palmier goale.

eliminat

Justificare

Politica energetică a UE ar trebui să fie conformă cu principiul coerenței politicilor de dezvoltare și cu realizarea Agendei 2030. Aceste materii prime sunt legate de producția de biocombustibili nesustenabili de primă generație și le vor crește valoarea economică, punând astfel în pericol, de pildă, dreptul la alimentație și drepturile asupra terenurilor în țările în curs de dezvoltare.

Amendamentul    42

Propunere de directivă

Anexa IX – Partea A – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  Glicerină brută.

eliminat

Justificare

Această materie primă are legătură cu producția de biodiesel nesustenabil.

Amendamentul    43

Propunere de directivă

Anexa IX – partea A – litera p

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(p)  Alte materiale celulozice de origine nealimentară, astfel cum sunt definite la articolul 2 al doilea paragraf litera (s).

eliminat

Justificare

Promovarea terenurilor care utilizează culturile energetice nu este compatibilă cu angajamentul UE față de Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă.

Amendamentul    44

Propunere de directivă

Anexa IX – Partea A – litera q

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(q)  Alte materiale ligno-celulozice, astfel cum sunt definite la articolul 2 al doilea paragraf litera (r), cu excepția buștenilor de gater și a buștenilor de furnir.

eliminat

Justificare

Ar trebui stimulată doar utilizarea deșeurilor din lemn veritabile, pentru a evita defrișările sau exploatarea excesivă a pădurilor.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare)

Referințe

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ITRE

1.3.2017

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

DEVE

15.6.2017

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Florent Marcellesi

6.4.2017

Examinare în comisie

30.8.2017

 

 

 

Data adoptării

10.10.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

15

11

0

Membri titulari prezenți la votul final

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Eleftherios Synadinos, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Membri supleanți prezenți la votul final

Marina Albiol Guzmán, Thierry Cornillet, Brian Hayes, Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

15

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Thierry Cornillet, Paavo Väyrynen

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Patrizia Toia

Verts/ALE

Maria Heubuch, Florent Marcellesi

11

-

ECR

Nirj Deva, Eleni Theocharous

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Brian Hayes, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Željana Zovko, Anna Záborská

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (13.11.2017)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare)

(COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))

Raportor pentru aviz: Bas Eickhout

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Uniunea și statele sale membre au ratificat Acordul de la Paris, asumându-și angajamentul de a menține creșterea temperaturii medii globale mult sub 2°C în raport cu nivelul din perioada preindustrială și de a continua eforturile pentru a limita creșterea temperaturii la 1,5 °C. O tranziție rapidă la energia din surse regenerabile este de o importanță esențială pentru îndeplinirea acestor obiective.

Propunerea Comisiei prezintă un obiectiv general al UE vizând o pondere de cel puțin 27 % a energiei din surse regenerabile (PER), reprezentând o creștere de doar 6 % față de ponderea preconizată a energiei din surse regenerabile în 2020 pe o perioadă de 10 ani și încetinind, în realitate, ritmul adoptării surselor regenerabile de energie din perioada precedentă. Raportorul propune creșterea nivelului de ambiție la 35% în privința PER în 2030, cu obiective naționale obligatorii, cu acces prioritar și cu un sistem de garanții de origine care servește doar drept instrument de trasabilitate și calcul.

În cazul în care legiuitorii impulsionează utilizarea anumitor surse de energie prin ținte și subvenții, ei sunt răspunzători pentru eventualele consecințe negative asupra mediului sau economiei în ansamblu și, prin urmare, trebuie prevăzute garanții suficiente în conformitate cu principiul precauției. Din perspectiva schimbărilor climatice, ar trebui promovată doar bioenergia produsă din deșeuri și reziduuri, cu garanții adecvate în ceea ce privește protecția calității solului, a carbonului conținut în sol și a biodiversității și renunțarea la alte utilizări. O politică ce riscă să provoace creșterea emisiilor sau să reducă efectul pădurilor de absorbant natural de carbon, va fi contraproductivă pentru îndeplinirea obiectivelor Acordului de la Paris.

În domeniul transporturilor, propunerea vizează tranziția lentă a sprijinului UE de la biocombustibilii din culturi la combustibili mai buni din surse regenerabile destinați transporturilor, cum ar fi biocombustibilii avansați și energia electrică din surse regenerabile. Cantitatea maximă de biocombustibili din culturi care poate fi luată în calcul în vederea atingerii obiectivelor privind energia din surse regenerabile se reduce treptat de la 7 % la 0% până în 2030. Contribuția biocombustibililor și a biolichidelor produse din ulei de palmier ar trebui să fie 0 începând din 2021. Comisia ar trebui să elaboreze o metodologie pentru a certifica biocombustibilii și biolichidele cu risc indirect scăzut de schimbare a destinației terenurilor.

De asemenea, propunerea le impune furnizorilor de combustibili obligația de a include treptat, până în 2030, în combustibilii pentru transport pe care îi furnizează, până la 9% biocombustibili avansați, energie electrică produsă din surse regenerabile și combustibili fosili pe bază de deșeuri. Această pondere minimă ar trebui să se traducă printr-o reducere a intensității emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 7 % comparativ cu 2020. Este important să se asigure că acești biocombustibili reduc în mod semnificativ emisiile de gaze cu efect de seră. Puține materii prime sunt cu adevărat disponibile fără a se genera emisii. Dacă materialele sunt deturnate de la utilizările actuale în vederea producerii de biocombustibili, vor fi afectați ceilalți utilizatori. La calcularea pragului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră al combustibililor avansați ar trebui utilizate estimări indirecte ale emisiilor de dioxid de carbon bazate pe o analiză a substituției care identifică materialele care ar putea fi utilizate pentru a înlocui materiile prime, precum și emisiile asociate cu aceasta.

Nu este oportun să se includă mandate privind combustibilii fosili - nici chiar cei pe bază de deșeuri - în Directiva privind energia din surse regenerabile. Combustibilii fosili pe bază de deșeuri ar trebui să fie promovați prin alte instrumente în contextul Strategiei Uniunii privind economia circulară.

Energia electrică din surse regenerabile este cel mai curat combustibil disponibil pentru sectorul transporturilor și este în prezent soluția adaptabilă la scale diferite cea mai durabilă. Cu toate acestea, utilizarea pe scară largă a transportului electric are nevoie de stimulente atât la nivelul cererii, cât și al ofertei. O rețea de puncte de reîncărcare suficient de mare reprezintă un element-cheie în promovarea utilizării vehiculelor electrice.

Se preconizează că biocombustibilii avansați vor avea un rol importat pe termen lung, contribuind în principal la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din sectorul aviației. Energia regenerabilă furnizată aviației va fi luată în considerare în obligația generală de încorporare a sectorului transporturilor.

Proiectul de raport vizează, de asemenea, simplificarea și reducerea sarcinii administrative. Una din măsurile propuse în acest sens este introducerea unei baze de date la nivelul UE, în locul a 28 de baze de date naționale, în care furnizorii de combustibil înregistrează transferurile efectuate în vederea îndeplinirii obligației lor de încorporare.

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  În rezoluțiile sale privind „Un cadru pentru politica privind clima și energia în perioada 2020-2030” și „Raportul intermediar privind progresele înregistrate în domeniul energiei din surse regenerabile”, Parlamentul European s-a exprimat în favoarea unui obiectiv obligatoriu al Uniunii pentru 2030 privind o pondere de cel puțin 30 % a surselor regenerabile de energie în consumul final de energie total, subliniind faptul că obiectivul ar trebui implementat prin intermediul unor obiective naționale individuale care să țină seama de situația și de potențialul specific al fiecărui stat membru.

(6)  În rezoluțiile sale privind „Un cadru pentru politica privind clima și energia în perioada 2020-2030” și „Raportul intermediar privind progresele înregistrate în domeniul energiei din surse regenerabile”, Parlamentul European s-a exprimat în favoarea unui obiectiv obligatoriu al Uniunii pentru 2030 privind o pondere de cel puțin 30 % a surselor regenerabile de energie în consumul final de energie total, subliniind faptul că obiectivul ar trebui implementat prin intermediul unor obiective naționale individuale care să țină seama de situația și de potențialul specific al fiecărui stat membru. În Rezoluția sa referitoare la raportul intermediar privind progresele înregistrate în domeniul energiei din surse regenerabile, Parlamentul European a mers și mai departe, subliniind că, având în vedere Acordul de la Paris, ar fi de dorit un obiectiv mult mai ambițios al Uniunii.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Prin urmare este oportună instituirea unui obiectiv obligatoriu al Uniunii privind o pondere de cel puțin 27 % a energiei din surse regenerabile. Statele membre ar trebui să își definească propriile contribuții la realizarea acestui obiectiv în cadrul planurilor lor energetice și climatice naționale integrate, prin procesul de guvernanță stabilit în Regulamentul [privind guvernanța].

(7)  Prin urmare este oportună instituirea unui obiectiv obligatoriu al Uniunii privind o pondere de cel puțin 35 % a energiei din surse regenerabile care să fie însoțit de obiective obligatorii naționale. Statele membre ar trebui să își definească propriile contribuții la realizarea acestui obiectiv în cadrul planurilor lor energetice și climatice naționale integrate, prin procesul de guvernanță stabilit în Regulamentul [privind guvernanța].

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Instituirea unui obiectiv obligatoriu al Uniunii privind energia din surse regenerabile pentru 2030 ar încuraja în continuare dezvoltarea de tehnologii de producție a energiei din surse regenerabile și ar oferi certitudine pentru investitori. Un obiectiv definit la nivelul Uniunii ar lăsa o mai mare flexibilitate statelor membre, pentru ca acestea să își poată îndeplini obiectivele de reducere a gazelor cu efect de seră în modul cel mai rentabil și în conformitate cu circumstanțele, mixurile energetice și capacitățile lor specifice de producere a energiei din surse regenerabile.

(8)  Instituirea unor obiective obligatorii la nivelul Uniunii și la nivel național privind energia din surse regenerabile pentru 2030 ar încuraja în continuare dezvoltarea de tehnologii de producție a energiei din surse regenerabile și ar oferi certitudine pentru investitori.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Statele membre ar trebui să analizeze măsura în care utilizarea diferitelor tipuri de surse de energie este compatibilă cu obiectivul de limitare a încălzirii globale la 1,5°C peste nivelurile preindustriale și cu obiectivul unei economii fără combustibili fosili și totodată al unei economii cu emisii scăzute de carbon. Competența de a adopta acte în acest sens ar trebui să îi fie delegată Comisiei pentru a evalua contribuția la aceste obiective a diferitelor tipuri de surse de energie regenerabilă, pe baza perioadei de amortizare și a rezultatelor în comparație cu combustibilii fosili, și pentru a analiza posibilitatea de a propune o perioadă de amortizare maximă admisibilă drept criteriu de durabilitate, în special pentru biomasa lignocelulozică.

Justificare

Amendamentul este în legătură cu criteriul de sustenabilitate de la art. 26, care este unul dintre elementele cruciale ale reformării Directivei privind energia regenerabilă.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 10

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Statele membre ar trebui să ia măsuri suplimentare în eventualitatea în care ponderea energiei din surse regenerabile la nivelul Uniunii nu respectă traiectoria Uniunii către obiectivul privind o pondere de cel puțin 27 % a energiei din surse regenerabile. După cum s-a stabilit în Regulamentul [privind guvernanța], în cazul în care Comisia identifică un decalaj în materie de ambiție în decursul evaluării planurilor energetice și climatice naționale integrate, ea poate lua măsuri la nivelul Uniunii pentru a asigura îndeplinirea obiectivului. În cazul în care Comisia identifică un decalaj în materie de finalizare în decursul evaluării planurilor energetice și climatice naționale integrate, statele membre ar trebui să aplice măsurile prevăzute în Regulamentul [privind guvernanța], care le oferă o suficientă flexibilitate de alegere.

(10)  Statele membre ar trebui să ia măsuri suplimentare în eventualitatea în care ponderea energiei din surse regenerabile la nivelul Uniunii nu respectă traiectoria Uniunii către obiectivul privind o pondere de cel puțin 35% a energiei din surse regenerabile. După cum s-a stabilit în Regulamentul [privind guvernanța], în cazul în care Comisia identifică un decalaj în materie de ambiție în decursul evaluării planurilor energetice și climatice naționale integrate, ea poate lua măsuri la nivelul Uniunii pentru a asigura îndeplinirea obiectivului. În cazul în care Comisia identifică un decalaj în materie de finalizare în decursul evaluării planurilor energetice și climatice naționale integrate, statele membre ar trebui să aplice măsurile prevăzute în Regulamentul [privind guvernanța].

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  Promovarea energiei din resurse regenerabile ar trebui să se bazeze pe principiile economiei circulare și utilizării în cascadă a resurselor cu scopul de a crește eficiența resurselor pentru produse și materiale și de a reduce la minimum producerea de deșeuri. Prin urmare, prezenta directivă ar trebui să respecte principiile în cauză și să promoveze de asemenea retratarea deșeurilor pentru a le transforma în materii prime secundare în conformitate cu obiectivele stabilite în Directiva 2008/98/CE.

Justificar