Procedură : 2016/0413(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0394/2017

Texte depuse :

A8-0394/2017

Dezbateri :

PV 11/09/2018 - 21
CRE 11/09/2018 - 21

Voturi :

PV 12/09/2018 - 6.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0338

RAPORT     ***I
PDF 968kWORD 129k
8.12.2017
PE 610.703v02-00 A8-0394/2017

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind controlul numerarului la intrarea sau ieșirea din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2005

(COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD))

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportori: Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar

(Procedura reuniunilor comune ale comisiilor – articolul 55 din Regulamentul de procedură)

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind controlul numerarului la intrarea sau ieșirea din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2005

(COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0825),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 33 și 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0001/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere contribuțiile prezentate de Camera Deputaților din Cehia și de Parlamentul Spaniei cu privire la proiectul de act legislativ,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 27 aprilie 2017(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru afaceri economice și monetare și ale Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, conform articolului 55 din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0394/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Infractorii introduc ilegal numerar în Uniune, dar nu există estimări clare privind dimensiunea și valoarea sumelor trecute ilegal peste frontiere. Responsabilitatea pentru depistarea, înregistrarea și investigarea mișcărilor de numerar este fragmentată între statele membre, iar autoritățile naționale se pot confrunta cu bariere legale care împiedică autoritățile vamale să controleze sau să raporteze mișcările de numerar care intră sau iese din UE. Unele instrumente la purtător de mare valoare, altele decât numerarul, cum ar fi aurul, diamantele, cardurile preplătite, portofelele digitale și acțiunile la purtător sunt raportate rar, din cauza dificultății de a le depista sau deoarece, în prezent, acestea nu intră în domeniul de aplicare al reglementărilor privind numerarul pentru majoritatea statelor membre.

Amendamentul2

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Având în vedere riscul ca aplicarea Directivei 91/308/CEE să conducă la o creștere a mișcărilor de numerar în scopuri ilicite, care ar putea constitui o amenințare pentru sistemul financiar și piața internă, directiva menționată a fost completată prin Regulamentul (CE) nr. 1889/2005 al Parlamentului European și al Consiliului20 . Regulamentul respectiv are ca scop prevenirea și depistarea spălării banilor și a finanțării terorismului prin stabilirea unui sistem de controale aplicabile persoanelor fizice care intră sau ies din Uniune care transportă sume în numerar sau instrumente negociabile la purtător cu o valoare egală sau mai mare de 10 000 EUR sau echivalentul acestei sume în alte valute.

(4)  Având în vedere riscul ca aplicarea Directivei 91/308/CEE să conducă la o creștere a mișcărilor de numerar în scopuri ilicite, care ar putea constitui o amenințare pentru sistemul financiar și piața internă, directiva menționată a fost completată prin Regulamentul (CE) nr. 1889/2005 al Parlamentului European și al Consiliului20. Regulamentul respectiv are ca scop prevenirea și depistarea spălării banilor și a finanțării terorismului prin stabilirea unui sistem de controale aplicabile persoanelor fizice care intră sau ies din Uniune care transportă sume în numerar cu o valoare egală sau mai mare de 10 000 EUR sau echivalentul acestei sume în alte valute. Expresia „intră sau ies din Uniune” ar trebui definită în raport cu teritoriul Uniunii, astfel cum este acesta definit la articolul 355 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pentru a se asigura faptul că prezentul regulament are cel mai vast domeniu de aplicare posibil și că nicio zonă, spre exemplu zonele libere, zonele de tranzit internațional sau alte zone similare nu este scutită de la aplicarea acestuia și nu prezintă oportunități de eludare a controalelor aplicabile.

__________________

__________________

20 Regulamentul (CE) nr. 1889/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau ieșirea din Comunitate (JO L 309, 25.11.2005, p. 9).

20 Regulamentul (CE) nr. 1889/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau ieșirea din Comunitate (JO L 309, 25.11.2005, p. 9).

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Importanța controlului mișcărilor de numerar care intră și iese din UE este evidențiată de anomaliile raportate de Europol, și anume că: în ciuda unei creșteri constante a utilizării metodelor de plată fără numerar și a unei diminuări moderate a utilizării numerarului pentru plăți, valoarea totală a bancnotelor euro în circulație continuă să crească peste rata inflației, iar cererea de bancnote cu valoare mare, care nu sunt asociate de obicei cu plățile, a fost susținută, ceea ce ar putea indica o legătură cu activitățile infracționale, astfel cum s-a arătat în raportul din 2015 al Europol, intitulat „Why is Cash still King?” (De ce numerarul este în continuare la putere?).

 

 

 

 

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Directiva (UE) 2015/849 identifică și descrie o serie de activități infracționale ale căror venituri pot face obiectul spălării banilor sau pot fi utilizate pentru finanțarea terorismului. Adesea, veniturile obținute din respectivele activități infracționale sunt transportate, în scopul de a fi spălate sau utilizate pentru finanțarea terorismului, peste frontiera externă a Uniunii. Prezentul regulament ar trebui să ia în considerare acest fapt și să stabilească un sistem de norme care, în afară de contribuția la prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului, prin natura sa, să faciliteze depistarea și investigarea activităților infracționale identificate în Directiva (UE) 2015/849.

(6)  Directiva (UE) 2015/849 identifică și descrie o serie de activități infracționale ale căror venituri pot face obiectul spălării banilor sau pot fi utilizate pentru finanțarea terorismului. Adesea, veniturile obținute din respectivele activități infracționale sunt transportate, în scopul de a fi spălate sau utilizate pentru finanțarea terorismului, peste frontiera externă a Uniunii. Prezentul regulament ar trebui să ia în considerare acest fapt și să stabilească un sistem de norme care, în afară de contribuția la prevenirea spălării banilor, inclusiv a infracțiunilor principale cum sunt infracțiunile fiscale, precum și a finanțării terorismului, prin natura sa, să faciliteze depistarea și investigarea activităților infracționale identificate în Directiva (UE) 2015/849, precum și a activităților care afectează securitatea Uniunii și a statelor sale membre.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Prezentul regulament nu are efectul de a modifica obligația de respectare a drepturilor fundamentale și a principiilor juridice fundamentale, astfel cum sunt consacrate la articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare „Carta”).

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Un set de norme armonizate la nivelul Uniunii care să permită controlul mișcărilor de numerar în interiorul Uniunii ar facilita în mod considerabil eforturile de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului.

Amendamentul7

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Având în vedere prezența lor la frontierele externe ale Uniunii, expertiza acestora în efectuarea de controale asupra călătorilor și mărfurilor care trec frontiera externă și experiența dobândită în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1889/2005, autoritățile vamale ar trebui să continue să acționeze în calitate de autorități competente în sensul prezentului regulament. În același timp, statele membre ar trebui, de asemenea, să fie în măsură în continuare să desemneze alte autorități naționale prezente la frontiera externă pentru a acționa în calitate de autorități competente.

(11)  Având în vedere prezența lor la frontierele externe ale Uniunii, expertiza acestora în efectuarea de controale asupra călătorilor și mărfurilor care trec frontiera externă și experiența dobândită în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1889/2005, autoritățile vamale ar trebui să continue să acționeze în calitate de autorități competente în sensul prezentului regulament. În același timp, statele membre ar trebui, de asemenea, să fie în măsură în continuare să desemneze alte autorități naționale prezente la frontiera externă pentru a acționa în calitate de autorități competente. Personalul autorităților vamale și al altor autorități naționale ar trebui să beneficieze de formare specifică privind modul de identificare a spălării banilor bazate pe numerar, iar statele membre ar trebui să aloce resurse conform unei analize de risc și să nu neglijeze controalele necesare ale aeronavelor private și ale iahturilor care intră și ies de pe teritoriul lor.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Unul dintre conceptele-cheie utilizate în prezentul regulament este cel de „numerar”, care ar trebui să fie definit ca fiind format din patru categorii: valută, instrumente negociabile la purtător, mărfuri utilizate ca rezerve de valoare cu un grad ridicat de lichiditate și anumite tipuri de carduri preplătite. Având în vedere caracteristicile lor, anumite instrumente negociabile la purtător, mărfuri utilizate ca rezerve de valoare cu un grad ridicat de lichiditate, precum și carduri preplătite care nu sunt legate de un cont bancar sunt susceptibile de a fi utilizate în locul valutei ca mijloc anonim de transfer de valoare peste frontierele externe, care nu pot fi urmărite folosind sistemul clasic de supraveghere de către autoritățile publice. Prezentul regulament ar trebui să stabilească componentele esențiale ale definiției „numerarului”, dar să permită, în același timp, Comisiei să modifice elementele neesențiale ca răspuns la eforturile infractorilor și complicilor acestora de a eluda o măsură care controlează doar un singur tip de rezervă de valoare cu un grad ridicat de lichiditate prin trecerea peste frontierele externe a unui alt tip de rezervă. În cazul în care se depistează un astfel de comportament la o scară considerabilă, este esențial să se ia rapid măsuri pentru a remedia situația.

(12)  Unul dintre conceptele-cheie utilizate în prezentul regulament este cel de „numerar”, care ar trebui să fie definit ca fiind format din patru categorii: valută, instrumente negociabile la purtător, mărfuri utilizate ca rezerve de valoare cu un grad ridicat de lichiditate și anumite tipuri de carduri preplătite anonime. Având în vedere caracteristicile lor, anumite instrumente negociabile la purtător, mărfuri utilizate ca rezerve de valoare cu un grad ridicat de lichiditate, precum și carduri preplătite anonime care nu sunt legate de un cont bancar sunt susceptibile de a fi utilizate în locul valutei ca mijloc anonim de transfer de valoare peste frontierele externe, care nu pot fi urmărite folosind sistemul clasic de supraveghere de către autoritățile publice. Autoritățile vamale se confruntă în prezent cu dificultăți de natură tehnică atunci când trebuie să verifice într-un interval scurt de timp sumele de bani stocate pe cardurile preplătite. Prezentul regulament ar trebui, prin urmare, să stabilească componentele esențiale ale definiției „numerarului”, dar să permită, în același timp, Comisiei să modifice elementele neesențiale ca răspuns la eforturile infractorilor și complicilor acestora de a eluda o măsură care controlează doar un singur tip de rezervă de valoare cu un grad ridicat de lichiditate prin trecerea peste frontierele externe a unui alt tip de rezervă. În cazul în care se depistează un astfel de comportament la o scară considerabilă, este esențial să se ia rapid măsuri pentru a remedia situația. În pofida nivelului ridicat de risc al monedelor virtuale, astfel cum a fost pus în evidență în Raportul Comisiei din 26 iunie 2017 referitor la evaluarea riscurilor privind spălarea banilor și finanțarea terorismului care afectează piața internă și sunt legate de activități transfrontaliere1a, autoritățile vamale nu dispun de resurse suficiente pentru a monitoriza aceste riscuri.

 

_____________

 

1a (COM(2017)340 final și SWD(2017)241 final).

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Cardurile preplătite sunt carduri nenominale care stochează valori monetare sau fonduri care pot fi utilizate pentru operațiuni de plată, pentru achiziționarea de bunuri sau servicii sau pentru răscumpărarea de valută și care nu sunt legate de un cont bancar. Acestea sunt utilizate la scară largă pentru o varietate de scopuri legitime, iar unele dintre aceste instrumente prezintă în plus un interes social evident. Astfel, cardurile preplătite sunt ușor de transferat și pot fi utilizate pentru a transfera o valoare considerabilă dincolo de frontierele externe. Prin urmare, este necesar să se includă cardurile preplătite în definiția numerarului. Acest lucru va permite extinderea măsurilor la anumite tipuri de carduri preplătite, în cazul în care dovezile o justifică și ținând seama în mod corespunzător de proporționalitatea și aplicabilitatea efectivă.

(15)  Cardurile preplătite anonime sunt carduri nenominale care stochează sau oferă acces la valori monetare sau fonduri care pot fi utilizate pentru operațiuni de plată, pentru achiziționarea de bunuri sau servicii sau pentru răscumpărarea de valută și care nu sunt legate de un cont bancar. Acestea sunt utilizate la scară largă pentru o varietate de scopuri legitime, iar unele dintre aceste instrumente prezintă în plus un interes social evident. Astfel, cardurile preplătite anonime sunt ușor de transferat și pot fi utilizate pentru a transfera o valoare considerabilă dincolo de frontierele externe. Prin urmare, este necesar să se includă astfel de carduri preplătite în definiția numerarului, în special dacă acestea pot fi cumpărate fără proceduri de precauție privind clientela. Acest lucru va permite extinderea măsurilor la anumite tipuri de carduri preplătite anonime, în cazul în care dovezile o justifică și ținând seama în mod corespunzător de proporționalitatea și aplicabilitatea efectivă, în funcție de tehnologia disponibilă.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Pentru prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului, obligația de declarare ar trebui impusă persoanelor fizice care intră sau ies din Uniune. Pentru a nu restricționa în mod nejustificat libera circulație sau pentru a nu supraîncărca cetățenii și autoritățile cu formalități administrative, această obligație ar trebui să facă obiectul unui prag de 10 000 EUR sau echivalentul acestuia în mărfuri care pot fi utilizate ca rezerve de valoare cu un grad ridicat de lichiditate, instrumente negociabile la purtător, valoarea cardurilor preplătite sau alte valute. Obligația ar trebui să se aplice persoanelor fizice care transportă sumele respective asupra lor, în bagajele lor sau în mijlocul de transport cu care trec frontiera externă. Acestea ar trebui să fie obligate să pună numerarul la dispoziția autorităților competente pentru control.

(16)  Pentru prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului, obligația de declarare ar trebui impusă persoanelor fizice care intră sau ies din Uniune. Pentru a nu restricționa în mod nejustificat libera circulație sau pentru a nu supraîncărca cetățenii și autoritățile cu formalități administrative, această obligație ar trebui să facă obiectul unui prag de 10 000 EUR sau echivalentul acestuia în mărfuri care pot fi utilizate ca rezerve de valoare cu un grad ridicat de lichiditate, instrumente negociabile la purtător, valoarea cardurilor preplătite anonime sau alte valute. Obligația ar trebui să se aplice purtătorilor, care ar trebui definiți în sensul prezentului regulament ca fiind persoane fizice care transportă sumele respective asupra lor, în bagajele lor sau în mijlocul de transport cu care trec frontiera externă. Acestea ar trebui să fie obligate să pună numerarul la dispoziția autorităților competente pentru control. Definiția „purtătorului” ar trebui înțeleasă ca excluzând transportatorii profesioniști care desfășoară activități profesioniste de transport de mărfuri sau de persoane.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  În ceea ce privește mișcările de numerar care nu este însoțit de proprietarul, expeditorul, destinatarul preconizat sau reprezentantul acestora, cum ar fi numerarul care intră sau iese din Uniune în colete poștale, expedieri de curierat, bagaje neînsoțite sau mărfuri containerizate, autoritățile competente la frontiera externă ar trebui să aibă competența de a solicita expeditorului sau destinatarului sau reprezentantului acestora să depună o declarație de informare. O astfel de informare ar trebui să cuprindă o serie de elemente, cum ar fi originea, destinația, proveniența economică și utilizarea prevăzută a fondurilor, care nu sunt vizate de documentația obișnuită depusă la vamă, cum ar fi documentele de transport și declarațiile vamale. Acest lucru va permite autorităților competente să efectueze o analiză a riscurilor și să își concentreze eforturile asupra transporturilor pe care le consideră a prezenta cel mai mare risc, fără impunerea unor formalități suplimentare sistematice. Obligația de informare ar trebui să facă obiectul unui prag identic celui pentru numerarul transportat de către persoane fizice.

(17)  În ceea ce privește mișcările de numerar care nu este însoțit de purtătorul său, cum ar fi numerarul care intră sau iese din Uniune în colete poștale, expedieri de curierat, bagaje neînsoțite sau mărfuri containerizate, autoritățile competente ar trebui să aibă competența de a solicita expeditorului sau destinatarului sau reprezentantului acestora să depună o declarație de informare. O astfel de informare ar trebui să cuprindă o serie de elemente, cum ar fi originea, destinația, proveniența economică și utilizarea prevăzută a fondurilor, care nu sunt vizate de documentația obișnuită depusă la vamă, cum ar fi documentele de transport și declarațiile vamale. Acest lucru va permite autorităților competente să efectueze o analiză a riscurilor și să își concentreze eforturile asupra transporturilor pe care le consideră a prezenta cel mai mare risc, fără impunerea unor formalități suplimentare sistematice. Obligația de informare ar trebui să facă obiectul unui prag identic celui pentru numerarul transportat de către persoane fizice.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  În cazul în care depistează sume de bani cu o valoare sub prag, dar există indicii că banii ar putea fi legați de o activitate infracțională, astfel cum este definită în prezentul regulament, autoritățile competente ar trebui să poată înregistra informațiile esențiale privind persoanele care transportă numerarul, cum ar fi datele privind identitatea și naționalitatea acestora, precum și detalii cu privire la mijloacele de transport utilizate, cum ar fi tipul de transport, punctul său de plecare și de destinație.

(20)  În cazul în care depistează sume de bani cu o valoare sub prag, dar există indicii că banii ar putea fi legați de o activitate infracțională, astfel cum este definită în prezentul regulament, autoritățile competente ar trebui să poată înregistra, în cazul numerarului însoțit, informații privind purtătorul, proprietarul și destinatarul preconizat, cum ar fi datele privind identitatea și detalii de contact, naționalitatea, detalii cu privire la proveniența economică și utilizarea preconizată a numerarului, precum și detalii cu privire la mijloacele de transport utilizate, cum ar fi tipul de transport, punctul său de plecare și de destinație. În cazul numerarului neînsoțit, autoritățile competente ar trebui să fie în măsură să înregistreze astfel de informații privind expeditorul, proprietarul și destinatarul preconizat al numerarului.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Informațiile respective ar trebui să fie transmise către unitatea de informații financiare a statului membru în cauză. Aceste unități sunt desemnate ca noduri centrale în combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului care primesc și prelucrează informații din diverse surse, cum ar fi instituțiile financiare, și le analizează pentru a stabili dacă există motive pentru investigații suplimentare care ar putea să nu fie evidente pentru autoritățile competente care colectează declarațiile și efectuează controale în temeiul prezentului regulament.

(21)  Informațiile respective ar trebui să fie transmise către unitatea de informații financiare a statului membru în cauză, care ar trebui să le pună prompt la dispoziția unităților de informații financiare ale celorlalte state membre. Aceste unități sunt desemnate ca noduri centrale în combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului care primesc și prelucrează informații din diverse surse, cum ar fi instituțiile financiare, și le analizează pentru a stabili dacă există motive pentru investigații suplimentare care ar putea să nu fie evidente pentru autoritățile competente care colectează declarațiile și efectuează controale în temeiul prezentului regulament. În acest scop, ar trebui să se realizeze o interconectare între sistemele de schimb de informații utilizate de autoritățile competente și, respectiv, de unitățile de investigații financiare.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a)  Pentru a consolida în continuare cooperarea dintre unitățile de informații financiare, Comisia ar trebui să evalueze dacă este adecvat să se înființeze o unitate de informații financiare a Uniunii și, dacă este cazul, să prezinte o propunere legislativă.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Având în vedere că mișcările de numerar care fac obiectul controalelor în temeiul prezentului regulament au loc peste frontiera externă și având în vedere dificultatea de a acționa odată ce numerarul a părăsit punctul de intrare sau de ieșire, precum și riscul asociat chiar dacă sunt utilizate ilicit sume mici, autoritățile competente ar trebui să poată confisca și reține temporar numerarul, în anumite circumstanțe, cu condiția aplicării unor măsuri de verificare și de ponderare: în primul rând, în cazul în care nu a fost îndeplinită obligația de declarare sau de informare și, în al doilea rând, în cazul în care există indicii cu privire la o activitate infracțională, indiferent de sumă sau de faptul dacă numerarul este transportat de către o persoană fizică sau este neînsoțit. Având în vedere natura unei asemenea confiscări și rețineri temporare și impactul pe care aceasta îl poate avea asupra libertății de circulație și asupra dreptului de proprietate, perioada de reținere ar trebui să fie limitată la timpul minim absolut necesar pentru ca alte autorități competente să stabilească dacă există motive pentru o altă intervenție, precum investigații sau confiscarea numerarului pe baza altor instrumente juridice. O decizie de reținere temporară a numerarului în temeiul prezentului regulament ar trebui să fie însoțită de o expunere de motive și să descrie în mod adecvat factorii specifici care au determinat luarea măsurii. În cazul în care până la expirarea termenului nu se ia nicio decizie privind intervenția ulterioară sau în cazul în care autoritatea competentă decide că nu există motive pentru a reține în continuare numerarul, acesta ar trebui să fie pus imediat la dispoziția declarantului.

(23)  Având în vedere că mișcările de numerar care fac obiectul controalelor în temeiul prezentului regulament au loc peste frontiera externă și având în vedere dificultatea de a acționa odată ce numerarul a părăsit punctul de intrare sau de ieșire, precum și riscul asociat chiar dacă sunt utilizate ilicit sume mici, autoritățile competente ar trebui să poată confisca și reține temporar numerarul, în anumite circumstanțe, cu condiția aplicării unor măsuri de verificare și de ponderare: în primul rând, în cazul în care nu a fost îndeplinită obligația de declarare sau de informare și, în al doilea rând, în cazul în care există indicii cu privire la o activitate infracțională. Având în vedere natura unei asemenea confiscări și rețineri temporare și impactul pe care aceasta îl poate avea asupra libertății de circulație și asupra dreptului de proprietate, perioada de reținere ar trebui să fie limitată la timpul minim absolut necesar pentru ca alte autorități competente să stabilească dacă există motive pentru o altă intervenție, precum investigații sau confiscarea numerarului pe baza altor instrumente juridice. Persoanelor fizice care fac obiectul unor măsuri de confiscare și reținere temporară a numerarului lor ar trebui să li se ofere, în măsura în care aceste măsuri ar crea dificultăți excesive pentru persoanele respective, posibilitatea de a păstra o sumă minimă în numerar, dacă este posibil având în vedere tipul de numerar confiscat și reținut, pentru a-și putea permite produse alimentare, apă și cazare. O decizie de reținere temporară a numerarului în temeiul prezentului regulament ar trebui să fie însoțită de o expunere de motive și să descrie în mod adecvat factorii specifici care au determinat luarea măsurii. În cazul în care până la expirarea termenului nu se ia nicio decizie privind intervenția ulterioară sau în cazul în care autoritatea competentă decide că nu există motive pentru a reține în continuare numerarul, acesta ar trebui să fie eliberat imediat părții interesate relevante.

Amendamentul 16

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Este esențial ca autoritățile competente care colectează informații în temeiul prezentului regulament să le transmită în timp util unității naționale de informații financiare, pentru ca aceastale poată analiza și compara în continuare, astfel cum este prevăzut în Directiva 2015/849.

(24)  Este esențial ca autoritățile competente care colectează informații în temeiul prezentului regulament să le transmită în timp util unității naționale de informații financiare, care ar trebui să pună rapid informațiile la dispoziția unităților de informații financiare din celelalte state membre, pentru ca unitățile de informații financiare să poată analiza în continuare și compara informațiile cu alte date, astfel cum este prevăzut în Directiva (UE) 2015/849.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  În cazul în care se constată nedeclararea sau neinformarea sau au indicii cu privire la o activitate infracțională, autoritățile competente ar trebui să poată să transmită informațiile prin canale adecvate autorităților competente pentru combaterea activității infracționale în cauză. Un astfel de schimb de date este proporțional având în vedere că persoanele care nu și-au îndeplinit obligația de declarare care au fost reținute într-un stat membru ar fi probabil înclinate să aleagă un alt stat membru de intrare sau de ieșire în care autoritățile competente nu ar avea cunoștință de infracțiunile lor anterioare. Schimbul unor astfel de informații ar trebui să devină obligatoriu, în scopul de a asigura aplicarea consecventă în statele membre. În cazul în care există indicii că numerarul este legat de o activitate infracțională care ar putea aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii, informațiile respective ar trebui să fie puse, de asemenea, la dispoziția Comisiei. În scopul de a realiza mai bine obiectivele de prevenire și descurajare ale prezentului regulament în ceea ce privește eludarea obligației de declarare, informațiile de risc anonimizate și rezultatele analizei de risc ar trebui, de asemenea, să fie partajate în mod obligatoriu între statele membre și cu Comisia.

(25)  În cazul în care se constată nedeclararea sau neinformarea sau au indicii cu privire la o activitate infracțională, autoritățile competente ar trebui să transmită prompt informațiile prin canale adecvate autorităților competente pentru combaterea activității infracționale în cauză ale altor state membre. Un astfel de schimb de date este proporțional având în vedere că persoanele care nu și-au îndeplinit obligația de declarare care au fost reținute într-un stat membru ar fi probabil înclinate să aleagă un alt stat membru de intrare sau de ieșire în care autoritățile competente nu ar avea cunoștință de infracțiunile lor anterioare. Schimbul unor astfel de informații ar trebui să devină obligatoriu, în scopul de a asigura aplicarea consecventă în statele membre. În cazul în care există indicii că numerarul este legat de o activitate infracțională care ar putea aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii, informațiile respective ar trebui să fie puse, de asemenea, la dispoziția Comisiei și a Parchetului European. În scopul de a realiza mai bine obiectivele de prevenire și descurajare ale prezentului regulament în ceea ce privește eludarea obligației de declarare, informațiile de risc anonimizate și rezultatele analizei de risc ar trebui, de asemenea, să fie partajate în mod obligatoriu între statele membre și cu Comisia, în conformitate cu standardele prevăzute în actele de punere în aplicare adoptate în temeiul prezentului regulament.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(25a)  În scopul garantării faptului că unitățile de informații financiare au acces rapid la informațiile necesare pentru a-și desfășura investigațiile, interconectarea Sistemului de informații al vămilor și a rețelei informatice descentralizate FIU.net ar trebui încurajată.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  Ar trebui să se faciliteze schimbul de informații între o autoritate competentă a unui stat membru sau Comisia și autoritățile unei țări terțe, sub rezerva unor garanții adecvate. Un astfel de schimb ar trebui să fie permis numai cu condiția respectării dispozițiilor relevante naționale și ale Uniunii cu privire la drepturile fundamentale și la transferul datelor cu caracter personal și în urma autorizării de către autoritățile care au obținut informațiile. Comisia ar trebui să fie informată cu privire la orice schimb de informații cu țări terțe în conformitate cu prezentul regulament.

(26)  Ar trebui să se faciliteze schimbul de informații între o autoritate competentă a unui stat membru sau Comisia și autoritățile unei țări terțe, sub rezerva unor garanții adecvate. Un astfel de schimb ar trebui să fie permis numai cu condiția respectării dispozițiilor relevante naționale și ale Uniunii cu privire la drepturile fundamentale și la transferul datelor cu caracter personal și în urma autorizării de către autoritățile care au obținut informațiile. Comisia ar trebui să fie informată cu privire la orice schimb de informații cu țări terțe în conformitate cu prezentul regulament și ar trebui să raporteze anual Parlamentului European cu privire la aceste schimburi de informații.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  Având în vedere natura informațiilor colectate și încrederea legitimă a declaranților că datele lor cu caracter personal și informațiile cu privire la sumele de bani pe care le-au adus sau scos din Uniune vor fi tratate în mod confidențial, autoritățile competente ar trebui să ofere garanții suficiente în ceea ce privește respectarea secretului profesional de către agenții care trebuie să aibă acces la informații și să le protejeze în mod adecvat împotriva accesului, utilizării sau comunicării neautorizate. Cu excepția cazului în care prezentul regulament sau legislația internă prevede altfel, în special în cadrul unei proceduri judiciare, informațiile nu ar trebui să fie divulgate fără permisiunea autorității care le-a colectat. Orice colectare, divulgare, transmitere, comunicare și altă formă de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul domeniului de aplicare a prezentului regulament ar trebui să facă obiectul cerințelor Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului21 și ale Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului22.

(27)  Având în vedere natura informațiilor colectate și încrederea legitimă a purtătorilor și a declaranților că datele lor cu caracter personal și informațiile cu privire la valoarea numerarului pe care l-au adus sau scos din Uniune vor fi tratate în mod confidențial, autoritățile competente ar trebui să ofere garanții suficiente în ceea ce privește respectarea secretului profesional de către agenții care trebuie să aibă acces la informații și să le protejeze în mod adecvat împotriva accesului, utilizării sau comunicării neautorizate. Cu excepția cazului în care prezentul regulament sau legislația internă prevede altfel, în special în cadrul unei proceduri judiciare, informațiile nu ar trebui să fie divulgate fără permisiunea autorității care le-a colectat. Orice colectare, divulgare, transmitere, comunicare și altă formă de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul domeniului de aplicare a prezentului regulament ar trebui să facă obiectul cerințelor Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului21 și ale Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului22.

__________________

__________________

21 Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).

21 Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).

22 Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

22 Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  În scopul analizei efectuate de unitățile de informații financiare și pentru a permite autorităților din alte state membre să controleze și să asigure executarea obligației de declarare, în special în ceea ce privește declaranții care au antecedente legate de neîndeplinirea acestei obligații, este necesar ca datele din declarație să fie stocate pentru o perioadă suficient de lungă, astfel încât să se permită autorităților competente să efectueze investigații în mod eficient. Prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul prezentului regulament are aceleași scopuri precum cea prevăzută în temeiul Directivei (UE) 2015/849. În temeiul directivei respective, unitățile de informații financiare păstrează datele furnizate acestora de către „entitățile obligate” timp de cinci ani. În scopul de a controla și a asigura executarea obligației de declarare în mod eficace, perioada de păstrare a datelor din declarație ar trebui să fie aliniată cu cea prevăzută în cadrul Directivei (UE) 2015/849.

(28)  În scopul analizei efectuate de unitățile de informații financiare și pentru a permite autorităților din alte state membre să controleze și să asigure executarea obligației de declarare, în special în ceea ce privește persoanele care au antecedente legate de neîndeplinirea acestei obligații, este necesar ca datele din declarație să fie stocate pentru o perioadă suficient de lungă, astfel încât să se permită autorităților competente să efectueze investigații în mod eficient. Prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul prezentului regulament are aceleași scopuri precum cea prevăzută în temeiul Directivei (UE) 2015/849. În temeiul directivei respective, unitățile de informații financiare păstrează datele furnizate acestora de către „entitățile obligate” timp de cinci ani.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  În scopul de a încuraja respectarea și de a descuraja eludarea, statele membre ar trebui să introducă sancțiuni pentru nerespectarea obligațiilor de declarare sau de informare. Sancțiunile respective ar trebui să se aplice numai pentru nedeclararea sau neinformarea în temeiul prezentului regulament și nu ar trebui să ia în considerare activitatea infracțională potențial asociată cu numerarul, care poate face obiectul unor investigații și măsuri ulterioare care nu intră în domeniul de aplicare a prezentului regulament. Acestea ar trebui să fie eficiente, proporționale și disuasive și să nu depășească ceea ce este necesar pentru a încuraja respectarea.

(29)  În scopul de a încuraja respectarea și de a descuraja eludarea, statele membre ar trebui să introducă sancțiuni pentru nerespectarea obligațiilor de declarare sau de informare. Sancțiunile respective ar trebui să se aplice numai pentru nedeclararea sau neinformarea în temeiul prezentului regulament și nu ar trebui să ia în considerare activitatea infracțională potențial asociată cu numerarul, care poate face obiectul unor investigații și măsuri ulterioare care nu intră în domeniul de aplicare a prezentului regulament. Acestea ar trebui să fie eficiente, proporționale și disuasive și să nu depășească ceea ce este necesar pentru a încuraja respectarea. Pentru a acționa în mod eficace și pentru a evita situația în care infractorii aleg statul membru de intrare sau de ieșire din Uniune în conformitate cu nivelul sancțiunilor în vigoare, prezentul regulament ar trebui să introducă o convergență a sancțiunilor prevăzute la nivel național.

Amendamentul 23

Propunere de regulament

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30)  Pentru a se asigura aplicarea uniformă a controalelor și prelucrarea, transmiterea și analiza eficientă a declarațiilor de către autoritățile competente, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare pentru a adopta modelul formularelor de declarare și de informare, pentru a stabili criteriile unui cadru comun de gestionare a riscurilor, pentru a stabili normele și modalitățile tehnice și modelul de formulare care urmează să fie utilizat pentru declarații, pentru schimbul de informații și pentru a stabili normele și formatul care urmează să fie utilizat pentru comunicarea către Comisie a informațiilor statistice. Aceasta ar trebui să includă crearea unor sisteme electronice adecvate. Competențele ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului23.

(30)  Deși majoritatea statelor membre utilizează deja, în mod voluntar, un formular de declarație armonizat, formularul UE pentru declararea numerarului, pentru a se asigura aplicarea uniformă a controalelor și prelucrarea, transmiterea și analiza eficientă a declarațiilor de către autoritățile competente, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare pentru a adopta modelul formularelor de declarare și de informare, pentru a stabili normele și modalitățile tehnice și modelul de formulare care urmează să fie utilizat pentru declarații, pentru schimbul de informații dintre autoritățile competente și pentru interconectarea dintre sistemele de schimb de informații utilizate de autoritățile competente și, respectiv, de unitățile de investigații financiare, precum și pentru a stabili normele și formatul care urmează să fie utilizat pentru comunicarea către Comisie a informațiilor statistice. Aceasta ar trebui să includă crearea unor sisteme electronice adecvate. Competențele ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului.

__________________

 

23 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

 

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 30 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(30a)  Pentru a se asigura aplicarea lor uniformă de către autoritățile competente, controalele ar trebui să se bazeze în primul rând pe o analiză a riscurilor, cu scopul de a identifica și evalua riscurile și de a elabora contra-măsurile necesare. Instituirea unui cadru de gestionare a riscurilor comun tuturor statelor membre nu ar trebui să le împiedice pe acestea să efectueze controale prin verificări aleatorii.

 

 

 

 

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)  Pentru a putea lua imediat în considerare modificările viitoare ale standardelor internaționale, astfel cum sunt stabilite de Grupul de Acțiune Financiară, sau pentru a aborda eludarea prezentului regulament prin recurgerea la rezerve lichide de valoare care nu sunt acoperite de definiția „numerarului”, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește modificările aduse definiției respective. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 201624. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(31)  Pentru a putea lua imediat în considerare modificările viitoare ale standardelor internaționale, astfel cum sunt stabilite de Grupul de Acțiune Financiară, sau pentru a aborda eludarea prezentului regulament prin recurgerea la rezerve lichide de valoare care nu sunt acoperite de definiția „numerarului”, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește normele detaliate privind efectuarea controalelor de către autoritățile competente, ținând seama de cadrul comun de gestionare a riscurilor, astfel cum este definit în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului23a și de analiza evaluării riscurilor efectuată în temeiul Directivei (UE) 2015/849, precum și în ceea ce privește modificările aduse anexei I la prezentul regulament. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 201624. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

__________________

__________________

 

23a Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).

24 Ref. la JO [L 123/1]

24 Ref. la JO [L 123/1]

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 31 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(31a)  În vederea remedierii situației actuale, în care mulți călători nu cunosc faptul că sunt obligați să declare numerarul, statele membre ar trebui, în cooperare cu Comisia, să elaboreze materiale adecvate și să lanseze campanii de informare periodice destinate cetățenilor Uniunii, resortisanților țărilor terțe, precum și persoanelor juridice. Aceste campanii ar trebui să fie armonizate, având în vedere faptul că ele ar trebui să fie concepute pentru frontierele externe ale Uniunii.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament prevede un sistem de controale în ceea ce privește numerarul care intră sau iese din Uniune, în scopul de a completa cadrul juridic pentru prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului prevăzut în Directiva (UE) 2015/849.

Prezentul regulament prevede un sistem de controale în ceea ce privește numerarul care intră sau iese din Uniune, în scopul de a completa cadrul juridic pentru prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului prevăzut în Directiva (UE) 2015/849, precum și pentru prevenirea oricărei alte activități infracționale împotriva securității Uniunii sau a statelor sale membre.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  instrumente negociabile la purtător menționate în anexa I;

-  instrumente negociabile la purtător;

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a – liniuța 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  mărfuri utilizate ca rezerve de valoare cu un grad ridicat de lichiditate menționate în anexa I;

-  mărfuri utilizate ca rezerve de valoare cu un grad ridicat de lichiditate;

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a – liniuța 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  carduri preplătite menționate în anexa I;

-  carduri preplătite anonime;

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  „instrument negociabil la purtător” înseamnă un alt instrument decât valuta care dă dreptul deținătorului său de a solicita o sumă financiară la prezentarea instrumentului fără a fi nevoie să își dovedească identitatea sau dreptul său la această sumă;

(d)  „instrument negociabil la purtător” înseamnă un alt instrument decât valuta care dă dreptul deținătorului său de a solicita o sumă financiară la prezentarea instrumentului fără a fi nevoie să își dovedească identitatea sau dreptul său la această sumă. Aceste instrumente negociabile la purtător sunt enumerate în anexa I;

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  „mărfuri utilizate ca rezerve de valoare cu un grad ridicat de lichiditate” înseamnă bunuri care prezintă un raport ridicat între valoarea și volumul lor și care pot fi convertite cu ușurință în monedă pe piețe de schimb accesibile, suportând doar costuri de tranzacție modeste;

(e)  „mărfuri utilizate ca rezerve de valoare cu un grad ridicat de lichiditate” înseamnă bunuri care prezintă un raport ridicat între valoarea și volumul lor și care pot fi convertite cu ușurință în monedă pe piețe de schimb accesibile, suportând doar costuri de tranzacție modeste. Aceste mărfuri sunt enumerate în anexa I;

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  „card preplătit” înseamnă un card nenominal care stochează valori monetare sau fonduri care poate fi utilizat pentru operațiuni de plată, pentru achiziționarea de bunuri sau servicii sau pentru răscumpărarea de valută și care nu este legat de un cont bancar;

(f)  „card preplătit anonim” înseamnă un card nenominal care stochează sau oferă acces la valori monetare sau fonduri care poate fi utilizat pentru operațiuni de plată, pentru achiziționarea de bunuri sau servicii sau pentru răscumpărarea de valută și care nu este legat de un cont bancar. Aceste carduri preplătite anonime sunt enumerate în anexa I;

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ga)  „purtător” înseamnă orice persoană fizică ce intră sau iese din Uniune având numerar asupra sa, în bagajul său sau în mijlocul de transport cu care trece frontiera externă;

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  „numerar neînsoțit” înseamnă numerarul care constituie o parte a unui transport în cazul în care proprietarul, expeditorul sau destinatarul preconizat al numerarului nu se deplasează cu transportul;

(h)  „numerar neînsoțit” înseamnă numerarul care constituie o parte a unui transport care nu este însoțit de un purtător;

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 14, în scopul de a modifica anexa I pentru a ține seama de noile tendințe în spălarea banilor sau finanțarea terorismului, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatele (3), (4) și (5) din Directiva (UE) 2015/849 sau de cele mai bune practici în prevenirea spălării banilor sau a finanțării terorismului sau pentru a preveni utilizarea de către infractori a instrumentelor negociabile la purtător, a mărfurilor utilizate ca rezerve de valoare cu un grad ridicat de lichiditate sau a cardurilor preplătite în vederea eludării obligațiilor prevăzute la articolele 3 și 4.

2.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 14, în scopul de a modifica anexa I pentru a ține seama de noile tendințe în spălarea banilor sau finanțarea terorismului, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatele (3), (4) și (5) din Directiva (UE) 2015/849 sau de cele mai bune practici în prevenirea spălării banilor sau a finanțării terorismului sau pentru a preveni utilizarea de către infractori a instrumentelor negociabile la purtător, a mărfurilor utilizate ca rezerve de valoare cu un grad ridicat de lichiditate sau a cardurilor preplătite anonime în vederea eludării obligațiilor prevăzute la articolele 3 și 4.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obligația de declarare

Obligația de declarare a numerarului însoțit

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Orice persoană fizică care intră sau iese din Uniune și transportă numerar în valoare de 10 000 EUR sau mai mult asupra sa, în bagajul sau în mijlocul său de transport declară suma respectivă autorităților competente din statul membru prin care intră sau iese din Uniune și pune numerarul la dispoziția acestora pentru control. Obligația de declarare nu se consideră îndeplinită în cazul în care informațiile furnizate sunt incorecte sau incomplete sau numerarul nu este pus la dispoziție pentru control.

1.  Orice purtător care transportă numerar în valoare de 10 000 EUR sau mai mult asupra sa, în bagajul său sau în mijlocul său de transport declară suma respectivă autorităților competente din statul membru prin care intră sau iese din Uniune și pune numerarul la dispoziția acestora pentru control. Obligația de declarare nu se consideră îndeplinită în cazul în care informațiile furnizate sunt incorecte sau incomplete sau numerarul nu este pus la dispoziție pentru control.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  declarant, inclusiv numele complet, adresa, data și locul nașterii, precum și naționalitatea;

(a)  purtător, inclusiv numele complet, detaliile de contact (inclusiv adresa), data și locul nașterii, naționalitatea și numărul actului de identitate;

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  proprietarul numerarului, inclusiv numele complet, adresa, data și locul nașterii, precum și naționalitatea;

(b)  proprietarul numerarului, inclusiv numele complet, detaliile de contact (inclusiv adresa), data și locul nașterii, naționalitatea, precum și numărul actului de identitate pentru persoanele fizice sau denumirea completă, detaliile de contact (inclusiv adresa), numărul de înregistrare sau numărul de TVA pentru persoanele juridice;

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  destinatarul preconizat al numerarului, inclusiv numele complet, adresa, data și locul nașterii, precum și naționalitatea;

(c)  destinatarul preconizat al numerarului, inclusiv numele complet, detaliile de contact (inclusiv adresa), data și locul nașterii, naționalitatea, precum și numărul actului de identitate pentru persoanele fizice sau denumirea completă, detaliile de contact (inclusiv adresa), numărul de înregistrare sau numărul de TVA pentru persoanele juridice;

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  suma și natura numerarului;

(d)  natura și suma sau valoarea numerarului;

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  proveniența și utilizarea prevăzută a numerarului;

(e)  proveniența economică;

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  utilizarea prevăzută a numerarului;

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Informațiile sunt furnizate în scris sau electronic folosind formularul stabilit în temeiul articolului 15 litera (a). O copie vizată este furnizată declarantului, la cerere.

3.  Informațiile sunt furnizate în scris sau electronic folosind formularul stabilit în temeiul articolului 15 litera (a). O copie vizată este furnizată declarantului.

Justificare

Declaranții ar trebui să poată obține întotdeauna o copie scrisă, întrucât este posibil ca aceștia să nu poată solicita întotdeauna o copie (de exemplu, deoarece nu știu că au dreptul la aceasta, întrucât nu vorbesc limba țării respective).

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obligația de informare

Obligația de informare pentru numerarul neînsoțit

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care numerar neînsoțit în valoare de 10 000 EUR sau mai mult intră sau iese din Uniune, autoritățile competente ale statului membru prin care numerarul intră sau iese pot, în urma unei analize de risc, să solicite expeditorului sau destinatarului sau reprezentantului acestora să facă o declarație de informare. Obligația de declarare nu se consideră îndeplinită în cazul în care informațiile furnizate sunt incorecte sau incomplete sau numerarul nu este pus la dispoziție pentru control.

1.  În cazul în care numerar neînsoțit în valoare de 10 000 EUR sau mai mult intră sau iese din Uniune, autoritățile competente ale statului membru prin care numerarul intră sau iese pot, în urma unei analize de risc, să solicite expeditorului sau destinatarului sau reprezentantului acestora să facă o declarație de informare, într-un termen stabilit care nu poate depăși 30 de zile. Autoritățile competente pot reține numerarul până când expeditorul, destinatarul sau reprezentantul acestora face declarația de informare.

 

Obligația de declarare nu se consideră îndeplinită în cazul în care declarația de informare nu este făcută până la expirarea termenului, dacă informațiile furnizate sunt incorecte sau incomplete sau dacă numerarul nu este pus la dispoziție pentru control.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  declarant, inclusiv numele complet, adresa, data și locul nașterii, precum și naționalitatea;

(a)  declarant, inclusiv numele complet, detaliile de contact (inclusiv adresa), data și locul nașterii, naționalitatea și numărul actului de identitate;

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  proprietarul numerarului, inclusiv numele complet, adresa, data și locul nașterii, precum și naționalitatea;

(b)  proprietarul numerarului, inclusiv numele complet, detaliile de contact (inclusiv adresa), data și locul nașterii, naționalitatea, precum și numărul actului de identitate pentru persoanele fizice sau denumirea completă, detaliile de contact (inclusiv adresa), numărul de înregistrare sau numărul de TVA pentru persoanele juridice;

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  expeditorul numerarului, inclusiv numele complet, adresa, data și locul nașterii, precum și naționalitatea;

(c)  expeditorul numerarului, inclusiv numele complet, detaliile de contact (inclusiv adresa), data și locul nașterii, naționalitatea, precum și numărul actului de identitate pentru persoanele fizice sau denumirea completă, detaliile de contact (inclusiv adresa), numărul de înregistrare sau numărul de TVA pentru persoanele juridice;

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  destinatar sau destinatarul preconizat al numerarului, inclusiv numele complet, adresa, data și locul nașterii, precum și naționalitatea;

(d)  destinatar sau destinatarul preconizat al numerarului, inclusiv numele complet, detaliile de contact (inclusiv adresa), data și locul nașterii, naționalitatea, precum și numărul actului de identitate pentru persoanele fizice sau denumirea completă, detaliile de contact (inclusiv adresa), numărul de înregistrare sau numărul de TVA pentru persoanele juridice;

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  suma și natura numerarului;

(e)  natura și suma sau valoarea numerarului;

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  proveniența și utilizarea prevăzută a numerarului.

(f)  proveniența economică;

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  utilizarea prevăzută a numerarului.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Informațiile sunt furnizate în scris sau electronic folosind formularul stabilit în temeiul articolului 15 litera (a). O copie vizată este furnizată declarantului, la cerere.

3.  Informațiile sunt furnizate în scris sau electronic folosind formularul stabilit în temeiul articolului 15 litera (a). O copie vizată este furnizată declarantului.

Justificare

Declaranții ar trebui să poată obține întotdeauna o copie scrisă, întrucât este posibil ca aceștia să nu poată solicita întotdeauna o copie (de exemplu, deoarece nu știu că au dreptul la aceasta, întrucât nu vorbesc limba țării respective).

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care nu a fost îndeplinită obligația prevăzută la articolul 3 sau obligația de informare de la articolul 4, autoritățile competente întocmesc, în scris sau în format electronic, o declarație din oficiu, care conține, în măsura posibilului, detaliile enumerate la articolul 3 alineatul (2) sau la articolul 4 alineatul (2), după caz.

3.  În cazul în care nu a fost făcută declarația prevăzută la articolul 3 sau nu a fost îndeplinită obligația de informare de la articolul 4, autoritățile competente întocmesc, în scris sau în format electronic, o declarație din oficiu, care conține, în măsura posibilului, detaliile enumerate la articolul 3 alineatul (2) sau la articolul 4 alineatul (2), după caz.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Controalele se bazează, în principal, pe analiza de risc, cu scopul de a identifica și a evalua riscurile, precum și de a elabora contra-măsurile necesare, și se efectuează într-un cadru comun de gestionare a riscurilor în conformitate cu criteriile stabilite în temeiul articolului 15 litera (b).

4.  Controalele se bazează, în principal, pe analiza de risc, cu scopul de a identifica și a evalua riscurile, precum și de a elabora contra-măsurile necesare.

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Analiza de risc menționată la alineatul (4) nu împiedică autoritățile competente să recurgă la controale spontane sau la controale bazate pe informații specifice obținute de o altă autoritate. Autoritățile competente sunt dotate cu instrumente adecvate în vederea efectuării controalelor.

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4b.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 14 în ceea ce privește normele detaliate privind efectuarea controalelor de către autoritățile competente, ținând seama de cadrul comun de gestionare a riscurilor, astfel cum este definit în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 și de analiza evaluării riscurilor efectuată în temeiul articolelor 6 și 7 din Directiva (UE) 2015/849;

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 4 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4c.  Competențele conferite autorităților competente prin prezentul articol se extind și la articolul 6.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Sume cu valori sub prag

Sume cu valori sub prag suspectate a fi legate de activități infracționale

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care autoritățile competente depisteazăo persoană fizică intră sau iese din Uniune cu o sumă de bani sub pragul menționat la articolul 3 și că, în urma unei analize de risc, există indicii conform cărora numerarul este legat de o activitate infracțională, acestea înregistrează informațiile respective, numele complet, adresa, data și locul nașterii și naționalitatea persoanei respective, precum și informațiile privind mijlocul de transport utilizat.

1.  În cazul în care autoritățile competente constatăun purtător intră sau iese din Uniune cu o sumă de bani sub pragul menționat la articolul 3 și că există indicii conform cărora numerarul este legat de o activitate infracțională, acestea înregistrează informațiile și detaliile menționate la articolul 3 alineatul (2).

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care autoritățile competente depistează că o expediere de numerar neînsoțit cu o valoare sub pragul menționat la articolul 4 intră sau iese din Uniune și că, în urma unei analize de risc, există indicii conform cărora numerarul este legat de o activitate infracțională, acestea înregistrează informațiile respective, numele complet, adresa, data și locul nașterii și naționalitatea expeditorului, a destinatarului preconizat sau a reprezentantului acestora, precum și informațiile privind mijloacele de expediere utilizate.

2.  În cazul în care autoritățile competente constată că o expediere de numerar neînsoțit cu o valoare sub pragul menționat la articolul 4 intră sau iese din Uniune și că există indicii conform cărora numerarul este legat de o activitate infracțională, acestea înregistrează informațiile respective și detaliile menționate la articolul 4 alineatul (2).

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  există indicii că numerarul este legat de o activitate infracțională, indiferent dacă acesta este transportat de o persoană fizică sau este numerar neînsoțit.

(b)  există indicii că numerarul este legat de o activitate infracțională.

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Decizia administrativă menționată la alineatul (1) este însoțită de o expunere de motive, este comunicată persoanei afectate în momentul în care este emisă și face obiectul unei căi de atac efective, în conformitate cu procedurile prevăzute de legislația națională.

2.  Decizia administrativă menționată la alineatul (1) este însoțită de o expunere de motive și este comunicată în momentul în care este emisă către:

 

(a)  persoana care are obligația de a face declarația prevăzută la articolul 3 sau declarația de informare prevăzută la articolul 4; sau

 

(b)  purtător și proprietar, în situațiile menționate la articolul 6 alineatul (1) sau către proprietar, destinatarul preconizat și expeditor, în situațiile menționate la articolul 6 alineatul (2).

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Decizia administrativă menționată la alineatul (1) face obiectul unei căi de atac efective, în conformitate cu procedurile prevăzute de legislația națională.

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Perioada de reținere temporară este strict limitată la timpul necesar pentru ca autoritățile competente să stabilească dacă împrejurările cazului justifică reținerea în continuare. Perioada maximă de reținere temporară este stabilită de legislația națională; aceasta nu poate depăși 30 de zile. În cazul în care nu se ia o decizie în ceea ce privește reținerea în continuare a numerarului în acest termen sau în cazul în care se decide că împrejurările cazului nu justifică reținerea în continuare, numerarul este pus imediat la dispoziția declarantului.

3.  Perioada de reținere temporară este strict limitată la timpul necesar pentru ca autoritățile competente să stabilească dacă împrejurările cazului justifică reținerea în continuare. Perioada maximă de reținere temporară este stabilită de legislația națională; aceasta nu depășește 30 de zile. În cazul în care nu se ia o decizie în ceea ce privește reținerea în continuare a numerarului în acest termen sau în cazul în care se decide că împrejurările cazului nu justifică reținerea în continuare, numerarul este eliberat imediat:

 

(a)  declarantului sau purtătorului, în situațiile menționate la articolele 3 și 4; sau

 

(b)  purtătorului sau proprietarului, în situațiile menționate la articolul 6 alineatul (1) sau proprietarului, destinatarului preconizat sau expeditorului, în situațiile menționate la articolul 6 alineatul (2).

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritățile competente înregistrează informațiile obținute în conformitate cu articolul 3, articolul 4, articolul 5 alineatul (3) sau articolul 6 și le transmite unității de informații financiare a statului membru în care au fost obținute, în conformitate cu normele tehnice stabilite în temeiul articolului 15 litera (c).

1.  Autoritățile competente înregistrează informațiile obținute în conformitate cu articolul 3, articolul 4, articolul 5 alineatul (3) sau articolul 6 și le transmit unității de informații financiare a statului membru în care au fost obținute, care transmite rapid informațiile unităților de informații financiare din celelalte state membre, în conformitate cu normele tehnice stabilite în temeiul articolului 15 litera (c).

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  În sensul prezentului regulament, fără a aduce atingere normelor Uniunii privind protecția datelor, în special în ceea ce privește limitarea scopului și drepturile de acces, se realizează o interconectare între sistemul pe care îl utilizează autoritățile competente pentru a face schimb de informații, conform Regulamentului (CE) nr. 515/971a al Consiliului și sistemul pe care îl utilizează unitățile de informații financiare pentru a face schimb de informații, conform Deciziei 2000/642/JAI1b a Consiliului, în conformitate cu normele tehnice stabilite de Comisie în temeiul articolului 15 litera (ca).

 

_______________

 

1a Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol (JO L 82, 22.3.1997, p. 1), modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) 2015/1525 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 septembrie 2015 (JO L 243, 18.9.2015, p. 1).

 

1b Decizia 2000/642/JAI a Consiliului din 17 octombrie 2000 privind acordurile de cooperare între unitățile de informații financiare ale statelor membre în ceea ce privește schimbul de informații. JO L 271, 24.10.2000, p. 4.

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Informațiile prevăzute la alineatul (1) se comunică în cel mai scurt timp posibil și în termen de cel mult o lună de la data la care au fost colectate.

2.  Informațiile prevăzute la alineatul (1) se comunică în cel mai scurt timp posibil și în termen de cel mult patru zile lucrătoare de la data la care au fost colectate.

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Până la 1 ianuarie 2019, Comisia evaluează oportunitatea de a institui o unitate de informații financiare a Uniunii și prezintă, dacă este cazul, o propunere legislativă.

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care există indicii că numerarul are legătură cu o activitate infracțională care ar putea aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii, informațiile menționate la alineatul (1) sunt transmise, de asemenea, Comisiei.

2.  În cazul în care există indicii că numerarul are legătură cu o activitate infracțională care ar putea aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii, informațiile menționate la alineatul (1) sunt transmise, de asemenea, Comisiei, Parchetului European, Eurojust și Europol. Comisia efectuează o prelucrare statistică a informațiilor primite și le pune la dispoziția publicului.

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Autoritatea competentă comunică informațiile menționate la alineatele (1) și (2) în conformitate cu normele tehnice stabilite în temeiul articolului 15 litera (c) și utilizând formularul elaborat în temeiul articolului 15 litera (d).

3.  Autoritatea competentă comunică informațiile menționate la alineatele (1) și (2) în conformitate cu normele tehnice stabilite în temeiul articolului 15 litera (ca) și utilizând formularul elaborat în temeiul articolului 15 litera (d).

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Informațiile menționate la alineatele (1) și (2) sunt comunicate în cel mai scurt timp posibil și în termen de cel mult o lună de la data la care au fost colectate.

4.  Informațiile menționate la alineatul (1) literele (a), (b) și (c) și la alineatul (2) sunt comunicate în cel mai scurt timp posibil și în termen de cel mult patru zile lucrătoare de la data la care au fost colectate;

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Informațiile și rezultatele menționate la alineatul (1) litera (d) sunt comunicate la fiecare șase luni sau la cererea tuturor statelor membre și a Comisiei.

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre sau Comisia pot comunica unei țări terțe următoarele informații, în cadrul asistenței administrative reciproce, sub rezerva autorizării de către autoritatea competentă care a obținut informațiile de la declarant sau de la reprezentantul acestuia și cu condiția ca o astfel de comunicare să respecte legislația națională și dispozițiile Uniunii privind transferul de date cu caracter personal către țări terțe:

1.  Statele membre sau Comisia pot comunica unei țări terțe următoarele informații, în cadrul asistenței administrative reciproce, sub rezerva autorizării de către autoritatea competentă care a obținut informațiile de la purtător sau de la declarant și cu condiția ca o astfel de comunicare să respecte legislația națională și dispozițiile Uniunii privind transferul de date cu caracter personal către țări terțe:

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre notifică Comisiei orice comunicare a informațiilor în temeiul alineatului (1).

2.  Statele membre notifică Comisiei orice comunicare a informațiilor în temeiul alineatului (1), iar Comisia raportează anual Parlamentului European cu privire la informațiile comunicate.

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritățile competente acționează în calitate de operatori ai datelor cu caracter personal pe care le-au obținut în conformitate cu articolele 3, 4 și 6.

1.  Autoritățile competente acționează în calitate de operatori ai datelor cu caracter personal pe care le-au obținut în conformitate cu articolele 3 și 4, cu articolul 5 alineatul (3) și cu articolul 6.

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Prelucrarea datelor cu caracter personal în baza prezentului regulament are loc numai în scopul prevenirii și combaterii activităților infracționale. .

2.  Prelucrarea datelor cu caracter personal în baza prezentului regulament are loc numai în scopul prevenirii, investigării, depistării sau urmăririi penale a infracțiunilor ori al executării sancțiunilor penale. Această prelucrare intră sub incidența Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului1a.

 

___________________

 

1a Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

Justificare

Alinierea textului la Directiva (UE) 2016/680 privind protecția datelor.

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Datele cu caracter personal obținute în conformitate cu articolele 3, 4 și 6 sunt accesate numai de către personalul autorizat în mod corespunzător al autorităților competente și sunt protejate în mod adecvat împotriva accesului sau comunicării neautorizate. Cu excepția cazului în care se prevede altfel la articolele 8, 9 și 10, informațiile nu pot fi divulgate sau comunicate fără autorizarea expresă a autorității competente care le-a obținut inițial. Cu toate acestea, o astfel de autorizație nu este necesară în cazul în care autoritățile competente sunt obligate să divulge sau să comunice informațiile respective în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare în statul membru în cauză, în special în legătură cu procedurile judiciare.

3.  Datele cu caracter personal obținute în conformitate cu articolele 3 și 4, articolul 5 alineatul (3) și articolul 6 sunt accesate numai de către personalul autorizat în mod corespunzător al autorităților competente și sunt protejate în mod adecvat împotriva accesului sau comunicării neautorizate. Cu excepția cazului în care se prevede altfel la articolele 8, 9 și 10, informațiile nu pot fi divulgate sau comunicate fără autorizarea expresă a autorității competente care le-a obținut inițial. Cu toate acestea, o astfel de autorizație nu este necesară în cazul în care autoritățile competente sunt obligate să divulge sau să comunice informațiile respective în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare în statul membru în cauză, în special în legătură cu procedurile judiciare.

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Datele cu caracter personal obținute în conformitate cu articolele 3, 4 și 6 sunt stocate de către autoritățile competente și unitatea de informații financiare pentru o perioadă de cinci ani de la data la care au fost colectate. La expirarea acestui termen, datele sunt șterse sau sunt anonimizate.

4.  Datele cu caracter personal obținute în conformitate cu articolele 3 și 4, cu articolul 5 alineatul (3) și cu articolul 6 sunt stocate de către autoritățile competente și unitatea de informații financiare numai atât timp cât este necesar și proporțional cu scopurile în care sunt prelucrate, dar nu pentru o perioadă mai lungă de trei ani de la data la care au fost colectate. Dacă există indicii că numerarul este legat de o activitate infracțională, datele cu caracter personal obținute în conformitate cu articolele 3, 4, articolul 5 alineatul (3) și articolul 6 sunt stocate de către autoritățile competente și unitatea de informații financiare pentru o perioadă de cel mult cinci ani. În acest caz, motivele pentru această stocare pentru o perioadă mai lungă sunt justificate și înregistrate. Dacă nu se ia nicio decizie privind continuarea stocării, datele sunt șterse automat după trei ani.

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 13 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare stat membru prevede sancțiuni aplicabile în cazul nerespectării obligației de declarare prevăzute la articolele 3 și 4. Sancțiunile respective sunt eficace, proporționale și disuasive.

Fiecare stat membru prevede sancțiuni aplicabile în cazul nerespectării obligației de declarare prevăzute la articolele 3 și 4. Sancțiunile respective sunt eficace, proporționale și disuasive. Statele membre urmăresc introducerea unui set uniform de sancțiuni în întreaga Uniune. Pentru a realiza acest obiectiv, Comisia prezintă, după caz, o propunere legislativă.

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2  Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 2 alineatul (2) este conferită Comisiei pentru o perioadă nedeterminată de la ….26

2  Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 2 alineatul (2) și la articolul 5 alineatul (4a) este conferită Comisiei pentru o perioadă nedeterminată de la ….26

__________________

__________________

26 *Data intrării în vigoare a actului legislativ de bază sau orice altă dată stabilită de legiuitor.

26 *Data intrării în vigoare a actului legislativ de bază sau orice altă dată stabilită de legiuitor.

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 14 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Delegarea competențelor menționată la articolul 2 alineatul (2) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării competenței specificate în respectiva decizie. Aceasta intră în vigoare în ziua următoare publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară specificată în decizie. Decizia nu aduce atingere validității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

3.  Delegarea competențelor menționată la articolul 2 alineatul (2) și la articolul 5 alineatul (4a) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării competenței specificate în respectiva decizie. Aceasta intră în vigoare în ziua următoare publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară specificată în decizie. Decizia nu aduce atingere validității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 2 alineatul (2) intră în vigoare numai dacă nici Parlamentul European, nici Consiliul nu a formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea actului respectiv Parlamentului European și Consiliului sau dacă, înainte de expirarea acestui termen, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 2 alineatul (2) și al articolului 5 alineatul (4a) intră în vigoare numai dacă nici Parlamentul European, nici Consiliul nu a formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea actului respectiv Parlamentului European și Consiliului sau dacă, înainte de expirarea acestui termen, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 15 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  criteriile cadrului comun de gestionare a riscurilor menționate la articolul 5 alineatul (4);

eliminat

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 15 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  normele tehnice pentru schimbul de informații în temeiul articolelor 8 și 9, inclusiv instituirea unui sistem electronic adecvat;

(c)  normele tehnice pentru schimbul de informații în temeiul articolului 8 alineatele (1) și (2) și al articolului 9, prin intermediul Sistemului de informații al vămilor, astfel cum este prevăzut la articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului1a;

 

_________________

 

1a Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol (JO L 82, 22.3.1997, p. 1).

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 15 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  normele tehnice referitoare la interconectarea menționată la articolul 8 alineatul (1a).

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Informațiile menționate la alineatul (1) litera (c) sunt transmise Comisiei cel puțin o dată la șase luni.

Informațiile menționate la alineatul (1) litera (c) sunt transmise Comisiei cel puțin o dată la șase luni. Comisia publică un raport anual privind informațiile statistice pentru estimarea volumului și a valorii numerarului introdus ilegal.

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Comisia publică informațiile menționate la alineatul (1) literele (a) și (b) pe site-ul său internet și informează cititorii, în mod clar, cu privire la controalele privind numerarul care intră sau iese din Uniune.

Justificare

Cetățenii și călătorii care doresc să fie informați cu privire la obligațiile ce le revin ar trebui să aibă posibilitatea de a găsi informații cu privire la controlul numerarului, precum și lista autorităților competente, pe un site internet găzduit de Comisie.

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Articolul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 17a

 

Campanii de informare

 

La începerea aplicării prezentului regulament, Comisia, în cooperare cu statele membre și cu Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, desfășoară o campanie de informare a cetățenilor Uniunii și a resortisanților țărilor terțe, precum și a persoanelor juridice, cu privire la obiectivele prezentului regulament, obligațiile prevăzute la articolele 3 și 4, datele stocate, lista autorităților competente, posibilitatea de reținere temporară conform articolului 7, sancțiunile introduse în temeiul articolului 13 și drepturile la o cale de atac efectivă. Comisia și statele membre repetă periodic astfel de campanii. Statele membre concep și pun în aplicare politicile necesare pentru a-și informa cetățenii și rezidenții cu privire la prezentul regulament. Statele membre asigură punerea la dispoziție a unei finanțări suficiente pentru astfel de politici de informare.

Justificare

Pentru a informa cetățenii și călătorii cu privire la obligația de declarare a numerarului la trecerea frontierelor și, astfel, pentru a-i spori eficacitatea, Comisia ar trebui să lanseze campanii de informare cu privire la prezentul regulament.

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Articolul 18 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea prezentului regulament la cinci ani de la intrarea sa în vigoare și, ulterior, din cinci în cinci ani.

Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, pe baza informațiilor primite periodic de la statele membre, un raport privind aplicarea prezentului regulament la trei ani de la intrarea sa în vigoare și, ulterior, din trei în trei ani. Raportul respectiv evaluează, în special, dacă în domeniul de aplicare al prezentului regulament ar trebui să fie incluse și alte active, dacă procedura de informare aplicabilă numerarului neînsoțit este adecvată scopului și dacă pragul pentru numerarul neînsoțit ar trebui revizuit.

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Articolul 20 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 5 alineatul (4a) și articolul 15 literele (a), (b), (d) și (e) se aplică de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Anexa I – titlul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Instrumente negociabile la purtător, mărfuri utilizate ca rezerve de valoare cu un grad ridicat de lichiditate și carduri preplătite care sunt considerate numerar în conformitate cu punctele (ii), (iii) și (iv) de la articolul 2 alineatul (1) litera (a)

Instrumente negociabile la purtător, mărfuri utilizate ca rezerve de valoare cu un grad ridicat de lichiditate și carduri preplătite anonime care sunt considerate numerar în conformitate cu punctele (ii), (iii) și (iv) de la articolul 2 alineatul (1) litera (a)

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Următoarele carduri preplătite sunt considerate numerar în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (a) punctul (iv):

3.  Următoarele carduri preplătite anonime sunt considerate numerar în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (a) punctul (iv):

(1)

  JO C 246, 28.7.2017, p. 22.


EXPUNERE DE MOTIVE

I- Contextul propunerii

În contextul luptei împotriva terorismului și crimei organizate, trebuie luate măsuri la nivel european pentru a pune capăt finanțării acestor activități infracționale și, prin urmare, pentru a pune capăt exploatării de către infractori a diferitelor norme naționale referitoare la controalele numerarului. O abordare globală la nivelul UE privind controlul mișcărilor de numerar la intrarea sau la ieșirea din Uniunea Europeană este necesară nu numai pentru a garanta buna funcționare a pieței interne, ci și pentru a proteja cetățenii și societățile comerciale din Uniune.

Administrațiile vamale sunt în prima linie pentru realizarea acestui obiectiv, întrucât acestea sunt responsabile de efectuarea controalelor asupra traficului de călători, precum și de controlul transporturilor transfrontaliere externe de mărfuri. Cooperarea dintre administrațiile vamale naționale trebuie să fie îmbunătățită, pentru a împiedica infractorii să eludeze controlul numerarului la frontierele externe ale UE.

La 21 decembrie 2016, Comisia Europeană a adoptat un pachet de măsuri pentru a completa și a consolida cadrul juridic al UE în domeniul combaterii spălării banilor și a fluxurilor ilicite de numerar, precum și privind înghețarea și confiscarea bunurilor. Aceste propuneri au loc în contextul angajamentelor asumate în Planul de acțiune împotriva finanțării terorismului din februarie 2016.

Printre aceste măsuri, Comisia Europeană propune îmbunătățirea actualului Regulament privind controlul mișcărilor de numerar, adoptat în 2005, cu scopul de a controla mișcările de numerar la intrarea sau la ieșirea din UE. Temeiul juridic al prezentei propuneri este articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care stabilește principiul apropierii dispozițiilor de drept intern din statele membre care au ca obiect instituirea și funcționarea pieței interne, precum și articolul 33, care prevede consolidarea cooperării vamale dintre statele membre și dintre acestea și Comisie.

Modificările propuse de Comisie au ca scop înăsprirea controalelor asupra persoanelor care intră sau ies din UE având asupra lor 10 000 EUR sau mai mult, în numerar sau în mărfuri prețioase, sau în cazurile în care acestea sunt trimise prin colete poștale sau cu transporturi de marfă. De asemenea, modificările vor permite autorităților să acționeze și cu privire la sume mai mici decât pragul declarației vamale de 10 000 EUR, în cazurile în care există suspiciuni de activități infracționale, precum și pentru a îmbunătăți schimbul de informații dintre autorități și statele membre.

În special, propunerea extinde definiția noțiunii de „numerar” la aur și alte bunuri cu valoare mare, precum și la cardurile de plată preplătite, care nu sunt legate de un cont financiar și care, în prezent, nu sunt acoperite de declarația vamală standard. Cazul numerarului neînsoțit este, de asemenea, acoperit de propunere.

De asemenea, propunerea permite autorităților competente să rețină temporar numerar atunci când detectează mișcări ale unor sume sub valoarea pragului și care par să fie legate de activități ilegale, ceea ce nu este cazul în regulamentul actual.

În sfârșit, propunerea are ca obiectiv asigurarea unei aplicări uniforme a controalelor, prin competențele de executare conferite Comisiei cu privire la criteriile privind gestionarea riscurilor, normele pentru schimbul de informații, modelele utilizate pentru comunicare și sistemul care permite schimbul de date, precum și furnizarea de informații de către statele membre către Comisie.

II - Poziția raportorilor

Raportorii salută obiectivul general al propunerii de actualizare și îmbunătățire a actualului regulament. Având în vedere evenimentele recente, a devenit evident faptul că cei care spală bani și care finanțează terorismul au reușit să găsească modalități de a eluda normele europene privind controlul numerarului.

Principalele modificări propuse de raportori urmăresc să consolideze regulamentul, prin clarificarea anumitor dispoziții esențiale, în special a celor privind definirea și diferențierea „numerarului însoțit” și a „numerarului neînsoțit”, precum și privind desemnarea persoanei responsabile de a efectua declarația de numerar însoțit. Aceasta din urmă a fost definită astfel încât să cuprindă orice persoană fizică ce intră sau iese din Uniune și transportă numerar asupra sa, în bagaje sau în mijloacele de transport în care persoana respectivă trece frontiera externă, indiferent de legătura existentă între persoana respectivă și numerar (proprietar sau destinatarul preconizat).

În plus, pentru a facilita investigațiile autorităților competente și pentru a asigura o identificare clară a persoanelor implicate, datele care trebuie incluse într-o declarație au fost extinse și au fost specificate pentru persoanele fizice și persoanele juridice.

În vederea clarificării conceptului de „gestionare a riscurilor”, au fost adăugate trimiteri la definiția din Regulamentul nr. 952/2013 și la dispoziția din Directiva 2015/849 care vizează evoluțiile privind „evaluarea riscurilor”. Ca un aspect important, din motive de eficiență, raportorii consideră necesară aplicarea articolul 290 din TFUE în locul articolul 291 din TFUE, iar modificarea corespunzătoare este propusă în proiectul de raport.

Raportorii sunt convinși că realizarea obiectivului urmărit de prezenta propunere presupune atât armonizarea la nivel european a executării controalelor de către autoritățile naționale competente, cât și apropierea sancțiunilor pentru nerespectarea obligațiilor aplicate la nivel național. Comisia ar trebui să adopte măsuri pentru a asigura aplicarea uniformă a controalelor de către autoritățile competente, iar statele membre ar trebui să țină seama de jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și a Curții Europene a Drepturilor Omului în ceea ce privește sancțiunile vamale, care ar trebui să se bazeze pe principiul proporționalității.

Una dintre îmbunătățirile esențiale din regulament este aceea privind schimbul de date. În acest sens, raportorii ar prefera o acțiune rapidă și sugerează, după consultarea experților în domeniu, să se aplice direct sistemul de schimb de date informatice CIS+, care să fie utilizat de către toate statele membre. Acest sistem este eficient și ușor de utilizat și, pentru a preveni criminalitatea în cel mai eficient mod posibil, raportorii propun, de asemenea, ca statele membre să comunice informațiile în termen de cel mult trei de zile lucrătoare de la data la care le-au colectat, în loc de o lună, cum se prevede în prezent în regulament.

În aceeași perspectivă, raportorii propun crearea unei unități europene de informații financiare, pentru a îmbunătăți cooperarea în materie de coordonare dintre autoritățile de anchetă și care ar permite transmiterea fără întârziere a informațiilor colectate de către unitățile naționale. Având în vedere natura dinamică și în schimbare a chestiunilor abordate în prezentul regulament, raportorii au propus, de asemenea, o clauză de revizuire solidă, care permite o actualizare periodică a regulamentului o dată la trei ani, pentru a se ține pasul cu capacitățile tehnice și cu progresele celor care comit fraude.

În cele din urmă, raportorii sunt de acord cu opiniile exprimate de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, care salută dispoziția privind o perioadă maximă de păstrare a datelor cu caracter personal stocate de către autoritățile competente și de către unitățile de informații financiare.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Controlul fluxurilor de numerar care intră sau ies din Uniune

Referințe

COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD)

Data prezentării la PE

22.12.2016

 

 

 

Comisii competente în fond

Data anunțului în plen

ECON

19.1.2017

LIBE

19.1.2017

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

JURI

19.1.2017

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

JURI

25.1.2017

 

 

 

Raportori

Data numirii

Mady Delvaux

29.6.2017

Juan Fernando López Aguilar

29.6.2017

 

 

Articolul 55 – Procedura reuniunilor comune ale comisiilor

Data anunțului în plen

6.7.2017

Examinare în comisie

21.11.2017

 

 

 

Data adoptării

4.12.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

55

3

4

Membri titulari prezenți la votul final

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Monika Beňová, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jonás Fernández, Kinga Gál, Sven Giegold, Brian Hayes, Petr Ježek, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Roberta Metsola, Claude Moraes, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Judith Sargentini, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Birgit Sippel, Helga Stevens, Paul Tang, Traian Ungureanu, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Marie-Christine Vergiat, Miguel Viegas, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Membri supleanți prezenți la votul final

Pál Csáky, Bas Eickhout, Ramón Jáuregui Atondo, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jan Keller, Luigi Morgano, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Barbara Spinelli, Joachim Starbatty, Romana Tomc, Daniele Viotti, Lieve Wierinck

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Zbigniew Kuźmiuk

Data depunerii

8.12.2017


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

55

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Lieve Wierinck

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Martina Anderson, Martin Schirdewan, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Miguel Viegas

PPE

Asim Ademov, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Brian Hayes, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Roberta Metsola, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Dariusz Rosati, Anne Sander, Romana Tomc, Traian Ungureanu, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Monika Beňová, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jan Keller, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Claude Moraes, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Birgit Sippel, Paul Tang, Daniele Viotti, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Bas Eickhout, Sven Giegold, Judith Sargentini, Molly Scott Cato

3

-

EFDD

David Coburn

ENF

Gerolf Annemans, Auke Zijlstra

4

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Joachim Starbatty, Helga Stevens

EFDD

Marco Valli

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Notă juridică