ДОКЛАД     ***I
PDF 831kWORD 99k
8.12.2017
PE 606.190v02-00 A8-0396/2017

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на изпълнението на Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар, за установяване на процедура за нотификация за разрешителни режими и изисквания, свързани с услугите, и за изменение на Директива 2006/123/ЕО и Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар

(COM(2016)0821 – C8‑0011/2017 – 2016/0398(COD))

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Докладчик: Серхио Гутиерес Прието

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на изпълнението на Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар, за установяване на процедура за нотификация за разрешителни режими и изисквания, свързани с услугите, и за изменение на Директива 2006/123/ЕО и Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар

(COM(2016)0821 – C8‑0011/2017 – 2016/0398(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2016)0821),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, член 53, параграф 1, член 62 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0011/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Бундестага и Бундесрата на Федерална република Германия и от Национално събрание и Сената на Френската република в рамките на протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 31 май 2017 г.(1),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0396/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Ефективното осигуряване на изпълнението на предвидените в Директива 2006/123/ЕО разпоредби за вътрешния пазар на услугите следва да се укрепи, като се подобри съществуващата процедура за нотификация, установена с тази директива по отношение на националните разрешителни режими и определени изисквания, отнасящи се както за достъпа до дейности на самостоятелна заетост, така и тяхното упражняване. Следва да се улесни предотвратяването на приемането на национални разпоредби, установяващи изисквания и разрешителни режими, които противоречат на Директива 2006/123/ЕО. Настоящата директива се прилага, без да се засягат правомощията на Комисията съгласно Договорите и задължението на държавите членки да спазват разпоредбите на правото на Съюза.

(6)  Ефективното осигуряване на изпълнението на предвидените в Директива 2006/123/ЕО разпоредби за вътрешния пазар на услугите следва да се укрепи, като се подобри съществуващата процедура за нотификация, установена с тази директива по отношение на националните разрешителни режими и определени изисквания, отнасящи се както за достъпа до дейности на самостоятелна заетост, така и тяхното упражняване. Диалогът между Комисията и държавите членки следва да се улесни, за да се предотврати приемането на национални разпоредби, установяващи изисквания и разрешителни режими, които противоречат на Директива 2006/123/ЕО и които ще доведат до разпокъсването на единния пазар, както и за да се сведе до минимум броят на новите дела за установяване на нарушение. Настоящата директива се прилага, без да се засягат правомощията, предоставени на Комисията и на Съда съгласно Договорите и правата и задълженията на държавите членки, произтичащи от тях.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Задължението за нотифициране, установено с настоящата директива, следва да се прилага за регулаторни мерки на държавите членки, като например законови, подзаконови и административни разпоредби от общ характер или други обвързващи правила от общ характер, включително правилата на професионалните организации за колективно регулиране на достъпа до дейности по предоставяне на услуги или тяхното упражняване. Задължението за предоставяне на информация, от друга страна, не следва да се прилага по отношение на индивидуалните решения, издадени от националните органи.

(7)  Задължението за нотифициране, установено с настоящата директива, следва да се прилага за регулаторни мерки на държавите членки, като например законови, подзаконови и административни разпоредби от общ характер или други обвързващи правила от общ характер, включително правилата на професионалните организации или сдружения за колективно регулиране на достъпа до дейности по предоставяне на услуги или тяхното упражняване.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7а)  Задължението за нотифициране, установено с настоящата директива, следва да не се прилага по отношение на решенията, чийто адресат е конкретен доставчик на услуги, и по отношение на проектите за правила, установени в договорени от социалните партньори колективни споразумения, които не се считат за изисквания по смисъла на настоящата директива. Освен това то следва да не се прилага за мерките за отмяна на разрешителни режими или изисквания или за мерките за изпълнение на обвързващите актове на Съюза, когато посочените актове съдържат точни разпоредби, подлежащи на изпълнение, и не е предвидена възможност за различия между държавите членки при транспонирането и прилагането на посочените актове.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б)  С цел да се улесни постигането на съответствие от страна на държавите членки със задължението за нотифициране, установено с настоящата директива, Комисията следва да предостави насоки относно практическите аспекти на процедурата за нотифициране, по-специално за общинските и местните органи. С цел да се гарантира, че задължението за нотифициране за тези органи е пропорционално, проектите за мерки за изпълнение на разрешителни режими или изисквания, които вече са били нотифицирани на Комисията и приети от съответната държава членка на национално равнище и които не изменят съдържанието на съответните нотифицирани режими или изисквания, следва да не подлежат на нотифициране.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 7 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7в)  Изменения или промени на проект за мерки, който вече е предмет на текуща процедура за нотифициране, които са въведени от парламентите на държавите членки на национално или регионално равнище в съответствие с тяхната парламентарна процедура, следва да не бъдат обхванати от задължението за предварително нотифициране. Съответната държава членка обаче следва да нотифицира посочените изменения на Комисията незабавно и не по-късно от две седмици след тяхното приемане.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Задължението на държавите членки да нотифицират проектите за мерки, предвиждащи разрешителните режими или изискванията, посочени в член 4 от настоящата директива, най-малко три месеца преди приемането им е предназначено да гарантира съответствието на мерките, които ще бъдат приети, с Директива 2006/123/ЕО. За да бъде ефективна процедурата за нотификация, следва да се провежда консултация относно нотифицираните мерки достатъчно време преди тяхното приемане. Това е необходимо за стимулиране на доброто сътрудничество и прозрачността между Комисията и държавите членки, както и за по-нататъшно развитие на обмена между Комисията и националните органи относно новите или изменените разрешителни режими и определени изисквания, обхванати от Директива 2006/123/ЕО, в съответствие с член 4, параграф 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). С цел да се осигури ефективността на процедурата, нарушението на задължението за нотифициране или за неприемане на нотифицираната мярка, включително през периода след получаване на сигнал, следва да се счита за съществено процесуално нарушение от сериозно естество, що се отнася до неговите последици по отношение на частноправните субекти.

(8)  Задължението на държавите членки да нотифицират проектите за мерки, предвиждащи разрешителните режими или изискванията, посочени в член 4 от настоящата директива, преди приемането им е предназначено да гарантира съответствието на мерките, които ще бъдат приети, с Директива 2006/123/ЕО. За да бъде ефективна процедурата за нотификация, следва да се провежда консултация относно нотифицираните мерки достатъчно време преди тяхното приемане. Това е необходимо за стимулиране на доброто сътрудничество и прозрачността между Комисията и държавите членки, както и за по-нататъшно развитие на обмена между Комисията и националните органи относно новите или изменените разрешителни режими и определени изисквания, обхванати от Директива 2006/123/ЕО, в съответствие с член 4, параграф 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). С цел да се осигури ефективността на процедурата, нарушението на задължението за нотифициране или липсата на нотификация за дадена мярка в рамките на сроковете, определени в настоящата директива, следва да се счита за съществено процедурно нарушение от сериозно естество, що се отнася до неговите последици по отношение на частноправните субекти.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  В духа на прозрачност и сътрудничество, когато са направени съществени изменения на проекта за мярка, обект на текуща процедура за нотификация по настоящата директива, Комисията, другите държави членки и заинтересованите страни следва своевременно да бъдат уведомени за тези изменения от нотифициращата държава членка. Не следва да се съобщават изменения от чисто технически характер.

(9)  В духа на прозрачност и сътрудничество, когато са направени съществени изменения на проекта за мярка, обект на текуща процедура за нотификация по настоящата директива, Комисията, другите държави членки и заинтересованите страни следва своевременно да бъдат уведомени за тези изменения от нотифициращата държава членка и следва да им бъде дадена възможността да представят обратна информация относно съответните изменения. Нотифицирането на съществени изменения следва да не променя в значителна степен сроковете, определени за консултациите. В тези случаи нотифициращата държава членка следва да нотифицира съответните промени най-малко един месец преди тяхното приемане. Не следва да се съобщават изменения от чисто технически характер.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Информацията, която трябва да бъде представена от нотифициращата държава членка, следва да е достатъчна, за да се оцени съответствието с Директива 2006/123/ЕО, и по-специално пропорционалността на нотифицирания(то) разрешителен режим или изискване. Следователно, в съответствие с практиката на Съда на Европейския съюз (СЕС), тази информация следва да изяснява преследваната цел от обществен интерес, да посочва как нотифицираният(то) разрешителен режим или изискване е необходим(о) и обоснован(о) за постигането на тази цел, и да обясни по какъв начин той(то) е пропорционален(но) в това отношение; поради това тя следва да съдържа обяснения защо мярката е подходяща, защо не надхвърля необходимото за постигане на целта и защо няма алтернативни и по-малко ограничителни средства на разположение. Причините, посочени от съответната държава членка като обосновка, следва да се придружават от подходящи доказателства и от анализ на пропорционалността на нотифицираната мярка.

(10)  Информацията, която трябва да бъде представена от нотифициращата държава членка, следва да е достатъчна, за да се оцени съответствието с Директива 2006/123/ЕО, и по-специално пропорционалността на нотифицирания(то) разрешителен режим или изискване. Следователно, в съответствие с практиката на Съда на Европейския съюз (СЕС), тази информация следва да изяснява преследваната цел от обществен интерес, да разяснява как нотифицираният(то) разрешителен режим или изискване е необходим(о) и обоснован(о) за постигането на тази цел и по какъв начин той(то) е пропорционален(но) с оглед на постигането на посочената цел. Поради това нотифицираният разрешителен режим или нотифицираното изискване следва да съдържа достатъчно обяснения защо той(то) е подходящ(о), защо не надхвърля необходимото за постигане на целта и защо няма алтернативни, по-малко ограничителни средства на разположение.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 10 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10а)  Чрез дерогация от обичайната процедура за нотифициране следва да е възможно държавите членки при изключителни обстоятелства да действат бързо при възникването на извънредни ситуации във връзка със сериозни и непредвидими обстоятелства, свързани с публичната политика, обществената сигурност, общественото здраве или опазването на околната среда. Това изключение следва да не използва за заобикаляне на прилагането на процедурата за нотифициране, установена с настоящата директива. В резултат на това държавите членки следва да нотифицират всички съответни приети мерки на Комисията, заедно със съдържанието им и с основанията за неотложността, довели до тяхното приемане, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от датата, на която тези спешни мерки са били приети.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Задължението за нотифициране, посочено в Директива 2006/123/ЕО, изисква държавите членки да информират Комисията и другите държави членки за изисквания, попадащи в обхвата на член 15, параграф 2, член 16, параграф 1, трета алинея и член 16, параграф 3, първо изречение от Директива 2006/123/ЕО. Прилагането на тази директива показа, че разрешителните режими и изискванията, свързани с разрешителните режими, застраховката за професионална отговорност, гаранциите или подобни обезпечения, както и мултидисциплинарните ограничения са често използвани и могат да представляват сериозни пречки пред единния пазар на услугите. Съответно те следва също да бъдат обхванати от задължението за нотифициране, за да се улесни осигуряването на съответствие на проектите за законови, подзаконови и административни разпоредби на съответните държави членки с Директива 2006/123/ЕО. Изискванията, посочени в член 16, параграф 2 от Директива 2006/123/ЕО, са обхванати от задължението за нотифициране, доколкото те попадат в приложното поле на член 16, параграф 3.

(12)  Задължението за нотифициране, посочено в Директива 2006/123/ЕО, изисква държавите членки да информират Комисията и другите държави членки за изисквания, попадащи в обхвата на член 15, параграф 2, член 16, параграф 1, трета алинея и член 16, параграф 3, първо изречение от Директива 2006/123/ЕО. Прилагането на тази директива показа, че разрешителните режими или изискванията, свързани с разрешителните режими, застраховката за професионална отговорност, професионалните правила относно търговските съобщения, професионалните правила за търговски съобщения, гаранциите или подобни обезпечения, както и мултидисциплинарните ограничения са често използвани и могат да представляват сериозни пречки пред единния пазар на услугите. Съответно те следва също да бъдат обхванати от задължението за нотифициране, за да се улесни осигуряването на съответствие на проектите за законови, подзаконови и административни разпоредби на съответните държави членки с Директива 2006/123/ЕО. Изискванията, посочени в член 16, параграф 2 от Директива 2006/123/ЕО, са обхванати от задължението за нотифициране, доколкото те попадат в приложното поле на член 16, параграф 3.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Настоящата директива предвижда период за консултации с продължителност три месеца, за да се позволи оценка на нотифицирания проект за мерки, както и ефективен диалог с нотифициращата държава членка. За да бъдат консултациите действително ефикасни и за да се предостави възможност на държавите членки, Комисията и заинтересованите страни да предоставят коментарите си, държавите членки трябва да нотифицират проектите за мерки най-малко три месеца преди приемането им. Нотифициращите държави членки следва да вземат предвид направените коментари относно нотифицирания проект за мерки в съответствие с правото на Съюза.

(13)  По принцип настоящата директива предвижда период за консултации с продължителност три месеца, за да се позволи оценка на нотифицирания проект за мерки, както и ефективен диалог с нотифициращата държава членка. За да бъдат консултациите действително ефикасни и за да се предостави възможност на държавите членки и на Комисията да предоставят коментари или забележки, държавите членки трябва да нотифицират проектите за мерки най-малко три месеца преди приемането им. В случай че коментарите се отнасят до съвместимостта на нотифицираната мярка с разпоредбите на Директива 2006/123/ЕО, държавите членки, Комисията и заинтересованите страни могат да споделят също така и по-общи коментари с цел, inter alia, да обменят най-добри практики и да засилят сътрудничеството си и обмена на информация като цяло. Когато нотификацията се отнася само до изменения на вече нотифицирания проект за мярка, който е предмет на консултация, съответната нотификация за изменения следва да бъде предмет на по-кратък период на консултации от един месец. Нотифициращите държави членки следва да вземат предвид направените коментари относно нотифицирания проект за мерки или нотифицираните промени в съответствие с правото на Съюза. Ако нотифициращата държава членка реши да не приеме нотифицирания проект за мярка, тя следва също така да може да оттегли нотификацията си по всяко време.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Когато след консултациите Комисията все още има опасения относно съответствието на нотифицирания проект за мерки с Директива 2006/123/ЕО, тя може да подаде сигнал за това до нотифициращата държава членка, като ѝ даде възможност да приведе своя проект за мерки в съответствие с правото на ЕС. Този сигнал следва да включва обяснение на опасенията на Комисията относно правните аспекти. Получилата такъв сигнал нотифицираща държава членка не трябва да приема нотифицираната мярка в продължение на три месеца.

(14)  Когато след консултациите Комисията все още има опасения относно съответствието на нотифицирания проект за мерки с Директива 2006/123/ЕО, тя може да подаде сигнал за това до нотифициращата държава членка, като ѝ даде възможност да представи допълнителни разяснения или да приведе своя проект за мерки в съответствие с правото на Съюза. Този сигнал следва да включва подробно обяснение на опасенията на Комисията или на други държави членки относно правните аспекти. Получилата такъв сигнал нотифицираща държава членка не трябва да приема нотифицирания проект за мярка в продължение на три месеца.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Неизпълнението на задължението за нотифициране на проект за мерки най-малко три месеца преди приемането им и/или на задължението за неприемане на нотифицираните мерки през този период и, според случая, в рамките на три месеца след сигнала, следва да се счита за съществено процесуално нарушение от сериозно естество, що се отнася до неговите последици по отношение на частноправните субекти.

(15)  Неизпълнението на задължението за нотифициране на проект за мерки или на промени във вече нотифициран проект за мерки или на мерки, приети в съответствие с настоящата директива в рамките на определения срок, следва да се счита за съществено процедурно нарушение от сериозно естество, що се отнася до неговите последици по отношение на частноправните субекти.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  С цел да се гарантира ефективността, ефикасността и последователността на процедурата за нотификация, Комисията следва да запази правомощието си да приема решения, с които да изисква от въпросната държава членка да се въздържи от приемането на нотифицираните мерки или, ако вече са приети, да ги отмени, когато те нарушават Директива 2006/123/ЕО.

(16)  С цел да се гарантира ефективността, ефикасността и последователността на процедурата за нотификация, по отношение на разрешителните режими или изискванията, попадащи в обхвата на член 4, букви а), в), г) и д), следва да е възможно Комисията да приема препоръки, с които изисква от въпросната държава членка да адаптира съответните нотифицирани мерки, да се въздържа от тяхното приемане или, ако те вече са приети, да ги отмени, за да се отговори на сериозните опасения относно съответствието на съответните мерки с Директива 2006/123/ЕО. По отношение на изискванията, които попадат в обхвата на член 4, буква б), Комисията следва да запази правомощието си да приема решения, с които да изисква от въпросната държава членка да се въздържи от приемането на нотифицираните мерки или, ако те вече са приети, да ги отмени, когато те нарушават Директива 2006/123/ЕО. Съгласно член 263 от ДФЕС Съдът на Европейския съюз е компетентен да извършва преглед на законосъобразността на определени актове, приети от Комисията, включително жалби, подадени от държави членки. Съгласно член 258 ДФЕС, ако Комисията, след като предостави на държавата членка възможност да представи своите съображения, приеме мотивирано становище, което гласи, че съответната държава членка не е изпълнила задължение, произтичащо от Договорите, и ако държавата членка не се съобрази с посоченото мотивирано становище, Комисията може да отнесе въпроса до Съда на Европейския съюз.

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  На заинтересованите трети страни следва да се предостави достъп до нотификациите, изпратени от държавите членки, за да може те да бъдат уведомени за планираните разрешителни режими или изисквания, свързани с услугите, на пазарите, на които те действително извършват дейност или потенциално биха могли да извършват такава, и за да им се даде възможност да представят своите коментари в тази връзка.

(17)  С цел да се насърчи прозрачността между държавите членки, на заинтересованите трети страни следва да се предостави достъп до нотификациите, изпратени от държавите членки, така че те да бъдат уведомени за планираните или въведените разрешителни режими или изисквания, свързани с услугите, на пазарите, на които те действително извършват дейност или потенциално биха могли да извършват такава, както и възможност да представят обратна информация в тази връзка. Комисията следва да улесни възможността за представяне на коментари относно нотификациите, направени от държавите членки в рамките на срока за консултации, и да информира засегнатата държава членка за съответната обратна информация, ако счита това за необходимо. Комисията следва да изпрати на засегнатата държава членка обратната информация от заинтересованите трети страни само в случай че счита, че обратната информация е по същество и ще допринесе в значителна степен за оценката от страна на държавата членка на въпросната мярка.

Изменение    16

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  „приемане“ означава решението, с което в съответната държава членка законовата, подзаконовата или административната разпоредба от общ характер става окончателна в съответствие с приложимата процедура.

б)  „приемане“ означава решението, с което в съответната държава членка проектът за мярка става окончателен в съответствие с приложимата процедура.

Изменение    17

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки нотифицират на Комисията всеки проект за мярка, която въвежда нови изисквания и разрешителни режими, посочени в член 4, или изменя съществуващи изисквания или разрешителни режими.

1.  Държавите членки нотифицират на Комисията всеки проект за мярка, която въвежда нови изисквания и разрешителни режими, посочени в член 4, или изменя съществено съществуващи изисквания или разрешителни режими.

Изменение    18

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Чрез дерогация от параграф 1 държавите членки не са задължени да нотифицират на Комисията:

 

а)  проектите за мерки, които се състоят единствено в отмяна на разрешителни режими или действащи изисквания;

 

б)  проектите за мерки за изпълнение на разрешителни режими или изисквания, които вече са нотифицирани на Комисията и приети от съответните държави членки на национално равнище и които не изменят обхвата и съдържанието и не правят вече нотифицираните разрешителни режими или изисквания по-рестриктивни за установяването или за трансграничното предоставяне на услуги;

 

в)  проекти за мерки, посредством които държавите членки постигат съответствие с обвързващите актове на Съюза, с които се уреждат специфични изисквания относно достъпа до дейности по предоставяне на услуги или тяхното упражняване, доколкото тези изисквания са изрично предвидени и съответните актове на Съюза изискват тяхното единно транспониране.

Изменение    19

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато държава членка изменя нотифицирания проект за мярка, което води до значително разширяване на нейния обхват или съдържание, до съкращаване на първоначално предвидения срок за изпълнение, до добавяне на изисквания или разрешителни режими или до по-големи ограничения за установяването или трансграничното предоставяне на услуги вследствие на тези изисквания или разрешителни режими, тя нотифицира измененията на вече нотифицирания по силата на параграф 1 проект за мярка, като включва обяснение за целта и съдържанието на измененията. В такъв случай предходната нотификация се счита за оттеглена.

2.  Когато държава членка изменя съществено нотифицирания проект за мярка, който е предмет на текуща процедура за нотификация, като изменя неговия обхват или съдържание, като съкращава срока за изпълнение или като добавя изисквания или разрешителни режими за установяването или за трансграничното предоставяне на услуги, съответната държава членка изменя първоначалната нотификация за проекта за мярка и нотифицира промените на съответния проект за мярка на Комисията, като включва обяснение за неговите цели и съдържание.

Изменение    20

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Държавите членки не са задължени да нотифицират, преди тяхното приемане, измененията на проект за мярка, който вече е обект на текуща процедура за нотификация, направена от парламента на държава членка на национално или регионално равнище. Съответната държава членка може да приеме такива мерки с промените и ги съобщава на Комисията незабавно, но не по-късно от две седмици след тяхното приемане.

Изменение    21

Предложение за директива

Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Проектите за мерки, посочени в параграфи 1 и 2, се нотифицират на Комисията най-малко три месеца преди приемането им.

3.  Проектите за мерки, посочени в параграф 1, се нотифицират на Комисията най-малко три месеца преди приемането им.

 

Промените, посочени в параграф 2, се нотифицират на Комисията най-малко един месец преди приемането им.

Изменение    22

Предложение за директива

Член 3 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Задължението за нотифициране на проект за мярка преди неговото приемане в съответствие с параграф 3 не се прилага, когато дадена държава членка трябва да приеме спешна мярка много бързо поради сериозни и непредвидими обстоятелства, свързани с публичната политика, обществената сигурност, общественото здраве или опазването на околната среда. Съответната държава членка нотифицира на Комисията спешната мярка, нейното съдържание и основанията за неотложността, довели до приемането на мярката. Тя прави това незабавно и при всички случаи не по-късно от деня, в който съответната спешна мярка е приета.

 

При получаване на нотификацията за спешната мярка Комисията преценява дали обстоятелствата, довели до използването на процедурата по спешност, са основателни.

Изменение    23

Предложение за директива

Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Нарушението на някое от задълженията, посочени в член 3, параграфи 1, 2 и 3 или в член 6, параграф 2, представлява съществено процесуално нарушение от сериозно естество, що се отнася до неговите последици по отношение на частноправните субекти.

4.  Нарушението на някое от задълженията, посочени в параграфи 1, 1а, 2, 2а, 3 и 3a от настоящия член и в член 6, параграф 2 представлява съществено процедурно нарушение от сериозно естество, що се отнася до неговите последици по отношение на частноправните субекти.

Изменение    24

Предложение за директива

Член 3 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В тази информация се посочват наложителните причини, свързани с обществения интерес, както и съображенията, поради които нотифицираният(то) разрешителен режим или изискване не е дискриминационен(но) въз основа на националността или местопребиваването, и поради които е пропорционален(но).

В тази информация се посочват наложителните причини, свързани с обществения интерес, и се обяснява защо нотифицираният(то) разрешителен режим или изискване не е дискриминационен(но) и е необходим(о) и пропорционален(но) във връзка с гарантирането на постигането на поставената цел.

Изменение    25

Предложение за директива

Член 3 – параграф 5 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тази информация включва оценка, която демонстрира, че не съществуват по-малко ограничителни мерки, както и конкретни доказателства, които да подкрепят доводите, изложени от нотифициращата държава членка.

заличава се

Изменение    26

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  професионалните правила относно търговските съобщения, посочени в член 24, параграф 2 от Директива 2006/123/ЕО.

