RAPORT     ***I
PDF 732kWORD 98k
8.12.2017
PE 606.190v01-00 A8-0396/2017

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind punerea în aplicare a Directivei 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței interne, care prevede o procedură de notificare pentru regimurile de autorizare și cerințele legate de servicii, și de modificare a Directivei 2006/123/CE și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne

(COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

Raportor: Sergio Gutiérrez Prieto

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind punerea în aplicare a Directivei 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței interne, care prevede o procedură de notificare pentru regimurile de autorizare și cerințele legate de servicii, și de modificare a Directivei 2006/123/CE și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne

(COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0821),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 53 alineatul (1), articolul 62 și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0011/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizele motivate prezentate de către Bundesratul german, de Bundestagul german, de Adunarea Națională a Franței și de Senatul Franței în temeiul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 31 mai 2017(1),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A8-0396/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Procesul de punere în aplicare eficace a regulilor care reglementează piața internă a serviciilor prevăzute în Directiva 2006/123/CE ar trebui să fie consolidat prin îmbunătățirea procedurii de notificare existente instituite prin respectiva directivă în ceea ce privește regimurile de autorizare și anumite cerințe referitoare la accesul la activități independente și la exercitarea acestora. Ar trebui să se faciliteze prevenirea adoptării de dispoziții naționale de stabilire a unor cerințe și regimuri de autorizare care sunt contrare Directivei 2006/123/CE. Prezenta directivă nu aduce atingere competențelor Comisiei conferite în temeiul tratatelor și obligația statelor membre de a respecta dispozițiile dreptului Uniunii.

(6)  Procesul de punere în aplicare eficace a regulilor care reglementează piața internă a serviciilor prevăzute în Directiva 2006/123/CE ar trebui să fie consolidat prin îmbunătățirea procedurii de notificare existente instituite prin respectiva directivă în ceea ce privește regimurile de autorizare și anumite cerințe referitoare la accesul la activități independente și la exercitarea acestora. Ar trebui facilitat dialogul dintre Comisie și statele membre pentru a preveni adoptarea unor dispoziții naționale de stabilire a unor cerințe și regimuri de autorizare care ar fi contrare Directivei 2006/123/CE și care ar putea duce la fragmentarea pieței unice, precum și pentru a reduce la minimum numărul de noi cazuri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. Prezenta directivă nu aduce atingere competențelor Comisiei și ale Curții de Justiție conferite în temeiul tratatelor și nici drepturilor și obligațiilor statelor membre care decurg din acestea.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Obligația de notificare stabilită prin prezenta directivă ar trebui să se aplice în cazul măsurilor de reglementare ale statelor membre, cum ar fi actele cu putere de lege și actele administrative cu caracter general sau orice alte norme obligatorii cu caracter general, inclusiv norme adoptate de către organizații profesionale pentru reglementarea colectivă a accesului la activități de servicii sau la exercitarea acestora. Pe de altă parte, obligația de notificare nu ar trebui să se aplice în cazul deciziilor individuale emise de către autoritățile naționale.

(7)  Obligația de notificare stabilită prin prezenta directivă ar trebui să se aplice în cazul măsurilor de reglementare ale statelor membre, cum ar fi actele cu putere de lege și actele administrative cu caracter general sau orice alte norme obligatorii cu caracter general, inclusiv norme adoptate de către organizații sau asociații profesionale pentru reglementarea colectivă a accesului la activități de servicii sau la exercitarea acestora.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  Obligația de notificare stabilită de prezenta directivă nu ar trebui să se aplice deciziilor luate cu privire la un anume furnizor de servicii sau proiectelor de norme stabilite prin acorduri colective negociate de către partenerii sociali care nu sunt considerate cerințe în sensul prezentei directive. De asemenea, aceasta nu ar trebui să se aplice măsurilor care abrogă regimuri de autorizare sau cerințe, ori măsurilor de punere în aplicare a actelor obligatorii ale Uniunii, atunci când astfel de acte cuprind dispoziții precise care urmează să fie puse în aplicare și nu există nicio marjă de divergență dintre statele membre în transpunerea și punerea în aplicare a acestor acte.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7b)  Pentru a facilita respectarea de către statele membre a obligației de notificare prevăzută în prezenta directivă, Comisia ar trebui să ofere îndrumări cu privire la aspectele practice ale procedurii de notificare, în special autorităților municipale și locale. Pentru a se asigura că obligația de notificare a autorităților respective este proporțională, proiectele de măsuri de punere în aplicare a regimurilor de autorizare sau a cerințelor care au fost deja notificate Comisiei și adoptate de statul membru în cauză la nivel național, și care nu modifică conținutul regimurilor sau cerințele notificate, nu ar trebui să fie supuse obligației de notificare.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 7 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7c)  Amendamentele sau modificările proiectului de măsuri care fac deja obiectul unei proceduri de notificare în curs, introduse de către parlamentele statelor membre la nivel național sau regional în conformitate cu procedura parlamentară, nu ar trebui să intre sub incidența obligației de notificare ex ante. Cu toate acestea, statul membru în cauză ar trebui să notifice aceste modificări Comisiei fără întârziere și cel mai târziu în termen de două săptămâni de la adoptarea acestora.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Obligația statelor membre de a notifica proiectele de măsuri care prevăd regimuri de autorizare sau cerințe menționate la articolul 4 din prezenta directivă cu cel puțin trei luni înainte de adoptare este menită să asigure faptul că măsurile care vor fi adoptate respectă Directiva 2006/123/CE. Pentru ca procedura de notificare să fie eficace, ar trebui să aibă loc o consultare cu privire la măsurile notificate cu suficient de mult timp înaintea adoptării acestora. Aceasta este adecvată pentru promovarea unei bune cooperări și a transparenței între Comisie și statele membre și pentru dezvoltarea în continuare a schimburilor între Comisie și autoritățile naționale cu privire la regimuri de autorizare și anumite cerințe noi sau modificate care intră sub incidența Directivei 2006/123/CE, în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). În vederea asigurării eficacității procedurii, încălcarea obligației de notificare sau de abținere de la adoptarea unei măsuri notificate, inclusiv în perioada care urmează primirii unei alerte, ar trebui să fie considerată a fi o eroare procedurală materială gravă în ceea ce privește efectele acesteia asupra persoanelor.

(8)  Obligația statelor membre de a notifica proiectele de măsuri care prevăd regimuri de autorizare sau cerințe menționate la articolul 4 din prezenta directivă înainte de adoptarea lor este menită să asigure că măsurile care vor fi adoptate respectă Directiva 2006/123/CE. Pentru ca procedura de notificare să fie eficace, ar trebui să aibă loc o consultare cu privire la măsurile notificate cu suficient de mult timp înaintea adoptării acestora. Aceasta este adecvată pentru promovarea unei bune cooperări și a transparenței între Comisie și statele membre și pentru dezvoltarea în continuare a schimburilor între Comisie și autoritățile naționale cu privire la regimuri de autorizare și anumite cerințe noi sau modificate care intră sub incidența Directivei 2006/123/CE, în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). În vederea asigurării eficacității procedurii, încălcarea obligației de notificare sau nenotificarea unei măsuri în termenul stabilit în prezenta directivă, ar trebui să fie considerate o eroare procedurală materială gravă în ceea ce privește efectele acesteia asupra persoanelor.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  În spiritul transparenței și al cooperării, în cazul în care se aduc modificări de fond unui proiect de măsură care face obiectul unei proceduri de notificare în curs în temeiul prezentei directive, Comisia, alte state membre și părțile interesate ar trebui să fie informate în timp util cu privire la astfel de modificări de către statul membru care a transmis notificarea. Modificările de natură pur administrativă nu ar trebui să fie comunicate.

(9)  În spiritul transparenței și al cooperării, în cazul în care se aduc modificări de fond unui proiect de măsură care face obiectul unei proceduri de notificare în curs în temeiul prezentei directive, Comisia, alte state membre și părțile interesate ar trebui să fie informate în timp util cu privire la astfel de modificări de către statul membru care a transmis notificarea și ar trebui să se ofere acestora posibilitatea de a prezenta observații cu privire la aceste modificări. Notificarea modificărilor de fond nu ar trebui să schimbe în mod semnificativ termenele stabilite pentru consultare. În astfel de cazuri, statul membru care face notificarea ar trebui să notifice modificările respective cu cel puțin o lună înainte de adoptarea acestora. Modificările de natură pur administrativă nu ar trebui să fie comunicate.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Informațiile care urmează să fie prezentate de către statul membru care a transmis notificarea ar trebui să fie suficiente pentru a evalua conformitatea cu Directiva 2006/123/CE și, în special, proporționalitatea unui regim de autorizare sau a unei cerințe notificate. Prin urmare, conform jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), astfel de informații ar trebui să clarifice obiectivul de interes public urmărit, să prezinte în ce măsură regimul de autorizare sau cerința notificată este necesar(ă) și justificat(ă) pentru îndeplinirea acestui obiectiv, precum și să explice în ce măsură procedura respectivă este proporțională; prin urmare, informațiile ar trebui să includă explicații privind motivele pentru care regimul sau cerința este adecvată, justificări ale modului în care acesta (aceasta) nu depășește limitele necesității, precum și motivele pentru care nu ar exista mijloace alternative sau mai puțin restrictive. Motivele care pot fi invocate pe baza justificării de către statul membru vizat ar trebui să fie însoțite de dovezi adecvate și de o analiză a proporționalității măsurii notificate.

(10)  Informațiile care urmează să fie prezentate de către statul membru care a transmis notificarea ar trebui să fie suficiente pentru a evalua conformitatea cu Directiva 2006/123/CE și, în special, proporționalitatea unui regim de autorizare sau a unei cerințe notificate. Prin urmare, conform jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), astfel de informații ar trebui să clarifice obiectivul de interes public urmărit, să explice în ce măsură regimul de autorizare sau cerința notificată este necesar(ă) și justificat(ă) pentru îndeplinirea acestui obiectiv, precum și să explice în ce măsură procedura respectivă este proporțională pentru îndeplinirea acestui obiectiv; Astfel, regimul de autorizare sau cerința notificate ar trebui să includă explicații suficiente privind motivele pentru care regimul sau cerința este adecvată, justificări ale modului în care acesta (aceasta) nu depășește limitele necesității, precum și motivele pentru care nu există mijloace alternative, mai puțin restrictive.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  Prin derogare de la procedura normală de notificare, ar trebui să fie posibil statelor membre ca, în cazuri excepționale, să acționeze în mod rapid în cazul unor situații de urgență care implică circumstanțe grave și neprevăzute legate de politicile publice, de siguranța publică, de sănătatea publică sau de protecția mediului. Această excepție nu ar trebui utilizată pentru a eluda implementarea procedurii de notificare prevăzută în prezenta directivă. Prin urmare, statele membre ar trebui să notifice toate aceste măsuri adoptate Comisiei, împreună cu conținutul lor și motivele pentru urgența care a declanșat adoptarea lor, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de data la care au fost adoptate măsurile de urgență.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Obligația de notificare prevăzută în Directiva 2006/123/CE impune statelor membre să informeze Comisia și alte state membre cu privire la cerințele care intră sub incidența articolului 15 alineatul (2), a articolului 16 alineatul (1) al treilea paragraf și a articolului 16 alineatul (3) prima teză din Directiva 2006/123/CE. Aplicarea respectivei directive a demonstrat faptul că schemele de autorizare sau cerințele privind regimurile de autorizare, asigurarea de răspundere profesională, garanțiile sau acordurile similare, precum și restricțiile multidisciplinare sunt frecvente și pot constitui obstacole importante pe piața unică a serviciilor. Prin urmare, acestea ar trebui să facă totodată obiectul unei obligații de notificare pentru a facilita conformitatea cu Directiva 2006/123/CE a proiectelor relevante de acte cu putere de lege și de acte administrative ale statelor membre. Cerințele prevăzute la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 2006/123/CE fac obiectul obligației de notificare în măsura în care acestea fac obiectul articolului 16 alineatul (3).

(12)  Obligația de notificare prevăzută în Directiva 2006/123/CE impune statelor membre să informeze Comisia și alte state membre cu privire la cerințele care intră sub incidența articolului 15 alineatul (2), a articolului 16 alineatul (1) al treilea paragraf și a articolului 16 alineatul (3) prima teză din Directiva 2006/123/CE. Aplicarea respectivei directive a demonstrat faptul că schemele de autorizare sau cerințele privind regimurile de autorizare, asigurarea de răspundere profesională, normele profesionale privind comunicarea comercială, garanțiile sau acordurile similare, precum și restricțiile multidisciplinare sunt frecvente și pot constitui obstacole importante pe piața unică a serviciilor. Prin urmare, acestea ar trebui să facă totodată obiectul unei obligații de notificare pentru a facilita conformitatea cu Directiva 2006/123/CE a proiectelor relevante de acte cu putere de lege și de acte administrative ale statelor membre. Cerințele prevăzute la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 2006/123/CE fac obiectul obligației de notificare în măsura în care acestea fac obiectul articolului 16 alineatul (3).

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Prezenta directivă stabilește o consultare de trei luni pentru a permite evaluarea proiectelor de măsuri notificate precum și purtarea unui dialog eficace cu statul membru care a transmis notificarea. Pentru ca respectiva consultare să funcționeze în practică și pentru a permite statelor membre, Comisiei și părților interesate să își prezinte comentariile în mod efectiv, statele membre ar trebui să notifice proiectele de măsuri cu cel puțin trei luni înainte de adoptarea lor. Statele membre care transmit notificarea ar trebui să țină cont de comentariile prezentate cu privire la proiectul de măsură notificat în conformitate cu dreptul Uniunii.

(13)  Ca regulă generală, prezenta directivă stabilește o consultare de trei luni pentru a permite evaluarea proiectelor de măsuri notificate precum și purtarea unui dialog eficace cu statul membru care a transmis notificarea. Pentru ca respectiva consultare să funcționeze în practică și pentru a permite statelor membre și Comisiei să își prezinte comentariile sau observațiile în mod efectiv, statele membre ar trebui să notifice proiectele de măsuri cu cel puțin trei luni înainte de adoptarea lor. Întrucât comentariile se referă la compatibilitatea măsurii notificate cu dispozițiile Directivei 2006/123/CE, statele membre, Comisia și părțile interesate pot, de asemenea, să facă schimb de mai multe observații generale, printre altele, pentru a face schimb de bune practici și a-și întări cooperarea și schimbul global de informații. În cazul în care notificarea privește doar modificările la proiectul de măsură deja notificat, care face obiectul consultării, o astfel de notificare a modificărilor ar trebui să facă obiectul unei perioade de consultare mai scurte, de o lună. Statele membre care transmit notificarea ar trebui să țină cont de comentariile prezentate cu privire la proiectul de măsură sau modificările notificate în conformitate cu dreptul Uniunii. Dacă statul membru care transmite notificarea decide să nu accepte proiectul de măsură notificat, acesta ar trebui de asemenea să fie în măsură să își retragă notificarea în orice moment.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  În cazul în care, în urma consultării, Comisia semnalează în continuare probleme cu privire la conformitatea proiectului de măsură notificată cu Directiva 2006/123/CE, aceasta poate alerta statul membru care a transmis notificarea, oferindu-i oportunitatea de a asigura conformitatea proiectului său de măsură cu legislația unională. Alerta respectivă ar trebui să includă o explicație a preocupărilor juridice identificate de Comisie. Primirea unei astfel de alerte presupune faptul că statul membru care a transmis notificarea nu adoptă măsura notificată în cauză timp de trei luni.

(14)  În cazul în care, în urma consultării, Comisia semnalează în continuare probleme cu privire la conformitatea proiectului de măsură notificată cu Directiva 2006/123/CE, aceasta poate alerta statul membru care a transmis notificarea, oferindu-i oportunitatea de a prezenta explicații suplimentare sau de a asigura conformitatea proiectului său de măsură cu legislația Uniunii. Alerta respectivă ar trebui să includă o explicație amănunțită a preocupărilor juridice identificate de Comisie sau de alte state membre. Primirea unei astfel de alerte presupune faptul că statul membru care a transmis notificarea nu adoptă proiectul de măsură notificată în cauză timp de trei luni.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Nerespectarea obligației de notificare a proiectelor de măsuri cu cel puțin trei luni înainte de adoptarea lor și/sau de abținere de la adoptarea măsurii notificate în perioada menționată mai sus și, după caz, în cursul celor trei luni care urmează primirii unei alerte, ar trebui să fie considerată drept o eroare procedurală materială gravă în ceea ce privește efectele acesteia asupra persoanelor.

(15)  Nerespectarea obligației de notificare a proiectelor de măsuri sau a modificărilor la proiectele de măsuri sau măsurile deja notificate care au fost adoptate în conformitate cu prezenta directivă în perioada recomandată ar trebui să fie considerată drept o eroare procedurală materială gravă în ceea ce privește efectele acesteia asupra persoanelor.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Pentru a asigura eficiența, eficacitatea și consecvența procedurii de notificare, Comisia își rezervă competența de a adopta decizii care impun statelor membre în cauză să nu adopte măsurile notificate sau, dacă le-a adoptat deja, să le abroge, în cazul în care acestea încalcă Directiva 2006/123/CE.

(16)  Pentru a asigura eficiența, eficacitatea și consecvența procedurii de notificare, cu privire la regimurile de autorizare sau cerințele care intră sub incidența literelor (a), (c), (d) și (e) de la articolul 4, Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a adopta recomandări prin care solicită statului membru în cauză să adapteze măsurile notificate în cauză, să se abțină de la adoptarea acestora sau, în cazul în care acestea au fost deja adoptate, să le abroge, pentru a soluționa preocupările grave cu privire la compatibilitatea acestor măsuri cu Directiva 2006/123/CE. În ceea ce privește cerințele care intră sub incidența articolului 4 litera (b), Comisia ar trebuie să păstreze competența de a adopta decizii care solicită statului membru în cauză să se abțină de la a adopta măsurile notificate sau, dacă acestea au fost deja adoptate, să le abroge, în cazul în care acestea încalcă Directiva 2006/123/CE. În conformitate cu articolul 263 din TFUE, Curtea de Justiție a Uniunii Europene are competența de a examina legalitatea anumitor acte adoptate de Comisie, inclusiv acțiunile introduse de statele membre. În temeiul articolul 258 din TFUE, în cazul în care, după ce a dat statului membru posibilitatea de a-și prezenta observațiile, Comisia prezintă un aviz motivat în sensul că acest stat membru nu și-a îndeplinit o obligație în temeiul tratatelor, și în cazul în care statul membru nu se conformează acestui aviz motivat, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Părților terțe interesate ar trebui să li se acorde acces la notificările transmise de către statele membre pentru a le permite să se informeze cu privire la regimurile de autorizare prevăzute sau la anumite cerințe privind serviciile de pe piețele pe care acestea își desfășoară activitatea în mod efectiv sau probabil și pentru a le oferi posibilitateaprezinte comentarii cu privire la aceste aspecte.

(17)  În scopul îmbunătățirii transparenței dintre statele membre și părțile terțe interesate, acestora din urmă ar trebui să li se acorde acces la notificările transmise de către statele membre pentru a le permite acestora să se informeze cu privire la regimurile de autorizare prevăzute sau instituite sau cu privire la anumite cerințe privind serviciile de pe piețele în care acestea își desfășoară activitatea în mod efectiv sau potențial, precum și posibilitatea de a prezenta comentarii cu privire la aceste aspecte. Comisia ar trebui să faciliteze posibilitatea de a prezenta observații cu privire la notificările efectuate de statele membre în cadrul perioadei de consultare și de a informa statul membru în cauză în legătură cu observațiile pertinente, în cazul în care consideră necesar acest lucru. Comisia ar trebui să transmită observațiile părților terțe interesate statului membru în cauză numai în cazul în care consideră că observațiile sunt substanțiale și ar contribui în mod semnificativ la evaluarea de către statul membru a măsurii în cauză.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  „adoptare” înseamnă decizia dintr-un stat membru prin care un act cu putere de lege sau un act administrativ cu caracter general devine definitiv conform procedurii aplicabile.

(b)  „adoptare” înseamnă decizia dintr-un stat membru prin care proiectul de măsură devine definitiv conform procedurii aplicabile.

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre notifică Comisiei orice proiecte de măsuri care introduc cerințe sau regimuri de autorizare noi conform articolului 4 sau modifică astfel de cerințe sau regimuri de autorizare existente.

1.  Statele membre notifică Comisiei orice proiecte de măsuri care introduc cerințe sau regimuri de autorizare noi conform articolului 4 sau modifică în fond astfel de cerințe sau regimuri de autorizare existente.

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Prin derogare de la alineatul (1), statele membre nu au obligația de a notifica Comisia cu privire la:

 

(a)  proiectele de măsuri care constă numai în abrogarea unor regimuri de autorizare sau a unor cerințe existente;

 

(b)  proiectele de măsuri care pun în aplicare regimurile de autorizare sau cerințele care au fost deja notificate Comisiei și adoptate de statul membru în cauză la nivel național, în măsura în care acestea nu modifică domeniul de aplicare sau conținutul, sau nu fac regimurile de autorizare sau cerințele deja adoptate mai restrictive pentru instituirea sau pentru prestarea transfrontalieră de servicii;

 

(c)  proiectele de măsuri prin intermediul cărora statele membre se conformează actelor obligatorii ale Uniunii care reglementează cerințe specifice referitoare la accesul la o activitate de servicii sau la exercitarea acesteia, în măsura în care cerințele respective sunt prevăzute în mod expres iar actele în cauză ale Uniunii impun transpunerea lor uniformă.

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care un stat membru modifică un proiect de măsură notificat în sensul extinderii semnificative a domeniului de aplicare, a cuprinsului acestuia, al scurtării calendarului prevăzut inițial pentru punerea în aplicare ori al adăugării de cerințe sau regimuri de autorizare ori al sporirii regimului restrictiv al acestor măsuri sau regimuri de autorizare pentru stabilire sau prestarea de servicii la nivel transfrontalier, acesta notifică din nou proiectul de măsură modificat notificat anterior la alineatul (1), prezentând inclusiv o explicație cu privire la obiectivul și cuprinsul modificărilor. Într-o astfel de situație, notificarea anterioară se consideră a fi retrasă.

2.  În cazul în care un stat membru modifică în mod considerabil un proiect de măsură care face obiectul unei proceduri de notificare în curs, modificând domeniul de aplicare sau conținutul acestuia, scurtând calendarul pentru punerea în aplicare ori adăugând cerințe sau regimuri de autorizare pentru instituirea sau prestarea de servicii la nivel transfrontalier, statul membru modifică notificarea inițială a proiectului de măsură și notifică Comisiei modificările aduse acelui proiect de măsură, prezentând inclusiv o explicație cu privire la obiectivul și conținutul acesteia.

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Statele membre nu sunt obligate să notifice, înainte de adoptarea lor, modificările aduse unui proiect de măsură care face deja obiectul unei proceduri de notificare în curs, efectuate de parlamentul unui stat membru la nivel național sau regional, statul membru în cauză poate adopta aceste măsuri așa cum au fost modificate și le notifică Comisiei fără întârziere și cel mai târziu în termen de două săptămâni de la adoptarea acestora.

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Proiectele de măsuri la care se face referire în alineatele (1) și (2) se aduc la cunoștința Comisiei cu cel puțin trei luni înainte de adoptarea acestora.

3.  Proiectele de măsuri la care se face referire la alineatul (1) se aduc la cunoștința Comisiei cu cel puțin trei luni înainte de adoptarea acestora.

 

Modificările la care se face referire la alineatul (2) se aduc la cunoștința Comisiei cu cel puțin o lună înainte de adoptarea acestora.

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Obligația de a notifica un proiect de măsură înainte de adoptarea sa în conformitate cu alineatul (3) nu se aplică în cazul în care un stat membru este nevoit să adopte o măsură urgentă în mod rapid datorită unor împrejurări grave și neprevăzute legate de politicile publice, de siguranța publică, de sănătatea publică sau de protecția mediului. Statul membru în cauză informează Comisia cu privire la măsura urgentă, precum și cu privire la conținutul său și la motivele pentru urgența care a determinat adoptarea sa. Ea procedează astfel fără întârziere și, în orice caz, nu mai târziu de data la care este adoptată respectiva măsură urgentă.

 

După primirea notificării referitoare la măsura urgentă, Comisia evaluează dacă circumstanțele care duc la utilizarea procedurii de urgență sunt justificate.

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Încălcarea uneia dintre obligațiile prevăzute la articolul 3 alineatele (1), (2) și (3) sau la articolul 6 alineatul (2) constituie o eroare procedurală materială gravă în ceea ce privește efectele acesteia asupra persoanelor.

4.  Încălcarea uneia dintre obligațiile prevăzute la alineatele (1), (1a), (2), (2a), (3) și (3a) din prezentul articol și la articolul 6 alineatul (2) constituie o eroare procedurală materială gravă în ceea ce privește efectele acesteia asupra persoanelor.

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Informațiile respective identifică motivul imperativ de interes general urmărit și prezintă motivele pentru care regimul de autorizare sau cerința notificată este nediscriminatoriu (nediscriminatorie) pe criterii de naționalitate sau reședință, precum și motivul pentru care acesta (aceasta) este proporțional(ă).

Informațiile respective identifică motivul imperativ de interes general urmărit și explică de ce regimul de autorizare sau cerința notificate sunt nediscriminatorii, necesare și proporționale pentru asigurarea realizării obiectivului urmărit.

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Informațiile respective includ o evaluare care să demonstreze faptul că nu există mijloace mai puțin restrictive, precum și dovezi care să susțină argumentele enunțate de către statul membru care a transmis notificarea.

eliminat

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Articolul 4 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  normele profesionale cu privire la comunicările comerciale menționate la articolul 24 alineatul (2) din Directiva 2006/123/CE;

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  La primirea unei notificări din partea unui stat membru menționat la articolul 3 alineatele (1) și (2), Comisia informează statul membru care transmite notificarea cu privire la caracterul complet al notificării primite.

eliminat

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  De la data la care Comisia informează statul membru care a transmis notificarea cu privire la caracterul complet al notificării primite, va avea loc o consultare de maximum trei luni între statul membru care a transmis notificarea, alte state membre și Comisie.

2.  După notificarea proiectului de măsură va avea loc o consultare de maximum trei luni între statul membru care a transmis notificarea, alte state membre și Comisie. Consultarea respectivă începe la data la care Comisia primește notificarea.

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia și statele membre pot prezenta comentarii, în decurs de două luni de la începutul perioadei de consultare prevăzute la alineatul (2), la adresa statului membru care a transmis notificarea.

3.  În decurs de două luni de la începutul perioadei de consultare prevăzute la alineatul (2), Comisia și statele membre pot trimite statului membru care a transmis notificarea fie comentarii privind eventuala incompatibilitate a măsurii notificate cu Directiva 2006/123/CE, fie alte observații.

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statul membru care a transmis notificarea răspunde la comentariile prezentate de către Comisie sau de alte state membre în decurs de o lună de la primirea acestora și înainte de adoptarea măsurii notificate, fie oferind explicații cu privire la modul în care respectivele comentarii vor fi luate în considerare în cadrul măsurii notificate, fie indicând motivele pentru care comentariile respective nu pot fi luate în considerare.

4.  Statul membru care a transmis notificarea răspunde la comentariile prezentate de către Comisie sau de alte state membre în decurs de o lună de la primirea acestora, fie oferind explicații cu privire la modul în care respectivele comentarii vor fi luate în considerare în cadrul măsurii notificate, fie indicând motivele pentru care comentariile respective nu pot fi luate în considerare.

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  În cazul în care nici Comisia, nici un alt stat membru nu au prezentat comentarii cu privire la un proiect de măsură notificat în decursul celor două luni prevăzute la alineatul (3), perioada de consultare se încheie imediat.

5.  În cazul în care nici Comisia, nici alte state membre nu au prezentat comentarii cu privire la o măsură notificată în termenul de două luni menționat la alineatul (3), iar statul membru care transmite notificarea nu a operat modificări la notificarea inițială, perioada de consultare se încheie imediat. În cazul în care notificarea a avut loc în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) primul paragraf, statul membru care a transmis notificarea poate să treacă la adoptarea proiectului de măsură fără ca această adoptare să constituie o încălcare a articolului respectiv.

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  O notificare în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) face obiectul unei perioade de consultare de o lună de la data primirii sale. În această perioadă, Comisia și statele membre pot prezenta observații în legătură cu compatibilitatea proiectului de măsură notificat cu Directiva 2006/123/CE sau pot prezenta alte observații.

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Înainte de încheierea perioadei de consultare prevăzute la articolul 5 alineatul (2), Comisia poate alerta statul membru care a transmis notificarea cu privire la preocupările sale în legătură cu compatibilitatea proiectului de măsură notificat cu Directiva 2006/123/CE și la intenția sa de a adopta decizia menționată la articolul 7.

1.  Înainte de încheierea perioadei de consultare prevăzute la articolul 5 alineatul (2) și la articolul (5a), Comisia poate alerta statul membru care a transmis notificarea cu privire la preocupările sale, pe care le va prezenta în mod detaliat, în legătură cu compatibilitatea proiectului de măsură notificat cu Directiva 2006/123/CE și cu intenția sa de a adopta o recomandare sau o decizie menționate la articolul 7.

Amendamentul    34

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Comisia poate emite o alertă în termen de trei luni de la modificarea notificării prevăzută la articolul 3 alineatul (2b).

Amendamentul    35

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  La primirea unei astfel de alerte, statul membru care a transmis notificarea nu adoptă proiectul de măsură pentru o perioadă de trei luni de la încheierea perioadei de consultare.

2.  La primirea unei astfel de alerte în conformitate cu alineatul (1), statul membru care a transmis notificarea nu adoptă proiectul de măsură pentru o perioadă de trei luni de la încheierea perioadei de consultare. Primirea unei alerte nu împiedică statul membru să adopte actul legislativ, regulamentul sau actul administrativ în cauză după expirarea perioadei de trei luni.

 

În termen de o lună de la primirea unei alerte în concordanță cu alineatele (1) și (1a), statul membru care face notificarea prezintă Comisiei o explicație privind compatibilitatea măsurii notificate cu Directiva 2006/123/CE sau modifică ori abrogă măsura în cauză, astfel încât să se asigure respectarea acestei directive.

Amendamentul    36

Propunere de directivă

Articolul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care Comisia a emis o alertă conform articolului 6 alineatul (1), aceasta poate adopta, în termen de trei luni de la data încheierii perioadei de consultare prevăzute la articolul 5 alineatul (2), o decizie prin care constată faptul că proiectul de măsură este incompatibil cu Directiva 2006/123/CE și solicită statului membru să nu adopte proiectul de măsură în cauză sau, dacă această măsură a fost adoptată cu încălcarea articolului 3 alineatul (3) sau a articolului 6 alineatul (2), să o abroge.

În cazul în care Comisia a emis o alertă conform articolului 6 alineatul (1) și (1a) cu privire la cerințele care intră sub incidența articolului 4 litera (b) și în cazul în care Comisia este în continuare preocupată în mod serios cu privire la măsura notificată în conformitate cu articolul 3 alineatele (1), (2), (2a) și (3a), aceasta poate, într-o perioadă de trei luni de la data acestei alerte, să adopte o decizie prin care solicită statului membru în cauză să se abțină de la a adopta măsura notificată sau să o abroge.

 

În cazul în care Comisia a transmis o alertă în concordanță cu articolul 6 alineatele (1) și (1a) cu privire la regimuri de autorizare sau cerințe care intră sub incidența articolului 4 literele (a), (c), (d) și (e) și este în continuare preocupată în mod serios cu privire la măsura notificată în conformitate cu articolul 3 alineatele (1), (2), (2a) și (3a), aceasta poate, într-o perioadă de trei luni de la data acestei alerte, să adopte o recomandare prin care solicită statului membru în cauză să se abțină de la a adopta măsura notificată sau să o abroge.

Amendamentul    37

Propunere de directivă

Articolul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia publică pe un site public specific notificările transmise de către statele membre în temeiul articolului 3 alineatele (1) și (2) și măsurile aferente adoptate.

Comisia publică pe un site public specific notificările transmise de către statele membre în temeiul articolului 3 alineatul (1) și modificările aduse notificărilor inițiale în temeiul articolului 3 alineatele (2) și (2a), măsurile urgente adoptate în temeiul articolului 3 alineatul (3a), măsurile adoptate aferente în temeiul articolului 3 alineatul (7) și recomandările sau deciziile adoptate în temeiul articolului 7.

 

Comisia oferă părților interesate posibilitatea de a prezenta, prin mijloace electronice, observații privind notificările publicate sau de a o alerta în legătură cu proiectele de măsuri sau măsurile adoptate care nu au fost notificate în conformitate cu prezenta directivă. După primirea acestor observații sau alerte de la părțile interesate, Comisia informează fără întârziere statul membru în cauză.

Amendamentul    38

Propunere de directivă

Articolul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre desemnează o autoritate competentă responsabilă la nivel național pentru punerea în aplicare a procedurii de notificare instituite prin prezenta directivă.

Statele membre comunică Comisiei care este autoritatea responsabilă la nivel național pentru punerea în aplicare a procedurii de notificare instituite prin prezenta directivă. Această desemnare nu aduce atingere repartizării responsabilităților și competențelor între autorități în cadrul sistemelor naționale.

Amendamentul    39

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Până la [36 de luni de la data transpunerii prezentei directive] și ulterior cel târziu la fiecare cinci ani, Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport privind aplicarea prezentei directive.

1.  Până la [36 de luni de la data transpunerii prezentei directive] și ulterior cel târziu la fiecare cinci ani, Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport privind aplicarea prezentei directive, inclusiv o evaluare a oricărei utilizări necorespunzătoare vizând să eludeze aplicarea procedurii de notificare instituite în prezenta directivă.

(1)

  JO C 288, 31.8.2017, p. 43.


EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

La 10 ianuarie 2017, Comisia a prezentat o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la punerea în aplicare a Directivei 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței interne, care prevede o procedură de notificare pentru regimuri de autorizare și cerințele legate de servicii. Prezenta propunere reprezintă o parte a unei serii de acțiuni ale Comisiei care vizează îmbunătățirea funcționării pieței unice a serviciilor. Aceasta se concentrează pe aspecte procedurale, pentru a îmbunătăți punerea în aplicare și executarea obligației de notificare stabilite în Directiva 2006/123/CE (denumită în continuare „Directiva privind serviciile”).

Contextul elaborării propunerii

Actuala procedură de notificare privind cerințele aplicabile furnizorilor de servicii, prevăzută de Directiva privind serviciile, nu a condus la corecta și deplina punere în aplicare a directivei, și nefiind, practic, implementată ca procedură propriu-zisă. Prin urmare, acest lucru conduce la costuri, atât pentru consumatori, cât și pentru întreprinderi, ale fragmentării pieței unice în domeniul serviciilor, precum și la costuri administrative ridicate asociate încălcărilor pentru administrațiile naționale și Comisie atunci când acestea iau măsuri (40 % din cazurile de încălcare sunt invocate din cauza reglementărilor naționale nou-adoptate și neconforme cu Directiva privind serviciile).

Propunerea este însoțită de o evaluare a impactului, în care Comisia conchide că procedura de notificare actuală nu își îndeplinește obiectivele, impunându-se măsuri la nivelul UE pentru a se aborda deficiențele identificate și pentru a transforma procedura de notificare într-un instrument eficace și eficient de punere în aplicare a directivei în vigoare privind serviciile.

Scopul prezentei directive este de a asigura conformitatea normelor naționale de introducere a unor sisteme de autorizare sau a unor cerințe specifice cu Directiva privind serviciile, precum și prevenirea încălcărilor legislației.

Prin urmare, această propunere are drept obiectiv să sporească eficiența procedurii de notificare, să îmbunătățească calitatea și conținutul notificărilor prezentate, să abordeze unele cerințe suplimentare care, prin aplicarea Directivei privind serviciile, s-au dovedit a fi obstacole potențiale importante în calea pieței interne a serviciilor și să clarifice consecințele juridice ale neîndeplinirii obligației de notificare. Rezultatul final va fi o mai bună punere în aplicare și executare a Directivei privind serviciile în forma sa actuală.

Comentarii generale

Raportorul salută propunerea ca parte a pachetului „servicii”. Propunerea precizează etapele procedurale ale obligației de notificare, clarifică procedurile și vizează o mai mare transparență pentru a îmbunătăți punerea în aplicare a Directivei privind serviciile.

1. Obligația de notificare

Întrucât propunerea se bazează pe obligația de notificare prevăzută în Directiva privind serviciile, aceasta prevede obligația specifică pentru statele membre de a notifica proiectele de măsuri, inclusiv cele modificate de către parlamentele naționale în cursul examinării de către acestea, împreună cu informațiile care le însoțesc. De asemenea, precizează consecințele nerespectării obligațiilor de notificare. Pentru a face procedura de notificare mai eficientă și mai eficace, sunt fixate termene stricte. Raportorul consideră că este necesar să se salvgardeze competențele legislative ale statelor membre, în special în ceea ce privește procedurile din parlamentele lor naționale, prin urmare propune o serie de modificări în această privință.

În plus, în cazul în care procedura de notificare s-ar aplica în termeni absoluți, s-ar crea o sarcină administrativă suplimentară care ar putea fi disproporționată în raport cu obiectivele urmărite, în special pentru autoritățile municipale și locale. Pentru a se garanta o procedură proporțională la nivelul acestor autorități, raportorul consideră că proiectele de măsuri de punere în aplicare a regimurilor de autorizare sau a cerințelor care au fost deja notificate Comisiei și adoptate de statul membru în cauză la nivel național să nu fie supuse obligației de notificare.

2. Parlamentele naționale

Propunerea de directivă stabilește, de asemenea, o procedură de consultare de 3 luni între statul membru notificator, celelalte state membre și Comisie, astfel încât să se poată depune observații referitoare la măsurile notificate. În cazul în care Comisia își exprimă preocupările („alertă”) cu privire la compatibilitatea proiectului de măsură notificat cu Directiva privind serviciile, statul membru care notifică nu ar urma să adopte măsura în cauză pentru o perioadă de 3 de luni de la încheierea perioadei de consultare menționate. Comisia poate în acest caz să emită o decizie și sunt prevăzute modalitățile relevante, printre altele pentru amendamentele parlamentare. Raportorul consideră că, deși trebuie menținută competența Comisiei de a adopta o decizie astfel cum se prevede în Directiva privind serviciile, parlamentele naționale nu pot fi excluse de la adoptarea măsurii în cauză. Prin urmare, acest nou element din propunerea Comisiei ar trebui eliminat, prevăzându-se numai măsuri ulterioare.

Concluzii

Raportorul consideră că prezenta propunere va duce la o mai bună respectare a obligației de notificare stabilite în Directiva privind serviciile, va spori transparența și va consolida dialogul între statele membre și Comisie și, prin urmare, va conduce la o mai bună punere în aplicare a directivei menționate.

Raportorul consideră, de asemenea, că noua abordare a Comisiei privind notificările ar putea conduce, în anumite cazuri, la interferențe cu competențele legislative naționale și ar impune o sarcină administrativă pentru administrațiile naționale, în special pentru autoritățile locale și municipale. În acest sens, raportorul consideră că sunt necesare o serie de modificări pentru a garanta o mai bună procedură de notificare care să răspundă preocupărilor exprimate.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Punerea în aplicare a Directivei 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței interne, de stabilire a unei proceduri de notificare pentru sistemele de autorizare și cerințele referitoare la servicii și de modificare a Directivei 2006/123/CE și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne

Referințe

COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD)

Data prezentării la PE

12.1.2017

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

IMCO

19.1.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

CONT

19.1.2017

ECON

19.1.2017

EMPL

19.1.2017

ENVI

19.1.2017

 

ITRE

19.1.2017

CULT

19.1.2017

JURI

19.1.2017

LIBE

19.1.2017

 

PETI

19.1.2017

 

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

CONT

24.1.2017

ECON

21.3.2017

EMPL

9.2.2017

ENVI

31.1.2017

 

ITRE

28.2.2017

CULT

23.1.2017

JURI

22.3.2017

LIBE

13.2.2017

 

PETI

28.2.2017

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Sergio Gutiérrez Prieto

25.1.2017

 

 

 

Examinare în comisie

8.6.2017

12.7.2017

28.9.2017

11.10.2017

Data adoptării

4.12.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

30

7

0

Membri titulari prezenți la votul final

Pascal Arimont, Dita Charanzová, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Membri supleanți prezenți la votul final

Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Kaja Kallas, Roberta Metsola, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Jonathan Bullock, Rupert Matthews, Bogdan Brunon Wenta, Flavio Zanonato

Data depunerii

8.12.2017


VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

30

+

ALDE

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Rupert Matthews, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Antonio López-Istúriz White, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Lambert van Nistelrooij, Ivan Štefanec

S&D

Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Flavio Zanonato

7

-

EFDD

Jonathan Bullock, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong

Verts/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Notă juridică