Процедура : 2017/0901(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0393/2017

Внесени текстове :

A8-0393/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/12/2017 - 5.13

Приети текстове :

P8_TA(2017)0486

ДОКЛАД     
PDF 580kWORD 47k
7.12.2017
PE 615.322v02-00 A8-0393/2017

относно предложението на Комисията за подновяване на мандата на председателя на Единния съвет за преструктуриране

(N8-0092/2017 – C8‑0425/2017 – 2017/0901(NLE))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Роберто Гуалтиери

PR_NLE_Members

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението на Комисията за подновяване на мандата на председателя на Единния съвет за преструктуриране

(N8-0092/2017 – C8‑0425/2017 – 2017/0901(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията от 29 ноември 2017 г. за подновяване на мандата на председателя на Единния съвет за преструктуриране (N8-0092/2017), в съответствие с член 56, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 г. за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010(1),

–  като взе предвид член 56, параграф 6, трета алинея от посочения регламент,

–  като взе предвид своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0393/2017),

A.  като има предвид, че на 19 декември 2014 г. Съветът назначи г-жа Елке Кьониг за председател на Единния съвет за преструктуриране за срок от три години, считано от 23 декември 2014 г.(2);

Б.  като има предвид, че в съответствие с член 56, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 806/2014, срокът на мандата на първия председател на Единния съвет за преструктуриране може да бъде подновен еднократно за срок от пет години;

В.  като има предвид, че на 29 ноември 2017 г. Комисията прие предложение за подновяване на мандата на г-жа Кьониг като председател на Единния съвет за преструктуриране и представи това предложение на Парламента;

Г.  като има предвид, че след това комисията по икономически и парични въпроси на Парламента направи оценка на квалификацията на предложените кандидати за длъжността председател на Съвета за преструктуриране, по-специално с оглед на изискванията, посочени в член 56, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 806/2014;

Д.  като има предвид, че на 4 декември 2017 г. комисията проведе изслушване на г-жа Кьониг, по време на което тя направи встъпително изявление, а след това отговори на въпросите, зададени от членовете на комисията;

1.  одобрява предложението на Комисията за подновяване на мандата на Елке Кьониг за длъжността председател на Единния съвет за преструктуриране;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Европейския съвет, на Съвета, както и на правителствата на държавите членки.

(1)

OВ L 225, 30.7.2014 г, стр. 1.

(2)

OВ L 367, 23.12.2014 г., стр. 97.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Решение на Комисията относно приемането на предложение за подновяване на мандата на г-жа Елке Кьониг като председател на Единния съвет за преструктуриране

Позовавания

N8-0092/2017 – C8-0425/2017 – 2017/0901(NLE)

Дата на сезиране

30.11.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

 

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Roberto Gualtieri

29.11.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

4.12.2017

 

 

 

Дата на приемане

4.12.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

31

9

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Enrique Calvet Chambon, Ashley Fox, Marian Harkin, Alain Lamassoure, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Tibor Szanyi

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Jens Nilsson, Claudia Schmidt, Sven Schulze, Marc Tarabella, Bogdan Brunon Wenta

Дата на внасяне

7.12.2017

Правна информация