Процедура : 2017/2220(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0397/2017

Внесени текстове :

A8-0397/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/12/2017 - 5.7

Приети текстове :

P8_TA(2017)0480

ДОКЛАД     
PDF 679kWORD 47k
8.12.2017
PE 613.288v02-00 A8-0397/2017

относно искането за снемане на имунитета на Ингеборг Гресле

(2017/2220(IMM))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Жан-Мари Кавада

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно искането за снемане на имунитета на Ингеборг Гресле

(2017/2220(IMM))

Европейският парламент,

–  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Ингеборг Гресле, предадено на 27 юли 2017 г. от прокуратурата на Елванген (Германия) в рамките на наказателно производство с референтен номер 21 Js 11263/17, и обявено в пленарно заседание на 2 октомври 2017 г.,

–  като взе предвид отказът на Ингеборг Гресле от правото й да бъде изслушана в съответствие с член 9, параграф 6 от Правилника за дейността на ЕП,

–  като взе предвид член 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, както и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., от 10 юли 1986 г., от 15 и 21 октомври 2008 г., от 19 март 2010 г., от 6 септември 2011 г. и от 17 януари 2013 г.(1),

–  като взе предвид член 46 от Основния закон на Федерална република Германия,

–  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0397/2017),

A.  като има предвид, че прокуратурата на Елванген представи искане за снемане на имунитета на Ингеборг Гресле, член на ЕП, представляваща Федерална република Германия, във връзка с престъпление по смисъла на член 229 от германския Наказателен кодекс; че по-специално наказателното преследване се отнася до предполагаемо нанасяне на телесна повреда по непредпазливост;

Б.  като има предвид, че на 10 юни 2017 г. г-жа Гресле, която е управлявала автомобил, е преминала кръстовището Бренцщрасе/Плукетщрасе на червена светлина и е предизвикала злополука, при която един човек е бил ранен в областта на рамото; като има предвид, че по случая е внесена жалба с конституиране на граждански ищец;

В.  като има предвид, че в съответствие с член 9 от Протокол № 7 относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз членовете на Европейския парламент притежават на територията на тяхната собствена държава имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

Г.  като има предвид, че член 46 от Основния закон на Федерална република Германия гласи, че депутат може да бъде подвеждан под отговорност или задържан във връзка с наказуемо деяние единствено с разрешение на Бундестага, освен в случай на задържане при заварени престъпления или в деня след извършването на деянието;

Д.  като има предвид, че решението за снемане на имунитет в конкретен случай зависи единствено от Парламента; че Парламентът може основателно да вземе предвид позицията на члена на ЕП, за да вземе решение да снеме или не имунитета му(2);

Е.  като има предвид, че предполагаемото престъпление няма пряка или очевидна връзка с изпълняваните от г-жа Гресле задължения на член на Европейския парламент и не съставлява изразено мнение или подаден глас при изпълнение на задълженията на член на Европейския парламент по смисъла на член 8 от Протокол №7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз;

Ж.  като има предвид, че във връзка с предоставените факти Парламентът не установи наличието на fumus persecutionis, т.е. достатъчно сериозно и точно предположение, че производството е образувано с намерение да се навреди на политическата дейност на члена на ЕП;

1.  решава да снеме имунитета на Ингеборг Гресле;

2.  възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на компетентния орган на Федерална република Германия и на Ингеборг Гресле.

(1)

Решение на Съда от 12 май 1964 г., Wagner/Fohrmann и Krier, -101/63, ECLI:EU:C:1964:28; решение на Съда от 10 юли 1986 г., Wybot/Faure и други, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; решение на Общия съд (седми състав) от 15 октомври 2008 г., Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; решение на Съда (голям състав) от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C‑200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Решение на Общия съд (трети състав) от 19 март 2010 г., Gollnisch/Европейски парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда (голям състав) от 6 септември 2011 г., Patriciello, C‑163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд (първи състав) от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Европейски парламент, съединени делаT-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)

Дело T-345/05, Mote/Парламент (посочено по-горе), точка 28.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

7.12.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

9

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Gilles Lebreton, Evelyn Regner, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Maria Arena, Anne-Marie Mineur, Pier Antonio Panzeri

Правна информация