Изменение    27

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  След получаване на нотификация от държавата членка, посочена в член 3, параграфи 1 и 2, Комисията информира нотифициращата държава членка за пълнотата на получената нотификация.

заличава се

Изменение    28

Предложение за директива

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Считано от датата, на която Комисията информира нотифициращата държава членка за пълнотата на получената нотификация, се провежда консултация с максимална продължителност от три месеца между нотифициращата държава членка, другите държави членки и Комисията.

2.  След като проектът за мярка бъде нотифициран, се провежда консултация с максимална продължителност от три месеца между нотифициращата държава членка, другите държави членки и Комисията. Тази консултация започва от датата, на която Комисията получи нотификацията.

Изменение    29

Предложение за директива

Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Комисията и държавите членки могат в срок от два месеца, считано от началото на периода на консултации, посочен в параграф 2, да представят коментари на нотифициращата държава членка.

3.  Комисията и държавите членки могат в срок от два месеца, считано от началото на периода за консултации, посочен в параграф 2, да представят на нотифициращата държава членка или коментари, гласящи, че нотифицираната мярка може да е несъвместима с Директива 2006/123/ЕО, или други забележки.

Изменение    30

Предложение за директива

Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Нотифициращата държава членка отговаря на коментарите на Комисията или на другите държави членки в срок от един месец след получаването им и преди приемането на нотифицираната мярка, като или обяснява как тези коментари ще бъдат взети предвид при приемането на нотифицираната мярка, или посочва причините, поради които тези коментари не могат да бъдат взети под внимание.

4.  Нотифициращата държава членка отговаря на коментарите на Комисията или на другите държави членки в срок от един месец след получаването им, като или обяснява как тези коментари ще бъдат взети предвид при приемането на нотифицираната мярка, или посочва причините, поради които тези коментари не могат да бъдат взети под внимание.

Изменение    31

Предложение за директива

Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Ако нито Комисията, нито държавите членки са представили коментари по нотифицирания проект за мярка в рамките на двумесечния срок, посочен в параграф 3, периодът за консултации се прекратява незабавно.

5.  Ако нито Комисията, нито държавите членки са представили коментари по нотифицирана мярка в рамките на двумесечния срок, посочен в параграф 3, и нотифициращата държава членка не е внесла изменения в първоначалната нотификация, периодът за консултации се прекратява незабавно. Когато нотификацията е извършена в съответствие с член 3, параграф 3, първа алинея, нотифициращата държава членка може след това да пристъпи към приемането на проекта за мярка, без това приемане да представлява нарушение на посочения член.

Изменение    32

Предложение за директива

Член 5 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а.  Нотификация в съответствие с член 3, параграф 2 е предмет на едномесечни консултации, считано от датата на нейното получаване. През този период Комисията и държавите членки могат да представят коментари по въпроса за съвместимостта на нотифицирания проект за мярка с Директива 2006/123/ЕО или да представят други забележки.

Изменение    33

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Преди изтичането на периода за консултации, посочен в член 5, параграф 2, Комисията може да сигнализира на нотифициращата държава членка своите опасения за съвместимостта на нотифицирания проект за мярка с Директива 2006/123/ЕО и за намерението си да приеме решение съгласно член 7.

1.  Преди изтичането на периода за консултации, посочен в член 5, параграфи 2 и 5а, Комисията може да сигнализира на нотифициращата държава членка своите опасения, които следва да разясни подробно, за съвместимостта на нотифицирания проект за мярка с Директива 2006/123/ЕО и за намерението си да приеме препоръка или решение съгласно член 7.

Изменение    34

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Комисията може да подаде сигнал в срок от три месеца след изменението на нотификацията, предвидена в член 3, параграф 2а.

Изменение    35

Предложение за директива

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  След получаване на този сигнал нотифициращата държава членка не следва да приема проекта за мярката в продължение на три месеца след приключването на периода за консултации.

2.  След получаване на сигнал съгласно параграф 1 нотифициращата държава членка не следва да приема проекта за мярката в продължение на три месеца след приключването на периода за консултации. Получаването на сигнал не възпрепятства държавата членка да приеме съответния законов, подзаконов или административен акт след изтичането на тримесечния срок.

 

В срок от един месец след получаването на сигнал в съответствие с параграфи 1 и 1а, нотифициращата държава членка представя на Комисията разяснение относно съвместимостта на нотифицираната мярка с Директива 2006/123/ЕО или изменя или отменя съответната мярка, за да гарантира съответствието с посочената директива.

Изменение    36

Предложение за директива

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато Комисията подаде сигнал в съответствие с член 6, параграф 1, тя може в рамките на период от три месеца след датата на приключване на периода на консултации, посочен в член 5, параграф 2, да приеме решение, с което обявява проекта за мярка за несъвместим с Директива 2006/123/ЕО и изисква от съответната държава членка да се въздържа от приемането на проекта за мярка или, ако такава мярка е била приета в нарушение на член 3, параграф 3 или член 6, параграф 2, тя да бъде отменена.

Когато Комисията подаде сигнал в съответствие с член 6, параграфи 1 и 1а във връзка с изисквания, попадащи в обхвата на член 4, буква б), и ако Комисията продължава да има сериозни опасения относно мярката, нотифицирана в съответствие с член 3, параграфи 1, 2, 2а и 3а, тя може в срок от три месеца след датата на сигнала да приеме решение, с което изисква от съответната държава членка да се въздържа от приемането на нотифицираната мярка или да я отмени.

 

Когато Комисията е подала сигнал в съответствие с член 6, параграфи 1 и 1а във връзка с разрешителни режими или изисквания, попадащи в обхвата на член 4, букви а), в), г) и д) и ако Комисията продължава да има сериозни опасения относно мярката, нотифицирана в съответствие с член 3, параграфи 1, 2, 2а и 3а, тя може в срок от три месеца след датата на сигнала да приеме препоръка, с която изисква от съответната държава членка да се въздържа от приемането на нотифицираната мярка или да я отмени.

Изменение    37

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията публикува на специално създаден за целта уебсайт нотификациите, направени от държавите членки по член 3, параграфи 1 и 2, и свързаните с тях приети мерки.

Комисията публикува на специално създаден за целта публичен уебсайт нотификациите, направени от държавите членки по член 3, параграф 1, и измененията на първоначални нотификации съгласно член 3, параграфи 2 и 2а, приетите спешни мерки съгласно член 3, параграф 3а, свързаните с тях приети мерки съгласно член 3, параграф 7 и препоръките или решенията, приети съгласно член 7.

 

Комисията предоставя на заинтересованите страни възможността да предоставят по електронен път обратна информация относно публикуваните нотификации или да сигнализират на Комисията за проекти за мерки или приети мерки, които не са били нотифицирани в съответствие с настоящата директива. При получаване на такава обратна информация или сигнали от заинтересованите страни Комисията информира незабавно съответната държава членка.

Изменение    38

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки определят компетентния орган, отговарящ на национално равнище за процедурата за нотификация, установена с настоящата директива.

Държавите членки съобщават на Комисията органа, отговарящ на национално равнище за процедурата за нотификация, установена с настоящата директива. Определянето на този орган не засяга разпределянето на функциите и правомощията между органите в рамките на националните системи.

Изменение    39

Предложение за директива

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Не по-късно от [36 месеца след крайния срок за транспониране на настоящата директива] и най-много на всеки пет години след това Комисията предоставя на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет доклад относно прилагането на настоящата директива.

1.  Не по-късно от [36 месеца след крайния срок за транспониране на настоящата директива] поне на всеки пет години след това Комисията предоставя на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет доклад относно прилагането на настоящата директива, включително оценка на евентуални злоупотреби, целящи да се избегне прилагането на процедурата за нотифициране, установена с настоящата директива.

(1)

  ОВ C 288, 31.8.2017 г., стр. 43.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

На 10 януари 2017 г. Комисията представи предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на изпълнението на Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар, в което се установяват процедура за нотификация за разрешителни режими и изисквания, свързани с услугите. Разглежданото предложение е част от поредица от действия на Комисията, целящи подобряването на функционирането на единния пазар на услуги. То е съсредоточено върху процедурните аспекти за подобряване на прилагането и изпълнението на задължението за нотифициране, установено в Директива 2006/123/ЕО („Директивата за услугите“).

Условия при подготовката на предложението

Съществуващата процедура на нотифициране за изисквания относно доставчиците на услуги съгласно Директивата за услугите не допринесе в необходимата степен за правилното и пълно прилагане на директивата, тъй като нейното прилагане като процедура не беше успешно. Това на свой ред води до разходи за потребителите и бизнеса поради разпокъсания единен пазар на услуги, както и до високи административни разходи поради нарушения за националните администрации и Комисията, когато тя предприема действия (в 40% от случаите на нарушения процедурата е задействана поради новоприети национални разпоредби, които не са в съответствие с Директивата за услугите).

Предложението е придружено от оценка на въздействието, като Комисията заключава, че тъй като съществуващата процедура на нотифициране не успява да постигне своите цели, се счита за необходимо ЕС да предприеме действия за коригирането на установени слабости, за да се превърне процедурата на нотифициране в ефективен и ефикасен инструмент за по-добро прилагане на действащата Директива за услугите.

Целта на посочената директива е да се гарантира съответствието на националните правила за въвеждане на разрешителни режими или определени изисквания с Директивата за услугите, приложими съгласно нейния обхват, и да се полагат усилия за предотвратяване на нарушения.

Поради това целите на разглежданото предложение са да се повиши ефикасността на процедурата на нотифициране, да се подобри качеството и съдържанието на подаваните нотификации, да се обхванат допълнителните изисквания, за които прилагането на Директивата за услугите показа, че могат да представляват важни пречки пред вътрешния пазар на услуги, както и да се изяснят правните последици при липса на нотифициране. Крайният резултат ще бъде по-добро изпълнение и гарантиране на прилагането на Директивата за услугите в нейния настоящ вид.

Общи забележки

Докладчикът приветства предложението като част от законодателния пакет за услугите. То засилва процедурните стъпки на задължението за нотифициране, изяснява процедурите и има за цел по-голяма прозрачност, за да се подобри прилагането на Директивата за услугите.

1. Задължение за нотифициране

Като се има предвид, че предложението се основава на задължението за нотифициране, предвидено в Директивата за услугите, то предвижда конкретно задължение за държавите членки да нотифицират проектите за мерки, включително онези, които са били изменени от националните парламенти в хода на разглеждането им, заедно с придружаващата информация. То също така уточнява последиците от неспазване на задълженията за нотифициране. Определят се строги срокове, за да стане процедурата за нотифициране ефикасна и ефективна. Докладчикът счита, че е необходимо да се гарантират законодателните правомощия на държавите членки, по-специално процедурите на техните национални парламенти, и поради това предлага изменения в това отношение.

Освен това процедурата на нотифициране, ако бъде приложена в абсолютно изражение, би създала допълнителна административна тежест, която може да не е пропорционални на преследваните цели, особено що се отнася до общинските и местните органи. С цел да се гарантира пропорционална процедура по отношение на посочените органи, докладчикът счита, че проектите за мерки за изпълнение на разрешителни режими или изисквания, които вече са били нотифицирани на Комисията и приети от засегнатите държави членки на национално равнище, следва да не подлежат на нотифициране.

2. Национални парламенти

Предложената директива също така установява тримесечна процедура на консултации с участието на нотифициращата държава членка, другите държави членки и Комисията, което дава възможност да се представят коментари във връзка с нотифицираните мерки. В случай че Комисията изрази опасения („сигнал“) относно съвместимостта на нотифицирания проект за мярка с Директивата за услугите, нотифициращата държава членка не приема съответната мярка за срок от 3 месеца след приключването на посочения период на консултации. В този случай Комисията може да издаде своето решение и се предвиждат съответните условия, които, наред с другото, обхващат измененията от страна на парламента. Докладчикът счита, че докато правомощията на Комисията да приема решение, установени в Директивата за услугите, следва да се запазят, националните парламенти не могат да бъдат възпирани да приемат въпросната мярка. Поради това посоченият нов елемент в предложението на Комисията следва да бъде премахнат и да се предвидят само последващи действия.

Заключения

Докладчикът счита, че настоящото предложение ще доведе до по-добро спазване на задължението за нотифициране, установено с Директивата за услугите, ще повиши прозрачността и ще засили диалога между държавите членки и Комисията, а вследствие на това ще подобри и прилагането на посочената директива.

Докладчикът също така счита, че засиленият подход към нотификациите, предприет от Комисията в определени случаи, би могъл да доведе до намеса в законодателните правомощия на национално равнище и да създаде административна тежест за националните администрации, особено местните и общинските органи. В тази връзка докладчикът съзира необходимост от редица изменения с цел да се осигури подобрена процедура за нотифициране в отговор на изразените опасения.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Изпълнението на Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар, за установяване на процедура за нотификация за разрешителни режими и изисквания, свързани с услугите, и за изменение на Директива 2006/123/ЕО и Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар

Позовавания

COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD)

Дата на представяне на ЕП

12.1.2017

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

IMCO

19.1.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

Дата на обявяване в заседание

CONT

19.1.2017

ECON

19.1.2017

EMPL

19.1.2017

ENVI

19.1.2017

 

ITRE

19.1.2017

CULT

19.1.2017

JURI

19.1.2017

LIBE

19.1.2017

 

PETI

19.1.2017

 

 

 

Недадени становища

Дата на решението

CONT

24.1.2017

ECON

21.3.2017

EMPL

9.2.2017

ENVI

31.1.2017

 

ITRE

28.2.2017

CULT

23.1.2017

JURI

22.3.2017

LIBE

13.2.2017

 

PETI

28.2.2017

 

 

 

Докладчици

Дата на решението

Sergio Gutiérrez Prieto

25.1.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

8.6.2017

12.7.2017

28.9.2017

11.10.2017

Дата на приемане

4.12.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

7

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Pascal Arimont, Dita Charanzová, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Kaja Kallas, Roberta Metsola, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Jonathan Bullock, Rupert Matthews, Bogdan Brunon Wenta, Flavio Zanonato

Дата на внасяне

8.12.2017


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

30

+

ALDE

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Rupert Matthews, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Antonio López-Istúriz White, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Lambert van Nistelrooij, Ivan Štefanec

S&D

Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Flavio Zanonato

7

-

EFDD

Jonathan Bullock, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong

Verts/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация