Postupak : 2017/0901(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0393/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0393/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 12/12/2017 - 5.13

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0486

IZVJEŠĆE     
PDF 427kWORD 50k
7.12.2017
PE 615.322v02-00 A8-0393/2017

o prijedlogu Komisije o obnovi mandata predsjednice Jedinstvenog sanacijskog odbora

(N8-0092/2017 – C8-0425/2017 – 2017/0901(NLE))

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Izvjestitelj: Roberto Gualtieri

PR_NLE_Members

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu Komisije o obnovi mandata predsjednice Jedinstvenog sanacijskog odbora

(N8-0092/2017 – C8-0425/2017 – 2017/0901(NLE))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije od 29. studenog 2017. o obnovi mandata predsjednice Jedinstvenog sanacijskog odbora (N8-0092/2017) u skladu s člankom 56. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 806/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2014. o utvrđivanju jedinstvenih pravila i jedinstvenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010(1),

–  uzimajući u obzir treći podstavak članka 56. stavka 6. te uredbe,

–  uzimajući u obzir svoj Poslovnik,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0393/2017),

A.  budući da je Vijeće 19. prosinca 2014. imenovalo Elke König za predsjednicu Jedinstvenog sanacijskog odbora na razdoblje od tri godine koje je započelo 23. prosinca 2014.(2);

B.  budući da se u skladu s člankom 56. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 806/2014 mandat prvog predsjednika Jedinstvenog sanacijskog odbora može jednom obnoviti na razdoblje od pet godina;

C.  budući da je Komisija 29. studenog 2017. donijela prijedlog o obnovi mandata predsjednice König na njezinoj dužnosti u Jedinstvenom sanacijskom odbora i da je taj prijedlog uputila Parlamentu;

D.  budući da je parlamentarni Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku potom ocijenio kvalifikacije predložene kandidatkinje za dužnosti predsjednice Jedinstvenog sanacijskog odbora, posebno u odnosu na uvjete utvrđene u članku 56. stavku 4. Uredbe (EU) br. 806/2014;

E.  budući da je u tom odboru 4. prosinca 2017. održano saslušanje gđe König,   na kojem je ona održala uvodnu riječ, nakon čega je odgovarala na pitanja članova odbora;

1.  odobrava prijedlog Komisije o obnovi mandata Elke König na dužnosti predsjednice Jedinstvenog sanacijskog odbora;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Europskom vijeću, Vijeću i vladama država članica.

(1)

SL L 225, 30.7.2014., str. 1.

(2)

SL L 367, 23.12.2014., str. 97.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Odluka Komisije o usvajanju prijedloga o obnovi mandata gđe Elke KOENIG kao predsjednice Jedinstvenog sanacijskog odbora

Referentni dokumenti

N8-0092/2017 – C8-0425/2017 – 2017/0901(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

30.11.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

 

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Roberto Gualtieri

29.11.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

4.12.2017

 

 

 

Datum usvajanja

4.12.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

31

9

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Enrique Calvet Chambon, Ashley Fox, Marian Harkin, Alain Lamassoure, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Tibor Szanyi

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Jens Nilsson, Claudia Schmidt, Sven Schulze, Marc Tarabella, Bogdan Brunon Wenta

Datum podnošenja

7.12.2017

Pravna napomena