MIETINTÖ     ***I
PDF 468kWORD 90k
8.12.2017
PE 606.190v02-00 A8-0396/2017

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palveluista sisämarkkinoilla annetun direktiivin 2006/123/EY täytäntöönpanosta, palveluihin liittyviä lupajärjestelmiä ja vaatimuksia koskevasta ilmoitusmenettelystä sekä direktiivin 2006/123/EY ja hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta

(COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

Esittelijä: Sergio Gutiérrez Prieto

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palveluista sisämarkkinoilla annetun direktiivin 2006/123/EY täytäntöönpanosta, palveluihin liittyviä lupajärjestelmiä ja vaatimuksia koskevasta ilmoitusmenettelystä sekä direktiivin 2006/123/EY ja hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta

(COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0821),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 53 artiklan 1 kohdan, 62 artiklan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0011/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Saksan liittopäivien ja Saksan liittoneuvoston sekä Ranskan kansalliskokouksen ja Ranskan senaatin toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 31. toukokuuta 2017 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön (A8‑0396/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Direktiivissä 2006/123/EY annettujen, palvelujen sisämarkkinoita koskevien sääntöjen tosiasiallista täytäntöönpanoa olisi vahvistettava parantamalla direktiivillä perustettua ilmoitusmenettelyä, joka koskee kansallisia lupajärjestelmiä ja tiettyjä vaatimuksia sekä itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi ryhtymisen että itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimisen osalta. Olisi voitava estää helpommin direktiivin 2006/123/EY vastaisten vaatimusten ja lupajärjestelmien vahvistamista koskevien kansallisten säännösten hyväksyminen. Tällä direktiivillä ei rajoiteta perussopimusten mukaista komission toimivaltaa eikä jäsenvaltioiden velvollisuutta noudattaa unionin lainsäädäntöä.

(6)  Direktiivissä 2006/123/EY annettujen, palvelujen sisämarkkinoita koskevien sääntöjen tosiasiallista täytäntöönpanoa olisi vahvistettava parantamalla direktiivillä perustettua ilmoitusmenettelyä, joka koskee kansallisia lupajärjestelmiä ja tiettyjä vaatimuksia sekä itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi ryhtymisen että itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimisen osalta. Komission ja jäsenvaltioiden välistä vuoropuhelua olisi helpotettava, jotta voidaan estää direktiivin 2006/123/EY vastaisten vaatimusten ja lupajärjestelmien vahvistamista koskevien kansallisten säännösten hyväksyminen, sillä se johtaisi sisämarkkinoiden pirstoutumiseen, ja jotta voidaan minimoida uusien rikkomistapausten määrä. Tällä direktiivillä ei rajoiteta perussopimusten mukaista komission ja unionin tuomioistuimen toimivaltaa eikä siitä johtuvia jäsenvaltioiden oikeuksia ja velvollisuuksia.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Tällä direktiivillä vahvistettavaa ilmoitusvelvollisuutta olisi sovellettava jäsenvaltioiden sääntelytoimenpiteisiin, kuten yleisluonteisiin lakeihin, asetuksiin ja hallinnollisiin määräyksiin tai muihin yleisluonteisiin sitoviin sääntöihin, mukaan luettuna ammattialajärjestöjen hyväksymät säännöt, joilla säännellään kollektiivisesti palvelutoiminnan aloittamista tai harjoittamista. Ilmoitusvelvollisuutta ei pitäisi toisaalta soveltaa kansallisten viranomaisten tekemiin yksittäisiin päätöksiin.

(7)  Tällä direktiivillä vahvistettavaa ilmoitusvelvollisuutta olisi sovellettava jäsenvaltioiden sääntelytoimenpiteisiin, kuten yleisluonteisiin lakeihin, asetuksiin ja hallinnollisiin määräyksiin tai muihin yleisluonteisiin sitoviin sääntöihin, mukaan luettuna ammattialajärjestöjen tai -yhdistysten hyväksymät säännöt, joilla säännellään kollektiivisesti palvelutoiminnan aloittamista tai harjoittamista.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Tällä direktiivillä vahvistettua ilmoitusvelvollisuutta ei tulisi soveltaa päätöksiin, jotka koskevat tiettyä palveluntarjoajaa tai alustaviin sääntöihin, jotka on vahvistettu työmarkkinaosapuolten neuvottelemissa työehtosopimuksissa ja joiden ei katsota olevan tässä direktiivissä tarkoitettuja vaatimuksia. Lisäksi sitä ei tulisi soveltaa toimenpiteisiin, joilla kumotaan lupajärjestelmiä tai vaatimuksia, tai toimenpiteisiin, joilla pannaan täytäntöön sitovia unionin säädöksiä, jos näihin säädöksiin sisältyy täytäntöön pantavia tarkkoja säännöksiä, eikä jäsenvaltioiden välillä saa olla eroavuuksia näiden säädösten saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä ja niiden täytäntöönpanossa.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 b)  Jotta tässä direktiivissä vahvistetun ilmoitusvelvollisuuden noudattaminen olisi jäsenvaltioille helpompaa, komission olisi annettava ilmoitusmenettelyn käytännön näkökohtia koskevia ohjeita erityisesti kunnallis- ja paikallisviranomaisille. Kyseisten viranomaisten ilmoitusvelvollisuuden oikeasuhteisuuden varmistamiseksi ilmoitusta ei tulisi tehdä sellaisten lupajärjestelmien tai -vaatimusten täytäntöönpanoa koskevista toimenpideluonnoksista, jotka on jo ilmoitettu komissiolle ja hyväksytty asianomaisessa jäsenvaltiossa kansallisella tasolla ja joilla ei muuteta kyseisten ilmoitettujen järjestelmien tai vaatimusten sisältöä.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 c)  Ennakkoilmoitusvelvollisuutta ei tulisi soveltaa jäsenvaltioiden parlamenttien parlamentaarisen menettelynsä mukaisesti kansallisella tai alueellisella tasolla tekemiin muutoksiin, jotka koskevat ilmoitusmenettelyn kohteena jo olevia toimenpideluonnoksia. Asianomaisten jäsenvaltioiden on kuitenkin ilmoitettava tällaisista muutoksista komissiolle viipymättä ja viimeistään kahden viikon kuluttua niiden hyväksymisestä.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Jäsenvaltioiden velvollisuudella, jonka mukaan niiden on ilmoitettava vähintään kolme kuukautta ennen sellaisten toimenpideluonnosten hyväksymistä, jotka koskevat tämän direktiivin 4 artiklassa tarkoitettuja lupajärjestelmiä tai vaatimuksia, on tarkoitus varmistaa, että annettavat toimenpiteet ovat direktiivin 2006/123/EY mukaisia. Jotta ilmoitusmenettely olisi tehokas, ilmoitetuista toimenpiteistä olisi järjestettävä kuuleminen riittävän ajoissa ennen niiden hyväksymistä. Tämä on aiheellista, jotta edistetään toimivaa yhteistyötä ja avoimuutta komission ja jäsenvaltioiden välillä ja parannetaan edelleen tiedonvaihtoa komission ja kansallisten viranomaisten välillä direktiivin 2006/123/EY piiriin kuuluvista uusista tai muutetuista lupajärjestelmistä ja tietyistä vaatimuksista Euroopan unionista tehdyn SEU-sopimuksen 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Jos jäsenvaltio rikkoo ilmoitusvelvollisuutta tai velvollisuutta olla hyväksymättä ilmoitettu toimenpide, mukaan luettuna varoituksen vastaanottamista seuraavan kauden aikana, tätä olisi menettelyn vaikuttavuuden varmistamiseksi pidettävä vakavana olennaisena menettelyvirheenä, kun otetaan huomioon sen vaikutukset yksittäisiin henkilöihin.

(8)  Jäsenvaltioiden velvollisuudella, jonka mukaan niiden on tehtävä ilmoitus ennen sellaisten toimenpideluonnosten hyväksymistä, jotka koskevat tämän direktiivin 4 artiklassa tarkoitettuja lupajärjestelmiä tai vaatimuksia, on tarkoitus varmistaa, että annettavat toimenpiteet ovat direktiivin 2006/123/EY mukaisia. Jotta ilmoitusmenettely olisi tehokas, ilmoitetuista toimenpiteistä olisi järjestettävä kuuleminen riittävän ajoissa ennen niiden hyväksymistä. Tämä on aiheellista, jotta edistetään toimivaa yhteistyötä ja avoimuutta komission ja jäsenvaltioiden välillä ja parannetaan edelleen tiedonvaihtoa komission ja kansallisten viranomaisten välillä direktiivin 2006/123/EY piiriin kuuluvista uusista tai muutetuista lupajärjestelmistä ja tietyistä vaatimuksista Euroopan unionista tehdyn SEU-sopimuksen 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Jos jäsenvaltio rikkoo ilmoitusvelvollisuutta tai ei ilmoita toimenpiteestä tässä direktiivissä säädetyn määräajan kuluessa, tätä olisi menettelyn vaikuttavuuden varmistamiseksi pidettävä vakavana olennaisena menettelyvirheenä, kun otetaan huomioon sen vaikutukset yksittäisiin henkilöihin.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Jos toimenpideluonnokseen, joka on tämän direktiivin mukaisen ilmoitusmenettelyn kohteena, tehdään merkittäviä muutoksia, ilmoittavan jäsenvaltion olisi avoimuuden ja yhteistyön hengessä tiedotettava komissiolle, jäsenvaltioille ja sidosryhmille tällaisista muutoksista hyvissä ajoin. Pelkästään toimituksellisista muutoksista ei tarvitse ilmoittaa.

(9)  Jos toimenpideluonnokseen, joka on tämän direktiivin mukaisen ilmoitusmenettelyn kohteena, tehdään merkittäviä muutoksia, ilmoittavan jäsenvaltion olisi avoimuuden ja yhteistyön hengessä tiedotettava komissiolle, jäsenvaltioille ja sidosryhmille tällaisista muutoksista hyvissä ajoin ja annettava niille mahdollisuus antaa palautetta kyseisistä muutoksista. Merkittävistä muutoksista ilmoittamisen ei tulisi muuttaa huomattavasti kuulemiselle asetettuja määräaikoja. Ilmoittavan jäsenvaltion olisi tällaisissa tapauksissa ilmoitettava kyseisistä muutoksista vähintään kuukautta ennen niiden hyväksymistä. Pelkästään toimituksellisista muutoksista ei tarvitse ilmoittaa.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Ilmoittavan jäsenvaltion toimittamien tietojen olisi oltava riittävät, jotta voidaan arvioida direktiivin 2006/123/EY noudattamista ja erityisesti ilmoitetun lupajärjestelmän tai vaatimuksen oikeasuhteisuutta. Sen vuoksi Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti tällaisista tiedoista olisi selvittävä, mikä haluttu yleistä etua koskeva tavoite on ja miksi ilmoitettu lupajärjestelmä tai vaatimus on tarpeellinen, perusteltu ja oikeasuhteinen tavoitteen saavuttamiseksi; näin ollen tiedoissa olisi selitettävä, miksi se on soveltuva, miksi se ei ylitä sitä mikä on tarpeen ja miksi vaihtoehtoisia ja vähemmän rajoittavia keinoja ei ole käytettävissä. Kyseisen jäsenvaltion esittämiin perusteluihin olisi liitettävä asianmukainen näyttö ja ilmoitetun toimenpiteen oikeasuhteisuutta koskeva analyysi.

(10)  Ilmoittavan jäsenvaltion toimittamien tietojen olisi oltava riittävät, jotta voidaan arvioida direktiivin 2006/123/EY noudattamista ja erityisesti ilmoitetun lupajärjestelmän tai vaatimuksen oikeasuhteisuutta. Sen vuoksi Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti tällaisista tiedoista olisi selvittävä, mikä haluttu yleistä etua koskeva tavoite on ja niissä olisi selitettävä, miksi ilmoitettu lupajärjestelmä tai vaatimus on tarpeellinen, perusteltu ja oikeasuhteinen tavoitteen saavuttamiseksi. Näin ollen ilmoitetussa lupajärjestelmässä tai vaatimuksessa olisi selitettävä riittävästi, miksi se on soveltuva, miksi se ei ylitä sitä mikä on tarpeen ja miksi vaihtoehtoisia ja vähemmän rajoittavia keinoja ei ole käytettävissä.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)  Tavanomaisesta ilmoitusmenettelystä poiketen jäsenvaltioiden olisi voitava toimia nopeasti poikkeustapauksissa, kun ilmenee kiireellisiä asioita, jotka koskevat yleiseen järjestykseen, yleiseen turvallisuuteen, kansanterveyteen tai ympäristönsuojeluun liittyviä vakavia ja ennakoimattomia olosuhteita. Tätä poikkeusta ei tulisi käyttää tässä direktiivissä vahvistetun ilmoitusmenettelyn täytäntöönpanon kiertämiseen. Näin ollen jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava komissiolle kaikista tällaisista hyväksytyistä toimenpiteistä, niiden sisällöstä ja niiden hyväksymiseen johtaneista kiireellisistä syistä ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään sinä päivänä, jolloin kyseiset kiireelliset toimenpiteet hyväksytään.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Direktiivissä 2006/123/EY vahvistettu ilmoitusvelvollisuus edellyttää, että jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle ja muille jäsenvaltioille direktiivin 2006/123/EY 15 artiklan 2 kohdan, 16 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan ja 16 artiklan 3 kohdan ensimmäisen virkkeen soveltamisalaan kuuluvista vaatimuksista. Direktiivin soveltaminen on osoittanut, että lupajärjestelmät tai vaatimukset, jotka liittyvät ammatillisiin vastuuvakuutuksiin, vakuuksiin ja samanlaisiin järjestelyihin sekä monialaista toimintaa koskeviin rajoituksiin, ovat yleisiä ja voivat muodostaa merkittäviä esteitä palvelujen sisämarkkinoilla. Niiden olisi näin ollen myös kuuluttava ilmoitusvelvollisuuden piiriin sen edistämiseksi, että jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten luonnokset olisivat direktiivin 2006/123/EY säännösten mukaisia. Direktiivin 2006/123/EY 16 artiklan 2 kohdassa mainitut vaatimukset kuuluvat ilmoitusvelvollisuuden piiriin siltä osin, kuin ne kuuluvat 16 artiklan 3 kohdan soveltamisalaan.

(12)  Direktiivissä 2006/123/EY vahvistettu ilmoitusvelvollisuus edellyttää, että jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle ja muille jäsenvaltioille direktiivin 2006/123/EY 15 artiklan 2 kohdan, 16 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan ja 16 artiklan 3 kohdan ensimmäisen virkkeen soveltamisalaan kuuluvista vaatimuksista. Direktiivin soveltaminen on osoittanut, että lupajärjestelmät tai vaatimukset, jotka liittyvät ammatillisiin vastuuvakuutuksiin, kaupallista viestintää koskeviin ammatillisiin sääntöihin, vakuuksiin ja samanlaisiin järjestelyihin sekä monialaista toimintaa koskeviin rajoituksiin, ovat yleisiä ja voivat muodostaa merkittäviä esteitä palvelujen sisämarkkinoilla. Niiden olisi näin ollen myös kuuluttava ilmoitusvelvollisuuden piiriin sen edistämiseksi, että jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten luonnokset olisivat direktiivin 2006/123/EY säännösten mukaisia. Direktiivin 2006/123/EY 16 artiklan 2 kohdassa mainitut vaatimukset kuuluvat ilmoitusvelvollisuuden piiriin siltä osin, kuin ne kuuluvat 16 artiklan 3 kohdan soveltamisalaan.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Tässä direktiivissä säädetään kolmen kuukauden kuulemisajasta, jotta voidaan arvioida ilmoitetut toimenpideluonnokset ja käydä toimivaa vuoropuhelua ilmoituksen tehneen jäsenvaltion kanssa. Jotta kuuleminen toimisi käytännössä ja jäsenvaltiot, komissio ja sidosryhmät voisivat toimittaa tosiasiallisesti huomautuksensa, jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava toimenpideluonnoksista vähintään kolme kuukautta ennen niiden hyväksymistä. Ilmoituksen tehneiden jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon ilmoitetusta toimenpideluonnoksesta esitetyt huomautukset unionin lainsäädännön mukaisesti.

(13)  Yleissääntönä on, että tässä direktiivissä säädetään kolmen kuukauden kuulemisajasta, jotta voidaan arvioida ilmoitetut toimenpideluonnokset ja käydä toimivaa vuoropuhelua ilmoituksen tehneen jäsenvaltion kanssa. Jotta kuuleminen toimisi käytännössä ja jäsenvaltiot ja komissio voisivat toimittaa tosiasiallisesti huomautuksia tai kommentteja, jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava toimenpideluonnoksista vähintään kolme kuukautta ennen niiden hyväksymistä. Mikäli huomautukset koskevat sitä, onko ilmoitettu toimenpide direktiivin 2006/123/EY mukainen, jäsenvaltiot, komissio ja sidosryhmät voivat jakaa myös yleisempiä havaintoja muun muassa parhaiden käytäntöjen vaihtamiseksi sekä yhteistyönsä ja yleisen tiedonvaihtonsa vahvistamiseksi. Jos ilmoitus koskee vain muutoksia jo ilmoitettuun toimenpideluonnokseen, jota koskeva kuulemismenettely on meneillään, olisi tällaiseen ilmoitukseen sovellettava lyhyempää, yhden kuukauden kuulemisaikaa. Ilmoituksen tehneiden jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon ilmoitetusta toimenpideluonnoksesta esitetyt huomautukset tai muutokset unionin lainsäädännön mukaisesti. Jos ilmoituksen tehnyt jäsenvaltio päättää, ettei se hyväksy ilmoitettua toimenpideluonnosta, sen olisi myös voitava peruuttaa ilmoitus milloin tahansa.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Jos komissio on edelleen kuulemisen jälkeen huolissaan siitä, että ilmoitettu toimenpideluonnos ei ole direktiivin 2006/123/EY mukainen, se voi antaa ilmoituksen tehneelle jäsenvaltiolle varoituksen ja mahdollisuuden saattaa toimenpideluonnos EU-lainsäädännön mukaiseksi. Varoitukseen olisi sisällyttävä selvitys komission toteamista oikeudellisista ongelmista. Tällaisen varoituksen saaminen tarkoittaa sitä, että ilmoituksen tehnyt jäsenvaltio ei saa hyväksyä ilmoitettua toimenpidettä kolmeen kuukauteen.

(14)  Jos komissio on edelleen kuulemisen jälkeen huolissaan siitä, että ilmoitettu toimenpideluonnos ei ole direktiivin 2006/123/EY mukainen, se voi antaa ilmoituksen tehneelle jäsenvaltiolle varoituksen ja mahdollisuuden toimittaa lisäselvityksiä tai saattaa toimenpideluonnos unionin lainsäädännön mukaiseksi. Varoitukseen olisi sisällyttävä yksityiskohtainen selvitys komission tai muiden jäsenvaltioiden toteamista oikeudellisista ongelmista. Tällaisen varoituksen saaminen tarkoittaa sitä, että ilmoituksen tehnyt jäsenvaltio ei saa hyväksyä ilmoitettua toimenpideluonnosta kolmeen kuukauteen.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Jos jäsenvaltio ei noudata velvollisuutta ilmoittaa toimenpideluonnoksesta vähintään kolme kuukautta ennen sen hyväksymistä ja/tai pidättäytyä ilmoitetun toimenpiteen hyväksymisestä tämän kauden aikana ja tapauksen mukaan varoituksen saamista seuraavien kolmen kuukauden aikana, tätä olisi pidettävä vakavana olennaisena menettelyrikkomuksena ottaen huomioon sen vaikutukset yksittäisiin henkilöihin.

(15)  Jos jäsenvaltio ei noudata velvollisuutta ilmoittaa toimenpideluonnoksesta tai muutoksista jo ilmoitettuihin toimenpideluonnoksiin tai toimenpiteisiin, jotka on hyväksytty tämän direktiivin mukaisesti määräajan kuluessa, tätä olisi pidettävä vakavana olennaisena menettelyrikkomuksena ottaen huomioon sen vaikutukset yksittäisiin henkilöihin.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Ilmoitusmenettelyn tehokkuuden, vaikuttavuuden ja johdonmukaisuuden varmistamiseksi komissiolle olisi annettava valta hyväksyä päätöksiä, joissa edellytetään, että kyseinen jäsenvaltio pidättäytyy hyväksymästä ilmoitettuja toimenpiteitä tai jos ne on jo hyväksytty, kumoaa ne, jos ne ovat direktiivin 2006/123/EY vastaisia.

(16)  Jotta voidaan varmistaa 4 artiklan a, c, d ja e kohdan soveltamisalaan kuuluvia lupajärjestelmiä tai vaatimuksia koskevan ilmoitusmenettelyn tehokkuus, vaikuttavuus ja johdonmukaisuus, komission olisi voitava hyväksyä suosituksia, joissa asianomaista jäsenvaltiota pyydetään hyväksymään kyseiset ilmoitetut toimenpiteet, pidättäytymään hyväksymästä niitä tai, jos ne on jo hyväksytty, kumoamaan ne, jotta otettaisiin huomioon vakavat epäilykset kyseisten toimenpiteiden yhdenmukaisuudesta direktiivin 2006/123/EY kanssa. Niiden vaatimusten osalta, jotka kuuluvat 4 artiklan b kohdan soveltamisalaan, komissiolle olisi annettava valta hyväksyä päätöksiä, joissa edellytetään, että kyseinen jäsenvaltio pidättäytyy hyväksymästä ilmoitettuja toimenpiteitä tai jos ne on jo hyväksytty, kumoaa ne, jos ne ovat direktiivin 2006/123/EY vastaisia. Euroopan unionin tuomioistuimella on SEUT-sopimuksen 263 artiklan mukaisesti toimivalta tutkia tiettyjen komission hyväksymien säädösten laillisuus sekä ratkaista jäsenvaltioiden kanteet. SEUT-sopimuksen 258 artiklassa säädetään, että jos komissio, varattuaan ensin jäsenvaltiolle tilaisuuden esittää huomautuksensa, katsoo, että jäsenvaltio on jättänyt täyttämättä sille perussopimusten mukaan kuuluvan velvollisuuden, ja komissio antaa asiasta lausunnon perusteluineen, eikä jäsenvaltio noudata lausuntoa, komissio voi saattaa asian Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Asianomaisilla kolmansilla osapuolilla olisi oltava mahdollisuus tutustua jäsenvaltioiden lähettämiin ilmoituksiin, jotta ne saisivat tietoonsa suunnitellut palveluihin liittyvät lupajärjestelmät tai tietyt vaatimukset markkinoilla, joilla ne toimivat tosiasiallisesti tai mahdollisesti, ja jotta ne voisivat esittää niistä huomautuksia.

(17)  Jäsenvaltioiden ja asianomaisten kolmansien osapuolten välisen avoimuuden parantamiseksi asianomaisilla kolmansilla osapuolilla olisi oltava mahdollisuus tutustua jäsenvaltioiden lähettämiin ilmoituksiin, jotta ne saisivat tietoonsa suunnitellut tai käyttöön otetut palveluihin liittyvät lupajärjestelmät tai tietyt vaatimukset markkinoilla, joilla ne toimivat tosiasiallisesti tai mahdollisesti, sekä mahdollisuus antaa niistä palautetta. Komission olisi helpotettava mahdollisuutta esittää huomautuksia jäsenvaltioiden kuulemisajan kuluessa tekemistä ilmoituksista ja tiedotettava asianomaiselle jäsenvaltiolle kyseisestä palautteesta, jos se pitää sitä tarpeellisena. Komission olisi lähetettävä asianomaisten kolmansien osapuolten antama palaute asianomaiselle jäsenvaltiolle vain, jos se katsoo, että palaute on merkittävää ja myötävaikuttaisi huomattavasti jäsenvaltion arvioon kyseisestä toimenpiteestä.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  ’hyväksymisellä’ jäsenvaltiossa tehtävää päätöstä, jonka seurauksena yleisluonteisesta laista, asetuksesta tai hallinnollisesta määräyksestä tulee lopullinen sovellettavan menettelyn mukaisesti.

b)  ’hyväksymisellä’ jäsenvaltiossa tehtävää päätöstä, jonka seurauksena toimenpideluonnoksesta tulee lopullinen sovellettavan menettelyn mukaisesti.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista toimenpideluonnoksista, joilla otetaan käyttöön 4 artiklassa tarkoitettuja uusia vaatimuksia tai lupajärjestelmiä tai muutetaan olemassa olevia vaatimuksia tai lupajärjestelmiä.

1.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista toimenpideluonnoksista, joilla otetaan käyttöön 4 artiklassa tarkoitettuja uusia vaatimuksia tai lupajärjestelmiä tai muutetaan merkittävästi olemassa olevia vaatimuksia tai lupajärjestelmiä.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioita ei velvoiteta ilmoittamaan komissiolle

 

a)  toimenpideluonnoksista, joiden tarkoituksena on yksinomaan kumota lupajärjestelmiä tai olemassa olevia vaatimuksia;

 

b)  toimenpideluonnoksista, joilla pannaan täytäntöön lupajärjestelmiä tai vaatimuksia, jotka on jo ilmoitettu komissiolle ja hyväksytty kansallisella tasolla asianomaisessa jäsenvaltiossa ja jotka eivät muuta soveltamisalaa tai sisältöä tai tee jo hyväksytyistä lupajärjestelmistä tai vaatimuksista rajoittavampia sijoittautumisen tai rajat ylittävän palveluntarjonnan kannalta;

 

c)  toimenpideluonnoksista, joiden avulla jäsenvaltio noudattaa sitovia unionin säädöksiä, joilla säännellään palvelutoiminnan aloittamista tai harjoittamista koskevia erityisiä vaatimuksia, siltä osin kuin kyseisistä vaatimuksista nimenomaisesti säädetään, ja kyseisissä unionin säädöksissä edellytetään niiden yhdenmukaista saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos jäsenvaltio muuttaa ilmoitettua toimenpideluonnosta niin, että sen soveltamisala tai sisältö laajenee merkittävästi tai alun perin suunniteltu täytäntöönpanoaikataulu lyhenee tai vaatimukset tai lupajärjestelmät lisääntyvät tai vaatimuksista tai lupajärjestelmistä tulee rajoittavampia sijoittautumisen tai valtioiden rajat ylittävän palveluntarjonnan kannalta, sen on ilmoitettava aiemmin 1 kohdan mukaisesti ilmoitetusta muutetusta toimenpideluonnoksesta uudelleen ja sisällytettävä ilmoitukseen selitys muutosten tavoitteesta ja sisällöstä. Tällöin aiempaa ilmoitusta on pidettävä peruutettuna.

2.  Jos jäsenvaltio muuttaa merkittävästi ilmoitusmenettelyn kohteena olevaa toimenpideluonnosta niin, että sen soveltamisala tai sisältö muuttuu tai täytäntöönpanoaikataulu lyhenee tai vaatimukset tai lupajärjestelmät lisääntyvät sijoittautumisen tai valtioiden rajat ylittävän palveluntarjonnan kannalta, jäsenvaltion on muutettava toimenpideluonnosta koskevaa alkuperäistä ilmoitusta ja ilmoitettava toimenpideluonnokseen tehdyistä muutoksista komissiolle ja sisällytettävä ilmoitukseen selitys sen tavoitteesta ja sisällöstä.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jäsenvaltioita ei velvoiteta ilmoittamaan jäsenvaltion parlamentin kansallisella tai alueellisella tasolla jo ilmoitusmenettelyn kohteena olevaan toimenpideluonnokseen tekemistä muutoksista ennen niiden hyväksymistä. Asianomainen jäsenvaltio voi hyväksyä kyseiset toimenpiteet muutoksineen ja sen on ilmoitettava niistä komissiolle ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kahden viikon kuluttua niiden hyväksymisestä.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista toimenpideluonnoksista on ilmoitettava komissiolle vähintään kolme kuukautta ennen niiden hyväksymistä.

3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista toimenpideluonnoksista on ilmoitettava komissiolle vähintään kolme kuukautta ennen niiden hyväksymistä.

 

Edellä 2 kohdassa tarkoitetuista muutoksista on ilmoitettava komissiolle vähintään kuukautta ennen niiden hyväksymistä.

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Velvollisuutta ilmoittaa toimenpideluonnoksesta ennen sen hyväksymistä 3 kohdan mukaisesti ei sovelleta, jos jäsenvaltion on hyväksyttävä kiireellinen toimenpide erittäin nopeasti yleiseen järjestykseen, yleiseen turvallisuuteen, kansanterveyteen tai ympäristönsuojeluun liittyvien vakavien ja ennakoimattomien olosuhteiden vuoksi. Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle kiireellisestä toimenpiteestä, sen sisällöstä ja sen hyväksymiseen johtaneista kiireellisistä syistä. Jäsenvaltion on toimittava näin ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään sinä päivänä, jolloin kyseinen kiireinen toimenpide hyväksytään.

 

Saatuaan ilmoituksen kiireellisestä toimenpiteestä komissio arvioi, ovatko kiireellisyysmenettelyn käyttöön johtaneet olosuhteet perusteltuja.

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jonkin 3 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tai 6 artiklan 2 kohdassa säädetyn velvollisuuden rikkomista pidetään vakavana olennaisena menettelyvirheenä, kun otetaan huomioon sen vaikutukset yksittäisiin henkilöihin.

4.  Jonkin tämän artiklan 1, 1 a, 2, 2 a, 3 ja 3 a kohdassa ja 6 artiklan 2 kohdassa säädetyn velvollisuuden rikkomista pidetään vakavana olennaisena menettelyvirheenä, kun otetaan huomioon sen vaikutukset yksittäisiin henkilöihin.

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Näissä tiedoissa on yksilöitävä pääasiallinen syy, joka liittyy tavoiteltuun yleiseen etuun, ja annettava syyt, joiden vuoksi ilmoitettu lupajärjestelmä tai vaatimus ei ole syrjivä kansalaisuuden tai asuinpaikan perusteella ja joiden vuoksi se on oikeasuhteinen.

Näissä tiedoissa on yksilöitävä pääasiallinen syy, joka liittyy tavoiteltuun yleiseen etuun, ja annettava selitys syistä, joiden vuoksi ilmoitettu lupajärjestelmä tai vaatimus ei ole syrjivä ja joiden vuoksi se on tarpeellinen ja oikeasuhteinen tavoitteen saavuttamisen varmistamiseksi.

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Näihin tietoihin on sisällyttävä arviointi, jossa osoitetaan, että vähemmän rajoittavia keinoja ei ole käytettävissä, sekä erityistä näyttöä, joka tukee ilmoituksen tehneen jäsenvaltion esittämiä perusteluja.

Poistetaan.

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  direktiivin 2006/123/EY 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut kaupallista viestintää koskevat ammatilliset säännöt;

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Saatuaan jäsenvaltiolta 3 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen komissio ilmoittaa ilmoituksen tehneelle jäsenvaltiolle saadun ilmoituksen vaatimuksenmukaisuudesta.

Poistetaan.

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siitä päivästä lähtien, jona komissio ilmoittaa ilmoituksen tehneelle jäsenvaltiolle saadun ilmoituksen vaatimuksenmukaisuudesta, käynnistyy ilmoituksen tehneen jäsenvaltion, muiden jäsenvaltioiden ja komission välinen kuuleminen, jonka kesto on enintään kolme kuukautta.

2.  Sen jälkeen, kun toimenpideluonnoksesta on ilmoitettu, käynnistyy ilmoituksen tehneen jäsenvaltion, muiden jäsenvaltioiden ja komission välinen kuuleminen, jonka kesto on enintään kolme kuukautta. Kuuleminen alkaa sinä päivänä, jona komissio saa ilmoituksen.

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio ja jäsenvaltiot voivat kahden kuukauden kuluessa 2 kohdassa tarkoitetun kuulemisajan alkamisesta toimittaa huomautuksia ilmoituksen tehneelle jäsenvaltiolle.

3.  Komissio ja jäsenvaltiot voivat kahden kuukauden kuluessa 2 kohdassa tarkoitetun kuulemisajan alkamisesta toimittaa ilmoituksen tehneelle jäsenvaltiolle huomautuksia joko ilmoitetun toimenpiteen mahdollisesta yhteensopimattomuudesta direktiivin 2006/123/EY kanssa tai muita havaintoja.

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Ilmoituksen tehneen jäsenvaltion on vastattava komission tai muiden jäsenvaltioiden sille toimittamiin huomautuksiin yhden kuukauden kuluessa niiden saamisesta ja ennen ilmoitetun toimenpiteen hyväksymistä joko selittämällä, miten huomautukset otetaan huomioon ilmoitetussa toimenpiteessä, tai esittämällä syyt, joiden vuoksi huomautuksia ei voida ottaa huomioon.

4.  Ilmoituksen tehneen jäsenvaltion on vastattava komission tai muiden jäsenvaltioiden sille toimittamiin huomautuksiin yhden kuukauden kuluessa niiden saamisesta joko selittämällä, miten huomautukset otetaan huomioon ilmoitetussa toimenpiteessä, tai esittämällä syyt, joiden vuoksi huomautuksia ei voida ottaa huomioon.

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jos komissio tai muut jäsenvaltiot eivät ole toimittaneet ilmoitetusta toimenpideluonnoksesta huomautuksia 3 kohdassa tarkoitetun kahden kuukauden kuluessa, kuulemisaika päättyy välittömästi.

5.  Jos komissio tai muut jäsenvaltiot eivät ole toimittaneet ilmoitetusta toimenpiteestä huomautuksia 3 kohdassa tarkoitetun kahden kuukauden kuluessa eikä ilmoituksen tehnyt jäsenvaltio ole tehnyt muutoksia alkuperäiseen ilmoitukseen, kuulemisaika päättyy välittömästi. Jos ilmoitus on tehty 3 artiklan 3 kohdan 1 alakohdan mukaisesti, ilmoituksen tehnyt jäsenvaltio voi hyväksyä toimenpideluonnoksen kyseistä artiklaa rikkomatta.

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Edellä 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehtyyn ilmoitukseen sovelletaan yhden kuukauden kuulemisaikaa, joka alkaa sen vastaanottopäivästä. Tuon ajan kuluessa komissio ja jäsenvaltiot voivat toimittaa huomautuksia siitä, onko ilmoitettu toimenpideluonnos direktiivin 2006/123/EY mukainen tai muita havaintoja.

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Ennen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kuulemisajan päättymistä komissio voi varoittaa ilmoituksen tehnyttä jäsenvaltiota, että se on huolissaan siitä, että ilmoitettu toimenpideluonnos ei ole direktiivin 2006/123/EY mukainen, ja ilmoittaa aikeestaan hyväksyä 7 artiklassa tarkoitettu päätös.

1.  Ennen 5 artiklan 2 kohdassa ja 5 a artiklassa tarkoitetun kuulemisajan päättymistä komissio voi varoittaa ilmoituksen tehnyttä jäsenvaltiota, että se on huolissaan siitä, että ilmoitettu toimenpideluonnos ei ole direktiivin 2006/123/EY mukainen ja selittää syyt yksityiskohtaisesti, ja ilmoittaa aikeestaan hyväksyä suositus tai 7 artiklassa tarkoitettu päätös.

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Komissio voi antaa varoituksen kolmen kuukauden kuluessa 3 artiklan 2 a kohdassa tarkoitetusta ilmoitukseen tehdystä muutoksesta.

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Saatuaan tällaisen varoituksen ilmoituksen tehnyt jäsenvaltio ei saa hyväksyä toimenpideluonnosta kolmeen kuukauteen kuulemisajan päättymisen jälkeen.

2.  Saatuaan 1 kohdan mukaisen varoituksen ilmoituksen tehnyt jäsenvaltio ei saa hyväksyä toimenpideluonnosta kolmeen kuukauteen kuulemisajan päättymisen jälkeen. Varoituksen vastaanottaminen ei estä jäsenvaltiota hyväksymästä vastaavaa lakia, asetusta tai hallinnollista määräystä kolmen kuukauden kuulemisajan päätyttyä.

 

Ilmoituksen tehnyt jäsenvaltio toimittaa komissiolle kuukauden kuluessa 1 ja 1 a kohdan mukaisen varoituksen vastaanottamisesta selvityksen toimenpideluonnoksen yhdenmukaisuudesta direktiivin 2006/123/EY kanssa tai muuttaa kyseistä toimenpidettä tai peruuttaa sen varmistaakseen yhdenmukaisuuden kyseisen direktiivin kanssa.

Tarkistus    36

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos komissio on antanut 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti varoituksen, se voi kolmen kuukauden kuluessa 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kuulemisajan päättymisen jälkeen hyväksyä päätöksen, jossa todetaan, että toimenpideluonnos ei ole direktiivin 2006/123/EY mukainen, ja edellyttää, että asianomainen jäsenvaltio pidättäytyy toimenpideluonnoksen hyväksymisestä tai kumoaa sen, jos toimenpide on jo hyväksytty 3 artiklan 3 kohdan tai 6 artiklan 2 kohdan vastaisesti.

Jos komissio on antanut 6 artiklan 1 ja 1 a kohdan mukaisesti varoituksen ja sillä on edelleen vakavia epäilyksiä 3 artiklan mukaisesti ilmoitetusta toimenpiteestä, se voi kolmen kuukauden kuluessa tällaisen ilmoituksen antamisesta hyväksyä päätöksen, jossa asianomaista jäsenvaltiota pyydetään pidättäytymään ilmoitetun toimenpiteen hyväksymisestä tai kumoamaan se.

 

Jos komissio on antanut 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti varoituksen 4 artiklan a, c, d ja e alakohdan soveltamisalaan kuuluvista lupajärjestelmistä tai vaatimuksista ja jos komissiolla on edelleen vakavia epäilyksiä 3 artiklan 1, 2, 2 a ja 3 a kohdan mukaisesti ilmoitetusta toimenpiteestä, se voi kolmen kuukauden kuluessa tällaisen varoituksen antamispäivästä hyväksyä suosituksen, jossa asianomaista jäsenvaltiota kehotetaan pidättäytymään ilmoitetun toimenpiteen hyväksymisestä tai kumoamaan se.

Tarkistus    37

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio julkaisee asiaa käsittelevällä verkkosivulla jäsenvaltioiden 3 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti tekemät ilmoitukset ja niihin liittyvät hyväksytyt toimenpiteet.

Komissio julkaisee asiaa käsittelevällä verkkosivulla jäsenvaltioiden 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti tekemät ilmoitukset ja 3 artiklan 2 ja 2 a kohdan mukaiset alkuperäisiin ilmoituksiin tehdyt muutokset, 3 artiklan 3 a kohdan mukaisesti hyväksytyt kiireelliset toimenpiteet, sekä niihin liittyvät 3 artiklan 7 kohdan mukaiset hyväksytyt toimenpiteet ja suositukset tai 7 artiklan mukaiset päätökset.

 

Komissio antaa sidosryhmille mahdollisuuden toimittaa sähköisesti palautetta julkaistuista ilmoituksista tai varoittaa komissiota toimenpideluonnoksista tai hyväksytyistä toimenpiteistä, joista ei ole ilmoitettu tämän direktiivin mukaisesti. Saatuaan tällaiset palautteet tai varoitukset komissio ilmoittaa asiasta viipymättä asianomaiselle jäsenvaltiolle.

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on nimettävä toimivaltainen viranomainen, joka vastaa tällä direktiivillä perustetun ilmoitusmenettelyn toiminnasta kansallisella tasolla.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viranomainen, joka vastaa tällä direktiivillä perustetun ilmoitusmenettelyn toiminnasta kansallisella tasolla. Tällainen nimeäminen ei vaikuta viranomaisten tehtävien ja toimivallan jakamiseen kansallisissa järjestelmissä.

Tarkistus    39

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen tämän direktiivin soveltamisesta viimeistään [36 months after the date for transposition of this Directive] ja sen jälkeen vähintään viiden vuoden välein.

1.  Komissio esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen tämän direktiivin soveltamisesta sekä arvion siitä, onko tässä direktiivissä vahvistetun ilmoitusmenettelyn soveltamisen kiertämiseksi tehty väärinkäytöksiä viimeistään [36 months after the date for transposition of this Directive] ja sen jälkeen vähintään viiden vuoden välein.

(1)

  EUVL C 288, 31.8.2017, s. 43.


PERUSTELUT

Johdanto

Komissio antoi 10. tammikuuta 2017 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palveluista sisämarkkinoilla annetun direktiivin 2006/123/EY täytäntöönpanosta ja palveluihin liittyviä lupajärjestelmiä ja vaatimuksia koskevasta ilmoitusmenettelystä. Tämä ehdotus on yksi monista toimista, joilla komissio pyrkii parantamaan palveluiden sisämarkkinoiden toimintaa. Siinä keskitytään menettelyä koskeviin näkökohtiin, jotta voidaan parantaa direktiivissä 2006/123/EY (”palveludirektiivi”) vahvistetun ilmoitusvelvollisuuden täytäntöönpanoa ja täytäntöönpanon valvontaa.

Ehdotuksen valmistelun tausta

Voimassa oleva palveludirektiivin mukainen ilmoitusmenettely, joka koskee palvelujentarjoajiin liittyviä vaatimuksia, ei ole edistänyt riittävästi direktiivin asianmukaista ja täysimääräistä täytäntöönpanoa eikä menettelyä ole pantu täytäntöön kaikilta osin. Tämä puolestaan johtaa siihen, että pirstoutuneista palveluiden sisämarkkinoista aiheutuu kustannuksia sekä kuluttajille että liikeyrityksille, ja rikkomuksista seuraa korkeita hallinnollisia kuluja kansallisille hallinnoille sekä komissiolle, kun se ryhtyy toimenpiteisiin (40 prosenttia rikkomistapauksista käynnistetään sellaisten äskettäin hyväksyttyjen kansallisten säännösten vuoksi, jotka eivät ole palveludirektiivin mukaisia).

Ehdotuksen tukena on vaikutustenarviointi, jonka perusteella komissio katsoo, että koska nykyisellä ilmoitusmenettelyllä ei ole saavutettu sille asetettuja tavoitteita, EU:n toimet ovat tarpeen, jotta voidaan korjata havaitut puutteet ja muuttaa ilmoitusmenettely tehokkaaksi ja vaikuttavaksi välineeksi, jolla nykyistä palveludirektiiviä voidaan soveltaa entistä paremmin.

Tämän direktiivin tarkoituksena on varmistaa, että kansalliset säännöt, joilla otetaan käyttöön palveludirektiivin soveltamisalaan kuuluvia lupajärjestelmiä tai tiettyjä vaatimuksia, ovat kyseisen direktiivin mukaisia, ja tarkoituksena on myös pyrkiä estämään rikkomuksia.

Ehdotuksen tavoitteena on siis lisätä ilmoitusmenettelyn tehokkuutta, parantaa toimitettujen ilmoitusten laatua ja sisältöä, käsitellä lisävaatimuksia, jotka voivat muodostaa merkittäviä esteitä palvelujen sisämarkkinoille, kuten palveludirektiivin soveltaminen on osoittanut, ja selkeyttää ilmoittamatta jättämisen oikeudellisia seuraamuksia. Lopullinen tulos olisi nykyisen palveludirektiivin parempi täytäntöönpano ja täytäntöönpanon valvonta.

Yleisiä huomautuksia

Esittelijä suhtautuu myönteisesti tähän ehdotukseen, joka on osa palvelupakettia. Ehdotuksessa vahvistetaan ilmoitusvelvollisuusmenettelyn vaiheet, selkeytetään menettelyä ja pyritään suurempaan avoimuuteen palveludirektiivin täytäntöönpanon parantamiseksi.

1. Ilmoitusvelvollisuus

Ehdotus perustuu palveludirektiivissä vahvistettuun ilmoitusvelvollisuuteen ja siinä määrätään jäsenvaltioiden erityisvelvollisuudesta ilmoittaa toimenpideluonnoksista, mukaan lukien ne, joita kansallinen parlamentti on tarkistanut niitä koskevan käsittelyn kuluessa, sekä toimittaa liitetietoja. Ehdotuksessa myös täsmennetään, mitkä ovat ilmoitusvelvollisuuden noudattamatta jättämisen seuraukset. Jotta ilmoitusmenettelystä saataisiin tehokas ja vaikuttava, säädetään tiukat määräajat. Esittelijä pitää tarpeellisena jäsenvaltioiden lainsäädäntövallan, erityisesti kansallisten parlamenttien menettelyiden, turvaamista ja ehdottaa siksi tähän liittyviä muutoksia.

Lisäksi on mainittava, että jos ilmoitusmenettelyä sovelletaan ehdottoman tarkasti, se loisi lisää hallinnollista rasitusta, joka ei ehkä olisi oikeasuhteista tavoitteisiin nähden, erityisesti kunnallis- ja paikallisviranomaisten kannalta. Kyseisten viranomaisten ilmoitusvelvollisuuden oikeasuhteisuuden varmistamiseksi esittelijä katsoo, ettei ilmoitusta tulisi tehdä sellaisten lupajärjestelmien tai -vaatimusten täytäntöönpanoa koskevista toimenpideluonnoksista, joista on jo ilmoitettu komissiolle ja jotka on hyväksytty jäsenvaltiossa kansallisella tasolla.

2. Kansalliset parlamentit

Direktiiviehdotuksessa otetaan lisäksi käyttöön kolmen kuukauden kuulemisaika ilmoituksen tehneen jäsenvaltion, muiden jäsenvaltioiden ja komission kesken, mikä mahdollistaa huomautusten esittämisen ilmoitetusta toimenpiteestä. Tapauksissa, joissa komissio ilmaisee huolensa (”varoitus”) ilmoitetun toimenpideluonnoksen yhdenmukaisuudesta palveludirektiivin kanssa, ilmoituksen tehnyt jäsenvaltio ei saisi hyväksyä kyseistä toimenpidettä kolmen kuukauteen edellä mainitun kuulemisajan päättymisen jälkeen. Komissio voisi tässä tapauksessa antaa päätöksensä ja määrittää asiaankuuluvat toimet, jotka kattavat muun muassa parlamentaariset tarkistukset. Esittelijä katsoo, että vaikka komission valta tehdä päätöksiä palveludirektiivissä vahvistetulla tavalla olisi säilytettävä, kansallisia parlamentteja ei voida estää hyväksymästä kyseessä olevaa toimenpidettä. Tämä uusi kohta komission ehdotuksessa olisi siksi poistettava ja määritettävä ainoastaan jälkikäteen tehtäviä toimia.

Päätelmät

Esittelijä katsoo, että tämä ehdotus johtaa palveludirektiivissä vahvistetun ilmoitusvelvollisuuden parempaan noudattamiseen, lisää avoimuutta ja vahvistaa jäsenvaltioiden ja komission välistä vuoropuhelua sekä parantaa siten direktiivin täytäntöönpanoa.

Esittelijä on myös sitä mieltä, että komission omaksuma tiukempi kanta ilmoituksiin voisi joissakin tapauksissa vaikuttaa häiritsevästi kansallisiin lainsäädäntöelimiin ja luoda hallinnollisia rasituksia kansallisille hallinnoille, erityisesti paikallis- ja kunnallisviranomaisille. Esittelijä pitää näin ollen tarpeellisena joidenkin tarkistuksien tekemistä, jotta varmistetaan parempi ilmoitusmenettely, jossa edellä ilmaistut huolenaiheet on otettu huomioon.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Palveluista sisämarkkinoilla annetun direktiivin 2006/123/EY täytäntöönpano, palveluihin liittyviä lupajärjestelmiä ja vaatimuksia koskeva ilmoitusmenettely sekä direktiivin 2006/123/EY ja hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttaminen

Viiteasiakirjat

COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

12.1.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

19.1.2017

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CONT

19.1.2017

ECON

19.1.2017

EMPL

19.1.2017

ENVI

19.1.2017

 

ITRE

19.1.2017

CULT

19.1.2017

JURI

19.1.2017

LIBE

19.1.2017

 

PETI

19.1.2017

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

CONT

24.1.2017

ECON

21.3.2017

EMPL

9.2.2017

ENVI

31.1.2017

 

ITRE

28.2.2017

CULT

23.1.2017

JURI

22.3.2017

LIBE

13.2.2017

 

PETI

28.2.2017

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Sergio Gutiérrez Prieto

25.1.2017

 

 

 

Valiokuntakäsittely

8.6.2017

12.7.2017

28.9.2017

11.10.2017

Hyväksytty (pvä)

4.12.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

30

7

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Pascal Arimont, Dita Charanzová, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Kaja Kallas, Roberta Metsola, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Jonathan Bullock, Rupert Matthews, Bogdan Brunon Wenta, Flavio Zanonato

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

8.12.2017


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

30

+

ALDE

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Rupert Matthews, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Antonio López-Istúriz White, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Lambert van Nistelrooij, Ivan Štefanec

S&D

Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Flavio Zanonato

7

-

EFDD

Jonathan Bullock, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong

Verts/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus