POROČILO     ***I
PDF 711kWORD 90k
8.12.2017
PE 606.190v02-00 A8-0396/2017

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izvrševanju Direktive 2006/123/ES o storitvah na notranjem trgu, določitvi postopka uradnega obveščanja o sistemih dovoljenj in zahtevah, povezanih s storitvami, ter spremembah Direktive 2006/123/ES in Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg

(COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

Poročevalec: Sergio Gutiérrez Prieto

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izvrševanju Direktive 2006/123/ES o storitvah na notranjem trgu, določitvi postopka uradnega obveščanja o sistemih dovoljenj in zahtevah, povezanih s storitvami, ter spremembah Direktive 2006/123/ES in Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg

(COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0821),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 53(1), 62 in 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0011/2017),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju obrazloženih mnenj o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, ki so jih v okviru Protokola št. 2 predložili nemški parlament, nemški zvezni svet ter francoska državna skupščina in francoski senat, v katerih trdijo, da se osnutek zakonodajnega akta ne sklada z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 31. maja 2017(1),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A8-0396/2017),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če nadomesti, bistveno spremeni ali namerava bistveno spremeniti svoj predlog;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Učinkovito izvrševanje pravil, ki urejajo notranji trg storitev in so določena v Direktivi 2006/123/ES, bi bilo treba okrepiti z izboljšanjem sedanjega postopka uradnega obveščanja, vzpostavljenega z navedeno direktivo, glede nacionalnih sistemov dovoljenj in nekaterih zahtev, ki zadevajo dostop do samozaposlitvenih dejavnosti in njihovega izvajanja. Olajšati bi bilo treba preprečevanje sprejemanja nacionalnih določb, ki vzpostavljajo zahteve in sisteme dovoljenj, ki bi bili v nasprotju z Direktivo 2006/123/ES. Ta direktiva ne posega v pristojnosti Komisije v skladu s Pogodbama in obveznost držav članic glede skladnosti z določbami zakonodaje Unije.

(6)  Učinkovito izvrševanje pravil, ki urejajo notranji trg storitev in so določena v Direktivi 2006/123/ES, bi bilo treba okrepiti z izboljšanjem sedanjega postopka uradnega obveščanja, vzpostavljenega z navedeno direktivo, glede nacionalnih sistemov dovoljenj in nekaterih zahtev, ki zadevajo dostop do samozaposlitvenih dejavnosti in njihovega izvajanja. Dialog med Komisijo in državami članicami bi bilo treba olajšati, da bi preprečili sprejemanje nacionalnih določb, ki vzpostavljajo zahteve in sisteme dovoljenj, ki bi bili v nasprotju z Direktivo 2006/123/ES in ki bi vodili k razdrobljenosti enotnega trga, ter da bi čim bolj zmanjšali število novih primerov kršitev. Ta direktiva ne posega v pristojnosti, prenesene na Komisijo in Sodišče v skladu s Pogodbama, ter pravice in obveznosti držav članic, ki izhajajo iz njiju.

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Obveznost uradnega obveščanja, vzpostavljena s to direktivo, bi morala veljati za regulativne ukrepe držav članic, kot so zakoni in drugi splošni upravni predpisi ali katero koli drugo zavezujoče splošno pravilo, vključno s pravili, ki jih sprejmejo poklicne organizacije za kolektivno urejanje dostopa do storitvenih dejavnosti ali njihovega izvajanja. Obveznost uradnega obveščanja pa ne bi smela veljati za posamezne sklepe, ki jih izdajo nacionalni organi.

(7)  Obveznost uradnega obveščanja, vzpostavljena s to direktivo, bi morala veljati za regulativne ukrepe držav članic, kot so zakoni in drugi splošni upravni predpisi ali katero koli drugo zavezujoče splošno pravilo, vključno s pravili, ki jih sprejmejo poklicne organizacije ali združenja za kolektivno urejanje dostopa do storitvenih dejavnosti ali njihovega izvajanja.

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Obveznost uradnega obveščanja, uvedena s to direktivo, ne bi smela veljati za sklepe, sprejete v zvezi s posameznim ponudnikom storitev, ali za osnutke predpisov, določene s kolektivnimi pogodbami, ki so jih sklenili socialni partnerji in ne veljajo kot zahteve v smislu te direktive. Poleg tega ne bi smela veljati za ukrepe za razveljavitev sistemov dovoljenj ali zahtev glede za dovoljenja ali za ukrepe za izvajanje zavezujočih aktov Unije, kadar ti akti vsebujejo natančne določbe, ki jih je treba izvajati, in niso predvidena odstopanja med državami članicami pri prenosu in izvajanju teh aktov.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7b)  Komisija bi morala zagotoviti smernice v zvezi s praktičnimi vidiki postopka uradnega obveščanja, zlasti za občinske in lokalne organe, da bi olajšala upoštevanje obveznosti uradnega obveščanja, ki je določena v tej direktivi, s strani držav članic. Za zagotovitev, da bo obveznost teh organov glede uradnega obveščanja sorazmerna, za osnutke ukrepov za izvajanje sistemov dovoljenj ali zahtev, ki so že bili del uradnega obvestila Komisiji in so jih zadevne države članice sprejele na nacionalni ravni ter ne spreminjajo vsebine teh sistemov, ki so že bili del uradnega obvestila, ne bi smelo veljati uradno obveščanje.

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 7 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7c)  Za spremembe ali prilagoditve osnutka ukrepov, ki so že predmet postopka uradnega obveščanja v teku in ki jih uvedeno parlamenti držav članic na nacionalni ali regionalni ravni v skladu s svojim parlamentarnim postopkom, ne bi smela veljati predhodna obveznost uradnega obveščanja. Vendar pa bi morala zadevna država članica o takšnih prilagoditvah nemudoma uradno obvestiti Komisijo, najpozneje pa v roku dveh tednov po sprejetju.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Namen obveznosti držav članic, da morajo predložiti uradna obvestila o osnutkih ukrepov, ki določajo sisteme dovoljenj ali zahteve iz člena 4 te direktive, najmanj tri mesece pred njihovim sprejetjem, je zagotoviti skladnost ukrepov, ki bodo sprejeti, z Direktivo 2006/123/ES. Da bo postopek uradnega obveščanja učinkovit, bi moralo pravočasno pred sprejetjem ukrepov iz uradnega obvestila potekati posvetovanje o njih. To je primerno za spodbujanje dobrega sodelovanja in preglednosti med Komisijo in državami članicami ter nadaljnji razvoj izmenjav med Komisijo in nacionalnimi organi o novih ali spremenjenih sistemih dovoljenj in nekaterih zahtevah, zajetih v Direktivi 2006/123/ES, v skladu s členom 4(3) Pogodbe o Evropski uniji (PEU). Da se zagotovi učinkovitost postopka, bi se morala kršitev obveznosti glede uradnega obveščanja ali nesprejetja ukrepa iz uradnega obvestila, tudi v obdobju po prejetju opozorila, šteti za hudo in bistveno procesno napako zaradi vpliva na posameznike.

(8)  Namen obveznosti držav članic, da morajo predložiti uradna obvestila o osnutkih ukrepov, ki določajo sisteme dovoljenj ali zahteve iz člena 4 te direktive, pred njihovim sprejetjem, je zagotoviti skladnost ukrepov, ki bodo sprejeti, z Direktivo 2006/123/ES. Da bo postopek uradnega obveščanja učinkovit, bi moralo pravočasno pred sprejetjem ukrepov iz uradnega obvestila potekati posvetovanje o njih. To je primerno za spodbujanje dobrega sodelovanja in preglednosti med Komisijo in državami članicami ter nadaljnji razvoj izmenjav med Komisijo in nacionalnimi organi o novih ali spremenjenih sistemih dovoljenj in nekaterih zahtevah, zajetih v Direktivi 2006/123/ES, v skladu s členom 4(3) Pogodbe o Evropski uniji (PEU). Da se zagotovi učinkovitost postopka, bi se morala kršitev obveznosti glede uradnega obveščanja ali neizpolnitev te obveznosti za ukrep v roku, določenem v tej direktivi, šteti za hudo in bistveno procesno napako zaradi vpliva na posameznike.

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  V primeru vsebinskih sprememb osnutka ukrepa, ki je predmet postopka uradnega obveščanja v teku v skladu s to direktivo, bi morala država članica, ki predloži uradno obvestilo, v duhu preglednosti in sodelovanja pravočasno seznaniti Komisijo, druge države članice in zainteresirane strani s takšnimi spremembami. Sprememb, ki so le administrativne, ne bi bilo treba sporočiti.

(9)  V primeru vsebinskih sprememb osnutka ukrepa, ki je predmet postopka uradnega obveščanja v teku v skladu s to direktivo, bi morala država članica, ki predloži uradno obvestilo, v duhu preglednosti in sodelovanja pravočasno seznaniti Komisijo, druge države članice in zainteresirane strani s takšnimi spremembami in imeti priložnost za zagotavljanje povratnih informacij o teh spremembah. Uradno obvestilo ali vsebinske spremembe ne bi smeli bistveno spremeniti rokov, določenih za posvetovanje. V takih primerih bi morala država članica, ki predloži uradno obvestilo, o teh spremembah uradno obvestiti vsaj en mesec pred njihovim sprejetjem. Sprememb, ki so le administrativne, ne bi bilo treba sporočiti.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Informacije, ki jih mora predložiti država članica, ki pošlje uradno obvestilo, bi morale biti zadostne za oceno skladnosti z Direktivo 2006/123/ES in zlasti sorazmernosti sistema dovoljenj ali zahteve iz uradnega obvestila. Zato bi morale takšne informacije v skladu s sodno prakso Sodišča Evropske unije pojasniti zadani cilj javnega interesa, določiti, zakaj je sistem dovoljenj ali zahteva iz uradnega obvestila potrebna in utemeljena za izpolnitev tega cilja, ter pojasniti, zakaj je pri tem sorazmerna; zato bi morale vključevati pojasnila, zakaj je ustrezna, zakaj ne presega tistega, kar je potrebno, ter zakaj ne bi bilo primerno nobeno nadomestno in manj omejevalno sredstvo. Razlogom, ki jih lahko države članice navedejo kot utemeljitev, bi morali biti priloženi ustrezna dokazila in analize sorazmernosti ukrepa iz uradnega obvestila.

(10)  Informacije, ki jih mora predložiti država članica, ki pošlje uradno obvestilo, bi morale biti zadostne za oceno skladnosti z Direktivo 2006/123/ES in zlasti sorazmernosti sistema dovoljenj ali zahteve iz uradnega obvestila. Zato bi morale takšne informacije v skladu s sodno prakso Sodišča Evropske unije pojasniti zadani cilj javnega interesa, pojasniti, zakaj je sistem dovoljenj ali zahteva iz uradnega obvestila potrebna in utemeljena za izpolnitev tega cilja, ter zakaj je sorazmerna za izpolnitev tega cilja. Zato bi morala sistem dovoljenj ali zahteva iz uradnega obvestila vključevati zadostna pojasnila, zakaj sta ustrezna, zakaj ne presegata tistega, kar je potrebno, ter zakaj ni primerno nobeno nadomestno, manj omejevalno sredstvo.

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a)  Z odstopanjem od običajnega postopka uradnega obveščanja bi moralo biti državam članicam v izjemnih primerih omogočeno, da hitro ukrepajo v nujnih primerih resnih in nepredvidenih okoliščin v zvezi z javno politiko, javno varnostjo, javnim zdravjem ali varstvom okolja. S to izjemo se ne bi smelo zaobiti izvajanja postopka uradnega obveščanja iz te direktive. Zaradi tega bi morale države članice o vseh takšnih sprejetih ukrepih uradno obvestiti Komisijo, pri tem pa navesti njihovo vsebino in razloge za nujnost, ki je sprožila njihovo sprejetje, in sicer brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru pa najkasneje na dan, ko so bili ti nujni ukrepi sprejeti.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Obveznost uradnega obveščanja iz Direktive 2006/123/ES določa, da morajo države članice obvestiti Komisijo in druge države članice o zahtevah, ki jih zajemajo člen 15(2), tretji pododstavek člena 16(1) ter prvi stavek člena 16(3) Direktive 2006/123/ES. Uporaba navedene direktive je pokazala, da so sistemi dovoljenj ali zahteve, povezane s sistemi dovoljenj, zavarovanjem poklicne odgovornosti, jamstvi ali podobnimi ureditvami, in multidisciplinarne omejitve pogoste ter lahko predstavljajo pomembne ovire na enotnem trgu storitev. Zato bi morale biti prav tako zajete v obveznost uradnega obveščanja, da se poveča skladnost osnutkov zakonov in drugih predpisov držav članic z Direktivo 2006/123/ES. Zahteve iz člena 16(2) Direktive 2006/123/ES so zajete v obveznosti uradnega obveščanja, kolikor so zajete v členu 16(3).

(12)  Obveznost uradnega obveščanja iz Direktive 2006/123/ES določa, da morajo države članice obvestiti Komisijo in druge države članice o zahtevah, ki jih zajemajo člen 15(2), tretji pododstavek člena 16(1) ter prvi stavek člena 16(3) Direktive 2006/123/ES. Uporaba navedene direktive je pokazala, da so sistemi dovoljenj ali zahteve, povezane s sistemi dovoljenj, zavarovanjem poklicne odgovornosti, poklicnimi predpisi o poslovni komunikaciji, jamstvi ali podobnimi ureditvami, in multidisciplinarne omejitve pogoste ter lahko predstavljajo pomembne ovire na enotnem trgu storitev. Zato bi morale biti prav tako zajete v obveznost uradnega obveščanja, da se poveča skladnost osnutkov zakonov in drugih predpisov držav članic z Direktivo 2006/123/ES. Zahteve iz člena 16(2) Direktive 2006/123/ES so zajete v obveznosti uradnega obveščanja, kolikor so zajete v členu 16(3).

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Ta direktiva določa trimesečno posvetovanje, ki omogoča oceno osnutkov ukrepov iz uradnih obvestil, in učinkovit dialog z državo članico, ki predloži uradno obvestilo. Da bi posvetovanje zaživelo v praksi ter da bi lahko države članice, Komisija in zainteresirane strani učinkovito predložile svoje pripombe, bi morale države članice uradno obvestilo o osnutkih ukrepov predložiti vsaj tri mesece pred njihovim sprejetjem. Države članice, ki predložijo uradna obvestila, bi morale v skladu z zakonodajo Unije upoštevati pripombe o osnutkih ukrepov iz uradnih obvestil.

(13)  Ta direktiva v splošnem določa trimesečno posvetovanje, ki omogoča oceno osnutkov ukrepov iz uradnih obvestil, in učinkovit dialog z državo članico, ki predloži uradno obvestilo. Da bi posvetovanje zaživelo v praksi ter da bi lahko države članice in Komisija učinkovito predložile pripombe ali ugotovitve, bi morale države članice uradno obvestilo o osnutkih ukrepov predložiti vsaj tri mesece pred njihovim sprejetjem. Ker se pripombe nanašajo na skladnost ukrepa iz uradnega obvestila z določbami Direktive 2006/123/ES, lahko države članice, Komisija in deležniki predložijo tudi bolj splošne ugotovitve, da bi med drugim izmenjali najboljše prakse ter okrepili svoje sodelovanje in splošno izmenjavo informacij. Če se uradno obvestilo nanaša le na spremembe osnutka ukrepa, ki je že bil predmet uradnega obvestila in o katerem poteka posvetovanje, bi moralo za takšno uradno obvestilo o spremembah veljati krajše obdobje posvetovanja enega meseca. Države članice, ki predložijo uradna obvestila, bi morale v skladu z zakonodajo Unije upoštevati pripombe o osnutkih ukrepov iz uradnih obvestil in spremembah. Če se država članica, ki predloži uradno obvestilo, odloči, da ne bo sprejela osnutka ukrepa iz uradnega obvestila, bi morala imeti možnost kadar koli umakniti uradno obvestilo.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Če ima Komisija po posvetovanju še vedno pomisleke glede skladnosti osnutka ukrepa iz uradnega obvestila z Direktivo 2006/123/ES, lahko opozori državo članico in ji da priložnost, da osnutek ukrepa uskladi z zakonodajo EU. Opozorilo bi moralo zajemati obrazložitev pravnih pomislekov, ki jih je opredelila Komisija. Prejetje takšnega opozorila pomeni, da država članica, ki je predložila uradno obvestilo, tri mesece ne sme sprejeti ukrepa iz uradnega obvestila.

(14)  Če ima Komisija po posvetovanju še vedno pomisleke glede skladnosti osnutka ukrepa iz uradnega obvestila z Direktivo 2006/123/ES, lahko opozori državo članico in ji da priložnost, da predloži dodatna pojasnila ali osnutek ukrepa uskladi z zakonodajo Unije. Opozorilo bi moralo zajemati podrobno obrazložitev pravnih pomislekov, ki jih je opredelila Komisija ali druge države članice. Prejetje takšnega opozorila pomeni, da država članica, ki je predložila uradno obvestilo, tri mesece ne sme sprejeti osnutka ukrepa iz uradnega obvestila.

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Nespoštovanje obveznosti, da se uradno obvestilo o osnutku ukrepa predloži vsaj tri mesece pred njegovim sprejetjem in/ali da se ukrep iz uradnega obvestila v tem obdobju ter, odvisno od primera, v treh mesecih po prejemu opozorila ne sprejme, bi se moralo šteti za hudo in bistveno procesno napako zaradi vpliva na posameznike.

(15)  Nespoštovanje obveznosti, da se predloži uradno obvestilo o osnutku ukrepa ali o spremembah osnutka ukrepa, ki je že bil predmet uradnega obvestila, ali ukrepa, ki je bil sprejet v skladu s to direktivo v predpisanem obdobju, bi se moralo šteti za hudo in bistveno procesno napako zaradi vpliva na posameznike.

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Da bi se zagotovile smotrnost, učinkovitost in skladnost postopka uradnega obveščanja, bi morala biti Komisija še naprej pristojna za sprejemanje sklepov, ki določajo, da država članica ne sme sprejeti ukrepov iz uradnih obvestil, ki kršijo Direktivo 2006/123/ES, ali da jih mora razveljaviti, če jih je že sprejela.

(16)  Da bi se zagotovile smotrnost, učinkovitost in skladnost postopka uradnega obveščanja, ob upoštevanju sistemov dovoljenj ali zahtev iz področja uporabe točk (a), (c), (d) in (e) člena 4, bi morala Komisija imeti možnost sprejeti priporočila, v katerih bi zadevne države članice pozvala, naj prilagodijo ustrezne ukrepe iz uradnega sporočila, naj jih ne sprejmejo, ali pa jih razveljavijo, če so že bili sprejeti, da bi tako obravnavale resne pomisleke o skladnosti takšnih ukrepov z Direktivo 2006/123/ES. Kar zadeva zahteve iz področja uporabe člena 4(b), bi morala biti Komisija še naprej pristojna za sprejemanje sklepov, ki določajo, da država članica ne sme sprejeti ukrepov iz uradnih obvestil, ki kršijo Direktivo 2006/123/ES, ali da jih mora razveljaviti, če jih je že sprejela. V skladu s členom 263 PDEU ima Sodišče Evropske unije pooblastilo za nadziranje zakonitosti nekaterih aktov, ki jih sprejme Komisija, vključno s tožbami, ki jih vložijo države članice. Če Komisija v skladu s členom 258 PDEU po tem, ko je državi članici omogočila, da predloži svoje pripombe, poda obrazloženo mnenje o tem, da država članica ni izpolnila neke obveznosti iz Pogodb, in če zadevna država članica ne ravna v skladu s tem mnenjem, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču Evropske unije.

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Zainteresirane tretje osebe bi morale dobiti dostop do uradnih obvestil, ki jih predložijo države članice, da se seznanijo z načrtovanimi sistemi dovoljenj ali nekaterimi zahtevami, povezanimi s storitvami na trgih, na katerih dejansko delujejo oziroma bi lahko delovale, ter da lahko predložijo pripombe nanje.

(17)  Za spodbujanje preglednosti med državami članicami in zainteresiranimi tretjimi osebami, bi morale te osebe dobiti dostop do uradnih obvestil, ki jih predložijo države članice, da se bodo seznanile z načrtovanimi ali sprejetimi sistemi dovoljenj ali nekaterimi zahtevami, povezanimi s storitvami na trgih, na katerih dejansko delujejo oziroma bi lahko delovale, ter možnost, da lahko predložijo povratne informacije zanje. Komisija bi morala olajšati možnost podajanja pripomb na uradna obvestila, ki jih države članice opravijo v obdobju posvetovanja, in obveščanja zadevne države članice o pomembnih povratnih informacijah, če meni, da je to potrebno. Komisija bi morala povratne informacije zainteresiranih tretjih oseb zadevni državi članici poslati le, kadar meni, da so povratne informacije vsebinske in bi znatno prispevale k oceni zadevnega ukrepa, ki jo opravi država članica.

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  „sprejetje“ pomeni odločitev države članice, ki pripravi zakon ali podoben splošen predpis, da ta v skladu z veljavnim postopkom postane končen.

(b)  „sprejetje“ pomeni odločitev države članice, s katero osnutek ukrepa v skladu z veljavnim postopkom postane končen.

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice Komisijo uradno obvestijo o osnutku ukrepa, ki uvaja nove zahteve ali sisteme dovoljenj iz člena 4 ali spreminja takšne obstoječe zahteve ali sisteme dovoljenj.

1.  Države članice Komisijo uradno obvestijo o osnutku ukrepa, ki uvaja nove zahteve ali sisteme dovoljenj iz člena 4 ali bistveno spreminja takšne obstoječe zahteve ali sisteme dovoljenj.

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Z odstopanjem od odstavka 1 države članice Komisiji niso zavezane predložiti uradnega obvestila o:

 

(a)  osnutkih ukrepov, s katerimi se sistemi dovoljenj ali veljavne zahteve samo razveljavijo;

 

(b)  osnutkih ukrepov za izvajanje sistemov dovoljenj ali zahtev, ki so že bili del uradnega obvestila Komisiji in so že bili sprejeti v zadevni državi članici na nacionalni ravni in v kolikor ti ukrepi ne spreminjajo področja uporabe ali vsebine ali ne zaostrujejo že sprejetih sistemov dovoljenj ali zahtev za ustanavljanje ali čezmejno opravljanje storitev;

 

(c)  osnutkih ukrepov, s katerimi države članice ravnajo v skladu z zavezujočimi akti Unije, ki urejajo posebne zahteve glede dostopa do storitvene dejavnosti ali glede njenega opravljanja, če so te zahteve izrecno določene in zadevni akti Unije zahtevajo njihov enoten prenos.

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Če država članica spremeni osnutek ukrepa iz uradnega obvestila, da bi bistveno razširila njegovo področje uporabe ali vsebino ali skrajšala časovni načrt, prvotno predviden za izvajanje, ali dodala zahteve ali sisteme dovoljenj ali zahteve ali sisteme dovoljenj spremenila tako, da bi bolj omejevali ustanavljanje ali čezmejno opravljanje storitev, Komisijo ponovno uradno obvesti o spremenjenem osnutku ukrepa, o katerem jo je v skladu z odstavkom 1 že uradno obvestila, pri čemer vključi pojasnitev cilja in vsebine sprememb. V takšnem primeru se prejšnje uradno obvestilo šteje za umaknjeno.

2.  Če država članica bistveno spremeni osnutek ukrepa, ki je predmet postopka uradnega obveščanja v teku, tako da spremeni njegovo področje uporabe ali vsebino, skrajša časovni načrt, prvotno predviden za izvajanje, ali doda zahteve ali sisteme dovoljenj za ustanavljanje ali čezmejno opravljanje storitev, ta država članica spremeni prvotno uradno obvestilo o osnutku ukrepa in Komisiji predloži uradno obvestilo o spremembah tega osnutka ukrepa, pri čemer vključi pojasnitev ciljev in vsebine.

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Države članice niso obvezane predložiti uradnega obvestila pred sprejetjem sprememb osnutka ukrepa, ki je že predmet postopka uradnega obveščanja v teku, ki jih je sprejel parlament države članice na nacionalni ali regionalni ravni. Zadevna država članica lahko sprejme takšne spremenjene ukrepe in o njih nemudoma uradno obvesti Komisijo, najkasneje pa dva tedna po njihovem sprejetju.

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisijo o osnutkih ukrepov iz odstavkov 1 in 2 uradno obvesti vsaj tri mesece pred njihovim sprejetjem.

3.  Komisijo o osnutkih ukrepov iz odstavka 1 uradno obvesti vsaj tri mesece pred njihovim sprejetjem.

 

Komisiji se uradno obvestilo o spremembah iz odstavka 2 predloži vsaj en mesec pred njihovim sprejetjem.

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Obveznost, da se predloži uradno obvestilo o osnutku ukrepa v skladu z odstavkom 3, ne velja, kadar mora država članica zelo hitro sprejeti nujen ukrep zaradi resnih in nepredvidljivih okoliščin v zvezi z javno politiko, javno varnostjo, javnim zdravjem ali varstvom okolja. Zadevna država članica Komisijo uradno obvesti o nujnem ukrepu, njegovi vsebini in razlogih za nujnost, ki je sprožila njegovo sprejetje. To stori brez nepotrebnega odlašanja, v nobenem primeru pa najkasneje na dan, ko je bil ta nujni ukrep sprejet.

 

Komisija po prejemu uradnega obvestila o nujnem ukrepu oceni, ali so okoliščine, ki so privedle do uporabe nujnega postopka, upravičene.

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Kršitev ene od obveznosti iz člena 3(1), (2) in (3) ali 6(2) pomeni hudo in bistveno procesno napako zaradi vpliva na posameznike.

4.  Kršitev ene od obveznosti iz odstavkov 1, 1a, 2, 2a, 3 in 3a tega člena ter iz člena 6(2) pomeni hudo in bistveno procesno napako zaradi vpliva na posameznike.

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Navedene informacije opredelijo pomemben razlog, ki se nanaša na javni interes, in utemeljijo, zakaj je sistem dovoljenj ali zahteva iz uradnega obvestila nediskriminatorna na podlagi državljanstva ali prebivališča in zakaj je sorazmerna.

Navedene informacije opredelijo pomemben razlog, ki se nanaša na javni interes, in ponudijo razlago, zakaj je sistem dovoljenj ali zahteva iz uradnega obvestila nediskriminatorna, nujna in sorazmerna za uresničitev zastavljenega cilja.

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 5 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Navedene informacije vključujejo oceno, ki kaže, da manj omejevalna sredstva niso na voljo, in posebne dokaze, ki potrjujejo utemeljitve države članice, ki predloži uradno obvestilo.

črtano

Predlog spremembe    26

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  poklicnih predpisih o poslovnih komunikacijah iz člena 24(2) Direktive 2006/123/ES.

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija po prejemu uradnega obvestila od države članice iz člena 3(1) in (2) državo članico, ki je predložila uradno obvestilo, obvesti o popolnosti prejetega uradnega obvestila.

črtano

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Od datuma, ko Komisija obvesti državo članico, ki je predložila uradno obvestilo, da je prejeto uradno obvestilo popolno, med državo članico, ki je predložila uradno obvestilo, drugimi državami članicami in Komisijo poteka posvetovanje, ki traja največ tri mesece.

2.  Potem ko je bilo predloženo uradno obvestilo o osnutku ukrepa, med državo članico, ki je predložila uradno obvestilo, drugimi državami članicami in Komisijo poteka posvetovanje, ki traja največ tri mesece. To posvetovanje se začne na dan, ko Komisija prejme uradno obvestilo.

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisija in države članice lahko v dveh mesecih od začetka posvetovalnega obdobja iz odstavka 2 predložijo pripombe državi članici, ki je predložila uradno obvestilo.

3.  Komisija in države članice lahko v dveh mesecih od začetka posvetovalnega obdobja iz odstavka 2 predložijo državi članici, ki je predložila uradno obvestilo, pripombe glede morebitne neskladnosti ukrepa iz uradnega obvestila z Direktivo 2006/123/ES ali druge pripombe.

Predlog spremembe    30

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Država članica, ki je predložila uradno obvestilo, lahko na pripombe Komisije ali druge države članice odgovori v enem mesecu po njihovem prejemu in pred sprejetjem ukrepa iz uradnega obvestila, pri čemer pojasni, kako bodo pripombe upoštevane v ukrepu iz uradnega obvestila, ali navede razloge, zakaj ne morejo biti upoštevane.

4.  Država članica, ki je predložila uradno obvestilo, lahko na pripombe Komisije ali druge države članice odgovori v enem mesecu po njihovem prejemu, pri čemer pojasni, kako bodo pripombe upoštevane v ukrepu iz uradnega obvestila, ali navede razloge, zakaj ne morejo biti upoštevane.

Predlog spremembe    31

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Če Komisija in druge države članice v dveh mesecih, kot je navedeno v odstavku 3, ne predložijo pripomb o osnutku ukrepa iz uradnega obvestila, se posvetovalno obdobje takoj konča.

5.  Če Komisija in druge države članice v dveh mesecih, kot je navedeno v odstavku 3, ne predložijo pripomb o ukrepu iz uradnega obvestila, in država članica, ki predloži uradno obvestilo, ne spremeni prvotnega uradnega obvestila, se posvetovalno obdobje takoj konča. Če se uradno obvestilo predloži v skladu s prvim pododstavkom člena 3(3), lahko država članica, ki predloži uradno obvestilo, sprejme osnutek ukrepa, ne da bi to sprejetje pomenilo kršitev tega člena.

Predlog spremembe    32

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Za uradno obvestilo v skladu s členom 3(2) velja enomesečno posvetovalno obdobje od datuma prejema tega obvestila. V tem obdobju lahko Komisija in države članice predložijo pripombe glede skladnosti osnutka ukrepa iz uradnega obvestila z Direktivo 2006/123/ES ali predložijo druge pripombe.

Predlog spremembe    33

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija lahko pred koncem posvetovalnega obdobja iz člena 5(2) državo članico, ki je predložila uradno obvestilo, opozori na svoje pomisleke glede skladnosti osnutka ukrepa iz uradnega obvestila z Direktivo 2006/123/ES in svojo namero o sprejetju sklepa iz člena 7.

1.  Komisija lahko pred koncem posvetovalnega obdobja iz člena 5(2) in (5a) državo članico, ki je predložila uradno obvestilo, opozori na svoje pomisleke, ki jih podrobno razloži, glede skladnosti osnutka ukrepa iz uradnega obvestila z Direktivo 2006/123/ES in svojo namero o sprejetju priporočila ali sklepa iz člena 7.

Predlog spremembe    34

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Komisija lahko v treh mesecih po spremembi uradnega obvestila iz člena 3(2a) izda opozorilo.

Predlog spremembe    35

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Država članica, ki je predložila uradno obvestilo, po prejemu takšnega opozorila tri mesec po koncu posvetovalnega obdobja ne sprejme osnutka ukrepa.

2.  Država članica, ki je predložila uradno obvestilo, po prejemu opozorila v skladu z odstavkom 1 tri mesec po koncu posvetovalnega obdobja ne sprejme osnutka ukrepa. Prejem opozorila državi članici ne prepreči sprejetja ustrezne zakonodaje, uredbe ali upravnega predpisa po preteku trimesečnega obdobja.

 

Država članica, ki je predložila uradno obvestilo, v roku enega meseca po prejemu opozorila v skladu z odstavkoma 1 in 1a Komisiji predloži obrazložitev skladnosti ukrepa iz uradnega obvestila z Direktivo 2006/123/ES, ali pa spremeni ali razveljavi zadevni ukrep, da bi zagotovila skladnost s to direktivo.

Predlog spremembe    36

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če Komisija izda opozorilo v skladu s členom 6(1), lahko v obdobju treh mesecev od zaključka posvetovalnega obdobja iz člena 5(2) sprejme sklep, v katerem ugotovi, da osnutek ukrepa ni združljiv z Direktivo 2006/123/ES, in zahteva, da država članica ne sprejme osnutka ukrepa ali da ga razveljavi, če je bil sprejet v nasprotju s členom 3(3) ali 6(2).

Če Komisija izda opozorilo v skladu s členom 6(1) in (1a) v zvezi z zahtevami, ki spadajo v področje uporabe člena 4(b), in če ima še vedno resne pomisleke glede ukrepa iz uradnega obvestila v skladu s členom 3(1), (2), (2a) in (3a), lahko v obdobju treh mesecev od takšnega opozorila sprejme sklep, v katerem zahteva, da zadevna država članica ne sprejme ukrepa iz uradnega obvestila ali da ga razveljavi.

 

Če Komisija izda opozorilo v skladu s členom 6(1) in (1a) glede sistemov dovoljenj ali zahtev, ki spadajo v področje uporabe člena 4(a), (c), (d) in (e) in če ima še vedno resne pomisleke glede ukrepa iz uradnega obvestila v skladu s členom 3(1), (2), (2a) in (3a), lahko v obdobju treh mesecev od takšnega opozorila izda priporočilo, v katerem zahteva, da zadevna država članica ne sprejme ukrepa iz uradnega obvestila ali da ga razveljavi.

Predlog spremembe    37

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija na posebni javni spletni strani objavi uradna obvestila držav članic, predložena v skladu s členom 3(1) in (2), ter z njimi povezane sprejete ukrepe.

Komisija na posebni javni spletni strani objavi uradna obvestila držav članic, predložena v skladu s členom 3(1), in spremembe uradnih obvestil, predložene v skladu s členom 3(2) in (2a), sprejete nujne ukrepe v skladu s členom 3(3a), z njimi povezane sprejete ukrepe v skladu s členom 3(7) ter priporočila ali sklepe, sprejete v skladu s členom 7.

 

Komisija deležnikom omogoči elektronsko posredovanje povratnih informacij o objavljenih uradnih obvestilih ali opozoril Komisiji o osnutkih ukrepov ali sprejetih ukrepih, ki niso bili predmet uradnega obvestila v skladu s to direktivo. Ko Komisija prejme takšne povratne informacije ali opozorila deležnikov, nemudoma obvesti zadevno državo članico.

Predlog spremembe    38

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice imenujejo pristojni organ, ki je na nacionalni ravni odgovoren za izvajanje postopka uradnega obveščanja, vzpostavljenega s to direktivo.

Države članice Komisiji sporočijo, kateri organ je na nacionalni ravni odgovoren za izvajanje postopka uradnega obveščanja, vzpostavljenega s to direktivo. To imenovanje ne posega v delitev funkcij in pristojnosti med organi znotraj nacionalnih sistemov.

Predlog spremembe    39

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija do [36 mesecev po datumu prenosa te direktive] in nato najpozneje vsakih pet let Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru predloži poročilo o uporabi te direktive.

1.  Komisija do [36 mesecev po datumu prenosa te direktive] in nato najpozneje vsakih pet let Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru predloži poročilo o uporabi te direktive, vključno z oceno morebitnih zlorab, s katerimi naj bi se izognili uporabi postopka uradnega obveščanja iz te direktive.

(1)

  UL C 288, 31.8.2017, str. 43.


OBRAZLOŽITEV

Uvod

Komisija je 10. januarja 2017 vložila predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izvrševanju Direktive 2006/123/ES o storitvah na notranjem trgu, določitvi postopka uradnega obveščanja o sistemih dovoljenj in zahtevah, povezanih s storitvami. Ta predlog je del niza ukrepov Komisije, namenjenih izboljšanju delovanja enotnega trga storitev. Osredotoča se na postopkovne vidike za izboljšanje izvajanja in uveljavljanja obveznosti uradnega obveščanja iz Direktive 2006/123/ES (v nadaljevanju: direktiva o storitvah).

Ozadje priprave predloga

Veljavni postopek uradnega obveščanja za zahteve, povezane s ponudniki storitev, v okviru direktive o storitvah ni ustrezno prispeval k pravilnemu in celovitemu izvajanju te direktive ter ni bil uveljavljen kot postopek. To posledično povzroča potrošniške in poslovne stroške razdrobljenega enotnega trga storitev, pa tudi visoke upravne stroške kršitev za državne uprave in Komisijo, kadar ukrepa (do 40 % primerov kršitev pride zaradi novih sprejetih nacionalnih predpisov, ki niso skladni z direktivo o storitvah).

Predlog spremlja ocena učinka, v kateri Komisija ugotavlja, da je zaradi tega, ker veljavni postopek uradnega obveščanja ne izpolnjuje ciljev, potrebno ukrepanje na ravni EU, da bi obravnavali opredeljene pomanjkljivosti in iz postopka uradnega obveščanja naredili učinkovit instrument za boljšo uporabo veljavne direktive o storitvah.

Namen direktive je zagotoviti skladnost nacionalnih pravil, ki uvajajo sisteme dovoljenj ali nekatere zahteve, z direktivo o storitvah, kot to velja v okviru področja uporabe te direktive, ter si prizadevati za preprečevanje kršitev.

Zato so cilji tega predloga povečati učinkovitost postopka uradnega obveščanja, izboljšati kakovost in vsebino predloženih uradnih obvestil, zajeti dodatne zahteve, za katere je uporaba direktive o storitvah pokazala, da lahko pomenijo znatne ovire za notranji trg storitev, ter pojasniti pravne posledice v primeru odsotnosti uradnega obveščanja. Končni rezultat bi bilo boljše izvajanje in uveljavljanje direktive o storitvah, kot velja danes.

Splošne ugotovitve

Poročevalec pozdravlja predlog, ki je del svežnja o storitvah. Predlog namreč krepi postopkovne faze obveznosti uradnega obveščanja, pojasnjuje postopke in je namenjen večji preglednosti, da bi se izboljšalo izvajanje direktive o storitvah.

1. Obveznost uradnega obveščanja

Predlog izhaja iz obveznosti uradnega obveščanja, kot je določena v direktivi o storitvah, ob tem pa določa posebno obveznost za države članice, da predložijo uradno obvestilo o osnutkih ukrepov, tudi tistih, ki jih spremenijo nacionalni parlamenti med obravnavo, skupaj s spremnimi informacijami. Določa tudi posledice v primeru nespoštovanja obveznosti uradnega obveščanja. Da bi postopek uradnega obveščanja postal učinkovit in smotrn, so določene stroge časovne omejitve. Poročevalec meni, da je treba zaščititi zakonodajne pristojnosti držav članic, zlasti postopke njihovih nacionalnih parlamentov, zato v zvezi s tem predlaga spremembe.

Poleg tega bi postopek uradnega obveščanja, če bi se uporabljal v absolutnem smislu, pomenil dodatno upravno obremenitev, ki morda ne bi bila sorazmerna s cilji, zlasti za občinske in lokalne organe. Za zaščito sorazmernega postopka v zvezi s temi organi poročevalec meni, da za osnutke ukrepov za izvajanje sistemov dovoljenj ali zahtev, ki so že bili del uradnega obvestila Komisiji in so jih države članice sprejele na nacionalni ravni, ne bi smelo veljati uradno obveščanje.

2. Nacionalni parlamenti

Predlagana direktiva določa tudi 3-mesečni postopek posvetovanja med državo članico, ki je predložila uradno obvestilo, drugimi državami članicami in Komisijo, med katerim se lahko predložijo opombe v zvezi z ukrepi, ki so bili predmet uradnega obvestila. V primeru, da Komisija izrazi pomisleke („opozorilo“) o skladnosti osnutka ukrepa, ki je bil predmet uradnega obvestila, z direktivo o storitvah, država članica, ki je predložila uradno obvestilo, ne bi sprejela zadevnega ukrepa za obdobje treh mesecev po zaključku omenjenega obdobja posvetovanja. Komisija lahko v tem primeru izda svojo odločitev, predvideni pa so tudi postopki, ki med drugim zajemajo parlamentarne predloge sprememb. Poročevalec meni, da bi bilo sicer treba ohraniti pooblastilo Komisije za sprejetje odločitve, kot je določeno v direktivi o storitvah, da pa parlamentom ni mogoče odreči sprejetja zadevnega ukrepa. Ta novi element v predlogu Komisije bi zato bilo treba opustiti in predvideti zgolj naknadne ukrepe.

Sklepne ugotovitve

Poročevalec meni, da se bo zaradi tega predloga povečalo upoštevanje obveznosti uradnega obveščanja, določene v direktivi o storitvah, povečala se bo preglednost in okrepil dialog med državami članicami in Komisijo, zaradi tega pa se bo izboljšalo izvajanje te direktive.

Poročevalec meni tudi, da bi lahko okrepljen pristop k uradnemu obveščanju, ki ga je v nekaterih primerih sprejela Komisija, vodil k poseganju v nacionalne zakonodajne pristojnosti in naložil upravno obremenitev državnim upravam, zlasti lokalnim in občinskim organom. V zvezi s tem poročevalec meni, da so potrebni številni predlogi sprememb, da bi zagotovili izboljšan postopek uradnega obveščanja, ki bo upošteval izražene pomisleke.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Izvrševanje Direktive 2006/123/ES o storitvah na notranjem trgu, določitev postopka uradnega obveščanja o sistemih dovoljenj in zahtevah, povezanih s storitvami, ter spremembe Direktive 2006/123/ES in Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg

Referenčni dokumenti

COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD)

Datum predložitve EP

12.1.2017

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

19.1.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

CONT

19.1.2017

ECON

19.1.2017

EMPL

19.1.2017

ENVI

19.1.2017

 

ITRE

19.1.2017

CULT

19.1.2017

JURI

19.1.2017

LIBE

19.1.2017

 

PETI

19.1.2017

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

CONT

24.1.2017

ECON

21.3.2017

EMPL

9.2.2017

ENVI

31.1.2017

 

ITRE

28.2.2017

CULT

23.1.2017

JURI

22.3.2017

LIBE

13.2.2017

 

PETI

28.2.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Sergio Gutiérrez Prieto

25.1.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

8.6.2017

12.7.2017

28.9.2017

11.10.2017

Datum sprejetja

4.12.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

30

7

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Pascal Arimont, Dita Charanzová, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Kaja Kallas, Roberta Metsola, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jonathan Bullock, Rupert Matthews, Bogdan Brunon Wenta, Flavio Zanonato

Datum predložitve

8.12.2017


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

30

+

ALDE

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Rupert Matthews, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Antonio López-Istúriz White, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Lambert van Nistelrooij, Ivan Štefanec

S&D

Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Flavio Zanonato

7

-

EFDD

Jonathan Bullock, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong

Verts/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo