SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 808kWORD 93k
8.12.2017
PE 606.190v02-00 A8-0396/2017

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania dyrektywy 2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, określającej procedurę powiadomień w odniesieniu do systemów zezwoleń i wymogów dotyczących usług oraz zmieniającej dyrektywę 2006/123/WE i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym

(COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Sprawozdawca: Sergio Gutiérrez Prieto

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNEW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania dyrektywy 2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, określającej procedurę powiadomień w odniesieniu do systemów zezwoleń i wymogów dotyczących usług oraz zmieniającej dyrektywę 2006/123/WE i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym

(COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0821),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 53 ust. 1, art. 62 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0011/2017),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez Bundestag i niemiecki Bundesrat oraz Zgromadzenie Narodowe Francji i Senat Francji, w których stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 31 maja 2017 r.(1),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A8-0396/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Należy poprawić skuteczność egzekwowania przepisów dotyczących wewnętrznego rynku usług określonych w dyrektywie 2006/123/WE poprzez usprawnienie dotychczasowej procedury powiadomień, określonej w tej dyrektywie, w odniesieniu do krajowych systemów zezwoleń oraz pewnych wymogów dotyczących dostępu do działalności prowadzonej na własny rachunek i prowadzenia takiej działalności. Należy usprawnić zapobieganie przyjmowaniu przepisów krajowych wprowadzających wymogi i systemy zezwoleń sprzeczne z dyrektywą 2006/123/WE. Niniejsza dyrektywa pozostaje bez uszczerbku dla uprawnień Komisji wynikających z traktatów oraz obowiązku przestrzegania przez państwa członkowskie prawa Unii.

(6)  Należy poprawić skuteczność egzekwowania przepisów dotyczących wewnętrznego rynku usług określonych w dyrektywie 2006/123/WE poprzez usprawnienie dotychczasowej procedury powiadomień, określonej w tej dyrektywie, w odniesieniu do krajowych systemów zezwoleń oraz pewnych wymogów dotyczących dostępu do działalności prowadzonej na własny rachunek i prowadzenia takiej działalności. Dialog między Komisją a państwami członkowskimi powinien zostać usprawniony, tak aby zapobiegać przyjmowaniu przepisów krajowych wprowadzających wymogi i systemy zezwoleń, które byłyby sprzeczne z dyrektywą 2006/123/WE i które doprowadziłyby do rozdrobnienia rynku wewnętrznego, oraz aby zminimalizować liczbę nowych postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Niniejsza dyrektywa pozostaje bez uszczerbku dla uprawnień przyznanych Komisji i Trybunałowi Sprawiedliwości na mocy traktatów oraz dla praw i obowiązków państw członkowskich wynikających z traktatów.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Obowiązek powiadomienia określony w niniejszej dyrektywie powinien mieć zastosowanie do środków regulacyjnych państw członkowskich, takich jak przepisy ustawowe, wykonawcze, administracyjne o charakterze ogólnym, lub wszelkich innych wiążących zasad o charakterze ogólnym, w tym zasad przyjmowanych przez organizacje zawodowe w zakresie zbiorowej regulacji dostępu do działalności usługowej lub jej prowadzenia. Obowiązek powiadomienia nie powinien z kolei mieć zastosowania do indywidualnych decyzji wydanych przez organy krajowe.

(7)  Obowiązek powiadomienia określony w niniejszej dyrektywie powinien mieć zastosowanie do środków regulacyjnych państw członkowskich, takich jak przepisy ustawowe, wykonawcze, administracyjne o charakterze ogólnym, lub wszelkich innych wiążących zasad o charakterze ogólnym, w tym zasad przyjmowanych przez organizacje lub stowarzyszenia zawodowe w zakresie zbiorowej regulacji dostępu do działalności usługowej lub jej prowadzenia.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  Obowiązek powiadomienia ustanowiony w niniejszej dyrektywie nie powinien mieć zastosowania do decyzji podjętych wobec określonego usługodawcy ani do projektów przepisów ustanowionych na mocy porozumień zbiorowych wynegocjowanych przez partnerów społecznych, które nie są uznawane za wymogi w rozumieniu niniejszej dyrektywy. Ponadto nie powinien mieć zastosowania do środków uchylających systemy zezwoleń lub wymogi ani do środków wprowadzających w życie wiążące akty Unii, jeżeli akty takie zawierają szczegółowe przepisy, które mają zostać wdrożone, i gdy nie pozostawiono miejsca na rozbieżności między państwami członkowskimi w zakresie transpozycji i wdrażania tych aktów.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7b)  Aby ułatwić państwom członkowskim wywiązywanie się z obowiązku powiadomienia ustanowionego w niniejszej dyrektywie, Komisja powinna przedstawić wytyczne dotyczące praktycznych aspektów procedury powiadomień, w szczególności dla organów gminnych i lokalnych. Aby zagwarantować proporcjonalność nałożonego na te organy obowiązku powiadomienia, obowiązkowi powiadomienia nie powinny podlegać projekty środków wdrażających systemy zezwoleń lub wymogi, które już zostały zgłoszone Komisji i przyjęte przez dane państwo członkowskie na szczeblu krajowym i które nie zmieniają treści tych zgłoszonych systemów lub wymogów.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7c)  Zmiany lub modyfikacje projektów środków będące już przedmiotem trwającej procedury powiadomień, które zostały wprowadzone przez parlamenty państw członkowskich na poziomie krajowym lub regionalnym zgodnie z ich procedurą parlamentarną, nie powinny być objęte obowiązkiem powiadomienia ex ante. Jednakże dane państwo członkowskie powinno niezwłocznie – i nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty przyjęcia zmian – powiadomić o nich Komisję.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Nałożenie na państwa członkowskie obowiązku zgłaszania projektów środków określających systemy zezwoleń i wymogi, o których mowa w art. 4 niniejszej dyrektywy, co najmniej na trzy miesiące przed ich przyjęciem, ma zapewnić zgodność przyjmowanych środków z dyrektywą 2006/123/WE. Aby procedura powiadomień była skuteczna, konsultacje na temat zgłoszonych środków powinny odbywać się z odpowiednim wyprzedzeniem przed ich przyjęciem. We właściwy sposób sprzyja to dobrej współpracy i przejrzystości między Komisją a państwami członkowskimi oraz dalszemu rozwojowi wymiany informacji między Komisją a organami krajowymi w zakresie nowych lub zmienianych systemów zezwoleń oraz pewnych wymogów objętych dyrektywą 2006/123/WE, zgodnie z art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE). W celu zapewnienia skuteczności procedury, naruszenie obowiązku powiadomienia lub obowiązku wstrzymania przyjęcia zgłoszonego środka, również w okresie po otrzymaniu ostrzeżenia, należy uznać za poważne uchybienie proceduralne w świetle jego skutków wobec jednostek.

(8)  Nałożenie na państwa członkowskie obowiązku zgłaszania projektów środków określających systemy zezwoleń i wymogi, o których mowa w art. 4 niniejszej dyrektywy, przed ich przyjęciem, ma zapewnić zgodność przyjmowanych środków z dyrektywą 2006/123/WE. Aby procedura powiadomień była skuteczna, konsultacje na temat zgłoszonych środków powinny odbywać się z odpowiednim wyprzedzeniem przed ich przyjęciem. We właściwy sposób sprzyja to dobrej współpracy i przejrzystości między Komisją a państwami członkowskimi oraz dalszemu rozwojowi wymiany informacji między Komisją a organami krajowymi w zakresie nowych lub zmienianych systemów zezwoleń oraz pewnych wymogów objętych dyrektywą 2006/123/WE, zgodnie z art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE). W celu zapewnienia skuteczności procedury naruszenie obowiązku powiadomienia lub niepowiadomienie o środku w terminie określonym w niniejszej dyrektywie należy uznać za poważne uchybienie proceduralne w świetle jego skutków wobec jednostek.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  W duchu przejrzystości i współpracy, jeżeli do projektu środka, będącego przedmiotem procedury powiadomień prowadzonej na podstawie niniejszej dyrektywy, wprowadzone zostaną istotne zmiany, zgłaszające państwo członkowskie powinno w odpowiednim czasie powiadomić o nich Komisję, inne państwa członkowskie i zainteresowane strony. Nie należy powiadamiać o zmianach mających charakter czysto redakcyjny.

(9)  W duchu przejrzystości i współpracy, jeżeli do projektu środka, będącego przedmiotem procedury powiadomień prowadzonej na podstawie niniejszej dyrektywy, wprowadzone zostaną istotne zmiany, zgłaszające państwo członkowskie powinno w odpowiednim czasie powiadomić o nich Komisję, inne państwa członkowskie i zainteresowane strony oraz powinna istnieć możliwość zgłoszenia uwag do tych zmian. Zgłaszanie istotnych zmian nie powinno powodować znacznych zmian w ustalonych terminach konsultacji. W takich przypadkach zgłaszające państwo członkowskie powinno powiadomić o tych zmianach co najmniej miesiąc przed ich przyjęciem. Nie należy powiadamiać o zmianach mających charakter czysto redakcyjny.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Informacje, które mają być dostarczone przez zgłaszające państwo członkowskie powinny być wystarczające do oceny zgodności z przepisami dyrektywy 2006/123/WE, w szczególności w zakresie proporcjonalności zgłoszonego systemu zezwoleń lub wymogu. W związku z powyższym, zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), tego rodzaju informacje powinny precyzować zamierzony cel leżący w interesie publicznym, określać, w jaki sposób zgłaszany system zezwoleń lub wymóg jest niezbędny i uzasadniony, aby osiągnąć ten cel, oraz wyjaśniać, w jaki sposób jest on proporcjonalny w swoim zakresie; należy zatem wyjaśnić jego odpowiedniość, dlaczego nie wykracza on poza to, co jest konieczne, oraz dlaczego nie są dostępne żadne inne alternatywne, mniej restrykcyjne środki. Uzasadnienie podawane przez państwo członkowskie powinno być poparte odpowiednimi dowodami oraz analizą proporcjonalności zgłaszanego środka.

(10)  Informacje, które mają być dostarczone przez zgłaszające państwo członkowskie, powinny być wystarczające do oceny zgodności z przepisami dyrektywy 2006/123/WE, w szczególności w zakresie proporcjonalności zgłoszonego systemu zezwoleń lub wymogu. W związku z powyższym, zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), tego rodzaju informacje powinny precyzować zamierzony cel leżący w interesie publicznym, poprzez wyjaśnienie, w jaki sposób zgłaszany system zezwoleń lub wymóg jest niezbędny i uzasadniony oraz proporcjonalny w świetle osiągnięcia tego celu. Zatem powiadomienie o systemie zezwoleń lub wymogu powinno zawierać wystarczające wyjaśnienia, które uzasadniają jego odpowiedniość, wskazują, dlaczego nie wykracza on poza to, co jest konieczne, oraz dlaczego nie są dostępne żadne inne alternatywne, mniej restrykcyjne środki.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a)  W drodze odstępstwa od normalnej procedury powiadomień państwa członkowskie powinny mieć możliwość, w wyjątkowych przypadkach, podjęcia szybkich działań w przypadku zaistnienia pilnych spraw dotyczących poważnych i nieprzewidywalnych okoliczności odnoszących się do porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego, zdrowia publicznego lub ochrony środowiska. Ten wyjątek nie powinien być wykorzystywany do obchodzenia obowiązku stosowania procedury powiadomień ustanowionej w niniejszej dyrektywie. W związku z tym państwa członkowskie powinny niezwłocznie, nie później niż w dniu przyjęcia tych pilnych środków, powiadomić Komisję o wszystkich przyjętych w ten sposób środkach, wraz z ich treścią oraz uzasadnieniem pilnej potrzeby, która spowodowała ich przyjęcie.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Obowiązek powiadomienia określony w dyrektywie 2006/123/WE obliguje państwa członkowskie do informowania Komisji i pozostałych państw członkowskich o wymogach objętych art. 15 ust. 2, art. 16 ust. 1 akapit trzeci oraz art. 16 ust. 3 zdanie pierwsze dyrektywy 2006/123/WE. Stosowanie dyrektywy dowiodło, że systemy zezwoleń lub wymogi dotyczące systemów zezwoleń, ubezpieczeń od odpowiedzialności zawodowej, gwarancji lub podobnych zabezpieczeń, a także ograniczeń działalności wielodyscyplinarnej są powszechne i mogą stanowić poważną przeszkodę w rozwoju jednolitego rynku usług. Powinny one zatem również podlegać obowiązkowi powiadomienia, aby ułatwić osiągnięcie zgodności projektów przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich z przepisami dyrektywy 2006/123/WE. Obowiązek powiadomienia dotyczy wymogów, o których mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 2006/123/WE, w zakresie, w jakim są one objęte art. 16 ust. 3.

(12)  Obowiązek powiadomienia określony w dyrektywie 2006/123/WE obliguje państwa członkowskie do informowania Komisji i pozostałych państw członkowskich o wymogach objętych art. 15 ust. 2, art. 16 ust. 1 akapit trzeci oraz art. 16 ust. 3 zdanie pierwsze dyrektywy 2006/123/WE. Stosowanie dyrektywy dowiodło, że systemy zezwoleń lub wymogi dotyczące systemów zezwoleń, ubezpieczeń od odpowiedzialności zawodowej, zasad dotyczących wykonywania zawodu i odnoszących się do informacji handlowych, gwarancji lub podobnych zabezpieczeń, a także ograniczeń działalności wielodyscyplinarnej są powszechne i mogą stanowić poważną przeszkodę w rozwoju jednolitego rynku usług. Powinny one zatem również podlegać obowiązkowi powiadomienia, aby ułatwić osiągnięcie zgodności projektów przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich z przepisami dyrektywy 2006/123/WE. Obowiązek powiadomienia dotyczy wymogów, o których mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 2006/123/WE, w zakresie, w jakim są one objęte art. 16 ust. 3.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Niniejsza dyrektywa przewiduje trzymiesięczny okres konsultacji umożliwiający ocenę zgłoszonych projektów środków, jak również skuteczny dialog ze zgłaszającym państwem członkowskim. Aby konsultacje takie były praktycznie możliwe oraz aby pozwolić państwom członkowskim, Komisji i zainteresowanym stronom na skuteczne przedstawienie uwag, państwa członkowskie powinny zgłaszać projekty środków na co najmniej trzy miesiące przed ich przyjęciem. Państwa członkowskie powinny uwzględniać uwagi do zgłoszonego projektu środka zgodnie z prawem Unii.

(13)  Zasadniczo niniejsza dyrektywa przewiduje trzymiesięczny okres konsultacji umożliwiający ocenę zgłoszonych projektów środków, jak również skuteczny dialog ze zgłaszającym państwem członkowskim. Aby konsultacje takie były praktycznie możliwe oraz aby pozwolić państwom członkowskim i Komisji na skuteczne przedstawienie uwag lub spostrzeżeń, państwa członkowskie powinny powiadamiać o projektach środków na co najmniej trzy miesiące przed ich przyjęciem. Uwagi odnoszą się do zgodności zgłoszonego środka z postanowieniami dyrektywy 2006/123/WE, natomiast państwa członkowskie, Komisja i zainteresowane strony mogą również wymieniać się bardziej ogólnymi uwagami, między innymi w celu wymiany najlepszych praktyk i zacieśnienia współpracy i ogólnej wymiany informacji. W przypadku gdy powiadomienie dotyczy jedynie zmian do już zgłoszonego projektu środka będącego przedmiotem konsultacji, okres konsultacji w przypadku takiego powiadomienia powinien być krótszy i wynosić jeden miesiąc. Państwa członkowskie powinny uwzględniać uwagi do zgłoszonego projektu środka lub zgłoszonych zmian zgodnie z prawem Unii. Jeżeli zgłaszające państwo członkowskie zdecyduje, by nie przyjmować zgłoszonego projektu środka, powinno również mieć możliwość wycofania powiadomienia w dowolnym momencie.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Jeżeli w następstwie konsultacji Komisja nadal ma wątpliwości co do zgodności zgłoszonego projektu środka z dyrektywą 2006/123/WE, może ona ostrzec zgłaszające państwo członkowskie, dając mu możliwość dostosowania projektu środka do wymogów prawa UE. Ostrzeżenie powinno zawierać wyjaśnienie wątpliwości natury prawnej zidentyfikowanych przez Komisję. Otrzymanie takiego ostrzeżenia, oznacza, że zgłaszające państwo członkowskie nie może przyjąć zgłoszonego środka przez okres trzech miesięcy.

(14)  Jeżeli w następstwie konsultacji Komisja nadal ma wątpliwości co do zgodności zgłoszonego projektu środka z dyrektywą 2006/123/WE, może ona ostrzec zgłaszające państwo członkowskie, dając mu możliwość dostarczenia dodatkowych wyjaśnień lub dostosowania projektu środka do wymogów prawa Unii. Ostrzeżenie powinno zawierać szczegółowe wyjaśnienie wątpliwości natury prawnej zidentyfikowanych przez Komisję lub inne państwa członkowskie. Otrzymanie takiego ostrzeżenia oznacza, że zgłaszające państwo członkowskie nie może przyjąć zgłoszonego projektu środka przez okres trzech miesięcy.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Niedopełnienie obowiązku powiadomienia o projektach środków na co najmniej trzy miesiące przed ich przyjęciem lub obowiązku wstrzymania przyjęcia zgłoszonego środka w tym okresie oraz, w stosownym przypadku, w ciągu 3 miesięcy następujących po otrzymaniu ostrzeżenia, powinny być uważane za istotne uchybienie proceduralne o poważnym charakterze w świetle jego skutków wobec jednostek.

(15)  Niedopełnienie obowiązku powiadomienia w wyznaczonym terminie o projektach środków lub zmianach do już zgłoszonych projektów środków lub środków już przyjętych na mocy niniejszej dyrektywy powinno być uważane za istotne uchybienie proceduralne o poważnym charakterze w świetle jego skutków wobec jednostek.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Aby zapewnić efektywność, skuteczność i spójność procedury powiadomień, Komisja powinna zachować uprawnienia do przyjmowania decyzji zobowiązujących dane państwo członkowskie do wstrzymania przyjęcia zgłoszonych środków lub, jeśli zostały już przyjęte, do ich uchylenia, jeżeli stanowią one naruszenie dyrektywy 2006/123/WE.

(16)  Aby zapewnić efektywność, skuteczność i spójność procedury powiadomień w odniesieniu do systemów zezwoleń lub wymogów wchodzących w zakres art. 4 lit. a), c) d) oraz e) Komisja powinna mieć możliwość przyjmowania zaleceń wzywających dane państwo członkowskie, aby dostosowało środki będące przedmiotem powiadomienia, aby wstrzymało przyjęcie takich środków lub, jeśli zostały już przyjęte, aby je uchyliło, tak aby wyeliminować poważne wątpliwości co do zgodności tych środków z dyrektywą 2006/123/WE. W odniesieniu do wymogów wchodzących w zakres art. 4 lit. b) należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania decyzji wzywających dane państwo członkowskie do wstrzymania przyjęcia zgłoszonych środków lub, jeśli zostały już przyjęte, do ich uchylenia, jeżeli stanowią one naruszenie dyrektywy 2006/123/WE. Zgodnie z art. 263 TFUE Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy do kontroli legalności niektórych aktów przyjętych przez Komisję, w tym na podstawie skarg wniesionych przez państwa członkowskie. Zgodnie z art. 258 TFUE, jeżeli po umożliwieniu danemu państwu członkowskiemu przedstawienia uwag Komisja wyda uzasadnioną opinię w której stwierdzi, że to państwo członkowskie uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy traktatów, i jeśli państwo członkowskie nie zastosuje się do uzasadnionej opinii, Komisja może wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Zainteresowane strony powinny uzyskać dostęp do powiadomień przesyłanych przez państwa członkowskie, aby dowiedzieć się o planowanych systemach zezwoleń lub pewnych wymogach odnoszących się do usług na rynkach, na których są one obecne lub mogą być obecne, oraz aby móc zgłosić swoje uwagi.

(17)  W celu poprawy przejrzystości między państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami zainteresowane strony powinny uzyskać dostęp do powiadomień przesyłanych przez państwa członkowskie, aby dowiedzieć się o planowanych lub wprowadzonych systemach zezwoleń lub pewnych wymogach odnoszących się do usług na rynkach, na których są one obecne lub mogą być obecne, oraz powinny mieć możliwość zgłoszenia swoich uwag. Komisja powinna ułatwić zgłaszanie uwag dotyczących powiadomień państw członkowskich w okresie konsultacji i informować zainteresowane państwa członkowskie o istotnych uwagach, jeżeli uzna to za konieczne. Komisja powinna przekazywać uwagi zgłoszone przez zainteresowane strony danemu państwu członkowskiemu jedynie wtedy, gdy uzna, że mają one istotne znaczenie i znacznie przyczyniłyby się do oceny danego środka przez to państwo członkowskie.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  „przyjęcie” oznacza decyzję w państwie członkowskim, na mocy której przepis ustawowy, wykonawczy lub administracyjny o charakterze ogólnym staje się prawomocny zgodnie z obowiązującą procedurą.

b)  „przyjęcie” oznacza decyzję w państwie członkowskim, na mocy której projekt środka staje się prawomocny zgodnie z obowiązującą procedurą.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o każdym projekcie środka wprowadzającego nowe wymogi lub systemy zezwoleń, o których mowa w art. 4, lub zmieniającego tego rodzaju dotychczasowe wymogi lub systemy zezwoleń.

1.  Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o każdym projekcie środka wprowadzającego nowe wymogi lub systemy zezwoleń, o których mowa w art. 4, lub istotnie zmieniającego tego rodzaju dotychczasowe wymogi lub systemy zezwoleń.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 państwa członkowskie nie są zobowiązane do zgłaszania Komisji:

 

a)  projektów środków, które polegają wyłącznie na uchyleniu systemów zezwoleń lub istniejących wymogów;

 

b)  projektów środków, które wdrażają systemy zezwoleń lub wymogi, o których już powiadomiono Komisję i które przyjęto w danym państwie członkowskim na szczeblu krajowym i które nie zmieniają zakresu ani treści już przyjętych systemów zezwoleń lub wymogów, ani nie powodują, że są one bardziej restrykcyjne w odniesieniu do prowadzenia przedsiębiorstwa lub transgranicznego świadczenia usług;

 

c)  projektów środków, które służą państwom członkowskim do zapewnienia zgodności z wiążącymi aktami Unii regulującymi szczególne wymogi dotyczące dostępu do działalności usługowej lub jej prowadzenia w zakresie, w jakim te wymogi są wyraźnie przewidziane i dane akty Unii zawierają wymóg ich jednolitej transpozycji.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli państwo członkowskie zmienia zgłaszany projekt środka w sposób, którego skutkiem jest istotne rozszerzenie jego zakresu lub treści, skrócenie pierwotnie przewidzianego harmonogramu wdrożenia, dodanie wymogów lub systemów zezwoleń lub wprowadzenie w tych wymogach lub systemach zezwoleń bardziej restrykcyjnych warunków prowadzenia przedsiębiorstwa lub transgranicznego świadczenia usług, wówczas państwo członkowskie przekazuje zmieniony projekt środka zgłoszonego wcześniej zgodnie z ust. 1 wraz z wyjaśnieniem celu i treści zmian. W takim przypadku wcześniejsze zgłoszenie uznaje się za wycofane.

2.  Jeżeli państwo członkowskie istotnie zmienia zgłoszony projekt środka, który jest przedmiotem trwającej procedury powiadomień, poprzez zmianę jego zakresu lub treści, skrócenie harmonogramu wdrożenia lub dodanie wymogów lub systemów zezwoleń dla prowadzenia przedsiębiorstwa lub transgranicznego świadczenia usług, wówczas państwo członkowskie zmienia pierwotne powiadomienie o projekcie środka i powiadamia Komisję o zmianach w tym projekcie środka, wraz z wyjaśnieniem ich celu i treści.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Państwa członkowskie nie są zobowiązane do powiadamiania o zmianach w projekcie środka będącego już przedmiotem trwającej procedury powiadomień, wprowadzonych przez parlament krajowy państwa członkowskiego na poziomie krajowym lub regionalnym, przed przyjęciem tych zmian. Dane państwo członkowskie może przyjąć takie środki ze zmianami i powiadamia o nich bezzwłocznie Komisję, najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od ich przyjęcia.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Projekty środków, o których mowa w ust. 1 i 2, zgłasza się Komisji co najmniej na trzy miesiące przed ich przyjęciem.

3.  Projekty środków, o których mowa w ust. 1, zgłasza się Komisji co najmniej na trzy miesiące przed ich przyjęciem.

 

Komisja powiadamiana jest o zmianach, o których mowa w ust. 2, co najmniej na jeden miesiąc przed ich przyjęciem.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Obowiązek powiadomienia o projekcie środka przed jego przyjęciem zgodnie z ust. 3 nie ma zastosowania, gdy państwo członkowskie musi bardzo szybko przyjąć pilne środki z powodu poważnych i nieprzewidywalnych okoliczności związanych z ochroną porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego, zdrowia publicznego lub ochroną środowiska. Państwo członkowskie powiadamia Komisję o pilnym środku, jego treści oraz podaje uzasadnienie pilnej potrzeby, która spowodowała jego przyjęcie. Powiadomienia tego dokonuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w dniu przyjęcia tego pilnego środka.

 

Po otrzymaniu powiadomienia o pilnym środku Komisja ocenia, czy w świetle zaistniałych okoliczności zastosowanie procedury nadzwyczajnej jest uzasadnione.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Naruszenie jednego z obowiązków określonych w art. 3 ust. 1, 2 i 3 oraz w art. 6 ust. 2 stanowi istotne uchybienie proceduralne o poważnym charakterze w świetle jego skutków wobec jednostek.

4.  Naruszenie jednego z obowiązków określonych w ust. 1, 1a, 2, 2a, 3 i 3a niniejszego artykułu oraz w art. 6 ust. 2 stanowi istotne uchybienie proceduralne o poważnym charakterze w świetle jego skutków wobec jednostek.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W informacjach tych określa się nadrzędny interes publiczny i uzasadnia się, dlaczego zgłaszany system zezwoleń lub wymóg jest niedyskryminujący ze względu na przynależność państwową lub miejsce zamieszkania i dlaczego jest on proporcjonalny.

W informacjach tych określa się nadrzędny interes publiczny i uzasadnia się, dlaczego zgłaszany system zezwoleń lub wymóg jest niedyskryminujący, niezbędny i proporcjonalny w stosunku do zapewnienia osiągnięcia zamierzonego celu.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Informacje te obejmują ocenę potwierdzającą, iż mniej restrykcyjne środki nie są dostępne, oraz szczegółowe dane na potwierdzenie argumentów przedstawionych przez zgłaszające państwo członkowskie.

skreśla się

Poprawka    26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  zasady dotyczące wykonywania zawodu odnoszące się do informacji handlowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 dyrektywy 2006/123/WE.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Po otrzymaniu powiadomienia od państwa członkowskiego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 i 2, Komisja informuje zgłaszające państwo członkowskie o kompletności otrzymanego powiadomienia.

skreśla się

Poprawka    28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Licząc od dnia, w którym Komisja informuje zgłaszające państwo członkowskie o kompletności otrzymanego powiadomienia, przez co najwyżej trzy miesiące prowadzone są konsultacje pomiędzy zgłaszającym państwem członkowskim, pozostałymi państwami członkowskimi oraz Komisją.

2.  Po powiadomieniu o projekcie środka przez co najwyżej trzy miesiące prowadzone są konsultacje pomiędzy zgłaszającym państwem członkowskim, pozostałymi państwami członkowskimi oraz Komisją. Konsultacje rozpoczynają się w dniu otrzymania powiadomienia przez Komisję.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Komisja i państwa członkowskie mogą, w terminie dwóch miesięcy od początku okresu konsultacji, o którym mowa w ust. 2, zgłosić uwagi zgłaszającemu państwu członkowskiemu.

3.  Komisja i państwa członkowskie mogą, w terminie dwóch miesięcy od początku okresu konsultacji, o którym mowa w ust. 2, przedstawić zgłaszającemu państwu członkowskiemu uwagi, w których powiadamiają je o ewentualnej niezgodności środka będącego przedmiotem powiadomienia z dyrektywą 2006/123/WE, lub inne spostrzeżenia.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Zgłaszające państwo członkowskie musi odpowiedzieć na uwagi zgłoszone przez Komisję lub inne państwa członkowskie w terminie jednego miesiąca od ich otrzymania i przed przyjęciem zgłoszonego środka, albo wyjaśniając, w jaki sposób zgłoszone uwagi zostaną uwzględnione w zgłoszonym środku, albo wskazując powody, dla których zgłoszone uwagi nie mogą zostać uwzględnione.

4.  Zgłaszające państwo członkowskie musi odpowiedzieć na uwagi zgłoszone przez Komisję lub inne państwa członkowskie w terminie jednego miesiąca od ich otrzymania, albo wyjaśniając, w jaki sposób zgłoszone uwagi zostaną uwzględnione w zgłoszonym środku, albo wskazując powody, dla których zgłoszone uwagi nie mogą zostać uwzględnione.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Jeżeli ani Komisja, ani pozostałe państwa członkowskie nie zgłosiły uwag do zgłoszonego projektu środka w terminie dwóch miesięcy, o którym mowa w ust. 3, okres konsultacji kończy się z efektem natychmiastowym.

5.  Jeżeli ani Komisja, ani pozostałe państwa członkowskie nie przedstawiły uwag do zgłoszonego środka w terminie dwóch miesięcy, zgodnie z ust. 3, a zgłaszające państwo członkowskie nie wprowadziło zmian do pierwotnego powiadomienia, okres konsultacji kończy się z efektem natychmiastowym. Jeśli powiadomienia dokonano zgodnie z art. 3 ust. 3 akapit pierwszy, zgłaszające państwo członkowskie może wtedy przystąpić do przyjęcia projektu środka, nie naruszając przy tym tego artykułu.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Powiadomienie dokonane zgodnie z art. 3 ust. 2 podlega okresowi konsultacji wynoszącemu jeden miesiąc, licząc od daty jego otrzymania. W tym okresie Komisja i państwa członkowskie mogą przedstawić uwagi dotyczące zgodności zgłoszonego projektu środka z dyrektywą 2006/123/WE lub inne spostrzeżenia.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Przed zakończeniem okresu konsultacji, o którym mowa w art. 5 ust. 2, Komisja może ostrzec zgłaszające państwo członkowskie o swoich wątpliwościach co do zgodności zgłoszonego projektu środka z dyrektywą 2006/123/WE oraz o zamiarze przyjęcia decyzji, o której mowa w art. 7.

1.  Przed zakończeniem okresu konsultacji, o którym mowa w art. 5 ust. 2 i 5a, Komisja może ostrzec zgłaszające państwo członkowskie o swoich wątpliwościach co do zgodności zgłoszonego projektu środka z dyrektywą 2006/123/WE, które szczegółowo wyjaśnia, oraz o zamiarze przyjęcia zalecenia lub decyzji, o których mowa w art. 7.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  W ciągu trzech miesięcy od zmiany powiadomienia przewidzianej w art. 3 ust. 2a Komisja może wydać ostrzeżenie.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Po otrzymaniu takiego ostrzeżenia zgłaszające państwo członkowskie nie może przyjąć projektu środka przez okres trzech miesięcy od zakończenia okresu konsultacji.

2.  Po otrzymaniu ostrzeżenia zgodnie z ust. 1 zgłaszające państwo członkowskie nie może przyjąć projektu środka przez okres trzech miesięcy od zakończenia okresu konsultacji. Otrzymanie takiego ostrzeżenia nie uniemożliwia państwu członkowskiemu przyjęcia odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych po upłynięciu okresu trzech miesięcy.

 

W ciągu jednego miesiąca od otrzymania ostrzeżenia zgodnie z ust. 1 i 1a zgłaszające państwo członkowskie przekazuje Komisji wyjaśnienie dotyczące zgodności zgłoszonego środka z dyrektywą 2006/123/WE, zmienia lub uchyla dany środek, tak aby zapewnić zgodność z tą dyrektywą.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli Komisja wydała ostrzeżenie zgodnie z art. 6 ust. 1, może w ciągu trzech miesięcy od daty zakończenia okresu konsultacji, o którym mowa w art. 5 ust. 2, przyjąć decyzję stwierdzającą niezgodność projektu środka z dyrektywą 2006/123/WE i zobowiązującą dane państwo członkowskie do wstrzymania przyjęcia projektu środka lub, jeżeli taki środek został przyjęty z naruszeniem art. 3 ust. 3 lub art. 6 ust. 2, do jego uchylenia.

Jeżeli Komisja wydała ostrzeżenie zgodnie z art. 6 ust. 1 i 1a w odniesieniu do wymogów wchodzących w zakres art. 4 lit. b) i jeżeli Komisja ma nadal ma poważne wątpliwości co do środka zgłoszonego zgodnie z art. 3 ust. 1, 2, 2a i 3a, może w ciągu trzech miesięcy od daty takiego ostrzeżenia przyjąć decyzję, w której wzywa dane państwo członkowskie do wstrzymania przyjęcia zgłoszonego środka lub do jego uchylenia.

 

Jeżeli Komisja wydała ostrzeżenie zgodnie z art. 6 ust. 1 i 1a w odniesieniu do systemów zezwoleń lub wymogów, które wchodzą w zakres art. 4 lit. a), c), d) i e), i jeżeli Komisja ma nadal ma poważne wątpliwości co do środka zgłoszonego zgodnie z art. 3 ust. 1, 2, 2a i 3a, może w ciągu trzech miesięcy od daty takiego ostrzeżenia przyjąć zalecenie, w którym wzywa dane państwo członkowskie do wstrzymania przyjęcia zgłoszonego środka lub do jego uchylenia.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja publikuje – na specjalnej ogólnodostępnej stronie internetowej – powiadomienia dokonywane przez państwa członkowskie zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 oraz odpowiednie przyjęte środki.

Komisja publikuje – na specjalnej ogólnodostępnej stronie internetowej – powiadomienia dokonywane przez państwa członkowskie zgodnie z art. 3 ust. 1 i zmiany do pierwotnych powiadomień zgodnie z art. 3 ust. 2 i 2a, pilne środki przyjęte zgodnie z art. 3 ust. 3a, odpowiednie środki przyjęte zgodnie z art. 3 ust. 7 i zalecenia lub decyzje przyjęte zgodnie z art. 7.

 

Komisja zapewnia zainteresowanym stronom możliwość przedstawiania drogą elektroniczną uwag na temat opublikowanych powiadomień oraz ostrzegania Komisji o projektach środków lub przyjętych środkach, które nie zostały zgłoszone zgodnie z niniejszą dyrektywą. Po otrzymaniu takich uwag lub ostrzeżeń od zainteresowanych stron Komisja bezzwłocznie informuje o tym dane państwo członkowskie.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 − ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie wyznaczają właściwy organ odpowiedzialny na szczeblu krajowym za funkcjonowanie procedury powiadomień określonej w niniejszej dyrektywie.

Państwa członkowskie informują Komisję o organie odpowiedzialnym na szczeblu krajowym za funkcjonowanie procedury powiadomień określonej w niniejszej dyrektywie. Wyznaczenie takiego organu pozostaje bez uszczerbku dla podziału funkcji i uprawnień pomiędzy organy w ramach systemów krajowych.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Najpóźniej do dnia [36 miesięcy po dacie transpozycji niniejszej dyrektywy] r., a następnie najpóźniej co pięć lat, Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie ze stosowania niniejszej dyrektywy.

1.  Najpóźniej do dnia [36 miesięcy po dacie transpozycji niniejszej dyrektywy], a następnie najpóźniej co pięć lat Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie ze stosowania niniejszej dyrektywy, zawierające ocenę wszelkich przypadków niewłaściwego jej wykorzystywania do obchodzenia stosowania procedury powiadomień ustanowionej w niniejszej dyrektywie.

(1)

  Dz.U. C 288 z 31.8.2017, s. 43.


UZASADNIENIE

Wprowadzenie

W dniu 10 stycznia 2017 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania dyrektywy 2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, określającej procedurę powiadomień w odniesieniu do systemów zezwoleń i wymogów dotyczących usług. Wniosek ten należy do szeregu działań podejmowanych przez Komisję w celu poprawy funkcjonowania jednolitego rynku usług. Koncentruje się on na aspektach proceduralnych w celu poprawy wdrażania i egzekwowania obowiązku powiadomienia ustanowionego w dyrektywie 2006/123/WE („dyrektywa usługowa”).

Kontekst opracowania wniosku

Istniejąca procedura powiadomień dotycząca wymogów względem usługodawców na mocy dyrektywy usługowej nie przyczyniła się w odpowiedni sposób do prawidłowego i pełnego wdrożenia tej dyrektywy i nie jest stosowana jako procedura. Prowadzi to w rezultacie do kosztów wynikających z rozdrobnionego jednolitego rynku usług, ponoszonych przez konsumentów i przedsiębiorstwa, oraz wysokich kosztów administracyjnych związanych z naruszeniami, ponoszonych przez krajowe organy administracji i Komisję, zmuszone do wszczynania postępowań przed sądem (40 % spraw dotyczących uchybienia obowiązkom dotyczy nowo przyjętych przepisów krajowych niezgodnych z dyrektywą usługową).

Wniosek jest poparty oceną skutków, w której Komisja stwierdza, że w związku z niemożnością osiągnięcia celów istniejącej procedury powiadomień uznaje się za konieczne podjęcie działań przez UE w celu wyeliminowania zidentyfikowanych niedociągnięć, aby przekształcić procedurę powiadomień w skuteczny i efektywny instrument na potrzeby lepszego stosowania istniejącej dyrektywy usługowej.

Celem nowej dyrektywy jest zapewnienie zgodności przepisów krajowych wprowadzających systemy zezwoleń lub określone wymogi z dyrektywą usługową, zgodnie z jej zakresem, a także zapobieganie naruszeniom.

W związku z tym celem niniejszego wniosku jest poprawa efektywności procedury powiadomień, poprawa jakości i treści składanych powiadomień, uwzględnienie dodatkowych wymogów, które – jak wynika ze stosowania dyrektywy usługowej – mogą stanowić istotne przeszkody dla wewnętrznego rynku usług, a także wyjaśnienie prawnych konsekwencji braku powiadomienia. Ostatecznym wynikiem będzie sprawniejsze wdrażanie i egzekwowanie dyrektywy usługowej w obecnym kształcie.

Uwagi ogólne

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek stanowiący część pakietu usługowego. Rozbudowuje on etapy procedury powiadomienia, wyjaśnia procedury oraz dąży do zapewnienia większej przejrzystości w celu poprawy wdrażania dyrektywy usługowej.

1. Obowiązek powiadomienia

Wniosek opiera się na obowiązku powiadomienia ustanowionym w dyrektywie usługowej i przewiduje konkretny obowiązek zgłaszania przez państwa członkowskie projektów środków, w tym projektów zmienionych przez parlamenty narodowe podczas ich rozpatrywania, wraz z informacjami dodatkowymi. Wyszczególnia także konsekwencje niewywiązywania się z obowiązków powiadomienia. Aby zapewnić efektywność i skuteczność procedury powiadomień, ustanowione zostają rygorystyczne ramy czasowe. Sprawozdawca dostrzega potrzebę ochrony uprawnień ustawodawczych państw członkowskich, w szczególności procedur stosowanych w parlamentach narodowych, w związku z czym proponuje zmiany w tej kwestii.

Ponadto jeśli procedura powiadomień byłaby bezwzględnie stosowana, tworzyłaby dodatkowe obciążenie administracyjne, które może być nieproporcjonalne względem oczekiwanego celu, w szczególności dla władz gminnych i lokalnych. Sprawozdawca uważa, że zagwarantowanie proporcjonalności procedury w odniesieniu do tych władz wymaga, by projekty środków wdrażających systemy zezwoleń lub wymogi, które już zostały zgłoszone Komisji i przyjęte przez dane państwo członkowskie na szczeblu krajowym, nie podlegały obowiązkowi powiadomienia.

2. Parlamenty narodowe

We wniosku w sprawie dyrektywy ustanawia się ponadto trzymiesięczną procedurę konsultacji pomiędzy zgłaszającym państwem członkowskim, innymi państwami członkowskimi i Komisją, która to procedura umożliwia przedkładanie uwag związanych ze zgłaszanymi środkami. W przypadku gdy Komisja wyrazi swoje wątpliwości („ostrzeżenie”) dotyczące zgodności zgłoszonego projektu środka z dyrektywą usługową, zgłaszające państwo członkowskie nie przyjmie danego środka w okresie trzech miesięcy po zamknięciu wspomnianego okresu konsultacji. Komisja może w takim przypadku wydać decyzję, przewidziano także odpowiedni tryb postępowania obejmujący między innymi poprawki parlamentarne. Sprawozdawca uważa, że wprawdzie należy zachować uprawnienia Komisji do przyjmowania decyzji ustanowione w dyrektywie usługowej, jednak nie można uniemożliwiać parlamentom narodowym przyjęcia danego środka. Ten nowy element we wniosku Komisji powinien zatem zostać pominięty i należy przewidzieć jedynie działania ex post.

Wnioski

Sprawozdawca uważa, że wniosek doprowadzi do lepszego wywiązywania się z obowiązku powiadomienia ustanowionego w dyrektywie usługowej, zwiększenia przejrzystości i wzmocnienia dialogu między państwami członkowskimi i Komisją, a w rezultacie do lepszego wdrażania tej dyrektywy.

Sprawozdawca stwierdza także, że wzmocnione podejście do powiadomień przyjmowane przez Komisję w określonych przypadkach mogłoby prowadzić do konfliktu z krajowymi uprawnieniami ustawodawczymi oraz nakładać obciążenie administracyjne na administracje krajowe, w szczególności władze lokalne i miejskie. W tym względzie sprawozdawca dostrzega potrzebę wprowadzenia szeregu poprawek w celu zagwarantowania usprawnionej procedury powiadomień, która rozwieje wspomniane obawy.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Egzekwowanie dyrektywy 2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, określenie procedury powiadomień w odniesieniu do systemów zezwoleń i wymogów dotyczących usług oraz zmiana dyrektywy 2006/123/WE i rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym

Odsyłacze

COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD)

Data przedstawienia w PE

12.1.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

19.1.2017

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CONT

19.1.2017

ECON

19.1.2017

EMPL

19.1.2017

ENVI

19.1.2017

 

ITRE

19.1.2017

CULT

19.1.2017

JURI

19.1.2017

LIBE

19.1.2017

 

PETI

19.1.2017

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

CONT

24.1.2017

ECON

21.3.2017

EMPL

9.2.2017

ENVI

31.1.2017

 

ITRE

28.2.2017

CULT

23.1.2017

JURI

22.3.2017

LIBE

13.2.2017

 

PETI

28.2.2017

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Sergio Gutiérrez Prieto

25.1.2017

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

8.6.2017

12.7.2017

28.9.2017

11.10.2017

Data przyjęcia

4.12.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

30

7

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Pascal Arimont, Dita Charanzová, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Kaja Kallas, Roberta Metsola, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Jonathan Bullock, Rupert Matthews, Bogdan Brunon Wenta, Flavio Zanonato

Data złożenia

8.12.2017


GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNEW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

30

+

ALDE

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Rupert Matthews, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Antonio López-Istúriz White, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Lambert van Nistelrooij, Ivan Štefanec

S&D

Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Flavio Zanonato

7

-

EFDD

Jonathan Bullock, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong

Verts/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Informacja prawna