BETÄNKANDE     ***I
PDF 558kWORD 94k
8.12.2017
PE 606.190v02-00 A8-0396/2017

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillämpningen av direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden, om fastställande av ett anmälningsförfarande för tillståndsförfaranden och krav avseende tjänster, och om ändring av direktiv 2006/123/EG och förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden

(COM(2016)0821 – C8‑0011/2017 – 2016/0398(COD))

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Föredragande: Sergio Gutiérrez Prieto

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillämpningen av direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden, om fastställande av ett anmälningsförfarande för tillståndsförfaranden och krav avseende tjänster, och om ändring av direktiv 2006/123/EG och förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden

(COM(2016)0821 – C8‑0011/2017 – 2016/0398(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0821),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 53.1, 62 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8‑0011/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av de motiverade yttranden från den tyska förbundsdagen och det tyska förbundsrådet samt den franska nationalförsamlingen och den franska senaten som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 31 maj 2017(1),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A8-0396/2017),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Den effektiva tillämpning av reglerna för den inre marknaden för tjänster som anges i direktiv 2006/123/EG bör förbättras genom att det befintliga anmälningsförfarandet enligt det direktivet förenklas när det gäller nationella tillståndsförfaranden och vissa krav vad gäller tillträdet till och utövandet av verksamhet som egen företagare. Det bör bli lättare att förhindra att nationella bestämmelser om krav och tillståndsförfaranden som strider mot direktiv 2006/123/EG antas. Detta direktiv påverkar inte kommissionens befogenheter enligt fördragen eller medlemsstaternas skyldighet att följa bestämmelserna i unionsrätten.

(6)  Den effektiva tillämpning av reglerna för den inre marknaden för tjänster som anges i direktiv 2006/123/EG bör förbättras genom att det befintliga anmälningsförfarandet enligt det direktivet förenklas när det gäller nationella tillståndsförfaranden och vissa krav vad gäller tillträdet till och utövandet av verksamhet som egen företagare. Dialogen mellan kommissionen och medlemsstaterna bör underlättas i syfte att förhindra antagandet av nationella bestämmelser om krav och tillståndsförfaranden som strider mot direktiv 2006/123/EG och som skulle leda till en fragmentering av den inre marknaden och i syfte att minimera antalet nya överträdelseärenden. Det här direktivet påverkar inte kommissionens eller domstolens befogenheter enligt fördragen eller medlemsstaternas rättigheter och skyldigheter som följer därav.

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Den anmälningsskyldighet som fastställs i detta direktiv bör gälla för medlemsstaters lagstiftningsåtgärder, såsom lagar och andra förordningar av allmän karaktär eller andra bindande bestämmelser av allmän karaktär, däribland bestämmelser antagna av branschorganisationer som kollektivt reglerar tillträdet till eller utövandet av en tjänsteverksamhet. Anmälningsskyldigheten bör å andra sidan inte tillämpas på individuella beslut som utfärdas av nationella myndigheter.

(7)  Den anmälningsskyldighet som fastställs i detta direktiv bör gälla för medlemsstaters lagstiftningsåtgärder, såsom lagar och andra förordningar av allmän karaktär eller andra bindande bestämmelser av allmän karaktär, däribland bestämmelser antagna av yrkesorganisationer eller yrkesföreningar för att kollektivt reglera tillträdet till eller utövandet av en tjänsteverksamhet.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  Den anmälningsskyldighet som fastställs i detta direktiv bör inte gälla för beslut som fattats beträffande en specifik tjänsteleverantör eller för förslag till bestämmelser i kollektivavtal som förhandlas fram av arbetsmarknadsparter och som inte anses utgöra krav i enlighet med detta direktiv. Anmälningsskyldigheten bör inte heller gälla för åtgärder om upphävande av tillståndsförfaranden eller krav eller för åtgärder om genomförande av unionens rättsligt bindande akter, om sådana akter innehåller tydliga bestämmelser som ska genomföras och om det inte finns något utrymme för skiljaktigheter mellan medlemsstaterna när det gäller införlivandet och genomförandet av dessa akter.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7b)  För att underlätta medlemsstaternas efterlevnad av den anmälningsskyldighet som fastställs i detta direktiv bör kommissionen erbjuda vägledning om de praktiska aspekterna av anmälningsförfarandet, särskilt för kommunala och lokala myndigheter. För att dessa myndigheters anmälningsskyldighet ska vara proportionerlig bör ingen anmälan behöva göras av förslag till åtgärder för att genomföra tillståndsförfaranden eller krav som redan har anmälts till kommissionen och antagits av den berörda medlemsstaten på nationell nivå och som inte ändrar innehållet i dessa anmälda förfaranden eller krav.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 7c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7c)  Ändringar av förslag till åtgärder som redan är föremål för ett pågående anmälningsförfarande och som införs av medlemsstaternas parlament på nationell eller regional nivå i enlighet med deras parlamentariska förfarande bör inte omfattas av skyldigheten att göra en förhandsanmälan. Den berörda medlemsstaten bör dock utan dröjsmål anmäla dessa ändringar till kommissionen, dock senast två veckor efter det att de antagits.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Medlemsstaternas skyldighet att anmäla förslag till åtgärder om tillståndsförfaranden eller krav som avses i artikel 4 i detta direktiv minst tre månader innan de antas, är avsedd att säkerställa att åtgärder som antas överensstämmer med direktiv 2006/123/EG. För att anmälningsförfarandet ska fungera effektivt bör ett samråd om anmälda åtgärder äga rum i tillräckligt god tid innan de antas. Det är lämpligt att främja gott samarbete och öppenhet mellan kommissionen och medlemsstaterna och att vidareutveckla utbytet mellan kommissionen och de nationella myndigheterna om nya eller ändrade tillståndsförfaranden och vissa krav enligt direktiv 2006/123/EG, i enlighet med artikel 4.3 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). I syfte att säkerställa att förfarandet får ändamålsenlig verkan bör överträdelser av skyldigheten att anmäla en åtgärd eller att avstå från att anta en anmäld åtgärd, även under perioden efter mottagandet av en varning, betraktas som ett väsentligt formfel av allvarlig karaktär med avseende på dess effekt för de enskilda.

(8)  Medlemsstaternas skyldighet att anmäla förslag till åtgärder om tillståndsförfaranden eller krav enligt artikel 4 i detta direktiv innan de antas är avsedd att säkerställa att åtgärder som antas överensstämmer med direktiv 2006/123/EG. För att anmälningsförfarandet ska fungera effektivt bör ett samråd om anmälda åtgärder äga rum i tillräckligt god tid innan de antas. Det är lämpligt att främja gott samarbete och öppenhet mellan kommissionen och medlemsstaterna och att vidareutveckla utbytet mellan kommissionen och de nationella myndigheterna om nya eller ändrade tillståndsförfaranden och vissa krav enligt direktiv 2006/123/EG, i enlighet med artikel 4.3 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). I syfte att säkerställa att förfarandet får ändamålsenlig verkan bör överträdelser av skyldigheten att anmäla en åtgärd eller underlåtenhet att anmäla en åtgärd inom de tidsfrister som fastställs i detta direktiv betraktas som ett väsentligt formfel av allvarlig karaktär med avseende på dess effekt för de enskilda.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Om väsentliga ändringar görs i ett åtgärdsförslag under ett pågående anmälningsförfarande enligt detta direktiv, bör den anmälande medlemsstaten i god tid och i en anda av öppenhet och samarbete informera kommissionen, övriga medlemsstater och andra berörda parter om sådana ändringar. Ändringar av rent redaktionell karaktär behöver inte meddelas.

(9)  Om väsentliga ändringar görs i ett åtgärdsförslag under ett pågående anmälningsförfarande enligt detta direktiv, bör den anmälande medlemsstaten i god tid och i en anda av öppenhet och samarbete informera kommissionen, övriga medlemsstater och andra berörda parter om sådana ändringar samt ges möjlighet att ge återkoppling avseende dessa ändringar. Anmälan av väsentliga ändringar bör inte i betydande utsträckning ändra tidsfristerna för samrådet. I sådana fall bör den anmälande medlemsstaten anmäla dessa ändringar minst en månad innan de antas. Ändringar av rent redaktionell karaktär behöver inte meddelas.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Den information som ska lämnas av den anmälande medlemsstaten bör vara tillräcklig för att efterlevnaden av direktiv 2006/123/EG, och särskilt proportionaliteten för ett anmält tillståndsförfarande eller krav, ska kunna bedömas. I enlighet med rättspraxis från Europeiska unionens domstol bör därför sådan information förtydliga det eftersträvade målet om allmänintresse, fastställa hur det anmälda förfarandet eller kravet är nödvändigt och motiverat för att uppfylla detta mål och förklara hur det är proportionerligt i förhållande till det. Det bör alltså innehålla förklaringar till varför det är lämpligt, varför det inte går utöver vad som är nödvändigt och varför inga alternativa och mindre restriktiva åtgärder skulle vara tillgängliga. De skäl som kan komma att åberopas av den berörda medlemsstaten som motivering bör åtföljas av lämplig bevisning och en analys av den anmälda åtgärdens proportionalitet.

(10)  Den information som ska lämnas av den anmälande medlemsstaten bör vara tillräcklig för att efterlevnaden av direktiv 2006/123/EG, och särskilt proportionaliteten för ett anmält tillståndsförfarande eller krav, ska kunna bedömas. I enlighet med rättspraxis från Europeiska unionens domstol bör därför sådan information förtydliga det eftersträvade målet om allmänintresse och förklara hur det anmälda förfarandet eller kravet är nödvändigt och motiverat för att uppfylla detta mål och hur det är proportionerligt för att uppfylla det målet. Det anmälda tillståndsförfarandet eller kravet bör alltså innehålla tillräckliga förklaringar till varför det är lämpligt, varför det inte går utöver vad som är nödvändigt och varför inga alternativa, mindre restriktiva åtgärder är tillgängliga.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a)  Genom undantag från det normala anmälningsförfarandet bör det i undantagsfall vara möjligt för medlemsstaterna att agera snabbt när akuta situationer uppstår som inbegriper allvarliga och oförutsebara händelser som rör allmän ordning, allmän säkerhet, folkhälsa eller miljöskydd. Detta undantag bör inte utnyttjas för att kringgå tillämpningen av anmälningsförfarandet i detta direktiv. Medlemsstaterna bör därför utan dröjsmål – och under alla omständigheter senast på dagen för antagandet av en brådskande åtgärd – anmäla alla sådana antagna åtgärder till kommissionen och även beskriva deras innehåll och de brådskande skäl som föranledde antagandet.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Enligt den anmälningsskyldighet som fastställts i direktiv 2006/123/EG ska medlemsstaterna underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om kraven enligt artikel 15.2, artikel 16.1 tredje stycket och artikel 16.3 första meningen i direktiv 2006/123/EG. Tillämpningen av det direktivet har visat att tillståndsförfaranden eller krav rörande tillståndsförfaranden, yrkesansvarsförsäkring, garantier eller liknande arrangemang och sektorsövergripande begränsningar är vanligt förekommande och kan utgöra stora hinder på den inre marknaden för tjänster. De bör därför också omfattas av en anmälningsskyldighet för att medlemsstaters relevanta förslag till lagar och andra författningar lättare ska överensstämma med direktiv 2006/123/EG. De krav som anges i artikel 16.2 i direktiv 2006/123/EG omfattas av anmälningsskyldigheten om de omfattas av artikel 16.3.

(12)  Enligt den anmälningsskyldighet som fastställts i direktiv 2006/123/EG ska medlemsstaterna underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om kraven enligt artikel 15.2, artikel 16.1 tredje stycket och artikel 16.3 första meningen i direktiv 2006/123/EG. Tillämpningen av det direktivet har visat att tillståndsförfaranden eller krav rörande tillståndsförfaranden, yrkesansvarsförsäkring, yrkesetiska regler för marknadskommunikation, garantier eller liknande arrangemang och sektorsövergripande begränsningar är vanligt förekommande och kan utgöra stora hinder på den inre marknaden för tjänster. De bör därför också omfattas av en anmälningsskyldighet för att medlemsstaters relevanta förslag till lagar och andra författningar lättare ska överensstämma med direktiv 2006/123/EG. De krav som anges i artikel 16.2 i direktiv 2006/123/EG omfattas av anmälningsskyldigheten om de omfattas av artikel 16.3.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  I detta direktiv fastställs ett samråd under tre månader för att göra det möjligt att bedöma anmälda förslag till åtgärder och ha en effektiv dialog med den anmälande medlemsstaten. För att samrådet ska fungera i praktiken och för att medlemsstaterna, kommissionen och berörda parter på ett ändamålsenligt sätt ska kunna lämna synpunkter, bör medlemsstaterna anmäla åtgärdsförslag minst tre månader innan de antas. Anmälande medlemsstater bör i enlighet med unionsrätten ta hänsyn till synpunkterna på åtgärdsförslaget.

(13)  I detta direktiv fastställs i regel ett samråd under tre månader för att göra det möjligt att bedöma anmälda förslag till åtgärder och ha en effektiv dialog med den anmälande medlemsstaten. För att samrådet ska fungera i praktiken och för att medlemsstaterna och kommissionen på ett ändamålsenligt sätt ska kunna lämna synpunkter eller iakttagelser, bör medlemsstaterna anmäla åtgärdsförslag minst tre månader innan de antas. Om synpunkterna avser den anmälda åtgärdens överensstämmelse med bestämmelserna i direktiv 2006/123/EG får medlemsstaterna, kommissionen och de berörda parterna också dela mer allmänna iakttagelser för att bland annat utbyta bästa praxis och stärka sitt samarbete och övergripande informationsutbyte. Om anmälan endast avser ändringar av det redan anmälda åtgärdsförslag som är föremål för samråd, bör en sådan anmälan av ändringar omfattas av en kortare samrådsperiod på en månad. Anmälande medlemsstater bör i enlighet med unionsrätten ta hänsyn till synpunkterna på det anmälda åtgärdsförslaget eller de anmälda ändringarna. Om den anmälande medlemsstaten beslutar att inte anta det anmälda åtgärdsförslaget bör den också när som helst kunna dra tillbaka anmälan.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Om kommissionen efter samrådet fortfarande har betänkligheter när det gäller det anmälda åtgärdsförslagets överensstämmelse med direktiv 2006/123/EG, får den varna den anmälande medlemsstaten och ge den möjlighet att anpassa åtgärdsförslaget så att det överensstämmer med unionsrätten. Denna varning bör omfatta en förklaring av de rättsliga invändningar som kommissionen har. När en sådan varning mottages innebär det att medlemsstaten i fråga måste vänta i tre månader med att anta den anmälda åtgärden.

(14)  Om kommissionen efter samrådet fortfarande har betänkligheter när det gäller det anmälda åtgärdsförslagets överensstämmelse med direktiv 2006/123/EG, får den varna den anmälande medlemsstaten och ge den möjlighet att tillhandahålla ytterligare förklaringar eller anpassa åtgärdsförslaget så att det överensstämmer med unionsrätten. Denna varning bör omfatta en detaljerad förklaring av de rättsliga invändningar som kommissionen eller andra medlemsstater har. När en sådan varning mottas innebär det att medlemsstaten i fråga måste vänta i tre månader med att anta det anmälda åtgärdsförslaget.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Underlåtenhet att uppfylla skyldigheten att anmäla åtgärdsförslag minst tre månader innan de antas och/eller underlåtenhet att avstå från att anta den anmälda åtgärden under denna period och, i tillämpliga fall, under tre månader efter mottagandet av en varning, bör betraktas som ett väsentligt förfarandefel av allvarlig karaktär med avseende på dess rättsverkan i förhållande till enskilda.

(15)  Underlåtenhet att uppfylla skyldigheten att anmäla förslag till åtgärder eller ändringar av de redan anmälda åtgärdsförslag eller åtgärder som har antagits i enlighet med detta direktiv inom den föreskrivna perioden bör betraktas som ett väsentligt formfel av allvarlig art med avseende på dess effekter för enskilda.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  För att säkerställa effektiviteten, ändamålsenligheten och enhetligheten i anmälningsförfarandet bör kommissionen behålla befogenheten att anta beslut om att medlemsstaten i fråga ska avstå från att anta åtgärder eller, om de redan har antagits, upphäva dem om de strider mot direktiv 2006/123/EG.

(16)  För att säkerställa effektiviteten, ändamålsenligheten och enhetligheten i anmälningsförfarandet när det gäller tillståndsförfaranden eller krav som omfattas av tillämpningsområdet för artikel 4 a, c, d och e bör det vara möjligt för kommissionen att anta rekommendationer där den berörda medlemsstaten uppmanas att anpassa de berörda anmälda åtgärderna, avstå från att anta dem eller, om de redan har antagits, upphäva dem för att bemöta de allvarliga betänkligheterna avseende dessa åtgärders överensstämmelse med direktiv 2006/123/EG. När det gäller krav som faller under tillämpningsområdet för artikel 4 b ska kommissionen behålla befogenheten att anta beslut som uppmanar medlemsstaten i fråga att avstå från att anta anmälda åtgärder eller, om de redan har antagits, upphäva dem om de strider mot direktiv 2006/123/EG. Enligt artikel 263 i EUF-fördraget är Europeiska unionens domstol behörig att granska lagenligheten av vissa akter som antas av kommissionen och att pröva en talan som väcks av en medlemsstat. I artikel 258 i EUF-fördraget fastställs att om kommissionen, efter att ha gett medlemsstaten tillfälle att inkomma med sina synpunkter, avger ett motiverat yttrande om att medlemsstaten inte har uppfyllt en skyldighet enligt fördragen, och om medlemsstaten inte rättar sig efter detta yttrande, får kommissionen föra ärendet vidare till Europeiska unionens domstol.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Berörda tredje parter bör få tillgång till anmälningar från medlemsstaterna så att de får information om planerade tillståndsförfaranden eller vissa krav som avser tjänster på marknader där de är eller kan bli verksamma och för att de ska kunna lämna synpunkter.

(17)  För att främja öppenhet mellan medlemsstater och berörda tredje parter bör berörda tredje parter få tillgång till anmälningar från medlemsstaterna, så att de är medvetna om planerade eller införda tillståndsförfaranden eller vissa krav som avser tjänster på marknader där de är eller kan bli verksamma och för att de ska kunna lämna synpunkter. De bör också ges möjlighet att ge återkoppling om dem. Kommissionen bör underlätta möjligheten att lämna synpunkter på de anmälningar som gjorts av medlemsstaterna inom samrådsperioden och ge den berörda medlemsstaten relevant återkoppling, om den anser att detta behövs. Kommissionen bör skicka återkoppling från berörda tredje parter till den berörda medlemsstaten endast om den anser att återkopplingen är väsentlig och i hög grad skulle bidra till medlemsstatens bedömning av åtgärden i fråga.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Artikel 2 –stycke 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  antagande: ett beslut i en medlemsstat som gör lagen eller författningen av allmän karaktär slutlig enligt det tillämpliga förfarandet.

(b)  antagande: ett beslut i en medlemsstat som gör åtgärdsförslaget slutligt i enlighet med det tillämpliga förfarandet.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla alla förslag till åtgärder som inför nya krav eller tillståndsförfaranden enligt vad som avses i artikel 4, eller ändrar sådana befintliga krav eller tillståndsförfaranden.

1.  Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla alla förslag till åtgärder som inför nya krav eller tillståndsförfaranden enligt vad som avses i artikel 4 eller väsentligt ändrar sådana befintliga krav eller tillståndsförfaranden.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Genom undantag från punkt 1 ska medlemsstaterna inte vara skyldiga att till kommissionen anmäla

 

a)  förslag till åtgärder som endast består i upphävande av tillståndsförfaranden eller befintliga krav,

 

b)  förslag till åtgärder som genomför tillståndsförfaranden eller krav som redan har anmälts till kommissionen och som antagits av den berörda medlemsstaten på nationell nivå och som inte ändrar tillämpningsområdet eller innehållet, eller gör de redan anmälda tillståndsförfarandena eller kraven mer restriktiva för etableringen eller det gränsöverskridande tillhandahållandet av tjänster,

 

c)  förslag till åtgärder genom vilka medlemsstaterna följer bindande unionsakter som reglerar särskilda krav gällande tillträde till eller utövande av en tjänsteverksamhet i den utsträckning dessa krav uttryckligen föreskrivs och de berörda unionsakterna kräver ett enhetligt införlivande.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om en medlemsstat ändrar ett anmält förslag till åtgärd och det leder till att dess tillämpningsområde eller innehåll avsevärt utvidgas, den ursprungliga tidsfristen för genomförande förkortas eller ytterligare krav eller tillståndsförfaranden läggs till eller blir mer restriktiva vad gäller etablering eller gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster, ska medlemsstaten anmäla det ändrade förslaget till åtgärd som tidigare har anmälts enligt punkt 1, och inkludera en förklaring av syftet med och innehållet i ändringarna. I sådana fall ska den tidigare anmälan anses återkallad.

2.  Om en medlemsstat väsentligt ändrar ett anmält förslag till åtgärd som omfattas av ett pågående anmälningsförfarande genom att ändra dess tillämpningsområde eller innehåll, genom att förkorta tidsfristen för genomförande eller genom att lägga till krav eller tillståndssystem för gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster, ska medlemsstaten ändra den ursprungliga anmälan av förslaget till åtgärd och till kommissionen anmäla ändringarna av detta förslag till åtgärd och inkludera en förklaring av syftena med och innehållet i det.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Medlemsstaterna ska inte vara skyldiga att före det berörda antagandet anmäla ändringarna av ett förslag till åtgärd som redan omfattas av ett pågående anmälningsförfarande och som lagts fram av en medlemsstats parlament på nationell eller regional nivå. Den berörda medlemsstaten får anta sådana åtgärder i deras ändrade lydelse och ska till kommissionen anmäla dem utan dröjsmål, dock senast två veckor efter det att de antagits.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Sådana förslag till åtgärder som avses i punkterna 1 och 2 ska anmälas till kommissionen minst tre månader före antagandet.

3.  Sådana förslag till åtgärder som avses i punkt 1 ska anmälas till kommissionen minst tre månader före antagandet.

 

De ändringar som avses i punkt 2 ska anmälas till kommissionen minst en månad före antagandet.

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Skyldigheten att anmäla ett förslag till åtgärd innan det antas i enlighet med punkt 3 ska inte tillämpas när en medlemsstat måste anta en brådskande åtgärd mycket snabbt på grund av allvarliga och oförutsebara omständigheter som rör allmän ordning, allmän säkerhet, folkhälsa eller miljöskydd. Den berörda medlemsstaten ska till kommissionen anmäla den brådskande åtgärden, dess innehåll och skälen till den brådska som föranledde antagandet. Den ska göra detta utan dröjsmål, dock senast på dagen för antagandet av den brådskande åtgärden.

 

Kommissionen ska, efter att ha tagit emot anmälan av den brådskande åtgärden, bedöma om de omständigheter som ledde fram till användningen av nödfallsförfarandet är berättigade.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Överträdelse av någon av de skyldigheter som anges i artikel 3.1, 3.2 och 3.3 eller i artikel 6.2 ska utgöra ett väsentligt förfarandefel av allvarlig art med avseende på dess effekter för enskilda.

4.  Överträdelse av någon av de skyldigheter som anges i punkterna 1, 1a, 2, 2a, 3 och 3a i denna artikel och i artikel 6.2 ska utgöra ett väsentligt förfarandefel av allvarlig art med avseende på dess effekter för enskilda.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Denna information ska innehålla uppgift om den tvingande hänsyn till allmänintresset som eftersträvas och om skälen till varför det anmälda tillståndsförfarandet eller kravet är icke-diskriminerande på grund av nationalitet eller bostadsort och varför det är proportionerligt.

Denna information ska innehålla uppgift om den tvingande hänsyn till allmänintresset som eftersträvas och ge en förklaring till varför det anmälda tillståndsförfarandet eller kravet är icke-diskriminerande, nödvändigt och proportionerligt när det gäller uppfyllandet av det mål som eftersträvas.

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 5 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Denna information ska innehålla en bedömning som visar att mindre restriktiva åtgärder inte finns att tillgå samt närmare uppgifter till stöd för de argument som den anmälande medlemsstaten har lagt fram.

utgår

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Artikel 4 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  Yrkesetiska regler för marknadskommunikation som avses i artikel 24.2 i direktiv 2006/123/EG.

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När kommissionen mottar en anmälan från en medlemsstat enligt vad som anges i artikel 3.1 och 3.2 ska den underrätta den anmälande medlemsstaten om huruvida denna anmälan är fullständig.

utgår

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Från och med den dag då kommissionen informerar den anmälande medlemsstaten om en anmälans fullständighet, ska ett samråd på högst tre månader äga rum mellan den anmälande medlemsstaten, de övriga medlemsstaterna och kommissionen.

2.  Så snart förslaget till åtgärd har anmälts ska ett samråd på högst tre månader äga rum mellan den anmälande medlemsstaten, de övriga medlemsstaterna och kommissionen. Detta samråd ska inledas den dag då kommissionen mottar anmälan.

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen och medlemsstaterna får, inom en period av två månader från den dag då den samrådsperiod som avses i punkt 2 börjar, lämna synpunkter till den anmälande medlemsstaten.

3.  Kommissionen och medlemsstaterna får, inom en period av två månader från den dag då den samrådsperiod som avses i punkt 2 börjar, till den anmälande medlemsstaten lämna antingen synpunkter om den anmälda åtgärdens eventuella oförenlighet med direktiv 2006/123/EG eller andra iakttagelser.

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Den anmälande medlemsstaten ska inom en månad efter mottagandet svara på synpunkterna som kommissionen eller övriga medlemsstater lämnat in, och före antagandet av den anmälda åtgärden antingen förklara hur dessa synpunkter kommer att beaktas i den anmälda åtgärden eller ange skälen till varför de inte kan beaktas.

4.  Den anmälande medlemsstaten ska inom en månad efter mottagandet svara på synpunkterna som kommissionen eller övriga medlemsstater lämnat in, och antingen förklara hur dessa synpunkter kommer att beaktas i den anmälda åtgärden eller ange skälen till varför de inte kan beaktas.

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Om varken kommissionen eller någon annan medlemsstat, inom de två månader som avses i punkt 3, har lämnat in några synpunkter på det anmälda förslaget till åtgärd ska samrådsperioden omedelbart avslutas.

5.  Om varken kommissionen eller någon annan medlemsstat, inom de två månader som avses i punkt 3, har lämnat in några synpunkter på ett anmält förslag till åtgärd och den anmälande medlemsstaten inte har gjort några ändringar av den ursprungliga anmälan ska samrådsperioden omedelbart avslutas. Om anmälan gjordes i enlighet med artikel 3.3 första stycket får den anmälande medlemsstaten sedan gå vidare med att anta förslaget till åtgärd utan att ett sådant antagande utgör en överträdelse av den artikeln.

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  En anmälan i enlighet med artikel 3.2 ska omfattas av en samrådsperiod på en månad från och med datumet för mottagandet. Under den perioden får kommissionen och medlemsstaterna lämna synpunkter på det anmälda åtgärdsförslagets överensstämmelse med direktiv 2006/123/EG eller göra andra iakttagelser.

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Innan den samrådsperiod som avses i artikel 5.2 avslutas får kommissionen utfärda en varning till den anmälande medlemsstaten om sina betänkligheter avseende det anmälda förslagets överensstämmelse med direktiv 2006/123/EG och om sin avsikt att anta ett beslut i enlighet med artikel 7.

1.  Innan den samrådsperiod som avses i artikel 5.2 och 5.5a avslutas får kommissionen utfärda en varning till den anmälande medlemsstaten om sina betänkligheter, som den utförligt ska redogöra för, avseende det anmälda åtgärdsförslagets överensstämmelse med direktiv 2006/123/EG och om sin avsikt att anta en rekommendation eller ett beslut i enlighet med artikel 7.

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Kommissionen får utfärda en varning inom tre månader efter ändringen av den anmälan som avses i artikel 3.2a.

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  När den anmälande medlemsstaten mottar en sådan varning får den inte anta förslaget till åtgärd under en period om tre månader efter sista dag för samrådet.

2.  När den anmälande medlemsstaten mottar en varning i enlighet med punkt 1 får den inte anta förslaget till åtgärd under en period om tre månader efter sista dag för samrådet. Mottagandet av en sådan varning ska inte förhindra att medlemsstaten antar den ifrågavarande lagen, förordningen eller förvaltningsåtgärden efter det att tremånadersperioden löpt ut.

 

Inom en månad från mottagandet av en varning i enlighet med punkterna 1 och 1a ska den anmälande medlemsstaten till kommissionen lämna en förklaring till varför den anmälda åtgärden överensstämmer med direktiv 2006/123/EG, eller ändra eller upphäva den berörda åtgärden så att den överensstämmer med det direktivet.

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Artikel 7 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om kommissionen har utfärdat en varning i enlighet med artikel 6.1, får den inom tre månader efter det att samrådsperioden avslutats enligt vad som anges i artikel 5.2, anta ett beslut om att förslaget till åtgärd har befunnits oförenligt med direktiv 2006/123/EG och begära att medlemsstaten i fråga ska avstå från att anta förslaget till åtgärd eller, om en sådan åtgärd har antagits i strid med artikel 3.3 eller artikel 6.2, upphäva den.

Om kommissionen har utfärdat en varning i enlighet med artikel 6.1 och 6.1a avseende krav som inte omfattas av tillämpningsområdet för artikel 4 b, och om kommissionen fortfarande har allvarliga betänkligheter avseende den åtgärd som anmälts i enlighet med artiklarna 3.1, 3.2, 3.2a och 3.3a, får den inom tre månader från datumet för en sådan varning anta ett beslut om att begära att medlemsstaten i fråga ska avstå från att anta den anmälda åtgärden eller upphäva den.

 

Om kommissionen har utfärdat en varning i enlighet med artikel 6.1 och 6.1a om tillståndsförfaranden eller krav som omfattas av artikel 4 a, c, d och e och om kommissionen fortfarande har allvarliga betänkligheter avseende den åtgärd som anmälts i enlighet med artikel 3.1, 3.2, 3.2a och 3.3a, får den, inom tre månader från datumet för ett sådant meddelande, anta en rekommendation och begära att medlemsstaten i fråga ska avstå från att anta den anmälda åtgärden eller upphäva den.

Ändringsförslag    37

Förslag till direktiv

Artikel 8 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska på en särskild offentlig webbplats offentliggöra anmälningar från medlemsstaterna enligt artiklarna 3.1 och 3.2 och de tillhörande antagna åtgärderna.

Kommissionen ska på en särskild offentlig webbplats offentliggöra anmälningar från medlemsstaterna enligt artikel 3.1 och ändringar av ursprungliga anmälningar enligt artikel 3.2 och 3.2a, antagna brådskande åtgärder enligt artikel 3.3a, de tillhörande antagna åtgärderna enligt artikel 3.7 samt rekommendationer eller beslut som antagits enligt artikel 7.

 

Kommissionen ska ge de berörda parterna möjlighet att ge elektronisk återkoppling angående de offentliggjorda anmälningarna eller att varna kommissionen för åtgärdsförslag eller antagna åtgärder som inte har anmälts i enlighet med detta direktiv. Kommissionen ska när den tar emot sådan återkoppling eller sådana varningar från de berörda parterna underrätta den berörda medlemsstaten utan dröjsmål.

Ändringsförslag    38

Förslag till direktiv

Artikel 9 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska utse en behörig myndighet som på nationell nivå ska ansvara för hanteringen av det anmälningsförfarande som fastställs i detta direktiv.

Medlemsstaterna ska meddela kommissionen vilken myndighet som på nationell nivå ska ansvara för hanteringen av det anmälningsförfarande som fastställs i detta direktiv. En sådan utnämning ska inte påverka funktions- och behörighetsfördelningen mellan myndigheterna inom de nationella systemen.

Ändringsförslag    39

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska senast den [36 månader efter datumet för införlivande av detta direktiv] och därefter senast vart femte år lägga fram en rapport om tillämpningen av detta direktiv för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

1.  Kommissionen ska senast den [36 månader efter datumet för införlivande av detta direktiv] och därefter senast vart femte år lägga fram en rapport om tillämpningen av detta direktiv för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, inbegripet en bedömning av allt missbruk som syftar till att kringgå tillämpningen av det anmälningsförfarande som fastställs i detta direktiv.

(1)

EUT C 288, 31.8.2017, s. 43.


MOTIVERING

Inledning

Den 10 januari 2017 lade kommissionen fram förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillämpningen av direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden, om fastställande av ett anmälningsförfarande för tillståndsförfaranden och krav avseende tjänster. Förslaget är en del av en rad åtgärder från kommissionens sida med syftet att få den inre marknaden för tjänster att fungera bättre. Det är inriktat på förfaranderelaterade aspekter i syfte att förbättra genomförandet och efterlevnaden av den anmälningsskyldighet som fastställs i direktiv 2006/123/EG (tjänstedirektivet).

Bakgrund till förberedelsen av förslaget

Det nuvarande anmälningsförfarandet för krav på tjänsteleverantörerna enligt tjänstedirektivet har inte bidragit tillräckligt till ett korrekt och fullständigt genomförande av direktivet, eftersom det inte tillämpas som förfarande. Detta leder i sin tur till kostnader både för konsumenterna och företagen på grund av den fragmenterade inre marknaden för tjänster, liksom höga administrativa kostnader för de nationella förvaltningarna och kommissionen när den vidtar åtgärder (40 % av alla överträdelseärenden beror på nyligen antagna nationella bestämmelser som är oförenliga med tjänstedirektivet).

Förslaget stöds av en konsekvensbedömning där kommissionen drar slutsatsen att åtgärder på EU-nivå är nödvändiga för att åtgärda konstaterade brister i syfte att göra anmälningsförfarandet till ett ändamålsenligt och effektivt verktyg för en bättre tillämpning av det nuvarande tjänstedirektivet, eftersom det befintliga anmälningsförfarandet inte lyckas nå sina mål.

Syftet med detta direktiv är att se till att nationella bestämmelser om tillståndsförfaranden eller vissa krav överensstämmer med tjänstedirektivet, i den mån de hör till det direktivets tillämpningsområde, och att försöka förebygga överträdelser.

Målen för detta förslag är därför att öka anmälningsförfarandets effektivitet, förbättra kvaliteten på och innehållet i de anmälningar som görs, täcka de ytterligare krav som tillämpningen av tjänstedirektivet har visat kan utgöra stora hinder för den inre marknaden för tjänster samt klargöra de rättsliga konsekvenserna av utebliven anmälan. Det slutliga resultatet skulle bli bättre genomförande och tillämpning av tjänstedirektivet i dess nuvarande lydelse.

Allmänna synpunkter

Föredraganden välkomnar förslaget som en del av tjänstepaketet. Det förstärker de förfarandemässiga aspekterna av anmälningsskyldigheten, förtydligar förfarandena och syftar till ökad insyn för att förbättra genomförandet av tjänstedirektivet.

1. Anmälningsskyldighet

Förslaget bygger på den anmälningsskyldighet som fastställs i tjänstedirektivet, men föreskriver en särskild skyldighet för medlemsstaterna att anmäla förslag till åtgärder, inbegripet sådana som ändrats av de nationella parlamenten inom ramen för deras behandling, tillsammans med kompletterande information. Konsekvenserna av att inte följa anmälningsskyldigheten anges också. För att göra anmälningsförfarandet effektivt och ändamålsenligt fastställs strikta tidsfrister. Föredraganden ser behovet att trygga medlemsstaternas lagstiftningsbefogenheter, särskilt förfarandena i de nationella parlamenten, och föreslår därför ändringar i detta avseende.

En absolut tillämpning av anmälningsförfarandet skulle vidare skapa en ytterligare administrativ börda som kanske inte står i proportion till de eftersträvade målen, särskilt för kommunala och lokala myndigheter. Av omsorg om ett proportionellt förfarande för dessa myndigheter anser föredraganden att förslag till åtgärder som syftar till att genomföra tillståndsförfaranden eller krav som redan har anmälts till kommissionen och som antagits av medlemsstaten på nationell nivå inte borde behöva anmälas.

2. Nationella parlament

I det föreslagna direktivet fastställs vidare ett tre månader långt samrådsförfarande mellan den anmälande medlemsstaten, de övriga medlemsstaterna och kommissionen vilket gör det möjligt att inkomma med synpunkter avseende de anmälda åtgärderna. Om kommissionen uttrycker betänkligheter (”varningar”) avseende det anmälda förslagets överensstämmelse med tjänstedirektivet skulle den anmälande medlemsstaten inte få anta åtgärden i fråga under en period på tre månader efter utgången av den nämnda samrådsperioden. Kommissionen får i detta fall anta sitt beslut, och relevanta villkor anges för bland annat parlamentets ändringar. Föredraganden anser att kommissionens befogenhet att anta ett beslut enligt vad som fastställs i tjänstedirektivet visserligen bör behållas, men att de nationella parlamenten inte får hindras från att anta den aktuella åtgärden. Detta nya inslag i kommissionens förslag bör därför strykas och endast åtgärder i efterhand föreskrivas.

Slutsatser

Föredraganden anser att förslaget kommer att leda till ökad efterlevnad av den anmälningsskyldighet som fastställs i tjänstedirektivet, ökad öppenhet och förstärkt dialog mellan medlemsstaterna och kommissionen, och följaktligen till ett bättre genomförande av direktivet.

Föredraganden anser dock också att den förstärkta strategi i förhållande till anmälningar som kommissionen antagit i vissa fall kan leda till konflikter med nationella lagstiftningsbefogenheter och lägga en administrativ börda på de nationella förvaltningarna, särskilt lokala och kommunala myndigheter. I detta avseende ser föredraganden ett behov av ett antal ändringar för att säkerställa ett bättre anmälningsförfarande som tillmötesgår de invändningar som uttryckts.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Tillämpningen av direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden, fastställande av ett anmälningsförfarande för tillståndsförfaranden och krav avseende tjänster, och ändring av direktiv 2006/123/EG och förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden

Referensnummer

COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD)

Framläggande för parlamentet

12.1.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

19.1.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CONT

19.1.2017

ECON

19.1.2017

EMPL

19.1.2017

ENVI

19.1.2017

 

ITRE

19.1.2017

CULT

19.1.2017

JURI

19.1.2017

LIBE

19.1.2017

 

PETI

19.1.2017

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

CONT

24.1.2017

ECON

21.3.2017

EMPL

9.2.2017

ENVI

31.1.2017

 

ITRE

28.2.2017

CULT

23.1.2017

JURI

22.3.2017

LIBE

13.2.2017

 

PETI

28.2.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Sergio Gutiérrez Prieto

25.1.2017

 

 

 

Behandling i utskott

8.6.2017

12.7.2017

28.9.2017

11.10.2017

Antagande

4.12.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

30

7

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Pascal Arimont, Dita Charanzová, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López‑Istúriz White, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Kaja Kallas, Roberta Metsola, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Jonathan Bullock, Rupert Matthews, Bogdan Brunon Wenta, Flavio Zanonato

Ingivande

8.12.2017


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

30

+

ALDE

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Rupert Matthews, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Antonio López-Istúriz White, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Lambert van Nistelrooij, Ivan Štefanec

S&D

Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Flavio Zanonato

7

-

EFDD

Jonathan Bullock, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong

Verts/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande